Krishnamurti Subtitles

Gândul şi timpul sunt rădăcina fricii

Amsterdam - 19 September 1981

Public Talk 11:30 Most unfortunately Din păcate vor fi doar două prelegeri
there are only two talks  
   
1:38 and so we have to condense şi de aceea va trebui să
what we have to say sintetizăm discuţiile
   
1:47 about the whole despre existenţa vieţii.
existence of life.  
   
1:54 We are not doing any kind Nu facem nici un fel de propagandă
of propaganda,  
   
1:59 we are not persuading you to nu dorim să vă convingem să gândiţi
think in one particular direction, într-un fel anume
   
2:07 nor convince you about şi nici în legătură cu ceva anume.
anything.  
   
2:14 We must be quite sure Trebuie să înţelegeţi asta.
of that.  
   
2:20 We are not bringing Nu aducem nimic exotic din Est,
something exotic from the East,  
   
2:28 all that nonsense that goes on toate absurdităţile unor învăţători
in the name of the gurus  
   
2:35 and those people who write sau acei oameni care scriu lucruri
strange things after visiting India. ciudate despre India.
   
2:43 We do not belong to Nu aparţinem acelei categorii.
that crowd at all.  
   
2:53 But we would like to point out Dar am vrea să subliniem
   
2:56 that during these two talks că în timpul acestor conferinţe
   
3:02 that we are thinking together, explorăm împreună
   
3:08 not merely listening nu ascultăm doar
to the talks,  
   
3:16 listening to some ideas, nişte idei
   
3:22 either agreeing or disagreeing fiind de acord sau nu cu ele,
with those ideas,  
   
3:29 we are not creating any kind nu creăm nici un fel de argumente,
of arguments, opinions, judgements, opinii, judecăţi
   
3:37 but together – I mean together, ci împreună- şi vorbesc serios
   
3:41 you and the speaker, are going to voi şi vorbitorul veţi observa ce a
observe what the world has become, devenit lumea
   
3:52 not only in the Western world nu doar în Vest dar şi în Est
but also in the East  
   
4:00 where there is a great deal acolo unde există multă sărăcie, mizerie
of poverty, great misery,  
   
4:08 an enormous amount pentru enorm de mulţi oameni
of population,  
   
4:13 where the politicians, şi unde politicienii-atât aici
as here in the West, dar şi în Vest-
   
4:18 are incapable of dealing sunt incapabili să gestioneze situaţia.
with what is happening.  
   
4:23 They are all politicians Toţi politicienii gândesc în termeni
thinking in terms of tribalism. de trib.
   
4:30 Tribalism has become Acesta a devenit un naţionalism
the glorified nationalism. glorificat.
   
4:37 And we cannot therefore rely on De aceea nu ne putem baza pe politicieni
any politicians, or on any leader, sau alţi lideri
   
4:53 or on any books that have sau pe anumite cărţi de religie.
been written about religion.  
   
5:03 We cannot possibly rely on Nu ne putem baza pe aceşti oameni,
any of these people,  
   
5:08 neither the scientists, nor pe oamenii de ştiinţă, biologi, psihologi.
the biologists, nor the psychologists.  
   
5:15 They have not been able Nu au reuşit să rezolve problemele
to solve our human problems. oamenilor.
   
5:21 I am quite sure Sunt sigur că sunteţi de acord cu asta.
you agree to all that.  
   
5:26 Nor can we rely on Şi nu ne putem baza nici pe
any of the gurus. aşa-zişii guru.
   
5:33 Unfortunately these people Din păcate aceşti oameni vin în Vest
come to the West  
   
5:38 and exploit people, şi exploatează oamenii, ajung
get very rich, foarte bogaţi
   
5:42 and they have nothing şi nu au nici o legătura cu religia.
whatsoever to do with religion.  
   
5:48 Having said all that, Acestea fiind zise este important ca noi
it is important that we,  
   
5:54 you and the speaker, -voi şi eu- să gândim împreună.
think together.  
   
6:04 We mean by Prin asta înţelegem
thinking together,  
   
6:08 not merely accepting să nu acceptăm orice fel de opinie
any kind of opinion or evaluation sau evaluare
   
6:19 but together observe ci să observăm împreună nu
not only externally doar exteriorul
   
6:29 – that is, what is happening -ce se întâmplă în lume-
in the world –  
   
6:34 but also what is happening to ci şi interiorul nostru.
all of us inwardly, psychologically.  
   
6:43 Externally, outwardly there is În exterior există multă incertitudine,
great uncertainty, confusion, wars, confuzie, războaie
   
6:56 or the threat of war. sau ameninţarea războiului.
   
6:59 There are wars going on Există războaie în anumte părţi ale lumii
in some parts of the world,  
   
7:05 human beings oamenii se ucid unii pe alţii.
are killing each other.  
   
7:12 That is not happening Asta nu se întâmplă aici în Vest
in the West, here,  
   
7:17 but there is the threat dar există pericolul războiului nuclear,
of the nuclear war,  
   
7:24 the bomb, and al bombei şi iminenţa unui război.
the preparation for war.  
   
7:34 And we ordinary human beings Şi se pare că noi, oamenii obişnuiti
do not seem to be able nu suntem capabili
   
7:44 to do anything să facem nimic.
about all that.  
   
7:48 There are demonstrations, terrorism, Există demonstraţii, terorism,
hunger strikes and so on. greva foamei, etc.
   
7:59 This is what is actually going on Asta se întâmplă acum în lumea exterioară;
in the outward world;  
   
8:07 one tribal group un trib împotriva altuia;
against another tribal group;  
   
8:13 the West, America against Vestul-America- împotriva altei ţări, etc.
another country and so on.  
   
8:20 The scientists are Oamenii de ştiinţă contribuie la asta
contributing to all that,  
   
8:26 and the philosophers, though iar filozofii deşi par că iau poziţie
they may talk against all that  
   
8:31 but inwardly they continue continua de fapt să fie naţionalişti
in terms of nationalism,  
   
8:40 according to their own în funcţie de carieră, etc.
particular career and so on.  
   
8:46 So that is what is actually Asta se întâmplă acum în lumea exterioară
going on in the outward world,  
   
8:52 of which any intelligent şi orice om inteligent poate observa asta.
human being can observe.  
   
8:59 And inwardly, in our own minds În interiorul nostru, în mintea şi
and in our own hearts, inima noastră
   
9:07 we are also very confused. suntem de asemenea confuzi.
   
9:14 There is no security, not Nu există siguranţă, nici măcar pentru noi
only perhaps for ourselves  
   
9:22 but for our future, dar nici pentru viitor, pentru
our future generation. generaţiile următoare.
   
9:31 Religions have divided human beings Religiile au divizat fiinţele umane în
as the Christian, the Hindus, Creştini, Indieni,
   
9:36 the Muslims and Musulmani, Budişti, etc.
the Buddhists and so on.  
   
9:50 So considering all this, Dacă ţinem cont de toate acestea şi
looking objectively, calmly, suntem obiectivi, calmi
   
10:02 without any prejudice, fără prejudecăţi, observăm
observing,  
   
10:11 it is naturally important that şi este important să ne gândim împreună.
we think about all this together.  
   
10:20 Think together. Not have opinions Să gândim împreună. Nu să avem
opposing another set of opinions; opinii diferite;
   
10:32 or one conclusion sau concluzii diferite;
against another conclusion,  
   
10:38 one ideal idealuri opuse;
against another ideal;  
   
10:42 but rather think together and see ci să ne gândim şi să observăm
what we human beings can do. ce putem face.
   
10:55 The crisis is not in the economic world Criza nu este în domeniul economic
nor in the political world, sau politic
   
11:11 but the crisis is ci în conştiinţa noastră.
in our consciousness.  
   
11:20 I think very few of us Cred că puţini realizează asta.
realise that.  
   
11:28 The crisis is in our mind Criza este în mintea şi inima noastră.
and in our heart.  
   
11:36 That is, the crisis is in Adica, în conştiinţa noastră.
our consciousness.  
   
11:45 Our consciousness, which is our Care este baza existenţei cu toate
whole existence, with our beliefs, credinţele,
   
11:58 with our conclusions, concluziile, naţionalismul,
with our nationalism,  
   
12:04 with all the fears that one has, fricile, plăcerile pe care le are cineva
the pleasures,  
   
12:11 the apparently insoluble durerea care nu poate fi rezolvată,
problem of sorrow,  
   
12:22 the thing that we call love, lucrurile pe care le iubim,compasiunea
compassion,  
   
12:30 and the problem of death, problema morţii,
   
12:35 and what is there, ce este acolo şi dacă există ceva după
if there is anything hereafter,  
   
12:42 and the question of şi problema meditaţiei
meditation,  
   
12:48 and if there is anything şi dacă există ceva dincolo de timp,
beyond time, beyond thought, de gând,
   
12:59 if there is something eternal. dacă există ceva etern.
   
13:02 That is the content of Ăsta este conţinutul conştiinţei noastre.
our consciousness.  
   
13:09 That is the content of A fiecăruia dintre noi
every human being,  
   
13:15 whether they live in indiferent că trăieşte aici sau în Asia,
this country or in Asia,  
   
13:24 in India or in America în India, America sau Rusia.
or Russia.  
   
13:27 The content of our consciousness Conţinutul conştiinţei noastre este
is the common ground of all humanity. terenul comun al umanităţii.
   
13:38 I think this must be made very clear Cred că asta trebuie să stabilim clar
right from the beginning. de la început.
   
13:47 As a human being living in Pentru că un om care trăieşte aici, suferă
this part of the world, he suffers,  
   
13:58 not only physically nu doar fizic ci şi în interior.
but also inwardly.  
   
14:10 He is anxious, uncertain, Este anxios, nesigur, fricos, confuz,
fearful, confused,  
   
14:19 anxious, without anxios, nu se simte în siguranţă.
any sense of deep security.  
   
14:31 It is the same in Asia, Este la fel pentru orice om din Asia
with every human being there,  
   
14:40 it is the same in India, it is sau India, America sau Rusia.
the same in America and Russia.  
   
14:46 So our consciousness Deci conştiinţa noastră este comună
is common to all mankind. umanităţii.
   
14:57 Please do listen to this. Vă rog să fiţi atenţi la asta.
   
15:01 You may be hearing this Poate auziţi acest lucru pentru prima dată
for the first time  
   
15:06 and so please don’t discard it. asa că vă rog să nu respingeţi ce auziţi.
   
15:11 Let’s investigate it together, Să ne gândim împreună la asta.
let’s think about it together.  
   
15:17 Not when you get home Nu când ajungeţi acasă.
but now.  
   
15:21 That your consciousness – La faptul că ce gândiţi, simţiţi
what you think, what you feel, -conştiinţa voastră-
   
15:31 your reactions, your anxiety, reacţiile, anxietăţile, singurătatea,
your loneliness, your sorrow, regretele,
   
15:39 your pain, the search for something durerea, căutările nu sunt doar fizice
that is not merely physical  
   
15:50 but goes beyond all thought – ci merg dincolo de gând-
   
15:53 is the same as a person living sunt aceleaşi indiferent că traiţi în
in India or Russia or America. India, Rusia sau America.
   
16:03 They go through the same Oamenii trec prin aceleaşi
problems as you do, probleme ca voi,
   
16:09 the same problems of relationship în priviinţa relaţiilor dintre ei,
with each other, man, woman. bărbaţi, femei.
   
16:16 So we are all standing on Suntem deci pe acelaşi plan- conştiinţa.
the same ground - consciousness.  
   
16:24 Our consciousness Împărtăşim aceeaşi conştiinţă.
is common to all of us.  
   
16:31 And therefore De aceea nu suntem indivizi.
we are not individuals.  
   
16:38 Please do consider this. Gândiţi-vă la asta.
   
16:41 We have been trained, educated, Am fost educaţi, antrenaţi atât religios
religiously as well as scholastically, dar şi scolastic
   
16:53 that we are separate souls, să credem că suntem suflete separate,
individuals, striving for ourselves, indivizi, să ne gândim doar la noi
   
17:01 but that is an illusion dar asta este o iluzie
   
17:03 because our consciousness pentru că împărtăşim aceeaşi conştiinţă.
is common to all mankind.  
   
17:10 So we are mankind. Deci suntem umanitatea.
   
17:14 We are not separate individuals Nu indivizi separaţă care ne luptăm
fighting for ourselves. pentru noi înşine.
   
17:20 This is logical, Este logic, raţional, sănătos.
this is rational, sane.  
   
17:28 So we are not separate entities Nu suntem deci entităţi separate
with separate psychological content psihologic
   
17:40 struggling for ourselves. care ne luptăm doar pentru noi.
   
17:44 But we are, each one of us is Fiecare dintre noi suntem
actually the rest of human kind. umanitatea.
   
17:57 So logically, perhaps Poate că acceptaţi asta intelectual
you will accept it intellectually,  
   
18:07 but if you feel that dar dacă simţiţi asta la nivel profund,
profoundly, în interior
   
18:11 then our whole activity atunci întreaga activitate capătă altă
undergoes a radical change. dimensiune.
   
18:21 That is the first issue that Acesta este primul lucru la care trebuie
we have to think together about: să ne gândim:
   
18:29 that our consciousness, la faptul că această conştiinţă, felul în
the way we think, the way we live, care gândim, simţim,
   
18:42 perhaps more comfortably, poate mai confortabil, fluent,
affluently,  
   
18:47 with greater facility to travel călătorind mai uşor,etc.
and so on,  
   
18:52 apart from that, dar în afară de asta, în interior,
inwardly, psychologically, psihologic
   
19:00 you are exactly similar suntm exact ca cei care trăiesc
to those who live  
   
19:06 thousands and thousands la mii de mile distanţă.
of miles away.  
   
19:19 And so we have to think about Aşa că trebuie să ne gândim
these problems together. la asta împreună.
   
19:25 First, the problem Mai întâi problema relaţiilor:
of relationship:  
   
19:31 All life is relationship, viata este relaţie, întreaga existenţă
the very existence is to be related. înseamnă a fi în legătură.
   
19:44 And when you observe Şi când observaţi ce am făcut
what we have done  
   
19:48 with our relationship with each other, în relaţiile dintre noi, indiferent că
whether it is intimate or not, sunt intime sau nu,
   
19:53 whether between two human beings, sau între două fiinţe umane,
man and woman, bărbat sau femeie
   
19:57 in that relationship there is vedem că în acea relaţie există un
tremendous conflict, struggle - why? conflict enorm, luptă- de ce?
   
20:10 Why have human beings, who have De ce după ce au trait milioane de ani,
lived for over a million years, fiinţele umane
   
20:20 have not solved this problem nu au rezolvat problema relaţiilor?
of relationship?  
   
20:26 That is, two people living together Ca doi oameni să nu trăiască în conflict.
without conflict.  
   
20:36 Apparently we have not Pare că nu am rezolvat asta.
solved it.  
   
20:44 So if we could this morning Poate timp de o oră, azi
perhaps for an hour,  
   
20:52 think together about it. să ne gândim la asta.
   
20:55 Let’s together observe actually Să observăm împreună care este
what is that relationship de fapt relaţia
   
21:08 between a man and a woman, dintre un bărbat şi o femeie
   
21:11 because all society pentru că de fapt, societatea se
is based on relationship. bazează pe relaţii.
   
21:21 There is no society Nu există societate dacă nu există
if there is no relationship, relaţii,
   
21:25 society then altfel societatea devine ceva abstract.
becomes an abstraction.  
   
21:32 So we should together, Aşa că azi ar trebui să ne gândim împreună
this morning,  
   
21:37 consider together what cum sunt de fapt relaţiile noastre.
our relationships actually are.  
   
21:51 If one observes it closely there is Dacă ne uităm mai atent observăm un
conflict between man and woman. conflict între femeie şi bărbat.
   
22:04 The man has his own ideals, Bărbatul are propriile idealuri,
his own pursuits, his own ambition, căutări, ambiţii,
   
22:12 he is always seeking success, caută mereu succesul, să fie cineva.
to be somebody in the world.  
   
22:22 And also the woman is struggling, Dar şi femeia se luptă să devină cineva,
also wanting to be somebody,  
   
22:32 wanting to fulfil, să ajungă ceva.
to become.  
   
22:38 Each is pursuing Fiecare se luptă în direcţii diferite.
his own direction.  
   
22:43 So it is like two railway lines Ca două şine de tren paralele,
running parallel but never meeting, se întâlnesc
   
22:50 perhaps in bed but otherwise, poate în pat dar altfel, dacă privim atent
if you observe closely  
   
23:01 they never meet actually, psihologic, în interior nu se întâlnesc
psychologically, inwardly – why? - de ce?
   
23:11 That is the question. Asta este întrebarea.
   
23:15 When we ask why, we are always Când întrebăm asta ne gandim la cauză,
asking for the cause,  
   
23:23 we think in terms gândim în termeni de cauzalitate,
of causation,  
   
23:29 hoping thereby if we could sperând că dacă înţelegem cauza
understand the cause  
   
23:35 then perhaps poate schimbăm efectul.
we would change the effect.  
   
23:43 May I ask now – you all Sper că înţelegeţi toţi Engleza.
understand English I hope.  
   
23:52 If not I am talking to myself, Altfel vorbesc de unul singur
which is rather absurd. şi este absurd.
   
24:08 One has not been Dacă cineva nu a mai fost aici de zece ani
in this country for ten years  
   
24:14 but one is glad se bucură ca a revenit
to be back here again,  
   
24:17 but if we don’t dar dacă nu înţelege Engleza
understand English  
   
24:22 then I am afraid our communication mă tem că nu putem comunica.
is not possible.  
   
24:33 So one hopes that you understand Aşa că sper că înţelegeţi Engleza.
English as clearly as possible.  
   
24:42 Unfortunately one can speak Dacă cineva vorbeşte în Franceză
in French or Italian sau Italiană
   
24:45 but that would be va fi dificil.
equally difficult.  
   
24:53 So we are asking a very simple Deci, ne întrebăm ceva simplu dar
but very complex question: totodată complex:
   
25:00 why is it that we human beings de ce nu au fost capabile fiinţele umane
have not been able  
   
25:07 to solve this problem of relationship să rezolve probelema relaţiilor dintre
though we have lived on this earth ele deşi trăim aici
   
25:13 for over millions and de milioane şi milioane de ani?
millions of years?  
   
25:21 Is it because each one Poate pentru că fiecare are o imagine
has his own particular image proprie
   
25:30 put together by thought, realizată de gând
   
25:34 and our relationship iar relaţiile se bazează pe imagini:
is only based on two images:  
   
25:41 the image that the man imaginea pe care el şi-o crează despre ea
creates about her  
   
25:45 and the image the woman iar ea despre el?
creates about him?  
   
25:52 So, we are in this relationship : Iar relaţia arată aşa: două imagini care
two images living together. trăiesc împreună.
   
26:02 That is a fact. Ăsta este un fapt.
   
26:04 If you observe very closely yourself, Vreau să subliniez că puteţi observa
if one may point out,  
   
26:12 you have created an image că aţi creat o imagine despre ea
about her,  
   
26:17 and she has created a picture, iar ea, o imagine, o structură verbală
a verbal structure about you, the man. despre voi, bărbaţii.
   
26:27 So relationship is between Iar relaţia este între aceste
these two images. două imagini.
   
26:35 These images have been Şi imaginile sunt împreună datorită
put together by thought. gândului.
   
26:42 And thought Iar gândul nu se bazează pe iubire.
is not related to love.  
   
26:55 Is thought love? Este gândul iubire?
   
27:01 All the memories of this Toate amintirile relaţiei,
relationship with each other,  
   
27:08 the remembrances, the pictures, imaginile, concluziile fiecăruia
the conclusions about each other,  
   
27:15 are - if one observes closely, sunt- dacă vă uitaţi atent-
without any prejudice -  
   
27:25 are the product of thought, produsul gândului,
   
27:31 are the result of various rezultatul amintirilor,
remembrances,  
   
27:36 experiences, irritations, experienţelor, iritărilor, singurătăţii.
loneliness.  
   
27:46 And so our relationship Aşa că relaţiile dintre noi nu sunt iubire
with each other is not love  
   
27:53 but the image that thought ci imaginea noastră despre fiecare.
has put together.  
   
28:03 So we have to examine, Şi trebuie să examinăm dacă vrem
if we are to understand să înţelegem
   
28:09 the actuality of relationship, cum este de fapt relaţia
   
28:15 we have to understand trebuie să înţelegem mişcarea gândului
the whole movement of thought  
   
28:21 because we live by thought, pentru că trăim prin gând, toate
all our actions are based on thought; acţiunile noastre se bazează pe el
   
28:36 all the great buildings of the world toate clădirile din lume există
are put together by thought, datorită lui,
   
28:43 all the cathedrals, churches, catedralele, bisericile, templele
temples and mosques şi moscheile
   
28:52 are put there by thought, sunt produsul gândului, construite
constructed by thought. de acesta.
   
28:57 And what is inside all these Iar ce există în interiorul acestor
religious buildings – clădiri religioase,
   
29:03 the inside, the figures, figurile, simbolurile, imaginile-
the symbols, the images –  
   
29:08 are all toate sunt produsul gândului.
the inventions of thought.  
   
29:13 There is no refuting that. Nu putem nega asta.
   
29:20 So thought has created not only Gândul a creat nu doar
   
29:23 the most marvellous cele mai minunate clădiri
architectural buildings  
   
29:30 and the contents şi ce conţin acestea
of those buildings,  
   
29:34 but also it has created dar şi instrumentele războiului,
the instruments of war,  
   
29:41 the bomb, diferitele bombe.
various forms of that bomb.  
   
29:50 Thought has also put together Gândul a creat de asemenea instrumentele
the surgeon,  
   
29:56 those marvellous instruments, chirurgicale atât de delicate.
so delicate in surgery.  
   
30:04 And also thought Şi tâmplarul a fost creat tot de gând.
has made the carpenter.  
   
30:09 He must study the wood, El trebuie să studieze lemnul,
the instruments and so on. instrumentele, etc.
   
30:13 So thought has done all this. Gândul a făcut deci toate acestea.
   
30:19 The content of a church and the surgeon, Tot ce există, în biserică, chirurgul,
   
30:32 the expert engineer inginerul care a construit un pod minunat
who builds a beautiful bridge,  
   
30:38 are all the result of thought. toate acestea sunt create de gând.
   
30:45 There is no refuting that Nu putem nega asta oricât am încerca.
however much one may argue.  
   
30:53 So one has to examine Asa că trebuie saă cercetăm ce este gândul,
what is thought,  
   
30:59 why human beings de ce fiinţele umane sunt atât de
live on thought, ataşate de el,
   
31:06 why thought has brought about de ce a creat el atâta haos în lume-
such chaos in the world –  
   
31:11 war, lack of relationship războaie, lipsa relaţiilor dintre oameni
with each other,  
   
31:19 the great capacity of thought cu toată puterea pe care o are.
with its extraordinary energy.  
   
31:29 And also what thought has done Şi trebuie de asemenea să cercetăm
through millions of years, cum timp de milioane de ani, gîndul
   
31:36 bringing sorrow for mankind. a adus atâta durere oamenilor.
   
31:43 Please observe this together, Hai să observăm împreună.
let’s examine it together.  
   
31:48 Don’t let’s oppose what the speaker Nu negaţi ce vă spun, haideţi saă cercetăm
is saying but let’s examine it,  
   
31:55 what he is saying together împreună astfel încât să înţelegem
so that we understand  
   
32:02 what is actually happening ce se întâmplă cu fiinţele umane.
to all human beings.  
   
32:08 We are destroying ourselves. Ne distrugem singuri.
   
32:12 So we have to go very carefully Aşa că trebuie să cercetăm cu
into the question of thought. prudenţă subiectul.
   
32:20 Thought is the response Gândul este răspunsul memoriei.
of memory.  
   
32:27 Memory is not only Memoria ne ajută nu doar să ne amintim
the remembrance of things past lucrurile din trecut
   
32:37 but also thought which projects ci de asemenea, să ne proiectăm în viitor.
itself as hope in the future.  
   
32:45 So thought is the response Gândul este răspunsul memoriei,
of memory, memory is knowledge, memoria este cunoaştere,
   
32:55 knowledge is experience. cunoaşterea este experienţă.
   
32:59 That is, there is experience, Adică, există experienţă, din experienţă
from experience there is knowledge, apare cunoaşterea,
   
33:07 from knowledge there is memory, din cunoaştere apare memoria sau amintirea
or remembrance,  
   
33:12 and from memory you act. şi cu ajutorul memoriei acţionăm.
   
33:18 So from that action you learn, Din acea acţiune învăţăm, ceea ce
which is further knowledge. este iar cunoaştere.
   
33:24 So we live in this cycle – Trăim deci în acest ciclu-
   
33:26 experience, knowledge, memory, experienţă, cunoaştere, memorie,
thought, action. gând, acţiune.
   
33:33 In this cycle Trăim ca fiinţe umane în acest ciclu
human beings live,  
   
33:35 always living mereu în câmpul cunoaşterii.
within the field of knowledge.  
   
33:41 I hope this is not boring you. Sper că nu vă plictisesc.
   
33:45 If you are bored, Regret dacă este aşa.
I am sorry.  
   
33:49 If you want something Dacă doriţi ceva sentimental romantic,
romantic, sentimental,  
   
33:55 something that pleases you, care să vă încânte, atunci nu ascultaţi.
I hope you won’t listen then.  
   
34:03 But what we are talking about Dar vorbim de ceva foarte serios.
is very serious.  
   
34:08 It is not something for the weekend, Nu este un subiect de week-end, ceva uşor
for a casual listening  
   
34:15 because we are concerned with the pentru că suntem preocupaţi de schimbarea
radical change of human consciousness. radicală a conştiinţei umane.
   
34:24 So we have to think about all this, Trebuie să ne gândim la toate astea
look together, see if it is possible şi să vedem -dacă este posibil-
   
34:32 why human beings de ce fiinţele umane care au
who have lived on this earth trăit pe pământ
   
34:36 for so many million years atâtea milioane de ani sunt încă aşa.
are still as we are.  
   
34:41 We may have advanced Poate că tehnologic am avansat,
technologically,  
   
34:45 better communication, comunicaţiile, transportul sunt mai bune,
better transportation,  
   
34:49 hygiene and so on, but inwardly igienă, etc. dar în interior
we are the same, more or less: suntem aceeaşi:
   
34:56 unhappy, uncertain, lonely, carrying nefericiţi, nesiguri, singuri, avem
the burden of sorrow endlessly. o imensă durere.
   
35:11 And any serious man confronted Şi orice om serios care se confruntă
with this challenge must respond, cu acest subiect
   
35:18 he can’t take it casually, nu poate rămâne indiferent.
turn his back on it.  
   
35:23 That is why this meeting and tomorrow De aceea întâlnirea de mâine este
morning’s meeting is very serious foarte serioasă
   
35:31 because we have to apply pentru că trebuie să ne folosim
our minds and our hearts mintea şi inima
   
35:35 to find out if it is possible to pentru a vedea dacă este posibil să facem
radically bring about a mutation o schimbare radicală
   
35:42 in our consciousness and therefore în conştiinţa noastră şi deci în
in our action and behaviour. comportamentul nostru.
   
35:53 So as we were saying, thought Am spus deci că gândul se naşte
is born of experience, knowledge din experienţă, cunoaştere
   
36:06 and so there is nothing whatsoever şi deci nu există nimic sacru în gând.
sacred about thought.  
   
36:14 It is materialistic, it is Este materialist, este un parcurs,
a process of matter, thinking. gândire.
   
36:24 And we have relied on that, Şi ne-am bazat pe faptul că gândul
on thought to solve all our problems, ne rezolvă problemele
   
36:32 political, religious, politice, religioase, din relaţie, etc.
relationship and so on.  
   
36:40 And our brains, our minds Iar creierul, mintea sunt condiţionate
are conditioned,  
   
36:46 educated to solve problems. educate să rezolve probleme.
   
36:51 Thought has created the problem Gândul a creat preoblema şi apoi creierul,
and then our brains, our minds, mintea noastră
   
36:59 are trained to solve problems. s-au antrenat să rezolve problemele.
   
37:03 If you have an engineering Dacă aveţi de rezolvat o problemă
problem you solve it, inginerească,
   
37:08 a problem of disease, o problemă de sănătate, cineva o rezolvă.
one solves it and so on.  
   
37:13 Our minds are trained Mintea noastră este antrenată
to solve problems. să rezolve probleme.
   
37:18 These problems are created by thought Aceste probleme sunt rezolvate de
psychologically, inwardly. gând prsihologic, în interior.
   
37:25 You follow what is happening? Înţelegeţi ce se întâmplă?
   
37:28 Thought creates the problem Gândul crează problema psihologic
psychologically  
   
37:33 and the mind is trained iar mintea este antrenată să
to solve problems, rezolve probleme
   
37:38 so thought, aşa că gândul crează problema
creating the problem,  
   
37:42 thought then şi apoi încearcă să o rezolve.
tries to solve the problem.  
   
37:46 So it is caught in the same Este deci prins în acelaşi proces vechi,
old process, a routine. în rutină.
   
37:50 So problems are becoming Problemele devin din ce în ce mai complexe
more and more complex,  
   
37:55 more and more insoluble. din ce în ce mai imposibile.
   
38:00 So we must find, Trebuie deci, mai întâi să vedem dacă
if it is at all possible, este posibil
   
38:04 if there is a different way dacă este o altă cale de a aborda viaţa
of approaching this life,  
   
38:11 not through thought because nu prin gând pentru că el nu a
thought has not solved our problems. rezolvat problemele.
   
38:20 On the contrary, thought has El a făcut ca acestea să devină
brought about greater complexity. mai complexe.
   
38:29 We must find if it is possible, Noi trebuie să vedem dacă este
or if it is not possible, posibil sau nu
   
38:35 if there is a different dacă există o altă cale,
dimension,  
   
38:40 a different approach to life abordare a vieţii, dacă putem
altogether. aborda diferit viaţa.
   
38:44 And that is why it is important De aceea este important să înţelegem
to understand the nature of thought, natura gândului
   
38:51 the nature of our thinking. natura gândirii.
   
38:55 Our thinking is based on remembrance, Gândirea noastră se bazează pe
remembrance of things past. amintirea trecutului.
   
39:07 Which is, thinking about Ca atunci cand ne gândim ce s-a întâmplat
what happened a week ago, acum o săptămână
   
39:14 thinking about it, ne gândim la asta, ce s-a modificat
modified in the present în prezent
   
39:18 and projected into the future. şi proiectăm în viitor.
   
39:20 This is the movement of our life, Aşa decurge viaţa noastră de fapt.
which is an actuality.  
   
39:27 So knowledge has become Cunoaşterea a devenit importantă
all important for us pentru noi
   
39:35 but knowledge dar cunoaşterea nu este niciodată
is never complete. completaă.
   
39:42 Knowledge about anything Cunoaşterea este încă incompletă
is still incomplete,  
   
39:46 will always be incomplete. şi asa va fi mereu.
   
39:50 Therefore knowledge Deci cunoaşterea merge mână în mână
always goes with ignorance, cu ignoranţa
   
39:56 knowledge always lives cunoaşterea trăieşte mereu în
within the shadow of ignorance. umbra ignoranţei.
   
40:01 That is a fact. Acesta este un fapt.
   
40:03 It is not the speaker’s invention, Nu am inventat eu asta, nu este
or conclusion, but that is so. concluzia mea, aşa este.
   
40:11 So, love is not knowledge. Iubirea nu este deci cunoaştere.
   
40:19 Love is not remembrance. Iubirea nu este amintire.
   
40:25 Love is not desire Iubirea nu este dorinţă sau plăcere.
or pleasure.  
   
40:30 Desire, pleasure, remembrance Dorinţa, plăcerea, aminitirea sunt
are based on thought. bazate pe gând.
   
40:39 So our relationship Deci relaţia noastră, dintre noi
with each other,  
   
40:45 however close, however near, apropiată, dacă ne gândim mai bine la asta
if you look at it closely,  
   
40:52 is based on remembrance se bazează pe amintire, care este gând.
which is thought.  
   
41:00 So in that relationship actually, Deci într-o relaţie deşi cineva poate
though one may say you love spune că ne iubim
   
41:07 your wife or your husband soţia sau soţul sau prietena, etc.
or your girlfriend and so on,  
   
41:11 it is actually based on remembrance totul se bazează pe amintire care
which is thought. este gând.
   
41:18 Therefore in that Acolo nu există deci iubire.
there is no love.  
   
41:29 Would you actually see that fact? Vedeţi asta? Sau spunem
Or do we say,  
   
41:37 ‘What terrible things you are saying. "Spui ceva teribil. Eu îmi iubesc soţia-
I do love my wife’ –  
   
41:43 but is that so? dar oare aşa este ?
   
41:48 Can there be love Poate exista iubire acolo unde
when there is jealousy, este gelozie,
   
41:52 possessiveness, attachment, posesivitate, ataşament,
   
41:56 when each one is pursuing când fiecare îşi urmăreşte
his own particular ambition, propria ambiţie,
   
42:01 greed, envy, direction, lăcomie, invidie, direcţie,
   
42:05 like two parallel lines şi sunt ca două linii paralele?
never meeting.  
   
42:09 Is that love? Este asta iubire?
   
42:13 So one has to enquire Dacă vrem să continuăm, trebuie
if one is to pursue să ne întrebăm,
   
42:19 the problem of existence să explorăm serios, profund,
seriously, profoundly, problema existenţei
   
42:24 one must examine ce este dorinţa.
what is desire.  
   
42:29 Why human beings De ce sunt conduse fiinţele umane
have been driven by desire. de dorinţă.
   
42:40 Can the speaker Putem aborda asta?
go on with all this?  
   
42:48 Sorry, you have to bear this but Dacă sunteţi aici trebuie să
it is your fault that you are here! suportaţi asta!
   
43:01 And perhaps also Şi poate că şi eu!
the speaker’s!  
   
43:07 I hope we are thinking together, Sper că ne gândim împreună, observăm
observing together,  
   
43:16 as two friends ca doi prieteni care merg pe acelaşi drum
walking along that road  
   
43:23 and seeing şi privesc în jur
what is around us,  
   
43:28 not only what is very close, nu numai la ce vedem aproape şi
what is immediately perceived, este perceput imediat
   
43:35 but also what one sees dar şi ce vedem la distanţă
in the distance,  
   
43:42 because we are taking pentru că noi călătorim împreună
the journey together,  
   
43:48 perhaps affectionately, poate afectiv, mână în mână,
hand in hand,  
   
43:52 or as two friends, amicable, examining ca doi prieteni, amici, examinând
the very complex problem of life problema complexă a vieţii
   
44:08 in which there is no leader, în care nu există o ierarhie, un guru,
there is no guru,  
   
44:14 because when one actually sees pentru că atunci când cineva vede că,
that our consciousness conştiinţa noastră
   
44:22 is the consciousness of este conştiinţa restului umanităţii
the rest of mankind  
   
44:27 then we realise we are both vedem că suntem guru şi discipol,
the guru and the disciple,  
   
44:32 the teacher as well profesor dar şi elev
as the pupil,  
   
44:37 because we are all that, suntem toate astea, totul este în
it is all in our consciousness. conştiinţa noastră.
   
44:44 That is a tremendous Aceasta este o realizare extraordinară.
realisation.  
   
44:48 So that as one begins to Pe masură ce o persoană începe
understand oneself deeply să se înţeleagă mai bine
   
44:56 one becomes a light to oneself devine o lumină pentru sine şi nu
and not depend on anybody, mai depinde de nimeni
   
45:03 on any book, on any authority, de nici o carte, autoritate,
including that of the speaker, inclusiv a mea,
   
45:13 so that we are capable şi este capabil să înţeleagă
of understanding  
   
45:18 this whole problem of living cum este să trăieşti şi saă fii o lumină
and be a light to ourselves. pentru tine însuţi.
   
45:30 So we must examine Trebuie să examinăm împreună dorinţa
together desire,  
   
45:37 because if desire is love pentru că dacă dorinţa este iubire,
then desire creates problems. atunci ea crează probemele.
   
45:47 Love has no problems, and to Iubirea nu are probleme şi pentru a
understand the nature of love, înţelege natura iubirii,
   
45:57 compassion, compasiunii, a inteligenţei sale
with its own intelligence,  
   
46:00 we must understand trebuie să înţelegem ce este dorinţa.
together what is desire.  
   
46:09 Desire has Dorinţa are o vitalitate foarte mare,
extraordinary vitality,  
   
46:14 extraordinary persuasion, este foarte convingătoare, ne conduce,
drive, achievement, ne ajută să realizăm
   
46:26 and the whole process of becoming, şi întregul drum către devenire, succes
success, is based on desire – se bazează pe dorinţă-
   
46:35 desire which makes us compare care ne determină să ne comparăm cu alţii,
with each other, imitate, conform. să imităm, saă ne conformăm.
   
46:45 So it is very important Asa că este foarte important
   
46:47 in understanding the whole pentru a înţelege propria natură
nature of ourselves  
   
46:52 to understand what desire is, să înţelegm ce este dorinţa,
   
46:54 not to suppress it, nu să o suprimăm, sau să fugim de ea,
not to run away from it,  
   
47:04 not to transcend it, să o transcendem ci să o înţelegem,
but to understand it,  
   
47:07 to look at it, to see să o privim, să fim prezenţi.
the whole momentum of it.  
   
47:14 We can do that together, Putem face asta împreună
   
47:18 which doesn’t mean that you are şi asta nu înseamnă că învăţaţi
learning from the speaker. de la mine.
   
47:26 The speaker has nothing to teach you. Eu nu am ce să vă învăţ. Vă rog să
Please realise this. conştientizaţi asta.
   
47:30 The speaker is merely acting as a Eu sunt ca o oglindă în care vă vedeţi.
mirror in which you can see yourself.  
   
47:37 And then Şi dacă vă vedeţi clar
when you see yourself clearly  
   
47:41 you can discard the mirror, puteţi renunţa la oglindă, că nu
it has no importance, are importanţă
   
47:44 you can break it up. o puteţi sparge.
   
47:48 So to understand desire Pentru a înţelege dorinţa e nevoie de
requires attention, seriousness, atenţie, seriozitate,
   
47:56 it is a very complex problem. pentru că este o problemă complexă.
   
48:00 Why human beings have lived on De ce au trăit fiinţele umane în această
this extraordinary energy of desire extraordinară energie a dorinţei
   
48:09 as the energy of thought. cum este energia gândului.
   
48:12 What is the relationship Care este relaţia dintre gând şi dorinţă?
between thought and desire?  
   
48:22 What is the relationship Dintre dorinţă şi voinţă?
between desire and will?  
   
48:27 Because we live a great deal Pentru că toţi acordăm importanţă voinţei.
by will.  
   
48:34 So, what is the movement, Care este deci mişcarea, sursa,
the source, the origin of desire? originea dorinţei?
   
48:53 If one observes oneself Dacă cineva se observă pe sine,
one sees the origin, vede că originea
   
48:58 the beginning of desire begins începutul dorinţei, apare datorită
with sensation, sensory responses, senzaţiilor, răspunsurilor senzoriale,
   
49:14 sensory responses când raspunsurile senzoriale se unesc
with its contact, sensation, cu senzaţiile
   
49:21 then thought creates the image, gândul crează imaginea şi
at that moment begins desire. în acel moment apare dorinţa.
   
49:33 Please let’s look at it Vă rog să priviţi cu atentie
very closely. aceste lucruri.
   
49:36 One sees something Cineva vede ceva în vitrină,
in the window,  
   
49:39 a robe, a shirt, a car, o rochie, o cămaşă, o maşină,
a scarf, whatever it is - o eşarfă, nu contează-
   
49:47 seeing, sensation, o vede, are o senzaţie apoi
then touching it, atinge obiectul
   
49:56 and then thought saying, şi gândul spune
   
49:59 ‘If I put that dress or shirt on "Ce bine mi-ar sta cu această rochie
how nice it will look’ – sau cămaşă"-
   
50:04 it creates the image, se crează imaginea şi apoi apare dorinţa.
then begins desire.  
   
50:09 Right? Corect? Urmăriţi toate astea?
Do you follow all this?  
   
50:14 See it for oneself, Puteţi constata singuri, este
it is fairly simple. foarte simplu.
   
50:19 You see something very nice, Vedeţi ceva foarte drăguţ
   
50:24 there is the sensation aveţi o senzaţie care crează un
created through nervous responses, răspuns neuronal
   
50:32 optical response, un răspuns optic şi apoi gândul spune
then thought saying,  
   
50:38 'how nice I would look with "ce bine mi-ar sta cu acea rochie,
that dress, or shirt, or coat' cămaşă sau costum"
   
50:43 or whatever it is, sau orice altceva şi apare dorinţa.
then desire begins.  
   
50:51 So, the relationship between desire Relaţia dintre gând şi dorinţă este
and thought is very close. foarte strânsă.
   
51:01 If there was no thought Dacă nu ar exista gândul ar fi
there would be only sensation - doar senzaţia
   
51:05 not all the problems şi nu toate celelalte probleme
created by desire. create de dorinţă.
   
51:10 I hope we are meeting Sper că gândim la fel.
each other.  
   
51:15 So desire is the Deci dorinţa este chitesenţa voinţei.
quintessence of will.  
   
51:24 So, thought dominates sensation Gaândul domină senzaţia şi
and creates the urge, crează o nevoie urgentă:
   
51:35 the desire to possess. dorinta de a poseda.
   
51:41 Am I talking to myself, Vorbesc de unul singur sau mă ascultaţi?
or are you all in it?  
   
51:49 Perhaps all this Poate toate aceste lucrui sunt
may be new to you, noi pentru voi
   
51:57 but we have to think about dar trebuie să ne gândim la ele împreună
all these things together,  
   
52:01 not as separate individual nu ca indivizi separaţi fiecare cu
with his own particular conclusions propriile concluzii
   
52:06 but together observe all this ci să observăm împreună toate
and be very clear about all this. astea şi să fim foarte clari.
   
52:16 So where in relationship În relaţiile în care acţionează gândul
thought operates,  
   
52:27 which is remembrance creating care este amintire şi crează
the image about each other, o imagine despre noi
   
52:32 where there is that image created în acea imagine creată de gând
by thought there can be no love. nu poate exista iubire.
   
52:41 Or where there is desire, Unde există dorinţă, sexuală sau
sexual or other forms of desire, alte forme
   
52:53 prevents – because desire previne-pentru că dorinţa este parte
is part of thought – prevents love. a gândului-iubirea.
   
53:03 And also we should consider Şi ar trebui să mai cercetăm împreună
in our examination together  
   
53:14 the nature of fear, natura fricii
   
53:20 because we are all caught in pentru că suntem toţi prinşi în ea.
this terrible thing called fear.  
   
53:31 We don’t seem Şi se pare că nu o putem rezolva.
to be able to resolve it.  
   
53:34 We live with it, become accustomed Trăim cu ea, ne obişnuim cu ea,
to it, or escape from it, scăpăm de ea,
   
53:45 through amusement, prin umor, adorare,
through worship,  
   
53:49 through various forms of entertainment, diferite forme de divertisment,
religious and otherwise. religios sau altfel.
   
54:00 So we must together examine again Trebuie deci să examinăm împreună
the nature and the structure of fear. natura şi structura fricii.
   
54:12 Please, Pentru că ne este comună tuturor
fear is common to all of us,  
   
54:19 whether you live in this tidy, celor care trăiţi aici unde este curat,
clean country,  
   
54:26 or in India where it is untidy, în India unde este dezordine,
dirty, over-populated, and so on. multă lume, etc.
   
54:33 It is the same problem, Avem aceeaşi problemă: frica.
fear.  
   
54:39 And man has lived with it for Iar omul a trăit cu ea mii de ani
thousands and thousands of years,  
   
54:45 and we haven’t been able nefiind capabil să o rezolve.
to resolve it.  
   
54:48 Is it possible – one is asking Este oare posbil-se poate întreba cineva-
this question most seriously –  
   
54:54 is this at all possible to be să ne eliberăm complet de frică
totally completely free of fear,  
   
55:02 not only physical forms of fear nu doar de cea fizică
   
55:07 but much more subtle forms ci şi de formele sale subtile
of fear inwardly. sau de frica interioară?
   
55:12 Conscious fears and Fricile conştiente şi cele nedescoperite
the deep undiscovered fears,  
   
55:20 fears that are deeply care sunt adânc ascunse în conştiinţă
in our consciousness  
   
55:26 which we have never even pe care nu le cunoaştem încă.
examined that they are there.  
   
55:34 Examination does not mean analysis. Examinarea nu înseamnă analiză.
I know it is the fashion Este la modă
   
55:42 that if you have any problem că dacă ai o problemă te duci la analist.
turn to the analyst.  
   
55:47 I hope there aren’t any here! Sper că nu este nici unul aici!
   
55:53 And the analyst is like you and me, Iar acesta este ca noi doar că are
only he has got a certain technique. nişte tehnici.
   
56:02 But we must examine Trebuie însă să examinăm ce este
what is observation and analysis. observaţia şi analiza.
   
56:11 Analysis implies Analiza implică pe cineva care analizează.
there is an analyser.  
   
56:17 Is the analyser different Este acesta diferit de obiectul analizei?
from that which he analyses?  
   
56:23 Or the analyser Sau este acelaşi?
is the analysed?  
   
56:28 You understand the question? Înţelegeţi întrebarea?
   
56:40 The analyser is the analysed. Analizatul este cel care analizează.
That is an obvious fact. E cert.
   
56:45 I am analysing myself Mă analizez pe mine dar cine este
but who is the analyser, in me, analizatorul în mine
   
56:52 who says, ‘I must analyse’? cine zice "Trebuie să analizez?"
   
56:55 It is still the analyser Cel care analizează este separat
separating himself from the analysed, de ceea ce este de analizat
   
57:01 and then examining that which şi apoi examinează ce
is going to be analysed - right? trebuie analizat, nu?
   
57:07 So, the analyser is that which Cel care analizează este
he is examining, analysing. ceea ce analizează.
   
57:15 Both are the same, Sunt la fel, este un truc al gândului.
it is a trick played by thought.  
   
57:23 So, when we observe, Când observăm nu exista analiză
there is no analysis,  
   
57:28 merely to observe things ci observam lucrurile aşa cum sunt.
as they are.  
   
57:33 To observe actually what is, Să observăm nu să analizăm ce este
not to analyse what is,  
   
57:40 because in the process of analysis pentru că analizând ne putem înşela.
one can deceive oneself.  
   
57:45 And if you like to play Şi dacă vreţi să faceţi asta
that game  
   
57:48 you can go on endlessly analizaţi până muriţi
until you die analysing,  
   
57:55 and never bringing about a şi nu vă transformaţi radical.
radical transformation within oneself.  
   
58:03 Whereas observation, to look, În schimb a observa înseamnă să vedeţi
to look at the present world as it is, lumea aşa cum este ea
   
58:12 not as a Dutchman, Englishman, nu fiind Olandez, Englez, Francez, etc.,
or French or this or that,  
   
58:16 but to see actually ci văzând ce se întâmplă.
what is happening.  
   
58:23 That is observation, pure observation Este pură observare a lucrurilor.
of things as they are.  
   
58:34 So we have to examine Trebuie să examinăm sau să observăm frica
or observe what fear is,  
   
58:43 not what is the cause of fear nu care sunt cauzele ei
– we will look at that presently – - suntem în prezent-
   
58:48 not what is the cause of fear nu analizăm cauzele-ele implică analiza
which implies analysis,  
   
58:52 going further, further back, să mergem înapoi la originea fricii
the origin of fear,  
   
58:55 – we’ll find that out -pe care o gâsim imediat-
in a minute –  
   
58:57 but to learn the art of observing, dar să învăţăm să observăm nu să
not translating what you observe, traducem ce observăm
   
59:09 or interpreting what you observe sau să interpretăm, doar să observăm
but just to observe,  
   
59:14 as you would observe aşa cum de exemplu observăm o floare.
a lovely flower.  
   
59:18 The moment you tear it to pieces În momentul în care o faceţi bucăţi
the flower is not. ea nu mai există.
   
59:22 That is what analysis is. Asta face analiza.
   
59:25 But to observe Să observăm o floare frumoasă,
the beauty of a flower,  
   
59:29 the light in a cloud, lumina dintr-un nor, lumina nopţii,
the evening light,  
   
59:35 a tree by itself in a forest, un copac din pădure, doar să observăm.
just to observe it.  
   
59:41 So similarly if we can, Şi aşa să facem şi cu frica.
to observe fear.  
   
59:49 What is the root of fear, Care este rădăcina ei, nu aspectele sale?
not the various aspects of fear?  
   
59:56 Right? Can we go on with this? Putem continua?
   
1:00:00 That is, Presupunem că mi-e frică.
suppose I am afraid.  
   
1:00:04 Suppose – I am not – Presupun- mie nu mi-e-
suppose I am afraid,  
   
1:00:10 I must make this point trebuie să vă spun clar.
very clear.  
   
1:00:17 What the speaker says, Eu trăiesc ce spun
he lives,  
   
1:00:20 otherwise he wouldn’t get up on altfel nu m-aş afla aici.
a platform and talk about it.  
   
1:00:28 He has done it for sixty years, Am făcut asta şaizeci de ani,
he wouldn’t deceive himself, nu m-am dezamăgit
   
1:00:33 one can, but he has poate alţii , dar eu nu.
gone into it very deeply.  
   
1:00:38 So what he says Iar eu cred în ce spun
is what to him is a fact,  
   
1:00:42 not just an illusion, nu este o iluzie, o ieşire.
an escape.  
   
1:00:47 So we are asking if it is at all Ne întrebăm dacă ne putem elibera
possible to be free of fear,  
   
1:00:55 absolutely. total de frică.
   
1:01:00 Psychologically, inwardly, Psihologic, în interior, care este
what is the root of fear? rădăcina fricii?
   
1:01:05 What does fear mean? Ce înseamnă frica?
   
1:01:12 Fear of something Frica de ceva care vă doare
that has given you pain,  
   
1:01:21 fear of what might happen. frica de ceea ce se poate întâmpla.
   
1:01:25 That is the past, or what might happen În trecut sau în viitor.
in the future - right?  
   
1:01:35 Not what might happen now Nu acum pentru că acum nu există frică.
because now there is no fear.  
   
1:01:43 But you can see for yourself Vedeţi că frica este un proces
fear is a time process - right? care are loc în timp?
   
1:01:52 Fear of something Frica de ceva care s-a întâmplat
that has happened last week, săptămâna trecută,
   
1:01:56 an incident which has brought un incident fizic sau psihic dureros
psychological pain, or physical pain,  
   
1:02:04 and the fear that it might happen şi frica, că se poate întâmpla iar mâine:
again tomorrow:  
   
1:02:10 losing a job, not achieving pierderea slujbei, să nu ai
something you want, ce îţi doreşti,
   
1:02:16 not achieving illumination să nu devii iluminat, etc.
and all that stuff.  
   
1:02:27 So fear is a movement Frica ete deci o mişcare a gândului.
in time - right?  
   
1:02:37 A movement from the past O mişcare din trecut în prezent
through the present,  
   
1:02:41 modifying itself to the future. şi care se modifică în viitor.
   
1:02:45 So the origin of fear Deci originea fricii este gândul.
is thought.  
   
1:02:56 And thought is time, Iar gândul este timp
   
1:03:04 because thought is the accumulation pentru că este acumulare de cunoaştere
of knowledge through experience, prin experienţă,
   
1:03:11 memory, response of memory, memorie, răspunsul ei, gând, acţiune.
thought, action.  
   
1:03:17 So thought-time are one, Gândul-timpul sunt una, iar gândul
and thought-time is the root of fear. este rădăcina fricii.
   
1:03:32 That is fairly obvious. Asa este şi este evident.
It is so.  
   
1:03:35 Now, it is not a question of Nu este nevoie să oprim gândul
stopping thought or time. sau timpul.
   
1:03:41 Of course it would be Ar fi imposibil să facem asta
impossible to stop it  
   
1:03:44 because who is the entity pentru că cine spune :"Trebuie să
that says, ‘I must stop thought’? mă opresc?"
   
1:03:51 Which would be absurd because Ar fi absurd pentru că acea entitate
that entity is part of thought. este parte a gândului.
   
1:03:57 Are you following all this? Mă urmăriţi?
   
1:04:00 So this idea of stopping thought Este imposibil să oprim gândul.
is impossible.  
   
1:04:07 That implies a controller Ar trebui să existe cineva care să
who is trying to control thought. controleze gândul.
   
1:04:12 The controller Iar acesta este creat de gând.
is created by thought.  
   
1:04:18 So please just listen to this, Ascultaţi şi observaţi.
just observe.  
   
1:04:25 The observation Observaţia este acţiune
is an action in itself,  
   
1:04:30 not that one must do something nu ceva ce trebuie să facem în
about fear. legătura cu frica.
   
1:04:33 I wonder Mă întreb dacă înţelegeţi?
if you understand this?  
   
1:04:35 Look: suppose I am afraid Presupun că îmi este frica de
about something or other, ceva sau cineva,
   
1:04:43 darkness, my wife running away, întuneric, că pleacă şoţia,
or I am lonely, or this or that. sunt singur, etc.
   
1:04:49 I am frightened, deeply. Mi-e frică cu adevărat.
   
1:04:52 You come along and tell me, Şi veniţi să-mi spuneţi,
   
1:04:56 you explain to me să-mi explicaţi mişcarea fricii,
the whole movement of fear,  
   
1:05:00 the origin of fear, originea ei-timpul.
which is time.  
   
1:05:09 I had pain, or I went M-a durut ceva, am avut un accident,
through some accident,  
   
1:05:13 incident that has caused fear, un incident care a creat frică,
recorded it in the brain, s-a înregistrat în creier
   
1:05:21 and that memory of that iar incidentul ar putea reveni
past incident might happen again,  
   
1:05:28 and therefore there is fear. şi apare frica.
   
1:05:31 So you have explained this Vă rog să îmi explicaţi.
to me.  
   
1:05:35 And I listen very carefully Şi voi asculta foarte atent,
to your explanation,  
   
1:05:39 I see the logic of it, văd logica, văd că este sănătos,
the sanity of it,  
   
1:05:43 I don’t reject it, I listen. nu resping, ascult.
   
1:05:47 And that means listening Şi ascultarea devine artă.
becomes an art.  
   
1:05:55 I don’t reject what you are saying, Nu resping şi nu accept, doar observ.
nor accept, but observe.  
   
1:06:00 So I observe that what you tell me Şi observ că îmi vorbiţi de timp, de gând.
about time, thought, is actual.  
   
1:06:08 I don’t say, ‘I must stop Nu spun:"Trebuie să mă opresc din
time and thought’, timp şi gând"
   
1:06:11 but you have explained to me, dar trebuie să-mi spuneţi, nu face asta
don’t do that,  
   
1:06:15 but just observe how fear arises, observă doar cum apare frica,
it is a movement of thought, time. este o mişcare a gândului, timp.
   
1:06:26 Just observe this movement Observă doar această mişcare şi
and don’t move away from it, rămâi acolo
   
1:06:34 don’t escape from it, nu pleca, trăieşte cu asta, priveşte
live with it, look at it,  
   
1:06:38 put your energy pune energie în observaţie.
in your looking.  
   
1:06:45 Then you will see Şi vei vedea că frica se dizolvă
that fear begins to dissolve  
   
1:06:53 because you have done pentru că nu ai făcut nimic
nothing about it,  
   
1:06:55 you have just observed, doar ai observat, i-ai dat atenţie.
you have given your attention to it.  
   
1:06:59 That very attention is like Este ca şi cum ai fi luminat frica.
bringing light on fear.  
   
1:07:06 Attention means giving all Atenţia înseamnă să pui energie
your energy in that observation. în observaţie.
   
1:07:11 Is this clear somewhat? Este clar?
   
1:07:20 Sir, unfortunately Vom avea din păcate două conferinţe
we have only two talks,  
   
1:07:25 I wish aţ fi vrut să fie mai multe.
there were more talks.  
   
1:07:29 If you begin to ask questions Dacă începeţi să puneţi întrebări
we will become something different. ajungem altundeva.
   
1:07:34 But I hope you don’t mind Şi sper să fiţi de acord să continuăm.
if I go on.  
   
1:07:39 May I? Pot?
   
1:07:50 So, observation without analysis Observaţia fără analiză înseamnă
implies  
   
1:07:56 giving your total attention să dăm atenţie totală problemei.
to a problem.  
   
1:08:04 The problem which is relationship, Care este relaţia, care este frica
the problem which is fear,  
   
1:08:12 and also we have to go into şi trebuie de asemenea să
the problem of pleasure. examinăm plăcerea.
   
1:08:21 May I ask Ce oră este?
what time it is?  
   
1:08:28 Beg your pardon? Mă scuzaţi?
   
1:08:33 Quarter past twelve. Douasprezece şi un sfert.
   
1:08:36 We have talked Am vorbit o oră.
for an hour.  
   
1:08:40 Do you want to continue Vreţi să mai continuăm încă
another half an hour? jumătate de oră?
   
1:08:45 Can you bear it? Suportaţi?
   
1:08:49 It’s up to you, Dvs. decideţi nu eu.
not to me, sirs.  
   
1:08:57 Also – sir, would you mind Şi vă rog să nu faceţi poze.
not taking photographs.  
   
1:09:08 Please, Vorbesc serios.
this is very serious all this.  
   
1:09:14 This is not something you play with Este ceva important.
for a day and drop it.  
   
1:09:21 It concerns our lives, E vorba de viaţa şi existenţa noastră.
our whole existence.  
   
1:09:29 And if you are at all serious we Şi dacă sunteţi serioşi trebuie
must give our attention to all this. să fiţi atenţi.
   
1:09:42 Why is it that man De ce urmează omul plăcerea?
has pursued pleasure?  
   
1:09:51 Please ask yourself why. Întrebaţi-vă, de ce.
   
1:09:57 Is pleasure opposite to pain? Este plăcerea opusul durerii?
   
1:10:03 Please go into it a little bit. Întrebaţi-vă.
   
1:10:06 We have all had pain Toţi am experimentat durerea
of different kinds,  
   
1:10:10 both physical and psychological. fizică şi psihologica.
   
1:10:15 Psychologically most of us from Mulţi avem răni psihologice din copilărie
childhood have been wounded, hurt,  
   
1:10:23 that is pain. asta este durere.
   
1:10:26 And the consequence of that pain Drept urmare ne-am retras,
has been to withdraw,  
   
1:10:33 isolate oneself, izolat, să nu mai fim răniţi.
not to be further hurt.  
   
1:10:40 We are hurt from childhood, Suntem răniţi în copilărie, la şcoală,
through school,  
   
1:10:44 by comparing ourselves with când ne comparăm cu alţii mai deştepţi.
somebody else who is more clever.  
   
1:10:50 We have hurt ourselves Ne-am rănit şi am rănit
and others have hurt us  
   
1:10:56 through various forms prin dojenire, rănire,
of scoldings, hurting,  
   
1:11:04 saying something brutal, spunând ceva brutal, terorizându-ne.
terrorising us.  
   
1:11:11 And there is this deep hurt Şi această durere profundă conduce la
with all its consequences,  
   
1:11:16 which is isolation, resistance, izolare, rezistenţă şi retragere.
more and more withdrawing.  
   
1:11:24 And the opposite of that Iar opusul lor este plăcerea.
we think is pleasure.  
   
1:11:29 Pain and the opposite of it Durere şi opusul său plăcerea.
is pleasure.  
   
1:11:35 Is that so? Aşa este?
   
1:11:37 So we have to examine closely Trebui să examinăm îndeaproape dacă doriţi,
if you have the energy,  
   
1:11:41 if you have the time, aveţi timp, vreţi,
if you want to,  
   
1:11:46 is goodness opposite of dacă bunătatea este opusul răutăţii.
that which is not good?  
   
1:11:56 If goodness Dacă este aşa
is the opposite,  
   
1:12:01 then that goodness contains atunci ea conţine opusul său, nu?
its own opposite - right?  
   
1:12:09 Therefore it is not good. Prin urmare nu este bun.
   
1:12:13 Goodness is something totally Bunătatea este diferită de ce nu este bun.
separate from that which it is not.  
   
1:12:23 So, is pleasure – please just listen Este deci plăcerea- ascultaţi vă rog
to this if you don’t mind,  
   
1:12:30 one is asking this ne întrebăm
most respectfully –  
   
1:12:33 is pleasure something este plăcerea opusul durerii?
opposite of pain?  
   
1:12:44 Or it is a contrast and we are Sau este un contrast pe care noi îl urmăm
always pursuing the contrast,  
   
1:12:52 the opposite. opusul.
   
1:12:56 So one is asking, Ne întrebăm dacă plăcerea
is pleasure separate entirely, este separată total
   
1:13:02 like goodness – which is not ca bunătatea- care nu este plăcută?
pleasurable? You understand? Înţelegeţi?
   
1:13:11 Or is pleasure Sau durerea strică plăcerea?
tainted by pain?  
   
1:13:21 So when you look closely at pleasure Când priviţi plăcerea vă amintiţi nu?
it is always remembrance, isn’t it?  
   
1:13:36 One never says Nimeni nu spune când este fericit
when one is happy,  
   
1:13:39 ‘How happy I am’, "Ce fericit sunt!" vine mai târziu,
it is always after,  
   
1:13:45 the remembrance of that thing amintirea lucrului care v-a
which gave you pleasure, provocat plăcere
   
1:13:49 and the remembrance şi amintirea acelei plăceri.
of that pleasure.  
   
1:13:51 Like a sunset, when you look Ca un apus, când îl priviţi
at the glory of the evening,  
   
1:13:57 full of that extraordinary light, acea lumină extraordinară
   
1:14:01 there is great pleasure, este o plăcere.
great delight.  
   
1:14:05 Then that is remembered, Când ne amintim de asta
then pleasure is born. s-a născut plăcerea.
   
1:14:14 So, pleasure is part of thought too. Placerea este deci parte a gândului.
It is so obvious. Este cert.
   
1:14:24 So the next problem is Urmatoarea problemă este
   
1:14:27 – it is very complex, -foarte complexă ca toate
like all human problems – problemele noastre-
   
1:14:30 is it possible este posbil să nu mai avem regrete?
to end all sorrow?  
   
1:14:40 Because where there is sorrow Unde există regret nu există iubire.
there is no love.  
   
1:14:51 Where there is sorrow obviously Unde există regret nu poate
there cannot be intelligence. fi inteligenţă.
   
1:14:56 We will go into that word, Vom examina acest cuvânt complex
which is a very complex word,  
   
1:14:59 intelligence. inteligenţă.
   
1:15:10 You know, Vrem să înţelegem relaţia dintre
the understanding of relationship,  
   
1:15:18 fear, pleasure and sorrow, frica, plăcere şi regret pentru
is to bring order in our house. a face ordine.
   
1:15:29 Without order Fără ordine nu putem medita.
you cannot possibly meditate.  
   
1:15:39 You understand that word? Înţelegeţi acest cuvânt?
   
1:15:41 Unfortunately that word El a fost adus în Vest
has been brought to the West  
   
1:15:44 by the Eastern people. din Est.
   
1:15:50 Now, the speaker puts meditation Eu pun meditaţia la sfârşitul discuţiilor
at the end of the talks  
   
1:15:54 because there is no possibility pentru că nu putem medita corect
of right meditation  
   
1:16:01 if you have not put your house, dacă nu am făcut ordine
psychological house, in order. psihologică în casă.
   
1:16:11 If the house is in disorder, Dacă în casă este dezordine
psychological house, what you are, - casa psihologică, ceea ce sunteţi,
   
1:16:17 if that house is not in order dacă nu este ordine care este
what is the point of meditating? rostul meditaţiei?
   
1:16:22 It is just an escape. Este doar o evadare. Care duce la iluzii.
It leads to all kinds of illusions.  
   
1:16:30 And you may sit cross legged Şi puteţi sta cu picioarele încrucişate
   
1:16:32 or stand on your head sau în cap tot restul vieţii
for the rest of your life  
   
1:16:37 but that is not meditation. dar aia nu este meditaţie.
   
1:16:41 Meditation must begin with bringing Meditaţia începe cu a face ordine în casă:
about complete order in your house:  
   
1:16:51 that is, order in your relationship, ordine în relaţie, în dorinţe,
order in one’s desires,  
   
1:17:05 pleasure and so on. plăcere, etc.
   
1:17:11 And also, one of our causes of Şi una din cauzele dezordinii
disorder in our life is sorrow. este regretul.
   
1:17:27 This is a common factor, Este comun tuturor fiinţelor umane.
common reality in all human beings.  
   
1:17:38 Everyone goes through Fiecare are regrete
this tragedy of sorrow,  
   
1:17:45 here or in the Asiatic world în Asia sau În Vest.
or in the Western world.  
   
1:17:50 Again this is a common thing Încă un lucru pe care îl
we all share. avem în comun.
   
1:17:57 There is not only so-called Nu există doar regretul personal
personal sorrow  
   
1:18:04 but there is ci şi cel al umanităţii,
the sorrow of mankind,  
   
1:18:09 sorrow which wars regrete aduse de războaie,
have brought about,  
   
1:18:19 five thousand years cinci mii de ani de astfel de lucruri
of historical record,  
   
1:18:23 every year there has been a war, în fiecare an e un război,
killing each other, oamenii se ucid,
   
1:18:33 violence, terror, brutality, maiming este violenţă, teroare, brutalitate,
people, people have no hands, eyes, mutilare, oameni fără mâini, ochi,
   
1:18:42 all the horrors toată oroarea şi brutalitatea razboiului
and the brutality of war,  
   
1:18:46 which has brought care a adus multă mizerie umanităţii.
incalculable misery to mankind.  
   
1:18:56 It is not only one’s own sorrow Nu este doar regretul personal ci
but the sorrow of mankind, şi al umanitţăii
   
1:19:05 the sorrow when you see a man regretul când vezi un om care
who has nothing whatsoever, nu are nimic
   
1:19:09 just a piece of cloth decât nişte haine
   
1:19:12 and for the rest of one’s life şi poate rămâne aşa toată viaţa lui.
he is going to be that way.  
   
1:19:18 Not in these Western countries În Vest nu, dar în Asia da.
but in the Asiatic world it is like that.  
   
1:19:25 And when you see that person Şi când vezi acea persoană
there is sorrow. există regret.
   
1:19:30 There is also sorrow Există regret când oamenii
when people are caught in illusion; sunt cuprinşi de iluzii
   
1:19:36 like going from one guru to another, merg de la un guru la altul,
which is escaping from yourself. adică fug de ei înşişi.
   
1:19:48 That is a sorrow, Observaţi acest regret.
to observe this.  
   
1:19:51 The clever people going Oamenii deştepţi pleacă din Est.
off to the East.  
   
1:19:54 Writing books about it, Scriu cărţi despre asta,laudă un guru
praising some guru,  
   
1:19:58 and we all fall for şi toţi ştim că este un non-sens.
that nonsense.  
   
1:20:02 That is also sorrow. Şi asta este regret.
   
1:20:07 Sorrow that comes when you see Regret când vedeţi
   
1:20:10 what the politicians ce fac politicenii în lume.
are doing in the world.  
   
1:20:14 Thinking in terms of tribalism, În termeni tribali şi asta este regret.
that is also sorrow.  
   
1:20:23 So there is personal sorrow and Există deci regret personal şi
the vast cloud of sorrow of mankind. norul de regrete al umanităţii.
   
1:20:41 Sorrow is not something Regretul nu este ceva romantic,
romantic, sentimental, sentimental,
   
1:20:48 illogical, ilogic, este acolo.
it is there.  
   
1:20:53 My son dies and Fiul a murit şi a zdruncinat viaţa cuiva.
it has shattered one’s life.  
   
1:21:03 And we have lived with this sorrow Şi a trăit cu acel regret mult timp.
from time measureless.  
   
1:21:11 And apparently one has not resolved Şi aparent nu a rezolvat problema.
this problem.  
   
1:21:20 When one suffers Când cineva suferaă, caută consolare
one seeks consolation,  
   
1:21:27 which is an escape care este o evadare din regret.
from the fact of sorrow.  
   
1:21:35 When there is that grief, Când există o durere încercaţi
you try every form of amusement, să vă amuzaţi,
   
1:21:46 escape, să evadaţi, dar el este acolo.
but it is always there.  
   
1:21:58 And apparently humanity Aparent omenirea nu a rezolvat asta.
has not resolved it.  
   
1:22:07 And we are asking Şi ne întrebăm
the question  
   
1:22:10 whether it is possible dacă este posibil să ne eliberăm complet.
to be free of it completely?  
   
1:22:20 Not avoiding it, Nu prin evitare, nu prin consolare,
not seeking consolation,  
   
1:22:26 not escaping into some nu aderând la teorii, ci să trăim cu asta?
fanciful theory, but to live with it.  
   
1:22:40 Just let’s understand what we mean Să specificăm ce înseamnă
by that word to ‘live with it’: să trăim cu asta:
   
1:22:45 not to let it become a habit să nu devină un obicei ca la mulţi;
like most people do;  
   
1:22:54 they live with nationalities, trăiesc cu naţionalităţi, care sunt
which is most destructive, cele mai distructive
   
1:23:01 they live with their own trăiesc cu propriile lor
separate religious conclusions, concluzii religioase
   
1:23:08 they live with their own cu propriile lor idealuri
fanciful ideas and ideals,  
   
1:23:16 and that again brings care îi aduc înapoi la conflict.
their own conflict.  
   
1:23:22 So to live with something, Să trăieşti cu ceva, cu regret,
to live with sorrow,  
   
1:23:27 not accept it, să nu îl accepţi, să nu devină obişnuinţă,
not become habituated to it,  
   
1:23:35 that is, to look at it, adică, să îl priveşti, observi,
to observe it without any escape, fără să evadezi
   
1:23:42 without any question of fără să vrei să mergi dincolo de el
trying to go beyond it,  
   
1:23:45 just to hold it să îl priveşti doar.
in your hand and look.  
   
1:23:56 Which is, sorrow is also part of Regretul este o parte a acestui teribil
this tremendous sense of loneliness, sentiment de singurătate,
   
1:24:11 you may have many friends, indiferent dacă ai prieteni,
you may be married, sau poate eşti căsătorit,
   
1:24:13 you may have şi ai o mulţime de lucruri,
all kinds of things,  
   
1:24:15 but inwardly there is this feeling în interior există acest sentiment
of complete loneliness. de singurătate.
   
1:24:25 And that is part of sorrow. Şi asta face parte din regret.
   
1:24:33 To observe that loneliness Pentru a observa această singurătate,
without any direction,  
   
1:24:40 without trying to go beyond it, fără a vrea să mergi dincolo de ea,
   
1:24:42 without trying to find fără a încerca să găseşti un substitut,
a substitute for it,  
   
1:24:47 to live with it, not worship it, să trăieşti cu ea, nu să o venerezi sau
not become psychotic about it. să te îmbolnăveşti din aceasta cauză.
   
1:25:02 Which means to give Asta presupune să acorzi toată
all your attention to that pain, atenţia acestei dureri,
   
1:25:08 to that grief, to that sorrow. acestei mâhniri, acestei supărări.
   
1:25:14 So when my son dies, or somebody Când a murit fiul meu, sau cand moare
whom I think I love, dies, cineva la care ţin
   
1:25:25 there is great grief, and without există o mare durere şi este nevoie
running away from it, just to... să nu fug de asta doar...
   
1:25:33 It is a great thing to understand Este important să înţelegem
suffering because then suferinţa pentru că atunci
   
1:25:44 where there is freedom from sorrow, când vă eliberaţi de supărare, exista
there is compassion. compasiune.
   
1:25:52 And one is not compassionate as long Şi nu este posibil să simţi compasiune
as you are anchored to any belief, dacă eşti ancorat într-o credinţă,
   
1:26:01 to your particular form într-o anumită religie.
of religious symbol.  
   
1:26:08 Compassion is Compasiunea este eliberarea de supărare.
freedom from sorrow.  
   
1:26:15 And where there is compassion Şi unde există compasiune există iubire
there is love,  
   
1:26:18 and with that compassion şi acea compasiune este însoţită
goes intelligence – de inteligenţă-
   
1:26:24 not the intelligence of thought nu de cea a gândului cu vicleniile sale,
with its cunning,  
   
1:26:31 with its adjustments, cu propriile ajustări,
   
1:26:35 with its capacity to put up cu capacitatea sa de a ordona lucrurile.
with anything.  
   
1:26:39 Compassion means Compasiunea înseamnă sfârşitul durerii
the ending of sorrow  
   
1:26:44 and only then şi doar atunci poate apărea inteligenţa.
is there intelligence.  
   
1:26:51 We will continue tomorrow if you O să continuăm mâine să vorbim
don’t mind, talking about death, despre moarte,
   
1:27:01 what happens, if anything ce se întâmplă, dacă se întâmplă
happens after death, ceva după asta,
   
1:27:06 and what is care este semnificaţia morţii
the significance of death,  
   
1:27:10 and what is meditation. şi ce este mediaţia.
   
1:27:16 That is if you can Asta dacă puteţi rezista până mâine.
bear it until tomorrow.  
   
1:27:27 May I most respectfully O să vă rog să nu aplaudaţi.
request that you don’t clap.  
   
1:27:32 By clapping Asta nu mă ajută.
you are not encouraging me.  
   
1:27:37 You are clapping because Aplaudaţi pentru că înţelegeţi.
you understand it for yourself.  
   
1:27:52 SUBTITLE TEXT COPYRIGHT 1981 SUBTITLE TEXT COPYRIGHT 1981
KRISHNAMURTI FOUNDATION TRUST LTD KRISHNAMURTI FOUNDATION TRUST LTD