Krishnamurti Subtitles

Care este relaţia dintre confuzia interioară şi cea exterioară?

Brockwood Park - 6 September 1980

Public Talk 30:26 There are a lot of people Sunt mulţi oameni aici,
– aren’t you? nu-i aşa?
   
0:31 I wonder why you all come. Mă întreb de ce veniţi.
   
0:50 The last two talks În ultimele două conferinţe
that we have had here  
   
0:58 we talked a great deal am vorbit mult despre relaţii,
about relationship,  
   
1:08 we talked about despre cum să privim
taking life as a whole, viaţa ca pe un întreg
   
1:16 so we are going to start şi cu asta vom începe astăzi.
with that this morning.  
   
1:24 One wonders why, Cineva s-ar putea întreba
   
1:28 observing what is văzând ce se întâmplă în lume,
going on in the world,  
   
1:33 why there is so much disorder, de ce este atâta dezordine
   
1:41 why man is destroying man. şi de ce oamenii
  se distrug unii pe alţii.
   
1:46 Why are they building up such enormous De ce cheltuiesc
expenditure on armaments? atâta pentru armament.
   
1:55 Why have people De ce s-au divizat oamenii într-un
divided themselves into tribal,  
   
2:01 romantic nationalism? naţionalism tribal romantic.
   
2:06 Why religions throughout the world, De ce religiile din întreaga lume,
   
2:11 the organised religions, cele organizate,
   
2:15 the accepted religions, acceptate
   
2:18 have also divided themselves – s-au divizat chiar şi ele-
   
2:24 the Hindus, the Buddhists, în Hinduişti, Budişti, Creştini,
the Christians, the Muslims, etc., Musulmani, etc,
   
2:30 why is there de ce există atâta divizare în lume?
such division in the world?  
   
2:36 And we are inclined to think Şi suntem înclinaţi să credem
   
2:41 that an outside agency că dezordinea se datorează unei
has created all this mess: cauze exterioare:
   
2:51 God, or some other supreme entity, Dumnezeu sau oricare altă
  entitate supremă,
   
2:59 having created man, a creat omul şi
has let him loose on the earth. apoi l-a lăsat pe Pământ.
   
3:10 And what man has done Iar ceea ce a făcut omul
   
3:13 is quite incredible and shocking, este incredibil şi şocant
   
3:19 not only to the other man, nu numai pentru alţi oameni
   
3:24 but also to himself. dar şi pentru om în sine.
   
3:28 Why in the world there are so many De ce oare există atâtea nevroze,
neuroses, neurotic people. oameni nevrotici.
   
3:39 Why is there this constant battle De ce există această
  batalie constantă
   
3:45 between man and woman? dintre bărbat şi femeie?
   
3:49 Why is there this inward disorder De ce există această dezordine interioară
   
3:57 which naturally must express itself care se manifestă fireşte la
in outward disorder? nivel exterior?
   
4:06 If we could this morning Aş vrea azi şi mâine dimineaţă
and tomorrow morning,  
   
4:10 go into this question, să ne întrebăm
   
4:14 not only why we have become like this nu doar cum am ajuns astfel
after millions of years, după milioane de ani,
   
4:21 slightly modified, un pic modificaţi,
   
4:25 slightly more tolerant, un pic mai toleranţi
   
4:34 less vicious, cu mai puţine vicii- deşi mă îndoiesc-
which I question,  
   
4:39 we ought to, together, as we said, să ne întrebăm de ce toate acestea.
go into these problems.  
   
4:46 Tomorrow we will talk about Subiectul de mâine va fi: ce este religia,
what is religion,  
   
4:52 what place has, in religious life, care este locul său în viaţa religoasă,
a career, marriage carieră, căsătorie
   
5:01 and all the things şi în toate aspectele despre care
that we go through? am mai discutat.
   
5:07 But this morning Dar azi aş vrea să ne gândim împreună.
if we could think together.  
   
5:13 As we said, Departe de mine ca eu să vorbesc
it is not a talk by the speaker  
   
5:22 when you listen to him şi voi să mă ascultaţi şi să fiţi
disagreeing or agreeing, de acord sau nu
   
5:28 but rather together eu vreau să examinăm împreună
examine all this, our lives. toate acestea, viaţa noastră.
   
5:36 Our lives which have produced Vieţile noastre care au produs
the society in which we live. societatea de azi.
   
5:42 The society is not created Societatea nu este creată de nişte
by some extraordinary events evenimente extraordinare
   
5:50 but by the extraordinary lives ci de vieţile extraordinare pe
we lead, care le trăim,
   
5:55 not only by us nu numai noi dar şi generaţiile
but also by the past generations. trecute.
   
6:04 If we could go together into it. Să ne gândim împreună.
   
6:07 That is, think it out together, Şi când spun împreună
   
6:11 not only think it out vreau ca în afară de a ne gândi
   
6:13 but also go beyond să mergem dincolo de gând.
the realm of thought.  
   
6:20 As we pointed out Aşa cum am mai subliniat
over and over again,  
   
6:24 that thought is born of memory, gândul se naşte din memorie
   
6:29 memory is the result iar memoria este rezultatul
of knowledge and experience. cunoaşterii şi experienţei.
   
6:38 And thought therefore Deci gândul este mereu limitat
is always limited,  
   
6:43 for knowledge is pentru că şi cunoaşterea este aşa
everlastingly limited  
   
6:48 because there can be pentru că nu putem cunoaşte nimic
no complete knowledge about anything. în totalitate.
   
6:53 And thought born out of that Iar gândul care se naşte din aşa
must also be very, very limited. ceva este foarte limitat.
   
7:05 And the world in which we live, Iar lumea în care ne trăim
our daily life, our careers, vieţile, carierele,
   
7:11 our anxieties, fears and sorrows, anxietăţile, fricile şi regretele
   
7:15 are the result of our thinking, este rezultatul gândurilor noastre
   
7:20 are the product şi produsul activităţii noastre zilnice.
of our daily activity.  
   
7:26 So if we could together this morning Asa că vă propun să privim viaţa
take life as a whole: ca pe un întreg:
   
7:35 our education, our occupations, educaţia, ocupaţiile noastre,
   
7:42 our hobbies, work, pasiunile, munca
   
7:47 and all the travail şi tot acest efort care există
that exists inwardly – în interior-
   
7:54 the psychological conflicts, conflictele psihologice,
   
8:02 the anxieties, the fears, anxietăţile, fricile,
   
8:05 the pleasures, the sorrows, all that, plăcerile, regretele, toate,
   
8:09 to take all that as a whole; să le tratăm ca pe un întreg:
   
8:14 and not let thought occupy itself şi să nu lăsam gândul să se ocupe
with one particular part, de ceva anume
   
8:24 with one particular pattern, cu un tipar anume
   
8:32 or cling to one particular experience sau să se agaţe de o experienţă anume
   
8:37 and look at life şi să privească viaţa de acolo.
from that point of view.  
   
8:43 Could we this morning Putem face noi asta în dimineaţa asta?
together go into this?  
   
8:51 Together, not I go into it, Împreună- eu şi voi-
you listen,  
   
8:55 but together enquire very seriously să ne întrebăm foarte serios
   
9:00 why we live the way we are living. de ce trăim în modul în care o facem.
   
9:07 Why there is so much disorder De ce este atâta dezordine în lume
in the world,  
   
9:11 and also this disorder in ourselves. dar şi în noi înşine.
   
9:18 Is the world disorder Dezordinea exterioară diferă de cea
different from our disorder? interioară?
   
9:26 Please, let’s talk together Să vorbim împreună ca doi prieteni
as though we were two people,  
   
9:32 not this large audience nu eu şi voi ca audienţă
   
9:34 but two people ci doi oameni care stau liniştiţi undeva
sitting quietly in a room, într-o cameră
   
9:38 or in a garden sau gradină sau se plimbă
or walking along in a wood, prin pădure
   
9:43 amicably, hesitantly amical, ezitând şi întrebându-se.
enquiring into this.  
   
9:50 Why there is disorder outwardly De ce există dezordine în interior
and disorder inwardly. şi exterior?
   
9:57 Are they two separate disorders? Sunt ele oare separate?
   
10:03 Or are they one unitary process? Sau sunt un proces unitar?
   
10:11 It is not disorder out there Dezordinea din exterior nu diferă de
different from the disorder in me. cea din interiorul meu.
   
10:17 But rather this disorder Mai degrabă această dezordine
is a movement este o mişcare
   
10:22 which goes outward din exterior în interior.
and comes inward.  
   
10:25 It is like a tide going Este ca un val care se duce şi se întoarce
back and forth endlessly. la nesfârşit.
   
10:33 And can we begin to bring about Şi oare putem să punem ordine în viaţă?
order in our life?  
   
10:41 Because without order Pentru că fără ordine nu există libertate,
there is no freedom,  
   
10:50 without complete order, fără o ordine totală ,
   
10:57 not occasionally or once a week, nu ocazională, saptamânală,
   
11:02 but in our daily life ci să avem în viaţa noastră această ordine
to have this complete total order  
   
11:09 not only brings freedom care ne aduce nu doar libertatea ci şi
but there is then in that order, love. iubirea.
   
11:15 A disordered, confused, O minte dezordonată, confuză,
conflicting mind cannot have conflictuală nu poate avea
   
11:21 or be aware what love is. sau nu poate
  conştientiza ce este iubirea.
   
11:28 So should we not go together Să ne întrebăm deci: ce este ordinea?
into this question of what is order?  
   
11:37 Can there be absolute order? Poate exista ordine absolută?
   
11:42 We are using the word Şi folosim cuvântul "absolut" în sensul
‘absolute’ in its right sense – corect-
   
11:46 complete, total, complet, total,
   
11:50 not an order that is nu ordinea dată de intelect
intellectually brought about,  
   
11:57 an order that is based on value, care se bazează pe valoare
   
12:03 not order that is the outcome nu ordinea care este rezultatul
of environmental pressures, presiunilor mediului
   
12:11 or adaptation to a certain norm, sau adaptării la diverse norme
   
12:17 certain pattern. la un anumit tipar.
   
12:22 But when we are talking about Când vorbim despre ordinea absolută
absolute total order,  
   
12:27 in that there is no division spunem că nu există divizare şi nici
as disorder at all. dezordine.
   
12:34 We are going to enquire into that. O să analizăm asta.
   
12:37 I hope we understand this: Sper că înţelegeţi că:
   
12:39 we are enquiring cercetăm dacă poate fi ordine
whether there is an order  
   
12:44 in which there can never be disorder. în care să nu existe dezordine.
   
12:51 Not that we have disorder Deci nu dezordine şi uneori ordine
and occasionally have order,  
   
12:56 but order, complete, total. ci o ordine completă, totală.
   
13:01 So let us together – Să cercetăm împreună asta.
together go into this question.  
   
13:10 Why is the mind, De ce mintea care include creierul
which includes the brain,  
   
13:16 our emotional responses, răspunsurile emoţionale, senzoriale, etc.,
sensory responses and so on,  
   
13:22 why does the mind, our mind de ce mintea noastră
   
13:28 accept and live in disorder? acceptă să trăiască în dezordine?
   
13:35 If you observe your own mind, Dacă vă observaţi mintea care este
that is your own life, viaţa voastră
   
13:40 which is based on your mind, -care are la baza mintea voastră,
your thoughts, your emotions, gândurile, emoţiile,
   
13:45 your experiences, your memories, experienţele, amintirile,
   
13:50 regrets, apprehension, regretele, cerinţele,
   
13:55 why is that mind, which has all this de ce mintea care include toate astea în
in its consciousness, conştiinţa sa
   
14:04 why does it accept disorder? de ce acceptă dezordinea?
   
14:09 Which is not only Nu doar dezordinea nevrotică,
the neurotic disorder,  
   
14:15 the acceptance of disorder acceptarea dezordinii şi traiul în
and living with disorder, această stare,
   
14:23 getting used to disorder, obisnuinţa cu dezordinea
   
14:27 why does the mind ce determină mintea să aibă acest simţ
have this sense of division, al divizării
   
14:34 this sense of order, disorder, sentimentul ordinii, dezordinii, această
this constant adjustment? ajustare continuă?
   
14:41 You understand? I hope Înţelegeţi?
we are meeting together – are we? Sper că gândim împreună, da?
   
14:50 Is this inevitable? Este asta inevitabil?
   
14:57 Is this our natural state? Este starea noastră naturală?
   
15:03 If it is natural then one must live Daca este aşa trebuie să trăim cu acest
with this conflict conflict
   
15:09 from the moment you are born de la început şi până la moarte
till you die,  
   
15:14 in this disorder. în această dezordine.
   
15:18 And if it is unnatural, Şi dacă nu este naturală-şi aşa este-
which obviously it is,  
   
15:25 what is the cause of it? care este cauza ei?
   
15:30 What is the basis of it, Pe ce se bazează, care este rădăcina?
what is the root of all this?  
   
15:45 Does the basis depend Depinde aceasta bază de atitudinile
on our particular attitudes,  
   
15:52 on our particular desire? sau de dorinţele noastre noastre
  individuale?
   
15:58 One wants to find out Cineva vrea să ştie ce stă la baza acestei
what is the basis of this disorder, dezordini
   
16:03 the root of it. care este rădăcina sa.
   
16:04 To find out, how do we approach it? Şi cum facem să aflăm?
You understand my question? Înţelegeţi întrebarea?
   
16:10 Please, how do we Gândiţi-vă cum abordăm problema.
approach this problem?  
   
16:20 The problem being, Adică faptul că trăim în dezordine
we live in disorder,  
   
16:23 both outwardly and inwardly. interioară şi exterioară.
   
16:27 How do we approach the problem Cum abordăm problema să o rezolvăm?
in order to totally resolve it?  
   
16:34 What is your approach? Cum credeţi voi?
   
16:38 You understand my question? Înţelegeţi întrebarea?
   
16:45 Are you approaching Vreţi să aflaţi ordinea în dezordine
to find order out of disorder,  
   
16:55 therefore your approach is şi prin urmare o abordaţi direct?
already directed? You understand? Înţelegeţi?
   
17:02 Because I am in disorder Pentru că eu sunt în dezordine-presupunem-
– suppose I am in disorder –  
   
17:06 I have the desire am această dorinţă de a face ordine
to bring about order,  
   
17:11 and that very desire dictates iar această dorinţă dictează
   
17:16 what the order must be. cum trebuie să fie ordinea.
   
17:21 Whereas if I approach Dacă abordez problema dezordinii
the problem of disorder  
   
17:26 as though I want astfel încât să îi aflu rădăcina
to find out the root of it,  
   
17:32 then my direction atunci nu mă abat de la direcţie,
is not diverted,  
   
17:36 wasted in various intellectual, şi nu mă pierd în direcţii intelectuale,
verbal, emotional directions, verbale, emoţionale
   
17:44 but my whole attention şi acord întreaga mea atenţie cauzei.
is directed to the cause of it.  
   
17:49 You are following all this? Urmăriţi raţionamentul?
   
17:54 So how do you, as a human being, Cum procedaţi voi, care trăiţi în
living in this world, această lume
   
18:01 both outwardly and inwardly în dezordine atât în interior cât şi
in disorder, în exterior
   
18:07 what is your approach? care este abordarea voastră?
   
18:14 Because we must be very clear Pentru că trebuie să ştim foarte clar
what our approach is. ce facem.
   
18:20 If it is clear, Dacă este clar atunci să aflăm împreună
then let’s find out together  
   
18:25 what is the root of it. care este cauza.
   
18:30 Is it self-contradiction? Este o contradicţie în sine?
   
18:41 Is it desire that has created Dorinţa a creat
   
18:48 this division in us divizarea în noi
   
18:54 because wherever there is division pentru că acolo unde este divizare
there must be conflict, există conflict
   
19:01 and therefore the conflict iar conflictul inseamnă dezordine.
means disorder.  
   
19:08 Conflict is disorder, Conflictul este dezordine
   
19:12 whether it is minor, major, fie că ea este mică, mare,
   
19:14 or conflict that brings about iar conflictul conduce la crize majore.
a great crisis.  
   
19:25 So is our conflict Oare conflictul vostru, contradicţia
self-contradictory, din voi
   
19:33 saying one thing, doing another, a spune una şi a face alta
   
19:40 having ideals and always trying to avand un ideal şi încercând mereu
   
19:46 accommodate ourselves to that ideal să se obişnuiască cu acel ideal generează
and therefore conflict? conflictul?
   
19:53 Is it our desire Este oare dorinţa voastră de a deveni
to become something? ceva anume?
   
20:02 You are following all this? Mă urmăriţi?
   
20:07 Or this conflict Sau conflictul este creat de gând?
is created by thought?  
   
20:17 Because thought in itself, Pentru că gândul în sine este limitat
as we said, is limited  
   
20:24 and therefore it breaks up şi prin urmare se împarte
   
20:35 as the outer and the inner, în interior şi exterior
   
20:37 the ‘you’ and the ‘me’, în "tu" şi "eu"
   
20:41 thought striving to become something dorind să devină ceva ce nu este.
which it is not.  
   
20:48 This constant division, Această divizare constantă devine
becoming, contradicting, contradictorie,
   
20:57 conforming, comparing, conformistă, comparativă,
   
21:03 imitating – psychologically, imitativă-psihologic vorbind-
   
21:07 is that the various expressions sunt acestea expresii ale unei cauze
of a central cause? centrale?
   
21:13 You understand? Înţelegeţi?
   
21:19 Are we clear so far? E clar până acum?
   
21:27 So what is the central cause, Care este deci cauza centrală,
   
21:31 the root of all this? rădăcina acestor lucruri?
   
21:46 Please, you are thinking together, Vă rog să ne gândim împreună
   
21:50 therefore you are şi să ne exersăm mintea
exercising your mind,  
   
21:56 therefore you are aware şi astfel ştiţi cum să abordaţi problema
of how you approach the problem,  
   
22:00 you are aware of your own pentru că sunteţi conştienţi de propriile
contradictions, your own conflicts, contradicţii, conflicte,
   
22:05 your own divisions, divizări, dorinţe.
your own apprehensions.  
   
22:14 And in that consciousness, Şi în această conştientizare
   
22:21 which is made up alcătuită din divizări, conflicte,
of division, conflicts,  
   
22:24 beliefs, non-beliefs and so on, credinţe, non-credinţe, etc.
   
22:28 is one aware of all that? suntem noi conştienţi oare de toate
  acestea?
   
22:32 Or one is only aware Sau realizăm doar o parte?
of a fragment of it?  
   
22:38 A fragment being that O parte care cere un răspuns imediat.
which demands an immediate response.  
   
22:46 If I am concerned about my livelihood Dacă sunt preocupat de modul în care
  trăiesc
   
22:50 I am not concerned nu mă mai preocupă altceva
about anything else  
   
22:53 because that is an immediate demand. pentru că am alte urgenţe.
   
22:57 I need money, food, Am nevoie de bani, mâncare, am copii,
I have children, responsibility, responsabilităţi
   
23:03 therefore my approach şi de aceea felul cum abordez problema
to this whole problem  
   
23:06 will be directed va fi direcţionat spre a-mi găsi un job.
by my desire to have a job.  
   
23:15 Or I have been thinking Sau am gândit atât de mult după un
along a certain pattern, anumit tipar,
   
23:21 along a certain direction, într-o anumită direcţie
   
23:25 and I am unaware şi nu îmi dau seama că sunt prins
that I am caught in that pattern într-un tipar
   
23:33 and therefore when I approach şi de aceea când abrdez această problemă
this question  
   
23:36 I am always approaching it o fac prin prisma tiparului
according to the pattern  
   
23:39 which my mind has established. stabilit de propria mea minte.
   
23:44 Or if I am emotional, romantic, Sau dacă sunt emoţional, romantic, etc.
all that business,  
   
23:54 then my approach will be sloppy, atunci abordarea mea va fi neglijentă,
   
24:00 not precise, not exact. imprecisă, inexactă.
   
24:07 So one must be very clear Deci trebuie să ştim foarte clar
for oneself  
   
24:15 how we approach this problem, cum abordăm problema
   
24:21 because if we approach it pentru că dacă o facem prin prisma
with any pattern at all unui model
   
24:28 we shall not be able nu o vom putea rezolva.
to solve this problem.  
   
24:36 Therefore is our mind Este deci mintea voastră liberă de tipare,
free from patterns,  
   
24:43 from ideas, from a direction? de idei, direcţii?
   
24:49 You understand my question? Înţelegeţi întrebarea?
   
24:52 Please go into it Vă rog să cercetăm împreună.
with me, with us, together.  
   
24:57 Are you aware first of the confusion Sunteţi conştienţi de confuzia din lume
of the world  
   
25:04 which is becoming worse and worse care se înrăutăţeste zilnic?
every day?  
   
25:11 And the confusion in us Iar confuzia din noi pe care am
which we have inherited, moştenit-o,
   
25:17 to which we have added, la care ne-am alăturat,
   
25:19 the society in which we live societatea în care trăim
   
25:22 which is so utterly confused, care este atât de confuză,
   
25:25 there is such immense injustice, în care este atâta nedreptate,
   
25:31 millions starving în care sunt milioane de oameni care
  mor de foame
   
25:34 and the affluent society şi pe de altă parte avem o societate
on the other side. îmbogăţită.
   
25:40 Tyranny and democratic freedom Avem tirania şi libertatea democratică
   
25:46 to vote, to think what you like, de a vota, a gândi ce dorim,
   
25:48 to express what you like. de a exprima ce vrem.
   
26:00 So as we pointed out the other day, Aşa cum am spus şi ieri
   
26:04 we human beings, noi ca fiinţe umane,
   
26:07 our minds and our consciousness, minţile si conştiinţele noastre
   
26:10 is the consciousness sunt de fapt conştiinţa şi mintea
and the mind of the world. umanităţii.
   
26:17 Wherever you go, Oriunde vă duceţi,
   
26:20 in the most remote part of the world, în orice parte a lumii,
   
26:24 there, man is suffering, este un om care suferă,
   
26:28 anxious, uncertain, lonely, este anxios, nesigur, singur,
   
26:34 desperate in his loneliness, disperat în singurătatea sa,
   
26:39 burdened with sorrow, apăsat de regrete,
   
26:43 insecure like the rest of the world. şi nesigur ca şi restul lumii.
   
26:47 Psychologically, Psihologic vorbind
   
26:50 as we have pointed out over and aşa cum am mai spus noi suntem
over again, you are the humanity, umanitatea
   
26:57 you are not separate nu suntem separaţi de restul lumii.
from the rest of mankind.  
   
27:04 This idea that you are an individual Această idee că sunteţi un individ,
   
27:08 with a mind specially yours, cu o minte proprie,
   
27:12 which is an absurdity because this este absurdă pentru că acest creier a
brain has evolved through time, evoluat în timp
   
27:18 the brain of mankind, este creierul umanităţii şi este
and that brain is part of mankind, parte a ei,
   
27:25 genetically and so on, so on. genetic, ş.a.m.d.
   
27:29 So you are the world Deci voi sunteţi lumea şi lumea
and the world is you. sunteţi voi.
   
27:34 It is not an idea or a concept, Nu este o idee sau un concept utopic şi
a Utopian nonsense, fără sens
   
27:42 it is a fact. este un fapt.
   
27:46 And that mind is utterly confused. Şi acea minte este confuză.
   
27:56 And we are trying to discover Şi vrem sa descoperim rădăcina.
for ourselves the root of it.  
   
28:17 What is the cause Care este cauza acestei divizări?
of this division?  
   
28:22 As we said, Aşa cum am spus există divizare,
wherever there is a division,  
   
28:25 with man, woman, între bărbaţi şi femei,
   
28:27 between nation and nation, între popoare, între grupuri,
with a group and a group,  
   
28:32 this division of belief, ideals, această divizare de credinţe, idealuri,
   
28:36 concepts, historical conclusions, concepte, concluzii istorice
   
28:39 and materialistic attitudes, şi atitudini materialiste,
   
28:43 all these are divisions. toate acestea sunt divizări.
   
28:47 The Arab and the Jew, you know. Arabii şi Evreii de exemplu.
   
28:50 This division must inevitably Această divizare crează inevitabil
create conflict. conflict.
   
28:58 That is a fact. Este un fapt.
   
29:01 And we are saying: Şi noi spunem:
   
29:03 what is the cause of this division care este cauza acestei divizări
   
29:07 in us as well as in the world? în noi şi în lume?
   
29:15 Through division we thought Prin divizare am crezut sau ne-am imaginat
or we imagined  
   
29:20 that there can be security. că putem fi în siguranţă.
   
29:29 Where there is division Faptul că spunem că suntem Britanici
as the British  
   
29:33 there is certain physical security; ne dă o anumită siguranţă psihică;
   
29:40 as the French, the German, la fel şi pentru Francezi, Germani,
   
29:43 each group holding together fiecare grup care este perceput
   
29:48 as an idea, as a concept, ca o idee, un concept, are un steag
under a flag,  
   
29:55 think there is security şi crede că în această izolare există
in this isolation. siguranţă.
   
30:05 And this isolation must inevitably Dar această izolare conduce inevitabil la
create division – divizare-
   
30:11 the Arabs and the Israelis say Arabii şi Israelienii spun "Trebuie să fiu
‘I must be secure’ – as a group, în siguranţă"- ca grup
   
30:18 and all the rest of it. etc.
   
30:21 So do we understand, realise, Dar înţelegem noi oare faptul că
very deeply the truth of this,  
   
30:28 that as long as there is division atâta vreme cât există divizare
   
30:35 there must be conflict? există conflict?
   
30:44 Because in that division Noi credem că în această divizare -
we think there is,  
   
30:48 in this isolation, in this seclusion, în această izolare, separare-
   
30:51 we think there is security există siguranţă
   
30:53 and obviously there is no security. deşi evident ea nu există.
   
30:58 You can build a wall Ca naţiune putem construi un zid în
around yourself as a nation jurul nostru
   
31:03 but that wall is going dar acesta se va prăbuşi.
to be broken down.  
   
31:09 So what is the cause, Care este deci rădăcina acestei divizări?
the root of this division?  
   
31:32 Which is, Conform căreia
   
31:34 each one, fiecare din noi, fiecare finţă umană
each human being in the world din lume
   
31:41 thinks, lives crede, trăieşte după un tipar
according to the pattern  
   
31:46 that he is separate from another. crede că este separat de ceilalţi.
   
31:55 His problems, his anxieties, Problemele, anxietăţile, nevrozele
his neurosis, fiecăruia,
   
31:59 his particular way of thinking modul propriu de a gândi, etc.
and so on, so on.  
   
32:05 The centre of this is this idea Centrul acestei idei este că
   
32:10 that ‘I am separate from you’. suntem separaţi unii de alţii.
   
32:16 Right? Corect?
   
32:19 Could we go along there? Mergem mai departe?
   
32:23 Now, is that a fact? Dar este acesta adevărul?
   
32:29 As a fact as the microphone, Aşa cum microfonul este real
   
32:32 is that a fact that we este oare adevărat că suntem indivizi
are separate individuals, distincţi
   
32:40 totally different from another? total diferiţi unii de alţii?
   
32:47 You may be tall, you may be short, Poate suntem înalţi, scunzi, avem părul
black hair, white, etc. – negru, alb,etc.-
   
32:51 it is division, există o diferenţă
   
32:53 but inwardly are we different? dar suntem diferiţi în interior?
   
33:01 Inwardly we go through În interior trecem toţi prin....ştiţi voi.
all the... you know.  
   
33:07 And those who live Iar cei care trăiesc în Estul îndepărtat
in the Far East,  
   
33:11 they go through exactly, trec prin aceleaşi lucruri-sau similare-
or similar, like yourselves. ca şi noi.
   
33:15 So there is no division Deci nu există o separare la nivel
psychologically. psihologic.
   
33:22 And as long as we accept that idea Şi atâta vreme cât acceptăm că suntem
that we are separate diferiţi
   
33:28 you must have conflict and există conflict şi deci separare şi
therefore division, and confusion. confuzie.
   
33:45 Are we thinking together, Gândim împreună
   
33:47 or you are accepting this as an idea sau voi doar acceptaţi această idee
   
33:51 and then saying to yourself, şi apoi vă spuneţi
   
33:52 ‘Let us examine the idea, "Să vedem dacă
   
33:55 whether it is true or false’ este adevărată sau nu"-ideea-
– the idea –  
   
33:58 you understand what I am saying? înţelegeţi ce spun?
   
34:01 You hear a statement like this, Voi auziţi această exprimare-
   
34:03 that as long as you think că atâta timp cât credeţi
   
34:06 you are separate from another că sunteţi separaţi de alţii -psihologic-
human being psychologically,  
   
34:11 there must be conflict and disorder. există conflict ţi dezordine.
   
34:15 That is a fact. Acesta este un fapt.
   
34:18 When you hear that, Când auziţi asta, faceţi abstracţie de
do you make an abstraction of it acest lucru
   
34:25 as an idea ca idee
   
34:29 and then see how that idea şi apoi vedeţi ce puteţi face?
can be carried out?  
   
34:34 I don’t know if you follow this. Nu ştiu dacă mă urmăriţi.
   
34:36 Or it is a fact. Sau este un fapt.
   
34:45 If it is a fact, Dacă este un fapt
   
34:47 then you can do something about it. atunci puteţi face ceva în această
  priviinţă.
   
34:51 But if you are merely making Dar dacă îl transformaţi într-o idee
an abstraction of a fact into an idea  
   
34:57 then we are getting lost, vă pierdeţi
   
34:59 because you have your idea pentru că voi aveţi o idee
   
35:01 and I have my idea eu am o alta, etc.
and so on, so on.  
   
35:05 But it is a common fact Dar este ceva comun pentru noi
upon which we stand  
   
35:12 as human beings, ca fiinţe umane că
   
35:13 that as long as there is division dacă există separare în mine, în tine,
inside, me and you,  
   
35:19 there must be conflict există conflict şi dezordine şi confuzie.
and disorder and confusion.  
   
35:29 But our minds are so conditioned, Dar mintea noastră este atât de
  condiţionată
   
35:36 for millennia, de milenii, mii de ani,
thousands of years,  
   
35:39 we have been conditioned -am fost condiţionaţi-
   
35:41 by what other people have said, de faptul că alţii ne-au spus că suntem
that we are separate, diferiţi
   
35:45 by religions that have said - de religie care ne spune că suntem
we are separate, separaţi
   
35:49 that each individual că fiecare trebuie să se salveze pe sine-
must save himself –  
   
35:53 you know, the whole pattern ştiţi deja întregul tipar care se repetă.
repeated over and over again.  
   
36:01 Being so conditioned Fiind atât de condiţionaţi
   
36:04 it is very difficult este foarte dificil să acceptăm ceva anume
to accept something  
   
36:11 which perhaps is true – care poate este adevărat-
   
36:15 I am using the word ‘perhaps’ folosesc cuvântul "poate"
   
36:17 because I am being not dogmatic. pentru că nu sunt dogmatic.
   
36:22 But it is a fact. Dar acesta este un fapt.
   
36:34 I am willing, the speaker is willing Eu vreau ca vorbitor să analizez,
to go into it analytically,  
   
36:39 with argument, intellectually, cu argumente, intelectual, rezonabil,
reason,  
   
36:45 at the end of it, şi în final cu acordul vostru
if you are willing too,  
   
36:48 we come to the same fact. să ajungem la acceaşi concluzie.
   
36:51 Then it will not be dogmatic. Atunci nu va fi ceva dogmatic.
   
36:57 We are not dogmatic Nu suntem dogmatici în priviinţa acestui
about this tent, it is a fact. cort, este un fapt.
   
37:06 So are we, Suntem oare noi-
   
37:10 if we want to understand dacă vrem să înţelegem natura confuziei
the nature of confusion  
   
37:14 and the ending of confusion, şi vrem ca ea să se termine,
   
37:16 completely, not relatively, complet nu relativ-
   
37:24 are we aware of this fact? suntem noi oare conştienţi de acest lucru?
   
37:27 If we are aware then the question Dacă da atunci apare întrebarea:
arises: what shall I do? ce putem face?
   
37:34 You understand? Înţelegeţi?
   
37:37 I know I am divided, Ştiu că sunt separat,
   
37:40 that’s a fact, este un fapt pe care l-am acceptat.
that we have accepted.  
   
37:43 Now how am I Atunci cum înlătur această separare?
to put away this division?  
   
37:54 Now please follow this a little bit, Vă rog să mă urmăriţi cu atenţie.
carefully, if you will.  
   
37:59 Is the fact of this division Este acest fapt al separării diferit de
different from the observer observator
   
38:05 who is observing the fact? cel care observă faptul?
   
38:07 You understand my question? Înţelegeţi întrebarea? Nu?
No?  
   
38:11 No, I will explain a little. Atunci o să explic puţin.
   
38:17 I observe greed. Observ lăcomia.
   
38:21 I am greedy. Eu sunt lacom.
   
38:26 Is that greed which I observe Este această lăcomie diferită de mine
different from me,  
   
38:33 from the observer cel care observă, care spune "Sunt lacom"?
who says, ‘I am greedy’?  
   
38:37 You understand my question? Înţelegeţi întrebarea?
   
38:39 Or greed is the observer? Sau lăcomia este observatorul?
   
38:46 So there is no division Deci nu există separare
   
38:48 between the observer între observator care spune "Sunt lacom"
who says, ‘I am greedy’  
   
38:54 and acts upon greed şi acţionează ca atare
   
38:57 saying, ‘I must not be greedy. "Nu trebuie să fiu lacom.
I must control it. Trebuie să mă controlez.
   
38:59 I must suppress it. Să o reprim. Să merg dincolo de ea."
I must go beyond it’ – whatever. -ceva de genul.
   
39:02 So there is a division, Deci există separare
   
39:04 and that division is conflict şi această separare este conflict
   
39:08 and therefore disorder. şi prin urmare dezordine.
   
39:13 But the fact is, Ideea este însă că
   
39:15 the observer observatorul care spune "Sunt lacom"
who says ‘I am greedy’,  
   
39:21 that observer is greed itself. este el însuşi lacom.
   
39:31 Have you gone so far? Aţi înţeles până aici?
   
39:34 If you have gone so far, Dacă da, atunci vă întreb:
then I am asking:  
   
39:37 is this confusion, this division, este această confuzie, separare,
   
39:43 different from the observer diferită de observatorul care observă?
who is me observing it?  
   
39:48 Or this confusion, Sau confuzia, separarea sunt de fapt eu?
this division, is me?  
   
39:55 My whole being is that. Întreaga mea fiinţă este aşa.
   
40:01 I wonder if you’ve come to that point, Mă întreb dacă aţi ajuns la concluzia asta
   
40:04 otherwise we can’t go much further. altfel nu putem merge mai departe.
Please, avanti!  
   
40:11 This is really important Este foarte important să înţelegeţi
if you can really understand this  
   
40:15 once and for all, the fact. odată pentru totdeauna, acest fapt.
   
40:19 If you understand it, Dacă înţelegeţi asta întreaga voastră
it will make life totally different, viaţă se va schimba
   
40:26 because in that pentru că nu va mai fi nici un conflict.
there is no conflict.  
   
40:31 That I will point it out when we... Subliniez asta...
   
40:34 Suppose I am attached Presupun ca sunt ataşat de cineva.
to a person.  
   
40:40 In that attachment Acest ataşament
   
40:44 and the consequences of that are nenumărate consecinţe:
attachment are innumerable:  
   
40:51 pain, jealousy, durere, gelozie, anxietate, dependenţă,
anxiety, dependency,  
   
40:58 the whole sequence toate faţetele ataşamentului.
of attachment.  
   
41:04 Is that attachment to the person, Datorită acestui ataşament faţă
  de o persoană
   
41:08 which brings about a division – care produce divizare-
   
41:10 I am attached to you as an audience. sunt ataşat de voi ca şi auditori.
   
41:16 Thank god I am not! Slavă domnului că nu!
   
41:18 But I am attached to you. Dar sunt ataşat de voi.
   
41:24 Please, do pay attention to this. Vă rog să fiţi atenţi.
   
41:27 I am attached to you. Sunt ataşat de voi.
   
41:31 In that attachment Şi separarea apare imediat.
there is division immediately.  
   
41:37 Now is that attachment, Este oare acest ataşament sentimentul
the feeling of dependence, de dependenţă
   
41:42 clinging, holding on to somebody, aderare, agăţare de cineva
   
41:46 different from me? diferit de mine?
   
41:53 Or I am that? Sau eu sunt asta?
   
41:57 I am attachment. Eu sunt ataşamentul.
   
42:00 So if one realises that Dacă cineva realizează asta conflictul
conflict ends – you understand? dispare - înţelegeţi?
   
42:05 It is so. Aşa este.
   
42:10 Not that I must get rid of it, Eu nu trebuie să scap de el,
   
42:11 not that I must be nu trebuie sa fiu independent, detaşat.
independent, detached.  
   
42:20 Detachment is attachment. Detaşarea este ataşament.
You understand? Înţelegeţi?
   
42:24 If I try to become detached, Dacă încerc să fiu detaşat sunt ataşat de
I am attached to that detachment. această detaşare.
   
42:30 I wonder if you follow all this! Mă întreb dacă mă urmăriţi!
   
42:36 So am I very clear Este clar
   
42:39 that there is no division că nu există separare cand spun
when I say ‘I am attached’ "Sunt ataşat"
   
42:42 – I am attached, -Sunt ataşat,
I am the state of attachment. eu sunt starea de ataşament.
   
42:54 Therefore you have removed Atunci aţi înlăturat total conflictul
completely all conflict,  
   
42:59 haven’t you? nu-i aşa?
   
43:00 Do you realise that? Înţelegeţi asta? Eu sunt asta.
I am that.  
   
43:05 I wonder if you understand this. Mă întreb dacă înţelegeţi.
   
43:09 May I go on from there? Putem continua de aici?
   
43:12 So I, me, is confusion, Deci eu sunt confuzia,
   
43:18 not that I realise I am confusion, nu faptul că realizez că sunt confuzia
   
43:22 or that I have been told sau că mi s-a spus asta
I am confusion,  
   
43:25 but the fact is: faptul este că: eu ca fiinţă umană
I, as a human being,  
   
43:29 am in a state of confusion. sunt într-o stare de confuzie.
   
43:38 Any action I do Orice acţiune aş face generează mai
will bring more confusion. multă confuzie.
   
43:46 You understand my question? Înţelegeţi întrebarea?
   
43:47 So I am in a state Sunt deci într-o stare de confuzie
of total confusion. totală.
   
43:56 And all the struggle Şi toată lupta de a o depăşi, de a o
to overcome it, suppress it, suprima
   
44:00 to be detached, de a fi detaşat, se pierde.
all that is gone.  
   
44:04 I wonder if it has! Mă întreb dacă s-a întâmplat asta.
   
44:07 See how difficult it is Vedeţi cât de greu este
   
44:10 for our minds to be precise in this, pentru mintea noastră să fie precisă în
  legatură cu asta,
   
44:16 to learn about it, to be free, să înţeleagă, să se elibereze, să aibă
to have the leisure to learn. timp pentru asta.
   
44:29 Then what takes place? Ce se intampla apoi?
   
44:35 I am confusion; Eu sunt confuzia;
   
44:38 not, I realise I am confusion. şi nu faptul că eu realizez că sunt
  confuzia.
   
44:42 You see the difference? Vedeţi diferenţa?
   
44:46 I am that. Eu sunt asta.
   
44:48 Therefore what has happened? Ce s-a întâmplat?
   
44:55 All movement of escapes, suppression, Toate acţiunile de a scăpa, de a suprima,
   
45:01 have completely come to an end. s-au terminat.
   
45:07 If it has not, don’t move from there. Dacă nu, rămâneţi acolo.
   
45:10 Be free first of all escapes, Eliberaţi-vă mai întâi de dorinţa
  de a ieşi,
   
45:16 of all verbal, symbolic escapes de toate simbolurile verbale ale dorinţei
   
45:22 but remain totally with the fact şi rămâneţi total cu faptul
   
45:26 that you are, as a human being, că voi ca fiinţă umană sunteţi într-o
in a state of confusion. stare de confuzie.
   
45:37 Then what has taken place? Şi ce se întâmplă apoi?
   
45:42 We are two friends talking this over, Suntem doi prieteni
  care discută,
   
45:43 this is not a group therapy, nu este terapie de grup sau altceva,
or any of that nonsense,  
   
45:50 or psychological analysis. sau analiză psihologică. Nu este asta.
It is not that.  
   
45:54 Two people talking over together. Ci doi oameni care vorbesc împreună.
   
45:58 Say now we have come to that point, Să spunem că am ajuns la acel punct
   
46:01 logically, rationally, unemotionally, logic, raţional, fără emoţii,
   
46:06 therefore sanely. şi prin urmare sănătos.
   
46:10 Because to be sane Pentru că a fi sănătos este cel mai
is the most difficult thing. dificil lucru.
   
46:16 So we have come to that point: Am ajuns deci în acest punct:
   
46:19 that is, I am that. şi anume: eu sunt acel lucru.
   
46:27 What has taken place in the mind? Ce s-a întâmplat în minte?
   
46:35 Right, can we go on from there? Putem continua de acolo?
   
46:42 Before, I wasted energy Înainte îmi consumam energia
   
46:46 in suppressing it, trying to find încercam să suprim, să înţeleg cum să
how not to be confused, nu fiu confuz
   
46:53 going to some guru, some other mergând la acelaşi guru sau altul
– you follow? – -mă urmăriţi?-
   
46:55 – all that I have done -toate acestea erau pierdere de energie.
which is a wastage of energy.  
   
47:02 Now when there is Când realizez că eu sunt confuzia
the realisation I am confused,  
   
47:08 what has happened? ce se întâmplă?
   
47:10 Go on, sirs, come with me. Haideţi urmaţi-mă.
   
47:19 My mind therefore is completely Mintea mea este complet atentă
attentive to confusion. Right? la confuzie. Corect?
   
47:27 My mind is in a state Mintea mea este într-o stare de
of complete attention atenţie totală
   
47:32 with regard to confusion. cu privire la confuzie.
   
47:35 You are following this? Urmariţi asta?
   
47:40 Are you? Oare?
   
47:42 Therefore what takes place? Prin urmare ce are loc?
   
47:48 It is when there is complete attention Atunci cand suntem total atenţi
   
47:53 there is no confusion. nu există confuzie.
   
47:56 It is only when there is no attention Confuzia apare atunci când nu există
then confusion arises. atenţie.
   
48:03 Confusion arises when there is Când este separare, cand nu este atenţie.
division, which is inattention.  
   
48:11 I wonder if you get this! Mă întreb dacă înţelegeţi asta!
   
48:21 So where there is total attention Acolo unde există atenţie totală
   
48:25 without any dissipation of energy, fără consum de energie
   
48:29 saying, ‘How am I to get şi spun "Cum să fiu total atent?"-
this total attention?’ –  
   
48:32 that is a wastage of energy. este risipă de energie.
   
48:37 But you see that Vedeţi însă că unde este confuzie
where there is confusion  
   
48:43 and that is brought about datorată lipsei de atenţie
by inattention,  
   
48:48 then that very inattention în acea lipsă de atenţie este atenţie.
is attention.  
   
48:51 You get it? Come on, sirs. Înţelegeţi? Haideţi domnilor. Aţi înţeles
You have got something, right? cate ceva nu?
   
48:58 Now with that attention, Cu acea atenţie
we are going to follow,  
   
49:04 we are going to examine not only vom începe să urmărim nu numai frica,
fear, pleasure, suffering. plăcerea, suferinţa.
   
49:10 Right? Corect?
   
49:17 Because it is important Pentru că este important să ne eliberăm
to be free of fear. de frică.
   
49:32 Mind has never been free of fear. Mintea nu a fost niciodată liberă.
   
49:36 You may cover it, O puteţi acoperi, suprima,
you may suppress it,  
   
49:39 you may be unaware of it, poate nu o conştientizaţi
   
49:40 you may be so enchanted poate sunteţi foarte încântaţi
by the world outside de lumea exterioară
   
49:45 that you never are aware şi nu de fricile adânc înrădăcinate
of your own deep-rooted fears. în voi.
   
49:56 And where there is fear Şi unde este frică nu există libertate,
there is no freedom,  
   
50:00 there is no love, iubire,
   
50:02 there is discontent. există nemulţumire
   
50:08 You are following all this? Urmăriţi asta?
   
50:10 Please, sirs, Vă rog domnilor
   
50:14 don’t let’s waste time on all this. să nu ne pierdem timpul cu toate astea.
   
50:21 Sir, you must have Domnilor, trebuie să aveţi capacitatea
the capacity to run – de a fugi-
   
50:25 not physically nu fizic,
   
50:28 but inwardly run, jump, ci interior să săriţi,
   
50:34 not go step by step nu să mergeţi ca un melc.
like a snail.  
   
50:44 One sees what fear does Cineva vede ce impact are frica
in our life. în viaţa lui.
   
50:52 If I am afraid of you Eu mă tem de tine pentru că mă intimidezi,
because you bully me,  
   
50:59 because you oppress me, mă persecuţi,
   
51:02 because you dictate imi impui ce să fac,
what I should do,  
   
51:06 you have told me as the priest ca preot îmi spui ce să fac, etc.,
that I must do this, etc.,  
   
51:11 and I am not doing it şi eu nu fac asta
   
51:13 and I am not doing it because pentru că sunt nemulţumit de altceva
I am discontent with something else  
   
51:17 and therefore fear. şi prin urmare mă tem.
   
51:20 You understand? Înţelegeţi?
   
51:22 So discontentment Nemulţumirea conţine teamă.
also has fear with it.  
   
51:31 And fear brings darkness to the mind. Iar frica întunecă mintea.
   
51:43 You know we are not talking Ştiţi că nu vorbim despre teama nevrotică
of a particular neurotic fear,  
   
51:49 but we are talking about fear itself, ci de frică în sine nu de ceva anume.
not about something.  
   
51:56 When we understand Când înţelegem rădăcina fricii
the root of fear,  
   
51:59 fear about something disappears. frica de ceva anume dispare.
   
52:02 You understand what I am saying? Înţelegeţi ce spun?
   
52:05 If I am afraid of the dark Mă tem de întuneric
   
52:10 – that's my particular fear – - asta este frica mea-
   
52:13 and I want that particular fear şi vreau să o rezolv.
to be resolved.  
   
52:17 I am not concerned Mă preocupă această frică.
with the whole field of fear.  
   
52:25 But if I understand Dar dacă înţeleg frica în general
the whole field of fear  
   
52:28 the other thing doesn’t exist. celălalt lucru nu există. Mă înteb dacă
I wonder if you see that. înţelegeţi asta.
   
52:35 So we are now concerned Nu ne interesează o frică anume-
not with a particular form of fear –  
   
52:40 a man who is afraid un om care se teme de public,
to face the public,  
   
52:44 a man who is afraid, un bărbat care se teme,
   
52:46 or a woman who is afraid sau o femeie care se teme de ceva,
of something or other,  
   
52:50 but we are concerned ci ne interesează frica în general.
with the whole field of fear.  
   
52:59 Can that fear be dissolved completely, Putem să o dizolvăm în totalitate,
   
53:06 so that the physical fear astfel încat frica fizică
   
53:12 – you understand? – -înţelegeţi?
   
53:15 we will go into this mergem din aproape în aproape-
little by little –  
   
53:18 the physical fear frica fizică şi complexul de frici ale
and the complex fears of the psyche, psihicului
   
53:24 the inward fears? fricile interioare să nu mai existe?
   
53:29 The physical fears one can Fricile fizice pe care cineva pe poate
deal with fairly simply. gestiona simplu.
   
53:35 But if you are attached Dar dacă eşti ataşat de aceste frici
to physical fears  
   
53:39 and are concerned only şi eşti îngrijorat să le rezolvi doar
with resolving the physical fears pe acestea
   
53:47 then you are attached to that cand eşti ataşat de ele
   
53:50 which then will create division se crează separare
   
53:54 and therefore conflict. şi prin urmare conflict. Mă urmăriţi?
You follow all this?  
   
53:58 So if we understand first, Dacă înţelegem deci mai întâi fricile
first the psychological fears psihologice
   
54:04 then you can deal ne putem ocupa apoi de cele fizice
with the physical fears,  
   
54:07 not the other way round nu invers-este clar?
– clear?  
   
54:12 See the reason of it. Vedeţi acum de ce.
   
54:15 Because if I am concerned Pentru că dacă mă preocupă doar
only with my fear, fricile mele
   
54:20 which is: I have got cancer adică: am cancer sau altă boală,
or some disease,  
   
54:24 or some incident sau un incident anume care îmi deformează
that has warped my mind, mintea
   
54:30 and therefore I am frightened, şi prin urmare sunt speriat
   
54:33 and I am only concerned with that şi ocupat doar cu asta
   
54:37 and I am asking, first solve that cred că trebuie să o rezolv pe aceasta
please before you go into the other. prima.
   
54:42 You understand? Înţelegeţi?
   
54:45 Whereas we are saying Atâta timp cât vrem să ne ocupăm
first deal with the wider fear, de o frică adâncă
   
54:51 the depth and the nature de adâncimea, natura şi caracterul
and the darkness of fear, ascuns al fricii
   
54:58 then you will yourself resolve veţi rezolva acea frică fizică.
the particular physical fear.  
   
55:04 Don’t start the other way Nu faceţi invers
   
55:07 – the physical first -mai întâi frica fizică şi apoi cealaltă.
and then the other.  
   
55:08   Asta este ce vrem toţi să facem.
  Înţelegeţi?
   
55:09 That is what we all want to do. Daţi-mi întâi pâinea şi vorbim apoi
You understand? de restul.
   
55:13 Give me bread first, Noi spunem deci că
we will talk about the other.  
   
55:19 So we are saying fricile psihologice sunt mult
  mai importante.
   
55:26 psychological fears Asta ne face nişte fiinţe umane urâte.
are far more important.  
   
55:33 That makes us such ugly human beings.  
   
55:37 When there is fear we become violent, Când ne este frică devenim violenţi,
   
55:39   vrem să distrugem
   
55:40 we want to destroy în numele lui Dumnezeu, al religiei,
   
55:43 in the name of God,  
in the name of religion,  
   
55:45 in the name of social revolution al revoluţiei sociale, etc.
and so on.  
   
55:50   Oare putem noi ca oameni care am trăit
  cu aceste frici
   
55:53 Now can we as human beings atât de mult timp
who have lived with this fear  
   
55:58 for immeasurable time,  
   
56:00 can we be free of it? să ne eliberăm de ele?
   
56:02   Trebuie să ne întrebăm asta.
   
56:05 We have asked the question. Cum abordăm problema fricii?
   
56:10 Now how do you approach  
the problem of fear?  
   
56:15 Do you approach it Cu dorinţa de a o rezolva?
with the desire to resolve it?  
   
56:19   Înţelegeţi?
   
56:20 You understand? Dacă da, vă separaţi iar de frică.
   
56:22 If you do you are again separating  
yourself from the fact of fear.  
   
56:28 I wonder if you get this. Mă întreb dacă înţelegeţi asta. Corect?
Right? Can we go on? Continuăm?
   
56:34 So are you approaching it Abordaţi acest lucru ca un
as an observer who is afraid observator căruia îi este frică
   
56:39 and wants to resolve it? şi vrea să rezolve problema?
   
56:40 Or you realise that you are fear? Sau realizaţi că voi sunteţi frică?
   
56:52 Right, sir? Aşa este? Continuăm de aici?
Can we go on from there?  
   
56:57 Have you given your total attention Aţi acordat toată atenţia acestui fapt?
to this fact?  
   
57:06 That you, as a human being, Că voi ca fiinţe umane care sunteţi
who is the rest of humanity, umanitatea
   
57:15 and that human being is frightened, şi această fiinţă umană este speriată,
   
57:22 lives in fear, trăieşte în frică,
   
57:26 consciously or unconsciously, conştient sau inconştient,
   
57:30 superficial, psychological superficial, în frică psihologică
superficial fears, superficială
   
57:34 or deep hidden fears. sau în frici adânc înrădăcinate.
   
57:40 The hidden fear becomes completely Fricile ascunse devin vizibile când
open when you are attentive. sunteţi atenţi.
   
57:48 You understand? Înţelegeţi?
   
57:51 Are you following? Mă urmăriţi? Putem continua?
Can we go on?  
   
57:54 Don’t agree with me, please. Nu trebuie să mă aprobaţi.
   
57:56 You are investigating, Cercetaţi şi vă priviţi
you are looking at yourself,  
   
58:01 not agreeing with the speaker, fără să fiţi de acord cu mine, ce spun
the speaker is not important. eu nu este important.
   
58:06 And I mean it, he is not important. Adică el nu este important (vorbitorul).
   
58:09 What is important is that Este important să plecaţi din cort
you walk out of this tent  
   
58:12 without a single shadow of fear. fără frică.
   
58:21 So when you become aware of fear, Când deveniţi conştienţi de frică
do you escape from it? încercaţi să scăpaţi de ea?
   
58:31 Do you try to find an answer for it? Încercaţi să găsiţi un răspuns?
Do you try to overcome it? Să o depăşiţi?
   
58:35 If you do you are dissipating, Dacă faceţi asta vă disipaţi şi deci
therefore you are dividing, vă divizaţi.
   
58:39 and therefore conflict about fear, Creaţi un conflict despre frică şi cum
how to be free of it. să scăpaţi de ea.
   
58:45 You follow? All that arises. Mă urmăriţi? Apar toate astea.
   
58:47 But if you realise that fear is you, Dar dacă realizaţi că frica sunteţi voi
   
58:53 therefore there is atunci nu mai trebuie să faceţi nici
no movement to be made. o mişcare.
   
58:59 No movement to be made, Pentru că voi sunteţi acel lucru
you are that,  
   
59:03 and therefore all your attention şi prin urmare toată atenţia voastră
is directed, is that, este direcţionată,
   
59:08 in that attention fear is held. în acea atenţie este conţinută frica.
Right? Corect?
   
59:16 Are you getting tired? Aţi obosit?
   
59:21 It is up to you. Voi decideţi.
   
59:29 You see, Vedeţi, pe măsură ce dorim să depăşim
as long as we try to overcome,  
   
59:33 the very overcoming acest lucru însuşi trebuie depăşit.
has to be overcome.  
   
59:36 You understand? Înţelegeţi?
   
59:42 But if you say, Dar dacă spuneţi "da este un fapt şi
‘Yes, it is a fact and I realise it, realizez asta
   
59:46 I won’t move from that’, nu vreau să mă îndepărtez de acest lucru"
   
59:52 then the thing dissolves completely, atunci el dispare complet,
   
59:55   nu parţial, nu pentru o zi.
   
59:57 not relative, not one day Dispare
and then next day full of fears.  
   
1:00:04 It is gone,  
   
1:00:06 when you have given atunci când sunteţi complet atenţi la el.
complete attention to it.  
   
1:00:12 Similarly with regard to pleasure. La fel este şi cu plăcerea.
   
1:00:15 Careful now! Atenţie însă!
We have to be very careful here. Aici trebuie să fim atenţi.
   
1:00:25 I don’t know if you have noticed Nu ştiu dacă aţi observat
   
1:00:28 right from the time of man, că în ce priveşte fiinţa umană
   
1:00:34 one thing that has driven him lucrul care îl motivează este plăcerea,
everlastingly forward is pleasure,  
   
1:00:42 the pursuit of pleasure căutarea plăcerii
   
1:00:45 and the avoidance of sorrow. şi evitarea regretului.
   
1:00:49 You understand? Înţelegeţi?
   
1:00:51 You see the pictures, the paintings, Vedeţi imaginile, tablourile,
   
1:00:55 the ancient writing, the symbols, scrierile vechi, simbolurile,
   
1:01:00 everything says, totul spune "Caută asta, evită aia."
‘Pursue that, avoid that’.  
   
1:01:11 As though you can divide life Ca şi cum aţi putea împărţi viaţa
   
1:01:15 – fear, pleasure, sorrow, job – - în frici, plăceri, regrete, serviciu-
   
1:01:19 you understand? înţelegeţi?
   
1:01:20 They are all one. Aren’t they? Toate sunt una. Nu-i aşa?
   
1:01:25 But see what we have done. Dar priviţi ce am făcut.
   
1:01:28 Our mind has been Mintea noastră a fost condiţionată,
conditioned, accepting, a acceptat
   
1:01:33 living in this norm să trăiască în acest etalon de căutare
of constant pursuit of pleasure. constantă a plăcerii.
   
1:01:39 God – if you have that image, Doamne- acel lucru este esenţa plăcerii.
is the essence of pleasure.  
   
1:01:47 You name it differently Acel lucru are diferite nume
   
1:01:52 but your urge is to attain dar impulsul este de a atinge acea
that ultimate sublime pleasure plăcere ultimă sublimă
   
1:01:59 so that you will never be disturbed, pentru a nu mai fi vreodată deranjat,
   
1:02:01 you will never be in conflict, în conflict, etc.
and so on, so on.  
   
1:02:10 And we must understand it, not Şi trebuie să înţelegem acel lucru nu să
suppress it, not run away from it. îl suprimăm sau să fugim de el.
   
1:02:16 Why has pleasure, De ce plăcerea, regretul, frica
like sorrow, like fear,  
   
1:02:21 become so all important in life? au devenit atât de importante în viaţa
  noastră?
   
1:02:30 Like sorrow – De exemplu regretul-
   
1:02:34 do you understand the word ‘sorrow’, înţelegeţi cuvântul "regret"
   
1:02:37 the suffering of man, suferinţa omului,
   
1:02:43 the suffering of centuries, de secole,
   
1:02:48 war after war, în timp de război,
   
1:02:53 destroying human beings, distrugerea fiinţelor umane, a naturii,
destroying nature,  
   
1:02:55 destroying animals, a animalelor, balenelor, etc.
whales, everything.  
   
1:03:01 Man not only suffers Omul nu suferă doar el ci cauzează
but causes suffering. suferinţă.
   
1:03:10 That is part of us, Asta este o parte din noi, parte a
part of our consciousness. conştiinţei noastre.
   
1:03:16 And we try to avoid that Şi noi încercăm să evităm asta
   
1:03:21 because we haven’t solved it pentru că nu am rezolvat-o
   
1:03:23 but we think pursuit of pleasure credem că trebuie
is the main thing. să căutăm plăcerea.
   
1:03:27 We at least can have Putem avea ceva precis
something accurate,  
   
1:03:29 something real that will go on. ceva real.
   
1:03:38 So that becomes dominant Aşa că acest lucru devine dominant
   
1:03:41 and fear, sorrow, anxiety, şi fricile, regretul, anxietatea,
all that in the background; sunt pe fundal;
   
1:03:50 not only sexual pleasure, nu numai plăcerea sexuală,
   
1:03:52 the remembrance, the pictures amintirea, imaginile şi restul
and all the rest of the thing  
   
1:03:56 that goes on in the mind, care sunt în mintea noastră
   
1:04:01 if you watch it, dacă vă uitaţi vedeţi ce se întâmplă.
see what is happening.  
   
1:04:04 Your own minds become full of that, Întreaga minte vi se umple de asta
   
1:04:12 not the actual act nu de actul real ci de această construcţie
but the whole build-up,  
   
1:04:19 and that building-up is called love. pe care o numim dragoste.
   
1:04:27 So pleasure, love, suffering, fear Deci plăcerea, iubirea, suferinţa, frica
are all entangled, sunt obscure,
   
1:04:34 all interrelated. sunt legate între ele.
   
1:04:39 So the question is: Întrebarea este deci:
   
1:04:43 will you take fear, pleasure, sorrow, veţi aborda separat frica, plăcerea,
separately? regretul?
   
1:04:50 You understand? Înţelegeţi? Una câte una.
One by one.  
   
1:04:54 Or will you have the capacity Sau veţi putea să vă ocupaţi de întreg?
to deal with the whole of it?  
   
1:05:04 You understand? Înţelegeţi?
   
1:05:06 Because our minds, Pentru că mintea noastră fiind împărţită,
being broken up,  
   
1:05:10 take one by one, le ia pe rând
   
1:05:16 and hoping to resolve one by one şi speră ca rezolvându-le astfel
   
1:05:20 that we will come to the end va pune capăt fărâmiţării, fragmentării.
of breaking up, the fragments.  
   
1:05:28 Now how will you Şi cum veţi face să vă ocupaţi de întreg?
deal with the whole of it?  
   
1:05:34 You understand my question? Înţelegeţi întrebarea?
   
1:05:37 Deal with your disorder, Să gestionaţi dezordinea,
   
1:05:41 pleasure, fear, sorrow plăcerea, frica, regretul
   
1:05:45 as a total movement of life. ca o mişcare totală a vieţii.
   
1:05:50 You understand my question? Înţelegeţi întrebarea?
Please, come with me.  
   
1:05:55 Not as something separate Nu ca pe ceva separat- ci ca pe un întreg.
– as a whole.  
   
1:06:01 Can you do it? Puteţi face asta?
   
1:06:06 That is, can you look at yourself Adică, să vă uitaţi la voi înşivă
   
1:06:13 as though it were in a mirror, ca şi cum v-aţi privi într-o oglindă
psychologically, psihologică
   
1:06:17 as a whole being, vă priviţi ca fiinţă întreagă
   
1:06:24 or you only look at a part? sau vă uitaţi doar la o anumită parte?
   
1:06:30 Do you understand? Înţelegeţi?
   
1:06:32 Go with it, sir. De exemplu dvs. domnule. Cum vă vedeţi?
How do you look at yourself?  
   
1:06:37 Your job is different, Aveţi joburi diferite,
   
1:06:39 your wife and children are different, soţia şi copiii sunt diferiţi,
   
1:06:43 your religion is different, religia dvs. este diferită,
   
1:06:48 your particular way of thinking gândiţi diferit,
is different,  
   
1:06:52 opposed to so many other ways, faţă de alţii
   
1:06:56 you have your own experience aveţi experienţe care diferă de
which is different from others, ale altora,
   
1:07:02 your own ideals, you own intentions, aveţi idealuri, intenţii, ambiţii, etc.
ambitions, all that – you follow? proprii-corect?
   
1:07:11 Can you take all that Le puteţi vedea ca pe o mişcare unitară?
as one unitary movement?  
   
1:07:18 You understand what I am saying? Înţelegeţi ce vreau să spun?
Come on, sirs. Haideţi, domnilor.
   
1:07:27 That is the only way Asta este singura cale de a rezolva
to solve the whole thing, întregul
   
1:07:32 not through fragments. nu prin fragmentele sale.
   
1:07:36 Now how will a mind Şi cum poate o minte care este
that has been broken up fragmentată
   
1:07:41 for generations upon generations, de generaţii întregi,
   
1:07:44 how will that mind, cum poate această minte, creierul,
the brain, the emotions – mind, emoţiile-mintea,
   
1:07:50 how will that mind cum poate acea minte
   
1:07:59 approach or realise the totality? să se apropie sau să realizeze întregul?
   
1:08:07 Which is more important? Care este mai important?
   
1:08:10 Not more – which is necessary – Nu mai mult-ce este necesar- mă urmăriţi?
you follow what I am saying?  
   
1:08:15 Will you approach it fragmentarily, Veţi aborda toate astea fragmentat
the whole of life, -întreaga viaţă-
   
1:08:21 business first, money first, mai întâi afacerile, banii, casa, soţia,
house first, wife, children, sex, copiii, sexul,
   
1:08:28 bit by bit? putin câte puţin?
   
1:08:30 Or the whole of existence? Sau întreaga existenţă?
   
1:08:43 Can your mind see the whole of it Poate mintea
at all, is it capable? vedea întregul?
   
1:08:52 Or are you striving Sau vă străduiţi să îl vedeţi în
to see the whole of it? totalitate?
   
1:08:57 If you are striving to see Dacă vă străduiţi să vedeţi întregul,
the whole of it, that is finished, în mare,
   
1:09:02 you will never have it, nu veţi rezolva mare lucru
   
1:09:04 because then you create a division, pentru că veţi crea separare, conflict,
conflict, confusion. confuzie.
   
1:09:11 But when you see Dar veţi vedea că viaţa este o mişcare
that life is one movement  
   
1:09:27 and to see that you need to learn şi că pentru a vedea trebuie să învăţaţi
– you understand? – -înţelegeţi?-
   
1:09:33 learn, not from me, să învăţaţi, nu de la mine, ci de la voi
learn from yourself by observing. prin observaţie.
   
1:09:41 Learn to observe the division Învăţaţi să observaţi separarea
   
1:09:44 and see the futility şi vedeţi cât de zadarnic este să abordaţi
of approaching that, asta
   
1:09:47 the obvious fact, you can’t – de fapt nici nu puteţi-
   
1:09:50 through one fragment you can’t nu vă apropiaţi de întreg
approach the whole universe. printr-un fragment
   
1:09:55 You must have a mind that is capable Trebuie să aveţi o minte
of receiving the whole universe care să cuprindă întregul
   
1:10:04 and that is possible only when şi asta este posibil doar când mintea
the mind is clear of confusion, fear. se eliberează de confuzie, frică.
   
1:10:14 Then there is no shadow of division, Atunci nu mai există umbra fragmentării:
   
1:10:20 as the ‘me’ and ‘you’, my country, eu, tu, ţara mea, ţara ta -toate astea.
your country, my dogma – all that.  
   
1:10:29 That means Asta înseamnă că atunci când există
when there is complete freedom libertate totală
   
1:10:35 then there is a perception putem percepe întregul.
of the whole.  
   
1:10:41 And from that – comprehension; Şi de aici- înţelegerea, inteligenţa.
from that – intelligence.  
   
1:10:48 That intelligence Acea inteligenţă poate acţiona în lume,
can act in the world,  
   
1:10:54 to get a job, to get no job, poate face o actvitate, sau nu,
to do anything. poate face orice.
   
1:10:59 But now we approach it as parts În prezent însă noi ne ocupăm de părţi
   
1:11:02 and therefore we are creating şi prin urmare creăm haos în lume. Corect?
havoc in the world. Right?  
   
1:11:10 Finished for this morning. Am terminat pentru astăzi.
   
1:11:13 May we go on tomorrow Putem continua mâine când ne întâlnim?
when we meet again?  
   
1:11:23 SUBTITLE TEXT COPYRIGHT 1980  
KRISHNAMURTI FOUNDATION TRUST LTD