Krishnamurti Subtitles

Suntem oare conştienţi că suntem fragmentaţi?

Brockwood Park - 17 May 1976

The Transformation of Man 10:14 K: What shall we talk about? K: Despre ce anume vorbim?
   
0:20 What do you think is the Care credeţi că este cel mai
most important thing... important lucru...
   
0:24 that we 3 can talk about? despre care noi 3 am putea discuta?
   
0:28 S: Well, the one thing, S: M-am gândit în ultimul timp la ceva...
I've had an idea lately...  
   
0:31 that has been on my mind... care mă preocupă...
   
0:34 and I've been getting it şi la care mă gândesc de la ultima
from when we talked before... noastră întâlnire..
   
0:38 there is the feeling you've ai susţinut că..
been conveying that...  
   
0:42 life comes first and întâi apare viaţa nu gândul sau munca...
not thought or work...  
   
0:49 something like that, in other aşa ceva. Adică eu, văd
words, that I find in myself... atât în mine..
   
0:52 and I find that most people... dar şi în ceilalţi...
   
0:55 are caught up că de fapt ...
in the fact that...  
   
0:57 you know, you said once avem o viaţă de mâna a doua.
we live second-hand lives.  
   
1:00 If we could talk Aş vrea să vorbim despre asta, cred...
about that, I think...  
   
1:04 the second-handness despre viaţa limitată pe care o trăim .
of our life.  
   
1:07 K: What do you say? K: Dar dvs.?
B: Well, in relation to that... B: În legătură cu asta...
   
1:12 I perhaps would like to talk mi-ar plăcea să vorbim despre unitate.
about the question of wholeness.  
   
1:18 K: Shall we talk about that first, K: Vom discuta mai întâi despre asta şi
and then include yours. apoi despre cealaltă.
   
1:21 S: Sure. I think this S: De acord, cred că este o parte
is part of it. a problemei.
   
1:24 I see that the second-handedness Observ că viaţa de mâna a doua
is not wholeness. nu este unitară.
   
1:27 K: Quite. K: Tocmai.
   
1:29 I wonder how we can Mă întreb cum am putea aborda subiectul...
approach this question...  
   
1:36 knowing that most ştiind că mulţi oameni sunt fragmentaţi...
people are fragmented...  
   
1:42 broken up and not whole. separaţi şi nu întregi.
   
1:46 How do we tackle or Cum să abordăm subiectul?
approach this question?  
   
1:56 S: Through direct awareness S: Prin a conştientiza direct
of the fragmentation. fragmentarea.
   
1:59 K: No, I would like to... K: Nu, eu aş vrea să...
- I'm just asking it because... -întreb asta pentru că...
   
2:05 Are we discussing Discutăm la nivel teoretic
it theoretically? despre asta ?
   
2:08 S: No. S:Nu.
   
2:10 K: Verbally, or taking ourselves... K: La nivel verbal sau vorbim cu
  noi înşine....
   
2:14 - you, we 3- -tu, noi 3- vorbim despre cum suntem...
taking ourselves as we are...  
   
2:19 and examining what şi examinăm ce anume înţelegem
we mean by fragmented. prin fragmentare.
   
2:23 And then work from there, Şi apoi, explorăm ce înseamnă întregul..
what is the whole...  
   
2:27 not theoretically or verbally. dar nu la nivel teoretic sau verbal.
   
2:31 Then I think that has vitality, Cred că astfel totul este dinamic şi
that has some meaning. are un sens.
   
2:34 S: Well, If we see S: Păi, dacă vedem fragmentarea...
the fragmentation...  
   
2:37 the wholeness is there. vedem şi întregul.
   
2:39 K: Ah, no, don't assume anything. K: Hai să nu presupunem ceva anume.
S: Right. S: Bine.
   
2:42 B: That's too fast. B: Este prea repede.
K: Then we are off to theory. K: Atunci lăsăm teoria de-o parte.
   
2:45 S: OK. Right. S: Ok. Bine.
   
2:50 K: We have been talking... K: Am discutat...
   
2:52 with a lot of students cu mai mulţi studenţi de aici despre asta.
here, this question.  
   
2:56 Dr. Bohm was there too. Era şi dl. Dl. Bohm acolo.
   
3:00 And whether we can ever be Dacă putem fi cu adevărat
aware of ourselves at all. conştienţi de noi.
   
3:13 Or we are only Sau dacă nu cumva suntem
aware of patches... conştienţi pe bucăţi...
   
3:19 not the totality şi nu de totalitatea fragmentelor .
of fragmentations.  
   
3:24 I don't know if Nu ştiu dacă reuşesc să mă fac înţeles.
I'm conveying this.  
   
3:27 S: Go ahead. S: Continuaţi.
   
3:31 K: Can one be aware, K: Poate cineva să îşi dea seama,
conscious, know... să fie conştient, să cunoască...
   
3:36 the various fragments... fragmentele...
   
3:42 examining one by să le examineze pe rând...
one by one by one...  
   
3:47 and who is the examiner... şi oare cel care examinează...
   
3:50 is he not also a fragment... nu este şi el un fragment...
   
3:54 who has assumed an authority? care şi-a asumat o competenţă?
   
3:59 So when we talk about being Când vorbim despre a fi conştienţi
aware of fragments... de fragmente..
   
4:08 socially, morally, ethically, în sfera socială, morală, etică,
religiously, business, art... religioasă, de afaceri, artă...
   
4:13 the whole activity întreaga activitate este fragmentată.
is fragmented.  
   
4:15 Can one, is one aware Poate cineva, este oare cineva
of the movement... conştient de mişcarea...
   
4:20 of these fragments... acestor fragmente...
   
4:25 or do you take one fragment sau examinăm doar unul din ele...
and examine it...  
   
4:29 or say 'Yes, I am aware sau spunem "Da, sunt conştient de asta"
of that', and not the many. dar de restul nu .
   
4:34 You follow what I am saying? Înţelegeţi ce spun?
   
4:36 S: I am following you. I think S: Te urmăresc. Cred că suntem mai
you are mostly aware of... conştienţi de...
   
4:42 when I think of what you are când te aud mi se pare că
saying, I seem to be aware... sunt conştient....
   
4:45 of a kind of many fragments. că există mai multe fragmente.
K: Are you? K: Oare?
   
4:48 S: One at a time, spread out S: Unul cate unul, apar împrăştiate.
like that, like a machine-gun.  
   
4:54 K: Yes. So you're really K: Da. Deci eşti conştient de câte unul.
aware one by one.  
   
4:57 S: Right. And caught up by S: Corect. Şi sunt prins de mişcarea
the movement of the fragments. fragmentelor.
   
5:01 K: One by one. K: Unul cate unul.
Is that so? Este oare aşa?
   
5:05 Are you sure that it is so? Eşti sigur că aşa este ?
   
5:11 S: Yes, I think, it seems S: Da, pare că da.....
to be that…  
   
5:15 Well, then sometimes you Câteodată faci un pas înapoi...
can take a step back...  
   
5:18 or you seem to sau aşa pare...
take a step back...  
   
5:20 or I seem to take a step back, sau pare că fac asta şi conştientizez
and I'm aware of these many. că sunt multe.
   
5:25 K: No, when Dr. Bohm asked K: Nu, cand Dl.Bohm a întrebat "putem
'can't we talk over together... să discutăm împreună...
   
5:29 this question of wholeness'... despre unitate"...
   
5:33 which implies holiness, care implică sfinţenie, sănătate,
health, sanity and all that... bun-simţ şi altele...
   
5:40 I wonder from what source mă întreb de unde îi vin
he's asking that question. aceste întrebări.
   
5:46 S: Yes. You mean if he's coming S: Înţeleg. Adică dacă vin dintr-o
from a fragmented position... poziţie fragmentată...
   
5:49 or he's coming from sau din unitate.
a whole position.  
   
5:51 K: No, no. K: Nu, nu.
   
5:52 If he's asking from the whole Dacă întreabă din unitate,
position, there is no question. întrebarea nu mai există.
   
6:01 So, I would like to, Eu aş vrea dacă se poate...
if one may ask...  
   
6:06 Are we aware of the Suntem conştienţi de
fragments as a whole... fragmente ca un întreg...
   
6:12 a collection of fragments... o colecţie de fragmente...
   
6:16 or are we aware one sau suntem conştienţi de
fragment at each time? câte un fragment?
   
6:22 What do you say, sir? Ce credeţi domnule?
   
6:24 B: Generally, the thing B: În general, lucrul se prezintă ...
presents itself...  
   
6:27 first as primarily mai întâi ca un fragment....
one fragment…  
   
6:29 K: One fragment at a time. K:Câte un fragment pe rând.
B: …with a background... B: ...în spatele căruia se află...
   
6:32 of all the other fragments celelalte fragmente mai mici
perhaps dimly present in it. care sunt acolo.
   
6:37 I mean, in the beginning... Cred că la început...
   
6:39 that one fragment seems acel fragment pare că iese în evidenţă...
to take emphasis...  
   
6:42 or pre-eminence in awareness. sau îl conştientizăm primul.
   
6:46 S: Doesn't that one fragment S: Şi nu cumva acel fragment
fragment out... se fragmentează..
   
6:50 quickly into many rapid în mai multe fragmente mici?
little fragments?  
   
6:53 I have an idea and then that idea Am o idee şi apoi acesta intră
is in contrast to another idea... în contradicţie cu alta...
   
6:58 so I'm immediately caught şi sunt imediat prins între
up into two fragments there... două fragmente...
   
7:02 and then I have şi apoi am o altă idee...
another idea...  
   
7:05 which is the repetition care este repetiţia primei idei...
of that first idea...  
   
7:08 so I'm caught up in a movement aşa că sunt prins mai degrabă în
of fragments rather than... mişcarea fragmentelor decât...
   
7:12 my attitude is fragmented, atitudinea mea este fragmentată şi
my relationship is fragmented... la fel este şi relaţia mea...
   
7:18 my very substance of movement substanţa mişcării îmi dă
is a feeling of fragmentation. sentimentul fragmentării.
   
7:23 I don't have any centre when Când sunt fragmentat nu am
I'm fragmented. I'm not... un centru . Nu sunt...
   
7:28 K: I'm not sure about that. K: Nu sunt atât de sigur.
S: That is the question. S: Asta este întrebarea.
   
7:32 K: I'm not at all sure... K: Nu sunt sigur...
   
7:34 that there is no centre că nu există un centru când
when you're fragmented. eşti fragmentat.
   
7:37 B: I think definitely B:Cred că există un centru.
there is a centre.  
   
7:38 That is the major fragment Este cel mai mare fragment
you are aware of. de care suntem conştienţi.
   
7:41 K: That's right. K: Aşa este.
   
7:43 S: Then let's go into that more. S: Să continuăm.
   
7:48 B: Well, I just think that B: Eu cred că există un centru...
there is a centre...  
   
7:51 which you may pe care îl poti simţi oriunde....
sense anywhere...  
   
7:54 say here or here... aici sau aici....
   
7:57 that seems to be the care pare a fi centrul a orice...
centre of everything...  
   
8:00 that is connected care este conectat la orice, nu?
to everything, right?  
   
8:04 S: I see what you are S: Îmi dau seama ce zici, dar simt că...
saying, but I feel that...  
   
8:07 when the fragmentation atunci când are loc fragmentarea...
is going on...  
   
8:09 it's like the centre este ca şi cum centrul se uită la sine...
is looking for itself...  
   
8:11 it feels like şi pare că nu este un centru.
it's not a centre.  
   
8:13 K: Are you aware of K: Eşti conştient de fragmentare?
the fragmentation?  
   
8:16 Not, 'fragmentation is going on'. Nu de "fragmentarea are loc".
   
8:18 S: No, I am not. S: Nu, nu sunt.
   
8:20 K: Then what are we aware of? K: Atunci de ce anume eşti conştient?
   
8:24 S: I think - that's a terrific S: Cred că asta este o întrebare teribilă,
question - because I think... pentru că eu cred...
   
8:29 when there is fragmentation când există fragmentarea
what we are aware of... de care suntem conştienţi...
   
8:32 is like being sucked forward este ca şi cum esti absorbit în
into more fragments. mai multe fragmente.
   
8:36 There is a kind of movement Există o mişcare, care
of more fragmentation... fragmentează mai mult...
   
8:39 more fragmentation, which şi de aceasta suntem noi conştienţi.
is what we are aware of.  
   
8:43 What you have talked Cam ce ce ai spus cu privire la plăcere.
of in terms of pleasure.  
   
8:47 It's like pleasure is pulling us Ca şi cum plăcerea ne împinge
forward into more fragments... înainte în mai multe fragmente...
   
8:51 this would give me pleasure, asta îmi face plăcere,
that would give me pleasure... aia îmi face plăcere...
   
8:54 And it's that feeling of pieces. Şi ai acel sentiment că eşti din bucăţele.
   
8:56 K: Before we go into the K: Înainte să discutăm despre plăcere....
question of pleasure...  
   
9:00 Are we aware, actually... Suntem noi oare conştienţi...
   
9:03 from a centre, dintr-un centru, care spune:
which says 'I am fragmented'? "Sunt fragmentat?"
   
9:13 That is the question, isn't it? Asta este întrebarea nu-i aşa?
   
9:15 B: Yes. B:Da.
S: That's the question. S: Asta este întrebarea.
   
9:18 B: We are both aware of a B: Amândoi suntem conştienţi de
centre and from a centre... un centru şi de acolo...
   
9:21 K: That's it. K: Asta este.
   
9:23 B: This centre seems to be, B: Acest centru pare că este, fragmentul...
as you say, the fragment...  
   
9:27 that is dominating, care domină sau vrea să facă asta.
or attempting to dominate.  
   
9:30 K: That centre is the K: Acel centru este factorul dominant.
dominating factor.  
   
9:32 B: Yes. In other words... B: Da. Cu alte cuvinte...
   
9:34 K: Which is in itself a fragment. K: El în sine este un fragment.
   
9:36 B: Yes, I mean this centre is... B: Da, adică acest centru este....
   
9:39 Well, it seems to be the Pare a fi centrul fiinţei noastre...
centre of your being...  
   
9:41 as it were the centre dar şi centrul în care este
of the ego or the self... ego sau sinele...
   
9:46 which one might despre care cineva crede că
think is the whole. este întregul.
   
9:48 K: Quite, quite. K: Tocmai.
   
9:50 B: Because it's in contact with B: Pentru că este în contact
everything. In other words… cu totul. Cu alte cuvinte....
   
9:55 K: Would you say... K: Vrei să spui...
   
9:57 having a centre is the că acest centru este cauza fragmentării?
very cause of fragmentation?  
   
10:01 B: I would say that, B: Aş spune asta, deşi
although at first sight... la prima vedere...
   
10:03 it seems quite different. pare diferit.
   
10:05 S: At first sight... S: La prima vedere...Cred
- I think that's important. că asta este important.
   
10:07 The difference between - at first Diferenţa- la prima vedere nu pare aşa.
sight it doesn't seem that way.  
   
10:11 B: At first sight B: La prima vedere pare că...
it seems that...  
   
10:12 the centre is centrul este cel care organizează...
what is organising...  
   
10:14 everything into a whole. totul iîntr-un întreg.
K: Yes. K: Da.
   
10:16 B: One feels one B: Cneva crede că vrea un centru....
wants a centre...  
   
10:19 to bring everything to a whole, să facă un întreg, să
to stop the fragmentation. oprească fragmentarea.
   
10:22 K: Yes, try to bring K: Da, încearcă să integreze...
about integration...  
   
10:25 try to make wholeness să întregească.
and all that.  
   
10:27 S: Right. If you feel S: Da, Dacă simţi fragmentarea...
the fragmentation...  
   
10:29 then you centre te aşezi în centru şi spui...
here and say...  
   
10:31 'I can see all "Pot vedea fragmentele"
the fragmentations'  
   
10:33 - but that's still centre. - dar cel care face asta
  este centrul.
   
10:34 K: No, but I am asking whether K: Nu, eu mă întreb dacă atunci
when there is a centre... când există un centru...
   
10:39 doesn't it make el nu există pentru fragmente?
for fragments?  
   
10:41 S: That I see. I see S: Înţeleg ce vrei să spui.
what you are saying.  
   
10:44 But I'm trying to Dar vreau să....
take it from...  
   
10:45 What is the experience when Ce experimentăm când
there is fragmentation?. există fragmentare?
   
10:49 There doesn't seem to be a centre. Atunci nu pare să existe un centru.
K: Contradiction. K: Contradicţia.
   
10:54 S: Right. But it doesn't S: Corect. Dar nu se simte ca un centru.
feel like a centre.  
   
10:58 K: No. Contradiction. K: Nu. Contradicţia.
When there are fragments... Când există fragmente...
   
11:01 I am aware of the fragments... Sunt conştient de ele...
   
11:03 because of contradiction. datorită contradicţiei.
S: Right. S: Corect.
   
11:06 K: Because opposing factors. K: Datorită factorilor opozanţi.
   
11:09 B: You mean by contradiction B: Prin contradicţie înţelegi conflict....
also conflict…  
   
11:12 K: Conflict. Out of contradiction K: Conflict. Din contradicţie
there is conflict. apare conflictul.
   
11:16 Then I am aware that Şi apoi conştientizez că există
there are fragments. fragmente.
   
11:19 I am working in an Mă aflu într-un spaţiu fragmentat.
area of fragments.  
   
11:23 S: Right. But then, yes, then S: Corect. Dar apoi, eu nu sunt
I'm not aware of the fact... conştient de faptul...
   
11:28 that I have in că am avut un centru.
fact got a centre.  
   
11:32 That's the self-deception, Acolo apare dezamăgirea,
right there. chiar acolo.
   
11:36 K: No - don't you think, K: Nu, dar nu crezi, mă gândesc...
if I may suggest...  
   
11:43 that where there is conflict... că unde există conflict...
   
11:47 then only you are aware of doar atunci esti conştient de
a conflict, of contradiction. conflict, contradicţie.
   
11:55 That is, one is aware only Adică cineva este conştient
when there is conflict. doar când există un conflict.
   
12:02 Right? Corect?
   
12:04 And then the next awareness, Şi apoi următoarea conştientizare,
the next movement is… mişcare este...
   
12:11 conflict arises out că din fragmentare apare conflictul...
of fragmentation...  
   
12:18 opposing elements... elementele opuse...
   
12:20 opposing desires, opposing dorinţele opuse, cheful,
wishes, opposing thoughts. gândurile opuse.
   
12:25 B: But are you saying that... B: Tu spui oare că...
   
12:27 these oppose first acestea sunt opuse dinainte ca
before one is aware... cineva să conştientizeze..
   
12:31 and then suddenly you are aware şi apoi brusc eşti conştient
through the unpleasantness... prin neplăcere...
   
12:34 or the pain of the opposition sau durerea opoziţiei ca un
that the conflict is unpleasant? conflict este neplăcut?
   
12:38 K: Yes, conflict is unpleasant and K: Da, conflictul este neplăcut şi de
therefore one is aware... aceea cineva este conştient..
   
12:42 B: ...that something is wrong. B: ...că ceva nu este în regulă.
K: Wrong. Yes. K: Da.
   
12:46 B: Something is wrong, B: Ceva este greşit, nu pur si simplu....
not just simply wrong...  
   
12:49 but wrong with întregul lucru este greşit.
the whole thing.  
   
12:51 K: Of course. K: Desigur.
   
12:54 Sir, after all, În fond domnilor, conştiinţa de sine...
self-consciousness...  
   
12:59 You are aware Sunteţi conştienţi doar...
of yourself only...  
   
13:01 when there is pain când există durere sau
or intense pleasure... plăcere intensă....
   
13:06 otherwise you are altfel nu.
not aware of yourself.  
   
13:11 So fragmentation with its conflict Iar fragmentarea cu conflictul său
brings this sense of... aduce cu sine acest sentiment..
   
13:23 I'm aware, I'm in conflict "Sunt conştient, sunt în conflict-
- otherwise there's no awareness. altfel nu există conştientizare.
   
13:29 S: Yes... you are saying that S: Da, tu spui că fragmentarea
the very fragmentation itself... în sine....
   
13:35 breeds the centre. crează centrul.
K: Breeds the centre. K: Crează centrul.
   
13:38 S: And the centre has bred the S: Iar centrul a creat fragmentarea,
fragmentation, so it's like a... este ca un...
   
13:41 K: Yes, back and forth. K: Da, du-te, vino.
S: Right. S: Corect.
   
13:44 B: Would you say that thought in B: Vrei să spui că gândul în sine
itself before there is a centre... înainte de a fi centru...
   
13:47 breeds conflict? Or is there crează conflictul? Sau există
thought before a centre? gând înainte de centru?
   
13:52 K: Oh, thought before the centre. K: Gândul înainte de centru.
   
13:56 B: Yes. B: Da.
   
13:57 One view is to say that O variantă ar fi să spunem că
the centre and thought... centrul şi gândul...
   
14:00 are always co-existent coexistă mereu şi se crează unul pe altul.
and one breeds the other.  
   
14:02 K: One breeds the other, quite. K: Se crează unul pe altul.
   
14:04 B: The other view is to say that B: O altă variantă ar fi că
there might be thought first... poate mai întâi este gândul...
   
14:06 and that produces conflict care produce conflict şi
and then that produces a centre. asta crează centrul.
   
14:11 K: Let's go into that a little bit. K: Hai să ne gândim un pic.
B: Yes. B: Bine.
   
14:13 S: (Laughs) S: (Râde)
   
14:15 That's a good one. Asta este bună.
   
14:19 K: Does thought exist K: Gândul există înainte de conflict?
before conflict?  
   
14:23 B: Before a centre. B: Înainte de a fi centru.
K: Before the centre. K: Înainte de centru.
   
14:25 One is aware of the centre Cineva este conştient de centru
only when there is conflict. doar când există conflict.
   
14:30 B: Yes, because that B: Da, pentru că asta pare aparent că.
comes in apparently...  
   
14:32 to try to bring about încearcă să conducă la unitate...
wholeness again...  
   
14:34 to take charge of everything. să gestioneze totul.
   
14:36 K: The centre tries to take charge, K: Centrul încearcă să gestioneze
or try to create wholeness. sau să creeze unitatea.
   
14:41 B: Yes, to bring all B: Da, să aducă la un loc toţi factorii.
the factors together.  
   
14:43 K: But centre itself is a fragment. K: Dar centrul însuşi este un fragment.
   
14:46 B: Yes, but it doesn't know that. B: Da, dar el nu ştie asta.
   
14:48 K: Of course, it doesn't know K: Sigur că nu, dar crede că
but it thinks it can bring... poate aduce...
   
14:51 all the fragments together, fragementele la un loc să le facă întreg.
make it a whole.  
   
14:54 So Dr. Bohm is asking Iar Dl.Bohm întreabă care este...
the question which is...  
   
14:58 Did thought exist Dacă gândul a existat înainte de centru...
before the centre...  
   
15:02 or the centre existed sau centrul înainte de gând?
before the thought?  
   
15:05 B: Or the two together? B: Sau amândouă împreună?
K: Or the two together. K: Sau aşa.
   
15:09 S: Right. S: Corect.
   
15:10 He's also asking, does El mai intreabă dacă gândul
thought create the centre? a creat centrul.
   
15:13 K: Thought creates the centre… K: Gândul crează centrul....
   
15:14 S: That would be the action, S: Asta ar fi o acţiune, creaţie,,,,
the very creation...  
   
15:17 a sort of an after-effect un fel de efect de după al gândului.
of the thought.  
   
15:20 In other words, is the organism Cu alte cuvint.e, este organismul-
- is the production of thought... este producţia gândului......
   
15:26 the very cause of a centre? cauza centrului?
   
15:30 That I think carries it Care cred că îl conţine pntru
because then... că atunci....
   
15:32 K: Yes, let's be clear K: Da, să clarificăm şi asta.
on this point too.  
   
15:35 Are we asking, did thought Ne întrebăm dacă gândul a creat centrul.
create the centre?  
   
15:41 B: Yes, and was there a kind B: Şi dacă a existat gând
of thought before a centre? înainte de centru?
   
15:44 K: Yes. Thought before K: Da. Gandul înainte de centru.
the centre. That's it. Asta este.
   
15:47 B: Which came into contradiction. B: Şi care ajung în contradicţie,
   
15:49 K: Yes, thought created K: Da, gândul a creat centrul...
the centre...  
   
15:52 or the centre existed sau centrul a existat înainte de gând....
before the thought…  
   
15:55 B: Or else the centre was... B: Sau centrul a fost....
   
15:57 - that's a view which -şi asta întâlnim des...
is common...  
   
15:59 people think the centre oamenii cred că ei au fost
is me who was first. primii şi asta este centrul.
   
16:02 K: Me is the first. K: Eu sunt primul.
   
16:03 B: And then I began B: Şi apoi am început să gândesc, nu?
to think, right?  
   
16:06 K: No, I think thought K: Eu cred că gândul exista
exists before the centre. înainte de centru.
   
16:10 S: Yes, then we have S: Da, apoi trebuie să ne întrebăm...
to ask the question...  
   
16:13 maybe not at this minute... poate nu acum imediat...
   
16:16 of why is there thought, de ce există gândul, ce este el?
what is thought?  
   
16:20 K: Oh, that's a different matter. K: Asta este altceva. Discutăm
Do we go into that? despre asta?
   
16:23 B: That might be a long story. B: Poate fi o discuţie lungă.
   
16:25 S: Yes, I don't think S: Da, nu cred că trebuie
that's for now. să facem asta acum.
   
16:27 But we have to get at that. Dar o să ajungem şi acolo.
K: No… K: Nu....
   
16:28 S: Let's stay with what S: Să continuăm ce am început.
we started with.  
   
16:32 K: Yes, we started out asking... K: Am început să ne întrebăm...
   
16:36 Can we talk about the Putem vorbi despre unitatea vieţii?
wholeness of life?  
   
16:40 How can one be aware of... Cum poate fi cineva conştient de...
   
16:44 that wholeness unitate când este fragmentat?
if one is fragmented?  
   
16:49 That's the next question. Asta este următoarea întrebare.
   
16:51 You can't be aware Nu pot fi conştient de întreg...
of the whole...  
   
16:54 if I'm only looking dacă mă uit printr-o gaură mică.
through a small hole.  
   
16:58 S: Right. But on the other hand, S: Corect. Dar pe de altă parte
in actuality you are the whole. întregul eşti de fapt tu.
   
17:04 K: Ah! That is a theory. K: Asta este o teorie.
   
17:08 S: Is it? That's where… S: Oare? Este atunci când...
   
17:09 B: A supposition, yes. B: O presupunere, da.
K: Of course K: Desigur
   
17:11 when you are fragmented... fiind fragmentat....
   
17:12 how can you assume cum poate cineva presupune
that you are the whole? că este întregul?
   
17:16 S: Well, that's a wonderful… S: Minunat...asta este o problemă
That's an issue because... pentru că...
   
17:23 How am I to know Eu de unde ştiu că sunt fragmentat?
I'm fragmented?  
   
17:25 K: That's what we are asking. K: Asta ne întrebăm şi noi.
S: Yes. S: Da.
   
17:27 K: When are you aware K: Când esti conştient că eşti fragmentat?
that you are fragmented?  
   
17:31 Only when there is conflict. Doar când există conflict.
   
17:33 S: Right, that's right. S: Corect.
   
17:36 K: When there are two K: Când există două dorinţe opuse...
opposing desires...  
   
17:38 opposing elements elemente opuse ale mişcării...
of movements...  
   
17:43 then there is conflict... atunci există conflict...
   
17:45 then you have pain experimentezi durere sau orice altceva...
or whatever it is...  
   
17:47 and then you şi devii conştient.
become conscious.  
   
17:51 S: Right, but at those moments... S: Corect dar în acele momente....
   
17:52 it often times happens se întâmplă că nu vrei....
that you don't want...  
   
17:54 to let go of the conflict. să laşi conflictul... Îţi simţi
You feel your fragmentation... fragmentarea...
   
17:57 K: No, that's a different matter. K: Nu, asta este ceva diferit.
S: Right. S: Corect.
   
18:00 K: What we are asking is... K: Noi ne întrebăm...
   
18:02 Can the fragment Dacă fragmentarea se poate dizolva...
dissolve itself...  
   
18:10 and then only it's possible şi doar atunci putem vedea întregul.
to see the whole.  
   
18:14 You cannot be fragmented Nu poţi fi fragmentat şi să
and then wish for the whole. doreşti unitate.
   
18:17 S: Right. S: Corect.
   
18:19 All you really know Tot ceea ce ştii de fapt este
is your fragmentation. propria fragmentare.
   
18:21 K: That's all we know. K: Este tot ce ştim.
   
18:23 Therefore let's stick to that... De aceea ne putem lega de asta...
   
18:25 and not beat round să nu ne ascundem şi să spunem...
the bush and say...  
   
18:29 'Let's talk about the whole' "Hai sa vorbim despre unitate" şi restul.
and all the rest of it.  
   
18:34 B: The supposition that... B: Presupunerea că ...
   
18:35 there's a whole may be există un întreg poate fi în
apparently reasonable... aparenţă rezonabilă...
   
18:38 but as long as you are fragmented dar atâta vreme cât eşti fragmentat
you could never see it. nu poţi vedea asta.
   
18:41 It would be just an assumption. Ar fi doar o presupunere.
   
18:44 S: Right, right. S: Corect.
   
18:45 B: You may think you have B: Poţi crede că ai experimentat-o
experienced it once... o dată...
   
18:47 but that's also dar şi asta este o presupunere...
an assumption...  
   
18:48 because that's pentru că a dispărut deja...
gone already...  
   
18:50 K: Absolutely. Quite right. K: Absolut. Foarte corect.
   
18:53 S: I wonder if there's S: Mă întreb dacă nu există
not a tremendous pain... o mare durere...
   
18:56 or something that goes on... sau nu se întâmplă ceva...
   
18:58 when I'm aware când devin conştient de fragmentarea mea.
of my fragmentation.  
   
19:02 That's the loneliness somehow… Este un fel de singurătate...
   
19:04 K: Look sir, can you be K: Domnule, puteţi fi conştient
aware of your fragments? de propriile fragmente?
   
19:08 That you are an American... Că sunteţi American...
   
19:09 that I am a Hindu, you că eu sunt Indian, tu eşti
are a Jew, Communist... Evreu, Comunist....
   
19:14 you just live in that state. trăieşti în alt stat.
   
19:18 You don't say, 'Well, Nu spui: "Ştiu că sunt Indian."
I know I'm a Hindu'.  
   
19:23 It's only when you Doar când eşti provocat...
are challenged...  
   
19:27 it's only when, say 'What spui "Ce eşti tu?" şi apoi spui...
are you?', then you say...  
   
19:31 'Yes, I'm an Indian', "Da, sunt Indian, sau Hindus sau Arab."
or a Hindu, or an Arab.  
   
19:35 B: When the country is challenged B: Şi când tara este provocată
then you have to go to war. te duci la război.
   
19:39 K: Of course. K: Sigur că da.
S: Right. S: Corect.
   
19:45 So you are saying that I'm Spui deci că eu trăiesc reactiv.
living totally reactively.  
   
19:49 K: No, you are totally living K: Nu, ci că traieşti într-o, ce?
in a kind of - what?  
   
19:54 miasma, confusion. miasmă, confuzie.
   
19:56 S: From one piece to the next... S: De la una la alta...
   
19:58 from one reaction de la o reacţie la alta.
to the next reaction.  
   
20:01 K: Reward and punishment, K: Recompensă şi pedeapsă
in that movement. în acea mişcare.
   
20:06 So, can we be aware, Putem noi oare fi conştienţi acum...
actually now...  
   
20:12 now! acum!- de fragmente?
- of the various fragments?  
   
20:20 That I'm a Hindu, Că sunt Hindus, Evreu...
that I'm a Jew...  
   
20:22 that I'm an Arab, Arab, Comunist....
that I'm a Communist...  
   
20:24 that I'm a Catholic, that I'm Catolic, că sunt om de afaceri,
a businessman, I'm married... sunt căsătorit...
   
20:27 I have responsibilities, am responsabilităţi, sunt
I'm an artist, I'm a scientist... artist, om de ştiinţă...
   
20:32 you follow? - this various urmăriţi?- aceste fragmente sociale.
sociological fragmentation.  
   
20:37 S: Right. S: Corect.
   
20:38 K: As well as psychological K: La fel ca fragmentarea psihologică
fragmentation.  
   
20:41 S: Right. That's exactly S: Corect. Exact cu asta am început.
what I started with.  
   
20:44 This feeling that I'm a fragment, Sentimentul că sunt un fragment,
this feeling that… sentimentul că...
   
20:49 that's where I get absorbed, asta mă preocupă, că sunt un fragment....
this being a fragment...  
   
20:52 K: Which you call the individual. K: Pe care îl denumeşti individ.
   
20:54 S: That I call important! S: Asta mi se pare important
not just the individual. nu doar indvidul.
   
20:57 K: You call that important. K: Numeşti asta important.
S: Right. That I have to work. S:Corect. Că trebuie să lucrez.
   
21:02 K: Quite. K: Tocmai.
S: That it's significant. S: Asta este semnificativ.
   
21:05 K: So can we now in K: Putem noi oare acum
talking over together... vorbind împreună...
   
21:11 be aware that I'm that? să conştientizăm că sunt asta?
   
21:17 I'm a fragment and therefore... Sunt un fragment şi deci.....
   
21:20 creating more fragments, creez mai multe fragmente,
more conflict... mai mult conflict....
   
21:24 more misery, more confusion, mizerie, confuzie, regret....
more sorrow...  
   
21:26 because when pentru că dacă există conflict...
there is conflict...  
   
21:28 it affects everything. el afectează totul.
S: Right. S: Corect.
   
21:31 K: Can you be aware of K: Poţi fi conştient de asta
it as we are discussing? cât timp discutăm?
   
21:39 S: I can be aware as we S: Dacă discutăm puţin.
are discussing it a little.  
   
21:42 K: Aha, not a little. K: Aha, nu puţin.
S: That's the trouble. S: Asta este problema.
   
21:46 Why can't I be aware of it? De ce nu pot face asta?
   
21:51 K: No, sir. You are only aware K: De fapt eşti conştient doar
of it when there is conflict. când există conflict.
   
21:55 It is not a conflict in you now. Şi acum în tine nu este conflict.
S: Yes. S: Da.
   
21:59 B: Is it possible to be aware B: Este posibil să fim conştienţi
of it without conflict? când nu există conflict?
   
22:02 K: That's the next thing, yes. K: Ăsta este următorul lucru.
That requires quite a different… Care necesită o diferită...
   
22:07 B: How will we consider B: Cum să tratăm această
this different approach? abordare diferită?
   
22:10 K: Quite a different approach. K: Ca pe o abordare diferită.
   
22:13 B: I was thinking of looking B:Mă gândeam la un moment
at one point that... dat că..
   
22:16 the importance of importanţa acestor
these fragments is that... fragmente este că...
   
22:18 when I identify myself atunci când mă identific şi
and say 'I'm this'... spun "Sunt asta"...
   
22:20 I'm that', I mean sau asta, mă refer în întregime la mine .
the whole of me.  
   
22:23 In other words, the whole Altfel spus, întregul din mine
of me is rich or poor... este bogat sau sărac...
   
22:26 American, or whatever... American sau altceva...
   
22:28 and therefore it's all-important şi este important pentru
because it's the whole. că este întregul.
   
22:32 I think it seems that Cred că problema este că...
the trouble is that...  
   
22:34 the fragment claims fiecare fragment crede că este întregul...
that it's the whole...  
   
22:37 and makes itself şi se crede foarte important.
very important.  
   
22:40 S: Right, takes up the S: Da, şi acaparează întreaga viaţă.
whole life. This is life. Asta este viaţa.
   
22:43 B: Then comes a contradiction... B: Şi apoi vine contradicţia...
   
22:45 and then comes another fragment şi vine alt fragment care
saying it's the whole. spune că este întregul.
   
22:48 K: Look what is happening... K: Priviţi ce se întâmplă...
   
22:52 in Northern Ireland, în Nordul Irlandei, în lumea Arabă...
the Arab world...  
   
22:55 the Middle Eastern world, în Orientul Mijlociu, Musulmanii
the Muslim and the Hindu... şi Hinduşii...
   
22:59 this whole world is întreaga lume este spartă aşa...
broken up that way...  
   
23:03 outside and inside. în exterior şi în interior.
   
23:06 S: Me and you. S: Eu şi tu.
   
23:07 K: Me and you, we and K: Eu şi tu, noi şi ei şi restul.
they, and all the rest of it.  
   
23:12 B: But I mean that's the B: Dar asta este diferenţa
difference between saying... dintre a spune....
   
23:14 we have a lot of că avem mai multe obiecte...
different objects...  
   
23:16 in the room which are separate într-o cameră etc....
separate and so on...  
   
23:19 which we can handle. pe care le putem gestiona.
K: That's a different thing. K: Asta este altceva.
   
23:22 B: There's no problem B: Nu este nici o problemă.
there. But if we say... Dar dacă spunem...
   
23:24 'I'm this, I'm wholly this'... "Eu sunt asta, în întregime asta"...
   
23:26 then I also say 'I'm wholly şi apoi spun "Sunt în întregime
that and I'm wholly that'. asta şi asta."
   
23:29 S: You are bringing in S: Vorbeşti de ceva diferit acum...
something different there...  
   
23:31 that's exactly how it is... este exact ca atunci..
   
23:33 that we come to believe când ajungem să credem în
in these fragments. aceste fragmente.
   
23:36 Because we look at Pentru că privim obiectele şi spunem...
objects and we say...  
   
23:39 'they are separate things, "sunt lucruri diferite şi prin
therefore I'm a separate thing'. urmare şi eu sunt diferit."
   
23:42 K: I question that, sir. K: Mă întreb dacă este aşa, domnule.
   
23:44 Say, for instance, the Să luăm de exemplu Arabii
Arab and the Israeli... şi Israelienii...
   
23:48 Are they aware that Şi ei sunt conştienţi că sunt...
they are…  
   
23:51 I'm an Arab, I want to fight... eu sunt Arab, vreau să lupt....
   
23:54 that somebody else who is not? şi nu mai este altcineva aşa.
   
23:58 Or I have an idea Sau am o idee- mă urmăriţi?-o idee.
- you follow? - idea.  
   
24:03 B: What do you mean? B: Ce vreţi să spuneţi?
An idea that I'm an Arab? O idee că sunt Arab?
   
24:05 K: Yes. K: Da.
   
24:06 B: But the idea is that that's B: Ideea este însă că acel
very important as well. lucru este important.
   
24:09 I'm totally an Arab. Sunt în totalitate Arab.
   
24:11 K: Yes, I'm totally an Arab. K: Da, sunt Arab cu totul.
   
24:13 B: It's all-important. That's B: Totul este important. Asta este
the form of the idea, isn't it? forma unei idei, nu-i aşa?
   
24:16 K: Yes. K: Da.
   
24:17 B: And now somebody B: Şi apoi altcineva are ideea...
else has the idea...  
   
24:19 I'm a Jew, that's sunt Evreu şi asta este important...
all important...  
   
24:21 therefore they must prin urmare trebuie să se
destroy each other. distrugă unul pe altul.
   
24:24 K: Impossible to... K: Imposibil să...
Quite. În totalitate.
   
24:28 And I think the politicians... Şi cred că politicienii...
   
24:30 the religious people, oamenii religioşi, încurajează asta.
are encouraging all this.  
   
24:34 B: But they are also B: Dar şi ei sunt conduşi de fragmente...
running by fragments…  
   
24:36 K: Because they are K: Pentru că sunt fragmentaţi.
fragmented themselves.  
   
24:40 You see, that's the whole point. Vedeţi asta este problema.
   
24:42 People who are in power, Oamenii de la putere sunt fragmentaţi..
being fragmented...  
   
24:45 sustain the fragmentations. şi susţin fragmentarea.
   
24:48 S: Right. The only way to get S: Corect. Singura cale să ai
into power is to be fragmented. puterea este să fii fragmentat.
   
24:51 K: Of course! K: Desigur!
   
24:54 B: he says 'it's all-important B: El spune "este important
that I should be a politician... să fiu politician...
   
24:57 successful and so on'… de succes, etc."...
K: Of course. K:Desigur.
   
25:02 S: This movement into S: Această mişcare de fragmentare..
fragmentation almost...  
   
25:08 it seems to be pare a fi cauzată de ceva.
caused by something.  
   
25:14 It seems to be... Pare a fi....
   
25:17 K: Is this what you are asking... K: Vrei să întrebi...
   
25:19 What is the cause of Care este cauza fragmentării?
this fragmentation?  
   
25:23 S: Right. S: Da.
   
25:25 What is the cause of the Care este cauza fragmentării,
fragmentation, what breeds it? ce o crează?
   
25:28 K: That's very simple. K: Este foarte simplu.
S: What sucks us into it? S: Ce anume ne atrage?
   
25:32 K: No, what brings K: Nu, ce anume conduce
about fragmentation? la fragmentare?
   
25:40 S: Now, you know... S: Ştiţi, acum...
   
25:44 what brings it about, despre factorul care conduce
when the mother and child... la asta...cînd mama şi copilul...
   
25:47 when the child separates când copilul se separă de mamă.
from the mother. Right? Corect?
   
25:51 K: Biologically. K: Biologic.
S: No, psychologically. S: Nu, psihologic.
   
25:53 K: Biologically as well as… K: Dar şi biologic...
   
25:55 S: The child starts S: Copilul începe să poată merge...
being able to walk...  
   
25:57 and the child can poate face asta şi apoi...
walk away and then...  
   
25:59 he runs back, and fuge înapoi şi iar fuge înapoi...
then he runs back...  
   
26:02 and he looks back, şi se uită în urmă şi spune
he says 'is she still there?' "este încă acolo?"
   
26:05 gradually moves away. şi începe să se îndepărteze.
   
26:07 Now the mother that's Iar mama, care nu poate
not able to let go says... renunţa spune...
   
26:10 'Hey, come back here!' "Hei, vino înapoi!"
   
26:12 Then scares the child to death... Şi sperie copilul foarte tare ..
   
26:14 because the child pentru că el crede că nu
thinks I can't do it... poate face asta...
   
26:16 if she says I can't do it, dacă ea aşa spune, aşa este.
I can't do it.  
   
26:19 K: Quite. K:Tocmai.
   
26:20 No, we are asking something Acum ne întrebăm ceva foarte
very important, which is... important şi anume..
   
26:24 What is the cause Care este cauza acestei fragmentări?
of this fragmentation?  
   
26:27 S: Yes. That's why I was S: Da. De aceea am abordat asta...
getting into that...  
   
26:30 - there's some cause there... -exista o cauză...
   
26:32 it begins there this 'I have şi începe cu " trebuie să
got to hold on to something'. mă agăţ de ceva."
   
26:36 K: No. Just look at it, sir. K: Nu, priviţi domnule.
   
26:38 What has brought Ce anume a adus fragmentarea in dvs.?
fragmentation in you?  
   
26:46 S: My immediate response is the S: Primul răspuns la care mă gândesc este
need to hold on to something. că vreau să mă agăţ de ceva.
   
26:50 K: No, much deeper than that. K: Nu, este mai mult decât atât.
   
26:52 Much more. Look at it. Mult mai mult. Priviţi.
   
26:54 Let's go slowly at it. Să o luăm încet.Nu răspundem imediat.
Not immediate responses.  
   
26:59 What brings this conflict Ce conduce la acest conflict
which indicates... care indică...
   
27:03 I'm fragmented, and că sunt fragmentat şi apoi
then I ask the question... mă întreb....
   
27:06 what brings this fragmentation? ce conduce la fragmentare?
   
27:09 What is the cause of it? Care este cauza?
   
27:20 B: Are you saying B: Spui că este un conflict...
there is a conflict...  
   
27:22 and there something şi se întâmplă ceva...
happens...  
   
27:24 that causes fragmentation, care conduce la fragmentare,
in the conflict? la conflict?
   
27:27 S: No, he's saying the fragmentation S: Nu, spune ca fragmentarea
causes the conflict. cauzează conflict.
   
27:30 B: Is the cause of the conflict. B:Este cauza conflictului.
   
27:31 Then what is the cause Atunci care este cauza fragmentării?
of the fragmentation?  
   
27:33 Right. That's important. Corect. Este important.
   
27:36 K: Why are you and I and the majority K: De ce suntem tu, eu şi majoritatea
of the world fragmented? lumii fragmentaţi?
   
27:42 What is the source of it? Care este sursa?
   
27:46 B: It seems we won't B: Pare că nu vom găsi cauza..
find the cause by...  
   
27:48 going back in time to ducându-ne înapoi în timp la ceva anume.
a certain happening.  
   
27:51 S: I'm not looking S: Nu ma gândesc la genetică...
for genetics...  
   
27:53 I'm looking for caut altceva acum...
right this second.  
   
27:57 I come upon a... Mă gândesc...
   
28:03 it seems to do that... pare că asta...
   
28:05 there is a focussing or... că este o focalizare sau...
   
28:08 a holding on to something mă agăţ de ceva în
inside my movement. interiorul mişcării mele.
   
28:11 K: Sir, look at it as K: Priviţi asta ca pe un gand nu din...
though not from...  
   
28:16 Dr. Shainberg's point punctul de vedere al Dr.Shainberg,
of view, just look at it. priviţi doar.
   
28:20 Put it on the table and look Puneţi totul pe masă şi priviţi obiectiv.
at it objectively as it were.  
   
28:25 What brings about Ce conduce la fragmentare?
this fragmentation?  
   
28:29 S: Fear. S: Frica.
K: No, no, much more. K:Nu, mai mult.
   
28:34 B: Maybe the fragmentation B: Poate fragmentarea cauzează frică.
causes fear.  
   
28:36 K: That's it, that's it. K: Exact asta este, asta este.
   
28:43 Why am I a Hindu? De ce sunt Hindus?
   
28:46 if I'm, I'm not a Hindu... dacă nu sunt Hindus,,,
   
28:48 I'm not an Indian, nu sunt Indian...nu am naţionalitate...
I have no nationality...  
   
28:50 but suppose I call dar să presupunem că spun
myself a Hindu. că sunt Hindus.
   
28:53 What makes me a Hindu? Ce mă face Hindus?
   
28:56 S: Well, conditioning would S: Pai, condiţionarea te face Hindus.
make you a Hindu.  
   
29:01 K: Which is, what is K: Adică, de fapt ce este în spate..
the background...  
   
29:04 what is the feeling... care este sentimentul...
   
29:09 or what is it that makes sau ce ma face să spun "Sunt Hindus?"
me say 'I'm a Hindu'?  
   
29:13 Which is a fragmentation, Care este evident fragmentare.
obviously.  
   
29:17 What makes it? Ce anume?
   
29:19 My father, my grandfather, Tatăl meu, bunicul, generaţii întregi...
generations and generations...  
   
29:23 after ten thousand or după zece sau cinci mii de ani, spune...
five thousand years, said...  
   
29:26 'You are a Brahmin'. And I "Esti Brahman".Iar eu spun
say 'All right, I'm a Brahmin'. "Ok, sunt Brahman."
   
29:31 S: You don't say 'All S: Nu spui "Bine, sunt Brahman"
right, I'm a Brahmin'  
   
29:33 - you say 'I'm a Brahmin'. -spui "Sunt Brahman".
   
29:35 K: I'm a Brahmin. K: Sunt Brahman.
   
29:36 S: Right. That's quite different. S:Corect. Este diferit. Spui
You say 'I'm a Brahmin'... "Sunt Brahman"...
   
29:39 because it's like you... pentru că este ca tine...
they work on you that way. aşa te influenţează.
   
29:42 K: I'm a Brahmin like you K: Eu sunt Brahman aşa cum
saying 'I'm a Christian'. tu spui "Sunt Creştin."
   
29:44 S: Right. S: Corect.
   
29:46 K: Which is what? K: Adică?
   
29:48 S: That's tradition, conditioning, S: Tradiţia, condiţionarea,
sociology, history... sociologia, istoria....
   
29:55 culture, climate, everything. cultura, climatul, totul.
   
29:57 K: But behind that, what is that? K: Dar ce este dincolo de astea?
   
30:00 S: Behind that is man's... S: Dincolo de asta este....
K: No, no, don't theorise. K:Nu, nu teoretiza.
   
30:04 Look at it in yourself. Piveşte în tine.
   
30:10 S: That gives me a place... S: Îmi dă un loc,
   
30:12 an identity, I know who I'm o identitate, ştiu cine sunt
then, I have my little niche. şi am bucăţica mea.
   
30:18 K: Who made that niche? K: Şi cine ţi-a dat acel spaţiu?
   
30:21 S: I made it and they S: Eu l-am făcut iar ei m-au ajutat.
helped me make it.  
   
30:23 In other words, I'm co-operating Cu alte cuvinte sunt co-creator
in this very... în această...
   
30:25 K: You are not co-operating. K: Nu cooperezi. Tu eşti asta.
You are it.  
   
30:28 S: I'm it! Right, but I mean S: Sunt asta! Corect, dar-corect...
- that's right...  
   
30:31 the whole thing is moving întregul lucru mă îndreaptă către o gaură.
toward putting me in a hole.  
   
30:35 K: So what made you, K: Ce te-a făcut deci aşa de mare...
the great great great...  
   
30:40 arrieres, grandparents... strămoşii, bunciii...
   
30:44 created this environment, this au creat acest mediu, această
culture, this whole structure... cultură, întreaga structură...
   
30:50 of human existence, a existenţei umane, cu toată mizeria....
with all its misery...  
   
30:54 and with all şi cu toată dezordine din ea....
the mess it's in...  
   
30:56 who, what has cine, cine a adus asta?
brought it about?  
   
30:59 Which is the fragmentation with Fragmentarea împreună cu
all the conflict and all the… conflictul şi toată...
   
31:02 S: The same action then is now. S: Dar la fel este şi acum.
   
31:05 K: Now. That's all I'm asking. K: Acum. Asta intreb.
   
31:07 S: Yes. The same action that S: Da. Aceeaşi acţiune care
makes man now, right now. crează acum omul.
   
31:09 K: The Babylonians, the K: Banilonieii, egiptenii, anticii...
Egyptians, the ancients...  
   
31:12 we are exactly suntem tot nişte maimuţe.
the same monkeys now.  
   
31:15 S: Right. S:Corect.
   
31:22 This is what I was getting Asta am obţinut de la început.
at in the beginning.  
   
31:25 This all gives me my Asta face ca viaţa mea să
second-hand existence. fie de mâna a doua.
   
31:28 K: Yes. Proceed. K: Da. Continuă. Să mergem mai departe.
Let's go into it.  
   
31:33 Let's find out why Să aflăm de ce omul a adus...
man has bred...  
   
31:37 or brought about this state... aduce această stare...
   
31:43 and which we accept pe care o acceptăm-mă urmăriţi?
- you follow?  
   
31:46 gladly and... or unwillingly. bucuroşi sau...fără voie.
S: Love it. Love it. S: Îmi place.Îmi place.
   
31:50 K: I'm willing to kill somebody K: Vreau să ucid pe cineva
because he's a Communist... pentru că este Comunist....
   
31:54 or a socialist, sau socialist sau altceva.
or whatever it is.  
   
31:57 Exactly what's going on in Northern Exact ce se întâmplă în Nordul
Ireland, in the Middle East. Irlandei, în Orientul Mijlociu.
   
32:02 S: Well, everywhere, you S: Oriunde, între doctori, avocaţi....
know, doctors, lawyers...  
   
32:05 K: Of course, of course. K: Desigur. Este aceeaşi problemă.
The same problem.  
   
32:33 S: My sense of it is that it S: Simt că asta mă opreşte,
stops me, it closes me off... mă blochează...
   
32:41 it keeps the movement, menţine mişcarea, ştii...
you know...  
   
32:45 it's like, the tree ca şi cum nu încap.
doesn't get in.  
   
32:49 If I know who I'm then Daca ştiu cine sunt nu mă uit la copac.
I don't look at the tree.  
   
32:53 K: Yes sir, but you are not K: Da, însă nu răspundeţi la întrebare.
answering my question.  
   
32:58 S: I have some answers, but… S: Am cateva răspunsuri, însă...
   
33:03 K: Is it the desire for security... K: Este oare dorinţa de securitate...
   
33:09 biological as well as biologică sau psihologică?
psychological security?  
   
33:14 S: You could say yes. S: Ai putea spune.
   
33:17 K: If I belong to something... K: Daca aparţin de ceva...
   
33:21 to some organisation, de o organizaţie, grup...
to some group...  
   
33:24 to some sect, to some sectă sau comunitate ideologică...
ideological community...  
   
33:29 I'm safe there. sunt în siguranţă.
   
33:31 B: That's not clear because B: Nu prea este clar, poate
you may feel safe but… te simţi aşa însă...
   
33:34 K: I feel safe there. K: Mă simt în siguranţă acolo.
But it may not be safety. Dar poate că nu este sigur.
   
33:37 B: Yes, but why don't I see B: Da, dar de ce nu văd că
that I'm not really safe? nu sunt în siguranţă?
   
33:40 K: Because I'm so - what? K: Pentru că aşa-ce?
   
33:43 It's coming, you go Suntem aproape de răspuns.
into it, it's coming.  
   
33:49 S: I don't see it. S: Nu văd.
K: Just look. I join a community… K: Priviţi. Mă alătur unei comunităţi....
   
33:53 S: Right. I'm a doctor. S: Corect. Sunt doctor.
K: Yes, you are a doctor. K: Da, sunteţi doctor.
   
33:55 S: I got all these ideas. S: Am nişte idei.
   
33:58 K: You are a doctor, you have K: Sunteţi doctor, aveţi o
a special position in society. poziţie în societate.
   
34:02 S: Right. And I got a lot of S:Corect. Şi am idee despre
ideas of how things work. cum funcţionează lucrurile.
   
34:05 K: You have a special K: Aveţi o anumită poziţie în societate...
position in society...  
   
34:07 and there you are şi vă simţiţi în siguranţă.
completely safe - safe.  
   
34:10 S: Right. S: Corect.
   
34:11 K: You can malpractice K: Poate greşiţi, etc...
and all the rest of it...  
   
34:13 but you are very protected... dar sunteţi protejat...
   
34:16 by other doctors, de alţi doctori, organizaţii...
the other organisations…  
   
34:19 a group of doctors… de un grup de doctori...
- You follow? -Mă urmăriţi?
   
34:21 S: Right. S: Corect.
K: You feel secure. K:Vă simţiţi în siguranţă.
   
34:24 B: But it's essential B: Dar este esenţial să nu...
that I shouldn't...  
   
34:26 enquire too far to îmi pun prea multe întrebări
feel secure, isn't it? ca să mă simt în siguranţă, nu?
   
34:29 In other words, I must stop Adică la un moment dat nu
my enquiry at a certain point. mai trebuie să mă întreb.
   
34:33 K: I'm a doctor - finished. K: Sunt doctor-gata.
   
34:34 B: I don't ask many B: Nu pun prea multe întrebări, dar...
questions about it...  
   
34:36 but if I started dacă încep să fac asta...
to ask questions...  
   
34:38 K: ...then you are out! K: ...atunci gata eşti dat afară!
   
34:40 B: Then people say 'don't B: Şi oamenii spun "nu pune
ask questions, that's… întrebări" adică...
   
34:43 K: If I begin to ask questions K: Dacă încep să pun întrebări
about my community... despre comunitatea mea...
   
34:47 and my relationship şi despre relaţia mea cu aceasta...
to that community...  
   
34:49 my relationship relaţia mea cu lumea...
with the world...  
   
34:51 my relation cu vecinul....
to my neighbour...  
   
34:52 I'm finished. sunt terminat.
- I'm out of the community. -Sunt în afara comunităţii.
   
34:55 I'm lost. Sunt pierdut.
   
34:57 S: That's right. S: Corect.
   
34:59 K: So to feel safe, secure, K: Şi aparţin pentru a mă simţi
protected, I belong. în siguranţă, protejat.
   
35:06 S: I depend. S: Depind.
K: I depend. K: Depind.
   
35:08 S: Right. S:Corect.
   
35:10 B: I depend wholly in some sense. B: Într-un fel depind în totalitate.
   
35:13 If I don't have that then I Dacă nu am asta este ca şi
feel the whole thing is sunk. cum totul s-ar scufunda.
   
35:16 S: This is good. S: Asta este bine.
   
35:19 You see, not only Vedeţi, eu nu depind numai ci...
do I depend but...  
   
35:22 every problem fiecare problemă pe care o am...
that I now have...  
   
35:25 is with reference se referă la această dependenţă.
to this dependency.  
   
35:28 I don't know from nothing about Nu ştiu nimic despre pacient, ştiu doar...
the patient, I only know about...  
   
35:32 how the patient doesn't că acesta nu se potriveşte cu sistemul.
fit into my system.  
   
35:35 K: Quite, quite. K:Tocmai, tocmai.
S: So that's my conflict. S: Acesta este conflictul meu.
   
35:37 K: (Laughs) K:(Râde)
He is your victim. Este victima ta.
   
35:40 S: That's right, my victim. S: Corect, victima mea.
   
35:43 (laughs). He loves that… (râde). Îi place că...
   
35:46 B: It's still not clear why B:Dar nu m-e clar de ce ar trebui
I should go on with it. să continui să fac asta.
   
35:51 As long as I don't ask questions Dacă nu pun întrebări nu mă simt bine....
I can feel comfortable...  
   
35:54 but I feel uncomfortable dar nu mă simt confortabil şi întreb...
and I do ask...  
   
35:56 questions, very pun întrebări profunde
deeply uncomfortable... şi inconfortabile...
   
35:59 because the whole of pentru că întreaga situaţie
my situation is challenged. este provocatoare.
   
36:02 But then if I look Dar dacă privesc mai atent...
at it more broadly...  
   
36:05 I see the whole thing văd că acest lucru nu are nici o bază...
has no foundation...  
   
36:07 it's all dangerous. este periculos.
   
36:09 In other words... Cu alte cuvinte....
   
36:10 this community itself is comunitatea este în dezordine,
in a mess, it may collapse. se poate dărâma.
   
36:14 Or even if the whole of Sau dacă nu se dărâmă întregul...
it doesn't collapse...  
   
36:18 you see, you vedeţi, nu puteţi conta pe...
can't count on...  
   
36:20 the academic profesiile academice...
profession anymore...  
   
36:22 they may not give nu mai dau bani universităţilor....
money for universities...  
   
36:25 K: Quite (laughs). K:Tocmai (râde).
   
36:26 B: Everything is B: Totul se schimbă atât
changing so fast... de repede...
   
36:28 that you don't că nu mai ştii unde te afli.
know where you are.  
   
36:30 So why should I go on with De ce nu ar trebui să pun întrebări?
not asking questions?  
   
36:35 K: Why don't I ask questions? K: De ce nu pun întrebări?
Because fear. De frică.
   
36:38 B: Fear, but that fear B: Frica, dar frica vine din fragmentare.
is from fragmentation.  
   
36:40 K: Of course. So is it... K:Desigur. Este deci...
   
36:45 the beginning of this Începutul acestei fragmentări
fragmentation takes place... care are loc...
   
36:49 when one is seeking security? cand cineva caută siguranţa?
   
36:55 S: But why… S: Dar de ce...
   
36:56 K: Both biologically as K:Biologică dar şi psihologică.
well as psychologically.  
   
37:00 Primarily psychologically, Întâi psihologică, apoi biologică.
then biologically.  
   
37:05 B: But isn't the tendency to seek... B: Dar tendinţa de a căuta securitate...
   
37:07 security physically fizică nu este în organism?
built into the organism?  
   
37:09 K: Yes, that's right. It is. I must K: Da, corect. Este. Trebuie să am
have food, clothes, shelter. mâncare, haine, acoperiş.
   
37:14 It's absolutely necessary. Este absolut necesar.
S: Right. S: Corect.
   
37:21 K: And when that is threatened K: Şi când este ameninţată- să
- say if I questioned... spunem că pun la îndoaiă..
   
37:26 the Communist sistemul Comunist...
system altogether...  
   
37:30 living in Russia... şi trăiesc în Rusia...
   
37:35 I'm a non-person. sunt persona non-grata.
   
37:38 S: But let's go a little bit S: Să o luăm încet.
slower here.  
   
37:42 You are suggesting there that... Sugerezi că...
   
37:45 in my need for în căutarea securităţii biologice....
security biologically...  
   
37:47 I must have trebuie să existe o anumită fragmentare.
some fragmentation.  
   
37:51 K: No, sir. K: Nu domnule.
   
37:53 Biologically fragmentation Fragmentarea biologică apare...
takes place...  
   
37:57 the insecurity takes place when insecuritatea apare când vreau
psychologically I want security. siguranţă psihologică.
   
38:04 I don't know if I'm making Nu ştiu dacă sunt suficient de clar.
myself clear. Wait a minute. Aşteptaţi.
   
38:09 If I don't psychologically Dacă psihologic, nu aparţin unui grup...
belong to a group...  
   
38:18 then I'm out of that group. atunci sunt în afara lui.
   
38:23 S: and then I'm insecure. S: Şi atunci nu sunt în siguranţă.
K: I'm insecure. K: Sunt nesigur.
   
38:28 And because the group gives Şi pentru că grupul îmi oferă
me security, physical security... siguranţă, fizică...
   
38:38 I accept everything accept orice îmi dau, îmi spun.
they give me, say to me.  
   
38:41 S: Right. S: Corect.
K: But the moment I object... K: Dar în momentul în care obiectez...
   
38:44 psychologically psihologic la adresa structurii...
to the structure...  
   
38:47 of the society or societăţii sau comunităţii, sunt pierdut.
the community, I'm lost.  
   
38:52 This is an obvious fact. Aşa este.
   
38:53 S: Right. S: Corect.
B: Yes. B: Da.
   
38:56 S: You're suggesting then that... S: Sugerezi de fapt că nesiguranţa...
   
38:58 the basic insecurity de bază în care trăim...
that we live in...  
   
39:02 is being conditioned... este condiţionată...
   
39:07 the response to this, răspunsul la asta..
the answer to this...  
   
39:10 is a conditioned este o fragmentare condiţionată.
fragmentation.  
   
39:12 K: Partly. K:Parţial.
S: Partly. S:Parţial.
   
39:15 And that the movement of Iar condiţionarea este mişcarea
fragmentation is the conditioning. fragmentării.
   
39:19 K: Sir, look. K:Domnule, uitaţi.
   
39:22 If there was no fragmentation, Dacă nu ar exista fragmentare,
both historically... atât istorică...
   
39:25 geographically, nationally... cât şi geografică, naţională....
   
39:29 no nations, we would nu ar exista naţiuni am trăi
live perfectly safely. în perfectă siguranţă.
   
39:33 We would all be Am fi toţi protejaţi şi toţi am...
protected, we would all...  
   
39:35 have food, we would all have avea mâncare, am avea- mă urmăriţi?-
- you follow?  
   
39:38 houses, there would be case, nu ar exista războaie, am fi uniţi.
no wars, would be all one.  
   
39:44 He is my brother. El este fratele meu.
I'm him, he is me. Eu sunt el, el este eu.
   
39:49 But this fragmentation Dar această fragmentare împiedică asta.
prevents that taking place.  
   
39:54 S: Right. So you're even S: Corect. Sugerezi ceva mai mult...
suggesting more there...  
   
39:57 you are suggesting that faptul că ar trebui să ne
we would help each other. ajutăm unii pe alţii.
   
40:03 K: Naturally I would help... K: Evident aşa ar fi..-evident!
- obviously!  
   
40:07 B: We're going around in a circle B:Ne învârtim în cerc încă,
though still, because you say... pentru că spui...
   
40:10 K: I'm not going in circles... K: Nu mă învârt în cerc...
   
40:12 I want to get back Vreau să ne întoarcem la ceva
to something which is... care este....
   
40:16 if there were no nationalities... dacă nu ar exista naţionalităţi...
   
40:20 no ideological groups, grupuri ideologice, etc....
and so on and so on...  
   
40:27 we would be perfectly… ar fi perfect....
   
40:29 I mean, we would have adică am avea ce dorim...
everything we want...  
   
40:31 instead of spending în loc să cheltuim pe armament....
on armaments...  
   
40:34 all the rest of it, proper şi restul, am avea educaţie, etc.
education, all that.  
   
40:37 That's prevented because... Şi asta nu se întâmplă pentru că....
   
40:42 I'm a Hindu, you are an Arab, eu sunt Hindus, tu eşti Arab,
he is a Russian... el este Rus....
   
40:45 you follow? - all that's mă urmăriţi- toate astea nu s-ar
prevented. We are asking... întâmpla. Ne întrebăm...
   
40:50 why does this fragmentation de ce are loc această fragmentare?
take place?  
   
40:55 What is the source of it? Care este sursa ei?
   
41:06 K: Is it knowledge? K: Este cunoaşterea?
   
41:13 Yes, sir! Da, domnilor!
   
41:20 S: It is knowledge, S: Crezi că este cunoaşterea...
you think…  
   
41:23 K: Is it knowledge? K: Dacă este cunoaşterea?
I'm sure it is (laughs)... Sunt sigur (râde)...
   
41:26 but I'm putting dar acum mă întreb doar.
it as a question.  
   
41:32 S: It certainly seems to be... S: Pare a fi...
   
41:34 K: No, no - look into it. K: Nu, vă rog priviţi. Hai să aflăm.
Let's find out.  
   
41:41 S: What do you mean by knowledge? S: Ce înţelegeţi prin cunoaştere?
   
41:43 What are you Despre ce vorbim aici?
talking about there?  
   
41:45 K: The word 'to know'. K: Cuvântul "a cunoaşte".
   
41:51 Do I know you? Te cunosc eu pe tine?
   
41:54 Or... Sau...
   
41:57 I have known you. Te-am cunoscut...
   
42:04 I can never say... Nu pot spune....
   
42:05 'I know you' - actually. "Te cunosc"- acum.
   
42:11 It would be an abomination Ar fi exagerat să spun "te cunosc".
to say 'I know you'.  
   
42:20 I have known you. Te-am cunoscut.
   
42:26 Because you in the meantime Pentru că între timp te-ai schimbat....
are changing, you have...  
   
42:29 all your - you follow? -mă urmăriţi?-există o mare...
there is a great...  
   
42:31 deal of movement mişcare în tine....
going on in you.  
   
42:36 K: And to say 'I know you', means... K: Iar să spun"te cunosc"
  înseamnă.....
   
42:38 I'm acquainted or intimate... că sunt familiarizat sau intim...
   
42:41 with that movement cu acea mişcare din tine.
which is going on in you.  
   
42:45 It would be impudence on my Ar fi o imprudenţă să spun
part to say, 'I know you'. "te cunosc".
   
42:49 S: That's right. S: Corect. Astfel nu doar
Because not only that...  
   
42:51 that would be denying aş nega efectul tău asupra mea...
your effect on me...  
   
42:53 which is causing me, care mă influenţează, este o schimbare...
which is a change...  
   
42:55 from knowing you, de la a te cunoaşte, la a fi cu tine...
from being with you...  
   
42:57 K: So knowing, to K: A cunoaşte, a şti, ţine de trecut.
know, is the past.  
   
43:03 Would you say that… Ai spune că...
   
43:04 B: Yes, I mean what we B: Vreau să spun că a şti
know is the past… ţine de trecut....
   
43:06 K: Knowledge is the past. K: Cunoaşterea este trecut.
B: I mean the danger is that... B: Iar pericolul este că...
   
43:09 we call it the o numim prezent nu-i aşa?
present. Is that it?  
   
43:12 The danger is that we call Pericolul este ca folosim
knowledge the present. cunoaşterea în prezent.
   
43:15 K: That's just it. K: Exact aŞa.
B: In other words if we said... B: Cu alte cuvinte dacă spunem...
   
43:17 the past is the past, then... trecutul este trecut, atunci...
   
43:20 wouldn't you say nu ai spune că nu are nevoie
it needn't fragment? de fragmentare?
   
43:25 K: What is that? Sorry. K:Cum anume?Scuze.
B: If we said, if we recognised... B: Dacă spunem recunoaştem...
   
43:28 or we acknowledged that the sau acceptăm că trecutul este
past is the past, it's gone... trecut, gata...
   
43:31 therefore what we că ce ştim şine de trecut...
know is the past...  
   
43:33 then that would not atunci nu am introduce fragmentarea.
introduce fragmentation.  
   
43:35 K: That wouldn't, quite right. K: Nu s-ar întâmpla asta, aşa este.
B: But if we say what we know... B: Dar dacă spunem ce ştim....
   
43:38 is what is present now... că ştim ce este prezentul atunci...
   
43:40 then we are introducing introducem fragmentarea.
fragmentation.  
   
43:42 K: Quite right, quite. K:Corect.
   
43:44 B: Because we are imposing this B: Pentru că extindem cunoaşterea
partial knowledge on the whole. parţială la întreg.
   
43:49 K: So would you say... K: Ai spune deci....
   
43:51 knowledge is one of the cunoaşterea este un factor
factors of fragmentation? al fragmentării?
   
43:59 Sir, that's saying an awful Ăsta este un lucru groaznic-vedeţi?
- you follow?  
   
44:01 It's a large pill to swallow! Este prea greu de înghiţit!
   
44:03 B: But also you are implying B: Dar sugeraţi că există alţi factori.
there are other factors.  
   
44:05 K: Yes. (Laughs) K: Da. (Râsete)
   
44:08 And that may be the only factor. Şi acesta poate fi singurul factor.
   
44:12 B: But I think we B: Dar cred că ar trebui
should look at it... să îl privim....
   
44:13 this way, people astfel oamenii au sperat....
have hoped...  
   
44:15 through knowledge to că prin cunoaştere vor
overcome fragmentation… evita fragmentarea...
   
44:17 K: Of course. K: Desigur.
   
44:18 B: …to produce a system B: ...să producă un sistem
of knowledge... de cunoaştere...
   
44:20 that will put care să pună totul la un loc.
it all together.  
   
44:21 K: Like in Bronowsky's K: Ca în Ascensiunea Omului
Ascent of Man... de Bronowsky...
   
44:24 through knowledge, emphasising prin cunoaştere, împărtăşirea ei,
knowledge, knowledge... cunoaşterea..
   
44:30 Is that not one of the nu este ea unul dintre factorii
major factors, or perhaps... majori, sau poate...
   
44:35 the factor of fragmentation? factorul care conduce la fragmentare?
   
44:39 'My experience tells "Experienţa îmi spune că sunt Hindus...
me that I'm a Hindu...  
   
44:44 my experience tells me experienţa îmi spune că ştiu
I know what god is'. ce este Dumnezeu".
   
44:49 B: Wouldn't we better say that... B: N-am putea spune
  mai bine că...
   
44:51 confusion about the rolul cunoaşterii fiind confuz...
role of knowledge...  
   
44:53 is what is the conduce la fragmentare?
cause fragmentation?  
   
44:55 In other words, Cu alte cuvinte însăşi
knowledge itself... cunoaşterea...
   
44:56 if you say knowledge dacă spui cunoaştere ea este
is always the cause… mereu cauza....
   
44:59 K: No, I said, we K: Nu, eu spun să începem
began by asking... să ne întrebăm...
   
45:02 B: Let's make it clear. B: Sa fie clar.
   
45:03 K: Of course. Sir, that's what K: Desigur. Asta am spus ieri
we said yesterday in our talk... în discuţie...
   
45:06 art is putting things arta pune lucrurile la locul lor.
in its right place.  
   
45:09 So I put knowledge Iar eu pun conoaşterea la locul ei.
in its right place.  
   
45:13 B: Yes, so we are not B: Da, şi asta înseamnă că nu
confused about it any more. mai suntem confuzi.
   
45:15 K: Of course. K: Desigur.
S: Right, right. S: Corect.
   
45:17 You know, I was just Ştiţi tocmai voiam să aduc
going to bring in... în discuţie...
   
45:19 this interesting example... acest exemplu interesant....
   
45:21 a patient of mine was teaching un pacient m-a învăţat ceva ieri....
me something the other day...  
   
45:23 She said, I have the Mi-a spus că are sentimentul
feeling that as a doctor... că eu ca doctor...
   
45:27 the way you operate is, -modul în care fac asta-că
there is a group of doctors... există anumiţi doctori...
   
45:30 who have seen certain care au văzut anumiţi pacienţi...
kinds of patients...  
   
45:32 and if they do 'X' to them... şi dacă fac un lucru "x" cu el...
   
45:34 they will get certain obţin anumite efecte...
kind of effects...  
   
45:36 and they achieve things. iar ei realizează ceva.
   
45:38 She says 'you are Ea spune " tu nu vorbeşti
not talking to me... cu mine...
   
45:39 you are doing this to me faci asta sperând să obţii un
hoping you will get this result'. anumit rezultat".
   
45:44 K: Quite. K:Tocmai.
S: That's what you are saying. S: Asta spui.
   
45:48 K: No, a little more than that. K: Nu chiar, ceva mai mult.
   
45:50 We are saying, both Dl. Bohm şi eu spunem...
Dr. Bohm and I...  
   
45:53 we are saying, că există un loc pentru cunoaştere.
knowledge has its place.  
   
45:58 S: Let's go into that. S: Să explorăm asta.
   
45:59 K: Like driving a car, learning K: Condusul maşinii, învăţarea
a language and so on. unei limbi străine, etc.
   
46:02 B: We could say, why is B: Ne-am putea întreba de ce
that not fragmentation? nu este asta fragmentare?
   
46:05 We could make it clear... Să fie mai clar...
   
46:06 in other words, if we drive dacă noi conducem o maşină
a car using knowledge... şi folosim cunoaşterea...
   
46:09 that is not fragmentation. asta nu este fragmentare.
   
46:10 K: But when knowledge K: Dar când cunoaşterea
is used psychologically... este folosită psihologic....
   
46:14 B: One should see more clearly B: Cineva ar trebui să vadă
what the difference is. mai clar diferenţa.
   
46:17 The car itself, as I see it, Maşina este o parte limitată...
is a part, a limited part...  
   
46:20 and therefore it can şi poate deci fi mânuită prin cunoaştere.
be handled by knowledge.  
   
46:22 S: You mean, it's a S: Spuneţi că este o parte
limited part of life. limitată a vieţii.
   
46:25 B: Of life, yes. But when B: Viaţa, da. Dar când spunem
we say 'I am so and so'... "sunt aşa şi aşa"...
   
46:27 I mean the whole of me... adică eu aplic în totalitate,...
   
46:29 therefore I'm applying la întreg ceea ce este
a part to the whole. valabil pentru o parte.
   
46:31 I'm trying to cover Încerc să cuprind întregul
the whole by a part. printr-o parte.
   
46:33 K: When knowledge assumes K: Când cunoaşterea crede
it understands the whole... că a înţeles întregul...
   
46:37 B: Yes. B: Da...
   
46:38 K: ...then begins the mischief. K:..începe problema.
B: But it's very tricky... B:Dar este foarte complicat...
   
46:40 because I'm not pentru că eu nu spun explicit...
explicitly spelling out...  
   
46:42 that I understand the whole, că înţeleg întregul, dar este
but it's implicit by saying... implicit când spun...
   
46:44 'I, everything is this way, "Eu, totul este astfel
or I'm this way'. sau eu sunt astfel."
   
46:48 K: Quite. K: Tocmai.
   
46:49 B: It implies that the B: Dă senzaţia că
whole is this way. întregul este astfel.
   
46:50 The whole of me, the whole of Eu în întregime, întreaga viaţă,
life, the whole of the world. întreaga lume.
   
46:53 S: What Krishnaji was saying, S: Krishnaji spune prin
like 'I know you'... "Eu te cunosc"...
   
46:57 that's how we că aşa ne gestionăm pe noi înşine.
deal with ourselves.  
   
46:59 We say 'I know this about me'... Noi spunem "ştiu asta despre mine"...
   
47:01 rather than being în loc să fim deschişi la un ceva nou .
open to the new event.  
   
47:04 Or even being aware Sau să fim atenţi la fragmentare.
of the fragmentation.  
   
47:06 B: Yes, about you then B: Iar eu nu ar trebui să
I shouldn't say I know all... spun că ştiu tot...
   
47:09 because you're not a limited pentru că tu nu eşti limitat,
part like a machine is... nu esti o parte de maşină...
   
47:11 that's what's implied. asta înseamnă.
   
47:13 The machine is fairly limited Maşina este limitată şi noi
and we can know all... putem şti tot...
   
47:15 that's relevant about it, ce este relevant despre ea,
or almost all anyway... sau aproape tot....
   
47:17 sometimes it breaks down. şi câteodată ea se strică.
   
47:19 K: Quite, quite. K: Exact, exact.
   
47:21 B: But when it comes to B: Dar când vine vorba
another person that is... despre altcineva
   
47:23 immensely beyond what există multe lucruri pe care
you could really know. nu le ştim.
   
47:28 The past experience doesn't Experienţele trecute nu ne
tell you the essence. vorbesc despre esenţă.
   
47:34 K: Are you saying, K: Vrei să spui Dl. Bohm că..
Dr. Bohm, that...  
   
47:37 when knowledge spills over... atunci când cunoaşterea intră...
   
47:42 into the psychological field... în domeniul pshologic...
   
47:46 B: Well, also in another field... B: Dar şi în alt câmp...
   
47:47 which I call the pe care iî denumesc întreg.
whole in general.  
   
47:49 Sometimes it spills over into Câteodată intră în câmpul filozofic...
the philosophical field...  
   
47:52 when man tries to make când omul are o viziune metafizică..
a metaphysical view...  
   
47:54 of the whole universe. asupra universului...
K: That's, of course... K: Asta este desigur..
   
47:56 that's purely theoretical... pur teoretic....
   
48:00 and that has no meaning şi pentru mine nu are
to me personally. nici o semnificaţie.
   
48:03 B: But I mean that's one of the B: Vreau să spun că este una din
ways in which it does that. modalităţile în care are loc.
   
48:07 It goes wrong. Şi nu funcţioează. Unii simt că...
Some people feel that...  
   
48:10 when they are discussing atunci când discută metafizic..
metaphysics...  
   
48:12 of the whole universe faptul că universul nu este psihologic...
that's not psychological...  
   
48:14 it probably is but... poate aşa este dar,
   
48:16 the motives behind motivele din spate sunt psihologice..
it are psychological...  
   
48:19 but some people may feel... dar unii simt...
   
48:21 that they are making că realizează o teorie
a theory of the universe... a universului..
   
48:22 not discussing psychology. nu discută psihologie.
   
48:24 I think it's a matter Cred că ţine de felul în care
of getting the language. ne exprimăm.
   
48:26 K: Language, quite. K: Da, limbajul.
   
48:28 S: Well, you see this… S: Vedeţi, asta...
   
48:29 what you are saying, ce spuneţi sau ce spune el...
or what he is saying...  
   
48:32 can be extended to poate fi extins la felul în
the way people are... care sunt oamenii...
   
48:34 They have a metaphysics Ei au o metafizică despre alţii..
about other people...  
   
48:36 'I know all other people "Ştiu că nu pot avea încredere în alţii."
are not to be trusted'.  
   
48:40 K: Quite. K:Tocmai.
B: You have a metaphysics... B: Ai o metafizică...
   
48:42 about yourself saying, despre tine spunând că eşti aşa.
I'm such and such a person.  
   
48:44 S: Right. I have a S: Corect. Eu mă gândesc că viaţa....
metaphysics that life...  
   
48:47 is hopeless and este fără speranţă şi trebuie
I must depend on these… să depind de aceste...
   
48:49 K: No, all that we can say is… K: Nu, tot ce putem spune este...
we are fragmented... că suntem fragmentatţi..
   
48:54 that's a fact - and I'm aware este cert-şi sunt conştient
of those fragments… de aceste fragmente...
   
48:59 fragmented mind... mintea fragmentată...
   
49:01 there is an awareness există conştiinţa acestei
of the fragmented mind... minţi fragmentate..
   
49:03 because of conflict. din cauza conflictului.
   
49:07 S: That's right. S:Corect.
   
49:10 B: You were saying before, we B: Spuneai mai devreme că trebuie
have got to have an approach... să avem o abordare...
   
49:13 where we are not aware în care nu suntem conştienţi
just because of that. doar din cauza asta.
   
49:15 K: Yes. That's right. K:Da. Corect.
B: Are we coming to that? B: Ajungem acolo?
   
49:17 K: Coming, yes. So K:Da. Deci de acolo, conflict.
from there, conflict.  
   
49:20 I say, what is the Aş întreba care este
source of this conflict? sursa conflictului?
   
49:25 The source is fragmentation, Sursa este fragmentarea, desigur.
obviously.  
   
49:27 Now, what brings Dar ce conduce la fragmentare?
about fragmentation?  
   
49:30 What is the cause Care este cauza? Ce este în spatele ei.
of this? Behind it.  
   
49:36 We said, perhaps knowledge. Noi spunem că poate este cunoaşterea.
   
49:40 Knowledge, psychologically Cunoaşterea, folosesc acest termen.
I use knowledge.  
   
49:47 'I know myself'... "Mă cunosc"...
   
49:49 when I really don't know, dar de fapt nu este aşa pentru
because I'm changing, moving. că sunt în mişcare.
   
49:55 Or I use knowledge for Sau folosesc cunoaşterea
my own satisfaction. pentru propria satisfacţie.
   
50:02 For my position, Pentru poziţie, succes....
for my success...  
   
50:04 for becoming a great pentru a deveni cel mai
man in the world. important din lume.
   
50:09 I'm a great scholar... Sunt un elev grozav...
   
50:12 I've read a million books Am citit o groază de cărţi şi
and I can tell you all about it. vă pot vorbi despre ele.
   
50:19 It gives me a position, Ele îmi dau un statut,
a prestige, a status. prestigiu, o poziţie.
   
50:26 So is that it... Poate că...
   
50:29 fragmentation takes place fragmentarea are loc atunci
when there is a desire... când există o dorinţă..
   
50:34 for security, pentru siguranţă psihologică...
psychological security...  
   
50:37 which prevents care împiedică securitatea biologică.
biological security.  
   
50:42 S: Right. S: Corect.
   
50:45 K: You say, right. And therefore... K:Tu spui,... corect. Prin urmare...
   
50:48 security may be siguranţa poate fi unul din factori.
one of the factors.  
   
50:51 Security in knowledge Siguranţa dată de folosirea
used wrongly. necorespunzătoare a cunoaşterii.
   
50:56 B: Could you say that some sort B: Putem spune că s-a facut o greşeală...
of mistake has been made...  
   
50:59 man feels insecure biologically, omul nu se simte în siguranţă şi ...
and he thinks...  
   
51:03 what shall I do, and neştiind ce să facă, greşeşte...
he makes a mistake...  
   
51:06 in the sense that adică vrea să obţină...
he tries to obtain...  
   
51:09 a psychological sense of un sentiment psihologic de
security by knowledge. siguranţă prin cunoaştere.
   
51:15 K: By knowledge, yes. K: Da, prin cunoaştere.
S: By knowing. S: Prin faptul că ştiu.
   
51:20 B: Yes. B:Da.
S: By repeating himself... S: Repetându-se...
   
51:24 by depending on all depinzând de aceste structuri.
of these structures.  
   
51:27 K: One feels secure K: Omul se simte în siguranţă
in having an ideal. dacă are un ideal.
   
51:30 S: Right. That's so true. S:Corect. Atât de adevărat.
   
51:32 B: You see, but... B: Vedeţi însă...m-am
I always ask... întrebat mereu...
   
51:35 why a person makes this mistake. de ce face cineva aceste greseli.
In other words, if thought… Cu alte cuvinte, dacă gândul..
   
51:39 or if the mind had sau mintea ar fi fost clare...
been absolutely clear...  
   
51:41 it would never have done omul nu ar fi făcut asta, nu?
that. Isn't that right?  
   
51:45 S: If the mind had been S: DacĂ mintea ar fi fost limpede...
absolutely clear...  
   
51:47 but we've just said... dar am spus şi...
   
51:48 that there is biological că există o nesiguranţă biologică.
insecurity. That's a fact. Este un fapt asta.
   
51:53 B: But that doesn't imply that B: Dar nu înseamnă caă trebuie
you have to delude yourself. să te înşeli singur.
   
51:56 K: Quite right. K:Foarte corect.
   
51:58 S: But that implies S: Dar asta înseamnă că organismul...
that the organism...  
   
52:00 No, that's right, but it implies Nu, corect, asta înseamnă
that that has to be met. că trebuie infruntat.
   
52:04 B: Yes, but the delusion B: Da, dar amăgirea nu apare acolo.
doesn't meet it.  
   
52:07 S: Right. That's the S: Corect. Asta este problema.
nub of the issue.  
   
52:10 K: Go on further, you can see... K: Mai departe, vedeţi...
   
52:11 S: I mean there's S:Adică există acel factor biologic..
that biological fact...  
   
52:14 of my constant uncertainty. de constantă incertitudine.
   
52:18 The biological fact Faptul că biologic ne schimbăm continuu.
of constant change.  
   
52:20 K: That's created through K: Asta este creata prin
psychological fragmentation. fragmentare psihologică.
   
52:27 S: My biological uncertainty? S: Incertitudinea biologică?
   
52:29 K: Of course. K:Desigur. Îmi pot pierde slujba...
I may lose my job...  
   
52:34 I may have no money tomorrow. poate mâine nu mai am bani.
   
52:36 B: Now, let's look at that... B: Să analizăm asta...
   
52:38 I may have no money tomorrow. poate mâine nu mai am bani.
   
52:40 You see, that may be Vedeţi, asta poate fi un
an actual fact, now... fapt real, acum...
   
52:42 but the question dar întrebarea este ce se întâmplă.
is what happens.  
   
52:45 What would you say... Ce aţi spune...
   
52:46 if the man were clear, dacă omnul ar fi întreg care
what would be his response? ar fi răspunsul?
   
52:49 K: You would never be K: Nu vei fi niciodată pus în
put in that position. această ipostază.
   
52:52 B: He wouldn't get there B: În primul rând, nu ar ajunge acolo.
in the first place.  
   
52:55 But suppose he finds Dar să presupunem că rămâne fără bani.
himself without money.  
   
52:58 K: He would do something. K:Ar face ceva.
   
52:59 B: He will do something. His B: Ar face ceva. Mintea nu s-ar fragmenta.
mind won't just go to pieces.  
   
53:02 K: Go in nightmarish circles. K: Să intre într-un cerc vicios.
   
53:04 S: He won't have to have all the S: Nu ar trebui să aibă toţi
money he thinks he has to have. banii pe care şi-i doreşte.
   
53:07 B: But aside from that he won't B: În afară de asta, nu ar intra în
go into this well of confusion. acest vârtej de confuzie.
   
53:09 K: No, absolutely. K: Categoric, nu.
   
53:11 S: I mean the problem 99% S: Adică 99% din cazuri este vorba că..
of the time, is that...  
   
53:14 we all think we need more... noi credem că avem nevoie de mai mult..
   
53:16 we have this ideal avem un ideal despre ce ar trebui să avem.
of what we should have.  
   
53:18 K: No, sir. We are K: Nu, domnule. Încercăm saă ne agăţăm...
trying to stick...  
   
53:21 to one point, which is... de ceva, care este...
   
53:22 What is the cause of Care este cauza fragmentării?
this fragmentation?  
   
53:26 K: We said knowledge K: Am spus că este cunoaşterea
spilling over... care pătrunde...
   
53:30 into the field where în domeniul în care nu ar trebui.
it should not enter.  
   
53:33 B: But why does it do so? B:Dar de ce face asta?
   
53:34 K: Why does it do it? K: De ce? Este foarte simplu.
It's fairly simple.  
   
53:37 B: Why? B:De ce?
   
53:39 K: We've got another 5, K: Mai avem 5 sau 6 minute.
6 minutes more.  
   
53:41 It's fairly simple. Este foarte simplu.
   
53:47 Go on, sir. Continuaţi, vă rog.
   
53:49 S: My sense of it is, from what S: Eu cred că-pe baza a
we've been saying, it does it... ceea ce am discutat-
   
53:59 It does it in a delusion are loc o iluzie a siguranţei.
of security.  
   
54:01 It thinks that there is… Crede că..
   
54:03 thought creates the illusion gândul crează iluzia că acolo
that there is security there. există siguranţă.
   
54:06 B: Yes, but why doesn't B: Dar, dar de ce nu apare inteligenţa...
intelligence show...  
   
54:08 that there is no security, să ne arate că nu există
it's not clear. aşa ceva, nu mi-e clar.
   
54:10 S: Why doesn't intelligence S: De ce nu apare inteligenţa?
show it?  
   
54:13 K: Can a fragmented K: Poate o minte fragmentata să fie inteligentă?
mind be intelligent?  
   
54:16 B: Well, it resists intelligence. B: Ea opune rezistenţă inteligenţei.
   
54:18 K: It can pretend K: Poate pretinde că este inteligentă.
to be intelligent.  
   
54:21 B: Yes. But are you B: Da. Dar vrei să spui că deîndată..
saying that once...  
   
54:23 the mind fragments then ce mintea este fragmentată
intelligence is gone? nu mai există inteligenţă?
   
54:25 K: Yes. K:Da.
B: But now that... B: Dar asta...
   
54:27 S: He said 'yes'. S: A spus "da".
   
54:29 B: But now you are creating B: Dar acum apare o problemă serioasă....
a serious problem...  
   
54:34 because you are pentru că spui şi că...
also saying that...  
   
54:36 there can be an fragmentarea poate lua sfârşit.
end to fragmentation.  
   
54:37 K: That's right. K:Asa este.
   
54:39 B: At first sight that would B: La prima vedere pare o contradicţie.
seem to be a contradiction.  
   
54:42 Is that clear? Este clar?
K: It looks like that but it's not. K: Pare dar nu este.
   
54:45 S: All I know is fragmentation. S: Tot ce ştiu este fragmentarea.
That's what I have got. Asta am.
   
54:49 K: Let's stick to it and see if K: Să vorbim despre ea, să vedem
it can end. We go through it. dacă se poate sfârsi.
   
54:53 S: I'm… S: Sunt....
   
54:54 B: But if you say the B: Dar daca spui că mintea
fragmented mind cannot... fragmentată nu poate...
   
54:58 intelligence inteligenţa nu poate acţiona acolo.
cannot operate there.  
   
55:01 K: No K: Nu.
S: I feel like one answer... S: Simt că singurul răspuns...
   
55:03 to your question is that, la întrebarea ta este că
we've talked about it... am vorbit despre ea...
   
55:07 in terms of conditioning. în termeni de condiţionare.
I feel like I'm a victim... Mă simt ca o victimă...
   
55:11 or I'm caught by this offering. sau sunt tentat de această propunere.
   
55:17 You offer me, you tell me Tu îmi oferi, îmi spui "Uite, băiete...
'Look, old boy...  
   
55:21 I think this can help you, cred că te pot ajuta, iată un
here is a fragment, come along'. fragment, vino".
   
55:26 And I feel like thought does Şi simt că gândul face asta. Mama sau...
that, you know. My mother or...  
   
55:30 my father says 'Look, tata spune "Uite, e bine să fii doctor..."
it's good to be a doctor'...  
   
55:33 or this one says it's sau altcineva spune
good to go to do this. că e bine să faci ceva.
   
55:36 K: Is psychological security K: Este oare mai importantă
more important... siguranţa psihologică...
   
55:38 than biological security? decât cea biologică?
   
55:43 S: That's an interesting question. S: Interesantă intrebare.
K: Go on, don't make it… K: Continuă...
   
55:47 We've got five minutes Mai avem cinci minute-hai.
- come to it.  
   
55:49 S: No, well, one thing... S: Cred ceva...
   
55:51 we are convinced somehow, că suntem convinşi cumva,
I think the society... cred că societatea...
   
55:53 K: No, I'm asking - don't move away K: Nu, îti cer: nu te îndepărta
from the question - I'm asking... de întrebare...
   
55:57 Is psychological security... Este siguranţa psihologică...
   
55:59 much more important mai importantă decât cea fizică..
than physical security...  
   
56:02 biological security? biologică?
S: It isn't but it feels like it is. S: Nu este dar aşa pare.
   
56:05 K: No, no, don't move K: Nu, nu nu te îndepărta de întrebare.
away from it.  
   
56:07 I'm asking you. Te întreb.Rămâi acolo. La tine.
Stick to it. To you.  
   
56:10 B: Are you asking, B: Întrebi care este realitatea...
what is the fact…  
   
56:12 K: What is the fact. K: Care este realitatea.
   
56:13 S: I would say yes, that S:Aş spune că da, siguranţa
psychological security seems... psihologică pare...
   
56:17 K: Not, now don't… K: Nu, acum nu..
B: What is actually true? B:Ce este de fapt adevărat?
   
56:20 S: Actually true, no. Biological S: Adevărat nu. Siguranţa biologică
security is more important. este mai importantă.
   
56:25 K: Biological - are you sure? K: Cea biologică, eşti sigur?
   
56:30 S: No. I've turned it around. S: Nu. M-am răzgândit.
   
56:32 I think psychological security is Cred că ne preocupă de fapt
what actually I worry about most. siguranţa psihologică.
   
56:37 K: Psychological security. K: Siguranţa psihologică.
   
56:39 S: That's what I S: Asta mă preocupa cel mai mult.
worry about most.  
   
56:41 K: Which prevents K: Care asigura siguranţa biologică.
biological security.  
   
56:43 S: Right. I forget about S: Corect. Am uitat de siguranţa
biological security. biologică.
   
56:46 K: No, no. K: Nu, nu.
   
56:48 Because I'm seeking Pentru că eu caut siguranţa
psychological security in ideas... psihologică în idei....
   
56:52 in knowledge, in în cunoaştere, în imagini...
pictures, in images...  
   
56:56 in conclusions, în concluzii şi multe altele...
all the rest of it...  
   
56:59 which prevents me şi asta mă împiedică să am...
from having...  
   
57:02 biological, physical siguranţă biologică, fizică...
security for me...  
   
57:04 for my son, for my children, pentru mine, fiul meu, copii, fraţi.
for my brothers.  
   
57:07 I can't have it. Nu pot avea asta.
   
57:10 Because psychological Pentru că siguranţa psihologică
security says I'm a Hindu... spune că sunt Hindus....
   
57:14 a blasted little somebody un om oarecare de undeva.
in a little corner.  
   
57:21 S: No question. I do feel S: Fără îndoială. Simt că
that psychological... siguranţa psihologică...
   
57:24 K: So, can we be free of the desire K: Deci, ne putem elibera oare de
to be psychologically secure? dorinţa de siguranţa psihologică?
   
57:36 S: That's right. S: Corect. Asta este întrebarea.
That's the question.  
   
57:39 K: Of course it is. K: Desigur.
   
57:41 S: That's the nub of it. S: Ăsta este punctul culminant.
   
57:46 K: Last night I was listening to K: Am ascultat aseară câţiva
some people about Muggeridge… oameni din Muggeridge..
   
57:51 one of them was holding, l-am ascultata pe preşedinte...
who was the chairman...  
   
57:57 and they were all talking şi vorbeau despre Irlanda şi alte lucruri.
about Ireland, various things.  
   
58:02 Each man was completely Fiecare era foarte convins.
convinced, you know.  
   
58:06 S: That's right. I sit in on S: Corect. Particip săptămânal
meetings every week. la întâlniri .
   
58:10 Each man thinks his territory Fiecare crede că teritoriul
is the most important. său este important.
   
58:14 K: So, we have given… K: Am dat deci...
   
58:17 man has given omul acordă mai multă importanţă...
more importance...  
   
58:21 to psychological security than siguranţei psihologice decât
to biological, physical security. celei biologice. fizice.
   
58:25 B: Yes, but it's not clear why he B: Dar nu este clar de ce se
should delude himself in this way. induce astfel în eroare.
   
58:29 K: He has deluded himself... K: Se induce în eroare..
   
58:30 Why? The answer is there. De ce? Răspunsul este acolo. De ce?
Why?  
   
58:36 We've got two minutes more. Mai avem două minute.
We will have to stop… Va trebui să ne oprim....
   
58:39 S: Images, power… S: Imagini, putere...
   
58:40 K: No, sir, much deeper. K: Nu domnule, este mai profund.
Why has he given importance? De ce acordă atâta importanţă?
   
58:45 S: He seems to think that - we, S: Poate crede că- noi nu el-
not he - we seem to think... pare ca noi credem..
   
58:50 that's where security is, ca acolo este siguranţa,
that that's most important. asta este cel mai important.
   
58:53 K: No. Look more into it. K: Nu. Cercetaţi mai profund.
   
59:02 The 'me' is the most "Eu-l" este cel mai important .
important thing.  
   
59:07 S: Right. That's the same thing. S: Corect. Este acelaşi lucru.
   
59:10 K: No, no - me! K: Nu, nu- eu!
   
59:14 my position, my happiness... statutul meu, fericirea mea....
   
59:15 my money, my house, banii mei, casa mea, soţia mea-eu.
my wife - me.  
   
59:19 S: Me. S: Eu.
   
59:21 B: Yes. And isn't it B: Da. Şi nu este oare adevărat
that each person... că fiecare persoană..
   
59:23 feels he is the simte că este esenţa întregului?
essence of the whole.  
   
59:25 The 'me' is the very "eu-l" este esenţa întregului.
essence of the whole.  
   
59:27 I would feel that if the Simt că dacă "eu-l" ar
'me' were gone... dispărea..
   
59:28 the rest wouldn't restul nu ar mai avea sens.
mean anything.  
   
59:30 K: That's the whole point! K: Asta este ideea!
   
59:32 The 'me' gives me complete Conceptul de "eu" imi oferă
security, psychologically. siguranţă psihologică.
   
59:36 B: It seems all-important. B: Pare important.
K: Of course. K: Desigur.
   
59:38 S: All-important. S: Super important.
B: Yes, because people say... K: Da, pentru că oamenii spun...
   
59:40 if I'm sad then the whole dacă sunt trist, lumea
world has no meaning. Right? nu are sens. Corect?
   
59:43 S: It's not only S: Nu este doar asta, este şi...
that, but it's...  
   
59:47 I'm sad if the 'me' Sunt trist pentru că "eu" nu contez.
is not important.  
   
59:50 K: No, I don't… K: Nu, eu nu...
   
59:52 We are saying the 'me'… Noi spunem "eu"...
   
59:56 in the 'me' is the în "mine" găsesc siguranţa.
greatest security.  
   
1:00:00 S: Right. That's what we think. S: Corect. Aşa credem.
   
1:00:03 K: No, not we think. It is so. K: Nu, nu credem. Aşa este.
   
1:00:06 B: What do you mean, it is so? B: Ce vrei să spui cu asta?
   
1:00:07 K: In the world what is happening. K: Ce se întâmplă în lume.
B: That's what is happening. B: Asta se întâmplă.
   
1:00:10 But it's a delusion, which Dar este o iluzie, nu-i aşa?
is happening, right?  
   
1:00:12 K: We'll come to that later. K: O să vorbim mai târziu despre asta.
B: Yes. B: Da.
   
1:00:14 S: I think that's a good point. S: Cred că ai punctat bine.
That it's so that the 'me' is... Adică "eul" este..
   
1:00:18 I like that way îmi place cum ajungem la asta...
of getting at it...  
   
1:00:20 - the 'me' is - că important este "eu-l".
what is important.  
   
1:00:22 That's all that is! Asta este tot!
K: That's all, psychologically. K: Psihologic vorbind este totul.
   
1:00:25 S: Psychologically. S:Psihologic.
   
1:00:28 K: Me, my country; me, my god; K: Eu, ţara mea, dumnezeul meu,
me, my house, and so on... casa mea,etc...
   
1:00:31 S: It's very hard to S: Este greu de acceptat asta...
let that in, you know…  
   
1:00:33 K: So, it's twelve o'clock, K: Mai bine ne oprim, este ora 12.
we had better stop.  
   
1:00:35 S: (Laughs) At least S: (Râde) Cel puţin am înţeles
we have got your point. ce vrei să spui.
   
1:00:37 B: Right. B: Corect.