Krishnamurti Subtitles

Brockwood Park - 2 September 1980

Public Question & Answer 10:18 We have been looking Ne-am uitat la toate întrebările
over all the questions  
   
0:22 that have been handed in. care ne-au fost aduse.
   
0:24 There are perhaps Sunt cam o sută
a hundred or more, or less,  
   
0:31 and I am afraid we cannot answer şi mă tem că nu vom putea răspunde
all those questions. la toate.
   
0:37 We could if we all stayed here Ar fi nevoie de câteva luni pentru asta
for a couple of months  
   
0:43 but I don’t think dar nu cred că este posibil.
that would be possible.  
   
0:58 When one asks a question, Când cineva adresează o întrebare
   
1:06 in that is implied asta înseamnă
   
1:07 that someone is going că altcineva va răspunde.
to answer the question.  
   
1:12 The meaning of that word Sensul cuvântului "întrebare" este
‘question’ means to seek. a căuta.
   
1:19 So together we are going Aşa că vom căuta împreună răspunsul,
to seek the answer,  
   
1:25 not that the speaker is going eu nu voi răspunde la întrebare
to answer the question  
   
1:30 but together we are going to seek, ci vom căuta împreună
   
1:33 find, discover the right answer. să gasim,
  să descoperim răspunsul corect.
   
1:38 So please, this is not Aici nu suntem la Oracolul din Delfi.
a Delphic Oracle.  
   
1:46 Together we are going to find out O să încercăm împreună să găsim
   
1:49 the meaning and the significance, nu doar sensul şi semnificaţia
   
1:52 not only of the question întrebării
   
1:55 but also together seek the answer. dar o să căutăm şi răspunsul.
   
2:10 A lot of questions have been asked La unele din întrebări
which could be answered s-ar fi putut găsi răspunsul
   
2:14 if one thought it over dacă cineva s-ar fi gândit cu grijă
carefully for oneself,  
   
2:18 and other questions şi la alte întrebări referitoare la yoga-
with regard to yoga –  
   
2:23 should one do it, dacă ar trebui sau nu să facem yoga,
should one not do it,  
   
2:27 why are you vegetarian, de ce sunteţi vegetarian,
   
2:32 why don’t you grow your hair longer. de ce nu aveţi părul mai lung.
   
2:51 So out of all those questions Dintre toate întrebările primite
that have been handed in,  
   
2:55 the speaker has carefully chosen le-am ales cu grijă
   
2:58 what seems to be representative pe cele mai reprezentative.
of all the questions.  
   
3:03 So I hope you will not mind Sper să nu vă supăraţi
   
3:06 if your particular question daca nu voi răspunde la unele întrebări.
is not answered.  
   
3:10 Perhaps it will be answered Poate veţi găsi răspunsul pe masură ce
when we go through all the questions parcurgem întrebările
   
3:14 that we have typed out. pe care le-am ales. De acord?
Is that all right?  
   
3:23 1st Question: You have spoken Întrebarea 1: Eşti împotriva organizaţiilor
so much against organisations,  
   
3:28 so why do you have schools atunci de ce ai şcoli şi fundaţii?
and foundations?  
   
3:32 And why do you speak? Şi de ce ţii aceste conferinţe?
   
3:46 Need I answer this question? E nevoie să răspund
  la această întrebare?
   
3:50 Yes? Da?
   
3:56 I think a group of us Cred că unii dintre noi
   
4:01 saw the necessity of having a school. au văzut necesitatea de a avea o şcoală.
   
4:08 The meaning of that word "Şcoala" înseamnă răgaz,
‘school’ means leisure,  
   
4:14 leisure in which to learn; răgazul în care să învăţăm;
   
4:20 and a place where students şi un loc în care elevii şi profesorii să
and the teachers can flower, se poată dezvolta
   
4:32 and a place where a future şi un loc în care să fie pregătite
generation can be prepared, generaţiile viitoare
   
4:42 because schools are meant for that, pentru că ăsta este rostul şcolii
   
4:45 not just merely to turn out nu doar să transforme oamenii
human beings  
   
4:49 as mechanical, în mecanisme, instrumente tehnologice,
technological instruments,  
   
4:54 merely jobs and careers and so on, să le dea o carieră, ceea ce este necesar
which is necessary,  
   
4:59 but also flower as human beings, dar trebuie ca fiinţa umană să se dezvolte
   
5:06 without fear, without confusion, fără frică, confuzie,
   
5:09 with great integrity. ci cu integritate.
   
5:18 And to bring about Şi pentru ca fiinţa umană să ajungă aşa-
such a good human being –  
   
5:21 I am using the word ‘good’ folosesc cuvîntul "bine" la propriu
in its proper sense,  
   
5:24 not in the respectable sense, nu în sens respectabil,
   
5:29 good in the sense of bine în sensul unei fiinţe umane întregi,
a whole human being,  
   
5:33 not fragmented, not broken up, nu fragmentate, sparte, confuze.
not confused.  
   
5:39 And it is very difficult Şi este foarte dificil să găseşti profesori
to find teachers  
   
5:41 who are also inclined that way. care să aibă aceste abilităţi.
   
5:49 And as one is aware Şi din câte ştim
   
5:51 the teachers are the lowest paid, profesorii sunt cei mai prost plătiţi
   
5:57 without the least respect societatea nu le acordă respectul
from society and so on. cuvenit, etc.
   
6:03 So we are trying both in India Aşa că încercăm asta atât în India unde
where there are nearly six schools, sunt cam şase şcoli,
   
6:09 in California and in Canada în California şi în Canada precum şi aici,
and one here,  
   
6:13 to see that they are really să facem din aceste şcoli centre
centres of understanding, cuprinzătoare,
   
6:19 of comprehension of life, de înţelegere a vieţii, nu doar din cărţi
not books only,  
   
6:26 and we thought şi credem că un asemenea loc este necesar
such a place is necessary  
   
6:32 and that is why şi de aceea avem aceste şcoli.
we have these schools.  
   
6:35 They may not always succeed Poate ele nu reuşesc întotdeauna
   
6:38 but perhaps one or two, dar poate peste 10 ani, din una sau două
after ten years,  
   
6:42 might come out of it vor ieşi altfel de oameni.
as total human beings.  
   
6:48 And the Foundations Iar Fundaţiile din America, India,
in America, in India,  
   
6:54 here and other places, Canada, de aici şi din alte locuri, Canada,
   
6:58 exist not as centres of enlightenment nu sunt centre de iluminare,etc.,
and all that business,  
   
7:06 but merely to publish books, ci există mai degrabă pentru a publica
to organise these gatherings, cărţi, a organiza întâlniri,
   
7:12 to help the schools and so on. a ajuta şcolile, etc.
   
7:16 And nobody is making Şi nimeni nu are un profit din asta.
any profit out of it.  
   
7:25 And why do I speak? De ce vorbesc?
   
7:29 This has been often asked. Am fost întrebat adeseori asta.
   
7:32 ‘Why do you waste your energy "Au trecut 60 de ani, îţi iroseşti energia
after sixty years  
   
7:36 and nobody seems to change. şi nimeni nu pare să se schimbe.
   
7:40 Why do you bother about it?’ De ce faci asta?"
   
7:44 Is it a form of self-fulfilment? Este o formă de auto-împlinire?
   
7:49 You understand my question? Înţelegeţi întrebarea?
   
7:51 Is it a form of whether you get Primeşti cumva energie când vorbeşti
energy talking about things, despre asta
   
7:58 so you depend on the audience? şi esti dependent de audienţă?
   
8:02 We have been through Am trecut prin asta de câteva ori.
all that several times.  
   
8:05 First of all, I don’t depend on you Mai întăi, eu nu depind de voi
   
8:11 as a group who come care veniţi în grup să mă ascultaţi.
to listen to the speaker.  
   
8:18 The speaker has been silent, Am fost prudent
   
8:24 so you can rest assured astfel încât puteţi fi siguri
   
8:26 that the speaker că vorbitorul nu vă exploatează,
is not exploiting you,  
   
8:33 is not attached nu este ataşat de un anumit grup
to a particular group  
   
8:38 or necessary for him şi adunările nu sunt necesare pentru el.
to have a gathering.  
   
8:46 But then why do you speak, Dar atunci de ce fac asta
   
8:51 what is your motive? care este motivul?
   
8:56 There is no motive. Nu există motiv.
   
9:03 I think when one sees Atunci când cineva vede ceva frumos,
something beautiful, true, adevărat,
   
9:11 one wants to tell people about it, vrea să spună şi altora
   
9:16 out of affection, din afecţiune, compasiune şi iubire.
out of compassion, out of love.  
   
9:22 And if those who are not Şi este ok dacă unii nu sunt interesaţi,
interested in it, it’s all right,  
   
9:27 those who are interested dar cei care sunt, se pot întâlni.
perhaps can gather together.  
   
9:34 And also can you ask the flower Puteţi oare întreba floarea de ce creşte?
why it grows?  
   
9:45 Why it has perfume? De ce are miros?
   
9:51 And it is for the same reason Din aceleaşi motive vorbesc şi eu.
the speaker talks.  
   
9:57 2nd Question: Is it always Întrebarea 2: Este mereu greşit sau rău
wrong or misguided  
   
10:00 to work with an enlightened man să lucrezi cu un om iluminat şi
and be a sannyasi? să fii sanyasi?
   
10:12 Is it always wrong or misguided Este mereu greşit sau rău
   
10:16 to work with an enlightened man să lucrezi cu un om iluminat şi
and be a sannyasi? să fii sannyasi?
   
10:27 ‘Sannyasi’ is a Sanskrit word. ‘Sannyasi’ este un cuvânt Sanskrit.
   
10:32 It is a very old tradition in India Este o veche tradiţie în India
   
10:36 where the monks who take this vow, în care călugării care îşi iau acest
  angajament
   
10:42 they really renounce the world renunţă la lumea exterioară.
outwardly.  
   
10:49 They only stay one night Ei stau o noapte în fiecare loc,
in each place,  
   
10:58 they beg, se roagă, sunt celibatari,
they are celibate,  
   
11:04 they have nothing nu deţin nimic
   
11:06 except they have one or two cloths. în afară de una sau două haine.
   
11:13 The modern sannyasi is none of those. Sannyasinii moderni nu sunt aşa.
   
11:20 You understand what I am saying? Înţelegeţi ce spun?
   
11:24 He has been called a sannyasi Cineva a fost numit sanyyasi de
by somebody in India cineva din India
   
11:29 and they think it is marvellous. şi cred că asta este minunat.
   
11:31 Put on a robe, Îşi pune o robă, galbenă sau roz
yellow robe or pink robe  
   
11:34 or whatever the robe sau orice altă culoare, mărgele
you put on and beads  
   
11:37 and they think they are sannyasis. şi crede că este sannyasi.
   
11:40 They are not. Nu este.
   
11:42 It is misguided, Este greşit
   
11:46 and not ethical şi nu este etic să îi numim aşa.
to call them sannyasis.  
   
11:59 Is it always wrong and misguided Este mereu greşit şi rău să lucrezi
to work with an enlightened man? cu un om iluminat?
   
12:03 How do you know De unde ştiţi cine este iluminat?
who is enlightened?  
   
12:10 How do you know? Cum ştiţi asta?
   
12:13 Would you kindly answer. Vă rog să răspundeţi. Cum ştiţi?
How do you know?  
   
12:18 By his looks? După înfăţişare?
   
12:21 Because people call him enlightened? Pentru că oamenii îi spun aşa?
   
12:23 Or he himself calls himself Sau poate el se denumeşte aşa?
that he is enlightened?  
   
12:29 If he calls himself enlightened Dacă el se denumeşte aşa, fiţi siguri
then you may be assured  
   
12:32 that he is not enlightened. că nu este iluminat.
   
12:39 There are a great many gurus Există mulţi guru
   
12:41 who are doing this, care fac asta, joacă acest joc
playing this game,  
   
12:46 calling themselves lords, se denumesc lorzi, îşi acordă titluri
giving themselves titles,  
   
12:52 and doing a lot of mischief. şi provoacă multe probleme.
   
12:56 And before you find out Şi înainte să ştiţi cine este iluminat
who is enlightened  
   
13:01 why don’t you find out de ce nu aflaţi ce înseamnă această
what is enlightenment? iluminare?
   
13:06 You understand my question? Înţelegeţi întrebarea?
   
13:11 I may consider you as enlightened. Poate eu consider că sunteţi iluminaţi.
   
13:16 What is my criterion which makes me După ce criteriu cred eu că voi
judge that you are enlightened? sunteţi aşa?
   
13:26 Is it because of some tricks, Din cauza unor artificii,
   
13:31 a great many people come round me, unii oameni vin în jurul meu
   
13:38 put garlands round me? şi pun ghirlande în jurul meu?
   
13:42 Or enlightenment is something Sau iluminarea este ceva despre care
that cannot possibly be talked about? nu se poate vorbi?
   
13:52 The man who says, ‘I know’, Cine zice că "ştie" nu ştie.
does not know.  
   
14:00 Please be serious about this Vă rog priviţi cu seriozitate asta
   
14:03 because lots of people pentru că mulţi fac aşa în India,
are doing this in India,  
   
14:09 mostly Americans and Europeans, în principiu Americanii şi Europenii
   
14:15 who gather there care se strâng acolo şi fac circ.
and do all the circus.  
   
14:25 So shouldn’t we doubt, Nu ar trebui cumva să avem dubii,
   
14:31 question these people? să ne punem întrebări cu privire
  la aceşti oameni?
   
14:36 And if you question them Şi dacă le punem întrebări vor răspunde?
will they answer you?  
   
14:41 Or they have put themselves Sau ei s-au aşezat pe o platformă
up on a platform,  
   
14:45 on a level which forbids you pe un nivel care vă interzice să le
to question them. puneţi întrebări.
   
14:52 So, to work with an enlightened A lucra cu un om iluminat este total
human being is totally unimportant. neimportant.
   
15:00 What is important is to work Este important să lucraţi cu voi înşivă
upon oneself,  
   
15:07 not with somebody. nu cu cineva anume.
   
15:11 Right? Corect? Ne gândim împreună.
We are seeking this together.  
   
15:16 Please, I am not advising, Eu nu vă sfătuiesc, consiliez, etc.,
counselling, etc.,  
   
15:22 but together to find out what is vrem să aflăm care este adevărul.
the truth about all these matters.  
   
15:31 Because truth is something Pentru că nu există o cale anume
that has no path. către adevăr.
   
15:45 There is no way to it, Nu există un drum către el
   
15:50 nobody can point it out to you, nimeni nu vă poate îndruma
   
15:54 it is not something fixed nu este ceva bătut în cuie
   
15:57 and you can go towards it la care sa ajungeţi printr-un sistem,
by a system,  
   
16:02 by a meditation, prin meditaţie, sau o anumită metodă.
by a method and so on.  
   
16:10 A living thing has no path to it, Nu există drum către un lucru viu
   
16:17 and if one is seriously inclined şi dacă cineva vrea să ştie ce
to find out what is truth este adevărul
   
16:23 one has to lay the foundation first, trebuie să pună mai întâi temelia,
   
16:29 to have a great sensitivity, să aibă o senzitivitate mare,
   
16:37 to be without fear completely, să nu aibă frică,
   
16:43 to have great integrity. şi să fie integru.
   
16:49 And to be free from all knowledge, Şi să se elibereze de toată cunoaşterea,
   
16:55 psychological knowledge, psihologică
   
16:59 and therefore the ending of suffering. şi astfel să pună capăt suferinţei.
   
17:09 From that arises De aici apare iubirea şi compasiunea.
love and compassion.  
   
17:14 If that is not there Dacă acestea nu există
   
17:18 as the well-laid deep foundation, împreună cu fundaţia
   
17:24 one is merely caught in illusions – omul este prins în iluzii-
   
17:29 illusions that man has fabricated, făcute de el, inventate de gând,
thought has invented,  
   
17:35 visions that are the projection viziuni care sunt proiecţii ale
of one’s own conditioning. propriei condiţii.
   
17:42 So all that has to be put aside Toate acestea trebuie puse de-o parte
   
17:48 to find that which is beyond time. pentru a găsi ce este dincolo de timp.
   
17:57 3rd Question: Întrebarea 3: Spui că de fapt
You say that fundamentally  
   
18:00 my mind works in exactly mintea mea lucrează exact ca a altora.
the same way as everyone else.  
   
18:06 Why does this make me responsible De ce mă face asta responsabil
for the whole world? pentru toată lumea?
   
18:12 You say that fundamentally Spui că de fapt
   
18:14 my mind works in exactly mintea mea lucrează exact ca a altora.
the same way as everyone else.  
   
18:20 Why does this make me feel responsible De ce ar trebui să fiu responsabil pentru
for the whole world? întreaga lume?
   
18:26 I am afraid I did not say that. Cred că nu am spus asta.
   
18:31 I said, the speaker said, Am spus,
   
18:34 that wherever you go că indiferent unde mergeţi, în lume
throughout the world  
   
18:38 human beings suffer, oamenii suferă,
   
18:42 they are in conflict, sunt în conflict,
   
18:45 they are in anxiety, uncertainty. sunt anxioşi, nesiguri.
   
18:51 Both psychologically and physically Atât fizic cât şi psihic.
there is very little security.  
   
18:59 There is fear, there is loneliness, Există frică, singurătate,
   
19:04 despair, depression. disperare, depresie.
   
19:09 This is the common lot Este soarta comună a fiinţelor umane
of all human beings  
   
19:14 whether they live in China, or Japan, fie că trăiesc în China, Japonia, India,
India or here, in America or Russia, aici, în America sau Rusia
   
19:19 everybody goes through this. toţi oamenii trec prin asta.
   
19:23 It is their life. Este viaţa lor.
   
19:28 And as a human being you are Iar ca fiinţă umană sunteţi- psihologic
the whole world psychologically. vorbind -lumea.
   
19:35 You are not separate Nu sunteţi separaţi
   
19:37 from the man who is de cel care suferă, este anxios sau singur
suffering, anxious, lonely  
   
19:42 in India, or in America. în India sau America.
   
19:51 So you are the world Sunteţi deci lumea şi lumea sunteţi voi.
and the world is you.  
   
19:56 This is a fact Este un fapt pe care puţini oameni îl
which very few people realise, realizează
   
20:03 not an intellectual fact, nu un fapt intelectual, concept filozofic,
a philosophical concept,  
   
20:10 an ideal, something un ideal, ceva după care să tânjim,
to be longed for,  
   
20:14 but it is a fact ci unul real ca o durere de cap.
as you have a headache.  
   
20:23 And when one realises that Şi când cineva realizează la nivel
profoundly inside, profund asta,
   
20:29 not intellectually, verbally, nu intelectual, verbal, sau ideologic,
or ideologically,  
   
20:34 then the question arises – apare întrebarea- care este
what is my responsibility? responsabilitatea mea?
   
20:47 We are asking each other Ne întrebăm asta.
this question, please.  
   
20:51 When you realise that Faptul că cineva realizează nu verbal ci fizic
not verbally but in your blood,  
   
20:58 that you are no longer că nu este un individ
an individual,  
   
21:02 which is a great shock este un mare şoc
for most people,  
   
21:06 they don’t accept that. pe care nu îl poate accepta.
   
21:12 We think our minds, Noi credem că minţile noastre,
our problems, our anxieties problemele, anxietăţile
   
21:16 are ours, mine, not yours. sunt ale noastre, ale mele nu ale voastre.
   
21:22 And if one sees Dar când cineva vede adevărul
the truth of this matter,  
   
21:28 then what is our responsibility? se întreabă care este
  responsabilitatea sa.
   
21:33 Not only one has a family, Persoana care are o familie, soţie, copii
wife and children,  
   
21:40 one has to be responsible este desigur responsabilă pentru ele
for those naturally,  
   
21:44 but what is dar care este responsabilitatea globală?
your responsibility globally?  
   
21:51 You understand my question? Înţelegeţi întrebarea?
   
21:53 For the whole of mankind, Pentru întreaga umanitate
   
21:59 because you are the mankind, pentru că voi sunteţi umanitatea
   
22:03 you have your illusions, aveţi proprile iluzii, imagini ale lui
your images of God, Dumnezeu
   
22:09 your images of heaven and so on. propria imagine despre rai, etc.
   
22:14 You have your rituals, Aveţi propriile ritualuri
the whole business,  
   
22:18 exactly like the rest of the world, exact ca restul lumii, diferă doar denumirea
only in different names,  
   
22:22 they don’t call themselves Christians, poate nu se numesc creştini ci musulmani,
they call themselves Muslims,  
   
22:26 or Hindus, or Buddhists, sau hinduşi sau budişti
   
22:29 but the pattern is the same. dar tiparul este acelaşi.
   
22:34 So when you realise that, Când realizaţi asta care este
what is our responsibility? responsabilitatea voastră?
   
22:42 That is, how do you respond Cum răspundeţi la provocare?
to the challenge?  
   
22:47 You understand my question? Înţelegeţi întrebarea? Cum răspundeţi?
How do you answer?  
   
22:55 What is your reaction Care este reacţia voastră
   
22:59 when you feel that you are humanity? când simţiţi că sunteţi umanitatea?
   
23:08 This is a challenge – you understand? Este o provocare, înţelegeţi?
   
23:13 How do you meet a challenge? Cum faceţi faţă unei povocări?
   
23:17 If you meet it from your old Dacă faceţi faţă din condiţia de individ
individual conditioning,  
   
23:25 your response will naturally be răspunsul va fi desigur inadecvat.
totally inadequate.  
   
23:35 It will be fragmentary, Va fi fragmentat, mai degrabă incomplet.
it will be rather shoddy.  
   
23:44 So, one has to find out Persoana trebuie să găsească
   
23:47 what is our response răspunsul la această mare provocare.
to this great challenge?  
   
23:54 Does your mind meet it greatly Oare mintea întâmpină asta corect
   
24:02 or with your fears, sau cu frică, anxietate:
with your anxieties;  
   
24:05 the little concern about yourself? această nedumerire?
   
24:11 So the responsibility depends, Responsabilitatea depinde deci,
if I may point out,  
   
24:16 upon the response to the challenge. de răspunsul la provocare.
   
24:25 If one says this is Dacă spune cineva că este
your responsibility, responsabilitatea voastră
   
24:29 join – not the League of Nations alaturati-vă- nu Ligii Naţiunilor sau
but some other nation, altei naţiuni,
   
24:37 form a group, formaţi un grup, faceţi ceva
do this and do that,  
   
24:40 that is not an adequate challenge. asta nu este o provocare adecvată.
   
24:44 How do you respond to this challenge Cum răspundeţi acestei provocări
psychologically, inwardly? psihologic, interior?
   
24:53 Is it just a flutter, Este o fluturare, o chemare romantică?
a romantic appeal?  
   
24:59 Or something profound Sau este ceva profund
   
25:05 that will transform care vă schimbă întregul mod
your whole way of looking at life? în care priviţi viaţa?
   
25:13 Then you are no longer British, Atunci nu mai sunteţi britanici,
American, French – you follow? americani, francezi-mă urmăriţi?
   
25:21 Will you give up all that? Veţi renunţa la toate astea?
   
25:26 Or merely play with the idea that Sau vă jucaţi cu ideea că este un
it is a marvellous Utopian concept? concept utopic minunat?
   
25:39 So the responsibility Aşa că responsabilitatea acestei provocări
to this challenge depends on you, depinde de voi
   
25:54 whether your mind dacă mintea voastră este capabilă
is capable of meeting să înţeleagă
   
25:57 this enormous human wholeness, acest enorm amalgam uman
   
26:07 this human current. această tendinţă umană.
   
26:25 4th Question: When I listen to you Întrebarea 4: Când te ascult simt o
there is an urgency to change. dorinţă de a mă schimba.
   
26:29 When I return home it fades. Când ajung acasă aceasta scade.
What am I to do? Ce să fac?
   
26:39 When I listen to you Când te ascult simt nevoia să mă schimb.
there is an urgency to change.  
   
26:43 When I return home it fades. Când ajung acasă aceasta scade.
What am I to do? Ce să fac?
   
26:55 What are you to do? Ce să faceţi?
   
27:02 Is the urgency to change Este această dorinţă de schimbare
   
27:06 influenced or pointed out influenţată sau prezentată de vorbitor
by the speaker  
   
27:14 and therefore while you are here şi când sunteţi aici sunteţi constrânşi
you are driven into a corner,  
   
27:23 and when you leave naturally şi când plecaţi nu mai sunteţi?
you are no longer in the corner.  
   
27:35 That means you are being influenced, Asta înseamnă că sunteţi influenţaţi,
   
27:40 challenged, driven, persuaded, provocaţi, conduşi, convinşi,
   
27:49 and when all that is gone şi când acestea dispar reveniţi la
you are where you were. Right? starea anterioară. Corect?
   
27:57 Now, what is one to do? Ce se poate face?
   
28:15 Please, let’s think it out, Haideţi să ne gândim, să căutăm,
let’s seek it out,  
   
28:19 the right answer to this. răspunsul corect la asta. Ce să faceţi?
What is one to do?  
   
28:23 I come to this gathering Vin aici de departe.
from a distant place.  
   
28:29 It is a lovely day. Este o zi minunată.
   
28:34 I put up a tent, Aşez un cort şi sunt cu adevărat
and I am really interested. interesat.
   
28:40 I have read not only what Am citit şi am ascultat nu numai ce
the speaker has said and written, a scris şi spus vorbitorul
   
28:46 but I have read a great deal. dar şi în plus.
   
28:51 I have followed Am urmat principiile creştine,
the Christian concepts,  
   
28:54 the Buddhist investigation, întrebările budiste,
   
28:59 the Hindu mythology, mitologia hindusă,
   
29:03 I have also done am încercat diferite forme de meditaţie
different forms of meditation,  
   
29:11 the TM, the Tibetan, the Hindu, TM, Tibetană, Hindusă, Budistă, Zen.
the Buddhist, the Zen.  
   
29:18 And I am dissatisfied with all those. Şi cu toate acestea nu sunt mulţumit .
   
29:24 And I come here and I listen. Şi vin aici şi ascult.
   
29:34 And am I prepared Şi sunt oare pregătit să ascult complet?
to listen completely?  
   
29:46 I cannot listen completely Nu sunt, dacă aduc toată cunoaşterea mea.
if I bring all my knowledge here.  
   
29:55 I cannot listen or learn, Nu pot asculta sau învăţa sau pricepe total
or comprehend completely  
   
30:00 if I belong to some sect, dacă aparţin unei secte,
   
30:05 if I am attached dacă sunt ataşat de un concept anume
to one particular concept  
   
30:12 and I want to add what has şi vreau să acumulez şi ce s-a spus.
been said here to that also.  
   
30:23 I must come, if I am serious, Trebuie să vin dacă sunt serios, am
with a free mind, o minte deschisă,
   
30:28 with a mind that says care spune "hai să ne lămurim odată".
let’s find out for god’s sake.  
   
30:34 Not I want to add what you are Nu să adaug ce spui la ce ştiu deja.
saying to what I already know.  
   
30:44 You are following all this? Mă urmăriţi?
   
30:49 So what is one’s attitude Care este atitudinea cuiva despre asta?
about all this?  
   
30:57 The speaker has been Vorbitorul a spus în mod constant:
saying constantly:  
   
31:01 freedom is absolutely necessary. libertatea este absolut necesară.
   
31:09 Psychological freedom first, Mai întâi cea psihologică nu fizică-
not physical freedom –  
   
31:15 that you have in these countries pe care o aveţi în aceste ţări
   
31:17 except in the totalitarian countries. cu excepţia celor totalitare.
   
31:24 So without inward freedom, Fără libertate interoară
   
31:29 which can only come about care poate apărea
   
31:32 when one understands doar când cineva îşi înţelege
one’s conditioning, condiţionarea
   
31:36 the conditioning which is both care este culturală, religioasă, economică
cultural, religious, economic,  
   
31:43 social, physical, socială, fizică,
   
31:49 and can one be free of that? poate fi cineva liber?
   
31:53 Free primarily Liber mai întâi psihologic?
of the psychological condition?  
   
32:01 One fact which is that you are Este cert că nu sunteţi doar un individ.
no longer an individual.  
   
32:09 The very word ‘individual’ Cuvântul individual înseamnă nedivizat,
means undivided,  
   
32:18 not broken up, care nu este sfărâmat iar noi suntem.
and we are.  
   
32:22 Therefore we are not individuals. Prin urmare nu suntem indivizi.
   
32:28 So will you move away Vă veţi îndepărta oare de această
from that conditioning? condiţionare?
   
32:36 Me first everybody else second! Eu primul şi restul după aceea!
   
32:54 So, what is difficult in all this is Este atât de dificil pentru
   
32:57 that we cling to something so deeply că ne agăţăm de ceva atât de mult
   
33:03 that we are unwilling to let go. şi nu mai dorim să îi dăm drumul.
   
33:15 One has studied various things Unul studiază diferite lucruri
   
33:18 and one is attracted iar altul este atras de un lucru anume
to a particular thing  
   
33:24 – particular psychological -psihologic sau altceva.
something or other.  
   
33:31 And one goes into it, studies it Şi cineva explorează, studiază şi
and finds out that by Jove înţelege că iubirea
   
33:34 there is a great deal in it contează şi se ataşează.
and sticks to it.  
   
33:38 And then comes here Şi apoi vine aici
   
33:41 and listens and adds şi ascultă şi adaugă ce aude la ceea ce ştie.
what he has heard to that.  
   
33:48 Then he becomes a melange, Apoi devine un melanj, un mix din toate.
a mixture of everything.  
   
33:55 Aren’t we doing that? Nu este asta dogmatic?
   
33:59 So our minds become very confused. Astfel mintea noastră devine confuză.
   
34:06 And for the time being Şi când sunteţi aici în cort
when you are in the tent  
   
34:09 that confusion is somewhat această confuzie este oarecum
pushed away or less, lăsata de-o parte
   
34:18 and when you leave şi când plecaţi apare iar.
it is back there again.  
   
34:23 So can one be aware Poate oare cineva să conştientizeze
of this confusion, această confuzie
   
34:33 not only while you are here nu doar când este aici
   
34:36 but when you are at home, dar şi când este acasă
   
34:40 which is much more important ceea ce este mai important decât să
than being clear here. fiţi clari aici ?
   
34:44 Nobody cares Nu-i pasă nimănui dacă da sau nu.
if you are or you are not.  
   
34:47 But when you go back home Dar când mergeţi acasă şi vă confruntaţi
to face all that business, cu toate situaţiile
   
34:52 going to the office every day sau mergeţi zilnic la birou
   
34:56 for the rest of your life – pentru tot restul vieţii-
   
35:02 you understand înţelegeţi ce înseamnă asta?
what it all means?  
   
35:04 Day after day, Zilnic,
   
35:13 coming home, children, the worry să veniţi acasă, la copii să vă
– all that goes on. îngrijoraţi - şi tot restul.
   
35:25 So what does it all indicate? Ce indică asta?
   
35:35 We have the intelligence Noi avem capacitatea de a rezolva
to solve technological problems. probleme tehnologice.
   
35:48 The problem-solving mind. Rezolvarea de probleme.
   
35:53 We all have it. Toţi avem această capacitate.
   
35:59 And that is not intelligence. Şi asta nu este inteligenţă.
   
36:09 The capacity to think Capacitatea de a gândi clar, obiectiv
clearly, objectively,  
   
36:19 and know the limitation of thinking. cunoscând limitele gândirii.
   
36:24 To know, to be aware A şti, a fi conştient de limitarea
of the limitation of thinking gândirii
   
36:30 is the beginning of intelligence. este începutul inteligenţei.
   
36:34 I wonder if you follow all this. Mă întreb dacă urmăriţi toate astea.
   
36:39 We worship thinking. Noi venerăm gândirea.
   
36:43 The more cleverly we can think, Cu cât gândim mai clar
   
36:46 the greater we seem to be. cu atât pare că suntem mai mari.
   
36:49 All the philosophers Filozofii au o grămadă de teorii.
who spin a lot of theories.  
   
37:00 But whereas if we could Dar dacă am observa propria confuzie
observe our own confusion,  
   
37:07 our own individual propriul mod îngust de a vedea viaţa,
narrow way of looking at life,  
   
37:15 at home, not here, acasă, nu aici,
   
37:19 to be aware of all that, să fim conştienţi de toate astea
   
37:23 and to see how thought is şi să vedem cum gândul crează
perpetually creating problems. continuu probleme.
   
37:33 Thought creates the image Gândul crează imaginea iar imaginea separă.
and that image divides.  
   
37:40 To see that is intelligence. A vedea asta înseamnă inteligenţă.
   
37:45 To see danger is intelligence. A vedea pericolul înseamnă inteligenţă.
   
37:49 To see psychological dangers A vedea pericolele psihologice
is intelligence. înseamnă inteligenţă.
   
37:55 But apparently Dar se pare însă, că noi nu vedem
we don’t see those things. aceste lucruri.
   
38:01 That means somebody has Asta înseamnă că cineva trebuie să vă
to goad you all the time, stimuleze mereu,
   
38:08 persuade you, push you, să vă convingă, îmboldească, conducă,
drive you, ask you, beg you, întrebe, roage
   
38:13 do something or other all the time să faceţi câte ceva tot timpul
   
38:16 to make one aware of oneself. să fiţi conştienţi de voi înşivă.
   
38:21 And move from there, Şi să vă mişcaţi de acolo să nu
not just stay there. staţi pe loc.
   
38:26 And I am afraid Şi mă tem că nimeni nu va face asta,
nobody is going to do that,  
   
38:30 even the most nici chiar cel mai iluminat om.
enlightened human being.  
   
38:37 Then you become his slave Pentru că deveniţi sclavul lui, înţelegeţi?
– you understand?  
   
38:47 So if one has the vitality, Dacă cineva are vitalitate,
   
38:54 physical vitality, vitalitate fizică,
   
38:57 the psychological energy energia psihologică-care acum este
which is now being dissipated împrăştiată
   
39:03 in conflict, in worrying, în conflict, îngrijorare, trăncănit,
chattering, in endless gossip bârfă nesfârşită
   
39:10 not only with others nu numai la adresa altora dar şi cu sine.
but with oneself.  
   
39:14 This endless chattering. Această trăncăneală nesfârşită.
   
39:16 All that dissipates energy, Toate astea împrăştie energia pshologică.
the psychological energy.  
   
39:22 And that energy is needed to observe. Energie necesară observării.
   
39:29 To observe ourselves Să ne observăm pe noi, în oglinda relaţiilor
in the mirror of relationship,  
   
39:38 and we are all related pentru că suntem legaţi unii de alţii
to somebody or other,  
   
39:41 and to observe there să observăm şi să descoperim iluziile,
and discover the illusions,  
   
39:46 the images, the absurdities, imaginile, absurdităţile, idioţeniile;
the idiocies,  
   
39:51 then out of that freedom din această libertate vine inteligenţa
comes intelligence  
   
39:55 which will show care ne va arată o cale.
the way of our life.  
   
39:58 Right? Are we moving together? Corect? Gândim împreună?
   
40:05 5th Question: Is suffering necessary Întrebarea 5: Este necesar să suferim
to make us face pentru a ne confrunta cu
   
40:09 the necessity to change? necesitatea de a ne schimba?
   
40:15 Is suffering necessary to make us Este necesar să suferim pentru
face the necessity to change? a ne schimba?
   
40:26 This is one of our traditions Face parte din tradiţia noastră
   
40:33 that says you must suffer faptul că trebuie să suferi pentru
in order to be good. a fi bine.
   
40:42 In the Christian world, În lumea creştină şi hindusă
and in the Hindu world,  
   
40:47 they try to put ei încearcă să găsească diferite
different words for it, cuvinte pentru asta,
   
40:51 karma and so on, karma şi altele
   
40:55 and everywhere they say şi peste tot spun că trebuie să treci
you must go through suffering, prin suferinţă
   
41:04 which is not only physical suffering nu doar fizică ci şi psihologică.
but also psychologically.  
   
41:10 That is, you must strive, Adică, trebuie să tindeţi, să faceţi
you must make an effort, un efort,
   
41:12 you must sacrifice, să vă sacrificaţi, să renunţaţi,
you must give up,  
   
41:15 you must abandon, să abandonaţi, să suprimaţi.
you must suppress.  
   
41:22 That is our tradition, Asta este tradiţia noastră
   
41:25 both in the East and the West. atât în Est cât şi în Vest.
   
41:30 And suffering, Şi pentru că suferinţa este comună
being common to all mankind, umanităţii
   
41:37 one says you must go se spune că trebuie să treceţi printr-o
through that particular door. anume uşă.
   
41:51 Someone comes along, Vine cineva-ca mine- şi spune
like the speaker, and says,  
   
41:55 suffering must end, suferinţa trebuie să înceteze,
   
41:59 not go through it, nu trebuie să treceţi prin asta,
it must end. trebuie să înceteze.
   
42:06 You understand what I am saying? Înţelegeţi ce spun?
   
42:10 Suffering is not necessary. Suferinţa nu este necesară.
   
42:16 It is the most Este cel mai distrugător element
destructive element in life. din viaţă.
   
42:24 Like pleasure, Asemeni plăcerii,
   
42:26 suffering is made personal, suferinţa devine personală,
   
42:32 secretive, mine, not yours. secretă, a mea, nu a voastră.
   
42:40 There is not only global suffering, Nu există doar suferinţa globală,
   
42:47 mankind has been through umanitatea a trecut prin regrete enorme,
enormous sorrows, wars, războaie,
   
42:56 starvations, violence. foamete, violenţă.
   
43:00 He has faced suffering A suferit în diferite forme
in different forms  
   
43:09 and so he accepts it as inevitable şi a acceptat suferinţa ca fiind
  inevitabilă
   
43:14 and uses that as a means şi a folosit-o ca mijloc de a deveni
to become noble, generoasă,
   
43:21 or change himself. sau a se schimba pe sine.
   
43:26 We are saying on the contrary, Noi susţinem contrariul,
   
43:31 you may reject it, că o puteţi respinge,
   
43:34 question it, doubt it, pune la îndoială, sub semnul întrebării,
but let’s find out. dar hai să aflăm asta.
   
43:38 That is, let us seek Adică să căutăm răspunsul corect
the right answer to this,  
   
43:44 together, not because împreună şi nu doar pentru că
the speaker says so. vorbitorul spune asta.
   
43:49 Can sorrow end? Poate înceta mâhnirea ?
   
43:55 Sorrow being our grief, Mâhnirea fiind durerea noastră,
   
44:00 so many ways we suffer, atâtea moduri de a suferi,
   
44:04 an insult, a look, a gesture, o insultă, o privire, un gest,
   
44:12 a wound that we have received o rană din copilărie,
from childhood,  
   
44:20 a wound that is very deep o rană foarte adâncă
   
44:25 of which we may be conscious, de care suntem sau nu conştienţi,
or unconscious,  
   
44:31 the suffering of another, suferinţa, pierderea.
the loss of another.  
   
44:40 And if you examine it closely, Dacă priviţi cu atenţie,
   
44:44 taking one fact, which is, luând în calcul faptul că
   
44:46 that we are wounded suntem răniţi din copilărie,
from childhood,  
   
44:50 by the parents, by the teachers, de părinţi, profesori, băieţi sau fete,
by other boys, girls,  
   
44:56 this is happening all the time. asta se întâmpla mereu.
   
45:01 And this wound is deep, covered up, Iar aceste răni sunt adânci, acoperite
   
45:08 and one builds a wall iar omul se înconjoară de un zid
round oneself not to be hurt, să se apere
   
45:18 and so that very wall creates fear. iar acest zid crează frica.
   
45:24 I don’t know if you are Mă întreb dacă urmăriţi toate astea.
following all this?  
   
45:29 And one asks Şi cineva întreabă- se poate ca această
– can this hurt, rană
   
45:39 can it be wiped away completely să dispară complet
   
45:42 so that it leaves no scar? şi să nu lase urme?
   
45:47 Please, we are going over this Explorăm asta împreună-înţelegeţi?
together – you understand?  
   
45:53 I am sure you have been hurt, Sunt sigur că aţi fost răniţi,
haven’t you, all of you, nu-i aşa?
   
46:01 in some way or another. Într-un fel sau altul.
It is there. Este acolo.
   
46:05 And we carry it Şi purtăm acest lucru cu noi toată viaţa.
throughout our life.  
   
46:09 The consequences of that is that În consecinţă devenim din ce în
we become more and more isolated, ce mai izolaţi
   
46:20 more and more apprehensive. mai puţin receptivi.
   
46:25 We don’t want to be hurt anymore Nu mai vrem să fim răniţi
   
46:29 so we build a wall round ourselves şi construim un zid în jurul nostru
   
46:36 and gradually withdraw. şi ne retragem treptat.
   
46:39 Isolation takes place. Se instalează izolarea. Ştiţi asta.
You know all this.  
   
46:45 So one asks Iar cineva întreabă- este posibil să nu
– is it possible not to be hurt? mai fim răniţi?
   
46:52 Not only not to be hurt Nu doar în viitor sau astăzi
in the future, today,  
   
46:57 but also to wipe out the hurt ci să ştergem rana pe care o avem
that one has had from childhood. din copilărie.
   
47:05 You understand? We are Înţelegeţi? Ne gândim împreună.
thinking this together, please.  
   
47:12 Is it possible to wipe away Este posibil să ştergem
   
47:15 the wound, the hurt rana, durerea,
   
47:24 that one carries about all the time? pe care cineva le poartă tot timpul?
   
47:36 If one is serious Dacă cineva este determinat
   
47:47 one should discover for oneself ar trebui să descopere
   
47:52 the cause of the hurt cauza durerii,
   
48:04 and what is hurt, ce este durerea,
   
48:08 and who is hurt – cine este rănit-
   
48:11 you are following all this? înţelegeţi? Vă rog.
Please.  
   
48:19 Which means – is it possible Adică să nu înregristrăm insulta,
not to register the insult,  
   
48:31 the flattery, the gesture linguşirea, gestul care vă doboară,
that cuts you down,  
   
48:40 the look of annoyance, plictiseala,
   
48:46 anger, the impatience? furia, nerăbdarea?
   
48:54 Not to register any of that. Să nu înregistrăm asta.
   
49:00 Do you want to go into it deeply? Vreţi să explorăm mai profund?
   
49:04 Shall we go into it deeply? Mergem mai adânc?
   
49:10 The brain is the instrument Creierul este instrumentul care
of registration. înregistrează.
   
49:18 Like a computer it registers. Ca un calculator.
   
49:23 It registers because Înregistrează pentru că
   
49:26 in that registration it finds se simte mai în siguranţă aşa,
security, safety,  
   
49:34 it is a form of protecting itself. este o formă de protecţie.
   
49:37 You are following this? Urmăriţi asta?
Right, sirs?  
   
49:46 And when one is called an idiot, Şi când cineva este făcut idiot sau i se
or some other insult takes place, aduce altă insultă
   
49:51 the immediate reaction is reacţia imediată este să o înregistreze
to register it, verbally, verbal
   
49:59 the word has its significance, cuvântul are o semnificaţie,
   
50:06 wanting to hurt vrea să rănească şi se înregistrează.
and it is registered.  
   
50:11 Like flattery is also registered. Şi flatarea se înregistrează.
   
50:17 Now can this registering process Poate oare să înceteze acest proces
come to an end? de înregistrare ?
   
50:25 Bearing in mind that the mind, Ştiind că mintea, creierul trebuie să
the brain must register, înregistreze
   
50:32 otherwise you wouldn’t know altfel nu ştiţi unde este casa,
where your house is,  
   
50:38 you wouldn’t be able nu puteţi să conduceţi maşina
to drive your car,  
   
50:40 or use any language. ori să folosiţi limbajul.
   
50:43 But not to register Dar să nu înregistraţi reacţiile
any psychological reactions. psihologice.
   
50:55 You are following all this? Mă urmăriţi?
   
51:01 Then one will ask – how? Cineva întreabă-cum?
   
51:07 How will I prevent registration Cum putem preveni înregistrarea unei
of an insult, or a flattery? insulte, măguliri?
   
51:15 Flattery is more pleasant Măgulirea este plăcută
   
51:19 and therefore I like to register, şi deci vreau să o înregistrez
   
51:23 but the insult or the hurt dar insulta doare şi vreau să scap de ea.
I want to get rid of.  
   
51:30 But both factors, insult, flattery, Dar ambii factori, insulta, măgulirea
are registered. se înregistrează.
   
51:40 Now, is it possible Este oare posibil să nu le înregistrăm
not to register psychologically? psihologic?
   
51:49 Can we go on with this? Contnuăm cu asta?
   
52:01 What is it that gets hurt? Ce anume ne răneşte?
   
52:08 You say, ‘I am hurt’, Voi spuneţi: "Sunt rănit"
   
52:12 what is that entity that gets hurt? care este entitatea care este rănită?
   
52:21 Is it an actuality? Este ceva real?
   
52:27 Something concrete, Ceva concret, ceva tactil,
something tactile,  
   
52:34 something that you can talk about? ceva despre care puteţi vorbi?
   
52:40 Or is it something that you have Sau este ceva creat pentru voi despre voi?
created for yourself about yourself?  
   
52:49 Are you following all this? Mă urmăriţi?
   
52:54 All right. Bine.
   
52:55 I have an image about myself, Eu am o imagine despre mine, mulţi avem.
most of us have.  
   
53:02 That image has been created Acea imagine a fost creată din copilărie
from childhood –  
   
53:06 you must be like your brother trebuie să fiţi ca fratele, care este
who is so clever, mai deştept,
   
53:11 you must be better, mai bun, cel mai bun.
you must be good.  
   
53:16 This image is gradually being built, Această imagine s-a creat treptat
through education, prin educaţie
   
53:20 through relationships and so on. prin relaţii, etc.
   
53:24 That image is me. Acea imagine sunt eu.
   
53:28 I wonder if you accept that? Mă întreb dacă acceptaţi asta?
   
53:33 That image which is me Acea imagine care sunt eu este rănită.
gets hurt.  
   
53:44 Right? Are you following? Corect? Mă urmăriţi?
   
53:50 So as long as I have an image Atâta vreme cât am o imagine ea va
it is going to be trodden on fi utilizată
   
54:00 by everybody, de oricine
   
54:04 not only by the top intellectuals nu doar de intelectuali de top ci
but by anybody. de oricine.
   
54:12 So is it possible to prevent Este oare posbil să prevenim formarea
the formation of images? imaginilor?
   
54:17 Go into it, sir. Mă urmăriţi?
Come with me, will you?  
   
54:26 You understand, Înţelegeţi cum se formează imaginea.
the image-making machinery.  
   
54:32 What is this machinery Care este mecanismul prin care se
that makes the images? formează imaginile?
   
54:39 The images about my country, Imaginile despre ţara mea, despre
about the politicians, politicieni,
   
54:44 about the priests, despre preoţi, despre Dumnezeu?
about God?  
   
54:48 The whole fabrication of images. întreaga fabricare de imagini.
   
54:53 Who makes these images? Cine face aceste imagini?
   
55:02 And why are images made? Din ce sunt făcute?
   
55:07 Who makes it Cine le face şi din ce sunt făcute?
and why are they made?  
   
55:11 We can see very easily Vedem uşor de ce sunt făcute-
why they are made –  
   
55:15 for security, pentru siguranţă,
   
55:19 for reasons of self-protection, auto-apărare,
   
55:28 because if I call myself a Communist pentru că dacă mă numesc Comunist într-o
in a non-Communist world lume care nu este aşa
   
55:34 I have a rather difficult time. o să am probleme.
   
55:38 Or in a Communist world, Iar într- o lume Comunistă dacă nu sunt
if I am not a Communist, Comunist
   
55:42 terrible things might happen. se pot întâmpla lucruri teribile.
   
55:46 So, identifying myself with an image Aşa că mă identific cu acea imagine
   
55:52 gives one a great security. care îmi dă o mare siguranţă.
   
55:59 That is the cause, Iată cauza, motivul pentru care fiecare
that is the reason, why all of us, dintre noi
   
56:04 in some form or another, avem imagini.
have images.  
   
56:12 And who creates this image? Şi cine crează această imagine?
   
56:17 What is the machinery? Care este mecanismul? Înţelegeţi?
You understand?  
   
56:20 What is the process of it? Cum are loc?
   
56:27 Please think it out with me, Gândiţi-vă, nu aşteptaţi să vă spun eu.
don’t wait for me to tell you.  
   
56:39 Will there be Este posibil ca-ascultaţi-
– please listen to it –  
   
56:44 will the machinery come to an end mecanismul să înceteze
   
56:50 when there is complete attention? cand există o atenţie totală?
   
56:57 Or, the machinery is set going Sau mecanismul funcţionează când nu
when there is no attention? există atenţie?
   
57:03 Do you follow the question? Înţelegeţi întrebarea?
   
57:07 Do you follow this, sir? Mă urmăriţi?
   
57:11 Where am I to look? Unde să privesc?
   
57:19 When there is complete attention, Când există o atenţie totală
   
57:24 when you call me an idiot, şi mă numiţi idiot
   
57:30 you call me an idiot, când faceţi asta
   
57:38 and the verbal stone has an impact iar ce spuneţi are un impact
   
57:49 and the response is ‘You are also’! răspunsul este "Şi tu la fel!"
   
58:00 Now, can I receive that word, Pot oare primi acel cuvânt
   
58:07 the meaning of that word, sensul lui
   
58:09 the insult that you want me to feel insulta pe care doriţi să o simt,
by using that word,  
   
58:18 can I be attentive pot fi oare atent la toate astea?
of all that instantly?  
   
58:23 You understand what I am saying? Înţelegeţi ce spun?
   
58:29 Are we following each other? Urmărim toate astea?
   
58:31 Can I be aware or attentive completely Pot fi atent complet când foloseşti
when you use that word? acel cuvânt?
   
58:39 And you are using that word Iar tu foloseşti acel cuvânt să mă
to hurt me. răneşti.
   
58:48 And to be completely attentive Şi să fim atenţi în acel moment.
at that moment.  
   
58:59 It is not a shield. Nu este un scut.
   
59:02 It is not something that you put up Nu folosesc asta ca să evit.
in order to avoid.  
   
59:12 In that attention În acea atenţie nu este primire.
there is no reception.  
   
59:16 I wonder if you see it. Mă întreb dacă vedeţi asta.
   
59:20 Whereas when you call me an idiot Dacă mă faceţi idiot şi nu sunt atent
and I am inattentive,  
   
59:27 not paying attention, atunci înregistrez.
then registration takes place.  
   
59:32 You can experiment with this, Puteţi experimenta asta, faceţi-o acum.
do it now for God’s sake.  
   
59:38 So that not only Încât nu doar vechile răni, dureri
the past wounds, past hurts,  
   
59:49 but also your mind then dar şi mintea este atunci senzitivă,
is so sensitive, vulnerable, vulnerabilă,
   
1:00:03 it is so moving, living, acting, este mişcătoare, trăieşte, acţionează
   
1:00:07 it has no moment of static moment nu are un moment static în care să poată
where you can hurt. fi rănită.
   
1:00:11 I wonder if you follow all this? Mă întreb dacă urmăriţi toate astea?
No. All right. Nu. Bine.
   
1:00:23 6th Question: My problem is Întrebarea 6: Problema mea este ca am un
I have a ten-foot wall around me. zid de 10 picioare în jurul meu.
   
1:00:28 It is no use trying to overcome it, Nu are rost să îl depăşesc aşa că
so I ignore it. îl ignor.
   
1:00:32 It is still there. Este încă acolo. Ce să fac?
What do I do?  
   
1:00:42 What’s the height of the wall Care este înălţimea zidului?
you have around you?  
   
1:01:01 Is it possible to be vulnerable, Este posibil să fii vulnerabil
   
1:01:12 to be so sensitive, să fii senzitiv, viu
to be alive in fact  
   
1:01:13 that you need never build a wall? să nu trebuiescă să construieşti un zid?
   
1:01:19 There are walls round a property Există ziduri în jurul proprietăţii-ascultaţi!
– listen carefully.  
   
1:01:23 There are walls round a property, Există ziduri în jurul proprietăţii
   
1:01:27 and you treat yourself as a property iar voi vă trataţi ca pe o proprietate
   
1:01:30 and so build a wall round yourselves. şi construiţi ziduri în jurul vostru.
   
1:01:32 You understand what I am saying? Înţelegeţi ce spun?
   
1:01:40 Again, sirs, why do we do Oare de ce avem nevoie de asta?
all these kinds of things?  
   
1:01:51 Why do we build a wall De ce construim un zid şi apoi vrem să
and then try to tear it down, îl dărâmăm
   
1:01:58 and not being able to break it down şi pentru că nu putem face asta îl evităm
we avoid it,  
   
1:02:05 we run away from it, fugim de el,
   
1:02:10 we hide behind it. ne ascundem în spatele lui.
   
1:02:13 Why do we do all these things? De ce facem toate astea?
   
1:02:17 Why do we create problems De ce ne creăm singuri probleme?
for ourselves?  
   
1:02:28 Why can’t we be so sane, normal, De ce nu putem fi normali, sănătoşi-
healthy – not normal, sorry. nu normali, scuze.
   
1:02:41 This is a problem Asta este problema celui care întreabă.
to the questioner.  
   
1:02:48 What is a problem? Care este problema?
   
1:02:55 You have a problem, Aveţi o problemă nu-i aşa?
right, haven’t you?  
   
1:03:00 No? Oh my god. Nu? O doamne.
   
1:03:04 What is the problem? Care este problema?
   
1:03:10 Something that you have not Ceva ce nu ai putut rezolva. Corect?
been able to resolve. Right?  
   
1:03:17 You have analysed it, Ai analizat-o, ai fost la psihiatru,
you have been to a psychiatrist,  
   
1:03:23 you have been to a confession, ai fost la spovedanie,
   
1:03:27 or you have analysed yourself sau te-ai analizat pe tine
   
1:03:32 and the problem remains, şi problema rămâne,
   
1:03:36 the cause remains. cauza rămâne.
   
1:03:39 And you have examined the effects, Şi ai examinat efectele
   
1:03:44 analysed the effects. le-ai analizat.
   
1:03:49 and the peculiarity of a cause Şi cauza devine efect
is the cause becomes the effect,  
   
1:03:59 and the effect becomes the cause. iar efectul cauză.
   
1:04:02 I wonder if you understand all this? Mă întreb: înţelegeţi
  toate astea?
   
1:04:04 Is this too intellectual? Este prea intelectual? Bine.
All right.  
   
1:04:10 So what is a problem for all of us? Care este problema noastră?
   
1:04:15 What is our problem? Care este a voastră?
   
1:04:20 And why do we have problems? Şi de ce avem asemenea probleme?
   
1:04:29 Let’s take a common problem: Să luăm o problemă comună:
does God exist? există Dumnezeu?
   
1:04:36 I am taking that as a silly example. Este un exemplu prostesc.
   
1:04:43 Because we say, ‘If God exists how Pentru că spunem:"Dacă există cum a creat
can he create this monstrous world?’ această lume monstruoasă ?"
   
1:04:52 So it becomes more and more Asa că devine o problemă şi mai mare.
of a problem.  
   
1:04:59 First of all, I assume Mai întâi presupun că el a creat această
god has created it, this world, lume
   
1:05:05 and then I get involved in it. şi apoi am apărut eu.
   
1:05:09 Or I have a certain ideal, Sau am un ideal anume
   
1:05:13 I want to live up to that ideal, şi vreau să trăiesc conform lui
   
1:05:17 that becomes a problem. şi asta devine o problemă.
   
1:05:20 I don’t see why I should Nu ştiu de ce ar trebui să am idealuri.
have ideals at all.  
   
1:05:27 First I create an ideal, Mai întâi creez un ideal, apoi trăiesc
then I try to live up to it, conform lui
   
1:05:33 then all the problem arises – şi apoi apar toate problemele-
   
1:05:35 struggle, I am not good, lupta, nu sunt bun, trebuie sa fu bun,
I must be good,  
   
1:05:38 tell me what to do spune-mi ce sa fac, să obţin, etc.
to achieve and so on.  
   
1:05:42 You follow how we create a problem, Urmăriţi cum creăm o problemă
   
1:05:46 create something illusory first, creăm mai întâi ceva iluzoriu
   
1:05:53 like non-violence is illusory. non-violenţa este iluzorie.
The fact is violence; Faptul este violenţa
   
1:06:00 and then my problem arises – şi apoi apar probemele- cum să
how am I to be non-violent? devin non-violent?
   
1:06:07 Whereas I am violent, let me deal Pe când dacă sunt violent, lasă-mă să mă
with that, not with non-violence. confrunt cu asta nu cu non-violenţa.
   
1:06:14 I wonder if you get this? Mă întreb dacă înţelegeţi?
   
1:06:18 So is this what we are doing, Asta facem la un nivel.
at one level?  
   
1:06:25 Or I cannot get on with my wife. Sau nu pot să-mi văd de viaţă.
   
1:06:36 I am rather nervous about this! Sunt nervos din cauza asta!
   
1:06:43 I cannot get on Nu pot continua cu nimeni.
with somebody or other.  
   
1:06:50 You follow what I am trying to say? Urmăriţi ce vreau să spun?
   
1:06:51 We make problems out of everything. Noi facem probleme din orice.
   
1:07:00 The question is, much more important Ideea este- mai importantă decat
than the resolution of the problem, rezoluţia problemei
   
1:07:05 is not to have problems at all să nu avem deloc probleme
   
1:07:17 so that your mind is free astfel încât mintea să fie liberă de
from this everlasting struggle această luptă nesfârşită
   
1:07:27 to resolve something or other. de a rezolva cate ceva.
   
1:07:34 What is the core of all problems? Care este miezul acestei probleme?
   
1:07:41 Not technological problems, Nu tehnologice sau matematice
not mathematical problems,  
   
1:07:46 but the human, deep, inward ci umane, adânci, interioare-psihologice
psychological problems –  
   
1:07:53 what is the root of it? care este rădăcina ei?
   
1:08:00 Come on, sirs. Haideţi domnilor.
   
1:08:06 Is there a root that can be Este o rădăcină care trebuie eliminată
pulled out, or withered away sau îndepărtată
   
1:08:15 so that the mind has astfel încât mintea să nu mai aibă
no problems whatsoever? probleme?
   
1:08:33 Go on, sirs. Haideţi domnilor.
   
1:08:45 What is a problem? Care este problema?
   
1:08:48 Something to be dissolved Ceva care trebuie dizolvat în prezent
in the present,  
   
1:08:53 or in the future. Right? sau în viitor. Corect?
   
1:08:57 A problem only exists in time. O problemă există doar în timp.
   
1:09:01 You understand what I am saying? Înţelegeţi ce spun?
   
1:09:05 Someone please tell me. Spuneţi-mi.
   
1:09:11 You understand this, my question? Înţelegeţi întrebarea?
   
1:09:14 A problem exists as long as O probemă există doar dacă gândim în
we are thinking in terms of time, termeni de timp
   
1:09:22 not only chronological time nu timp cronologic ci psihologic.
but inward psychological time.  
   
1:09:29 As long as I have not understood Atâta vreme cât nu am înţeles natura
the nature of psychological time timpului psihologic
   
1:09:35 I must have problems. am probleme.
   
1:09:43 Are you meeting me? Mă urmăriţi? Gândim împreună?
We are moving together?  
   
1:09:52 That is, I want to be successful Vreau să am succes la propriu
in the worldly sense,  
   
1:10:00 or also, I want to be spiritually sau succes spiritual-sunt la fel.
successful – they are both the same.  
   
1:10:08 Now wanting to be successful A vrea să ai succes este o mişcare în timp
is a movement in time,  
   
1:10:14 you are following this? mă urmăriţi?
   
1:10:17 And that creates the problem. Şi asta crează probleme.
   
1:10:23 That is, wanting Adică a fi ceva înseamnă timp
to be something is time  
   
1:10:29 and that wanting to be şi a dori asta este problema.
is the problem.  
   
1:10:43 So I am saying, what is the root Iar eu spun ce anume crează probleme.
of this that creates problems.  
   
1:10:50 Not only time, but go on, sirs, Nu numai timpul, haideţi gândiţi cu mine.
investigate with me.  
   
1:11:00 Is it thought? Este gândul?
   
1:11:06 Or is there the centre Sau este centrul
   
1:11:11 which is always moving care se mişcă continuu- din propriul
within its own radius – centru-
   
1:11:18 do you understand what I am saying? înţelegeţi ce spun?
   
1:11:24 Won’t problems exist as long Problemele nu ar exista dacă nu aş fi
as I am concerned about myself? preocupat de mine?
   
1:11:32 As long as I am wanting to be good, Atâta vreme cât vreau să fiu bun, vreau
wanting to be this, să fiu ceva
   
1:11:37 wanting to be that and so on, sau altceva creez probleme.
I must create problems.  
   
1:11:45 Which means can I live without Pot oare trăi fără o imagine despre mine?
a single image about myself?  
   
1:11:55 As long as I have an image Când am o imagine de a avea succes
to be successful,  
   
1:12:00 I must achieve enlightenment, trebuie să ating iluminarea, pe Dumnezeu,
I must reach God, I must be good, să fiu bun
   
1:12:06 I must be more loving, mai iubitor,
   
1:12:10 I mustn’t be greedy, să nu fiu lacom, să nu rănesc,
I mustn’t hurt,  
   
1:12:14 I must live peacefully, să trăiesc în pace, să am o minte liniştită,
I must have a quiet mind,  
   
1:12:18 I must know what meditation is, să ştiu ce este meditaţia,
   
1:12:23 is it possible to love so freely este posibil să trăiesc atât de
and so on. You follow? liber, etc. Înţelegeţi?
   
1:12:30 That is, as long as there is a centre Adică atâta vreme cât există un centru
   
1:12:39 there must be problems. există probleme.
   
1:12:42 Now that centre Acest centru este esenţa lipsei
is the essence of inattention. de atenţie.
   
1:12:50 Are you getting it? Înţelegeţi? Să gândim împreună.
Oh, come on with me.  
   
1:12:57 When there is attention Când există atenţie nu există centru.
there is no centre.  
   
1:13:01 I wonder if you meet this. Mă întreb dacă înţelegeţi asta. Corect?
Right?  
   
1:13:06 Now look – when you listen, Când ascultaţi-dacă faceţi asta-
if you are listening,  
   
1:13:11 when you listen to what is being said când ascultaţi la ce se spune şi
and attending, sunteţi atenţi
   
1:13:15 not trying to understand nu încercaţi să înţelegeţi ce se spune,
what he says, attending, sunteţi prezenţi
   
1:13:20 in that attention în acea atenţie nu există eu.
there is no you.  
   
1:13:27 The moment there is no attention În momentul în care nu există atenţie
the ‘you’ creeps up. apare "eu".
   
1:13:36 And that centre creates the problems. Şi acel centru crează probleme.
Got it? Înţelegeţi?
   
1:13:42 No, sir, this is very serious Domnilor, este foarte serios, dacă
if you go into it – exploraţi
   
1:13:45 to have a mind that has no problems, să aveţi o minte care nu are probleme
   
1:13:56 and therefore no experience. şi prin urmare nici experienţe.
   
1:14:03 The moment you have an experience În momentul în care aveţi o experienţă şi
and you hold on to it, vă agăţaţi de ea
   
1:14:09 then it becomes memory ea devine memorie şi vreţi mai mult.
and you want more of it.  
   
1:14:18 So, a mind that has no problem Aşa că o minte care nu are probleme
has no experience. nu are experienţe.
   
1:14:24 Oh, you don’t see Şi nu vedeţi frumuseţea acestui lucru.
the beauty of it.  
   
1:14:41 7th Question: I derive strength Întrebarea 7: Obţin putere când mă
from concentrating on a symbol. concentrez asupra unui simbol.
   
1:14:48 I belong to a group Aparţin unui grup care încurajează asta.
that encourages this.  
   
1:14:53 Is this an illusion? Este o iluzie?
   
1:14:58 May I respectfully point out – Subliniez - să nu apartineţi de nimic.
don’t belong to anything.  
   
1:15:07 But you can’t help it, you do. Dar dacă nu puteţi, o faceti.
   
1:15:16 Sir, see the reason of this. Vedeţi motivul.
   
1:15:21 We cannot stand alone, Noi nu putem sta singuri
   
1:15:26 we want support, vrem sprijin,
   
1:15:30 we want the strength of others, vrem puterea altora,
   
1:15:34 we want to be identified with a group, vrem să fim identificaţi cu un grup,
   
1:15:42 with an organisation. cu o organizaţie.
   
1:15:47 The Foundation is not Fundaţia nu este o astfel de organizaţie,
such an organisation,  
   
1:15:50 it merely exists to publish books ea există pentru a publica cărţi, etc.
and so on, you can’t belong to it nu puteţi aparţine ei
   
1:15:55 because you can’t publish books, pentru că nu puteţi publica cărţi,
you can’t run schools. conduce o şcoală.
   
1:16:00 But the idea that we must be Dar vrem să fim parte a ceva.
part of something or other.  
   
1:16:18 And belonging to something Şi faptul că aparţinem ne dă putere.
gives one strength.  
   
1:16:27 I am an Englishman. Sunt englez. Imediat apare o frământare.
Immediately there is a flutter.  
   
1:16:33 Or a Frenchman. Sau sunt francez.
   
1:16:39 Once I was talking in India Vorbeam odată în India şi am spus:
and I said, ‘I am not a Hindu’, "Nu sunt Hindus"
   
1:16:47 and a man came up to me şi a venit apoi cineva şi mi-a spus
afterwards and said,  
   
1:16:49 ‘You mean you are not a Hindu? "Spui că nu eşti Hindus?
   
1:16:52 You must feel terribly lonely’. Proabil că te simţi foarte singur."
   
1:17:03 Now, the questioner asks: Iar cel ce întreabă spune:
   
1:17:06 he derives strength că primeşte putere concentrându-se
from concentrating on a symbol. pe un simbol.
   
1:17:17 We all have symbols. Toţi avem simboluri.
   
1:17:21 The Christian world Lumea Creştină este plină de ele.
is filled with symbols.  
   
1:17:30 The whole Christian world Întreaga lume Creştină religioasă
of religious movement is symbols; înseamnă simboluri;
   
1:17:36 symbols, images, concepts, simboluri, imagini, concepte,
   
1:17:42 beliefs, ideals, dogmas, rituals – credinţe, idealuri, dogme, ritualuri-
   
1:17:48 the same in India, only they don’t la fel e şi în India,
call themselves Christians doar că ei nu se numesc creştini
   
1:17:52 but it is exactly the same thing, dar este acelaşi lucru
   
1:17:55 or in the Far East, and so on. sau în Estul îndepărtat, etc.
   
1:18:00 Now, when one belongs to a large group Când cineva aparţine unui grup
   
1:18:03 which adores the same symbol, care adoră un anumit simbol
   
1:18:09 you derive enormous strength primiţi o putere enormă şi este normal
out of it, it is natural –  
   
1:18:14 or rather unnatural. sau mai degrabă nu este natural.
   
1:18:21 It keeps you excited, Vă incită
   
1:18:25 it creates a feeling that at last vă crează un sentiment că înţelegeţi
you are understanding something în sfârşit ceva
   
1:18:29 beyond the symbol dincolo de simbol, etc.
and so on.  
   
1:18:36 First, we invent the symbol Mai întâi am inventat simbolul-
– see how our mind works – vedeţi cum funcţionează mintea-
   
1:18:45 the image in the church imaginea din biserici, temple,
or in the temple,  
   
1:18:49 or the letters in the mosque sau literele din moschee
   
1:18:52 – they are beautiful letters -litere minunate, dacă aţi fost acolo-
if you have been in a mosque –  
   
1:18:57 and we create those şi am creat asta
   
1:19:01 and after creating those şi apoi ne închinăm lor
we worship those,  
   
1:19:07 and in worshipping that which we iar venerarea am creat-o prin gând şi
have created out of our thought,  
   
1:19:12 we derive strength. astfel primim putere.
   
1:19:16 See what is happening Vedeţi ce se întâmplă- urmăriţi?
– you follow?  
   
1:19:21 Now the symbol is not the actual. Simbolul nu este realul.
   
1:19:27 The actual may never exist, Poate nu există niciodată
   
1:19:32 but the symbol satisfies dar simbolul ne mulţumeşte
   
1:19:39 and the symbol gives us şi ne dă vitalitate, energie,
vitality, energy,  
   
1:19:43 by looking, thinking, când îl privim, ne gândim la el,
observing, being with it. îl observăm, suntem cu el.
   
1:19:52 Surely that which has been În mod sigur ceea ce a fost creat de gând
created by thought,  
   
1:20:00 psychologically, trebuie să fie psihologic o iluzie.
must be illusion.  
   
1:20:08 You create me, I hope you won’t, Voi m-aţi creat-sper că nu- un guru.
you create me into your guru.  
   
1:20:16 I refuse to be a guru Refuz să fiu asta pentru că este prea
because it is too absurd. absurd.
   
1:20:23 Because I see how the followers Pentru că văd cum fanii distrug un guru
destroy the guru  
   
1:20:27 and the guru destroys iar el pe ei.
the followers.  
   
1:20:30 You understand this? Înţelegeţi? Văd asta.
I see that.  
   
1:20:34 To me the whole thing Pentru mine asta este o ruşine-
is an abomination –  
   
1:20:38 I am sorry to use îmi pare rău că folosesc aceste cuvinte.
strong language.  
   
1:20:42 But you create an image about me, Dar voi vă creaţi o imagine despre mine
about the speaker,  
   
1:20:48 and the whole business begins. şi de aici începe totul.
   
1:20:56 So first, if I may point out, Aşa că vreau să menţionez
   
1:21:00 thought is the mischief-maker in this. că gândul face asta.
   
1:21:08 All the things in the churches, Iar lucrurile din biserici, temple,
in the temples, in the mosques, moschei,
   
1:21:11 are not truth, are not actual. nu sunt adevărate, reale.
   
1:21:17 They have been invented Au fost inventate de preoţi,
by the priests, by thought, by us de gând, de noi,
   
1:21:22 out of our fear, din frică, din anxietate,
out of our anxiety,  
   
1:21:25 uncertainty of the future, nesiguranţă.
all that.  
   
1:21:29 We have created a symbol Am creat un simbol şi suntem captivii lui.
and we are caught in that.  
   
1:21:35 So, first to realise Mai întâi să realizăm
   
1:21:39 that thought will always că gândul va crea mereu lucruri
create the things  
   
1:21:48 which give it satisfaction, care dau satisfacţie psihologică.
psychologically.  
   
1:21:55 Pleasure gives it comfort, Plăcerea dă comfort
   
1:22:00 therefore the reassuring image de aceea reasigurarea imaginii ne dă
is a great comfort. confort.
   
1:22:08 It may be a total illusion, Poate este o iluzie totală-şi este-
and it is,  
   
1:22:12 but it gives me comfort dar îmi dă confort
   
1:22:14 therefore I will never look şi prin urmare nu privesc dincolo
beyond the illusion. de iluzie.
   
1:22:26 We’ve talked an hour Am vorbit iar o oră şi 25 de minute.
and twenty five minutes.  
   
1:22:31 We will continue with the rest Vom continua cu restul întrebărilor marţi.
of the questions on Thursday.  
   
1:22:37 Is that all right? Este bine aşa?
   
1:22:41 SUBTITLE TEXT COPYRIGHT 1980  
KRISHNAMURTI FOUNDATION TRUST LTD