Krishnamurti Subtitles

What is meditation?

San Diego - 9 April 1970

Public Talk 40:15 Krishnamurti: We were going הלכנו לדבר יחד הערב...
to talk over together this evening –  
   
0:24 what is meditation? מהי מדיטציה?
   
0:29 But before we go into that, אך לפני שנכנס לזה,
   
0:34 which is really quite a complex שזוהי בעיה פנימית סבוכה למדי,
and intricate problem,  
   
0:42 we ought to be, it seems to me, אנו חייבים, נראה לי,
very clear,  
   
0:49 what it is we are after. להיות ברורים, מה אנו מחפשים.
   
0:56 We are always seeking something, אנו תמיד מחפשים משהו, במיוחד
   
1:02 especially those אלה שהם עם נטיה לדת,
who are religiously minded,  
   
1:11 and even the scientist, ואפילו המדען,
   
1:14 seeking has become חיפוש אחר משהו נהפך
quite an issue – seeking. לבעיה - חיפוש.
   
1:20 What are we seeking? מה אנו מחפשים?
   
1:25 I think this must be very clearly אני חושב שזה צריך
and definitely understood להיות מובן
   
1:33 before we go into this, בבהירות רבה, לפני
  שנכנס לזה,
   
1:39 into what is meditation אל מהי מדיטציה ולמה
  על האדם למדוט בכלל.
   
1:43 and why one should meditate at all.  
   
1:53 And what is the use of meditation, ומהי התועלת במדיטציה,
   
1:59 where does it get you? לאן זה לוקח אתכם?
   
2:03 Before we go into that, לפני שנלך לשם, אנחנו
  צריכים להיות ברורים
   
2:08 we must be clear  
   
2:10 what it is that we are seeking, מהו הדבר שאנו מחפשים,
  כל אחד מאיתנו.
   
2:12 each one of us.  
   
2:18 And the word search, seek, והמילה חיפוש, רדיפה, שאיפה,
run after, search out,  
   
2:26 implies, doesn’t it, רומז, הלא כן, שאנו כבר
   
2:30 that we already know more or less יודעים פחות או יותר
what we are after. מה אנו מחפשים.
   
2:40 When we say כאשר אנו אומרים שאנו
we are seeking truth מחפשים אמת
   
2:44 or we are seeking God או מחפשים את אלוהים,
if we are religiously minded, אם אנו נוטים לדת,
   
2:49 or we are seeking a perfect life, או שאנו מחפשים חיים
and so on, מושלמים וכך הלאה
   
2:56 we must already have חייב כבר להיות במיינד
in our mind a pattern שלנו - דפוס
   
3:03 or an image or an idea או תדמית, או רעיון
of what it is. לגבי מהותו.
   
3:13 And to find it after seeking it ועל מנת למצוא דבר זה
we must already know אנו כבר חייבים להכיר
   
3:20 its contours, its colour, את קווי המתאר, את הצבע,
its substance. את החומר ממנו עשוי אותו דבר.
   
3:27 So in seeking, אז בחיפוש, הלא מרומז במילה הזו,
   
3:32 is there not implied in that word,  
   
3:38 that we have lost something שאיבדנו משהו ואנו הולכים
and we are going to find it. למצוא אותו.
   
3:43 And when we find it וכאשר אנו מוצאים אותו,
we shall be able to recognise it, עלינו להיות מסוגלים לזהות אותו,
   
3:50 which means שזה אומר שכבר הכרת אותו
you’ve already known it –  
   
3:55 all that you have to do is כל מה שעליך לעשות
to go after, search out. זה לחפש.
   
4:08 And so, the first thing to realise ולכן, הדבר הראשון שצריך
is not to seek, להבין זה - לא לחפש,
   
4:17 because what you seek כי מה שאתה מחפש נקבע מראש
is predetermined,  
   
4:21 what you wish; מה אתה מבקש
   
4:24 if you are unhappy, אם אתה עצוב, בודד,
lonely, in despair, בייאוש,
   
4:28 you’ll search out, אתה תחפש, תקווה, חברה,
hope, companionship,  
   
4:34 something that’ll sustain you, משהו שיחזיק אותך,
and you’ll find it, inevitably. ואתה תמצא את זה, באופן בלתי נמנע.
   
4:45 So in meditation, אז במדיטציה,
   
4:51 every form of search כל צורה של חיפוש חייבת
must come to an end. להסתיים.
   
5:07 And, as we said ואמרנו כשנפגשנו כאן בפעם
when we last met here, האחרונה
   
5:13 that one must lay שעל האדם להניח את היסודות,
the foundation,  
   
5:19 the foundation of order, היסודות של סדר,
which is righteousness, שהוא יושר,
   
5:26 not respectability. לא מכובדות.
   
5:31 The social morality המוסר החברתי הוא -
is no morality at all, ללא מוסר כלל,
   
5:40 but morality, order, virtue אך מוסר, סדר, מעלה
  שבאים
   
5:45 that comes out of understanding מתוך הבנת האי-סדר,
what is disorder,  
   
5:50 is quite a different thing. זה דבר אחר לגמרי.
   
5:53 And we said, disorder must exist ואמרנו, אי-סדר חייב
as long as there is conflict, להתקיים ככל
   
5:58 both outwardly and inwardly. שישנו קונפליקט, גם מבחוץ
  וגם מבפנים.
   
6:05 And to bring about order ולהביא לכדי סדר זה
is to understand disorder. להבין אי-סדר.
   
6:13 And therefore, order is ולכן, סדר הוא לא לפי
not according to a blueprint, תוכנית משורטטת
   
6:22 according to some authority, לפי סמכות כלשהי
   
6:26 or your own particular או החוויה המסוימת שלך.
experience.  
   
6:38 And how does this order come about וכיצד הסדר הזה בא לידי ביטוי
  חייב להיות כמובן
   
6:41 must be, obviously,  
without effort,  
   
6:46 because effort distorts. ללא מאמץ,
  כי מאמץ מעוות.
   
6:52 Are we communicating אנו מתקשרים אחד עם השני?
with each other?  
   
6:55 Because we are talking about בגלל שאנו מדברים על משהו
something very, very difficult, מאוד, מאוד קשה,
   
6:58 how to bring about order איך להביא לסדר בלי שליטה
without control.  
   
7:03 And that order can only exist והסדר הזה יכול להתקיים
when we understand disorder – אך ורק כאשר אנו מבינים אי-סדר
   
7:09 the origin, how this disorder המקור, איך האי-סדר הזה
comes into being, בא אל העולם,
   
7:14 which is conflict, which is שזה קונפליקט, שהוא בתוך
in ourselves, to understand it, עצמנו, כדי להבין זאת,
   
7:19 not to overcome it, לא להתגבר עליו,
not to throttle it, לא לחנוק אותו,
   
7:22 not to suppress it, לא לדכא אותו,
  אלא להתבונן בו.
   
7:24 but to observe it.  
   
7:27 And to observe without any ועל מנת להתבונן בלי שום
distortion, without any choice, עיוות, בלי שום בחירה,
   
7:31 without any compulsive, בלי איזשהו דחף כפייתי מכוון
directive impulse,  
   
7:39 is quite an arduous task. זאת משימה די מפרכת.
   
7:45 Therefore order, לכן סדר,
which is virtue, שהוא מעלה,
   
7:51 comes about בא לידי ביטוי
without any effort ללא מאמץ כלשהו
   
7:56 when there is כאשר ישנה ההבנה
the understanding of disorder. של האי-סדר.
   
8:03 And control implies ושליטה רומזת על או דיכוי
either suppression  
   
8:12 or rejection, exclusion, או דחייה, ניפוי,
   
8:19 and a division ופילוג בין השולט
between the controller  
   
8:23 and the thing לבין הדבר שעליו
to be controlled, להשתלט עליו,
   
8:27 and therefore conflict. ולכן קונפליקט.
   
8:33 So if one understands אז אם האדם מבין את
this whole business, כל העסק הזה,
   
8:38 control and choice שליטה ובחירה מגיעים
come totally to an end. לסופם המוחלט.
   
8:44 As we explained, כפי שאנו הסברנו,
control implies division, שליטה רומזת על פילוג,
   
8:49 by the one who controls and על ידי זה ששולט וזה שנשלט
the thing that is to be controlled.  
   
8:56 And in this division ובתוך הפילוג הזה ישנו קונפליקט,
there is conflict,  
   
9:00 there is distortion. ישנו עיוות.
   
9:03 And when you really וכאשר אתם באמת מבינים זאת,
understand this,  
   
9:07 that the controller שהשולט הוא הנשלט,
is the controlled,  
   
9:11 then conflict and control אז הקונפליקט והשליטה בכל
in every form comes to an end, צורותיהם מגיעים לסופם.
   
9:19 which is the ending שזה סופו של הפילוג
of division  
   
9:25 and therefore comprehension, ולכן הבנה,
understanding.  
   
9:33 When there is understanding כאשר ישנה הבנה של ה"יש",
of ‘what is’,  
   
9:36 then there is אז אין שום צורך בשליטה.
no need for control.  
   
9:43 So there are these אז ישנם השני הדברים
two essential things ההכרחיים הללו
   
9:47 that must be completely שחייבים להיות מובנים במלואם,
understood  
   
9:52 if we are to go into the question אם עלינו להיכנס לשאלה של
of what is meditation – מהי מדיטציה -
   
9:57 order, סדר, אם ההבנה
   
10:01 with the understanding של מהו אי-סדר,
of what is disorder,  
   
10:05 and control, with all its ושליטה, על כל המשתמע מכך,
implications, of its duality, עם הדואליות שלה,
   
10:12 contradictory, סותר
contradiction. סתירה.
   
10:17 And, as we explained וכמו שהסברנו באותו יום,
the other day,  
   
10:23 the observer is the observed, הצופה הוא הנצפה,
   
10:29 the one who is angry האדם שהוא כועס ומנסה
and tries to get rid of anger להיפטר מהכעס,
   
10:33 is anger himself. הוא הכעס עצמו. וכאשר הוא
  מפלג עצמו מהכעס...
   
10:36 And when he divides himself  
from anger or from jealousy  
   
10:40 or from despair או מהקנאה או מהייאוש או
or from the desire to fulfil, מההשתוקקות לממש,
   
10:44 there must be contradiction חייבת להיות סתירה
   
10:46 and therefore conflict ולכן קונפליקט ולכן עיוות.
and therefore distortion.  
   
10:50 Right? נכון?
   
10:56 This is the foundation. אלה היסודות.
   
11:02 And without this really ובלי זה אתם לא באמת
  תוכלו לדעת
   
11:04 you cannot possibly know מהי מדיטציה.
what meditation is.  
   
11:10 Don’t fool yourself אל תשלו אל עצמכם
by all the books על ידי כל הספרים הללו
   
11:13 they write about meditation, הם כותבים על מדיטציה
   
11:16 all the people that come כל האנשים שבאים להגיד
to tell you how to meditate, לכם איך למדוט,
   
11:20 or the groups that are formed או הקבוצות שקמו
in order to meditate. על מנת למדוט.
   
11:25 Because you see, כי אתם רואים, אם אין
if there is no virtue, מעלה,
   
11:32 which is order, שזה סדר,
   
11:34 there must be distortion, חייב להיות עיוות,
   
11:37 the mind must live המיינד חייב לחיות בסתירה,
in contradiction, in effort. במאמץ.
   
11:43 And how can such a mind ואיך מיינד כזה יוכל לדעת
  או להיות ער
   
11:46 know or be aware of the whole לכל המשמעות של מהי מדיטציה?
implication of what meditation is?  
   
11:56 And, as we said, וכמו שאמרנו, על האדם גם,
one must also, לא שכלית,
   
12:01 not intellectually, אלא עם כל הממשות שלו
with one’s whole being,  
   
12:05 come upon this strange thing לבוא אל הדבר המוזר
called love, הזה שנקרא אהבה,
   
12:11 and therefore no fear. ולכן אין פחד.
   
12:17 Without love ללא אהבה - אתם יודעים
– you know what we mean by love – למה אנו מתכוונים במילה אהבה
   
12:25 love that is not touched אהבה שלא הוכתמה על ידי
by pleasure, by desire, העונג, הרצון העז,
   
12:31 by jealousy, הקינאה,
   
12:34 love that knows no competition, אהבה שאינה יודעת תחרות
   
12:40 that does not divide שלא מפלגת
– my love and your love. האהבה שלי והאהבה שלך.
   
12:48 There must be that. זה חייב להיות.
   
12:52 All this is necessary כל זה הכרחי
   
12:59 because then the mind, בגלל שאז המיינד
   
13:03 including the brain, כולל המוח, הרגשות,
the emotions,  
   
13:08 are in complete harmony, הינם בהרמוניה מוחלטת,
must be, חייבים להיות,
   
13:14 otherwise meditation אחרת מדיטציה
becomes self-hypnosis. נעשית להיפנוזה עצמית.
   
13:22 Right? נכון?
   
13:24 You know, sirs, אתם יודעים, רבותי - אל
don’t go to sleep over this. תלכו לישון על זה.
   
13:33 Because as we said, we are כי כמו שאמרנו, אנחנו
communicating with each other, מתקשים זה עם זה,
   
13:37 which means we are שזה אומר שאנו חולקים יחד,
sharing together,  
   
13:41 we are journeying אנחנו במסע יחד,
together,  
   
13:47 you are not left behind אתם לא נשארים מאחור
for someone else to go ahead – כדי שמישהו אחר יתקדם,
   
13:51 either we are going together או שאנו הולכים יחד
or not at all, או שבכלל לא,
   
13:57 which means you must have worked שזה אומר שאתם חייבים
during this week very hard הייתם לעבוד במשך השבוע הזה,
   
14:04 to find out your own מאוד קשה, על מנת לגלות
activities of the mind, את הפעילויות של המיינד שלכם,
   
14:10 how it functions, איך הוא פועל, הפעילות
your self-centred activities, של הריכוז העצמי שלכם,
   
14:18 the ‘me’ and the ‘not me’, ה"אני" וה-"לא אני",
   
14:21 you must have been אתם חייבים כבר להיות
quite familiar with yourself בהיכרות עם עצמכם
   
14:25 and all the tricks וכל התעלולים שהמיינד
that the mind plays upon itself, עושה על עצמו,
   
14:30 the illusions and the delusions, האשליות והתעתועים,
the image, התדמית,
   
14:33 and the imagination והדמיון שיש לאדם
that one has;  
   
14:40 and the romantic ideas, והרעיונות הרומנטיים,
   
14:46 because a mind כי המיינד שמסוגל לסנטמינטליות
that is capable of sentimentality  
   
14:52 is incapable of love, לא יכול לאהוב, כי הסנטימנט
  מוליד אכזריות,
   
14:56 because sentiment breeds cruelty,  
   
15:00 brutality, violence, בהמיות, אלימות, לא אהבה.
not love.  
   
15:09 So if you have, אז אם עשיתם זאת, ואני
and I hope for your own sake, מקווה לטובתכם,
   
15:15 not because of me, לא בגללי,
of the speaker, לא בגלל הדובר,
   
15:20 you have more or less deeply אתם פחות או יותר ביססתם עמוקות
established this in yourself. את הדבר הזה בעצמכם.
   
15:34 Which is quite an arduous, שזה מאוד מפרך, דורש,
demanding,  
   
15:40 tremendous inward discipline, משמעת פנימית עצומה,
discipline being learning, משמעת היא למידה,
   
15:50 not learning from another, לא ללמוד מאחר,
   
15:54 but learning by observing אלא ללמוד על ידי התבוננות
what is going on in yourself. במה שקורה בתוך עצמך.
   
16:02 And that observation וההתבוננות הזו לא
is not possible אפשרית
   
16:05 if there is any form אם יש צורה כלשהי של
of prejudice, conclusion, דעה קדומה, מסקנה,
   
16:09 a formula according to which נוסחה שלפיה אתם מתבוננים.
you are observing.  
   
16:16 If you are observing אם אתם מתבוננים לפי
according to some psychologist, איזה פסיכולוג,
   
16:20 you really are not אתם באמת לא מתבוננים בעצמכם,
observing yourself,  
   
16:22 you are observing אתם מתבוננים במה שהפסיכולוג אמר,
what the psychologist has said,  
   
16:25 and through that ודרך זה אתם מתבוננים.
you are observing.  
   
16:31 Therefore there is ולכן אין הכרה-עצמית.
no self-knowing.  
   
16:39 And this implies וזה רומז על מודעות.
an awareness.  
   
16:48 You know, there are אתם יודעים, ישנם הרבה
many schools in Asia בתי ספר באסיה
   
16:55 and I believe they are creeping ואני מאמין שהם מזדחלים
into this country too, אט-אט למדינה הזו גם,
   
16:59 where you are being taught ששם מלמדים אתכם איך
how to be aware, להיות מודעים,
   
17:03 or how to be attentive. ואיך להיות בקשב.
   
17:10 Now the first thing is, עכשיו הדבר הראשון הוא,
if I may point out, אם תרשו לי להעיר,
   
17:13 don’t join anything, אל תצטרפו לכלום,
   
17:17 don’t join any group, אל תצטרפו לשום קבוצה,
   
17:20 any organisation – שום ארגון
   
17:25 I hope there is nobody here אני מקווה שאין כאן מישהו
who is the head of organisations,  
   
17:28   שהוא ראש של ארגונים
  (צחוק)
   
17:35 or group leaders. או מנהיגי קבוצות.
   
17:39 Don’t, אל תצטרפו,
   
17:43 because you need a mind בגלל שאתם זקוקים
  למיינד שמסוגל
   
17:47 that is capable לעמוד לגמרי לבד,
to stand completely alone,  
   
17:54 not be burdened לא להיות עמוס בתעמולה
by the propaganda of others של אחרים
   
17:58 or the experiences of others. או ניסיונות של אחרים.
   
18:03 Enlightenment doesn’t come הארה לא באה דרך מנהיג,
through a leader, through a teacher,  
   
18:08   דרך מנהיג,
   
18:14 it comes through understanding היא באה דרך הבנה
of ‘what is’, which is in yourself,  
   
18:16   של ה"יש",
  שזה בתוך עצמכם,
   
18:21 not running away לא בורחים מעצמכם.
from yourself.  
   
18:24 So don’t, if I may אז אל תצטרפו, אם תרשו
most respectfully suggest, לי להציע בכבוד רב,
   
18:29 don’t join anything, אל תצטרפו לכלום,
   
18:35 especially the religious kind במיוחד לא לסוג הדתי
   
18:41 where they promise you Nirvana שהם מבטיחים לכם נירוונה
or God for five dollars, או אלוהים תמורת חמש דולר,
   
18:50 or give you some או לתת לכם קמע כלשהו
kind of talisman  
   
18:56 in the shape of words – בצורה של מילים -
we’ll go into that presently; אנחנו הולכים לדבר על זה מיד
   
19:03 because the mind has to understand כי המיינד חייב להבין בפועל
actually what is going on  
   
19:09 in the psychological field, מה קורה בממד הפסיכולוגי
in its own field,  
   
19:13 and therefore it must be aware במימד שלו, ולכן הוא חייב
of what is going on, להיות מודע
   
19:18 aware without any distortion, למה שקורה, מודע בלי עיוות כלשהו,
   
19:22 without any choice, בלי בחירה כלשהי, בלי סלידה,
  מרירות,
   
19:24 without any resentment, bitterness,  
   
19:27 explanation or justification, הסבר או הצדקה,
  רק להתבונן.
   
19:30 just to observe.  
   
19:37 Now, if this is laid happily, עכשיו אם זה הונח בשמחה,
  בקלות, עם שמחה גדולה
   
19:44 easily, with great joy,  
   
19:51 not compulsively לא בכפייתיות אלא עם רוגע,
  עם אושר,
   
19:54 but with ease, with felicity,  
   
20:02 without any hope בלי שום תקווה להגיע למשהו,
of reaching anything,  
   
20:08 because if you have hope, כי אם אתם מקווים אתם מתרחקים
you are moving away from despair, מייאוש,
   
20:16 therefore one has לכן על האדם להבין את הייאוש,
to understand despair,  
   
20:19 not search out hope. לא לחפש תקווה.
   
20:28 Despair comes only when there is ייאוש מגיע רק כאשר אין
no understanding of ‘what is’. הבנה של ה-"יש".
   
20:37 Out of despair מתוך הייאוש יש לכם מרירות.
you have bitterness.  
   
20:42 In the understanding ובהבנה של "מה יש"
of ‘what is’  
   
20:44 there is neither אין לא ייאוש ולא תקווה.
despair nor hope.  
   
20:50 All this is asking too much כל זה מבקש יותר מידי
of the human mind, isn’t it? מהמיינד האנושי, לא?
   
21:04 Unless you ask אם לא תשאלו על הבלתי אפשרי
the impossible  
   
21:10 you fall into the trap אתם תפלו למלכודת של
of what is possible. מה שאפשרי.
   
21:16 And that trap is very easy, וקל ליפול אליה,
   
21:22 one has to ask על האדם לשאול את
the utmost of the mind, החלק הארי של המיינד
   
21:27 the mind has to ask, המיינד צריך לשאול,
and the heart, והלב,
   
21:33 the greatest demand, הדרישה הגדולה ביותר,
   
21:39 otherwise we will slip אחרת אתם תמעדו אל הקל
into the most easiest, ביותר, האפשרי
   
21:45 the possible,  
   
21:48 the convenient, הנוח.
the comfortable.  
   
21:56 Now are we all together still? עכשיו אנחנו עוד ביחד?
   
22:03 Verbally probably you are, מילולית כנראה שכן, אבל המילה
but the word is not the thing. היא לא הדבר אליו היא מצביעה
   
22:12 What we have done מה שעשינו זה לתאר.
is to describe.  
   
22:15 The description is התיאור הוא לא המתואר.
not the described.  
   
22:22 So if you are taking a journey אז אם אתם יוצאים למסע
with the speaker, עם הדובר
   
22:28 you are taking the journey אתם יוצאים למסע בפועל,
actually, not theoretically, לא תיאורתית
   
22:36 not as an idea, לא כרעיון
  אלא משהו,
   
22:41 but something that you yourself שאתם בעצמכם מתבוננים
are actually observing, בו בפועל,
   
22:51 and therefore ולכן לא חווים.
not experiencing.  
   
22:57 There is a difference between ישנו הבדל בין להתבונן ולגלות
observation and exploration  
   
23:02 and experience. לעומת לחוות.
   
23:07 May I go on into all this? התרשו לי לגשת אל תוך זה?
   
23:15 I don’t know אני לא יודע איך אתם
how you stand all this. סובלים את זה.
   
23:18   (צחוק)
   
23:27 Because, you see, כי אתם רואים אלה
this is the life of the speaker – הם חייו של הדובר
   
23:33 therefore he can go on, ולכן הוא יכול להמשיך,
endlessly, בלי סוף,
   
23:38 because there, כי שם,
is the everlasting fountain. יש מעיין אינסופי.
   
23:45 But you, the other, אבל אתם, האחרים,
the listener, המאזין,
   
23:51 unless you also have אם אתם לא עשיתם מסע
travelled deeply inwardly, לעומקכם,
   
24:00 it will have לא תהיה לזה משמעות גדולה
very little meaning.  
   
24:12 So we are asking, אז אנו שואלים,
what is meditation? מהי מדיטציה?
   
24:22 And why we should ולמה עלינו למדוט כלל,
meditate at all,  
   
24:26 why all this fuss מה כל ההתלהבות מהמילה הזאת?
about this word?  
   
24:31 Probably for some of you כנראה לכמה מכם
or many of you, או לרבים מכם
   
24:34 this is the first time זוהי הפעם הראשונה שהם
you hear that word. שומעים את המילה הזאת.
   
24:39 Or you already have או שכבר יש לכם קונספט
a concept of it, רעיון של זה
   
24:44 or already you have been told או שנזיר נודד כבר אמר לכם
by some wandering monk from India  
   
24:50 that you should meditate מהודו, שאתם צריכים למדוט
   
24:53 and gives you a formula. ונותן לכם נוסחה.
   
24:56 And you, unfortunately, ואתם, למרבה הצער
out of your greed מתוך תעוות הבצע שלכם
   
25:04 – and it is greed and nothing else – וזוהי תעוות בצע ותו לא,
  ללכת אחריו.
   
25:08 follow him.  
   
25:12 Here we are not כאן אנו לא מציעים לכם כלום
offering you a thing –  
   
25:17 please, understand that, בבקשה תבינו זאת, כי כל נוסחה,
  כל מתודה,
   
25:22 because any formula,  
any method, any system  
   
25:30 soon becomes repetitive כל שיטה, מהר מאד נעשית
and mechanical, לחזרתית ומכנית,
   
25:35 it doesn’t matter who gives זה לא משנה מי נותן
that formula or that system. לכם את הנוסחה.
   
25:45 If you practise it, אם אתם מתרגלים אותה,
you become what the method offers, אתם נהפכים למה שהנוסחה מציעה,
   
25:54 and what the method offers ומה שהשיטה מציעה
is not truth, זאת לא אמת,
   
26:01 because truth is a living thing, כי אמת זה דבר חי,
  שיטה היא מכנית.
   
26:05 method is mechanical.  
   
26:11 And if you practise it, ואם אתם מתרגלים
  בתוך התרגול
   
26:14 in the practice,  
watching yourself,  
   
26:17 there is the one who practises להתבונן בעצמכם, יש את
  זה שמתרגל
   
26:20 and the thing to be practised, ואת הדבר שצריך לתרגלו,
  ולכן - פילוג,
   
26:23 therefore division,  
therefore conflict,  
   
26:27 therefore distortion, לכן קונפליקט, לכן עיוות,
therefore disorder. לכן אי-סדר.
   
26:33 Is that clear? זה ברור?
   
26:35 Therefore don’t accept any system לכן אל תקבלו אף שיטה
from anybody. מאף אחד.
   
26:51 Yes, sirs, כן רבותי,
   
26:56 which means you have to observe שזה אומר שאתם צריכים להתבונן
   
27:01 without any support, בלי שום תמיכה,
without any encouragement. בלי שום עידוד.
   
27:08 Observation is entirely different להתבונן זה לגמרי שונה
from exploration, מלגלות
   
27:14 in which is involved analysis. שבו מעורב ניתוח.
   
27:20 Right? נכון? בניתוח ישנו תמיד המנתח
   
27:22 In analysis,  
there is always the analyser  
   
27:26 and the thing והדבר שיש לנתחו.
to be analysed.  
   
27:32 Exploring – there must be לגלות - צריכה להיות הישות
an entity who explores, שמגלה,
   
27:40 so that is, exploration is אז כלומר, גילוי הינו שונה מהתבוננות
different from observation.  
   
27:47 Observation is התבוננות היא למידה מתמשכת,
a continuous learning,  
   
27:52 not continuous accumulation. לא צבירה מתמשכת
   
27:57 I hope you see the difference. אני מקווה שאתם רואים את
  ההבדל.
   
28:00 Learning is different from למידה היא שונה מללמוד
learning in order to accumulate על מנת לצבור
   
28:05 and from that accumulation וממה שצברנו לפעול, או לחשוב.
act, or think.  
   
28:16 Whereas in exploration, כאשר בגילוי אתם צוברים
you are accumulating,  
   
28:23 there the mind is acquiring; שם המיינד רוכש
   
28:30 and from that acquisition, ומכאן השגה,
adds things, and so on. מוסיף דברים וכך הלאה.
   
28:43 So enquiry may be logical, אז חקירה יכולה להיות הגיונית,
  חייבת להיות הגיונית, שפויה, רציונלית
   
28:47 must be logical,  
sane, rational,  
   
28:53 but observation is אבל התבוננות היא שונה לגמרי
entirely different –  
   
28:57 to observe without the observer. על מנת להתבונן בלי המתבונן.
  אנו דיברנו על זה
   
29:00 We went into it,  
I won’t go into it now  
   
29:02 because there won’t be time. אני לא ילך לשם עכשיו,
  כי לא יהיה זמן.
   
29:05 Then the whole question ואז כל השאלה של החוויה.
of experience.  
   
29:10 I wonder why we want experience? אני תוהה למה אנו רוצים חוויה?
   
29:18 Have you ever האם אי פעם חשבתם על זה?
thought about it?  
   
29:24 We have thousands of experiences יש לנו אלפי חוויות כל הזמן,
all the time,  
   
29:29 of which you are שלהם אתה ער או לא ער
cognisant or ignorant.  
   
29:34 Experiences are happening. חוויות קורות.
   
29:38 But we want deeper, אבל אנו רוצים חוויות
wider experiences – why? עמוקות ורחבות יותר - למה?
   
29:49 Don’t you all want אתם כולכם לא רוצים
marvellous experiences? חוויות נפלאות?
   
29:55 Mystical, mysterious, מיסטיות, מיסתוריות,
profound, transcendental, משמעותיות, לא מהעולם הזה?
   
30:02 godly, spiritual – אלוהיות, רוחנית - אתם רוצים
you want them, don’t you? אותם, לא? למה?
   
30:07 Why?  
   
30:14 Isn’t it because האם זה בגלל שהחיים
one’s own life is so shoddy, שלכם כל כך זולים,
   
30:20 so miserable, so small, כל כך אומללים, כל כך קטנים,
so petty. No? כל כך מסכנים. לא?
   
30:29 And therefore ולכן אתם רוצים לשכוח
you want to forget those את אלה
   
30:33 and move into another ולנוע אל תוך מימד
dimension altogether. אחר בכלל.
   
30:40 How can a petty little mind, איך מיינד מסכן וקטן,
worried, fearful, מודאג, מפוחד,
   
30:46 occupied with the furniture, עסוק עם הרהיטים שלו,
with the cook, with the worries, עם הטבח, עם הדאגות,
   
30:52 problem after problem, בעיה אחרי בעיה,
  איך מיינד כזה
   
30:55 how can such a mind  
   
31:00 experience anything other than יחווה משהו חוץ מההשתקפות
its own projection and activity? שלו עצמו והפעילות של עצמו?
   
31:08 And to demand ועל מנת לדרוש חוייות
greater experience גדולות יותר
   
31:14 is to escape from ‘what is’. זה לברוח מ-"מה יש".
   
31:19 And it is only וזה רק דרך "מה יש",
through ‘what is’,  
   
31:22 is the most mysterious זה הדבר המסתורי ביותר בחיים.
thing in life.  
   
31:33 And in experience also is involved והחוויה כוללת גם את כל התהליך
the whole process of recognition, של ההכרה,
   
31:39 otherwise you wouldn’t know אחרת אתם לא תדעו
you had an experience, שהיתה לכם חוויה,
   
31:42 you must recognise it אתם חייבים לזהות את זה
as pleasant or transcendental כנעים או לא-נעים
   
31:46 or noble or beautiful, או נשגב או יפה,
happy, this or that. שמח, זה או האחר.
   
31:51 Otherwise you won’t know אחרת אתם לעולם לא
it is an experience. תדעו שזו חוויה.
   
31:56 So when you recognise אז מתי שאתם מזהים אותה
it means you have already known. אומר שאתם כבר מכירים אותה.
   
32:01 So your experiences אז החוויות שלכם באופן כללי,
generally, vastly, רחב, הינם מתוך העבר,
   
32:06 is out of the past,  
   
32:11 therefore there is לכן אין שום דבר חדש בה.
nothing new in it.  
   
32:17 So there is a difference אז ישנו שוני בין התבוננות,
between observation,  
   
32:23 seeing, exploring, רואים, מגלים, בביקורתיות,
  ברציונליות, בשפיות,
   
32:28 critically, rationally, sanely,  
   
32:33 and this craving וההשתוקקות הזו לחוויה.
for experience.  
   
32:40 Now if that is clear, עכשיו אם זה ברור, לא
  ברור שיכלית או מילולית
   
32:46 clear not verbally  
or intellectually,  
   
32:49 but clear in the sense that you have אלא ברור במובן שאתם שמתם
put all that aside completely, את כל זה בצד לגמרי,
   
32:56 including the method, כולל השיטה, תועלת, חיפוש.
purpose, search.  
   
33:06 You know, אתם יודעים, כל זה
all this is extraordinarily subtle, מאד מחוכם בצורה בלתי רגילה,
   
33:12 demands great attention דורש קשב עצום פנימה.
inwardly.  
   
33:19 Then we can go and ask, אז אנו יכולים לבוא ולשאול,
what is meditation? מהי מדיטציה?
   
33:25 what is all this noise מהו כל הרעש שעושים
they make about meditation? מהמדיטציה?
   
33:33 Volumes have been written, כרכים נכתבו עליה,
   
33:39 there are great ישנם יוגים גדולים -
– I don’t know about great –  
   
33:41   אני לא יודע אם גדולים -
  יוגים שבאים
   
33:42 yogis who come and teach you ומלמדים אתכם איך למדוט.
how to meditate.  
   
33:48 Now, the first thing is, עכשיו הדבר הראשון הוא,
   
33:50 you really don’t know אתם באמת לא יודעים
anything about it, do you? דבר על זה, לא?
   
33:54 Actually, unless you are told? למעשה, אם לא אמרו לכם?
Right? נכון?
   
33:59 Do let’s be a little bit honest. בואו נהיה כנים קצת.
   
34:05 But the whole of Asia אבל כל אסיה מדברת
talks about meditation, על מדיטציה,
   
34:10 that’s one of their habits, זהו אחד מההרגלים שלהם,
   
34:14 as one of their habits is כמו ההרגל שלהם להאמין
to believe in God or something else. באלוהים או במשהו אחר.
   
34:19 They sit for ten minutes a day הם יושבים עשר דקות ביום
in a quiet room בחדר שקט
   
34:26 and meditate, concentrate, ומודטים, מתרכזים,
  ממקדים את המיינד על תמונה
   
34:32 fix their mind on an image –  
   
34:36 that image is created התמונה הזאת נוצרה על ידם
by themselves  
   
34:40 or somebody else has offered או מישהו אחר הציע אותה
through propaganda, that image. דרך תעמולה, התמונה הזאת.
   
34:46 And during those ten minutes ובתוך אותם עשר דקות
they try to control their mind הם מנסים לשלוט
   
34:50 and battle with the control, במיינד שלהם ונאבקים
  על השליטה,
   
34:53 because the mind wants כי המיינד רוצה ללכת לטייל
to go off and battle, ואז - קרב,
   
34:56 pull it back and forth, תמשכו את זה קדימה ואחורה
  אתם יודעים
   
34:58 you know, that game המשחק שהם משחקים
they play everlastingly. לנצח נצחים.
   
35:02 And that is what they call ולזה הם קוראים מדיטציה. נכון?
meditation. Right?  
   
35:11 Then what is meditation? אז מהי מדיטציה?
   
35:17 First of all, קודם כל, המיינד
   
35:22 the mind, המיינד הזה שמפטפט,
this mind that chatters,  
   
35:31 that projects ideas, שמקרין רעיונות
that has contradiction, שיש לו סתירות,
   
35:36 that lives in constant שחי בקונפליקט תמידי
conflict and comparison, ובהשוואה
   
35:42 that mind must obviously המיינד הזה חייב להיות מאוד
be very quiet, mustn’t it? שקט, הלא כן?
   
35:49 To observe, that mind must be על מנת להתבונן, המיינד חייב
extraordinarily quiet. Right? להיות שקט בצורה יוצאת דופן. נכון?
   
35:57 If I am to listen אם אני הולך להקשיב
to what you are saying, למה שאתה אומר,
   
36:00 I must give attention אני חייב לתת תשומת לב
to what you are saying, מלאה למה שאתה אומר,
   
36:03 I can’t be chattering, אני לא יכול לפטפט, אני לא
  יכול לחשוב על משהו אחר.
   
36:05 I can’t be thinking  
about something else.  
   
36:09 I mustn’t compare what you are אני לא יכול להשוות את מה
saying with what I already know. שאתה אומר עם מה שאני כבר יודע.
   
36:14 I must actually, אני חייב בפועל,
completely listen to you. לגמרי להקשיב לך.
   
36:21 That means, the mind שזה אומר, המיינד חייב להיות
must be attentive, must be silent, בתשומת לב, חייב להיות שקט,
   
36:28 must be quiet, חייב להיות שקט,
mustn’t it? הלא כן?
   
36:33 Therefore, לכן,
   
36:38 seeing the necessity רואים את ההכרח
   
36:42 that to observe clearly שעל מנת להתבונן בבירור
the mind must be quiet. המיינד חייב להיות שקט.
   
36:50 To see clearly, על מנת לראות בבירור
the mind must be quiet. המיינד חייב להיות בשקט.
   
36:59 And because it is imperative ובגלל שזהו הכרח שאתם
to see clearly תראו בבירור
   
37:08 the whole structure את כל המבנה של האלימות,
of violence,  
   
37:10 and therefore to look at it, ולכן על מנת להסתכל על זה, המיינד
the mind must be completely still. חייב להיות לגמרי במקומו (בלי לזוז).
   
37:18 Therefore you have a still mind. לכן יש לכם מיינד דומם.
I don’t know if you follow this. אני לא יודע אם אתם עוקבים אחרי זה.
   
37:22 You don’t have to cultivate אתם לא חייבים לטפח
a still mind. Right, sirs? מיינד דומם. נכון, רבותי?
   
37:32 Because to cultivate a still mind כי על מנת לטפח מיינד
implies the one who cultivates דומם מרמז על
   
37:39 in the field of time, אחד שמטפח בשדה הזמן,
   
37:43 that which he hopes המשהו הזה שהוא רוצה להשיג.
to achieve.  
   
37:47 See all this what I have just תראו את כל זה מה אני עכשיו
now said, see the difficulty. אמרתי, תראו את הקושי.
   
37:54 Because all the people כי כל האנשים שמנסים
who try to teach meditation, ללמד מדיטציה,
   
38:00 they say, הם אומרים,
control your mind, תשלוט במיינד שלך,
   
38:04 your mind must be המיינד שלך חייב להיות
absolutely quiet. לגמרי שקט.
   
38:10 And you try to control it, ואתם מנסים לשלוט בו,
   
38:12 and so everlastingly ואז אתם במאבק
battle with it לנצח איתו
   
38:15 and spend forty years ומבלים ארבעים שנה
controlling it, שולטים בו
   
38:19 which is completely silly, שזה לגמרי מטופש,
   
38:27 because any schoolboy כי כל ילד בבית ספר
can concentrate, יכול להתרכז
   
38:36 control. לשלוט.
   
38:38 We are not saying that at all, אנו לא אומרים את זה כלל,
   
38:41 we are saying, on the contrary, אנו אומרים, להפך,
   
38:45 the mind that observes המיינד שמתבונן -
   
38:48 – please, do listen to this – בבקשה תקשיבו לזה,
the mind that observes המיינד שמתבונן -
   
38:51 doesn’t analyse, לא מנתח,
is not seeking experience, הוא לא מחפש חוויה,
   
38:55 merely observes, רק מתבונן,
   
39:01 must be free from all noise. חייב להיות חופשי
  מכל רעש.
   
39:09 And therefore the mind ולכן המיינד נעשה
becomes completely quiet. שקט לגמרי.
   
39:16 If I am to listen to you, אם עליי להקשיב לכם
I must listen to you, אני חייב להקשיב לכם,
   
39:21 not translate לא לתרגם את מה שאתם אומרים
what you are saying  
   
39:25 or interpret what you are saying או לפרש את מה שאתם
to suit myself, אומרים כדי שזה יתאים לי,
   
39:29 or to condemn you or to judge you. או להאשים אתכם או לשפוט אתכם.
I must listen. אני חייב להקשיב.
   
39:34 So that very act of listening אז הפעולה עצמה של ההקשבה
is attention, היא תשומת לב,
   
39:39 which means, שזה אומר, לא לתרגל כלל.
not to practise at all.  
   
39:45 If you practise it, אם אתם מתרגלים
you have already become inattentive. אתם כבר לא בתשומת לב.
   
39:53 Are you following all this? אתם מבינים את כל זה?
   
39:58 So when you are attentive אז כאשר אתם בתשומת לב
and your mind wanders off, והמיינד שלכם הולך לטייל,
   
40:02 which indicates שזה אומר על חוסר
it is inattentive, תשומת-לב
   
40:05 let it wander off תנו לו ללכת לטייל ולדעת
and know that it is inattentive, שהוא לא בתשומת-לב,
   
40:09 and the very awareness והמודעות הזאת עצמה של
of that inattention is attention. חוסר-תשומת-לב היא תשומת לב.
   
40:17 Don’t battle with inattention, אל תלחמו בחוסר תשומת-לב
   
40:23 don’t try and say, ‘I must be אל תנסו ותאמרו, "אני חייב להיות
attentive’, which is childish. בתשומת לב" - שזה ילדותי.
   
40:29 Know that you are inattentive, תדעו שאתם לא בתשומת לב
   
40:33 be aware, choicelessly, תהיו מודעים, ללא בחירה,
   
40:37 that you are inattentive. שאתם ללא תשומת לב.
What of it? מה עם זה?
   
40:41   (צחוק)
   
40:44 But the moment in that inattention אבל הרגע בתוך אי-תשומת הלב
there is action, ישנה פעולה,
   
40:48 be aware of that action. תהיו מודעים לפעולה.
   
40:54 Silence of the mind is שקט של המיינד הוא היופי
the beauty in itself. בהתגלמותו
   
41:04 To listen to the bird, להקשיב לציפור, לקול
to the voice of a human being, של בן האנוש,
   
41:11 to the politician, לפוליטיקאי,
to the priest, לכומר,
   
41:14 to all the noise of propaganda לכל הרעש של התעמולה
that goes on, שממשיכה,
   
41:18 to listen completely silently. להקשיב לזה בשקט מלא.
   
41:26 And then you hear much more, ואז אתם שומעים יותר,
you see much more. אתם רואים יותר.
   
41:35 Now, that silence is not possible עכשיו, השקט הזה לא
  אפשרי
   
41:43 if your body, the organism, אם הגוף שלכם, האורגניזם,
   
41:49 is not also completely still. הוא לא לגמרי דומם.
   
41:54 Do you understand? אתם מבינים?
   
41:59 If your body, the organ, אם הגוף שלכם, האיבר, עם
with all its nervous responses, כל התגובות העצביות שלו,
   
42:07 all the fidgeting, the ceaseless כל התנועתיות, התנועה המתמדת
movement of fingers, the eyes, של האצבעות,
   
42:14 you know, של העיניים, אתם יודעים,
the restlessness of the body – האי-שקט של הגוף -
   
42:21 that must be completely still. שחייב להיות דומם לגמרי.
   
42:26 Have you ever tried האם אי פעם ניסיתם לשבת
sitting completely still, לגמרי בלי לזוז,
   
42:33 without a single movement בלי תנועה אחת של הגוף,
of the body, including the eyes? כולל את העיניים?
   
42:42 Do it some time תעשו זאת כמה זמן
and you’ll see. ואתם תראו.
   
42:48 You may do it for 5 minutes אתם יכולים לעשות את זה ל-5
or 2 minutes, that’s good enough. דקות או 2 דקות זה מספיק טוב.
   
42:53 Don’t say, ‘How am I to keep it אל תגידו, איך עליי להחזיק 10 דקות,
for 10 minutes, for an hour?’ לשעה?
   
42:56 – don’t, אל תעשו את זה,
that’s greed. זה תעוות בצע.
   
43:02 To do it for 2 minutes לעשות את זה 2 דקות זה מספיק.
is enough.  
   
43:08 In that 2 minutes ב-2 דקות הללו כל הדבר
the whole of this thing is revealed, הזה מתגלה,
   
43:13 if you know how to look. אם אתם יודעים איך להסתכל.
   
43:19 So the body must be still, אז הגוף צריך להיות דומם,
   
43:24 because then בגלל שאז
   
43:32 the flow of the blood to the head הזרם של הדם למוח
becomes more. נעשה יותר.
   
43:43 If you sit crouched, אם אתם יושבים כפופים,
sloppy, שפופים,
   
43:47 then it is more difficult אז זה יותר קשה לדם
for the blood to go to the head. להגיע למוח שלכם.
   
43:53 Which means, שזה אומר, שלגוף יש
the body has its own intelligence, את האינטליגנציה שלו.
   
44:02 which the mind has spoilt, שהמיינד קילקל, המחשבה
thought has destroyed. הרסה.
   
44:09 Thought seeks pleasure, מחשבה מחפשת עונג,
   
44:16 therefore tasty foods לכן אוכל טעים, אתם מבינים?
– you follow? –  
   
44:21 overeating, indulging, אוכלים יותר מידי,
sexually, in all the ways, זוללים, מינית, בכל הדרכים,
   
44:29 compelling the body מכריחים את הגוף לדברים
to do certain things – מסוימים
   
44:32 if it’s lazy, אם הוא עצלן, להכריח אותו
force it not to be lazy, לא להיות עצלן
   
44:36 or take a pill to keep awake. או לקחת כדור כדי להישאר ערים.
   
44:41 That way we’re destroying בדרך הזאת אנו הורסים
   
44:43 the innate intelligence את האינטליגנציה המולדת
of the organism. בגוף.
   
44:50 And when you do that וכאשר אתם עושים זאת
the organism becomes insensitive. הגוף נעשה חסר רגש
   
44:59 And so you need אז, אתם צריכים רגישות חזקה
great sensitivity,  
   
45:05 therefore one has to watch לכן על האדם להסתכל טוב
what one eats – מה הוא אוכל
   
45:09 I won’t go into all that business, אני לא יכנס לכל העסק הזה,
it’s up to you. זה תלוי בכם.
   
45:16 Because if you overeat, כי אם אתם אוכלים יותר מידי,
you know what happens, אתם יודעים מה קורה,
   
45:22 all the ugliness כל הכיעור של זה.
of all that.  
   
45:26 So we need a body אז אנו צריכים גוף
that is highly sensitive, שיהיה רגיש מאוד,
   
45:32 greatly intelligent. אינטליגנטי מאוד.
   
45:40 And therefore ולכן
   
45:43 love אהבה
   
45:51 which doesn’t שלא נהפכת לעונג,
become pleasure,  
   
46:01 love then is enjoyment, אהבה שהיא הנאה,
it is joy. שהיא שמחה.
   
46:07 Pleasure has always a motive, להנאה תמיד יש מניע,
  לשמחה אין, היא נצחית.
   
46:11 joy has none,  
it is timeless.  
   
46:15 You can’t say ‘I am joyous’, אתם לא יכולים לומר
  "אני שמח"
   
46:18 the moment you’ve said it, ברגע שאמרתם את זה
it’s gone. היא נעלמת
   
46:25 Or if you seek או אם אתם מחפשים
the cause of that joy, אחר הגורם לשמחה
   
46:29 you want it repeated אתם רוצים שזה יחזור
and therefore it is no longer joy. ולכן זוהי כבר לא שמחה
   
46:36 So there are these אז ישנם השלושה הדברים
three things essential – ההכרחיים
   
46:41 the intelligence האינטליגנציה של הגוף,
of the body,  
   
46:46 the capacity, היכולת, המלאות של האהבה
the fullness of love  
   
46:50 without the distortions of pleasure, בלי העיוותים של התענוג,
   
46:55 which doesn’t mean שזה לא אומר שאין
there are no pleasures, תענוגות,
   
46:59 but which doesn’t distort the mind. אבל רק אלה שלא מעוותים
  את המיינד.
   
47:05 Look, תראו,
   
47:09 you know, most of us אתם יודעים, לרובנו יש כאב,
have pain, physical pain כאב פיזי
   
47:16 in some form בצורה זו או אחרת
or another.  
   
47:20 And that pain generally והכאב הזה באופן כללי
distorts the mind, מעוות את המיינד, לא?
   
47:28 doesn’t it?  
   
47:32 I wish I hadn’t it, אני הייתי רוצה שלא היה
I wish I were better – לי את זה, שהייתי בריא
   
47:35 you know, spend years, days, אתם יודעים, מבלים שנים,
thinking about it. ימים, חושבים על זה.
   
47:42 So when the body has pain, אז כאשר לגוף יש כאב,
to watch it, to observe it לצפות בו, להתבונן בו
   
47:52 and not let it interfere ולא לתת לו לשבש את המיינד.
with the mind.  
   
47:58 You are following all this? אתם עוקבים אחרי כל זה?
   
48:01 Do it, sirs. תעשו את זה, רבותיי.
   
48:07 So the body, the mind אז הגוף, המיינד שכולל את המוח,
including the brain ואת הלב,
   
48:16 and the heart, שאמור להיות אהבה,
which is supposed to be love,  
   
48:20 all that must be כל זה חייב להיות בהרמוניה טוטאלית.
in total harmony.  
   
48:35 Now what is the point of all this, מהי התועלת של כל זה,
   
48:44 what is the point מה התועלת של צורת חיים
of this kind of life, מסוג זה,
   
48:53 this kind of harmony, הרמוניה מסוג זה,
   
48:57 what good is it in this world, כמה זה טוב בעולם הזה,
   
49:02 where everybody is suffering היכן שכולם סובלים
   
49:04 and one or two people ולאחד או שני אנשים
have this ecstatic life – יש חיים אקסטטיים
   
49:08 what is the point of it? מה הטעם בזה?
   
49:12 I wonder אני תוהה מי שואל את השאלה?
who is asking this question?  
   
49:20 If you are asking this question אם אתם שואלים "מה הטעם בזה",
‘what is the point of it’,  
   
49:23 it has none whatsoever. אין לזה בכלל.
   
49:30 But if you have this extraordinary אבל אם יש לכם את הדבר
thing going in your life, הבלתי רגיל הזה בחיים שלכם,
   
49:36 then it is everything, אז זה הכלף
   
49:42 then you become the teacher, אז אתם נעשים למורה,
   
49:45 the disciple, the neighbour, לתלמיד, לשכן, ליופי
the beauty of the cloud, של הענן,
   
49:53 you are all that. אתם כל זה.
  וזוהי אהבה.
   
49:55 And that is love.  
   
49:59 Then comes another point אז מגיעה נקודה
in meditation – אחרת במדיטציה
   
50:02 do you want to go into all this? אתם רוצים להיכנס
  לכל זה?
   
50:15 You know, the waking mind, אתם יודעים, למיינד
  בשעות העירות
   
50:19 the mind that is awake  
during the day,  
   
50:23 functioning along the lines במשך היום, פועל בקווים
in which it has been trained, שבהם
   
50:32 the conscious mind, הוא אומן, המיינד המודע,
   
50:35 with all its daily activities, עם כל הפעילויות היומיות
   
50:40 continues during sleep ממשיך בזמן השינה -
   
50:45 – the same activities – אותם פעולות
   
50:49 have you noticed it? שמתם לב?
   
50:53 In most of the dreams ברוב החלומות
there is action going on, ישנה פעולה שמתבצעת,
   
50:57 some kind or other, מסוג כזה או אחר,
some happening, איזשהו מקרה,
   
51:00 which is the same שזה אותו דבר בחיים
as the daily living. ביומיום. נכון?
   
51:05 Right?  
   
51:07 So your sleep is a continuation אז השינה שלכם היא המשך
of the waking hours. של שעות העירות.
   
51:15 Are you following all this? אתם עוקבים אחרי זה?
   
51:18 Are you getting tired האם אתם נעשים עייפים
at the end of the talk? בסוף של השיחה?
   
51:24 I’m surprised אני יופתע אם אתם לא עייפים
you are not tired –  
   
51:29 you must have חייב היה להיות לכם יום רע
had a hard day  
   
51:35 and this is not וזה לא בידור
an entertainment,  
   
51:39 this is real work, זוהי עבודה אמיתית
   
51:42 work that you have עבודה שמעולם לא עשיתם
never done before, קודם לכן
   
51:47 therefore it must be exhausting. לכן היא חייבת להיות מתישה
   
51:54 So sleep is a continuation אז השינה היא ההמשכיות
of the waking hours. של שעות העירות.
   
52:01 And we give a lot of mysterious ואנו נותנים הרבה הוקוס-פוקוס
hocus-pocus to dreams. לחלומות.
   
52:13 And then these dreams ואז החלומות האלה צריכים
need to be interpreted לעבור פרשנות
   
52:18 and you have all the professionals יש לכם את כל המקצוענים
interpreting the dreams for you, שמנתחים את החלומות בשבילכם,
   
52:23 which you can yourself שאתם יכולים בעצמכם
observe very simply לראות בפשטות אם תסתכלו
   
52:26 if you watch your own life על החיים שלכם,
during the daytime. בזמן היום.
   
52:32 So the question is, אז השאלה, למה שיהיו
why should there be dreams at all? חלומות כלל?
   
52:40 Though the psychologists say, למרות שהפסיכולוגים אומרים,
from what they have told us, ממה שהם אמרו לנו,
   
52:45 that you must have dreams, שאתם חייבים חלומות,
otherwise you’ll go insane. אחרת אתם תצאו משפיות.
   
52:54 But when you have observed אבל כאשר התבוננתם
very closely מאוד מקרוב
   
52:58 your waking hours על שעות העירות ועל כל
and all the activities, הפעילויות,
   
53:01 the self-centred, the fearful, הריכוז העצמי, המפוחד,
the anxious, the guilty החרד, האשם,
   
53:06 – you know, watching it, אתם יודעים, לצפות בזה,
attentive all day. בתשומת-לב כל היום.
   
53:12 Then you will see that אז אתם תראו שכאשר
when you go to sleep, you sleep, אתם תלכו לישון, אתם תשנו,
   
53:19 you have no dreams, לא יהיו לכם חלומות,
   
53:23 because during the day you have כי בזמן היום צפיתם בכל
watched every movement of thought, תנועה
   
53:29 the mind has been watching, של המחשבה,
  המיינד צפה,
   
53:33 attentive to every word. בקשב לכל מילה.
   
53:40 You work it out, אתם תעשו את זה אתם תראו
you will see the beauty of it, את היופי של זה
   
53:44 not the tiresome, לא התשישות לא השיעמום
not the boredom of watching, של לצפות,
   
53:51 but the beauty of watching. אבל היופי של הצפיה.
   
53:56 So when the mind is attentive אז כאשר המיינד הוא
during the day, בקשב במשך היום,
   
54:07 then there is attention אז ישנו קשב בשינה.
in sleep.  
   
54:16 I am afraid... אני חושש
   
54:18 It doesn’t matter whether שזה לא משנה בין אם
you understand or not, I’ll go on, הבנתם או לא, אני אמשיך,
   
54:24 because somebody some day, כי מישהו, יום אחד,
will understand this. יבין זאת.
   
54:28 And it is important וזה חשוב להבין זאת בגלל,
to understand it  
   
54:30 because conscious mind,  
   
54:40 the mind that is daily attentive, מיינד מודע, המיינד
watching itself, שהוא בקשב יומיום, צופה בעצמו,
   
54:43 cannot possibly touch לא יכול לגעת בשום אופן במשהו
something entirely different. אחר לגמרי.
   
54:49 Though in sleep it is attentive, למרות שהוא ישן הוא בקשה
   
54:56 and that is why meditation, וזה למה מדיטציה
   
55:01 the thing that we have הדבר שדיברנו עליו במשך
talked about during this hour, השעה הזאת,
   
55:05 becomes extraordinarily נעשה חשוב בצורה בלתי רגילה
important and worthwhile, וכדאי
   
55:13 full of dignity, מלא אצילות,
grace and beauty חן ויופי,
   
55:17 when you understand attention, כאשר אתם מבינים קשב,
   
55:21 not only during waking hours לא רק בזמן העירות
but also during sleep. אלא גם בזמן השינה.
   
55:30 Then the whole of the mind אז כל המיינד עירני לגמרי.
is totally awake.  
   
55:41 And beyond that, ומעבר לזה
   
55:44 every form of description כל צורה של תיאור,
is not the described, היא לא המתואר,
   
55:50 therefore don’t talk about it. ולכן אל תדברו על זה.
   
55:58 All that one can do is כל מה שהאדם יכול לעשות
point to the door. זה להראות את הדלת.
   
56:03 And if you are willing to go, ואם אתם מעוניינים להיכנס,
take a journey to that door, תצאו למסע לכיוון הדלת,
   
56:08 it’s for you to walk – זה בשבילכם ללכת
  מעבר לזה
   
56:11 beyond that, nobody can describe אף אחד לא יוכל לתאר
the thing that is not nameable, את הדבר שלא ניתן לתת לו שם,
   
56:20 whether that nameable is בין אם הדבר שלא ניתן לתת לו שם
nothing or everything, הוא כלום
   
56:25 doesn’t matter. או הכל,
  לא משנה.
   
56:29 Anybody who describes it כל אחד שמתאר את זה
doesn’t know. לא יודע.
   
56:34 And one who says he knows, וזה שאומר שהוא יודע,
does not know. הוא לא יודע.