Krishnamurti Subtitles

Se poate oare creierul transforma pe sine?

Brockwood Park - 31 August 1980

Public Talk 20:53 May we go over a little bit O sa rezumăm cele discutate ieri
what we said yesterday  
   
0:59 and we will continue şi o să continuăm de acolo?
from then on? De acord?
   
1:08 To put it briefly, Pe scurt,
   
1:11 what we were saying yesterday morning ieri spuneam
   
1:15 was that the world is că lumea este atât de haotică,
in such a chaotic condition,  
   
1:22 fragmented, violence, fragmentată, violentă
   
1:27 every kind of human şi degradarea are loc în diverse forme.
degradation going on.  
   
1:34 And it is one of the basic Şi este un fapt de necontestat
irrefutable facts  
   
1:41 that all human psychology, că toată psihologia umană,
   
1:45 all human state throughout the world, stările umane din lume
   
1:51 whatever country one may live in, indiferent de ţara în care trăim
   
1:54 that all human beings suffer, că toate fiinţele umane suferă
   
1:58 that all human beings şi trec prin diferite forme de disperare,
go through various forms of despair,  
   
2:07 depression, anxiety depresie, anxietate
   
2:12 and innumerable ways of fear şi multe frici
   
2:17 and the everlasting şi caută constant plăcerea.
pursuit of pleasure.  
   
2:20 This is a common ground Aceasta este starea fiinţelor umane.
upon which all human beings stand.  
   
2:31 This one must see very clearly, Trebuie să vedem foarte clar
   
2:39 that there is no actual division că de fapt nu există divizare psihologică,
psychologically, inwardly, interioară
   
2:45 inside the skin as it were; în noi înşine;
   
2:48 that we human beings că fiinţele umane sunt extraordinar
are extraordinarily similar. de asemănătoare.
   
2:56 Though we may physically Deşi poate la nivel fizic
   
2:59 have different shapes avem forme diferite, culoare, statură
and colour and stature  
   
3:04 but intrinsically la nivel intrinsec suntem umanitatea.
we are the mankind.  
   
3:16 You are the world Voi sunteţi lumea şi lumea sunteţi voi.
and the world is you.  
   
3:20 And there is no such thing Şi nu există ceea ce se
as really the individual. numeşte individual.
   
3:25 I know perhaps Ştiu că poate nu vă place asta.
you will not like this.  
   
3:30 Because we are all conditioned, Pentru că suntem condiţionaţi, educaţi
educated  
   
3:35 to think we are separate individual să credem că suntem separaţi
minds, souls, entities, ca minte, suflet, entitate
   
3:41 but it is not a fact. dar acesta nu este un fapt real.
   
3:45 We are the result of centuries Am fost condiţionaţi timp de
of conditioning to this idea secole de această idee
   
3:55 and the actual fact is that şi în realitate suntem
we are like the rest of mankind. ca restul umanităţii.
   
4:02 Our brains though conditioned Creierele noastre, par condiţionate
to a particular activity pentru o anumită activitate
   
4:10 of a so-called individual, aşa numită individuală
   
4:15 but actually we are not, dar de fapt nu sunt:
   
4:20 we are the whole of mankind. noi suntem umanitatea.
   
4:31 And we said yesterday, Şi am ajuns ieri la concluzia-
   
4:33 when we actually realise this fact, când am realizat acest lucru
   
4:37 which is irrefutable, de necontestat
   
4:41 you may logically tear it to pieces, pe care dacă îl analizaţi
but it is so, în parte sunteti de acord-
   
4:49 and then one asks: că trebuie să ne întrebăm:
what is our responsibility? – ce responsabilitate avem?
   
4:53 not only to our own particular nu doar faţă de familie, prieteni, etc,.
family, friends and so on,  
   
4:59 but to the whole world, to the whole dar şi faţă de lume, de
humanity of which we are. umanitatea care suntem.
   
5:05 What is our responsibility? Care este responsabilitatea noastră?
   
5:12 Do we act as a whole human being? Acţionăm noi oare ca fiinţe umane depline?
   
5:20 Or as a fragment of that totality, Sau ca fragmente ale acelui întreg
   
5:28 a fragment that is dividing un fragment care se divizează permanent
itself all the time,  
   
5:33 into nationalities, în naţionalităţi, culturi, religii,
cultures, religions,  
   
5:37 various sects and gurus secte şi guru etc.
and all that business.  
   
5:48 And our brains, our mind, our hearts Creierul, mintea, inima noastră
   
5:55 are actually the expression sunt de fapt expresia lumii în care trăim
of the world in which we live,  
   
6:08 the society which we have created, a societăţii pe care am creat-o
   
6:12 with our violence, greed, anxiety, cu violenţă, lacomie, anxietate,
   
6:18 uncertainty, confusion, nesiguranţă, confuzie,
   
6:21 longing for some security dorinţa de siguranţă
   
6:25 both physically and psychologically, fizică dar şi pshologică
   
6:29 and we have created such a society şi am creat o societate evident coruptă.
which is obviously corrupt.  
   
6:35 This corruption, as we said Şi această corupţie -am discutat ieri-
yesterday, comes into being  
   
6:38   apare
   
6:39 when there is attachment când există ataşament faţă
to any particular country, de o anumită ţară,
   
6:42 idea, belief, dogma idee, credinţă, dogmă, etc.
and so on.  
   
6:50 Where there is attachment Unde este ataşament trebuie
there must be corruption. să fie şi corupţie.
   
6:56 I think this also Cred că şi ăsta este un fapt evident.
is an obvious fact.  
   
7:01 If you are attached to a particular Dacă sunteţi ataşati de un simbol,
symbol, to a particular image, imagine anume
   
7:06 that must inevitably asta duce inevitabil la divizare
bring about division  
   
7:09 and therefore conflict and corruption, şi prin urmare la conflict şi corupţie
   
7:13 which is seen all over the world. pe care le vedem peste tot în lume.
   
7:19 And so that is what we said yesterday, Asta rezumă pe scurt cele discutate ieri.
more or less.  
   
7:26 And also we said, Şi apoi după ce am constatat asta-
realising all this,  
   
7:32 which most of us do dacă aţi fost atenţi sunteti de acord
if you are at all watching,  
   
7:36 observing what is going on in observând exteriorul dar şi interiorul-
the world and also within ourselves,  
   
7:45 what shall we do? ne-am intrebat :ce ar trebui să facem?
   
7:52 We observe this, we see it, Observăm asta, vedem, ştim, simţim
we know it, we feel it,  
   
7:56 and yet we seem to be incapable şi totuşi părem incapabili să
of breaking through this, depăşim asta,
   
8:03 breaking through this să trecem de cortina tradiţiilor,
heavy curtain of tradition,  
   
8:08 of our conditioning of the brain a condiţionării creierelor
following a certain pattern: după un model anume:
   
8:16 pattern of fear, pleasure, anxiety, tiparul fricii, plăcerii, anxietăţii,
   
8:20 nervous responses, hate, jealousy, răspunsului nervos, urii, geloziei,
   
8:23 the old pattern of thousands modele vechi de mii de ani.
and thousands of years.  
   
8:33 And perhaps we are aware of this, Şi poate realizăm asta
   
8:41 and yet we seem to be incapable şi totuşi nu putem să încetăm
to finish with it,  
   
8:49 because we are the result of many, pentru că suntem rezultatul
many thousands of generations a mii de generaţii
   
8:54 who have lived in the same way care au trăit astfel-ca şi noi-
as we are living now,  
   
8:57 perhaps a little modified, poate un pic altfel, mai confortabil
a little more comfortable,  
   
9:00 a little more sanity, mai curat,
   
9:04 a little more comfort and so on, cu mai mult confort,etc.
   
9:09 but inwardly we are almost like dar în interior suntem cam
the thousand past generations. la fel ca acele generaţii.
   
9:19 So the question arises from that: Şi întrebarea este:
   
9:22 why is it that we don’t change? de ce nu ne schimbăm?
   
9:27 Change, not only superficially, Nu superficial,
   
9:32 but deeply, profoundly, ci profund,
   
9:39 so that our way astfel încât felul în care privim lumea,
of looking at the world,  
   
9:42 looking at ourselves pe noi să fie diferit
is entirely different,  
   
9:45 a way of living să nu mai trăim într-o serie
which is not a series  
   
9:51 of continuous conflict, de conflicte continue, mizerie, luptă.
misery, struggle.  
   
9:59 Why is it we human beings Cum se face că noi ca fiinţe umane
   
10:01 who have cultivated such care am creat o lume extraodinară,
an extraordinary technological world, tehnologizată
   
10:07 with all its destructive, cu toate distrugerile şi lucrurile bune
and perhaps some of it is sanity,  
   
10:13 why is it that we, as human beings cum se face că noi, ca fiinţe umane
   
10:19 who are supposed to be care se presupune că suntem inteligente
somewhat intelligent,  
   
10:22 educated, sophisticated, educate, sofistcate,
   
10:27 why is it that we do not radically cum se face că nu facem schimbări radicale
   
10:31 bring about psychological revolution? şi nu facem o revoluţie psihologică?
   
10:38 If one asks that question, Daca v-aţi întrebat asta,
   
10:42 if you have ever asked it of yourself, -vreodată-
   
10:47 and find that you are caught aţi constatat că sunteţi prinşi
in your own experiences, în propriile experienţe
   
10:51 and the images that one has created, şi imagini create de cineva
   
10:55 not only of the world nu doar ale lumii dar şi
but of the so-called religious mind, a minţii religioase
   
11:01 which is essentially care este în esenţă bazată pe
based on images and symbols imagini şi simboluri
   
11:06 and superstitions şi superstiţii şi iluzii zadarnice.
and hopeless illusions.  
   
11:14 And yet we go on, day after day Şi continuăm, zilnic, cu fricile noastre,
continuing with our fears,  
   
11:21 with our anxieties, uncertainties, cu anxietăţile, incertitudinile,
   
11:25 confusions, sorrow and so on. confuziile, regretele, etc.
   
11:33 As we also said yesterday, Şi am mai spus ieri că gândim împreună.
we are thinking together.  
   
11:39 We are investigating together. Că analizăm împreună.
   
11:43 It is not that the speaker Vorbitorul nu susţine nişte principii,
is laying down any principles,  
   
11:48 any ideas, any conclusions idei, concluzii
   
11:50 or doing any propaganda of any kind. şi nici nu face propagandă pentru
  ceva anume.
   
12:01 Unfortunately Din păcate
   
12:06 we have been accustomed, ne-am obişnuit, am fost instruiţi
or trained, or have accepted sau am acceptat
   
12:12 that we cannot solve că nu putem rezolva noi aceste probleme,
these problems ourselves,  
   
12:17 we must go to somebody, că trebuie sa mergem la cineva
   
12:19 either the priest or the psychologist la un preot, psiholog sau guru
or the latest guru,  
   
12:27 with all their fanciful dress - cu veşmintele sale ciudate şi
and absurdities cu absurdităţile sale-
   
12:34 and we are so trained şi suntem atât de instruiţi şi
and conditioned condiţionaţi
   
12:41 that we cannot dissolve încât nu ne putem rezolva propriile
our own inward struggles, dileme interioare,
   
12:47 problems and anxieties. problemele şi anxietăţile.
   
12:53 That is why you are all De aceea vă aflaţi aici
sitting here probably,  
   
12:58 hoping that I will help sperând că eu pot să vă ajut
to solve your problems,  
   
13:03 hoping that you will have şi că o să obţineti un fel de iluminare.
a new kind of enlightenment.  
   
13:09 You know that is one Este foarte ciudat că
of the strange things,  
   
13:12 enlightenment cannot nimeni nu ne poate ilumina.
be given by another.  
   
13:19 It is not a matter of time. Nu este o chestie de timp.
   
13:22 It is not a matter of evolution, Sau de evoluţie, creştere treptată,
of gradual growth,  
   
13:26 moving from one step to another step, sau nişte pasi ierarhici
higher and higher,  
   
13:31 until ultimately you come to something până când ajungeţi la iluminare.
called enlightenment.  
   
13:35 That is a good old tradition, Asta e o tradiţie veche, o capcană
a trap for the human mind. pentru mintea umană.
   
13:44 That which is eternal, Ceea ce este etern, fără nume,
which is nameless, is beyond time este dincolo de timp
   
13:52 and you cannot approach it şi nu puteţi ajunge acolo prin timp,
through time,  
   
13:56 through gradation, printr-un proces treptat, gradat.
gradual process.  
   
14:03 So we must ask: Aşa că trebuie să ne întrebăm:
   
14:05 why is it that de ce minţile, inimile noastre,
our minds and our hearts  
   
14:09 and our own brain creierul nostru-care este al umanităţii
which is the brain of humanity,  
   
14:15 because your brain pentru că nu este al nostru,
is not your brain,  
   
14:17 it is the brain that has evolved el a evoluat timp de milenii
through millennia,  
   
14:25 and that brain has followed şi a parcurs o anumită cale,
a certain path,  
   
14:29 a certain route, certain attitudes drum, a avut anumite atitudini, etc.
and so on.  
   
14:37 And as the brain is the most Şi deoarece creierul este cel mai
important factor in our life, important pntru noi
   
14:46 can that brain poate el
   
14:53 change itself completely? să se schimbe complet?
   
14:56 That is a central question. Asta este întrebarea de bază.
   
15:00   Înţelegeţi?
   
15:01 We are thinking together, Gândim împreună nu doar ascultăm.
you are not listening to me.  
   
15:04 We are like two friends Suntem ca doi prieteni care vorbesc.
talking together.  
   
15:11 There is nobody else Nu există decat doi prieteni
but two friends  
   
15:14 and I hope we are like that şi sper că aşa suntem şi aici.
in this gathering.  
   
15:19 You and I are sitting quietly Noi stăm confortabil pe scaun
in a comfortable chair,  
   
15:24 or uncomfortable, sau nu, sau ne plimbăm prin padure
or walking along in a wood  
   
15:27 and talking over this seriously. şi vorbim serios despre asta.
   
15:31 That is, can the brain, Dacă este creierul capabil să facă asta
   
15:36 which is evolved through time, -deşi a evoluat în timp
   
15:39 has set a pattern for itself, şi-a setat un model
   
15:46 a movement in which o mişcare prin care a crescut treptat
it has grown gradually  
   
15:51 from the most primitive, de la cel mai primitiv, înapoiat
most backward,  
   
15:56 to an extraordinary brain până la cel mai extraordinar
that we have now. creier pe care îl avem acum.
   
16:02 And that brain has lived Şi acest creier a trăit mereu
always in this pattern în acest model-
   
16:07 – you understand my question? – înţelegeţi asta-
   
16:12 of fear, greed, violence, brutality, de frică, lăcomie, violenţă, brutalitate,
   
16:20 never being satisfied, niciodată mulţumit,
   
16:26 pursuit of sex, pleasure, etc. în căutarea sexului, plăcerii, etc.
   
16:30 That is our brain. Ăsta este creierul nostru.
   
16:34 Can that brain transform itself? Se poate el transforma pe sine?
   
16:42 You understand my question? Înţelegeţi întrebarea?
   
16:47 Because the brain is the most Pentru că este cel mai important lucru
important thing in our life. din viaţa noastră.
   
16:50 The brain, then the heart, Creierul, apoi inima-cea fizică-
physical heart  
   
16:57 and all the nervous responses şi toate impulsurile nervoase
which the brain controls, controlate de creier
   
17:04 holds and so on. sau pe care le are, etc.
   
17:08 Can that thing transform itself? Se poate acest "lucru" transforma pe sine?
   
17:14 That is what we are going La asta ne vom gândi împreună
to enquire together  
   
17:17 during all these four talks, în aceste patru conferinţe
   
17:19 if you have the energy dacă aveţi energia şi răbdarea
and the patience  
   
17:27 and the desire şi dorinţa de a descoperi asta.
to discover for yourself.  
   
17:36 One of the factors Unul dintre factorii creierului şi minţii
of this brain and mind  
   
17:44 is that it is controlled by desire. este că este controlat de dorinţe.
   
17:51 Right? Corect?
   
17:56 Desire with its will, Dorinţa cu voinţa ei
   
17:59 will is the essence of desire. care este esenţa dorinţei.
   
18:07 And we are always trying Încercăm continuu să devenim ceva;
to become something;  
   
18:16 like the clerk trying asa cum funcţionarul vrea să fie manager,
to become the manager,  
   
18:21 the bishop becoming archbishop episcopul să fie arhiepiscop
   
18:23 and the cardinal şi cardinalul să devină papă
and ultimately the pope,  
   
18:31 and the disciple trying iar discipolul ca maestrul său.
to become like the master.  
   
18:39 So this constant movement O continuă mişcare pentru a deveni ceva.
to become something.  
   
18:50 And if we don’t become something Şi dacă nu reuşim, vegetăm.
then we vegetate.  
   
19:00 So that is one of the factors Şi asta trebuie să explorăm:
which we have to go into:  
   
19:05 whether there is dacă această devenire este reală.
any becoming at all.  
   
19:13 And this becoming is Şi această devenire este nevoia dorinţei
the urge of desire,  
   
19:27 the battle of discontent. bătălia nemulţumirii.
   
19:31 It is good to be discontented Este bine să fiţi nemulţumiţi
   
19:38 with everything around one, de cei din jur
   
19:43 including with the speaker: inclusiv de vorbitor
   
19:48 to doubt. să vă îndoiţi.
   
19:54 And in the Christian world În lumea creştină îndoiala este o anatemă
doubt is an anathema,  
   
20:04 you are tortured for it, sunteţi condamnaţi pentru asta.
if you doubt.  
   
20:08 But in the Eastern world, Dar în est în Budism şi Hinduism
like Buddhism and Hinduism,  
   
20:12 doubt is one of the major incertitudinea este un factor
factors of life. major în viaţă.
   
20:15 You must doubt Trebuie să vă îndoiţi
   
20:18 because doubt purges the mind. pentru că asta purifică mintea.
   
20:23 Doubt your own experiences, Îndoiţi-vă de experienţele voastre,
   
20:26 your own gurus, your own activities, de guru, de propriile activităţi
   
20:29 why you put on these strange clothes. de ce îmbrăcaţi aceste haine stranii.
   
20:37 So doubt not only experience, Dar îndoiţi-vă nu doar de
  experienţele voastre
   
20:43 doubt the nature of desire, ci şi de natura dorinţei
   
20:47 why one is caught in this. în care sunteţi prinşi.
   
20:53 Because we are trying to find out Pentru că o să încercăm să ne dăm seama
   
20:57 whether it is possible dacă este posibil să ne transformăm mintea
to transform the mind,  
   
21:03 not through more knowledge, nu prin mai multă cunoaştere
   
21:09 not through more experience. şi nici prin mai multă experienţă.
   
21:12 Knowledge is always incomplete, Cunoaşterea este întotdeauna incompletă
   
21:18 and experiences are always şi experienţele de asemenea.
incomplete naturally.  
   
21:26 So we are trying to find out, Şi vom încerca să ne dăm seama împreună
investigate together –  
   
21:31 I am not investigating nu doar eu iar voi să mă ascultaţi.
and you are just merely listening.  
   
21:35 It is our responsibility Este responsabilitatea noastră comună
together  
   
21:39 to go into this să investigăm problema cât mai profund.
as deeply as possible.  
   
21:43 And when you leave Şi când veţi pleca dimineaţa
the tent this morning,  
   
21:50 if you are at all serious, dacă sunteţi determinaţi
   
21:56 to discover for oneself veţi descoperi voi înşivă
   
22:00 that it is not only possible, nu doar ca este posibil dar
it actually can take place. se si poate face.
   
22:10 This is not a hope, an idea, Nu este o speranţă, idee, concept, iluzie
a concept, an illusion,  
   
22:16 an illusion that is satisfying, - o iluzie satisfăcătoare-
   
22:20 but to discover for oneself ci descoperiţi voi înşivă
   
22:25 without any persuasion, fără să fiţi convinţi, fără recompensă,
without any reward,  
   
22:27 without any punishment, fără pedeapsă, fără să fiţi direcţionaţi
without any direction,  
   
22:31 which means without any motive adică fără un motiv anume
   
22:35 – you are following all this? – mă urmăriţi? fără un motiv anume
without any motive,  
   
22:39 to discover whether it is possible să descoperiţi dacă este posibil
to totally transform să transformaţi total
   
22:43 the brain and its activities. creierul şi activităţile sale.
   
22:46 Its activity is Activitatea sa este mişcarea gândului,
the movement of thought,  
   
22:56 and its physical neurological răspunsurile sale neurologice,
responses and sensations and so on. senzaţiile, etc.
   
23:08 When this question is understood, Înţelegem că ne gândim împreună
that we are together investigating,  
   
23:15 and one of the factors şi că unul din factorii investigaţiei este
of this investigation is  
   
23:21 that the movement of desire faptul că mişcarea dorinţei
   
23:26 is constantly not only changing se schimbă continuu şi încearcă
but trying to move, să se deplaseze
   
23:34 trying to become something încercând să devină mai mult decât este.
more and more.  
   
23:39 Right? Corect?
   
23:42 It is not what I am saying. Nu doar că spun asta, aşa este.
It is so.  
   
23:45 If you go into it Dacă veţi cerceta veţi vedea asta
you will see it for yourself. şi singuri.
   
23:50 So one has to ask why Ne întrebăm deci ce este natura dorinţei
and what is the nature of desire. şi de ce apare ea.
   
23:58 Why man always, De ce omul mereu încă de timpuriu
from the very beginning of time,  
   
24:03 is caught in this thing? este atras de acest lucru?
   
24:11 And so the pattern has been set Şi astfel modelul este setat spre
to become something, a deveni ceva
   
24:20 which we are all trying şi toţi încercăm să facem asta.
to do all the time.  
   
24:23 ‘I am not so good as I was Nu sunt suficient de bun la ceva
but I will be’. dar voi deveni.
   
24:28 Or ‘I will get over my anger’ – Sau voi trece peste furia, gelozia,
jealousy, or envy, or whatever it is, invidia s.a.m.d.
   
24:35 which is the constant movement care este o mişcare constantă
in time to be something. către ceva anume.
   
24:44 Right? Corect?
   
24:46 We are together in this, Suntem de acord până acum?
up to now?  
   
24:55 And it has been Şi a fost unul din factorii din
one of the factors in life viaţa noastră
   
24:59 that those so-called religious people, despre care aşa zişii oameni religioşi,
   
25:03 the saints who are sfinţii care sunt nişte oameni
peculiar people anyhow, ciudaţi oricum,
   
25:11 the so-called monks, aşa numiţii călugari şi adevăraţii
and the real sannyasis in India, sanyasini din India-
   
25:17 not the phoney ones who walk around nu cei falşi care umblă în haine ciudate,
in strange clothes, the real ones, cei reali-
   
25:22 have always said desire is one of au spus întotdeauna: dorinţa este
the most destructive factors in life, cea mai distructivă
   
25:29 therefore suppress it, şi prin urmare trebuie reprimată,
   
25:32 avoid it, go beyond it. evitată, depaşită.
   
25:37 And therefore to go beyond it Şi pentru a o depăşi, să ne
exercise will, exersăm voinţa,
   
25:43 control, suppression, controlul, suprimarea.
   
25:49 but the thing is boiling inside. Însă acel lucru fierbe în interior.
   
25:54 You may sit quietly in a monastery, Puteţi sta luniştit în mânăstire, pe un
or on a hill, or in a wood, deal sau în pădure
   
26:00 or on a bench in this garden, sau pe o bancă în gradină
   
26:02 but the thing is burning. lucrul acesta arde.
   
26:06 So one has to understand its nature, Trebuie să ne înţelegem propria natură
   
26:10 not pervert it, nu să o pervertim,
   
26:14 not suppress it, not destroy it, să o suprimăm, distrugem ci să
but understand it. o înţelegem.
   
26:21 One can understand it Cineva poate înţelege asta verbal
either verbally, or actually. sau ca atare.
   
26:29 Verbal understanding Înţelegerea verbală are puţin înţeles.
has very little meaning.  
   
26:34 We can go into it O putem parcurge, pas cu pas, să o privim
step by step, look at it,  
   
26:39 without analysing fără să o analizăm doar să ne uităm
just look at it as it moves. la mişcarea ei.
   
26:49 Then one begins to have an insight Apoi persoana are o intuiţie
   
26:55 into the whole problem of desire. asupra întregii probleme privind dorinţa.
   
27:01 I am going to go into the question O să cercetez acum întrebarea
of insight presently. privind intuiţia.
   
27:07 Because as desire is Deoarece dorinţa este un proces
such a violent process – atât de violent,
   
27:14 controlled, shaped, controlat, modelat dar cu o enormă
but tremendous vitality it has. vitalitate.
   
27:25 And it is one of the driving Şi este un factor care ne conduce în viaţă
factors in our life,  
   
27:32 and to merely suppress it, şi este infantil să o suprimăm.
it becomes too childish.  
   
27:41 So one has to patiently Deci trebuie să o analizăm cu răbdare,
go into it, observe it, să o observăm
   
27:49 and see where discipline şi să vedem unde apare disciplina.
comes into this. You understand? Înţelegeţi?
   
27:58 You are following this? Mă urmăriţi?
   
28:04 We will go into it. Cercetăm împreună.
   
28:09 Desire has significance Dorinţa este semnificativă şi are
and vitality only vitalitate doar
   
28:14 when thought creates the image. când gândul crează imaginea.
   
28:21 Right? Corect?
   
28:24 The seeing of the blue shirt, Când vedem o cămaşă sau o rochie albastră
or the blue dress in the window, în vitrină
   
28:30 and creating the image of oneself şi ne imaginăm îmbrăcaţi în ele
in that shirt or in that dress,  
   
28:37 that is the beginning of desire. ăsta este începutul dorinţei.
   
28:40 You understand what I am saying? Înţelegeţi ce vreau să spun?
   
28:46 Right? Corect? Suntem de acord?
Do we meet each other?  
   
28:50 That is, seeing, contact, Că dacă vedem, atingem şi avem senzaţia
sensation,  
   
28:57 if it stopped there, it is natural. dar ne oprim acolo asta este natural.
   
29:02 Otherwise, if one is not sensitive Altfel, dacă cineva nu este senzitiv
   
29:07 you can’t perceive the thing clearly, nu poate percepe clar un lucru,
   
29:11 if your touch is not sensitive. dacă nu simte prin atingere.
   
29:18 Then seeing, contact, sensation. Apoi văzul, atingerea, senzaţia.
   
29:24 Then begins thought creating Apoi gândul începe să creeze imaginea:
the image: you in that shirt, voi în cămaşă,
   
29:32 or in that dress, sau rochie, pălărie, maşină.
or in that hat, or in that car.  
   
29:37 Then desire arises. Apoi apare dorinţa.
   
29:40 So the image created by thought Deci imaginea creată de gând
   
29:45 is the movement of desire, este mişcarea dorinţei,
   
29:48 not seeing, contact, sensation, nu văzul, contactul, senzaţia,
   
29:52 that’s natural, healthy. care sunt naturale, sănătoase.
   
29:57 You are following all this? Urmăriţi toate astea?
   
30:05 So discipline as we generally practise Disciplina aşa cum o facem este
is control, de fapt control
   
30:18 accepting the authority of a pattern, acceptăm autoritatea unui model,
   
30:25 obedience, and so on – ascultăm, etc. adică ne conformăm.
conformity essentially.  
   
30:32 Whereas discipline has În timp ce disciplina are un sens diferit
a totally different meaning,  
   
30:36 which is to learn. adică să învăţăm.
   
30:39 It comes Toţi ştim în engleză cuvântul a învăţa
– naturally we all know English –  
   
30:41 it comes from the word vine de la cuvântul învăţăcel, a învăţa.
‘disciple’, to learn.  
   
30:46 Disciple is one who is learning, Discipolul este cel care învaţă nu
not from a master, de la maestru
   
30:51 from a superstitious guru, sau vreun guru superstiţios.
   
31:03 but to learn means to observe – A învăţa înseamnă a observa
   
31:08 to observe the movement mişcarea văzului, atingerii, senzaţiei
of seeing, contact, sensation,  
   
31:17 then thought creating the image după care gândul crează imaginea
   
31:20 and the flowering of desire. şi apare dorinţa.
   
31:27 To see how desire arises Trebuie sa observăm atent pentru a vedea
requires very close observation. cum apare dorinţa.
   
31:33 Right? Corect?
   
31:34 That observation Acea observare are propria disciplină.
has its own discipline.  
   
31:41 The observation is the learning. Observarea este învăţarea.
   
31:44 I wonder if you catch Mă întreb dacă înţelegeţi ce spun.
what I am saying.  
   
31:47 Right? Can we go on? Putem continua?
   
31:50 Thank god! Slavă Domnului! Cineva spune că da.
Somebody says yes.  
   
32:00 So as we said, Am spus deci că disciplina
discipline means to learn, înseamnă să învăţăm
   
32:04 not to conform, not to imitate. nu să ne conformăm, nu să imităm.
   
32:09 And one can learn Şi cineva poate învăţa prin observare
through observation  
   
32:17 in which there is no compulsion, în care nu există compulsie,
   
32:22 no comparison, comparaţie,
   
32:24 because learning is taking place pentru că învăţarea are loc în mişcare.
all the time as it is moving.  
   
32:29 Therefore there is no sense Prin urmare nu are sens să învăţ mai mult.
‘I am learning more’.  
   
32:33 I wonder if you see that. Mă întreb dacă realizaţi asta.
   
32:41 So we can see now Vedem acum
   
32:50 that learning the movement of desire că învăţând cum se mişcă dorinţa
   
32:56 and from that you see that vedem mai departe
   
32:59 the moment thought cum mişcarea gândului ajunge prin imagine
arrives with its image  
   
33:05 desire flowers. la roadele dorite.
   
33:09 And to give an interval, Şi să facem o pauză
   
33:15 a long interval between seeing, mai lungă între a vedea, atinge, a simţi
contact, sensation  
   
33:22 and thought bringing with its image, până când se ajunge la imagine
   
33:26 to postpone the image. să amânăm imaginea. Înţelegeţi?
You understand?  
   
33:30 To postpone the image A amâna imaginea înseamnă să învăţăm.
is the learning.  
   
33:35 Right? Corect?
   
33:39 Are we following? Mă urmăriţi? Bine!
Right? Good.  
   
33:45 And will is part of that desire. Iar voinţa este parte a dorinţei.
   
33:50 So desire is the movement of time. Deci dorinţa este mişcarea timpului.
   
33:57 Not the physical time Nu a celui fizic ci a celui
but the time that –  
   
34:04 ‘I will have that shirt’. necesar să am acel tricou.
   
34:14 So, in enquiring into desire Analizând dorinţa persoana
one begins to understand începe să înţeleagă
   
34:18 the movement of becoming. mişcarea către a deveni.
   
34:29 That is, Adică
   
34:35 is there duality at all? este oare dualitate acolo?
   
34:41 You understand my question? Înţelegeţi întrebarea?
   
34:43 Please, it is related Vă rog, este legat de subiectul discutat
to what we are talking about,  
   
34:46 it is not something irrelevant, este relevant
   
34:49 it is related directly to desire. are legatură directă cu dorinţa.
   
34:54 That is, we live in opposites. Adică, noi trăim prin opoziţie.
   
34:59 I am angry – I should not be angry. Sunt supărat şi nu ar trebui să fiu aşa.
   
35:06 The fact is I am angry. Realitatea este însă că sunt supărat.
   
35:11 The non-fact is ‘I should be’. Opusul este că ar trebui să fiu.
   
35:18 And this is part of our becoming. Şi asta este parte a devenirii noastre.
   
35:22 I wonder if you follow all this. Mă întreb dacă urmăriţi asta.
   
35:26 You are following? Urmăriţi?
   
35:29 It is rather fun Este mai degrabă amuzant să analizăm asta
if you can go into this,  
   
35:34 not as an intellectual game nu ca pe un joc intelectual ci uman
but a human game,  
   
35:39 it is much more serious este mult mai serios decat
than an intellectual game. un joc intelectual.
   
35:42 We are dealing with humanity, E vorba de umanitate, de noi
with ourselves, who are humanity. care suntem umanitatea.
   
35:48 And we are asking Şi ne întrebăm dacă această
whether this mind, this brain minte, acest creier
   
35:53 can totally transform itself so that se poate transforma pe sine în altceva.
it is something entirely different.  
   
36:01 We say it can be done, Noi zicem că da, este posibil.
it is possible.  
   
36:05 And we are doing it now Şi facem asta acum dacă observaţi,
if you observe it slowly, carefully. încet, cu grijă.
   
36:12 That is we have followed Adică urmăm tiparul dorinţei
the pattern of desire  
   
36:17 and the conflict between the opposites şi conflictul dintre lucrurile opuse
   
36:22 – ‘I am’, ‘I should be’. eu sunt, eu ar trebui să fiu.
   
36:27 The fact is only what I am, Realitatea este ce sunt nu ce
not what I should be. ar trebui să fiu.
   
36:35 What ‘I should be’ Ce ar trebui să fiu este invenţia gândului
is the invention of thought  
   
36:40 in order to avoid ‘what is’. care vrea să evite ce este.
   
36:45 I wonder if you follow all this? Mă întreb dacă urmăriţi toate astea?
   
36:48 And the understanding of ‘what is’ Şi înţelegând ce este învăţăm din asta
is the learning of it,  
   
36:52 not how to transform it şi nu cum să o transformăm, înţelegeţi?
– you are getting all this?  
   
36:58 Not to transform it, Nu să transformăm ci să învăţăm despre.
to learn about it.  
   
37:01 In the very learning about it În procesul de învăţare despre ceva
is the dissolution of it, este disoluţia sa
   
37:07 is its radical change. este schimbarea radicală.
   
37:19 So we say it is possible Spunem deci că este posibil
   
37:28 and if one has this insight şi dacă cineva intuieşte întreaga
into the whole nature of desire, natură a dorinţei,
   
37:38 insight, dacă intuieşte,
   
37:42 then that very insight – atunci aceasta
   
37:46 I have discussed this with certain -am discutat asta cu cercetători şi ei
scientists, they agree to this, sunt de acord,
   
37:50 so you may perhaps also agree to it, aşa că poate sunteţi şi voi,
   
37:55 but don’t agree dar nu pentru că ei agrează
because scientists agree,  
   
37:59 but see for oneself the fact. ci pentru că vedeţi asta singuri.
   
38:03 That is, when one has an insight Şi anume când cineva intuieşte ceva
   
38:07 into this movement of desire în această mişcare a dorinţei şi devenirii
and becoming,  
   
38:11 and the conflict of the opposites, şi conflictul dintre opuse, care este
which is part of desire, parte a dorinţei,
   
38:16 when one has this insight când cineva intuieşte asta
   
38:18 the very brain cells themselves celulele creierului se schimbă.
are changed.  
   
38:23 Don’t accept this Nu acceptaţi asta pentru că zic eu
because I am saying,  
   
38:27 the speaker is saying it ca vorbitor
   
38:29 but you can see it for yourself. ci pentru că vedeţi voi înşivă.
   
38:31 So we have to enquire Să ne întrebăm deci ce este intuiţia?
into what is insight.  
   
38:39 Are you all ready? Sunteţi pregătiţi? Mergem mai departe?
Shall we go on?  
   
38:45 You see, we are always functioning Vedeţi noi funcţionăm mereu
with knowledge. prin cunoaştere.
   
38:52 Right? Corect?
   
38:54 Knowledge that one has accumulated Acumulată prin educaţie,
through education,  
   
39:00 mathematics, geography, history, matematică, geografie, istorie,
   
39:02 that knowledge care ne ajută să supravieţuim în lume
in order to survive in this world,  
   
39:06 to get a job and so on, să avem o slujbă etc.
   
39:08 but also we are functioning dar funcţionăm şi prin
with our psychological knowledge, cunoaşterea psihologică,
   
39:14 the accumulation acumulată
   
39:17 that one has gathered through în 30 de ani, 40 de ani,
thirty years, forty years,  
   
39:20 or past generations, sau în generaţiile trecute,
inherited genetically. moştenită genetic.
   
39:24 So there it is. Iată deci.
   
39:27 We are always functioning Funcţionăm mereu prin cunoaştere,
with knowledge,  
   
39:33 skilfully or not skilfully. cu abilitate sau nu.
   
39:37 Right? Corect?
   
39:39 And knowledge, as we said yesterday, Iar cunoaşterea am spus că este limitată,
is always limited,  
   
39:45 is always within the shadow este în umbra ignoranţei.
of ignorance.  
   
39:51 There can never be Nu există cunoaştere completă
complete knowledge  
   
39:55 but there can be dar există cunoaştere finită.
an ending to knowledge.  
   
39:58 I wonder if you see the difference. Sesizaţi diferenţa?
   
40:00 I am going to show you presently. O să vă arăt acum.
   
40:06 So, knowledge is the movement Cunoaşterea este mişcarea timpului,
of time, of experience a experienţei
   
40:14 and that movement is thought. iar mişcarea este gândul.
   
40:19 So that is the instrument Noi acţionăm prin acest instrument.
with which we act.  
   
40:27 That is the instrument Este instrumentul cu care analizăm
with which we analyse  
   
40:30 and come to a conclusion şi ajungem la o concluzie
   
40:33 and then say that conclusion is right şi apoi spunem că este adevarată
   
40:35 because we have pentru că am explicat-o logic,
logically explained it,  
   
40:38 it has been proved and so on, am demonstrat-o,
   
40:41 it is acceptable, reasonable, sane, este acceptabilă, rezonabilă, sănătoasă,
   
40:47 based on thought, bazată pe gând
   
40:51 which is always limited naturally. care este de fapt limitat.
   
40:55 You follow this? Urmăriţi asta?
   
40:57 Please follow this a little bit Vă rog să urmăriţi şi să fiţi atenţi.
with attention if you don’t mind.  
   
41:03 That is the field in which we operate Aceasta este aria în care acţionăm
   
41:07 all the time, tot timpul, mergând şi dormind.
waking and sleeping.  
   
41:13 And with that knowledge Şi cu această cunoaştere
   
41:18 we try to resolve încercăm să rezolvăm problemele psihologice
the psychological problems,  
   
41:23 like desire, for example. ca dorinţa, de exemplu.
   
41:27 And when you examine it, Şi când examinaţi, analizaţi asta
analyse it,  
   
41:32 which is the movement of thought, adică mişcarea gândului,
   
41:35 that analysis can never analiza nu poate dizolva dorinţa.
dissolve the desire.  
   
41:40 It can modify it, O poate modifica, controla,
it can be controlled,  
   
41:43 it can be given îi poate da o anumită direcţie
a different direction –  
   
41:47 instead of clothes and cars de la haine şi maşini până la Dumnezeu.
it can go towards God.  
   
41:54 But it is the same movement. Dar este aceeaşi mişcare.
   
41:57 God – you know, God. Dumnezeu, ştiţi voi.
   
42:06 So we are asking: Ne întrebăm deci ce este intuiţia?
what is insight then?  
   
42:11 We are saying Noi spunem că are loc doar
insight can only take place  
   
42:15 when knowledge has come to an end când cunoaşterea se termină
   
42:21 and merely pure observation, şi este pură observaţie
   
42:25 without any direction fără direcţie, înţelegeţi?
– you understand?  
   
42:29 Then you comprehend Atunci înţelegeţi în întregime
the whole movement of desire. mişcarea dorinţei.
   
42:36 When you say, ‘I have an insight Când spuneţi am o intuiţie la
into the technological problem’ – o problemă tehnologică,
   
42:44 an engineer, or an electrician, un inginer, electrician, sau IT-ist
or a computer expert,  
   
42:49 he has sudden insight. are imediat o intuiţie.
   
42:55 That insight is not the result Ea nu este rezultatul unei
of constant examination, examinări constante ,
   
43:03 constant analysis, analize, investigaţii zilnice,
investigating day after day,  
   
43:07 it is sudden cessation cunoaşterea încetează brusc
of all knowledge  
   
43:12 and seeing something directly. şi vede direct ceva.
   
43:16 I wonder if you follow this. Mă întreb dacă urmăriţi asta.
   
43:18 I hope you are doing this Sper că faceţi asta în timp ce vorbim.
as we are talking together.  
   
43:23 That insight brings about Acea intuiţie aduce o schimbare
a fundamental change fundamentală
   
43:32 in the very brain cells themselves în celulele care păstrează memoria.
which carry memory.  
   
43:40 No, I won’t ask you if this is right Nu o să vă întreb dacă este aşa
because it is. pentru că este.
   
43:44 If you go into it and do it O să constataţi singuri dacă analizaţi.
for yourself you will find out.  
   
43:48 As we said, doubt, not accept. Aşa cum am spus, îndoiţi-vă, nu acceptaţi.
   
43:57 Doubt what we are saying Puneţi la indoială ce spunem
   
43:59 but if you keep on doubting, dar nu ajungeţi nicăieri dacă faceţi
it leads nowhere. doar asta.
   
44:06 But you must doubt and Trebuie să vă îndoiţi dar uneori
yet at moments they must be let go, să renunţaţi la asta
   
44:13 like a dog on a leash. aşa cum faceţi cu câinele în lesă.
   
44:19 So in the same manner, În acelaşi mod
   
44:23 one of our factors in life unul din factorii din viaţa noastră
is relationship. este relaţia.
   
44:34 Life is relationship, Viaţa este relaţie
   
44:40 whether one lives in a monastery fie că cineva locuieşte în mânăstire
   
44:45 or an ordinary life, sau are o viaţă obişnuită
   
44:47 life is a movement in relationship. viaţa este mişcare în relaţie.
   
44:53 In that relationship În acea relaţie este o luptă constantă
there is constant struggle –  
   
45:01 man, woman, you know, bărbat, femeie, ştiţi voi.
the whole business.  
   
45:06 And apparently we have Şi se pare că nu am reuşit
never been able to solve it, să rezolvăm asta
   
45:14 which, again is a factor. care este un factor. Corect?
Right?  
   
45:20 So many thousands of divorces, Atâtea mii de divorţuri
   
45:27 moving from one man to another man, de la un bărbat la altul, altă femeie,
another woman, you follow –  
   
45:32 trying to find în încercarea de a găsi o satisfacţie,
some kind of satisfaction,  
   
45:35 fulfilment, all that business. împlinire, o grămadă de lucruri.
   
45:40 And that is what we call relationship. Şi asta numim noi relaţie.
   
45:47 And the older we grow Şi cu cât înaintăm în vârstă
   
45:50 the more dependent cu atât suntem mai dependenţi în relaţii.
we are on relationship.  
   
45:59 And in that relationship Şi în acea relaţie există: tu şi eu
there is always you and me –  
   
46:07 the two separate entities două entităţi separate care încearcă
trying to be related. să aibe o legătură.
   
46:12 You understand the absurdity of this? Înţelegeţi cât de absurd este asta?
   
46:18 Which means Adică, de ce există mereu divizare?
why is there this division?  
   
46:29 May we go on? Continuăm? Urmariţi?
Are we following each other?  
   
46:31 I am sure this will interest you. Sunt convins că o să vă intereseze.
   
46:34 The other you think is all nonsense, Despre altceva puteţi crede că
  este un nonsens
   
46:38 or is too idealistic and illusory sau este prea ideal şi iluzoriu
   
46:45 but this I hope will interest you. dar sper că asta o să vă intereseze.
   
46:52 A strange world, isn’t it? E o lume ciudată, nu-i aşa?
   
46:57 We are only interested in something Suntem interesaţi de ceva anume
   
47:00 that is very near to us, foarte apropiat nouă
   
47:08 something that is biting us. ceva care ne deranjează.
   
47:13 But we are not interested Dar nu suntem interesaţi de
in the global thing, lucrurile globale
   
47:19 in the whole human existence, din existenţa umană
   
47:26 so we reduce all this enormous life, aşa că reducem întreaga viaţă cu
with all its complexities complexităţile ei
   
47:33 into a little thing – la ceva mic:
   
47:39 me and my struggle, eu şi lupta mea,
   
47:42 me and my fulfilment, eu şi realizarea mea,
   
47:45 me and my becoming something. eu şi devenirea mea.
   
47:49 This is what we are concerned with. Asta este ceea ce ne preocupă.
   
47:54 And the tragedy is Şi tragedia este
   
47:58 you will never solve this că nu veţi rezolva niciodată asta
   
48:01 unless you have understood până când nu veţi înţelege
the wholeness of life viaţa ca întreg,
   
48:08 and the beauty, the greatness, frumuseţea, măreţia, sublimul întregului
the sublimity of the wholeness,  
   
48:15 which is that you are şi anume că sunteţi întreaga umanitate.
the entire humanity.  
   
48:21 You understand this? Înţelegeţi asta?
   
48:26 You will leave the tent O să vă întoarceţi în grădină.
and go back to your little backyard.  
   
48:35 Fortunately at Brockwood Din fericire în Brockwood grădina
the backyard is very large. este foarte mare.
   
48:51 As we said, Am spus că unul din factori este relaţia.
one of the factors is relationship.  
   
48:59 We are always trying to find Încercăm mereu să găsim
   
49:02 a way to be related to somebody o cale de a relaţiona cu cineva
   
49:06 so completely, atât de complet
   
49:09 in which there is no division încât nu există separare între
– you and me. mine şi tine.
   
49:14 We try to find it through sex. Încercăm să facem asta prin sex.
   
49:23 And unfortunately, Şi din nefericire
   
49:27 one of the philosophies in India una din filozofiile indiene
   
49:32 is that through sex you can find este că prin sex poţi ajunge
that ultimate whatever it is. la ceva anume.
   
49:38 It is another of those nonsenses. Un alt nonsens.
   
49:44 It is very popular in India. Este foarte popular în India.
   
49:52 And that is why all these followers Şi de aceea mulţi merg la un guru acolo.
go off to their gurus in India.  
   
50:15 So we are trying to find out Noi încercăm să aflăm dacă este posibil
whether it is possible  
   
50:18 to live in this world, să trăim în această lume
   
50:20 actually in this world of relationship în relaţiile cu bărbaţi, femei
with man, woman,  
   
50:24 between each other şi între aceştia
   
50:28 without any division – fără separare
   
50:32 you understand? înţelegeţi?
   
50:35 Is that possible? Este asta posibil?
   
50:39 When all our education, În timp ce educaţia, culturile, religiile
all our culture, all our religions,  
   
50:44 everything is to divide, divide. susţin permanent divizarea.
   
50:53 Now together Noi o să ne gândim la asta.
we are going to investigate this.  
   
50:59 And in this investigation Şi voi sunteţi parte.
you are taking part.  
   
51:06 You are sharing in it. Participaţi.
   
51:08 It is not the speaker is investigating Eu mă întreb iar voi sunteţi sau nu
and you kind of agree or disagree de acord-nu aşa-
   
51:13 and then go off, şi apoi gata, terminăm
   
51:15 but together investigate it. ci facem asta împreună.
   
51:20 What makes this division? Cum are loc divizarea?
   
51:25 apart from the superficial Dincolo de separarea fizică
physical division,  
   
51:30 we are talking about noi vorbim de cea psihologică
psychological division,  
   
51:32 the inward sense of eu, tu, noi şi ei.
me and you, we and they.  
   
51:42 Why does this division exist? De ce există această divizare?
   
51:47 Is it actual? Este ea recentă?
   
51:50 Is it something that we Am fost oare conditionaţi
have been conditioned to,  
   
51:58 like the Arab and the Jew, ca arabii şi evreii, musulmanii
and the Muslim and the Hindu, şi hinduşii
   
52:04 this division which has been created o divizare creată prin cultură şi religie
through culture and religion,  
   
52:11 which obviously is the result care este evident rezultatul gândului
of thought and propaganda şi propagandei
   
52:16 and all that business. şi toate celelalte.
   
52:18 Actually there is no division. De fapt divizarea nu există.
   
52:23 If I live in India Dacă trăiesc în India nu sunt indian
I am not an Indian or a Muslim, sau musulman
   
52:28 there is no division. nu există divizare.
   
52:30 Does the division exist Divizarea există datorită cuvântului?
because of the word?  
   
52:34 Follow it carefully, please, Urmăriţi pentru că voi cerceta încet.
I am going slowly into this.  
   
52:38 Of the word – Cuvintele Englez, Francez.
Englishman, Frenchman.  
   
52:44 Or is it the cultural division? Sau este vorba de diviziunea culturală?
   
52:50 Different, much more intellectual Diferită, mai intelectuală în Franţa
and all that in France,  
   
52:57 the sense of highly sentimentul unei minţi superioare cultivate
cultivated mind,  
   
53:02 and here there is şi aici avem o cultură diferită
a different culture,  
   
53:07 more buying and selling, despre cumpărare şi vânzare
   
53:12 which is part of America? care aparţine Americii?
   
53:20 Or, is it that each one Sau de fapt fiecare are propria sa imagine
has his own particular image –  
   
53:31 please follow this, observe it – -urmăriti vă rog, observaţi-
   
53:33 each one has his own fiecare are propria imagine de sine
particular image of himself  
   
53:40 and the image about the other? şi o imagine despre celălalt?
   
53:43 You are following all this? Urmăriţi toate astea?
   
53:50 Right? Corect?
   
53:52 That is, two people Adică doi oameni care sunt intimi
living together intimately,  
   
53:57 are bound to create crează aceste imagini.
these images.  
   
54:09 I have lived with you Trăiesc cu tine şi zilnic
and I inevitably, day after day,  
   
54:14 the monotony of it, în această monotonie,
   
54:18 the familiarity, familiaritate,
   
54:22 the remembrances, the hurts, amintiri, răni,
   
54:27 the flatteries, the encouragements flatări, încurajări, înţelegeţi voi
– you know, all that is going on,  
   
54:32 that inevitably must create se crează inevitabil o imagine, corect?
the image, right?  
   
54:38 So I create an image about you Deci noi ne creăm o imagine unul
and you create an image about me. despre celălalt.
   
54:45 So this relationship is Iar relaţia este între cele două imagini.
between the two images.  
   
54:50 Sorry to be so... Îmi pare rău că este aşa..
   
54:55 And this is what we call relationship. Şi numim asta relaţie.
   
55:02 Actual relationship doesn’t exist. De fapt relaţia nu există.
   
55:07 I wonder if you are Mă întreb dacă urmăriţi asta.
following all this.  
   
55:13 So is it possible to live together Este posibil să trăim împreună
without a single image? fără imagini?
   
55:20 You understand my question? Înţelegeţi întrebarea?
   
55:26 We say it is, of course it is. Noi spunem că da.
   
55:32 Otherwise there is no love, Altfel nu există iubire, mă urmăriţi?
you follow?  
   
55:37 Then there is conflict. Există conflict.
   
55:40 Division invariably brings conflict Divizarea conduce invariabl la conflict
   
55:44 – British and French, and German. între englezi şi francezi şi germani.
   
55:51 So can this image-making Putem opri deci această maşină de imagini?
machinery stop?  
   
56:00 We are investigating together. Să cercetăm împreună.
   
56:08 Now, why does the mind, thought, De ce crează mintea, gândul imaginea?
create the image?  
   
56:16 You understand? Înţelegeţi?
   
56:17 You have an image Aveţi o imagine despre soţ sau soţie
about your husband, or your wife,  
   
56:19 girlfriend or whatever it is, sau prietenă
   
56:21 why do you create an image? de ce creaţi o imagine?
   
56:24 Is it because in the image Poate pentru că ea vă oferă siguranţă?
there is security?  
   
56:31 Not in the person, Nu persoana în sine.
right?  
   
56:36 I wonder if you see this. Mă întreb dacă vedeţi asta.
   
56:38 I am not being cynical, Nu sunt cinic,
   
56:41 I am just pointing out facts. vreau doar să subliniez nişte fapte.
   
56:49 How stupid all this is, isn’t it? Cât de stupid e asta?
   
56:59 Now can that image-making stop? Ne putem opri din a crea imagini?
   
57:04 Then there can be love. Atunci poate exista iubire.
   
57:09 Two images having relationship Două imagini au o relaţie şi o
and calling that love, numesc iubire
   
57:14 you can see what it is – jealousy, vedeţi glozia, anxietatea, certurile,
anxiety, quarrels, irritations, iritările,
   
57:20 bullying each other, possessing agresivitatea, posesiunea, dominaţia, etc,
each other, dominating and so on,  
   
57:26 and that is called love. şi numim toate astea iubire.
   
57:31 And we are asking: Şi ne întrebăm:
   
57:34 is it possible to end este posibil să încetăm să creăm imagini?
the building of these images?  
   
57:41 That is, Adică
   
57:45 why does the brain register? de ce le înregistrează creierul?
   
57:50 You understand? Înţelegeţi?
   
57:54 When it is not possible to register Daca nu le înregistrăm nu se
there is no image-making. crează imagini.
   
57:59 You follow this? Mă urmăriţi?
   
58:02 Is this becoming too intellectual? Devin prea sofisticat?
   
58:09 The speaker doesn’t like to play Nu vreau să mă joc doar cu intelectul
around with the intellect alone,  
   
58:13 it is stupid. este stupid.
   
58:20 So, why does the brain De ce înregistrează creierul orice iritare
register any irritation  
   
58:29 – you understand? – pricepeţi?
   
58:30 any sense of anxiety within this Orice anxietate din relaţie,
relationship, jealousy and so on? gelozia, etc?
   
58:39 Is it possible for the brain Poate oare creierul să nu le înregistreze?
not to register?  
   
58:48 You’ve understood the question? Înţelegeţi întrebarea?
   
58:51 How are you going to find out? Cum o să aflaţi?
   
58:58 You flatter me, or insult me, Mă flataţi, mă insultaţi- s-a întâmplat-
which has happened, both. sau ambele.
   
59:06 And why should the brain Şi de ce ar înregistra creierul insulta
register the insult,  
   
59:13 or the flattery? sau flatarea?
   
59:17 If one is called an idiot, Dacă cineva este făcut idiot
immediately it is registered. înregistrează imediat.
   
59:24 The registration takes place only Asta are loc doar
   
59:27 when you have an image cand aveţi o imagine despre voi.
about yourself.  
   
59:31 I wonder Mă întreb dacă înţelegeţi?
if you capture all this!  
   
59:39 This is insight, you understand? Acesta este un insight.
   
59:43 So that insight into the whole Şi această intuiţie în problema relaţiei
question of relationship  
   
59:51 which is based on images – care se bazează pe imagini
   
59:53 those images are dissolved. dizolvă imaginile.
   
59:56 Insight dissolves them, Intuiţia le dizolvă
   
59:59 not argument, analysis nu argumentele, analizele sau reacţiile
and emotional reactions. emoţionale.
   
1:00:07 Have you in talking over together, Voi în discuţiile avute
   
1:00:12 going into this, aţi abordat asta,
have you dissolved it?  
   
1:00:13   le-aţi dizolvat?
   
1:00:16 Otherwise there is no point Altfel discuţiile astea nu au rost.
attending these talks.  
   
1:00:22 This is very serious. Vorbim foarte serios.
   
1:00:31 And as we said this is one of Şi acesta este unul din factorii
our factors in life – relationship, din relaţie
   
1:00:37 which is based on fear, etc., care se bazează pe frică, gelozie, etc.
jealousy.  
   
1:00:42 Now when one sees Când cineva vede toate astea
the whole of that  
   
1:00:48 and the insight that transforms şi intuiţia care transformă mişcarea
the whole movement of that,  
   
1:00:54 the energy of all that, şi energia acestora,
   
1:00:58 then there is a possibility of having atunci e posibil să avem o relaţie
an actual relationship with another. cu altcineva.
   
1:01:05 There is no you Nu eşti tu cel care merge la birou
going off to your office,  
   
1:01:08 working yourself şi lucrează împins de ambiţie
step by step in ambition  
   
1:01:12 and coming home iar acasă eşti docil şi iubitor
and being docile and loving  
   
1:01:15 and all that business, şi alte lucruri fără sens.
which has no meaning.  
   
1:01:21 You understand all this? Înţelegeţi toate astea?
   
1:01:25 We have spoken for an hour, Vorbim de o oră, continuăm?
shall we go on?  
   
1:01:29 Audience: Yes. Audienţa: Da.
   
1:01:34 K: All right. K: Bine.
   
1:01:49 The meaning of all these gatherings – Scopul acestor întâlniri
   
1:01:53 and we have had it for sixty years, pe care le facem de 60 de ani este
I have had it –  
   
1:01:59 either you play with all this fie le luaţi în glumă
   
1:02:07 and come back next year and say, şi la anul spuneţi: să o luăm de la capăt
‘Let’s play the same game again’,  
   
1:02:18 or talking over together seriously fie vorbim serios şi facem asta acum
as we are doing now,  
   
1:02:23 you see for yourself să vedeţi voi înşivă să percepeţi
the depth of your own perception,  
   
1:02:32 into yourself, în voi inşivă
   
1:02:38 unaided by another. fără ajutor de la altcineva.
   
1:02:41 You see it in yourself the whole Vedeţi asta în mişcarea dorinţei
movement of desire and relationship. şi relaţiei.
   
1:02:49 And when you have Şi când aveţi un insight
an insight into that  
   
1:02:52 your life is transformed vastly. viaţa voastră se schimbă complet.
   
1:03:01 But that requires attention – Dar asta cere atenţie
   
1:03:05 not in this tent when you nu aici în cort ascultându-mă.
are listening to the speaker.  
   
1:03:09 Attention, not concentration Atenţie- nu concentrare- în viaţa voastră.
but attention in your life.  
   
1:03:18 When you’re sitting in front of your Când staţi în faţa soţului la masă
husband at the breakfast table,  
   
1:03:22 he with a newspaper el citeşte ziarul
   
1:03:26 and you cooking the egg, iar voi faceţi ouă sau altceva
or whatever you are doing,  
   
1:03:30 watch it. priviţi.
   
1:03:41 You understand? Înţelegeţi?
   
1:03:43 Actually the terrible reality Vedeţi realitatea: lipsa relaţiei
of no relationship,  
   
1:03:52 except sex and all that, cu excepţia sexului.
   
1:03:54 but actually there is none. De fapt relaţia: nu există.
   
1:04:01 So, by your own action you are Prin acţiunile voastre trăiti o viaţă
living a solitary, an isolated life. solitară, izolată.
   
1:04:07 You understand what I am saying? Înţelegeţi ce zic?
   
1:04:12 How can an isolated entity love? Cum poate o entitate izolată să iubească ?
   
1:04:25 And love is relationship, Iar iubirea este relaţie
   
1:04:27 not the thing that we call love now, şi nu ceea ce noi numim acum iubire
   
1:04:31 which is a torture. şi care este tortură.
   
1:04:37 But that sense of having no division, Dar dacă sunteti divizaţi
   
1:04:44 which means you with your ambitions, adică voi şi ambiţiile voastre,
   
1:04:47 with your greeds, with your envies, lacomiile, invidiile, anxietăţile,
with your anxieties,  
   
1:04:50 and he with his, şi el cu ale lui
   
1:04:54 how can these two ambitions meet? cum se pot uni aceste două ambiţii?
They can never. Nu pot.
   
1:04:59 So when you see Când vedeţi tiparul în întregime
the whole pattern of this,  
   
1:05:05 and the seeing is the discipline, se întâmplă datorită disciplinei,
you understand? Pure learning. înţelegeţi? Învăţare pură.
   
1:05:13 And when once that learning Şi de îndată ce se întâmplă asta
has taken place, which is insight, prin intuiţie
   
1:05:18 the thing – the image-making machinery maşina de făcut imagini se opreşte.
comes totally to an end.  
   
1:05:27 Totally. De tot.
   
1:05:31 So that life is then Iar acea viaţă este total diferită.
something entirely different.  
   
1:05:42 I don’t know if we have time Nu ştiu dacă avem timp să aprofundăm
to go further  
   
1:05:44 into this question of becoming. cum are loc acest lucru: a deveni.
   
1:05:50 This is it: desire, relationship. Este: dorinţa, relaţia.
   
1:05:55 In both is to become. În ambele este vorba despre a deveni.
   
1:06:02 That is what our whole way of life is, Despre asta este vorba în viaţă
   
1:06:07 to become something. să devenim ceva.
   
1:06:10 You have heard relationship, Aţi auzit de relaţie iar diviziunea există
and the division exists  
   
1:06:15 as long as there is that image. atâta vreme cât există acea imagine.
   
1:06:19 Now the natural response would be, Raspunsul natural ar fi:
   
1:06:22 ‘How am I to get rid of the image?’ – cum să scap de imagine?
   
1:06:26 which is to become something else. Adică să devin altceva. Înţelegeţi?
You understand?  
   
1:06:32 Not the understanding Nu să înţelegem natura imaginilor,
of the nature of images,  
   
1:06:38 who builds it, ce le construieste, ci să învăţăm
learn about it. despre ele.
   
1:06:50 And the other factor in our life Alt factor în viaţa noastră este plăcerea.
is pleasure.  
   
1:07:00 And this pleasure is Care din păcate ne izolează cel mai mult.
the most isolating factor – sorry.  
   
1:07:15 Do you want to go into it? Explorăm asta? Avem timp?
Have we time for that?  
   
1:07:23 You see, our life is Viaţa noastră este o mişcare constantă
a constant movement in isolation. în izolare.
   
1:07:37 That is a fact. Asta este de fapt.
   
1:07:41 Each one of us is Fiecare este atât de ocupat de sine,
so occupied with himself,  
   
1:07:47 with his ambitions, de ambiţiile, de neîmplinirile sale,
with his lack of fulfilment,  
   
1:07:51 with his progress de lipsa progresului său, înţelegeţi?
– you know?  
   
1:07:58 The self-centred activity Dacă eşti centrat pe sine te izolezi.
is isolating.  
   
1:08:06 Building a wall around yourself Construieşti un zid în jurul tău
   
1:08:12 and then stretching your hand şi apoi te întinzi după zidul altuia.
over the wall to another.  
   
1:08:24 And is it possible to live Putem trăi în această lume fără
in this world without this movement? această mişcare?
   
1:08:34 Please, this is Este o întrebare foarte serioasă.
a very serious question.  
   
1:08:42 We are always seeking fulfilment, Noi căutam permanent împlinirea,
   
1:08:49 or being…  
   
1:08:52 wanting, avem dorinţe,
   
1:08:58 dissatisfied. suntem nemulţumiţi.
   
1:09:01 You know, discontent is good. De fapt e bine să fim nemulţumiţi.
   
1:09:12 We are too satisfied Suntem prea mulţumiţi cu unele lucruri,
with most things, as we are. cum suntem.
   
1:09:15 We accept our politicians, Îi acceptăm pe politicieni,
   
1:09:20 our preachers, our authorities – pe preoţi, autorităţile,
   
1:09:26 and I hope you haven’t got any gurus, şi dacă aveţi un guru îl acceptaţi
if you have, you accept them şi pe el
   
1:09:32 and their foolishness cu toată stupiditatea sa, etc.
and so on.  
   
1:09:38 We are so easily satisfied and smother Suntem atât de uşor de mulţumit şi
this flame of discontent. ne înăbuşim nemulţumirea.
   
1:09:45 Right? Corect?
   
1:09:49 Discontent is a factor. Nemulţumirea este un factor.
   
1:09:52 The more it burns Cu cât este mai mare mintea e mai clară.
the clearer the mind becomes.  
   
1:09:59 But we are so easily Dar ne mulţumim atât de uşor.
satisfied, gratified.  
   
1:10:09 And one asks: can there be Şi ne întrebăm: există un sfârşit pentru
an end to all discontent? toate astea?
   
1:10:17 Because part of this discontent Pentru că frica este parte a nemulţumirii.
is fear.  
   
1:10:30 And why is one discontent? Şi de ce este cineva nemulţumit?
   
1:10:37 This longing for something Tânjim după ceva ce nu avem
which we haven’t got  
   
1:10:43 – right? – corect?
   
1:10:47 longing for some happy relationship Pentru fericire în relaţie
   
1:10:52 where you can have ca să fim liniştiţi.
some peace of mind.  
   
1:10:58 That is, where there is discontent Şi oriunde este nemulţumire
   
1:11:01 there is always există mereu căutarea conţinutului.
the search for content.  
   
1:11:05 You understand all this? Înţelegeţi asta? Să gândim împreună.
Move, please, let’s move together.  
   
1:11:15 Can there be Poate nemulţumirea exista în sine?
discontent by itself?  
   
1:11:23 Or is it always associated Sau este mereu asociată cu ceva anume?
with something?  
   
1:11:28 I am dissatisfied with my house, Sunt nemulţumit de casa mea,
with my wife, with my job, de soţie, de job,
   
1:11:31 with my looks, with my hair, de cum arăt, de părul meu şi multe altele.
with god knows what else.  
   
1:11:40 Is discontent born out of comparison? Nemulţumirea se naşte din comparaţie?
   
1:11:49 Why do we compare? De ce comparăm?
   
1:11:52 I know it is said through comparison Stiu că se spune că din comparaţie
   
1:11:55 there is progress se naşte progresul, etc.
and all the rest of it.  
   
1:12:01 But the idea of comparison. Dar ideea de comparaţie....
   
1:12:06 You only compare with something Comparăm cu ceva ce nu avem.
that you haven’t got.  
   
1:12:14 Right? Corect?
   
1:12:15 I wonder if you follow. Mă urmăriţi?
   
1:12:21 And this comparison Iar comparaţia este mereu
is always a battle, a struggle un război, o luptă
   
1:12:29 and part of this discontent iar comparaţia este parte a ei.
is comparison.  
   
1:12:36 When there is no comparison Când nu există comparaţie- psihologică
whatsoever psychologically,  
   
1:12:41 or even physically, sau fizică-
   
1:12:48 is there discontent? există nemulţumire?
   
1:12:54 What is discontent in itself, per se? Ce este de fapt nemulţumirea?
   
1:13:01 Is there such a thing Putem fi pur si simplu nemulţumiţi?
as being discontent in itself?  
   
1:13:07 Or always with regard to something? Sau doar cu privire la ceva anume?
   
1:13:11 You are following my question? Mă urmăriţi?
   
1:13:17 Unless we understand this, Dacă nu înţelegem asta
   
1:13:21 we will not discover nu descoperim natura fricii
the nature of fear  
   
1:13:27 and the ending of fear. şi sfârşitul ei.
   
1:13:29 But we have to understand this too. Trebuie să înţelegem şi asta.
   
1:13:38 All this commercialism is comparison, Tot acest sistem comercial este comparaţie
   
1:13:44 more, more, more, din ce în ce mai multă
   
1:13:50 which is different from need and şi diferă de nevoi aşa că ne oprim aici.
so on – we won’t go into all that.  
   
1:13:56 So can the mind be free Se poate mintea elibera de comparaţie
of all comparison,  
   
1:14:06 not only physically, nu doar fizic
   
1:14:09 how you look compared to another, cum aratăm faţă de alţii, în afaceri
you know all that business,  
   
1:14:13 it is really commercialism. asta este comercial.
   
1:14:16 Also to end comparison Pentru a încheia comparaţia
   
1:14:22 with the image you have built faţă de imaginea pe care aţi construit-o
   
1:14:32 so that you are comparing yourself ca să vă comparaţi cu imaginea
with the image that you have. pe care o aveţi.
   
1:14:41 Can you end all that Puteţi încheia toate astea
   
1:14:46 so that there is never astfel încât să nu existe nemulţumire?
a sense of discontent?  
   
1:14:55 Which doesn’t mean you are satisfied, Nu înseamnă că sunteţi mulţumiţi
   
1:14:59 which is the opposite. adică opusul.
   
1:15:03 But the understanding, Dar înţelegeţi şi învăţaţi despre nemulţumire.
the learning about discontent.  
   
1:15:11 It is a flame, it is something Este o flacară, e ceva ce trebuie să aveţi
that you must have  
   
1:15:19 but if it is not understood şi care dacă nu este înţeleasă distruge totul.
it destroys everything.  
   
1:15:26 And in that also Şi acolo este vorba tot despre frică.
is the question of fear.  
   
1:15:34 Now it is a quarter to one, Mai este un sfert de oră pana la unu
we better stop today. aşa că ne oprim.
   
1:15:36 We will deal with it tomorrow. Reluăm mâine.
   
1:15:38 Not tomorrow, Şi nu sâmbata sau duminica următoare.
next Saturday and Sunday.  
   
1:16:00 SUBTITLE TEXT COPYRIGHT 1980  
KRISHNAMURTI FOUNDATION TRUST LTD