Krishnamurti Subtitles

Brockwood Park - 4 September 1980

Public Question & Answer 20:31 This is the last day Aceasta este ultima zi de
of questions and answers. întrebări şi răspunsuri.
   
0:35 On Saturday and Sunday Sâmbată şi duminică
there will be a talk. vom avea o discuţie.
   
0:43 As we said the other day, Aşa cum am spus ieri
   
0:49 a question implies o întrebare înseamnă
   
0:53 that we are seeking an answer. că noi căutăm un răspuns.
   
1:01 The answer is in the question, Răspunsul se află în întrebare
   
1:04 not away from the question. şi nu în afara ei.
   
1:08 And in asking these questions Noi ne întrebăm şi găsim răspunsul
and finding their answer  
   
1:16 we are together împreună.
investigating the question.  
   
1:23 It is not that the speaker Nu vorbesc şi răspund doar eu
talks or answers,  
   
1:27 but together we are trying ci facem asta împreuna pentru a găsi
to find the right answer. răspunsul corect.
   
1:33 It is not the answer Nu este răspunsul meu sau al vostru
according to me or according to you,  
   
1:37 but what is the right, ci cel corect.
true answer to these questions.  
   
1:45 I have been handed over nearly a Mi-au fost înmânate cam o sută cinzeci
hundred and fifty questions, probably, de întrebări
   
1:51 and we cannot possibly şi nu este posibil să răspundem la toate
answer all those  
   
1:55 and I hope you won’t mind şi sper că nu vă veţi supăra.
if some of them are not answered.  
   
1:59 It isn’t that we have chosen Nu am ales unele care să ne convină
something that suits us,  
   
2:03 that can be answered by us, la care avem răspunsuri
   
2:05 but rather we have tried to find out ci am încercat mai degrabă să le găsim
   
2:09 what are the most significant and pe cele mai semnificative.
worthwhile questions to be answered.  
   
2:20 1st Question: Întrebarea 1: Care este legătura
What is the relationship  
   
2:22 between thought and consciousness? dintre gând şi conştiinţă?
   
2:26 Why do we seem unable De ce pare suntem incapabili să mergem
to go beyond thought? dincolo de gând?
   
2:31 What is the relationship Care este legătura dintre gând
between thought and consciousness, şi conştiinţă
   
2:36 and why do we seem unable şi de ce pare că suntem incapabili să
to go beyond thought? mergem dincolo de gând?
   
2:46 Do we want to be serious Vrem cu adevărat să ştim asta?
about all this?  
   
2:51 All right, let’s be serious. Foarte bine, să fim serioşi.
   
2:57 First of all, what is thinking, Mai întâi ce este gândirea, ce este gândul
what is thought,  
   
3:09 and what is consciousness? şi ce este conştiinţa?
   
3:11 Are the two different? Sunt ele diferite?
   
3:17 When you say, what is the relationship Cand spuneţi relaţia dintre gând
between thought and consciousness, şi conştiinţă
   
3:22 it implies, does it not, asta implică, nu-i aşa că sunt diferite
that there are two different entities,  
   
3:27 or two different movements. sau sunt două mişcări diferite.
   
3:30 And we are trying to find out, Şi încercăm să aflăm, cine întreabă
the questioner tries to find out, încearcă să afle
   
3:34 what is the relationship care este legătura dintre gând
between thought and consciousness. şi conştiinţă.
   
3:40 So first of all we have to consider Mai întai să ne întrebăm împreună
together what is thought, ce este gândul
   
3:46 what is this whole ce înseamnă gândirea
question of thinking  
   
3:52 upon which all our conduct, conform căreia ne conducem activitatea
our activity,  
   
3:57 political, religious, politică, religioasă, socială,
economic, social  
   
4:02 and all other factors of life, şi toţi ceilalţi factori care se bazează
are based on thought. pe gând.
   
4:11 Thought is part of emotions, Gândul este parte a emoţiilor,
sentiment, reactions, sentimentelor, reacţiilor,
   
4:20 the recognition of those recunoaşterea acelor reacţii, etc.
reactions and so on.  
   
4:23 And what is consciousness? Şi ce este conştiinţa?
   
4:27 When we use the word ‘consciousness’, Când folosim cuvântul conştiinţă,
to be conscious of something, a fi conştient de ceva,
   
4:34 to be aware of, to be able înseamnă a fi alert, capabili să
to recognise, to understand, recunoaştem, să înţelegem,
   
4:42 to have a whole field să avem un întreg câmp
in which the mind is operating. în care acţionează mintea .
   
4:51 That is more or less Asta este în mare ce înţelegem
what we mean by consciousness. prin conştiinţă.
   
4:55 And the questioner says: Iar cel ce întreabă spune:
   
4:57 what is the relationship care este legătura dintre cele două?
between the two?  
   
5:00 So first we have to find out Mai întâi trebuie să aflăm ce este gândul
what is thought  
   
5:11 upon which pe care se bazează activităţile noastre
all our activities are based,  
   
5:15 with all its images, cu toate imaginile,
   
5:18 all the past remembrance amintirile trecute şi proiecţiile
and future projections, viitoare,
   
5:25 this enormous activity. această enormă activitate.
   
5:28 Technologically, Tehnologic, psihologic, fizic,
psychologically, physically,  
   
5:32 almost in every direction, gândul acţionează în aproape
thought is operating. orice direcţie.
   
5:39 And our relationship with each other Iar relaţiile dintre noi se
is based on thought, bazează pe gând
   
5:47 the thought which has created care a creat o imagine despre voi şi alţii
the image about you and the other,  
   
5:51 and the other about you. şi alta despre voi.
   
5:55 Now what is that thought? Ce este gândul?
   
5:58 That thought surely is, is it not, Gândul nu se bazează cu siguranţă
based on knowledge. pe cunoaştere.
   
6:05 Experience, knowledge, memory. Experienţă, cunoaştere, memorie.
   
6:13 And the reaction Iar reacţia acelei memorii este gândirea.
of that memory is thinking.  
   
6:18 So it is experience, Este deci experienţă, cunoaştere, memorie
knowledge, memory  
   
6:25 and the movement of thought, şi mişcarea gândului
   
6:28 which is a material process. care este un proces material.
   
6:34 So, thought is always limited Gândul este deci mereu limitat pentru
because knowledge is always limited. că de fapt cunoaşterea este limitată.
   
6:42 There is no complete knowledge Nu există o cunoaştere absolută despre
about anything ceva anume
   
6:46 except the ending of knowledge, cu excepţia sfârşitului cunoaşterii -
that is quite a different matter. şi asta este altceva.
   
6:53 So where there is Acolo unde actioneaza cunoaşterea
the operation of knowledge  
   
6:56 and the movement of memory, şi mişcarea memoriei
   
6:59 thought is limited, finite, definite. gândul este limitat, finit, definit.
   
7:12 And what part does thought Şi ce rol joacă gândul în conştiinţă?
play in consciousness?  
   
7:21 I hope we are together in this, Sper că toţi ne gânditm la asta.
thinking together.  
   
7:29 What is consciousness? Ce este conştiinţa?
   
7:38 Our consciousness – all the knowledge Conştiinţa noastră- toată cunoaşterea
which we have accumulated, acumulată,
   
7:45 all the experiences, experienţele nu doar cele personale
not only personal but collective, ci colective,
   
7:52 memory, genetic responses, memoria, răspunsurile genetice,
   
7:58 the accumulated experience experienţa acumulată de generaţii întregi,
of generations after generations,  
   
8:06 all the travail, the trouble, toată munca, problemele,
the anxiety, the fears, anxietăţile, fricile,
   
8:10 the pleasures, the dogmas, plăcerile, dogmele, credinţele,
the beliefs, the attachments, ataşamentele,
   
8:16 the pain of sorrow durerea regretului; toate astea
and all that is our consciousness. reprezintă conştiinţa noastră.
   
8:28 I think there is Cred că nu avem nici un dubiu în
no question about that, privinţa asta
   
8:32 no one would doubt that şi nimeni nu are ceva de comentat.
or argue about it.  
   
8:38 You can add or take away from it Puteţi adăuga ceva sau puteţi lua ceva
   
8:42 but it is still the movement dar conştiinţa este mişcarea gândului.
of thought as consciousness.  
   
8:48 One can say Cineva poate spune că există o
that there is super consciousness super conştiinţă
   
8:53 but it would still be dar tot ar trebui ca ea să fie parte
part of thought. a gândului.
   
9:01 This consciousness Această conştiinţă este în continuă
is in constant movement mişcare
   
9:08 and breaking up şi vă separă pe voi şi pe mine,
the you and the me,  
   
9:18 my nationality with all its naţionalitatea mea cu toate
technological development descoperirile tehnologice
   
9:23 which is becoming a tremendous care devin un mare periocol pentru lume-
danger in the world –  
   
9:27 nationalism plus technology. naţionalism plus tehnologie.
   
9:31 My religious beliefs, my dogmas, Credinţele mele religioase, dogmele mele,
   
9:34 my rituals, my wounds, ritualurile mele, rănile mele,
   
9:41 my beliefs, my ideals, credinţele mele, idealurile mele,
   
9:42 my constant struggle lupta mea constantă de a deveni
to become something, ceva anume,
   
9:46 all that is part toate astea sunt parte a conştiinţei
of our consciousness,  
   
9:50 not only the consciousness nu doar a unei persoane
of a particular person  
   
9:54 but it is the consciousness ci este conştiinţa umanităţii
of mankind,  
   
10:02 because mankind, wherever one lives, pentru că aceasta indiferent unde
goes through sorrow, trăieşte trece prin regret,
   
10:12 agony, doubt, despair, agonie, dubiu, disperare,
   
10:17 depression, great uncertainty, depresie, mare incertitudine, insecuritate
insecurity  
   
10:22 and so clinging to some image, belief, şi astfel se agaţă de o anumită imagine,
  credinţă
   
10:26 all that is part of our being, şi toate astea sunt parte a conştiinţei
our consciousness. noastre.
   
10:34 So our consciousness Deci conştiinţa noastră este
is its content. propriul conţinut.
   
10:40 I hope we are meeting each other. Sper că suntem de aceeaşi părere.
   
10:43 Our consciousness is made up Conştiinţa noastră este formată
of its content. din conţinutul ei.
   
10:47 Without the content Fără conţinut ce este conştiinţa?
what is our consciousness?  
   
10:57 Is there a consciousness Exista o conştiinţă total diferită
totally different from that de aceasta
   
11:03 which is made up of alcatuită de diferitele activităţi
the various activities of thought ale gândului
   
11:08 which we call consciousness? pe care o numim conştiinţă?
   
11:12 To come to that point Pentru a răspunde cineva trebuie să afle
one has to find out  
   
11:18 if thought can end, dacă gândul are sfârşit,
   
11:21 not temporarily, nu unul temporar, nu între două gânduri
not between two thoughts,  
   
11:27 there is a gap and a period of când există o pauză şi o perioadă
silence or unconscious movement. de tăcere sau mişcare inconştientă.
   
11:38 Can thought ever end? Există un sfârşit al gândului?
   
11:42 This has been the problem Asta a fost poblema multor oameni
of most serious people  
   
11:51 who have gone into this explorată prin meditaţie
very deeply through meditation  
   
11:57 to end thought. cu scopul de a pune capăt gândului.
   
12:01 I hope we are following Sper că urmărim toţi asta.
each other in all this.  
   
12:04 I am not talking to myself. Nu vorbesc cu mine însumi.
   
12:11 Can thought, Poate oare gândul care este enorm
which is so enormously powerful, de puternic
   
12:17 which has got such a volume care are un asemenea volum şi
of energy behind it, energie în spatele lui
   
12:25 that energy created energie creată timp de milenii
through millennia,  
   
12:32 both in the scientific field, în domeniul ştiinţific, economic,
economic, religious, religios,
   
12:36 social, personal, all that activity, social, personal, toată această activitate
   
12:40 can that come to an end? poate lua sfârşit?
   
12:48 Which means can those things Adică acele lucruri pe care le-a construit
that thought has built gândul
   
12:56 into our consciousness, în conştiinţa noastră, a ceea ce suntem
of which we are,  
   
13:01 can that consciousness poate acea conştiinţă şi conţinutul său
with its content end? să ia sfârşit?
   
13:11 Why do we want to end it? De ce am vrea asta?
   
13:16 What is the motive behind Care este motivul pentru care dorim
this desire to end thought? sfârşitul gândului?
   
13:24 Is it that we have discovered Poate pentru că am descoperit
for ourselves  
   
13:28 how thought creates enormous trouble, cum gândul a creat multe probleme,
   
13:34 a great deal of travail, multe lucruri de rezolvat,
   
13:37 great anxiety of the future, anxietate legată de viitor,
of the past, of the present, trecut, prezent,
   
13:42 the thought that brings about gândul care ne aduce
   
13:44 a sense of utter isolation un sentiment de izolare şi singurătate.
and loneliness.  
   
13:50 Can all that come to an end? Pot oare acestea să se termine?
   
13:58 When one asks that question: Când cineva întreabă: dacă se
can it come to an end poate termina
   
14:01 are we seeking a method to end it? căutăm oare o metodă să facem asta?
   
14:08 A system of meditation? Un sistem de meditaţie?
   
14:11 A system which you practise Un sistem pe care să îl practicăm să
day after day so as to end thought? facem gândul să tacă?
   
14:18 If you practise day after day Daca încercaţi asta zilnic- să faceţi
to end thought, gândul să tacă
   
14:22 that very practice tocmai practica în sine va intensifica
intensifies thought, naturally. gândul în mod natural.
   
14:31 So what is one to do? Ce este deci de făcut?
   
14:36 I hope we are meeting each other. Sper că gândim toţi la fel.
   
14:40 One realises the nature of thought, Cineva realizează natura gândului,
   
14:44 its superficiality, superficialitatea sa,
   
14:47 its intellectual game. jocul său intelectual.
   
14:54 One knows all this, Cineva ştie toate astea
   
14:57 how thought divides into nationalities cum gândul ne separă în naţionalităţi
   
15:01 into religious beliefs and so on. în credinţe religioase, etc.
   
15:08 And conflict, Şi există conflict, asta este ce ştim
that is all we know,  
   
15:13 perpetual conflict from the moment conflict continuu de când ne naştem
we are born till we die. şi până murim.
   
15:23 Is that the reason Este acesta felul în care vrem să
why we want to end thought? punem capăt gândului?
   
15:29 So one has to be very clear, Trebuie să ştim foarte clar motivul:
if one may point out, the motive.  
   
15:37 One must be very clear de ce vrem sfârşitul gândului-
why one wants to end thought –  
   
15:42 if that is possible. dacă asta este posibil.
   
15:47 Because the motive Pentru că motivul va dicta, va direcţiona.
will dictate, will direct.  
   
15:54 One can live in an illusion Cineva poate trăi cu iluzia
   
15:58 that thought has come to an end că gândul are un final
   
16:01 and many people do şi mulţi cred asta
   
16:04 but that illusion is merely dar acea iluzie este o proiecţie
another projection of thought a gândului
   
16:08 which desires to end itself. care doreşte să aibă un sfârşit.
   
16:15 So realising the whole Realizând deci întreaga complexitate
complex problem of this, a problemei,
   
16:20 thought and the things gândul şi lucrurile create de acesta
that thought has built  
   
16:28 as consciousness with its content, precum conştiinţa şi conţinutul său
   
16:31 can all that come to an end? pot avea acestea un final?
   
16:48 If the speaker says it can, Dacă eu spun că da, cât valorează asta?
what value has it?  
   
17:01 None whatever. Nimic.
   
17:08 But if one realises Dar când cineva realizează
   
17:11 the nature of our consciousness natura conştiinţei şi mişcarea gândului
and the movement of thought  
   
17:16 as a material process ca proces material
   
17:21 and to observe it, şi îl observă, putem face asta?
can we do this?  
   
17:27 To observe the movement of thought, Să observăm mişcarea gândului,
   
17:32 not as an observer nu ca observator diferit de gând-
different from thought –  
   
17:38 are we following this, urmăriţi asta, mergem mai adânc?
can we go a little bit into this?  
   
17:45 Can one observe Poate observa cineva mişcarea gândului
the movement of thought,  
   
17:51 not as an observer nu ca observator, privind gândul
looking at thought,  
   
17:56 but thought itself becoming aware ci gândul însuşi să devină atent la
of its own movement. propria sa mişcare.
   
18:14 The awakening of thought Dar trezirea gândului
   
18:19 and thought itself şi gândul în sine observând mişcarea.
observing its movement.  
   
18:28 Can we do this? Putem face asta?
   
18:37 Take a very simple example, Luaţi un exemplu
   
18:41 either greed or nationalism, lăcomia sau naţionalismul
   
18:44 which are both the same: care sunt la fel:
   
18:51 to observe it observaţi-le cum ajung una
as it arises in one,  
   
19:00 and then to discover for oneself, şi apoi descoperiţi voi înşivă
   
19:04 is the observer, is the thinker este observatorul, este gânditorul
different from thought? diferit de gând?
   
19:11 I hope you are following all this. Sper că urmăriţi asta.
   
19:14 Am I making myself Este clar?
somewhat clear?  
   
19:21 I observe thinking, Eu observ gândirea, este uşor.
that is fairly easy.  
   
19:25 I separate myself as an observer Mă separ de mine ca un observator şi
and watch my thinking, mă privesc gândind
   
19:32 which most of us do. şi asta facem mulţi dintre noi.
   
19:34 But this division is illusory, Dar această separare este iluzorie,
is fallacious, este inutilă,
   
19:43 because the thinker is thought. pentru că gânditorul este gândul.
   
19:50 So, can the observer be absent Poate fi deci obervatorul absent din
in his observation? această observare?
   
20:01 The observer, the thinker Observatorul, gânditorul este trecutul:
is the past:  
   
20:05 the remembrance, the images, amintirile, imaginile, cunoaşterea,
the knowledge, the experience, experienţa,
   
20:11 all the things that he has accumulated toate lucrurile pe care le-a acumulat
during that time, the past, în acel timp, trecutul,
   
20:19 is the observer. sunt observatorul.
   
20:23 The observer names Observatorul numeşte o reacţie lăcomie
a reaction as greed  
   
20:30 and when he names it şi când face asta este prins în trecut.
he is already caught in the past.  
   
20:34 I don’t know Mă întreb dacă mă urmăriţi?
if you are following all this?  
   
20:37 Whereas to observe this reaction Observă această reacţie fără a o numi.
without naming it.  
   
20:50 This reaction which we call greed, Această reacţie pe care o numim
  lăcomie,
   
20:53 by the very naming of it prin simplul fapt că am numit-o am
you have established it in the past. localizat-o în trecut.
   
21:01 It becomes the past. Devine trecut.
   
21:03 Whereas if there is no naming În timp ce, dacă nu denumim şi
but pure observation doar observăm
   
21:09 in which there is no division nu există separare: observator
as the observer and the observed, şi observat,
   
21:13 the thinker and the thought, gânditorul şi gândul, experienţa şi
the experiencer and the experience, cel care experimentează,
   
21:18 then what takes place? ce se întamplă atunci?
   
21:22 You are following all this? Urmăriţi asta?
   
21:26 Are we coming along Urmărim împreună?
together, somewhat?  
   
21:32 You see, our conditioning is Condiţionarea noastra este
   
21:40 this division between separarea dintre observator şi observat.
the observer and the observed.  
   
21:44 That is why we make De aceea avem multe probleme
such enormous trouble  
   
21:47 to control the thing să controlăm lucrul care este observat.
that is observed.  
   
21:55 I am greedy, Sunt lacom, asta este o reacţie.
that is the reaction.  
   
21:58 I am different from greed Sunt diferit de lăcomie şi
and therefore I can control it, prin urmare o pot controla,
   
22:03 I can operate on it, pot acţiona asupra ei, o pot reprima,
I can suppress it, I can enjoy it, ma ăpot bucura de ea,
   
22:07 I can do something about it. pot face ceva în privinţa ei.
   
22:08 But the fact is, Dar de fapt, gânditorul este gândul.
the thinker is the thought.  
   
22:15 There is no thinker Nu există gânditor fără gând.
without thought.  
   
22:22 So, to observe without A observa deci, fără memorii trecute,
the past memories, reactions, reacţii,
   
22:31 all that projecting itself toate acestea proiectate imediat
immediately in observation. în observaţie.
   
22:40 So to observe purely Pur si simplu să observăm
   
22:46 without any direction, fără vreo direcţie, fără motiv,
without any motive,  
   
22:54 then one will find cineva află atunci -dacă merge suficient
if one goes into it pretty deeply, de departe-
   
23:00 that thought does come to an end, că gândul se termină, gândul fiind timpul.
thought being time.  
   
23:10 Thought is a movement Gândul este o mişcare şi timpul este
and so time is a movement, la fel
   
23:14 so time is thought deci timpul este gând
   
23:19 – right, sir? -corect nu?
   
23:23 This is real meditation, Asta este meditaţia reală
   
23:26 not all this stuff that goes on nu toate lucrurile care se spun
in the name of meditation, despre meditaţie
   
23:29 this is real meditation, which is: asta este meditaţia reală, adică: să vedem
to see the movement of thought, mişcarea gândului,
   
23:34 for thought to see gândul să îşi vadă propria mişcare,
its own movement, how it arises, cum apare,
   
23:41 the creating of the image crearea imaginii şi urmărirea ei
and the pursuit of that image,  
   
23:50 and to observe it şi să o observe astfel încăt să nu
so that there is no recognition recunoască
   
23:54 of what is being observed. ce este observat.
   
23:56 You understand what I am saying? Înţelegeţi ce spun?
   
24:01 That is, to make it very simple: Adică, foarte simplu:
   
24:04 to observe a tree să observăm un copac fără să-l
without naming it, numim aşa
   
24:13 without wondering fără să ne întrebăm la ce poate folosi
what use it can be put to,  
   
24:21 just to observe it. doar să-l observăm.
   
24:26 Then the division between the tree Atunci separarea dintre copac şi voi
and you comes to an end, ia sfârşit
   
24:31 but you don’t become the tree nu deveniţi copacul-sau cel puţin
– I hope not. aşa sper.
   
24:37 The division Divizarea
   
24:42 which the word creates, creată de cuvinte
   
24:48 the division, the physical, nervous, divizarea, fizică, nervoasă, răspunsul
neurological responses to that tree neurologic al acel copac
   
24:56 creates the division. crează diviziunea.
   
25:02 That is, can I observe my wife Adică îmi pot observa soţia -dacă am una-
if I have one,  
   
25:07 or my girl if I have one, sau prietena-dacă am una-
or another,  
   
25:13 without the word fără cuvânt şi deci fără imagine
and so without the image,  
   
25:21 without all the remembrance fără amintirea acelei relaţii
in that relationship,  
   
25:27 which is to observe purely? pur si simplu doar să o observ?
   
25:33 Then in that observation, În acea observaţie care este
which is complete attention, o atenţie totală
   
25:40 has not thought come to an end? nu cumva gândul ia sfârşit?
   
25:49 This requires Asta cere multă atenţie
a great deal of attention,  
   
25:53 close, step by step watching, să privesc pas cu pas
   
25:58 like a good scientist ca un om de ştiinţă care priveşte
who watches very, very carefully. cu foarte mare grijă.
   
26:08 When one does that Când cineva face asta, gândul ia sfârşit
thought does come to an end,  
   
26:12 therefore time has a stop. şi prn urmare timpul se opreşte.
   
26:18 Has this question been Am răspuns suficient la această întrebare?
sufficiently answered?  
   
26:26 2nd Question: Does compassion spring Întrebarea 2: Compasiunea apare din
from observation, or thought? observare sau din gând?
   
26:39 Is not compassion Compasiunea nu este un sentiment
an emotional feeling? emoţional?
   
26:43 Does compassion spring Compasiunea apare din observare
from observation, or thought? sau din gând?
   
26:47 Is not compassion Compasiunea nu este un sentiment
an emotional feeling? emoţional?
   
27:01 I don’t know how to answer this. Nu ştiu răspunsul la această întrebare.
   
27:08 What is compassion? Ce este compasiunea?
   
27:11 Is it an emotion? Este o emoţie?
   
27:14 Is it something romantic? Este ceva romantic?
   
27:18 Does it expend itself Apare într-o muncă anume?
in some kind of social work?  
   
27:28 So one has to go into this. Trebuie să ne gândim la asta.
   
27:30 To find out what is compassion, Pentru a afla ce este compasiunea trebuie
one has to enquire what is love. să ne întrebăm ce este iubirea.
   
27:40 Then that means: is love desire? Asta înseamnă: este iubirea dorinţă?
   
27:46 Is love pleasure? Este iubirea plăcere?
   
27:50 Please, sir, question yourselves. Vă rog să vă răspundeţi la asta.
   
27:55 And can there be love Şi poate exista iubire acolo unde
where there is ambition? este ambiţie?
   
28:04 Can there be love when one Poate exista iubire când cineva vrea
is trying to become something, să devină ceva anume
   
28:13 not only in the outward world nu doar în lumea exterioară dar şi
but also psychologically, psihologic
   
28:19 this constant struggle to be în această luptă de a deveni ceva?
or to become something?  
   
28:28 Can there be love? Poate exista acolo iubire?
   
28:31 Can there be love Poate exista iubire acolo unde există
when there is jealousy, violence, gelozie, violenţă
   
28:40 when there is division separare între mine şi tine?
between you and me?  
   
28:50 And can there be love Şi poate exista iubire când suntem
when we are nationalistic? naţionalişti?
   
28:55 Please, sir, think about it. Vă rog să vă gândiţi la asta.
   
29:01 You hear on the television Auziţi în fiecare seară la TV:
every evening; British, British. Englez, Englez.
   
29:08 The same thing in Italy, Şi acelaşi lucru se întâmplă în
the same thing in France, Italia, Franţa,
   
29:13 in Russia, in India Rusia, India- noi şi ei.
– we and they.  
   
29:21 When there is such Când există naţionalism, religiozitate,
nationalistic, religious,  
   
29:26 division of beliefs, images, diviziune a credinţelor, imaginilor
can there be love? poate exista iubire?
   
29:32 Go on, sir. Să continuăm.
   
29:37 Of course there can be no love Desigur că nu poate exista iubire când
when there is such division. există o asemenea separare.
   
29:41 But all of us Dar suntem toţi atât de condiţionaţi.
are so heavily conditioned.  
   
29:50 And we accept that condition Şi considerăm condiţonarea normală.
as normal.  
   
29:57 A friend the other day said, Un prieten a spus ieri
   
30:00 ‘I read about what you are "Am citit ce spui despre condiţionare.
talking about conditioning.  
   
30:03 Wouldn’t it be very dangerous Dar nu este periculos dacă eu mă eliberez
if I unconditioned myself de aceasta
   
30:07 and drove on the right side şi încep să conduc pe partea dreaptă
in England?’ în Anglia?"
   
30:19 So don’t uncondition Deci nu vă eliberaţi chiar atât de mult
ourselves too much. de condiţionare.
   
30:31 And what relationship Şi ce relaţie este între iubire şi regret?
is love to sorrow?  
   
30:40 I have lost my son Mi-am pierdut fiul şi sufăr enorm
and I suffer enormously  
   
30:48 because I loved him. pentru că îl iubeam.
   
30:52 Can suffering and love go together? Suferinţa şi iubirea pot coexista?
   
30:56 Please, sir, please, Vă rog să vă puneţi aceste întrebări.
ask these questions.  
   
31:01 Not only personal suffering Nu doar suferinţa personală
   
31:04 but the enormous suffering of mankind, ci suferinţa întregii umanităţi,
   
31:10 the suffering that wars suferinţa adusă de războaie
have brought about  
   
31:14 and are still bringing about, şi care există încă
   
31:19 the suffering of people suferinţa oamenilor din ţările
living in the totalitarian states. totalitariste.
   
31:32 So, can there be love Poate exista deci iubire acolo unde
when there is suffering? este suferinţă?
   
31:44 Or only with the ending of suffering Sau doar când încetetează suferinţa
   
31:47 there is this există această compasiune.
passionate compassion.  
   
31:58 After stating all this, După ce am spus toate astea,
where are we? unde ne aflăm?
   
32:06 Is love just an ideal? Este iubirea doar un ideal?
   
32:12 Something which we don’t know Ceva ce nu cunoaştem
   
32:15 and therefore we want şi prin urmare îl dorim,
to have that thing,  
   
32:20 we want to have that extraordinary dorim să avem acel sentiment
sense of great compassion? de mare compasiune?
   
32:30 But we won’t pay the price for it. Dar nu vom plăti preţul pentru el.
   
32:37 We would like to have Vrem să avem această minunată bijuterie
the marvellous jewel  
   
32:41 but we are unwilling dar nu vrem să facem nimic
to either make a gesture,  
   
32:49 or do something care să ne ajute să o avem.
that will bring it about.  
   
32:54 If we want peace Dacă vrem pace trebuie să trăim în pace
one must live peacefully,  
   
32:58 not divided into nations and wars şi nu divizaţi în ţări şi războaie
   
33:01 and all the hideousness şi toate celelalte lucruri care
that is going on. au loc deja.
   
33:13 So what price do we pay for this? Ce preţ plătim pentru asta?
   
33:17 Not coins, Nu în monezi sau bancnote
not with coins and paper,  
   
33:21 but inwardly how deeply ci cât de mult ne dorim acest lucru
is this reality to come? în interior?
   
33:31 How deeply, profoundly Cât de adânc şi profund vedem
do we see nationalism, că naţionalismul,
   
33:36 all division must end separarea trebuie să dispară din noi
in myself as a human being? ca fiinţe umane?
   
33:42 Because we human beings, Pentru că noi, ca fiinţe umane, tu şi eu
you and I,  
   
33:48 are like the rest of the world, suntem la fel ca restul lumii-
psychologically. psihologic vorbind.
   
33:52 You may have a different colour, Aveţi o culoare diferită, sunteţi
short, tall, darker, scunzi, înalţi, altă culoare a pielii,
   
33:56 black, white and so on, alb, negru, etc.,
   
33:59 but inwardly psychologically dar psihologic vorbind
   
34:01 we are like the rest of mankind. suntem asemeni cu restul umanităţii.
   
34:05 We all suffer, Toţi suferim, trecem prin clipe grele,
we all go through agonies,  
   
34:07 we all go through great fears, avem frici, incertitudini, confuzii,
uncertainties, confusion,  
   
34:14 we are all caught in this suntem prinşi în acest nonsens religios.
absurd religious nonsense.  
   
34:23 We are that. Noi suntem asta.
   
34:29 And can we see the totality of this, Şi putem, oare vedea toate astea
   
34:35 not as an idea, not as something nu ca pe o idee, nu ca pe ceva după
longed for, but as a fact, care tânjim ci ca pe un fapt
   
34:45 as a burning, actual, daily fact? urgent, actual, zilnic?
   
34:53 Then out of that perception Din acea percepţie
   
34:57 the responsibility of compassion comes apare responsabilitatea compasiunii.
   
35:03 Compassion goes Compasiunea se alătură inteligenţei.
with great intelligence.  
   
35:15 That intelligence is not Acea inteligenţă nu este cunoaşterea
the operation of knowledge. în acţiune.
   
35:23 Knowledge can solve many problems Cunoaşterea poate rezolva multe
– intellectual, technical and so on, probleme-intelectuale, tehnice, etc.
   
35:30 but intelligence is something dar inteligenţa este ceva diferit.
entirely different.  
   
35:36 Please don’t accept what I am saying, Vă rog să gândiţi cele spuse de mine,
just look at it. să nu le acceptaţi ca atare.
   
35:43 One may have read a great deal Poate cineva
   
35:50 and be capable of great arguments. este capabil să ofere argumente
  importante.
   
35:56 The mind can solve problems. Mintea poate rezolva probleme.
   
36:00 The problem-solving mind Mintea care rezolvă probleme nu este
is not an intelligent mind. o minte inteligentă.
   
36:07 Intelligence comes Inteligenţa vine cu compasiune, iubire.
with compassion, with love.  
   
36:17 And when that intelligence Şi când acea inteligenţă este o acţiune
is an action of compassion a compasiunii
   
36:24 it is global este globală şi nu o acţiune punctuală.
not a particular action.  
   
36:31 I hope we can go on Sper că putem merge la întrebarea
to the next question. următoare.
   
36:38 3rd Question: Why is it Întrebarea 3: "De ce exista în natura
that in the balance of nature o balanţă
   
36:42 there is always în care există mereu moarte şi suferinţă?"
death and suffering?  
   
36:46 Why is it De ce în balanţa naturii
that in the balance of nature  
   
36:50 there is always death and suffering? există mereu moarte şi suferinţă?
   
36:58 Why is it man has killed De ce a ucis omul 50 milioane de balene?
fifty million whales?  
   
37:07 Do you understand what I am saying? Înţelegeţi ce spun?
   
37:11 Fifty million. Cinci zeci de milioane.
   
37:14 And still Russia and Japan Şi Rusia şi Japonia fac asta încă.
are killing whales.  
   
37:21 They are killing Ei ucid orice specie.
every kind of species, man.  
   
37:28 The tigers are coming to an end, Tigrii se apropie de extincţie,
the cheetahs, the leopards gheparzii, leoparzii
   
37:36 and the elephants, şi elefanţii, pentru fildeş, carne, etc.
for their tusks, for their flesh, etc.  
   
37:43 Is not man a much more dangerous Oare nu este omul un animal mult
animal than the rest of the animals? mai periculos decât restul animalelor?
   
37:50 And you want to know Şi vreţi să ştiţi
   
37:53 why in nature de ce în natură există moarte
there is death and suffering. şi suferinţă.
   
38:03 You see a tiger Vedeţi un tigru care ucide o vacă
killing a cow, or a deer. sau un cerb.
   
38:12 That is their natural way of life Acesta este modul lor natural de viaţă
   
38:17 but the moment we interfere with it, dar în momentul când intervenim noi,
it becomes real cruelty. devine cruzime.
   
38:25 You have seen, I am quite sure, Aţi văzut-sunt sigur-
   
38:28 baby seals being knocked on the head, pui de balena loviţi în cap
   
38:34 and when there is şi când există un protest
a great protest against it,  
   
38:37 the unions say sindicatele spun că trebuie să trăim aşa.
that we have to live that way.  
   
38:40 You know all this. Ştiţi toate astea.
   
38:46 So, where shall we start De unde putem deci să începem
   
38:50 to understand the world about us să înţelegem lumea din afară
   
38:54 and the world within us? şi cea din interior?
   
38:58 The world within us Lumea din interior este atât de complexă
is so enormously complex  
   
39:04 but we want to understand dar noi vrem să înţelegem mai
the world of nature first. întâi natura.
   
39:10 All that becomes our mania. Şi asta devine mania noastră.
   
39:20 Perhaps if we could start Poate dacă am începe cu noi-
with ourselves –  
   
39:29 not to hurt, not to be violent, să nu mai rănim, să nu mai fim violenţi,
   
39:36 not to be nationalistic, naţionalişti,
   
39:39 but to feel for the whole of mankind, ci să simţim pentru întreaga umanitate
   
39:46 then perhaps we shall have atunci poate am avea o relaţie mai bună
a proper relationship  
   
39:49 between ourselves and nature. între noi şi natură.
   
39:53 Now we are destroying Acum noi distrugem pământul, aerul,
the earth, the air,  
   
39:56 the sea, the things of the sea, mările şi tot ce se află în ele,
   
40:03 because we are the greatest danger pentru că suntem cel mai mare
to the world, pericol din lume
   
40:12 with our atomic bombs – you know cu bombele noastre atomice-
all that, what is happening. cu tot ce se întâmplă.
   
40:21 4th Question: Why do you say Întrebarea 4:"De ce spui că ataşamentul
attachment is corruption? este corupţie?
   
40:27 Are we not attached Oare nu suntem ataşaţi de cei dragi?"
to those we love?  
   
40:31 Why do you say De ce spui că ataşamentul este corupţie?
attachment is corruption?  
   
40:35 Are we not attached Oare nu suntem ataşaţi ce dei dragi?
to those we love?  
   
40:43 Does this need explanation? Este nevoie să explic?
   
40:49 When you are attached to an idea, Când sunteti ataşaţi de o idee,
   
40:53 to a concept, to an ideal concept, ideal, aşa cum sunt Comuniştii,
as the Communists are,  
   
40:58 or the Catholics, or the Protestants sau Catolicii, sau Protestanţii,
or the Nationalists, sau Naţionaliştii,
   
41:02 isn’t there the beginning ăsta nu este începutul corupţiei?
of corruption?  
   
41:09 Corruption being, Corupţie înseamnă a corupe, a sparge,
to corrupt, to break up,  
   
41:14 the meaning of that word sensul cuvântului este a rupe în bucăţi.
is to break up.  
   
41:19 When I am a devout Marxist Când sunt un Marxist devotat
   
41:29 and to me that is the only solution şi pentru mine asta este singura soluţie
to all our problems la toate problemele noastre
   
41:36 and then I am unwilling to examine any şi nu sunt dispus să examinez alte
other questions, any other avenues, întrebări, alte căi,
   
41:46 I am committed, sunt angajat pe o cale, sunt legat de ea.
I am tied.  
   
41:55 When I am tied to a belief, Când sunt legat de o credinţă,
   
41:58 to a God, to an image, to a person, de un Dumnezeu, de o persoană
   
42:02 is there not the beginning ăsta nu este începutul corupţiei?
of corruption?  
   
42:06 Please, sir, it is not Eu spun nişte lucruri dar
what I am saying,  
   
42:08 just look at it for yourselves. trebuie să cercetaţi voi înşivă.
   
42:11 Is attachment love? Este ataşamentul iubire?
   
42:17 When I am attached to you Când sunt ataşat de tine ca audienţă,
as an audience, God forbid, Doamne fereşte,
   
42:24 when I am attached to you când sunt ataşat de tine ca audienţă
as an audience  
   
42:28 I am exploiting you, te exploatez,
   
42:34 I am deriving great comfort, am un mare confort, mă împlinesc pe mine.
I am fulfilling myself.  
   
42:40 Is that not corruption? Nu este asta corupţie?
   
42:44 When I am attached to my wife, Când sunt ataşat de soţia mea, sau
or to my friend, or whatever it is, de prietenul meu, sau orice,
   
42:48 to a piece of furniture, o piesă de mobilier,
   
42:53 especially antique furniture – mobilă antică-
   
43:00 somebody has put antique furniture cineva a pus mobila antică în camera
in the room I happen to live. în care trăiesc.
   
43:16 When I am attached to that piece Când sunt ataşat de acea piesă de
of furniture I become that furniture. mobilă devin acea piesă.
   
43:24 And then corruption begins, Şi începe corupţia , trebuie să o păzesc,
I have to guard it,  
   
43:26 I have to protect it să o protejez- frica.
– fear.  
   
43:31 Fear begins with attachment. Frica începe cu ataşamentul.
   
43:40 I may derive pleasure Poate că obţin plăcere din acel ataşament,
in that attachment,  
   
43:45 comfort, encouragement, confort, încurajare,
   
43:49 but in that there is always dar mereu există umbra fricii,
the shadow of fear in it,  
   
43:54 anxiety, jealousy, anxietatea, gelozia, posesivitatea
possessiveness,  
   
44:00 and people like to be possessed şi oamenilor le place să fie posedaţi şi
and to possess, să posede,
   
44:07 is that not corruption? nu este asta corupţie?
   
44:11 Because in that there is Pentru că acolo există o frică enormă,
an enormous sense of fear,  
   
44:15 anxiety that I might lose it. anxietate că pot să pierd lucrul acela.
   
44:24 So, can one live in this world Poate cineva trăi în această lume
   
44:29 without a single sense of attachment fără a fi ataşat
   
44:35 to anything? de ceva?
   
44:39 To your beliefs, dogmas, to God, De credinţe, dogme, Dumnezeu,
   
44:42 to various symbols, de simboluri diferite,
ideologies and images, ideologii şi imagini,
   
44:47 wife, furniture, house, soţie, mobilă, casă, experienţe
experience – all that, - toate astea,
   
44:51 to be completely... să fie complet....
   
44:54 which doesn’t mean şi asta nu înseamnă detaşat.
that one becomes detached.  
   
45:03 When there is an attempt Când există o încercare de detaşare
to be detached  
   
45:10 then detachment atunci detaşarea este parte a
is part of attachment. ataşamentului.
   
45:18 Because the opposite Pentru că opusul îşi are rădăcina
has its roots in its own opposite. în opusul său.
   
45:25 Is that clear? Este clar?
   
45:29 So to understand A înţelege natura ataşamentului,
the nature of attachment,  
   
45:36 the consequences of it, consecinţele sale,
   
45:39 to see the whole înseamnă a vedea întreaga mişcare a
movement of attachment, ataşamentului
   
45:45 not just one particular attachment şi nu doar unul anume, de o
to a person, to an idea, persoană, idee,
   
45:51 to a piece of furniture, de o piesă de mobilier,
   
45:53 but to have the comprehension, ci de a înţelege, de a realiza
the insight  
   
45:58 into this whole mişcarea ataşamentului.
movement of attachment.  
   
46:04 When you have an insight into it, Când realizaţi asta- şi am explicat
which I have gone into,  
   
46:08 which we’ve explained the other day, cum în altă zi-
   
46:11 then attachment drops away ataşamentul dispare imediat
immediately  
   
46:16 without any conflict. fără conflict.
   
46:21 Then perhaps one has love Atunci poate cineva avea iubirea
   
46:26 because love and fear and jealousy pentru că iubirea, frica şi gelozia
cannot go together. nu pot coexista.
   
46:43 5th Question: Întrebarea 5:"Spui că noi suntem lumea
You say we are the world  
   
46:45 but the majority of the world seem dar lumea pare că se îndreaptă
to be heading for mass destruction. spre autodistrugere.
   
46:51 Can a minority of integrated people Poate o minoritate de oameni integraţi să
outweigh the majority? balanseze majoritatea?"
   
46:58 You say we are the world Spui că suntem lumea
   
47:01 but the majority of the world seems dar lumea pare că se îndreaptă
to be heading for mass destruction. spre autodistrugere.
   
47:08 Can a minority of integrated Poate o minoritate de oameni integraţi să
people outweigh the majority? balanseze majoritatea?
   
47:13 Are you the minority? Sunteţi o minoritate?
   
47:20 No, I am not joking. Glumeam.
   
47:22 This is not a callous question. Nu este o întrebare dură.
   
47:28 Are we the minority? Suntem minoritatea?
   
47:33 Or, is there one amongst us Sau există printre noi oameni liberi
who is totally free of all this? de toate astea?
   
47:41 Or partially we are contributing Sau noi contribuim parţial la
to the hatred of each other – ura colectivă-
   
47:52 psychologically. psihologic.
   
47:53 You may not be able to stop Russia Poate nu veţi opri Rusia să atace
attacking Afghanistan Afganistanul
   
47:58 or some other country sau oricare altă ţară- sau America,
– or America, or England, sau Anglia,
   
48:02 or Japan, sau Japonia, sau oricare altă ţară,
or whatever country it is,  
   
48:05 but psychologically dar psihologic
   
48:10 are we free suntem oare noi liberi de moştenirea
of our common inheritance, comună
   
48:16 which is our tribal care este glorificarea naţionalismului
glorified nationalism? tribal?
   
48:26 Are we free from violence? Suntem oare liberi de violenţă?
   
48:35 Violence exists where there is Violenţa există acolo unde există
a wall around ourselves. un zid în jurul nostru.
   
48:41 Please understand all this. Vă rog să înţelegeţi asta.
   
48:47 And we have built ourselves walls, Noi am construit ziduri înalte de
ten feet high or fifteen feet thick. 10 picioare şi groase de 15.
   
48:56 We have all of us Noi toţi avem ziduri care ne înconjoară.
have walls around us.  
   
49:01 And from that arises violence, Şi de aici apare violenţa,
   
49:06 this sense of immense loneliness. sentimentul de singurătate.
   
49:14 So the minority Aşa că voi sunteţi minoritatea şi
and the majority is you. majoritatea.
   
49:24 If a group of us fundamentally Când câţiva din noi
   
49:31 have psychologically se schimbă fundamental
transformed ourselves  
   
49:37 you will never ask this question, nu veţi mai pune această întrebare
   
49:44 because we are then pentru că atunci vom fi ceva diferit.
something entirely different.  
   
49:54 6th Question: Christian Întrebarea 6:"Misticii creştini au descris
mystics describe  
   
49:56 certain forms of mental prayer anumite forme de rugăciune mentală
   
50:00 in which they speak to God, în care vorbesc cu Dumnezeu,
or what they call God. sau îl cheamă.
   
50:07 They say that in such prayer Ei spun că se întâmplă lucruri
something tremendous happens extraordinare
   
50:12 which they call union with God. pe care le numesc unirea cu Dumnezeu.
   
50:15 They are convinced Ei sunt convinşi că asta nu este o iluzie.
this is not an illusion.  
   
50:20 Are they deceiving themselves? Oare se amăgesc?
   
50:25 Then, what is faith? Daca aşa este, ce este credinţa?
   
50:28 It appears to give people Ea pare ca le dă oamenilor puterea de
the power to do extraordinary things. a face lucruri extraordinare.
   
50:38 Christian mystics describe Misticii Creştini descriu anumite forme
certain forms of mental prayer de rugăciune mentală
   
50:43 in which they speak to God, în care vorbesc cu Dumnezeu sau îl cheamă.
or what they call God.  
   
50:50 They say that in such prayer Ei spun că în asemenea rugăciuni se
something tremendous may happen întâmplă ceva extraordinar
   
50:55 which they call union with God. şi ei numesc asta unirea cu Dumnezeu.
   
50:58 They are convinced Ei sunt convinşi că asta nu este o iluzie.
this is not an illusion.  
   
51:02 Are they deceiving themselves? Oare se amăgesc?
   
51:04 And, what is faith? Şi, ce este credinţa?
   
51:06 It appears to give people Ea pare că dă oamenilor puterea de a
the power to do extraordinary things. face lucruri extraordinare.
   
51:15 When you are Când sunteţi extraordinar de tradiţionali
tremendously national  
   
51:19 it gives you extraordinary asta vă dă puterea extraordinară
powers to kill others. de a ucide pe altii.
   
51:27 Look what they are doing. Priviţi ce facem.
   
51:39 So, can an illusion really Poate oare o iluzie să vă dea o
give you enormous vitality, vitalitate enormă,
   
51:49 enormous strength putere enormă să faceţi lucruri
to do extraordinary things? extraordinare?
   
51:52 Apparently it does. Pare că da.
   
51:57 The Christian missionaries, Misionarii Creştini,
   
52:02 what they have done in the world au făcut lucruri în lume
   
52:04 because they believe in something. pentru că ei credeau în ceva.
   
52:07 That belief may be totally unreal, Poate acea credinţă nu este total
  ireală,
   
52:12 the image which the mind has created, imaginea creată de minte
   
52:15 they believe in that ei cred în asta şi sunt ataşaţi de asta
and they are attached to that,  
   
52:20 and they want to convert all şi vor să îi convertească pe
the others of the world to that. toţi din lume.
   
52:28 And they’ll put up Şi fac asta cu disconfort,
with extraordinary discomforts,  
   
52:31 with disease, boli şi orice alt gen de probleme.
and every kind of trouble.  
   
52:39 And those mystics Iar acei mistici
   
52:42 who talk to God through prayer – care vorbesc cu Dumnezeu prin rugăciune-
   
52:49 I don’t know what God is, eu nu ştiu ce este Dumnezeu-
   
52:55 nobody knows. nimeni nu ştie.
   
53:01 But to have an image Dar au o imagine despre o
that there is a supreme entity entitate supremă
   
53:08 and through prayer, şi prin rugăciune, credinţă,
through faith,  
   
53:14 through dedication, dedicaţie, devoţiune,
through devotion,  
   
53:19 you can achieve mountains. poti mişca munţii.
   
53:26 Because, sir, if you look, Priviţi
   
53:31 what America and Russia ce fac America, Rusia, Anglia, Franţa.
and England and France are doing.  
   
53:41 They have tremendous faith Ei au o credinţă enormă în ţara lor
in their country,  
   
53:45 in their nationalism, în naţionalismul lor
   
53:48 and they are building şi construiesc o lume tehnologică
an enormous technological world  
   
53:52 to destroy the others who are să îi distrugă pe ceilalţi care
also doing exactly the same thing. fac exact acelaşi lucru.
   
54:02 To go to the moon, Este nevoie de o energie imensă să
what enormous energy it needed, mergi pe Lună,
   
54:08 what technological capacity, faith, e nevoie de tehnologie, credinţă.
   
54:14 the American first on the moon Americanii au pus primii steagul pe Lună.
with their flag.  
   
54:21 Or the British with their flag Sau Englezii cu steagul lor-
– it is equally the same. acelaşi lucru.
   
54:32 And in the Christian world Şi în lumea Creştină
   
54:38 they place faith first and not doubt. ei pun credinţa pe primul loc şi
  fără întrebări.
   
54:46 Faith has taken the place of doubt. Credinţa a luat locul îndoielii.
   
54:52 Doubt is very cleansing, Îndoiala clarifică, purifică mintea.
purifies the mind.  
   
54:59 If you doubt your experiences, Dacă vă îndoiţi de experienţele voastre,
your opinions, etc., de opiniile voastre, etc.
   
55:07 if you doubt them, dacă vă îndoiţi de ele
   
55:10 you are free, sunteţi liberi, le puteţi observa clar.
you can observe clearly then.  
   
55:16 If you doubt your gods, your saviours, Dacă vă îndoiţi de zeii vostri,
everything that comes along. de salvatorii vostri, de restul.
   
55:24 In the Eastern world, În lumea din Est, cea Budistă şi
like Buddhism and Hinduism, în Hinduism
   
55:28 doubt is one of the major factors, îndoiala este unul dintre cei mai
  importanţi factori
   
55:30 it is demanded that you must doubt, este nevoie să te îndoieşti,
you must question, trebuie să te întrebi,
   
55:37 you must not accept – nu trebuie să accepţi-
   
55:41 be a light to yourself să fii o lumină pentru tine însuţi
   
55:46 and that light cannot be iar acea lumină nu îţi poate fi dată
given to you by anyone. de cineva.
   
55:55 Of course now in India and Asia Desigur că acum în India şi
it has all gone to pieces, Asia totul s-a făcut bucăţi
   
56:00 they are just like anybody else, şi ei sunt la fel ca ceilalţi,
they are becoming merchants. au devenit comercianţi.
   
56:12 But to have great strength Dar puterea- nu vine prin rugăciune,
– it doesn’t come through prayer,  
   
56:19 it doesn’t come through prin iluzii, sau credinţă,
illusions, or faith,  
   
56:24 it comes through clarity, ci prin claritate,
   
56:31 when the mind can see clearly, atunci când mintea vede clar
   
56:40 and that clarity şi acea claritate nu fluctuează.
doesn’t come and go.  
   
56:45 When you see something Când vedeţi ceva clar ca naţionalismul
clearly like nationalism  
   
56:48 it is the most destructive care este cel mai distructiv
thing in the world,  
   
56:52 then you are finished with it. atunci aţi terminat cu el.
   
56:57 And the ending of that burden Şi acest final
   
57:02 gives you vitality, energy, strength. vă dă vitaltate, energie, putere.
   
57:07 Similarly, if one is totally În mod similar, dacă cineva este liber
free of all attachments de ataşamente
   
57:15 it gives you the strength of love, are puterea de a iubi
   
57:20 and that can do much more than all şi asta contează mai mult decât
the other experiences and prayers. toate celelalte experienţe şi rugăciuni.
   
57:30 But you see, it is an easy way Dar, există o cale mult mai uşoară de
to escape through an illusion, a scăpa printr-o iluzie,
   
57:38 through a symbol, printr-un simbol, o idee.
through an idea.  
   
57:42 It is much more arduous, Este mult mai greu şi necesită mai
it demands a great deal of energy, multă energie,
   
57:47 perception, and action percepţie şi acţiune
   
57:50 to see exactly what we are pentru a vedea ce suntem şi
and go beyond it. dincolo de asta.
   
57:57 That means we have to become Asta înseamnă că trebuie să devenim
astonishingly aware foarte conştienţi
   
58:01 of all our activities de toate activităţile şi
and feelings and all that. sentimentele noastre.
   
58:08 But we are unwilling Dar noi nu vrem să facem asta.
to do all that.  
   
58:11 We think through some easy prayer Noi credem că printr-o simplă rugăciune
you can talk to God. putem vorbi cu Dumnezeu.
   
58:17 God is, after all, Dumnezeu apare în fond din
put together by thought – gândurile noastre-
   
58:26 the Christian God, the Hindu gods, Dumnezeul creştin, zeii Hinduşi,
   
58:30 the Buddhists have no gods, Budiştii nu au zei,
   
58:33 but they have their own images. dar au alte imagini.
   
58:48 7th Question: If there is Întrebarea 7:"Dacă există un adevăr şi
a supreme truth and order o ordine supremă
   
58:52 why does it allow mankind to behave de ce îngăduie umanităţii să se
on earth in such a shocking way? comporte atat de şocant pe pământ?
   
59:01 If there is a supreme Dacă există un adevăr şi o ordine supremă
truth and order  
   
59:06 why does it allow mankind to behave de ce îngăduie umanităţii să se
on earth in such a shocking way? comporte atat de şocant pe pâmânt?
   
59:19 If there is such a supreme entity, Dacă există o entitate supremă,
   
59:23 they must be a very odd person trebuie să fie o persoană ciudată
   
59:29 because if he created us, pentru că dacă ne-a creat
   
59:36 then we are part of him. atunci facem parte din acea entitate.
   
59:40 And if he is order, sane, Şi dacă reprezintă ordinea, sănătatea,
rational, compassionate, raţiunea, compasiunea
   
59:46 we wouldn’t be like this. nu ar trebui să fim astfel.
   
59:53 Either you accept Fie acceptaţi procesul de
the evolutionary process of man, evoluţie al omului
   
59:59 or that man has suddenly sau faptul că omul a apărut
come into being,  
   
1:00:05 created by God. şi a fost creat de Dumnezeu.
   
1:00:08 And God, that supreme entity, Şi Dumnezeu, acea entitate supremă
is order, goodness, reprezintă ordinea, bunătatea,
   
1:00:17 compassion and all the rest of it, compasiunea şi restul
   
1:00:20 all the attributes toate atributele pe care i le conferim.
that we give to it.  
   
1:00:25 So you have these two choices; Aşa că aveţi două posibilităţi:
   
1:00:29 that there is a supreme entity există o entitate supremă
   
1:00:35 and made man according to his image, care a creat omul după chipul său
   
1:00:39 or there is the evolutionary sau că există un proces de evoluţie
process of man, al omului
   
1:00:46 which life has brought about care a apărut
   
1:00:49 from the beginning la început ca o mică moleculă,
of a small molecule,  
   
1:00:51 cells and so on, apoi celule, etc. până la stadiul prezent.
right up to now.  
   
1:00:55 If you accept the idea of God, Dacă acceptaţi ideea unui Dumnezeu,
the supreme person a unei persoane supreme
   
1:01:04 in whom total order exists în care există o ordine totală
   
1:01:07 and you are part of that entity, şi sunteţi parte a acelei entităţi
   
1:01:12 then that person must be atunci acea persoană trebuie să
extraordinarily cruel, fie extraordinar de crudă,
   
1:01:21 extraordinarily intolerant extraordinar de intolerantă
   
1:01:25 to make us behave as we are doing, pentru a ne face să ne comportăm astfel
   
1:01:28 destroying each other. şi să ne distrugem unii pe alţii.
   
1:01:34 Or, there is the other, which is Sau cealaltă variantă în care omul a
man has made the world as it is, făcut lumea sa cum este,
   
1:01:44 the human beings fiinţele umane au făcut această lume:
have made this world:  
   
1:01:49 the social world, lumea socială, a relaţiilor,
the world of relationship,  
   
1:01:54 the technological world, lumea tehnologică, lumea
the world of society, în care trăim,
   
1:01:59 our relationship with each other, relaţiile dintre noi, noi le-am creat
we have made it,  
   
1:02:04 not God or some supreme entity. nu Dumnezeu sau o entitate supremă.
   
1:02:07 We are responsible for this horror Noi suntem responsabili pentru această
that we have perpetuated. oroare pe care am perpetuat-o.
   
1:02:17 And to rely Şi să ne bazăm pe o acţiune exterioară,
on a certain external agency  
   
1:02:22 to transform all this – să transformăm toate astea-
   
1:02:25 this game has been jocul are loc de milenii
played for millennia  
   
1:02:33 and we are still the same. iar noi suntem încă la fel.
   
1:02:35 I don’t know if you know all this. Nu stiu dacă cunoaşteţi toate astea.
   
1:02:37 Perhaps a little changed, Poate suntem puţin schimbaţi,
a little more kind, puţin mai buni,
   
1:02:40 a little more tolerant mai toleranţi- toleranţa este ceva urât.
– tolerance is something ugly.  
   
1:02:54 So, to have order in ourselves, Pentru a avea deci ordine în
  noi înşine
   
1:02:58 then we are supreme gods noi suntem zeii supremi
   
1:03:05 because the universe is order. pentru că în univers este ordine.
   
1:03:14 Sun sets, the sun rises, Soarele apune, răsare,
   
1:03:17 the stars, the heavens, the nature, stelele, cerurile, natura,
   
1:03:22 this whole universe is order în întreg universul este ordine
   
1:03:26 – not according to us, - nu dupa părerea noastră- există
it is order, explosion, destruction, ordine, explozii, distrugere,
   
1:03:29 whatever is going on out there sau orice altceva se întâmplă acolo,
but it is order. dar este ordine.
   
1:03:33 With us there is no order. La noi nu este ordine.
   
1:03:38 We live in confusion, Noi trăim în confuzie, conflict
we live in conflict,  
   
1:03:40 we live in every kind of disorder. trăim în orice fel de dezordine.
   
1:03:46 Can there be in us Poate exista în noi o ordine totală?
total, complete order?  
   
1:03:53 That order is not created by thought, Acea ordine nu este creată de gând,
   
1:04:00 that order has no relationship nu se află în relaţie cu nici un
whatsoever to any system, method, sistem, metodă,
   
1:04:08 which are all put together by thought. care sunt creaţia gândului.
   
1:04:13 Order comes only when there is Ordinea apare atunci când gândul încetează
complete ending of thought,  
   
1:04:23 because then thought has no place pentru că atunci gândul nu poate separa.
as a divisive movement.  
   
1:04:49 8th Question: I have been Întrebarea 8:"Am fost memebru al
a member of a Gurdjeiff group unui grup Gurdjeiff
   
1:04:53 – from order to disorder! - de la ordine la dezordine!
   
1:04:58 I think this is right – Cred că asta este bine.
   
1:05:03 I have been a member Am fost membru al unui grup Gurdjeiff.
of a Gurdjeiff group.  
   
1:05:06 I find it has given me a background Am realizat că mi-a conferit o bază
   
1:05:09 to better understand pentru a înţelege ce spui.
what you are saying.  
   
1:05:14 Should I continue in such a group Ar trebui să contiunui să fac parte din el
   
1:05:17 to possibly help others, şi să îi ajut pe ceilalţi aşa cum
as I was helped, am fost eu ajutat
   
1:05:21 or does such a group sau un asemenea grup conduce
make for fragmentation? la fragmentare?"
   
1:05:25 I have been a member of Am făcut parte dintr-un grup Gurdjeiff,
a Gurdjeiff group, or other groups, sau alte grupuri
   
1:05:30 I find it has given me a background şi asta mi-a conferit o bază
   
1:05:32 to better understand pentru a înţelege mai bine ce spui.
what you are saying.  
   
1:05:35 Should I continue in such a group Ar trebui să continui să stau acolo
   
1:05:40 to possibly help others, pentru a-i ajuta pe alţii asa cum
as I was helped, am fost eu ajutat
   
1:05:45 or does such a group sau un asemenea grup conduce
make for fragmentation? la fragmentare?
   
1:05:50 It is an extraordinary idea Este o idee extraordinară să
of helping others, ajuţi pe alţii,
   
1:05:59 as though you have got extraordinary asa cum ai beneficiat tu de înţelegere,
comprehension, beauty, love, truth frumuseţe, iubire, adevăr
   
1:06:06 and the whole world of order, şi multă ordine
   
1:06:11 and that great immense şi un sens de întregire.
sense of wholeness.  
   
1:06:18 If you have that Dacă ai aceste lucruri nu vorbeşti
you don’t talk about helping others. despre a-i ajuta pe alţii.
   
1:06:30 First of all, why do we want Mai întâi, de ce dorim să aparţinem
to belong to something? de ceva anume?
   
1:06:39 Belong to some sect, some group, Să aparţinem de o sectă, un grup,
   
1:06:45 some religious body, o religie, de ce?
why?  
   
1:06:54 Is it because it gives us strength? Pentru că ne dă putere?
   
1:07:01 It gives one great strength Ai putere
   
1:07:04 if you are British dacă esti Britanic şi trăieşti în
and living in this country. această ţară.
   
1:07:07 To feel that you are in Britain, Să simţi că eşti în Anglia,
   
1:07:11 or in Russia sau în Rusia, sau în China sau India.
or in China or in India.  
   
1:07:19 Is it that we cannot stand alone? Pentru că nu putem rezista singuri?
   
1:07:28 The word ‘alone’ means all one. Cuvântul "singur" înseamnă toţi ca unul.
   
1:07:37 Is it that we need encouragement, Avem oare nevoie de încurajări,
   
1:07:44 we need somebody to tell us avem nevoie de cineva care să ne
this is the right way? spună ce este corect?
   
1:07:54 And the questioner asks: Iar cel ce întreabă spune:
   
1:07:59 as I belong to certain groups, faptul că aparţin unui grup mă ajută
they have helped me to understand you să te înţeleg
   
1:08:06 – understand what, me? - să înţelegi ce, pe mine?
   
1:08:11 Do please look at it. Gândiţi-vă la asta, vă rog.
   
1:08:14 Understand what we are talking about? Să înţelegeţi despre ce vorbim?
   
1:08:18 Do we need interpreters to understand Avem nevoie de interpreţi pentru
what we are talking about? a înţelege despre ce vorbim?
   
1:08:23 To be kind, to love, Să fim buni, să iubim, să nu acordăm
to have no sense of nationality. atâta importanţă naţionalităţii.
   
1:08:28 Does it need anybody Trebuie să vă spună cineva asta?
to tell you?  
   
1:08:35 Why do we depend on others, Trebuie să depindem de alţii
   
1:08:42 whether the others be chiar dacă aceştia sunt imagini
the image in a church, dintr-o biserică,
   
1:08:46 or in a temple or in a mosque, templu sau moscheie, sau
or the preacher, or the psychologist, predicatorul, sau psihologul
   
1:08:51 or anybody sau oricine- de ce depindem de alţii?
– why do we depend on others?  
   
1:09:02 If we do depend on others Dacă depindem psihologic de alţii
psychologically  
   
1:09:05 we become second-hand people, devenim oameni de mâna a doua
which we are. şi aşa suntem.
   
1:09:16 The whole history of mankind Întreaga istorie a umanităţii este în noi
is in us,  
   
1:09:23 the whole story of mankind ea nu se află în cărţi- este şi acolo...
is not in books – there is...  
   
1:09:29 but the whole history is here. dar ea se află aici în noi.
   
1:09:36 And we don’t know Şi noi nu ştim cum să o citim.
how to read that.  
   
1:09:41 And if we could read it, Dacă am putea face asta,
   
1:09:44 and to read it dar noi nu suntem cel care citeşte.
you are not the reader.  
   
1:09:51 You understand? Înţelegeţi? Suntem cartea.
You are the book.  
   
1:09:59 But when you read the book as a reader Când esti cel care citeşte o carte,
it has no meaning. ea nu are sens.
   
1:10:04 But if you are the book Dar dacă eşti cartea iar aceasta
and the book is showing you, îţi arată,
   
1:10:09 telling you the story, îţi spune povestea
   
1:10:11 and you are not telling the story iar tu nu spui povestea, cartea o spune
but the book is telling,  
   
1:10:18 then you will not depend atunci nu depinzi de o singura persoană
on a single person,  
   
1:10:23 then one will be a light to oneself. atunci eşti o lumină pentru tine însuţi.
   
1:10:29 But we are all waiting Dar noi aşteptăm pe altcineva
for the match of another,  
   
1:10:35 the fire of another. să aprindă focul.
   
1:10:38 And perhaps that is why Şi poate de asta sunteţi aici.
you are all here.  
   
1:10:45 And that is where the tragedy lies Şi asta este tragedia
   
1:10:53 because we cannot see pentru că nu vedeţi clar pentru
clearly for ourselves. voi înşivă.
   
1:10:58 And before we help others we have Şi înainte de a-i ajuta pe alţii, trebuie
to see clearly, for God’s sake! noi să vedem clar!
   
1:11:06 It is like the blind Este ca şi cum orbul conduce orbul.
leading the blind.  
   
1:11:12 Questioner: Pesoana care întreabă: Domnule
Mr. Krishnamurti I wanted to say; Krisnamurti vreau să spun:
   
1:11:15 you flower, sunteţi o floare şi noi o vedem
and we see this flower,  
   
1:11:19 but you also help year after year dar ajutaţi de asemenea mereu
those who come again and again. pe cei care vin aici.
   
1:11:24 K: Sir, I am glad K: Sunt bucuros domnule că reveniţi aici.
you come here year after year.  
   
1:11:28 I would too. Şi eu aş vrea.
   
1:11:33 Like going and seeing Este ca şi cum merg să văd
the mountain day after day. muntele zilnic.
   
1:11:38 There is great beauty Muntele este minunat.
in the mountain.  
   
1:11:41 I am not saying Eu nu spun că sunt muntele.
I am the mountain.  
   
1:11:44 There is great beauty Există o frumuseţe în acel munte,
in the mountain –  
   
1:11:47 the skyline, the snow, linia orizontului, zăpada, văile,
the valleys,  
   
1:11:52 the absolute quietness, liniştea absolută
   
1:11:55 and the river flowing, şi râul care trece sursurând.
rippling along, chattering.  
   
1:12:02 There is great beauty in that, Este frumuseţe în asta
   
1:12:06 and the lake that is so still iar lacul este atât de liniştit şi oceanul
and the ocean so... este atât de....
   
1:12:13 I would go and see it every day. Aş merge să văd asta zilnic.
   
1:12:15 The more I see it Cu cât privesc mai mult cu atât
the more beauty there is in it. văd mai multă frumuseţe.
   
1:12:22 Not one casual look of a weekend Nu mergând doar în weekend
   
1:12:28 but the constant looking, asking, ci uitandu-mă mereu, întrebandu-mă,
   
1:12:32 observing the truth observând adevărul şi frumuseţea sa.
and the beauty of it.  
   
1:12:40 Naturally one must go, move. Sigur că cineva trebuie să meargă şi
  să se mişte.
   
1:12:49 9th Question: What is freedom? Întrebarea 9:" Ce este libertatea?"
   
1:12:51 This is the last question, Slavă Domnului, ultima întrebare.
thank God.  
   
1:13:02 What is freedom? Ce este libertatea?
   
1:13:10 Many philosophers Marii filozofi
   
1:13:15 have written, talked, about freedom. au scris, au vorbit despre libertate.
   
1:13:21 We talk about freedom – Noi vorbim despre libertate-
   
1:13:26 freedom to live where we like, libertatea de a locui unde dorim
   
1:13:29 freedom to have any job we like, de a avea slujba pe care o dorim,
   
1:13:33 freedom to choose a woman or a man, să alegem femeia sau barbatul,
   
1:13:39 freedom to read any literature, să citim orice dorim
   
1:13:44 or freedom not to read at all. sau libertatea de a nu citi deloc.
   
1:13:49 We are free, Suntem liberi
   
1:13:53 and so what do we do şi ce facem cu această libertate?
with that freedom?  
   
1:14:01 We use that freedom O folosim să ne exprimăm
to express ourselves,  
   
1:14:05 to do what we like. să facem ce vrem.
   
1:14:12 Whatever we like. Orice ne place.
   
1:14:16 More and more Şi lucrurile sunt din ce în ce mai permisive-
it is becoming permissive –  
   
1:14:21 you can have sex in the open garden. puteţi face sex în spaţii deschise.
   
1:14:34 You have every kind of freedom Aveţi orice gen de libertate doriţi
   
1:14:37 and what have we done şi totuşi ce faceţi cu ea?
with that freedom?  
   
1:14:47 We think where there is choice Noi credem că acolo unde există
we have freedom. alegere avem libertate.
   
1:14:54 I can go to Italy, to France, Pot merge în Itala, Franţa- o alegere
a choice –  
   
1:15:01 only I would have to have dacă am paşaport şi viză.
a passport and a visa.  
   
1:15:09 And does choice give freedom? Şi posibilitatea de a alege vă
  dă libertatea?
   
1:15:13 Please follow me. Vă rog să mă urmăriţi.
   
1:15:17 Why do we have to choose? De ce trebuie să alegem?
   
1:15:23 If you are very clear Dacă sunteţi foarte clari
   
1:15:28 – clear, purely perceive, clear – - clari, perceptivi-
   
1:15:32 there is no choice. nu există alegere.
   
1:15:35 Out of that comes right action. Şi asta conduce la acţiunea corectă.
   
1:15:40 It is only when there is doubt, Doar când există dubiu, nesiguranţă
uncertainty you begin to choose. începeţi să alegeţi.
   
1:15:46 So choice, if you will forgive Aşa că alegerea- iertaţi-mă că spun asta,
my saying so,  
   
1:15:51 choice prevents freedom. alegerea vă împiedică să fiţi liberi.
   
1:15:59 And the totalitarian states Iar în statele totalitare nu există
have no freedom at all. deloc libertate.
   
1:16:08 Because they have the idea Pentru că se bazează pe ideea
   
1:16:10 that freedom brings about că libertatea conduce la
the degeneration of man, degenerarea omului
   
1:16:15 therefore control, suppress – şi prin urmare trebuie control, reprimare-
   
1:16:18 you are following what is happening ştiţi ce se întâmplă şi restul.
and all the rest of it.  
   
1:16:23 So what is freedom? Ce este deci libertatea?
   
1:16:26 Is it based on choice? Se bazează ea pe alegere?
   
1:16:31 Is it to do exactly Înseamnă să facem ce vrem?
what we like?  
   
1:16:36 Some of the psychologists Unii psihologi spun
are saying,  
   
1:16:39 if you feel something că dacă simţi ceva să faci imediat
do it immediately,  
   
1:16:44 don’t suppress it, don’t restrain it, să nu reprimi, să nu te reţii,
don’t control it; express. să nu controlezi, să te exprimi.
   
1:16:50 And we are doing that very well, too. Şi facem foarte bine asta.
   
1:16:53 And it is called also freedom. Şi se numeşte libertate.
   
1:16:58 Throwing bombs is also freedom. A arunca bombe înseamnă
  de asemenea libertate.
   
1:17:04 Just look what we have Piviţi la ce am redus libertatea.
reduced our freedom to.  
   
1:17:09 So what is freedom? Ce este deci libertatea?
   
1:17:20 Does freedom lie Libertatea este acolo sau aici?
out there, or here?  
   
1:17:27 I am just asking, Întreb doar nu spun.
I am not saying.  
   
1:17:30 Where do you begin Unde începem să căutăm libertatea?
to search for freedom?  
   
1:17:37 In the outward world, În lumea exterioară,
   
1:17:45 which is to express and do, care înseamnă să ne exprimăm şi să
act whatever you like, facem ce vrem
   
1:17:51 so-called individual freedom. aşa numita libertate individuală.
   
1:18:05 Or does freedom begin inwardly, Sau poate libertatea începe din interior
   
1:18:09 which then expresses itself atunci când cineva se exprimă pe
intelligently outwardly? sine inteligent în exterior?
   
1:18:15 You understand my question? Înţelegeţi întrebarea?
   
1:18:28 That is, freedom exists only Adică libertatea există doar
when there is no confusion, când nu există confuzie
   
1:18:34 confusion inside me. în mine.
   
1:18:39 When I am seeking, Când caut poate psihologic, religios
perhaps psychologically, religiously,  
   
1:18:46 not to be caught in any trap să nu fiu prins în nici o capcană
– you understand? - înţelegeţi?
   
1:18:51 There are innumerable traps Sunt nenumărate capcane
   
1:18:56 – gurus, saviours, preachers, -guru, salvatori, predicatori,
   
1:19:01 the excellent books, cărţi excelente, psihologi şi
psychologists, and psychiatrists, psihiatri
   
1:19:05 they are all there. toţi aceştia.
   
1:19:15 And if I am confused Şi dacă sunt confuz şi există dezordine
and there is disorder,  
   
1:19:21 mustn’t I first be nu trebuie să fiu eu primul care să
free of that disorder se elibereze de dezordine
   
1:19:28 before I talk of freedom? înainte de a vorbi despre libertate?
   
1:19:32 If I have no relationship with Dacă nu am nici un fel de relaţie
my wife, or with my husband, cu soţia, soţul,
   
1:19:38 with another person, cu altă persoană
   
1:19:41 because we haven’t got relationship pentru că nu am avut relaţie unii cu alţii
with another;  
   
1:19:44 our relationship atunci relaţia dintre noi se bazează
is based on images. pe o imagine.
   
1:19:48 You have an image about me Tu ai o imagine despre mine şi eu
and I have an image about you. una despre tine.
   
1:19:54 And so the conflict which is Şi deci există un conflict inevitabil
inevitable where there is a division – când există diviziune-
   
1:20:00 right, sirs? nu-i aşa domnilor?
   
1:20:03 So, shouldn’t I begin here, Nu ar trebui oare să încep aici,
   
1:20:06 inside me, in my skin, în interiorul meu, în mintea mea,
in my mind, in my heart în inima mea
   
1:20:10 to be totally free să fiu total liber de toate fricile
of all the fears and anxieties, şi anxietăţile,
   
1:20:15 despairs, hurts and wounds disperările, rănile pe care le are cineva
that one has received  
   
1:20:21 through some psychic disorder? datorită unei dezordini psihice?
   
1:20:24 All that, to watch it for oneself Toate astea, pentru a avea grijă
and be free of it. de sine şi a fi liber.
   
1:20:31 But apparently Aparent însă nu avem energia necesară.
we haven’t got the energy.  
   
1:20:37 We go to another Megem la altcineva să ne dea energie.
to give us energy.  
   
1:20:41 The psychiatrists, by talking to him La psihiatru cu care vorbim şi
you feel much more relieved. ne simtim apoi uşuraţi.
   
1:20:46 Confession and La confesiune şi în alte locuri.
all the rest of it.  
   
1:20:49 Always depending Depindem mereu de altcineva.
on somebody else.  
   
1:20:58 And so that dependence inevitably Şi astfel dependenţa este inevitabilă
   
1:21:01 brings great conflict, disorder. şi conduce la conflict, dezordine.
   
1:21:07 So one has to begin to understand Trebuie deci să înţelegem
   
1:21:11 the depth and the greatness profunzimea şi măreţia libertăţii
of freedom,  
   
1:21:15 one must begin quite near. şi pentru asta trebuie să
  începem de aproape.
   
1:21:18   Şi cel mai aproape suntem noi.
   
1:21:19 And the nearest is you. Atâta vreme cât există tu şi eu
  nu există libertate.
   
1:21:27 As long as there is you and me Atâta vreme cât tu ai o
there is no freedom. prejudecată şi eu am alta
   
1:21:35 As long as you have your prejudice, experienţa ta, experienţa mea, etc.
and I have my prejudice,  
   
1:21:40 your experience, my experience, nu există libertate.
etc. and so on,  
   
1:21:44 there is no freedom. Ne putem exprima,
   
1:21:46 We can express, ne putem critica unii pe alţii,
  putem face toate astea
   
1:21:49 we can criticise each other, şi numim asta libertate.
we can do all that,  
   
1:21:52 that is what is called freedom. Dreptul de a gândi ce vrem.
   
1:21:54 The right to think Dar adevărata libertate,
what you like. mareţia ei şi imensitatea,
   
1:21:58 But real freedom, the greatness demnitatea, frumuseţea ei
of freedom, and the enormity, este în interior
   
1:22:04 the dignity, the beauty of it acolo unde este ordine.
is in oneself  
   
1:22:08 when there is completely order. Şi acea ordine apare doar când
  suntem o lumină pentru noi înşine.
   
1:22:15 And that order comes only Corect?
when we are a light to ourselves.  
   
1:22:22 Right, sir? Am încheiat.
   
1:22:24 Finished. Pot să mă retrag?
   
1:22:32 May I go, please?  
   
1:22:36 SUBTITLE TEXT COPYRIGHT 1980  
KRISHNAMURTI FOUNDATION TRUST LTD