Krishnamurti Subtitles

Religie, moarte şi meditaţie

Brockwood Park - 7 September 1980

Public Talk 41:14 This is the last talk. Aceasta este ultima parte.
   
1:26 We have been talking Am vorbit despre multe lucruri:
about so many things,  
   
1:35 about the very complexity of life, despre cât de complexă este viaţa
   
1:39 and whether one can disentangle şi dacă cineva se poate detaşa
all the confusion de toată confuzia
   
1:45 and have a clear mind, şi să aibă o minte clară
   
1:49 so that our actions astfel încât acţiunile sale să fie
are precise, accurate, precise, corecte
   
1:54 without any regrets, fără urmă de regret,
   
1:57 without wounding another fără a răni sau a fi rănit.
or being wounded.  
   
2:03 We also talked about relationship, Am vorbit şi despre relaţii,
   
2:09 that all life is despre faptul că viaţa este o mişcare
a movement in relationship, în relaţie
   
2:16 and that relationship is destroyed şi că relaţia se strică atunci când
when we have an image of each other, avem o imagine unii despre alţii
   
2:25 and that image separates people. şi că acea imagine separă oamenii.
   
2:30 And also we talked about Am vorbit de asemenea despre
discontent, order. nemulţumire, ordine.
   
2:41 And as this is the last talk, Aceasta este ultima conferinţă,
   
2:44 I think we ought to talk over together cred că am obosit de cât am vorbit
  împreună
   
2:48 what is religion, despre ce este religia
   
2:56 and what is meditation, şi ce este meditaţia
   
3:02 and – sorry to bring such a subject şi-scuze că menţionez şi moartea în
as death in a lovely morning. această minunată dimineaţă.
   
3:13 We ought to consider together Am convenit să ne gândim împreună
all these problems: la aceste probleme:
   
3:17 death, moartea, ce este religia
what is religion,  
   
3:25 and what is the meaning of meditation. şi care este semnificaţia meditaţiei.
   
3:33 First of all, Revin şi spun
if we may point out again,  
   
3:39 this is not an entertainment, că nu suntem aici să ne distrăm
   
3:44 intellectual or otherwise, intelectual sau altfel
   
3:47 romantic, stimulating your emotions romantic, să ne stimulăm emoţiile
or imaginations, sau imaginaţia
   
3:54 but rather a gathering ci suntem mai degrabă un grup de
of serious people oameni serioşi
   
3:59 who are concerned preocupaţi
   
4:01 with the transformation of themselves să se transforme pe ei şi societatea.
and therefore of society.  
   
4:09 That is the real meaning Acesta este adevăratul scop al
of these talks and gatherings, acestor întâlniri:
   
4:16 that as we have created this noi am creat din nefericire această
unfortunate, shocking society, societate şocantă
   
4:25 and it is we who have created it, şi dacă am făcut asta
   
4:29 past generations timp de generaţii şi am contribuit,
and we are adding to that,  
   
4:33 we have been talking over together am discutat împreună
   
4:36 whether it is possible dacă este posibil să ne transformăm
to transform our whole attitude total atitudinea,
   
4:42 and values and activities valorile şi activităţile
   
4:49 so that perhaps we can bring about astfel încât să formăm împreună o
a different society altogether. societate diferită.
   
4:58 We have gone into all this Am abordat toate acestea cu mare grijă.
pretty carefully.  
   
5:03 And also I think we ought to go Şi ar trebui să abordăm şi alte lucruri
into these other matters,  
   
5:08 like death, meditation ca moartea, meditaţia şi ce anume
and what is religion. este religia.
   
5:14 I think they are all Cred că toate sunt conectate.
connected together.  
   
5:20 And also one would like Şi de asemenea aş vrea să remarc
to point out  
   
5:24 that there is no Eastern thinking, faptul că nu există gândire
or Western thinking. estică sau vestică.
   
5:31 There is only thinking, Există doar gândirea
   
5:36 not of the East nor of the West. care nu este nici de Est şi nici de Vest.
Thinking. Doar gândirea.
   
5:44 And thinking can take Iar gândirea poate urma o cale anume,
a particular channel,  
   
5:49 a particular direction, o direcţie anume,
   
5:54 following some specialist, urmând un specialist în religie
religious or economic, sau economie
   
6:01 but it is still thought, dar este totuşi gând
   
6:07 therefore there is no actual division prin urmare nu există o separare
between the East and the West, între Est şi Vest,
   
6:14 nor South and North. nici între Sud şi Nord.
   
6:18 Though the North has Deşi Nordul are capacitatea tehnologică-
all the technological capacity –  
   
6:26 they should not be divided ei nu ar trebui divizaţi între Est şi Vest
as East and West,  
   
6:30 but only North and South. ci doar între Nord şi Sud.
   
6:33 The more South you go, Cu cât mergi mai mult spre Sud
as at present,  
   
6:37 the less technological evolution. cu atât tehnologia este mai
  puţin evoluată.
   
6:42 But whereas in the North În timp ce în Nord este mai mult.
there is much more.  
   
6:47 So there is only thinking. Există deci, doar gândirea.
   
6:51 It is not East or West. Nu există Est sau Vest.
   
6:56 I think we ought to be Cred că trebuie să fim foarte clari aici.
very clear on this matter.  
   
7:01 The Eastern world has its own Lumea Estică are propria sa filozofie,
particular philosophy,  
   
7:07 its own religion, religie, superstiţii,
its own superstitions,  
   
7:11 idiosyncrasies and rubbish. manierisme şi lucruri inutile.
   
7:16 As the West also has Şi Vestul are superstiţiile sale,
its own superstitions,  
   
7:21 idiosyncrasies manierisme şi multe fleacuri.
and a lot of rubbish.  
   
7:26 They are both the same, Ambele se aseamănă
   
7:29 East and West, and North and South. Estul şi Vestul şi Nordul şi Sudul.
   
7:32 So we are, Aşă că noi,
as we pointed out together, aşa cum am menţionat împreună
   
7:36 we are thinking over ne gândim la aceste probleme împreună.
these problems together.  
   
7:41 Not only thinking together, Ne gândim şi mergem dincolo de asta.
but going beyond that.  
   
7:47 Because the intellect Pentru că intelectul are o anumită
has a certain value, valoare,
   
7:52 its capacity is to discern, are capacitatea de a discerne,
evaluate, distinguish, evalua, distinge,
   
8:02 calculate, design, remember. calcula, crea, aminti.
   
8:06 That is the intellect. Acesta este intelectul.
   
8:10 And if the intellect Şi dacă intelectul ne domină viaţa
predominates our life  
   
8:15 then that brings about imbalance. atunci el crează dezechilibru.
   
8:19 And if our emotions dominate Şi dacă ne domină emoţiile se
that also brings about imbalance. întâmplă la fel.
   
8:27 So we must be very clear from Şi trebuie să fim foarte clari de la
the very beginning of these talks început în aceste discuţii
   
8:32 and the ending of these talks şi la sfârşitul lor
   
8:35 that we are not concerned că pe noi nu ne interesează o sectă
with a particular sect, religion, anume, religie,
   
8:43 a form of meditation and so on. formă de meditaţie, etc.
   
8:47 We are concerned with Pe noi ne interesează să cercetăm
the investigation of these matters aceste lucruri
   
8:53 and together find the truth of these. şi să găsim împreună adevărul în acestea.
   
8:59 Truth is not yours or mine. Adevărul nu este al meu sau al tău.
   
9:04 It has no path to it. Nu există o cale spre el.
   
9:13 When there is a path to it, Când există o cale,
it is not truth. acela nu este adevărul.
   
9:19 So if you don’t mind Sper să nu vă supăraţi că repetăm
we are repeating again  
   
9:24 that we are talking over together că vorbim ca doi prieteni
as two friends  
   
9:31 who are deeply concerned, care sunt profund îngrijoraţi
   
9:34 not only of what is happening nu doar de ceea ce se întâmplă în lume
in the world  
   
9:39 but also what is ci şi de ceea ce se întâmplă în interior.
taking place inwardly.  
   
9:43 The outward is the reflection Exteriorul este reflecţia interiorului.
of the inner.  
   
9:49 There is a constant interrelationship Există o relaţie constantă între
between the two. cele două.
   
9:55 It is really one movement. Există o singură mişcare.
   
10:00 And that movement has brought about Şi această mişcare a creat atâta
such confusion in the world, confuzie în lume,
   
10:07 such misery, anxiety, atâta mizerie, anxietate,
   
10:10 uncertainty, total insecurity. incertitudine, totală nesiguranţă.
   
10:17 And we are now, Şi acum suntem împreună eu şi tu,
together, you and I,  
   
10:25 we will investigate şi cercetăm natura religiei.
into the nature of what is religion.  
   
10:33 The word ‘religion’, the root of it, Nu cunoaştem rădăcina cuvântului
has not been established. "religie".
   
10:43 I think from observing and looking După ce am căutat în diferite
into various dictionaries, dicţionare, cred
   
10:52 it really means că înseamnă să ne concentrăm energia
gathering together all energy  
   
11:01 to find out the truth. pentru a afla adevărul.
   
11:07 I think that is what it means, Cred că asta înseamnă,
   
11:12 after looking at various French, dupa ce am studiat diferite dicţionare
English, Italian dictionaries. Franţuzeşti, Englezeşti, Italiene.
   
11:23 It implies also Implică de asemenea hărnicie şi
diligence and negligence. neglijenţă.
   
11:31 A mind must be utterly diligent O minte trebuie să fie harnică
   
11:38 to find out what is truth. să afle ce este adevărul.
   
11:43 And if there is any kind of negligence Şi dacă există neglijenţă
   
11:47 it is a distraction este o confuzie şi o pierdere
and a wastage of energy. de energie.
   
11:54 We are not stating this, Nu este doar o afirmaţie, aşa este.
it is a fact.  
   
11:59 Where the mind is dissipating itself Când mintea se risipeşte în toate
in all the trivialities: trivialităţile:
   
12:08 in gossip, in getting hurt în bârfă, în a fi rănită sau
and wounding others, a răni pe alţii,
   
12:15 violence, în violenţă,
   
12:17 caught up in its own când este prinsă în propriile activităţi
self-centred activity,  
   
12:21 all that is negligence. toate acestea sunt neglijenţă.
   
12:26 Whereas a religious mind În timp ce o minte religioasă cere
demands diligence sârguinţă,
   
12:33 to be precise, to be accurate, precizie, claritate,
   
12:41 objectively and inwardly, să fie obiectivă şi interiorizată,
   
12:46 so that there is no illusion, încât să nu existe iluzie, înşelătorie
no deception, total integrity. ci integritate totală.
   
12:56 That is what can be called a mind Această minte se poate numi religioasă.
that is religious.  
   
13:08 But religion as it exists Dar religia aşa cum există nu
is not religion at all. este religie.
   
13:14 All the propaganda, Toată propaganda,
   
13:16 the images in the West, imaginile din Vest şi din Est,
and the images in the East,  
   
13:20 you know, the rituals, the whole ritualurile, aspectul şi toate
dressing up and all that business, afacerile,
   
13:25 has nothing whatsoever nu au nimic de-a face cu religia.
to do with religion.  
   
13:30 You may disagree with this. Poate nu sunteţi de acord cu asta.
   
13:34 If you are a devout Christian, Dacă sunteţi un creştin devotat,
   
13:38 a practising Catholic, sau un Catolic practicant
   
13:41 probably you will even not listen. probabil nici nu veţi asculta ce spun.
   
13:46 And when the speaker goes to India Şi când vorbitorul merge în India
   
13:52 he tells them the same thing, spune acelaşi lucru:
   
13:56 that their religion, că religia lor, superstiţiile, imaginile
their superstition, their images,  
   
14:01 all the nonsensical şi toate ritualurile fără sens
meaningless rituals  
   
14:07 have nothing to do nu au nici o legătura cu adevărul.
whatsoever with truth.  
   
14:14 And many of them have said, Şi multi dintre ei au spus: "Ar trebui să
‘You should be burnt’, arzi de viu"
   
14:23 ‘or sent to a concentration camp’. "sau sa fii dus într-un lagăr de
  concentrare".
   
14:32 Probably, if you were living Şi poate dacă aţi trăi în Evul Mediu
in the Middle Ages you would be: aţi fi:
   
14:38 tortured, called a heretic, torturaţi, numiţi eretici, arşi pe rug în
burnt in the name of God, numele lui Dumnezu,
   
14:44 peace and all the rest of it. al păcii ş.a.m.d.
   
14:48 In India they are În India ei sunt un pic mai altfel.
a little more absorbing.  
   
14:53 They say you are part of all this, Ei spun că sunteţi parte,
   
14:56 but it is not meant for you, dar că nu vi se potriveşte vouă, nouă
for us, you go away. şi totuşi mergeţi acolo.
   
15:02 So what we are saying is: Asa că noi spunem aşa:
   
15:06 a mind that is religious o minte religioasă nu aparţine unei
does not belong to any society, societăţi,
   
15:17 any nationality, naţionalităţi,
   
15:21 has no belief, nu crede în ceva anume,
   
15:32 but such a mind has exercised o asemenea minte s-a îndoit
the quality of doubt  
   
15:45 so that it questions, aşa că se întreabă,
   
15:52 doesn’t accept, nu acceptă,
   
15:55 doesn’t obey nu ascultă,
   
15:59 the edicts of any religious de decretele unei religii, organizaţii,
organisation, sect, gurus. secte, guru.
   
16:10 So that it can observe Poate observa fără observator
without the observer,  
   
16:15 which we talked about yesterday (despre care am vorbit ieri şi în
and in the previous talks. celelalte conferinţe).
   
16:25 And our minds have been Iar minţile noastre au fost atât
so conditioned, de condiţionate,
   
16:30 so captivated, enslaved captivate, subjugate,
   
16:36 by all the priests in the world de toţi aceşti preoţi din lume
   
16:41 – that is their business. -asta este treaba lor.
   
16:43 It began with the Egyptians, A început cu Egiptenii,
   
16:54 four thousand five hundred BC, acum patru mii cinci sute de ani,
   
16:59 the priests were the directors, preoţii erau cei care conduceau,
the people who knew, cei care ştiau
   
17:04 they were the interpreters ei erau interpreţii zeităţilor şi omului
of god and man,  
   
17:08 they were the middlemen ei erau intermediarii- experţii în retail!
– the retail experts!  
   
17:21 And that has been continued till now Şi asta a continuat până acum
   
17:26 – in India, Asia, in the West. în India, Asia şi în Vest.
   
17:32 And our minds after two thousand Şi după două mii de ani sau cinci sute
years or five thousand years, de ani, minţile noastre
   
17:40 have been conditioned to that, au fost condiţionate în aşa fel încât
   
17:43 that we cannot as human beings noi ca fiinţe umane nu mai putem
   
17:49 find truth for ourselves, să găsim adevărul noi înşine,
   
17:52 somebody must lead us to it, ci trebuie să ne conducă cineva,
   
17:57 somebody must point out the way să ne îndrume paşii
   
18:03 because our own minds pentru că minţile noastre nu mai
are incapable of it. pot face asta.
   
18:08 That has been the song of three Asta se întâmplă de trei mii,
thousand, five thousand years. cinci sute de ani.
   
18:21 So if one sets aside all that, Şi dacă cineva pune de-o parte
  toate astea:
   
18:29 that there is no saviour, că nu există un salvator, guru,
no guru,  
   
18:38 no sect, no group secta, grup care să vă conducă...
can lead you to it –  
   
18:48 is it possible to have such a mind? oare este posibil să avem aşa o minte?
   
18:55 We are talking over together Vorbim împreună
   
18:59 as one human being ca de la o fiinţă umană la alta.
to another human being.  
   
19:09 As we said the other day, Şi am spus ieri
   
19:12 and we are repeating it again, şi repetăm dacă nu vă deranjează,
if you don’t mind,  
   
19:21 that we are the rest of mankind, că suntem restul umanităţii:
   
19:28 because each one of us goes through fiecare dintre noi trece prin anxietăţi,
all kinds of anxieties, troubles, probleme,
   
19:33 sorrows, fears, insecurity regrete, frici, lipsa de siguranţă
   
19:39 and it is the same with every şi asta se întâmplă cu fiecare om.
human being right through the world.  
   
19:47 One may live in a more Poate cineva trăieşte într-o societate
affluent society abundentă
   
19:52 but inwardly, psychologically dar în interior, psihologic vorbind
there is the same este la fel
   
19:59 uncertainty, depression, de nesigur, deprimat, dezintegrat, anxios
disintegration, anxiety  
   
20:07 as in the West, as in the East. atât în Vest cât şi în Est.
   
20:09 It is exactly the same, Este exact la fel sau similar.
or similar.  
   
20:17 So we are humanity. Suntem deci umanitatea.
   
20:28 And so when we are Şi când vorbim despre religie
talking about religion,  
   
20:36 we are concerned with a mind ne preocupăm cu o minte religioasă
that is religious,  
   
20:45 not a particular religious mind. nu cu o anumită minte religioasă.
   
20:51 If it is a particular religious mind, Daca este una anume nu este
it is not a religious mind. o minte religioasă.
   
20:59 I hope you are meeting this. Sper că înţelegeţi asta.
   
21:07 Religion, as we said, implies a mind Am spus că religia implică o minte care
that is free from negligence – nu este neglijentă
   
21:19 neglecting the whole movement care să ignore învăţarea.
of learning.  
   
21:28 Not learning from books only Nu învaţă doar din cărţi
   
21:32 but learning the movement of oneself, ci din însăşi mişcarea sa,
   
21:39 the movement of thought, din mişcarea gândului,
   
21:42 what it does, its consequences, ce face, consecinţele sale,
   
21:47 learning about attachment, învaţă despre ataşamente, consecinţele
its consequences, learning. sale, învaţă.
   
21:53 Not learning about something, Nu învaţă despre ceva anume
   
21:57 but the quality of a mind ci despre calitatea minţii care învaţă
that is learning,  
   
22:04 not merely accumulating knowledge nu doar să acumuleze cunoştiinţe
   
22:12 but moving without ci să se mişte fără o anumită direcţie
a particular direction  
   
22:22 – the quality of learning. -calitatea învăţării.
   
22:25 I hope you understand all this. Sper că înţelegeţi asta.
   
22:31 And that learning brings Şi acea învăţare aduce cu sine disciplina.
about its own discipline.  
   
22:37 Discipline means to learn, Disciplina înseamnă a învăţa,
   
22:42 not to follow, not to imitate, nu a urma, a imita,
   
22:45 not to conform, not to compare, a se conforma, a compara,
   
22:49 but to learn about comparison, ci a învăţa despre comparaţie,
   
22:54 about imitation, despre imitaţie, conformitate.
about conformity.  
   
23:00 Such a mind is a diligent mind, O asemenea minte este harnică,
   
23:07 learning about the actual învaţă despre aşa zisele religii
so-called religions of the world. ale lumii.
   
23:15 If you understand one religion Daca înţelegeţi religia din care
of which you are, faceţi parte
   
23:19 you understand the whole înţelegeţi religiile lumii
of the world’s religions,  
   
23:23 you don’t have to read all the books nu trebuie să citiţi cărţi despre
about various religions, alte religii
   
23:29 or go through comparative sau să faceţi studii de religie comparată.
religious studies.  
   
23:34 If you know how the human mind works Dacă ştiţi cum funcţionează mintea umană
   
23:39 then you have understood aţi înţeles întreaga structură a religiei
the whole religious structure  
   
23:42 and their rituals and their nonsense. cu ritualurile şi nonsensul lor.
   
23:50 And why has man Şi de ce oare omul
   
23:56 always talked about religion? vorbeşte mereu de religie?
   
24:05 From the ancient Egyptians De la vechii Egipteni şi chiar inainte
and before them, de ei,
   
24:13 religion has played religia a avut un rol extrem
an extraordinary part in life de important în viaţă
   
24:19 – why? - de ce?
   
24:27 Is it that we are seeking Noi cautăm: fericire, pace,
happiness, peace,  
   
24:36 an end which will not be un final care să nu fie
   
24:40 destructive, secure, peaceful, distructiv, ci sigur, în pace,
   
24:48 and demanding that şi pentru că dorim
and not finding it in life, ce nu regăsim în viaţă,
   
24:53 not finding all that în viaţa de zi cu zi
in our daily life,  
   
24:59 we project. proiectăm.
   
25:04 Thought projects something Gândul proiectează ceva de durată,
that is enduring,  
   
25:10 something that is eternal, ceva etern,
   
25:13 something that cannot be corrupted, care nu poate fi corupt,
   
25:17 something beyond all imagination, ceva dincolo de imaginaţie, gând.
all thought.  
   
25:23 One projects that Cineva proiectează ceva
   
25:26 as opposite of our own condition opus propriei condiţii
   
25:32 and then worships that. şi apoi venerează acel lucru.
   
25:36 This is what has happened, Asta se întâmplă dacă aţi observat
if you have observed,  
   
25:39 not only now nu doar acum ci în întreaga istorie.
but throughout history.  
   
25:45 Man wants to escape from himself Omul vrea să scape de sine
   
25:51 because he lives in a constant, pentru că trăieşte într-o constantă
   
25:56 bitter anxiety, struggle, pain. anxietate, luptă, durere.
   
26:04 And he wants to find something Şi vrea să găsească ceva dincolo de asta.
beyond all that.  
   
26:13 So he lives in a world Aşa că trăieşte într-o lume de credinţe.
of make-believe.  
   
26:21 This is a fact, Aceasta este realitatea dar acelea nu.
and that is not a fact.  
   
26:32 Can we be free of the non-fact Putem oare să ne eliberăm de non-realitate
and live with facts, sa trăim cu realitatea
   
26:41 and transform the facts? şi să o transformăm?
   
26:46 You understand what I am saying? Înţelegeţi ce spun?
   
26:48 Please let’s move together, Să gândim împreună,
   
26:50 we have got a lot to talk avem multe de vorbit astăzi.
together this morning.  
   
26:57 Which means, Asta înseamnă că mintea nu poate scăpa.
a mind that has no escape.  
   
27:11 After all, the rituals, all that În fond toate, ritualurile care au loc
goes on in the name of religion, în numele religiei
   
27:17 has actually nothing whatsoever nu au nici o legătură cu viaţa
to do with our daily life, voastră de zi cu zi
   
27:28 and therefore it is an escape şi prin urmare sunt o evadare din
from this daily torture. tortura zilnică.
   
27:41 It may not be torture, Poate nu este tortură, poate
it may be a conflict, este conflict,
   
27:44 may be pain, may be anxiety. poate durere, anxietate.
   
27:50 So a mind that escapes Iar mintea care scapă de ceea ce se
from what actually is going on întâmplă de fapt
   
28:00 is not a religious mind. nu este o minte religioasă.
   
28:05 That is not a dogmatic statement. Aceasta nu este o afirmaţie dogmatică.
   
28:07 It is logical, sane, rational. Este logică, sănătoasă, raţională.
   
28:17 And if it isn’t actual religion, Şi dacă nu există o religie anume în care
believing something, să credem
   
28:23 we commit ourselves to some form, ne închinăm unei anumite forme,
   
28:31 or follow somebody sau urmăm pe cineva care are o
who has clever interpretations interpretare mai interesantă
   
28:39 and we commit ourselves to that. şi aderăm la asta.
   
28:45 So the mind is never free Asa că mintea nu este liberă pentru a
to observe itself. se observa pe sine.
   
28:55 And all such escapes, all such Şi toate evadările, angajamentele sunt
commitments, is negligence. de fapt o neglijenţă.
   
29:03 It is not a dogmatic statement. Acesta nu este crez dogmatic.
   
29:07 So don’t brush it aside Aşa că să nu îl daţi de-o parte.
as being dogmatic.  
   
29:11 We are investigating Noi cercetăm procesul extrem de
the very complex process of living. complex al vieţii.
   
29:20 And if we do not understand that, Şi dacă nu vrem să înţelegem asta,
   
29:25 if we are not free of our sorrow, dacă nu ne eliberăm de regrete,
of our pain, of our anxiety, durere, anxietate,
   
29:32 of our depression, of our neurosis, depresie, nevroză,
   
29:38 to find what truth is să aflăm ce este adevărul, totul este
becomes an illusion, meaningless. o iluzie, fără sens.
   
29:46 What we have to do first Prima dată trebuie să curăţăm "puntea".
is to clear the decks, as it were.  
   
29:55 Lay the foundation Să aşezăm fundaţia în viaţa noastră,
in our life, in our daily life curentă,
   
30:02 so that there is not astfel încât să nu existe nici
a shadow of conflict, o urmă de conflict
   
30:06 which we talked about the other day. -despre care am vorbit ieri.
   
30:10 So we are saying, Noi spunem,
   
30:14 together we are investigating, cercetăm împreună şi ne uităm
and seeing,  
   
30:18 can such a mind come about? dacă mintea poate face asta.
   
30:23 Not through will, Nu prin voinţă pentru că iaraşi este
because that is again meaningless. în zadar.
   
30:29 Not through compulsion, Nu prin compulsie,
   
30:34 not through reward or punishment. sau recompensă şi pedeapsă.
   
30:37 We have tried all that. Am încercat toate astea.
   
30:42 And we are still where we are! Şi suntem încă în acelaşi loc!
   
30:52 So if we are serious, Trebuie să fim serioşi
   
30:55 and life demands that we be serious, -şi viaţa cere asta de la noi-
   
31:00 circumstances demand circumstanţele cer să fim serioşi.
that we be serious.  
   
31:06 The world, which is destroying itself Deşi lumea se distruge pe sine
   
31:11 through nationalism, prin naţionalism, separare ş.a.md.,
division and so on,  
   
31:16 seeing all that, -şi noi vedem asta-
   
31:19 merely verbally discussing, noi abia discutăm, ne plângem că viaţa nu
arguing has very little value, valorează prea mult,
   
31:25 but if we are serious to find out dar dacă vrem cu adevărat să aflăm
   
31:28 whether the human mind, dacă mintea umană sau condiţia umană
human condition can be changed, se poate schimba,
   
31:34 radically, radical,
   
31:38 then such a mind atunci o asemenea minte trebuie
must inevitably enquire, neparat să se întrebe
   
31:44 not only into various parts of life şi nu doar în anumite părţi ale vieţii
   
31:49 but the whole structure of life, ci cu privire la întreaga ei structură,
   
31:53 the whole pattern of living. întregul tipar al vieţii.
   
32:04 And, as we said, one of Şi am mai menţionat că unul din factori
the factors of this is death. este moartea.
   
32:14 We have banished religion Am alungat religia din viaţa noastră.
from our life.  
   
32:20 We have banished death from our life. Şi am alungat moartea din viaţa noastră.
   
32:25 We have postponed it. Am amânat-o.
   
32:31 Why do we do this? De ce facem asta?
   
32:37 Why do we, human minds, De ce noi, mintea umană
   
32:43 banish the actual demand for truth? alungăm dorinţa de a şti adevărul?
   
32:57 Not live in illusions, Nu să trăim în iluzii
   
33:00 but why have we – religiously, dar de ce - religios- vorbesc-
I am talking about –  
   
33:04 banished the demand am alungat dorinţa
   
33:08 that we live de a trăi o viaţă activă?
a tremendously diligent life?  
   
33:23 Why? De ce?
   
33:26 You understand my question? Înţelegeţi întrebarea?
   
33:30 Because probably most of us Pentru că cei mai mulţi dintre noi vor
want an easy way. să le fie mai uşor.
   
33:36 We are probably very lazy. Suntem probabil foarte leneşi.
   
33:41 We never make Noi nu cerem foarte mult de la noi.
supreme demand of ourselves.  
   
33:51 We are always satisfied Suntem mereu satisfăcuţi cu lucrurile mici
with the little things of life, oferite de viaţă,
   
33:59 not respond to a great challenge. nu răspundem unei provocări mai mari.
   
34:06 And also we have banished Şi am alungat şi moartea din viaţa noastră
death from our life  
   
34:12 – why? - de ce?
   
34:16 Is not death part of life? Moartea nu este parte din viaţă?
   
34:23 Whether we are young or old, Indiferent dacă suntem tineri sau bătrâni,
   
34:27 diseased or senile – bolnavi sau senili-
   
34:34 rather interesting to find out vrem mai degrabă să aflăm de ce
why human beings become senile. devin oamenii senili.
   
34:43 I don’t know Nu ştiu dacă vă interesează asta.
if you are interested in that.  
   
34:49 No, seriously I am talking. Vorbesc serios.
   
34:52 Why human beings become senile? De ce ajung oamenii să fie senili?
   
35:02 You understand my question? Înţelegeţi întrebarea?
Why?  
   
35:07 As one grows older Pe masură ce îmbătrâneşte, omul
senility begins slowly. devine senil.
   
35:14 We forget, we repeat Uităm, repetăm,
   
35:19 we become either rather childish ne comportăm copilăreşte
   
35:24 or join one of the recognised sau ne alăturam unei religii recunoscute-
religious organisations –  
   
35:30 which is also senility. ceea ce înseamnă tot senilitate.
   
35:35 No, please don’t laugh. Vă rog să nu râdeţi.
   
35:39 This is not a laughing matter. Nu este de râs.
   
35:44 This is what is happening Asta se întâmplă în lume.
in the world.  
   
35:48 And the tragedy of it. Şi este tragic că este aşa.
   
35:53 So if your mother, if your husband, Şi dacă mama, soţul, fiul, fiica,
if your son, if your daughter,  
   
35:59 is already beginning încep deja să fie senili
to be senile,  
   
36:01 you wouldn’t laugh, nu veţi mai râde,
   
36:06 you would cry. ci veţi plânge.
   
36:10 And we are asking, Şi ne mai întrebăm,
as a side issue,  
   
36:15 why human beings become senile? de ce devine senilă fiinţa umană?
   
36:25 Look at it, sir. Uitaţi-vă domnule.
   
36:30 What is senility? Ce este senilitatea?
   
36:36 The brain cells wear themselves out. Celulele creierului ies din funcţiune.
   
36:40 This is a fact. Acesta este un fapt.
   
36:43 By constant effort, Prin efort şi luptă constantă
constant struggle,  
   
36:49 this everlasting desire această dorinţă eternă de a deveni ceva,
to become something,  
   
36:54 the inward stress, inward strain, stresul interior, tensiunea interioară,
   
37:01 which must inevitably care afectează inevitabil creierul.
affect the brain.  
   
37:08 Must, logically. Logic că trebuie.
   
37:22 And also, senility comes inevitably Şi senilitatea vine inevitabil
   
37:27 when there is such division, acolo unde există separare, o prăpastie
a great gulf between business, în afaceri,
   
37:34 family, religion, familie, religie şi distracţie.
and entertainment.  
   
37:43 You understand? Înţelegeţi? Această separare
This division,  
   
37:50 which is schizophrenic. este schizofrenică.
   
37:54 I wonder if you realise all this! Mă întreb dacă înţelegeţi toate astea.
   
38:01 So this constant struggle to be, Şi această luptă constantă de a fi
   
38:08 or to become and then not to become, sau a deveni şi apoi a nu deveni,
   
38:12 which is the same thing, care este la fel cu a deveni
to become,  
   
38:17 must inevitably wear out trebuie inevitabil să scoată din
the cells of the brain funcţiune celulele creierului
   
38:23 faster than they can renew themselves mai repede decât se pot reface-
– you understand this? înţelegeţi?
   
38:33 And the brain has the capacity Creierul are capacitatea de a se reînoi.
to renew itself.  
   
38:42 We talked about the other day, Am vorbit ieri
   
38:48 having an insight am avut o intuiţie-vă amintiţi?
– you remember?  
   
38:52 Perhaps some of you were here. Poate unii dintre voi eraţi aici.
   
38:55 That is, sir, Şi anume
   
38:56 to have an insight o intuiţie cu privire la religie.
into the whole question of religion.  
   
39:06 What is religion? Ce este religia?
   
39:09 Not all the rituals, Nu ritualurile şi tot circul existent
and all that circus that goes on,  
   
39:16 but why human beings have sought dar de ce fiinţele umane au căutat
from time beyond measure, mult timp,
   
39:24 why human beings have sought de ce fiinţele umane au căutat un
some kind of otherness, fel de unificare,
   
39:33 to have an insight into that să aibe o intuiţie despre asta-
– not through logic, nu prin logică,
   
39:37 not through reason, sau raţiune, sau cunoaştere,
not through knowledge,  
   
39:40 not through sau acumularea unui argument
accumulation of argument,  
   
39:43 and opinion opposing another opinion, şi opinii care se contrazic,
   
39:47 but to find the truth of it, ci să găsească adevărul
   
39:52 which is to have an insight adică a avea o intuiţie despre
into the whole demand of man dorinţa omului
   
39:57 wanting something beyond. care vrea ceva mai mult.
   
40:02 You are following all this? Urmăriţi toate astea?
   
40:04 That insight, as we said, Acea intuiţie, am spus,
   
40:10 brings about a mutation produce o mutaţie în celulele creierului.
in the brain cells.  
   
40:20 I have discussed this Am discutat asta cu câţiva oameni
with several other scientists, de ştiinţă,
   
40:23 some of them agree, unii au fost de acord, poate
so perhaps you will too. veţi fi şi voi.
   
40:32 So can the mind keep young, Poate deci să se păstreze mintea tânară
   
40:44 never grow senile? şi să nu ajungă senilă?
   
40:48 You understand my question? Înţelegeţi întrebarea?
   
40:59 After all innocence means În fond inocenţa înseamnă
   
41:05 not to hurt and not to be hurt. să nu răneşti şi să nu fi rănit.
   
41:14 The meaning of that word is that: Sensul cuvântului este:
   
41:17 not to hurt and not to be hurt. să nu răneşti şi să nu fi rănit.
   
41:22 Such a mind which has never been hurt. O minte care nu a fost niciodată rănită.
   
41:29 You follow all this? Mă urmăriţi?
   
41:31 Such a mind can never become senile. O asemenea minte nu poate fi senilă.
   
41:38 You understand? Înţelegeţi?
   
41:41 And that requires a great diligence Şi asta necesită o mare dorinţă de
of learning about itself. a învăţa despre sine.
   
41:52 So, as we were saying, Şi spuneam înainte de senilitate:
to come back from senility:  
   
42:03 why have we banished death de ce am alungat moartea din viaţă?
from our life?  
   
42:13 Which means, Adică
   
42:22 why have our minds de ce sunt minţile noastre prinse în
become caught in time? capcana timpului?
   
42:31 Please, this is not Aceasta nu este o muncă intelectuală.
intellectual fireworks.  
   
42:37 This is enquiring Cercetăm viaţa noastră complexă.
into our complex life.  
   
42:45 Time is by the day, Timp înseamnă zi de zi,
   
42:51 yesterday, today and tomorrow, ieri, azi, mâine,
   
42:55 twenty four hours. 24 de ore.
   
42:58 But also there is time Dar există şi timpul interior.
which is inward.  
   
43:03 Psychological time. Timpul psihologic.
   
43:06 We are following this? Urmăriţi asta?
   
43:08 We are asking why the human mind Ne întrebăm de ce mintea umană este
is caught in psychological time? prinsa în timpul psihologic.
   
43:19 Are you following all this? Urmăriţi toate acestea?
   
43:21 Please, we are talking over together. Discutăm împreună nu doar eu.
I am not talking to myself.  
   
43:28 We are asking, Ne întrebăm
   
43:31 why has the mind been crippled de ce se împiedică mintea
   
43:36 by yesterday’s memories, de amintirile trecute,
   
43:41 regrets, attachments – regrete, ataşamente-
   
43:48 and strangely attachments iar ataşamentele aparţin mereu trecutului-
are always in the past –  
   
43:53 I won’t go into it now. nu ne ocupăm de asta acum.
   
43:59 By yesterday, a thousand De ieri, acum o mie de ieri, azi,
yesterdays, today,  
   
44:03 modified itself and the future, se modifică şi viitorul care este
which is time movement. mişcarea timpului.
   
44:09 This movement is time, Această mişcare este timpul psihologic.
psychologically.  
   
44:13 We are asking, Ne întrebăm de ce este prinsă
why is the mind caught in that? mintea în asta?
   
44:21 Which is time. În timp.
   
44:29 That is, Noi ştim că
   
44:36 hope plays an important part speranţa joacă un rol important
in our life. în viaţa noastră.
   
44:41 ‘I hope to become’, "Sper să devin",
   
44:44 ‘I hope to meet you tomorrow’ "Sper să ne întâlnim mâine"-psihologic.
– psychologically.  
   
44:51 I'll meet you tomorrow, Ne vom întâlni mâine
   
44:52 but I have already projected dar eu am proiectat deja dorinţa mea
my desire to meet you de a te întâlni
   
44:58 and created a hope out of that. şi mi-am creat o speranţă.
You understand all that? Înţelegeţi?
   
45:05 So we are saying, Ne întrebăm de ce
why does the mind live in time? trăieşte mintea în timp?
   
45:15 It has evolved in time. A evoluat în timp.
   
45:21 To have the present mind that we have Pentru a avea mintea de acum
   
45:24 it has evolved through millennia, ea a evoluat milenii, mii de ani.
thousands of years.  
   
45:33 And that is normal, Şi asta este evident normal, sănătos.
healthy, obvious.  
   
45:38 But we are asking, Dar ne întrebăm de ce în interior,
why psychologically, inwardly psihologic
   
45:44 time has become so important? timpul a devenit atât de important?
   
45:48 You understand my question? Înţelegeţi întrebarea?
   
45:51 You are asking yourself, please. Întrebaţi-vă şi voi vă rog.
   
45:58 Is it because we are always Oare pentru că
avoiding ‘what is’ evităm mereu ceea "ce este"
   
46:06 in order to become something else? pentru a deveni altceva?
   
46:08 You understand what I am saying? Înţelegeţi ce spun?
   
46:11 Moving from this to that. Ne mişcăm de aici acolo.
   
46:17 Psychologically I am this, Psihologic sunt asta
   
46:22 but I should not be this but that. dar ar trebui să fiu altceva.
   
46:30 Psychologically I am unhappy Sunt nefericit-psihologic-
   
46:36 but I must be happy. dar ar trebui să fiu fericit.
   
46:41 The ‘must’, or ‘will’, or ‘shall be’ "Trebuie să" sau "va fi" sau "ar trebui"
is the movement of time. sunt mişcări ale timpului.
   
46:48 I wonder if you are following. Mă întreb dacă mă urmăriţi.
Please, it’s your life. Vă rog, este viaţa voastră.
   
46:57 So, the mind is caught in time Deci mintea este prinsă de timp
   
47:02 because it is always pentru că se îndepărtează mereu de
moving away from this,  
   
47:09 from ‘what is’. ceea "ce este".
   
47:14 'It will change in time', "Se va schimba cu timpul",
   
47:19 ‘I will be good, give me time’, "Va fi bine mai dă-mi puţin timp"
   
47:25 which is like ca şi cum am dezvolta un muşchi.
developing a muscle.  
   
47:32 Your muscle may be not Muşchiul poate nu va fi suficient
sufficiently strong de puternic
   
47:37 but if you keep on doing dar dacă facem
something to strengthen it, ceva care să îl întărească
   
47:40 it will become strong. va deveni puternic.
   
47:43 With the same mentality we say, Cu aceeaşi mentalitate spunem
   
47:47 ‘I am this, I will be that, "Sunt asta, voi fi asta, am
so give me time’. nevoie de timp".
   
48:00 And shall ‘what is’ Dar ceea "ce este"
be changed through time? se va schimba în timp?
   
48:08 You understand my question? Înţelegeţi întrebarea?
   
48:10 I am anxious, Sunt anxios,
   
48:19 I have great anxiety. foarte anxios.
   
48:24 Can that anxiety Se poate schimba anxietatea în timp?
be changed through time?  
   
48:29 You understand my question? Înţelegeţi întrebarea?
   
48:31 That is, will I become, Adică voi deveni,
   
48:35 or be in a state sau voi fi într-o stare fără anxietate?
where I have no anxiety?  
   
48:41 See what I have done. Să vedem ce am făcut.
   
48:44 I have anxiety, Sunt anxios,
   
48:47 I have projected a state am proiectat o stare în care nu sunt aşa
of not being anxious,  
   
48:53 and to arrive at that state şi ca să fiu aşa am nevoie de timp.
I must have time.  
   
49:01 But I never say Dar nu mă întreb dacă anxietatea
can this anxiety I have pe care o am
   
49:08 be changed immediately. poate fi schimbată imediat.
   
49:11 You understand my question? Înţelegeţi întrebarea?
   
49:13 And not allow time. Şi să nu mă leg de timp.
   
49:19 Are you following this? Urmăriţi toate astea?
   
49:23 See what happens. Să vedem ce se întâmplă.
   
49:24 I am anxious. Sunt anxios. Sper să nu mai fiu aşa.
I hope to be not anxious.  
   
49:30 There is a time interval, Există un interval de timp, un răgaz.
a lag.  
   
49:36 In that lag of time În acel interval de timp au loc
all other activities are going on, toate activităţile,
   
49:44 other pressures, negligence. presiunile, neglijenţele.
   
49:48 You understand? Înţelegeţi?
   
49:51 So anxiety is never solved. Aşa că nu rezolv
  niciodată anxietatea.
   
49:57 I don’t know Mă întreb dacă urmăriţi toate astea.
if you are following all this.  
   
49:59 I think I will come to a state Sper să ajung la o stare în care să
when I have no anxiety, nu mai fie anxietate,
   
50:08 so I am struggling, aşa că mă lupt şi iar mă lupt.
struggling, struggling.  
   
50:12 It is like a man who is violent, Ca şi cum un om fiind violent
   
50:15 has invented non-violence, inventează non-violenţa
   
50:19 in that time interval în intervalul de timp când este violent
he is violent,  
   
50:23 so he never reaches aşa că nu atinge starea de non-violenţă.
non-violence.  
   
50:26 I wonder if you understand all this. Mă întreb dacă înţelegeţi asta.
   
50:32 So the question is then, Aşa ca întrebarea este:
   
50:35 can ‘what is’ be transformed pot să transform
immediately? imediat starea prezentă?
   
50:42 Which means never allowing Adică să nu lăsăm timpul să intervină.
time to interfere.  
   
50:47 Are you coming together? Mă urmăriţi?
   
50:51 Listen to this, you will find out, Ascultaţi şi veţi afla că de fapt
it is really simple. este simplu.
   
50:56 If we apply our mind Dacă aplicăm asta minţii putem
we can solve anything, rezolva orice
   
51:04 as has been done, s-a mai făcut-am ajuns pe lună,
they have been to the moon,  
   
51:07 built marvellous submarines, am construit submarine incredibile,
   
51:10 incredible things am făcut lucruri extraordinare.
they have done.  
   
51:13 Here, psychologically we are Psihologic suntem atât de şovăitori,
so reluctant, so incapable, de incapabili
   
51:19 or have made ourselves incapable. sau am devenit aşa.
   
51:25 So if you do not allow time, Şi dacă nu îngădui timpul
   
51:28 or never think in terms of time, sau nu gândesc în termen de timp
   
51:33 then the fact is not. atunci faptul nu există .
   
51:39 I wonder if you see that. Mă întreb dacă vedeţi asta.
   
51:42 Because we allow time Pentru că permitem timpului să
the fact becomes important. aibă importanţă.
   
51:48 If there is no time Dacă nu există timpul, lucrurile
it is resolved. se rezolvă.
   
51:51 Suppose I die this second, Presupun că mor acum, nu este
there is no problem. nici o problemă.
   
51:59 You understand what I am saying? Înţelegeţi ce spun?
   
52:02 When I allow time Când ţin cont de
I am afraid of death. timp mă tem de moarte.
   
52:08 I wonder if you understand all this. Mă întreb dacă înţelegeţi toate astea.
   
52:16 But if I live without time, Dar pot să trăiesc în absenţa timpului-
which is an extraordinary thing şi asta este extraordinar
   
52:20 if you go into it dacă cercetăm asta psihologic.
psychologically.  
   
52:27 Time means accumulation. Timpul înseamnă acumulare.
   
52:32 Time means remembrance. Timpul înseamnă aducere aminte.
   
52:35 Time means accumulating Timpul înseamnă să acumulăm ce
knowledge about oneself, ştim despre noi
   
52:42 all that involves time. tot ce implică timp.
   
52:46 But when there is no time at all, Dar când nu există deloc timp,
   
52:53 psychologically, there is nothing. psihologic, nu există nimic.
You follow? Înţelegeţi?
   
52:57 You are capturing something? Aţi priceput sensul?
   
53:00 Are you understanding something? Înţelegeţi ceva? Haideţi.
Please, come on.  
   
53:05 So we are saying, Noi spunem, de fapt gândim împreună:
rather, thinking together,  
   
53:12 because we have allowed pentru că am permis ca timpul
time as a factor să fie un factor
   
53:17 to intervene between living and dying, care intervine între viaţă şi moarte
   
53:25 fear arises. apare frica.
   
53:32 So unless you understand Aşa înţelegem modul de a trăi
the nature of living,  
   
53:37 and therefore the nature of dying, şi deci de a muri
   
53:42 which can be found in the living. care poate fi găsit în a trăi.
You understand? Înţelegeţi?
   
53:48 Are you meeting me? De acord? Nu.
No.  
   
53:53 That is, Adică,
   
53:58 death is the ending, isn’t it? moartea este sfârşitul, aşa este?
   
54:04 The ending. Sfârşitul.
   
54:07 The ending of my possessions, Finalul a ceea ce am,
   
54:13 my wife, my children, soţia, copiii, casa, contul din bancă
my house, my bank account  
   
54:19 – specially bank account. -în special acesta.
   
54:24 The ending of something. Sfârşitul a ceva.
   
54:27 In that ending there is no argument. Sfârşitul este indiscutabil.
   
54:32 I don’t say to death, Nu-i spun morţii "Stai un pic".
‘Please, hold on a minute’.  
   
54:42 So where there is ending, Aşa că unde este sfârşit este un început.
a beginning.  
   
54:52 You follow? Mă urmăriţi? O să reuşiţi.
I will go into it.  
   
55:03 Suppose I, the speaker, Presupun că eu vorbitorul
   
55:05 when the speaker ends când m-am eliberat de ataşamente
attachment completely,  
   
55:12 not to persons, to ideas, nu doar faţă de persoane, idei,
   
55:14 but to the whole ci de întreg lanţul de ataşamente
process of attachment,  
   
55:19 with all the consequences cu toate consecinţele acestuia
of attachment,  
   
55:23 when there is an ending to it când acesta se termină
   
55:28 there is a totally different sunt într-o altă stare de spirit.
state of mind.  
   
55:34 Isn’t there? Nu-i aşa?
   
55:35 I have been attached M-am ataşat de mobila mea
to my furniture,  
   
55:45 and that attachment şi asta a fost o povară
has been a burden  
   
55:49 and with the ending of that burden care dacă se termină apare libertatea.
there is freedom.  
   
56:00 So ending is more important Deci sfârşitul este mai important
than beginning. decât începutul.
   
56:11 So can I, living, end? Pot eu oare să închei asta?
   
56:17 End my anxiety, my fears? Anxietăţile, fricile mele?
   
56:21 End, not the bank account Nu contul din bancă pentru că
because that is too risky. este prea riscant.
   
56:27 No, I mean that. We are not Vorbesc serios. Nu contul din bancă.
going to end the bank account.  
   
56:30 I am not talking of that. Nu vorbesc despre asta.
   
56:34 Ending psychologically. Ci despre finalul psihologic.
   
56:39 Ending my uncertainty. Să termin cu incertitudinea.
   
56:44 When I am confused, to end it, Când sunt confuz să termin
   
56:48 not say, ‘I must find out nu să spun "trebuie să ştiu de ce
why I am confused, sunt confuz,
   
56:54 what is the cause of confusion, din ce cauză
   
56:57 and I must be free from confusion’ ci să mă eliberez de confuzie"-
– all that is time. asta cere timp.
   
57:02 That is negligence. Este neglijenţă. Mă întreb dacă
I wonder if you follow this? mă urmăriţi.
   
57:07 Whereas diligence is to be aware În timp ce a fi harnic înseamnă să
of the whole movement of time conştientizez mişcarea timpului
   
57:14 and to end anxiety immediately. şi să termin imediat cu anxietatea.
   
57:24 Therefore there is no accumulation Deci nu există o acumulare psihologică
psychologically as knowledge. ca şi cunoaştere.
   
57:37 Now, death is ending. Moartea este sfârşitul.
   
57:45 Ending of everything. Finalul a tot.
   
57:51 I know what you will say afterwards, Ştiu ce veţi spune apoi:
   
57:54 ‘What about reincarnation?’ "Dar reîncarnarea?"
   
57:57 I know all that. Ştiu toate astea.
   
58:00 We will come to it if we have time. O să vorbim dacă avem timp.
   
58:06 I am not avoiding it. Nu evit subiectul.
   
58:11 If I say I don’t know, Dacă nu ştiu o să spun asta.
I’ll say I don’t know.  
   
58:13 I don’t play hypocrisy Nu sunt ipocrit.
with all this.  
   
58:18 Death is an ending Moartea este un final şi eu trăiesc.
and I am living.  
   
58:24 We are living, active, business, Trăim, acţionăm, facem afaceri, etc.
all the rest of it.  
   
58:30 Can we psychologically Putem să punem
end everything? punct la totul psihologic?
   
58:37 You understand what I am saying? Înţelegeţi ce spun?
   
58:39 Can you end your attachment Puteţi renunţa imediat la ataşamente?
instantly, immediately?  
   
58:47 Your anger, your violence, Furia, violenţa, lăcomia,
your greed,  
   
58:50 your this and that, să facem asta sau aia, să încetăm
end while living? cât încă trăim.
   
58:55 Therefore then living is dying. Deci a trăi este a muri.
   
59:01 You understand? Înţelegeţi?
   
59:03 Not living and ultimately die. Nu a trăi şi apoi a muri.
   
59:07 I wonder if you follow this. Mă întreb dacă mă urmăriţi.
   
59:09 Living means the dying A trăi înseamnă a muri
   
59:13 otherwise you are not alive. altfel nu suntem vii.
   
59:23 And most of us are frightened of dying Şi mulţi dintre noi se tem de moarte
   
59:28 because we have never pentru că nu am apucat să trăim
been able to live properly, cu adevărat,
   
59:38 we have never lived. nu am trăit deloc.
   
59:42 But we have lived in conflict, Am trăit în conflict, în luptă, durere,
in struggle, in pain, in anxiety, etc. anxietate, etc.
   
59:52 So we call that living. Şi numim asta viaţă.
   
59:56 Living is not all that. Viaţa nu este asta.
   
1:00:03 So, if all that can be ended Dacă punem punct atunci trăim.
then there is living.  
   
1:00:09 So you are then living and dying. Atunci trăiţi şi muriţi.
   
1:00:13 They go together, Ele există împreună ca o floare
like a flower with perfume, care are parfum,
   
1:00:21 the perfume is not away parfumul nu este separat de floare
from the flower,  
   
1:00:26 it is there. este acolo.
   
1:00:28 And this is actual Şi asta înseamnă sfârşitul senilităţii
ending of senility,  
   
1:00:35 if you want to go into it very deeply, dacă vreţi să discutăm despre asta
   
1:00:39 so your mind never gets old. şi mintea nu îmbătrâneşte niciodată.
   
1:00:45 A machine with internal combustion, O maşinărie cu combustie internă
like a car, ca de exemplu o maşină
   
1:00:52 is always wearing itself out se mişcă datorită fricţiunilor.
because of friction.  
   
1:01:00 But when there is Dar când nu există fricţiuni
no friction whatsoever  
   
1:01:06 the mind keeps... mintea menţine....
   
1:01:13 But it is not your mind, Dar nu este mintea voastră
   
1:01:17 it is the human mind. este mintea umană.
   
1:01:19 I wonder if you understand this. Mă întreb dacă înţelegeţi asta.
   
1:01:23 Because you, your mind Pentru că voi, mintea voastră
is the result of a million years, s-a format în milioane de ani
   
1:01:32 your mind is the mind of the Indian, este mintea unui Indian, Chinez, Rus,
of the Chinese, Russian,  
   
1:01:39 the other human beings, a altor fiinţe umane,
   
1:01:43 because they go through similar pain, pentru că şi ele trec prin aceleaşi
anxiety, sorrow, pleasures, dureri, anxietăţi, regrete, plăceri,
   
1:01:49 occasional joys and occasional love. bucurii şi iubiri ocazionale.
   
1:01:56 So our brain, our mind Deci creierul vostru, mintea voastră
is the mind of humanity. este mintea umanităţii.
   
1:02:03 If you can understand Dacă puteţi înţelege acest fapt
that one real fact,  
   
1:02:10 then we will live atunci vom trăi fără separare
without any division,  
   
1:02:16 which is causing care cauzează atâta dezordine în lume.
such disaster in the world.  
   
1:02:24 Now with regard to reincarnation, Cu prvire la reîncarnare,
   
1:02:28 what is it that reincarnates? ce anume se reîncarnează?
   
1:02:33 That is, I am living, I shall die Adică, trăiesc, voi muri
   
1:02:38 and I hope next life şi sper că în următoarea viaţă
   
1:02:42 I will have an opportunity o să pot trăi într-o casă mare.
to live in a bigger house.  
   
1:02:46 Please, no. Nu, vă rog.
   
1:02:48 Or a better life, more money, Sau o viaţă mai bună, mai mulţi bani,
this or that or the other. una ori alta.
   
1:02:53 Now, what is it that continues? Ce anume continuă?
You understand my question? Înţelegeţi întrebarea?
   
1:03:00 Please, this you have Trebuie să vă gândiţi serios la asta.
to think it out together carefully.  
   
1:03:04 I have lived fifty years, Am trăit 50, 30 sau 100 de ani.
thirty years, a hundred years.  
   
1:03:09 I have accumulated a great deal Am acumulat multe informaţii, cunoaştere.
of information, knowledge.  
   
1:03:12 I have struggled, M-am luptat, am încercat să fiu virtuos.
I have tried to be virtuous,  
   
1:03:15 I have tried to be all that. Am încercat să fiu toate astea.
   
1:03:23 And there is this accumulated entity. Şi am devenit o entitate.
   
1:03:29 The ‘me’ that has accumulated, Acel "eu" care s-a acumulat,
   
1:03:33 struggled, achieved, experienced, s-a luptat, a dobândit, a experimentat,
   
1:03:38 been through sorrow, depression, a trecut prin regrete, depresie,
   
1:03:41 poverty, every kind of penury. sărăcie, chiar anumite lipsuri.
   
1:03:47 And I die. Şi apoi mor.
   
1:03:51 And I say to myself, Şi imi spun:
   
1:03:54 ‘Why shouldn’t I go on, so that "De ce să nu continui ca să îmi fie
I will improve myself next life?’ mai bine în viaţa viitoare?"
   
1:04:03 By good deeds, by... etc., Prin fapte bune, prin...etc, voi
I will be better. deveni mai bun.
   
1:04:08 So what is this centre Acesta este centrul
which has accumulated, pe care l-am acumulat,
   
1:04:16 remembered, suffered, care are amintiri, a suferit
   
1:04:18 what is that centre? ce este acest centru? Înţelegeţi?
You understand?  
   
1:04:20 If that centre has a continuity, Dacă acest centru are o continuitate,
then there is reincarnation. atunci există reîncarnare.
   
1:04:27 It will reincarnate next life, Se va reîncarna în viaţa vitoare,
   
1:04:33 the soul – the Christian, sufletul-creştin,
   
1:04:37 the Hindus have indienii au un alt cuvânt, şi tot aşa.
a different word for it and so on.  
   
1:04:41 But the essence of that Dar esenţa este acest centru, nu-i aşa?
is the centre, right?  
   
1:04:49 You can call it by whatever name Îi puteţi spune cum vreţi voi dar
you like but it is that. asta este.
   
1:04:54 Now what is that centre? Ce este acest centru?
   
1:04:58 Is it permanent? Este el permanent?
   
1:05:03 If it is permanent, Dacă este permanent,
   
1:05:05 it can go on modifying itself, poate continua să se modifice,
changing itself, să se schimbe,
   
1:05:12 but the core of it will go on. dar miezul lui va dăinui.
   
1:05:15 I wonder if you are Mă întreb dacă urmăriţi asta.
following all this?  
   
1:05:17 It is fairly simple. Este foarte simplu.
   
1:05:20 So we have to find out Trebuie să aflăm deci ce este
what that centre is. acest centru.
   
1:05:28 If we say it is the centre of God, Dacă spunem că este centrul lui Dumnezeu,
   
1:05:35 then that centre atunci acest centru crează
which is creating such mischief, aceste daune.
   
1:05:41 God must also be mischievous. Se pare că Dumnezeu este răutăcios.
   
1:05:45 I wonder if you meet all this. Mă întreb dacă v-aţi confruntat cu asta.
   
1:05:50 Or that centre Sau acest centru este menţinut de gând.
is put together by thought.  
   
1:05:57 You understand? Înţelegeţi?
   
1:06:00 The name, the form, the family, Numele, forma, familia,
   
1:06:07 my previous families, fostele mele familii,
my father, mother and so on, mama, tata, ş.a.m.d.,
   
1:06:11 genetically, heredity, genetica, ereditatea,
   
1:06:14 the accumulation of all the pain toată durerea şi regretele acumulate
and sorrow of generations, de generaţii
   
1:06:21 is that centre, formează acest centru,
   
1:06:24 put together by thought. menţinut de gând.
   
1:06:32 I say I am a Hindu. Spun că sunt Hindus.
   
1:06:35 You say you are a Catholic Voi că sunteţi Catolici,
   
1:06:38 because you have been pentru că aţi fost obişnuiţi din copilărie
from childhood trained  
   
1:06:44 to accept Catholicism. să acceptaţi Catolicismul.
   
1:06:47 And I, born in India, if I am stupid Mă nasc în India şi dacă sunt suficient de
enough, I say, ‘Yes, I am a Hindu’. prost spun:"Da, sunt Hindus."
   
1:06:57 So that centre Acel centru este deci rezultatul
is the result of continuous, unor continue
   
1:07:02 modifying movement of thought. modificări de mişcare ale gândului.
   
1:07:10 I know the people who believe in Ştiu că cei care cred în reîncarnare
reincarnation will object to all this vor avea de obiectat
   
1:07:17 because they like to believe pentru că le place să creadă că
that they have a future. există un viitor.
   
1:07:22 It may be illusory, nonsensical, Poate fi iluzoriu, fără sens, dar îi face
but it gives them comfort. să se simtă mai bine.
   
1:07:30 And we all want comfort, Şi toţi vrem confort într-un
in one way or the other. fel sau altul.
   
1:07:37 So, dying means Iar moartea înseamnă şi
the ending of that also. sfârşitul acestuia.
   
1:07:47 And when there is an ending of it, Şi când există un final,
   
1:07:51 the mind is totally different. mintea este total diferită.
   
1:07:55 I wonder if you see. Mă întreb dacă vedeţi asta.
It is no longer accumulating. Nu mai acumulează.
   
1:08:01 It is no longer experiencing. Nu mai experimentează.
   
1:08:06 It isn’t dead, it isn’t static, Mintea nu este moartă, statică,
   
1:08:09 but so alive there is nothing ci atât de vie încât nu mai este
to collect – you understand? nimic de acumulat-înţelegeţi?
   
1:08:22 Then there is the problem now Şi mai este o problemă-nu chiar:
– not a problem:  
   
1:08:26 what is meditation? ce este meditaţia?
   
1:08:32 Please, take proper positions! Vă rog să staţi cum trebuie!
   
1:08:44 I can see it happening! Văd că se întâmplă!
   
1:09:05 You know, man, human beings Oamenii, fiinţele umane au căutat mereu
have always sought,  
   
1:09:13 because their minds are pentru că mintea lor trăncăneşte veşnic,
everlastingly chattering,  
   
1:09:18 everlastingly moving se mişcă continuu de la un lucru la altul,
from one thing to another,  
   
1:09:25 driven by desire, mânată de dorinţa,
   
1:09:28 driven by reward and avoidance, pain, de recompensă şi evitarea durerii,
   
1:09:35 it is always trying to find încercând mereu să găsească
some kind of quietness, o anume linişte,
   
1:09:44 some kind of peace in which at least pace măcar zece minute de linişte.
for ten minutes it can be quiet.  
   
1:09:57 So man has sought this. Omul a căutat deci asta.
   
1:10:02 Go to the church, sit there quietly. Mergeţi la biserică, staţi
  liniştiţi acolo.
   
1:10:10 Go to a marvellous cathedral Sau într-o minunată catedrală
   
1:10:14 when there is no circus going on, când nu este nimeni şi staţi
and be quiet. liniştiţi acolo.
   
1:10:22 And it is a strange fact Este ciudat că în toate aceste biserici
that in all these churches  
   
1:10:27 there is never a moment of quietness, nu există nici un moment de linişte
   
1:10:30 except when it is empty. decât dacă sunt goale.
   
1:10:33 You understand what I am saying? Înţelegeţi ce spun?
   
1:10:36 The priest is doing something, Preotul face ceva, voi la fel,
you are doing something,  
   
1:10:38 everybody is chanting, toată lumea scandează, răspunde,
replying, incense, this, that – este tămâie, asta, aia,
   
1:10:42 never, never quiet, niciodată linişte,
   
1:10:45 except when the cathedral în afară de momentele în care nu
is really empty of human beings. există oameni acolo.
   
1:10:54 The same in the temples, La fel este şi în temple,
   
1:10:57 the same in the mosques. şi în moschei.
   
1:11:00 Is it because Este oare pentru că
   
1:11:07 those people in authority autoritatea din biserici
of the church, temple and so on, temple, etc.
   
1:11:12 never want you to be quiet nu doreşte linişte pentru că începeţi
so that you will begin to question? să vă puneţi întrebări?
   
1:11:16 You understand? Înţelegeţi?
   
1:11:19 Because if you are quiet Pentru că dacă sunteţi liniştiţi aţi putea
you might enquire. să vă întrebaţi.
   
1:11:24 If you are quiet Şi aţi putea începe să aveţi dubii.
you might begin to doubt.  
   
1:11:29 But if you are occupied all the time, Dar dacă sunteţi ocupaţi mereu
   
1:11:33 you never have time to look around, nu aveţi timp să priviţi în jur, să vă
to question, to doubt, to ask. întrebaţi, să aveţi dubii, să întrebaţi.
   
1:11:39 That may be one of the great S-ar putea să fie cea mai mare
tricks of human mind. farsă a minţii umane.
   
1:11:48 So we are asking what is meditation. Ne întrebăm deci, ce este meditaţia.
   
1:11:56 And why should one meditate? Şi de ce ar trebui cineva să facă asta?
   
1:12:01 Is it natural? Este natural?
   
1:12:04 Natural – you understand? Natural-înţelegeţi?
   
1:12:07 Like breathing, Ca respiratul, văzul, auzul.
like seeing, like hearing.  
   
1:12:12 Is it natural? Este natural?
   
1:12:17 And why have we made it so unnatural? Şi de ce am făcut să nu fie natural?
   
1:12:21 Taking postures, Stăm în posturi, urmăm sisteme.
following systems.  
   
1:12:25 Buddhist meditation, Meditaţia budistă, tibetană,
Tibetan meditation,  
   
1:12:30 Christian meditation, creştină
   
1:12:34 the Tantra meditations. sau meditaţiile tantra.
   
1:12:36 You don’t know them perhaps. Poate nu le ştiţi. Unii poate că da.
Some of you may know.  
   
1:12:39 And the meditations Iar meditaţia este stabilită de
set by your favourite guru. un guru preferat.
   
1:12:48 We are asking, Ne întrebăm dacă nu sunt toate
aren’t all those really abnormal? acestea anormale.
   
1:12:58 Are you following? Mă urmăriţi?
   
1:12:59 Why should I take a certain De ce ar trebui să stau într-o anumită
position to meditate? poziţie când meditez?
   
1:13:05 Why should I practise, practise, De ce ar trebuie să practic continuu
practise – to arrive where? să ajung ..unde?
   
1:13:13 You understand my question? Înţelegeţi întrebarea?
   
1:13:15 To follow a system: Să urmăm un sistem:
   
1:13:17 twenty minutes in the morning, 20 minute dimineaţa, la pranz,
twenty minutes in the afternoon,  
   
1:13:20 twenty minutes in the evening, şi apoi seara să ne liniştim mintea.
to have a quiet mind.  
   
1:13:25 Having achieved a little quiet mind Dacă îmi liniştesc puţin mintea,
I can go off mă relaxez
   
1:13:28 and do other mischief all day long. şi fac alte prostii toată ziua.
   
1:13:31 These are actual facts Aceste lucruri sunt reale.
I am telling you.  
   
1:13:41 Is there a way of meditating Există oare o cale de a medita
   
1:13:47 which is none of these things? care diferă de toate lucrurile de mai sus?
   
1:13:50 You understand my question? Înţelegeţi întrebarea?
   
1:14:00 Until now, we say meditation is Până acum am spus că mediaţia înseamnă
to quieten the mind, first, să ne liniştim întâi mintea,
   
1:14:09 to have a mind pentru ca ea să poată observa.
that is capable of observation.  
   
1:14:16 To have a mind Să avem o minte centrată total,
that is completely centred,  
   
1:14:23 completely concentrated. concentrată total.
   
1:14:29 So that there is no thought În care să nu existe decât un gând.
except one thought.  
   
1:14:38 One picture, one image, O poză, o imagine,
   
1:14:41 one centre upon which you are looking. un centru la care să ne uităm.
   
1:14:49 I don’t know if you have Nu ştiu dacă aţi trecut prin toate astea.
gone through all this.  
   
1:14:52 The speaker has Eu m-am jucat cu ele,
played with them,  
   
1:14:58 for half an hour o jumătate de oră cu fiecare din aceste
of each of these meditations, meditaţii,
   
1:15:02 ten minutes, five minutes, zece minute, cinci minute şi degeaba.
and they meant nothing.  
   
1:15:07 So you have to go Aşa că trebuie să vă întrebaţi
into this question –  
   
1:15:09 who is the controller cine controlează şi cine este controlat?
and the controlled?  
   
1:15:16 Are you getting tired? Aţi obosit?
   
1:15:23 Our whole life, Dacă observaţi întreaga noastră viaţă
if you observe, is this – este aşa-
   
1:15:27 controlling and not controlling. a controla şi a nu controla.
   
1:15:33 I must control my emotions, Trebuie să îmi controlez emoţiile,
   
1:15:36 I must control my thinking. gândirea.
   
1:15:39 I can only control my thinking Pot să îmi controlez gândirea doar
by constant practice. printr-o practică constantă.
   
1:15:47 And to practise Şi ca să practic trebuie să am un sistem.
I must have a system.  
   
1:15:50 The system implies Sistemul implică un proces mecanic,
a mechanical process,  
   
1:15:53 making the mind mechanical, care să facă mai mult mintea mecanică
more and more,  
   
1:15:58 and it is already mechanical now - este deja mecanică dar noi
but we want to make it much more vrem mai mult-
   
1:16:05 so that it gradually becomes aşă că ea devine din ce în ce
more and more dull. mai plictisitoare.
   
1:16:12 We go through all this. O să discutăm despre asta.
   
1:16:16 Why? De ce?
   
1:16:20 If you are meditating Folosiţi meditaţia transcedentală
according to TM,  
   
1:16:28 or according to somebody else, sau oricare alta, de ce faceţi asta?
why?  
   
1:16:31 Because you want to have an experience Pentru că vreţi să aveţi o experienţă,
   
1:16:37 either through drugs, fie prin intermediul drogurilor
   
1:16:40 and you know drugs do you harm, -desi ştiţi că vă fac rău-
   
1:16:42 therefore you say no, şi astfel renunţaţi
you put that aside,  
   
1:16:45 but by practising something dar practicând altceva experimentaţi
you will experience something else. altceva.
   
1:16:53 I don’t know if you have ever gone Nu ştiu dacă v-aţi pus problema
into the question of experience; experienţei:
   
1:16:57 why human beings de ce doresc fiinţele umane să
are demanding experience. experimenteze.
   
1:17:15 Either the mind is asleep, Dacă mintea este adormită
   
1:17:20 therefore an experience o experienţă este o provocare.
means a challenge.  
   
1:17:26 Or the mind is awake and therefore Sau mintea este trează şi nu
doesn’t need an experience. are nevoie de asta.
   
1:17:31 I don’t know Nu ştiu dacă mă urmăriţi.
if you are following this.  
   
1:17:35 So one has to find out Trebuie deci să aflăm dacă mintea
if your mind is asleep, este adormită,
   
1:17:40 or bored with the experience sau plictisită de experienţele
that you have, pe care le aveţi:
   
1:17:43 sex, drugs, all the rest sex, droguri şi toate celelalte
of other experiences,  
   
1:17:48 you want something iar voi vreţi ceva dincolo de asta.
far beyond all that.  
   
1:17:52 Because you are always Pentru că tânjiţi după experienţe:
craving for experience:  
   
1:17:56 more delightful, more extravagant, mai încântătoare, extravagante,
the more communicable, etc. de împărtăşit, etc.
   
1:18:05 Why does the mind De ce vrea mintea să experimenteze?
demand experience?  
   
1:18:16 Ask yourself, please. Întrebaţi-vă vă rog.
   
1:18:20 There is only one thing: Există doar un lucru:
   
1:18:23 a mind that is very clear, o minte care este foarte clară
   
1:18:29 is free from all entanglements este liberă de toate complicaţiile,
of attachment and so on, ataşamentele, etc.
   
1:18:36 such a mind is a light to itself. o asemenea minte este propria sa lumină.
   
1:18:40 Therefore it doesn’t Prin urmare nu vrea să experimenteze
want any experience,  
   
1:18:43 there is nothing to experience. nu este nimic de experimentat.
   
1:18:47 You cannot experience Nu puteţi experimenta iluminarea.
enlightenment.  
   
1:18:54 The very idea of experience, Simpla idee de experienţă, este atât
it is such a stupid thing to say, de absurdă
   
1:18:59 ‘I have achieved enlightenment’ "Am atins iluminarea"-nu este corect.
– it is really dishonest.  
   
1:19:11 You cannot experience truth Nu puteţi experimenta adevărul
   
1:19:20 because there must be pentru că trebuie să existe cineva care
an experiencer to experience. să experimenteze experienţa.
   
1:19:27 If there is no experiencer, Dacă nu există cel care trăieşte
  experienţa,
   
1:19:30 there is no experience at all. experienţa nu există.
   
1:19:33 I wonder if you see that. Mă întreb dacă realizaţi toate astea.
   
1:19:37 But we are attached Dar noi suntem ataşaţi de cel care
to our experiencer trăieşte experienţa
   
1:19:42 and therefore we are always şi prin urmare vrem din ce în ce mai mult.
asking more and more.  
   
1:19:49 So meditation generally Iar meditaţia aşa cum este ea
as is accepted now, acceptată acum,
   
1:19:55 is the practice of a system, înseamnă practicarea unui sistem,
breathing properly, respiraţia corectă,
   
1:20:03 sitting in the right position, a sta în poziţia corectă,
   
1:20:05 the lotus position poziţia lotus sau oricare alta,
or whatever position you take,  
   
1:20:10 wanting or craving dorind sau tânjind la experienţe majore
for greater experience,  
   
1:20:14 or the ultimate experience. sau extreme.
   
1:20:20 This is what we are doing. Asta facem.
   
1:20:24 And therefore all that Şi de aceea este o luptă continuă,
is a constant struggle,  
   
1:20:31 a never ending struggle. fără de sfârşit.
   
1:20:35 This never ending struggle Asta nu opreşte lupta avem doar speranţa
is hoping to end all struggles. că o va face.
   
1:20:41 You understand? Înţelegeţi? Uitaţi ce am făcut.
Look what I have done.  
   
1:20:44 I am struggling, struggling, Eu mă lupt, lupt, lupt să opresc lupta
struggling to end struggling,  
   
1:20:49 which is sometime in the future. şi asta este cândva în viitor.
   
1:20:56 See what tricks Priviţi ce truc joc cu mine însumi.
I have played on myself.  
   
1:21:04 I am caught in time. Sunt prins în timp.
   
1:21:09 I don’t say, Nu spun:"De ce să mă lupt?"
‘Why should I struggle at all?’  
   
1:21:16 If I can end this struggle, Iluminarea înseamnă să pun capăt luptei.
that is enlightenment.  
   
1:21:24 To have no shadow of conflict. Să nu mai existe nici umbră de conflict.
   
1:21:33 But we do not want Dar noi nu vrem să facem aceste eforturi.
to make all those efforts.  
   
1:21:41 We are caught in time. Suntem prinşi în timp.
   
1:21:48 And to be free of time is to be A ne elibera de timp înseamnă să fim
free to have pure observation, liberi, pur şi simplu să observăm
   
1:21:58 and then the mind becomes şi atunci mintea devine extraordinar
extraordinarily quiet. de liniştită.
   
1:22:05 You don’t have to make the mind quiet Nu trebuie să reduceţi mintea la tăcere
   
1:22:09 – you understand this? -înţelegeţi?
   
1:22:13 If you end all conflict Dacă puneţi capăt conflictelor mintea
the mind naturally becomes quiet. devine liniştită.
   
1:22:21 And when the mind Şi când mintea este complet liniştită
is absolutely silent,  
   
1:22:29 without any movement of thought fără nici o mişcare a gândului
   
1:22:34 then perhaps you will see something, atunci poate veţi vedea ceva,
   
1:22:36 perhaps there is something poate există ceva sacru dincolo
sacred beyond all words. de aceste cuvinte.
   
1:22:45 And this, Şi asta a căutat omul mereu,
man has sought everlastingly,  
   
1:22:51 something that is beyond measure, ceva care nu poate fi măsurat,
beyond thought, este dincolo de gând,
   
1:22:56 which is incorruptible, este incoruptibil, fără nume, etern.
unnameable, eternal.  
   
1:23:03 That can only take place Şi asta se întâmplă doar când mintea
when the mind is absolutely free este total liberă
   
1:23:09 and completely silent. şi complet liniştită.
   
1:23:15 So one must begin very near Trebuie să începem de aproape
   
1:23:19 – you understand? -înţelegeţi. De foarte aproape.
Very near.  
   
1:23:25 And when you begin very near Şi când începem de aproape
there is no far nu există departe
   
1:23:34 – you understand? -înţelegeţi?
   
1:23:37 When you begin near Când începeţi de aproape nu
there is no distance există distanţă
   
1:23:43 and therefore there is no time. şi prin urmare nici timp.
   
1:23:47 And it is only then Şi doar atunci poate exista ceva sfânt.
that which is most holy can be.  
   
1:23:55 Right, sir. Da.
   
1:24:03 I hope you will all Sper că v-aţi simţit bine.
have a pleasant time.  
   
1:24:20 SUBTITLE TEXT COPYRIGHT 1980 E a escolha dá liberdade?
KRISHNAMURTI FOUNDATION TRUST LTD