Krishnamurti Subtitles

Plăcerea este un factor de condiționare

Brockwood Park - 29 August 1976

Public Talk 20:19 May we go on talking about Putem continua discuţia
what we said, yesterday morning? de ieri dimineaţă?
   
0:34 We were saying how important it is Spuneam cât de important este
   
0:39 that there should be transformation să existe o transformare a
in the human consciousness. conştiinţei umane.
   
0:49 I think it is fairly obvious Cred că este destul de evident
   
0:50 why it is so absolutely de ce această transformare
necessary and urgent. este absolut necesară şi urgentă.
   
0:58 One can observe right throughout Se poate observa că în lume
the world, there is great disorder există o mare dezordine
   
1:06 – politically, religiously, – la nivel politic, religios
economically economic.
   
1:10 and in our social relationship dar și în relaţiile sociale
– which is society. – adică în societate.
   
1:17 There are wars, cruelty, Există războaie, cruzime,
every form of distortion multe forme de denaturare
   
1:30 and, apparently, no religious person şi se pare că, nicio persoană religioasă
or group of people, sau grup de persoane
   
1:35 have transformed themselves, nu s-au transformat în mod radical,
radically,  
   
1:40 and so affected astfel încât să influenţeze per
the whole of human consciousness. ansamblu conştiinţa umană.
   
1:47 And what we were saying, yesterday Şi ieri spuneam
   
1:49 was that when there is că, atunci când există o
human transformation, transformare a omului,
   
1:59 that is, there is a transformation adică există o transformare
   
2:03 in the content of your consciousness în conţinutul conştiinţei tale
– which is you – – adică tu –
   
2:08 then that very transformation această transformare
affects the whole of mankind. influenţează întreaga umanitate.
   
2:16 Which, again, is fairly clear Din nou, este foarte clar
   
2:20 and I hope one understands this fact şi sper să se înţeleagă faptul
   
2:24 that where there is că acolo, unde există o
radical transformation, transformare radicală,
   
2:33 actual, not theoretical, not reală, nu teoretică, nu ideatică sau
an ideational or a hypothetical change doar o schimbare ipotetică,
   
2:43 but actual transformation ci o transformare reală
in our consciousness, în conştiinţa noastră,
   
2:47 in you, as a human being, în tine, ca fiinţă umană,
   
2:49 then that transformation brings acea transformarea produce
about quite a different atmosphere o altfel de atmosferă
   
2:56 in the consciousness of the world. în conştiinţa lumii.
I think this is clear, Cred că este clar,
   
3:03 because one can see how people deoarece oricine poate observa
  modul în care, persoane
   
3:07 – however neurotic, like Hitler, – nevrotice, precum Hitler,
this person and that – și alții –
   
3:10 have affected the world. au afectat lumea.
   
3:16 So, it is necessary, Aşadar, e necesar,
if we are at all serious, dacă suntem serioşi,
   
3:22 if we are at all concerned dacă suntem preocupaţi de
with human behaviour, human condition, comportamentul uman, de condiţia umană
   
3:29 and the urgency şi de urgenţa
of that transformation, acestei transformări,
   
3:34 we must examine, together, ca noi, împreună,
our consciousness, să ne examinăm conştiinţa,
   
3:42 that is, what you are, what we are. adică ceea ce eşti tu,
  ceea ce suntem toţi.
   
3:49 And, apparently, very few have applied Şi aparent, foarte puţini au
themselves to this transformation. realizat această transformare.
   
3:58 They have talked about it, S-a vorbit despre ea,
volumes have been written about it, au fost scrise cărţi despre asta,
   
4:05 by the psychologists, de către psihologi,
philosophers and the analysts. filozofi şi analişti.
   
4:09 But, in fact, very few human beings În realitate însă foarte puţine fiinţe
have radically transformed themselves. umane s-au transformat pe sine.
   
4:18 They are concerned with the outer Ei sunt preocupaţi de ajustări exterioare,
trimmings, the frills, the branches, de zorzoane, lucruri nesemnificative,
   
4:26 but have not tackled dar nu au cercetat
the very root of our existence esenţa existenţei noastre
   
4:32 to find out what is totally wrong pentru a afla ce este greşit la noi,
with us, why we behave like this. de ce ne comportăm astfel.
   
4:39 So, what we were saying, yesterday, Aşadar, spuneam ieri- şi
if we may continue with it today, vom continua astăzi-
   
4:50 that in our consciousness, că în conştiinţa noastră
there are three principal factors: există trei factori principali:
   
4:58 fear, with all frica, cu toate efectele sale,
the complications of fear  
   
5:03 – please, observe it in yourself, –vă rog, observaţi asta la voi,
don’t merely listen to my words. nu ascultaţi doar cuvintele mele.
   
5:09 Description is not the described. Descrierea nu este ceea ce este descris.
The word is not the thing. Cuvântul nu este obiectul.
   
5:18 Unless one observes oneself through Dacă cineva se observă pe sine prin
what is described – the description – modul în care este descris – descrierea –
   
5:27 then you can go into yourself atunci poate pătrunde în sine şi
and observe the described – the fact. poate observa ceea ce este descris – faptul.
   
5:34 So, we were saying, yesterday, Spuneam ieri deci, că
there are three factors, există trei factori,
   
5:39 major factors in our consciousness importanţi, în conştiinţa noastră,
which is fear, pleasure, care sunt frica, plăcerea,
   
5:47 the pursuit of pleasure căutarea plăcerii şi o mare supărare,
and great sorrow,  
   
5:52 sorrow implying grief, care implică durere,
travail, anxiety, chinuri, anxietate,
   
5:58 every form of neurotic behaviour, orice formă de comportament nevrotic
all that is in our consciousness. care există în conştiinţa noastră.
   
6:10 And is it possible Şi este oare posibil
to change that consciousness să schimbăm acestă conştiinţă
   
6:15 – to bring about a profound revolution –să producem o revoluţie profundă
in that consciousness? în această conştiinţă?
   
6:30 And if you are Şi dacă sunteţi cu adevărat
really concerned about it preocupaţi de asta,
   
6:33 we can then share the thing, putem experimenta împreună.
together.  
   
6:36 But if you are merely Dar dacă vă jucaţi
playing with words and theories, doar cu cuvinte şi teorii,
   
6:40 and beliefs and dogmas, cu credinţe şi dogme şi vă alăturaţi
and joining this group or that group, acestui grup sau altuia,
   
6:44 this guru or that guru, acestui guru sau altuia,
   
6:46 then, I’m afraid, we have very atunci mă tem că avem foarte puţine
little in common with each other. în comun.
   
6:53 So, if you’re concerned, then Aşadar, dacă sunteţi preocupaţi
we were talking yesterday about fear. de asta, ieri, vorbeam despre frică.
   
7:03 We said that fear Spuneam că frica este
is the movement of thought, mişcarea gândului,
   
7:14 movement of thought, as time. mişcarea gândului, ca timp.
   
7:19 It is very simple. Este foarte simplu.
Don’t let’s complicate it. Haideţi să nu o complicăm.
   
7:22 Time, in the sense, Timpul, în sensul că persoana
one is afraid of tomorrow, se teme de ziua de mâine,
   
7:29 or one is afraid of things sau se teme de lucruri
that have happened in the past care s-au întâmplat în trecut
   
7:34 and not wanting it repeated, şi nu vrea ca acestea
again, in the future. să se repete în viitor.
   
7:38 So, thought is a movement in time. Aşadar, gândul este o mişcare în timp.
   
7:50 Right? Corect?
   
7:52 And fear is part of that Iar frica este o parte
movement of thought. a mişcării gândului.
   
8:04 Right? Corect?
   
8:06 Please, look at it. Vă rog, observaţi.
We are communicating with each other. Comunicăm unii cu alţii.
   
8:14 Communication implies sharing Comunicarea presupune a împărtăşi
not only the verbal meaning nu doar sensul verbal,
   
8:23 but the actual substance of the word ci substanţa reală a cuvântului
   
8:28 – the significance of the word – – semnificaţia cuvântului –
the depth of the word. profunzimea lui.
   
8:33 So, we are, together, exploring. Aşadar, explorăm împreună.
   
8:39 We are not telling you what to do, Nu vă spunem ce să faceţi,
   
8:45 because we are used pentru că suntem obişnuiţi
to this habit of following others, cu deprinderea de a-i urma pe alţii,
   
8:52 therefore, we establish an authority de aceea, noi stabilim o autoritate
and then accept that authority apoi o acceptăm,
   
8:58 because, in ourselves, deoarece, în noi înşine,
we are disorderly suntem haotici
   
9:02 and out of that disorder, şi din această dezordine
we create an authority noi creăm o autoritate
   
9:09 who we hope will help us care sperăm să ne ajute
to get out of our confusion. să ieşim din confuzie.
   
9:17 On the contrary, we are saying, Noi spunem, cu privire la minte, psihic,
in the matters of the mind, psyche,  
   
9:23 in the matters of spiritual things la lucrurile spirituale– dacă pot folosi
– if I may use that word ‘spiritual,’ acest cuvânt „spiritual”,
   
9:31 it rather stinks, but doesn’t matter, care este mai degrabă neplăcut,
we’ll use that word – dar totuşi îl voi folosi –
   
9:39 there is no authority, că nu există nici autoritate,
there’s no guru, nu există nici guru,
   
9:47 though this country is inundated deşi această ţară şi lumea vestică
and the Western world sunt asaltate
   
9:51 – by the gurus, from India. – de diferiţi guru din India.
   
9:58 So, we are saying, Spunem deci, că a comunica
communication means sharing, înseamnă a împărtăşi,
   
10:04 thinking together, observing together a gândi, a observa împreună
   
10:10 – together, not the speaker says – împreună, nu acceptaţi sau respingeţi
something, you accept it or deny it, doar pentru că vorbitorul spune asta–
   
10:16 but sharing, actually together, deci a împărtăşi cu adevărat împreună
what we are observing, in ourselves. ceea ce observăm în noi înşine.
   
10:25 So, we’ve said, thought is Deci, am spus că gândul este
a movement in time, as measure o mişcare în timp, ca măsură,
   
10:34 and that fear is şi că frica este
the movement of thought. mişcarea gândului.
   
10:42 When there is no movement of thought, Când nu există nicio mişcare
there is no fear. a gândului, nu există frică.
   
10:53 We went into it, yesterday, Ieri, am intrat destul de adânc
fairly deeply, în acest subiect
   
10:59 and perhaps I can go into it şi aş putea relua acum, pe scurt,
very, very briefly now, again,  
   
11:05 which is, fear – the root of fear, să spun ce este frica – rădăcina fricii,
   
11:13 not the various expressions of fear, nu diferite manifestări sau obiecte ale fricii,
various objects of fear,  
   
11:18 but the root of fear, ci rădăcina fricii, care este
which is so destructive, atât de distructivă,
   
11:23 which brings about such darkness, care aduce atâta întuneric,
paralysis of the mind paralizează mintea
   
11:30 – that fear, does it come about – acea frică, vine ea oare
through the word ‘fear’ din cuvântul „frică”
   
11:41 or is it independent of the word? sau independent de cuvânt?
   
11:45 Please, observe, examine your fear Vă rog, observaţi, examinaţi propria frică
in that way, as we are describing. în acest mod, aşa cum îl descriem.
   
11:52 Does fear exist without the word Există frica în absenţa cuvântului
   
11:57 or does the word ‘fear’ create fear? sau cuvântul însuşi o crează?
That’s one problem. Acesta este un aspect.
   
12:02 Then, how do you observe fear? Apoi, cum observaţi frica?
   
12:13 When you say, ‘I know I’m afraid,’ Când spuneţi: „Ştiu că mi-e frică”,
how do you know? de unde ştiţi asta?
   
12:21 Is your knowledge based Cunoaşterea voastră se bazează
on past experiences of fear? pe frica experimentată în trecut?
   
12:29 So, you are looking at the fresh fear Vă uitaţi deci, la frica cea nouă şi
with the eyes of the past vă amintiţi de trecut,
   
12:37 and, therefore, dând putere fricii nou apărute.
giving to that new fear, strength.  
   
12:43 You’ve understood? Înţelegeţi?
   
12:48 That is, I’m afraid of something Adică, mi-e frică de ceva ce
I have done, or something I might do, am făcut, sau aș putea face,
   
12:58 and that thing, şi numesc acest lucru „frică”.
I have named it as ‘fear.’  
   
13:06 When I have named it, Când am numit-o, am recunoscut-o.
I have recognised it.  
   
13:12 And the recognition of it Iar recunoașterea întărește
only strengthens the fact of fear. starea de frică.
   
13:18 Now, is it possible to be aware of Este posibil oare, să devenim conștienți
that fear, the new expression of fear, de acea frică, de noua ei manifestare,
   
13:28 and not name it, and observe it? și să nu o numim, să o observăm?
You’ve understood? Ați înțeles?
   
13:41 Is this clear? Este clar?
May we go on, from there? Putem continua?
   
13:45 That is, to look at the new Să cercetăm deci
   
13:58 or the fresh form of sensation noua sau proaspăta senzație
which we call ‘fear’ pe care o numim „frică”
   
14:03 without categorising it, fără să o clasificăm,
without putting it into a frame fără să o încadrăm undeva,
   
14:13 and, thereby, giving it vitality. oferindu-i astfel vitalitate.
   
14:21 So, is it possible to observe Este posibil oare să observați
that fear without naming, frica fără să o numiți,
   
14:30 without trying to suppress, analyse, fără să încercaţi să o reprimați, analizați,
escape from it, just to observe it? să scăpați de ea, doar să o observați?
   
14:38 And you cannot observe it Și nu o puteți observa dacă
if you’ve put it in a frame, ați încadrat-o într-un tipar,
   
14:44 because we’ve already pentru că aţi prins-o deja
captured it and held it. și o păstrați.
   
14:49 So, what then becomes important is Este important deci, modul în care
how you observe your fear, vă observați frica,
   
14:58 how you look at it. cum o priviţi.
   
15:01 Do you look at it Vă uitați la ea ca la o entitate
as an entity separate from fear? separată de frică?
   
15:10 You understand this? Înțelegeți?
   
15:12 That is, do you say, Adică spuneţi
‘Fear is different from me’ „Frica este diferită de mine”
   
15:18 – or, the fact is, fear is you? -dar, de fapt, frica ești tu?
Right? Corect?
   
15:25 Please, this is very important Vă rog, e foarte important să înțelegeți,
to understand  
   
15:29 because on this whole thing pentru că cercetarea noastră
depends our investigation: depinde de asta:
   
15:35 how you observe. cum observați.
   
15:40 Do you observe as a separate entity Sunteţi o entitate separată când observați
– the observer – - observatorul -
   
15:49 and look at that fear, și vă uitaţi la acea frică,
which is the observed, adică ceea ce este observat
   
15:53 something different, ca la ceva diferit, separat de voi?
something separated from you?  
   
16:01 If it is separated from you Dacă este separată de voi,
then there is a gap, atunci există o lacună,
   
16:07 there’s an interval. există o întrerupere.
   
16:10 Then, you try to suppress it, Şi încercați să o suprimați și
you try to control it, să o controlați,
   
16:16 you try to run away from it, încercați să fugiți de ea,
analyse it – să o analizați -
   
16:19 and so there’s constant battle și astfel se dă o luptă continuă.
going on.  
   
16:25 Where there is division, Unde este separare, trebuie
there must be conflict, să fie conflict,
   
16:30 like in nationalities, ca între națiuni, în diferența
in every class difference, and so on. dintre clase etc.
   
16:34 Wherever there is division Oriunde există separare între
between the Catholic, Protestant, Catolici, Protestanți,
   
16:38 Hindu, Muslim – whatever it is – Hinduși, Musulmani - sau oricare alții -
   
16:43 there must be conflict, trebuie să fie conflict,
struggle, pain. luptă, suferință.
   
16:50 So, one has to find out, very Așa că trebuie să înțelegem cu atenție
carefully, why this division exists. de ce există această separare.
   
16:58 Is it an illusion Este aceasta o iluzie,
or is it an actuality? sau este o realitate?
   
17:07 Like anger, La fel, furia
   
17:09 anger is not separate from you ea nu este separată de voi,
– when you say, ‘I’m angry,’ – când spui: „Sunt furios”,
   
17:11 you are anger, it’s part of you. tu ești furia, este o parte din tine.
   
17:15 But when you are afraid, Dar când îți este frică,
it’s not part of you. aceasta nu este o parte din tine.
   
17:19 You say, ‘I’m going to do Spui: ”Am de gând să fac ceva
something about it.’ în legătură cu asta”.
   
17:24 So, you have created a division, Astfel, ai creat o separare,
and hence, conflict. prin urmare, un conflict.
   
17:30 Whereas, when you observe fear, În timp ce când observi frica,
that fear is you, part of you, acea frică ești tu, o parte din tine,
   
17:41 so the observer is the past. iar observatorul este trecutul.
   
17:47 Please, understand this, very deeply. Vă rog înțelegeți aceasta foarte profund.
   
17:50 The observer is the past. Observatorul este trecutul.
   
17:54 He has accumulated a great deal El a acumulat multă cunoaștere,
of knowledge, experience experiență
   
18:00 and with that memory, he looks. și privește prin intermediul amintirilor,
   
18:06 So, the past meets the present Deci, trecutul întâlnește prezentul
   
18:11 and says, și spune: „Sunt diferit de prezent”,
‘I am different from the present,’  
   
18:16 whereas, the observer în timp ce observatorul este observatul.
is the observed. Right? Corect?
   
18:22 Please, get this. Vă rog, rețineți asta.
   
18:24 The thinker is the thought. Gânditorul este gândul.
There is no thinker without thought. Nu există gânditor fără gând.
   
18:31 The experiencer is the experience. Cel care experimentează, este experiența.
Right? Corect?
   
18:41 Let’s look into it a little bit more. Să cercetăm mai îndeaproape.
   
18:44 That is, when you experience Când experimentezi ceva,
something, you must recognise it, trebuie să recunoști acel ceva,
   
18:51 otherwise, it’s not an experience. altfel, nu este o experiență.
Right? Corect?
   
18:57 So, recognition means A recunoaște înseamnă
you’ve already known it, că deja ai cunoscut acel lucru,
   
19:04 so, it’s nothing new. deci, nu este nimic nou.
   
19:08 So, the experiencer is the experience. Astfel, experimentatorul este experiența.
   
19:13 Like the analyser, when you go La fel cu un analist, când mergeți
to an analyst or the analyser, la un analist,
   
19:17 when you analyse yourself când analizați voi înșivă
– the analyser is the analysed. - analistul este analizatul.
   
19:24 Right? See this, clearly. Corect? E clar.
For God’s… Understand? Pentru Dumnezeu... Înțelegeți?
   
19:28 If you once understand De îndată ce înțelegeți
this basic principle principiul de bază
   
19:31 then, we can go much further. putem merge mai departe.
   
19:34 Which is, you eliminate conflict, Înseamnă că ați eliminat
altogether conflictul pe deplin
   
19:43 – inwardly, as well as outwardly. - atât interior, cât și exterior.
Right? Corect?
   
19:51 So, when you observe fear, Așadar, când observați frica,
   
19:56 are you observing it as a separate o observați ca o persoană separată iar
person and fear is not part of you frica nu este o parte din voi
   
20:06 and, therefore, și, prin urmare,
you are in conflict with it? sunteți în conflict cu ea?
   
20:09 But when the thinker is the thought, Dar când gânditorul este gândul,
the observer is the observed, observatorul este observatul,
   
20:18 what takes place? ce se întâmplă atunci?
You understand my question, now? Înțelegeți întrebarea mea acum?
   
20:23 You have eliminated conflict, Ați eliminat conflictul în totalitate.
altogether.  
   
20:28 Therefore, you have the energy, În consecință, aveți energia și puteţi
the attention to give to that fact da atenție acelui fapt
   
20:34 – which you call ‘fear.’ - pe care îl numiți „frică”.
   
20:37 It’s only when you are not attentive, Dacă nu sunteți atenţi ,
fear continues. continuă să existe frică .
   
20:43 Right. Is this somewhat clear? Corect. Este oarecum clar?
   
20:51 So, this is what we were saying, Asta spuneam ieri
yesterday  
   
20:56 – it took an hour and a quarter – - a durat o oră și un sfert -
   
20:58 we’re trying to make a résumé of it, acum am încercat să facem
in a few minutes. un rezumat, în câteva minute.
   
21:03 So, we must go on Continuăm cu un alt factor, care este,
with another factor, which is  
   
21:08 as we said, in human consciousness așa cum spus, în conștiința umană,
which is so limited, care este atât de limitată,
   
21:14 so conditioned by these three factors: atât de condiționată de acești
fear, pleasure, sorrow trei factori: frica, plăcerea, regretul
   
21:23 – it is limited by that - este limitată de ei
   
21:26 and the content of consciousness iar conținutul conștiinței este
is consciousness, isn’t it? conștiința, nu-i așa?
   
21:34 The house is what is inside. Casa este ceea ce se află înăuntru.
   
21:38 So, our consciousness has Deci, conștiința noastră are
these three main factors trei factori importanți
   
21:48 and unless these main factors și, dacă acești factori nu sunt înțeleși
are understood and gone beyond, în profunzime,
   
21:54 our consciousness is limited, conștiința noastră este limitată,
is conditioned by these three factors este condiționată de acești trei factori,
   
22:03 and, therefore, there can be și de aceea nu este posibilă
no radical transformation. nicio transformare radicală.
   
22:08 We are concerned Ne preocupă transformarea radicală,
with the radical transformation,  
   
22:12 not trimming nu doar ajustări exterioare ale vieții,
the outward edges of life,  
   
22:16 but the deep problems ci problemele profunde
which confront man, cu care se confruntă omul
   
22:21 and to change them, radically. și cum să le schimbe radical.
   
22:24 So, now we’re going Acum, vom vorbi despre plăcere,
to talk about pleasure,  
   
22:30 which is one of the greatest care este unul dintre cei mai importanți
factors in our life. factorii din viața noastră.
   
22:37 We’re not saying it’s right or wrong, Nu spunem că este corect sau greşit,
it’s good or bad, bună sau rea,
   
22:44 we are looking at it, we are o cercetăm, explorăm conținutul plăcerii,
exploring the content of pleasure,  
   
22:50 why human beings, de ce oamenii din întreaga lume
right throughout the world,  
   
22:55 have pursued pleasure caută plăcerea sub diferite forme:
in different forms:  
   
23:02 pleasure through religion plăcerea prin religie,
   
23:05 – essentially, - în mod esențial, atunci când căutați
when you seek what you call ‘God,’ ceea ce numiți „Dumnezeu”,
   
23:08 it is, ultimately, pleasure. este, în cele din urmă, plăcere.
   
23:12 Pleasure in multiple forms – sexual Plăcerea în multiple forme -
pleasure, pleasure of possession, plăcerea sexuală, plăcerea de a poseda,
   
23:23 pleasure of attachment, plăcerea atașamentului,
in which is involved fear în care este implicată frica,
   
23:27 – but we’ll go into it, presently – - dar vom aborda acest aspect imediat -
   
23:31 pleasure in achievement, in success, plăcerea în realizări, în a avea succes,
pleasure in arrogance, în aroganță,
   
23:41 pleasure in having plăcerea de a avea
a tremendous reputation. o reputație extraordinară.
   
23:47 So, there are these extraordinary Deci, există aceste forme de
forms of complicated pleasure. plăcere complicată.
   
23:53 Why do human beings pursue this? De ce caută oamenii toate acestea?
   
24:00 It’s not only in the modern age Nu numai azi, ci din cele
but also, from the ancient of times, mai vechi timpuri,
   
24:05 this has been plăcerea a fost unul
one of the major factors. dintre factorii principali.
   
24:10 And religion, throughout the world, Și religia, din toată lumea, a spus
has said  
   
24:13 – organised religion, - religia organizată, care este bazată
which is based on authority, belief, pe autoritate, credință,
   
24:18 superstition and all the rest of it – superstiție și toate celelalte -
   
24:21 organised religions have said, religiile organizate au spus:
‘You must eliminate pleasure, "Trebuie să eliminați plăcerea,
   
24:29 which is desire, care este dorință,
   
24:33 because,’ they said, pentru că" ei spuneau că „dacă
‘if you are seeking pleasure tu cauți plăcere,
   
24:40 you cannot find God, nu-l poți găsi pe Dumnezeu sau
or you cannot serve God.’ nu îl poți servi pe Dumnezeu”.
   
24:44 So, we are saying, Noi spunem, hai să explorăm,
let us explore it,  
   
24:49 not deny it or accept it, nu negăm şi nici nu acceptăm,
nor say, ‘What is wrong with it, nici nu spunem: „Ce este rău în asta,
   
24:56 why shouldn’t I seek pleasure?’ de ce să nu caut plăcerea?”,
   
24:58 but we are trying to explore the whole noi încercăm să explorăm întreaga
structure and the nature of pleasure structură și natură a plăcerii
   
25:07 – if you are willing. - dacă sunteți dispuși.
   
25:09 If pleasure is all important to you, Dacă plăcerea este foarte importantă
then don’t examine it, pentru voi, atunci nu o cercetați,
   
25:14 because it’s going pentru că multe lucruri vor fi dărâmate.
to destroy a lot of things.  
   
25:25 As we said, yesterday also, Așa cum am spus și ieri, pentru
to understand pleasure, deeply, a înțelege plăcerea, în profunzime,
   
25:35 what is its significance, care este semnificația ei, valoarea ei,
what is its worth,  
   
25:38 we must examine, very closely, trebuie să cercetăm îndeaproape
what is thinking, ce este gândirea,
   
25:44 because part of pleasure pentru că gândirea și imaginația
is thinking, imagining, sunt o parte a plăcerii,
   
25:50 making pictures, making images. când creăm scene, imagini.
You understand? Înțelegeți?
   
25:57 So, we must go into the question, Așa că trebuie să cercetăm în
very deeply, if you want to, profunzime, dacă doriți,
   
26:04 into the problem or into the question problema sau sau să ne întrebăm
of what is thinking. ce este gândirea.
   
26:11 As we said, also, yesterday, Așa cum am spus și ieri, aceasta
this is part of meditation, este parte a meditației,
   
26:17 the investigation cercetării sau examinarea fricii,
or the examination of fear,  
   
26:23 the examination and examinarea și
the understanding of pleasure înțelegerea plăcerii
   
26:27 and the ending of sorrow, şi sfârşitul supărării,
is part of meditation. este parte a meditației.
   
26:33 Not the repetition of some mantra, Nu repetarea unor mantre,
sitting in a corner stând într-un colț,
   
26:38 and going off into some și având tot felul de viziuni
kind of nonsensical visions, fără sens,
   
26:44 but this is the foundation ci acesta este fundamentul
– please, see this – - vă rog, înţelegeţi -
   
26:48 this is the foundation of meditation. acesta este fundamentul meditației.
   
26:52 If you are not deeply established Dacă nu sunteți profund ancorați
in this foundation, în acest fundament,
   
26:59 your meditation is bound meditația voastră vă va conduce
to lead to illusion – meaningless. la o iluzie - o lipsă de sens.
   
27:06 So, we’re going to, now, together, Acum, vom examina împreună
examine what is thinking. ce este gândirea.
   
27:14 Because all our structure Pentru că toată structura noastră, toate
all our action, all our beliefs, acțiunile și credințele noastre,
   
27:20 all our religions – though they say toate religiile noastre - cu toate că
it’s revelation – all the rest of it, se spune că sunt revelate - și altele
   
27:27 is essentially based on thought. sunt bazate în mod esențial pe gând.
   
27:32 Right? Corect?
You cannot possibly deny that. Nu puteți nega aceasta.
   
27:41 So, we are going to look into, first, Așa că, înainte de a examina
before we examine what is pleasure ce este plăcerea,
   
27:47 we must first look să vedem mai întâi
at what is thinking. ce este gândirea.
   
27:52 Please don’t accept what I am saying, Vă rog nu acceptați ceea ce spun,
what the speaker is saying, ceea ce vorbitorul spune,
   
27:57 look at your own movement of thinking. cercetați propria voastră
  mișcare a gândirii.
   
28:05 What is thinking Ce este gândirea
– not thinking about something, - nu a ne gândi la ceva anume,
   
28:10 but thinking itself, per se. ci gândirea însăși, în sine.
What is thinking? Ce este gândirea?
   
28:19 Is there a thinking without word, Există gândire fără cuvânt,
without a symbol, fără simbol,
   
28:27 without a picture, without an image? fără un tablou, fără o imagine?
You understand? Înțelegeți?
   
28:36 Have you ever thought without a word Ați gândit vreodată fără nici un cuvânt,
   
28:43 or is word related to thinking? ori cuvântul este legat de gândire?
   
28:52 And if word is related to thinking, Și dacă cuvântul este legat de gândire,
   
28:55 then word becomes tremendously atunci cuvântul devine foarte important,
important, which it has in our life. în viața noastră.
   
29:02 When you mention the word ‘God,’ Când spuneți cuvântul „Dumnezeu”,
you, somehow într-un oarecare fel,
   
29:05 – some extraordinary transformation are loc o transformare extraordinară.
takes place.  
   
29:09 And when you also say, ‘There is Și când spui: „Nu există Dumnezeu,
no God, God is dead,’ it stirs you. Dumnezeu a murit” asta te agită.
   
29:17 So, we are slave to words. Așadar, suntem sclavii cuvintelor.
   
29:22 ‘I’m an Englishman’ „Sunt englez!”
   
29:24 – immediately, there’s - imediat, apare o anume senzație
a certain sense of importance, de importanță,
   
29:28 or a Hindu – whatever it is. sau Hindus - sau orice altceva.
   
29:31 So, thinking, as we said, Gândirea, așa cum am spus,
   
29:37 is a movement of measure este o mișcare a măsurii
which is time, care este timpul,
   
29:45 from the past, through the present, de la trecut, la prezent,
modified to the future. modificat pentru viitor.
   
29:54 That’s the whole movement of thought. Aceasta este întreaga mișcare a gândirii.
   
29:59 Thinking then is born out of Gândirea este născută din experiență,
experience, knowledge as memory, din cunoaștere ca amintire,
   
30:11 which is stored up in the brain, care este stocată în creier,
which is obvious. ceea ce este evident.
   
30:17 So, please, this is very important Vă rog, este foarte important
   
30:20 because we’re going to discuss, pentru că urmează să discutăm
presently, what is death. imediat ce este moartea.
   
30:24 So, you must understand this, Așa că trebuie să înțelegeți asta
very deeply, foarte profund,
   
30:28 that thought is a movement. şi anume că gândul este o mișcare.
   
30:34 Movement means time Mișcarea înseamnă timp
   
30:38 – from here to there, - de aici până acolo,
what has been to what should be – de la ce a fost la ce ar trebui să fie -
   
30:43 and so on and so on și tot așa, etc.
– the ideal and the actual. - ideal și real.
   
30:50 All this is a movement of time, Totul este o mișcare a timpului,
which is thought. care este gând.
   
30:57 Thought is stored up Gândul este stocat în creier,
in the brain, in the cells în celule
   
31:03 – I’m not an expert, - eu nu sunt expert,
I’ve just watched myself. doar m-am observat pe mine.
   
31:15 Now, here arises a very interesting Acum, apare o problemă foarte interesantă,
problem, if we can go into it, dacă o putem aprofunda,
   
31:21 which is: can time have a stop? și anume: poate fi timpul oprit?
   
31:27 Not the chronological time, Nu timpul cronologic, acela când
when you catch a train and bus prinzi trenul sau autobuzul
   
31:32 – don’t confuse it, - să nu confundăm lucrurile,
then you will lose your bus. pentru că veți pierde autobuzul.
   
32:04 We are saying, or asking, Spunem sau ne întrebăm:
can time have a stop? poate fi timpul oprit?
   
32:11 Can the movement of thought Poate să înceteze mișcarea gândului?
come to an end?  
   
32:19 That is, it can come to an end. Poate să se oprească.
I’II show it if you would go into it. Vă voi arăta dacă o să continuăm.
   
32:24 The past which is all your memories, Trecutul care cuprinde toate
experiences, amintirile, experiențele,
   
32:30 remembrances, traditions, memoriile, obiceiurile și restul
all the rest of it  
   
32:34 – the past, in which we live, - trecutul, în care trăim,
of which we are – din care suntem -
   
32:41 that movement meets the present, acea mișcare întâlnește prezentul
and ends there. și se termnină acolo.
   
32:48 What we do is, meet the present, Dar noi, întâlnim prezentul,
have it modified and move on, îl modificăm și mergem mai departe,
   
32:55 so give continuity, all the time. şi astfel creăm continuitate.
You’ve understood this? Ați înțeles?
   
33:04 I’ve a problem – sexual, Am o problemă - sexuală,
the whatever problem be. nu contează ce fel de problemă.
   
33:08 I think about it, meet it and end it. Mă gândesc la ea, mă confrunt cu ea
  și astfel termin cu ea.
   
33:17 So, this is part of meditation Așadar, aceasta este parte a meditației
   
33:21 which we’ll discuss de care ne vom ocupa atunci
when we talk about meditation când vom discuta despre meditație,
   
33:24 because it’s very important to find pentru că este foarte important să aflăm
out if psychological time has an end. dacă timpul psihologic are un sfârșit.
   
33:34 Because that which ends, only then Pentru că numai când ceva se termină,
something new can take place, altceva nou îi poate lua locul,
   
33:43 not if there is constant continuity. nu dacă se crează ceva continuu.
   
33:48 Then, it’s merely mechanical. Atunci este mai degrabă ceva mecanic.
   
33:53 I won’t go into that, now, Nu voi vorbi despre aceasta acum,
because we’ll come to it, later. pentru că o sa revenim mai târziu.
   
33:57 So, thought, we said, Am spus, așadar, că gândul este o
is a movement of time and measure mișcare a timpului și o măsură
   
34:03 and it is stored in the brain. și este stocat în creier.
   
34:09 That is our process of thinking. Acesta este procesul nostru de gândire.
So, thought is that. Deci asta este gândul.
   
34:17 Now, what is pleasure? Acum, ce este plăcerea?
   
34:24 What is the difference Care este diferența dintre plăcere,
between pleasure, enjoyment, joy desfătare, bucurie
   
34:33 and there are, at rare moments și acele momente rare
in human life, ecstasy? din viața umană, extazul?
   
34:39 Not hysteria, but ecstasy. Nu isterie, ci extaz.
   
34:49 So, there are these factors: Deci, există acești factori:
ecstasy, joy, enjoyment and pleasure. extaz, bucurie, desfătare și plăcere.
   
35:02 Four different factors Patru factori diferiți
in this so-called pleasure. în așa numita plăcere.
   
35:09 What is pleasure? Ce este plăcerea?
   
35:16 Is there pleasure at the moment, Există plăcere pentru un moment,
at the second, or is pleasure after? pentru o secundă, sau este plăcere după?
   
35:26 You’re following all this? Mă urmăriți?
   
35:28 Please, do go into this with me, Vă rog, urmăriți-mă încă puțin.
a little bit.  
   
35:33 You aren’t tired, I hope, Nu sunteți obosiți, în această dimineață,
this morning, are you? nu-i așa?
   
35:35 No – good. Nu - bine.
   
35:42 We’re asking, is pleasure Întrebăm, există plăcere
at this second or is it after? acum sau după?
   
36:03 You may hear but there’re Poate voi aţi auzit, dar sunt
lots of people over there mulți oameni acolo.
   
36:22 I’m glad you have had patience. Mă bucur că ați avut răbdare.
   
36:34 We were talking about pleasure. Vorbeam despre plăcere.
   
36:43 And it’s very important Și cred că e foarte important să înțelegeți
to understand, I think,  
   
36:48 what great part it plays in our lives, ce rol important joacă în viețile noastre,
   
36:56 and we have accepted it iar noi o acceptăm ca fiind ceva natural
as a natural thing  
   
37:01 and never really examined it, și niciodată nu o examinăm foarte profund.
very deeply.  
   
37:09 We were saying that thought is Spuneam că gândul este o mișcare
a movement in time and measure. în timp și o măsură.
   
37:19 And we are asking what is, Și întrebăm ce este de fapt plăcerea?
actually, pleasure?  
   
37:25 Is there that awareness Este acea conștientizare a acelui
of that sentiment or that feeling, sentiment sau a acelei trăiri,
   
37:29 at the actual moment of experience, în momentul real al experienței,
of perception, of observation, al percepției, al observării,
   
37:37 or does it come a second after? sau apare o secundă mai târziu?
   
37:43 You understand my question? Ați înțeles întrebarea mea?
   
37:48 If it comes a second after, Dacă apare o secundă mai târziu,
then it’s the movement of thought. atunci este o mișcarea a gândului.
   
37:58 But at the actual second Dar în secunda în care vezi
of seeing some marvellous beauty ceva extraordinar de frumos
   
38:07 – the sunset, a lovely tree - apusul, un copac minunat pe
in a field or a beautiful face – un câmp sau un chip frumos -
   
38:15 at that moment of perception, în acel moment al percepției,
there is no pleasure, nu există nicio plăcere,
   
38:20 there is only perception. este doar percepție.
   
38:24 But, a few seconds later, Dar, câteva secunde mai târziu,
memory begins to operate. memoria începe să lucreze.
   
38:32 That is, thought says, Adică, gândul spune:
‘I must have more of it.’ „Trebuie să am mai mult din asta!”
   
38:39 So, at the moment, Deci pe moment, nu
there is no recording. există o înregistrare.
   
38:49 Please, this is very important Vă rog,e foarte important să înțelegeți.
to understand.  
   
38:51 At the moment of any action În momentul oricărei acțiuni
which we consider pleasurable, pe care o considerăm plăcută,
   
38:55 at that second, there is în acel moment, nu există nicio
no registration in the mind… înregistrare în minte...
   
39:00 in the brain, at all. în creier, deloc.
   
39:03 The registration takes place Înregistrarea are loc când gândul
when thought says, ‘I must have more.’ spune: „Trebuie să am mai mult”.
   
39:13 Haven’t you observed this in yourself? Ați observat asta la voi?
   
39:17 So, it is only Așadar, numai când apare gândul,
when thought takes over,  
   
39:26 then the registration process are loc procesul de înregistrare în creier.
in the brain takes place.  
   
39:33 Right? Corect?
   
39:37 And so, thought then pursues it Și astfel gândul o captează,
– in image, in desire, în imagine, în dorință,
   
39:48 in image and so on. imagini, etc.
   
39:51 So, at the moment of actual incident, În momentul real,
actual happening, când se produce ceva anume,
   
39:58 the brain is not registering, at all. creierul nu înregistrează deloc.
   
40:03 This is very important to understand Este foarte important să înțelegeți
   
40:05 because the function of the brain pentru că funcția creierului
is to register, este de a înregistra,
   
40:13 and it wants to register iar creierul vrea să înregistreze,
because in that registration pentru că în acea înregistrare
   
40:19 there’s security. Right? există siguranță. Corect?
   
40:27 And the brain can only operate Iar creierul funcţionează perfect
perfectly, when it is secure, doar când este în siguranţă,
   
40:32 either in neurotic action fie într-o acțiune nevrotică,
or a neurotic belief, sau credință nevrotică
   
40:36 there, in that, there is security. acolo, în acestea, există siguranță.
   
40:39 So, registration takes place Deci, înregistrarea are loc
in order to be secure pentru a fi în siguranţă
   
40:49 or continue the pleasure sau pentru a continua cu plăcerea
of that incident. acelui moment.
   
40:59 So, pleasure is non-existent Plăcerea este non-existentă în
at the moment of action, momentul acțiunii,
   
41:05 at the moment of perception, în momentul percepției,
it only takes place after. ea apare doar mai târziu.
   
41:13 So, can there be Poate să nu fie nicio înregistrare
no registration after, mai târziu,
   
41:21 only perception ci numai percepție
   
41:23 and not a continuity of that și nu o continuitate
which you call ‘pleasure’? a ceea ce numiți „plăcere”?
   
41:27 Have you understood what I’m saying? Înțelegeți ce spun?
   
41:33 Is this somewhat clear? Este oarecum clar?
Wait a minute. Așteptați puțin.
   
41:36 You see a mountain, Vedeți un munte, acoperit de
snow-capped, marvellous sight, zăpadă, o priveliște minunată,
   
41:45 dignity, stability, endurance demnitate, stabilitate, rezistență
– an extraordinary thing to observe. - un lucru minunat de observat.
   
41:54 Then the very dignity and the beauty Apoi demnitatea și frumusețea
and the majesty of that mountain și măreția muntelui
   
42:02 absorbs all your thought. vă absorb toate gândurile.
   
42:07 It’s so great you are absorbed in it. E atât de măreț încât sunteți
  absorbiți de peisaj.
   
42:10 But, a second later, Dar, o secundă mai târziu,
registration takes place are loc înregistrarea
   
42:14 – how marvellous that was! – ce minunat a fost!
   
42:18 The registration and the expression Înregistrarea și exprimarea în cuvinte:
in words, ‘How marvellous it is,’ „Ce minunat este!”
   
42:24 is the movement of thought. constituie mișcarea gândului.
   
42:29 So, pleasure is the continuity Astfel, plăcerea este continuitatea
of that which has happened. a ceea ce s-a întâmplat.
   
42:38 This is very simple. Este foarte simplu.
   
42:40 Sexually, in observation, Din punct de vedere sexual,
it is always after. prin observare, este întotdeauna după.
   
42:49 Now, we are saying, Acum, ne putem întreba dacă
can there be an observation only, poate exista doar observarea,
   
42:58 and not the movement of thought dar nu și mișcarea gândirii
interfering with that observation? care interferează cu observarea?
   
43:08 Have you tried this ever in your life? Ați încercat aceasta vreodată
  în viața voastră?
   
43:14 To see something beautiful, Să vezi ceva frumos, să îl observi și atât,
observe it and then end it there,  
   
43:23 not let thought take over să nu lași gândul să îl capteze și
and pursue it, să continue,
   
43:29 through image, prin imagine, prin dorință și restul?
through desire and all the rest of it?  
   
43:34 So, in order to understand Pentru a înțelege pe deplin
the full meaning of pleasure, sensul plăcerii,
   
43:41 one has to examine not only thought persoana trebuie să cerceteze nu
but also of desire. doar gândul, ci și dorința.
   
43:49 One must understand desire. Trebuie să înțelegem dorința.
   
43:52 Again, religions have said, Repet, religiile au spus:
‘Wipe out desire, control desire, „Reprimați dorința, controlați dorința,
   
44:00 be without desire.’ fiți fără dorință”.
   
44:03 I don’t know Nu știu dacă ați fost
if you have been to a monastery, la vreo mănăstire,
   
44:06 watched the priests, talked to them, dacă ați văzut preoți,
  dacă ați discutat cu ei
   
44:09 and you will see this fear of desire și ați văzut acestă frică de dorință
   
44:17 because desire must be expressed, pentru că dorința trebuie exprimată,
   
44:20 otherwise, it becomes altfel, ea devine o flacără care
a burning flame, inside. arde în interior.
   
44:28 So, one must understand Așa că trebuie să se înțeleagă
what is desire. ce este dorința.
   
44:32 What is desire? Ce este dorința?
   
44:40 When you are asked that question, Când vi se pune această întrebare,
   
44:43 what‘s your inward response care este răspunsul vostru lăuntric
to that question la această întrebare:
   
44:46 – what is desire? ce este dorința?
   
44:51 Probably, you’ve never even asked it. Probabil, nu v-ați întrebat niciodată.
   
44:55 If you ask it, what is it? Dar dacă o faceţi, ce este dorința?
   
44:59 It’s obviously sensation, Este, evident, senzație,
the beginning of it, sensation: la începutul ei, senzație:
   
45:06 seeing something beautiful, să vezi ceva frumos,
a dress, a car, a woman, man, o haină, o mașină, o femeie, un bărbat,
   
45:13 whatever it is – see, perception, orice – vezi, percepție,
   
45:16 then contact, sensation, apoi, contact, senzație,
   
45:22 then thought comes. apoi apare gândul.
   
45:27 That is, sensation, Senzație plus gând egal dorință.
plus thought equals desire.  
   
45:33 Desire then creates the image. Dorința creează apoi imaginea.
Right? Corect?
   
45:39 This is simple. Este simplu.
   
45:41 Sensation, thought, desire Senzație, gând, dorință
and the image that desire creates. și imaginea creată de dorință.
   
46:02 I used to know a chap Am cunoscut un băiat
   
46:09 who used to put aside care punea deoparte
a piece of sugar for the flies, o bucată de zahăr pentru muște,
   
46:27 while he was eating. în timp ce mânca.
   
46:31 So, thought is the response of memory Deci, gândul este răspunsul memoriei,
   
46:39 and if there was no memory, iar dacă nu ar fi nicio amintire,
there would be disorder. ar fi dezordine.
   
46:45 Right? Of course. Corect? Firește.
   
46:50 Memory is necessary Memoria este necesară pentru
to function in daily life: a funcționa în viața de zi cu zi:
   
46:58 technologically, educationally, tehnologic, educațional,
reading, learning a language, a citi, a învăța o altă limbă ,
   
47:02 driving a car, and so on and so on. condusul unei mașini etc.
   
47:05 Memory and the remembrance Memoria și aminitirile stocate
stored up in the brain, is necessary, în creier sunt necesare,
   
47:14 but the disorder comes dar dezordinea apare atunci
when there is no order când nu există ordine
   
47:23 in the structure of memory. în structura memoriei.
   
47:27 I’m getting on to something new! Urmează ceva nou!
   
47:35 That is, one recognises Oricine recunoaște că memoria
memory is necessary as knowledge este necesară ca şi cunoaștere
   
47:45 – learning a language, and so on – – învățarea unei alte limbi etc. –
   
47:50 but memory becomes disorder, dar memoria devine dezordine,
psychologically, la nivel psihologic,
   
47:59 because memory is mechanical. pentru că memoria este mecanică.
Right? Corect?
   
48:09 So, our relationship with another, Relația noastră cu altă persoană,
   
48:12 if it is mechanical which is memory – dacă este mecanică, din memorie,
then there is no relationship. atunci nu există nicio relație.
   
48:18 I wonder if you see this. Mă întreb dacă ați văzut așa ceva.
   
48:20 Then, therefore, Atunci nu există ordine în relație.
there is no order in relationship.  
   
48:26 Right? Corect?
   
48:29 So, one must be aware Trebuie să fim conștienți de
of this disorder and order. această ordine și dezordine.
   
48:39 Disorder takes place in relationship Dezordinea apare într-o relație
when memory operates. când apare memoria.
   
48:47 I wonder if you get the point of this. Mă întreb dacă ați înțeles ce spun.
   
48:52 You are my wife, or my husband. Tu ești soția mea, sau soțul meu.
   
48:59 We have lived together Am experimentat împreună
– sex, annoyance, jealousy, – sex, supărare, gelozie,
   
49:04 antagonism, irritation, conflicte, enervări,
nagging, possession cicăleli, posesiune
   
49:10 and all the strain of relationship. și toate tensiunile unei relații.
   
49:18 That is disorder. Aceasta este dezordine.
   
49:21 Right? Corect?
Please see, that is disorder Vă rog observați, asta este dezordine
   
49:26 because we are operating on memory pentru că noi acţionăm din memorie
   
49:34 and, therefore, memory și deci memoria care este
which is mechanical in relationship, mecanică într-o relație,
   
49:40 in human relationship, într-o relație umană, devine dezordine.
becomes disorder.  
   
49:43 Ah, captured it? Have you got it? Ah, v-ați prins ce vreau să spun?
   
49:50 That is, memory is essential Memoria este esențială la un anumit
at a certain level, in a certain area, nivel, într-un anume domeniu,
   
50:01 but in human relationship dar, când memoria operează
when there is the operation of memory, în relația interumană,
   
50:07 then that brings disorder. atunci se produce dezordine.
   
50:14 Look at it a little more closely. Să privim cu mai multă atenție.
   
50:16 That is, in our relationship În relația dintre noi,
with each other,  
   
50:21 we create images of each other ne creăm imagini despre celălalt,
   
50:28 and the relationship is iar relația este între
between these two images. aceste două imagini.
   
50:32 These images are mechanical. Aceste imagini sunt mecanice.
   
50:40 They are put together by thought Ele sunt puse la un loc de
as remembrance gând ca amintire
   
50:46 – you did this yesterday, – ați făcut asta ieri,
I told you that, etc., etc. v-am spus atunci etc., etc.
   
50:52 – memory, which is mechanical. – memorie, care este mecanică.
   
50:57 So, when in relationship, Așadar, când într-o relație,
in human relationship, într-o relație umană,
   
51:01 mechanistic action takes place, are loc o acțiune mecanică,
there is bound to be disorder, apare obligatoriu dezordine,
   
51:07 and that’s why there’s such strain şi de aceea există atâta tensiune
in our relationship with each other. în relațiile dintre noi.
   
51:17 Right? Corect?
   
51:22 So, order is necessary for the brain Ordinea este necesară pentru creier
to function properly, efficiently. ca să funcționeze corect și eficient.
   
51:30 When there is order, Când există ordine,
the brain is at rest, creierul este în repaus,
   
51:35 it hasn’t to work nu are nevoie să lucreze
to bring about order. pentru a produce ordine.
   
51:41 Right? That’s what takes place Da? Asta se întâmplă
when we are sleeping când dormim
   
51:46 – memory tries to assert order. – memoria încearcă să impună ordine.
   
51:51 When there is so much disorder Când există atât de multă dezordine
around us, in ourselves, în jurul nostru,
   
51:55 there is some part of the brain o parte din creierul nostru spune:
which says,  
   
51:57 ‘For God’s sake, let me „Pentru Dumnezeu, lasă-mă
put some order in all this mess.’ să fac puțină ordine în această harababură!”
   
52:02 So, it puts order Așadar, el face ordine în
in the mechanical activity of life: activitatea mecanică din viață:
   
52:09 going to the office, working, mersul la birou, munca
all that, or the factory, and so on. și toate celelalte activități.
   
52:15 But it tries to bring order, Dar el încearcă să pună ordine
also, in our relationship și în relațiile noastre,
   
52:20 by creating an image of you, of her, prin crearea unei imagini
  despre tine, despre ea
   
52:29 and hopes, thereby, to have și, implicit speranțe de a avea
an orderly life, which is mechanistic. o viață ordonată, care este ceva mecanic.
   
52:36 I wonder if you see this, clearly? Mă întreb dacă înțelegeți clar?
   
52:38 Therefore, there’s always struggle De aceea există mereu conflict
between man and woman. între femeie și bărbat.
   
52:46 That is, in all relationships, Și asta se întâmplă în toate relațiile,
not only with man and woman, nu numai între bărbați și femei,
   
52:50 in all relationships. în toate relațiile.
   
52:52 When we reduce relationship Când reducem relațiile la
into a mechanical process, un proces mecanic,
   
52:56 there is bound to be disorder. este inevitabil să fie dezordine.
   
53:01 Right? This is a fact. Da? Acesta este un fapt.
   
53:04 Now, to observe the fact. Acum, să observăm acest fapt.
   
53:09 Right? How do you observe the fact? Cum observăm faptul?
   
53:13 Is the fact different from you? Este faptul diferit de tine?
So, you are the fact. Deci, tu ești faptul.
   
53:19 So, you are the image. Deci, tu ești imaginea.
   
53:24 You may have a dozen images Poți avea o mulțime de imagini
   
53:26 – when you go to the office, – când mergi la birou,
you have an image there, ai o imagine de acolo,
   
53:28 when you’re working in a factory, când lucrezi într-o fabrică,
you have an image there, ai o imagine de acolo,
   
53:31 when you’re a secretary, când ești secretar,
you have an image there ai o imagine de acolo
   
53:33 – and so on and on – și așa mai departe în
in your relationships – relațiile tale –
   
53:34 we have dozens of images, masks. avem o mulțime de imagini, de măști.
   
53:40 And so, these images are Aceste imagini creează
perpetually creating disorder. o dezordine continuă.
   
53:48 I’m a Catholic, you’re a Protestant. Eu sunt Catolic, tu ești Protestant.
   
53:51 Disorder – which is an image, Dezordinea - care este o
put together by thought, imagine, creată de gând,
   
53:56 thought which has been conditioned, gândul care a fost condiționat,
educated to be a Catholic educat să fie Catolic
   
54:02 – as a Protestant, or a non-believer, – Protestant sau necredincios,
as a Communist, and so on. Comunist, etc.
   
54:07 So, there must be order right Așadar, trebuie să existe ordine
through life in our relationships, în viața, în relațiile noastre,
   
54:19 therefore, one must understand de aceea trebuie înțeles
the process of desire. procesul dorinței.
   
54:24 See how complex it all is Vedeți ce complex este totul
   
54:26 – but it’s very simple, – dar este foarte simplu
if you once grasp the root of it. odată ce ați înțeles esența.
   
54:32 There is the disorder Există dezordine în relațiile mecanice
of mechanistic relationship  
   
54:40 and order in mechanical și ordine în procesele mecanice al vieții,
processes of life  
   
54:45 and, therefore, de aceea trebuie înțeleasă dorința.
one has to understand desire.  
   
54:48 Desire is, we said, Dorința este, așa cum am spus,
sensation plus thought is desire senzație plus gând
   
54:53 – with its images. – cu toate imaginile ei.
   
54:57 And pleasure is Iar plăcerea este mișcarea gândului,
the movement of thought,  
   
55:11 unaware of the whole inconștient de întreaga
structure of pleasure. structură a plăcerii.
   
55:16 Where there is pleasure, Unde există plăcere,
there must be fear. trebuie să fie frică.
   
55:19 I wonder if you get this. Mă întreb dacă ați înțeles.
Isn’t it?  
   
55:23 It’s two sides of the same coin. Sunt două fețe ale aceleiași monede.
   
55:26 If you pursue pleasure, Dacă căutați plăcere,
you are also pursuing fear. căutați, de asemenea și frică.
   
55:33 Right? Do you see? Da? Înțelegeți?
No? Oh, my God! Nu? Oh, Dumnezeule!
   
55:43 We’re not saying Nu spunem că nu trebuie
you should not pursue pleasure să căutați plăcerea,
   
55:46 but see the implications of it. ci să observați implicațiile ei.
   
55:50 I seek pleasure Caut plăcerea și,
and if I don’t have it, I’m annoyed, dacă nu o găsesc, sunt dezamăgit,
   
55:57 I feel frustrated, angry mă simt frustrat, furios
– which then breeds fear. – şi asta hrăneşte frica.
   
56:05 So, they’re always going together, Frica și plăcerea
fear and pleasure. sunt mereu împreună.
   
56:13 Right? Da?
   
56:16 So, thought is the movement Gândul este mișcarea care
giving life to both. le dă viaţă acestora două.
   
56:25 Do you understand, now? Înțelegeți acum?
   
56:29 If I have no thought of tomorrow, Dacă nu mă gândesc la ziua de mâine,
I wouldn’t be afraid, would I? nu voi simți frică, așa este?
   
56:38 At the moment of an incident, În momentul unui eveniment,
danger, there is no fear. al unui pericol, nu există frică.
   
56:44 It’s only after. Ea apare doar după aceea.
   
56:49 The ‘after’ is Acel „după” este mişcarea gândului.
the movement of thought.  
   
56:53 So, you see, this is very important. Vedeţi, este foarte important.
   
56:55 Can the brain not register at all Poate creierul să nu înregistreze deloc
and so give movement to thought? și să producă o mișcare a gândului?
   
57:10 I’II explain, just look at it. Voi explica, urmăriți-mă.
   
57:15 You see a sunset. Vedeți un apus de soare.
I take that as the most simple thing, Consider aceasta cel mai simplu lucru,
   
57:19 though it’s time-worn deși este efemeritatea timpului,
but doesn’t matter. dar nu contează.
   
57:24 You look at a sunset. Privești un apus de soare.
   
57:27 At that moment of perception, În momentul percepției,
the beauty, the colour, frumusețea, culoarea,
   
57:32 you follow, the whole of it te copleșesc, totul
– there is no registration, – nu există nicio înregistrare,
   
57:36 there is just the mere observation este doar observația
of an astonishing sight. unui pisaj uimitor.
   
57:43 It is so. Right? Așa este, nu?
   
57:46 Then thought comes and says, Gândul vine și spune:
‘How marvellous that was, „Ce minunat a fost!”,
   
57:50 I must write a poem about it, Trebuie să scriu o poezie despre acesta.
   
57:53 I must write it in my letter to my Pot să descriu asta într-o scrisoare către un
friend, or paint it, verbalise it,’ prieten, să pictez, să recit
   
58:00 all the movement of thought. toată această mișcare a gândului.
   
58:03 Now, to observe the sunset and Să observ apusul de soare și să nu permit
not let thought come into it at all, gândului să se manifeste
   
58:13 that requires great attention, asta necesită multă atenție,
   
58:20 not to let the movement să nu las mişcarea gândului
of thought take over, să preia controlul,
   
58:25 which is the pursuit of pleasure. ceea ce înseamnă căutarea plăcerii.
   
58:30 Have you got something of this? Ați înțeles ceva din ceea ce am spus?
   
58:34 Do it! You will find out Încercați! Veți afla ce
what an extraordinary thing it is, lucru minunat este
   
58:38 that the brain când creierul care este obișnuit
which is accustomed to register să înregistreze
   
58:42 – and it is necessary for it – și este necesar pentru el
to register, să înregistreze,
   
58:44 to bring mechanical order pentru a produce ordine mecanică
in a certain field – într-un anumit domeniu –
   
58:49 but when it registers and dar când el înregistrează și
pursues what it has registered, este preocupat de înregistrare,
   
58:54 then pleasure is the continuity of it, atunci plăcerea este o continuare a lui,
which brings about fear, also. care aduce frică, de asemenea.
   
59:01 You understand? Ați înțeles?
   
59:03 So, can you observe only, Puteți doar observa,
without registering? fără a înregistra?
   
59:11 You understand my question, now? Înțelegeți acum întrebarea mea?
   
59:17 Q: Just... It’s a very Q: Dar ... Este foarte dificil
difficult thing to do because... pentru că...
   
59:22 K: I have stated it, sir. K: Am subliniat asta, domnule.
   
59:25 If you understand it, Dacă ai înțeles,
don’t state it in your words. nu te împotmoli în cuvinte.
   
59:27 Try to follow, otherwise Încearcă să urmăreţti , altfel
you will put it into words o să pui asta în cuvinte
   
59:30 and then it becomes your… și va deveni apoi...
you may be twisting it. ai putea să o deformezi.
   
59:34 So, please, just listen. Te rog, doar ascultă.
   
59:40 I am aware that I’m afraid, Sunt conștient că psihologic
psychologically. vorbind îmi e frică.
   
59:49 And not to register that fact Și a nu înregistra acest faptul
at the moment, în acel moment
   
1:00:02 which requires tremendous alertness, necesită o vigilență extraordinară,
you understand? Doesn’t it? înțelegi?
   
1:00:08 Otherwise, you mechanically operate. Altfel, vei proceda mecanic.
   
1:00:10 ‘I’m afraid, I must control it, „Mi-e frică, trebuie să am controlul,
I must run away from it’ trebuie să fug de asta”
   
1:00:13 – all the rest of it. – și restul.
   
1:00:15 But when you observe, Dar când observi,
in that observation, în acea observare,
   
1:00:20 is it possible not to register at all? este posibil să nu înregistrezi deloc?
   
1:00:27 I see a beautiful face – observe it. Văd un chip frumos – îl observ.
   
1:00:34 That’s all! Asta e tot!
   
1:00:38 But we don’t do that. Dar nu nu facem așa.
   
1:00:42 All the mechanistic habits, În toate obiceiurile mecanice,
movement of thought comes into being. apare mișcarea gândului.
   
1:00:47 This requires – as I said – E nevoie – așa cum am spus –
great attention, de multă atenție,
   
1:00:51 which is its own discipline, care este disciplină,
   
1:00:55 so that the brain is free astfle încât creierul să fie liber
to observe only doar ca să observe
   
1:01:05 and not act mechanically. și să nu acționeze mecanic.
   
1:01:10 You see the point? Ați înțeles ideea?
   
1:01:13 Now, all this Acum, acesta nu este
is not a process of analysis. un proces de analiză.
   
1:01:24 To me, analysis is a waste of time, Pentru mine, analiza este
  o pierdere de timp,
   
1:01:30 whether you psychoanalyse, fie că psihanalizezi, fie altele
all the rest of it. de genul acesta.
   
1:01:33 It’s a waste of time Este o pierdere de timp, pentru că
because the analyser is the analysed. cel care analizează este cel analizat.
   
1:01:39 Now, can you see the totality Acum puteți vedea plăcerea în
of pleasure, at one glance ansamblu, dintr-o privire?
   
1:01:48 – the whole structure of it? – întreaga ei structură?
   
1:01:50 You understand my question? Ați înțeles întrebarea mea?
   
1:01:54 We’ve said, what is pleasure, Am spus ce este plăcerea,
we’ve been through that. am pătruns în esența ei.
   
1:01:58 Right? Pleasure is Corect? Plăcerea este
the movement of thought mișcarea gândului
   
1:02:00 after the actuality has gone. Right? după ce momentul real
  a trecut. Corect?
   
1:02:07 We said that. That is the movement Am spus toate acestea. Aceasta este
of pleasure and the pursuit of it. mișcarea plăcerii și căutarea ei.
   
1:02:11 Now, what is desire – and the whole Acum, ce este dorința – și
movement of thought. Right? toată mișcarea gândului?
   
1:02:17 Movement of thought, desire, Mișcarea gândului, dorința,
actual happening of incident trăirea reală a evenimentului
   
1:02:26 and then the continuity și apoi continuitatea
given to it by thought. conferită de gând.
   
1:02:30 Can you see the totality Poți vedea structura de ansamblu
of the structure of pleasure? a plăcerii?
   
1:02:36 Not bit by bit. Nu puțin câte puțin.
You understand my question? Înțelegi întrebarea mea?
   
1:02:40 I wonder if you do. Mă întreb dacă înțelegi.
   
1:02:43 To see something, totally, Să vezi ceva, în ansamblu,
   
1:02:47 to see something totally să ai o perspectivă de ansamblu
is not to have direction. nu înseamnă să ai o direcție.
   
1:02:52 I wonder if you see this? Înțelegi?
When you look at a map Când te uiți pe o hartă
   
1:02:57 and you have a particular place și alegi un loc anume
you want to go to, în care vrei să mergi,
   
1:03:03 which is a direction, adică o direcție,
   
1:03:05 then you don’t look at the rest of it, atunci tu
  nu mai privești restul,
   
1:03:07 you go from here to Bramdean, poți merge de aici la Bramdean,
to London, so on, then it’s finished. la Londra, etc. și gata.
   
1:03:14 So, to look at the whole of the map Poţi să privești toată harta
   
1:03:20 is possible only doar când nu ai o direcție.
when you have no direction.  
   
1:03:23 Direction means motive. Direcția înseamnă motiv.
I wonder if you’ve got it. Ați înțeles?
   
1:03:29 So, to see the totality and the nature Să vezi ansamblul, natura și
and the structure of pleasure structura plăcerii
   
1:03:35 which is thought, desire and the care înseamnă gând, dorință și
movement of thought after the incident mișcare a gândului după eveniment
   
1:03:40 – to see the totality of it. – pentru a vedea ansamblul.
   
1:03:44 If you see the totality, Dacă poți vedea ansamblul,
then you can describe it in detail, atunci poți să descrii în detaliu,
   
1:03:50 but the description in detail dar descrierea în detaliu
will not give you the whole picture. nu va contura tabloul întreg.
   
1:03:55 I wonder if you get it. Mă întreb dacă ați înțeles.
   
1:03:56 So, to see something totally Așadar, să vezi ceva în ansamblu
– your wife, your husband, – soția, soțul,
   
1:04:05 your politics, the whole of it – politica, totul –
   
1:04:10 is possible only when there is este posibil doar atunci când nu există
no motive which gives direction. un motiv care dă direcția.
   
1:04:16 Got it? Ați priceput?
   
1:04:23 So, pleasure is Așadar, plăcerea este
the movement of thought, mișcarea gândului,
   
1:04:32 which is entirely different care este total diferit de
from that which is enjoyable. ceea ce este plăcut.
   
1:04:40 You enjoy. Voi vă bucuraţi.
   
1:04:43 Say, I mean, if you like food, Adică, dacă vă place mâncarea,
you enjoy food, o savurați,
   
1:04:48 but thought comes over and says, dar gândul apare și spune
   
1:04:52 ‘I must have the same „Trebuie să am aceeași
kind of food, tomorrow.’ mâncare și mâine”.
   
1:04:57 Then, the habit begins. Așa, începe obiceiul.
   
1:05:00 Then, the breakdown of the habit, Apoi dorinţa de a schimba obiceiul,
   
1:05:02 which thought says, când gândul spune:
‘I must break it down’ „Trebuie să renunț la asta”
   
1:05:04 so, all the conflict begins. şi aşa încep toate conflictele.
   
1:05:07 Whereas, if you are fond of food, Dacă vă place mâncarea,
taste it, enjoy it and end it there. gustați-o, savurați-o și gata.
   
1:05:16 You understand? Ați înțeles?
   
1:05:17 Not to say, ‘I must have it Nu spuneți: „Trebuie să am
tomorrow, or this evening.’ și mâine, sau diseară”.
   
1:05:25 So, in the same way to observe În același mod să vă observați
your wife, your husband, propria soție, soț,
   
1:05:32 everything around you, totul din jurul vostru
without registering fără a înregistra
   
1:05:38 and, therefore, și, prin urmare, dând
giving it a continuity. continuitate.
   
1:05:43 Then that gives the brain Asta îi dă creierului
a tremendous freedom. o mare libertate.
   
1:05:48 You have established order Ați stabilit ordinea
where it should be orderly acolo unde trebuie să fie ordine,
   
1:05:51 and you have cleared away și ați îndepărtat toată
all disorder in relationship, dezordinea din relație,
   
1:06:01 because then there is no picture, pentru că,nu există un tablou,
there is no image between you and her o imagine, între tine şi ea
   
1:06:05 or between another. sau altul.
You’ve got this? Good! Ați înțeles? Bine!
   
1:06:10 That’s enough for today, isn’t it? E destul pentru astăzi, nu-i așa?