Summaries of Krishnamurti's audios and videos

BR76CTM3 - האם אני יכול להשתנות לחלוטין מהשורש?
Brockwood Park - 18 May 1976
The Transformation of Man 3
Video
Subtitles I   II

סיכום

למה בני האדם חיים באומללות כזאת, מקבלים אותה במשך אלפי שנים?

האם זה אפשרי עבור בני האדם להשתנות מהשורש?

מי הולך לומר לי? האם זה מרקס, לנין, מאו, האפיפיור, או הכומר המקומי?
סמכות קיימת בגלל שבני אדם חיים באי-סדר. על ידי דחיית הסמכות אני נעשה מאוד שפוי.
כאשר אני דוחה את הסמכות יש לי יותר אנרגיה.

מהי הפעולה הנכונה בחיים? אני יכול לגלות זאת אם אין בי אי-סדר. ה"אני" הוא האי-סדר.
לא משנה כמה אמיתי ה"אני", הוא המקור לאי-סדר.