Krishnamurti Subtitles

Modul mecanic de a trăi conduce la dezordine

Brockwood Park - 18 May 1976

The Transformation of Man 20:13 K: Do we go on where K: Continuăm de unde am rămas ieri?
we left off yesterday?  
   
0:17 Or would you like to Sau vreţi să discutăm despre ceva nou?
start something new?  
   
0:22 B: I thought there was a point B: Cred că nu am lămurit unele lucruri...
that wasn't entirely clear...  
   
0:26 when discussing yesterday. în discuţia de ieri.
   
0:29 Which is that we Adică faptul că am acceptat
rather accepted that... mai degrabă că...
   
0:35 security, psychological security siguranţa psihologică este
was wrong, was illusion... greşită este o iluzie..
   
0:39 but in general I don't dar cred că nu am clarificat...
think we made it...  
   
0:42 very clear why de ce este o amăgire.
it is a delusion.  
   
0:45 Most people feel that... Mulţi oameni cred că...
   
0:47 psychological security siguranţa psihologică e un lucru real...
is a real thing...  
   
0:49 and quite necessary şi necesar şi cand
and when it's disturbed... este perturbat..
   
0:51 or when a person sau când persoana se teme sau...
is frightened, or...  
   
0:53 sorrowful, or even este tristă, sau atât de tulburată încât..
so disturbed that...  
   
0:56 he might be psychologically are nevoie de tratament...
disturbed and require treatment...  
   
1:00 he feels that simte că siguranţa psihologică...
psychological security...  
   
1:02 is necessary before este necesară înainte de ...
he can even begin...  
   
1:05 to do anything. a incepe să facă orice.
K: Yes, right. K:Da, corect.
   
1:06 B: And I think that it isn't at B:Şi nu mi-e clar de ce ar începe
all clear why one should say... cineva să spună...
   
1:10 that it's really... că nu este...
   
1:12 not as important la fel de importantă ca siguranţa fizică.
as physical security.  
   
1:16 K: Yes. No, I think we have K: Da. Cred că nu am clarificat asta, nu?
made it fairly clear, didn't we?  
   
1:19 but let's go into it. atunci să o facem.
B: Yes. B: Da.
   
1:22 K: Is there really psychological K: Există oare siguranţă psihologică?
security at all?  
   
1:28 B: I don't think we discussed B: Nu cred că stabilit am asta ieri.
that fully last time.  
   
1:30 K: Of course. Nobody accepts that. K: Desigur. Nimeni nu acceptă asta.
But we are enquiring into it... Dar ne întrebăm...
   
1:35 going into the problem of it. discutăm subiectul.
   
1:39 S: But we said something even S: Dar am spus ceva mai important ieri.
deeper I think yesterday.  
   
1:42 And that is that - at least as I Şi anume că- din câte îmi amintesc...
was summarising for myself...  
   
1:46 and that is that we felt... şi aşa am simţit...
   
1:49 - correct me if you -corectaţi-mă dacă greşesc...
think I'm wrong here...  
   
1:50 that conditioning... acea condiţionare...
   
1:55 conditioning sets the stage... setează etapa...
   
1:59 for the importance of în care siguranţa psihologică
psychological security... este importantă ...
   
2:02 and that in turn şi asta creaza nesiguranţă.
creates insecurity.  
   
2:07 And it is the conditioning Şi condiţionarea face din...
that creates...  
   
2:09 the psychological siguranţa psihologică o prioritate.
security as a focus?  
   
2:12 Would you agree with that? Sunteţi de acord cu asta?
   
2:13 K: I think that we two mean K: Cred că avem păreri diferite.
something different.  
   
2:16 S: What do you mean? S: Ce anume vrei să spui?
   
2:21 K: First of all, sir... K: Mai întâi...
   
2:23 we take it for granted that am presupus că siguranţa
there is psychological security. psihologică există .
   
2:30 S: OK. Well, we think S: Credm că putem să o avem.
that we can get it.  
   
2:34 K: We feel that there is. K: Simţim că există.
S: Right. That's right. S:Corect.
   
2:39 B: Yes, I think that if you told B: Cred că dacă spui cuiva
somebody who was feeling... care s-a simţit..
   
2:41 very disturbed tulburat mental faptul că..
mentally that...  
   
2:43 there is no psychological nu există siguranţă psihologică..
security...  
   
2:44 he would just feel worse. s-ar simţi mai rău.
K: Collapse. Of course. K:Ar ceda. Desigur.
   
2:49 S: Right. S:Corect.
   
2:50 K: We are talking of fairly K: Vorbim aici de oameni
sane, rational people. sănătoşi, raţionali.
   
2:55 S: OK. S:Ok.
   
2:56 K: We are questioning K: Ne întrebăm dacă există...
whether there is...  
   
2:59 any psychological de fapt orice fel de
security at all... siguranţă psihologică...
   
3:02 permanency, stability... permanenţă stabilitate...
   
3:06 a sense of well-founded, un sentiment profund...
deep-rooted...  
   
3:11 existence psychologically. de existenţă psihologică.
   
3:14 S: Maybe if we could say more... S: Poate dacă am putea şti mai multe....
   
3:17 What would be Ce ar fi siguranţa psihologică?
psychological security?  
   
3:19 K: After all, I believe. K: Credinţa,. Cred în ceva anume.
I believe in something.  
   
3:24 It may be the most Poate fi cea mai stupidă credinţă...
foolish belief...  
   
3:27 S: Right. S:Corect.
   
3:29 K: ...a neurotic belief. K:...O credinta nevrotică. În care cred.
I believe in it.  
   
3:32 S: Right. S:Corect.
   
3:34 K: And that gives K: Şi asta îţi dă un...
you a tremendous...  
   
3:36 sense of existence, living, sens de a exista, a trai,
vitality, and stability. vitalitate şi stabilitate.
   
3:42 B: I think you could think of B: Ne-am putea gândi la două
two examples, one is that... exemple, unul este că..
   
3:44 if I could really dacă aş putea crede
believe that... cu adevărat că...
   
3:46 after dying I would după ce mor merg în rai...
go to heaven...  
   
3:47 and be quite sure of it... şi să fiu sigur de asta...
   
3:49 then I could be very m-aş putea simţi în
secure inwardly... siguranţă în interior...
   
3:51 no matter what happens. indiferent ce s-ar intampla.
S: That would make you feel good. S: Te-ar face să te simţi bine.
   
3:53 B: I'd say, I don't really have B: Adică nu ar trebui să mă
to worry, because it's all... îngrijorez, pentru că..
   
3:55 a temporary trouble and then problemele sunt temporare
I am pretty sure that in time... şi sunt sigur că în timp...
   
3:58 it is all going to be totul va fi bine. Vedeţi?
very good. Do you see?  
   
4:00 K: That's the whole Asiatic K: Asta este atitudinea Asiatică.
attitude, more or less.  
   
4:03 B: Or if I think I am a B: Sau dacă eu cred că
communist then I say... sunt comunist spun...
   
4:05 in time communism is going cu timpul, comunismul
to solve everything and... va rezolva totul şi...
   
4:08 we are going through deşi acum avem nişte probleme...
a lot of troubles now...  
   
4:10 but, it's all going to totul se va rezolva şi...
be worthwhile and...  
   
4:11 it will work out, and in va funcţiona şi în final va fi bine.
the end it will be all right.  
   
4:14 S: Right. S:Corect.
B: If I could be sure of that... B: Dacă aş putea fi sigur de asta...
   
4:16 then I would say I feel m-aş simţi în siguranţă în interior...
very secure inside...  
   
4:19 even if conditions are hard. chiar şi în condiţii grele.
   
4:22 S: OK. All right. S: Ok. Corect.
K: So we are questioning... K: Ne întrebăm deci...
   
4:26 though one has deşi cineva are nişte
these strong beliefs... convingeri puternice...
   
4:30 which gives them care îi dau sentimentul de siguranţă...
a sense of security...  
   
4:33 permanency, whether there permanentă, dacă nu cumva
is such in reality, actuality... în realitate, de fapt...
   
4:40 S: It's not possible. S: Asta nu este posibil.
   
4:42 The question is, is it possible? Întrebarea rămâne: este posibil?
K: Is it possible? K:Este posibil?
   
4:47 K: I may believe in god and that K: Poate cred în Dumnezeu şi
gives me a tremendous sense of... asta îmi dă un sentiment...
   
4:55 impermanency of this world... că lumea nu este eternă...
   
4:57 but at least there is dar măcar există ceva
permanency somewhere else. permanent în altă parte.
   
5:00 S: Yes. But I want to ask David S: Da. Dar vreau să îl intreb
something. Do you think that... ceva pe David. Crezi că...
   
5:06 for instance, take de exemplu să luam un om
a scientist, a guy... de ştiinţă un om...
   
5:08 who is going to his care merge zilnic la laborator..
laboratory everyday...  
   
5:10 or take a doctor, sau un doctor, care are siguranţă.
he is getting security.  
   
5:15 He takes security from... Siguranţa lui vine din....
   
5:18 the very 'routinization' rutina vieţii sale.
of his life.  
   
5:20 K: From his knowledge. K: Din cunoaşterea lui.
   
5:21 S: Yes, from his knowledge. S: Da, din cunoaştere. Dacă continuă
If he keeps doing this, he feels… să facă asta, simte....
   
5:25 In the scientist, where Dar omul de ştiinţă de unde
does he get security? primeşte siguranţa?
   
5:28 B: He makes believe he is learning B: El crede că învaţă legile
the permanent laws of nature... permanente ale naturii..
   
5:32 and really getting something şi obţine ceva important.
that means something.  
   
5:35 Also getting a position... Şi are şi un statut...
   
5:37 in society and being sure, în societate, este sigur, cunoscut...
being well known...  
   
5:41 and respected and respectat şi are siguranţă financiară.
financially secure.  
   
5:45 S: He believes that these S: Crede că aceste lucruri îi oferă ceva.
things will give him the thing.  
   
5:49 The mother believes that the Mama crede că un copil
child will give her security. îi va oferi siguranţă.
   
5:53 K: Don't you psychologically K: Tu ai siguranţă psihlogică?
have security?  
   
5:57 S: Yes, OK. Right. S:Da. Ok. Corect. Bine punctat.
That's a good point.  
   
6:00 I get a security out Am siguranţă datorită cunoaşterii mele...
of my knowledge...  
   
6:04 out of my routine, rutinei, pacienţilor...
out of my patients...  
   
6:07 out of seeing my patients, din faptul ca îi văd, datorită poziţiei.
out of my position.  
   
6:09 B: But there is conflict in that... B: Dar există un conflict în asta...
   
6:11 because if I think it pentru că dacă mă gândesc un pic,...
over a little bit...  
   
6:13 I doubt it, I question it. mă îndoiesc, mă întreb.
   
6:15 I say, it doesn't Îmi spun : nu pare atât de sigur...
look all that secure...  
   
6:17 anything may happen. There se poate întâmpla orice.
may be a war, there may be... Un război, poate....
   
6:20 a depression, o criză financiară, un potop.
there may be a flood.  
   
6:23 K: There may be sane people all of K: Poate ar apărea oameni
a sudden in the world! (Laughter) sănătoşi.(Râde)
   
6:27 S: Do you think there is a chance? S:Crezi că există vreo şansă?
   
6:32 B: So I say there is conflict... B: Eu spun că există conflict...
   
6:34 and confusion in my security şi confuzie în siguranţa mea
because I am not sure about it. pentru că nu sunt sigur de ea.
   
6:39 S: You are not sure about it. S:Nu eşti sigur de ea.
   
6:40 B: But if I had an absolute B: Dar dacă, cred în Dumnezeu şi rai...
belief in god and heaven...  
   
6:45 K: This is so obvious. K: Este atât de evident.
   
6:47 S: It's obvious. S:Este evident. De acord cu tine...
I agree with you...  
   
6:48 but I think it has to be... dar cred că trebuie să fie...
   
6:50 in other words, it has adică trebuie să simţim asta.
to be really felt through.  
   
6:53 K: Sir, you, Dr. Shainberg, K: Domnule Shainberg
you are the victim. dv. sunteţi victima.
   
6:58 S: I'll be the victim. S:Voi fi victima.
   
6:59 K: For the moment. Don't K: Pentru moment. Nu
you have strong belief? aveţi o credinţă puternică?
   
7:03 S: Right. Well, I wouldn't say... S: Bine.Nu aş spune....
   
7:05 K: Don't you have a sense of... K: Nu aveţi un sentiment de...
   
7:07 permanency somewhere permanenţă undeva
inside you? în interior?
   
7:10 S: I think I do. S:Cred că am.
K: Psychologically? K: Psihologic vorbind?
   
7:12 S: Yes, I do. I have a sense of S: Da, am. Simt că intenţiile
permanency about my intention. mele sunt permanente .
   
7:17 K: Intention, your knowledge. K: Intenţie, cunoaştere.
S: My work. My knowledge... S: Munca mea, cunoaşterea mea...
   
7:22 K: ...status. K:.....statutul.
   
7:23 S: ...my status, the continuity of my S:...statutul, continuitatea interesului.
interest. You know what I mean? Înţelegeţi ce spun?
   
7:30 K: Yes. K:Da.
   
7:33 S: There is a sense S: Exista un sentiment de siguranta...
of security...  
   
7:35 in the feeling that in faptul ca pot ajuta pe cineva.
I can help someone.  
   
7:36 K: Yes. K:Da.
S: And I can do my work. OK? S: Şi îmi pot face treaba. Ok?
   
7:40 K: That gives you security, K: Asta îţi dă siguranţă psihologică.
psychological security.  
   
7:42 S: There is something S: Există ceva acolo
about it that is secure. care inspiră siguranţă.
   
7:45 What am I saying when Cand zic"siguranta"....
I say 'security'?  
   
7:47 I am saying that Spun că nu voi fi singur.
I won't be lonely.  
   
7:50 K: No, no. Feeling secure... K: Nu, nu, Te simţi în siguranţă...
   
7:53 that you have something că ai ceva nemuritor.
that is imperishable.  
   
7:56 S: Which means... S:Şi asta înseamnă..
- No, I don't feel it that way. -Nu, nu simt aşa.
   
7:59 I feel it more Ci mai mult în sensul că...
in the sense of...  
   
8:01 what is going ce se va întâmpla în timp...
to happen in time...  
   
8:04 am I going to have va trebui să depind de asta...
to depend on...  
   
8:07 what is my time cum va fi viaţa mea,voi fi...
going to be, am I going...  
   
8:10 to be lonely, is it singur, va exista un gol?
going to be empty?  
   
8:12 K: No, sir. K:Nu, domnule.
S: Isn't that security? S: Nu este asta siguranţă?
   
8:14 K: As Dr. Bohm pointed out... K:Aşa cum a spus Dl.Bohm...
   
8:17 if one has a strong dacă cineva crede cu tărie
belief in reincarnation... în reâncarnare...
   
8:21 as the whole aşa cum face lumea în Asia...
Asiatic world has...  
   
8:24 then it doesn't atunci nu contează ce se întâmplă...
matter what happens...  
   
8:26 in the next life you în viaţa următoare va fi mai bine.
have a better chance.  
   
8:29 You might be miserable this life Poate acum te simţi mizerabil dar
but next life you will be happier. în viaţa următoare vei fi fericit.
   
8:36 That gives you Şi asta îţi dă un sentiment de...
a great sense of...  
   
8:39 'this is unimportant, "acum nu este important dar aia este".
but that is important'.  
   
8:41 S: Right. S:Corect.
   
8:43 K: And that gives me a K:Şi asta îmi dă un sentiment
sense of great comfort... de mare confort...
   
8:50 as though, 'Well, this is deşi "Această lume nu este eternă...
a transient world anyhow...  
   
8:55 and eventually I'll get there, dar voi ajunge la aşa ceva,
to something permanent'. la ceva permanent".
   
8:58 This is human... Ăsta este omul...
   
9:00 S: This is in the Asiatic world... S:Asta în Asia...
   
9:02 but I think in the western dar cred că în est nu
world you don't have that. aveţi asta.
   
9:04 K: Oh, yes you have it. K: Ba da, aveţi.
S: With a different focus. S: Însă diferă focusul.
   
9:06 K: Of course. K:Desigur.
   
9:08 B: It's different but you've always B: Este diferit dar mereu
had the search for security. căutaţi siguranţa.
   
9:10 S: Right, right. But what S:Corect. Dar ce credeţi
do you think security is? că este siguranţa?
   
9:14 you became a scientist, aţi devenit om de ştiinţă,
you went to the laboratory... aţi mers în laborator...
   
9:18 you picked up the books lucraţi mereu cu cărţi. Corect?
all the time. Right?  
   
9:21 You never went to Nu mergeţi în laborator..
the laboratory...  
   
9:23 but you have had dar aţi avut laborator propriu.
your own laboratory.  
   
9:25 What the hell do Ce naiba denumiţi siguranţă?
you call security?  
   
9:26 K: Security? K:Siguranţă?
   
9:28 S: Yes, but what does S: Da, ce anume înţelege
he call his security? prin siguranţa lui?
   
9:31 Knowledge? Cunoaşterea?
   
9:33 K: Having something... K: A avea ceva...
   
9:35 to which you can cling to de care să te agăţi şi
and which is not perishable. care nu dispare
   
9:39 It may perish eventually Poate la un moment
but at the time... dat, dar acum...
   
9:42 for the time being it pentru moment este acolo şi ne
is there to hold on to. putem agăţa de ea.
   
9:46 B: You can feel B: Simţi că este permanentă.
that it's permanent.  
   
9:48 In the past, people used În trecut oamenii agoniseau aur..
to accumulate gold...  
   
9:51 because gold is the symbol of pentru că este un
the imperishable, they could feel. simbol al veşniciei.
   
9:54 S: We still have people S: Există încă oameni
who accumulate gold... care acumulează aur..
   
9:56 we have business men, avem oamenii de afaceri,
they have got money. ei au strâns bani.
   
9:58 B: You feel it's really there. B: Simţi că este acolo.
K: There. K:Acolo.
   
10:01 B: It will never corrode, B: Nu se va coroda,
it will never vanish... nu va dispărea...
   
10:05 and you can count on it. şi poti conta pe asta.
   
10:08 S: So it's something S: Este deci ceva pe care
that I can count on. te poti baza.
   
10:11 K: Count on, hold on to, K:Te poti baza, agăţa, ataşa.
cling to, be attached to.  
   
10:15 S: Believe in, the 'me'. S: A crede în, "eu-l".
K: Exactly. K:Exact.
   
10:17 I know that I am a doctor. Ştiu că sunt doctor.
I can depend on that. Mă pot baza pe asta.
   
10:24 K: Knowledge, experience. K:Cunoaştere, experienţă.
S: Experience. S:Experienţă.
   
10:28 K: And on the other K: Şi pe de altă parte, tradiţia.
hand, tradition.  
   
10:30 S: Tradition. I know S:Tradiţia. Ştiu că dacă
that if I do this... fac asta...
   
10:33 with a patient that I cu un pacient obţin un
will get this result. rezultat anume .
   
10:35 I might not get any good Poate nu unul bun
results but I'll get this result. dar oricum ceva.
   
10:38 K: So I think that K:Cred că acum este
is fairly clear. foarte clar.
   
10:41 B: Yes, it's clear enough B: Destul de clar că avem asta...
that we have that...  
   
10:43 that it's part care face parte din
of our society. societatea noastră.
   
10:45 K: Part of our conditioning. K:Parte din condiţionare.
B: We want... B:Noi vrem...
   
10:48 something secure and ceva sigur şi permanent.
permanent. At least we think so. Cel puţin aşa credem.
   
10:55 S: I think that Krishnaji's point S: Părerea lui Krishnaji despre Est..
about the Eastern world...  
   
10:59 there is, I think, a feeling in este că acolo se doreşte nemurirea.
the West of wanting immortality.  
   
11:03 K: That's the same. K:Este acelaşi lucru.
S: Same thing. S:Acelaşi lucru.
   
11:06 B: Wouldn't you say B:Am putea spune că...
that in so far as...  
   
11:08 thought can project gândul poate proiecta
time that it wants... timpul dorit...
   
11:10 to be able to project poate proicta orice..
everything...  
   
11:12 all right in the future în viitor oricât de departe.
as far as possible.  
   
11:14 S: That's what I meant S: La asta m-am referit când
when I said loneliness: am spus singuratate:
   
11:16 if I don't have to dacă nu trebuie să am
have my loneliness... singurătatea mea...
   
11:18 B: In other words the anticipation B:Cu alte cuvinte anticiparea
of what is coming... a ce va urma...
   
11:20 is already the present feeling. o simt deja în prezent.
If you can anticipate... Dacă poţi anticipa....
   
11:24 that something bad may că se va întâmpla ceva rău,
come, you already feel bad. te simţi deja rău.
   
11:28 K: That's right. K:Corect.
   
11:29 B: Therefore you would B: Prin urmare doreşti să
like to get rid of that. scapi de asta.
   
11:31 S: So you anticipate S: Aşa că anticipezi că nu
that it won't happen. se va întâmpla.
   
11:33 B: That it will all be good. B: Că totul va fi bine.
S: Right. S:Corect.
   
11:35 B: I would say that security B: Aş spune că siguranţa
would be the anticipation... ar fi anticiparea...
   
11:38 that everything will că totul va fi bine în viitor.
be good in the future.  
   
11:39 K: Good. Everything K:Aşa. Totul va fi bine.
will be all right.  
   
11:41 S: It will continue. S:Va continua.
B: It will become better. B: Va fi mai bine.
   
11:43 If it is not so good now it Chiar dacă acum nu este, va fi.
will become better with certainty.  
   
11:46 S: So then security is becoming? S: Deci siguranţa înseamnă a deveni?
   
11:50 K: Yes, becoming, perfecting... K: Da, a deveni, a perfecţiona...
   
11:54 S: I was thinking what you S: Ma gândeam la ce ai spus ieri..
were saying the other day...  
   
11:56 about the Brahmin. despre Brahmani.
   
11:58 Anybody can become a Brahmin, Oricine poate devini Brahman
then that gives him security. şi asta îi dă siguranţă.
   
12:03 K: That is, a projected belief... K: Asta este o credinţă proiectată...
   
12:08 a projected idea, a o idee proiectată, un
comforting satisfying concept. concept satisfăcător.
   
12:16 S: Right. I see patients all the S: Corect. Văd mereu pacienţi.
time. Their projected belief is... Credinţa lor proiectată este...
   
12:20 'I will become "Voi deveni- voi găsi pe cineva...
- I will find somebody...  
   
12:24 to love me'. I see să mă iubească" văd
patients who say... pacienţi care spun..
   
12:27 'I will become the "O să devin şeful
chief of the department... departamentului...
   
12:29 I will become the most famous o să fiu cel mai cunoscut
doctor one day, I will become...' doctor, voi deveni..."
   
12:33 and his whole life şi îţi petrec viaţa aşa.
goes like that.  
   
12:37 Because it is also Pentru că totul se concetrează
all focused on being... pe a deveni..
   
12:39 the best tennis player, the best... cel mai bun jucător de tenis, cel mai....
K: Of course, of course. K:Desigur.
   
12:42 B: It seems it's all focused on B: Pare că totul se concentrează pe a
anticipating that life is going... anticipa că viaţa va fi...
   
12:46 to be good, would you say that? bună...ce credeţi?
K: Yes, life is going to be good. K: Da, viaţa va fi bună.
   
12:50 B: It seems to me, you wouldn't B: Cred că nu ai fi spus
raise the question... asta...
   
12:52 unless you had a lot of experience decat dacă experienţele ţi-au arătat
that life is not so good. că viaţa nu este bună.
   
12:56 It's a reaction to having Este o reacţie la multe
had so much experience... experiente..
   
13:01 of disappointment, of suffering. la dezamăgire, suferinţă.
   
13:04 K: Would you say that we are not... K: Ai spune că noi nu suntem...
   
13:09 conscious of the whole conştienţi de mişcarea gândului?
movement of thought?  
   
13:13 B: No, I mean, I think that B: Nu, eu cred că mulţi
most people would say... oameni ar zice,,,,
   
13:16 that is only very că e natural, am avut...
natural, I have had...  
   
13:18 a lot of experience multe experienţe în
of suffering... care am suferit...
   
13:21 and disappointment and danger, am fost dezamăgit sau în pericol,
and that is unpleasant and... este neplăcut şi..
   
13:25 I would like to be mi-ar plăcea să
able to anticipate... pot anticipa...
   
13:27 that everything că totul va fi bine.
is going to be good.  
   
13:29 K: Yes. K:Da.
   
13:32 B: At first sight it would seem B: La prima vedere ar părea
that that is really quite natural. că este chiar natural.
   
13:35 But you are saying Dar tu spui că nu acum...
it is not now...  
   
13:37 there is something este ceva rău în asta.
deeply wrong with it.  
   
13:39 K: We are saying there is no such K: Spunem că siguranţa
thing as psychological security. psihologică nu există.
   
13:44 We have defined what Am stabilit ce înţelegem
we mean by security. prin siguranţă.
   
13:47 S: Yes. S:Da.
   
13:47 K: We don't have to K:Nu trebuie să tot
beat it over and over. reluăm asta.
   
13:49 S: No, I think we have got that. S: Nu, cred că am înţeles.
B: Yes, but is it clear now... B:Da, dar acum este clar....
   
13:52 that, you see, these hopes că aceste speranţe sunt
are really vain hopes... de fapt deşarte...
   
13:54 that should be obvious, asta ar trebuie să fie
shouldn't it? evident, nu?
   
13:56 S: That is a good question. S:Bună întrebare.
You mean is it... Spui că...
   
13:59 Krishnaji, he is raising... Krishnaji, el spune ...
   
14:02 a good question, it is this ceva interesant, de fapt spui....
whole business of you saying...  
   
14:04 is it meaningful to look for că are sens să căutam siguranţa.
security. Is there such a thing? Există aşa ceva?
   
14:09 K: Sir, there is death at K: La capăt este moartea, domnule.
the end of everything.  
   
14:12 B: Yes. B:Da.
   
14:15 K: You want to be secure... K:Vrei să fii în siguranţă...
   
14:16 for the next ten years, pentru zece ani, cincizeci de ani...
that is all, or fifty years.  
   
14:20 Afterwards it doesn't matter. După, nu mai contează.
   
14:23 Or if it does matter then Sau dacă da, atunci crezi în ceva.
you believe in something.  
   
14:26 That there is god... Că există Dumnezeu...
   
14:27 you will sit next to şi vei sta la dreapta sa...
god on his right hand...  
   
14:29 or whatever it is you believe. sau orice altceva.
   
14:33 So I am trying to find out... Eu încerc să aflu...
   
14:38 not only that there is no nu doar că nu există siguranţă
permanency psychologically... psihologică permanentă,,
   
14:42 which means no tomorrow adică psihologic vorbind
psychologically. mâine nu există.
   
14:45 B: That hasn't yet come out. B:N-am ajuns încă la asta.
K: Of course, of course. K:Desigur.
   
14:49 B: We can say empirically... B: Putem spune empiric...
   
14:51 we know these hopes că ştim că speranţele legate
for security are false... de siguranţă sunt false...
   
14:54 because first of all you say pentru că întâi spuneţi că
there is death, secondly... există moartea şi apoi...
   
14:56 you can't count on anything, că nu ne putem baza pe nimic
materially everything changes. material care se schimbă.
   
15:00 K: Everything is in flux. K:Totul este în flux.
   
15:02 B: Mentally everything B: De fapt totul este
in your head... în mintea noastră...
   
15:04 is changing all the time. You şi se schimbă permanent.
can't count on your feelings... Nu te poţi baza pe sentimente..
   
15:07 you can't count on... nu te poţi baza pe...
   
15:08 enjoying a certain un lucru de care te bucuri acum...
thing that you enjoy now...  
   
15:11 you can't count on being healthy, pe faptul că eşti sănătos, pe bani.
you can't count on money.  
   
15:16 K: And you can't rely on your K: Şi nici pe soţia ta, pe nimic.
wife, you can rely on nothing.  
   
15:20 S: Right. S:Corect.
B: So that is a fact. B: Asta este un fapt.
   
15:22 But I am saying that you are Dar eu cred că vorbeşti de
suggesting something deeper. ceva mai profund.
   
15:24 K: Yes. K:Da.
   
15:26 B: We don't base ourselves B: Nu ne bazăm doar
only on that observation. pe acea observaţie.
   
15:28 K: No, that is very superficial. K: Nu, ar fi superficial.
   
15:31 S: Yes, I am with you there. S: Da, sunt atent.
   
15:36 K: So if there is no real K: Dacă de fapt nu există siguranţă...
security, basic, deep...  
   
15:42 then is there a tomorrow, mâine, există oare-psihologic
psychologically? vorbind?
   
15:51 And then you take Aşa dispare speranţa.
away all hope.  
   
15:55 If there is no tomorrow Dacă nu există mâine , nu
you take away all hope. este nici speranţă .
   
16:00 B: What you mean by tomorrow, B: Dar ce înţelegi prin mâine,
is the tomorrow... acel mâine...
   
16:02 in which things will în care lucrurile vor mai fi bine?
get better?  
   
16:05 K: Better, greater success, K:Bine, mai mare, succes, o mai
greater understanding, greater... bună înţelegere, mai multă...
   
16:12 B: More love. B:Iubire.
   
16:13 K: ...more love, you know, K:...iubire şi restul.
the whole business.  
   
16:18 S: That is a little quick, S: E un pic prea repede
that jump. pentru mine.
   
16:23 I think that there is Cred că am sărit peste ceva...
a jump there...  
   
16:27 because as I hear you, I hear pentru că vă aud spunând
you saying there is no security. că nu există siguranţă.
   
16:33 K: But it is so. K:Dar aşa este.
S: It is so. S:Aşa este.
   
16:35 But for me to say, Dar pentru ca eu să recunosc,
to really say... să spun...
   
16:39 'Look, I know there "Ştiu că nu există siguranţă."
is no security'.  
   
16:43 K: Why don't you say that? K: De ce nu spui asta?
   
16:45 S: That is what I am getting at. S: La asta ajung.
Why don't I say that? De ce nu spun asta?
   
16:48 B: Well, isn't it first B: Înainte de toate este un fapt...
of all a fact that...  
   
16:52 just an observed ceva ce observăm, că nu...
fact that there isn't...  
   
16:54 anything you can count te poţi baza psihologic pe ceva?
on psychologically?  
   
16:57 S: Right. But you see, I think S:Corect. Dar cred că
there is an action there. aici există o acţiune.
   
17:00 Krishnaji is saying Krishnaji spune "de ce nu spui?"
'why don't you?'.  
   
17:03 Why don't you say there is De ce nu spui că nu există
no security? Why don't I? siguranţă? De ce?
   
17:12 K: Can I? May I? K: Pot? Îmi daţi voie?
   
17:18 Do you rationalise what we Realizaţi ce spunem
are saying about security? despre siguranţă?
   
17:24 Say 'yes', as an idea. Spunem "da" unei idei. Aşa este?
Or actually so?  
   
17:32 S: I actually say it is so, S: Spun ca este aşa
but then I say... dar apoi spun...
   
17:35 I'll keep doing it, continui să fac asta,
I'll keep doing it. continui.
   
17:37 K: No, no. K: Nu, nu. Ne întrebăm...
We are asking...  
   
17:42 when you hear there când auziţi că nu
is no security... există siguranţă..
   
17:44 is it an abstract idea? asta este o idee abstractă?
   
17:48 Or an actual fact, Sau un fapt real, ca masa...
like that table...  
   
17:51 like your hand there, ca mâna sau acele flori?
or those flowers?  
   
17:57 S: I think it mostly becomes an idea. S: Cred că mai degrabă devine o idee.
K: That's just it. K:Asta şi este.
   
18:00 B: Why should it become an idea? B: De ce ar trebui să devină o idee?
K: That's it. Why? K:Chiar aşa. De ce?
   
18:03 S: That I think is the question, S: Asta cred că este întrebarea,
why does it become an idea? de ce devine o idee?
   
18:08 K: Is it part of your training? K:Este parte a pregătirii noastre?
   
18:11 S: Yes. Part of my conditioning. S:Da. Parte a condiţionării mele.
   
18:13 K: Part of a real objection K: Parte a unei piedici reale de a
to see things as they are. vedea cum sunt lucrurile.
   
18:19 S: That's right. Because it moves. S: Corect. Pentru că se mişcă.
It feels like it moves there. Aşa pare.
   
18:25 Do you feel that? Simţiţi asta?
   
18:27 B: It seems that if you see B: Ca şi cum dacă vedeţi
that there is no security... că nu există siguranţă...
   
18:32 then the self, atunci sinele, pare...
I mean, it seems...  
   
18:36 Fist of all, let us Mai întâi, saă stabilim că...
try to put it that...  
   
18:39 there is something există ceva aici..
which seems to be there...  
   
18:41 which is trying to protect itself, care încearcă să se protejeze...
namely let us say that...  
   
18:44 it seems to be a fact pare ca aici este sinele .
that the self is there.  
   
18:47 Do you see what I am driving at? Vedeţi încotro ne îndreptăm?
   
18:49 K: Of course. K:Desigur.
   
18:50 B: And if the self is there B: Şi dacă sinele este acolo
it requires security... are nevoie de siguranţă...
   
18:53 and therefore this de aceea crează rezistenţă...
creates a resistance...  
   
18:55 to accepting that as a fact nu acceptă acest fapt real
and puts it as an idea only. şi pune în loc o idee.
   
19:00 If you see what I mean. Dacă înţelegeţi ce spun,
It seems that... pare că...
   
19:04 the factuality of faptul că sinele este acolo...
the self being there...  
   
19:08 has not been denied. nu a fost negat. Aparent.
The apparent factuality.  
   
19:13 S: Right. But why hasn't it? S:Corect. De ce nu?
   
19:17 Why do you think it hasn't been? De ce s-a întâmplat asta?
What happens? Ce s-a întâmplat?
   
19:20 K: Is it that you refuse K: Refuzi să vezi lucrurile
to see things as they are? aşa cum sunt?
   
19:25 Is it that one refuses to see... Şi dacă cineva refuză să vadă...
   
19:28 that one is stupid? este prost? Nu tu, cineva.
Not you, I mean, one is stupid.  
   
19:34 To acknowledge that one is A conştientiza că cineva este
stupid is already - you follow? prost este deja-înţelegeţi?
   
19:39 S: Yes, yes. It's like, S: Da, da. Este ca şi cum
you say to me... tu îmi spui mie...
   
19:41 'You refuse to acknowledge... "Refuzi să accepţi...
   
19:43 that you are stupid' că eşti stupid!"- să spunem că
- let us say it is me... este vorba de mine ...
   
19:46 - that means then înseamnă că trebuie să
than I have got...  
   
19:50 to do something, it feels like. fac ceva, aşa pare.
K: No. K:Nu.
   
19:52 S: Something happens to me. S: Ceva mi se întâmplă.
   
19:54 K: Not yet. Action comes K:Încă nu. Acţiunea vine
through perception... prin percepţie...
   
19:59 not through ideation. nu prin ideaţie.
   
20:03 S: I'm glad you are S: Sunt bucuros că
getting into this. discuţi asta.
   
20:08 B: Doesn't it seem that as long B: Pare că atâta vreme cât
as there is the sense of self... este vorba de sine...
   
20:11 the self must say that it is el trebuie să spună că este
perfect, eternal. Do you see? perfect, etern. Vedeţi asta?
   
20:15 K: Of course, of course. K:Desigur.
   
20:18 S: What do you think it is? S: Ce credeţi că este?
What makes it so hard to say... De ce este atât de greu să spun..
   
20:23 Is this what you mean... La asta te refereai...
   
20:23 when you talk about the când vorbeai despre
destruction in creation? distrugerea creaţiei?
   
20:26 K: Yes. K:Da.
   
20:27 S: In other words, is S:Cu alte cuvinte, este ceva acolo...
there something here...  
   
20:29 about the destruction despre distrugere, ceva ce eu nu sunt.
that I am not.  
   
20:31 K: You must destroy that. K:Trebuie să distrugi
  acel lucru.
   
20:33 S: I must destroy that. Now what S: Trebuie să îl distrug. De ce
makes it hard for me to destroy? îmi este atît de greu?
   
20:38 I mean, destroy this need for Să distrug această nevoie de
security, why can't I do it? siguranţă, de ce nu o pot face?
   
20:42 K: No, no. It is not K:Nu, nu. Nu vorbim despre
how you can do it. cum poţi face asta.
   
20:44 You see, you are Vezi, tu intri deja...
already entering...  
   
20:46 into the realm of action. pe tărâmul acţiunii.
   
20:48 S: That I think is S: Asta cred că este crucial.
the crucial point.  
   
20:50 K: But I am not. K:Dar eu nu. Spun
I say first see it. să priveşti mai întâi.
   
20:56 And from that perception, Şi din acea percepţie, actiunea
action is inevitable. este inevitabilă .
   
21:01 S: Yes. It's crucial. S:Da.Este crucial.
   
21:05 All right, now. To see insecurity. Bine. Să vedem lipsa de
Do you see insecurity? siguranţă. Voi o vedeţi?
   
21:12 Do you actually see it? Cu adevărat?
   
21:16 K: What? K:Ce ?
   
21:17 S: Insecurity. S:Lipsa de siguranţă.
K: Ah, no. Do you actually see... K:Ah, nu. Dar tu vezi...
   
21:24 S: ...there is no security. S:.. că nu există siguranţă.
   
21:26 K: No, that you are K:Nu, că te agăţi de ceva....
clinging to something...  
   
21:31 belief and all o credinţă şi altele...
the rest of it...  
   
21:33 which gives you security. care îţi dau siguranţă.
S: OK. S:Ok.
   
21:39 K: I cling to this house. K:Mă ataşez de casă.
   
21:44 I am safe. Mă simt în siguranţă.
   
21:47 It gives me a sense of Gândesc, "casa mea, tatăl meu"...
'my house, my father'...  
   
21:51 it gives me pride, it gives asta mă face mândru,
me a sense of possession... simt că posed ceva...
   
21:56 it gives me a simt ceva fizic...
sense of physical...  
   
21:58 and therefore şi de aici siguranţă
psychological security. psihologică.
   
22:00 S: Right, and a place to go. S:Corect, şi un loc de
  unde începi.
   
22:02 K: A place to go. But I may K: Un început. Dar poate merg
walk out and be killed... pe stradă şi sunt ucis...
   
22:09 and I have lost everything. şi am pierdut totul.
   
22:13 There might be an earthquake Poate apare un cutremur şi gata.
and everything is gone.  
   
22:19 Do you actually see it? Vedeţi asta?
   
22:26 S: I actually... S:Eu...
   
22:32 K: Sir, go to a poor man. K: Mergi la un om sărac..
He says, of course... Va spune desigur...
   
22:37 I have no security, că nu are siguranţă, dar o doreşte.
but he wants it.  
   
22:42 He says, 'Well, give me a good "Da-mi o slujba bună, bere
job, beer, and constant work... şi muncă de făcut...
   
22:50 and a house, and a good wife şi o casă, o soţie bună, copii,
and children; that's my security'. asta este siguranţa mea."
   
22:54 S: Right. S:Corect.
   
22:56 K: When there is a K:Şi când apare o grevă
strike, he feels lost. se simte pierdut.
   
23:00 But he has got the Dar are Sindicatul de partea lui.
Union behind him.  
   
23:02 S: Right. But he thinks S:Corect. Dar el se
he is secure. crede în siguranţă.
   
23:05 K: Secure. And that K:Siguranţă. Iar mişcarea siguranţei...
movement of security...  
   
23:11 enters into the este de domeniul psihologiei.
psychological field.  
   
23:14 My wife, I believe in god, Soţia mea, cred în
I don't believe in god. Dumnezeu, sau nu.
   
23:17 If I am a good communist... Dacă sunt un comunist bun ...
   
23:19 I will have a good - you follow? va fi bine-vedeţi? Întregul.
The whole thing.  
   
23:23 Do you see it? Vedeţi asta?
   
23:32 You see, the seeing, or Ştiţi, a privi sau percepţia
the perception of that... acestui lucru...
   
23:37 is total action with este o acţiune cu
regard to security. privire la siguranţă.
   
23:41 S: I can see that that S: Pot vedea că este
is the total action. acţiunea totală.
   
23:44 K: No, that's an idea still. K:Nu, este încă o idee.
   
23:46 S: Yes, you're right. S: Da, ai dreptate. Încep
I begin to see that... să văd asta....
   
23:55 this belief, această credinţă,
this whole structure... întreaga structură...
   
24:02 begins to be the whole way that începe să fie singurul mod
I see everything in the world. în care văd lumea.
   
24:09 I begin to see her, the wife, Încep să o vad pe ea, soţia,
or I begin to see these people... sau cum aceşti oameni...
   
24:15 they fit into that structure. se potrivesc cu
  această structură.
   
24:18 K: You see them, your wife, through K: Îi vezi pe toţi prin imaginea
the image you have about them. pe care o ai despre ei.
   
24:24 S: Right. And to the function S:Corect. Şi prin
they are serving. funcţia lor.
   
24:26 B: Their relation to me, yes. B: Relaţia lor cu mine, da.
K: Yes. K:Da.
   
24:29 S: That's right. That's S:Corect. Asta este treaba lor.
the function they serve.  
   
24:33 K: The picture, the image, K:Imaginea şi concluzia
the conclusion is the security. este siguranţa.
   
24:37 S: That's right. S:Corect.
   
24:39 B: Yes, but you see, why does B: Da dar de ce pare
it present itself as so real? atât de real?
   
24:42 You see, there is a... Vedeţi, există....Văd asta
I see that as a thought... ca pe un gând...
   
24:48 a process of thought which un proces al gândului care
is driving on, continually. ne conduce mereu.
   
24:52 K: Are you asking... K:Întrebi...
   
24:54 Why has this image, De ce această imagine,
this conclusion, this... concluzie, această...
   
24:57 all the rest of it, become tot restul, devine fantastic de real?
so fantastically real?  
   
25:01 B: Yes. It seems to be B:Da. Pare că este atât de real...
standing there real...  
   
25:03 and everything şi totul se referă la asta.
is referred to it.  
   
25:06 K: More real than the K: Mult mai real decât
marbles, than the hills. marmura, dealurile.
   
25:09 B: Than anything, yes. B: Decât totul, da.
S: More real than anything. S: Mai real decât orice.
   
25:11 K: Why? K:De ce?
   
25:21 S: I think it is hard to say why... S: Cred că este greu de
  spus de ce...
   
25:26 except that it seems to... pare că....pentru ca
because it would give me security. îmi dă siguranţă.
   
25:30 K: No, no. We have gone K:Nu, nu, Am mers mai
much further than that. departe de atât.
   
25:32 B: Because, suppose abstractly B:Pentru că, presupunem
and as an idea... abstract şi ca o idee...
   
25:36 we can see the whole că putem vedea că nu
thing as no security at all... oferă siguranţă...
   
25:39 I mean, just looking at it adică, îl privim abstract
rationally and abstractly. şi raţional.
   
25:42 S: That is putting the S: Dar punem carul înaintea boilor.
cart before the horse.  
   
25:44 B: No, I am just saying that B:Nu, spun că dacă ar fi vorba
if it were some simple matter... despre ceva material...
   
25:48 giving that much proof, you care să ne dea o dovadă,
would have already accepted it. am accepta deja.
   
25:52 S: Right. S:Corect.
   
25:54 B: But when it comes to this, B: Dar cand e vorba de asta,
no proof seems to work. nici o dovadă nu e suficientă.
   
25:57 S: Right. Nothing seems to work. S:corect. Nimic nu
  pare să funcţioneze.
   
25:59 B: Because it seems.. B:Pentru că pare...
You say all that... Tu spui toate astea...
   
26:01 but here I am presented dar eu mă confrunt cu
with the solid reality... realitatea solidă...
   
26:04 of myself and my security, eu şi siguranţa mea,
which seems to deny... care pare că neagă...
   
26:07 there is a sort of reaction există un fel de reacţie
which seems to say: care spune parcă :
   
26:09 well, that may poate aşa este...
be plausible...  
   
26:10 but really, it's only words. dar sincer, sunt doar vorbe.
The real thing is me. Do you see? Eu sunt real. Vedeţi asta?
   
26:15 S: But there is more than that. S: Dar este mai mult de atât.
Why it has such potency? De ce are atâta putere?
   
26:21 I mean why it seems to De ce are atâta importanţă?
take on such importance.  
   
26:24 B: Well, may be. But I am saying it B: Poate. Dar pare că
seems that the real thing is me... singurul real sunt eu...
   
26:30 which is all important. şi asta este important.
   
26:34 S: There's no question about it. S: Fără îndoială.
Me, me, me is important. Eu, eu, eu sunt important.
   
26:37 K: Which is an idea. K:Şi asta este o idee.
   
26:39 B: But it doesn't... we can B: Dar nu are...putem spune
say abstractly it is an idea. că este o idee abstractă.
   
26:42 The question is, how do Întrebarea este, cum
you break into this process? ajungem acolo?
   
26:46 K: No. I think we K:Nu. Cred că o putem
can break into it... împărţi în..
   
26:48 or break through it, sau trece prin ea,
or get beyond it... sau dincolo de ea...
   
26:55 only through perception. doar prin percepţie.
   
26:59 B: Yes. B:Da.
   
27:01 Because otherwise every thought Pentru că altfel orice gând
is involved in that therefore... este implicat în asta şi...
   
27:05 S: Because I am going S: Pentru că voi trece prin asta...
to get through it...  
   
27:07 because it will make pentru că mă face să
me feel better. Right. mă simt bine. Corect.
   
27:09 B: The trouble is that all that B: Problema este că
we have been talking about... tot ce am discutat...
   
27:12 is in the form of ideas. are forma unor idei.
They may be correct ideas... Poate sunt corecte...
   
27:14 but they won't break into this. dar nu se vor separa.
S: Right. S:Corect.
   
27:17 B: Because this dominates B:Pentru că asta domină
the whole of thought. întregul gând.
   
27:19 S: That's right. You could S:Corect. Am putea să ne
even ask why are we here. întrebăm de ce suntem aici?
   
27:22 We are here because... Suntem aici pentru că....
   
27:23 K: No sir. Look, if I feel... K:Nu, domnule. Dacă eu simt..
   
27:28 my security lies că siguranţa mea stă într-o imagine...
in some image I have...  
   
27:32 a picture, a symbol, o fotografie, un simbol, o concluzie...
a conclusion...  
   
27:35 an ideal and so on, I would... un ideal, etc.nu aş trata-o ...
   
27:38 put it not as an abstraction ca pe o abstracţie
but bring it down. şi aş distruge-o.
   
27:45 You see, it is so. Vedeţi, aşa este.
   
27:48 I believe in something. Cred în ceva.
   
27:54 Actually. Now I say, Acum. Şi apoi spun
why do I believe. de ce cred.
   
27:58 B: Well, have you B: Ai făcut asta?
actually done that?  
   
28:00 K: No, I haven't because I have K:Nu, pentru că nu am
no beliefs. I have no picture... credinţe. Nu am imagini...
   
28:03 I don't go in for nu mai intru în jocuri din astea.
all those kind of games.  
   
28:07 I said 'if'. Spun "dacă".
S: If, right. S:Corect.
   
28:10 K: Then I would bring the abstracted K: Aş aduce lucrul abstract
thing into a perceptive reality. în realitatea percepută.
   
28:24 S: To see my belief, is that it? S: Să îmi văd credinţa, nu?
K: See it. K:Să o văd.
   
28:27 S: To see my belief. Right. S: Să îmi văd credinţa.
  Corect.
   
28:31 To see that 'me' in operation. Să mă "văd"în acţiune.
   
28:36 K: Yes, if you like K:Da, puteţi spune şi aşa.
to put it that way.  
   
28:39 Sir, wait a minute. Aşteptaţi un moment domnule.
Take a simple thing... Să luăm un lucru simplu...
   
28:42 Have you a conclusion Aveti o concluzie
about something? despre ceva anume?
   
28:44 Conclusion, a concept? O concluzie, un concept?
   
28:47 S: Yes. S:Da.
K: Eh? K:Ei?
   
28:48 S: Yes, I think I do. S: Da, cred că am.
K: Now, wait a minute. K:Aşteptaţi un pic,
   
28:50 How is that brought about? Cum aţi ajuns la asta?
S: Well, through... S:Păi, prin...
   
28:55 K: Take a simple thing, not K:Alegeti un lucru simplu,
complicated, take a simple thing. nu complicat.
   
29:00 A concept that I am an Englishman. Conceptul că sunt Englez.
   
29:05 B: The trouble is B:Problema este că,
that we probably... probabil noi...
   
29:06 don't feel attached nu simţim că suntem
to those concepts. ataşaţi de aceste concepte.
   
29:09 K: All right. K:Corect.
   
29:12 S: Let's take one S: Să luăm ceva
that is real for me: real pentru mine:
   
29:15 take the one about faptul că sunt doctor.
me being a doctor.  
   
29:19 K: A concept. K:Un concept.
   
29:19 S: That's a concept. That's a S:Este un concept. Este o
conclusion based on training... concluzie bazată pe pregătire...
   
29:26 based on experience, based pe experienţă, pe plăcerea
on the enjoyment of the work. de a munci...
   
29:32 K: Which means what? A doctor K: Şi înseamnă ce? Un doctor
means, the conclusion means... înseamnă, concluzia înseamnă....
   
29:36 he is capable of că el este capabil de anumite activităţi.
certain activities.  
   
29:39 S: Right, OK. Let's S:Corect. OK. Să discutăm concret.
take it, concretely.  
   
29:41 K: Concretely. Work at it. K:Concret. Să vedem.
   
29:43 S: So now I have got the fact S: Acum ştiu că există un fapt concret...
that there is a concrete fact...  
   
29:45 that I've had this training... că am făcut
  această pregătire...
   
29:47 I get this pleasure munca îmi oferă plăcere...
from the work...  
   
29:49 I get a kind of feed back... primesc un feed-back...
   
29:51 I've got a whole community fac parte dintr-o comunitate.
of feed in.  
   
29:53 Books I've written, Cărţile scrise, hârtiile, poziţiile.
papers, positions.  
   
29:56 K: Move, move. K: Mişcare, mişcare.
   
29:57 S: All right. All that. S:Corect. Toate astea.
Now, that is my belief. Asta este credinţa mea.
   
30:01 That belief that I am a doctor is Credinţa că sunt doctor se
based on all that, that concept. bazează pe concept.
   
30:07 OK. Now, I continually OK. Şi eu continui să acţionez astfel.
act to continue that.  
   
30:11 K: Yes, sir, that is understood. K: Da, domnule, se înţelege.
S: OK. S:OK.
   
30:13 K: Therefore you have a conclusion. K: Prin urmare aveţi o concluzie.
   
30:16 You have a concept Ai un concept: că eşti doctor.
that you are a doctor.  
   
30:18 S: Right. S:Corect.
   
30:19 K: Because it's based on knowledge, K: Pentru că se bazează pe cunoaştere,
experience, everyday activity. experienţă, activitate zilnică.
   
30:23 S: Right, right. S:Corect, corect.
K: Pleasure and all the rest of it. K: Plăcerea şi restul.
   
30:25 S: Right. S:Corect.
K: So what is real in that? K: Şi ce este real în asta?
   
30:29 What is true in that? Real? Ce este adevărat în asta? Real?
S: What do you mean? S:Ce vrei să spui?
   
30:34 K: Actual, actual. K:Actual, de fapt.
   
30:37 S: Well, that is a good S: Bună întrebare.
question. What is actual? Ce este de fapt?
   
30:40 K: No, wait, it's so simple. What K:Nu, stai, este simplu. Ce este
is actual in that? Your training. de fapt acolo? Pregătirea ta.
   
30:43 S: Right. S:Corect.
   
30:45 K: Your knowledge. K: Cunoaşterea ta.
   
30:47 Your daily operation. Modul în care acţionezi zilnic.
   
30:49 That's all. The rest Asta este tot. Restul
is a conclusion. este o concluzie.
   
30:53 B: But what is the rest? B: Care rest?
   
30:55 K: The rest: I am much better K: Restul: sunt mai bun
than somebody else. decât altcineva.
   
31:00 B: Or this thing is going to keep B: Sau lucrul ăsta mă va ţine
me occupied in a good way. ocupat în mod benefic.
   
31:05 K: I will never be lonely. K: Nu voi fi singur.
S: Right. I know what's going... S:Corect. Înţeleg ce se întâmplă...
   
31:09 to happen to 'X' because cu "X" pentru că am
I have this knowledge. această cunoaştere.
   
31:11 K: Yes. So? K: Da, Şi?
   
31:13 B: Well, that is part of it. B: Asta pe de o parte.
K: Of course, much more. K: Desigur, este mai mult.
   
31:16 S: Yes, go ahead. I want S: Da, să continuăm.
to hear what you... Vreau să aud ce...
   
31:19 B: But isn't there also a certain B: Dar nu este acolo şi o
fear that if I don't have this... teamă că dacă nu am asta...
   
31:24 then things will be pretty bad. atunci va fi foarte rău.
   
31:28 S: Right. OK. S:Corect. Ok.
B: And that fear seems to spur on... B: Şi acea frică pare să iasă...
   
31:33 K: Of course. And if the K: Desigur. Şi dacă
patients don't turn up? pacienţii nu apar?
   
31:37 B: Then I have no money. B: Nu sunt bani.
K: Fear. K:Frica.
   
31:39 S: Then no activity. S: Nu există activitate.
K: So loneliness. Back. K: Singurătate. Înapoi.
   
31:43 S: Back again. Right. S: Înapoi. Corect.
K: So, be occupied. K: Deci, să fii ocupat.
   
31:47 S: Be occupied doing this, S: Să fii ocupat făcând asta,
completing this concept. OK? lucrezi la concept. Ok?
   
31:52 K: Be occupied. K:Să fii ocupat.
S: Right. S:Corect.
   
31:54 It's very important! Este foarte important!
   
31:57 Do you realise how important Realizaţi cât de important este
that is to people, to all... pentru oameni, pentru toţi...
   
31:59 to all people, to be occupied? oamenii, să fie ocupaţi?
K: Of course. K:Desigur.
   
32:04 S: Do you get the meat of that? S: Înţelegeţi sensul?
K: Of course. K:Desigur.
   
32:07 S: How important it is to S: Cât de important este
people to be occupied. pentru oameni să fie ocupaţi.
   
32:11 I can see them Îi pot vedea fugind pe aici.
running around.  
   
32:13 K: A housewife is occupied. K: O casnică este ocupată.
B: Exactly. B:Exact.
   
32:18 K: Remove that occupation, K: Înlăturaţi ocupaţia
she says, please... iar ea spune, vă rog...
   
32:21 B: ...what shall I do? B:...ce voi face de acum?
   
32:22 S: We have that as a S: Avem acest fapt.
fact. Since we put... De vreme ce am pus...
   
32:24 electrical equipment echipament electric în case...
into the houses...  
   
32:26 the women are going crazy... femeile au înebunit....
   
32:27 they have got nothing nu mai au ce face cu timpul lor.
to do with their time.  
   
32:30 K: But, no. The result of this, K:Dar, nu. Rezultatul este
neglect of their children. că îşi neglijează copiii.
   
32:34 Don't talk to me about it! Să nu vorbim despre asta!
   
32:36 S: (laughs) Right. S: (râde) Corect.
OK. Let's go on. Ok. Să continuăm.
   
32:39 Now we have got Avem acum acest
this fact, occupied. fapt...ocupat.
   
32:41 K: Occupied. Now... K: Ocupat. Acum...
   
32:45 Is this occupation an Este aceasta ocupaţie o
abstraction, or actuality? abstracţie sau un fapt real?
   
32:51 S: This is an actuality. S:Un fapt real.
K: Which? K:Care?
   
32:53 S: Actuality. I'm actually occupied. S: Actual. Sunt ocupat.
K: No. K:Nu.
   
33:02 B: What is it? B: Ce este?
   
33:08 K: You're actually occupied. K: Eşti ocupat.
   
33:10 S: Yes. S:Da.
K: Daily. K:Zilnic.
   
33:11 S: Daily. S:Zilnic.
   
33:15 B: What do you really mean B: Ce înţelegi prin
by occupied? Do you see... ocupat? Vezi...
   
33:18 S: What do you mean? S: Ce vrei să spui?
   
33:20 B: I can say I am actually doing B: Că fac totul de fapt .
all the operations. That is clear. Asta este clar.
   
33:23 I am seeing patients Ca şi doctor văd pacienţi.
as the doctor.  
   
33:25 S: You are going to do your thing. S: Îţi faci treaba.
   
33:27 B: I am doing my thing, getting B: Îmi fac treaba, îmi
my reward and so on. primesc recompensa, etc.
   
33:31 'Occupied' it seems to me... Pentru mine "ocupat"...
   
33:32 has a psychological meaning, are un sens psihologic,e mai
further than that... mult decât atât..
   
33:35 that my mind is in that thing că mintea mea este
in a relatively harmonious way. implicată armonios în acel lucru
   
33:41 There was something I saw Am văzut odată la TV ceva...
on television once...  
   
33:43 of a woman who was o femeie care era
highly disturbed... foarte tulburată...
   
33:45 and it showed on iar encefalografia arăta...
the encephalograph...  
   
33:47 when she was occupied că atunci când era ocupată
doing arithmetic sums... să adune cifre...
   
33:50 the encephalograph encefalograful mergea încet.
went beautifully smooth.  
   
33:52 She stopped doing the sums S-a oprit din calcule şi a
and it went all over the place. luat-o de la capăt.
   
33:57 Therefore, she had to keep Trebuia să facă ceva...
on doing something...  
   
34:00 to keep the brain şi aşa creierul lucra corect.
working right.  
   
34:03 K: Which means what? K: Şi asta înseamnă?
   
34:05 S: Go ahead. S:Continuă.
B: What does it mean? B:Ce înseamnă?
   
34:08 K: A mechanical process. K: Un proces mecanic.
S: That's right. S:Corect.
   
34:13 B: It seems that the B: Ca Şi cum creierul este neliniştit...
brain starts jumping...  
   
34:15 all over the place dacă nu are o ocupaţie...
unless it has this thing.  
   
34:17 K: A constant... K:Una constantă....
B: ...content. B:..ceva.
   
34:22 K: So you have reduced K: Şi te-ai redus pe tine
yourself to a machine. la stadiul de maşină.
   
34:26 S: Don't say it! (Laughter) S: Nu mai spune! (Râsete)
   
34:31 No, it's not fair. Nu, nu este drept.
But it is true. Dar este adevărat.
   
34:34 I feel there is a mechanical... Simt că este mecanic...
K: Responses. K:Raspunsurile.
   
34:38 S: Oh yes, commitment. S: Da, angajamente.
K: Of course. K:Desigur.
   
34:41 B: But why does the brain... B: Dar de ce creierul..
   
34:43 begin to go so wild este de nestăpânit
when it's not occupied? cand nu este ocupat?
   
34:45 S: That's right. S:Corect.
   
34:48 B: The brain begins to jump around B: Creierul face asta
wildly when it's not occupied. când nu este ocupat.
   
34:52 That seems to be a Pare a fi o experienţă
common experience. comună.
   
34:53 K: Because in occupation K: Pentru că dacă face ceva
there is security. se simte în siguranţă.
   
34:56 B: There is order. B:Există o ordine.
K: Order. K:Ordine.
   
34:58 S: In occupation there is a S: Exista automat o ordine
kind of mechanical order. dacă există o ocupaţie.
   
34:59 K: Mechanical order. K: Ordine mecanică.
   
35:01 B: So we feel our B: Noi simţim siguranţa
security really... ca pe ceva real...
   
35:02 means we want order. asta înseamnă ca
Is that right? vrem ordine.Corect?
   
35:04 K: That's it! K:Da!
B: We want order inside the brain. B: Vrem ordine în creier.
   
35:08 We want to be able to project Vrem să putem face proiecţii
order into the future, for ever. în viitor, mereu.
   
35:11 K: That's right. K:Corect.
S: That's right. S:Corect.
   
35:13 Would you say that you can Ai spune că poţi obţine
get it by mechanical order? asta prin ordine mecanică?
   
35:15 B: But then we get dissatisfied B: Dar aşa devenim nemulţumiţi
with it, you say... de asta, tu spui...
   
35:18 'I am getting sick, bored with it, "M-am îmbolnăvit, m-am săturat,
I am sick of this mechanical life... mi-e sila de această viaţă mecanică...
   
35:21 I want something vreau ceva mai interesant".
more interesting'.  
   
35:22 K: That is where the gurus K: Şi aici apare guru! (Râde)
come in! (Laughter)  
   
35:25 B: Then the thing B: Şi lucrurile o iau razna iar.
goes wild again.  
   
35:28 The mechanical order Ordinea mecanică nu
won't satisfy it... va aduce satisfacţie...
   
35:29 because it works pentru că funcţionează
for a little while. pentru scrut timp.
   
35:31 S: I don't like the way something S: Mi se pare că ne scapă ceva.
is slipping in there.  
   
35:34 You say that we are going Spui că noi alergăm de la
like from one thing to another. un lucru la altul.
   
35:37 I'm looking for satisfaction Caut satisfacţie şi apoi
and then I'm not satisfied. nu îmi mai place.
   
35:41 B: I am looking for some regular B: Caut puţină ordine şi asta este bine.
order which is good.  
   
35:45 And I think that by my job Şi cred că meseria mea de
as a doctor I am getting it. doctor îmi oferă asta.
   
35:48 S: Yes. S:Da.
   
35:50 B: But after a while B: Dar după un timp
I begin to feel it is... încep să simt că este...
   
35:52 too repetitious, prea repetitivă, mă plictisesc.
I'm getting bored.  
   
35:54 S: OK. But suppose S: Ok. Dar să presupunem că
that doesn't happen. nu se întâmplă asta.
   
35:56 Suppose some people become Să presupunem că unii oameni
satisfied with mechanical order. sunt mulţumiţi de această ordine.
   
35:59 B: They don't really. B: Nu chiar. Devin stupizi.
Then they become dull.  
   
36:01 K: Quite. Mechanical; so K:Da. Mecanici; atât de
mechanical they don't... mecanici încât ei nu...
   
36:05 …and you stop that mechanism... ..şi dacă opreşti mecanismul...
   
36:07 the brain goes wild. creierul o ia razna.
S: That's right. S:Corect.
   
36:08 B: So they may feel they are a S: Deci ei simt că devin
bit dull and they would like... stupizi şi ar vrea...
   
36:12 some entertainment... ceva distracţie...
   
36:13 or something more sau ceva mai interesant
interesting and exciting. şi atractiv.
   
36:17 And therefore there Şi aici este o contradicţie...
is a contradiction...  
   
36:20 there is conflict un conflict şi o confuzie...
and confusion...  
   
36:24 in the whole thing. în toată situaţia.
   
36:26 Take this woman who Să luăm două femei care
could always get... ar putea avea mereu...
   
36:29 everything right by doing totul corect făcând
arithmetical sums... cateva calcule...
   
36:31 but you can't keep on doing dar nu poţi face asta
arithmetic sums! (Laughter) la nesfârşit!(râsete).
   
36:37 I mean somewhere Adică trebuie să se
she has got to stop... oprească odată...
   
36:39 doing these arithmetical sums. din a face calcule matematice.
S: Right. S:Corect.
   
36:41 B: Then her brain B: Iar creierul ei o ia
will go wild again. din nou razna.
   
36:43 K: He is asking what K: El intreabă ce îl
is disturbing him. tulbură pe el.
   
36:47 He feels he hasn't Simte că nu a atins subiectul.
put his teeth into it.  
   
36:51 What is disturbing him? Ce îl tulbură pe el?
   
36:53 S: You're right. S: Ai dreptate.
K: What is disturbing you? K: Ce te tulbură?
   
36:56 S: Well, it is this feeling that, S: Este sentimentul că
people will say that... oamenii vor spune că...
   
37:01 K: No, you say, you. K:Nu, ce spui tu.
S: I will say, let's say... S: Aş spune, să zicem...
   
37:04 I can get this order, I can get Pot avea aceasta ordine,
this mechanical order, and I can. mecanică, pot.
   
37:09 K: Yes, you can. K:Da, poţi.
   
37:10 S: From occupying myself S: Să mă ocup de ceva
in something I like. care îmi place.
   
37:13 K: Go on. Proceed. K: Continuă.Mai departe.
   
37:14 S: I can do it. S: Pot face asta.
I can do something I like... Pot face ce îmi place...
   
37:18 and it gets boring, let's say, şi devine plictisitor
or it might get repetitious... să zicem sau repetitiv...
   
37:21 but then I will find dar apoi voi găsi aspecte noi.
new parts of it.  
   
37:24 And then I'll do Şi voi face mai mult...
that some more...  
   
37:26 because that pentru că asta îmi place.
gives me a pleasure.  
   
37:28 I get a satisfaction Îmi dă satisfacţie.
out of it.  
   
37:30 So I keep doing more of that. Asa că fac mai mult decât atât.
It's like an accumulative process. Este ca o acumulare.
   
37:34 K: No, you move from one K: Nu, tu te muţi de la
mechanical process... un mecanism la altul...
   
37:38 get bored with it, and move to te plictiseţti şi te
another mechanical process... duci la alt mecanism...
   
37:41 get bored with it te plictiseşti şi de el şi tot aşa.
and keep going.  
   
37:43 And you call that living! Şi numeşti asta viaţă!
S: That's right. That's it! S:Corect.Asta este!
   
37:47 That's what I call living. Asta numesc eu viaţă.
   
37:49 B: The trouble in it, even B: Dar chiar daca
if I accept all that... accept toate astea..
   
37:52 is that I now try to be sure mă conving că pot continua...
that I can keep on doing this...  
   
37:55 because I can always pentru că pot anticipa
anticipate a future... mereu viitorul...
   
37:57 when I won't be able altfel nu as putea-o
to do it. You see? face.Vedeţi?
   
37:59 I will be a bit too Voi fi prea bătrân pentru job...
old for the job...  
   
38:02 or else I'll fail. sau voi aş eşua.
I'll lose the job... Voi pierde slujba...
   
38:04 In other words, I still have Cu alte cuvnte, există încă o
insecurity in that order. nesiguranţă în acea ordine.
   
38:09 K: Essentially, essentially K:În esenţă este
it is mechanical disorder. dezordine mecanică.
   
38:17 S: Masking itself as order. S: Dar pare a fi ordine.
K: Order. K:Ordine.
   
38:26 Now, wait a minute. Acum , staţi puţin.
   
38:27 Do you see this? Vedeti asta?
   
38:32 Or is it still an abstraction? Sau este doar o abstractizare?
   
38:40 Because, you know, idea... Pentru că ştiţi, ideea...
   
38:42 as Dr. Bohm will tell you, aşa cum vă spune DL.Bohm,
idea means 'observation'... ideea înseamnă "observaţie"...
   
38:49 the root meaning, observation. rădăcina înseamnă
Do you observe this? observaţie. Vedeţi?
   
38:58 S: I see that, yes. S:Da, văd.
I feel that I… Simt că eu...
   
39:05 I think I see... Oh, no. Cred că văd..
I see that. .Oh, nu.Văd.
   
39:10 What I see actually is, Ce văd este..văd..
I see this...  
   
39:14 a movement that o mişcare care face asta...
goes on doing this...  
   
39:17 very much like la fel ca în teoria lui Piaget...
Piaget's theory...  
   
39:20 there is assimilation, există asimilare, acomodare...
an accommodation...  
   
39:23 and then there is seeing şi apoi văd ce nu se potriveste...
of what doesn't fit...  
   
39:25 and going on with it. And then şi continui. Apoi iar asimilare...
there is more assimilation...  
   
39:27 and accommodation şi acomodare şi continuare.
and going on with it.  
   
39:30 The psychologist, Piaget, Psihologul francez Paiget,
the French psychologist...  
   
39:33 describes this as the descrie acest lucru ca
normative of human brains. normativele creierului uman.
   
39:36 K: Yes, yes. K:Da.
S: You know this. S: Ştii asta.
   
39:40 K: I don't have to read Piaget, K:Nu trebuie să îl citesc pe
I can observe it. Piaget să observ asta.
   
39:43 B: Then the point is... B:Ideea este că....
   
39:46 Are you driven to Eşti atras în asta pentru că...
this because...  
   
39:49 you're frightened of the te sperie instabilitatea creierului?
instability of the brain?  
   
39:52 That would mean being Ceea ce ar insemna să
occupied with this. fii ocupat cu asta.
   
39:55 And it seems then Şi asta înseamnă că
that is disorder. este dezordine.
   
39:58 If you are doing something... Dacă faci ceva....
   
39:59 because you are trying to pentru că vrei să
run away from instability... fugi de instabilitatea....
   
40:01 of the brain, that creierului, asta este
is already disorder. deja dezordine.
   
40:05 S: Yes, yes. S:Da, da.
   
40:06 B: In other words, that will B: Cu alte cuvinte, asta
merely be masking disorder. abia ar masca dezordinea.
   
40:09 S: Yes. Then you are suggesting S:Da. Atunci tu sugerezi
that this is being... că asta este..
   
40:13 the natural disorder dezordinea naturală
of the brain. a creierului.
   
40:14 Are you suggesting Sugerezi cumva o
a natural disorder? dezordine naturală?
   
40:16 B: No, I'm saying that the brain B: Nu, eu spun: creierul
seems to be disordered. pare a fi in dezordine.
   
40:19 This seems to be a fact. Right? Pare a fi un fapt. Corect?
   
40:21 That the brain without Că un creier dacă nu este ocupat...
occupation...  
   
40:23 tends to go into disorder. apare dezordinea.
   
40:25 S: Without the mechanics S: Fara mecanică ajungem la asta.
we get this.  
   
40:28 That's what we know, Asta este ce ştim,
without the mechanics. în afară de mecanică.
   
40:29 K: So that's frightened of it. K: Aşa că se teme de asta.
   
40:31 B: Well, it's dangerous actually B: Pai, este periculos
because one feels that... pentru că persoana simte că...
   
40:34 if it keeps doing this, you don't dacă continuă aşa, cine
know what's going to happen. ştie ce se va întâmpla.
   
40:36 K: Of course it's dangerous. K:Evident că este periculos.
   
40:38 B: I mean I may do all B: Adică aş putea face
sorts of crazy things. lucruri nebuneşti.
   
40:41 K: Yes. All the neurotics, K: Da. Ca toţi nevroticii,
you know all that business. ştiţi...toate cele.
   
40:45 B: I feel that the main danger B: Simt că pericolul major
comes from within. vine din interior.
   
40:49 K: Absolutely. K:Absolut.
   
40:55 Now, when you see it, Acum, când îl vezi,
observe it... îl observi...
   
41:00 there is action, există acţiune, care
which is not fragmented. nu este fragmentată.
   
41:08 B: One can feel that B: Cineva poate simţi
you don't know... că nu ştie...
   
41:11 whether this disorder can stop. dacă această dezordine
If you were sure... va lua sfarsit....
   
41:16 that it could stop, că se poate opri,
that religion... că religia...
   
41:18 that god will take care of it, dumnezeu va avea grijă
or something... de asta sau ceva...
   
41:21 then you will have security. şi atunci va avea siguranţă.
K: Quite. K:Tocmai.
   
41:23 B: That god will give B: Că Dumnezeu îţi va da
you eternal bliss. binecuvantarea eternă.
   
41:28 S: You don't feel that… S: Tu nu simţi că...
   
41:30 you don't feel that you nu simţi că poţi depinde
can depend on anything. de ceva anume.
   
41:32 B: Nothing can control B: Nimic nu poate controla
that disorder. acea dezordine.
   
41:34 This really seems Acesta pare a fi...
to be the thing...  
   
41:36 that there is nothing that că nu există ceva care să
can control that disorder. controleze acea dezordine.
   
41:39 You may take pills, Poţi lua pastile sau să faci lucruri...
or do various things...  
   
41:42 but it's always there dar este mereu acolo
in the background. pe fundal.
   
41:44 S: Right. S:Corect.
K: Quite right. K:Tocmai.
   
41:47 B: I don't know whether we B: Nu ştiu dacă am putea spune,
should say, one question is... o întrebare ar fi...
   
41:49 why do we have this disorder? de ce există această dezordine?
   
41:53 If it were built into Dacă ar face parte
the structure... din structura..
   
41:55 of the brain, seeing creierului, ar fi ceva
this is human nature... propriu omului..
   
41:57 then there would be no way out. atunci nu ar exista
  cale de ieşire.
   
42:00 K: No, sir. I think K: Nu, domnule. Cred că
the disorder arises... dezordinea apare...
   
42:05 first when we are mechanical mai întăi când au loc
processes going on. procese mecanice.
   
42:10 And in that mechanical process Aşa creierul se simte
the brain feels secure... în siguranţă...
   
42:15 and when that şi când acestea...
mechanical process..  
   
42:17 is disturbed, sunt deranjate,
it becomes insecure. devine nesigur.
   
42:21 S: Then it does it again. S: Şi începe iar.
   
42:23 K: Again, and again, and again. K:Iar şi iar şi iar.
   
42:25 S: It never stays S: Nu rămâne
with that insecurity. în nesiguranţă.
   
42:27 K: No, no. K:Nu, nu.
   
42:29 When it perceives this process Cănd percepe că acest proces
is still mechanical... este încă mecanic...
   
42:36 and therefore disorder. şi prin urmare
  este dezordine.
   
42:39 B: The question is why does the B: Întrebarea este: de ce este prins
brain get caught in mechanism? creierul în acest mecanism?
   
42:42 In other words, it seems Cu alte cuvinte, pare
in the situation... că în acea situaţie...
   
42:45 the brain gets caught creierul este prins în
in mechanical process. acest proces mecanic.
   
42:47 K: Because it is the safest, K: Pentru că este cel mai
the most secure way of living. sigur mod de a trăi.
   
42:50 B: Well, it appears that way. B: Pare aşa. Dar de fapt
But it's actually very... este foarte...
   
42:53 K: Not appears. It is K:Nu pare. Pentru moment aşa este.
so for the time being.  
   
42:55 B: For the time being, but B:Pentru moment, d
in the long run it's not. ar pe termen lung nu.
   
42:57 K: Ah, in the long run… K:Ah, pe termen lung...
   
42:58 S: Are you saying S: Spui că suntem legaţi de timp...
we are time bound...  
   
43:04 K: Conditioned to be time bound, K: Suntem condiţionaţi să fim astfel
conditioned by our tradition... prin tradiţie..
   
43:09 by our education, by the educaţie, cultura în care trăim...
culture we live in and so on...  
   
43:13 to operate mechanically. să operăm mecanic.
S: We take the easy way. S: Alegem calea uşoară.
   
43:16 K: The easy way. K: Calea uşoară.
   
43:18 B: But it's also a kind B: Dar este cumva o
of mistake to say... greşeală să spui...
   
43:21 let's say in the beginning... de exemplu la început...
   
43:22 the mechanical way shows că modul mecanic ne arată
signs of being safer... cum să fim în siguranţă...
   
43:27 and at the beginning... şi la început...
   
43:28 the brain makes a mistake creierul face o greşeală şi
and says 'This is safer'... spune "Asa este mai sigur"...
   
43:31 but then somehow dar la un moment dat
it fails to be able... nu mai este capabil...
   
43:34 to see that it has să vadă că a făcut
made a mistake... o greşeală...
   
43:36 it holds to this mistake. şi o menţine.
   
43:39 In the beginning La inceput o poţi numi..
you might call it...  
   
43:40 an innocent mistake to say... să zicem greşeală inocentă...
   
43:42 'This look safer and "Pare mai sigur asta
I will follow it'. şi voi face aşa".
   
43:44 But then after a while... Dar după un timp...
   
43:45 you are getting evidence realizezi că nu este sigur...
that it's not so safe...  
   
43:47 but the brain begins to dar creierul respinge asta.
reject it, keep away from it.  
   
43:52 S: Well, I think you could raise S: Ne-am putea întreba
the issue whether there aren't... dacă nu este...
   
43:57 certain given facts vorba despre ceva
in child rearing. legat de copilărie.
   
43:59 I mean when the mother feels... Când mama simte...
   
44:01 the baby is crying and she că plânge copilul şi îi dă să sugă...
jams a nipple in its mouth...  
   
44:06 that's teaching the baby... îl învaţă...
   
44:07 that you shut up and să tacă şi să aleagă
take the easy way out. calea mai uşoară.
   
44:09 K: Poor baby. (laughs) K:Săracul copil.(râde)
   
44:11 That is only the mothers Asta fac doar mamele
who don't want babies... care nu vor copii...
   
44:15 when they jam in the nipples. când îi fac să tacă.
   
44:18 B: I meant that's part of the B: Cred că este parte a
conditioning which explains... condiţionării care explică...
   
44:22 how it is propagated. cum se propagă.
But it still doesn't explain... Dar nu explică însă...
   
44:27 why the brain doesn't see de ce nu vede creierul în acel
at some stage that it's wrong. moment că este greşit.
   
44:32 S: Why doesn't it see at some S: De ce nu vede la un
stage that it's wrong? moment dat asta?
   
44:36 B: In other words, it continues B: Adică el continuă cu
in this mechanical process... acest proces mecanic...
   
44:39 rather than seeing în loc să vadă
that it's wrong. că este greşit.
   
44:41 K: You are asking, K: Tu întrebi, de ce nu
why doesn't it see that this... vede că acest...
   
44:45 mechanical process is proces mecanic este
essentially disorder. de fapt dezordine.
   
44:48 B: It's disorder and dangerous. B: Este dezordine şi
  este periculoasă.
   
44:50 K: Dangerous. K:Periculoasă.
   
44:51 B: It's complete delusion. B:Este o totală deziluzie.
Its security is totally delusory. Această siguranţă este iluzorie.
   
44:56 S: Why isn't there some sort S: Dar de ce nu există un
of feedback? In other words... feed-back? Altfel spus...
   
45:00 I do something and Fac ceva şi rezultatul
it comes out wrong. este greşit.
   
45:04 At some point I ought La un moment dat trebuie
to realise that. să realizez asta.
   
45:06 For instance I have seen De exemplu: am văzut că viaţa
my life is mechanical. mea este mecanică.
   
45:10 K: Now, wait. You see it? K: Acum, stai. Vezi?
S: But I don't. S:Dar nu văd.
   
45:13 K: Wait. Why is it mechanical? K:Stai.De ce este mecanică?
   
45:20 S: Well, it is mechanical S:Este pentru că merge...
because it goes...  
   
45:23 like this, it is all aşa, este acţiune
action and reaction. şi reacţiune.
   
45:28 K: Why is it mechanical? K:De ce este mecanică?
   
45:32 S: It's repetitious. S:Este repetitivă.
   
45:33 K: Yes, which is mechanical. K: Da şi asta înseamnă mecanică.
S: Which is mechanical. S:Înseamnă mecanică.
   
45:39 I want it to be easy. That is also Vreau să fie uşoară. Si asta este
mechanical. I want it to be easy. mecanic. Vreau să fie uşor.
   
45:45 I feel that that gives me the most Simt că asta îmi oferă multă
security, to keep it mechanical. siguranţă, să fie mecanică.
   
45:51 I get a boundary. I know it's Am o graniţă.Ştiu că este ca atunci
like you say I have the house... când spui că am o casă..
   
45:55 I have got my mechanical life, o viaţă mecanică, care
that gives me security... îmi oferă siguranţă...
   
45:59 it's mechanical because este mecanică pentru
it's repetitious. că este repetitivă.
   
46:02 K: But you haven't K: Dar nu mi-ai răspuns
answered my question. la întrebare.
   
46:04 S: I know I haven't! S: Ştiu că nu!
It's mechanical. Este mecanică.
   
46:10 I'm not sure what your question is. Nu îmi dau seama care este
Your question is why... întrebarea. Este de ce...
   
46:13 K: ...has it become mechanical. K:...a devenit mecanică.
S: Why has it become mechanical? S: De ce a devenit aşa?
   
46:16 B: Why does it remain mechanical? B: De ce rămâne aşa?
   
46:18 K: Why does it become K: De ce devine
and remain mechanical? şi rămâne aşa?
   
46:21 S: I think it remains mechanical, S: Cred că am început
it is the thing we began with. cu rămâne mecanică.
   
46:27 K: Ah, no, you are not... K: Ah, nu, nu eşti...
If you pursue it. Dacă o urmezi.
   
46:31 Why does it remain mechanical? De ce rămâne
  mecanică?
   
46:33 S: I don't see it's mechanical. S:Nu văd că este aşa.
   
46:37 K: What has caused us to accept K: De ce am acceptat acest
this mechanical way of living? mod mecanic de viaţă?
   
46:46 S: I am not sure I can answer that. S: Nu ştiu dacă pot
  răspunde la asta.
   
46:48 The feel of it is that I would see Ideea este că aş vedea
the insecurity, I would see. nesiguranţa.
   
46:53 K: No, look. Wouldn't you be K:Nu, uite. Nu ai fi oare
frightened if there was no… speriat dacă nu ar fi...
   
46:58 S: I would see the uncertainty. S: Aş vedea incertitudinea.
   
47:00 K: No, no. If the mechanical K:Nu, nu. Dacă procesul mecanic...
process...  
   
47:04 of life that one lives al vieţii cuiva s-ar opri brusc...
suddenly stopped...  
   
47:07 wouldn't you be frightened? nu ar fi speriat?
S: Yes. S:Ba da.
   
47:09 B: Wouldn't there be B: Nu ar exista un
some genuine danger? potenţial pericol?
   
47:12 K: That, of course. There is K:Desigur că da. Pericolul
a danger that things might... ca lucrurile să..
   
47:16 B: ...go to pieces. B:...se destrame.
K: ...to pieces. K:..în bucăţi.
   
47:21 S: Well, it is deeper than that. S: Este mai mult de atât.
K: Wait! Find out, come on. K:Stai! Află, hai.
   
47:24 S: It is not just that S: Nu este doar faptul că
there is a genuine... există un potenţial...
   
47:27 danger that I would pericol care m-ar speria.
be frightened.  
   
47:29 It feels like that things Este ca şi cum acele
take on a terribly... lucruri ajung să aibă...
   
47:32 moment-by-moment effect. un efect teribil.
   
47:35 K: No. Look. K: Nu.Uite.
Would total order... Daca ar fi ordine totală...
   
47:45 give it complete security? ai fi in siguranţă? Nu-i aşa?
Wouldn't it?  
   
47:50 Total order. Ordine totală.
S: Right. S:Corect.
   
47:55 K: The brain wants total order. K:Creierul vrea ordine totală.
S: Right. S:Corect.
   
47:58 K: Otherwise it can't K:Altfel nu poate
function properly. funcţiona bine.
   
48:00 Therefore it accepts Prin urmare acceptă
the mechanical... macanicismul..
   
48:05 and hoping it won't şi speră ca asta să
lead to disaster. nu conducă la dezastru.
   
48:09 S: Right. S:Corect.
   
48:10 K: Hoping it will K: Sperând să
find order in that. găsească ordine.
   
48:12 B: Could you say that... B: Ai putea spune că...
   
48:13 perhaps in the beginning poate la început creierul
the brain accepted this... acceptă asta...
   
48:15 just simply not knowing... pur şi simplu nu ştie...
   
48:17 that this mechanism că acest mecaniscism
would bring disorder... aduce dezordine...
   
48:20 and it just went into it şi ajunge acolo
by an innocent state? din inocenţă?
   
48:22 K: Yes. K:Da.
   
48:23 B: But then later... B:Dar mai târziu...
K: ...caught in a trap. K:Este prins în capcană.
   
48:25 B: It's caught in a trap. B: Este prins în capcană.
   
48:26 And somehow it maintains Şi mentine cumva,
this disorder... această dezordine...
   
48:28 it doesn't want to get out of it. nu vrea să iasă din ea.
   
48:31 K: Because it's frightened K: Pentru că îi este teamă de
of greater disorder. o dezordine şi mai mare.
   
48:33 B: Yes. It says... B: Da. Spune...
   
48:34 'All that I've built up may go "Tot ce am creat se poate
to pieces'. In other words... face bucăţi". Altfel spus..
   
48:37 I'm not in the same situation... nu sunt în aceeaşi situaţie...
   
48:39 as when I first went ca prima dată când am intrat
in the trap because... în capcană pentru că...
   
48:41 now I have built acum am creat o
up a great structure. structură mai mare.
   
48:43 I think that structure Şi cred că ea se va face bucăţi.
will go to pieces.  
   
48:46 S: That's right. S:Corect. Am auzit pe cineva...
I heard one man...  
   
48:47 - I nearly jumped -aproape am sărit
out of my seat... de pe scaun...
   
48:49 I heard one man am auzi cum un bărbat
say to another... spunea altuia...
   
48:51 to one of his colleagues, unui coleg, îi zicea...
he says...  
   
48:52 'I have just published "Am publicat a treispezecea
my thirteenth book'. carte",
   
48:55 He said it just like that! Şi o spunea aşa, simplu!
   
48:59 (Laughter) The way he (Râsete) Spunea
said it was desperate. disperat asta.
   
49:02 K: No sir, what I am K:Nu domnule, eu
trying to get at is... vreau să spun..
   
49:04 the brain needs this order... creierul are nevoie
  de această ordine..
   
49:08 otherwise it can't function. altfel nu poate funcţiona.
   
49:10 It finds order in El găseşte ordinea în
mechanical process... procesul mecanic...
   
49:13 because it's trained pentru că este pregătit
from childhood... din copilărie...
   
49:16 do as you are told, etc. să facă ce i se spune, etc.
   
49:20 There is a conditioning Există o condiţionare...
going on right away...  
   
49:23 to live a mechanical life. de a trăi o viaţă mecanică.
   
49:26 S: Right. S:Corect.
   
49:28 B: As also the fear B: La fel şi o frică indusă
induced of giving up... de a renunţa...
   
49:30 this mechanism la acest mecanism.
at the same time.  
   
49:31 K: Of course. K: Desigur.
   
49:32 B: I mean that you are thinking B: Adica omul se gândeşte
all the time that without this... că fără asta...
   
49:35 everything will go to pieces, totul se face bucăţi în
including especially the brain. special creierul.
   
49:39 K: Brain, yes. K: Creierul, da. Şi aşa renunţă...
And so they break from...  
   
49:43 this mechanical business la acest mecanicism şi
and join communities... se alatură comunităţilor...
   
49:48 you know, all the process, care sunt şi ele mecanice.
which is still mechanical.  
   
49:51 S: Right, right. S:Corect.
   
49:54 K: Which means the K: Asta înseamna că, creierul
brain must have order. are nevoie de ordine.
   
50:03 And finds order in Şi o găseşte pe cale
a mechanical way. mecanică.
   
50:08 Now, do I see, Acum, eu văd, vedeţi...
do you see actually...  
   
50:14 the mechanical way of cum modul mecanic de viaţă
living leads to disorder? conduce la dezordine?
   
50:22 Which is tradition. Asta este tradiţia.
   
50:26 If I live entirely in the past, Daca trăiesc doar în trecut
which is very orderly... care este foarte ordonat...
   
50:37 I think it is very orderly, cred ca este aşa, ce are loc?
and what takes place?  
   
50:46 I'm already dead... Sunt deja mort ...
   
50:49 and I can't meet anything. şi nu mai văd altceva.
S: I'm repeating myself always. S: Mă repet mereu.
   
50:54 K: So please don't K:Aşa că te rog să nu
disturb my tradition. îmi tulburi tradiţia.
   
50:59 The communists say that... Comuniştii spun asta...
   
51:00 the Catholics say that şi Catolicii-vedeţi?
- you follow?  
   
51:02 The same thing! Acelaşi lucru! Şi fiecare
And every human being... fiinţă umană...
   
51:05 says, 'Please, I spune "Te rog, am
have found something... găsit ceva...
   
51:07 which gives me order: a care îmi oferă ordine:o credinţă,
belief, a hope, this or that... o speranţă, asta sau aia...
   
51:12 and leave me alone.' lasă-mă în pace".
S: Right. S:Corect.
   
51:16 K: And life isn't going K: Dar viaţa nu îi lasă în pace.
to leave them alone.  
   
51:22 So he gets frightened... Asa că se sperie...
   
51:23 and establishes another şi îşi instalează alt
mechanical habit. obicei mecanic.
   
51:30 Now, do you see Vedeţi acum imaginea
this whole thing? întreagă?
   
51:40 And therefore an instant action... Prin urmare o acţiune
  instantanee...
   
51:43 breaking it all away sparge toate aste şi
and therefore order. apare ordinea.
   
51:47 The brain that says, Creierul care spune "în sfârşit
'at last I have an order... am ordine...
   
51:51 which is absolutely care este de
indestructible.' nezdruncinat."
   
51:58 B: Well, I think it doesn't B: Cred că nu rezultă din
follow from what you said... cele spuse de tine...
   
52:01 that this will happen. că se va întâmpla asta.
K: Of course. K: Desigur.
   
52:02 B: In other words, B:Cu alte cuvinte
you are saying this. tu spui asta.
   
52:04 K: I am saying it. K:Eu spun.
   
52:06 B: But it doesn't B: Dar nu pare
follow logically. urmarea logică.
   
52:10 K: It will follow logically K: Este aşa dacă cercetezi
if you go into it. mai mult.
   
52:12 B: If we go into it. B:Dacă facem asta.
Can we reach a point... Putem ajunge la un punct...
   
52:14 where it really în care asta urmează?
follows necessarily?  
   
52:18 K: I think we can K: Cred că putem explora asta...
only go into it...  
   
52:21 if you perceive the dacă percepi siguranţa mecanică...
mechanical security...  
   
52:28 which the brain has developed, pe care creierul a dezvoltat-o,
attached and cultivated. cultivat-o şi de care s-a ataşat.
   
52:33 S: Can I share with S: Vreau să îţi împărtăşesc ceva...
you something...  
   
52:35 as you are talking, pe masură ce vorbeai eu...
I find myself...  
   
52:39 I see it in a certain way văd asta cam aşa...
though, I see it like this...  
   
52:44 don't get impatient with me too ai răbdare cu mine!
quickly! I see it this way... Văd aşa...
   
52:48 I can see the mechanicalness. Văd mecanicismul.
   
52:52 Right? And I see that I see... Corect? Şi vaăd că văd...
   
52:54 and I was flashing şi mi-au trecut prin minte...
through my mind...  
   
52:57 various kinds o serie de schimburi...
of interchanges...  
   
53:00 between people. dintre oameni. Şi modul
And the way they talk... în care vorbesc..
   
53:02 they way I talk to cum vorbesc cu ei
them at a party... la petrecere...
   
53:05 at a cocktail party, and it's la un coctail, este vorba
all about what happened before. despre ce s-a petrecut înainte.
   
53:09 K: Quite, quite. K:Tocmai.
   
53:10 S: You can see them S: Ei îţi spun cine sunt ei...
telling you who they are...  
   
53:12 in terms of their past. referindu-se la trecut.
   
53:15 K: What they will be. K: Ce vor fi.
S: What they will be. S: Ce vor fi.
   
53:17 This guy I just described Acel tip despre care am
to you, who said... vorbit, care spunea...
   
53:19 'I did my thirteenth book'... "Am scos a treisprezecea carte"...
   
53:21 he said it like that. a spus-o aşa. Este
It is very important... foarte important...
   
53:24 that I get that information. că am aflata asta.
   
53:26 And I see this Şi văd această
elaborate structure. structură elaborată.
   
53:30 This guy has got Acel om şi-a băgat
in his head that... în cap că...
   
53:31 I'm going to think voi gândi ceva
this about him... anume despre el...
   
53:32 and then he is going to go... şi apoi va merge...
   
53:33 to his university and he la universitatea sa şi va fi aşa.
is going to be thought that.  
   
53:36 He is always living like that and El va trăi mereu aşa iar întreaga
the whole structure is elaborate. sa structura este elaborată.
   
53:41 K: Are you doing that? K: Tu faci asta?
   
53:56 S: When did you stop beating S: Când ai încetat să-ţi
your wife! (laughs) baţi soţia? (râsete)
   
54:06 Of course I am doing it. Desigur că fac.
   
54:07 I am doing it right now! Chiar acum! Văd...
I am seeing...  
   
54:09 the structure right now, chiar acum structura...
all this, I am! toate astea, eu sunt!
   
54:11 K: But do you see that we K: Dar ştii că noi am spus ieri...
were saying yesterday...  
   
54:16 fragmentary action că acţiunea fragmentată
is mechanical action. este mecanică.
   
54:19 S: That's right. S:Corect. Este acolo Krishnaji.
It's there, Krishnaji.  
   
54:21 It's there, that's Este acolo, aşa suntem noi.
the way we are.  
   
54:24 K: And therefore political action K: De aceea acţiunea politică nu
can never solve any problems... poate rezolva vreo problemă...
   
54:30 human problems, or the problemele umane, sau oamenii
scientist, as a fragment. de ştiintă, ca pe un fragment.
   
54:36 S: Do you realise S:Realizezi ce spui?
what you are saying?  
   
54:37 Let's really look at Să vedem un pic că înseamnă asta.
what you are saying.  
   
54:39 This is the way it is. Aşa este.
This is the way life is! Asa este viaţa!
   
54:42 K: Right. K:Coect.
   
54:43 S: Right? This is the way it is. S: Corect? Aşa stau lucrurile.
Years and years and years. Ani şi ani de zile.
   
54:48 K: Therefore, why don't K: Şi de ce nu schimbi?
you change it?  
   
54:54 S: That's right. S:Corect. Dar aşa
But this is the way it is. stau lucrurile.
   
54:57 We live in terms Trăim în termenii
of our structures. structurilor noastre.
   
54:59 We live in terms În termenii
of our histories. istoriei noastre.
   
55:01 We live in terms În termenii
of our mechanics. mecanicii noastre.
   
55:03 We live in terms În termenii
of our form. formei noastre.
   
55:05 This is the way we live! Aşa trăim!
   
55:06 K: As we were saying at Ojai... K: Aşa cum am
  spus în Ojai...
   
55:09 when the past când trecutul
meets the present... întâlneşte prezentul...
   
55:11 and ends there, a totally şi se opreşte acolo ceva
different thing takes place. diferit se întâmplă.
   
55:21 S: Yes. But the past doesn't S:Da. Dar nu se întâmplă prea des
meet the present so often. ca ele sa se întâlnească.
   
55:27 K: This is taking place now! K:Dar asta se întâmplă acum!
   
55:29 S: Now it's coming, right now. S: Acum vine, chiar acum.
We are seeing it now. Vedem asta acum.
   
55:34 K: Therefore can you stop there? K: Şi te poţi opri acolo?
S: We must see it totally. S:Trebuie să vedem în întregime.
   
55:38 K: No. The fact, simple fact. K:Nu. Faptul, simplul fapt.
   
55:43 The past meets the Trecutul întâlneşte prezentul.
present. That's a fact. Asta este un fapt.
   
55:48 B: How does the past meet the B: Cum are loc asta?
present? Let us go into that. Să discutăm.
   
55:51 K: We have got four minutes. K:Mai avem patru minute.
   
55:52 S: How do you say the S: De ce spui trecutul
past meets the present? întâlneşte prezentul?
   
55:58 We've got two Acum mai avem două
minutes now! (laughs) minute!(râsete)
   
56:06 B: Well, I think that the past B: Când trecutul întâlneşte prezentul
meeting the present stops... eu cred că se opreşte...
   
56:13 the past is generally active trecutul este activ în
in the present towards the future. prezent prin viitor.
   
56:20 Now, when the past Când trecutul întâlneşte
meets the present then... prezentul atunci
   
56:24 the past stops acting. trecutul nu mai acţionează.
   
56:30 And what it means Şi asta înseamnă că...
is that...  
   
56:32 thought stops acting so gândul nu mai acţionează
that order comes about. şi apare ordinea.
   
56:35 S: Do you think that the S: Crezi că trecutul
past meets the present... întâlneşte prezentul..
   
56:37 or the present meets the past? sau invers?
   
56:39 K: No. How do you meet me? K:Nu. Cum m-ai întâlnit pe mine?
S: I meet you in the present. S: În prezent.
   
56:45 K: No. How do you meet me? K:Nu. Cum m-ai întâlnit pe mine?
   
56:50 With all the memories, Cu toate amintirile, imaginile...
all the images...  
   
56:54 the reputation, the words, the reputaţia, cuvintele, fotografiile,
pictures, the symbol, all that... simbolurile, toate astea...
   
56:59 with that which is the past, care reprezinta trecutul au
you meet me now. condus la intalnirea noastră.
   
57:02 S: That's right. I come S:Corect. Am venit cu un
to you with a comfort... sentiment de încredere...
   
57:05 K: No, no. The past K:Nu,nu Trecutul întâlneşte
is meeting the present. prezentul.
   
57:11 B: Aren't you saying that the past... B: Spui cumva că trecutul...
S: That's right, go ahead. S:Corect, continuă.
   
57:15 B: That the past should B: Că trecutul ar trebui să înceteze
stop meeting the present? să întâlnească prezentul?
   
57:17 S: No. He is not saying that. S:Nu, el nu spune asta.
You can't say that! Nu poti spune asta!
   
57:20 K: I'm saying something, K:Eu spun ceva,
he's right... are dreptate....
   
57:22 S: (Laughs) I know S: (Râde) Ştiu dar
but let him say it. lasă-l să spună.
   
57:25 K: What I'm trying to say is that K: Încerc să spun că
the past meets the present. trecutul întâlneşte presentul.
   
57:29 S: And then? S:Şi apoi?
   
57:30 K: Can the past end there? K: Trecutul se poate opri aici?
Not move forward. Să nu înainteze.
   
57:34 S: Can it? But is that S: Poate? Este asta
the right question? întrebarea corecta?
   
57:38 What is the past meeting the Ce înseamnă trecutul întâlneşte
present? What is that action? prezentul? Care este acţiunea?
   
57:44 K: I meet you with a picture. K: Te întâlnesc intr-o fotografie.
S: Why should I stop? S:De ce m-aş opri?
   
57:49 K: I will show it to you. K:O să-şi arăt.
   
57:52 I meet you with the past, Te intalnesc cu trecutul,
my memories... cu amintirile...
   
57:57 but you might have changed dar poate tu, te-ai
all that in the meantime. schimbat între timp.
   
58:04 So I never meet you. Asa că de fapt nu te
  întâlnesc niciodată.
   
58:06 I meet you with the past. Te întâlnesc cu trecutul
S: Right. That's a fact. S:Corect. Este un fapt.
   
58:09 K: That's a fact. Now if I don't K:Este un fapt. Dacă nu ar
have that movement going on... exista mişcarea continuă...
   
58:16 S: But I do. S:Dar există.
K: Of course, you do. K:Desigur.
   
58:20 But I say that is disorder. Dar eu spun ca asta este
I can't meet you then. dezordine. Nu te pot întâlni atunci.
   
58:24 S: Right. How do you know that? S:Corect. Şi cum ştiu asta?
   
58:29 K: I only know, I don't know it. K: Ştiu doar, nu ştiu asta.
I only know the fact that... Stiu că...
   
58:34 when the past meets the atunci când trecutul întâlneşte
present and continues... prezentul şi asta continuă...
   
58:39 it is one of the factors... este unul din factorii...
   
58:41 of time movement, bondage, mişcării timpului, graniţei,
all the fear, and so on. fricii, etc.
   
58:47 When there is the past meeting Când trecutul întâlneşte
the present, and says yes... prezentul şi spune da...
   
58:52 I am fully aware of this... sunt total conştient de asta...
   
58:56 completely aware of this total conştient de această
movement, then it stops. miscare, atunci se opreşte.
   
59:04 Then I meet you as though... Şi atunci te întâlnesc ca pentru...
   
59:06 for the first time, prima dată, este ceva proaspăt...
there is something fresh...  
   
59:09 it's like a new flower este ca o floare care înfloreşte.
coming out.  
   
59:18 S: Yes. S:Da.
   
59:24 K: I think... K:Cred...-o să continuaăm mâine.
- we will go on tomorrow.  
   
59:29 We haven't really tackled... Nu am ajuns încă...
   
59:32 the root of all this... la rădăcina acestor...
   
59:39 the root, the cause la rădăcina, la cauza sau rădăcina...
or the root...  
   
59:42 of all this disturbance, acestor perturbări,
this turmoil... acestei harababuri...
   
59:46 travail, anxiety travaliu, anxietăţi-vedeţi?
- you follow?  
   
59:50 B: Why should the brain B: De ce trebuie creierul să se afle
be in this wild disorder? în această dezordine sălbatecă?
   
59:53 K: I know, wild. K:Ştiu, sălbatecă.
   
59:59 You, who are a doctor, an analyst Tu, care eşti doctor,
and all the rest of it... analist şi restul...
   
1:00:02 you have to ask that trebuie să pui întrebarea
fundamental question - why? fundamentală- de ce?
   
1:00:07 Why do human beings live this way? De ce trăiesc oamenii astfel?
   
1:00:09 S: Right. Why do they? S:Corect. De ce? Întreb
I ask that all the time. asta tot timpul.
   
1:00:14 Why are human beings sick? De ce sunt oamenii bolnavi?
   
1:00:18 K: Time. K:Timpul.
B: Right. (Laughter) B:Corect (Râsete)