Summaries of Krishnamurti's audios and videosSD72CCTR - สมาธิคืออะไร
San Diego - 15 February 1972
Conv. with Chogyam Trungpa Rinpoche
Video
Subtitles I   II

อะไรคือคุณสมบัติของจิตที่ไม่ถูกจับเอาไว้ในแหล่งกำเนิดของประสบการณ์อีกแล้ว

สมาธิคืออะไร

ทำไมเราจึงต้องทำสมาธิ

การเห็นโดยปราศจาก "ความเป็นฉัน"

การสังเกตปราศจากเวลาและความทรงจำ

การสังเกตที่เป็นทั้งหมด

* * *

BR7879CBS1 - คุณพูดในสิ่งที่พระพุทธเจ้าพูดไว้แล้วมิใช่หรือ
Brockwood Park - 22 June 1978
Buddhist Scholars Discussion
Video
Subtitles I   II

คำถาม: ความรู้เป็นอิทธิพลกำหนดมนุษย์ไหม

ความรู้นั้นหมายถึงการสะสมข้อมูล ประสบการณ์ ข้อเท็จจริง ทฤษฎีและหลักการต่างๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน กลุ่มก้อนที่สั่งสมไว้นี้เราเรียกว่าความรู้

จิตใจที่ถ่วงหนักด้วยความรู้จะสามารถมองเห็นสัจจะหรือ

การอ่านคัมภีร์ อ่านสิ่งที่พระพุทธเจ้าหรือพระเยซูคริสต์พูดจะทำให้เรามีความรู้มากขึ้นหรือ พวกเราเต็มไปด้วยสัญชาตญาณของการสะสม ที่เราคิดว่าจะช่วยให้เราก้าวกระโดดหรือหนุนส่งพวกเราสู่สวรรค์

ผมสามารถที่จะดูความเป็นจริง โดยปราศจากถ้อยคำ รวมทั้งการบอกเป็นนัยทั้งหมดของมัน เนื้อหาของคำ รวมทั้งสิ่งที่เป็นจารีตของมันได้ไหม

ฉันจะสามารถดูอะไรบางอย่างโดยปราศจากการเชื่อมโยงของถ้อยคำได้ไหม จากนั้นผมจึงจะเห็นความเป็นจริง

* * *

BR7879CBS2 - สภาวะจิตซึ่งปราศจากความเป็นตัวตนมีหรือ
Brockwood Park - 23 June 1978
Buddhist Scholars Discussion
Video
Subtitles I   II

คำถาม : สภาวะของจิตใจที่อยู่ในกระบวนการที่กำลังตายลงเป็นอย่างไร

ความตายคืออะไร ชีวิตหลังความตายมีไหม มีการสืบต่อของชีวิตไหม ถ้าหากชีวิตไม่มีการสืบต่อ แล้วจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรกัน

ทำไมจึงเกิดกระบวนการเข้าไปยึดเป็นหนึ่งเดียวกัน เช่นยึดว่าเป็นสมบัติของฉัน สิ่งที่ฉันจะเป็น ความสำเร็จ อำนาจ ตำแหน่ง หรือชื่อเสียงของฉัน

กระบวนการเข้าไปยึดคือหัวใจสำคัญของความเป็นตัวตน

เป็นไปได้หรือไม่ ที่เราจะมีชีวิตแต่ละวันโดยปราศจากกระบวนการเข้าไปยึด ที่นำมาซึ่งโครงสร้างและธรรมชาติของความเป็นตัวตนซึ่งเป็นผลพวงของความคิด

เป็นไปได้หรือไม่ที่จะเป็นอิสระจาก "ความเป็นฉัน" ซึ่งก่อให้เกิดความสับสนวุ่นวาย ความพยายามตลอดไป

ความคิดจะจบสิ้นลงได้ไหม

เป็นไปได้หรือที่จะมีชีวิตอยู่แต่ละวันกับความตาย ซึ่งก็คือการจบสิ้นลงของความเป็นตัวตน

* * *

BR7879CBS3 - เจตจำนงอิสระมีหรือ
Brockwood Park - 23 June 1978
Buddhist Scholars Discussion
Video
Subtitles I   II

เราบอกว่าเจตจำนงอิสระมีอยู่ เพราะเราสามารถเลือกระหว่างนี่หรือนั่น นอกจากวัตถุสิ่งของแล้ว เหตุใดจึงมีการเลือก

การกระทำที่ไม่มีความพยายามอันเนื่องจากเจตนารมณ์ใดๆ ทั้งสิ้น
ดังนั้นจึงไร้การเลือก มีหรือ

เหตุใดความคิดจึงเข้าไปยึดเป็นหนึ่งเดียวกับความรู้สึกทางประสาทสัมผัส ในการเข้าไปยึดมีคุ่ตรงข้ามกันไหม

ในตัวเราความคิดเริ่มเกิดขึ้นได้อย่างไร หรือว่าความคิดถูกส่งทอดมาโดยพ่อแม่ของฉัน โดยการศึกษา โดยสภาพแวดล้อมหรือเกิดขึ้นจากอดีต

ถ้อยคำเป็นตัวสร้างความคิด หรือความคิดสร้างถ้อยคำกันแน่

ความคิดเข้ามาในการกระทำได้อย่างไร มีการกระทำที่บริบูรณ์ ที่เป็นทั้งหมด.สมบูรณ์ ไม่แบ่งแยกเป็นส่วนๆ หรือไม่

คุณมองเห็นใครสักคนอย่างเป็นทั้งหมดได้ไหม จากนั้นจึงมีความรัก

* * *

SA78T1 - กระบวนการที่มุ่งสนใจแต่ตนเอง
Saanen - 9 July 1978
Public Talk
Video
Subtitles I   II

เหตุใดมนุษย์ส่วนใหญ่ทั่วโลก จึงมุ่งสนใจแต่ตนเอง

เมื่อคุณฟังคำพูดเหล่านี้ คุณฟังจริงๆ หรือคุณสร้างข้อสรุป สร้างแนวคิดจากสิ่งที่คุณได้ยิน

คุณสังเกตการเคลื่อนไหวของความรู้สึกทางประสาทสัมผัสตามธรรมดาตามธรรมชาติได้ไหม สังเกตโดยปราศจากการผนึกตนเป็นหนึ่งเดียวกับมันได้ไหม


มีการสังเกตประสาทสัมผัสทั้งหลาย โดยปราศจากความคิดทุกรูปแบบ หรือไม่

คุณสามารถเป็นอิสระจากแรงกดดันได้ไหม

ที่ใดมีศูนย์กลางที่ความคิดก่อตัวขึ้นเป็น“ตัวฉัน” ย่อมต้องเกิดความทุกข์ระทม ซึ่งความรุนแรง ความโหดร้าย ความทารุณ ความเกลียดชัง ทั้งหมดรวมศูนย์อยู่ที่นั่น

* * *

SA78T2 - การผนึกตนของความคิด
Saanen - 11 July 1978
Public Talk
Video
Subtitles I   II

เราเห็นอันตรายที่เกิดขึ้นจริงๆ จากการหมกมุ่นเอาตนเป็นศูนย์กลางไหม

เป็นไปได้หรือไม่ ที่จะใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ โดยไม่มีความรู้สึกของการผนึกตนเลย

จิตใจจะสามารถแยกขาดโดยสิ้นเชิงจากความรู้ซึ่งมันยึดติดอยู่ได้ไหม โดยที่มันไม่ปลีกแยกตัวออกไป

เมื่อคุณอิจฉา ละโมบ โกรธ หรือรุนแรง คุณแตกต่างจากสิ่งเหล่านั้นหรือ

ใครคือผู้ที่พูดว่า “ฉันเป็นคนรุนแรง”

คุณจะมองดูตัวคุณเองในกระจก โดยไม่มีผู้สังเกตได้ไหม

ความรักเป็นความทรงจำหรือ

เป็นไปได้ไหมที่จะสังเกตโดยปราศจากการบังคับ การใช้วินัย และความพยายามที่เป็นการต่อสู้ของขั้วตรงข้าม

* * *

SA78T3 - ความจำกัดของความคิด
Saanen - 13 July 1978
Public Talk
Video
Subtitles I   II

อิสรภาพหมายถึงอะไร

ความคิดแก้ปัญหาซึ่งความคิดสร้างขึ้นเองได้หรือ

อะไรที่เป็นต้นตอของความคิด เป็นรากเหง้าของความคิด

อดีตนั้นถูกจำกัด ความทรงจำและความรู้นั้นจำกัดเสมอ

คัมภีร์ กวีนิพนธ์ วรรณกรรม พิธีกรรม เทพเจ้า รูปเคารพ ล้วนเป็นผลผลิตของความคิด

เป็นไปได้หรือที่จะไม่บันทึกความเจ็บปวด

มีปฏิบัติการที่เป็นทั้งหมด สมบูรณ์ ไม่แบ่งแยกเป็นส่วนๆ ซึ่งความคิดไม่เข้ามารบกวนเลย

มีหรือการหยั่งเห็นและการกระทำที่ปราศจากความทรงจำ และแยกขาดจากอดีตโดยสิ้นเชิง

* * *

SA78T4 - ในความสัมพันธ์ ความคิดเป็นสิ่งจำเป็นหรือ
Saanen - 16 July 1978
Public Talk
Video
Subtitles I   II

ความคิดไม่เคยเป็นอิสระ มันเป็นสิ่งจำกัดในทุกสภาพโอกาส

ความสัมพันธ์เป็นกระบวนการผนึกตนกับอะไรบางอย่างหรือ

เป็นไปได้ไหมที่จะไม่มีการบันทึกจดจำ ทั้งการดูหมิ่น และการเยินยอ ในความสัมพันธ์ต่อกันและกันในแต่ละวัน

ด้วยการผนึกตนกับผู้อื่น คุณกำลังหลบหลีกจากตัวคุณเองใช่ไหม

เมื่อคุณปลดเปลื้องตนเองจากข้อสรุป จากถ้อยคำ และจากประสบการณ์ คุณก็ไม่ใช่อะไรทั้งสิ้น คุณว่างเปล่า

จิตสามารถสังเกตความว่างเปล่า และไม่เคลื่อนหนีไปจากมันได้ไหม

เป็นไปได้ไหมที่จะไม่มีความกลัวใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางร่างกายหรือทางจิตใจ

เมื่อคุณมองดูอย่างใกล้ชิด โดยปราศจากความคิด ทิศทาง แรงจูงใจ พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงหรือพ้นไปจากมัน สิ่งที่คุณกำลังสังเกตนั้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงจากรากฐาน

* * *

SA78T5 - ความรักเป็นขบวนการของเวลาและความคิดหรือ
Saanen - 18 July 1978
Public Talk
Video
Subtitles I   II


เราตระหนักไหมว่า เรามีชีวิตอยู่ในความเป็นปฏิปักษ์ ในความขัดแย้งระหว่าง “สิ่งเป็นอยู่จริง” กับ “สิ่งที่ควรจะเป็น”

เหตุใดมนุษย์จึงกลายเป็นจักรกล

อะไรคือรากเหง้าของความไร้ระเบียบ

การที่ความคิดไม่รู้บทบาทที่เหมาะสมของมัน เป็นปัจจัยสำคัญของความไร้ระเบียบ

เป็นไปได้หรือไม่ที่จะกระทำและดำเนินชีวิตอย่างเป็นธรรมชาติ มีความสุข โดยปราศจากศูนย์กลาง และปราศจากเนื้อหาของจิตสำนึก

อะไรที่เป็นการกระทำที่ไม่มีความขัดแย้ง ไม่มีความเสียใจ ไม่มีรางวัลตอบแทน ไม่มีการลงโทษ ดังนั้น จึงเป็นการกระทำที่เป็นทั้งหมด

หากเราค้นพบว่า ความรักคืออะไร ชีวิตเราอาจจะแตกต่างไปโดยสิ้นเชิง เราจะมีชีวิตอยู่โดยไม่มีความขัดแย้ง ไม่มีการควบคุม หรือไม่มีความพยายามรูปแบบใดๆ

ความรักเป็นกระบวนการของประสาทสัมผัสหรือความอยากหรือ

* * *

SA78T6 - จิตสำนึกไปพ้นตัวมันเองได้ไหม
Saanen - 20 July 1978
Public Talk
Video
Subtitles I   II

เป็นไปได้ไหมที่จะก่อให้เกิดการปฏิวัติในจิตใจอย่างถึงรากฐาน

ทำไมมนุษย์เราจึงใช้ชีวิตอย่างที่เป็นอยู่

เป็นไปได้ไหมที่จะสืบค้น โดยปราศจากการวิเคราะห์เนื้อหาของจิตในชั้นที่ลึกลงไป

จิตสำนึกนี้จะว่างเปล่าอย่างสมบูรณ์ได้ไหม ยกเว้นแต่ในพื้นที่ที่ความรู้เป็นสิ่งจำเป็นเท่านั้น

ในจิตสำนึกมีความทุกข์โศกของมนุษยชาติ นั่นคือ คุณในฐานะมนุษย์คนหนึ่งนั้น เป็นส่วนหนึ่งของโลก

เป็นไปได้ไหมที่จะยุติความล้ำลึก ความยิ่งใหญ่ และความหน่วงหนักของความทุกข์โศก

เมื่ออดีตจบสิ้นลง จะเกิดการสังเกตใหม่ ความรู้สึกแห่งอิสรภาพอันพิเศษสุด และการเคลื่อนไหวที่ไม่ได้เกิดจากอดีต

หากคุณยุติวิถีที่เรามีชีวิตอยู่ เดี๋ยวนี้เลย ก็จะเกิดการเริ่มต้นใหม่ที่ปราศจาก “ความเป็นฉัน” จากนั้นความตายย่อมไร้ความหมาย

* * *

SA78T7 - ถ้าคุณไม่หมกมุ่น คุณก็ไม่มีไม่เป็นอะไรเลย ไม่ใช่หรือ
Saanen - 23 July 1978
Public Talk
Video
Subtitles I   II

คุณไม่สามารถมองเข้าสู่ตัวคุณเองได้โดยไม่มีอคติไม่ลำเอียง โดยปราศจากทิศทางและแรงจูงใจ หากคุณให้ความสำคัญกับตัวคุณเอง กับความทะเยอทะยาน และปัญหาของคุณ

เราแยกการหลับออกจากการตื่น ซึ่งอาจจะผิดพลาดทั้งหมด เราไม่เคยถามค้นเข้าสู่สภาวะของจิตที่ไม่หลับ

เพราะเหตุใด จิตใจจึงหมกมุ่นวุ่นวายไม่จบสิ้น

คุณไม่เป็นอะไรเลยได้ไหม ซึ่งจริงๆ คุณเป็นอย่างนั้น

ความถ่อมต่อชีวิตอุบัติขึ้นได้ ต่อเมื่อคุณเข้าใจธรรมชาติของอำนาจ

กระแสของสมาธิคือการมีชีวิตอยู่ในแต่ละวันโดยปราศจากการเทียบวัด การเคลื่อนไหวของความคิดคือการเทียบวัด

การตระหนักรู้คืออะไร และการใส่ใจคืออะไร

เมื่อคุณจัดทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในระเบียบ ก็ไม่มีความพยายาม

* * *

SA78D1 - แรงขับเคลื่อนของความเห็นแก่ตัวจบสิ้นลงได้ไหม
Saanen - 26 July 1978
Public Discussion
Video
Subtitles I   II

เป็นไปได้หรือไม่ที่จิตใจจะปลดปล่อยตัวมันเองจากอิทธิพลกำหนดได้โดยสิ้นเชิง และไม่ใช่เพียงชั่วครั้งชั่วคราว

ผู้มีประสบการณ์แตกต่างจากประสบการณ์หรือ ผู้คิดแตกต่างจากความคิดหรือ

เมื่อมีการแบ่งแยก ย่อมมีความขัดแย้ง

คำถาม: พวกเราหลายคนมากันที่นี่หลายปีมาแล้ว ผมก็ยังอยู่ในภาวะเดียวกับวันแรกที่มาที่นี่

ปัญหาทั้งปวงเกิดขึ้นจากอิทธิพลกำหนด มีแรงขับบางอย่างที่ทำให้เราแบ่งแยก และรุนแรงมากขึ้นๆ คนที่จริงจังย่อมตั้งคำถามว่า “อิทธิพลกำหนดทั้งหมดนี้จะจบสิ้นลงได้ไหม”

* * *

SA78D2 - อะไรที่จะทำให้มนุษย์เปลี่ยนแปลง
Saanen - 27 July 1978
Public Discussion
Video
Subtitles I   II

อะไรหรือที่จะทำให้มนุษย์เปลี่ยนแปลงอย่างล้ำลึก

ความอ้างว้างเดียวดาย คืออะไร ความอ้างว้างแยกแตกต่างจากความโดดเดียวเป็นเอกเทศไหม

คุณรู้ไหมว่าคุณถูกอิทธิพลกำหนด หรือใครบางคนบอกคุณว่าคุณถูกกำหนด

การเลือกทางจิตใจทุกรูปแบบเป็นอิทธิพลกำหนด

เหตุใดคุณจึงไม่เห็นอันตรายอันใหญ่หลวงของการถูกจับเอาไว้ในพื้นที่แคบๆ ของอิทธิพลกำหนด

จงอย่าให้พลังงานแก่อิทธิพลกำหนด

* * *

SA78D3 - เวลาจบสิ้นลงได้ไหม
Saanen - 28 July 1978
Public Discussion
Video
Subtitles I   II

บทบาทของสมาธิในชีวิตแต่ละวัน คืออะไร

ฉันไม่แยกแตกต่างจากสิ่งที่ฉันคิด จากประสบการณ์ที่ฉันมี จากความวิตกกังวล และความกลัวของฉัน

ความคิดจะรับรู้ตัวมันเองได้ไหม

คุณจะอยู่โดยไม่เปรียบเทียบ ไม่มีแบบอย่าง ได้ไหม

ผู้คนได้ถามมาตลอดหลายศตวรรษว่า เวลาจบสิ้นลงได้ไหม

ทำไมคุณจึงเก็บความเจ็บปวดของคุณเอาไว้ ความเจ็บปวดนั้นจะสลายโดยสิ้นเชิงได้อย่างไร โดยไม่ทิ้งร่องรอยไว้เลย

* * *

SA78D4 - การพยายามอยู่ตลอดเวลาทำลายสมอง
Saanen - 29 July 1978
Public Discussion
Video
Subtitles I   II

เราจะรักษาสมองที่ฟื้นฟูตัวมันเองให้ใหม่อยู่ตลอดเวลาได้อย่างไร

อะไรเกิดขึ้นเมื่อมีภาวะที่ขัดแย้งกัน

โครงสร้างทางสังคมทุกวันนี้อยู่บนพื้นฐานของการแข่งขัน การไปให้ถึง และการดิ้นรน

เราแบกพาความเจ็บปวดเอาไว้ และไม่เคยยุติมันลง

วิถีชีวิตแบบกลไกเป็นหนึ่งในเหตุปัจจัยที่ทำให้สมองเสื่อม

อะไรคือต้นกำเนิดของพลังงาน ซึ่งใช้ในการคิดอยู่ในขณะนี้

เราเห็นความจริงไหมว่า ความคิดเป็นกลไกอัตโนมัติ

* * *

SA78D5 - ระเบียบในตนเอง
Saanen - 30 July 1978
Public Discussion
Video
Subtitles I   II

อะไรคือรากเหง้าของความไร้ระเบียบนี้ เพราะเหตุใดเราจึงมีชีวิตแบบนี้

เราทำให้สอดคล้องในทางจิตใจไหม

คุณจริงจังและอุทิศเพียงพอไหมที่จะมีชีวิตในระเบียบที่เป็นทั้งหมด

อะไรก็ตามที่จำกัด ที่ทำงานอยู่ในพื้นที่คับแคบ จะต้องทำให้เกิดความไร้ระเบียบ ถ้าผมรักคนๆ หนึ่ง แต่เกลียดคนอื่นๆ มันย่อมต้องเกิดความไร้ระเบียบ

เมื่อคุณสังเกตบางสิ่งบางอย่างโดยปราศจากอดีต ปราศจากอคติ สิ่งๆ นั้นที่คุณกำลังมองดู มีชีวิต เคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลง มันไม่เคยหยุดนิ่ง

ความไร้ระเบียบหยุดนิ่งเสมอ หยุดนิ่งในความหมายที่มันไร้ระเบียบตลอดเวลา แต่ถ้าคุณมองดูมัน ความไร้ระเบียบนั้นจะเปลี่ยนแปลงตัวมันเอง กลายเป็นสิ่งอื่น

* * *

MA7879T1 - องค์กรต่างๆไม่ได้ช่วยมนุษย์ให้รอดปลอดภัย
Madras (Chennai) - 31 December 1978
Public Talk
Video
Subtitles I   II

มีการแบ่งแยกออกเป็นส่วนๆ ทั้งภายในและภายนอก ใครจะเป็นผู้เปลี่ยนแปลงมนุษย์ องค์กรชนิดใดบ้างที่เคยช่วยมนุษย์ให้รอดปลอดภัย

การจะไปให้ไกล เราต้องเริ่มที่ใกล้ๆ ซึ่งคือเริ่มที่ตัวเราเอง

เรารับรู้ถึงความคิด ความรู้สึก ความกลัว และความรู้สึกสุขเพลิดเพลินของเราไหม

เราสามารถรับฟังได้อย่างบริสุทธิ์ โดยไม่มีการบิดเบือนได้ไหม มีไหมความรุ้สึกรับผิดชอบที่จะฟังโลก และฟังความวิตกกังวล ความทุกข์โศกของคุณเอง

คุณสามารถสังเกตโดยปราศจากอคติได้ไหม การที่จะเรียนรู้ สมองต้องเป็นอิสระจากความรู้ไม่ใช่หรือ

การกระทำในชีวิตคุณคืออะไร

ความรู้มีบทบาทบ้างไหมในความสัมพันธ์ สมองสามารถจะบันทึกจดจำไว้เฉพาะสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นได้ไหม

* * *

MA7879T2 - การกระทำที่ไม่ได้เกิดจากความคิด
Madras (Chennai) - 1 January 1979
Public Talk
Video
Subtitles I   II

การกระทำซึ่งไม่แบ่งแยกออกเป็นส่วนๆ ไม่มีความรู้สึกเสียใจภายหลัง ไม่มีความรู้สึกว่าไม่สมบูรณ์ มีไหม

ในสิ่งที่ความคิดสร้างขึ้น มีความมั่นคงปลอดภัยอยู่หรือ ความมั่นคงปลอดภัยทางจิตใจทั้งหมดเป็นสิ่งหลอกลวงใช่ใหม

เราสามารถใส่ใจโดยปราศจากการเพ่งจิตจดจ่อและความพยายามได้ไหม ตัวความคิดที่เพ่งจิตจดจ่อนั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้จิตเบี่ยงเบนหันเห

คุณเคยให้ความใส่ใจ ซึ่งในนั้นไม่มีสิ่งอื่นใดเลย ไม่มีการหันเห ดึงให้เบี่ยงเบนออกไปเลย

การใส่ใจหมายถึงไม่มีศูนย์กลางจากที่ที่คุณกำลังฟัง

เมื่อคุณมีการหยั่งเห็นเข้าไปในธรรมชาติของความคิด ความคิดจะค้นพบที่ที่ถูกต้องของมันเอง

* * *

MA7879T3 - อิสรภาพขึ้นอยู่กับกาลเวลาหรือ
Madras (Chennai) - 6 January 1979
Public Talk
Video
Subtitles I   II

มีหรือกาลเวลาทางจิตใจ

เราจะรับมือกับปัญหาอย่างไร

กาลเวลาเกี่ยวข้องอยู่ในความรักหรือ กาลเวลาซึ่งเป็นกระแสที่แบ่งแยกมีความจำเป็นหรือ

เราสามารถเปลี่ยนแปลงจากพื้นฐานอย่างถอนรากถอนโคน โดยไม่ผ่านกระบวนการวิวัฒนาการหรือกาลเวลาได้ไหม

ความเจ็บปวดจะถูกทิ้งในทันทีได้ไหม เราสามารถกระทำ ประพฤติโดยไม่มีความพยายามและกาลเวลาได้ไหม

การหยั่งเห็นซึ่งจบสิ้นมโนภาพ โดยไม่ปล่อยให้กาลเวลาเข้ามา เกิดขึ้นได้ไหม

อะไรที่เกิดขึ้นเมื่อคุณสังเกตแต่ความเป็นจริง และไม่สร้างสิ่งตรงข้ามกับความจริงขึ้นมา

คุณสามารถสลายปัญหาในทันทีทึ่มันเกิดขึ้นได้ไหม ปัญหาทั้งหลายเกิดขึ้นจากศูนย์กลางใช่ใหม่

* * *

MA7879T4 - อะไรนำมาซึ่งความไร้ระเบียบในความสัมพันธ์
Madras (Chennai) - 7 January 1979
Public Talk
Video
Subtitles I   II

ความสัมพันธ์ระหว่างกันของเราเป็นอย่างไร ในความสัมพันธ์นั้นมีระเบียบไหม คุณจะนำมาซึ่งระเบียบได้อย่างไร

ความอยาก ซึ่งเป็นการตอบสนองของประสาทสัมผัสและมโนภาพที่ความคิดสร้างขึ้น เป็นปัจจัยของความไร้ระเบียบ

เมื่อความเจ็บปวดสิ้นสุด เราลืมมันให้หมดได้ไหม ไม่บันทึกจดจำมันเอาไว้เลย

เมื่อไม่มีความสัมพันธ์ มีความกลัวอยู่ไม่ใช่หรือ

คุณตื่นรับรู้ในขณะที่ความกลัวเกิดขึ้นไหม โดยไม่ปล่อยให้ความคิดเข้ามาเพื่อตระหนักว่าความคิดไม่มีบทบาทใดๆ ในขณะของการกระทำ

เพราะเหตุใดจึงมีความงามและการสื่อสัมผัสกับธรรมชาติน้อยอย่างยิ่งในชีวิตเรา

ในขณะของความสุขเพลิดเพลินมีการบันทึกจดจำหรือ

วัฒนธรรมหมายถึงการเจริญเติบโตพัฒนาทั้งหมดของชีวิตเรา

* * *

MA7879T5 - จิตแห่งศาสนา คืออะไร
Madras (Chennai) - 13 January 1979
Public Talk
Video
Subtitles I   II

พระเจ้าถูกสร้างขึ้นจากความทุกข์โศกและความกลัวของเรา ใช่ไหม

ในการสืบค้นนั้น คุณเป็นอิสระจากความกลัวหรือเปล่า

อิสรภาพคือการสังเกตโดยปราศจากการสรุป

คุณสามารถสังเกตธรรมชาติทั้งหมดของความทุกข์โศกได้ไหม เมื่อไม่มีเจตจำนงในการตรวจสอบ ความทุกข์โศกแยกแตกต่างจากคุณหรือ

วัฒนธรรมใหม่จะเกิดขึ้นได้จากจิตแห่งศาสนาเท่านั้นหรือ

การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจเท่านั้นที่เป็นการปฏิวัติที่แท้จริง

จิตแห่งศาสนาไม่มีปรัชญา เพราะมันอยู่กับภาวะศักดิ์สิทธิ์ชั่วนิรันดร์

ความทุกข์โศก จำต้องจบลงเพื่อที่จะเข้าใจจิตแห่งศาสนา

* * *

MA7879T6 - กระแสแห่งสมาธิ
Madras (Chennai) - 14 January 1979
Public Talk
Video
Subtitles I   II

เราทำให้ความตายเป็นสิ่งตรงข้ามกับชีวิต เพราะเรากลัวการมีชีวิตอยู่ และกลัวความตายด้วยเช่นกันใช่ไหม

การผูกพันมั่นหมายบ่งบอกถึงการสืบต่อเนื่อง ถ้าหากมันไม่จบสิ้น อะไรเกิดขึ้นกับกระแสจิตสำนึกของมนุษย์ทั้งมวล

ความรักอยู่ภายในจิตสำนึกนี้หรือ ความรักมีการสืบต่อหรือ

ความตายคือการจบสิ้นความผูกพันมั่นหมาย

เมื่อมีระเบียบอันสมบูรณ์ในชีวิตเรา สภาวะนี้สามารถมองดูระเบียบแห่งจักรภพ

อะไรคือความใส่ใจ อะไรคือความไม่ใส่ใจ และความว้าวุ่นวอกแวก ความใส่ใจมีการสืบต่อ มีศูนย์กลางไหม

ในความเงียบสภาวะอันศักดิ์สิทธิ์อย่างเป็นนิรันดร์ ไร้กาลเวลาอุบัติขึ้น

ภาพวีดีโอ จะหายไป 15 นาที 48 วินาที จะมีแต่เสียงเท่านั้น

* * *

BR7879CBS4 - ความจริงคืออะไร
Brockwood Park - 28 June 1979
Buddhist Scholars Discussion
Video
Subtitles I   II

คำถาม: มีความแตกต่างระหว่างความเป็นจริงกับสัจจะไหม

สิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ความคิดสร้างขึ้น เช่นวรรณกรรม บทกลอน ภาพเขียน มายา เทพเจ้า สัญลักษณ์ต่างๆ ทั้งหมดนั้นคือความเป็นจริงสำหรับเรา แต่ธรรมชาติไม่ได้ถูกสร้างขึ้นโดยความคิด

จิตใจ เครือข่ายทั้งหมดของประสาทสัมผัสสามารถเข้าใจ เห็น หรือสังเกตความจริงได้ไหม

ความคิดสร้างกาลเวลาทางจิตใจขึ้น ซึ่งเราใช้กาลเวลาเป็นหนทางเพื่อการหลุดพ้น กาลเวลาเช่นนั้นเป็นสิ่งลวงใช่ไหม สัจจะยังวัดได้โดยถ้อยคำกระนั้นหรือ สัจจะเป็นสิ่งไร้กาลเวลา ความคิดเป็นเรื่องของกาลเวลา ทั้งสองอย่างนี้ไม่สามารถดำเนินไปด้วยกันได้

ปราศจากความรัก ปราศจากความเมตตา สัจจะก็ไม่อาจดำรงอยู่ ฉันไม่สามารถไปยังสัจจะ ฉันไม่สามารถเห็นสัจจะ สัจจะดำรงอยู่เมื่อไม่มีตัวตนเท่านั้น

* * *

BR7879CBS5 - มีชีวิตหลังความตายไหม
Brockwood Park - 28 June 1979
Buddhist Scholars Discussion
Video
Subtitles I   II

คำถาม: มีชีวิตหลังความตายไหม

เมื่อร่างกายตาย แล้วความอยาก ความกระวนกระวาย ความโศกเศร้า ความทุกข์ทรมาน ยังดำเนินต่อไป มันยังคงมีส่วนร่วมอยู่ในกระแสร่วมอันไพศาลที่มนุษย์มีชีวิตอยู่ เราแต่ละคนเป็นตัวแทนของกระแสทั้งหมดนั้น

โดยการถามค้นเข้าสู่ธรรมชาติทั้งหมดของความทุกข์ เราจะจบสิ้นมันลงและอยู่นอกกระแสนั้นได้ไหม การสืบค้นอย่างเป็นอิสระเข้าสู่ความทุกข์ คือการหยั่งเห็น ตราบเท่าที่เรายังยอมรับอำนาจเหนือแบบชาวพุทธ หรืออื่นๆ การหยั่งเห็นจะเกิดขึ้นได้หรือ

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสิ่งสำแดงออกของกระแสนั้นอีกแล้ว สติปัญญาความรักและความเมตตากำลังปฏิบัติการอยู่

คำถาม: คุณจะแยกให้เห็นความแตกต่างระหว่างการมีสติ ความรู้ตัว และการใส่ใจอย่างไร

* * *

SA79T1 - มีหนทางออกจากวิกฤตโลกไหม
Saanen - 8 July 1979
Public Talk
Video
Subtitles I   II

มีวิธีคิดแบบอื่นไหม ซึ่งไม่ใช่คิดเกี่ยวกับอะไรบางอย่าง

เมื่อคุณให้ความใส่ใจอย่างสมบูรณ์ มีศูนย์กลางที่ๆ คุณใส่ใจออกไปหรือ

ปัญหาการเอาตนเองเป็นศูนย์กลางความสำคัญจะแก้ไขได้หรือ โดยไม่มีคุณสมบัติของการคิดที่แตกต่างออกไป

เมื่อไม่มีพรุ่งนี้ในทางจิตใจ อะไรเกิดขึ้นกับคุณสมบัติแห่งจิต แล้วความสัมพันธ์ของคุณกับคนอื่นๆเป็นอย่างไร

ในการคิดร่วมกัน มีฝ่ายตรงข้ามอยู่อีกหรือ การคิดร่วมกันนำไปสู่อะไร ในความสัมพันธ์ของผมกับคนอื่น

* * *

SA79T2 - เราสามารถร่วมกันสร้างสังคมที่ดีงามได้ไหม
Saanen - 10 July 1979
Public Talk
Video
Subtitles I   II

เมื่อเราคิดร่วมกันนั้น มีหรือความรู้สึกที่จะเติมเต็มตน การแบ่งแยก ความคับข้องใจ แล้วจะเกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์

ถ้าเวลาทางจิตใจไม่ได้มีอยู่เลย ความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนจะเป็นอย่างไร

คุณพูดหรือว่า "ผมจะรักคุณในวันพรุ่งนี้"

ความเชื่อหรืออำนาจเหนือจะนำเรามาร่วมกันได้ไหม ในการแบ่งแยกมีความมั่นคงปลอดภัยหรือ

เมื่อเราคิดร่วมกัน จากนั้นสังคมที่ดีงามจะก่อเกิดขึ้น

สังคมที่ดีงามจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณรู้สึกรับผิดชอบต่อผู้อื่น

* * *

SA79T3 - ความมั่นคงปลอดภัยในทางจิตใจมีหรือ
Saanen - 12 July 1979
Public Talk
Video
Subtitles I   II

ความอยากให้มีความมั่นคงปลอดภัยทางจิตใจ เข้าไปอยู่เหนือความเรียกร้องต้องการทางกายภาพไหม

มีหรือความมั่นคงปลอดภัยในความเชื่อ ในอุดมคติ หรือประสบการณ์

คุณสามารถฟังอย่างสมบูรณ์ได้ไหม จนคุณเห็นความโง่เขลาไร้สาระของการมีชีวิตอยู่ในสิ่งลวงและจบมันลง

เราอยู่กับความเป็นจริง และไม่มีความสัมพันธ์อะไรเลยกับสิ่งที่ไม่ใช่ความจริงได้ไหม คุณสมบัติของจิตที่กำลังเผชิญความจริงที่กำลังเกิดขึ้นนั้นเป็นเช่นใด

ถ้าคุณไม่มีมโนภาพ ความสัมพันธ์ของคุณกับจิตซึ่งยังคงแสวงหาความมั่นคงปลอดภัยอยู่อีกจะเป็นเช่นใด

ในการคิดร่วมกัน มีความมั่นคงปลอดภัยที่เป็นทั้งหมดไม่ใช่หรือ

เมื่อคุณละทิ้งการเลือก มีการหยั่งเห็นเข้าสู่สิ่งหลอกลวงหรือมายาทั้งหมดไม่ใช่หรือ

* * *

SA79T4 - ความดี ความรักและสัจจะ เกิดขึ้นได้โดยการใช้ระเบียบวินัยหรือ
Saanen - 15 July 1979
Public Talk
Video
Subtitles I   II

เรากระทำโดยไร้ความพยายามได้ไหม คิดอย่างชัดเจนโดยไร้การตัดสินไว้ล่วงหน้าที่จะคิดให้ชัดเจน ฟังโดยไร้ความพยายามและไร้มโนภาพได้ไหม

ระหว่างคนสองคนที่ต่างก็แสวงหาการเติมเต็ม ต่างมีความอยากและความทะเยอทะยานของตน การแบ่งแยกย่อมต้องมีอยู่ และความขัดแย้งย่อมเกิดขึ้นไม่ใช่หรือ

การดิ้นรนต่อสู้เพื่อการดำรงอยู่ในโลกภายนอกได้เลื่อนไหลเข้ามาสู่โลกภายในจิตใจ ใช่ไหม

ความคิดได้สร้างแนวคิดของ "ความเป็นฉัน" แยกออกจาก"ความเป็นคุณ" และในการแบ่งแยกนั้นความคิดวาดหวังที่จะได้ความมั่นคงปลอดภัย

คุณสามารถสังเกต "ความเป็นฉัน" โดยปราศจากการเคลื่อนไหวของความคิดไหม

* * *

SA79T5 - ความอยากและกาลเวลาก่อให้เกิดความกลัวใช่ไหม
Saanen - 17 July 1979
Public Talk
Video
Subtitles I   II

คุณมีแรงเร่งเร้ากระตุ้นให้ค้นหาวิถีชีวิตที่แตกต่างออกไปไหม

ความคิดสร้างปัญหาทั้งหมดขึ้นใช่ไหม ความคิดสร้างศูนย์กลางขึ้นใช่ไหม

รากเหง้าของการเอาตนเองเป็นศูนย์กลางความสำคัญคือความอยากใช่ไหม

ความอยากเกิดขึ้นจากมโนภาพที่ความคิดสร้างขึ้นใช่ไหม

คุณสามารถสังเกต โดยไม่มีความอยากเข้ามาได้ไหม

เวลาคือการเคลื่อนไหวของมโนภาพใช่ไหม

เมื่อความคิดตระหนักว่ามันคือตัวการหลักในความกลัว อะไรจะเกิดขึ้น

เมื่อได้รับฟังโดยไม่มีการวิเคราะห์ คุณเป็นอิสระจากความกลัวไหม

* * *

SA79T6 - สติปัญญา ความรักและความเมตตา
Saanen - 19 July 1979
Public Talk
Video
Subtitles I   II

การหยั่งเห็นหนึ่งที่จะนำมาซึ่งการปฏิวัติที่เป็นทั้งหมดในเราแต่ละคน การหยั่งรู้หนึ่งที่ปลดปล่อยมนุษย์ให้เป็นอิสระอย่างสมบูรณ์จากโครงสร้างทางจิตใจของเขา มีหรือ

ภายนอกและภายในแยกออกจากกันไม่ได้ แต่เป็นการเคลื่อนไหวที่มีโครงสร้างหนึ่งเดียวเท่านั้น

ในความรู้มีความโง่เขลาไหม สติปัญญาเป็นอิสระจากความโง่เขลา ดังนั้นจึงเป็นอิสระจากสิ่งหลอกลวง สติปัญญาไม่ใช่ผลของความรู้

ถ้ามีอุดมการณ์ การกระทำย่อมต้องให้สอดคล้องหรือปรับตามอุดมการณ์เสมอ ซึ่งทำให้ขาดการหยั่งเห็น

ด้วยสติปัญญา จะมีสภาวะซึ่งสามารถแก้ไขความขัดแย้ง ความทุกข์เศร้าอันเหลือคณานับของเราได้ไหม

* * *

SA79T7 - ในความเงียบที่เป็นทั้งหมด จิตประสบสภาวะนิรันดร์
Saanen - 22 July 1979
Public Talk
Video
Subtitles I   II

เหตุใดจึงมีการดิ้นรนและการแสวงหาอยู่เสมอ

เรากำลังแสวงหาประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสซึ่งผิวเผิน หรือแสวงหาอะไรบางอย่างซึ่งไร้กาลเวลา ซึ่งความคิดไม่เคยสัมผัสได้เลย

ความคิดและความจำกัดของมันจะสามารถถามค้นได้อย่างลึกล้ำหรือ การสังเกตเป็นเครื่องมือของความคิดอย่างนั้นหรือ

เมื่อเราสังเกต สิ่งที่กำลังถูกสังเกตเกิดการเปลี่ยนแปลงไหม

จิตที่ได้เข้าใจความอยาก จะรับรู้ได้ไหมว่าคุณค่าต่างๆ ของมันนั้นเปลี่ยนแปลงได้ ฉะนั้นจึงเป็นอิสระที่จะสังเกต

มีไหมวิถีชีวิตที่ปราศจากการควบคุม ผู้ควบคุมคือการเคลื่อนไหวของความคิดไม่ใช่หรือ

เมื่อไม่มีความขัดแข้งใดๆทั้งสิ้น อะไรที่เกิดขึ้นในจิตใจ

* * *

BR79T1 - อะไรจะทำให้เราเปลี่ยนแปลง
Brockwood Park - 25 August 1979
Public Talk
Video
Subtitles I   II

การคิดร่วมกัน จะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อเราลืมตัวเราเสียชั่วขณะเท่านั้น วางปัญหาของเรา แนวโน้มของเรา วางความสามารถทางปัญญาความคิดและอะไรต่อมิอะไร

ในฐานะที่เราเป็นมนุษย์ปุถุชนผู้อาศัยอยู่ในโลกอันเลวร้ายที่เราสร้างมันขึ้นมา เราจะสามารถเปลี่ยนแปลงตนเองอย่างสิ้นเชิงได้ไหม

การสังกัดอยู่กับอะไรบางอย่าง ทำให้เรารู้สึกมั่นคงปลอดภัย ใช่แต่การสังกัด ย่อมนำความรู้สึกไม่มั่นคงปลอดภัยมาด้วยเสมอ เพราะการสังกัดในตัวมันเองเป็นการแบ่งแยก

คุณสามารถสังเกตดูสภาพที่เกิดขึ้นอยู่จริงๆ ได้ไหม ขณะที่คุณโกรธ โศกศัลย์ โดดเดี่ยว หรืออะไรก็ตาม สังเกตดูสิ่งที่เกิดขึ้นจริงโดยที่ผู้สังเกตไม่พูดว่า"ผมแยกแตกต่าง"

ในการสังเกตบริสุทธิ์แท้ๆ จะไม่มีความพยายามใดๆ ดังนั้นสิ่งต่างๆ ที่ก่อตัวขึ้นเป็นภาพลักษณ์จึงเริ่มสลายไป

* * *

BR79T2 - ความคิดก่อให้เกิดการกระทำที่ถูกต้องหรือ
Brockwood Park - 26 August 1979
Public Talk
Video
Subtitles I   II

จิตสำนึกจะเปลี่ยนแปลงได้ไหม

ความรู้เป็นส่วนหนึ่งของความโง่เขลา เมื่อใดที่เราพึ่งพาความรู้ไปเสียทั้งหมดทุกเรื่องเพื่อให้เป็นหนทางเพื่อความก้าวหน้า เพื่อเป็นหนทางพัฒนามนุษย์ให้สูงขึ้น การทำเช่นนั้นเราคงความโง่เขลาเอาไว้

มีไหมการเฝ้าสังเกตที่ไม่ใช่เป็นเครื่องมือของความคิด

ความพยายามแสดงถึงการกระทำที่มาจากเจตจำนง เจตจำนงคือความอยาก มีความอยากอยู่มากมายหลายรูปแบบ และในการทำงานของความอยากย่อมก่อให้เกิดความพยายาม

อะไรคือความสัมพันธ์ระหว่างประสาทสัมผัส และความอยาก

* * *

BR79Q1 - การพบปะเพื่อ ถาม-ตอบ ครั้งที่ 1
Brockwood Park - 28 August 1979
Public Question & Answer
Video
Subtitles I   II

คำถาม 1: เป็นไปได้ไหมที่จะเป็นอิสระจากการยึดเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง นอกจากภาพลักษณ์ที่ตนเองสร้างขึ้นแล้ว ความเป็นตัวตน มีอยู่จริงหรือ

คำถาม 2: การฝึกโยคะอย่างที่ทำกันในยุโรปและอเมริกาจะช่วยปลุกให้ตื่นในทางจิตวิญญาณไหม
จริงไหมที่ว่า โยคะจะปลุกพลังงานในระดับลึกให้ตื่นขึ้น พลังที่เรียกว่า กุณฑาลินี

คำถาม 3: ความมั่นคงปลอดภัยที่แท้จริงในชีวิตของผู้ชายและผู้หญิง จะเกิดขึ้นได้ไหมในชีวิตนี้

คำถาม 4: อารมณ์ของเรามีกำลังแรง ความผูกพันของเรามีกำลังแรง การเฝ้ามอง การเฝ้าดูจะลดกำลังและอำนาจของอารมณ์เหล่านี้ ได้อย่างไร

คำถาม 5: ทำไมจิตใจจึงพร้อมที่จะยอมรับคำตอบที่ไร้สาระ ที่ตอบต่อปัญหาที่รู้สึกได้ว่าเป็นปัญหาที่ลึกจริงๆ

* * *

BR79Q2 - การพบปะเพื่อ ถาม-ตอบ ครั้งที่ 2
Brockwood Park - 30 August 1979
Public Question & Answer
Video
Subtitles I   II

คำถาม 1: ผู้พูดกล่าวว่าการไปทำงานทุกวัน เปรียบเสมือนการถูกจำคุกอันเหลือทน แต่ไม่ว่าในสังคมใดก็ต้องทำงานทุกชนิดให้เสร็จ ดังนั้น คำสอนของกฤษณมูรติจึงมีไว้สำหรับคนไม่กี่คนเท่านั้นหรือ

คำถาม 2: การประจักษ์แจ้งเป็นการรู้ขึ้นเองในใจไม่ใช่หรือ คุณจะอธิบายเกี่ยวกับความแจ่มแจ้งในทันทีทันใดที่เกิดขึ้นกับเราบางคนได้หรือไม่ การประจักษ์แจ้งที่คุณพูดถึงหมายความว่าอย่างไร มันเกิดขึ้นเพียงชั่วครู่ หรือมันสามารถเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

คำถาม 3: คุณกล่าวว่าองค์กรต่างๆ จะไม่ช่วยมนุษย์ให้ค้นพบสิ่งที่ชาวคริสต์เรียกว่าการช่วยให้พ้นบาป แล้วเพราะเหตุใดคุณจึงตั้งองค์กรของคุณเองขึ้น

คำถาม 4: กามรมณ์ ไปด้วยกันไม่ได้กับชีวิตทางศาสนาใช่ไหม ความสัมพันธ์ของมนุษย์มีบทบาทอย่างไรในการแสวงหาทางจิตวิญญาณ

คำถาม 5: ความคิดสามารถตระหนักรู้ตัวมันเองในขณะที่มันกำลังเกิดขึ้นได้ไหม หรือการตระหนักรู้เกิดขึ้นตามหลังความคิด จิตสำนึกสามารถตระหนักรู้เนื้อหาทั้งหมดของมันเองได้หรือไม่

คำถาม 6: ผมได้

* * *

BR79T3 - เราสามารถรู้จักตัวเราอย่างสมบูรณ์ได้ไหม
Brockwood Park - 1 September 1979
Public Talk
Video
Subtitles I   II

เราสามารถรู้จักตัวเราเองอย่างสมบูรณ์ได้ไหม

พวกเราส่วนใหญ่กลัวที่จะไม่มั่นคงปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ในทางภายภาพเพราะเหตุใดหรือ เพราะว่าเราแยกตัวเราเองออกจากกันอยู่เสมอใช่ไหม แยกออกเป็นชาติ เป็นครอบครัวเป็นก๊ก เป็นเหล่า

คุณสังเกตความกลัวอย่างไร สำหรับพวกเราส่วนใหญ่การสังเกตเกิดขึ้นหลังจากที่ความกลัวได้เกิดไปแล้วใช่ไหม เราถามว่า เป็นไปได้ไหมที่จะสังเกตความกลัวในขณะที่มันเกิดขึ้น

การรู้จำรู้จักไม่ได้ปลดปล่อยจิตให้เป็นอิสระจากความกลัว มันเพียงแต่ทำให้ความกลัวมีพลังแรงขึ้นเท่านั้น

ความคิดซึ่งคือกาลเวลา คือรากเหง้าของความกลัวใช่ไหม

ทำไมความคิดจึงเข้าไปควบคุมเหตุการณ์ที่จบไปแล้วจดจำมันไว้แล้วใฝ่หามันอีก การใฝ่หามันอีกคือความสุขเพลิดเพลิน ทำไมความคิดจึงทำเช่นนี้

ความทุกข์โศกคืออะไร

เมื่อคุณไต่ขึ้นภูเขาคุณต้องทิ้งสิ่งประดับประดาทั้งหมดของคุณไว้เบื้องหลัง ทิ้งปัญหาทั้งหมดของคุณ เพราะว่าคุณไม่อาจที่จะแบกพาเอาเครื่องประดับ ที่คุณสะสมเอาไว้ขึ้นไปยังยอ

* * *

BR79T4 - สมาธิ สภาวะซึ่งไร้กาลเวลาและความรัก
Brockwood Park - 2 September 1979
Public Talk
Video
Subtitles I   II

ปืน เรือดำน้ำ การไปเยือนดวงจันทร์ และอื่นๆอีกมากมายคือความเป็นจริง ที่มีอยู่จริงๆ แต่ความเป็นจริงนั้นสร้างขึ้นโดยความคิด ทว่าความคิดไม่ได้สร้างธรรมชาติขึ้น

มีบางสิ่งบางอย่างซึ่งไม่ได้เป็นผลผลิตของความคิดหรือไม่

ในทางจิตใจ ความคิดประดิษฐ์เวลาขึ้นเพื่อเป็นหนทางที่จะหลบหนี ที่จะผัดผ่อน ที่จะปล่อยใจให้ยอมอยู่ในสิ่งที่มันหลงใหลต่อไป

สมาธิคือการจบสิ้นลงของเวลา

ในการสืบค้นเข้าสู่อะไรบางอย่างที่เหนือพ้นจากกาลเวลา จะต้องมีความรู้สึกสัมพันธ์อย่างเต็มเปี่ยม ซึ่งความสัมพันธ์นี้จะเกิดขึ้นได้เมื่อมีความรักเท่านั้น

จิต รวมถึงสมองนั้น จะเงียบลงโดยสิ้นเชิงได้ไหม

เมื่อคุณกำลังสังเกตความเป็นจริง สังเกตอย่างเต็มที่ด้วยพลังงานทั้งหมดของคุณ ความเป็นจริงก็เกิดเปลี่ยนแปลง

ในสภาวะสมาธิที่นำมาซึ่งจิตที่เงียบอย่างสมบูรณ์ ความพยายามในรูปแบบใดๆก็ไร้ผล ใช่ไหม

* * *

BR83CB1 - มีไหมการกระทำที่ไม่มีความคิดเข้ามาเกี่ยวข้อง
Brockwood Park - 11 June 1983
Conversation with David Bohm
Video
Subtitles I   II

คำถาม: อนาคตของมนุษย์จะเป็นอย่างไร

ปัญหาทั้งหมดที่มนุษย์มีอยู่ทุกวันนี้ ทั้งปัญหาทางด้านจิตใจ และปัญหาด้านอื่นๆ เป็นผลมาจากความคิด

เราก็ยังดำเนินรอยตามแบบแผนเดิมๆ ของความคิด ความคิดไม่มีทางที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้เลย

โครงสร้างทั้งหมดของ "ฉัน" ประกอบขึ้นด้วยความคิด

K: "ฉัน" คือจิตสำนึกของฉัน คือชื่อของฉัน รูปลักษณ์และประสบการณ์ต่างๆ ที่ฉันมี

จิตสำนึกเป็นของส่วนบุคคลหรือว่าจิตสำนึกของมนุษย์ชาติเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งหมด แยกออกจากกันไม่ได้

การกระทำใดๆ ที่เกิดขึ้นจากความคิดอันจำกัดแคบ จะต้องทำให้เกิดความขัดแย้งอย่างเลี่ยงไม่ได้

K: การแบ่งแยกมนุษย์ออกตามสภาพภูมิประเทศและแบ่งแยกตามศาสนา ได้สร้างหายนะภัยอันใหญ่หลวงขึ้นในโลก

K: "ตัวฉัน" เป็นตัวตนที่แบ่งแยกออกเป็นส่วนๆ

แล้วเหตุใดจึงเกิดการแบ่งแยกนี้

* * *

BR83CB2 - จิตสำนึกมีวิวัฒนาการหรือ
Brockwood Park - 20 June 1983
Conversation with David Bohm
Video
Subtitles I   II

จิตสำนึกของมนุษย์สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้โดยอาศัยเวลาหรือ

สมองถูกอิทธิพลกำหนดทางกายภาพ และทางเคมีหรือ

อิทธิพลกำหนดทางจิตใจมีศูนย์กลางอยู่ในความเป็นตัวตนใช่ใหม

อิทธิพลที่กำหนดความเป็นตัวตนก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวง

เซลล์สมองที่ถูกอิทธพพลกำหนดจะเปลี่ยนแปลงได้ไหม

ตราบเท่าที่สมองยังถูกอิทธิพลกำหนด ความสัมพันธ์ของสมองกับจิตใจจะจำกัด เมื่อสมองไม่ถูกกำหนดสมองเป็นเครื่องมือของจิตใจใช่ไหม

ถ้าหากสมองเงียบ มันก็สัมพันธ์กับจิตใจ

สติปัญญาแตกต่างจากการหยั่งเห็นหรือ หรือว่าปฏิบัติการของการหยั่งเห็นนั่นเองคือสติปัญญา

* * *

BR83DSS2.0 - สติปัญญาอันสูงสุดคือการไม่มีมายาใดๆเลย
Brockwood Park - 16 October 1983
Discussion with Staff and Students
Video
Subtitles I   II

คำถาม: สติปัญญาคืออะไร

ภายในจิตใจเรามีอิทธิพลอำนาจจากประสบการณ์ของเราเอง จากความเชื่อมั่น อุปาทานและความคิดของเราเอง คุณยอมรับอำนาจนั้นไหม

คุณมองดูสรรพสิ่งอย่างไร โดยไม่มีอำนาจเหนือ

เรากำลังจะถามค้น ไม่ใช่บอกว่ามันถูกหรือผิด แต่สืบค้นด้วยความสงสัยใคร่รู้

ในการถามค้นอย่างสนใจไปทีละก้าว คุณจะเริ่มปลุกสติปัญญาของตัวคุณเองให้ตื่นขึ้น

ที่ใด เรื่องไหนที่คุณยอมรับอำนาจเหนือ และเมื่อใดที่ใด ที่คุณไม่นำพาต่ออำนาจเหนือ

คุณจะทำอย่างไร เมื่อรัฐขอให้คุณเป็นทหาร

เราจะต้องฆ่ากันเองเพื่อความมั่นคงปลอดภัยหรือ

แนวคิดและอุดมคติเป็นสิ่งลวงหรือเปล่า

คุณแสวงหาความมั่นคงปลอดภัยในอะไร

เรียนรู้ศิลปะของการถามเพื่อค้นหา เพื่อที่คุณจะถามค้นเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่าง

* * *

RV84DS2 - สมองบันทึกจดจำอยู่เสมอ
Rishi Valley - 18 December 1984
Discussion with Students
Video
Subtitles I   II

คำถาม: คุณละเอียดอ่อนไวต่อการรับรุ้ไหม

ถ้าผมมีอคติหรือลำเอียงต่อคุณ ผมไม่สามารถมองคุณอย่างตรงไปตรงมา

สีสันทั้งหมดในหุบเขานี้ และแสงอาทิตย์ที่สาดส่องบนโขดหินในยามเช้า ความงามทั้งหมดรอบตัวคุณ มีความหมายแก่คุณบ้างไหม

คุณเฝ้าดูอย่างใส่ใจไหม ถ้าคุณใส่ใจเฝ้าดูอย่างถี่ถ้วน มันจะไม่กลายเป็นสิ่งซ้ำซากจำเจ คุณกำลังคิดหรือไม่ในขณะที่คุณดู คุณดูด้วยดวงตาเท่านั้น หรือดูด้วยความเป็นทั้งหมดถ้วนทั่ว เมื่อคุณมองดูคุณก็เริ่มเรียนรู้

ฉันกำลังมองดูต้นไม้เหล่านั้นและฉันก็กำลังดูตนเองด้วย ถ้าเธอทำเช่นนั้นเธอจะมีชีวิตชีวาอย่างใหญ่หลวง สมองของเธอจะกลับละเอียดอ่อนรับรู้ได้ไว

คุณละเอียดรับรู้ได้ไวไหมต่อผู้คน ต่อความทุกข์ ความสัมพันธ์ของคุณกับสิ่งต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นในโลกเป็นอย่างไร

การศึกษามีประโยชน์อะไรหรือ

* * *

RV84DS3 - อะไรคือสาเหตุของความฉ้อฉลเสื่อมทราม
Rishi Valley - 20 December 1984
Discussion with Students
Video
Subtitles I   II

คำถาม: อะไรคือสาเหตุของความฉ้อฉลเสื่อมทราม

มนุษย์มีความสามารถและมีพรสวรรค์ พรสวรรค์ในการวาดภาพ เล่นดนตรี หรือพรสวรรค์ที่จะเป็นมนุษย์ที่ดีมาก ค้นหาพรสวรรค์ของเธอเองที่ไม่ถูกยัดเยียดให้โดยการศึกษา พ่อแม่หรือสังคม แต่ค้นหาสิ่งที่เธอมีด้วยตัวเธอเอง

ค้นให้พบพรสวรรค์ของเธอเองแล้วอยู่กับมัน ไม่ว่าเธอจะยากจน ร่ำรวยหรือประสบความสำเร็จ สมองของเธอถูกกำหนดโดยสังคม ดังนั้นความสามารถพิเศษของเธอจึงถูกทำลายไปโดยแรงกดดันเหล่านี้

อะไรคือสาเหตุของความฉ้อฉลเสื่อมทราม ถ้าเธอสนใจแต่ตนเอง สนใจในสิ่งที่เธอต้องการ ในสิ่งที่เธอต้องเป็น ถ้าเธอโลภมาก อิจฉาริษยา กระด้างโหดร้าย ความฉ้อฉลเสื่อมทรามก็เกิดขึ้น

ต้นเหตุที่แท้จริงของความฉ้อฉลเสื่อมทรามอยู่ในตัวเธอ เธอจะเป็นมนุษย์ที่ฉ้อฉลเสื่อมทรามเว้นแต่ว่าเธอจะค้นให้พบแล้วเปลี่ยนแปลงมัน

* * *

WA85T1 - กาลเวลาทั้งหมดอยู่ในปัจจุบัน
Washington DC - 20 April 1985
Public Talk
Video
Subtitles I   II

การถูกดึงดูดอยู่ในบทกวี ใบหน้า นั่นคือความงามหรือ

เพราะเหตุใดมนุษย์เราแต่ละคนจึงยอมรับความกลัวเป็นวิถีแห่งชีวิต

การผ่าเหล่าทั้งหมดจะเกิดขึ้นขณะนี้ได้ไหม ผ่าเหล่าในพฤติกรรม ในวิถีชีวิต ในการคิดและความรู้สึกของเราเดี๋ยวนี้เลย

ถ้าคุณไม่มีความทรงจำเลย คุณสามารถคิดได้หรือ

ความทรงจำผุดขึ้นจากความรู้และประสบการณ์ ประสบการณ์แตกต่างจากผู้มีประสบการณ์หรือ ถ้าหากไม่มีผู้มีประสบการณ์ แล้วประสบการณ์จะมีอยู่หรือ

* * *

WA85T2 - เมื่อความทุกข์โศกจบสิ้นลงความแรงกล้าก็เกิดขึ้น
Washington DC - 21 April 1985
Public Talk
Video
Subtitles I   II

อะไรคือระเบียบและความไร้ระเบียบ ความสัมพันธ์ของทั้งสองอย่างนี้กับการกระทำคืออะไร ความไร้ระเบียบในชีวิตแต่ละวันของเราจะจบสิ้นลงได้ไหม

เมื่อเราสนใจอยู่กับความทุกข์ของเราดังที่เราเป็นอยู่ ความรักจะเกิดขึ้นได้อย่างไร

ความทุกข์โศกเกิดขึ้นจากความสงสารตนเองใช่ไหม

อะไรที่เกิดขึ้นหลังความตาย เรายังแบกพาเอาความทรงจำของชีวิตเราเองไปด้วยใช่ไหม

ถ้าหากคุณไม่ยึดเกาะอยู่กับอะไรเลย แล้วความตายคืออะไร

เราสามารถมีชีวิตอยู่กับความตายได้ไหม ไม่ใช่ที่บั้นปลายสุดของชีวิตแต่ตลอดเวลาเลย อยู่กับความตายด้วยพลังงาน พลังชีวิตของเราทั้งหมดได้ไหม

ถ้ามีระเบียบอันแท้จริงในชีวิตเรา ถ้าอย่างนั้นสมาธิคืออะไร

* * *

RV85DS1 - รสชาติของความกลัวเป็นอย่างไร
Rishi Valley - 5 December 1985
Discussion with Students
Video
Subtitles I   II

คำถาม: ความกลัวคืออะไร

คุณกลัวอะไรบางอย่างใช่ไหม ความกลัวคุณหมายถึงอะไร คุณมีความรู้สึกอย่างไรเวลาที่คุณหวาดกลัว อะไรเป็นเหตุจูงใจ อะไรทำให้ความกลัวเริ่มขึ้น สาเหตุ รากเหง้า พื้นฐานของความกลัวคืออะไร

ผู้คนเข้าสู่สงคราม ฆ่ากันเองเพราะความกลัว มีการแบ่งแยกระหว่างเรา ตราบใดที่ชาตินิยม เชื้อชาตินิยม เผ่าพันธุ์นิยม ยังคงอยู่ คุณจะฆ่าใครบางคนหรือใครบางคนจะฆ่าคุณ ถ้าหากคุณไม่มีสัญชาติแล้วคุณจะยึดตนเองเข้ากับอะไร

ความกลัวเกี่ยวข้องกับกาลเวลา ชีวิตของเราติดกับพัวพันอยู่ในกาลเวลา อดีตควบคุมปัจจุบัน และปัจจุบันก่อรูปสร้างร่างอนาคต ฉะนั้นอนาคตจึงถูกสร้างขึ้นในขณะนี้ มีหนทางที่จะเป็นอิสระจากกาลเวลาไหม

* * *

RV85DS2 - การคิดเกี่ยวกับตัวเราเองตลอดทั้งวัน
Rishi Valley - 11 December 1985
Discussion with Students
Video
Subtitles I   II

สมองของเราคืออะไร

สมองบรรจุอยู่ด้วยสิ่งที่คุณได้เรียนรู้มาแล้ว และเต็มไปด้วยความทรงจำ คุณมีชีวิตอยู่ในวังวนของสิ่งที่คุณได้เรียนรู้และหาเข้ามาเก็บเป็นข้อมูลซึ่งกลายเป็นความรู้

สมองของฉันเต็มไปด้วยความรู้ซึ่งคือสิ่งไร้สาระ จินตนาการ มายา และสิ่งทั้งหมดนี้คือ "ความเป็นฉัน" ฉันคือสิ่งทั้งหมดนั้น คือความกลัว ความเจ็บปวด ความทุกข์ตรม ฉันคือสิ่งสั่งสมทั้งหมดนั้น

ต้นกำเนิด จุดเริ่มต้นของความคิดคืออะไร ความคิดมีรากเหง้าอยู่ในประสบการณ์ใช่ไหม เพราะเหตุใดสมองจึงหมกหมุ่นสาละวนอยู่กับความคิด

ถ้อยคำไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นจริง มีไหมวิธีคิดที่ปราศจากความทรงจำทั้งมวลของอดีต

จิตของเราจะเงียบลงได้ไหม

* * *Copyright ©1980 Krishnamurti Foundation Trust Ltd.