Krishnamurti Subtitles

Propria imagine de sine ne împiedică să relaţionăm cu ceilalţi

Brockwood Park - 19 May 1976

The Transformation of Man 50:11 K: You know, we were K: Vorbeam despre .....
talking about...  
   
0:15 the necessity... faptul că este necesar....
   
0:19 of human beings changing... ca oamenii să se schimbe...
   
0:23 and why they don't change... şi că nu o fac..
   
0:26 why they accept şi de ce acceptă aceste intolerabile...
these intolerable...  
   
0:29 conditions of human psyche. condiţii ale psihicului uman.
   
0:34 I think we ought to go, Cred că am omis să abordăm...
or approach...  
   
0:38 the same thing from acest lucru din altă perspectivă...
a different angle...  
   
0:45 who has invented cine a inventat insconştientul?
this unconscious?  
   
0:50 S: Who has invented it? S:Cine l-a inventat?
   
0:59 I think the unconscious... Cât despre inconştient...
   
1:01 there is a difference between cred că este o diferenţă între ce
what we call the unconscious... numim inconştient...
   
1:04 and what is the unconscious. şi ceea ce este de fapt.
The word is not the thing. Cuvântul nu îl defineşte.
   
1:07 K: Yes, the word is not the thing. K: Da, aşa este. Cine l-a gândit?
Who has thought it up?  
   
1:12 S: I think the history... S: Cred că istoria...
   
1:16 of the thinking about modul în care am gândit inconştientul...
the unconscious...  
   
1:19 is a long and involved a avut loc în timp şi a fost un proces.
process. I think it began... Cred că a început...
   
1:26 K: May we ask, have K: Vreau să te întreb, tu ai
you an unconscious? un inconştient?
   
1:30 S: Have I? Again, we are into S: Să-l am? Cred că este o problemă
a language problem here. de limbaj aici.
   
1:33 K: No. K:Nu.
S: Have I an unconscious? S: Dacă am inconştient?
   
1:37 K: Are you aware of K: Esti conştient de inconştientul tău?
your unconscious?  
   
1:40 Do you know if you Ştii că ai un inconştient...
have an unconscious...  
   
1:43 that's operating differently, care acţionează diferit sau îţi dă
or trying to give you hints... nişte sugestii...
   
1:48 you know, all that, ştii despre ce vorbesc,
are you aware of all that? eşti conştient de toate astea?
   
1:51 S: Yes. I'm aware S:Da, sunt conştient de acest
of an aspect of myself. aspect al meu.
   
1:59 I look at it a Dar îl privesc diferit...
little differently...  
   
2:01 I look at it that there is îl văd ca pe un aspect al meu...
an aspect of myself...  
   
2:04 that's aware incompletely. care nu este total conştient.
   
2:07 That's what I call Asta numesc eu inconştient.
the unconscious.  
   
2:09 It's aware of my experience... Este conştient de experienţa mea...
   
2:13 or aware of the events sau de evenimente într-un mod incomplet.
in an incomplete way.  
   
2:17 That's what I call Asta numesc eu inconştient.
the unconscious.  
   
2:25 Now, it uses symbols and El foloseşte simboluri şi moduri
different modes of telling... diferite de a spune...
   
2:27 of understanding... de a înţelege...
   
2:28 in other words, de exemplu, un vis în care eu...
a dream where I'm...  
   
2:32 discovering jealousy, descopăr gelozia..
in the dream...  
   
2:35 K: Quite, quite. K: Da, aşa.
S: ...that I wasn't aware of. S: ...de care nu eram conştient.
   
2:38 K: But would you also give K: Dl. Bohm şi tu dai importanţă...
importance, Dr. Bohm...  
   
2:44 to a feeling that sentimentului că există aşa ceva?
there is such a thing?  
   
2:47 B: Well, I don't know what you B: Nu stiu ce înţelegi prin asta. Cred...
mean by that. I think…  
   
2:49 …there are phenomena that că există un fenomen, există lucruri...
there are some things...  
   
2:52 we do whose origin we de a căror origine nu suntem
are not aware of. We react... conştienti. Reacţionăm...
   
2:58 we use words in an habitual way. şi folosim cuvinte într-un anumit mod.
S: We have dreams. S: Visăm.
   
3:03 B: We have dreams, B: Visăm, cred că noi...
I suppose we...  
   
3:05 K: I'm going to question all K: Întreb toate astea pentru
that because I'm not sure... că nu sunt sigur...
   
3:09 S: You are not questioning S: Nu pui la îndoială faptul că visăm?
that we have dreams?  
   
3:11 K: No. But I want to K: Nu. Dar vreau să întreb...
question, or ask...  
   
3:15 the experts, if there experţii dacă există acest...
is such a thing...  
   
3:19 as the unconscious. inconştient. La mine, personal nu cred
For me, somehow I don't think...  
   
3:25 it has played any important că a jucat un rol important în viaţă.
part in my life at all.  
   
3:30 S: Well, it depends on what you S: Păi, depinde ce întţlegi
mean by the unconscious. prin inconştient.
   
3:33 K: I will tell you K: Am să vă spun.
what I mean.  
   
3:34 Something hidden, Ceva ascuns, incomplet...
something incomplete...  
   
3:37 something that ceva ce trebuie să aflu...
I have to go after...  
   
3:39 consciously or conştient sau inconştient...
unconsciously...  
   
3:41 go after and să încerc să descopăr...
discover it, unearth it...  
   
3:43 explore it and expose it. să-l explorez şi să îl arăt.
   
3:46 S: Right. S:Corect.
   
3:47 K: See the motive, see K: Să văd motivul şi intenţiile ascunse.
the hidden intentions.  
   
3:53 S: Right. S:Corect.
   
3:54 B: Could we make it clear that... B: Putem spune mai clar că...
   
3:56 there are some există lucruri pe care
things people do... oamenii le fac...
   
3:57 where you can see they are not dar nu sunt conştienti de ceea ce fac....
aware of what they are doing...  
   
4:00 but some things of însă unele lucruri ţin de natura gândului.
the nature of thought.  
   
4:04 K: I don't quite follow. K: Nu te pot urmări.
   
4:05 B: For example, this Freudian B: De exemplu lapsusul Freudian...
slip of the tongue, you know...  
   
4:11 that somebody makes cineva are un lapsus...
a slip of the tongue...  
   
4:13 which expresses care exprimă voinţa, intenţia sa.
his will, intention.  
   
4:15 K: Oh, yes, I didn't K: Ah, da, nu mă refeream la asta.
mean that. Quite.  
   
4:18 S: That would be S:Ăsta ar fi inconştientul....
an unconscious...  
   
4:20 - that's what people would -asa ar gândi oamenii.
think of as the unconscious.  
   
4:22 I think there are Cred că sunt două probleme aici....
two problems here...  
   
4:24 if I can just put in a tehnic vorbind.
technical statement here.  
   
4:27 There are those people, Sunt nişte oamenii si apoi au apărut..
and there has arisen...  
   
4:30 in the history of thinking în istoria gândirii despre inconştient...
about the unconscious...  
   
4:33 people who think... alţi oameni care cred....
   
4:34 that there are things, like că există anumite lucruri ,
the unconscious is a thing... inconştientul este unul din ele...
   
4:37 and that there are things in şi că există acolo lucruri care
the unconscious which are there...  
   
4:42 and must be lifted out. trebuie aduse la lumină. Apoi cred...
Then I think...  
   
4:44 that there is a large că acum mai există un grup de oameni...
group of people now...  
   
4:46 who think of the unconscious care cred că inconştientul reprezintă
as areas of behaviour... arii ale comportamentului...
   
4:52 areas of response, areas of arii de răspuns, de experienţă
experience that are not clear... care nu sunt clare...
   
4:57 all the connections, conexiuni de care nu suntem conştienţi...
we aren't aware...  
   
4:59 totally aware of conştienţi de ceea ce există..
all that goes...  
   
5:02 into what happened... sau se întâmplă...
   
5:03 so that in the daytime aşa că în timpul zilei poţi
you might have, let's say... avea, să spunem..
   
5:06 an experience of stress... o experienţă stresantă...
   
5:09 like you would say, disorder, ai spune dezordine, nu ai terminat ceva...
you didn't finish...  
   
5:12 with the experience o experienţă şi noaptea...
and at night...  
   
5:16 you go through reworking lucrezi la asta într-un mod diferit.
it in a new way.  
   
5:19 K: Reworking. K: Lucrezi altfel.
   
5:20 S: So, that would be the S: Ăsta ar fi inconştientul în acţiune.
unconscious in operation.  
   
5:23 You get other… Primeşti altceva...
   
5:25 let's say, from the past... din trecut...
   
5:27 or from previous din acţiuni sau programe aterioare.
programmes of action.  
   
5:30 K: I mean... K: Mă refer...
   
5:32 the collective unconscious, la inconştientul colectiv, cel rasial.
the racial unconscious.  
   
5:36 B: Also, let's say, somebody has B: Putem spune că cineva
been deeply hurt in the past... a fost rănit în trecut...
   
5:39 and you can see his whole şi vezi cum întreg comportamentul
behaviour is governed by that. este condus de asta.
   
5:42 But he doesn't know, Dar nu ştie, poate să nu ştie asta.
he may not know it.  
   
5:44 K: Yes, that I understand. K: Da, asta înţeleg.
   
5:45 S: His response is S: Persoana răspunde mereu
always from the past. la ceva trecut.
   
5:47 K: Always, quite. K:Exact.
   
5:50 What I'm trying Dar eu încerc să înţeleg...
to find out is...  
   
5:57 why we have divided it... de ce am separat...
   
6:00 the conscious and conştientul de inconştient.
the unconscious.  
   
6:03 Or is it one unitary total Sau este acesta un proces unitar
process moving? în mişcare?
   
6:09 Not hidden, not concealed... Nu este ascuns, tainic...
   
6:15 but moving as a whole current. ci se mişcă precum un curent.
   
6:22 And we come along, Şi venim noi destepţii...
these clever brainy...  
   
6:27 birds come along şi îl împărţim...
and split it up...  
   
6:30 and say there is şi spunem că există
the unconscious... inconştient..
   
6:32 and the conscious... şi conştient...
   
6:34 the hidden, the incomplete... cel ascuns, incomplet...
   
6:37 the storehouse magazia memoriilor rasiale...
of racial memories...  
   
6:41 family memories, memoriile de familie, genele, toate astea.
genes, all that.  
   
6:44 S: The reason that S: Cred că asta s-a întâmplat pentru că...
happened, I think...  
   
6:46 .is that, just partially -şi asta este explicat parţial-
explained...  
   
6:50 is the fact that Freud şi Jung...
Freud and Jung...  
   
6:52 and these people that şi alţi oameni care au văzut pacienţi...
were seeing patients...  
   
6:55 out of which grew so much... şi au ajuns să creadă mult...
   
6:56 of the knowledge în puterea inconştientului...
about the unconscious...  
   
6:58 would see patients, au văzut pacienţi, oameni care...
people who had...  
   
7:01 separated it, separau,, fragmentau....
had fragmented off...  
   
7:04 this movement that această mişcare despre care vorbeşti.
you are talking about.  
   
7:06 K: That's what I want to get at. K: La asta vreau să ajung.
   
7:08 S: In other words, a woman who says S: Adică o femeie care spune
that she is - the whole history... că este-întreaga istorie...
   
7:12 of hysteria, where patients cu isteria, în care pacienţii
couldn't move their arm. nu îşi puteam mişca mâna.
   
7:15 K: I know. K: Ştiu.
S: You know about that. S: Cunoşti asta.
   
7:17 And then if you open ŞI dacă accesezi acele amintiri...
up the memories...  
   
7:19 and then they eventually ei pot mişca mâna.
can move their arm.  
   
7:21 So, they put two and two together, Şi au pus lucrurile cap la cap,
I know they don't think... ştiu că nu credeau..
   
7:24 it worked that way but că functioneaza aşa , dar aşa au făcut.
that's the way they did it.  
   
7:26 Or there were people who Şi mai sunt oamenii care
had dual personalities. au personalităţi duale.
   
7:29 K: What I'm trying to… K: Ceea ce încerc... Este o nebunie...
Is it an insanity...  
   
7:34 not insanity ba nu...-este o stare a minţii...
- is it a state of mind...  
   
7:37 that divides everything, care divide totul şi spune..
that says...  
   
7:39 there is the unconscious, că există inconştient şi conştient?
conscious?  
   
7:41 It's a process of Şi asta este tot fragmentare.
fragmentation also.  
   
7:45 B: Well, wouldn't you say that... B: Ai putea spune că...
   
7:47 certain material is made, anumite lucruri sunt făcute,
even Freud has said... chiar Freud a spus...
   
7:49 that certain material is made că unele lucruri sunt create
unconscious by the brain... inconştient de creier...
   
7:53 because it's too disturbing. pentru că sunt prea dureroase.
K: That's what I want... K: Asta voiam...
   
7:55 S: It's fragmented. S:Sunt fragmentate.
   
7:57 B: That's well known in B: Dar asta este cunoscut în
all schools of psychology. toate şcolile de psihologie.
   
7:59 S: That's what I'm saying. S: Asta spun şi eu. Că este fragmentare..
That it's fragmented off...  
   
8:02 and that then was care apoi a fost numitaă inconştient.
called the unconscious.  
   
8:05 What is fragmented Ce este fragmentat este inconştient.
is the unconscious.  
   
8:08 K: I understand that. K:Înţeleg asta.
   
8:09 B: Would one say that B: Cineva ar putea spune că
the brain itself is... însuşi creierul...
   
8:13 on purpose in some sense... doreşte într-un fel...
   
8:16 holding it separate to avoid it? să ţinaă lucrurile separate
S: Right. ca să le evite.
   
8:19 K: Yes, avoid facing the facts. K: Da, să evite faptele.
S: That's right. S:Da.
   
8:22 B: Yes. So that B:Da. Aşa că nu este cu adevarăt...
it's not really...  
   
8:24 separate from consciousness. separat de conştiinţă.
   
8:26 K: That's what I want K:La asta voiam să ajung. Vedeţi?
to get at. You see?  
   
8:30 S: It's right. It isn't separate S: E corect. Nu este separat
from consciousness... de conştiinţă...
   
8:33 the brain has organised it creierul le-a organizat
in a fragmented way. în mod fragmentat.
   
8:37 B: Yes, but then it's a wrong B:Atunci înseamnă că a fost
terminology to call it that. denumit greşit.
   
8:39 The word 'unconscious' already Termenul inconştient
implies a separation. implică deja o separare.
   
8:42 K: That's it, separation. K:Asta este, separare.
   
8:43 B: To say there are two layers, for B:Să spui că exista două straturi,
example, the deep unconscious... de exemplu, inconştientul...
   
8:46 and the surface consciousness, şi suprafaţa conştiinţei,
that structure is implied. asta implica o structură.
   
8:51 But now this other Dar am putea spune că...
notion is to say...  
   
8:53 that structure is not acea structură nu este implicată,
implied, but rather... ci mai degrabă...
   
8:55 certain material wherever un material anume este
it may be is simply avoided. pur şi simplu omis.
   
9:00 S: That's right. That's the S: Corect. Asa cred şi eu.
way I think about it.  
   
9:03 K: I don't want to think K: Nu vreau să mă gândesc la cineva...
about somebody...  
   
9:06 because he has hurt me. pentru că m-a rănit.
   
9:08 That's not the unconscious, Nu este inconştientul, eu nu vreau
I don't want to think about it. să mă gândesc la persoană.
   
9:10 S: That's right. S:Corect.
   
9:12 K: I'm conscious, K: Sunt conştient că m-a rănit...
he has hurt me...  
   
9:13 and I don't want şi nu vreau să mă
to think about it. gândesc la asta.
   
9:15 B: But a kind of paradoxical B: Dar apare o situaţie paradoxală...
situation arises...  
   
9:18 because eventually... pentru că de fapt...
   
9:19 you become so good at it... devii atat de bun la asta...
   
9:20 that you don't încât nici nu mai realizezi că o faci.
realise you are doing it.  
   
9:22 I mean, that seems to happen. Asta cred că se întâmplă.
K: Yes, yes. K: Da,da.
   
9:25 B: People become so proficient at... B:Oamenii devin atat de buni la ...
   
9:27 avoiding these things a evita aceste lucruri încât nu ...
that they cease...  
   
9:29 to realise they are doing it. mai realizează că o fac.
S: That's right. S:Corect.
   
9:31 K: Yes. K:Da.
B: It becomes habitual. B: Devine un obicei.
   
9:33 S: That's right. I think, S:Corect. Cred ca asta se întâmplă.
this is what happens.  
   
9:36 That these kinds of Aceste lucruri, rănile...
things, the hurts...  
   
9:39 K: The wound remains. K:Rănile rămân.
   
9:41 S: The wound remains and we S: Rănile rămân şi noi uităm că am uitat.
forget that we have forgotten.  
   
9:45 K: The wound remains. K:Rănile rămân.
   
9:46 B: Yes. I think, we remember B: Da. Cred că ne amintim să uităm!
to forget!  
   
9:50 K: Yes (Laughs). K: Da. (Râde)
   
9:51 S: We remember to forget S: Ne amintim să uităm şi demersul...
and the process...  
   
9:53 actually the process de fapt demersul terapeutic este...
of therapy is...  
   
9:56 helping the remembering să îi ajutăm să îşi amintească
and the recall... şi să revadă...
   
10:00 to remember you să îşi amintească ce au uitat
have forgotten,  
   
10:03 and then to understand şi apoi sa înţeleagă legăturile...
the connections...  
   
10:06 of why you forgot, and then... de ce au uitat şi apoi...
   
10:08 the thing can move in lucurile pot căpăta o dimensiune
a more holistic way... holistică...
   
10:11 rather than being fragmented. în loc să fie fragmentate.
   
10:14 K: Do you consider, or feel K: Tu consideri sau simţi
that you have been hurt? că ai fost rănit?
   
10:22 S: Yes. S:Da.
   
10:23 K: And want to avoid it? K: Şi vrei să eviţi asta?
   
10:32 Or, being hurt, resist, A fi rănit, a rezista, a te retrage,
withdraw, isolate... izola...
   
10:40 the whole picture toate astea formează o imagine...
being the image...  
   
10:43 of yourself being a ta rănit şi retras...
hurt and withdrawn...  
   
10:46 all that - do you feel toate astea-simţi asta când esti rănit?
that when you are hurt?  
   
10:50 S: Yes, I feel - how to put it… S:Da, simt-cum să spun...
   
11:00 I think... Cred....
   
11:03 K: I'm interested in this, K: Mă intersează asta, spune-mi.
let's go into this.  
   
11:07 S: Yes, I feel there S: Da, vreau să fac ceva...
is definitely a move...  
   
11:12 not to be hurt, not to be... să nu mai fiu rănit, să nu mai fiu...
   
11:15 not to have that să nu mai văd acea imagine,
image, not to have... să nu mai văd...
   
11:18 that whole thing changed... tot ce s-a schimbat...
   
11:21 because if it's pentru că dacă s-a schimbat înseamnă...
changed it seems...  
   
11:23 to catapult into să revin în acea experienţă...
that same experience...  
   
11:25 that was the hurt. care înseamnă să fiu rănit.
This is hurt but this has... Asta doare dar ...
   
11:29 a resonation with that rezonează cu acel inconştient
unconscious which reminds me... care îmi aduce aminte...
   
11:34 I'm reminded of being hurt deeply că am fost adânc rănit de
by this more superficial hurt. această rană superficială.
   
11:40 K: I understand that. K: Înţeleg asta.
   
11:43 S: So that I avoid hurt, period. S: Asa că o perioadă evit rana.
   
11:46 K: Can the brain have a shock? K: Poate creierul a avut un şoc?
Of course... Desigur...
   
11:49 a biological, physical shock... un şoc biolog, fizic...
   
11:52 but the psychological brain, dar creierul psihologic-dacă îi
if we can call it that... putem spune aşa...
   
11:58 must it be hurt? trebuie să fie rănit?
Is that inevitable? Este asta inevitabil?
   
12:04 S: No, I don't think so. S:Nu, nu cred.
   
12:06 It's only hurt with Este rană doar dacă ne
reference to something. referim la ceva anume.
   
12:09 K: No. I'm asking you... K:Nu, eu te întreb...
   
12:11 Can such a psychological Este posibil ca un creier
brain, if I can use... psihologc, dacă pot folosi...
   
12:14 those two words, never aceste cuvinte, să nu fie niciodată rănit?
be hurt, under any circumstances?  
   
12:21 Given, you know, Chiar dacă familia, pretenii, soţul....
family life, husband...  
   
12:25 wife, bad friends, soţia, prietenii răi,
so-called enemies... aşa numiţii duşmani...
   
12:30 all that's going on around tot ce se întâmplă în jur
you and never get hurt? să nu te rănească?
   
12:42 Because apparently this Pentru că se pare că asta este
is one of the major... una din principalele...
   
12:47 wounds in human existence răni în existenţa umană- să fii rănit...
- to get hurt...  
   
12:54 the more sensitive you are, cu cât eşti mai sensibil,
the more... cu cât eşti mai...
   
12:58 aware, you get more conştient cu atât esti mai rănit...
and more hurt...  
   
13:03 more and more withdrawn. şi te retragi mai mult.
   
13:08 Is this inevitable? Este asta inevitabil?
   
13:14 S: You're asking me? S:Mă întrebi pe mine?
   
13:15 I don't think it's inevitable, but Nu cred că este inevitabil dar
I think it happens frequently... cred că se întâmpla des...
   
13:19 more often than not. And it mult mai des. Şi se întâmplă
seems to happen when there is... atunci când există...
   
13:28 how can I describe it... cum să spun...
   
13:30 an attachment is formed and cand se formează un ataşament
then the loss of the attachment. şi apoi se pierde.
   
13:35 You become important to me. Tu devii important pentru mine.
   
13:38 You become important to me, I like Devii important pentru mine, te plac,
you, or I get involved with you... sau am o relaţie cu tine...
   
13:41 then it becomes important şi pentru mine devine
to me that you don't... important ca tu să nu...
   
13:46 do anything that faci ceva să tulburi această imagine.
disturbs that image.  
   
13:49 K: That is, in that relationship K:Adică, în relaţia dintre doi oameni...
between two people...  
   
13:56 the picture that we imaginea pe care o avem despre celălalt...
have of each other...  
   
13:59 the image, that's imaginea este de fapt cauza suferinţei.
the cause of hurt.  
   
14:04 B: But it also goes the other way, B: Dar este valabil şi invers,
that we hold those images... ne agăţăm de acele imagini..
   
14:07 because of hurt. pentru că suntem răniţi.
K: Of course. K:Desigur.
   
14:09 B: Where does it start? B: Unde începe asta?
K: That's what I want to get at. K: La asta vreau să ajung.
   
14:13 S: That's what I want S: Şi eu.
to get at too.  
   
14:14 K: No, he pointed out something. K: Nu, el a spus ceva.
   
14:16 S: Right. I know he did, yes. S:Corect. Ştiu.
   
14:20 B: Because the past hurt... B:Pentru că trecutul doare...
   
14:21 gives a tremendous el dă o putere mare acelei imagini...
strength to the image...  
   
14:24 the image which helps imaginii care ne ajută să uităm-corect?
us to forget it - right?  
   
14:27 S: That's right. S:Corect.
   
14:28 K: Now, is this wound K:Oare acea rană este în inconştient?
in the unconscious?  
   
14:31 We'll use the word... O să folosim cuvântul...
   
14:33 'unconscious' in quotes for the "inconştient" în paranteze pentru
time being - is that hidden? moment-este acesta ascuns?
   
14:38 S: Well, I think you are being S: Cred că priveşti simplist lucrurile...
a little simplistic about that...  
   
14:42 because what is pentru că ce este ascuns este faptul că...
hidden is the fact that...  
   
14:47 I have had the evenimentul a avut loc...
event happen...  
   
14:49 many times, it happened de multe ori, s-a întâmplat cu mama...
with my mother...  
   
14:50 it happened with my friends... cu prietenii mei...
   
14:52 it's happened s-a mai întâmplat la şcoală....
before, in school...  
   
14:55 where I cared unde ţineam la cineva...
about somebody...  
   
14:57 and then the image şi apare imaginea-este ca şi cum...
- it's like...  
   
14:59 you form the attachment se formează ataşamentul şi apoi rana.
and then the hurt.  
   
15:02 K: I'm not at all sure that K: Nu sunt sigur că are loc
through attachment it comes. prin ataşament.
   
15:08 S: I think, it's something... S: Cred că este ceva...
   
15:10 May be it's not attachment, Poate că ataşament nu este
maybe that's the wrong word... cuvântul potrivit...
   
15:12 but there is something dar se întâmplă ceva acolo.
there that happens.  
   
15:14 What happens that I form... Ce se întâmplă când formez...
   
15:16 a relationship with you where o relaţie cu tine şi acea
an image becomes important? imagine devine importantă?
   
15:20 What you do to me Ce faci tu devine important.
becomes important.  
   
15:24 K: You have an image K:Tu ai o imagine despre tine.
about yourself.  
   
15:26 S: That's right. And you are S:Corect. Tu spui îmi place de tine...
saying that I like you...  
   
15:31 because you are pentru că îmi confirmi acea imagine?
confirming my image?  
   
15:33 K: No, apart from like and dislike, K: Nu, dincolo de plăcut sau nu,
apart from like and dislike... dincolo de asta...
   
15:37 you have an image tu ai o imagine despre tine.
about yourself.  
   
15:40 I come along, put Şi eu vin şi fixez acea imagine.
a pin in that image.  
   
15:44 S: No, first you come S:Nu, mai întâi vii şi o confirmi.
along and confirm it.  
   
15:46 K: No. K:Nu.
B: The hurt will be greater... B: Rana va fi mai mare....
   
15:48 if you first come along dacă la început esti prietenos cu mine...
and be very friendly to me...  
   
15:50 and confirm the image, and then îmi confirmi imaginea şi apoi
suddenly you put a pin in me. brusc mă răneşti.
   
15:53 K: Of course, of course. K:Desigur, desigur.
   
15:55 B: But even somebody B: Dar chiar şi cineva care
who didn't confirm it... nu o confirmă...
   
15:57 if he puts the dacă o strică....
pin in properly...  
   
15:59 he can produce that hurt. poate răni,
K: That's what I... K: Asta voiam să...
   
16:03 S: That's right. S:Corect.
That's not unconscious. Asta nu este inconştient.
   
16:05 But how come, Însă, cum ai zis, cum se face...
like you said...  
   
16:07 why did I have the image to că am în primul rând o imagine?
begin with? That's unconscious. Ăsta este inconştientul.
   
16:11 K: Is it unconscious? That's K:Este inconştient?
what I want to get at. La asta vreau să ajung.
   
16:13 Or it's so obvious... Sau este atât de evident....
   
16:16 that we don't look? You încât nu vedem? Urmăriţi ce zic?
follow what I'm saying?  
   
16:24 S: I follow what you're saying, S: Urmăresc ce zici.
yes. I'm with you on this.  
   
16:27 K: We put it away. We say K: Lăsăm asta un pic. Spunem că
it's hidden. I question it... este ascunsă. Mă întreb...
   
16:33 whether it's hidden at all; dacă este ascunsă sau nu;
it's so blatantly obvious. sau este foarte evidentă.
   
16:40 S: I wonder if all the S: Mă întreb dacă toate
ingredients of it are... componentele sunt...
   
16:42 I tell you, I don't feel all vă spun, nu simt că toate părţile
parts of it are obvious. sunt evidente.
   
16:49 B: I think that we B: Cred că într-un fel le ascundem...
hide it in one sense...  
   
16:50 say we say that this hurt... spunem că această rană...
   
16:52 means that everything înseamnă că imaginea este greşită...
is wrong with the image...  
   
16:56 but we hide it by saying... dar ascundem asta spunând...
   
16:57 everything is all de exemplu că totul este bine.
right, for example.  
   
17:00 In other words, the thing that Adică, lucrul evident poate că
is obvious may be hidden... este ascuns...
   
17:04 by saying it's unimportant, pentru că zicem că nu este important,
that we don't notice it. că nu îl observăm.
   
17:08 S: Yes, we don't notice S:Da, nu îl observăm,
it, but it's like... dar este ca şi cum...
   
17:10 I get the am senzaţia acum când...
feeling as we are...  
   
17:11 talking, personally vorbim, eu am senzaţia...
I get the feeling...  
   
17:14 there is a kind of, există ceva, mă întreb...
I ask myself...  
   
17:16 what is it that kind ce anume generează imaginea...
of generates the image...  
   
17:20 what is that hurt? ce anume este rana?
   
17:22 K: Ah, we will come K: O să ajungem şi acolo. Încerc...
to that. I'm trying...  
   
17:26 we are enquiring discutam despre...
into the...  
   
17:29 whole structure întreaga structură a conştiinţei.
of consciousness.  
   
17:31 S: Right. That's just what S:Corect. La asta ne gândim acum...
we are enquiring into…  
   
17:34 K: Into the nature K: La natura conştiinţei.
of consciousness.  
   
17:39 We have broken it Am împărţit-o în necunoscut..
up into the hidden...  
   
17:42 and the open. şi cunoscut.
   
17:45 It may be that the Poate ca mintea fragmentată face asta.
fragmented mind is doing that.  
   
17:50 S: That's right. S:Corect.
   
17:54 K: And therefore K: Şi le îndepărtează mai mult.
strengthening both.  
   
18:00 K: The division grows K: Separarea creşte.
greater and greater.  
   
18:05 S: The fragmented mind is... S:Mintea fragmentată ...
K: ...doing this. K:...face asta.
   
18:13 Now, most people have an Cei mai mulţi oameni au
image about themselves... o imagine despre ei înşişi...
   
18:17 practically everybody. de fapt toată lumea are.
   
18:21 S: Practically S:Cam toată lumea.
everybody.  
   
18:22 K: It's that image K:Acea imagine este ranită.
that gets hurt.  
   
18:28 And that image is you, and Şi acea imagine eşti tu şi spui
you say, 'Well, I'm hurt'. "Sunt rănit".
   
18:34 B: It's the same as we were B: Aşa spuneam şi dimineaţa.
discussing this morning.  
   
18:36 K: Yes. K:Da.
   
18:37 B: If I say I have a pleasant B:Dacă am o imagine placută
self-image, then I attribute... despre mine atunci..
   
18:42 the pleasure to me - right? plăcerea este a mea-corect?
and say, that's real. şi spun că este real.
   
18:46 Then if somebody hurts me then Şi dacă mă răneşte cineva atunci
the pain is attributed to me... şi durerea este a mea...
   
18:51 and I say that's real too şi spun că şi ea este reală-corect?
- right?  
   
18:53 It seems that if Pare că dacă avem o imagine...
you have an image...  
   
18:55 that can give you pleasure then ea ne poate da atât plăcere cât şi durere.
it must be able to give you pain.  
   
18:58 K: Pain, yes. K:Durere, da.
B: There is no way out of that. B: E un cerc vicios..
   
19:00 K: Absolutely. K:Absolut.
   
19:01 S: The image tends to S:Imaginea tinde să se perpetueze...
be self-perpetuating...  
   
19:03 like you were saying ca în relaţiile dificile...
about difficult relation.  
   
19:05 B: I think people hope that the B:Cred că oamenii speră că imaginea
image will give them pleasure. le va aduce plăcere.
   
19:08 K: Pleasure only. K:Doar plăcere.
   
19:09 B: Only pleasure, but B: Doar plăcere, dar acelaşi
the very mechanism... mecanism...
   
19:11 that makes pleasure possible... care face posibilă plăcerea...
   
19:13 makes pain possible because, face şi durerea posibilă pentru că
the pleasure comes if I say... am plăcere dacă spun...
   
19:16 'I think I'm good' and that "Cred că eu sunt bun" şi acel "eu"
'I' is also sensed to be real... pare atât de real...
   
19:21 which makes that şi asta face bunătatea reală...
goodness real...  
   
19:24 but then if somebody dar dacă apare cineva..
comes along...  
   
19:25 and says, 'You're no good, şi spune "Nu eşti bun,
you're stupid' and so on... eşti stupid" etc....
   
19:28 then that too is real, and atunci şi asta este real şi semnificativ.
therefore very significant.  
   
19:31 It makes it hurt. Right? Şi doare. Corect?
   
19:34 K: The image brings both K:Imaginea aduce atât plăcere
pleasure and pain. cât şi suferinţă.
   
19:37 B: Yes. B:Da.
   
19:39 S: Right. S:Corect.
   
19:40 K: Put it very, very simply. K: Ca să spunem simplu.
   
19:43 B: I think people would B: Cred că oamenii doresc o imagine...
hope for an image...  
   
19:45 that would bring only pleasure, care să le aducă doar plăcere
but it can't be done. dar asta nu se poate.
   
19:47 S: People do hope, there S: Oamenii speră asta, aşa este.
is no question about it.  
   
19:49 People not only Oamenii nu speră doar la acea imagine...
hope for the image...  
   
19:52 but they invest ei o investesc şi tot interesul lor...
all their interest...  
   
19:55 in their image, they este în acea imagine, ei se văd...
see themselves as…  
   
19:59 they say, 'I should şi spun "nu ar trebui să fiu aşa"...
not be this way...  
   
20:03 because I'm pentru că de fapt sunt o imagine.
in fact the image'.  
   
20:05 So that they go both Şi merg în ambele direcţii
ways at the same time. în acelaşi timp.
   
20:07 That's the most curious thing Asta este atât de ciudat la minte.
about the mind. I'm the image... Eu sunt imaginea...
   
20:10 but when I discover dar cand descopăr că nu sunt
that I'm not the image... de fapt asta...
   
20:13 then I should be that way... ar trebui să fiu altfel...
   
20:14 because I really am that. pentru că aşa sunt de fapt.
So it works both ways. Asa că este valabil în ambele sensuri.
   
20:18 B: But the image, I think that B: Dar imaginea, cred că dacă îţi
if you make the self-image... faci o imagine de sine...
   
20:25 and you get what's şi primeşti ce vrei de la ea;
implied in that;  
   
20:27 that is to say everything totul depinde...
depends on...  
   
20:29 having the self image right. de fapt de a avea imaginea
In other words... corectă. Adică...
   
20:32 S: Right, everything. S:Corect, totul.
   
20:33 B: The value of everything depends B: Dacă imaginea de sine este
on this self image being right. corectă ea dă valoare.
   
20:37 So, if somebody shows it's wrong, Şi dacă cineva spune că este
therefore everything... greşită atunci totul...
   
20:43 is no good, este greşit.
everything is wrong.  
   
20:46 K: We are always giving K: Noi dăm mereu formă noi imaginii.
new shape to the image.  
   
20:50 B: But I think that this image B: Dar cred că această imagine
means everything. înseamnă totul.
   
20:52 So it gives it tremendous power. Şi conferă o putere imensă.
   
20:54 S: The entire personality S: Întreaga personalitate este
is directed... direcţionată...
   
20:59 to the achievement către dobândirea acestei imagini.
of this image.  
   
21:01 In other words, everything Adică orice altceva trece pe locul doi.
else takes second place.  
   
21:04 K: Are you aware of this? K:Sunteţi conştienţi de asta?
S: Yes, I'm aware of it. S:Eu sunt.
   
21:08 K: What is the beginning of this? K: Cum a început totul?
   
21:11 Please, just let Daţi-mi voie să fac un rezumat.
me summarise first.  
   
21:14 Every human being practically... De fapt fiecare fiinţă umană...
   
21:16 has an image about himself... are o imagine despre sine...
   
21:18 of which he's unconscious, de care nu este conştientă, sau nu stie.
or not aware.  
   
21:21 S: Usually it's some S: În general este una idealizată...
sort of idealised...  
   
21:24 K: Idealised, or not idealised, K:Idealizată sau nu este o imagine.
it's an image.  
   
21:27 S: Right. It's an image, S:Da este o imagine, idealizataă..
it's idealised...  
   
21:30 and they must have it. pe care trebuie să o aibă.
   
21:33 K: They have it. K: O au.
B: They have it. B: O au.
   
21:34 S: They must get all their actions S: Toate acţiunile sunt îndreptate
towards 'must have it'. către acest "trebuie să o am".
   
21:38 In other words, to accomplish it, Să o dobândească, să o realizeze.
to realise it.  
   
21:40 B: One feels one's whole life B: Omul simte că viaţa lui depinde
depends on the image. de acea imagine.
   
21:43 K: Yes. K:Da.
   
21:44 S: Depression is S: Când este depresiv nu o are.
when I don't have it.  
   
21:47 K: We will come to that. K:O să revenim la asta.
   
21:51 Then the next question, Întrebarea este cum apare?
how does it come into being?  
   
21:58 S: I think it comes into being when S: Cred că apare în copilărie
as children there is this hurt... când este rănit...
   
22:08 and there is the feeling şi apare sentimentul că
that there is no other way... nu este altă cale...
   
22:12 in which this hurt can prin care rana să fie asimilată.
be assuaged or relieved.  
   
22:18 It works in the Aşa funcţioneaza în familii.
family in some way.  
   
22:21 You are my father and... Tu eşti tatăl meu şi...
   
22:25 I understand through înţeleg privindu-te că...
my watching you that...  
   
22:29 if I'm smart dacă sunt deştept o să mă placi.
you will like me.  
   
22:34 K: Quite. K: Cam aşa.
   
22:35 S: I learn that very quickly. S: Învăţ foarte repede.
   
22:37 So I'm going to make Şi o să mă asigur că primesc
sure I get that love... acea iubire...
   
22:40 so I'm going to go şi încet încet devin într-un fel.
from here to there.  
   
22:42 I'm going to become that. Şi ajung să devin ceva.
   
22:44 K: That's all very simple. K:Este foarte simplu.
   
22:45 But I'm asking the Dar mă interesează începutul
beginning of it.  
   
22:50 The origin of making Cum ne creăm imaginea de sine.
images about oneself.  
   
22:54 B: If I had no image at all... B:Dacă nu am nici o imagine...
   
22:56 then I would never atunci nu ajung niciodată acolo, nu?
get into that, would I?  
   
22:58 K: That's what I want to get at. K:La asta voiam să ajung.
   
23:00 S: If I never made images. S: Dacă nu îmi fac o imagine.
   
23:01 B: If I never made B: Dacă nu îmi fac deloc
any image at all... o imagine....
   
23:02 no matter what indiferent ce face tata...
my father did...  
   
23:04 that would have nu ar avea efect, nu?
no effect, would it?  
   
23:07 S: That's the question. S: Asta este întrebarea.
K: This is very important. K:Este foarte important.
   
23:10 B: I'm saying may be the child B: Mă gândesc că, un copilul
can't do it, but suppose so. nu poate face asta.
   
23:12 K: I'm not sure, K:Nu sunt aşa de sigur.
I'm not at all sure.  
   
23:14 B: Perhaps he can, but at least B: Poate, dar de obicei...
under ordinary conditions...  
   
23:17 he doesn't manage to do it. nu reuşeşte să facă asta.
   
23:19 S: You are suggesting S:Sugerezi că acel copil...
that the child...  
   
23:21 already has an image are deja imaginea că a fost rănit.
that it has been hurt.  
   
23:23 K: Ah, no. I don't know. K: A, nu. Nu ştiu. Ne întrebăm.
We are asking.  
   
23:27 B: But suppose there were a child B:Să presupunem că există un copil care
who made no images of himself. nu are o astfel de imagine.
   
23:32 S: OK, let's assume S:Să presupunem.
he has no image.  
   
23:34 B: Then he cannot get hurt. B:Atunci nu poate fi rănit.
   
23:35 K: He can't be hurt. K:Nu poate.
   
23:37 S: Now, you see, I think S: Cred că problema este dificilă...
you're in very hot water...  
   
23:41 psychologically pentru că psihologic vorbind un copil...
because a child...  
   
23:44 K: No, we said 'suppose'. K:Noi am spus presupunem.
S: Suppose. S:Presupunem.
   
23:48 B: Not the actual B: Ne imaginăm mai degrabă...
child, but rather...  
   
23:50 suppose there were a child... presupunem că ar exista
  un copil...
   
23:52 who didn't make an image of care nu ar avea o asemenea
himself, so he didn't depend... imagine şi nu depinde...
   
23:55 on that image for everything. cu nimic de ea.
   
23:57 The child you talk Coplul de care vorbeai depindea...
about depended...  
   
23:58 on the image that de imaginea pe care tatăl
his father loves him. o avea despre el.
   
24:02 And therefore Şi prin urmare totul dispare...
everything goes...  
   
24:03 when his father când tatăl nu îl mai iubeşte...
doesn't love him...  
   
24:05 everything has gone. Right? totul dispare, nu?
S: Right. S:Corect.
   
24:07 B: Therefore he's hurt. B:Şi este rănit.
S: That's right. S:Corect.
   
24:09 B: But if he has no image that he B: Dar dacă el nu are imaginea unui
must have his father love him... tată care să îl iubească ...
   
24:14 then he will just atunci îşi va privi doar tatăl.
watch his father.  
   
24:17 S: The child who is S: Copilul care îşi priveşte tatăl...
watching his father...  
   
24:19 Let's say, let's look at it... Să spunem, hai să vedem...
   
24:21 a little more pragmatically, să fim puţin pragmatici,
here is the child... iată un copil...
   
24:24 and he's actually hurt. care este rănit.
   
24:26 B: But wait, he can't be B: Dar stai, el nu poate fi rănit
hurt without the image. fără o imagine.
   
24:29 S: Well, that's... S: Ei bine, asta este...
B: What's going to get hurt? B: Ce îl poate răni?
   
24:31 K: There is no… (laughs) K:Nu există.....(râsete)
   
24:34 It's like putting Este ca şi cum ai ţine un ac în aer!
a pin into the air!  
   
24:36 S: No, wait a second, I'm S:Nu, stai un pic, nu o să vă las...
not going to let you guys...  
   
24:38 get away with this! (Laughter) să scăpaţi aşa! (Râsete)
   
24:41 Here you have this child, Iată acest copil foarte vulnerabil...
very vulnerable...  
   
24:44 in the sense that he needs adică are nevoie de suport psihologic.
physiological support.  
   
24:48 He has enormous tensions. În el există o tensiune enormă.
   
24:51 K: Sir, agreed to all that. K: Domnule, înţeleg asta.
Such a child has an image. Un astfel de copil are o imagine.
   
24:57 S: No, no image. He's simply not S: Nu, fără imagine. El nu a fost
being biologically supported. susţinut biologic.
   
25:02 K: No. Eh? K: Nu. Ei?
   
25:06 B: Well, he may make B: El îşi poate crea imaginea....
an image of the fact...  
   
25:08 that he's not biologically că nu este sustţnut biologic.
supported.  
   
25:11 We have to get the Trebuie să facem diferenţa dintre...
difference between...  
   
25:13 the actual fact that ceea ce se întâmplă de fapt biologic...
happens biologically...  
   
25:15 and what he thinks şi ce crede el despre asta. Nu?
of it. Right?  
   
25:17 I have seen a child sometimes Am văzut un copil care a fost
dropped suddenly... brusc părăsit...
   
25:20 and he really goes to pieces... şi care a suferit foarte mult...
   
25:22 not because he was dropped very nu pentru că a fost părăsit
far but because that sense of... ci pentru că asta semnifică...
   
25:25 K: Loss, insecurity. K:Pierdere, nesiguranţă.
   
25:27 B: ...security from B:...când mama a plecat.
his mother was gone.  
   
25:29 It seemed that everything Pare că totul dispare.
had gone.  
   
25:31 And he was totally disorganised Şi era total dezorganizat şi ţipa dar...
and screaming, but he dropped...  
   
25:34 only about this far. But... până la un punct.Însă....
   
25:36 the point is ideea este că avea o imagine...
he had an image...  
   
25:38 of the kind of security he was a siguranţei pe care ar fi
going to get from his mother. primit-o de la mama.
   
25:42 S: That's the way the S: Aşa funcţionează sistemul nervos.
nervous systems works.  
   
25:44 B: Well, that's the question, B: Păi, asta este întrebarea,
the thing we are discussing... despre asta discutăm....
   
25:46 is it necessary este necesar să acţionăm
to work that way? în direcţia aceea?
   
25:48 Or is this the result Sau este rezultatul condiţionării?
of conditioning?  
   
25:50 K: Yes. K:Da.
S: Yes, I would say yes. S:Da, aş spune că da.
   
25:53 K: This is an important question. K: Este o intrebare importantă.
S: Oh, terribly important. S: Foarte importantă.
   
25:57 K: Because when you've watched... K:Pentru că am vazut...
   
26:00 been in America în America sau aici....
or in this country...  
   
26:02 children are running cum copiii fug de părinţi...
away from their parents...  
   
26:05 thousands are running away. mii de copii fac asta.
   
26:09 The parents seem to have Iar părinţii nu par că deţin controlul.
no control over them.  
   
26:13 They don't obey... Ei nu ascultă...
   
26:14 they don't listen, they don't nu aud, ei nu-vedeţi? Ei sunt sălbatici.
- you follow? They are wild.  
   
26:18 S: Yes. S:Da.
   
26:20 K: And the parents K: Iar părinţii se simt răniţi.
feel terribly hurt.  
   
26:23 I saw on the TV what Asta se intampla in America
is happening in America. am văzut la TV.
   
26:31 And the woman was in tears Iar femeia plângea-ştiţi?
- you follow?  
   
26:37 She said 'I'm his mother... Ea spunea "Sunt mama lui...
   
26:38 he doesn't treat me as a şi el nu ma tratează ca atare,
mother, he just orders me... el imi ordonă....
   
26:42 give me a bottle of milk', dă-mi o sticlă de lapte, etc.
and all the rest of it.  
   
26:47 And he has run away Şi a fugit de acasă de zeci de ori.
half a dozen times.  
   
26:52 And this is growing... Şi problema se măreşte....
   
26:53 this separation această separare dintre părinţi...
between the parents...  
   
26:55 and the children is growing şi copii se măreşte peste tot în lume.
all over the world.  
   
26:59 They have no relationship... Ei nu mai au relaţii...
   
27:01 between themselves, unii cu alţii, între ei.
between each other.  
   
27:03 So, what is the Care este deci cauza?
cause of all this?  
   
27:08 apart from sociological, dincolo de aspectul social, economic...
economic...  
   
27:12 pressures and all that... toate presiunile, etc...
   
27:13 which makes the mother go and care o determina pe mamă să meargă
work and leave the child alone... la muncă şi să lase copilul singur...
   
27:17 and he plays... all that, el se joacă...etc...şi noi credem
we take that for granted... că este bine...
   
27:21 but much deeper than that? dar dacă este mai mult decât atât?
   
27:28 Is it the parents have an Este pentru că părinţii au o
image about themselves... imagine de sine...
   
27:31 and the parents insist... şi insistă....
   
27:33 in creating an image să creeze o imagine în copil?
in the children?  
   
27:38 S: I see what you are saying. S: Înţeleg ce spui.
   
27:40 K: And the child refuses K: Iar copilul refuză acea imagine...
to have that image...  
   
27:44 but he has his own image. dar o are pe a lui.
   
27:48 So the battle is on. Aşa că începe bătălia.
   
27:50 S: That's very much what S: Cam asta vreau să spun când zic...
I'm saying when I say...  
   
27:52 that initially the că iniţial rana unui copil....
hurt of the child...  
   
27:54 K: We haven't come to the hurt yet. K:Nu am ajuns încă la rană.
   
27:57 S: But that's where I'm trying S: Dar la asta vreau să ajung,
to get at, what is in that... ce există în acea...
   
28:00 initial relationship? relaţie iniţiala?
   
28:02 What is the initial relationship Care este iniţial relaţia dintre copil....
between child...  
   
28:05 K: I doubt if they K: Mă îndoiesc că au vreo relaţie.
have any relation.  
   
28:07 That's what I'm Asta vreau să subliniez.
trying to point out.  
   
28:09 S: I agree with you. S: Sunt de acord cu tine.
   
28:10 There is something wrong Este ceva în neregulă în relaţie.
with the relationship.  
   
28:13 They have a relationship but Au o relaţie greşită.
it's a wrong relationship.  
   
28:18 K: Have they a relationship? K:Au o relaţie?
S: They have a... S: Ei au o...
   
28:22 K: Young people get married, or K: Tinerii se căsătoresc sau nu.
not married. They have a child... Fac un copil...
   
28:27 by mistake or intentionally. dn greşeală sau intenţionat.
The young people... Tinerii...
   
28:35 they are children sunt ei însuşi nişte copii...
themselves...  
   
28:38 they haven't understood care nu au înţeles universul...
the universe...  
   
28:40 cosmos, order or chaos, cosmosul, ordinea sau
they just have this child. haosul, ei au un copil.
   
28:46 S: Right. S:Corect.
That's what happens. Asta se întâmplă.
   
28:48 K: And they play with it for K: Cu care se joacă un an sau
a year or 2 and they say... 2 şi apoi zic...
   
28:52 'For god's sake I'm fed "Sunt sătul până peste cap de copil..."
up with this child'...  
   
28:55 .and look elsewhere. şi se uită în altă parte.
   
28:59 And the child feels left, lost. Iar copilul se simte părăsit, pierdut.
S: That's right. S:Corect.
   
29:04 K: And he needs security, from K: Şi are nevoiede siguranţă,
the beginning he needs security. încă de la început.
   
29:10 S: Right. S:Corect.
   
29:11 K: Which the parents cannot give, K: Iar părinţii nu le pot da asta sau
or are incapable of giving... sunt incapabili să dea...
   
29:16 psychological security, siguranţa psihologică, sentimentul...
the sense of...  
   
29:18 'You are my child, I love you... "Eşti copilul meu, te iubesc...
   
29:19 I'll look after you, am grijă de tine, o să am
I'll see that throughout life... grijă ca în viaţă...
   
29:22 you behave properly' să te comporţi corect- adică au grijă.
- care.  
   
29:24 They haven't got Copiii nu, acel sentiment.
that, that feeling.  
   
29:26 S: Right. S:Corect.
   
29:28 K: They are bored with it K: După nişte ani se plictisesc.
after a couple of years.  
   
29:32 S: That's right. S:Corect.
   
29:34 K: Right? K: Corect?
S: Yes. S: Da.
   
29:37 K: Is it that they have K: Ei nu au o relaţie ....
no relationship...  
   
29:39 right from the beginning... încă de la început...
   
29:40 neither the husband nor nici soţul, nici soţia,
the wife, or boy or girl? sau băiatul si fata.
   
29:44 It's only a sexual relationship... Este doar o relaţie bazată pe sex....
   
29:49 the pleasure relationship. asta este plăcerea din relaţie.
   
29:55 In accepting that they won't Ei nu acceptă principiul durerii...
accept the pain principle...  
   
30:01 involved in the alături de cel al plăcerii.
pleasure principle.  
   
30:05 S: That's right. They won't, S: Corect. Nu fac asta şi nu numai...
and not only that...  
   
30:08 they won't let the ei nu lasă copilul să treacă aprin asta.
child go through that.  
   
30:11 K: The child is going through that. K: Copilul trece prin asta.
   
30:13 S: Yes, but they do S: Da, dar fac lucruri care...
things that they...  
   
30:16 don't let the child nu îi permit copilului să aibe plăcere...
have the pleasure...  
   
30:19 that goes all the way... şi asta continuă...
   
30:20 nor do they let the şi nici nu lasă copilul să-şi
child have the pain... trăiască durerea....
   
30:23 K: So what I'm trying to see is... K: Ceea ce văd este...
   
30:27 that there is actually că de fapt nu există nici o relaţie...
no relationship at all...  
   
30:32 except biological, sexual, în afară de cea sexuală, una senzorială.
sensory relationship.  
   
30:40 S: Yes. OK. S: Da. Ok.
   
30:42 K: I'm questioning it... K: Mă întreb dacă....
   
30:44 I'm not saying it is so, nu spun că este asa, mă întreb doar.
I'm questioning it.  
   
30:47 S: I don't think it's so. I think S: Nu cred că este aşa.
that they have a relationship... Cred că au o relaţie...
   
30:51 but it's a wrong relationship, dar una greşită, există tot felul de...
that there are all kinds of...  
   
30:55 K: There is no wrong K:Nu există relaţii greşite...
relationship...  
   
30:56 it's a relationship, relaţia există sau nu.
or no relationship.  
   
31:01 S: Well, then we will have to S: Păi, atunci trebuie să spunem
say they have a relationship. că au o relaţie.
   
31:03 Now we will have to Şi acum trebuie să o înţelegem.
understand the relationship.  
   
31:06 But I think that most parents... Dar cred că cei mai mulţi părinţi...
   
31:09 have a relationship au o relaţie cu propriul copil.
with their child.  
   
31:13 B: Wouldn't you say it's the image B: Dar poate este vorba de
that's related? Suppose... imagine aici? Presupunem..
   
31:16 the parent and child have ca părintele şi copilul au imagine
images of each other... unul despre celălalt...
   
31:19 and the relationship is iar relaţia este condusă de
governed by those images... aceste imagini...
   
31:23 the question is whether întrebarea este dacă
that's actually... asta este de fapt...
   
31:25 a relationship or o relaţie sau nu sau dacă...
not, or whether...  
   
31:27 it's some sort of este un fel de fantezie în relaţie.
fantasy of relationship.  
   
31:30 K: A fanciful relationship. K: O relaţie fantezistă.
B: Yes. B: Da.
   
31:33 K: Sir, you have children... K: Dumneavoastră domnule
  aveţi copii...
   
31:34 - forgive me if -scuzaţi-mă că apelez iar la dvs....
I come back to you...  
   
31:36 Have you any Ce relaţie aveţi cu ei?
relationship with them?  
   
31:38 In the real sense of that word. În adevăratul sens al cuvântului.
   
31:41 S: Yes. In the real sense, yes. S: Da. Am.
   
31:45 K: That means that you have K: Asta înseamnă că nu aveţi
no image about yourself. o imagine de sine.
   
31:49 S: Right. S: Aşa este.
   
31:52 K: And you are not imposing K: Şi nu le impuneţi o anumită imagine.
an image on them.  
   
31:55 S: That's right. S: Corect.
   
31:56 K: And the society is not K: Şi nici societatea nu face asta.
imposing an image on them.  
   
32:00 S: There are moments like that. S: Sunt şi astfel de momente.
   
32:02 K: Ah no, that's not good enough. K: Asta nu este suficient.
   
32:04 - like a rotten egg! (Laughs) - este ca un ou stricat (Râsete)
   
32:06 S: This is an important point. S: Este ceva important.
   
32:08 B: If it's moments, it's not so. B: Dacă sunt anumite momente,
  nu este suficient.
   
32:10 It's like saying a E ca şi cum am spune că
person who is hurt... o persoană rănită...
   
32:11 has moments when he's not hurt, are momente în care nu este
but it's sitting there... aşa, stă undeva...
   
32:14 waiting to explode when şi asteapta momentul să explodeze
something happens. când se întâmpla ceva.
   
32:16 K: yes. K:Da.
   
32:18 B: So he can't go very far. B: Dar nu poate ajunge departe cu asta.
   
32:19 It's like somebody E ca şi cum cineva care este
who is tied to a rope... legat de o frânghie...
   
32:22 as soon as he reaches the se blochează când ajunge la
limits of that rope he's stuck. capătul acesteia.
   
32:24 S: That's right. S: Corect.
   
32:26 B: So you could say, B: Am putea spune că relaţionez
I'm related as long... atâta vreme...
   
32:28 as certain things cât anumite lucruri sunt în ordine...
are all right...  
   
32:31 but then beyond that point dar dincolo de asta lucrurile
it sort of blows up. scapă de sub control.
   
32:34 You see what I'm driving at? Vedeţi către ce duce asta?
S: I see what you are driving at. S: Văd către ce.
   
32:36 B: That mechanism is B:Acest mecanism se află acolo...
inside there, buried...  
   
32:39 so that it dominates şi vă domină potenţialul.
you potentially.  
   
32:42 S: In fact what you S: Ce spuneţi este adevărat.
just said is fact.  
   
32:46 I verify that that's what Am verificat şi aşa este.
happens. In other words... Cu alte cuvinte...
   
32:50 it seems that there are... pare că există acolo...
but it does seem...  
   
32:52 that there are moments momente în care ei sunt...
in which they are...  
   
32:55 B: Well, it's like a man who is B: E ca si cum un om este legat
tied to a rope and he says... de o frânghie şi spune...
   
32:57 there are moments sunt momente în care mă pot mişca...
when I can move...  
   
32:59 wherever I like, but aşa cum vreau, dar nu pot
I can't really because... face asta pentru că...
   
33:01 if I keep on moving I'm mă încurc mai rău şi ajung la capăt.
bound to come to the end.  
   
33:04 S: That does seem to be S: Pare că asta se întâmplă, de fapt...
what happens, in fact...  
   
33:08 there is a reverberation este o reverberaţie în care
in which there is yank-back. există o retragere.
   
33:11 B: Yes. Either I come to B: Da. Fie ajung la capătul frânghiei...
the end of the cord...  
   
33:13 or else something yanks fie ceva trage sfoara şi apoi...
the cord and then...  
   
33:15 - but the person -dar persoana care se află
who is on the cord... acolo prinsă...
   
33:17 is really not free, ever. nu este niciodată liberă.
   
33:20 S: That's true, I mean, S: Adevărat.
I think that's true.  
   
33:24 B: In the same sense, the B: Şi în acelaşi mod o persoană
person who has the image... care are o imagine...
   
33:27 is not really related nu relaţionează cu adevărat.
ever, you see.  
   
33:29 K: That's just the whole point. K: Asta este problema.
   
33:33 You can play with it. Nu ne putem juca cu asta.
   
33:36 You can play with the verbal… La nivel verbal poate...
   
33:38 But actually you Dar în realitate nu aveţi o relaţie.
have no relationship.  
   
33:43 S: You have no relationship S: Nu există relaţie atâta vreme cât
as long as it's the image. există o imagine.
   
33:48 K: As long as you have K:Atâta vreme cât aveţi o
an image about yourself... imagine despre sine...
   
33:51 you have no relationship nu aveţi o relaţie cu altcineva.
with another.  
   
34:00 This is a tremendous revelation Este o revelaţie, vă daţi seama?
- you follow?  
   
34:02 It's not just an Nu este doar o afirmaţie intelectuală.
intellectual statement.  
   
34:14 S: Let me share with you S: Vreau să vă spun ceva,
something, I resent this… nu îmi place asta...
   
34:17 K: I see that. K: Văd.
S: You see that. S: Vezi.
   
34:19 I mean, I get rather Şi mă face să fiu supărat pe tine.
angry with you.  
   
34:22 (Laughter) There is a real... (Râsete) Este adevărat...
   
34:25 and we have seen şi am văzut asta şi în alte situaţii.
this in other places.  
   
34:27 B: It always happens in B: Dar are loc mereu în analiză, nu-i aşa?
analysis, doesn't it?  
   
34:30 S: It happens in analysis. S: Se întâmplă în analiză.
   
34:32 But I was thinking we had Şi mă gândesc la întâlnirile
psychotherapy meetings... din psihoterapie...
   
34:34 in the meeting with the la întâlnirea cu psihoterapeuţii
psychotherapists, this came up. se întâmplă asta.
   
34:36 There is a tremendous Este foarte neplăcut să spun...
resentment to say...  
   
34:40 - because I have the - pentru că îmi amintesc de momente...
memory of times...  
   
34:42 when I do have what I cand aveam ceea ce numim o relaţie....
think is a relationship...  
   
34:44 yet I must be honest dar trebuie să fiu cinstit
with you and say... cu voi şi să spun...
   
34:47 that after such că după o astfel de relaţie...
relationship...  
   
34:50 there inevitably seems pare că inevitabil există o retragere.
to be this yank-back.  
   
34:52 B: The yanking of the cord. B: Legătura dispare.
   
34:54 S: So I must, I mean… S: Aşa că trebuie, adică...(râsete)
(Laughter)  
   
35:02 There is that. There is no Asta este. Fără îndoială imaginea...
question that the image...  
   
35:06 - there is a place... -există un moment-
   
35:08 where you say you have a în care spui că ai o relaţie cu cineva...
relationship with somebody...  
   
35:10 but you will go just so far. dar mergi până într-un punct.
B: Yes. B:Da.
   
35:12 S: And that's when S: Şi atunci apare imaginea.
the image comes in.  
   
35:14 B: Right. But then really... B: Corect. Şi aceasta...
   
35:15 the image controls preia controlul mereu...
it all the time...  
   
35:17 because the image pntru că este factorul dominant.
is the dominant factor.  
   
35:19 If you once pass that point... Şi dacaă treci de un anumit punct...
   
35:21 no matter what happens, indiferent de situaţie,
the image takes over. imaginea preia controlul.
   
35:23 S: That's right. It's like S: Corect. Ca în materialul lui Rene Thom
that stuff of René Thom's  
   
35:28 B: Yes, it goes… B: Da, se îndreaptă...
S: It goes right down. S: Drept in jos.
   
35:31 K: So, the image gets hurt. K: Şi imaginea este ranită.
   
35:36 And the child... Iar copilul...
   
35:41 do you impose an impuneţi o imagine copilului?
image on the child?  
   
35:45 You are bound to, because Trebuie, pentru că voi aveţi o imagine.
you have an image.  
   
35:48 S: You are trying to. S: Încercaţi asta.
K: No. K: Nu.
   
35:49 B: You have to. B:Dar trebuie.
   
35:51 S: Well, you are working at it S: Păi lucraăm la ea, iar
and the child picks it up... copilul o preia...
   
35:53 or he doesn't pick it up. sau nu.
   
35:55 K: No, no. Because you have K: Nu, nu. Pentru că aveţi o
an image about yourself... imagine de sine...
   
35:57 you are bound to create trebuie să creaţi una în copil.
an image in the child.  
   
36:01 S: That's right. S:Corect.
   
36:03 K: Ah, sir. You follow, K: Dvs. domnule aţi descoperit asta?
you have discovered?  
   
36:06 S: Yes. S: Da.
   
36:11 K: And society is doing K: Şi societatea face asta cu noi toţi.
this to all of us.  
   
36:14 B: So you say the child is picking B: Tu spui că un copil preia în
up an image just naturally... mod natural imaginea...
   
36:18 as it were, quietly and aşa cum este şi apoi este rănit.
then suddenly it gets hurt.  
   
36:21 K: Hurt. That's right. K:Rănit. Corect.
   
36:22 B: So, the hurt has been B: Deci rănirea a fost pregătita
prepared and preceded... şi precedată...
   
36:24 by this steady process de procesul de formare a imaginii.
of building an image.  
   
36:27 S: Right. Well, there is S:Corect. Este evident
evidence, for instance... faptul că, de exemplu...
   
36:31 we treat boys differently noi tratăm diferit băieţii şi fetele.
than the way we treat girls.  
   
36:33 K: Look at it, don't verbalise K: Priviţi şi nu verbalizaţi aşa repede.
it too quickly.  
   
36:38 B: If the steady process of B: Dacă procesul de construire
building an image didn't occur... a imaginii nu ar apărea...
   
36:42 then there would be no basis, nu ar exista baza,
no structure to get hurt. structura care să fie rănită.
   
36:50 In other words, the Adică, durerea se
pain is due entirely... datorează în întregime...
   
36:54 to some psychological unui factor psihologic...
factor...  
   
36:56 some thought unui gând care este ...
which is attributed...  
   
36:59 to me in saying al meu când spun "Sufăr
'I'm suffering this pain'... de această durere"....
   
37:03 Whereas I was previously... În timp ce anterior...
   
37:05 enjoying the pleasure of saying mă bucuram să spun "Tata mă iubeşte....
'My father loves me...  
   
37:08 I'm doing what he wants.' Fac ce vrea el." Şi apoi vine durerea....
Now comes the pain...  
   
37:11 'I'm not doing what he wants, "Nu fac ce doreşte el şi nu mă iubeşte."
he doesn't love me'.  
   
37:15 K: Simple. Yes. K: Simplu. Da.
   
37:16 S: But what about the initial S: Dar cum rămâne cu
hurts? I mean the child… durerile iniţiale? Copilul...
   
37:20 K: No, if you once... K: Nu, dacă tu acum...
   
37:22 B: I think, we have gone B: Cred că am trecut
beyond that point. de punctul ăla.
   
37:24 K: Beyond that point. K: Ai trecut.
   
37:25 S: I don't think we S: Nu cred că am atins subiectul...
touched on the fact...  
   
37:27 of the biological situaţiei biologice...
situation...  
   
37:29 of the child feeling neglected. a copilului care se simte neglijat.
   
37:37 B: Well, that's still B: Adica vrei să spui...
- oh you mean -  
   
37:41 If the child is neglected... dacă un copil este neglijat...
   
37:43 I think that he must pick up cred că va prelua o imagine.
an image in that very process.  
   
37:47 K: Of course. If you admit, once K: Desigur. Dacă admiţi, de îndată ce
you admit, see the reality... faci asta, vezi realitatea...
   
37:51 that as long as the parents că atâta timp cât părinţii au o
have an image about themselves... imagine de sine...
   
37:55 they are bound to give that ei vor să o transmitaă copilului.
image to the child, an image.  
   
37:58 B: It's the image that makes B: Imaginea face ca părintele
the parent neglect the child. să îşi neglijeze copilul.
   
38:02 S: Well, you're right there. S: Aici ai dreptate.
K: It's right. K: Corect.
   
38:05 S: There is no question as long as S: Este evident că atâta timp cât
the parent is an image-maker... părintele crează imagini...
   
38:10 and has an image, then şi el are una, nu poate vedea copilul.
he can't see the child.  
   
38:17 K: And therefore gives K: Şi astfel o transmite copilului.
an image to the child.  
   
38:20 S: Right. You condition the S:Corect. Condiţionează
child to be into something. copilul să fie ceva.
   
38:23 K: Yes. K: Da.
   
38:24 B: And at first perhaps through B: La început prin plăcere,
pleasure, then he will get hurt. dar mai apoi este rănit.
   
38:27 But if he begins Dar dacă începe să îl neglijeze...
by neglecting him...  
   
38:29 I think the process cred că asta...
of neglect...  
   
38:31 is also the result este tot rezultatul imaginii şi...
of an image and...  
   
38:32 he must communicate trebuie să comunice
an image to the child... imaginea copilului...
   
38:34 as he neglects the child. în timp ce îl neglijează.
S: Which is neglect. S: Şi asta este neglijare.
   
38:36 B: Yes, that neglect is the image B: Da, el comunică neglijarea
which he communicates. prin imagine .
   
38:39 K: And also the parents are K: Iar părinţii la rândul lor se
bound to neglect if they have... neglijează dacă au...
   
38:42 an image about themselves. o imagine despre ei înşişi.
B: Yes. B:Da.
   
38:44 S: That's right. They must. S: Corect. Trebuie.
K: It's inevitable. K: Este inevitabil.
   
38:47 S: Because they are fragmenting S: Pentru ca sunt fragmentaţi nu întregi.
rather than seeing the whole.  
   
38:51 B: Yes, the child B: Copilul va prelua ideea...
will get the image...  
   
38:53 that he doesn't că nu este important
matter to his parents. pentru proprii părinţi.
   
38:55 S: Except in that fragment. S: Cu excepţia acelui fragment.
   
38:57 B: In the fragment B: Pe moment le va plăcea.
they like and so on.  
   
38:58 S: That's right. So S: Corect. Deci dacă eşti aşa ....
if you are this way...  
   
39:01 I'm with you, if you sunt alături de tine, altfel
are not that way...  
   
39:04 K: But you see, society is doing K: Dar societatea face asta fiecărei
this to every human being. fiinţe umane.
   
39:11 Church is doing it; churches, Biserica face asta, bisericile,
religions, politics, everything... religiile, politica, totul...
   
39:15 culture around us cultura crează această imagine.
is creating this image.  
   
39:22 S: That's right. S: Corect.
   
39:24 K: And that image gets hurt, K: Iar imaginea este rănită şi
and all the rest of it. apar consecinţele.
   
39:27 Now, the next question is... Următoarea întrebare este...
   
39:30 is one aware of all this... dacă este cineva conştient
  de acest lucru...
   
39:38 which is part of care este parte a constiintei sale?
our consciousness?  
   
39:44 The content of consciousness Continuţul conştiinţei
makes up consciousness. dă naştere conştiinţei.
   
39:48 Right? That's clear. Corect. Este clar.
   
39:50 S: Right. S:Corect.
   
39:52 K: So, one of the contents is K: Un conţinut este crearea
the image-making, or may be... de imagini sau poate...
   
39:57 the major machinery este cel mai important
that's operating... mecanism care funcţionează...
   
40:04 the major dynamo, dinamul, principala mişcare.
the major movement.  
   
40:13 Being hurt, which every A fi rănit, lucrul experimentat
human being is... de fiecare om este...
   
40:20 Can that hurt be healed, Poate fi o rană vindecată şi
and never be hurt again? putem să nu mai fim răniţi?
   
40:27 Can a human mind which Poate mintea umaă care
has accepted the image... a acceptat o imagine...
   
40:33 which creates the image, put care crează imaginea să nu
away the image completely... ţină cont de aceasta...
   
40:41 and never be hurt. şi astfel să nu mai fie rănită.
And therefore... Şi astfel...
   
40:46 in consciousness, o mare parte a conştinţei, ...
a great part of it...  
   
40:54 is empty... să fie goală...
   
40:59 it has no content. I wonder... să nu conţină ceva. Mă întreb...
   
41:11 S: Can it? S: Poate oare?
   
41:23 I really don't know Chiar nu ştiu răspunsul.
the answer to that.  
   
41:26 I know the answer only Ştiu răspunsul doar dacă
that I believe you could... cred că tu ai putea...
   
41:33 K: Who is the image-maker? K: Cine este creatorul imaginii?
   
41:37 What is the machinery Care este mecanismul sau procesul...
or the process...  
   
41:40 that's making images? creării imaginilor?
I may get rid of one image... Pot scăpa de o imagine...
   
41:45 and take on another, şi să preiau alta, sunt Catolic...
I'm a Catholic...  
   
41:47 I'm a Protestant, sunt Protestant, sunt Hindus....
I'm a Hindu...  
   
41:49 I'm a Zen monk, sunt calugăr Zen, sunt cate ceva.
I'm this, I'm that.  
   
41:51 You follow? Vedeţi?
They are all images. Toate astea sunt imagini.
   
41:53 S: Right. S: Corect.
   
41:59 Who is the image-maker? Cine crează imaginile?
   
42:07 K: After all, if there is K: În fond dacă există o
an image of that kind... astfel de imagine...
   
42:11 how can you have cum poate exista acolo iubire?
love in all this?  
   
42:16 S: We don't have S: Aşa ceva nu există.
an abundance of it.  
   
42:18 K: We don't have it! K: Nu avem asta!
   
42:20 S: That's right. S:Corect.
   
42:26 We have got a lot of images. Avem o grămada de imagini.
That's why I say, I don't know. De asta spun că nu ştiu.
   
42:29 I know about image-making. Ştiu că imaginile sunt create.
   
42:31 K: It's terrible, sir. K: Este teribil asta, domnule. Vedeţi?
- You follow?  
   
42:34 S: Right. I know about S: Da. Ştiu că există crearea
image-making and I see it. de imagini şi văd asta.
   
42:37 Even as you are Chiar pe măsură ce
talking about it... vorbeşti despre asta...
   
42:39 I can see it there and văd şi simt că...
the feeling is one of...  
   
42:43 it's like a map, you este ca o hartă, ştii unde te afli..
know where you are at...  
   
42:47 because if I don't make this pentru că dacă nu am această
image I will make another. imagine voi crea alta.
   
42:50 K: Of course. K: Desigur.
   
42:51 S: If you don't make this S: Creăm oricum o imagine..
one you will make another.  
   
42:54 K: We are saying, is it possible K: Noi ne întrebăm dacă este
to stop the machinery... posibil să oprim mecanismul..
   
43:00 that is producing the images? care produce aceste imagini.
   
43:07 And what is the machinery? Şi ce este acest mecanism?
   
43:12 Is it wanting to be somebody? Vrea să fie important?
   
43:16 S: Yes. It's wanting S: Da. Vrea să fie important...
to be somebody...  
   
43:18 it's wanting to know where... vrea să ştie unde....
   
43:20 wanting to have, to reduce, vrea să aibă, să reducă
somehow or other... într-un fel sau altul...
   
43:26 it seems to be wanting vrea să poată gestiona sentimentul..
to handle the feeling...  
   
43:29 that if I don't have it că dacă nu îl am nu ştiu unde sunt.
I don't know where I'm at.  
   
43:31 K: Being at a loss? K: Sunt în pierdere?
S: Yes. S:Da.
   
43:35 K: You see how clever. You see, K: Vedeţi cât este de isteţ.
being at… You follow? Vedeti, fiind...vedeţi?
   
43:42 The feeling that you are at a Sentimentul că eşti pe pierdere,
loss, not to rely on anything... că nu te poţi baza pe ceva...
   
43:49 not to have any support, că nu ai suport, aduce şi
breeds more disorder. mai multă dezordine.
   
43:58 S: Right. S:Corect.
   
44:00 B: That's one of the images... B: Este una din imaginile...
   
44:02 that was communicated care ne-au fost transmise de mici...
to it as a child...  
   
44:04 to say that if you don't că dacă nu ai imagine de sine...
have an image of yourself...  
   
44:07 you don't know nu ştii ce să faci.
what to do at all.  
   
44:09 You don't know Nu ştii ce vor părinţii...
what your parents...  
   
44:11 are going to do să facă dacaă tu acţionezi...
if you start acting...  
   
44:13 without an image. (Laughs) fara a avea o imagine. (Râsete)
You may do something... Poate faci ceva....
   
44:16 and they will just şi ei vor fi ingroziţi.
simply be horrified.  
   
44:18 S: That's right. S:Corect.
   
44:22 K: The image is the product K:Imaginea este produsul
of thought. Right? gândirii. Corect?
   
44:27 S: It's organised. S: Este organizat.
   
44:29 K: Yes, a product of thought. K: Da, un produs al gândirii.
   
44:31 It may go through various Poate lua diferite forme de presiune...
forms of pressures...  
   
44:35 and all the rest of it, a un sistem de alimenrtare pe bandă....
great deal of conveyor belt...  
   
44:40 and at the end care în final produce o imagine.
produces an image.  
   
44:43 S: Right. No question. S: Corect. Nici o îndoială.
   
44:46 I agree with you there. Sunt de acord cu asta.
It's definitely... Este în mod cert...
   
44:51 the product of thought and that produsul gândului iar acel
thought seems to be like... gând pare să fie ca...
   
44:56 the immediate action in o acţiune pentru a şti unde te afli;
knowing where you are at;  
   
45:00 or in trying to know sau către ce te îndrepţi.
where you are at.  
   
45:02 It's like there is a space. E ca şi cum ar exista un spaţiu.
   
45:04 K: So, can the machinery stop? K: Poate această maşinărie
  să se oprească?
   
45:11 K: Can thought which K: Gândul produce
produces these images... aceste imagini...
   
45:15 which destroys distruge toate relaţiile...
all relationship...  
   
45:19 and therefore no love - ah, si astfel nu există iubire- deloc!
not verbally, actually no love!  
   
45:24 Don't say ' Yes, I love my...' Nu spuneţi "Da, iubesc..."
- That's not... -Asta nu este...
   
45:28 When a man who has an Când cineva care are o imagine de sine...
image about himself...  
   
45:31 says 'I love my husband', spune "Îmi iubesc soţul,
or wife, or my children... soţia, copiii"....
   
45:35 it's just sentiment, este doar sentiment, romantism...
romanticism...  
   
45:38 fanciful emotionalism. o fantezie emoţională.
   
45:40 S: Right. S:Corect.
   
45:44 K: So, as it is now there K: Acum nu există dragoste în lume.
is no love in the world.  
   
45:51 There is no sense of Nu există a ţine cu adevărat la cineva.
real caring for somebody.  
   
45:58 S: That's true. People don't. S: Adevărat. Oamenii nu fac asta.
   
46:02 K: The more affluent K: Cu cât este mai mult
the worse it becomes. cu atât este mai rau.
   
46:05 Not that the poor have this. Nici oamenii săraci nu au asta.
   
46:07 I don't mean that. Poor people Nici oamenii săraci nu au asta.
haven't got this either.  
   
46:13 They are after filling Ei umblă să îşi umple stomacul...
their stomachs...  
   
46:16 and clothes and vor haine şi muncă, muncă şi iar muncă.
work, work, work.  
   
46:20 B: Still they have B: Şi au şi ei o gramadă de imagini.
got lots of images.  
   
46:22 K: Of course. I said... K: Desigur. Am spus...
   
46:23 both the rich and the atât bogaţii cât şi săracii au
poor have these images... aceste imagini...
   
46:26 including Brezhnev and inclusiv Brejnev şi Sacharov
Sakharov, or whoever it is. sau oricine altcineva.
   
46:36 And these are the people who Iar aceştia sunt oamenii
are correcting the world. Right? care corectează lumea. Nu?
   
46:43 Who say 'well, this must...' Cine spune "asta trebuie.."?
you follow?  
   
46:46 They are the ordering Ei pun ordine in univers. (Râsete)
of the universe. (Laughs)  
   
46:55 So, I ask myself, can Şi mă întreb se poate opri
this image-making stop? această creare de imagini?
   
47:04 Stop, not occasionally - stop it. De tot, nu ocazional.
   
47:12 Because then I don't Pentru că ei nu ştiu
know what love means... ce înseamnăiubirea...
   
47:17 I don't know how şi nu ştiu cum să aibă grijă de cineva.
to care for somebody.  
   
47:26 And I think that's what is Şi cred că asta se întâmplă în lume...
happening in the world...  
   
47:31 because children are really pentru că există copii pierduţi,
lost souls, lost human beings. oameni pierduţi.
   
47:37 I have met so many, hundreds Am întâlnit atâţia, sute în toată lumea.
of them now, all over the world.  
   
47:42 They are really a lost generation. Sunt o generaţie pierdută.
You understand, sir? Înţelegeţi domnior?
   
47:45 As the older people La fel ca oamenii bătrâni.
are a lost generation.  
   
47:55 So, what is a human being to do? Deci, ce poate face fiinţa umană?
   
48:02 What is the right Cum să acţioneze corect în relaţii?
action in relationship?  
   
48:08 Can there be right Poate exista o acţiune
action in relationship... corectă în relaţii...
   
48:11 as long as you have an image? atâta vreme cât avem o imagine?
S: No. S: Nu.
   
48:14 K: Ah! No sir, this is a tremendous K: Atenţie, este un lucru important.
thing - you follow?  
   
48:20 S: That's why I was wondering. S: De asta mă întrebam.
   
48:23 It seemed to me you Mi se pare că ai sărit peste ceva.
made a jump there.  
   
48:25 You said, all we know Spui că tot ce ştim este
somehow or other... într-un fel sau altul...
   
48:31 is images, and image-making, imagine, creare de imagini şi gând.
and thought.  
   
48:34 That's all we know. Asta este tot ce ştim.
   
48:36 K: But we've never K: Dar nu ne-am întrebat
said 'can it stop'. dacă se poate opri.
   
48:40 S: We've never said S: Da, nu am făcut asta.
'can it stop', that's right.  
   
48:42 K: We've never said, for god's K: Nu am spus că dacă nu se opreşte...
sake, if it doesn't stop...  
   
48:45 we are going to o să ne distrugem unii pe alţii.
destroy each other.  
   
48:48 B: You could say that now the B:Acum ştim mai multe despre
notion that it might stop... faptul că s-ar putea opri
   
48:51 is something more that we know, decât ştiam înainte.
that we didn't know before.  
   
48:53 In other words... Cu alte cuvinte...
   
48:55 K: It becomes another piece K: Cunoaştem ceva
of knowledge. (Laughs) mai mult. (Râsete)
   
48:58 B: But I was trying to say that B: Dacă spunem "tot ce ştim" ...
when you say 'all we know'...  
   
49:02 it's the same thing as before. este la fel ca inainte.
I feel that a block comes in. Simt că apare un blocaj.
   
49:04 S: You are back to that. Right. S: Ne întoarcem la asta. Corect.
   
49:06 B: In other words, it's not much B: Adică nu prea ne foloseşte
use to say, 'all we know'. să spunem, "tot ce ştim".
   
49:11 S: Because he said, can it stop S: El spune că se poate opri
- that's more than... - e mai mult decât...
   
49:13 B: If you say 'that's all we know' B: Dacă spui "asta e tot ce ştim"
then it can never stop. nu mai terminăm..
   
49:17 K: He's objecting to your K: Nu este de acord cu
use of 'all'. (Laughs) cuvântul "tot". (Râsete)
   
49:21 S: I'm grateful for that. S: Sunt recunoscător pentru asta.
   
49:22 B: That's what's one of B: Este un factor care blochează.
the factors blocking it.  
   
49:26 S: Well, if we come down to it... S: Dacă este să discutăm despre asta...
   
49:28 what do we do with that ce facem cu întrebarea "se poate opri?"
question, 'can it stop?'  
   
49:32 There we are, we have this Iată că avem această întrebare
question 'can it stop'. dacă "putem opri" asta.
   
49:36 K: I put that question to you. K: Eu te întreb asta. Esti atent?
Do you listen to it?  
   
49:40 S: I listen. Right. S: Da, ascult. Corect.
K: Ah, do you listen? K: A, deci asculţi.
   
49:43 S: It stops for a... S: Se opreşte pentru...
   
49:45 K: No, no. I'm not interested K: Nu mă interesează dacă se opreşte.
whether it stops.  
   
49:47 Do you listen to a statement Asculţi ce spun "se poate opri"?
'can it stop'?  
   
49:53 We now examined, Noi examinăm acum ,analizăm...
analysed, or examined...  
   
49:57 this whole process intregul proces de creare a imaginii...
of image-making...  
   
49:59 the result of it... rezultatul său...
   
50:01 the misery, the confusion, mizeria, confuzia, lucrurile
the appalling things... înspăimântătoare...
   
50:03 that are going on, care au loc, Arabi au această imagine...
the Arab has his image...  
   
50:06 the Jew, the Hindu, Evreii, Hinduşii, Musulmanii...
the Muslim...  
   
50:09 the Christian, the non - Creştinii, ateii, vezi?- comuniştii.
you follow? - the communist.  
   
50:11 There's this tremendous Există o imensă diviziune a imaginilor...
division of images...  
   
50:16 symbols, all the rest of it. simbolurilor şi restul.
   
50:20 If that doesn't stop... Dacă asta nu încetează....
   
50:22 you are going to have lumea va deveni haotică.
such a chaotic world.  
   
50:30 I see this, not as Ăsta nu este un lucru abstract...
an abstraction...  
   
50:33 as an actuality ci real, ca o floare.
as that flower.  
   
50:38 K: And I feel, as a human K: Şi mă întreb: ce pot face
being, what am I to do? eu ca fiinţă umană?
   
50:46 Because I, personally... Pentru că eu, personal...
   
50:48 I have no image about this. nu am nici o imagine despre asta.
   
50:51 I really mean, I have no Chiar nu am o imagine despre mine,
image about myself.  
   
50:56 a conclusion, a concept, o concluzie, un concept, un ideal,
an ideal, all these are images. tot felul de imagini.
   
51:01 I have none! Nu am nici una!
   
51:04 And I say to myself Şi mă întreb "ce pot face".
'what can I do'.  
   
51:07 When everybody around me... Când toată lumea din jur....
   
51:09 is building images, and so construieşte imagini şi astfel
destroying this lovely earth... distruge acest minunat pământ...
   
51:18 where we are meant unde am putea trăi fericiţi...
to live happily...  
   
51:21 in human relationship, să comunicăm între noi şi să
and look at the heavens... ne uităm la ceruri...
   
51:24 and be happy about it. şi să fim fericiţi cu asta.
   
51:33 So, what is the right Care este deci decizia
action for a man... corectă pentru un om...
   
51:38 who has an image? Or care are o imagine? Sau care
there is no right action? este decizia incorectă?
   
51:41 S: Let me turn it back. S: Să ne întoarcem un pic.
   
51:43 What happens with you when Ce se întâmplă cu tine când eu
I say to you 'can it stop'? întreb dacă "se poate opri"?
   
51:48 K: I say, of course. K: Spun că...desigur.
   
51:52 It's very simple to me. Pentru mine este simplu.
Of course it can stop. Eu pot să opresc asta.
   
52:01 You don't ask me Tu nu ma întrebi însă....
the next question...  
   
52:05 How do you do it? Cum faci asta?
How does it come about? Cum are loc?
   
52:08 S: No, I want to just S: Nu, eu vreau doar să te ascult...
listen for a minute...  
   
52:10 when you say când spui, "Da, sigur ca se poate."
'Yes, of course'.  
   
52:18 OK. Now, how do OK. Şi acum... cum crezi că se poate?
you think it can?  
   
52:20 K: Five minutes, we K: Mai avem doar cinci minute.
have only five minutes.  
   
52:22 S: OK. Well, let's just touch... S: OK. Macar să atingem...
How can it stop? Cum se poate opri asta?
   
52:29 I have no… Nu am nici o...
   
52:32 Let me put it to you straight. O să fu sincer.
   
52:33 Let's see if I can Să vedem dacă pot.
get it straight.  
   
52:36 I have absolutely no Nu am absolut nici o dovadă
evidence that it can. că se poate.
   
52:39 No experience that it can. Nici nu am experimentat asta.
   
52:41 K: I don't want evidence. K: Eu u am nevoie de dovezi.
   
52:43 S: You don't want any evidence. S: Nu ai nevoie.
   
52:44 K: I don't want somebody's K: Nici de explicaţia cuiva.
explanation.  
   
52:47 S: Or experience. S: Sau de experenţa sa.
   
52:48 K: Because they are K: Pentru că se bazează pe imagini.
based on images.  
   
52:51 S: Right. S: Corect.
   
52:52 K: Future image, or past K: Imginea viitoare, sau trecută
image, or living image. sau cea prezentă.
   
52:58 So, I say 'can it stop'. Aşa că spun " se poate opri".
   
53:03 I say it can, definitely. Spun că se poate, cu siguranţă.
   
53:08 It's not just a verbal Eu nu susţin asta în glumă.
statement to amuse you.  
   
53:12 To me this is tremendously Este foarte important pentru mine.
important.  
   
53:15 S: I think we agree... S: Cred că suntem de acord...
   
53:17 that it's tremendously că este foarte important, dar cum?
important, but how?  
   
53:20 K: Not 'how'. Then you K: Nu "cum". Că atunci apare întrebarea...
enter into the question...  
   
53:23 of systems, despre sistem, procese mecanice...
mechanical process...  
   
53:28 which is part of şi acestea sunt parte
our image-making. a creării imaginilor.
   
53:32 If I tell you how, Dacă îţi spun cum, atunci tu spui...
then you say...  
   
53:34 'Tell me the system, the " Spune-mi sistemul ,metoda, practica...
method, the practice...  
   
53:36 I'll do it every day... O să fac asta zilnic...
   
53:38 and I'll get the new image'. şi voi obţine altă imagine."
   
53:40 S: Yes. S: Da.
   
53:44 K: Now, I see the fact that's K: Eu văd că asta se întâmpla în lume.
going on in the world.  
   
53:48 S: I have got it. S: Am înţeles. Da.
I'm with you, yes.  
   
53:51 K: Fact. Not my reactions to it... K: Fapt. Nu reacţia mea...
   
53:55 not my romantic, nu teoriile mele romantice
fanciful theories about... şi fanteziste despre....
   
53:58 what it should not be. ce nu ar trebui să fie. Este evident...
It is a fact...  
   
54:01 that as long as că atâta timp cât există imagini...
there are images...  
   
54:07 there's not going to nu va fi pace in lume...
be peace in the world...  
   
54:10 no love in the world... şi nici iubire...
   
54:12 whether the Christ image, or indiferent de imaginea Creştinismului,
the Buddha image or the Muslim. Budismului sau Musulmanilor.
   
54:15 there won't be Nu va fi pace în lume.
peace in the world.  
   
54:19 I see it as a fact. Şi văd asta ca pe un fapt.
   
54:24 I remain with that fact. Şi rămân la acest fapt.
   
54:33 That's all - finished. Atâta tot-gata.
   
54:39 As this morning we said... Şi azi dimineaţă am spus...
   
54:42 if one remains with the fact că dacă cineva se rezumă
there is a transformation. la fapte are loc o transformare.
   
55:15 Which is, not to let the… not... Şi asta înseamnă să nu lăsăm....
   
55:20 thought begins to gândul să interacţioneze cu faptul.
interfere with the fact.  
   
55:24 B: The same as the morning, B: La fel cum am spus dimineaţă
to say more images come in. că apar mai multe imagini.
   
55:27 K: More images come in. K: Mai multe imagini.
   
55:34 So, our consciousness is Iar conştiinţa noastră este
filled with these images. plină cu aceste imagini.
   
55:39 S: Yes, that's true. S: Da, este adevărat.
   
55:40 K: I'm a Hindu, Brahmin, K: Sunt Hindus, Brahman,
I'm my tradition, eu sunt tradiţia mea...
   
55:44 I'm better than anybody else. sunt mai bun decât oricine.
   
55:47 I'm the chosen people, Suntem poporul ales, Arieni- vedeţi?
I'm the Aryan - you follow?  
   
55:53 I'm the only Englishman... Sunt singurul Englez...
   
55:56 all that is crowding care este în conştiinţa mea.
my consciousness.  
   
56:00 B: When you say... B: Când spui...
   
56:02 to remain with the fact, one of să ne rezumăm la fapte,
the images that may come in is... îmi vine în minte ...
   
56:04 'that's impossible, "că este imposibil, că nu se poate."
that can never be done'.  
   
56:07 K: Yes, that is another image. K: Da, asta este altă imagine.
   
56:09 B: In other words, if the mind B: Cu alte cuvinte să ne
could stay with that fact... rezumăm la fapte...
   
56:12 with no comment whatsoever. fără comentarii.
   
56:16 S: Well, the thing that... S: În mintea mea...
   
56:17 comes through to me când te ascult spunând asta....
when you say that...  
   
56:20 is that when you say, "să ne rezumăm la fapte"...
'remain with the fact'...  
   
56:24 you are really calling apare ideea că este o
for an action right there. chemare la acţiune.
   
56:31 To really remain with it is that Să rămânem acolo înseamnă
the action of perception is there. că actul percepţiei este prezent.
   
56:37 K: Sir, you don't... K: Domnule, nu...De faceţi asta atât de...
Why do you make it so much...  
   
56:40 It's round you! Este in jururl tău!
   
56:43 You are involved in it. Eşti implicat în asta.
   
56:44 S: But that's different S: Dar în asta constă diferenţa
from remaining with it. de a rămâne acolo.
   
56:46 K: Remain with that! K: Să rămîi cu asta!
S: To really see it. S: Să o vezi.
   
56:49 K: Yes, that's all. K: Da, asta este.
   
56:53 S: You know how that feels? S: Ştii cum sună asta? E ca şi cum....
It feels like something...  
   
57:00 carries forward... ceva ne grăbeşte înainte...
   
57:03 because we are pentru că noi fugim de ceva.
always running away.  
   
57:06 K: So, our consciousness K: Conştiinţa noastră este
is this image... această imagine...
   
57:10 conclusions, ideas, all that. concluziile, idealurile, tot.
   
57:13 S: Always running away. S: Fugim mereu.
   
57:15 K: Filling, filling, and that's K: Umplem mereu ceva şi asta
the essence of the image. este esenţa imaginii.
   
57:27 If there is no image-making Dacă nu există ceva care
then what is consciousness? crează imaginile, ce este conştiinţa?
   
57:34 That's quite a different thing. E ceva difert.
   
57:36 B: You think we can B: Crezi că putem discuta
discuss that next time? asta data viitoare?