Krishnamurti Subtitles

În singurătate poţi fi cu adevărat în siguranţă

Brockwood Park - 19 May 1976

The Transformation of Man 40:09 K: I don't think we answered K: Ieri nu am răspuns la întrebarea....
yesterday the question...  
   
0:14 why human beings live de ce oamenii trăiesc ca în prezent.
the way they are living.  
   
0:20 I don't think we went into Nu cred că am discutat suficient
it sufficiently deeply. de profund.
   
0:25 Did we answer it? Am răspuns la întrebare?
   
0:29 S: We got to a point… S: Am ajuns într-un punct....nu
we never answered that question. am răspuns la întrebare.
   
0:33 I left here feeling… Am plecat cu sentimentul...
   
0:35 K: No, I was thinking K: Nu, mă gândeam la seara trecută...
about it last night...  
   
0:37 I mean this morning rather... mai degrabă la azi dimineaţă...
   
0:39 and it struck me that şi mi-am dat seama că nu
we hadn't answered it fully. am răspuns complet.
   
0:42 We went into the question of Ne întrebăm dacă "Ne putem
'Can thought observe itself'? observa pe noi înşine?"
   
0:48 S: Right. S:Corect.
B: Yes. B:Da.
   
0:51 K: But I think we ought K:Dar cred că am omis
to answer that question. răspunsul la întrebare.
   
0:54 B: But I think that what we said B: Eram pe cale de a răspunde.
was on the way to answering it.  
   
0:58 It was relevant Era relevant pentru răspuns.
to the answer.  
   
1:00 K: Yes, relevant. K: Da, relevant. Dar nu complet.
But it's not complete.  
   
1:02 B: Yes. B:Da.
   
1:05 S: No, it's not complete, it doesn't S: Nu, nu este complet, nu ţine de asta...
get hold of that issue...  
   
1:09 why do people live de ce trăiesc oamenii aşa...
the way they do...  
   
1:11 and why don't they change? şi de ce nu se schimbă?
   
1:12 Why, knowing this, Ştiu asta şi nu se schimbă, de ce?
they don't change.  
   
1:16 K: Yes. K:Da.
   
1:20 Could we go into that a little Să explorăm asta înainte de
bit before we go on with… a trece mai departe...
   
1:24 S: Well, my immediate answer S: Răspunsul meu la această
to that question was... întrebare a fost...
   
1:28 that they like it, că le place aşa, le oferă...
that it provides...  
   
1:30 we came up against that am discutat şi apoi ne-am
and sort of pulled away... îndepărtat de subiect..
   
1:34 K: I think it's much deeper K: Cred că este mai mult
than that, don't you? decât atât, nu crezi?
   
1:41 Because what is involved... Pentru că există implicaţii...
...economically, if you… economice, dacă tu...
   
1:47 if one actually transformed dacă cineva îşi transformă
one's conditioning... condiţionarea...
   
1:54 the way one lives… modul în care trăieşte...
   
1:57 economically you te trezeşti, economic vorbind....
might find yourself...  
   
1:59 in a very difficult position. într-o postură dificilă.
S: Right. S:Corect.
   
2:03 K: And also, it's going K: Şi este de asemenea
against the current. împotriva curentului.
   
2:08 Completely against Total împotrivă.
the current.  
   
2:11 B: Are you saying B:Spui că asta poate duce...
that it might lead...  
   
2:13 to a certain objective la o anumită nesiguranţă obiectivă?
insecurity?  
   
2:15 K: Objective insecurity. K:Nesiguranţă obiectivă.
   
2:17 B: It's not merely a matter B: Nu este doar în imaginaţie.
of the imagination.  
   
2:18 K: No, actual insecurity. K:Nu, lipsa de siguranţă.
   
2:21 B: Because a lot of things we B: Pentru că ieri am discutat
were discussing yesterday...  
   
2:23 was some illusion of despre iluzia siguranţei
security or insecurity... sau nesiguranţă...
   
2:26 but in addition there dar mai există ceva natural...
is some genuine...  
   
2:28 K: ...genuine insecurity. K:..o nesiguranţă autentică
B: ...insecurity. B:...nesiguranţă.
   
2:32 K: And also, doesn't it imply that K: Şi asta nu implică să fii singur.
you have to stand alone.  
   
2:40 S: It definitely… S: Desigur....ai fi într-o nouă...
you would be in a new…  
   
2:46 You would be in a Ai fi într-o stare...
totally different...  
   
2:48 position because diferită pentru ca nu ai fi...
you wouldn't be...  
   
2:49 K: It's like, completely... K: Ca şi cum esti total-nu izolat-
- not isolated -  
   
2:56 away from the stream. în afara curentului.
   
3:00 And that means that Şi asta înseamnă că
you have to be alone... trebuie să fii singur....
   
3:04 psychologically alone... psihologic vorbind...
   
3:07 and whether human şi dacă omul poate suporta asta.
beings can stand that.  
   
3:11 S: Certainly this other is S: Este vorba despre a fi împreună.
completely to be together.  
   
3:14 K: That is herd instinct, which all K: Este un instinct de bază, pe
the totalitarian people use... care îl folosesc oamenii totalitari...
   
3:20 and also everything şi totul este de asemenea
is together... împreună...
   
3:23 be with people, să fii cu oameni şi să nu fii singur.
don't be alone.  
   
3:27 S: Be like them, be with them… S:Să fii ca ei, cu ei...
   
3:30 It's all based on competition... Totul se bazează pe competiţie...
   
3:33 in some way, I am eu sunt într-un fel mai bun ca tine...
better than you...  
   
3:36 K: Of course, of course. K: Desigur, desigur.
All the Olympiad is all that. Toate Olimpiadele arată asta.
   
3:39 B: Well, it's unclear because... B: Este neclar pentru că...
   
3:41 in some sense we ar trebui să fim împreună...
should be together...  
   
3:43 but not in that sense... dar nu în sensul asta...
K: Of course. K:Desigur...
   
3:46 B: Society, it seems B: Mi se pare că societatea ne oferă...
to me, is giving us...  
   
3:48 some false sense un mod fals de a fi împreună...
of togetherness...  
   
3:51 which is really care de fapt este fragmentare.
fragmentation.  
   
3:53 K: Yes, quite right. K:Da, exact.
   
3:54 B: But it's called being together. B: Dar numim asta a fi împreună.
   
3:57 It makes you feel that Asa te simţi pe moment.
way, for a moment.  
   
4:00 K: So would you say, one K: Ai spune că una din cauzele majore...
of the main reasons...  
   
4:06 that human beings pentru care oamenii nu vor să...
don't want to...  
   
4:08 radically transform se transforme radical...
themselves...  
   
4:11 is that they are este că sunt speriati...
really frightened...  
   
4:15 of not to belong să nu aparţină unui grup...
to a group...  
   
4:17 to a herd, to something unei turme, de ceva definit...
definite...  
   
4:21 which implies standing şi să fie complet singuri?
completely alone?  
   
4:25 And I think from that aloneness Cred că din acea stare poti
you can only co-operate... doar coopera...
   
4:29 not the other way round. şi nu invers.
   
4:33 S: Certainly, empirically, S: Sigur că da, empiric,
people don't like... oamenilor nu le place...
   
4:38 to be different, that we know, să fie diferiţi, asta ştim
and empirically they… şi empiric ei...
   
4:44 K: You must have seen K:Poate că ai văzut la televizor...
on the television...  
   
4:48 Chinese boys training, Băieţi din China care antrenează Ruşi...
the Russians...  
   
4:52 all the eastern oamenii din statele satelit din est...
satellite people...  
   
4:57 all of them training, toţi se antrenează împreună,
training, never alone. niciodată singuri.
   
5:01 S: Right. S:Corect
B: Yes. B:Da.
   
5:04 K: I once talked to a FBI man. K:Am vorbit odată cu cineva de la FBI.
   
5:10 He came to see me A venit să mă vadă şi a spus...
and he said...  
   
5:12 'Why is it that you walk "De ce mergi mereu singur?
alone all the time?  
   
5:16 Why are you so much alone? De ce esti singur atât de mult?
   
5:18 I see you among the hills Te văd cum mergi pe dealuri
walking alone… why?' singur...de ce?"
   
5:24 You follow? He thought, Vedeţi? S-a gandit că este deranjant.
that's very disturbing.  
   
5:30 B: I think, even anthropologists B: Cred că şi antropologii au constat că..
find that...  
   
5:33 in more primitive people... la multe popoare primitive....
   
5:35 the sense of dorinta de a aparţine tribului...
belonging to the tribe...  
   
5:38 is even stronger. este mai puternică.
They feel completely lost... Ei se simt pierduţi...
   
5:40 their entire psychological întreaga lor structură psihologică...
structure...  
   
5:43 depends on being in the tribe. depinde de a fi parte a tribului.
   
5:45 K: And I think, that is K: Şi eu cred că ăsta este unul
one of the reasons why... din motivele pentru care...
   
5:47 we don't want to... nu vrem să....
   
5:50 we are frightened! ne este frică!
   
5:55 After all, cling to the misery În fond, te agăţi de toată mizeria
that you already know... cu care eşti obişnuit...
   
5:58 than come into another kind în loc sa intri în alta necunoscută.
of misery that you don't know.  
   
6:02 S: That's right. But there is a S:Corect. Dar aici este o întreaga schemă
whole action/reaction scheme. acţiune/reacţiune.
   
6:08 That is, by being with others... Adică, dacă eşti cu ceilalţi...
K: ...you're safe. K:... eşti în siguranţă.
   
6:13 S: ...you're safe. And you're… S:....esti în siguranţă. Şi eşti...
   
6:16 it even goes further, merge mai departe, există o acţiune...
there is an action...  
   
6:22 it's almost as if you could ca şi cum ai spune că fiind cu alţii...
say that being with others...  
   
6:24 is the off-shoot of trăieşti mereu cu...
always living from...  
   
6:29 'you're this, I compare myself "tu eşti asta, mă compar cu
with you and therefore... tine şi de aceea...
   
6:33 I'm together with you', suntem împreună" ceva de genul.
sort of as the afterthought.  
   
6:37 You know what I mean? Înţelegeţi ce vreau să spun?
That is part of the circle. Este parte a cercului.
   
6:41 B: Even if you leave B: Chiar dacă renunţi
off comparison... la comparaţie...
   
6:42 I think there is cred că este ceva mai profund...
something deeper...  
   
6:44 in the sense that adică oamenii simt acest...
people feel this...  
   
6:47 togetherness, this împreună, acest mod de a aparţine...
sense of belonging...  
   
6:49 to the group, even if la grup, chiar dacă nu se compară...
they are not comparing...  
   
6:52 they just feel it's safe, ei simt doar ca este sigur,
they will be taken care of... că cineva va avea grijă de ei...
   
6:55 like your mother may aşa cum făcea mama...
have taken care of you...  
   
6:57 you are sort of gently supported, esti sprijinit uşor şi asta...
that fundamentally...  
   
7:04 it'll be all right because este bine pentru că grupul
the group is large, it's wise... este mare, este înţelept...
   
7:07 it knows what to do. ştie ce să facă.
   
7:09 I think there is a feeling Cred că este un sentiment adânc.
like that, rather deep.  
   
7:15 The church may give that feeling. Biserica îţi poate da
  acest sentiment.
   
7:16 K: Yes. You've seen K:Da. Aţi văzut acele imagini cu animale?
those animal pictures?  
   
7:22 They are always in herds. Sunt mereu în turmă.
   
7:25 S: Except the mountain lion. S: În afară de leul de munte.
   
7:26 Did you ever read Aţi citit despre el?
about the lion?  
   
7:28 There have been Au existat nişte studii...
some studies done...  
   
7:30 by this fellow Shaller, in facute de Shaller, în care
which he shows that the lion… arată că leul...
   
7:34 always, in lion groups... mereu, în grupurile de lei...
   
7:37 there is always one există mereu unul care este singur.
who goes off alone.  
   
7:40 K: Yes… K:Da...
S: You have read about that? S: Ai citit despre asta?
   
7:42 K: I've heard about it. K: Am auzit.
B: Anyway, the cats are not… B: În fine, pisicile nu sunt...
   
7:46 K: The feeling of aloneness K: Sentimentul de singurătate
is much more... este mult mai...
   
7:52 - it has got a - este o provocare.
great deal in it.  
   
7:54 It isn't just - I say, Aş spune că nu este doar izolare.
it is not isolation.  
   
7:58 S: Right. S:Corect.
   
8:00 B: But, I was asking, B: Dar, am întrebat, oamenii caută...
people are seeking...  
   
8:04 that sense that from acel sentiment că de
the group you have... la grup primeşti...
   
8:05 some support from the whole. un fel de suport.
K: Of course. K:Desigur.
   
8:09 B: Now, isn't it possible that you B: Oare tu discuţi despre o singurătate...
are discussing an aloneness...  
   
8:12 in which you have în care ai o anumită siguranţă?
a certain security?  
   
8:17 People are seeking in the Oamenii caută un fel de
group a kind of security... singuranţă în grupuri...
   
8:20 it seems to me, that can arise mi se pare mie, care poate
actually only in aloneness. apărea doar în singurătate.
   
8:24 K: Yes, that's right. K: Da, este corect.
   
8:26 In aloneness you can În singurătate esti complet în siguranţă.
be completely secure.  
   
8:28 B: I wonder if we could discuss B: Ma întreb dacă putem discuta
that because it seems... asta pentru că se pare...
   
8:32 there is an illusion there... că este o iluzie aici...
   
8:33 people sense that you might oamenii simt ca ai putea
feel that you should... simţi că ar trebui...
   
8:35 have a sense of security. să te simţi în siguranţă.
K: Quite. K:Tocmai.
   
8:38 B: And they are looking for it B: Şi caută asta în grup, grupul fiind...
in a group, the group being...  
   
8:41 representative of reprezentantul a ceva universal.
something universal.  
   
8:44 K: The group is not K: Grupul nu este ceva universal.
the universal.  
   
8:46 B: It isn't, but that's B: Nu este, dar asta credem noi.
the way we think of it.  
   
8:48 K: Of course. K:Desigur.
   
8:49 B: The little child thinks the B: Copilul mic crede că tribul este lumea.
tribe is the whole world.  
   
8:52 K: I mean, a human being K: Adică un om care trăieşte aşa...
as he lives this way...  
   
8:59 if he transforms himself, dacă se transformă, devine
he becomes alone, he is alone. singur, este singur.
   
9:08 that aloneness dar singurătatea nu este izolare...
is not isolation...  
   
9:11 and therefore it's a form şi de aceea este o forma
of supreme intelligence. de inteligenţă supremă.
   
9:16 B: Yes, but could you go B: Da, dar poţi discuta mai departe ...
into that a little further...  
   
9:18 about it not being isolation... despre a nu fi izolat...
   
9:20 because at first pentru că la început când spui singur...
when you say alone...  
   
9:22 the feeling is that I'm here, am sentimentul că sunt aici,
entirely apart. Right? total separat.Corect?
   
9:25 K: It is not apart, no. K:Nu separat, nu.
B: That perhaps... B:Asta poate...
   
9:28 S: What do you think it is S: Ce crezi că experimentează
that a person experiences? o persoană?
   
9:33 There is one part of it that Oamenii par să fie atraşi...
all people seem to gravitate...  
   
9:38 they have to be together, they să fie împreună, să fie ca alţi oameni.
have to be like other people.  
   
9:45 What would change that? Ce ar putea schimba asta?
That's one question. Prima întrebare.
   
9:49 What would change Ce ar determina schimbarea ?
anybody from that?  
   
9:52 And 2nd of all, why should Şi 2, de ce ar schimba cineva asta?
anybody change from that?  
   
9:57 And 3rd of all, what Şi 3 ce experimentează o
does such a person... asemenea persoană...
   
9:59 experience when când este singură?
they are alone?  
   
10:02 They experience isolation. Experimenteaza izolarea.
   
10:04 K: I thought we dealt K: Credeam că am discutat
with that fairly... corect despre asta...
   
10:07 thoroughly the other day. ieri.
   
10:10 After all, when one realises... În fond când cineva realizează....
   
10:16 the appalling starea îngrozitoarea a lumii...
state of the world...  
   
10:19 and oneself - the disorder, şi a sa-dezordinea, confuzia, mizeria...
the confusion, the misery...  
   
10:22 and all the rest of it, şi restul şi cand spune...
and when one says...  
   
10:27 there must be a total change... că e nevoie de o schimbare majoră...
   
10:30 a total transformation, o transformare totală, a început deja...
he has already begun...  
   
10:33 to move away să se îndepărteze de toate astea.
from all that.  
   
10:35 S: Right. S:Corect.
   
10:40 But here he is altogether, Dar iată că este,
being together. tot împreună.
   
10:44 K: No. Being together, K: Nu. A fi împreună, ce înseamnă de fapt?
what does it really mean?  
   
10:47 S: I mean being in this group. S: Adica în acest grup.
K: Yes, what does it really mean? K:Da, ce înseamnă asta de fapt?
   
10:51 S: Being together is different S: A fi împreună este diferit de a...
from this having to be...  
   
10:54 K: No. K:Nu....
   
10:56 Identifying oneself with a group, Când cineva se identifică cu un
and remain with a group... grup şi face parte din el...
   
11:00 what does it mean? ce înseamnă?
What is involved in it? În ce este implicat?
   
11:03 S: That's right, what is S: Da, în ce este implicat. Cred...
involved in it. I think...  
   
11:06 one of the things că unul dintre lucrurile în
that's involved in it... care este implicat...
   
11:08 is what I said before. este ce am spus adineaori.
It sets up this comparison. Comparăi.
   
11:11 K: No, no, apart from all K:Nu, în afara de toată
that superficiality... superficialitatea asta...
   
11:14 what is involved in it? în ce este implicat?
   
11:17 The group is me. Eu sunt grupul. Grupul mă reprezintă.
I'm the group.  
   
11:21 K: So therefore… It's like K: Aşa că ...este ca şi cum aş
co-operating with myself. coopera cu mine însumi.
   
11:27 B: I think you could say like... B: Ai putea spune ca...
   
11:28 Descartes said 'I think, Descartes "Gândesc, deci exist".
therefore I am'.  
   
11:31 Meaning that I think Faptul că gândesc înseamnă că sunt acolo.
implies that I am there.  
   
11:33 'I am in the group, therefore " Sunt în grup, deci exist".
I am'. That's the sort of… Este ca un fel de...
   
11:36 …if I am not in the ...dacă nu sunt in grup, unde sunt?
group, where am I?  
   
11:38 K: Yes. K:Da.
B: In other words... B:Cu alte cuvinte...
   
11:40 I have no being at all. Nu exist deloc.
That's really the condition... Asta este condiţia...
   
11:42 of the primitive tribe, for în triburile primitive, pentru cei
most of the members anyway. mai mulţi membrii.
   
11:47 So there is something Aici este ceva profund...
deep there...  
   
11:50 because I feel that pentru că simt că existenţa mea...
my very existence...  
   
11:52 my being psychologically... a exista psihologic...
   
11:55 is implied in being implică mai întâi să fiu în grup.
first in the group.  
   
12:00 The group has made me. Grupul m-a creat.
   
12:02 Everything about me Tot ceea ce sunt se datorează lui.
has come from the group.  
   
12:04 Do you see? I say 'I am Vedeţi? Eu spun "Sunt nimic fără grup".
nothing without the group.'  
   
12:08 K: Yes, quite right. K: Da, foarte corect.
I am the group, in fact. Eu sunt de fapt grupul.
   
12:10 S: Right. S:Corect.
   
12:11 B: Therefore, if I am B:Şi dacă sunt în afara grupului...
out of the group...  
   
12:13 I feel everything simt că totul se prăbuşeşte.
is collapsing.  
   
12:19 That seems to me is deeper Asta mi se pare mai important
than the question of competing... decât problema competiţiei...
   
12:22 who is the chief, or cine este şeful, cine e
who is the big shot or... cel mai tare sau...
   
12:24 S: Right. S:Corect.
B: That's a secondary affair. B: Asta este partea a doua.
   
12:27 S: Except that I wasn't S: Dar de fapt eu nu spun că...
really saying that...  
   
12:29 that was important so much... asta a fost atât de important...
   
12:30 as I was saying când am spus că în fiecare acţiune...
that the very action...  
   
12:33 what I am trying vreau să ajung la un anumit...
to get at is some...  
   
12:35 of the moment to moment de experienţă...
moment experience...  
   
12:38 of being in the group, de a fi în grup, adică ocupat.
which is occupied.  
   
12:41 B: Could I say that... B:Aş putea spune că...
   
12:43 the more striking thing cel mai neplăcut este când...
is what happens when...  
   
12:45 such a person is taken out cineva este scos din grup şi
of the group and he feels lost. se simte pierdut.
   
12:48 In other words, all that Adică toate lucrurile alea nu
stuff seems unimportant... par importante...
   
12:50 because he doesn't pentru că nu ştie unde este.
know where he is.  
   
12:52 S: Right. He doesn't know... S:Corect. El nu ştie...nu are direcţie.
he has no orientation.  
   
12:56 B: To life or to anything. B: În viaţă sau orice altceva.
S: Right. S:Corect.
   
13:01 B: And therefore, the B: Prin urmare, cea mai mare pedeapsă...
greatest punishment...  
   
13:04 that the group could make primită de la grup ar fi să îl exileze.
would be to banish him.  
   
13:07 K: Yes, they used to do that. K: Da, obişnuiau să facă asta.
S: Oh, yes. S: Oh, da.
   
13:09 K: Look what's happening in Russia, K: Uitaţi ce se întâmplă în Rusia,
when there is a dissenter... când există un dizident..
   
13:12 he's banished. este exilat.
S: Right, right. S:Corect, corect.
   
13:15 K: Solzhenitsyn and Sakharov K: Solzhenitsyn şi Sakharov
and all those people... şi alţi oameni...
   
13:17 are against the group. sunt împotriva grupului.
   
13:20 S: Right. Right. S:Corect, corect.
   
13:22 B: Because such a banishment B: Pentru că un asemenea exil
sort of robs him of his being... fură o parte din el...
   
13:25 it is almost like este ca şi cum l-ar ucide.
killing him, you see.  
   
13:27 K: Of course. K:Desigur.
   
13:29 I think that's where it is, Cred că asta este, frica de a fi singur...
the fear of being alone...  
   
13:37 alone is translated as şi singur înseamnă izolat de toate astea.
being isolated from all this.  
   
13:43 B: Could we say from the B: De univers. De cel fals.
universal? The false universal.  
   
13:46 K: Yes, from the universal. K: Da, de univers.
   
13:49 B: It seems to me you are implying B: Tu susţii că dacă eşti
that if you are really alone... cu adevărat singur....
   
13:52 genuinely alone, then you are singur, nu eşti izolat de univers.
not isolated from the universe.  
   
13:54 K: Absolutely not - on the contrary! K: Sigur că nu-dimpotrivă!
S: That's what he's saying. S:Asta spune.
   
13:58 B: That's what he's saying, B: Asta spune dar vreau să zic...
but I mean…  
   
14:00 therefore we have to be free că trebuie să ne eliberăm mai
of this false universal first. întâi de acest fals univers.
   
14:03 S: This false identification… S: Această falsă identificare...
B: With the group. B:Cu grupul.
   
14:05 S: …identification with the group. S:...identificarea cu grupul.
   
14:07 B: Identification of the group B: Identificarea grupului cu universul.
as the universal, you see.  
   
14:10 Treating the group as if it Considerând grupul ca fiind
were the universal support... suport universal...
   
14:13 of my being, or something. al fiinţei mele sau ceva asemănător.
   
14:15 S: Right. There is something S:Corect. Este ceva mai mult decât atât.
more to that.  
   
14:18 What's being said is that… S-a- spus că...
   
14:21 When that localised Când localizăm identificarea...
identification...  
   
14:24 that I am the group, că eu sunt grupul, acel "eu"...
that 'me'...  
   
14:28 that false security is dropped, renunţăm la falsa siguranţă şi
then one is opened up... omul este deschis...
   
14:32 to the participation in... sa participe...
B: In something. B:La ceva.
   
14:35 K: No, there is no question K: Nu, probema nu este de
of participation... a participa...
   
14:37 - you are the universe. -tu eşti universul.
   
14:38 S: You are that. S:Tu eşti asta.
   
14:40 B: I can remember as B: Copil fiind simţeam că...
a child I felt that...  
   
14:42 I was in a certain town... eram într-un oraş...
   
14:43 I felt that was simţeam că este întregul univers...
the whole universe...  
   
14:45 then I heard of another town apoi am auzit de alt oraş care părea...
beyond that which seemed...  
   
14:47 almost beyond the universe să fie dincolo de univers şi părea...
and it seemed...  
   
14:50 that must be the ultimate că este ultima limită a realităţii.
limits of all reality.  
   
14:52 So the idea of Aşa că ideea de a merge
going beyond that... dincolo de asta..
   
14:54 would not have nu mi-ar fi apărut.
occurred to me.  
   
14:58 And I think that's the way Şi cred că aşa este tratat şi grupul.
that the group is treated.  
   
15:03 We know abstractly În mod abstract noi
it's not so... ştim că nu este aşa..
   
15:05 but in the feeling dar te simţi...
that you have...  
   
15:08 it's like the little child. ca un copil mic.
   
15:09 K: Therefore, is it that K: Adica fiinţele uname iubesc sau...
human beings love or…  
   
15:15 hold on to de agaţă de propria mizerie...
their own misery...  
   
15:18 confusion, and confuzie şi restul...
all the rest of it...  
   
15:19 because they don't pentru că nu cunosc altceva?
know anything else?  
   
15:30 K: The known is safer K: Ce cunosc este mai sigur
than the unknown. decât necunoscutul.
   
15:33 S: Right. The known… yes. S: Corect. Cunoscutul...da.
   
15:39 K: Now, to be alone K: A fi singur înseamnă, nu-i aşa...
implies, doesn't it...  
   
15:44 to step out of the stream. să ies din acest curent.
   
15:48 S: Out of the known. S: În afara cunoscutului.
   
15:50 K: Step out of the K:Să ieşi din acest curent de...
stream of this...  
   
15:52 utter confusion, confuzie, regret, dezordine...
disorder, sorrow...  
   
15:55 despair, hope, travail, all that... disperare, speranţă, muncă, etc
- to step out of all that. .- să ieşi din astea.
   
16:00 S: Right. S:Corect.
   
16:04 K: And if you want to go K: Şi daca vrei să aprofundezi....
much deeper into that...  
   
16:07 to be alone implies, să fii singur inseamnă, nu-i aşa...
doesn't it...  
   
16:11 not to carry the burden să renunţi la povara tradiţiei.
of tradition with you at all.  
   
16:21 B: Tradition being the group, then. B: Unde tradiţia este grupul.
   
16:23 K: Group. Tradition also K:Grupul. Tradiţia însemnând
being knowledge. şi cunoaşterea.
   
16:26 B: Knowledge, but it comes B: Dar practic cunoaşterea
basically from the group. vine de la grup.
   
16:28 Knowledge is basically collective. Cunoaşterea este colectivă.
K: Collective. K:Colectivă.
   
16:31 B: It is collected by everybody. B: Este adunată de toată lumea.
   
16:37 K: So to be alone implies K:Iar a fi singur înseamnă să
total freedom. fii total liber.
   
16:44 And when there is that great Şi cand asta se întâmplă, acesta
freedom, it's the universe. este universul.
   
16:51 B: Could we go into that further B: Putem dezvolta asta, pentru că
because, to a person... pentru o persoană...
   
16:54 who hasn't seen this, care nu a înţeles asta, nu este
it doesn't look obvious. atât de evident.
   
17:00 S: It doesn't look obvious S: Nu este evident-cred că
- I think, David is right there. David are dreptate.
   
17:05 To a person, to most Pentru o persoană, pentru oameni
people, I think... în general, cred...
   
17:07 and I have tested şi am verificat asta recent...
this out recently...  
   
17:10 that the idea, or even... că ideea sau chiar...
   
17:15 the deep feeling that sentimentul că eşti universul...
you are the universe...  
   
17:20 that you don't have to do că nu trebuie să faci nimic,
anything, that seems to be... pare să fie...
   
17:25 K: Ah, sir, that's the K: Ăsta este cel mai periculos lucru.
most dangerous thing.  
   
17:27 That's the most dangerous Este cel mai periculos să spunem asta.
thing to say.  
   
17:30 How can you say you Cum poti spune că tu esti universul...
are the universe...  
   
17:34 when you are când esti total confuz?
in total confusion?  
   
17:39 When you are unhappy, Când esti nefericit, te simţi mizerabil...
miserable...  
   
17:43 anxious, jealous, envious, all that anxios, gelos., invidios etc.
- how can you say... -cum poţi spune...
   
17:48 you are the universe? că eţti universul?
Universe implies total order. Universul inseamnă ordine.
   
17:56 B: Yes, the cosmos in B: Da, în lmba greacă cuvântul
Greek meant order. cosmos înseamnă ordine.
   
17:58 K: Order, of course. K:Ordine desigur.
B: And chaos was the opposite. B: Iar haosul este opusul.
   
18:01 K: Yes. K:Da.
S: But I... S: Dar eu...
   
18:03 K: No, listen, universe, K: Nu, uite, universul, cosmosul
cosmos, means order. înseamnă ordine.
   
18:08 S: Right. S:Corect.
B: And chaos is what we have. B: Dar noi avem haos.
   
18:11 K: Chaos is what we live with. K: Trăim în haos.
S: That's right. S:Corect.
   
18:14 K: How can I think I have K: Cum pot crede că ordinea
universal order in me? universală este în mine?
   
18:21 That's the good old trick... Este vechiul truc...
   
18:25 of the mind which says... al minţii care spune...
   
18:27 'Disorder is there, "Este dezordine, dar în tine...
but inside you...  
   
18:29 there is perfect există o ordine perfectă, băiete."
order, old boy'.  
   
18:34 That's an illusion. Este o iluzie.
   
18:38 It's a concept which Este un concept pus acolo de gând...
thought has put there...  
   
18:41 and it gives me care îmi dă o anumită speranţă...
a certain hope...  
   
18:46 and therefore it's an şi deci este o iluzie, nu este reală.
illusion, it has no reality.  
   
18:50 What has actual reality Confuzia mea este reală.
is my confusion.  
   
18:54 S: Right. S:Corect.
   
18:56 K: My chaos. And I can imagine, K:Haosul meu. Şi eu cred că pot
I can project a cosmos. proiecta un cosmos.
   
19:04 S: Right. S:Corect.
   
19:06 K: But that's equally illusory. K: Dar şi asta este iluzoriu.
   
19:09 So I must start with Asa că trebuie să încep cu ceea ce sunt.
the fact of what I am.  
   
19:14 S: Right. S:Corect
K: Which is I'm in a chaos. K: Că sunt în haos.
   
19:19 S: I belong to a group. S:Că aparţin de un grup.
K: Chaos - chaos is the group. K: Haos- haosul este grupul.
   
19:23 S: Right. S:Corect.
   
19:24 K: They have political leaders, K:Există lideri politici,
religious - you follow? religioşi-vedeţi?
   
19:26 the whole thing is a chaos. întreaga construcţie este haos.
   
19:29 So to move away from Ca să te îndepărtezi de asta
that into cosmos... şi să mergi spre cosmos...
   
19:34 which is total order, means... care este ordine totală, înseamnă...
   
19:40 not that I'm alone, nu că sunt singur, acolo este
there is a total order... ordine totală...
   
19:45 which is not associated with şi nu este asociată cu haos,
disorder, chaos. That is alone. dezordine. Asta este singurătatea.
   
19:52 B: Yes, well, can B: Da, putem continua cu asta.
we go into that.  
   
19:54 Suppose several people Presupunem că unii oameni fac asta...
are doing that...  
   
19:56 in that state, moving se îndreaptă în acea stare către cosmos...
into cosmos...  
   
19:59 into order, out of ordine, ies din haosul societăţii.
the chaos of society.  
   
20:02 K: That's right. K:Corect.
B: Now then, are they all alone? B:Ei sunt singuri?
   
20:05 K: No, of course. K:Desigur că nu.
B: We want to get it clear. B: Vrem să clarificăm asta.
   
20:10 K: No, they don't feel alone K:Nu, ei nu se simt singuri acolo.
there. There is only order. Este doar ordine.
   
20:15 B: Are there different people? B: Acolo sunt oameni diferiţi?
   
20:18 K: Sir, would you say, suppose K:Dv. Presupuneţi voi dar eu nu.
- no, I can't suppose.  
   
20:24 We 3 are in cosmos, Noi 3 ne aflăm în cosmos,
there is only cosmos... există doar cosmosul...
   
20:29 not you, Dr. Bohm, nu noi ca persoane.
Dr. Shainberg and me.  
   
20:33 B: Therefore, we are still alone. B: Prin urmare suntem singuri.
K: Order is alone! K:Asta înseamnă ordine !
   
20:37 B: Yes, I looked up the word B:M-am uitat la definiţia
'alone' in the dictionary... cuvantului "singur"...
   
20:40 basically it is 'all one'. şi înseamnă de fapt "unul".
K: All one, yes, yes. K:Unul, da, da.
   
20:44 B: In other words, that there B: Adică acolo nu exista fragmentare.
is no fragmentation.  
   
20:46 K: Therefore there is no 3; K: Adica nu există 3 persoane
and that is marvellous, sir. şi asta este minunat domnilor.
   
20:54 S: But you jumped away there. S: Dar am trecut repede peste ceva.
   
20:56 We got chaos and confusion. Avem haos şi confuzie.
That's what we got. Asta avem.
   
21:00 K: So, as we said, to K: Şi am spus că ne putem
move away from that... îndepărta de asta...
   
21:05 most people are afraid... -dar multor oameni le
  este frică......-
   
21:07 which is to have total order. şi să avem deplină ordine.
   
21:11 Alone, as he pointed out Singur, asa cum am spus- unul.
- all one.  
   
21:15 Therefore there is Adică nu există fragmentare...
no fragmentation...  
   
21:17 when there is cosmos. când e vorba de cosmos.
   
21:19 S: Right. But most people are S: Corect. Dar mulţi oameni
in confusion and chaos. se află în confuzie şi haos.
   
21:23 That's all they know. Cu asta sunt obişnuiţi..
   
21:25 K: So, move. K: Atunci, mişcaţi-vă de acolo.
   
21:27 How do you move away from that? Cum vă mişcati de acolo?
That is the whole question. Asta este întrebarea.
   
21:30 S: That's the question. S:Asta este întrebarea.
   
21:31 Here we are, in chaos Iată, ne aflăm în haos şi confuzie...
and confusion...  
   
21:35 we are not over there. nu am ajuns acolo.
   
21:36 K: No, because you may K: Nu, pentru că v-ar putea speria.
be frightened of that.  
   
21:39 S: May be frightened of that. S:Ne-am putea speria.
   
21:41 K: Frightened of an idea K: Speria de idea de a fi singur.
of being alone.  
   
21:44 S: How can you be frightened S: Cum te poţi speria de o idee?
of an idea?  
   
21:45 B: That's easy. B: Foarte uşor.
   
21:47 K: Aren't you frightened K: Oare nu vă temeţi de ziua de mâine?
of tomorrow?  
   
21:49 Which is an idea. ŞI asta este o idee.
   
21:50 S: OK. So it's an idea. S:OK. Este deci o idee.
   
21:52 K: They are frightened of an idea K: Oamenii se tem de o idee
which they've projected... proiectată de ei...
   
21:57 which says care spune "O Doamne, sunt singur...
'my god I am alone...  
   
22:00 which means I have adică nu mă pot baza pe nimeni".
nobody to rely on'.  
   
22:04 S: Right, but that's an idea. S:Da, dar asta este o idee.
   
22:06 B: Well, let's go slowly B: Păi, să o luăm încet, pentru că...
because also…  
   
22:08 S: Yes, this is very important. S:Da, este foarte important.
   
22:10 B: We've said to a certain B: Am spus că până la un
extent that it's genuinely so... punct este natural că...
   
22:12 you are not being supported nu mai eşti sprijinit de societate...
by society anymore...  
   
22:16 You do have a certain Există însă un anumit pericol...
genuine danger...  
   
22:20 because you have withdrawn pentru că te-ai retras din
from the web of society. reţeaua socială.
   
22:22 K: Yes. If you are K: Da. Dacă esti protestant...
a Protestant...  
   
22:26 in a Catholic country într-o ţară Catolică este foarte dificil.
it becomes very difficult.  
   
22:29 S: I think we are confused here. S: Cred că este o confuzie aici...
I really do, because... Pentru că...
   
22:34 if we've got confusion, dacă există confuzie, haos...
if we've got chaos...  
   
22:37 K: No. Not 'if', it is so. K: Nu. Nu "dacă" aşa este.
   
22:40 S: It is so, OK S:Aşa este. OK-de acord cu tine.
- I go with you.  
   
22:42 Now, we've got chaos Există haos şi confuzie....
and confusion...  
   
22:44 that's what we've got. asta este tot ce avem.
   
22:46 Now, if you have an Dacă vrei să fi singur...
idea about being alone...  
   
22:49 while in chaos and confusion... în timp ce te afli în confuzie şi haos..
   
22:52 that's just another idea, şi asta este o altă idee, alt gând...
another thought...  
   
22:54 another part of the chaos. altă parte a haosului.
K: Yes, that's all. K: Da, aşa este.
   
22:57 S: Is that right? S:Aşa este?
K: That's right. K: Corect.
   
22:58 S: OK. Now, that's all we have S: OK. Avem doar asta; haos şi confuzie.
got; is chaos and confusion.  
   
23:02 B: Wait. I feel… Watch the B:Stai un pic... Fii atent la limbaj...
question of language...  
   
23:05 because when you use the pentru că "tot" cuprinde toate lucrurile.
word 'all', it closes things.  
   
23:08 S: OK. All right. S:OK. Bine.
   
23:10 B: We were saying yesterday B: Spuneam ieri că limbajul
that language has to be... trebuie să fie...
   
23:12 more free in its usage, folosit mai liber, un pic mai poetic...
a bit poetic perhaps...  
   
23:17 and if you use this word 'all', şi trebuie să ai grijă când
you have to watch it. foloseşti cuvântul "tot".
   
23:21 S: All right. But we have this. S:Bine. Dar avem asta.
   
23:24 We have chaos. Haosul.
B: We have chaos. B:Avem haosul.
   
23:25 S: OK. Now, that's what S: OK. Asta avem. Acum ce este...
we have. Now what is...  
   
23:30 I have an idea, let me am o idee, să vă spun care este...
say what my idea is...  
   
23:34 that most people are… că mulţi oameni sunt....
let's say, unaware... să spunem inconştienţi...
   
23:42 unwilling, don't nu vor, nu cred....
believe in...  
   
23:46 don't know anything nu ştiu nimic despre acest "tot".
about this 'all one'.  
   
23:48 K: I'm not talking about that. K:Nu vorbesc despre asta.
We're not talking about that. Nu vorbim despre asta.
   
23:51 S: Right, we don't have that. S: Corect, nu avem asta.
K: No. K:Nu.
   
23:53 S: All we have right S: Tot ce avem acum este haos.
now is chaos.  
   
23:56 B: Leave out the word 'all'. B: Lasă de-o parte cuvântul "tot".
   
23:58 S: OK. We've got S:Ok. Avem haos. (Râsete)
chaos. (Laughter)  
   
24:03 K: Chaos. Now, being K: Haos. Pentru că se află într-o
in chaotic condition... condiţie haotică..
   
24:09 to move away from that... şi pentru a se îndepărta de ea...
   
24:12 they have the feeling oamenii cred că trebuie să fie singuri.
that they will be alone.  
   
24:16 S: Right. S:Corect.
B: In the sense of isolated. B: Adică să se izoleze.
   
24:18 B: Not the sense of 'all one'. B:Nu în sensul de a fi "unul".
K: Isolated. K: Să fie Izolaţi.
   
24:21 S: That's what I am getting at. S:Da, asta zic şi eu.
K: They will be lonely. K:Că vor fi singuri.
   
24:24 S: That's right. S:Corect.
   
24:26 K: Isolated. K:Izolaţi.
Of that they are frightened. Şi le este frică de asta.
   
24:29 S: Not frightened - in terror. S: Este mai mult-este teroare.
   
24:31 K: Therefore they say 'I would K: Aşa că spun "Mai bine stau aici...
rather stay where I am...  
   
24:36 in my little pond, rather în locul meu, decât să mă
than face isolation'. confrunt cu izolarea".
   
24:41 S: That's right. S:Corect.
   
24:42 K: And that may be K:Şi ăsta ar fi unul din motivele...
one of the reasons...  
   
24:45 that human beings pentru care oamenii
don't radically change. nu se schimbă radical.
   
24:47 S: That's right. S:Corect.
   
24:48 B: Like this primitive tribe, B: În triburile primitive,
the worst punishment... cea mai mare pedeapsă...
   
24:51 is to be banished, este să fii exlat sau izolat.
or isolated.  
   
24:53 S: You don't have to go to a S: Nu trebuie sa mergi acolo
primitive tribe, I see people... să vezi asta eu văd oameni...
   
24:56 and talk to people şi vorbesc mereu cu ei...
all the time...  
   
24:57 patients come pacienţi care vin şi spun...
to me and say...  
   
24:59 'Look, Saturday night came, "Sâmbată noapte nu am
I couldn't stand to be alone... putut sta singur...
   
25:01 I called up 50 people, looking am sunat 50 de oameni
for someone to be with'. ca să ies cu cineva."
   
25:05 B: Yes, that's much the same. B: Da, cam aşa ceva.
S: 'I had to join this group'. S: "A trebuit să mă alătur grupului."
   
25:08 B: It's much the same. B: E cam acelaşi lucru.
I think it comes... Cred că vine...
   
25:09 in a more simple and pur şi simplu din faptul că...
purer form there...  
   
25:11 people just frankly admit it oamenii acceptă asta şi ştiu
and they know that's the case. că asta este situaţia.
   
25:14 S: Right. S:Corect.
   
25:15 K: So, that may be K:Ăsta ar putea fi unul din motivele...
one of the reasons...  
   
25:18 why human beings pentru care oamenii nu se schimbă.
don't change.  
   
25:21 The other is, we are so Altul este că suntem foarte
heavily conditioned... condiţionaţi...
   
25:26 to accept things as they are. să acceptăm lucrurile aşa cum sunt.
   
25:33 I mean, we don't Adică, noi nu ne spunem...
say to ourselves...  
   
25:36 'Why should I live this way?' "De ce trebuie să trăiesc aşa?"
   
25:41 S: That's certainly true. S:Adevărat.
   
25:44 We are definitely Suntem condiţionaţi să credem....
conditioned to believe...  
   
25:46 that this is all it can be. că doar aşa se poate.
   
25:48 B: Well, that's important. B: Cred că asta este important.
That's an explanation... Este o explicaţie...
   
25:50 'We are conditioned "Suntem condiţionaţi
to believe... să credem...
   
25:51 that this is all că asta este "tot" ce se poate."
that is possible'.  
   
25:52 This word 'all' is one of Şi acest cuvânt "tot" este o
the traps that holds us... capcană care ne împiedică....
   
25:55 S: Maybe that's the S:Poate este un fapt. Corect.
very fact. Right.  
   
25:56 B: If you say 'This B:Dar dacă spui " Asta este tot
is all that can be'... ce se poate"..
   
25:58 then what can you do? ce poţi face apoi?
   
26:00 K: Nothing. Nothing. K:Nimic, nimic.
   
26:01 B: You see, this use B: Vedeţi această modalitate
of language that... în care folosim limbajul...
   
26:03 This way of using language Această modalitate poate fi o piedică.
may be a chain.  
   
26:06 K: Quite right, sir. K: Foarte adevărat, domnule.
B: You have to watch that word… B:Trebuie să ai grijă la cuvântul "tot"...
   
26:08 S: It is the condition. S: Este condiţia...
B: But the word 'all'... B:Dar cuvântul "tot"..
   
26:11 K: That's what he is pointing out. K: Asta spunea şi el.
B: The word 'all'... B:Cuvântul "tot"...
   
26:15 K: When you say K: Când spui "Asta este tot ce ştiu"...
'This is all I know'...  
   
26:17 you've already stopped. te-ai oprit deja.
   
26:19 S: Right. S:Corect.
   
26:19 B: Because what does B: Pentru că asta face cuvântul "tot".
the word 'all' do.  
   
26:21 It closes everything. Blochează totul.
   
26:22 It says that this thing is 'all' of Spune că asta este "toată"realitatea.
reality. It's got to be real. Trebuie să fie real.
   
26:28 B: One thing is that it turns an B: Adică, aparent transformă
idea into reality, apparently. o idee în realitate.
   
26:31 It gives that sense of Face ca o idee sa fie reală ...
reality to the idea...  
   
26:34 because if you say pentru că dacă spui asta este "tot"...
that's 'all' there is...  
   
26:36 then that has to be real, atunci trebuie să fie real, vezi?
see what I mean?  
   
26:38 S: Yes, I think that's S: Da, cred că ai punctat bine.
a very good point.  
   
26:41 That's very much like... Este asemănător cu...
   
26:43 the points that we've ceea ce am spus...
been making where...  
   
26:45 the very act of thinking, actul de a gândi, acel gând
that thought is complete… este complet...
   
26:50 a thought becomes reality… gândul devine realitate..
   
26:54 So, again the language Aşa că limbajul devine iar o condiţie.
itself is the condition.  
   
26:57 K: So, shall we say... K: Aşa că, am putea spune...
   
26:59 human beings don't radically fiinţele umane nu vor să
transform themselves... se schimbe radical..
   
27:03 they're frightened of being se tem că vor fi izolate de grup...
isolated from the group...  
   
27:08 banished from the group. exilate de acesta. Ăsta este un motiv.
That's one reason.  
   
27:11 And also traditionally Şi mai este faptul că tradiţia
we are so conditioned... ne condiţionează....
   
27:18 that we would rather... aşa că mai degrabă...
   
27:20 accept things as they are, acceptăm lucrurile aşa cum
our misery, our chaos… sunt, mizeria, haosul...
   
27:26 all the rest of it, şi restul şi nu spunem...
and not say...  
   
27:28 'For god's sake, "Vreau să schimb asta, pentru Dumnezeu."
let me change this'.  
   
27:30 S: Right. S:Corect.
   
27:33 B: Well, we have to get out... B: Ei bine, trebuie să ieşim...
   
27:34 of this conviction that the way din această convingere că
things are is all that can be… aşa stau lucrurile..
   
27:37 K: Yes, that's right. The religions K:Da, aşa este. Religiile au spus asta...
have pointed this out...  
   
27:43 by saying there is another ne-au spus că există o altă lume-
world - aspire to that. să aspirăm la ea.
   
27:52 This is a transient world, Lumea prezentă este
it doesn't matter. trecătoare, nu contează.
   
27:56 Live as best as you Trăieşte cât poţi de bine
can in your sorrow... cu regretul tău...
   
27:58 but hand over your sorrow to şi dacă te adresezi lui Isus,
Jesus, or Christ or somebody... sau Cristor sau cineva...
   
28:04 and you will be perfectly vei fi fericit în lumea de dincolo.
happy in the next world.  
   
28:06 S: Right. S:Corect.
   
28:08 K: So, the communists say K: Comuniştii spun că nu
there is no next world... există o altă lume...
   
28:11 but make the şi să o facem mai bună pe cea prezentă.
best of this world.  
   
28:13 B: I think they would say B: Ei ar spune că există fericire...
that there is happiness...  
   
28:15 in the future in this world. în viitor.
   
28:17 K: Yes, yes. Sacrifice K:Da, da. Sacrificaţi copiii...
your children…  
   
28:20 everything, for a future; totul pentru viitor; este acelaşi lucru.
which is exactly the same thing.  
   
28:26 B: But it seems that it's B: Dar pare doar o transformare...
sort of a transformation...  
   
28:29 of the same thing that... a aceluiaşi lucru...
   
28:34 if we say we have dacă ştim cum este societatea...
this society as it is...  
   
28:36 and we want to give it up but şI vrem să renuntam la ea
we invent something similar... sau inventăm ceva similar...
   
28:39 K: Yes, quite. K:Da, exact.
B: ...to go to. B:....la care să ajungem.
   
28:43 S: We have to invent, S:Trebuie să inventăm
it has to be similar... trebuie să fie asemănător...
   
28:45 if we are inventing it dacă o inventăm-este respinsă de sistem.
- out of the system.  
   
28:47 B: Yes, but it seems that B: Da, dar pare că este
it's an important point... un lucru important...
   
28:50 it's a subtle way of not... este un mod subtil de a nu...
   
28:53 not being alone. de a nu fi singur.
   
28:55 K: Quite right. K:Foarte adevărat.
   
28:56 S: You mean to go ahead and S: Adică sa mergem mai
make it out of the old ideas? departe cu vechile idei?
   
29:00 B: Yes. To make heaven, B: Da. Sa creăm raiul sau viitorul.
or the future.  
   
29:03 K: So, what will make human K: Deci, ce l-ar determina pe om
beings change, radically? să se schimbe radical?
   
29:11 S: I don't know. I think S: Nu ştiu. Cred că asta este ceva..
that this is such…  
   
29:14 you see, even the idea that vezi, chiar şi în ideea sugerată de tine...
you are suggesting here...  
   
29:18 is that they say it ei nu pot fi diferiţi...
can't be different...  
   
29:20 or it's all the same - that is sau totul este la fel-
part of the system itself. asta este parte a sistemului.
   
29:24 K: Agreed. K:De acord.
   
29:25 Now, wait. May I ask Aşteaptă însă. Te pot întreba ceva?
you a question?  
   
29:29 Why don't you change? Tu de ce nu te schimbi?
What is preventing you? Ce te împedică?
   
29:37 S: I would say that is... S: Aş spune că...este o întrebare grea.
it's a tough question.  
   
29:48 I suppose the answer Cred că răspunsul ar fi că...
would be that...  
   
29:59 I don't know nu ştiu răspunsul.
how to answer it.  
   
30:01 K: Because you've never asked K: Pentru că nu te-ai întrebat
yourself that question. niciodată.
   
30:05 Right? Corect?
   
30:07 S: Not radically. S: În mod hotărât nu.
   
30:11 K: We are asking K: Noi punem întrebări simple.
basic questions.  
   
30:15 S: Right. I don't really know S:Corect. De fapt nu ştiu răspunsul
the answer to the question. la întrebare.
   
30:21 K: Now sir, move away from that. K: Domnilor, să lăsăm asta.
Is it as our structure… În structura noastră...
   
30:27 as our whole society, a întregii societăţi, toate religiile...
all religion...  
   
30:30 all culture, is toate culturile se bazează pe gând...
based on thought...  
   
30:33 and thought says care spune "Nu pot face asta....
'I can't do this...  
   
30:39 therefore an prin urmare am nevoie
outside agency... de cineva din afară...
   
30:40 is necessary to change me'. care să mă schimbe".
   
30:46 K: Whether the outside K: Chiar dacă agentul exterior este...
agency is...  
   
30:48 the environment, mediul, conducătorul, Hitler...
the leader, Hitler, this...  
   
30:53 or Stalin and Mao, or sau Stalin şi Mao sau cineva
somebody outside, or god. din afară sau dumnezeu.
   
31:00 God is your own Dumnezeu este propria voastră proiecţie...
projection of yourself...  
   
31:03 obviously. And you desigur. Şi voi credeţi în dumnezeu...
believe in god...  
   
31:06 you believe in Mao, you believe credeţi în Mao, credeţi
- but you are still the same. dar nu văschmbaţii.
   
31:12 S: That's right. Right. S: Asta este corect. Corect.
   
31:14 K: You may identify with the State K: Vă puteţi identifica cu Statul etc.
and so on, but you are still... dar sunteţi de fapt...
   
31:18 good old 'me' there is operating. aceeaşi, este acelaşi "eu".
   
31:22 So, is it that thought doesn't Deci gândul nu îşi vede limitele...
see its own limit...  
   
31:32 and know, realise, it şi ştie, realizează că nu
cannot change itself? se poate schimba?
   
31:38 Realise it! Realizează asta!
   
31:42 B: Well, I think that something B: Eu cred ca se întâmplă ceva
more subtle happens. mult mai subtil.
   
31:45 Thought loses track Gândul pierde din vedere ceva şi...
of something and...  
   
31:52 it doesn't see... nu vede...
   
31:56 that it itself is behind all this. ca el este în spatele a tot.
   
31:59 K: We said that, thought has K: Am spus că gândul a produs acest haos.
produced all this chaos.  
   
32:02 B: But thought doesn't B: Dar gândul nu vede asta...
really see it...  
   
32:04 you know, abstractly. ştiţi, abstract.
   
32:05 But I think, you see, Dar este în esenţa sa.
in its bones.  
   
32:08 S: What about the whole S: Ideea este că gândul...
business that thought...  
   
32:10 what thought does in fact is... ce face el de fapt este că...
   
32:13 it communicates el comunică prin mici schimbări.
through gradual change.  
   
32:16 K: That's all invention K: Asta este în întregime
of thought. invenţia gândului.
   
32:18 S: Yes, but that's where S: Da, dar cred că problema este acolo.
I think the hook is.  
   
32:21 K: No, sir, please, just listen. K: Nu, domnule, vă rog, să ascultăm.
S: Sure. S:Sigur.
   
32:24 K: Thought has put K: Gândul a pus lumea la un loc.
this world together.  
   
32:28 Technologically as well Atât tehnologic cât şi psihologic.
as psychologically.  
   
32:31 And the technological world Iar lumea tehnologică este ok,
is all right, leave it alone... o lăsăm în pace...
   
32:34 we won't even discuss it nu discutăm de ea-ar fi prea absurd.
- it would become too absurd.  
   
32:38 So, psychologically Psihologic gândul a creat...
thought has built...  
   
32:40 all this world, in toată această lume, în mine
me and outside me... şi în afara mea...
   
32:43 the churches, bisericile, societatea etc.
society and so on.  
   
32:50 Does thought realise it has Oare gândul realizează că a creat
made this mess, this chaos? harababura, haosul ăsta?
   
33:03 B: I would say it doesn't. It tends B: Aş spune că nu. Tinde să privească
to look on this chaos as... acest haos ca...
   
33:07 independently existent... ceva independent, existent...
K: But it's its baby! K: Dar este copilul său!
   
33:10 B: It is, but it's very B: Da, dar este foarte greu
hard for it to see that. să vadă asta.
   
33:13 We were discussing that... Am discutat asta..
   
33:14 at the end of the la sfârşitul zilei de ieri.
hour yesterday.  
   
33:16 K: Yes, we are coming K: Da, continuăm discuţia.
back to that.  
   
33:18 B: This question of how thought B: La întrebarea cum crează
gives a sense of reality. gândul senzaţia de realitate.
   
33:25 We were saying Noi spunem că tehnologia
technology deals... are de-a face...
   
33:27 with something cu ceva creat de gând...
that thought made...  
   
33:28 but it is actually an independent dar este o realitate independentă
reality once it's made. de îndată ce este creată.
   
33:31 K: Made it, like the table, K: A creat-o, ca pe orice obiect,
like those cameras. masă, camerele video.
   
33:34 B: Yes. B:Da.
   
33:38 But you could say that thought Dar putem spune că gândul a creat
also creates a reality... de asemenea o realitate...
   
33:41 which it calls pe care o numeşte independentă
independent but isn't. dar nu este aşa.
   
33:43 I thought of a good example Mă gândesc de exemplu la Corporaţii.
that's the Corporation.  
   
33:48 B: People are working for the B: Oamenii lucrează pentru Corporaţii,
Corporation, it makes money... aceasta face bani...
   
33:52 it loses money, they strike îi pierde, oamenii fac grevă, etc.
against the Corporation and so on.  
   
33:55 But actually you could say, Dar unde este de fapt Corporaţia?
where is the Corporation?  
   
33:58 It's not in the buildings because... Nu este în clădire pentru că..
K: They are part of it. K: Oamenii fac parte din ea.
   
34:01 B: If all the people were gone B: Dacă oamenii ar dispărea,
the buildings would be nothing... clădirile nu ar mai reprezenta nimic...
   
34:04 and if the buildings şi dacă ele sunt dărâmate...
all burnt down...  
   
34:06 the corporation corporaţia poate totuşi să existe...
could still exist...  
   
34:08 as long as people atâta vreme cât oamenii cred asta.
think it exists.  
   
34:10 S: Right. And it pays taxes, S: Corect. Şi Corporatia
the Corporation... plăteşte taxe ...
   
34:12 pays taxes, ea plăteşte taxe, nu individul.
not the individual.  
   
34:14 K: So, does thought K: Aşa că, oare gândul realizează, vede...
realise, see...  
   
34:19 aware - that it has este conştient de ceea ce a creat-de haos?
created this chaos?  
   
34:23 S: No. S:Nu.
   
34:25 K: Why not? But you sir, K:De ce nu? Dar voi realizaţi asta?
do you realise it?  
   
34:35 S: I realise that thought... S: Realizez că gândul...
K: Not you - does thought? K:Nu tu-gândul realizează?
   
34:40 You see how you…? I have asked Vezi cum tu...?Te-am întrebat
you a different question... ceva diferit...
   
34:44 does thought, which is you... dacă gândul care de fapt eşti tu...
   
34:47 thinking, does your care gândeşti, oare gândul realizează...
thinking realise...  
   
34:52 the chaos it has created? haosul pe care l-a creat?
   
34:57 B: Thinking tends to attribute B: Gândirea tinde să atribuie
the chaos to something else... altcuiva haosul...
   
35:02 either to something outside, ceva din afară sau "mie" care
or to 'me' who is inside. sunt în interior.
   
35:07 At most, I would say Aş putea spune că am făcut asta...
that I have done it...  
   
35:10 but then thinking dar a gândi înseamnă a atribui...
is attributing...  
   
35:12 saying that I am a spune că eu gândesc.
doing the thinking.  
   
35:14 Do you see what I am driving at? Vedeţi către ce mă îndrept?
K: Yes. K:Da.
   
35:16 B: That there is B: Că există "ceva" care
'something' thinking. gândeşte.
   
35:18 I was going to say that Mă gândeam să spun asta,
it's like the Corporation... este ca şi cum Corporaţia...
   
35:20 thinking has invented gândeşte şi inventează un
a sort of a Corporation... fel de Corporaţie...
   
35:23 who is supposed to be responsabilă cu gândirea.
responsible for thinking.  
   
35:26 We could call it Am putea numi asta "Gândire Încorporată"!
'Thinking Incorporated'!  
   
35:28 K: 'Thinking Incorporated' K:"Gândire Încorporată"- aşa, aşa.
- quite, quite.  
   
35:30 B: And, you see, the Corporation B: Se presupune că această
is supposed to be thinking. Corporaţie gândeşte.
   
35:35 S: Yes, yes. B:Da, da.
   
35:36 B: So, we attribute, B: Deci noi atribuim, dăm credit...
we give credit...  
   
35:39 for thought to this acestei corporaţii numite "eu" să gândească.
corporation called 'me'.  
   
35:41 S: That's a good way S: Putem spune şi aşa, da.
to look at it, yes.  
   
35:44 K: Thought has created me. K: Gândul m-a creat pe mine.
   
35:46 S: It creates an Institution. S: A creat o Instituţie.
B: …but also thought has said... B:....dar gândul a spus de asemenea...
   
35:49 that me is not thought, but că eu nu sunt gândul ci o realitate
a reality independent of thought. independentă de acesta.
   
35:52 K: Of course, of course. K:Desigur, desigur.
   
35:53 B: Thought treats B: Gândul tratează corporaţia...
the corporation...  
   
35:56 as if it were there, ca şi cum ar fi acolo, ar exista...
just standing...  
   
35:58 like the buildings ca o clădire sau o masă.
or the table.  
   
36:02 It says' it is a reality', Spune "este o realitate" nu este
it is not a mere... ceva simplu...
   
36:05 I think it's in this question of cred că în această realitate, există...
reality, there are...  
   
36:08 certain realities which are anumite realităţi care sunt
independent of thought… independente de gând...
   
36:13 but there are certain things dar există anumite lucruri
which are appearances... care sunt iluzii...
   
36:15 like if you are standing ca atunci când stai pe un
on a cliff looking... vârf şi priveşti...
   
36:17 at the ocean, you see oceanul şi vezi jocul de lumini..
all the play of light...  
   
36:19 which is not an care nu sunt o realitate independentă...
independent reality...  
   
36:21 but it's due to the sky, dar din cauza cerului, mării şi a mea...
the sea, and me...  
   
36:24 all interrelated. toate sunt conectate.
K: Of course. K:Desigur.
   
36:26 B: So, it's important B: Este deci important să clarificăm...
to keep clear...  
   
36:28 whether it's a reality dacă este o realitate care apare...
that arises...  
   
36:30 through this whole… din acest întreg...
   
36:33 it's dependent on şi este dependentă de această
this whole movement... mişcare..
   
36:35 or whether it stands sau se auto-generează, este independentă.
self-generated, independent.  
   
36:40 Thought is treating 'me' Gândul vede "eu-l" ca o realitate
as an independent reality. independentă.
   
36:44 K: Of course. K:Desigur.
   
36:45 B: And thought is saying that B: Iar gândul spune că vine de la "eu"...
it's coming from 'me'...  
   
36:49 and therefore it doesn't şi prin urmare nu răspunde pentru ce face.
take credit for what it does.  
   
36:53 K: To me, thought has K: Eu cred că gândul a creat "eu-l".
created the 'me'.  
   
36:56 S: That's right. S:Corect.
   
36:57 K: And so the 'me' is not K: Iar "eu-l" nu este separat de gând.
separate from thought.  
   
37:01 It is the structure of thought. Este structura gândului.
   
37:05 The nature of thought Natura gândului care a creat "eu-l".
that has made 'me'.  
   
37:10 Now, does thought, Acum, oare gândul, gândirea...
does your thinking...  
   
37:15 or does your thought oare gândul realizează asta?
realise this?  
   
37:20 S: I would say yes and no. S: Aş spune da şi nu.
K: No, no. K:Nu, nu.
   
37:23 S: It's like in flashes it does. S: Face asta cu întreruperi.
K: No, not in flashes. K: Nu, nu aşa.
   
37:26 You don't see... Nu vedeţi...
   
37:28 that table in flashes masa cu întreruperi-ea este mereu acolo.
- it is always there.  
   
37:37 S: I think what actually S: Cred că ceea ce se întâmplă de fapt...
happens though...  
   
37:39 is that you see the action… este că vedeţi acţiunea.....
   
37:42 I wonder, it seems as though... mă întreb, este ca şi cum...
   
37:44 - if we could be -dacă ar fi să fim corecţi...
honest about this...  
   
37:47 completely true about it, ce vedem când...
what do we see when…  
   
37:51 what happens... ce se întâmplă...
   
37:52 or what is the actuality of sau cum vede de fapt situatia
thought seeing this creation? gândul care vede această creaţie?
   
38:01 K: No. We asked a question K: Nu. Am pus ieri o întrebare şi
yesterday, we stopped there... ne-am oprit acolo...
   
38:05 Does thought see Oare gândul îşi vede propria mişcare?
itself in movement?  
   
38:09 S: Right. S:Corect.
   
38:11 K: The movement has K: Mişcarea s-a creat în "eu"...
created the 'me'...  
   
38:13 created the chaos, a creat haosul, separarea...
created the division...  
   
38:15 created the conflict, jealousy, conflictul, gelozia, anxietatea,
anxiety, fear - all that. frica-toate astea.
   
38:20 S: Right. Now, what I'm asking is S:Corect. Dar acum întreb altceva, ieri...
another question, yesterday...  
   
38:24 we came to a moment where la un moment dat am spus
we said 'thought stops'. "stop gândurilor."
   
38:29 K: No, that's much later. K: Asta a fost mai târziu.
   
38:33 Please just stick to one thing. Hai să luăm lucrurile pe rând.
   
38:34 S: OK, but thought S: Ok dar gândul- vreau să ajung la...
- what I'm trying to get at is...  
   
38:36 What is the actuality Cum se vede pe sine gândul ..
of thought seeing itself...  
   
38:41 K: Tell me. You want K: Spune-mi. Vrei să îmi descrii asta.
me to describe it.  
   
38:45 S: No, I don't want S: Nu, nu vreau asta.
you to describe it.  
   
38:46 I am trying to get at is... Vreau să ajung la asta....
   
38:48 what is my actuality. What is care este realitatea mea.
the actuality that thought sees? Ce vede de fapt gândul?
   
38:52 And as I observe this... Şi pe măsură ce observ asta...
   
38:56 - we get into language here, - apare problema limbajului...
the problem of language...  
   
38:59 but it seems that thought dar se pare că gândul vede şi uită.
sees and forgets.  
   
39:03 K: No, please. I am asking K:Nu, te rog. Întreb ceva simplu.
a very simple question.  
   
39:06 Don't complicate it. Nu complica lucrurile.
   
39:08 Does thought see the chaos Oare gândul vede haosul creat?
it has created? That's all. Asta-i tot.
   
39:19 Which means... Adică...
   
39:23 Is thought aware of Gândul conştientizează că este mişcare?
itself as a movement?  
   
39:30 Not, 'I am aware of Nu "Sunt conştient că gândul
thought as a movement'. este o mişcare".
   
39:36 The 'I' has been "Eu-l" a fost creat de gând.
created by thought.  
   
39:40 B: I think the question B: Cred că întrebarea relevantă este...
that is relevant is...  
   
39:42 Why does thought De ce continuă gândul?
keep on going?  
   
39:44 Why does it sustain itself? Ce îl întreţine?
   
39:46 Because as long as Pentru că atâta vreme cât
it sustains itself... se susţine pe sine...
   
39:49 it does produce something... produce ceva...
   
39:50 like an independent reality, o realitate independentă,
an illusion of one. iluzia unei realităţi.
   
39:53 K: Why does thought... K: De ce gândul...
   
39:55 B: Why does thought B: De ce continuă gândul?
keep on going?  
   
39:59 S: What is my relationship S: Care este relaţia mea cu gândul?
to thought?  
   
40:03 K: You are thought. There is not K: Tu eşti gândul. Nu există "tu" în
a 'you' related to 'thought'. relaţia cu "gândul".
   
40:09 B: That's the way the language B: Ăsta este modul în care
says there is one... limbajul spune ca este unul....
   
40:12 it says 'I am the entity spune "sunt entitatea care
who produces the thought'. produce gândul".
   
40:15 B: Which is to say, like B: Ca si cum ar spune,
General Motors says... cum spune General Motors...
   
40:17 'I am the Corporation which is " Eu sunt Corporaţia care produce maşini".
producing automobiles'.  
   
40:21 S: But look, look. You're S:Dar, uite, uite. Ai dreptate.
right. How can I get it… Cum să spun...
   
40:26 The question is, Întrebarea este, te întreb...
I say to you...  
   
40:30 'What is my relationship "Care este relaţia mea cu gândul?"...
to thought?'...  
   
40:32 you say to me, iar tu îmi spui "Tu esti gândul".
'You are thought'.  
   
40:37 In some way what Într-un fel înţeleg ce spui...
you say is clear...  
   
40:41 but that's still what's dar totuşi asta vine de la mine...
coming from me...  
   
40:45 do you see? vezi? Este încă modul...
That is still the way...  
   
40:47 thought is moving, to say în care gândul se mişcă şi spune "
'It's my relationship to thought'. Este relaţia mea cu gândul".
   
40:52 B: That's the point, to say... B: Asta este ideea, să spui...
   
40:53 'Can this very thought " Pot opri acest gând chiar acum?".
stop right now?'  
   
40:56 Do you see? Vezi?
K: Yes. K:Da.
   
40:57 B: What is sustaining this whole B: Ceea ce a sustinut totul
thing, at this very moment... în acest moment...
   
41:01 was the question a fost întrebarea la care
I was trying to get at. am vrut să ajung.
   
41:03 S: That's the question. S: Asta este întrebarea.
   
41:04 B: In other words, say we B: Adică, să spunem că avem
have a certain insight... o idee..
   
41:07 but something happens... dar se întâmplă ceva...
   
41:10 to sustain the old process care susţine acest vechi proces,
nevertheless, right now. chiar acum.
   
41:13 S: That's right. Right now S: Corect. Chiar acum gândurile
thought keeps moving. continuă să se mişte.
   
41:18 K: No, he asked, Dr. Bohm K: Nu, el a întrebat, Dr.Bohm
asked a very good question... a pus o întrebare bună...
   
41:22 which we haven't answered. la care noi nu am răspuns.
   
41:23 He said 'Why does thought move'? A spus "De ce se mişcă gândul?"
   
41:27 B: When it's irrelevant to move. B: Când mişcarea este irelevantă.
K: Why is it always moving? K: De ce se mişcă continuu?
   
41:31 S: That's right. S:Corect.
   
41:33 K: So, what is movement? K: Deci, ce este mişcarea?
   
41:38 Movement is time. Right? Mişcarea este timp. Corect?
   
41:43 S: That's too quick. S:Este prea repede pentru mine.
   
41:47 Movement is time… Mişcarea este timp....
K: Of course. K:Desigur.
   
41:50 S: Movement is movement. S:Mişcarea este mişcare...
   
41:51 K: No, no. From here to there. K:Nu, nu. De aici, aici.
S: Right S:Corect.
   
41:57 K: Physically. K:Fizic vorbind.
From here to there. De aici, aici.
   
42:00 Physically - from here to London, Fizic- de aici la Londra, de aici la New York.
from here to New York.  
   
42:05 And also psychologically Şi psihologic de asemenea
from here to there. de aici până aici.
   
42:08 S: Right. S:Corect.
K: I am this, I must be that. K: Eu sunt asta, trebuie să fiu aia.
   
42:13 S: Right. But a thought S:Corect. Dar un gând nu are
is not necessarily all that. nevoie de toate astea.
   
42:20 K: Thought is the movement. K: Gândul este mişcarea.
   
42:25 We are examining movement, Noi examinăm mişcarea adică, gândul.
which is thought.  
   
42:29 S: Thought... S:Gândul...
   
42:31 K: Look, if thought stopped, K:Uite, dacă gândul se opreşte,
there is no movement. nu există mişcare.
   
42:36 S: Yes, I am trying to… S:Da, încerc să...
This has to be made very clear. Trebuie să fie foarte clar.
   
42:41 B: I think there is a kind of B: Cred că există ceva care
step that might help… te-ar putea ajuta....
   
42:44 S: What is that? S:Şi anume?
   
42:46 B: I ask myself 'what is it... B: Eu mă întreb "ce anume...
   
42:47 that makes me go on mă face să gândesc sau să vorbesc".
thinking or talking'.  
   
42:51 I often can watch people Mă uit adesea la oameni şi
and see they are in a hole.. văd că au o problemă...
   
42:54 just because doar pentru că vorbesc într-una,
they keep on talking,  
   
42:56 if they would stop talking... dacă s-ar opri...
   
42:57 the whole problem problema ar dispărea.
would vanish.  
   
42:59 It's just this flow Dar acest şuvoi de cuvinte...
of words that…  
   
43:03 because what they say... cuvintele pe care le spun...
   
43:04 then comes out as if par că reflectă realtatea lor...
it were reality in them...  
   
43:08 and then they say... şi ei spun atunci...
   
43:09 'That is my problem, "Asta este problema mea,
it's real... este reală...
   
43:11 and I have to trebuie să mă gândesc
think some more'. mai mult la asta".
   
43:12 I think there is a kind of Cred că este un fel de
feedback. Suppose I say... feed-back. Presupun că spun...
   
43:17 'Well, I have got a problem, "Am o problemă, sufăr."
I am suffering'.  
   
43:20 S: You have an 'I' though. S: Ai un gând de genul "Eu".
   
43:22 B: Yes. I think that, therefore B: Da. Cred asta de aceea
I have a sense that I am real. simt că este real.
   
43:27 I am thinking Mă gândesc la suferinţa mea...
of my suffering...  
   
43:29 but it's implicit that dar implicit Eu-l este acolo...
it's I who is there...  
   
43:32 and that the suffering şi suferinţa este reală pentru
is real because I am real. că eu sunt real.
   
43:35 S: Right. S:Corect.
   
43:36 B: Then comes the next thought, B:Apoi vine gândul următor, "
which is 'since that is real... deoarece asta este real..
   
43:39 I must think some more'. trebuie să mă gândesc mai mult."
S: Right. S:Corect.
   
43:41 B: Because if it were B:Dacă ar fi aşa ar fi adevărat.
that would be the case.  
   
43:43 S: It feeds on itself. S: Se hrăneşte pe sine.
   
43:45 B: Yes. And then one of the B:Da. Şi apoi trebuie să mă gândesc...
things I must think is...  
   
43:48 'What is my problem'? "Care este problema mea?"
   
43:49 Which is that I am suffering. Aceea că sufăr.
   
43:51 I am compelled to Sunt obligat să continui să gândesc...
keep on thinking...  
   
43:53 that thought all the time... acel gând..
   
43:56 maintaining myself mă face să exist...
in existence...  
   
43:58 do you see what vedeţi către ce duce?
I am driving at?  
   
43:59 There is a feedback. Există un feed-back.
   
44:00 K: Which means sir, K: Deoarece gândul este mişcare...
as thought is movement...  
   
44:05 which is time, if there is care este timp, dacă nu
no movement, I am dead! există mişcare, sunt mort!
   
44:10 I am dead! Sunt mort!
   
44:12 B: Yes, if that movement B: Şi dacă acea mişcare se opreşte...
stops, then...  
   
44:14 that sense that I am there dispare senzaţia că sunt real pentru că...
being real must go because...  
   
44:17 that sense that I am real sentimentul că exist în realitate
is the result of thinking. este rezltatul gândirii.
   
44:20 K: Do you see, this K: Vezi, asta este extraordinar.
is extraordinary.  
   
44:22 S: Of course it is. S:Sigur că este.
   
44:23 K: No, actually. In actuality, K: Nu, de fapt. De fapt nu în teorie.
not in theory.  
   
44:28 S: Right, right. S:Corect, corect.
   
44:30 K: One realises thought K: Cineva realizează că gândul
as movement. Right? este mişcare.Corect?
   
44:34 S: Right. S:Corect.
   
44:37 K: There is not 'I' realise K:Dar nu "Eu-l" realizează asta...
thought as a movement...  
   
44:41 thought itself realises it's gândul sesizează propria mişcarea.
movement. It is in movement. În mişcarea sa.
   
44:46 B: And in this movement B: Şi în această mişcare crează
it creates an image of... o imagine a...
   
44:49 B: ...'me' who is supposed B: ..."eu-lui" care se presupune
to be moving. că se mişcă.
   
44:51 K: Yes, yes. K: Da, da.
S: Right. S:Corect.
   
44:53 K: Now, when that K:Şi când această mişcare se opreşte...
movement stops...  
   
44:58 there is no 'me'. nu mai există "eu".
   
45:02 The 'me' is the time... "Eu-l" este timpul....
   
45:03 is time, put together by este timp, acumulat în timp-
time - which is thought. care este gândul.
   
45:08 S: Right. S:Corect.
   
45:09 K: So, do you, K: Şi când asculţi asta...
listening to this...  
   
45:16 realise the truth of it? realizezi adevărul?
   
45:21 Not the verbal, logical truth, Nu cel verbal, logic,
logical statement... raţionamentul logic...
   
45:29 but the truth of such ci extraordinarul adevăr?
an amazing thing?  
   
45:46 Therefore there is an action Există deci o acţiune total diferită.
entirely different from that.  
   
45:55 The action of thought Acţiunea gândului ca mişcare...
as movement...  
   
45:59 brings about conduce la acţiuni fragmentate..
fragmentary actions...  
   
46:02 contradictory actions. contradictorii.
   
46:05 When the movement as thought... Când mişcarea ca gând...
   
46:08 comes to an end se opreşte există acţiune totală.
there is total action.  
   
46:14 B: Can you say then that whatever B: Adică tehnic vorbind în orice gând....
technical thought...  
   
46:17 comes about, then is in order? care apare este ordine?
K: Of course. K:Desigur.
   
46:20 B: In other words, it doesn't mean B: Adica nu înseamnă
that thought is permanently gone. că gândul a dispărut.
   
46:25 K: No, no. No. K:Nu, nu.Nu
   
46:28 S: It could still be a movement in S: Ar putea fi o mişcare
its proper place; its fitting order. potrivită; în ordine.
   
46:31 If the right and proper thought. Dacă gândul este potrivit.
K: Its proper place. K: La locul potrivit.
   
46:35 S: And it comes about… S: Şi înseamnă...adică
I mean, the brain can still... creierul poate încă..
   
46:38 do that thing. Right? face acel lucru. Aşa este?
B: Yes. B:Da.
   
46:41 K: So, am I - not, 'am I' - K: Deci, eu-nu "Eu" ca fiinţă umană...
a human being...  
   
46:45 is he afraid of all this? mă tem de toate astea?
   
46:48 Unconsciously, deeply, he must La nivel inconştient, profund omul
realise the ending of me. realizează sfâriştul "eu-lui"
   
46:58 Do you understand? Înţelegeţi?
   
47:02 And that is really a Şi asta cel mai înspăimântător lucru,
most frightening thing.  
   
47:09 me, my knowledge, my books... eu, cunoaşterea mea, cărţile mele...
   
47:12 my wife, my... soţia mea.....-vedeţi?
- you follow?  
   
47:14 The whole thing which Tot ce gândul a acumulat.
thought has put together.  
   
47:18 And you are asking Şi mi se cere să renunţ la toate astea.
me to end all that.  
   
47:23 B: Yes. Can you say it's B:Da. Poţi spune că este sfârţitul a orice?
the ending of everything?  
   
47:29 Because everything Pentru că tot ce ştiu se află acolo.
that I know is in there.  
   
47:32 K: Absolutely. K:Absolut.
   
47:40 So, you see really, Vedeţi deci, de fapt mă tem...
I'm frightened...  
   
47:43 a human being is fiinţa umană se teme de moarte...
frightened of death.  
   
47:49 - not the biological death. -nu de cea biologică.
S: To die now. S: Să moară acum.
   
47:54 K: Death of this K: Moartea aduce sfârşitul.
coming to an end.  
   
48:01 And therefore De aceea crede în Dumnezeu...
he believes in god...  
   
48:04 reincarnation, a dozen reîncarnare şi alte
other comforting things... lucruri confortabile...
   
48:06 but in actuality... dar de fapt...
   
48:10 When thought... Când gândul...
   
48:14 When thought realises itself Când gândul realizează că este
as a movement and sees that... mişcare şi vede că...
   
48:19 that movement has a cea mişcare a creat "eu-l"...
created the 'me'...  
   
48:22 the divisions, the quarrels, diviziunea, certurile, politicul...
the political...  
   
48:25 you follow? - the whole vedeţi?- întreaga structură
structure of the chaotic world... a lumii haotice...
   
48:30 when thought realises it, când realizează asta, vede
it sees the truth of it and ends. adevărul şi se opreşte.
   
48:38 Therefore it is in cosmos. Aşa este şi în cosmos.
   
48:44 Then there is cosmos. Atunci este cosmos.
   
48:49 Now, you listen to this... Acum, voi care ascultaţi
  aceste lucruri...
   
48:51 how do you receive it? cum vi se par?
   
48:57 S: Do you want me to… S: T vrei ca eu...
   
48:59 K: Receive it. K:Să le primeşti.
S: Receive it. S: Să le primesc.
   
49:01 K: I offer you something. K:Îţi ofer ceva.Cum primeşti asta?
How do you receive it?  
   
49:08 This is very important. Este foarte important.
   
49:09 S: Yes. Thought sees S: Da. Gândul îşi vede propria mişcare ...
its movement...  
   
49:13 K: No, no. K:Nu, nu...
How do you receive it? Cum o primeşti?
   
49:22 How does the public... Iar publicul....
   
49:24 who listens to all this, say, care ascultă asta, spune
'How am I listening to this... "Cum ascult asta...
   
49:33 what is he trying to tell me?' ce încearcă să îmi spună?"
   
49:38 S: How? S:Cum?
   
49:39 K: He says, 'I am not telling K: El spune "Nu îţi spun nimic".
you anything'. He says, El spune,
   
49:42 'Listen to what I am "Ascultă ce îţi spun şi dă-ţi seama...
saying and find out...  
   
49:46 for yourself whether dacă gândul ca mişcare....
thought as movement...  
   
49:52 in that movement it în acea mişcare a creat toate astea...
has created all this...  
   
49:56 both the technological atât lumea tehnologică-utilă..
world which is useful...  
   
49:58 which is necessary... necesară...
   
50:00 and this chaotic world. dar şi această lume haotică.
   
50:08 K: How do you receive, K: Cum primeşti asta, cum asculţi;
listen to it;  
   
50:11 or the public sau publicul- cine este aici...
- another who is not here...  
   
50:14 listen to it? ascultă asta?
   
50:16 How do you listen to it? Cum asculţi asta?
   
50:20 What takes place in you Ce are loc în tine când asculţi asta?
when you listen to it?  
   
50:24 S: Panic. S:Panică.
K: No. Is it? K:Nu. Aşa este?
   
50:27 S: Yes. There is a panic about S:Da. Panica legată de moarte,
the death, that death... acea moarte...
   
50:34 a sort of fear of the death. un fel de frică de moarte.
   
50:40 There is a seeing… Exstă ceva, văd ceva...
there is a sense of seeing...  
   
50:45 and then there is şi există şi o frică de moarte.
a fear of that death.  
   
50:49 K: Which means, you have K: Asta înseamnă că ai
listened to the words... ascultat cuvintele...
   
50:56 the words have cuvntele care au trezit frica.
awakened the fear.  
   
51:00 S: Right. S:Corect.
   
51:02 K: But not the K: Dar nu faptul în sine.
actuality of the fact.  
   
51:09 S: I wouldn't say that. S: Nu aş spune asta.
I think that's a little unfair. Cred că este puţin nedrept.
   
51:13 K: I am asking you. K:Te întreb.
   
51:14 S: They awaken the S: Au trezit faptul că...
actuality of the fact...  
   
51:17 and then there's almost… şi mai este aproape...
   
51:19 there seems to be pare să fie un proces rapid.
a very quick process.  
   
51:21 There is an actuality Există faptul că...
of the fact...  
   
51:23 and there seems şi aici apare tăcerea...
to be a silence...  
   
51:27 a moment of great clarity... un moment de mare claritate...
   
51:31 that gives way care face loc unui fel de...
to a kind of...  
   
51:35 feeling in the pit of sentiment în stomac acolo
the stomach where things... unde lucrurile...
   
51:37 are dropping out and se duc şi apoi este un fel de...
then there is a kind of...  
   
51:42 K: Withholding. K: Reţinere.
S: ...withholding. S:...reţinere.
   
51:45 I think there is a whole Cred că este o mişcare nouă acolo.
movement there.  
   
51:47 K: So, you are describing K:Tu descrii umanitatea.
humanity.  
   
51:50 S: Yes, I am trying. S:Da, încerc.
Yes, I am describing me. Da, mă descriu pe mine.
   
51:53 K: Who are the humanity. K:Tu esti umanitatea.
B: All the same. B: Toţi suntem la fel.
   
51:55 K: You are the viewer, the K:Tu esti cel care priveşte,
people who are listening. cel care ascultă.
   
51:58 S: Right. There is a sense of S:Corect. Există un
'What will happen tomorrow?' "Ce se întâmplă mâine?"
   
52:01 K: No, no. That's not the point. K:Nu, nu. Nu asta este ideea.
   
52:05 S: I am telling you, S:Îţi spun, asta este frică.
that's that fear.  
   
52:07 K: No. When thought realises K:Nu. Când gândul realizează
as a movement... că este mişcare...
   
52:12 and that movement has created... şi acea mişcare a creat...
   
52:14 all this chaos, tot acest haos, total haos...
total chaos...  
   
52:18 not just patchy, but nu doar lipsa de uniformitate,
complete disorder... completa dezordine...
   
52:26 when it realises that, cand realizează asta, ce apare de fapt?
what takes place, actually?  
   
52:47 You are not frightened... Nu esti speriat..
   
52:52 there is no fear. acolo nu este frică.
   
52:57 Listen to it carefully, Ascultă cu atenţie, nu este frică.
there is no fear.  
   
53:00 Fear is the idea brought Frica este o idee adusa de ceva abstract.
about by an abstraction.  
   
53:11 You understand? Înţelegi?
   
53:13 You have made a Ai creat o imagine a sfârsitului...
picture of ending...  
   
53:18 and frightened şi te temi de el.
of that ending.  
   
53:24 S: You are right. You are S: Ai dreptate. Ai dreptate. Este oprit...
right. There's stop...  
   
53:29 K: There is no fear… K: Nu exista frică acolo....
S: No fear, and then there's... S:Nu este frică şi atunci este...
   
53:33 K: There is no fear when K: Nu există frică atunci când
the actuality takes place. lucrurile se întâmplă.
   
53:39 S: That's right. S:Corect.
   
53:42 When the actuality takes Când lucrurile se întâmplă există linişte.
place there is silence.  
   
53:45 K: With the fact there is no fear. K: Şi nu există frică.
   
53:47 B: But as soon as the B:Dar îndata ce apare gândul...
thought comes in...  
   
53:49 K: That's right. K:Corect.
S: That's right. S:Corect.
   
53:50 Now wait, don't go away. Acum stai un pic.
(Laughs) (Râsete)
   
53:54 K: We have 3 minutes more. K: Mai avem 3 minute.
S: OK. 3 minutes. S:Ok.3 minute.
   
53:58 K: Go on. K: Continuă.
   
53:59 S: The fact and the actuality S: Faptul şi realitatea-fără frică.
- no fear.  
   
54:02 K: That's it. That's it. K: Asta este.Asta este.
   
54:05 S: But then the thought comes in. S: Dar apoi apare gândul.
   
54:08 K: No. K:Nu.
   
54:13 Then it's no longer a fact. Ăsta nu mai este un fapt.
   
54:21 You can't remain with the fact. Nu poţi rămâne cu faptul.
   
54:27 B: Well, that's the same as to B: E ca şi cum ai spune că tu
say you keep on thinking… continui să gândeşti...
   
54:30 K: Keep on moving. K:Continui.
B: Yes. B:Da.
   
54:36 Well, as soon as you bring Când apare gândul şi nu este un fapt...
thought in and it's not a fact...  
   
54:39 that's an imagination este imaginaşie sau fantezie....
or a fantasy...  
   
54:41 which is felt to be real... dar simţi că este real...
   
54:43 but it is not so. şi nu este aşa.
S: Right. S:Corect.
   
54:45 B: Therefore, you are not B: Prin urmare nu mai ţii cont
with the fact any longer. de ceea ce se întâmplă de fapt.
   
54:47 S: So, we are saying… S: Deci noi spunem...
   
54:49 K: We have discovered K: Am descoperit ceva extraordinar...
something extraordinary...  
   
54:51 when you are faced with când te confrunţi cu un fapt,
fact, there is no fear. nu există frică.
   
54:56 B: So, all fear is thought B: Atunci toată frica este gând, nu?
then, is that it?  
   
54:59 K: Yes, that's right. K:Da, corect.
   
55:01 S: That's a big mouthful… S;Asta este important...
   
55:03 K: No. All thought is fear, K:Nu. Gândul este frică, este regret.
all thought is sorrow.  
   
55:08 B: It goes both ways, all fear is B: E valabil în ambele sensuri,
thought and all thought is fear. frica este gând şi gândul este frică.
   
55:12 K: Of course. K:Desigur.
   
55:13 B: Except the kind of thought B: Cu exceptia cazului când gândul
that arises with the fact alone. apare cu faptul în sine.
   
55:16 S: I want to interject S: Vreau sa introduc ceva aici...
something right here...  
   
55:18 if we have 1 second. dacă avem câteva secunde.
   
55:20 It seems to me that Mi se pare că am descoperit...
we have discovered...  
   
55:21 something quite ceva foarte important....
important right here...  
   
55:24 and that is, când vedem cu adevărat...
at that actual seeing...  
   
55:27 then the instant of atenţia este la maxim.
attention is at its peak.  
   
55:31 K: No. Something new takes place. K:Nu. Altceva se întâmplă.
S: Yes. S:Da.
   
55:36 K: Something totally, that you K: Ceva la care nu te-ai
have never looked at or... uitat niciodată...
   
55:41 it has never been understood sau nu ai înţeles sau experimentat.
or experienced, whatever it is.  
   
55:45 There is a totally different Se întâmplă altceva acolo.
thing happening.  
   
55:52 B: But isn't it important that B: Dar nu este important ca
we acknowledge this... noi să conştientizăm asta...
   
55:56 in our thought, I mean în gândul nostru, adică în limbaj?
in our language?  
   
55:58 B: As we are doing now. In other B: Aşa cum facem acum. Adică,
words, if it happened... dacă s-a întâmplat...
   
56:01 and we didn't acknowledge it şi nu ne-am dat seama
then we are liable to fall back. există riscul să recădem.
   
56:04 K: Of course. K:Desigur.
S: I don't get it. S: Nu înţeleg.
   
56:06 B: We have to see it not B: Trebuie să vedem asta nu
only when it happens... doar cand se întâmplă...
   
56:09 but we have to see dar şi când are loc...
it when it happens...  
   
56:11 and we have to say şi trebuie să spunem că se întâmplă.
that it happens.  
   
56:14 S: Then are we creating S: Atunci noi cream un
a place to localise there? mod să ne dăm seama?
   
56:17 K: No. K:Nu.
   
56:18 What he is saying Noi spunem ceva foarte simplu.
is very simple.  
   
56:20 He is saying... El spune...
   
56:26 Does this fact, Acest lucru are loc cu adevărat?
actuality take place?  
   
56:31 And can you remain with that… Şi te poti opri la asta...
   
56:34 Can thought not move in, but Poate gândul să nu se mişte şi
remain only with that fact? să rămână doar cu asta?
   
56:47 Sir, it's like saying, remain Este ca şi cum ai spune
totally with sorrow... să rămâi cu regretul...
   
56:55 not move away, not say... să nu te mişti, să nu spui...
   
56:57 'It should be, shouldn't be, "Ar trebui, nu ar trebui,
how am I to get over it?'... cum am să fac faţă?"...
   
57:00 self-pity and all the rest mila şi restul-să rămâi total...
of it - just totally remain...  
   
57:03 with that thing, with the fact. cu acel lucru, cu faptul.
   
57:11 Then you have an energy Atunci ai o energie extraordinară.
which is extraordinary.  
   
57:15 S: Right. S:Corect.
   
57:20 K: Can you? K:Poţi?
   
57:27 It's time. Este momentul.