Krishnamurti Subtitles

Viaţa este sacră

Brockwood Park - 20 May 1976

The Transformation of Man 70:11 K: After this morning... K: După discuţia de azi dimineaţă...
   
0:18 as an outsider, you've eu ca un simplu om sunt complet....
left me completely...  
   
0:25 empty... debusolat.....
   
0:27 completely without any fără viitor, fără trecut...
future, without any past...  
   
0:34 without any image. fără vreo imagine.
   
0:40 So where am I? Unde mă aflu deci?
   
0:42 S: Right. Somebody said that S: Corect. Cineva care ne-a privit azi
was watching us this morning... dimineaţă spunea..
   
0:46 or one of the people sau unul din oamenii
around here said... de aici spunea....
   
0:48 'How am I going to get "Cum o să mă mai trezesc dimineaţa?"
out of bed in the morning?'  
   
0:50 B: Oh, yes. B:Oh, da.
   
0:53 K: No, I think that is fairly easy K: Eu cred că asta este
- that question of getting... oarecum uşor- să te trezeşti...
   
0:56 out of bed in the morning dimineaţa şi să te scoli din pat. E uşor.
it's fairly simple.  
   
0:59 Because I have to get up and Pentru că trebuie să mă scol
do things, life demands... să fac lucruri obişnuite...
   
1:05 that I act, not just stay in să acţionez nu să stau
bed for the rest of my life. la nesfârşit în pat.
   
1:15 I have been left as an outsider Dacă sunt oarecum străin şi mă
who is viewing all this... uit la toate acestea...
   
1:20 who is listening to all this, le ascult şi sunt confuz.
with a sense of 'blank wall'.  
   
1:29 A sense of... Simt că...
   
1:31 'I understand what "Înţeleg ce mi-aţi spus....
you have said…  
   
1:33 because it has been pentru că mi s-a explicat foarte clar.
made very clear to me.  
   
1:36 I have at one glance, Am respins dintr-o dată...
I have rejected...  
   
1:43 all the systems, toate sistemele, toţi guru...
all the gurus...  
   
1:46 the Zen Buddhism, Budismul Zen, acest Budism...
this Buddhism...  
   
1:48 this meditation, that această meditaţie sau alta, etc.....
meditation and so on...  
   
1:51 and I've discarded all that şi am renunţat la ele
because I've understood... pentru că am înţeles...
   
1:53 the meditator că cel ce meditează este meditaţia însăşi.
is the meditation.  
   
2:00 But I haven't still… feel... Dar nu am simţit încă....
   
2:04 Have I solved my Oare mi-am rezolvat problema cu regretul?
problem of sorrow?  
   
2:08 Do I know what Ştiu oare ce înseamnă să iubeşti?
it means to love?  
   
2:12 Do I understand Stiu ce este compasiunea?
what is compassion?  
   
2:16 Live - not understand... Să trăiesc- nu să înţeleg...
   
2:17 intellectually I can intelectual pot spune multe...
spin a lot of words...  
   
2:21 but at the end of all this... dar în final....
   
2:25 these dialogues... aceste dialoguri....
   
2:27 after discussing with după ce am discutat cu voi,
you all, listening to you... v-am ascultat...
   
2:30 Have I this sense of astonishing Am eu oare această extraordinară
energy which is compassion? energie care este compasiunea?
   
2:38 the end of my sorrow. sfârştiul regretelor mele.
   
2:41 Do I know what it means Ştiu eu oare cum este
to love somebody... să iubeşti pe cineva...
   
2:44 love human beings? să iubesc o fiinţă umană?
S: Actually love. S:Adevărata dragoste.
   
2:46 K: Actually, actually. K:Adevărata.
S: Not talk about it. S: Nu am vorbit despre asta.
   
2:48 K: No, no. I've gone K:Nu, nu, am mers dincolo de asta.
beyond all that.  
   
2:55 And you haven't shown Şi nu mi-aţi spus ce înseamnă moartea.
me what death is.  
   
2:59 B: Yes. B:Da.
   
3:01 K: I haven't understood K: N-am înţeles nimic despre moarte.
a thing about death.  
   
3:05 You haven't talked Nu mi-aţi vorbit despre ea.
to me about it.  
   
3:08 So, there are these things Sunt deci trei lucruri de discutat...
we should cover...  
   
3:13 before we have finished this înainte de a termina azi sunt
evening, a lot of ground to cover. multe de discutat.
   
3:17 B: OK. Could we begin B: Ok. Putem începe cu întrebarea
on the question of death? despre moarte?
   
3:20 K: Yes. Let's begin on death. K: Da. Să începem cu moartea.
   
3:24 B: The one point occurred to me, B: Mi-am dat seama când discutam azi...
we discussed in the morning...  
   
3:29 saying that we had come to că spuneam că ajungem la un
the point where when we see... punct în care vedem...
   
3:32 the observer is the observed că cel ce observă este cel observat şi
then that is death, essentially... asta este în esenţă moartea, ...
   
3:36 is what you said. Right? asta ai spus. Corect?
K: Yes. K:Da.
   
3:37 B: Now, this raises B:Şi apare întrebarea....
a question...  
   
3:41 If the self is nothing Dacă sinele nu este altceva
but an image - right? decât o imagine-corect?
   
3:46 then what is it that dies? atunci ce moare?
   
3:47 If the image dies that's nothing Dacă imaginea moare atunci nu e nimic-nu?
- right?  
   
3:50 that's not death. asta nu e moarte.
K: No, that's right. K: Corect, nu este.
   
3:52 B: So, is there something B: În realitate moare ceva?
real that dies?  
   
3:55 K: There is biological death. K: Există moartea biologică.
   
3:57 B: We're not discussing B: Nu discutăm acum despre asta.
that at the moment.  
   
3:59 K: No. K:Nu.
   
4:00 B: You were discussing B: Vorbeai despre un fel de moarte.
some kind of death.  
   
4:03 K: When we were K: Azi dimineaţă...
talking this morning...  
   
4:05 I was trying to point out that voiam să subliniez că
if there is no image at all... dacă nu există o imagine...
   
4:09 if there is no variety of dacă nu există multe
images in my consciousness... imagini în conştiinţa mea....
   
4:16 I am dead, sunt mort, asta este moarte!
there is death!  
   
4:18 B: That's the point B: Nu îmi este clar.
that's not clear.  
   
4:19 What is it that has died? Ce anume moare?
   
4:20 Death implies Moartea înseamnă că a murit ceva.
something has died.  
   
4:23 K: Died? The images K: A murit? Imaginile au murit,
have died, 'me' is dead. "eu-l" a murit.
   
4:26 B: But is that something… B: Dar este asta oare
is that a genuine death... o moarte autentică...
   
4:29 K: Ah, that's what I want to… K: Ah, păi asta vreau să...desigur.
...of course.  
   
4:32 Is it a verbal comprehension? Putem înţelege la nivel verbal?
   
4:37 B: Yes. Or more deeply, is there B: Da. Sau mai bine, este ceva
something that has to die? ce trebuie să moară?
   
4:40 I'm trying to say, something real. Vreau să spun, ceva real.
S: Some thing. S:Ceva anume.
   
4:43 B: In other words, if an organism B:Cu alte cuvinte dacă un
dies, I see that, up to a point... organism moare, văd asta...
   
4:47 something real has died. a murit ceva real.
   
4:49 K: Yes, something real has died. K: Da, a murit ceva real.
   
4:51 B: But when the self dies... B:Dar când moare sinele...
   
4:53 K: Ah, but I have K:Da, dar am acceptat până acum...
accepted so far...  
   
4:57 the self has been an că sinele a fost ceva real.
astonishingly real thing.  
   
4:59 B: Yes. B:Da.
   
5:01 K: You come along - you 3 come K: Voi veniţi-voi 3- veniţi şi
along - and tell me that... îmi spuneţi că...
   
5:04 that image is fictitious, acea imagine este o iluzie
and I understand it... şi înţeleg asta...
   
5:11 and I'm a little şi sunt puţin speriat că atunci când...
frightened that when...  
   
5:15 that dies, when asta moare nu există imagine...
there is no image...  
   
5:21 you follow? - there is vedeţi? este sfârşitul a ceva.
an ending to something.  
   
5:25 B: Yes, but what is it that ends? B: Da, dar a ce anume?
   
5:28 K: Ah, quite! K:Ah, exact!
What is it that ends? Ce anume nu mai există?
   
5:34 B: Because is it something B: Ceea ce încetează
real that ends? să mai existe, este real?
   
5:36 Or you could say... Sau ai putea spune.....
   
5:37 an ending of an image sfârşitul unei imagini nu este
is no ending at all, right? sfârşitul a tot, nu?
   
5:39 K: At all. What? K:Deloc. Ce?
   
5:42 B: If it's only an image that ends, B: Dacă imaginea nu mai există,
that's an image of ending. există o imagine a sfârşitului ei.
   
5:45 I'm trying to say that nothing Nu are cum să se termine
much ends if it's only an image. dacă este doar o imagine.
   
5:48 K: Yes, that's what K:Da, aici vreau să ajung.
I want to get at.  
   
5:50 B: You know what I mean? B: Înţelegeţi ce vreau să spun?
   
5:52 K: If it's merely an K: Dacă este mai degrabă
ending of an image... sfârşitul unei imagini..
   
5:55 S: Then there is nothing much. S:Atunci asta este tot.
K: There is nothing. K:Nu mai este nimic.
   
5:57 B: No, it's like turning B:Nu. Este ca şi cum
off the television set. ai închide televizorul.
   
5:59 K: Yes, that leaves me nothing. K: Da şi nu mai rămâne nimic.
   
6:04 S: Is that what death is? S: Asta este moartea?
   
6:06 B: Is that what death is... B: Este asta moartea....
   
6:07 or is there something sau există ceva mai
deeper that dies? profund care moare?
   
6:10 K: Oh, very much deeper. K:Oh, mult mai profund.
B: Something deeper dies. B:Ceva mai profund moare.
   
6:12 K: Yes. K:Da.
   
6:13 S: How about the image-making S: Este oare procesul
process? de creare a imaginilor?
   
6:17 K: No. I would say... K:Nu. Aş spune...
   
6:21 It's not the end of the Moartea nu este sfârşitul imaginii...
image which is death...  
   
6:25 but something much ci moartea a ceva mult mai profund.
deeper than that.  
   
6:29 B: But it's still not the death B: Dar nu este moartea organismului.
of the organism.  
   
6:31 K: Still not the death of organism, K:Nu este asta desigur, organismul....
of course, the organism...  
   
6:35 B: ...will go on, up to a point. B:...va exista, până la un punct.
   
6:37 K: Up to a point, yes. K:Da, până la un punct.
Till it's diseased... Până moare....
   
6:40 accident, old age, din cauza unui accident,
or senility and so on. de vârstă, senilitate, etc.
   
6:43 But, death... Dar moartea....
   
6:53 is it the ending este sfârşitul imaginii...
of the image...  
   
6:57 which is fairly şi asta este destul de simplu....
simple and fairly...  
   
7:00 you know, acceptable ştiţi, acceptabil şi normal, dar....
and normal, but...  
   
7:04 K: ...logically, or even actually. K.......logic sau real.
   
7:09 But it's like... Dar este ca....
   
7:13 a very shallow pool. un bazin mic.
   
7:15 You have taken away the little Dacă îndepărtaţi apa
water and there is nothing... nu mai rămâne...
   
7:19 but mud left behind. decat noroi. Nimic altceva.
There is nothing.  
   
7:24 So, is there something much more? Deci, mai există ceva?
S: That dies? S:Care moare?
   
7:30 K: No. K:Nu.
   
7:34 Not that dies, but Nu care moare, ci semnificaţia morţii.
the meaning of death.  
   
7:39 S: Is there something more S; Este ceva care moare
than the image that dies... în afară de imagine ...
   
7:45 or does death have a meaning sau există o semnificaţie
beyond the death of the image? dincolo de moartea imaginii?
   
7:50 K: Of course, that's K:Desigur că asta ne întrebăm.
what we are asking.  
   
7:52 S: That's the question. S:Asta este întrebarea.
   
7:53 Is there something Dacă există în moarte...
about death...  
   
7:55 that's bigger than ceva mai mult decât
the death of the image? moartea imaginii?
   
7:56 K: Obviously. K:Evident. Trebuie să fie.
It must be.  
   
7:59 B: Will this include the B: Asta include moartea organismului?
death of the organism?  
   
8:02 K: Yes. The death of the K:Da. Moartea organismului îşi
organism might go on... urmează cursul...
   
8:05 I mean, the organism adică organismul
might go on... continuă să existe...
   
8:07 but eventually dar la un moment dat moare.
come to an end.  
   
8:09 B: But if we were to B:Dar dacă vrem să ştim
see what death means... ce este moartea...
   
8:12 as a whole, universally... ca întreg,....
   
8:15 then we would also see what the ar trebuie să vedem ce
death of the organism means. înseamnă moartea orgnismului.
   
8:18 K: Yes. K:Da.
   
8:19 B: But is there some meaning also B: Dar moartea imaginii
to the death of the self image... de sine are un sens....
   
8:23 the same meaning? are acelaşi sens?
   
8:25 K: That's only, I should say, K: Aş spune că este doar
a very small part. o mică parte .
   
8:29 B: That's very small. B: Foarte mică.
S: Right. S:Corect.
   
8:30 K: That's a very, K:O parte foarte mică.
very small part.  
   
8:32 B: But then, one could B: Dar cineva ar putea crede că...
think there might be...  
   
8:35 the death of the self-image, moartea imaginii de sine poate fi....
then there might be...  
   
8:38 a process or a structure... un proces sau o structură....
   
8:39 beyond the self-image dicolo de imaginea de sine
that might die... care poate muri...
   
8:42 and that creates şi asta crează imaginea de sine.
the self-image.  
   
8:45 K: Yes, that is thought. K: Da, acesta este gândul.
   
8:46 B: That's thought. Are you B: Este gândul. Discutăm
discussing the death of thought? despre moartea gândului?
   
8:49 K: Yes, that's only K: Da, şi asta iar este superficial.
also again superficial.  
   
8:52 B: That's very small. B:E foarte puţin.
K: Very small. K:Foarte puţin.
   
8:54 B: And is there something beyond B: Este ceva dincolo de gând
thought itself that should die? care trebuie să moară?
   
8:56 K: That's what I want to get at. K:La asta vreau să ajung.
   
8:57 S: We're trying to get S: Vrem să ajungem la
at the meaning of death. semnificaţia morţii.
   
8:59 B: We're not quite clear. B:Nu este foarte clar.
   
9:01 S: ...which is beyond the death S:....care este dincolo de moartea
of the self, thought or the image. sinelui, gândului sau imaginii.
   
9:04 K: No, just look. The image K:Uitaţi. Imaginea moare. E simplu.
dies. That's fairly simple.  
   
9:11 It's a very shallow affair. Este uşor.
B: Right. B:Corect.
   
9:14 K: Then there's the K: Apoi se sfârşeşte gândul....
ending of thought...  
   
9:16 which is the ending… ...gândul moare .
the dying to thought.  
   
9:18 B: You would say B:Vrei să spui că gândul
thought is deeper... este mai profund...
   
9:20 than the image but decât maginea dar încă
still not very deep. nu foarte profund.
   
9:21 K: Not very deep. So... K:Nu chiar aşa. Deci....
   
9:24 K: We have removed the maker K: Am înlăturat crearea
of image and the image itself. imaginii şi imaginea.
   
9:31 Now, is there something more? Mai este ceva?
   
9:34 B: In what sense something more? B: Cum adică?
Something more that exists... Mai există ceva...
   
9:37 or something more ceva care va muri, sau...
that has to die, or…  
   
9:41 S: This is something S: Este ceva creativ?
creative that happens?  
   
9:43 K: No. We are going to find out. K:Nu. Asta o să aflăm.
   
9:45 B: But I mean, your B: Dar întrebarea ta nu este clară....
question is not clear...  
   
9:47 when you say când spui "Mai este ceva?"
'Is there something more?'  
   
9:49 K: Is there..? No. K: Este?Nu.
   
9:54 Is that all death? Asta este moartea?
   
9:56 B: Oh, I see. Is that B: Ah, am înţeles.
all that death is? Asta înseamnă moarte?
   
9:59 K: Yes. K:Da.
S: This is death. S: Asta este.
   
10:02 K: No. No. I understand, K:Nu. Nu. Înţeleg imaginea,
image, maker of image. crearea de imagini.
   
10:06 But that's a very shallow affair. Dar asta este foarte simplu.
   
10:08 S: So then there is S: Deci mai există ceva....
something else…  
   
10:10 K: And then I say 'Is that all, K: Şi apoi spun "Asta-i tot, asta
is that the meaning of death?' este semnificaţia morţii?"
   
10:16 S: I think, I'm getting with you... S:Cred că, înţeleg de la tine...
   
10:18 Is that the meaning Semnificaţia morţii se referea doar...
of death only...  
   
10:20 in that little part. Is there la acea mică parte. Este oare mai mare?
a meaning that's bigger?  
   
10:23 K: Death must have something K: Moartea are o semnificaţie
enormously significant. enorm de mare.
   
10:26 S: Right. S:Corect.
   
10:27 B: You are saying B: Spui că moartea are un sens...
death has a meaning...  
   
10:29 a significance for everything. o semnificaţie pentru orice.
   
10:30 For the whole of life. Pentru viaţă.
K: Yes, whole of life. K: Da,pentru întreaga viaţă.
   
10:33 B: Now, first could you say why B: Dar mai întâi de ce spui asta? Adică...
do you say it? In other words...  
   
10:38 it's not generally accepted cel care privşste nu acceptă...
if we're thinking of the viewer...  
   
10:41 that death is că moartea este aşa ceva.
that sort of thing.  
   
10:43 In other words, the way Aşa cum trăim noi acum, moartea...
we live now, death...  
   
10:45 K: Is at the end. K: Este la sfârşitul vieţii.
   
10:47 B: …at the end and you try B:....la final şi încercăm
to forget about it... să uitam de ea...
   
10:49 and try to make it unobtrusive, încercăm să o minimalizăm, etc.
and so on.  
   
10:52 K: But if you, as you 3 have K:Dar voi 3 care v-aţi gândit
worked at it, pointed out... la asta, aţi spus...
   
10:57 my life has been in a turmoil. că în viaţa mea era haos.
   
11:01 And my life has been Viaţa mea a fost un permanent conflict...
a constant conflict...  
   
11:05 anxiety, all the rest of it. anxietate şi restul.
S: Right. S:Corect.
   
11:09 K: That's been my life. K: Asta a fost viaţa mea.
I've clung to the known... M-am agăţat de ceva cunoscut...
   
11:13 and therefore, death is the iar moartea este necunoscutul.
unknown. So, I am afraid of that. Aşa că îmi este frică de asta.
   
11:18 And we come along and say Şi acum veniţi şi spuneţi
'look, death is partly... "vezi, moartea este doar în parte...
   
11:23 the ending of the image, sfârşitul imaginii, crearea ei...
the maker of the image...  
   
11:29 and death must şi cu sigutanţă, moartea
have much more... are o semnificaţie...
   
11:32 greater significance, than mult mai mare decât această carcasă."
merely this, empty saucer'.  
   
11:38 B: If you could make more clear B: Să clarificăm acest cu sigutanţă.
why it 'must' have.  
   
11:43 K: 'Why it must have'. K: "De ce este aşa". Pentru că...
Because...  
   
11:49 S: Why must it? S:De ce?
   
11:53 K: Is life just a shallow, K: Oare viaţa este ceva superificial,
empty pool? ceva gol ca un bazin?
   
11:58 Empty mud at the end of it? Cu noroi pe fund?
   
12:00 S: Well, why would you assume S: Dar de ce am presupune
it's anything else? că este altceva?
   
12:03 K: I want to know. K:Vreau să ştiu.
   
12:05 B: But, even if it's B: Dar chiar dacă este altceva...
something else...  
   
12:07 we have to ask why trebuie să ne întrebăm
is it that death... de ce moartea....
   
12:09 is the key to este cheia vieţii.
understanding that.  
   
12:13 K: Because it's the K: Pentru că este sfârşitul.
ending of everything.  
   
12:16 B: All right. B:Bine.
S: Every thing. S:Finalul.
   
12:20 K: Reality... K: Realitatea...
B: Yes. B:Da.
   
12:24 K: And all my concepts, images K: Şi toate conceptele, imaginile-
- end of all the memories. sfârşitul amintirilor.
   
12:34 B: But that's in the ending B: Asta este când gândul încetează?
of thought, right?  
   
12:36 K: Ending of thought. And also K: Sfârşitul gândului. Şi de
it means, ending of time. asemenea sfârşitul timpului.
   
12:40 B: Ending of time. B:Sfârşitul timpului.
   
12:44 K: Time coming to a stop totally. K: Timpul se opreşte.
   
12:51 And there is no future... Şi nu există viitor.....
   
12:55 in the sense of past meeting trecutul întâlneşte prezentul
the present and carrying on. şi continuă.
   
12:58 B: Psychologically speaking. B:Psihologic vorbind.
   
12:59 K: Yes, psychologically K: Da, evident.
speaking, of course.  
   
13:02 B: Where we still admit B: Asta când admitem
the future and the past. viitorul şi trecutul.
   
13:04 K: Of course. K:Desigur.
S: That's right, OK. S: Aşa este, ok.
   
13:07 K: Ending - psychological K: Sfârşitul psihologic al lucrurilor.
ending of everything.  
   
13:15 That's what death is. Asta este moartea.
   
13:17 B: And when the organism dies then B: Când organismul moare totul
everything ends for that organism. încetează să mai existe pentru acesta.
   
13:23 K: Of course. K:Desigur.
   
13:29 When the organism, this Când organismul moare, gata.
organism dies, it's finished.  
   
13:33 S: Right. S:Corect.
   
13:34 K: But wait a minute. K:Dar staţi un pic.
If I don't end the image... Dacă nu opresc imaginea...
   
13:42 the stream of image-making crearea de imagini continuă.
goes on.  
   
13:46 B: Well, I think it's not too B: Dar nu este clar unde;
clear where it goes on;  
   
13:49 in other people? or in... în alţi oameni? sau în...
   
13:51 K: It manifests itself K:Se manifestă în alţi oameni.
in other people.  
   
13:55 That is, I die. Asta este, eu mor.
   
13:57 S: Right, the organism. S:Da, organismul.
   
13:59 K: I die, the organism dies, K:Eu mor, organismul moare şi
and at the last moment... până în ultimul moment...
   
14:06 I'm still with sunt încă ataşat de imagine.
the image I have.  
   
14:08 B: Yes, so then what B:Şi ce se întamplă apoi cu asta?
happens to that?  
   
14:10 K: That's what I'm saying. K: Asta spun. Acea imagine...
That image...  
   
14:13 has its continuity with the se continuă cu restul de imagini....
other rest of the images...  
   
14:18 your image, my image. a ta, a mea.
S: Right. S:Da.
   
14:20 K: Your image is not K: Imaginea ta nu diferă de a mea.
different from mine.  
   
14:22 S: Right. We share that. S:Corect. Avem asta în comun.
   
14:24 K: No, not share it, K: Nu, nu avem in comun, nu diferă.
it's not different.  
   
14:26 S: Right. S:Corect.
   
14:28 K: It may have a little more frill, K: Poate are alta formă,
a little bit more colour... este mai colorată...
   
14:30 but essentially, the image, dar în esenţă imaginea
my image is your image. mea este şi a ta.
   
14:34 S: Right. S:Corect.
   
14:36 K: Now, so there is this constant K: Deci există acest flux
flow of image-making. de creare de imagini.
   
14:42 B: Where does it take B: Unde are loc? În oameni?
place? In people?  
   
14:45 K: It's there, it manifests K: Este acolo, se manifestă în oameni.
itself in people.  
   
14:49 B: Oh, you feel that B: Ah, crezi că este mai mult...
it's broader...  
   
14:50 in some ways it's more este universal, general.
general, more universal.  
   
14:52 K: Yes, much more universal. K: Mult mai universal.
B: That's rather... B: Asta este mai degrabă..
   
14:55 K: Eh? K:Eh?
   
14:56 B: I say, it's rather strange, B:Este mai degrabă straniu
to think of that. să ne gândim la asta.
   
14:59 K: Yes. K:Da.
   
15:02 S: It's there. S:Este acolo.
   
15:04 K: It's a... it's… K:Este...este...
   
15:06 S: It's a river, yes, S:Este un fluviu, este ca
like a river, it's there. un fluviu, este acolo.
   
15:10 And it manifests itself in streams Şi se manifestă ca şi curenţi
which we call people. pe care îi numim oameni.
   
15:14 K: Manifest - no. That stream is K:Nu se manifestă.
the maker of images and images. Curentul crează imaginile.
   
15:22 B: In other words, B:Adică, spui...
you're saying...  
   
15:24 the image does not originate că imaginile nu îşi au
only in one brain... originea în creier...
   
15:26 but in some sense că sunt într-un fel universale.
it's universal.  
   
15:28 K: Universal. K:Universale.
B: But that's not clear. B:Dar asta nu este clar.
   
15:30 You're not only saying Tu nu spui că ele sunt doar suma...
that it's just the sum...  
   
15:33 of the effects efectelor care au loc în creier...
of all the brains...  
   
15:35 but are you implying ci ca este ceva mai mult?
something more?  
   
15:38 K: It's the effect of K: Este efectul pe care îl
all the brains... au toate creierele...
   
15:43 and it manifests şi se manifestă în oameni....
itself in people...  
   
15:48 as they're born; genes cand se nasc; vorbim de gene şi restul.
and all the rest of it.  
   
15:51 Now. Acum.
   
15:55 Is that all? Este asta tot?
   
16:04 Does death leave me... Oare moartea mă lasă...
   
16:09 Does death bring În moarte este vorba despre această
about this sense of...  
   
16:15 enormous, endless energy... energie enormă, nesfârşită...
   
16:18 which has no beginning care nu are început şi sfârşit?
and no end?  
   
16:25 Or is it just... Sau este doar...
   
16:29 I've got rid of my images Am scăpat de imagini şi
and the image-maker is… creatorulor este...
   
16:32 I can stop it, îl pot opri, este foarte simplu...
it's fairly simple...  
   
16:34 It can be stopped, and yes. Poate fi oprit.
   
16:38 But I haven't touched much Dar nu am ajuns în profunzimea
deeper things, there must be... lucrurilor, trebuie să fie...
   
16:42 life must have infinite depth. viaţa trebuie să fie infinit mai profundă.
   
16:48 B: Now, the death B: Iar moartea ne face conştienţi de asta.
which opens that up.  
   
16:51 K: Death opens that up. K:Da, asta face moartea.
   
16:53 B: It's the death… but we say B: Oare moartea este...dar noi
it's more than the death... spunem că este mai mult..
   
16:56 of the image-making, decât moartea creării de
this is what's not clear. imagini, asta nu este clar.
   
16:59 Is there, I'm trying to Este ceva acolo, ceva real..
say, something real...  
   
17:02 which is blocking that care ne împiedică să realizăm asta?
from realising itself?  
   
17:07 K: Yes, 'I' is blocking K: Da, eu-l se blochează prin imagine...
itself through image...  
   
17:11 and thought maker, si creatorul gândurilor, al imaginilor.
the maker of images.  
   
17:13 S: That's what's blocking it S: Cel ce blochează este gândul,
though, the image-making... creatorul imaginilor...
   
17:15 and thought-making şi creatorul gândului blochează
is blocking the greater. ceva mult mai măreţ.
   
17:18 K: Wait. Blocking that. K:Stai. Blochează asta.
   
17:20 S: Blocking that, right. S:Da, blochează asta.
   
17:21 K: But there are still other K: Dar mai există şi alte blocaje
blocks, deeper blocks. mai profunde.
   
17:24 B: That's what I was B:La asta voiam să ajung.
trying to get at.  
   
17:25 That there are deeper Că există şi alte blocaje reale.
blocks that are real.  
   
17:28 K: That are real. Now. K: Care sunt reale. Deci.
   
17:31 B: And they really have to die. B: Şi care trebuie să moară.
K: That's just it. K:Aşa este.
   
17:34 S: Would that be like this stream S: Se aseamană cu acel
that you're talking about? curent de care vorbeai?
   
17:37 K: No, no. There is a stream K:Nu nu. Există un curent
of sorrow, isn't there? al regretului, nu-i aşa?
   
17:43 B: In what sense? Is sorrow B:Adică? Este regretul mai
deeper than the image? profund decât imaginea?
   
17:46 K: Yes. K:Da.
S: It is. S: Este.
   
17:48 B: That's important. B:Asta este important.
K: It is. K:Este.
   
17:50 S: You think so? S:Crezi?
K: Don't you? K:Tu nu?
   
17:54 S: I do. I think... S:Ba da. Cred...
   
17:56 K: No, be careful sir. This K:Nu, fii atent domnule. Este un
is very serious, this thing. lucru foarte serios.
   
17:59 S: That's right. S:Aşa este.
   
18:01 B: Would you say sorrow and B: Ai spune că regretul şi
suffering are the same... suferinţa sunt la fel...
   
18:04 are just different words? dor diferă cuvintele ?
   
18:05 K: Oh, different words K:Cuvinte diferite-regret şi suferinţă.
- sorrow and suffering.  
   
18:08 S: Deeper than this S: Mai profund decât crearea
image-making is sorrow. de imagini este regretul.
   
18:11 K: Isn't it? K:Nu-i aşa?
   
18:15 Man has lived with Omenirea a trăit cu acest
sorrow a million years. regret milioane de ani.
   
18:19 B: Could we say a little more B: Să spunem mai multe despre
about sorrow. What is it? regret. Ce este el?
   
18:22 It's more than pain. E mai mult decât durerea.
   
18:24 K: Oh, much more than pain, K: Oh, mult mai mult, mai
much more than loss... mult decât pierderea...
   
18:27 much more than mai mult decât pierderea unui fiu...
losing my son...  
   
18:30 and my parent or this or that. sau a părinţilor sau altceva.
S: It's deeper than that. S:E mai mult decât asta.
   
18:33 K: It's much deeper than that. K:Mai mult decât asta.
S: Right. S:Corect.
   
18:36 B: It goes beyond the B: Este dincolo de imagine,
image, beyond thought. dincolo de gând.
   
18:38 K: Of course. Beyond thought. K: Desigur. Dincolo de gând.
   
18:40 B: Oh. Beyond what we would B: Oh. Dincolo de ceea ce numim sentiment.
ordinarily call feeling.  
   
18:43 K: Of course. Feeling, thought. K:Desigur. Sentiment, gând.
Now, can that end? Se poate oare opri?
   
18:47 S: Let me, before you go on... S: Înainte să continui, lasă-mă...
   
18:49 Are you saying that Spui că acest curent al regretului..
the stream of sorrow...  
   
18:53 if I can be so naive, dacă sunt atât de naiv, este diferit...
is a different...  
   
18:56 stream from the stream un curent diferit de crearea de imagini?
of image-making?  
   
18:59 If you had to say it's there, Ai spune că sunt două curente diferite?
is it two different streams?  
   
19:03 K: No, it's part of the stream. K: Nu, este parte a curentului.
S: Part of the same stream. S: Parte a aceluiaşi curent.
   
19:06 K: But much deeper. K: Dar mult mai profund.
S: Much deeper. S:Mai profund.
   
19:07 B: Are you saying then, there's B: Tu spui că există un curent
a very deep stream... foarte adânc...
   
19:10 image-making is on the iar crearea de imagini este la
surface of this stream... suprafaţa acestui curent...
   
19:12 the waves on the surface. sunt valurile.
   
19:14 K: That's all. But we have K:Aşa. Dar eu vreau....
been left with that...  
   
19:16 I want to penetrate. să trec dincolo de asta.
B: Could you say... B:Ai spune...
   
19:18 we've understood the waves că am înţeles valurile de
on the surface of this stream... la suprafaţa curentului...
   
19:21 which we call image making. pe care le numim creare de imagini.
K: Image-making. Right. K:Creare de imagini. Da.
   
19:23 B: And whatever disturbances B: Şi tulburările se află în regret...
is in 'sorrow'...  
   
19:25 comes out on the surface apar la suprafaţă ca şi
as image-making. creare de imagini.
   
19:28 K: That's right. K:Corect.
   
19:28 S: So, now we have got to go S: Acum trebuie sa cercetăm
deep sea diving, right? adâncimile, nu?
   
19:32 K: River-diving. K: Cercetăm râurile.
   
19:38 B: But what is sorrow? B:Dar ce este regretul?
   
19:41 K: You know, sir, there K: Ştiţi că există un regret universal.
is universal sorrow.  
   
19:46 B: Yes, let's try to make it clear. B:Da, să clarificăm. Nu este mai
It's not merely... degrabă vorba..
   
19:50 the sum of all the sorrow despre suma regretelor oamenilor?
of different people?  
   
19:54 K: No. It is this... K: Nu. Este această...
   
20:03 Could we put it this way... Să spunem că...
   
20:10 the waves on the river... valurile râului...
   
20:13 doesn't bring nu aduc compasune sau iubire.
compassion or love.  
   
20:18 - compassion and - compasiunea şi iubirea
love are the same... sunt acelaşi lucru...
   
20:20 they're synonymous so we'll sunt sinonime aşa că vom
keep to the word 'compassion'. folosi cuvanul compasiune.
   
20:25 The waves don't bring this. Valurile nu aduc asta.
   
20:29 What will? Without compassion Cum vom primi asta? Fără
human beings... compasiune, fiinţele umane...
   
20:34 as they are doing - they sunt ca acum-se distrug.
are destroying themselves.  
   
20:37 So, does compassion come... Oare compasiunea aduce cu sine...
   
20:43 with the ending of sorrow... sfârşitul regretului..
   
20:45 which is not the sorrow care nu este creat de gând?
created by thought?  
   
20:49 B: Yes. So, let's say B:Da. Presupunem că în gând avem...
in thought you have...  
   
20:53 sorrow for the self - right? regretul faţă de sine-da?
K: Yes, sorrow for the self. K: Regretul faţă de sine.
   
20:55 B: Which is self-pity, and now B: Adică mila faţă de sine şi acum
you say there's another sorrow... spui că există şi alt regret...
   
20:59 I think we haven't Cred ca încă nu
quite got hold of it. am lămurit asta.
   
21:01 There's a deeper sorrow... Există un regret profund...
K: There's a deeper sorrow. K: Există un regret profund.
   
21:04 B: ...which is universal, B:....care este universal,
not merely... deşi nu nepărat..
   
21:05 the total sum but rather în totalitate dar ceva universal.
something universal.  
   
21:08 K: That's right. K:Corect.
S: Can we just say… S: Putem spune oare...
   
21:12 Can we spell that Putem aborda subiectul?
out, go into that?  
   
21:15 K: Don't you know it? K: Nu ştii?
S: Yes. S:Ba da.
   
21:18 K: Without my - I'm just asking K: Întreb doar, sunteţi conştienţi...
- don't you know or are aware...  
   
21:24 of a much deeper sorrow... de un regret mai adânc...
   
21:26 than the sorrow of decât cel al gândului,
thought, self-pity... auto-compătimirea...
   
21:29 the sorrow of the image. regretul imaginii.
   
21:34 B: Does this sorrow B: Regretul are vreun conţinut?
have any content?  
   
21:37 To say it's sorrow Spui regret, pentru că omul...
for the fact that man...  
   
21:39 is in this state of affairs se află într-o situaţie din
which he can't get out of. care nu poate ieşi.
   
21:44 K: That's partly it. That means K: Parţial. Parţial este
partly the sorrow of ignorance. regretul ignoranţei.
   
21:49 B: Yes. That man is ignorant B:Da. Că omul este ignorant
and cannot get out of it. şi este blocat acolo.
   
21:52 K: Cannot get out - you follow? K: Nu poate ieşi-vedeţi?
B: Right. Yes. B:Corect. Da.
   
21:55 K: And that the perception of K: Iar percepţia regretului
that sorrow is compassion. este compasiunea.
   
22:00 S: Right. S:Corect.
   
22:01 B: All right, so the non-perception B: Iar lipsa de percepţie este regret?
is sorrow then?  
   
22:04 K: Yes, yes. K:Da, da.
   
22:10 Are we saying the same thing? Susţinem acelaşi lucru?
   
22:12 S: No, I don't think so. S:Nu, nu cred.
   
22:14 K: Say, for instance, you K: Să spunem că mă vezi ignorant.
see me in ignorance.  
   
22:18 B: Or I see the whole mankind... B: Sau că văd întreaga umanitate...
   
22:20 K: ...mankind in ignorance. K:...în ignoranţă.
   
22:23 And after living millennia, După atâtea milenii sunt încă ignoranţi...
they are still ignorant...  
   
22:28 ignorant in the sense şi prin ignoranţă înţelegem....
we are talking...  
   
22:30 that is, the maker of the crearea de imagini şi restul.
image and all that.  
   
22:33 B: Now, let's say, that if my mind B: Dacă mintea mea este
is really right, good, clear... corectă, clară...
   
22:37 that should have a ar trebui să aibă un
deep effect on me? impact major asupra mea?
   
22:39 K: Yes. K:Da.
B: Right? B:Corect?
   
22:40 K: Yes. K:Da.
   
22:41 S: What would have a deep effect? S: Ce ar însemna un impact major?
   
22:42 B: To see this tremendous B: Să văd această
ignorance... enormă ignoranţă...
   
22:44 this tremendous destruction. această distrugere.
   
22:45 K: We are getting at it. K: Ajungem acolo.
S: Right. S:Corect.
   
22:47 K: We are getting it. K:Ajungem acolo.
   
22:50 B: But then if I don't B: Dar dacă nu percepem
fully perceive... în întregime...
   
22:53 if I start to escape dacă îmi scapă această percepţie...
the perception of it...  
   
22:58 then I'm in it too? sunt acolo nu?
K: Yes, you are in it too. K:Da, eşti acolo.
   
23:01 B: But the feeling is still… B: ŞI am sentimentul că...
   
23:09 That universal sorrow Că regretul iniversal este ceva...
is still something...  
   
23:10 that I can feel, is that ce pot simţi, asta vrei să spui?
what you mean to say?  
   
23:12 K: Yes. K:Da.
   
23:14 B: Although I am not B: Deşi nu înţeleg foarte bine...
very perceptive...  
   
23:15 as to what it means. ce înseamnă.
   
23:16 K: No, no. You can feel K:Nu, nu. Poţi simţi
the sorrow of thought. regretul gândului.
   
23:21 B: The sorrow of thought. But I can B: Regretul gândului. Dar pot simţi
sense, or somehow be aware... sau fi conştient cumva...
   
23:25 of the universal sorrow. de regretul universal.
K: Yes. You can. K:Da. Poti.
   
23:28 S: You say the universal S: Spui că regretul universal
sorrow is there... este acolo...
   
23:30 K: You can feel it. K: Îl poţi simţi.
B: Feel it or sense it. B:Simţi sau sesiza.
   
23:33 S: Right. S:Corect.
B: Right. B:Corect.
   
23:36 K: Sorrow of man living like this. K: Regretul omului care trăieşte aşa.
B: Is that the essence of it? B: Asta este esenţa lui?
   
23:39 K: I'm just moving into it. K: Ajung şi acolo.
Let's move in. Să mergem mai departe.
   
23:41 B: Yes. Is there more to it then? B: Da. Mai este ceva?
K: Much more to it! K:Mai este.
   
23:44 B: Oh well, then perhaps we B: Atunci ar trebui să vorbim despre asta.
should try to bring that out.  
   
23:46 K: I am trying to. K: Încerc.
S: Sorrow, yes. S: Regretul, da.
   
23:49 K: You see me. I live K: Voi vedeţi că eu am
the ordinary life... o viaţă obişnuită cu....
   
23:55 image, sorrow, fear, imagini, regret. frică, anxietate, restul.
anxiety, all that.  
   
24:00 I have the sorrow of Am regret şi milă faţă de mine, etc.
self-pity, all that.  
   
24:05 And you who are 'enlightened' Iar voi care sunteţi "iluminaţi"
in quotes... în ghilimele..
   
24:11 look at me and say… vă uitaţi la mine şi spuneţi...
   
24:13 Aren't you full of sorrow for Vă pare rău de mine?
me? Which is compassion. Asta este compasiune.
   
24:17 B: I would say that is B: Aş spune că este un fel de energie...
a kind of energy...  
   
24:19 which is tremendously care apare...
aroused...  
   
24:21 because of this situation. datorita situaţiei...
K: Yes. K:Da.
   
24:23 B: Right? B:Corect?
K: Yes. K:Da.
   
24:25 B: But that, would B: Dar ai putea numi asta regret...
you call it sorrow...  
   
24:28 or you'd call it compassion. sau compasiune.
   
24:29 K: Compassion, which is K: Compasiune care este
the outcome of sorrow. rezultatul regretului.
   
24:32 B: But have you B: Dar ai simţit întâi regretul?
felt sorrow first?  
   
24:36 Has the enlightened person... Persoana iluminată...
   
24:37 felt sorrow and simte întâi regretul şi
then compassion? apoi compasiunea?
   
24:39 K: No. K:Nu.
   
24:40 S: Or the other way? S:Sau invers.
K: No, no - be careful, old boy. K: Nu, nu, fii atent.
   
24:44 Go very carefully. Foarte atent.
   
24:49 You see, sir, you are saying Spuneţi că cineva trebuie să simtă...
that one must have...  
   
24:55 sorrow first mai întâi regret pentru
to have compassion. a avea compasiune.
   
24:57 B: I'm not, I am B: Nu spun asta, explorez doar.
just exploring it.  
   
24:59 K: Yes, we are exploring. K:Da, explorăm.
   
25:01 Through sorrow you Prin regret ajungi la compasiune.
come to compassion.  
   
25:03 B: That's what you B: Asta pare că înseamnă.
seem to be saying.  
   
25:05 K: Yes, I seem to be K: Da, asta înseamnă...
saying, which implies...  
   
25:10 that I must go through... că trebuie să trec...
   
25:12 all the horrors of mankind. prin toate ororile umanităţii.
S: Experience. S: Experienţa.
   
25:14 K: In order. K: Ordinea.
S: Right. S:Ok.
   
25:17 K: No. K:Nu.
S: No? S:Nu.
   
25:19 K: No! K:Nu.
B: But let's say... B: Dar să spunem...
   
25:21 K: That's the point, sir. K:Scuze domnule dar
- forgive me. asta este problema.
   
25:22 B: Let's say that the B: Să spunem că cel iluminat...
enlightened one...  
   
25:24 the enlightened man... omul iluminat...
   
25:26 sees this sorrow, vede acest regret. această distrugere...
sees this destruction...  
   
25:29 and he feels something - right? şi simte ceva..., da?
- he senses something... -simte ceva.
   
25:32 which is a tremendous energy... o energie enormă...
K: Yes. K: Da.
   
25:34 B: ...we call it compassion. B:.....o numim compasiune.
Now, he understands... Acum el înţelege...
   
25:38 that the people că oamenii au regrete...
are in sorrow...  
   
25:40 K: Of course! K:Desigur!
   
25:41 B: But he is not himself in sorrow. B: Dar el nu experimentează regretul.
K: That's right. K:Corect.
   
25:45 B: But he feels a tremendous B: Dar simte că are energia să facă ceva.
energy to do something.  
   
25:48 K: Yes. Tremendous energy K:Da. Enorma energie a compasiunii.
of compassion.  
   
25:51 B: Compassion. Feeling for them. B: Compasiune. Sentimente pentru ei.
K: Compassion. K:Compasiune.
   
25:54 S: Would you then say S: Ai spune deci că omul iluminat...
that the enlightened man...  
   
25:59 perceives or is aware of the... percepe sau este conştient de.....
   
26:05 I hate to use the word, urasc cuvântul, lipsa de
inefficiency - but the conflict... eficienţă-dar conflictul...
   
26:11 he's not aware of sorrow, el nu este conştient de regret,
he's aware of the awkwardness... este conştien de ciudăţenie...
   
26:15 the blundering, de greşeală, de cum se iroseşte viaţa.
the loss of life.  
   
26:19 K: No, sir. Dr Shainberg, K:Nu, domnule. Vă rog
just listen. ascultaţi Dr Shainberg.
   
26:23 You have been Aţi parcurs toate acestea....
through all this...  
   
26:27 suppose you have presupunem că aţi trecut prin ele.
been through all this.  
   
26:30 S: Sorrow. S:Regret.
   
26:33 K: Image, thought, the sorrow K: Imagine, gând, regretul
of thought, the fears, anxiety... gândului, frici, anxietate...
   
26:39 and you say 'I have understood şi spuneţi "am înţeles
that. It's over in me'. asta. Este în mine."
   
26:43 But you have left very Dar mai aveţi foarte puţină,
little, you have energy... aveţi energie...
   
26:48 but it's a very dar la nivel superficial.
shallow business.  
   
26:54 And is life so shallow Este viaţa atât de superficială?
as all that?  
   
26:58 Or has it an immense depth? Sau este foarte profundă?
   
27:03 Depth is wrong word, but... Profund nu este cuvantul potrivit, dar...
B: Has inwardness? B: Are o natură interioară?
   
27:07 K: Great inwardness. K:Una mare.
   
27:12 And to find that out... Şi pentru a afla asta...
   
27:17 Don't you have to die Nu trebuie oare să murim faţă
to everything known? de tot ceea ce cunoşteam?
   
27:27 B: Yes, but how does this relate B:Da, dar ce legătură
to sorrow at the same time? are asta cu regretul?
   
27:30 K: I am coming… K:Ajung şi acolo...
You might feel… Simţi poate.....
   
27:40 I am ignorant, I have my Eu sunt ignorant, am
anxieties, all the rest of it. anxietăţile mele, etc.
   
27:47 You are beyond it... Voi sunteţi dincolo de astea...
   
27:48 you are on the other side sunteti de partea cealaltă a curentului.
of the stream as it were.  
   
27:54 Don't you have compassion? Aveţi compasiune?
   
27:59 S: Yes, I do. S:Da, am.
B: Yes. B:Da.
   
28:04 K: Not up here. K: Nu aici.
   
28:05 S: No, I know. But S:Nu, ştiu.Dar o văd şi...
I see it and I...  
   
28:08 K: Compassion. K:Compasiune.
S: Yes. S:Da.
   
28:12 K: Is that the result of the ending K: Şi este rezultatul faptului că
of sorrow, the universal sorrow? a dispărut regretul, cel universal?
   
28:18 B: What? The universal sorrow. B:Ce?Regretul universal.
K: Universal sorrow. K:Regretul universal.
   
28:20 B: Wait, you say the B: Stai, tu spui sfârşitul regretului.
ending of sorrow.  
   
28:22 Now, you're talking Vorbeşti acum despre o persoană...
about a person...  
   
28:24 who was is in care a cunoscut regretul.
sorrow to begin with.  
   
28:26 K: Yes. K:Da.
   
28:27 B: And in him this universal sorrow B: Şi în care acest regret
ends. Is that what you're saying? universal ia sfârşit. Asta spui?
   
28:32 K: No. No, a little K:Nu. Nu, e mai mult de atât.
more than that.  
   
28:34 B: More than that... B:Mai mult de atât...
   
28:34 but we have to go slowly, trebie să o luăm încet
because if you say... pentru că dacă spui...
   
28:36 the ending of universal sorrow, sfârşitul regretului universal,
the thing that is puzzling... e ceva în neregulă aici...
   
28:39 is to say it still exists. faptul că spui că există încă.
K: What? K:Ce?
   
28:43 B: You see, if the universal B: Vezi tu, dacă regretul universal
sorrow ends, then it's all gone. se sfârşeşte, el dispare.
   
28:47 K: Ah! It's still there, no. K: Ah! Nu, e încă aici.
Of course. Desigur.
   
28:49 B: You see there is a B: E ceva ce nu înţeleg în limbaj.
certain puzzle in language.  
   
28:52 In some sense the Într-un fel regretul
universal sorrow ends... universal încetează....
   
28:54 but in another dar el există încă în alt mod .
sense it persists.  
   
28:56 K: Yes, that's right. K:Da. corect.
   
28:58 B: But could we say that... B: Dar am putea spune că...
   
29:00 if you have an insight into dacă pot înţelege esenţa regretului...
the essence of sorrow...  
   
29:03 universal sorrow a celui universal-atunci...
- then in that sense...  
   
29:05 sorrow ends in that insight. regretul sfârşeşte datorită
  acestei înţelegeri.
   
29:07 Is that what you mean? Asta vre să spui?
K: Yes, yes. K:Da, da.
   
29:09 B: Although it's still there. B:Dar este încă acolo.
   
29:10 K: Yes, although K: Da, şi continuă să existe.
it still goes on.  
   
29:12 S: I've got a deeper S: Am o întrebare mai
question now. profundă acum.
   
29:13 The question is... Întrebarea este....
   
29:15 K: Ah, I don't think K: Nu cred că ai înţeles.
you have understood.  
   
29:17 S: I think I understood that one, S: Cred că am înţeles partea aceea
but my question comes before... dar ma refer la ceva anterior....
   
29:21 which is that, here is me. şi anume la mine.
   
29:24 - the image-making has died. -crearea de imagini nu mai există.
Right? Corect?
   
29:28 That's the waves. Astea sunt valurile.
   
29:31 Now, I come into the sorrow. Acum, ajung la regret.
   
29:36 K: You've lost the K: Dar nu mai ai regretul gândului.
sorrow of thought.  
   
29:39 S: Right. The sorrow S:Da, acesta a dispărut....
of thought has gone...  
   
29:41 but there's a deeper sorrow. dar este un regret mai adânc.
   
29:43 K: Is there? Or you're assuming K:Este? Sau presupui că este.
that there is a deeper sorrow.  
   
29:48 S: I'm trying to understand S:Încerc să înţeleg ce vrei să spui.
what you are saying.  
   
29:50 K: Ah! No, no! K:Ah, nu, nu! Eu spun...
I am saying...  
   
29:58 Is there compassion which Există compasiune care să nu
is not related to thought... aibă legătură cu gândul...
   
30:09 or is that compassion sau compasiunea se naşte din regret?
born of sorrow?  
   
30:13 S: Born of sorrow. S:Se naşte din regret.
   
30:15 K: Born in the sense... K:Se naşte în sensul că...
   
30:16 when the sorrow ends atunci când dispare regretul
there is compassion. există compasiune.
   
30:19 S: OK. That makes S:Ok. E un pic mai clar.
it a little clearer.  
   
30:26 When the sorrow of thought... Când regretul gândului...
   
30:29 K: Not personal sorrow. K: Nu regretul personal.
S: No. S:Nu.
   
30:31 K: Not the sorrow of thought. K: Nu regretul gândului.
   
30:33 B: Not the sorrow of thought, B: Nu regretul gândului,
but something deeper. este ceva mai adânc.
   
30:35 S: Something deeper. S:Ceva mai adânc.
When that sorrow ends… Când acest regret încetează...
   
30:38 K: That's it. K:Asta este.
   
30:40 S: When that sorrow ends S: Când acest regret încetează
then there is a birth... atunci se naşte...
   
30:44 B: ...of compassion, of energy. B:....compasiunea, energia.
   
30:48 K: Is there not a deeper sorrow K: Există un regret mai profund
than the sorrow of thought? decât cel al gândului?
   
31:01 S: There's the sorrow, S:Există regretul. David spunea...
David was saying...  
   
31:06 the sorrow for ignorance regretul ignoranţei este
is deeper than thought... mai adânc decât gândul...
   
31:11 The sorrow for the Regretul faţă de dezastrul universal...
universal calamity...  
   
31:16 of mankind trapped al umanităţii prinsă în acest regret.
in this sorrow.  
   
31:21 The sorrow of a continual Regretul faţă de continua
repetition of wars... repetiţie a războaielor...
   
31:24 and history and poverty and a istoriei şi sărăcia şi oamenii care nu
people mistreating each other... ştiu să se comporte unii cu alţii...
   
31:28 that's a deeper sorrow. ăsta este cel mai profund regret.
K: I understand all that. K:Înţeleg asta.
   
31:32 S: That's deeper than S: Este mai profund
the sorrow of thought. decât regretul gândului.
   
31:43 K: Can we ask this question, K:Hai să ne întrebăm,
what is compassion? ce este compasiunea?
   
31:49 which is love... care este iubire...
   
31:51 we're using that one folosim cuvântul asta ca să
word to cover a wide field. acoperim o arie mai mare.
   
31:58 What is compassion? Ce este compasiunea?
   
32:04 Can a man who is in Poate un om prins în regret,
sorrow, thought, image... gând, imagine...
   
32:10 can he have that? sa aibă compasiune?
He can't. Nu poate.
   
32:13 Absolutely he cannot. Right? Absolut nu. Corect?
B: Yes. B:Da.
   
32:18 K: Now. When does K:Acum.Când apare asta?
that come into being?  
   
32:23 Without that, life Fară ea, viaţa nu are sens.
has no meaning.  
   
32:27 You have left me without that. M-aţi lăsat fără asta.
   
32:33 So, if all that you have Şi dacă am rămas fără...
taken away from me is...  
   
32:39 superficial sorrow regretul superficial-
- thought and image... gândul şi imaginea...
   
32:44 and I feel there's simt că mai este ceva.
something much more.  
   
32:49 B: I mean, just doing that leaves B: Adică doar făcând asta
something emptier… apare un gol mai mare.
   
32:53 K: Yes. K:Da.
B: Meaningless. B:Fără sens.
   
32:55 K: Something much greater than K: Ceva mai mare decât această
this shallow little business. problemă neînsemnată.
   
33:03 B: When we have thought B: Când gândul produce
producing sorrow and self-pity... regret şi milă de sine...
   
33:07 but also the realisation dar şi realizarea regretului umanităţii...
of the sorrow of mankind...  
   
33:11 could you say the energy... am putea spune că energia...
   
33:13 which is deeper is o energie mai profundă..
being in some way...  
   
33:15 K: Moved. K:S-a mutat.
   
33:16 B: Well, first of all B: Mai întâi în acest regret...
in this sorrow...  
   
33:18 this energy is caught energia este blocată în vâltoare.
up in whirlpools.  
   
33:21 K: Yes, that's right, K:Da, asa este, este un câmp mic.
in a small field.  
   
33:24 B: It's deeper than thought B: Este mai adânc decât
but there is some sort of... gândul dar este un fel de...
   
33:26 very deep disturbance tulburare a energiei...
of the energy...  
   
33:30 K: Yes. Quite right. K:Da. Foarte adevărat.
   
33:31 B: ...which we call deep sorrow. B: ...pe care o numim regret profund.
K: Deep sorrow. K:Regret profund.
   
33:36 B: Ultimately, its origin is the B: În final originea sa este
blockage in thought, isn't it? blocarea gândului, nu?
   
33:40 K: Yes. That is deep K:Da. Acesta este cel mai
sorrow of mankind. profund regret al umanităţii.
   
33:42 B: Yes. The deep B:Da. Adâncul regret al umanităţii.
sorrow of mankind.  
   
33:45 K: For centuries upon K: Timp de secole , este ca un...
centuries, it's like...  
   
33:49 like a vast reservoir mare rezervor de regrete.
of sorrow.  
   
33:52 B: It's sort of moving around in... B: Care se mişcă mereu....
   
33:55 in some way that's în dezordine şi...
disorderly and...  
   
33:57 K: Yes. K:Da.
   
34:00 B: ...and preventing clarity and B: .....blochează claritatea şi
so on, perpetuating ignorance. astfel perpetuează ignoranţa.
   
34:04 K: Ignorance. Perpetuating K: Ignoranţa. Perpetuează ignoranţa.
ignorance, right.  
   
34:07 B: Because, you see, if B: Pentru că dacă nu ar fi aşa...
it were not for that...  
   
34:09 then man's natural atunci capacitatea naturală
capacity to learn... a omului de a învăţa...
   
34:11 would solve ar fi rezolvat problemele astea.
all these problems.  
   
34:13 Is that possible? Este posibil?
K: That's right. K:Aşa este.
   
34:15 S: Right. S:Corect.
   
34:17 K: Unless you 3 give K: Voi 3 ori mă ajutaţi...
me, or help me...  
   
34:23 or show me, or îmi arătaţi sau mă ajutaţi să înţeleg...
have an insight...  
   
34:26 into something much greater... că este ceva mai mult...
   
34:30 I say 'Yes, this şi eu spun "Da, e foarte drăguţ..."
is very nice'...  
   
34:32 and I go off - you follow? şi plec-vedeţi?
B: Yes. B:Da.
   
34:39 K: What we're trying to do, as far K: Asta încercăm să facem din
as I can see, is to penetrate... câte văd, să trecem dincolo..
   
34:45 into something beyond death. dincolo de moarte.
B: Beyond death. B:Dincolo de moarte.
   
34:50 K: Death, we say, is K: Noi spunem că moartea
not only the ending... nu este doar sfârşitul...
   
34:53 of the organism, organismului ci sfârşitul...
but the ending...  
   
34:55 of all the content întregului conţinut al conştiinţei...
of the consciousness...  
   
35:01 and the consciousness aşa cum o cunoaştem acum.
which we know as it's now.  
   
35:05 B: Is it also the B: Dar este şi sfârşitul regretului?
ending of sorrow?  
   
35:07 K: Ending of sorrow K: Sfârşitul acelui fel de regret, al...
of that kind, of the...  
   
35:10 B: Superficial. B:Superficial.
K: ...the superficial kind. K:.....cel superficial.
   
35:12 That's clear. Asta este clar.
B: Yes. B:Da.
   
35:16 K: And a man who's gone K: Iar un om care a trecut prin asta...
through all that...  
   
35:18 he says 'that isn't spune "nu este suficient ...
good enough...  
   
35:21 you haven't given me nu mi-aţi dat floarea, parfumul.
the flower, the perfume.  
   
35:25 You've just given Mi-aţi dat doar cenuşa."
me the ashes of it'.  
   
35:29 And, now, we 3 are trying... Şi acum noi 3 încercăm...
   
35:32 to find out that which să aflăm ce este dincolo de cenuşă.
is beyond the ashes.  
   
35:37 S: Right. S:Corect.
   
35:39 B: You say, there is that B: Tu spui că există ceva
which is beyond death. dincolo de moarte.
   
35:42 K: Absolutely! K:Absolut!
   
35:44 B: Would you say B:Ai spune că este ceva etern sau...
that is eternal or...  
   
35:47 K: I don't want to K:Nu vreau să folosesc aceste cuvinte.
use those words.  
   
35:49 B: No, but I mean in some B:Mă refer dincolo de timp.
sense beyond time.  
   
35:52 K: Beyond time. K:Dincolo de timp.
   
35:53 B: Therefore 'eternal' is B:Iar "etern" nu este cuvântul potrivit.
not the best word for it.  
   
35:56 K: Therefore, there is K:Prin urmare este ceva dincolo...
something beyond...  
   
35:59 this superficial death, de moartea superficială,
a movement that has... o mişcare fără..
   
36:03 no beginning and no ending. începtul şi fără sfârşit.
B: But it's a movement. B:Dar este o mişcare.
   
36:07 K: It's a movement. K:Este o mişcare.
Movement, not in time. Mişcare dar nu în timp.
   
36:10 B: Not in time, but... B:Nu în timp, dar...
   
36:12 S: What's the difference between S:Care este diferenţa
a movement in time... dintre o mişcare în timp..
   
36:14 and a movement out of time? şi una în afara timpulul?
   
36:22 K: Sir, that which is K: Că se reînoieşte constant...domnule..
constantly renewing...  
   
36:26 constantly - 'new' constant-"nou" nu este cuvântul...
isn't the word...  
   
36:29 constantly fresh, este constant proaspată, înfloreşte...
flowering...  
   
36:34 endlessly flowering, la nesfârşit, asta înseamnă nesfârşit.
that's timeless.  
   
36:38 This is all… Asat este tot--- a înflori implică timp.
flowering implies time.  
   
36:41 B: Yes, well, I think, B: Bine, cred că am înţeles.
we can see the point.  
   
36:43 S: I think we get that. The feel S: Cred că da. Sentimentul
of renewal in creation and... de înnoire în creaţie şi..
   
36:48 coming and going un dus intors fără tranziţie...
without transition...  
   
36:51 without duration, without fără durată, fără o linie
linearity, that has... anume, care are..
   
36:56 K: You see, let me come back K: Hai să reluăm în alt mod.
to it in a different way.  
   
37:01 Being normally a fairly Sunt un omnormal, inteligent...
intelligent man...  
   
37:06 read various books, am citit multe cărţi, am
tried various meditations. încercat multe meditaţii.
   
37:11 - Zen, this and that -Zen şi altele....
and the other thing...  
   
37:15 at one glance la un moment dat înţeleg ceva...
I have an insight...  
   
37:19 into all that, at one din toate astea şi dintr-o dată
glance, it's finished... gata, se termină...
   
37:22 I won't touch it! nu mă mai ating de ele!
   
37:26 And it may be the ending of Şi poate că este sfârşitul
this image-making and all that. creării de imagini şi restul.
   
37:38 There a meditation must take place Acolo trebuie să meditez,
to delve, to have an insight... să cercetez ca să înţeleg...
   
37:48 into something which the ceva ce mintea mea nu a
mind has never touched before. perceput până atunci.
   
37:54 B: But I mean, even if you do B: Dar şi dacă ajungi acolo
touch it, then it doesn't mean... asta nu înseamnă...
   
37:59 the next time it will be known. că data viitoare va fi cunoscut.
   
38:02 K: Ah! It can never be K:Ah! Nu poate fi cunoscut,
known in the sense... nu în sensul...
   
38:04 B: It can never be known, B:Nu poate fi niciodată cunoscut,
it's always new in some sense. este mereu ceva nou acolo.
   
38:06 K: Yes, it's always new. It's not K:Da, este mereu nou. Nu este
a memory stored up and altered... o aminitire stocată şi uitată...
   
38:13 changed and call it 'new'. apoi schimbată şi numită "nouă".
It has never been old. Nu a fost niciodată veche.
   
38:20 B: Yes. B:Da.
   
38:21 K: I don't know if I K: Nu ştiu dacă pot spune aşa.
can put it that way.  
   
38:23 B: I think I understand that. B:Cred că înţeleg.
   
38:26 Could you say, like a mind Aşa ca o minte care nu a cunoscut regretul?
that has never known sorrow?  
   
38:30 K: Yes. K:Da.
   
38:31 B: It might seem puzzling B: Poate că este ciudat la
at first but it's a move... început dar este o mişcare...
   
38:36 out of this state which în afara acestei stări care
has known sorrow... a cunoscut regretul...
   
38:39 into a state which has într-o stare care nu l-a cunoscut.
not known sorrow.  
   
38:40 K: Yes, that's right. K:Da, aşa este.
B: But there's no you, so... B: Dar acolo nu mai eşti "tu" aşa că...
   
38:43 K: That's right. K:Corect.
   
38:44 S: Can we say it this way too... S: Am putea spune altfel...
   
38:46 Could we say that Putem spune că este o acţiune...
it's an action...  
   
38:49 which is moving where care se mişcă acolo unde nu există "eu"?
there is no 'you'?  
   
38:53 K: You see, when you K:Când foloseşti cuvântul "acţiune"...
use the word 'action'...  
   
38:56 action means not in the asta nu înseamnă în trecut sau viitor...
future or in the past...  
   
39:00 action is the doing. acţiunea este a face.
S: Yes. S:Da.
   
39:06 K: Most of our actions are K:Multe din acţiunile noastre
the result of the cause... sunt rezultatul unei cauze...
   
39:10 or the past, or according to sau al trecutului sau
a future - ideals and so on. pentru viitor-ideal, etc.
   
39:14 S: This is not that. S: Şi nu este asta.
K: That's not action. K:Nu este acţiune.
   
39:16 That's just conformity. Este doar conformare.
   
39:18 S: Right. No, I'm talking about S:Corect. Eu vorbesc despre
a different kind of action. un alt fel de acţiune.
   
39:21 K: So. No, I wouldn't… K:Deci. Nu aş spune...acţiunea
action implies... înseamnă...
   
39:27 there are several că sunt implicate anumite lucruri.
things involved.  
   
39:32 To penetrate into this, the mind Ca să ai acces, mintea trebuie
must be completely silent. să fie complet liniştită.
   
39:38 S: Right. S:Corect.
   
39:39 K: Otherwise you are projecting K: Altfel proiectezi ceva acolo.
something into it.  
   
39:43 S: Right. It's not projecting S:Corect. Nu este proiecţie
into anything. în ceva anume.
   
39:47 K: Absolute silence. K:Absolută tăcere.
   
39:51 And that silence is Iar acea tăcere nu este produsul...
not the product of...  
   
39:55 control, wished for, controlului, dorinţei, nu este
premeditated, pre-determined. premeditat, pre determinat.
   
40:01 Therefore that silence is not Acea tăcere nu are loc prin voinţă.
brought about through will.  
   
40:07 B: Right. B:Corect.
   
40:09 K: Now, in that silence... K: Şi în acea tăcere...
   
40:17 there is the sense of... există ceva...
   
40:23 something beyond all time... ceva dincolo de timp...
   
40:25 all death, all thought. de moarte, de gând.
You follow? Something... Înţelegeţi? Ceva...
   
40:34 Nothing! Nimic!
   
40:38 Not a thing - you understand? Nimic-înţelegeţi?
Nothing! And therefore, empty. Nmic! Şi prin urmare este gol.
   
40:43 And therefore, Şi deci o enormă energie.
tremendous energy.  
   
40:47 B: Is this… B:Este aceasta...
S: Moving. S:Care se mişcă.
   
40:49 K: Energy. K:Energie.
Leave it! Leave it! Lasă asta! Lasă asta!
   
40:52 B: Is this also the B: Este aceasta şi sursa de compasiune?
source of compassion?  
   
40:54 K: That's what I… K:Asta vreau să...
That's it. Asta este.
   
40:57 S: What do you mean by 'source'? S: Ce înţelegi prin "sursă"?
   
40:58 B: Well, that in this B: Păi asta este energia
energy is compassion... asta, compasiune...
   
41:01 K: Yes, that's right. K:Da, aşa este.
S: In this energy... S: În această energie...
   
41:04 K: This energy is compassion. K:Această energie este compasiune.
B: Is compassion. B:Este compasiune.
   
41:06 S: That's different. S:E altceva.
K: Yes. Of course. K:Da. Desigur.
   
41:09 S: This energy is compassion. S:Această energie este compasiune.
   
41:11 that's different from deci nu o putem numi "sursă".
saying 'the source'.  
   
41:14 K: You see, and beyond that K:Vedeţi şi dincolo este
there is something more. mai mult decât atât.
   
41:19 S: Beyond that? S:Dincolo de asta?
K: Of course. K:Desigur.
   
41:21 B: Well, why do you B:Ce vrei să spui cu "desigur"?
say 'of course'?  
   
41:28 What could it be that's more? Ce ar putea fi mai mult?
   
41:37 K: Sir, let's put it, K: Hai să ne gândim altfel.
approach it differently.  
   
41:43 Everything thought has created GÂndul a creat ceva ce
is not sacred, is not holy. nu este sacru, întreg.
   
41:49 B: Yes, because it's fragmented. B: Da, pentru că este fragmentat.
   
41:51 K: Is fragmented, we know it, K:Este fragmentat, ştim asta şi
and putting up an image... crează o imagine...
   
41:54 and worshipping it pe care o idolatrizează şi asta
is a creation of thought; este creaţia gândului;
   
41:57 made by the hand or by făcută de mână sau minte, este o imagine.
the mind, it's still an image.  
   
42:01 So, in that there Aşa că nu este nimic sacru aici.....
is nothing sacred...  
   
42:05 because pentru că-aşa cum a spus...
- as he pointed out...  
   
42:07 thought is fragmented, gândul este fragmentat, limitat, finit...
limited, finite...  
   
42:10 it's the product este produsul memoriei, etc.
of memory and so on.  
   
42:12 B: Is the sacred, therefore, B: Este sacru, adică nelimitat?
that which is without limit?  
   
42:16 K: That's it. K:Da, aşa.
   
42:18 There is something Este ceva dincolo de compasiune...
beyond compassion...  
   
42:21 which is sacred. care este sacru.
   
42:23 B: Yes. Is it beyond movement? B:Da. Este dincolo de mişcare?
   
42:26 K: Sacred - you can't say K:Sacru- nu poţi spune mişcare
movement, or non-movement. sau lipsă de mişcare.
   
42:31 B: You can't say anything. B:Nu poţi spune nimic.
   
42:33 K: A living thing... K: Un lucru viu...
   
42:37 You can only examine Poţi examina un lucru fără viaţă.
a dead thing.  
   
42:40 A living thing, Unul viu nu poate fi examinat.
you can't examine.  
   
42:44 What we are trying to do... Noi încercăm aici...
   
42:45 is to examine that living să examinăm ceva care
thing which we call sacred... este viu şi îl numim sacru...
   
42:48 which is beyond compassion. care este dincolo de compasiune.
   
42:52 B: What is our relation B:Şi care este atunci relaţia
to the sacred then? noastră cu sacrul?
   
42:57 K: To the man who is ignorant K: Pentru omul ignorant
there is no relationship. această relaţie nu există.
   
43:03 Right? Which is true. Corect? Ăsta este adevărul.
   
43:07 To the man who has Cel care a înlăturat imaginea...
removed the image...  
   
43:11 all that, who is şi restul, care s-a eliberat de imagine...
free of the image...  
   
43:14 and the image-maker, şi de crearea lor, este tăcut...
he's still… it has no meaning yet. astea nu au încă sens.
   
43:22 Right? Corect?
   
43:24 It has meaning only when he goes Capătă sens doar când
beyond everything, beyond... trece dincolo de tot, dincolo...
   
43:29 he dies to everything. moare pentru orice altceva.
   
43:35 Dying means, in the sense... Moare în sensul că...
   
43:38 never for a single second... nici măcar pentru o secundă....
   
43:42 accumulating anything psihologic vorbind nu acumulează ceva.
psychologically.  
   
43:50 S: Would you say that there is any S:Ai spune că există vreo-ai întrebat deja...
- you asked the question...  
   
43:54 What is the relationship Care este relaţia cu sacrul?
to the sacred?  
   
43:57 Is there ever a relationship to Există o relaţie cu acesta sau sacrul...
the sacred or is the sacred…  
   
44:01 K: No, he's asking something. K:Nu, el întreabă altceva.
S: Yes. S:Da.
   
44:04 K: He's asking, what is K:Întreabă care este relaţia dintre...
the relationship between...  
   
44:09 that which is sacred, ce este sacru, întreg, cu realitatea.
holy, to reality.  
   
44:13 B: Yes, it's implicit, anyway. B:Da, este oricum implicit.
   
44:16 K: Eh? K:Eh?
B: I mean, that's implied. B:Adică este implicit.
   
44:18 K: Of course. K:Desigur.
   
44:22 We've talked about it, Am vorbit acum ceva timp.....
some time ago...  
   
44:24 this question, which is... despre asta, adică.....
   
44:26 reality which is the product realitatea care este produsul
of thought has no relationship... gândului nu are legătură...
   
44:29 to that because cu asta pentru că gândul este un gol....
thought is an empty...  
   
44:33 S: Right. S:Corect.
   
44:34 K: ...little affair. That may K: neînsemnat. Poate aici să aibă legătură.
have a relationship with this.  
   
44:38 B: In some way. B:Într-un fel.
   
44:44 K: And the relationship K: Iar relaţia apare prin....
comes through...  
   
44:48 insight, intelligence înţelegere, inteligenţă şi compasiune.
and compassion.  
   
44:58 S: What is that relationship... S:Ce este această relaţie....
   
45:01 What is intelligence, Ce este inteligenţa, mă întreb.
I suppose we're asking.  
   
45:06 K: Intelligence? K:Inteligenţa?
What is intelligence? Ce este inteligenţa?
   
45:10 S: How does intelligence act? S:Cum acţionează ea?
   
45:13 K: Wait! Wait! You've had K:Stai! Am înţeles, imaginea.
an insight into the image.  
   
45:20 You've had an insight into Ai înţeles mişcarea gândului...
the movement of thought...  
   
45:24 movement of thought mişcare care este
which is self-pity... auto compătimire...
   
45:26 creates sorrow and all that. crează regretul şi restul.
   
45:28 You've had a real insight Chiar ai înţeles. Nu-i aşa?
into it. Haven't you?  
   
45:33 It's not a verbal agreement Nu este un acord sau dezacord verbal...
or disagreement...  
   
45:37 or logical conclusion. sau o concluzie logică.
   
45:39 You've had a real insight Chiar am înţeles asta.
into that business.  
   
45:44 Into the waves of the river. În valurile fluviului.
   
45:46 Now, have you an insight also… Ai înţeles asta ...atunci
isn't that insight intelligence? nu este inteligenta?
   
45:55 Which is not the intelligence Nu vorbim despre inteligenţa
of a clever man... unui om deştept...
   
45:58 we're not talking of that. nu despre asta vorbim.
   
46:01 So, if there is that, you've Dacă asta este, atunci ai
already got that intelligence. deja această inteligenţă.
   
46:04 S: That's right. S:Corect.
   
46:06 K: Now, move with K:Acum, cu această inteligenţă
that intelligence... îndreaptă-te...
   
46:11 which is not yours iar inteligenţa asta nu este
or mine, intelligence... a ta sau a mea...
   
46:14 not Dr. Shainberg's nici a Dr. Shainberg's sau
or K's, or somebody's... K. sau altcineva....
   
46:17 it's universal intelligence... este o inteligenţă universală...
   
46:23 global or cosmic intelligence globală sau cosmică- despre
- that insight. acea înţelegere vorbim.
   
46:28 Now, move a step further into it. Şi acum mai departe.
S: Move with, yes. S: Să mergem mai departe, da.
   
46:33 K: Have an insight into sorrow... K: Să înţelegem regretul.....
   
46:38 which is not the sorrow care nu este regretul
of thought, all that... gândului şi restul...
   
46:41 the enormous sorrow of mankind, enormul regret al umanităţii,
of ignorance - you follow? al ignoranţei-vedeţi?
   
46:51 And then out of that Iar din acea înţelegere apare compasiunea.
insight - compassion.  
   
46:55 Now, insight into compassion. Înţelegerea compasiunii.
   
47:05 Is compassion the end of Este compasiunea sfârşitul
all life, end of all death? vieţii, al morţii?
   
47:14 It seems so because you have Pare aşa pentru că aţi-vedeţi?-renunţat...
- you follow?- thrown away...  
   
47:18 mind has thrown mintea a renunţat la orice povară...
away all the burden...  
   
47:21 which man has imposed pe care omul şi-a impus-o. Corect?
upon himself. Right?  
   
47:26 So, you have that Aveţi deci acel sentiment extraordinar...
tremendous feeling...  
   
47:29 a tremendous thing inside you. ceva extraordinar în voi.
   
47:31 Now, that compassion Cercetaţi această compasiune.
- delve into it.  
   
47:41 And there is something sacred... Acolo este ceva sacru....
   
47:46 untouched by man - man in the neatins de om- omul
sense, untouched by his mind... neatins de mintea sa...
   
47:52 by his cravings, by his de dorinţele sale, cerereile,
demands, by his prayers... rugăciunile...
   
47:55 by his everlasting şicanele, trucurile.
chicanery, tricks.  
   
48:04 And that may be the Şi asta poate că este la originea...
origin of everything...  
   
48:13 which man has misused. a ceea ce omul nu a folosit.Vedeţi asta?
You follow?  
   
48:17 Not that it exists in him Nu ccea se se află în el,
because then we get lost. că atunci suntem pierduţi.
   
48:21 B: If you say it's the origin B: Spui că se afla la originea
of all matter, all nature? a tot, a materiei, naturii?
   
48:25 K: Everything - of all K:Tot, materie, natură.
matter, of all nature.  
   
48:27 B: Of all mankind. B: A întregii umanităţi.
   
48:29 K: Yes. That's right, sir. K:Da. Aşa este domnule.
   
48:33 I'll stick by it. O să mă leg de asta.
   
48:42 So, at the end of După toate aceste dialoguri...
these dialogues...  
   
48:47 what have you, what ce am obţinut?
has the viewer got?  
   
48:50 What has he captured? Ce am înţeles?
   
48:54 S: What would we S: Ce speram să fi înţeles?
hope he'd capture?  
   
48:57 Would you say what'd we hope... Vrei să spui ce speram...
   
48:59 that he would capture, or să înţelegem sau ce am înţeles deja?
what has he actually captured?  
   
49:02 K: What has he actually, not hope. K:Ce aţi înţeles, nu ce speraţi.
   
49:05 What has he actually captured? Ce anume aţi înţeles?
   
49:10 Has his bowl filled? V-ati umplut cu ceva?
   
49:14 S: Filled with the sacred. S:Cu sacru.
   
49:17 K: Or will he say K: Sau vom spune "ei bine,
'well, I've got a lot... am obţinut multe...
   
49:19 of ashes left, există ceva rămăşiţe, mulţumesc...
very kind of you...  
   
49:23 but I can get that anywhere'. dar nu am ajuns nicăieri."
   
49:27 Any logical, rational Orice fiinţă umană logică,
human being will say... raţională va spune....
   
49:30 'Yes, by discussing you "Discuţia cu tine a şters totul...
can wipe out all this...  
   
49:33 and I am left with nothing'. şi am rămas cu nimic."
   
49:35 S: Or has he got… S:Sau are...
   
49:37 K: Yes, that's what... K: Da, asta...
   
49:42 He has come to you A venit cineva la voi-am venit la voi 3...
- I have come to you 3...  
   
49:49 wanting to find out... dorind să aflu....
   
49:55 transforming my life... să îmi transform viaţa.....
   
49:59 because I feel that pentru că simt că este nevoie.
is absolutely necessary.  
   
50:04 Not to - you know... Nu să....
   
50:06 get rid of my ambition, scap de ambiţia mea şi tot....
all the silly stuff...  
   
50:08 which mankind has collected. ce a colecţionat umanitatea .
   
50:11 I empty myself of all that. M-am eliberat de astea.
   
50:13 I - please when I use the Când spun "Eu" nu este ca şi cum...
word 'I' it's not...  
   
50:18 'I' can't empty itself, "Eu-l" nu se poate goli, este
'I' dies to all that. mort pentru toate acestea.
   
50:22 Have I got anything Cu ce mă aleg din asta?
out of all this?  
   
50:27 Have you given me the M-aţi ajutat să obţin ceva?
perfume of that thing?  
   
50:32 S: Can I give you the perfume? S: Pot face eu asta?
   
50:34 K: Or... K:Sau....
   
50:39 Yes, sir, share it with me? Da, domnule spuneţi.
   
50:42 S: I can share it with you. S:Da, pot face asta.
   
50:46 Has the viewer shared with us... Oare cel care priveşte
  ne-a împărtăşit...
   
50:48 B: Yes. B:Da.
   
50:49 S: ...the experience we've S:.....experienţa de a fi împreună.
had being together.  
   
50:51 K: Have you 2 shared K: Aţi împărtăşit asta cu acel om?
this thing with this man?  
   
50:54 S: Right. Have we shared S:Corect. Am făcut asta?
this with this man?  
   
51:04 K: If not, then what? K: Dacă nu, atunci?
   
51:08 A clever discussion, dialogue, O discuţie, un dialog deştept
oh, that we are fed up! care ne hrăneşte!
   
51:22 You can only share when Poţi împărtăşi doar atunci
you are really hungry... când îţi este foame cu adevărat...
   
51:25 you follow? -foarte foame.
- burning with hunger.  
   
51:32 Otherwise you share words. Altfel împarţi doar cuvinte.
   
51:38 So, I've come to the point... Am ajuns în punctul...
   
51:42 we've come to the în care vedem....
point when we see...  
   
51:45 life has an extraordinary că viaţa are o semnificaţie extraordinară.
meaning.  
   
51:51 B: Let's say, it has a meaning far B: Adică viaţa are o semnificaţie
beyond what we usually think of. dincolo de ceea ce credeam.
   
51:55 K: Yes, this is so K:Da, asta este atât de superficial şi gol.
shallow and empty.  
   
51:57 B: Well, would you say B: Ai spune că sacrul este
the sacred is also life? de asemenea viaţă?
   
52:00 K: Yes, that what K:Da, la asta voiam să ajung.
I was getting at.  
   
52:06 Life is sacred. Viaţa este sacră.
B: And the sacred is life. B: Şi sacrul este viaţa.
   
52:09 K: Yes. K:Da.
S: And have we shared that? S: Şi am împărtăşit asta?
   
52:11 K: Have you shared that? K:Aţi făcut-o?
   
52:19 So, we mustn't misuse life. Nu trebuie să abuzăm de viaţă.
   
52:21 B: Right. B:Corect.
   
52:23 K: You understand? K:Înţelegeţi?
   
52:25 We mustn't waste it because Nu trebuie să o irosim,
our life is so short. pentru că este scurtă.
   
52:33 B: You mean, you feel, B: Vrei să spui, simţi că fiecare viaţă...
that each of our lives...  
   
52:35 has a part to play are un rol în acest sacru...
in this sacred...  
   
52:37 which you talk about. despre care vorbim.
K: What, sir? K:Ce anume?
   
52:40 B: Each of our lives has... B:Fiecare viaţă a noastră joacă...
   
52:41 an important part un rol important.
in some sense to play.  
   
52:43 K: It's part… It's there! K: Este parte...Este acolo!
   
52:45 B: It's part of the whole... B:Este parte a întregului...
   
52:49 and that misusing it is.. iar cei ce o irosesc suntem noi....
   
52:52 Well, to use it rightly has Şi faptul că o folosim corect,
a tremendous significance. are o enormă semnificaţie.
   
52:54 K: Yes. Quite right. K:Da, aşa este.
   
52:57 But to accept it as a theory is Dacă, însă o acceptăm ca pe
as good as any other theory. o teorie aşa rămâne.
   
53:06 S: There's something though… S:Există ceva însă...
   
53:12 I feel troubled. care mă nelinişteşte.
Have we shared it? Am reuşit să împărtăşim ceva?
   
53:16 K: Yes, sir! K:Da, domnule!
   
53:18 S: That burns, that question burns. S:Întrebarea asta mă arde.
   
53:22 Have we shared the sacred? Am împărtăşit sacrul?
   
53:27 K: Which means, really, all K:Adică, aceste dialoguri au fost.....
these dialogues have been...  
   
53:33 a process of meditation. o meditaţie.
   
53:38 Not a clever argument. Nu un argument deştept.
   
53:42 A real penetrating meditation... O meditaţie profundă.....
   
53:46 which brings insight into care ajută la înţelegerea
everything that's being said. a tot ce am discutat.
   
53:53 B: Oh, I should say that B: Aş putea spune că am făcut asta.
we've been doing that.  
   
53:56 K: I think that we've K: Cred că am făcut asta.
been doing that.  
   
53:57 S: We've been doing that. S: Am făcut asta.
   
54:00 And have we shared that? Dar am împărtăşit?
   
54:02 B: With whom? Among ourselves? B:Cu cine? Între noi?
S: With the viewer. S:Cu cel care priveşte.
   
54:05 B: Well, I should think... B: As crede...
K: Ah! K:Ah!
   
54:07 B: ...that's the difficulty. B: ......că asta este partea dificilă.
   
54:08 K: Are you considering K:Crezi că este cineva
the viewer or... care priveşte sau...
   
54:15 there is no viewer at all? acesta nu există?
   
54:24 Are you speaking Vorbeşti acestui privitor...
to the viewer...  
   
54:27 or only that thing sau doar acelei calităţi
in which the viewer... în care privitorul...
   
54:31 you and I, everything is? voi şi eu- existăm?
   
54:34 You understand what I'm saying? Înţelegi ce vreau să spun?
   
54:38 You've got two minutes more. Mai avem două minute.
   
54:41 S: Well, how would you respond S: Ce-ai răspunde la ce a spus David...
then to what David said...  
   
54:45 'We've been in a meditation', "Am fost într-o meditaţie"
you say and I say... tu spui, eu spun...
   
54:48 'We've been in a meditation'. "Am fost intr-o meditaţie."
   
54:51 How have we shared Cum am reuşit să împărtăşim
in our meditation? în această meditaţie?
   
54:53 K: I mean, no. Has it K: Adică, nu. A fost oare meditaţie?
been a meditation?  
   
54:57 S: Yes. S:Da.
   
54:59 K: This dialogue. K: Acest dialog.
   
55:02 Meditation is not Meditaţia nu este doar un argument.
just an argument.  
   
55:06 S: No, we've shared. S: Noi am împărtăşit.
I feel that.  
   
55:08 K: Seeing the truth K: Avem în vedere adevărul
of every statement. fiecarei mărturii.
   
55:10 Or the falseness Sau falsitatea sa.
of every statement.  
   
55:13 Or seeing in the Sau că am văzut adevărul în ce era fals.
false, the truth.  
   
55:17 S: Right. S:Corect.
   
55:18 And aware in each of us and Am conştientizat ce
in all of us of the false... era fals în noi înşine....
   
55:21 as it comes out pe masură ce iesea la
and is clarified. iveală şi se clarifică.
   
55:23 K: See it all, and therefore... K: Am văzut toate astea şi deci....
   
55:26 we are in a state suntem într-o stare de meditaţie.
of meditation.  
   
55:30 And whatever we say must then Iar orice am spus ne conduce
lead to that ultimate thing. probabil la o concluzie.
   
55:39 Then you are not sharing. Atunci nu împărtăşim.
   
55:42 S: Where are you? S: Unde sunteţi?
   
55:45 K: There is no sharing. K:Aici nu există împărtăşire.
We have got one moment. Mai avem un moment.
   
55:47 There is no sharing. Nu este împărtăşire.
It's only that. Este doar asta.
   
55:49 S: That. S:Asta.
   
55:54 The act of meditation is that. Şi acesta este actul meditaţiei.
   
55:56 K: No. There is no... K:Nu. Nu există...este doar asta. Nu....
- there is only that. Don't...  
   
56:00 S: OK. S:Ok.