Krishnamurti Subtitles

Cum vă observați fricile?

Brockwood Park - 31 August 1976

Public Discussion 10:22 This is a kind of dialogue Acesta este un dialog
   
0:27 – dialogue being a conversation - dialogul fiind o conversație
between two friends între doi prieteni
   
0:32 about something despre ceva care
which they are deeply concerned with, care îi preocupă în mod serios,
   
0:37 and not a mere discussion nu este doar o discuție
of ideas, arguments, and so on. despre idei, argumente și altele.
   
0:48 But this is a dialogue, Dar acesta este un dialog,
so that we can converse together așa că putem discuta împreună
   
0:55 over something despre ceva care ce ne
which we are deeply concerned with. preocupă în mod serios.
   
0:59 So, what would you like Așadar, despre ce vreți
to have a dialogue about? să discutăm?
   
1:15 And, I would suggest, if I may, Și aș sugera, dacă se poate,
that we confine ourselves să ne limităm
   
1:23 – this is just a suggestion - este doar o sugestie,
but you can do what you like – dar voi puteți face ce doriți -
   
1:30 that we concern ourselves la ceea ce ne preocupă,
   
1:34 with the actual transformation referitor la transformarea adevărată
of our own consciousness, a conștiinței noastre,
   
1:40 how to do it, how is it possible, cum să procedăm, cum este posibil,
   
1:44 to go into it very, very deeply, să intrăm adânc, foarte adânc,
in detail. în detalii.
   
1:49 Could we do that, this morning? Putem face aceasta în această dimineață?
   
1:51 Take one thing, like transformation Să luăm acest aspect referitor la
of a human consciousness, transformarea conștiinței umane,
   
1:59 which is the consciousness care este conștiința lumii.
of the world.  
   
2:03 I hope you understand that, Sper că înțelegeți,
it’s the consciousness of the world. este conștiința lumii.
   
2:07 Each human being is, in essence, Fiecare ființă umană este, în esență,
the totality of human experience, totalitatea experienței umane,
   
2:14 knowledge, misery, confusion, cunoaștere, suferință, confuzie,
   
2:17 all that he is, of which we are, toate acestea suntem noi,
each one of us. fiecare dintre noi.
   
2:21 So, if we can be deeply involved Dacă putem fi profund implicați
   
2:27 and committed, seriously, și dedicați cu seriozitate
to this question: următoarei întrebări:
   
2:32 is it possible to bring about a deep, este posibil să producem o schimbare
fundamental change in the psyche? profundă și esențială în psihic?
   
2:40 Could we stick to that? Am putea să ne ocupăm de acest aspect?
Would you approve of that, Sunteți de acord sau
   
2:43 or do you want to talk or have doriți să discutăm despre altceva?
a dialogue about something else?  
   
2:48 You’re perfectly welcome Sunteți bine veniți să discutăm
to talk about anything you want. despre orice doriți.
   
2:53 Questioner: Sir, could we discuss Întrebare: Domnule, putem discuta
the question of laughter despre problema râsului
   
2:58 in relation to transformation prin raportare la tranformarea
of human consciousness? conștiinței umane?
   
3:02 K: Discuss laughter. What place...? K: Să discutăm despre răs. Ce anume...?
   
3:07 Q: In laughter, the mind is overcome Î: Prin râs, mintea este dominată
   
3:11 and I’ve often observed that people și am observat adesea că oamenii,
who are said to be extremely spiritual despre care se spune că sunt spirituali,
   
3:15 seem to have great difficulty in au dificultăți majore în a
experiencing the fullness of laughter. experimenta râsul.
   
3:20 They only seem capable Ei par a fi capabili doar
of intellectual laughter. de un râs intelectual.
   
3:23 Can we go into this? Putem discuta
  despre aceasta?
   
3:24 K: Yes. Do you want to discuss K: Da. Vreți să discutăm sau
or go into this question of laughter? să aprofundăm această problemă a râsului?
   
3:31 To laugh. A râde.
   
3:34 Serious people seem to lose Oamenii serioși se pare că
the capacity to laugh. au pierdut capacitatea de a râde.
   
3:41 That’s one question. Aceasta este o întrebare .
Would you like any other question? Mai sunt și altele?
   
3:44 Q: Sir, I think in the question Î: Domnule, cred că în această problemă
of transforming man’s consciousness a transformării conștiinței omului
   
3:48 there’s a lot of delusions and există multe iluzi și cred că
one of them, I think, a crucial one, una din ele, crucială
   
3:55 is not being able to distinguish este că nu suntem capabili să distingem
between true and false morality. între adevărata și falsa moralitate.
   
4:01 For instance, De exemplu, a nu fi capabil
not being able to distinguish, say, să faci distincția
   
4:05 between what it is to want între ceea ce vrei și
and what it is to demand. ceea ce e necesar.
   
4:09 K: Between morality and truth. K: Între moralitate și adevăr.
Is that it? La asta vă referiți?
   
4:15 Q: Between true and false morality Î: Între adevăr și falsa moralitate sau
or is there true morality, at all? există doar moralitate adevărată?
   
4:18 K: What is the place of morality K: Care este locul moralității
   
4:24 – if I may put it…? - dacă pot spune așa...
I hope I’II put it correctly, Sper că am înțeles bine.
   
4:29 if not, please correct me. dacă nu, vă rog să mă corectați.
   
4:32 What is the place of morality Care este locul moralității
in investigating into what is truth? în a cerceta ce este adevărul?
   
4:41 Q: Does morality exist? Î: Există moralitate?
   
4:44 Q: There’s certain things Î: Sunt multe lucruri care
that stand in the way because... care ne împiedică pentru că...
   
4:48 K: I understand. Yes. K: Înțeleg. Da.
   
4:52 There is a lot of false morality, Există multă moralitate falsă,
   
4:56 false assumptions, prezumții false
what it is to be moral; despre ce înseamnă să fii moral;
   
4:59 and when we wipe away all the false și când eliminăm această falsă moralitate
morality and there is true morality, și apare moralitatea adevărată,
   
5:05 what is its relationship to truth? care este relația ei cu adevărul?
Is that right? Corect?
   
5:12 Right, sir? Așa este, domnule?
   
5:15 Q: Or perhaps... Î: Sau poate...
   
5:17 K: Yes, put it any way you like. K: Da, spune așa cum vrei tu.
Anything else? Altceva?
   
5:21 Q: Sir, can we go into Î: Domnule, putem aborda
the structure of thought, please? structura gândului vă rog?
   
5:25 K: Thought. K: Gândul.
   
5:30 Structure of thought. Structura gândului.
   
5:35 Just a minute, sir. Doar un minut, domnule.
There’s somebody else. Mai este cineva.
   
5:41 Q: To be optimist or to be pessimist Î: Să fii optimist sau pesimist nu este
is it not also a movement of thinking? tot o mișcare a gândirii?
   
5:48 K: To be an optimist K: Să fii optimist
and a pessimist... sau pesimist...
   
5:58 To be an optimist or a pessimist, A fi optimist sau pesimist,
   
6:03 are they not both nu sunt amândouă
a process of thinking? un proces de gândire?
   
6:09 Could we say, ‘Are they not both Putem spune: „Sunt ele două fețe ale
the two sides of the same coin?’ aceleiași monede?”
   
6:17 Q: You have explained how the thinker Î: Ne-ați explicat cum gânditorul și
and the thought are not separate gândul nu sunt separate
   
6:20 and said that when we accept this și ați spus că atunci când
  acceptăm aceasta
   
6:23 a different creative process comes apare un proces creativ fără
into being without a sense of ‘I.’ semnificația unui „eu”.
   
6:29 Can we know more of this process Putem afla mai multe despre acest proces
and what happens? și ce se întâmplă?
   
6:33 K: Yes. Now, can we stop there? K: Da. Acum, ne putem opri aici?
   
6:41 Could we take these Putem să ne ocupăm de aceste
three or four things? trei sau patru teme?
   
6:45 That is, laughter – Râsul - se pare că ne pierdem
we seem to lose the capacity to laugh capacitatea de a râde
   
6:55 when we become so-called atunci când devenim așa-zis
very spiritual, foarte spirituali,
   
6:58 whatever that word may mean. indiferent ce înțelegem prin
  acest cuvânt.
   
7:01 Then there is the question Apoi, este problema
of the structure of thought, structurii gândului,
   
7:06 the nature and the structure natura și structura
of thought, gândului,
   
7:09 then there is that question apoi este acea întrebare
of morality despre moralitate
   
7:13 and what is its place și care este locul ei sau care este
or what is its relationship to truth relația ei cu adevărul
   
7:19 and – what other question? – și - care a fost cealaltă întrebare? -
optimistic and pessimistic. optimist şi pesimist.
   
7:28 So, shall we take Așadar, să ne ocupăm de
one of these questions de una din aceste întrebări
   
7:34 because all these questions pentru că toate aceeste
are concerned întrebări se referă la
   
7:37 with the actual transformation transformarea reală a
of consciousness, conștiinței,
   
7:42 and your question too, chiar şi întrebarea dumneavoastră,
which is, when the observer, când observatorul,
   
7:47 the thinker is the thought, gânditorul este gândul,
the analyser is the analysed, cel care analizează este cel analizat,
   
7:54 then, we said, atunci, am spus, că
all conflict comes to an end toate conflictele se sfârșesc
   
7:59 and, thereby, there is a totally și astfel apare o dimensiune
different dimension of observation, total diferită a observării
   
8:07 or existence, sau a existenței,
or whatever you like to call it. indiferent cum vreți să o numiți.
   
8:09 Now, which of these would you like Acum, pe care dintre aceste teme
to take as one question, vreți să o abordăm ca întrebare unică,
   
8:13 go into it, completely, să o cercetăm, complet,
to its very end, deeply, foarte profund,
   
8:21 which of these questions pe care dintre aceste subiecte
do you want to take up? doriți să îl abordăm?
   
8:24 Q: The last question. Î: Ultima întrebare.
   
8:28 K: Laughter? K: Râsul?
   
8:36 Is that really Este aceasta o întrebare
a very serious question? cu adevărat serioasă?
   
8:40 Q: The last question. Î: Ultima întrebare.
K: To laugh? K: Despre râs?
   
8:46 Oh, the last question, Oh, ultima întrebare este
which is, the observer despre observator
   
8:52 – I think it’s a good question, - cred că e o întrebare bună,
may we take that up? putem să o alegem?
   
8:55 Q: Yes. Î: Da.
   
9:00 K: The questioner asks, K: Dumneavoastră ați întrebat: „Când
‘When we realise, înțelegem,
   
9:06 not verbally, actually, dar nu numai la nivel verbal, că
that the observer is the observed, observatorul este cel observat,
   
9:13 the thinker is the thought, că gânditorul este gândul și
and the analyser is the analysed, că cel care analizează este cel analizat,
   
9:21 when that actual fact takes place, când are loc acest fapt,
   
9:27 then there is a different dimension atunci apare o nouă dimensiune
because that ends conflict. pentru că pune capăt conflictului.
   
9:32 Would you please Vreți să detaliați mai mult?
go into that much more?  
   
9:35 Is that your question, sir? Asta este întrebarea domnule?
And you want to discuss that? Vreți să discutăm despre ea?
   
9:39 Q: And what happens. Î: Și despre ce se întâmplă.
K: Yes, and what happens. K: Da, și despre ce se întâmplă.
   
9:48 Q: Is this going to be discussed Î: Discuția va fi la nivel personal
on a personal level,  
   
9:50 or an intellectual level? sau la nivel intelectual?
I don’t understand. Nu înțeleg.
   
10:10 K: That’s what we are K: Despre aceasta vom discuta,
going into, sir. domnule.
   
10:12 Q: Are we going to tell each other of Î. Vom împărtăşi altora experiențe
experiences when we’ve been in this? pe care le-am trăit?
   
10:16 K: No, this is not a confessional. K: Nu, nu va fi o spovedanie.
This is not a group therapy. Aici nu este un grup de terapie.
   
10:23 This is not exposing our personal Nu ne vom expune
experience to each other, experiența personală,
   
10:29 because personally, pentru că, dacă doriți
if you want to do that să faceți aceasta,
   
10:31 you’re perfectly welcome puteți să o faceți,
but I won’t be here, dar eu nu voi fi aici,
   
10:35 because to me deoarece mi se pare
this is an absurd exhibitionism un exhibiționism absurd,
   
10:41 and all the things involved in it. precum și toate lucrurile care
  implică asta.
   
10:43 I’ve been to some of them Am participat la câteva și
and I know what the game is. știu ce fel de joc este.
   
10:46 So, if we may, Așadar, dacă sunteți de acord,
may we discuss this question? putem discuta despre această întrebare?
   
10:51 Q: I think the question is important Î: Cred că întrebarea este interesantă,
but it’s a bit of a joke dar e un fel de glumă
   
10:58 to work at that level when să abordăm acel nivel dacă nu există
the personal foundation isn’t laid. un fundament personal.
   
11:06 I feel we’re taking something Simt că alegem un subiect și îl
and examining it in a limited way... examinăm într-un mod limitat...
   
11:17 K: We are going to go K. Vom aborda aceste aspecte,
into all that, madam, doamnă,
   
11:19 just, please, that question will vă rog, această întrebare, va răspunde
answer, I think, most of our problems cred, la multe din problemele noastre
   
11:25 if we can go into this dacă vom cerceta cu atenție,
really with attention, deeply. în profunzime.
   
11:30 Please, this is worthwhile. Vă rog,merită.
So, let’s go into it. Haideți să începem.
   
11:34 First of all, we are clear Pentru început, ne este clară
about the question, aren’t we? întrebarea, nu-i așa?
   
11:39 That is, the observer is the observed, Adică, observatorul este cel observat,
   
11:46 and the thinker is the thought, gânditorul este gândul
and so on, și așa mai departe,
   
11:49 when that actually takes place, și când se întâmplă acest lucru,
   
11:53 not as a theory, not as a verbal nu ca teorie, nu ca o afirmație
assertion, but as an actual fact, verbală, ci ca un fapt real,
   
12:01 then what comes into being, atunci ce apare,
   
12:04 and what happens when ce se întâmplă când
there is no conflict, whatsoever? nu mai există conflict?
   
12:13 Now, we are going Acum vom discuta despre
to discuss this, go into it. acest aspect.
   
12:17 First of all, let’s forget Mai întâi, haideți să uităm că
the observer is the observed observatorul este observatul
   
12:23 – put that aside, - să lăsăm aceasta deoparte, dar
but take the fact, which is, să avem în vedere faptul că
   
12:27 we know we are in conflict, știm că suntem în conflict,
most of us are in conflict, majoritatea dintre noi suntem în conflict,
   
12:33 most of us are in confusion, majoritatea dintre noi suntem confuzi,
   
12:36 most of us have majoritatea dintre noi ducem această
this constant inward struggle. luptă interioară continuă.
   
12:41 Right? That’s a fact, isn’t it? Așa este? E un adevăr, nu-i așa?
Could we start from there? Putem începe de aici?
   
12:50 This contradiction, this conflict, Această contradicție, acest conflict,
   
12:54 this sense of constant inward battle lupta interioară constantă
that’s going on in each human being care se poartă în orice ființă umană,
   
13:02 has its outward expression are ca formă de manifestare exterioară
in violence, in hate, violența, ura,
   
13:10 in this lack of a sense of fulfilment lipsa sentimentului de împlinire
   
13:13 and, therefore, deeper antagonism, și, astfel, se naște un antagonism
all that follows. Right? profund. Așa este?
   
13:20 So, where there is division Așadar, când există divizare interioară,
in oneself,  
   
13:26 there must be deep-rooted conflict, trebuie să existe și un conflict
as between nations, adânc înrădăcinat,ca între națiuni,
   
13:34 as between classes, as between ca între clase sociale, ca între
the dark people and the light people, albi și negri,
   
13:38 the black people and între negri și rasa roșie etc.
the purple people, and so on.  
   
13:43 So, wherever there is division, Deci, unde există divizare,
there must be conflict. trebuie să existe conflict.
   
13:48 That’s a law. It can’t be helped. E o lege. Nu se poate face nimic.
   
13:50 Isn’t that so? Do we see that, first? Nu-i așa? Vedem acest lucru?
   
13:57 Realise it, not, Realizaţi asta, pentru că vorbitorul
the speaker may describe it poate să îl descrie
   
14:04 and you might translate și voi puteți traduce ceea ce
what is the described, into an idea este descris ca o idee
   
14:10 and accept the idea. și să acceptați această idee.
You see the difference? Observați diferența?
   
14:13 Please, this is important. Vă rog, este foarte important.
Give a little attention, please. Acordați puțină atenție, vă rog.
   
14:20 We realise there is inward conflict Ne dăm seama că există
  un conflict interior
   
14:25 and that inward conflict must, și că acest conflict interior trebuie
invariably, express outwardly să se exprime în exterior, fără excepție
   
14:32 – outwardly in relationship - în exterior în relațiile dintre noi,
with each other,  
   
14:37 outwardly in violence, în exterior în violență,
in wanting to hurt people, în dorința de a răni pe ceilalți,
   
14:41 in wanting to defend oneself în dorința de a ne apăra de cineva,
against somebody,  
   
14:45 we and they, and all the rest of it. în opoziția noi și ei și
  multe altele.
   
14:49 Now, when you hear that, Acum, când auziți acestea, le simțiți
is it an idea, or is it a fact? ca o idee sau ca un adevăr trăit?
   
14:57 You understand my question? Înțelegeți întrebarea mea?
   
14:59 Do you translate what you hear Ați tradus ceea ce ați auzit
into an idea într-o idee
   
15:05 and then accept the idea, și apoi ați acceptat acea idee,
   
15:08 or do you actually see sau ați simțit cu adevărat
your own conflict propriul vostru conflict
   
15:11 and the result of that conflict? și consecințele acestui conflict?
You understand? Înțelegeți?
   
15:17 Q: Sir, the problem is that if I look Î: Domnule, problema este că atunci când
at the conflict it seems to disappear privesc conflictul, acesta dispare.
   
15:23 K: Wait, I’m coming to that. K: Așteptați. Voi reveni la acest aspect.
First, do we realise it? Mai întâi, sesizați conflictul?
   
15:28 Q: But, for me, I can only realise it, Î: Dar, în cazul meu, îl pot sesiza
intellectually. doar intelectual.
   
15:32 K: That is ideationally. K: Acesta este nivelul ideatic.
   
15:35 That’s what I’m trying to point out. Aceasta este ceea ce vreau să subliniez.
   
15:40 Our conditioning is, Condiționarea noastră sau
or our tradition is obiceiul nostru este
   
15:43 to translate what we hear into an să traducem ceea ce auzim într-o idee,
idea, into a concept, into a formula, într-un concept, într-o formulă
   
15:53 and live or accept that formula, și să trăim sau să acceptăm acea formulă,
   
15:58 which prevents us care ne împiedică de a vedea
from actually seeing ‘what is.’ „ce este” de fapt.
   
16:04 You understand? Înțelegeți?
This is simple. Isn’t it? E simplu, nu-i așa?
   
16:09 Say, for example, Să presupunem, de exemplu, că cineva este
one is hurt from childhood – right? – traumatizat în copilărie - așa este? -
   
16:16 hurt in so many ways. traumatizat în multe feluri.
   
16:20 Does one realise, Înțelege sau devine el conștient
become aware of this hurt? de acest fapt?
   
16:25 Or you say, ‘Yes, Sau puteți spune: „Da, știu că
it is pointed out that I’m hurt, sunt traumatizat,
   
16:33 therefore, I’m hurt.’ astfel, sunt traumatizat.”
You understand? Înțelegeți?
   
16:37 I wonder if you get this. Mă întreb dacă ați înțeles.
   
16:40 This is very important because Este foarte important pentru că,
   
16:45 throughout the world, în toată lumea, oamenii traduc
we translate the fact into an idea faptele în idei
   
16:51 and escape through the idea și se eliberează prin idei, dar
and not face the fact. nu se confruntă cu faptul în sine.
   
16:57 Right? Corect?
   
16:59 So, what is it you are doing now Așadar, cum procedați voi acum
   
17:01 when you hear când auziți că
that you are in conflict trăiți în conflict și
   
17:05 and being in conflict, că, fiind în conflict, rezultatul
the outward result is violence, exterior este violența,
   
17:10 brutality and all the rest of it brutalitatea și toate celelalte
   
17:12 – is that a fact, or is it - este un fapt trăit sau o concluzie
a conclusion which you will accept? pe care o acceptați?
   
17:18 That’s clear, isn’t it, E clar ce spun,
from what I am saying? nu-i așa?
   
17:21 Now, which is it for you? Cum este pentru voi?
   
17:27 This is very important because Este foarte important pentru că, dacă este
if it is an idea, then we are lost doar o idee, atunci suntem pierduţi
   
17:34 – your idea and my idea. - ideea mea și ideea ta.
   
17:36 But if we can face the fact, then Dar dacă putem să ne confruntăm cu
it is something entirely different. faptul, atunci e total diferit.
   
17:41 Then each one of us Atunci fiecare dintre noi comunică.
has a communication, then.  
   
17:44 We are dealing with facts, Ne ocupăm de fapte, nu de idei.
not with ideas.  
   
17:48 Now, if that is so, Dacă este așa, dacă vedeţi
if you really see, for yourself, cu adevărat,
   
17:55 that being in conflict, in oneself, că fiind în conflict, în sine,
   
17:58 you’re bound to create conflict, sunteţi forţaţi să creaţi conflict în exterior
outwardly – bound to. -sunteţi forţaţi .
   
18:07 Right? Corect?
   
18:09 Now, when you realise that, what has Acum, când înțelegeți aceasta, ce anume
brought about this conflict, inwardly? a declanșat acel conflict interior?
   
18:22 You understand? There’re Înțelegeți? Sunt câțiva factori
several factors involved in this. determinanți.
   
18:26 There is a whole group of people Sunt mulți care spun:
who say,  
   
18:31 ‘Change the environment, „Schimbați mediul,
change the social structure, schimbați structura socială,
   
18:37 through revolution, through blood, prin revoluție, sânge, schimbați
through any way, change it, cu orice preț,
   
18:41 and that will change man.’ iar aceasta va schimba omul.”
You understand this? Înțelegeți?
   
18:46 This is a Communist theory, Aceasta este o teorie comunistă,
this is the materialistic theory: o teorie materialistă:
   
18:50 change the environment schimbați mediul
– the Socialist theory – - teoria Socialistă -
   
18:54 change the environment, schimbați mediul,
the social structure, structura socială,
   
18:58 through legislation, prin legislație,
through Parliament, prin Parlament,
   
19:01 through careful analysis and so on, prin analize atente etc.,
   
19:04 or through revolution, physical sau prin revoluție, revoluție fizică,
revolution, change the environment, schimbați mediul,
   
19:09 the structure of society, structura societății, iar asta
then that will change man. îl va schimba pe om.
   
19:15 Then he will be loving, Atunci omul va fi iubitor,
he will be kind, va fi bun,
   
19:19 he will not have conflict, nu va trăi în conflict,
he’ll be a beautiful human being. va fi o ființă umană frumoasă.
   
19:24 And they have tried this Și au încercat asta de multe ori,
umpteen times in different ways: în multe moduri:
   
19:30 the Communists have done it, Comuniștii au făcut asta,
   
19:31 they have not succeeded dar nu au reușit
in making man different. să schimbe omul.
   
19:35 The whole Christian world Toată lumea creștină a amânat
has postponed the change of man schimbarea omului
   
19:40 into something else, în altceva, ca şi
as the Hindus and so on. Hindușii și restul.
   
19:42 So, the fact is we are in conflict, Așadar, adevărul este că trăim
human beings. în conflict, ca ființe umane.
   
19:49 And the fact is, out of that inward Și adevărul este că din acel conflict
conflict, psychological conflict, interior, conflict psihologic,
   
19:55 he must produce outward conflict. se produce conflictul exterior.
It can’t be helped. Nu poate fi schimbat.
   
20:01 Q: Sir, if it’s a law of nature Î: Domnule, aceasta este o lege a naturii,
then there’s nothing to worry about. deci nu trebuie să ne facem griji.
   
20:04 It seems as though this is Pare ca și cum ar fi o acumulare de
a violent gathering, we’re violent, violență, noi suntem violenți,
   
20:07 that’s the law, that’s the facts, acesta este legea, aceasta este
we might as well go home. realitatea, am putea să mergem acasă.
   
20:11 K: I haven’t said... K: N-am spus...
Sir, I’m just pointing out, sir. Domnule, eu doar arăt.
   
20:14 Go slow. Have a little patience, sir. Să nu ne grăbim.
  Aveți puțină răbdare, domnule.
   
20:17 I’m showing, pointing out something. Eu arăt, semnalez ceva.
   
20:21 That is, if there is conflict, Adică, dacă există conflict interior,
inwardly,  
   
20:24 there must be conflict, outwardly. trebuie să existe conflict și în exterior.
   
20:27 Now, if a man is concerned seriously Dacă un om este preocupat serios
with the ending of conflict să pună capăt conflictului,
   
20:32 both outwardly and inwardly, atât interior, cât și exterior,
   
20:34 we must find out trebuie să aflăm de ce
why this conflict exists. există aceste conflicte.
   
20:39 You understand? This is simple. Înțelegeți? E simplu.
   
20:42 Why does it exist? De ce există conflict?
   
20:45 Why is there this contradiction De ce există contradicții
in human beings: în ființele umane:
   
20:48 say one thing, do another, să spui un lucru și să faci altul,
think one thing and act another să gândești ceva și să faci altceva
   
20:53 – you follow? – why do human beings - mă urmăriți? - de ce oamenii
have this division in themselves? au aceste divizări în ei înșiși?
   
21:07 You understand my question? Înțelegeți întrebarea mea?
Why? De ce?
   
21:19 One of the reasons is having ideals. Una dintre cauze este faptul că
  avem idealuri.
   
21:25 That is, the idea which is opposite Ceea ce înseamnă că ideea, care este opusă
of ‘what is,’ what actually is, la „ce este”, ce este cu adevărat,
   
21:34 project through thought proiectează prin gând
an idea, an ideal, o idee, un ideal,
   
21:40 so there is a contradiction between încât apare o contradicție între
‘what is’ and ‘what should be.’ „ce este” și „ce ar trebui să fie”.
   
21:46 That’s one of the factors Asta este una dintre
of this conflict. cauzele acestui conflict.
   
21:49 Then the other factor is, we do not Alta este că noi nu
know what to do with ‘what is,’ știm ce să facem cu „ce este”,
   
21:57 how to deal with it, cum să procedăm,
   
21:59 therefore, we use conclusions de aceea tragem concluzii sperând
hoping thereby to alter ‘what is.’ astfel să modificăm „ce este”.
   
22:07 That’s the other reason. Aceasta este o altă cauză.
   
22:08 And inwardly, also, there are Iar în interior, de asemenea, există
contradictory desires – right? – dorințe contradictorii - nu-i așa? -
   
22:16 I want one thing Vreau un lucru,
and I don’t want another thing. dar nu vreau alt lucru.
   
22:19 I want to be peaceful Vreau să fiu în pace, dar încă
and yet there is violence in me. există violență în mine.
   
22:25 Q: Sir, these seem to be products Î: Domnule, acestea par să fie efectele
of the separateness of the soul de separare a sufletului
   
22:29 rather than the cause mai mult decât cauza pentru care
of why we’re in conflict. noi trăim în conflict.
   
22:39 K: But you must find out the cause K: Dar trebuie să afli cauza
of conflict, mustn’t you, too? conflictului, de asemenea, nu-i așa?
   
22:43 Q: Yes, but these things seem Î: Da, dar aceste lucruri par a fi
to be more the products. mai mult efecte.
   
22:50 K: All right. If you say, K: Bine. Dacă dumneavoastră spuneți
these are the results, că acestea sunt rezultate,
   
22:53 the symptoms, not the cause, simptome, nu cauza,
   
22:57 what then is the cause? atunci care este cauza?
   
23:00 I’m coming... You people! Sunt aici... Oameni buni!
   
23:08 Look, sir, either you want to go into Domnule, fie că vreți să abordați această
this, very deeply or superficially. problemă foarte profund sau superficial,
   
23:14 I would like to go into it eu voi pătrunde mai adânc,
very deeply,  
   
23:18 so please, have a little patience. așa că vă rog să aveți puțină răbdare.
   
23:23 Q: Judging by outward appearances. Q: Judecând după aparențe exterioare.
   
23:30 One of the causes of conflict Una dintre cauzele conflictului este
is judging by outward appearances. judecarea după aparențe exterioare.
   
23:38 K: We’re asking, what is K: Ne întrebăm care este cauza
the fundamental cause of this conflict fundamentală a acestui conflict
   
23:43 – fundamental cause, not the symptoms, - cauza fundamentală, nu simptomele,
   
23:47 we can explain a dozen symptoms, putem explica zeci de simptome,
   
23:50 the cause of this enormous cauza acestei lupte interioare
human struggle, inwardly. din ființa umană.
   
23:56 Wherever you go in the world Oriunde mergi în lume
– the East, Middle East, - în Orient, în Orientul Mijlociu,
   
24:00 America, here, anywhere, în America, oriunde,
   
24:02 there’s this constant battle există această luptă constantă
going on and on and on. care se perpetuează la nesfârșit.
   
24:07 Right? Why? What’s the cause of it? Corect? De ce? Care este cauza ei?
   
24:10 Q: ‘Me,’ Î: „Eu-l” care încearcă să se
which is trying to boost itself. autoexacerbeze.
   
24:14 Q: Social conditions. Î: Condițiile sociale.
   
24:18 Q: Lack of security. Î: Lipsa de siguranță.
   
24:22 Q: Partly, an inability to respond Î: Parțial, inabilitatea de a răspunde
adequately in a situation... adecvat într-o anumită situație...
   
24:32 K: One of the suggestions is K: Una dintre sugestii este
the lack of security. lipsa de siguranță.
   
24:39 Look at it, please. Just look at it. Uitați-vă la ea. Doar priviți-o.
   
24:42 Lack of security, physical Lipsa de siguranță, fizică, precum și
as well as psychological. Right? psihologică. Corect?
   
24:48 The lack of security. Lipsa de siguranță.
   
24:53 Q: The fear of the non-existence Î: Frica de non-existență din
of one’s being. adâncul ființei.
   
25:05 K: Please, if you examine K: Vă rog, să examinăm lucrurile
one thing at a time, not a dozen! pe rând, nu la grămadă!
   
25:17 I give up. Renunţ.
   
25:21 We say one of the reasons Am spus că una dintre cauzele
of this conflict is acestui conflict este
   
25:25 that there is no security că nu există siguranță pentru noi,
for us, deeply. la nivel profund.
   
25:30 That may be one of the basic Aceasta poate fi una dintre cauzele
reasons of conflict, de bază ale conflictului,
   
25:35 the lack of security, lipsa securității,
   
25:38 both psychologically, atât psihologic,
as well as biologically, cât și biologic,
   
25:43 physically, as well as inwardly. fizic, precum și lăuntric.
You understand? Înțelegeți?
   
25:48 Now, what do you mean by security? Acum, ce înțelegeți prin siguranţă?
   
25:55 Food, clothes and shelter. Right? Hrană, îmbrăcăminte, adăpost.
  Corect?
   
26:00 If that is not given to us, Dacă nu le avem,
then there’s conflict atunci apare conflictul,
   
26:04 because you have it and pentru că tu ai și nu eu nu.
I haven’t got it. That’s one reason. Acesta este un motiv.
   
26:09 The other is, psychologically, Alt motiv este psihologic.
I want to be secure, inwardly. Vreau să fiu în siguranță lăuntric.
   
26:15 Right? Corect?
   
26:17 In my relationship, În relațiile mele, în credințele
in my belief, in my faith, mele, în destinul meu,
   
26:21 in all my action – you follow? – în toate acțiunile mele - mă urmăriți? -
I want to be completely secure. Vreau să fiu complet în siguranță.
   
26:26 Now, is that possible? Este acest lucru posibil?
   
26:30 Or we’re asking a question Sau punem o întrebare care este
which is totally wrong? totalmente greșită?
   
26:34 Please, follow this. Vă rog, urmăriţi asta.
   
26:37 Psychologically, we want to be secure, Vrem să fim în siguranță din
  punct de vedre psihologic,
   
26:43 having a relationship avînd o relație care să fie
that’ll be completely secure, sigură în totalitate,
   
26:49 with my wife, with my husband, cu soția, cu soțul,
with my girl, or boy, cu fiica, cu fiul,
   
26:55 we desire to be completely secure. dorim siguranță absolută.
Is that possible? Este posibil?
   
27:05 Wait. Careful, now. Așteptați. Cu grijă, acum.
Think about it a little bit. Gândiți-vă puțin la acest aspect.
   
27:12 We say it is possible Spunem că este posibil
   
27:18 and we have made it possible, și am făcut să fie posibil,
haven’t we? nu-i așa?
   
27:24 I am quite secure with my wife, Sunt în siguranță cu soția mea,
and she’s quite secure with me, ea este în siguranță cu mine,
   
27:32 with the man. soțul ei.
   
27:35 But inwardly, Dar, în interior se dă o luptă .
there is struggle going on.  
   
27:41 Now, this security we seek Ce este siguranța psihologică pe care
psychologically, is what? pe care o căutăm?
   
27:51 What is it we are seeking? Ce este ceea ce căutăm?
   
27:55 Psychologically, Psihologic, să fii în siguranță
to be secure with a person. cu o persoană.
   
28:01 You understand my question? Înțelegeți întrebarea mea?
   
28:04 I want to be secure with my wife, Vreau să fiu în siguranță cu
or with my girl. soția mea, sau cu fiica.
   
28:12 Why? De ce?
   
28:13 Q: Because without her, I’m lost. Î: Pentru că, fără ea, mă simt pierdut.
K: Wait. So, what does that mean? K: Deci, ce înseamnă aceasta?
   
28:17 Without her, I’m lost. Fără ea, mă simt pierdut.
What does that mean? Ce înseamnă aceasta?
   
28:21 Q: I’m alone. Î: Că sunt singur.
K: Which means what? Go on. K: Ce înseamnă asta? Continuă.
   
28:23 Q: Which means fear. Î: Asta înseamnă frică.
   
28:27 K: Don’t conclude immediately, K: Nu trage concluzii pripite,
go into it, sir. sondează mai adânc, domnule.
   
28:33 You say, ‘I’m lost.’ Why are you lost? Ați spus: „Sunt pierdut”. De ce vă
  simțiți pierdut?
   
28:39 Because you’re afraid to be alone. Pentru că vă este frică să fiți singur.
   
28:43 Isn’t it? Now, why? Așa este? Acum, spuneți de ce?
   
28:49 Do listen. Ascultați.
   
28:52 Why are you frightened to be alone? De ce vă este frică să fiți singur?
   
28:56 Q: I would say that man Î: Aș spune că unui bărbat îi
is frightened to be alone este frică să fie singur
   
29:00 because he cannot orientate himself pentru că nu se descurcă în viață.
in existence.  
   
29:06 K: You haven’t answered K: Nu mi-ați răspuns la întrebare,
my question, sir. Look... domnule. Uitaţi...
   
29:10 Q: Because I cannot face myself. Î: pentru că nu mă pot confrunta
  cu mine însumi.
   
29:13 K: We’ll come to that, presently. K: Vom reveni la asta imediat.
   
29:15 I’m asking you, Vă întreb de ce vă este frică
why are you frightened to be alone? să fiți singur?
   
29:20 Q: Because you’re afraid Î: Pentru că ți-e frică că
you can’t cope with the world. nu te poți descurca în lume.
   
29:23 K: Look into yourself K: Priviți în interior domnule
before you answer it, sir, please. înainte de a răspunde, vă rog.
   
29:27 This is a serious thing Este un lucru foarte serios
we are talking about, ceea ce discutăm acum,
   
29:29 not throwing off words. nu doar aruncăm cu vorbe.
   
29:33 We’re asking each other, Toți ne întrebăm,
   
29:38 I want permanent relationship vrem o relație permanentă
with another, cu cinevai,
   
29:43 and I hope to find it, and I’m saying, și sperăm să o găsim, dar eu întreb
   
29:48 why do I ask for permanent de ce avem nevoie de o relație
relationship with another? permanentă cu altcineva?
   
29:53 You say, ‘I am frightened to be alone, Voi ați spus: „Mi-e frică să fiu singur,
to be insecure.’ să mă simt în nesiguranță”.
   
30:02 So I’m using the other, Așadar, îl folosesc pe celălalt,
the woman or the man, femeie sau bărbat,
   
30:06 as a means to find ca un mijloc de a mă ancora.
my anchorage in that. Right? Corect?
   
30:14 My anchorage in another, Mă ancorez în celălalt,
   
30:18 and I’m frightened if that anchorage dar mi-e frică dacă această
is loosened. Right? ancoră slăbește. Corect?
   
30:26 Why? De ce?
   
30:29 Penetrate a bit more deeply. Pătrundeți puțin mai în profunzime.
   
30:34 Q: Isn’t that just a drive? Î: Nu este aceasta doar un impuls?
   
30:38 Isn’t it something which is simply Nu este ceva ce există pur și simplu
built into me, like hunger? în mine, precum foamea?
   
30:44 K: Is it like hunger? K: Este precum foamea?
   
30:49 The moment you give a simile În momentul în care faci o astfel de
like that, you get confused comparaţie, devii confuz
   
30:54 and then you go off to hunger. și apoi te duci la foame.
   
30:58 Find out why you want a relationship Află de ce vrei ca o relație
to be permanent, să fie permanentă,
   
31:04 a relationship to be secure. o relație să fie sigură.
   
31:08 Someone suggested Cineva a sugerat: pentru
because you’re frightened to be alone. că ți-e frică să fii singur.
   
31:12 Why are you frightened, De ce îţi este frică,
what is involved in this fear? ce conține această frică?
   
31:18 Please look into yourself Vă rog să priviți în voi
before you answer it. înainte de a răspunde.
   
31:28 Q: You’re always leaving yourself Î: Suntem întotdeauna
open to pain. deschiși către suferință.
   
31:32 If you control your life, you can Dacă ne controlăm viața, putem
control the amount of pleasure controla cantitatea de plăcere
   
31:36 or at least try to avoid some pain. sau, cel puțin, putem evita
  o parte din durere.
   
31:38 K: Sir, look, sir, K: Domnule, uite, domnule,
we’re asking something very simple: întrebăm ceva foarte simplu:
   
31:46 why is a human being de ce îi este frică unei ființe
frightened to be alone? umane să fie singură?
   
31:55 Why are you frightened to be alone? De ce vă este frică să fiți singur?
   
32:00 Q: We’re habituated to company, Î: Suntem obișnuiți să avem
in many ways. companie, în multe feluri.
   
32:04 Q: When I’m with somebody, Î: Când sunt cu cineva,
I feel I am something. simt că sunt și eu cineva,
   
32:10 and when I’m without this person, iar când sunt fără acea persoană,
it could be a wife or friend, fie ea soție sau prieten,
   
32:15 I feel nothing. simt că sunt un nimeni.
   
32:17 And I do not like to feel nothing Și nu îmi place să fiu nimeni
because it frightens me. pentru că mă sperie.
   
32:23 K: Which means what, sir? K: Ce înseamnă aceasta, domnule?
   
32:26 Q: Insecurity. Î: Nesiguranță.
K: Go slowly. Insecurity. K: Mai încet. Nesiguranță.
   
32:31 You say, ‘I’m frightened Spuneți că:
of being insecure,’ „Mi-e frică să fiu în nesiguranță”,
   
32:39 so you exploit another to be secure, așadar, exploatați altă persoană ca să
which you call ‘love.’ fiți în siguranță și numiți asta „iubire”.
   
32:55 Please, remain with this fact, Vă rog, să rămânem la acest
put your teeth into it to find out. aspect și să-l disecăm.
   
33:05 If you can find this out, Dacă vă daţi seama, aflaţi
you will find a great many things. multe lucruri importante.
   
33:14 I want to be secure Vreau să fiu în siguranță pentru că
because without being secure fără să fiu în siguranță
   
33:20 – please listen – without being secure - ascultați - fără să fiu în siguranță,
my brain can’t function properly. mintea mea nu poate funcționa.
   
33:26 You understand? Efficiently. Înțelegeți? Nu poate funcționa eficient.
   
33:29 So, the brain demands security. Așadar, creierul are nevoie de siguranță.
   
33:34 So, I want security out of you, Așadar, vreau siguranță de la tine
and so I depend on you. și aşa depind de tine.
   
33:44 Right? I’m attached to you Corect? Sunt atașat de tine pentru că
because I need to be secure, am nevoie de siguranță,
   
33:52 the brain demands it. creierul cere asta.
   
33:56 And if anything happens Și dacă se întâmplă ceva în
in my relationship to you relația mea cu tine
   
34:01 I get uncertain, I get frightened, devin nesigur, speriat,
I get jealous, I hate. gelos, urăsc.
   
34:06 Right? Doesn’t this happen Corect? Nu vi s-a întâmplat tuturor?
to all of you?  
   
34:16 Q: If the person you love is static, Î: Dacă persoana iubită este stabilă,
then when they change, there’s fear. atunci când se schimbă, apare frica.
   
34:22 If you accept the change in them, Dacă îi acceptați schimbarea,
if you accept the process in life, dacă acceptați procesul vieții,
   
34:26 your love or your attachment dragostea voastră sau atașamentul vostru
can change with their changing. se poate schimba odată cu schimbarea ei.
   
34:32 K: Sir, you have not understood K: Domnule, nu ați înțeles
what I’ve said. ce am spus.
   
34:34 Q: How do you know? Î: De unde știți?
   
34:36 K: Because by what you’re saying, sir. K: Din ceea ce spuneți, domnule.
Q: Superficial. Î: Superficial.
   
34:39 K: Oh, well, I won’t discuss, sir K: Oh, bine. Nu voi continua, domnule
– it becomes impossible. - devine imposibil.
   
34:54 So, I’m frightened to be alone, Așadar, mi-e frică să fiu singur,
frightened of losing my security, mi-e frică să-mi pierd siguranța,
   
34:59 and I say, ‘Why, și spun: „De ce, ce este în spatele
what is behind that fear?’ acestei frici?”
   
35:08 Is it I’m frightened Mi-e frică de singurătate,
to be lonely, to be alone, să fiu singur,
   
35:17 not to have something să nu am ceva
on which to depend de care să depind,
   
35:20 because I cannot depend on myself, pentru că nu pot depinde de mine însumi,
I am frightened of myself, este o frică de mine însumi,
   
35:26 I’m frightened to face myself. Right? mi-e frică să mă confrunt cu mine. Corect?
   
35:33 I don’t know what I am, Nu știu ce sunt eu, de aceea cred
therefore I think I know what you are, că știu ce ești tu,
   
35:41 therefore, I depend on you în consecință, depind de tine
   
35:45 because I don’t know pentru că nu știu ce sunt eu însumi.
what I am, myself.  
   
35:50 Q: That’s incorrect. Î: Este incorect.
   
36:03 K: Incorrect. Right, sir. K: Incorect. Bine, domnule.
   
36:05 Q: When I’m alone Î: Când sunt singur și
and I’m drifting around mă simt dezorientat
   
36:10 and I feel this insufficiency, și simt această lipsă,
this emptiness acest gol,
   
36:15 and I see people around, și văd oamenii din jur,
I’m walking around mă plimb,
   
36:18 I see families and I’m not related văd familii cu care nu am
to any of them, nicio legătură,
   
36:22 my perception is superficial, things percepția mea este superficială,
are flitting in and out of my head lucurile intră şI ies din minteai mea,
   
36:28 I stay with this for some time un timp suport această stare,
and I want to break away from this. apoi vreau să scap.
   
36:34 It’s then that I want someone Atunci vreau să am pe cineva la care
to go to, to be stimulated. să pot merge, să primesc încurajări.
   
36:40 It just depends Depinde de cât de mult timp
how long you go with it. te confrunți cu această stare.
   
36:42 K: Yes, sir, K: Da, domnule,
that is what we’re saying. asta spuneam și noi.
   
36:45 I don’t see where we are Nu văd văd unde nu suntem
disagreeing in this. de acord.
   
36:54 My God! Doamne Dumnezeule!
   
36:58 Q: Sir, is it really possible Î: Domnule, este oare posibil
to understand completely să înţelegem în totalitate
   
37:02 why we are in conflict, de ce suntem în conflict,
because we are ourselves in conflict. pentru că noi suntem în conflict.
   
37:07 I see that somehow Simt ca și cum eu m-am separat
I’ve separated myself from myself de mine însumi,
   
37:13 but apart from that dar dincolo de asta nu pot înțelege
I can’t see why we are in conflict. de ce suntem în conflict.
   
37:17 K: We are seeing, sir, we are K: Noi observăm, examinăm
examining why we are in conflict. de ce suntem în conflict.
   
37:23 Look, I don’t know myself, Ascultați, eu nu mă cunosc
about myself pe mine însumi
   
37:29 – all my structure, all my nature, - structura mea, natura mea,
my hurts, my ambitions, durerile mele, ambițiile mele,
   
37:34 my greeds, my arrogance, lăcomia mea, aroganța mea,
and violence, all that. violența și multe altele.
   
37:37 All that is ‘me.’ Right? Toate acestea sunt „eu”. Corect?
   
37:40 And I have not examined all that. Și nu le-am cercetat deloc.
   
37:42 I’ve not gone into myself Nu am pătruns adânc
very, very deeply. în mine însumi.
   
37:46 So, I want security În ciuda acestui fapt,
in spite of all that, in something vreau siguranță prin ceva
   
37:53 – in furniture, in a house, - mobilă, o casă,
in a belief, in a faith, convingeri, soartă,
   
37:57 in a wife or a husband. soție sau soț.
I want security. Vreau siguranță.
   
38:01 God! This seems so simple. Dumnezeule! Pare atât de simplu!
   
38:04 Don’t you all want security? Nu doriți cu toții siguranță?
   
38:11 Q: Is there any evidence Î: Este vreo dovadă că acel ceva
that such a thing as security exists? pe care îl numim siguranță chiar există?
   
38:16 If one examines life, there is no Dacă cineva analizează viața, nu
such thing as security, in anything. există siguranță în nimic.
   
38:21 K: I haven’t understood, sir. K: Nu am înțeles, domnule.
   
38:24 Q: Is there any evidence Î: Este vreo dovadă că
that security exists? există siguranță?
   
38:27 K: I’m going to show you. K: Vă voi explica.
It doesn’t exist. Ea nu există.
   
38:29 You don’t allow me, Nu am terminat, dați-mi voie
let me finish, go into this! să merg mai departe.
   
38:40 See, you want to jump to conclusions. Vedeți, doriți să săriți la concluzii.
You don’t want to see the... Nu vreți să observați că...
   
38:43 That gentleman asked, Domnul a întrebat,
please describe the nature descrieți natura
   
38:48 and the structure of thought. și structura gândului.
   
38:51 He asked that question. Dânsul a pus această întrebare.
The structure of thought. Structura gândului.
   
38:56 This is the structure of thought: Aceasta este structura gândului:
   
39:01 that we want security noi vrem siguranță
   
39:06 because we know very well pentru că știm foarte bine
there is no security. că nu există siguranță.
   
39:12 You understand? Înțelegeți?
An earthquake can take place tomorrow, Un cutremur poate avea loc mâine,
   
39:15 we’ll all be wiped out și toți putem dispărea,
or anything can happen. orice se poate întâmpla.
   
39:18 There is no such thing as security, Nu există un asemenea lucru numit
psychologically. siguranță, psihologic vobind.
   
39:23 If we realise that once, very deeply, Dacă înțelegem acest lucru,
  foarte profund,
   
39:27 that there is no such thing că nu există siguranță psihologică,
as psychological security  
   
39:31 then we will not be in conflict. atunci nu vom mai fi în conflict.
   
39:36 But we don’t realise it, Dar nu înțelegem acest lucru,
we want security in somebody else căutăm siguranța în altcineva
   
39:41 – we want security physically: - vrem siguranță materială:
having a house, o casă,
   
39:46 money, position, prestige. bani, poziție socială, reputație.
   
39:48 I may not have money, a house, but Poate că nu am casă și bani, dar vreau
I want prestige, that’s my security. reputație; asta este siguranța mea.
   
39:55 I want to be great, Vreau să fiu celebru
and I work to be great, și muncesc pentru a deveni celebru,
   
39:57 I may be poor but I want to be a great s-ar putea să fiu sărac, dar vreau să
man, a famous man. That’s my security, devin cunoscut. Aceasta este siguranța mea,
   
40:02 and the other says, iar altul spune: „Siguranța mea este
‘My security is in faith. I believe’ în credință. Eu cred.”
   
40:09 – and it may be neurotic – - și asta poate fi o nevroză -
and all beliefs are neurotic. toate credințele sunt nevrotice.
   
40:14 And there is security in neuroticism. Și există siguranță în astfel de
  credințe nevrotice .
   
40:20 So, man is seeking, Așdar, omul caută mereu siguranța,
all the time, security,  
   
40:28 and we never realise și nu înțelegem că nu există
there is no such thing. așa ceva.
   
40:34 Right? Corect?
   
40:38 Because my wife may run away from me, Deoarece soția mă poate părăsi,
   
40:42 but if she runs away I hate, iar dacă mă părăsește o urăsc,
I’m jealous, devin gelos,
   
40:45 but I’m going to find dar caut să găsesc o altă femeie
another woman, or man,  
   
40:49 and I cling to that. de care să mă leg.
   
40:52 So, this goes on all the time. Astfel se întâmplă mereu.
   
40:55 So, I’m asking, Așadar vă întreb de ce oamenii
why do human beings demand security caută siguranța,
   
41:02 knowing very well, deeply, inwardly, știind foarte bine, înăuntrul ființei lor,
there is no such thing? că nu există așa ceva?
   
41:10 Why has the world divided itself De ce lumea s-a divizat din punct de
geographically, nationally, vedere geografic, național,
   
41:15 as Hindus, Buddhists, în Hinduși, Budiști și alții,
all the rest of it, why? de ce?
   
41:20 Because they want security. Pentru că își doresc siguranța.
   
41:24 It feels very secure Te simți în siguranță dacă
if you’re an Englishman. ești englez.
   
41:30 Q: They don’t really see. Î: Oamenii nu văd acest lucru.
People here don’t really see. Oamenii nu înțeleg cu adevărat.
   
41:34 K: That’s what I am saying, sir. K: Exact asta spun și eu, domnule.
   
41:35 Q: It seems to me it’s this quality Î: Cred că tocmai despre această
of seeing that we ought to talk about. capacitate de înțelegere trebuie să vorbim.
   
41:42 K: First, therefore, K: Mai întâi, putem noi vedea,
can we see, observe, observa
   
41:49 that there is no security at all, că nu există deloc siguranță
psychologically, psihologică,
   
41:55 therefore, no attachment? în consecință, nici atașament?
   
42:02 It doesn’t mean promiscuity. Aceasta nu înseamnă promiscuitate.
   
42:08 It is impossible to be attached Este imposibili să fii atașat
to a human being. de o persoană.
   
42:15 What are you attached to when De ce anume ești atașat atunci când
you’re attached to a human being? ești atașat de o persoană?
   
42:19 You’re attached to the image that you Ești atașat de imaginea pe care tu ai
have created about that human being, creat-o despre acea persoană,
   
42:24 not to the person but to the image nu de persoana în sine, ci de imaginea pe
that you have about her or him. care tu o ai despre ea.
   
42:28 Please, this is so obvious. Vă rog, e atât de evident.
   
42:35 Q: Sir, isn’t that seeking security Î: Domnule, nu este acea căutare a
a shift siguranței un salt
   
42:40 from the biologically inbuilt seeking? față de nivelul biologic intrinsec?
   
42:43 K: Biologically, I need security. K: Din punct de vedere biologic,
Right? avem nevoie de siguranță. Corect?
   
42:48 I need food, I need clothes, Avem nevoie de mâncare, haine,
I need shelter, adăpost,
   
42:53 but that is made impossible dar aceasta devine imposibilă
by my desire to be secure, inwardly. prin dorința mea de siguranță interioară.
   
42:59 Which is, I am a nationalist, Adică, sunt naționalist,
   
43:02 I believe I’m a great Englishman, cred că sunt un englez nobil,
cut out every other… You follow? diferit de toți ceilalți... Mă urmăriți?
   
43:08 So, we divide the world and Așa că noi am divizat lumea și
thereby destroy our own security. astfel am distrus propria siguranță.
   
43:14 You don’t see all this. Nu înțelegeți toate acestea.
   
43:19 Q: It seems to be the contrary for me. Î: Pentru mine este exact opusul.
I need to be insecure. Am nevoie să fiu în nesiguranță.
   
43:23 K: No, sir. Look, sir, K: Nu, domnule. Ascultați-mă domnule.
   
43:25 we say, physically Noi am spus că trebuie să avem siguranță
you must have security. Right? din punct de vedere material. Corect?
   
43:29 Q: No, I don’t think so. Î: Nu, nu sunt de acord.
   
43:32 When I feel insecure, Când mă simt în nesiguranță
I feel very happy. sunt foarte fericit.
   
43:36 K: Mustn’t you have food K: Nu vă trebuie hrană, haine
and clothes and shelter? și un adăpost?
   
43:44 You have clothes, you have food. Aveți haine, aveți hrană.
   
43:47 Millions of people haven’t got Milioane de oameni nu au hrană și
food, clothes. Why is it? mâncare. De ce se întâmplă acest lucru?
   
43:53 Q: When we’ve got nothing, Î: Când nu avem nimic,
we change our minds. ne schimbăm mințile.
   
43:57 K: That’s just what I’m saying, sir. K: Exact acest lucru spun și eu, domnule!
   
43:59 Because psychologically Pentru că noi am considerat că siguranța
we have established security psihologică
   
44:04 in nationalities, in division, este în națiuni, în divizare,
   
44:07 the biological, physical siguranța biologică și materială
security is being denied. este negată.
   
44:14 This is… isn’t it? So, let’s proceed. Așa este... nu-i așa?
  Așadar, să continuăm.
   
44:19 Do we see, not as an idea, Putem noi înțelege, nu doar ca o idee,
but as an actuality, ci ca o realitate,
   
44:25 that there is no că nu există siguranță psihologică?
psychological security?  
   
44:30 Or are you frightened of it? Sau ne sperie asta?
   
44:33 Frightened of this enormous fact? Înfricoșați de acest mare adevăr?
   
44:41 Q: Couldn’t I get security Î: Pot eu fi cumva în siguranță
out of myself, somehow? în afară de mine însumi?
   
44:45 For instance, De exemplu, prin cunoașterea
by knowing whatever happens... a tot ce se întâmplă...
   
44:49 K: I’m showing it to you, sir, now. K: Vă arăt acum, domnule.
   
44:51 Please, we said there is no such thing Am spus că nu există siguranță,
as security, do you see that? înțelegeți?
   
44:58 Not as an idea, not as a conclusion, Nu ca o idee, ca o concluzie,
but an actuality, ci ca ceva real,
   
45:03 like the microphone. precum microfonul.
Do you see it? Înțelegeți?
   
45:08 Q: No, we don’t. Î: Nu, nu înțeleg.
K: That’s just it. Why don’t you? K: Asta e. De ce nu înțelegeți?
   
45:14 Q: (Inaudible) Î: (neclar)
   
45:52 K: We’re coming to that, sir, please. K: Discutăm imediat, domnule, vă rog.
   
45:59 Would you please…? I’m asking, Ați putea...? Întreb,
   
46:02 when we come to the point that atunci când ajungem în punctul în care
there is no psychological security, nu există siguranță psihologică,
   
46:11 you know, that’s a tremendous este un lucru nemaipomenit
thing to observe and realise care trebuie observat și înțeles,
   
46:16 because then pentru că atunci
our whole activity changes. întreaga noastră activitate se schimbă.
   
46:23 Do we realise it or is it an idea with Înțelegeți sau e doar o idee de care
which you’re going to be convinced? urmează să fiți convinși?
   
46:32 You understand my question? Înțelegeți întrebarea mea?
   
46:36 Why don’t you see it as a reality? De ce nu o puteți vedea ca o realitate?
   
46:41 It is a reality you are sitting there, Este o realitate că voi stați acolo,
and it’s a reality I’m sitting here. e o realitate că eu stau aici.
   
46:47 Why don’t we see it De ce nu o putem vedea
as actually as that? la fel de adevărată?
   
46:53 Is it part of our conditioning, Este o parte a condiționării,
part of fear parte a fricii
   
47:00 – fear being, ‘My God, I’II lose - frica: „Doamne, îmi voi pierde soția,
my wife, I’II lose my friend,’ îmi voi pierde prietenul”,
   
47:07 because in that person pentru că în acea persoană
I have invested all my hope, am investit toată speranța mea,
   
47:11 my cravings, my demands, poftele mele, nevoile mele,
sexually and other things, sexuale sau de alt tip,
   
47:15 and I suddenly realise și dintr-o dată îmi dau seama
there is no such thing as security. că nu există acel lucru numit siguranță.
   
47:23 You know what it means? Știți ce înseamnă?
   
47:32 That’s freedom. Aceasta e libertatea.
And we don’t want freedom. Dar noi nu vrem libertate.
   
47:40 We’d rather know the state of slavery Noi cunoaștem mai degrabă starea
than the state of freedom. de sclavie decât cea de libertate.
   
47:48 Right. So, let’s proceed. Bine. Să continuăm.
   
47:53 There it is. I do not see Așa este. Eu nu văd că
that there is no security. nu există siguranță.
   
47:59 I want security, Eu vreau siguranță.
I depend on security in another Depind de siguranța prin celălalt,
   
48:03 because it gives me comfort, pentru că îmi oferă confort,
it gives me a sense of being together, un sentiment de a fi împreună,
   
48:08 I’m then not lost, I’m not afraid și atunci nu mă simt pierdut, nu mi-e
to be alone, then I am not lonely. frică să fiu singur, atunci nu sunt singur.
   
48:16 For all these reasons I cling to you. Pentru toate motivele acestea
  mă lipesc de tine.
   
48:24 And I call this whole Și numesc acest întreg proces
process of relationship, ‘love.’ de relație: „iubire”.
   
48:32 I’m not being cynical, please. Nu sunt cinic, vă rog.
   
48:39 And that’s our conflict: Și acesta este conflictul nostru pe care
knowing deeply, inwardly, this fact îl cunoaștem lăuntric, această realitate,
   
48:46 and holding on to non-fact. Right? și o considerăm non-realitate. Corect?
   
48:53 That’s our problem. Aceasta este problema noastră.
   
48:56 Seeing something as being truth Vedem ceva ca fiind adevărat,
   
48:59 and holding on to something dar pretindem că este
which is not truth. ceva care nu este adevărat.
   
49:06 Now, how do you bring about Cum procedăm ca să întrerupem
the cessation of this division divizarea
   
49:15 between this and that? dintre aceasta și aceea.
You understand, now? Înțelegeți acum?
   
49:20 That is, I observe very clearly Observ foarte clar
that I need security că am nevoie de siguranță,
   
49:27 because I’m so deeply pentru că sunt atât
uncertain in myself, de nesigur în mine însumi,
   
49:32 I’m so lonely, I’m so lost, confused, atât de singur, atât de pierdut,
and I cling to you. atât de confuz, mă lipesc de tine.
   
49:47 That’s one fact. That’s a fact, also. Acesta este un fapt, o realitate.
   
49:50 The other fact is Un alt fapt este că auzi
you have heard somebody say, pe cineva care spune:
   
49:54 ‘There is no such thing „Nu există siguranță, dragă prieten”,
as security, my friend,’  
   
49:58 and also, you say, iar tu spui, de asemenea:
‘By Jove, that is so,’ „Pe Jupiter, așa este”,
   
50:01 deeply, inwardly, you know it is so. adânc în ființa ta știi că așa este.
   
50:04 So, there are these two facts. Deci sunt acești doi factori.
   
50:07 So, what will you do? Ce vei face?
How will you bridge these two? Cum le vei armoniza pe aceste două?
   
50:15 Q: I must look at my fear. Î: Trebuie să îmi privesc frica.
   
50:19 K: That’s right. K: Corect.
You must look at your fear. Trebuie să îți recunoști frica.
   
50:22 How do you look at your fear? Cum îți privești frica?
   
50:27 We have come to that point, now. Am ajuns aici acum. Înțelegeți?
You see?  
   
50:30 That is, human beings are frightened. Oamenii sunt speriați.
   
50:39 How do you observe that fact? Cum observăm acest fapt?
   
50:48 Q: They laugh at it. Î: Râdem de el.
They laugh to hide their fear. Oamenii râd ca să ascundă frica.
   
50:56 K: Of course, that’s laughter. K: Da, râsul.
We laugh to hide our fear. Râdem ca să ne ascundem frica.
   
51:02 Please, I’m asking you, Vă rog, vă întreb direct,
without escaping, if you can, fără ocolișuri dacă puteți,
   
51:08 how do you observe your fear? cum vă observați frica?
   
51:12 Q: Through relationship. Î: Prin relații.
K: Through relationship. K: Prin relații.
   
51:18 We have discovered, Descoperim prin relații
through relationship,  
   
51:22 that I’m frightened of losing, că ne este frică de pierdere,
frightened. suntem speriați.
   
51:27 So, how do you look or observe, Deci cum ați putea privi sau observa,
or are aware of that fear? ori deveni conștienți de acea frică?
   
51:34 Q: Can I observe the fear Î: Pot eu observa frica
when I am the fear? când eu sunt frica?
   
51:37 K: Are you sure of that? K: Sunteți sigur de ce spuneți?
Or it’s just an idea? Sau e doar o idee?
   
51:42 Q: I’m sure of that. Î: Sunt sigur.
   
51:46 K: Which is so. You’re sure of it. K: Deci sunteți sigur.
   
51:49 That means you are sure Să fii sigur de ceva
of something, it is not a fact. nu înseamnă un fapt.
   
51:56 Q: Sir, if I try and observe fear, Î: Domnule, dacă încerc să observ frica,
I cannot observe it. nu o pot observa.
   
52:01 K: I’m going... sir, just follow it. K: Vreau să... domnule, urmăriți-mă.
I’m going to go into that, sir. Voi aborda acest aspect.
   
52:05 How do you observe...? Cum observăm...?
Sir, how do you observe your wife? Domnule, cum îți observi soția?
   
52:12 Have you ever observed your wife, V-ați observat vreodată soția,
   
52:15 or your husband, boy or girl, soțul, fiica sau fiul?
have you?  
   
52:20 What do you say, have you? Ce spuneți, ați făcut acest lucru?
   
52:24 Observed. How do you observe them? Observare. Cum îi observați?
   
52:34 There is visual perception, Există percepție vizuală:
the face, the colour of the hair, fața, culoarea părului,
   
52:39 colour of the eyes, culoarea ochilor, sprâncenele
the eyebrows and so on, so on, și așa mai departe,
   
52:42 and that’s a physical observation. aceasta este o observare fizică.
You see that. Vedeţi asta.
   
52:49 Then how do you observe her, Dar cum puteți observa
non-physically? pe cineva non-fizic?
   
52:58 Q: Through your image of them? Î: Prin imaginea ta despre el?
K: Don’t ask me. K: Nu mă întrebați pe mine.
   
53:03 Are you sure of that? Sunteți sigur?
   
53:07 My God! Dumnezeule!
Just theories, you indulge in. Doar teorii, vă consolați cu ele.
   
53:13 Haven’t you got an image Nu aveți o imagine despre
about your wife? soția dumneavoastră?
   
53:17 Q: You do it through experience Î: O poți face prin experiența
of the person. cu acea persoană.
   
53:26 K: Yes, we said that, K: Da, am spus deja,
through interaction, through habit, prin interacțiune, prin comportament,
   
53:31 through nagging, through domination, prin cicăleli, prin dominare,
possession, hurts, posesie, răni,
   
53:37 you have created, through interaction, ați creat, prin interacțiunea
between man and woman, dintre bărbat și femeie,
   
53:41 an image about her and o imagine despre ea și ea
she has built an image about you. a construit o imagine despre tine.
   
53:46 That’s a simple fact, isn’t it? E un lucru simplu, nu-i așa?
Would you see that? Vedeți?
   
53:52 Q: Surely there are benign forms Î: Cu siguranță sunt și forme
of interaction, as well? de interacțiune mai blânde.
   
54:05 K: Interaction is very complicated, K: Interacțiunea este foarte
we know that. complicată, știm asta.
   
54:09 So, each person creates Așadar, fiecare persoană creează
an image about him or her, o imagine despre el sau despre ea,
   
54:14 and you look at each other și vă priviți unul pe altul
through those images, don’t you? prin aceste imagini, nu-i așa?
   
54:21 You have hurt me, M-ai rănit,şi eu am o imagine
I have a picture of that, despre asta,
   
54:27 I have been hurt by you. am fost rănit de tine.
   
54:31 You have hurt my image about myself. Tu mi-ai rănit imaginea mea
Right? despre mine. Așa este?
   
54:38 And that picture I hold. Și păstrez această imagine.
   
54:42 So, through images we are related. Așadar, relaționăm prin imagini.
How terrible all this is! Ce groaznic!
   
54:52 Now, we’re asking, Acum, ne întrebăm cum
how do you observe all this? observăm toate acestea?
   
54:58 Do you observe it as something Le observați ca fiind ceva exterior vouă
outside of you, or part of you? sau ca o parte din voi?
   
55:06 You understand the difference? Înțelegeți diferența?
   
55:10 If it is outside of you then you have Dacă sunt în afară
to do something about it. Right? trebuie să faceți ceva. Corect?
   
55:16 Conquer it, suppress it, Să le dominați, să le suprimați,
run away from it, explain it, să le abandonați, să le explicați,
   
55:21 analyse it and so on, să le analizați etc.,
which is all conflict, isn’t it? toate înseamnă conflict, nu-i așa?
   
55:26 But if there is no division, Dar dacă nu există diviziune,
you are that, aren’t you? voi sunteți aceasta, nu-i așa?
   
55:35 That’s a fact, isn’t it? E un fapt, așa-i?
   
55:39 You don’t do it, Nu faceți asta,
that’s why you just... de aceea voi chiar...
   
55:45 Q: You feel the pain inside you but Î: Simți durerea în tine însuți, dar
you look outside you for the cause. privești în exterior pentru a afla cauza.
   
55:49 K: Somewhere else. That’s right, sir. K: În altă parte.
  Așa este, domnule.
   
55:51 I’m asking you, Vă întreb cum vă priviți
how do you look at yourself? pe voi înșivă?
   
55:55 We have described what you are Am descris cum sunteți
– anger, hate, - furie, ură,
   
56:00 jealousy, neuroticism, gelozie, nevotism,
peculiar habits, idiosyncrasies, comportamente ciudate, idiosincrazii,
   
56:06 vanity, arrogance, orgoliu, aroganță,
a bundle of God knows what. o grămadă de Dumnezeu știe ce.
   
56:11 And you say, ‘Well, Și spuneți: „Bine,
how do you look at this bundle?’ cum priviți această grămadă?”
   
56:23 Q: You feel it, sir. Î: O Simți, domnule.
K: You feel it. K: O simți.
   
56:26 Now, you are that bundle, aren’t you? Voi sunteți acea grămadă,
  nu-i așa?
   
56:31 You’re not different Nu sunteți diferit de acea grămadă,
from that bundle, are you? așa este?
   
56:36 This is our conditioning, this is Asta este condiționarea noastră,
our training, this is our education, formarea noastră, educația noastră
   
56:41 which says, care ne spune: „Sunt diferit de asta”,
‘I am different from that,’  
   
56:46 and that’s one of our iar aceasta este una dintre cele
greatest difficulties. mai mari dificultăți.
   
56:50 We don’t see that is ‘me,’ Nu vedem că aceea sunt „eu”,
anger is ‘me,’ isn’t it, sir? furia sunt „eu”, nu-i așa, domnule?
   
56:59 Arrogance is ‘me,’ vanity is ‘me,’ Aroganța sunt „eu”, orgoliul sunt „eu”,
   
57:06 but I like to think it is dar îmi place să cred că acestea sunt
something outside of me. ceva exterior mie.
   
57:10 Now, the question was, Întrebarea a fost, cea pe care a pus-o
which that gentleman raised, acel domn,
   
57:15 when you see that all that bundle să vezi că acea grămadă ești tu
is you, actually, cu adevărat,
   
57:25 not as an idea, reality, nu doar ca o idee, ci ca o realitate că
that you are that. tu ești aceea.
   
57:30 That is, the observer is the observed, Aceasta înseamnă că observatorul
  este cel observat,
   
57:35 the thinker is the thought, gânditorul este gândul,
what we have analysed is the analyser. ceea ce am analizat este analistul.
   
57:42 Right? Corect?
   
57:44 So, the question was, what happens Întrebarea a fost ce se întâmplă
when this actuality takes place? când apare această realitate?
   
57:52 You understand, sir? Înțelegeți, domnule?
   
57:55 Q: You have a good laugh. Î: Râzi cu poftă.
K: Have a good laugh? K: Râzi cu poftă?
   
57:59 Well, you have laughed, right, Bine, râzi, apoi
and then what? ce urmează?
   
58:03 Oh, sir, do let’s be serious, Oh, domnule, să fim serioși,
this is not a joke. nu e o glumă.
   
58:07 Q: I don’t feel any more tension. Î: Nu mai simt nicio tensiune.
K: No. K: Nu.
   
58:12 Is this a fact to you, Este o realitate pentru tine
   
58:16 that there is no division between că nu există nicio diviziune între
yourself and the various qualities tine însuți și diferite calități
   
58:22 or things that you have accumulated, sau lucruri pe care le-ai acumulat,
   
58:25 you are all that tu ești toate acestea
– is that a fact? - este acesta un fapt?
   
58:33 Then the questioner says, Dacă ți se spune să
assume it is a fact, presupui că este un fapt,
   
58:39 then what is the state, right? atunci care este starea ta?
What happens? Ce se întâmplă?
   
58:45 Look at his question. Analizați această întrebare.
   
58:47 Suppose this is so, then what happens? Presupunând că este așa,
  atunci ce se întâmplă?
   
58:53 You want a description Vreți o descriere a
of what happens, ceea ce se întâmplă
   
58:58 so you’re caught, again, și sunteți din nou captivi
in a description. într-o descriere.
   
59:03 You don’t say, Nu spuneți: „Am de gând să aflu,
‘Now I’m going to find out,  
   
59:06 I’II put my teeth into it, voi scotoci adânc,
I’m going to find out am de gând să aflu
   
59:10 why this division exists in me, de ce există această diviziune în mine,
this self-contradiction, această auto-contradicție,
   
59:15 why I cannot see de ce nu pot vedea că eu văd că
that as I see anger is ‘me,’ furia sunt „eu”,
   
59:19 why cannot I see de ce nu pot vedea că
that the whole characteristics, toate acele trăsături,
   
59:24 the idiosyncrasies, the vanities, idiosincrazii, orgolii, dureri
the hurt, is part of ‘me,’ is ‘me’? sunt parte din mine, sunt „eu”?
   
59:30 Why don’t you see that? De ce nu vedeți acest lucru?
   
59:33 If you see that, Dacă vedeți,
then what is the action? atunci care este acțiunea?
   
59:41 There is no action, there’s no action. Nu există nicio acțiune,
  nu există nicio acțiune.
   
59:46 You understand? We are used to action, Înțelegeți? Suntem obișnuiți cu acțiunea,
to do something about ourselves, să facem ceva cu noi înșine,
   
59:54 therefore, we say, de aceea, spun,
the thing we observe, lucrul pe care îl observăm,
   
1:00:02 we separate ourselves noi ne separăm de ceea ce observăm
from that observed  
   
1:00:05 because we think we can do pentru că noi credem că putem găsi
something about it – right? – o rezolvare - corect? -
   
1:00:09 suppress it, conquer it, analyse it, suprimare, control, analiză,
dissect it, a dozen things. disecare, o mulțime de lucruri.
   
1:00:17 That’s part of our education, part Face parte din educația noastră, din
of our tradition, part of our culture, obiceiurile noastre, din cultura noastră,
   
1:00:23 but the reality is, that which you dar realitatea este că ce observi
observe in yourself is you. Right? în tine însuți ești tu.
   
1:00:31 When that really takes place all Când se întâmplă acest lucru, toate
action stops, with regard to yourself, acțiunile încetează, cu privire la tine,
   
1:00:39 which we can’t accept because it’s ceea ce nu putem accepta pentru că
quite contrary to our conditioning. este opus condiționării noastre.
   
1:00:49 So, what happens when you don’t Deci, ce se întâmplă când nu mai risipești
waste your energy in conquering, energie în control,
   
1:01:00 in disciplining, in suppressing, în disciplinare, în suprimare,
   
1:01:04 what happens, with all that energy? ce se întâmplă cu toată această energie?
   
1:01:07 It’s all there, now, isn’t it? Ea rămâne toată acolo, nu-i așa?
Instead of wasting it, you’ve got it. În loc să o risipiți, o aveţi.
   
1:01:17 Q: Please, may I suggest Î: Vă rog, pot să spun că
that we come back am revenit
   
1:01:19 to your definition la definiția dumneavoastră despre
of activity and action? activitate și acțiune?
   
1:01:22 K: Yes, sir, wait. K: Da, domnule, așteptați.
Don’t go into my definition. Nu treceți la definiția mea.
   
1:01:28 Just look at what is taking place. Doar priviți ce se întâmplă.
I started out by realising Am început prin a înțelege
   
1:01:35 that the inward conflict că un conflict interior
expresses itself, outwardly. se exprimă în exterior.
   
1:01:40 That’s a fact. Acesta este un fapt.
I started out with that. Am început de aici.
   
1:01:44 I realised that. Am înțeles acest lucru.
It’s not an idea, it’s an actuality, Nu este doar o idee, este o realitate,
   
1:01:47 it’s a burning reality to me, este o realitate importantă
  pentru mine,
   
1:01:50 that this fact that as long pentru că atâta timp
as there’s conflict in me, cât există conflict în mine,
   
1:01:54 I’II have conflict with my wife, voi avea un conflict cu soția,
with my friends, cu prietenii mei,
   
1:01:57 with everything in life. cu orice în viață.
   
1:02:02 I realise it, it is a fact. Înțeleg asta este o realitate.
You can’t take it away from me. Nu mă poți scăpa de el.
   
1:02:06 Then I say, Apoi spun:
why does this conflict exist? de ce există acest conflict?
   
1:02:11 Because there is contradiction, Pentru că există contradicție,
   
1:02:15 the contradiction is wanting security contradicția vrea siguranță și
and finding no security. nu găsește nicio siguranță.
   
1:02:20 That’s one factor. Acesta este un factor.
   
1:02:21 And another factor is Alt factor este că mi-e frică
that I am frightened to be alone, să fiu singur,
   
1:02:28 frightened to be lonely, sunt speriat de singurătate,
   
1:02:31 therefore, I escape through you, de aceea, mă salvez prin tine,
   
1:02:34 through words, through pictures, prin cuvinte, prin imagini,
through worship, prin venerație,
   
1:02:38 through every form of entertainment, prin orice formă de divertisment,
whether religious or otherwise. fie el religios sau nu.
   
1:02:42 I escape. So, I don’t escape, Mă eliberez. Dar nu mă salvez,
   
1:02:46 I want to find this out, vreau să înțeleg,
I will not escape, so I look. nu mă voi elibera, așa că privesc.
   
1:02:51 So, I see Analizez de ce există
why this division exists – fear. această divizare - frica.
   
1:02:58 Fear of being completely alone. Frica de a fi complet singur.
   
1:03:05 What is fear? Ce este frica?
And how do I observe that fear? Și cum observ această frică?
   
1:03:10 Is that fear out there Este această frică în afară
and I am looking at it, și eu mă uit la ea,
   
1:03:14 or the fear is ‘me’? ori frica sunt „eu”?
   
1:03:19 If it is out there, I can cut it Dacă frica este în exterior, o pot reteza
like a tree, I can operate on it. ca pe un copac, pot acționa asupra ei.
   
1:03:28 But if it’s here, if it’s part of me, Dar dacă este aici, este o parte din mine,
part of my thinking, o parte a gândirii mele,
   
1:03:33 what can I do? ce pot face?
   
1:03:37 You understand my question? Înțelegeți întrebarea mea?
   
1:03:39 So, our conditioning is to act Condiționarea noastră este să acționăm
on something which we see asupra a ceva ce vedem
   
1:03:46 outwardly, which is fear. în exterior, care este frica.
   
1:03:49 When that activity ceases, I’m lost. Când această activitate încetează,
  sunt dezorientat.
   
1:03:55 So, I’m frightened. So, I say, Sunt speriat. Așadar spun:
‘Now, I’II look at that fear.’ „Acum, privesc această frică”.
   
1:03:59 How do I look at it? Cum să o privesc?
   
1:04:02 I look at it as part of me, O privesc ca pe o parte din mine,
it is me that’s afraid eu sunt cel căruia îi este frică
   
1:04:06 – ‘me,’ the psyche, inwardly. - „eu”, psihicul, partea mea lăuntrică.
   
1:04:12 Can I look at it? Can I observe it? O pot privi? O pot observa?
   
1:04:21 I can only observe it O pot observa doar
if I have a mirror. dacă am o oglindă.
   
1:04:25 You understand? As I can observe Înțelegeți? Așa cum îmi observ
my face in the mirror, fața într-o oglindă,
   
1:04:31 so I can observe myself așa mă pot observa pe mine însumi
in my relationship – you understand? în relațiile mele - înțelegeți?
   
1:04:38 The relationship with another Relațiile mele cu ceilalți sunt oglinda
is the mirror in which I see my fear. în care îmi văd fricile mele.
   
1:04:43 You understand this? Înțelegeți?
   
1:04:47 So, in that relationship, Așadar, în acea relație,
I see my fear. eu văd propria frică.
   
1:04:53 Then, I say to myself, Apoi îmi spun:
‘I am part of that fear „Sunt parte din acea frică,
   
1:04:58 therefore, I’m going to just de aceea doar o voi observa,
observe it, not act upon it.’ nu voi acționa asupra ei.”
   
1:05:04 You understand? Observe it. Înțelegeți? Observați-o.
   
1:05:10 Therefore, there is only one factor Singurul factor cu adevărat important
which is really important,  
   
1:05:15 which is the clarity of observation. este claritatea observației.
   
1:05:22 That clarity is prevented Această claritate este împiedicată
when the past, which is ‘me,’ atunci când trecutul, care este „eu”,
   
1:05:28 my knowledge, all the past, cunoașterea mea, tot trecutul
prevents me from looking. mă împiedică să privesc.
   
1:05:35 You understand? Înțelegeți?
   
1:05:36 The observer is the past Observatorul este trecutul -
– his memories, his hopes, his fears. amintirile, speranțele, fricile.
   
1:05:43 So, as long as the observer Așadar, atâta timp cât
is observing fear observatorul observă frica
   
1:05:50 he will not go beyond fear, nu va trece dincolo de frică,
   
1:05:55 but when the observer is the observed dar când observatorul este observatul
   
1:06:00 then you have collected all that veți colecta toată energia pe care
energy which you have wasted ați risipit-o
   
1:06:05 in struggle, in suppression, în lupte, suprimări,
in anxiety and all that, în anxietate și toate celelalte,
   
1:06:09 you have got now tremendous energy obțineți o energie imensă
which has not been wasted. care nu a fost risipită.
   
1:06:14 When there is that tremendous energy, Când este acea imensă energie
is there fear? există frică?
   
1:06:23 It’s only when there is the Există frică doar atunci când avem
dissipation of energy, there is fear. risipă de energie.
   
1:06:29 Then out of that, what comes next? Și ce urmează apoi?
   
1:06:34 You’re eager to find out Sunteți nerăbdători să aflați
what comes next ce urmează
   
1:06:36 because you don’t do it, first. pentru că nu procedați așa,
  în primul rând.
   
1:06:45 There’s lots more Există mult mai mult
   
1:06:50 because then there is pentru că apare libertatea totală
the total freedom to observe, de a observa
   
1:06:57 and silence. și liniștea.
   
1:06:59 Observation means silence, doesn’t it? Observarea înseamnă liniște, nu-i așa?
   
1:07:03 If my mind is chattering, Dacă mintea mea clevetește,
I can’t observe you. nu te pot observa.
   
1:07:09 Right? Corect?
   
1:07:12 If my mind says, ‘I don’t like Dacă mintea mea spune: „Nu-mi place acea
that colour, I don’t like that face, culoare, nu-mi place acea față,
   
1:07:17 I prefer black or brown, or purple,’ prefer negru, maro sau violet”,
I can’t observe you. nu te pot observa.
   
1:07:23 So, I must first be aware Mai întâi trebuie să fiu conștient
of my prejudices, de prejudecățile mele,
   
1:07:27 put them away să le las la o parte, să mă eliberez
and then be free of them and look. și să privesc.
   
1:07:32 But you don’t want to do all that, Dar tu nu vrei să faci toate acestea,
you want to reach instant heaven! vrei să ajungi imediat la rai!
   
1:07:44 Which is transcendental meditation. Aceasta este meditația transcendentală.
   
1:07:54 Q: I find a problem that when I try Î: Întâmpin o problemă când încerc
and look at an emotion like anger să privesc o emoție precum furia,
   
1:08:01 I can’t see the thought of it, nu pot vedea gândul de furie,
I can’t see the anger. nu pot vedea furia.
   
1:08:05 K: No, wait, sir. Wait, look. K: Nu, domnule. Așteptați.
   
1:08:07 When you feel angry, at the moment Când simțiți furie, în acel moment
you’re not aware that you’re angry. nu sunteți conștient că sunteți furios.
   
1:08:15 Just watch it, sir. Doar priviți, domnule.
At the moment of anger În momentul de furie,
   
1:08:20 your whole adrenaline, everything toată adrenalina, totul este în acțiune,
is in operation, and you’re angry, și dumneavoastră sunteți furios,
   
1:08:26 at that moment you’re not aware în acel moment nu sunteți conștient
that you’re angry. că sunteți furios.
   
1:08:30 Then later on comes the thought, Abia mai târziu apare și gândul:
‘I have been angry.’ „Am fost furios”.
   
1:08:37 Right? Corect?
   
1:08:38 Q: You were still angry Î: Ai fost furios încă înainte
before that sensation. de acea senzație.
   
1:08:43 K: Wait, give me two minutes. K: Așteptați, am nevoie de două minute
I’m going to go into it. să vorbesc despre acest lucru.
   
1:08:52 I will show you, sir, please. Vă voi arăta, domnule, vă rog.
   
1:08:57 You know anger, don’t you? Cunoașteți furia, nu-i așa? Cei mai mulți
Or most of you, unfortunately. dintre dumneavoastră, din păcate.
   
1:09:03 So, at the moment of that feeling, În momentul acelui sentiment,
that sensation, a acelei senzații,
   
1:09:11 there is no recognition of it nu este nici o recunoaștere ca furie.
as anger. Right? Corect?
   
1:09:19 Then comes the recognition Apoi vine recunoașterea că sunt furios.
that I am angry, I have been angry. Am fost furios.
   
1:09:25 Now, how does that recognition Cum are loc această recunoaștere?
take place?  
   
1:09:33 Because you have been angry before. Pentru că ați mai fost furios și înainte.
   
1:09:36 So, when you say, ‘I have been angry,’ Când spuneți: „Am fost furios”,
   
1:09:42 you have recognised it ați recunoscut furia pentru că
because you have been angry before. ați mai fost furios și înainte.
   
1:09:47 So, the past is dictating Așadar, trecutul vă comandă
what you should do. ce trebuie să faceți.
   
1:09:54 Right? Careful. Listen. Corect? Fiți atenți.
Watch it in yourself. Priviți în voi înșivă.
   
1:09:58 When you’re angry, at the actual Când sunteți furioși în momentul prezent,
moment, there is no feeling of anger, nu există un sentiment de furie,
   
1:10:05 then thought comes along abia apoi gândul intervine și spune:
and says, ‘I have been angry.’ „Am fost furios”.
   
1:10:09 Thought is essentially Gândul este în mod esențial
the movement of the past. Right? mișcarea trecutului. Corect?
   
1:10:18 Now, can you stop Acum, puteți opri
that movement of that past acea mișcare a trecutului
   
1:10:30 and not name it? și să nu o numiți?
   
1:10:39 You know what jealousy is, Știți ce este gelozia
   
1:10:42 and when you have been jealous, și când aţi fost gelos în
at the moment there is this feeling. momentul când apare acest sentiment.
   
1:10:52 Why does thought take it over? De ce gândul preia controlul?
You understand my question? Înțelegeți întrebarea mea?
   
1:10:56 Why does thought come in and say, De ce vine gândul și spune:
   
1:10:58 ‘Well, I’ve been jealous,’ „Da, am fost gelos” sau „sunt gelos”,
or, ‘I am jealous,’  
   
1:11:02 why? de ce?
   
1:11:09 Q: You’re not there Î: Nu ești prezent
when you’re jealous. când ești gelos.
   
1:11:14 When you say, ‘I am jealous,’ Când spui: „Sunt gelos”, abia atunci
then you come into being. devii conștient.
   
1:11:17 K: Yes, why does it happen? K: Da, de ce se întâmplă așa?
   
1:11:22 Why don’t you say, ‘Yes, there is De ce nu spui: „Da, există acest
that feeling,’ and leave it alone? sentiment” și să îl lași? în pace
   
1:11:26 Why do you say, ‘I’ve been jealous’? De ce spui: „Am fost gelos”?
   
1:11:29 And act from that jealousy, hate Și de ce acționezi din gelozie, ură,
and all the rest of it, anger. furie și toate celelalte?
   
1:11:34 Q: Because you need Î: Pentru că ai nevoie
to identify with it. să te identifici cu ele.
   
1:11:40 K: Why do you identify? K: De ce să te identifici?
Q: You have the feeling. Î: Ai acest sentiment.
   
1:11:48 K: Why does this identification K: De ce are loc această
with a feeling take place? identificare cu sentimentul?
   
1:11:53 Q: Because you want to do something Î: Pentru că vrei să faci ceva cu el.
about it. It makes you feel insecure. Te face să te simți în nesiguranță.
   
1:11:56 K: Yes. And also it’s my house, K: Da, dar acesta implică și casa mea,
my wife, my name, my form, soția mea, numele meu,
   
1:12:02 my country, my God, my faith țara mea, Dumnezeul meu, credința mea
– you follow? – - mă urmăriți? -
   
1:12:07 it’s part of your tradition, culture, este parte a tradiției, a culturii
which says, ‘me,’ mine. care spune „eu”, „al meu”.
   
1:12:16 So, all the past comes over Așadar, tot trecutul vine și
and takes charge. preia controlul.
   
1:12:22 Now, we’re asking, are you aware Acum vă întreb dacă sunteți conștienți
of this movement of the past de acea mișcare a trecutului
   
1:12:26 taking charge of things? care preia controlul?
   
1:12:30 Are you aware of it, actually, Sunteți conștienți cu adevărat,
not as a theory, as an actuality? nu ca o teorie, ci ca o realitate?
   
1:12:39 Which means that you live in the past. Aceasta înseamnă că trăiți în trecut.
   
1:12:45 Therefore, you are dead. În consecință, sunteți morți.
   
1:12:47 Q: One can’t be aware until... Î: Nu poți fi conștient până...
because that wouldn’t happen. pentru că asta nu se va întâmpla.
   
1:12:51 It wouldn’t arise in the first place. Nu ar apărea la început
   
1:12:52 K: That’s just it, sir. K: Chiar așa, domnule.
That’s just what I’m saying. Este ceea ce spun și eu.
   
1:12:55 Q: But then, Î: Dar atunci,
when you’ve had the sensation când ai acea senzație
   
1:13:00 and you’ve realised then și îți dai seama că
that you’re angry, ești furios,
   
1:13:03 and then you try and observe apoi încerci să observi
the structure of that anger, conținutul acelei furii,
   
1:13:09 there seems to be nothing to observe. se pare că
  nu există nimic de observat.
   
1:13:11 K: That’s all. It’s gone. K: Asta e tot. A trecut.
   
1:13:16 Don’t be anxious about it, it’s gone! Nu te îngrijora. A plecat.
   
1:13:21 Q: But you say Î: Dar ați spus că trebuie
one should see the totality. să vedem întregul.
   
1:13:27 K: That’s what I said. The totality – K: Așa am spus. Totalitatea -
   
1:13:31 say for instance, sir, spre exemplu, domnule,
the totality of hurt. You understand? totalitatea suferinței. Înțelegeți?
   
1:13:36 Human beings are hurt Ființele umane suferă încă
from childhood, school, college, din copilărie, școală, facultate,
   
1:13:41 you know, în întreaga lor existență.
the whole business of existence.  
   
1:13:45 You’re hurt, which is, you have Când ești rănit, tu îți faci o
an image about yourself which is hurt. imagine despre tine cel rănit.
   
1:13:52 Do you see that as an actuality? Simțiți asta ca pe o realitate?
   
1:13:55 If you see that as an actuality, Dacă o percepeți ca pe o realitate, atunci
that the very essence of you is hurt, însăși esența voastră este atinsă,
   
1:14:03 then what will you do about it? apoi, ce poți face?
   
1:14:13 There are the past hurts, Sunt durerile trecutului, iar tu vrei
and you want to prevent future hurts. să te protejezi de dureri viitoare.
   
1:14:21 Can the past hurts be wiped away Pot fi durerile trecutului șterse încât
so that you can never be hurt, să nu te mai îndurereze niciodată?
   
1:14:29 which doesn’t mean - Ceea ce nu presupune că
that you become like a stone. devii ca o piatră.
   
1:14:34 Never to be hurt. Să nu te mai simți rănit niciodată.
   
1:14:42 You see, you never ask Vedeți, niciodată nu v-ați pus
these questions. Ask them! asemenea întrebări. Puneți-le!
   
1:14:58 Q: If you lose security, Î: Dacă îți pierzi siguranța,
then you are hurt. atunci simți durere.
   
1:15:02 K: Sir, why are you hurt? K: Domnule, de ce eşti rănit?
   
1:15:06 You, who are hurt, what is the ‘you’? Tu, care ești rănit,
  ce este acel „tu”?
   
1:15:11 The image you have about yourself, no? Imaginea pe care o ai
  despre tine însuți, nu-i așa?
   
1:15:15 I’m a Christian, Sunt Creștin, Budist, Hindus,
I’m a Buddhist, I’m a Hindu,  
   
1:15:17 I am proud, I am vain – you follow? sunt mândru, sunt vanitos - mă urmăriți?
– all that is ‘you.’ toate acestea ești „tu”.
   
1:15:21 Or, you think you are God, Sau crezi că ești Dumnezeu,
   
1:15:24 or a superior spiritual something sau o ființă spirituală superioară,
inside you, which is above all this, care este deasupra de toate acestea,
   
1:15:30 which is, again, a process of thought. ceea ce este, din nou,
Right? un proces de gândului, nu-i așa?
   
1:15:36 So, the process of thought is hurt. Deci, procesul gândului este rănit.
   
1:15:44 And how do you prevent future hurts? Și cum puteți preîntâmpina
  dureri viitoare?
   
1:15:48 Not by resistance, not by withdrawal, Nu prin rezistență, nu prin izolare,
   
1:15:52 not by becoming more and more hard. nu prin a deveni din ce în ce mai dur.
   
1:16:02 Do you want to wipe out your hurts, Vreți să ștergeți durerile sau
or do you love your hurts? vă iubiți rănile?
   
1:16:10 No, do please. Vă rog.
   
1:16:17 Do you want to keep your hurts? Vreți să vă păstrați rănile?
   
1:16:21 There is great pleasure Este o mare plăcere în
in keeping them a le păstra,
   
1:16:27 because that gives you vitality, pentru că îți dau vitalitate,
energy to hurt somebody else. energie ca să rănești pe altcineva.
   
1:16:38 If you want to be free of all hurts, Dacă vrei să te eliberezi de acele dureri,
what will you do? ce vei face?
   
1:16:43 So that you are never, Astfel încât niciodată,
under any circumstances, în nicio circumstanță,
   
1:16:47 in your relationship with the world, în relația ta cu lumea,
or with your friends, cu prietenii tăi,
   
1:16:51 never to be hurt. să nu mai fii rănit.
Do you know what it means? Știți ce înseamnă asta?
   
1:16:56 To have a mind Să ai o minte
that is incapable of being hurt. care nu poate fi rănită.
   
1:17:04 Hurt – also, Durerea - dar, pe de altă parte,
the other side is flattery. este și mândria.
   
1:17:09 Both are the same. Amândouă sunt la fel.
   
1:17:11 So, is it possible Este posibil să nu mai fii rănit?
to end this being hurt?  
   
1:17:29 Do you want to find out? Vreți să aflați?
   
1:17:40 I’d better stop. Mai bine mă opresc.
Q: Please, go on. Î: Vă rog, continuați.
   
1:17:44 K: All right, all right. K: Bine, bine.
   
1:17:46 Do you really want to go into this? Chiar vreți să mergem mai departe?
Q: Yes. Î: Da.
   
1:17:49 K: All right, sir, I’II do it for you. K: Bine, domnule. O voi face pentru voi.
But, do it. You understand? Dar acționați. Înţelegeţi?
   
1:17:54 Not just live with words and ideas, Nu trăiți doar prin cuvinte și idei,
but do it, acționați,
   
1:17:57 because then you are free. pentru că atunci veți deveni liberi.
   
1:18:01 Then you blossom in goodness, Atunci, bunătatea va înflori în voi,
you flower in goodness, then. vă veți împodobi cu bunătate.
   
1:18:11 What is hurt? I’m going to go into it. Ce este durerea? O voi aborda mai profund.
   
1:18:14 Don’t go verbally but, actually, Nu rămâneți la nivelul cuvintelor, ci
look at yourself and go into yourself. pătrundeți adânc în voi înșivă.
   
1:18:19 You are hurt. Vă simțiți plini de durere.
   
1:18:21 Your parents hurt you Părinții ți-au provocat suferință
when you’re a child, când erai copil,
   
1:18:25 your friends, when you’re a child prietenii, în copilărie, ți-au provocat
or a boy, hurt you, psychologically, suferințe, psihologic,
   
1:18:30 then in the school, they hurt you, apoi, la școală, ai fost jignit,
   
1:18:32 by saying you must be spunând că trebuie să fii la fel de
as clever as your brother, inteligent ca fratele tău,
   
1:18:35 or your uncle, or your headmaster, ca unchiul tău, ca directorul,
or whatever it is, sau mai știu eu cine,
   
1:18:39 and then college, you pass exams apoi, la facultate, ai trecut examene,
and if you fail, you’re hurt. dar, dacă ai eșuat, ai fost rănit.
   
1:18:44 And if you don’t get a job, Dacă nu ai obținut un serviciu,
you’re hurt. te-ai simțit rănit.
   
1:18:46 Everything in the world Totul în lumea aceasta este construit
is put together so that it hurts you. ca să te rănească.
   
1:18:55 Our education which is so rotten, Educația noastră, atât de putredă,
hurts you. vă răneşte.
   
1:19:01 So, you are hurt. Așadar, sunteţi răniţi.
   
1:19:07 Do you actually realise Vă dați seama cu adevărat
that you’re hurt? că sunteți răniți?
   
1:19:13 And see the results of being hurt În consecință și tu vrei să-i
– you want to hurt others. răneşti pe ceilalți.
   
1:19:21 From that, arises anger, Din asta se naște furia,
resistance, you withdraw, rezistența, te izolezi,
   
1:19:28 become more and more eşti din ce în ce mai separat
inwardly separate. în interior.
   
1:19:36 And the more you are Și cu cât ești lăuntric mai separat,
inwardly separate, withdrawing, mai izolat,
   
1:19:39 the more you’re hurt. cu atât ești mai rănit.
   
1:19:42 So, you build a wall around yourself Construiești un zid în jurul tău
and pretend that you’re very... și pretinzi că ești foarte...
   
1:19:47 you know, but always within the wall. știți voi, dar mereu între ziduri.
   
1:19:50 These are all the symptoms. Acestea sunt toate simpomele.
   
1:19:53 So, you’re hurt. Așadar, te simți rănit.
   
1:19:56 And if you really, deeply Și dacă înțelegi că ești rănit
realise that you’re hurt, cu adevărat și în profunzime,
   
1:20:01 not only at the conscious level nu numai la nivelul conștient,
but deep down, ci mult mai adânc,
   
1:20:06 then, what will you do? ce poți face?
   
1:20:15 Now, how does this hurt take place? Cum se face că eşti rănit?
   
1:20:20 Because you have Pentru că tu ai
an image about yourself. o imagine despre tine.
   
1:20:23 Suppose if I have Să Presupunem că eu am
an image about myself o imagine despre mine
   
1:20:27 that I’m always sitting on a platform stând mereu pe o platformă
talking to an audience și vorbind unui auditoriu
   
1:20:30 – thank God, I don’t – - mulțumesc lui Dumnezeu, nu-i așa -
   
1:20:33 and if the audience disapproves iar dacă audiența nu mă aprobă sau
or doesn’t come, I’m hurt nu vine, atunci mă simt rănit,
   
1:20:39 because I have an image about myself. pentru că eu am o imagine
  despre mine însumi.
   
1:20:43 So, the fact is, as long as I have Adevărul este că, atâta timp cât
an image about myself eu am o imagine despre mine,
   
1:20:48 that image is going to be hurt. acea imagine va putea fi rănită.
   
1:20:53 Right? That’s clear, isn’t it? Corect? E clar, nu-i așa?
   
1:20:58 Now, is it possible to live Este posibil să trăim
without a single image? fără nicio imagine?
   
1:21:05 Which means no conclusions, which Care înseamnă fără concluzii,
is a form of image, no prejudice. fără prejudecăți.
   
1:21:12 You follow? All these are images. Toate acestea sunt imagini.
  Mă urmăriți?
   
1:21:19 And at the moment when you insult me, Iar în momentul în care mă insultați,
   
1:21:26 which is, at the moment you say adică spuneți ceva care este
something contrary to the image în contradicție cu imaginea
   
1:21:31 which I have about myself, pe care o am despre mine însumi,
   
1:21:33 then you hurt me. atunci mă răniţi.
   
1:21:36 Now, at that moment, În acel moment
when you are saying în care spuneți
   
1:21:39 something that is harmful, hurtful, ceva jignitor, dureros,
   
1:21:42 if I am aware of what you’re saying, dacă sunt conștient
  de ceea ce spuneți,
   
1:21:45 give my total attention îmi îndrept toată atenția
to what you’re saying. spre ceea ce spuneți.
   
1:21:49 You understand? Înțelegeți?
   
1:21:52 At the second when you want În secunda în care vreți să mă răniţi
to hurt me by saying something spunând ceva,
   
1:21:56 I give my attention to it, then eu îmi îndrept atenția spre aceasta,
there is no registration taking place. astfel nu are loc nicio înregistrare.
   
1:22:01 You understand this? Înțelegeți?
   
1:22:03 It is only when there is inattention Doar când este lipsă de atenție,
   
1:22:07 the registration of hurt takes place, are loc înregistrarea
or flattery. durerii sau a mândriei.
   
1:22:13 Now, can you give, Când cineva vă spune că sunteți nebun,
when somebody says you’re a fool,  
   
1:22:19 can you, at that moment, puteți, în acel moment, să îi acordați
give your total attention? întreaga voastră atenție?
   
1:22:29 If you do, then there is no hurt. Dacă puteți, atunci nu există o rană.
   
1:22:34 The past hurts have gone Rănile trecutului s-au dizolvat
in that attention. în acea atenție.
   
1:22:38 Attention is like a flame that burns Atenția este ca o flamă care arde
out the past and the present hurt. rana din trecut și din prezent.
   
1:22:47 Have you got this? Ați înțeles?
   
1:22:52 That’s enough for today. Este destul pentru astăzi.