Summaries of Krishnamurti's audios and videosBR76CTM1 - האם אנו מודעים לכך שאנו מחולקים?
Brockwood Park - 17 May 1976
The Transformation of Man
Video
Subtitles I   II

האם האדם יכול להיות מודע לשלמות החיים אם הוא מחולק?

אני מחולק ולכן אני יוצר עוד חלקים, עוד קונפליקטים, עוד בילבול, עוד צער.
האם המרכז הינו הסיבה לחלוקה?

האם תחילת החלוקה מתרחשת כאשר אני מחפש ביטחון?

האם הביטחון בידע, בצורה לא נכונה, אחת הסיבות לחלוקה?

האם אוכל להשתחרר מהתשוקה להיות בטוח במובן הפסיכולוגי?

* * *

BR76CTM2 - חיים בדרך מכאנית מובילים לאי-סדר
Brockwood Park - 18 May 1976
The Transformation of Man
Video
Subtitles I   II

האם בכלל ישנו ביטחון פסיכולוגי, תחושה של ביסוס, קיום מושרש ועמוק?

כאשר אתה שומע שאין ביטחון, האם זה רעיון מופשט או עובדה קיימת?

הביטחון שלי תלוי בתדמית מסוימת, תמונה, מסקנה, אידיאל.

המוח צריך סדר כדי לתפקד. הוא מוצא סדר בתהליכים מכאניים כי הוא הורגל לכך מהילדות.

כאשר העבר פוגש את ההווה וממשיך, זהו אחד הגורמים של הזמן, שיעבוד, פחד.
כאשר הפחד פוגש בהווה ואני לגמרי מודע לו ברגע זה, הוא פוסק.
אז אני פוגש אותך כאילו בפעם הראשונה.

* * *

BR76CTM3 - האם אני יכול להשתנות לחלוטין מהשורש?
Brockwood Park - 18 May 1976
The Transformation of Man
Video
Subtitles I   II

למה בני האדם חיים באומללות כזאת, מקבלים אותה במשך אלפי שנים?

האם זה אפשרי עבור בני האדם להשתנות מהשורש?

מי הולך לומר לי? האם זה מרקס, לנין, מאו, האפיפיור, או הכומר המקומי?
סמכות קיימת בגלל שבני אדם חיים באי-סדר. על ידי דחיית הסמכות אני נעשה מאוד שפוי.
כאשר אני דוחה את הסמכות יש לי יותר אנרגיה.

מהי הפעולה הנכונה בחיים? אני יכול לגלות זאת אם אין בי אי-סדר. ה"אני" הוא האי-סדר.
לא משנה כמה אמיתי ה"אני", הוא המקור לאי-סדר.

* * *

BR76CTM4 - בהיותך לבד אתה יכול להיות לגמרי בטוח
Brockwood Park - 19 May 1976
The Transformation of Man
Video
Subtitles I   II

האם בני האדם לא משתנים משום שהם באמת מפחדים לא להיות קשורים לקבוצה, למשהו מוגדר?
האם הם מפחדים לעמוד לגמרי לבדם?

בלהיות לבד הכוונה היא בלא לסחוב את המסע של המסורת איתך. מסורת היא ידע.
להיות לבד רומז על חופש מוחלט.

לבד אומר "הכל אחד", כאשר אין חלוקה. זהו סדר טוטאלי.

האם נוכל לצאת מהזרם של הבלבול המוחלט, האי-סדר, צער, תקווה, ויאוש?

כל החברה כולה, כל הדתות, כל התרבויות מבוססות על מחשבה. האם המחשבה מבינה שהיא יצרה
את הבלאגן הזה, הכאוס הזה? האם המחשבה מודעת לעצמה כתנועה, שמביאה לכדי פעולה מחולקת?

כאשר התנועה של המחשבה מגיעה לסופה, ישנה פעולה טוטאלית.

כאשר אתה עומד מול עובדה, אין פחד.

* * *

BR76CTM5 - התדמית שלך על עצמך מונעת יחסים עם אחרים
Brockwood Park - 19 May 1976
The Transformation of Man
Video
Subtitles I   II

האם ישנו דבר שנקרא תת-מודע?

תהליך החלוקה הוא מצב של המיינד שמחלק, שאומר שיש תת-מודע ויש מודע.

לכל בן אנוש יש תדמית על עצמו שהוא לא מודע לה, לא ער לה. מהו המקור
של יצירת התדמיות של האדם על עצמו?

מי הוא היוצר של התדמיות? מהו המנגנון או התהליך שיוצר את התדמיות?
התודעה שלנו היא התדמיות, המסקנות, רעיונות. אם אין יצירת תדמיות אזי מהי התודעה?

ככל שיש לנו תדמיות, לעולם לא יהיה שלום בעולם, לא תהיה אהבה בעולם.

אם האדם נשאר עם העובדה ישנו שינוי.

* * *

BR76CTM6 - כל סוג של תדמית מונעת את היופי שביחסים
Brockwood Park - 20 May 1976
The Transformation of Man
Video
Subtitles I   II

מה יביא לכדי שינוי קיצוני בתודעה הכוללת של בני האדם?

מערכת יחסים תקינה מתחילה עם ההכרה באחריות שיש לי כלפי עצמי.

האם הצופה שונה ממה שהוא צופה בו? אם ישנו הבדל בין הצופה לנצפה, ישנה חלוקה ולכן קונפליקט.

התודעה שלי היא התודעה של העולם בגלל שהיא מלאה במחשבות, צער, פחד, הנאה, ייאוש, ודבקות.
במצב הזה אתה לא יכול שתהיה לך מערכת יחסים עם אף אחד.

כאשר יש תנועה של המחשבה, שהיא יצירת תדמיות, מה מתרחש?
כאשר אין מה שיגרום לחלוקה, מה מתרחש?

* * *

BR76CTM7 - החיים הם קדושים
Brockwood Park - 20 May 1976
The Transformation of Man
Video
Subtitles I   II

האם אתה יודע מה זה אומר לאהוב מישהו?

ללא חמלה, בני האדם הורסים את עצמם.

האם חלמה היא תוצאה של סופו של הצער, הצער האוניברסלי?

שתהיה לך תובנה אל תוך הצער, לא הצער של המחשבה אלא הצער האוניברסלי של האנושות;
ומתוך התובנה הזו ישנה חמלה. האם חמלה היא סופם של החיים, סופו של המוות?

מדיטציה אמיתית, עמוקה מביאה לכדי תובנה.

* * *Copyright ©1980 Krishnamurti Foundation Trust Ltd.