Krishnamurti Subtitles

Introduction to 'The transformation of man' series

Brockwood Park - 21 May 1976

The Transformation of Man 00:09 Q: Sir, we would like to know Q: Am dori să ştim cât mai multe
as much as we can about you... despre dvs...
   
0:14 before we start înainte de a începe aceste dialoguri.
these dialogues.  
   
0:17 Would you please tell us... Aş vrea să ne spuneţi...
   
0:19 where we are unde suntem şi cine sunteţi...
and who you are...  
   
0:23 and how you came şi cum aţi ajuns să luaţi parte...
to participate...  
   
0:25 with Mr. Krishnamurti la aceste lecţii cu Dl.Krishnamurti.
in his teachings.  
   
0:28 B: We are here in Brockwood B: Suntem în Anglia, în Hampshire
Park in Hampshire, England... în Brokwood Park...
   
0:33 I'm David Bohm, a professor Eu sunt David Bohm, sunt profesor
of theoretical physics... de fizică teoretică...
   
0:37 in the University of London. la Universitatea din Londra.
   
0:40 As to how I came Despre cum am ajuns să particp aici...
here to participate...  
   
0:45 I think it best to begin by Cred că este mai bine să vă spun câte ceva
saying a little about my work... despre munca mea...
   
0:49 that in my studies despre faptul că în studiile mele
in theoretical physics... de fizică teoretică...
   
0:52 I've always been interested am fost mereu interesat de
in what they are called... ceea ce numim...
   
0:55 the deeper questions... întrebări semnificative..
   
0:57 the nature of time natura timpului, spaţiul şi materia...
and space and matter...  
   
0:59 causality, what is behind cauzalitatea, este ce este dincolo
it all, what is universal. de acestea, ce este universal.
   
1:04 And in general I found that... Şi am aflat că...
   
1:08 very few physicists puţini fizicieni sunt interesaţi de asta..
shared this interest...  
   
1:11 although I pursued deşi am căutat.
it as best I could.  
   
1:14 When we arrived Când am ajuns în 1957 în Bristol...
in Bristol in 1957...  
   
1:18 there was a very good am găsit o librărie foarte bună...
public library there...  
   
1:20 and my wife and unde obişnuiam
I used to go and... să merg cu soţia...
   
1:22 we became interested in books şi devenind interesaţi de
on philosophy and religion... filozofie şi religie...
   
1:26 and we picked up a book am găsit o carte a Dl.Krishnamurti....
by Mr. Krishnamurti...  
   
1:28 called First and Last numită Prima şi ultima libertate,
Freedom, and I read that. pe care am citit-o.
   
1:33 I found it extremely Mi s-a părut foarte interesantă...
interesting...  
   
1:35 especially because it discussed pentru că aborda subiectul
the observer and the observed. observator şi observat.
   
1:39 That is a question which Întrebarea este foarte importantă
is very significant...  
   
1:41 in theoretical physics în fizica teoretică şi în
and quantum theory... teoria cuantică..
   
1:44 Heisenberg has brought it out Heisenberg a pus-o în evidenţă
with the effect of the observer... prin efectul observatorului..
   
1:48 on the particle that is observed. asupra particulelor studiate.
   
1:51 Also many other questions Au apărut şi alte întrebări..
were raised there...  
   
1:53 and I found the whole şi m-a interesat subiectul.
thing very interesting.  
   
1:55 I read as many books as I could Am citit multe cărţi ale
find by Mr. Krishnamurti... Dl. Krishnamurti..
   
1:59 then I wrote a letter to the am scris editorilor ca să aflu cum
publishers to ask where he is... pot lua legătura cu el
   
2:04 and finally I was şi în final am reuşit...
put in contact...  
   
2:06 with the Krishnamurti să ajung la Fundaţia
Foundation in England... Krishnamurti din Anglia...
   
2:08 and they said he iar ei mi-au spus că va veni
was coming to talk... să vorbească...
   
2:12 it was around 1960 era prin 1960 sau '61 nu mai ştiu exact...
or '61, I forget which...  
   
2:17 and so I arranged to come. şi mi-am propus să ajung şi eu.
   
2:21 Then while listening to the talks... În timp ce ascultam discursul...
   
2:24 I sent another letter Am trimis o altă scrisoare Fundaţiei...
to the Foundation...  
   
2:26 asking if I could spunând că aş vrea
talk personally... să vorbim personal..
   
2:28 with Mr. Krishnamurti... eu si Dl.Krishnamurti...
   
2:29 and they arranged a time. iar ei au stabilit o dată.
So we met and we talked. Ne-am întâlnit şi am vorbit.
   
2:34 I think at that time I told him Cred că i-am spus şi despre ideile
about my ideas in physics... mele din fizică...
   
2:37 which he appreciated the spirit. iar el le-a apreciat.
   
2:41 And then every time Iar apoi în ficare an....
after that, every year...  
   
2:45 when Krishnamurti came to când venea în Londra ne întâlneam..
London we arranged to meet...  
   
2:48 once or twice... o dată sau de două ori...
   
2:50 Later I began to go to Apoi am început să merg
Saanen in Switzerland... în Elveţia la Saanen...
   
2:53 and there we met more often. unde ne-am întâlnit mai des.
   
2:56 And finally, around '66 Iar prin '66 sau '67 ne-am gândit...
or '67 there was a plan...  
   
3:00 to make a school... să înfiinţăm o şcoală...
   
3:02 in which Krishnamurti împreună...
asked me to take part...  
   
3:07 and gradually the school... iar şcoala...
   
3:08 was organised here a fost înfiinţată aici în
at Brockwood Park... Brockwood Park...
   
3:10 and I have been iar eu am venit aici constant.
coming regularly.  
   
3:14 I am a member, a Trustee Sunt membru de onoare al Fundaţiei...
of the Foundation...  
   
3:17 which is responsible care răspunde de şcoală..
for the school...  
   
3:20 and also come down şi am vorbit cu oamenii...
to discuss with people...  
   
3:24 and take part generally. şi m-am implicat.
   
3:26 We have gone on discussing... Şi am vorbit despre
   
3:28 the questions which întrebările care apăreau.
you will see arising.  
   
3:32 So, that essentially explains Asta explică modul cum am ajuns aici.
how I got here.  
   
3:36 Q: Dr. Shainberg. We would Q: Dl. Shaibnberg. Am vrea să ştim câte
like to know about you. ceva despre dvs.
   
3:41 S: I'm a practising psychiatrist S: Sunt psihiatru în New York.
in New York City.  
   
3:46 I first came to read and think Am ajuns să mă gândesc la cele
about what Krishnamurti said... spuse de Krishnamurti
   
3:54 as early as 1949, '48, prin 1949 sau '48 când aveam..
when I was about...  
   
4:01 let's see how old was I? câţi ani? Cam 18 sau 19.
I was about 18 or 19 then.  
   
4:05 And through the Şi datorită unei conjuncturi
influence of several...  
   
4:09 concatenations of events... favorabile de evenimente...
   
4:11 I suppose the main datorate în mare parte tatălui meu...
one was my father...  
   
4:13 who was involved at that time care pe atunci îl citea pe Dl. Krishnamurti.
with reading Mr. Krishnamurti.  
   
4:17 Then there was the fact Şi mai eram interesat de
that I was very interested...  
   
4:21 in Karen Horney's teoriile psihanalitice ale lui
psychoanalytic theories... Karen Horney...
   
4:24 and then in Harold şi ale lui Harold Kelman...
Kelman's theories...  
   
4:26 which had all been developing care erau asemănătoare...
along the same lines.  
   
4:30 It seemed to me Mi se părea pe atunci...
at that time even...  
   
4:33 that there was că există ceva acolo...
something there...  
   
4:35 that was of interest interesant...
in the question...  
   
4:38 that the observer că observatorul este cel observat.
is the observed.  
   
4:40 What the meaning of it, or Care era sensul sau sentimentul...
the feeling of it I can say... dacă pot spune aşa..
   
4:46 was only in a kind era un fel de intuiţie..
of intuitive awareness...  
   
4:51 that this seemed că aceasta era direcţia...
to be the direction...  
   
4:53 in which I wanted to move. spre care doream să mă îndrept.
   
4:56 Then I went to college, Am mers apoi la colegiu,
I went to medical school... la şcoala medicală...
   
5:02 I trained as a psychiatrist, am devenit psihiatru, neurolog...
I trained as a neurologist...  
   
5:05 I trained as a psychoanalyst. psihanalist. Am experimentat multe.
I had many different experiences.  
   
5:10 And all along I was reading Şi l-am citit pe Krishnamurti...
Mr. Krishnamurti...  
   
5:14 and still thinking about it... şi încă mă gândesc la asta...
   
5:16 still trying to understand încerc să înţeleg diferenţa dintre...
the difference between...  
   
5:19 what he was saying and ce spunea el şi psihiatria din Vest...
what Western psychiatry...  
   
5:22 or Western psychology sau ceea ce aceasta din urmă
was communicating. dorea să spună.
   
5:26 But it's only been in the last, Însă doar recent, în ultimii cinci
I would say five to six years... sau şase ani...
   
5:31 that I have really am început să simt că
begun to feel that…  
   
5:35 I've begun to understand înţeleg cum pot folosi asta în munca mea.
how I can use it in my work.  
   
5:38 And most of that stimulus has Întâlnirile cu Dl. Bohm mi-au stimulat...
come from meeting Dr. Bohm...  
   
5:43 who has moved my thinking găndirea şi am început să simt...
along and I've come to feel...  
   
5:48 that specifically că acolo există ceva ..
there is something...  
   
5:51 about the way we legat de modul cum gândim în psihiatrie...
think in psychiatry...  
   
5:54 which is, that all the theories adică despre toate teoriile
deal with fragmentation... despre fragmentare..
   
5:59 and the relationships şi relaţia dintre fragmentări...
between fragmentation...  
   
6:02 and most of them do not have... şi că multe nu beneficiază
   
6:06 any understanding of de înţelegerea acţiunii holistice..
the holistic action...  
   
6:09 or the holism that gives sau holisticul care dă naştere
birth to this fragmentation. fragmentării.
   
6:13 So that very often it seemed to Şi foarte adesea mi s-a părut..
me, and it has seemed to me...  
   
6:17 that most of the că cele mai multe teorii
theories that we have... pe care le avem...
   
6:19 analyse and break things down analizează şi separă şi fac bucăţi...
and break things into pieces...  
   
6:23 which collaborates şi studiază fiecare problemă...
with the very problems...  
   
6:28 that our patients present us with. pe care ne-o prezintă pacienţii.
   
6:30 And again, I feel very similar Şi iar mă alătur la ce a spus Dl.Bohm...
to what Dr. Bohm said...  
   
6:34 that we have never really că nu am avut în psihaitrie...-
gotten in, in psychiatry...  
   
6:38 and Mr. Krishnamurti's iar munca Dl.Krishnamurti...
work...  
   
6:40 has begun to help m-a ajutat să înţeleg...
me to understand it...  
   
6:42 that the relationship between -relatia dintre observator şi observat
the observer and the observed...  
   
6:47 in the very patient-doctor situaţia doctor-pacient care
situation is very important... este foarte importantă...
   
6:51 and that the very theories şi ca teoriile pe care le-am creat...
that we create...  
   
6:54 are part of our very problem... sunt parte a problemei noastre...
   
6:57 that the fragmented că suntem separaţi ca oameni...
people that we are...  
   
6:59 the fragmented theories că teoriile fragementate
represent fragmentation... reprezintă fragmente...
   
7:03 and then call that the şi apoi denumim ce trebuie să tratăm.
thing that we have to treat.  
   
7:06 There seems to be a Asta pare să fie problema de bază...
basic problem here...  
   
7:08 that I feel will come care cred că se va vedea în
out in these dialogues... aceste dialoguri...
   
7:12 since I've talked with deoarece am discutat
Mr. Krishnamurti many times... adesea cu Dl.Krishnamurti ...
   
7:15 and that point the way şi am înţeles că trebuie să abordăm...
to how we can get through...  
   
7:20 this problem of problema separării.
the fragmentation.  
   
7:23 Q: Mr. Krishnamurti... Q:Dl.Krishnamurti...
   
7:27 How can the viewer best Ce putem învăţa din aceste dialoguri?
share in these dialogues?  
   
7:30 How can he gain the most Cum putem folosi această experienţă?
from the experience?  
   
7:36 K: I think it all depends K: Depinde cât de serioşi suntem.
how serious you are.  
   
7:42 How serious in the sense... Serioşi în sensul de...
   
7:44 how deeply you want to cât de profund analizăm întrebările...
go into these questions...  
   
7:49 which is after all your life. adică viaţa noastră.
   
7:52 We are not discussing Nu discutăm teoretic...
theoretically...  
   
7:55 some abstract hypotheses... nu avem ipoteze abstracte...
   
7:59 but we are dealing ne confruntăm cu realitatea....
with actual...  
   
8:02 daily life of every viaţa de zi cu zi a oamenilor...
human being...  
   
8:05 whether he lives indiferent unde trăiesc
in India, or here... aceştia, în India sau aici..
   
8:07 or in America, în America sau în altă parte.
or anywhere else.  
   
8:09 We are dealing with Ne confruntăm cu fapte reale...
the actual facts...  
   
8:13 of fear, pleasure, frică, plăcere, regret, moarte...
sorrow, death...  
   
8:17 and if there is anything şi dacă există ceva sacru
sacred in life. în această viaţă.
   
8:23 Because if we don't Pentru că dacă nu găsim ceva real...
find something real...  
   
8:27 something that is true... ceva adevărat....
   
8:29 life has very little meaning. viaţa nu are sens.
   
8:32 So, if you are really serious... Deci, dacă sunteţi determinaţi...
   
8:35 to go into this matter să cercetaţi cu grijă aceste lucruri...
very carefully and...  
   
8:41 with care, with attention... cu atenţie, cu grijă...
   
8:44 then you can atunci este folositor.
share a great deal.  
   
8:47 But you have to be Trebuie însă să fiţi foarte,
serious, really serious. foarte serioşi.
   
8:52 You have to do it right Trebuie să fiţi corecţi în viaţă...
through your life...  
   
8:54 every day of your life... în fiecare zi....
   
8:57 And if you're then… Şi dacă apoi,
   
9:00 if you listen to it, listen veţi asculta cu grijă, atenţie....
with care, with attention...  
   
9:06 with a sense of affection, cu afecţiune, fără să acceptaţi
not agreeing or disagreeing... sau să respingeţi...
   
9:10 that anybody can do... pentru că asta poate face oricine...
   
9:13 but if you really care to dar dacă vreţi să ştiţi cum să
find out how to live properly... trăiţi mai bine...
   
9:19 what is right relationship cum pot avea oamenii relaţii corecte...
between human beings...  
   
9:23 then you would share ar trebui cred să împărtăşiţi total...
completely, I think...  
   
9:29 with all that we have discussed... cele discutate...
   
9:31 or have a dialogue about these sau să discutaţi despre ce am vorbit
things in the last five days. în ultimele cinci zile.