Krishnamurti Subtitles

Trăind cu moartea

Brockwood Park - 7 June 1981

Conversation with Pupul Jayakar 20:08 P: Krishnaji, P: Una din întrebări Krishnaji
one of the questions  
   
0:15 which I feel lie care cred că se află adânc
at the very depth  
   
0:22 of the human mind în mintea oamenilor
   
0:26 is the coming to be este cu privire la naştere şi dispariţie.
and the ceasing to be.  
   
0:31 Life and death. Viaţa şi moartea.
   
0:34 It is around these two, În jurul acestora două,
   
0:37 the wonder of birth miracolul naşterii
   
0:39 and the fear of death, şi teama faţă de moarte
   
0:42 that the whole of man's life se învârte întreaga viaţă a omului...
really...  
   
0:50 all his urges, toate temerile, cererile, dorinţele,
his demands, his desires,  
   
0:56 his fears, his anxieties, fricile, anxietăţile se află
rest between these two poles. între aceşti doi poli.
   
1:03 K: Birth and death. K:Viaţă şi moarte.
P: Birth and death. P:Viaţă şi moarte.
   
1:09 At one level, we understand Într-un fel le înţelegem
birth and death,  
   
1:14 but, I think, only dar cred că doar minţile
the superficial mind understands, superficiale fac asta
   
1:20 and unless şi până când nu vom înţelege cu adevărat
we understand at depth  
   
1:24 the whole problem of existence, problema existenţei în întregime
   
1:28 which is held -care se afla între cele două-
between these two,  
   
1:31 the whole problem that lies sfârşitul a tot:
in the ending of anything:  
   
1:38 the fear, the anxiety, frica, anxietatea,
   
1:41 the darknesses and the shadows întunericul şi umbrele care
which surround that one word. înconjoară acest cuvânt.
   
1:47 K: Why do you use K: De ce foloseşti cuvântul "problemă"?
the word 'problem'?  
   
1:55 Why do you make De ce faci o problemă din
   
1:58 that interval between birth intervalul dintre naştere şi moarte?
and death a problem?  
   
2:03 Why do you call it a problem? De ce o numeşti aşa?
   
2:06 P: In itself, birth and death P: Naşterea şi moartea sunt fapte concrete
are facts,  
   
2:11 but the mind can never dar mintea nu se poate desprinde de ele.
leave them alone.  
   
2:16 The mind clings to one Mintea se ataşează de una
and rejects the other. şi o respinge pe alta.
   
2:21 K: No, but I am just asking... K: Dar eu întrebam doar...
P: And therefore the problem. P:De aici apare problema.
   
2:25 K: Why do you use the word 'problem', K: Dar de ce foloseşti
that's what I'm asking. cuvântul "problemă"?
   
2:29 P: Problem is because of the shadows P: Din cauza neclarităţii
which surround one word, care însoţeşte un cuvânt
   
2:35 which is, the joy and splendour adică bucuria şi splendoarea
   
2:38 of what we see as life a ceea ce numim viaţă
   
2:42 and the demand şi dorinţa de a ne agăţa
to hold to it at any cost de ea cu orice preţ
   
2:46 and to evade şi a evita ceea ce înseamnă sfârşit.
that which means an ending.  
   
2:49 K: I understand that. K: Înţeleg asta.
P: That is a problem. P:Asta este o problemă.
   
2:52 Out of it arises sorrow, De aici apare regretul,
   
2:55 out of it arises fear, apare frica, de aici...
out of it...  
   
2:58 K: ...all the misery. K:.....toată mizeria.
P: ...all the demands. P:......toate cererile.
   
3:02 K: So what is the question? K:Şi care este întrebarea?
   
3:04 P: So, how do we explore, P: Cum facem să explorăm, să ne eliberăm
how can we be free  
   
3:10 of these darknesses de aceste neclarităţi care
that surround the word? însoţesc cuvântul?
   
3:13 How can our mind look Cum ar putea mintea noastră
at death with a simplicity să privescă mai simplu moartea
   
3:19 and observe it for what it is? şi să o observe aşa cum este?
   
3:22 But we can never observe it. Dar noi nu putem face deloc asta.
   
3:26 K: So, are you merely considering K: Te referi aici la moarte,
what is death,  
   
3:28 or that great period sau la perioada dintre viaţă şi moarte?
between life and death?  
   
3:36 Are you including Te referi aici la viaţa în sine
the whole process of living,  
   
3:43 with all its complexity, cu toată complexitatea
misery, confusion, sa, mizeria, confuzia,
   
3:47 uncertainty, all that, nesiguranţa, etc. şi apoi la sfârşit?
and the ending?  
   
3:51 Are you concerned Te preocupă
   
3:55 - I am just using -şi folosesc acest cuvânt-
the word 'concerned' -  
   
3:59 to find out să afli ce înseamnă moartea
what death means  
   
4:05 and what this long process şi îndelungata perioadă de luptă,
of struggle,  
   
4:09 conflict, misery, etc. conflict, mizerie
   
4:13 - to which we cling, - de care ne agăţăm pentru
and avoid the other - a o evita pe cealalată-
   
4:16 or are you asking, sau te referi la întreaga mişcare a ei?
the whole movement of it?  
   
4:22 P: You see, P:Vezi
   
4:25 there is a whole movement există această mişcare a existenţei
of existence,  
   
4:29 in which life and death are. în care se află viaţa şi moartea.
   
4:32 But if you take it Dar dacă extinzi scopul
and make the scope so wide,  
   
4:43 I don't think you can get to... nu cred că poţi ajunge...
   
4:52 the anguish la angoasa şi regretul faţă de sfârşit.
and the sorrow of ending.  
   
4:59 K: I see. K:Am înţeles.
   
5:00 P: And I want to investigate P: Şi vreau să vorbim despre regretul
into the sorrow of ending, because... faţă de sfârşit pentru că...
   
5:06 K: Is that all, K: Asta este tot, sau te interesează
or are you inquiring  
   
5:09 - just a minute, -stai un pic-
if one may ask -  
   
5:11 sorrow of ending, regretul faţă de sfârşit, acel regret
ending sorrow,  
   
5:18 or are you inquiring sau te interesează
   
5:21 into the whole process întregul proces al vieţii, morţii,
of living, dying,  
   
5:27 in which is included sorrow, care include regretul, frica şi restul?
fear and all the rest of it?  
   
5:31 P: In that one sentence P: Cred că este corect ce spui
I feel what you say is correct,  
   
5:38 it is the whole movement este întreaga mişcare
of living and dying, dintre viaţă şi moarte
   
5:43 which is existence. adică existenţa.
   
5:45 You talk Tu vorbeşti despre sfârşitul regretului.
of the ending of sorrow.  
   
5:48 K: Yes. K:Da.
   
5:50 P: The ending of sorrow. P: Despre sfârşitul regretului.
   
5:52 I talk of that fear and anguish, Vorbesc despre acea frică şi angoasă
   
5:55 which is the sorrow of ending. care este regretul faţă de sfârşit.
   
5:58 K: Ah, quite, quite, K: Ah, da, da, da.
quite, quite.  
   
6:00 P: You see, the two P: Vezi tu, cele două sunt diferte.
are slightly different.  
   
6:02 K: Yes, I understand. K:Da, înţeleg. Regretul faţă de sfârşit.
The sorrow of ending.  
   
6:05 P: There is a sorrow, such anguish P: Există un regret, o asemenea
of something which is, angoasă a ceva ce este
   
6:09 and something ceasing to be, şi încetează să mai existe
   
6:12 something which ceva atât de minunat,
is so marvellous,  
   
6:14 beautiful, fills one's life, frumos, umple viaţa si
and the knowledge cunoaşterea persoanei
   
6:18 which lurks behind, care se află în spate şi care
that that must end. trebuie să se sfârşească.
   
6:23 K: Now, what is ending? K: Dar ce este sfârşitul?
   
6:29 What do you mean, 'ending'? Ce înţelegi prin "sfârşit"?
   
6:33 What is ending? Ce este sfârşitul?
   
6:35 P: Ending is that: P: Sfârşitul este când: "ceea ce există"
'that which is'  
   
6:40 ceases to be availble nu mai este perceput de simţurile noastre.
to our senses.  
   
6:44 That which exists, sustains, Ceea ce există, susţine, încetează
ceases to be, eternally. să mai fie, pentru totdeauna.
   
6:52 That word 'eternally'. Pentru "totdeauna".
   
6:54 K: What is this? K:Ce este asta?
I don't quite understand it. Nu prea înţeleg.
   
6:56 P: Sir, something is, and, P: Ceva există şi
   
7:01 in the very nature natura sa de a fi,
of its 'isness',  
   
7:07 the ending of that, sfârşitul său
   
7:09 the disappearance of that, dispariţia sa este pentru totdeauna!
for eternity!  
   
7:13 The word 'eternity'... Cuvântul "eternitate"...
   
7:14 K: Why do you use K: De ce foloseşti acest
that word 'eternity'? cuvânt "eternitate"?
   
7:16 P: Because there is P: Pentru că aici există ceva absolut.
an absoluteness in it.  
   
7:19 K: The ending. K:Sfârşitul.
P: In ending. P:Sfârşitul.
   
7:22 There is no tomorrow Nu mai există mâine.
in ending.  
   
7:24 K: Now, just a minute. K: Stai un pic.
Ending what? Sfârşitul a ce?
   
7:29 P: Ending that which sustains. P: Sfârşitul a ceea ce susţine viaţa.
   
7:34 The sorrow Regretul este faţă de acest sfârşit.
is the ending of that.  
   
7:36 K: The ending of sorrow K: Sfârşitul regretului şi sfârşitul...
and the ending...  
   
7:42 what? - is not eternity? ce?- nu este eternitate?
   
7:44 P: No, the sorrow of something P: Regretul că ceva atat de
which is so marvellous, ending. măreţ se sfârşeşte.
   
7:50 K: Wait a minute K: Stai un pic-este oare atât de măreţ?
- is it so marvellous?  
   
7:53 P: Let me come down to something P: Să îţi spun altfel.
which is more direct.  
   
7:56 K: Yes. K:Da.
   
7:58 P: You are. You are, P:Tu eşti. Tu eşti,
   
8:01 and that you should not be iar faptul că s-ar putea să nu
is great anguish. mai fii crează angoasă.
   
8:06 K: Yes. You are... K: Da. Tu eşti.
   
8:08 P: Not 'you are' in general... P: Nu a fi în general...Tu exişti!
You are!  
   
8:14 K: Just a minute, K:Stai un pic, ce înseamnă "exişti"?
what do you mean, 'you are'?  
   
8:16 P: You, Krishnamurti, is. P: Tu Krishnamuri, exişti.
K: All right. K: Ah, bine.
   
8:19 P: And in that word, P: Şi acel cuvânt este o mărturisire
in that statement itself,  
   
8:24 is the tremendous anguish este angoasa că, Krishnamurti
of Krishnamurti ceasing to be. ar putea să înceteze să existe.
   
8:29 K: I understand. K:Înţeleg.
   
8:34 The anguish of K ending, Angoasa sfârşitului
   
8:37 or K in himself ending? sau faptul că, K nu va mai exista?
   
8:42 You follow what I'm saying? Înţelegi ce spun?
   
8:44 P: How do you distinguish P:Dar cum faci disctincţia între ele?
the two?  
   
8:52 K: Death is inevitable K:Moartea este inevitabilă
to this person. pentru această persoană.
   
8:56 Right? Corect?
P: Yes. P:Da.
   
8:59 K: He is going to end some day. K: La un moment dat totul se va sfârşi.
P: Yes. P:Da.
   
9:04 K: To him it doesn't matter. K:Pentru el nu contează.
P: Yes. P:Da.
   
9:09 K: There is no fear, K:Nu există frică, angoasă
no anguish,  
   
9:13 but you look at that person dar tu priveşti persoana şi spui
and say,  
   
9:17 'Oh my God, "Of Doamne va muri."
he's going to die.'  
   
9:21 P: Yes. P:Da.
   
9:21 K: So the - if I may use K: Deci angoasa-dacă pot folosi cuvântul
that word 'anguish'  
   
9:25 as you used the word în sensul dorit de tine-este a ta.
- is your anguish.  
   
9:29 P: Is my anguish. P:Este angoasa mea.
K: Yes. Now, why? K:Da. Şi de ce?
   
9:35 P: Isn't it? P: Nu este?
   
9:36 K: Why should it be? K:De ce ar trebui?
P: It is. P:Este.
   
9:39 K: No, don't... K: Nu, nu...
P: Why do you ask why? P: De ce întrebi "de ce"?
   
9:42 K: No, I am interested, K:Mă interesează, vreau să ştiu de ce...
I want to know why...  
   
9:47 Someone dies, Cineva moare...
   
9:51 whatever he is, indiferent cine, un om frumos, urât, etc.
beautiful, ugly, all that,  
   
9:56 a human existence fiinţa umană din acea persoană.
contained in that person.  
   
10:00 And he dies, Moare şi asta este inevitabil.
which is inevitable.  
   
10:04 And I look at that person, Şi mă uit la acea persoană,
I've lived with that person, am trăit cu ea,
   
10:12 I love that person, o iubesc şi persoana moare.
and that person dies.  
   
10:17 I am in anguish. Right? Şi eu am o angoasă. Corect?
P: Yes. P:Da.
   
10:23 K: Why? K:De ce?
   
10:27 Why am I in a terrible state De ce mă aflu într-o stare groaznică
   
10:31 - anguish, tears, -angoasă, lacrimi, singurătate-
desperate loneliness -  
   
10:36 why am I in sorrow? de ce regret?
   
10:46 We are not discussing Nu discutăm despre asta intelectual.
this intellectually.  
   
10:49 P: No. P:Nu.
K: No. K::Nu.
   
10:50 I am talking about it Este mai serios de atât. De ce fac asta?
much more seriously. Why should I?  
   
10:55 I have lost that person. Am pierdut persoana.
He has been dear to me, Mi-a fost dragă,
   
11:00 companion, prieten, etc
all the rest of it,  
   
11:04 and he comes to an end. şi se termină.
   
11:07 I think it is really important Cred că este important
to understand the ending. să înţelegem sfârşitul.
   
11:17 The ending. Sfârşitul.
   
11:21 Because there is Pentru că apare ceva nou
something totally new  
   
11:24 when there is an ending, în acest sfârşit.
to everything.  
   
11:30 P: That is why I asked: P: De asta spun că nu poţi întreba de ce.
you cannot ask the why of it.  
   
11:35 K: No, why is merely put K: Nu, este mai degrabă o interogare.
as an inquiry.  
   
11:42 P: But isn't it inevitable? P:Dar nu este inevitabil?
   
11:47 He that was the perfume Cel care a fost esenţa
of my existence, ceases. existenţei mele, dispare.
   
11:54 K: Yes, I loved him. K:Da, l-am iubit.
P: Yes. P:Da.
   
11:55 K: He was my companion K: Mi-a fost partener-sexual, etc-
- sexually, and all the rest of it -  
   
12:01 in whom I felt full, rich. şi m-am simţit bine.
P: Yes. P:Da.
   
12:06 K: And that person K:Şi persoana dispare.
comes to an end.  
   
12:11 Right? Corect?
P: Isn't it sorrow? P:Şi ăsta nu este regret?
   
12:15 K: It is. K:Este.
   
12:18 My son dies, or my brother dies, Când fiul, fratele moare
it is a tremendous sorrow. există un regret imens.
   
12:24 P: Yes. P:Da.
   
12:28 K: I shed tears, and anxiety, K:Lăcrimez şi sunt anxios
   
12:31 and the mind then says, iar mintea spune "Trebuie
'I must find comfort', să găsesc alinare"
   
12:35 and invents the idea şi inventez ideea că ne
that I will meet him next life, întâlnim în altă viaţă
   
12:38 and all that stuff begins. şi reîncepem să trăim împreună
   
12:41 Now, I am asking myself Şi eu mă întreb
   
12:45 why man carries de ce are omul acest regret.
this sorrow with him.  
   
12:52 I know it is sorrowful, Ştiu că este regretabil, devastator.
I know it is devastating.  
   
12:58 It is as though the whole Ca şi cum întreaga existenţă
existence has been uprooted. ar fi zdruncinată.
   
13:05 It's like a marvellous tree Ca şi cum un copac puternic este doborât
torn down in an instant,  
   
13:11 cut down in an instant. şi tăiat. Asta se întâmplă.
That has happened.  
   
13:19 I think I am in sorrow Cred că regret
   
13:22 because I have never pentru că nu am înţeles
really understood, deeply, niciodată pe deplin
   
13:25 what is ending. ce este acest sfârşit.
   
13:30 I have lived forty, Am trăit 40, 50, 80 de ani.
fifty, eighty years.  
   
13:36 During that period I have never Şi în tot acest timp nu am
realised the meaning of ending. înţeles ce înseamnă sfârşitul.
   
13:44 P: I understand. P:Înţeleg.
   
13:46 K: The ending, KSfârşitul
   
13:51 putting an end to something cum se termină ceva ce mi-a fost drag.
which I hold dear.  
   
14:02 Say, for instance, Adică, credinţa în sfârşitul total
totally ending belief,  
   
14:09 totally ending attachment. sfârşitul ataşamentului.
   
14:15 The ending of it; not... Sfârşitul lui, nu...
   
14:19 the ending of it sfârşitul acestuia
   
14:21 in order to continue şi continuarea în alt mod.
in another direction.  
   
14:29 P: What makes the mind P: Ce împiedică mintea să accepte...
incapable...  
   
14:35 K: ...of ending. K:...sfârşitul.
   
14:37 P: Of ending. P:Sfârşitul.
It is a question which... Este o întrebare care...
   
14:41 K: It's fear, of course. K:Este desigur, frica.
   
14:47 For example De exemplu
   
14:49 - I am just taking -dau un exemplu oarecare
a very ordinary example  
   
14:53 which is common comun tuturor-
to all of us -  
   
14:57 to end completely, sfârşitul total fără motiv sau direcţie,
without any motive and direction,  
   
15:02 attachment, ataşamentul,
   
15:11 with all its complexity, cu toată complexitatea
with all its implications, şi implicaţiile sale,
   
15:18 to have no attachment să nu ne ataşăm de nimic,
to anything,  
   
15:25 to your experience, to your de experienţe, amintiri, cunoaştere.
memory, to your knowledge.  
   
15:29 That's what's going to happen Asta se întâmplă când vine moartea!
when death comes!  
   
15:39 After all, Sfârşitul cunoaşterii
ending to knowledge  
   
15:45 - and that is -de asta se ataşează oamenii-
what one is clinging to -  
   
15:51 the knowledge ideea că acea persoană va muri.
that that person dies.  
   
15:56 I have lived with him, Am trăit cu el, mi-a fost drag,
I have cherished him,  
   
15:59 I have looked after him, am avut grijă de el, am trăit...
we have been tremendously...  
   
16:04 - all that - -toate acestea-
   
16:05 the beauty and the conflict frumuseţea şi conflictul şi restul.
and all that's involved.  
   
16:10 And to end totally, absolutely, Să pot pune capăt total acestor amintiri.
to the memory of all that.  
   
16:24 That is death. Right? Asta este moartea. Corect?
   
16:27 That is Asta se va întâmpla
what is going to happen  
   
16:31 when my son, brother, când fiul, fratele, soţia, soţul moare.
wife, husband, dies.  
   
16:40 P: You have often said, P:Ai spus adesea
   
16:48 'Living, " Când trăieşti intri în casa morţii".
enter the house of death'.  
   
16:51 K: Yes. K:Da,
P: You have used that phrase. P: Ai folosit fraza asta.
   
16:54 What is exactly meant by it? Ce anume înseamnă?
   
16:56 K: Yes, I have done it. K: Da, am făcut asta.
P: What is meant by it? P: Ce anume înseamnă?
   
17:00 K: Meant by that: K: Înseamnă să inviţi
to invite death while living. moartea în timp ce trăieşti.
   
17:05 Not commit suicide, Nu vorbim de suicid
I am not talking of that,  
   
17:08 or take a pill and exit. sau să iei o pastilă şi gata.
   
17:13 I am talking of ending. Vorbesc despre sfârşit.
   
17:22 I think Cred că este foarte important asta.
it is very important, that.  
   
17:24 The word itself contains Cuvântul însuşi are un sens profund:
a depth of meaning:  
   
17:30 the ending of something. sfârşitul a ceva.
   
17:36 The ending of memory Sfârşiul amintirilor
   
17:39 - I am taking that -ca să dau un exemplu simplu.
as a simple example.  
   
17:42 The memory of an experience Sfârşitul unei experienţe
which I have cherished, de care m-am ataşat
   
17:50 hold on to, something that m-am agâţat, ceva care mi-a dat plăcere
has given me a great delight,  
   
17:54 a sense of depth and wellbeing. o stare de bine.
   
17:58 And to that memory I cling. Mă agăţ de acea amintire.
   
18:05 And I am living in that memory, Şi trăiesc cu acea amintire
   
18:07 though I do ordinary work în timpul vieţii mele şi când muncesc
   
18:10 and go to the office merg la birou
or whatever it is,  
   
18:12 but that memory dar amintirea este atât de dragă,
is so endearing,  
   
18:16 so extraordinarily vital, extraordinar de vie şi mă agăţ de asta.
I hold on to that.  
   
18:22 And therefore I never find out Şi astfel nu aflu niciodată
what it means to end. de înseamnă a termina.
   
18:33 I think there is a great Cred că există ceva aici, aşa simt
deal in that, at least I feel,  
   
18:36 there is a great deal există ceva aici cu privire la sfârşit
in the sense of ending, every day,  
   
18:42 everything that you have cu privire la tot ce am
psychologically gathered. acumulat psihologic.
   
18:53 P: Attachment... P:Ataşamentul...
   
18:59 you can end. putem renunţa la el.
   
19:01 K: That is the ending, K:Ăsta este finalul, moartea!
that is death!  
   
19:03 P: That is not death. P:Asta nu este moartea.
   
19:07 K: What would you call death? K: Ce anume înţelegi
  prin moarte?
   
19:08 The organism coming to an end? Moartea organismului?
   
19:11 P: Death... P:Moartea...
   
19:14 K: Or the image K: Sau ce imagine am
that I have built about you? construit despre tine?
   
19:18 P: You see, when you reduce it P: Când spui asta aş zice
to that, I would say  
   
19:21 the image imaginea pe care am
which I have built about you. construit-o despre tine.
   
19:24 But it is Dar e mai mult decât atât.
much more than that.  
   
19:27 K: What is much more? K: Adică?
   
19:29 There is of course Sigur că există mai mult decat atât
much more than that,  
   
19:31 but I am just eu doar mă întreb.
inquiring into it.  
   
19:34 P: Much more than that. P:Mult mai mult.
   
19:35 K: That is, K:Am trăit împreună,
I have lived with you,  
   
19:38 cherished you, te-am adorat, etc.
and all the rest of it,  
   
19:40 and the image of you iar imaginea ta este
is deeply rooted in me. adânc întipărită în mine.
   
19:48 P: Yes. P:Da.
   
19:50 K: And K:Şi
   
19:54 - I am not talking about... - -nu vorbesc despre...
   
19:56 you die, and that image faptul că mori iar imaginea
gathers greater strength, se conturează şi mai mult
   
20:05 naturally. desigur.
   
20:06 P: Yes. P:Da.
   
20:10 K: I put flowers to it, give poetic K: Aşez flori, scriu versuri, etc.
words to it, and all that.  
   
20:19 But it is the image Dar asta este doar imaginea care trăieşte.
that is living.  
   
20:24 And I am talking about Iar eu voresc despre
the ending of that image. sfârşitul acestei imagini.
   
20:31 P: Sir... P:Domnule...
   
20:32 K: Because I cannot... K:Pentru că eu nu pot...
   
20:34 the mind cannot enter mintea nu are acces la o altă dimensiune
into a totally new dimension  
   
20:39 if there is a shadow of memory dacă există o umbră a unei amintiri.
of anything.  
   
20:54 Because 'that' is timeless, Pentru că "acela" este în afara timpului
   
20:58 'that' is eternal. "acela" este etern.
   
21:04 And, if the mind is Iar ca mintea să intre în "acel" ceva
to enter into 'that',  
   
21:07 it must not have trebuie să dispară orice
any element of time in it. element legat de timp.
   
21:18 I think this is logical, Cred că este logic şi raţional.
rational.  
   
21:23 And what is it we object to? Şi la ce reacţionăm noi?
   
21:26 P: But life is not... is not lived... P: Dar viaţa nu este..nu este trăită...
K: Of course not. K:Sigur că nu...
   
21:30 P: ...on the logical and rational... P...în termeni logici şi raţionali...
K: Of course not. It is not. K:Sigur că nu este. Nu este.
   
21:33 P: I mean, logic and rational... P: Adică logic şi raţional...
   
21:36 K: Of course, it is not, K: Sigur, nu este, dar este
but the ending of everything sfârşitul a tot
   
21:43 that you have gathered ce ai acumulat psihologic, adică timpul.
psychologically, which is time.  
   
21:48 And to understand that which is Iar pentru a înţelege ceea
everlasting, without time, ce este veşnic, fără timp
   
21:52 the mind must be mintea trebuie să se
free of all that. elibereze de toate astea.
   
21:55 That's all I am saying. Asta vreau să spun.
   
21:57 And therefore Trebuie deci să existe un sfârşit.
there must be ending.  
   
22:08 P: Therefore then P: Deci nu explorăm sfârşitul?
there is no exploration into ending?  
   
22:13 K: Oh yes. K:Ba da.
   
22:15 P: What is P:Şi cum anume facem asta?
the exploration into ending?  
   
22:18 K: No. K:Nu.
What is ending? Ce este sfârşitul?
   
22:27 Ending to continuity. Sfârşitul continuităţii.
   
22:32 P: That is really the... P: Asta este....
   
22:39 K: The continuity K: Continuitatea unui anumit gând,
of a particular thought,  
   
22:44 a particular direction, a unei direcţii,
   
22:47 a particular desire. o anumită dorinţă.
   
22:58 It is these Acestea dau continuitate vietii.
that give life a continuity.  
   
23:03 The birth and the dying, Naşterea şi moartea în acel interval
in that great interval  
   
23:08 there is a deep continuity, conduc la continuitate, ca la un râu.
like a river.  
   
23:17 The volume of water Volumul de apă dă frumuseţea unui fluviu
makes the river marvellous,  
   
23:24 I mean, like the Ganga, precum Gangele, Rinul, etc
like the Rhine, and so on,  
   
23:31 the great rivers of the world, marile fluvii ale lumii, Amazonul, etc.
the Amazon, and so on.  
   
23:36 But we live on the surface Dar noi trăim la suprafaţa acestui
of this vast river of our life. mare fluviu al vieţii noastre.
   
23:48 And to see the beauty of that. Şi am putea vedea frumuseţea lui.
   
23:53 And we cannot see it if we are Doar dacă nu ne aflăm la suprafaţa sa.
always on the surface of it.  
   
23:58 And the ending of it Iar sfârşitul său este
is the continuity of the surface. continuitatea suprafeţei.
   
24:03 I don't know if you follow. Nu ştiu dacă înţelegi.
   
24:04 P: Ending of it is the continuity P: Sfârşitul său este
of the surface? continuitatea suprafeţei?
   
24:07 K: No. K:Nu.
   
24:09 P: The ending of it P: Sfârşitul său este
is the ending of the surface. sfârşitul suprafeţei.
   
24:14 K: Ending of the surface. K:Sfârşitul suprafeţei.
   
24:26 P: What dies? P:Ce anume moare?
   
24:38 K: All that I have accumulated, K: Ceea ce am acumulat în
both outwardly and inwardly. interior şi exterior.
   
24:50 I have built a good business Am construit o afacere de succes
   
24:57 which brings me a lot of money, care îmi aduce mulţi bani
   
25:00 I have good taste, am gusturi bune, o casă frumoasă
a nice house,  
   
25:03 nice wife and children, o soţie şi copii minunaţi,
beautiful garden. o gradină superbă.
   
25:12 And, all my life, I have given Şi toată viaţa am continuat să fac asta.
a continuity to that.  
   
25:17 To end that. Să termin cu asta.
   
25:25 P: Sir, may I... you don't mind P: Dar domnule...dacă nu vă supăraţi
if I explore a little bit? ...putem explora un pic?
   
25:30 You mean to tell me Îmi spuneţi
   
25:33 that the death că moartea corpului Krishnamurti
of the body of Krishnamurti,  
   
25:36 the consciousness of Krishnamurti conştiinţa sa se va sfârşi?
will end?  
   
25:41 Please, I am putting Este important să aflu asta.
a great deal of weight in this.  
   
25:45 K: There are two things K: Ai spus două lucruri:
you have said:  
   
25:47 the consciousness of K, conştiinţa lui K
   
25:50 and the ending of the body. şi dispariţia corpului.
P: The ending of the body. P: Dispariţia corpului.
   
25:55 K: The body will end, K: Corpul va dispărea, evident.
that is obvious.  
   
25:58 Using it untimely, accident, Folosit necorespunzător, prin
disease, and so on - that will end. accident, boală, etc-va dispărea.
   
26:05 So, what is the consciousness Ce este deci conştiinţa acelei persoane?
of that person?  
   
26:13 P: This enormous, unending, P: Această compasiune nesfârşită
abounding compassion  
   
26:18 - suppose I take that, dacă pot spune aşa.
put it in those words.  
   
26:20 K: Yes. K:Da.
   
26:24 I wouldn't call that Nu aş numi asta "conştiinţă".
'consciousness'.  
   
26:33 P: I am using the word P: Folosesc cuvântul "conştiinţă"
'consciousness'  
   
26:35 because it is associated pentru că este asociat cu
with the body of Krishnamurti. corpul lui Krishnamurti.
   
26:41 K: Yes, but it's not... K:Da, dar nu este...
   
26:42 P: Because it is associated P: Pentru că este asociat cu
with the body of Krishnamurti, corpul lui Krishnamurti
   
26:45 I can't think of another word. nu mă pot gândi la alt cuvânt.
   
26:48 I can say Pot spune "mintea lui Krishnamurti"
'the mind of Krishnamurti',  
   
26:50 I can say pot spune "conştiinţa'.
'the consciousness'.  
   
26:52 K: Keep to the word K:Să rămânem la cuvântul "conştiinţă"
'consciousness',  
   
26:54 if you don't mind, şi să vedem despre ce este vorba.
and let's look at it.  
   
27:00 The consciousness of a human being Conştiinţa fiinţei umane
is its content. este conţinutul său.
   
27:07 P: Yes. P:Da.
   
27:09 K: Right? K:Corect?
   
27:10 The content is Conţinutul este mişcarea de
the whole movement of thought. ansamblu a gândului.
   
27:19 The learning the language, Limbajul,
   
27:21 the career, cariera, specializările, credinţele,
specialisation, beliefs,  
   
27:25 dogmas, rituals, suffering, dogmele, ritualurile, suferinţele,
pain, anxiety, loneliness, durerile, anxietăţile, singurătatea,
   
27:30 desperate sense of fear, sentimentul disperat de frică
   
27:34 all that is toate astea sunt mişcări ale gândului.
the movement of thought.  
   
27:41 P: Yes. P:Da.
   
27:45 K: If the movement of thought K: Dacă această mişcare încetează
ends,  
   
27:51 consciousness, conştiinţa aşa cum o ştim nou, nu.
as we know it, is not.  
   
28:00 P: But thought, as a movement P: Dar gândul ca mişcare
   
28:04 in consciousness as we know it, în conştiinţă-aşa cum o ştim-
   
28:07 does not exist nu există în mintea lui Krishnamurti.
in the mind of Krishnamurti.  
   
28:11 Let us say it. Să spunem asta.
   
28:13 Yet, there is a state of being Da, există o stare de a fi
which manifests itself care se manifestă
   
28:21 when I am in contact când sunt în contact cu el, sau când eu...
with him, or when I...  
   
28:25 It manifests itself. Se manifestă.
   
28:26 Therefore, whether you use... Deci, ori foloseşti...nu reduce
don't reduce it to thought. asta doar la gând.
   
28:31 K: No, one is very careful K: Nu, sunt atent cum mă exprim.
in pointing out something.  
   
28:37 Consciousness, as we know it, Conştiinţa, aşa cum o cunoaştem noi
   
28:40 is the movement of thought este mişcarea gândului
   
28:42 - ugly, noble, all that. -urât, nobil, etc.
P: Yes, yes, yes. P:Da, da,da.
   
28:45 K: It is movement of thought, K: Este mişcarea gândului, a timpului.
it is movement of time.  
   
28:49 P: Yes. Yes, I see that. P:Da, înţeleg asta.
   
28:52 K: See that very clearly. K:Îţi este clar.
P: Yes. P:Da.
   
28:54 K: That is, K: Conştiinţa umană
the human consciousness,  
   
28:57 as we know it, is that. aşa cum o ştim este asta.
   
28:59 P: Yes. P:Da.
   
29:02 K: When thought, K: Când, după ce se întreabă, gîndul
after investigating, etc., etc.,  
   
29:07 comes to an end ajunge la final
   
29:11 - not in the material world, -nu in lumea materială, ci psihologică-
in psychological world -  
   
29:17 thought comes to an end, gândul se sfârşeşte
   
29:25 consciousness, dar conştiinţa aşa cum
as we know it, is not! o cunoaştem noi, nu!
   
29:32 P: Sir, you can use P: Poţi folosi orice alt cuvânt.
any other word.  
   
29:34 K: I am sticking to that word. K: Îl aleg pe acesta.
   
29:36 P: But there is P: Dar este o stare a fiinţei
the state of being  
   
29:39 which manifests itself care se manifestă ca şi Krishnamurti.
as Krishnamurti.  
   
29:43 K: Yes, yes... K:Da, da.
P: Now, what word shall I use? P: Şi ce cuvânt să folosesc?
   
29:47 K: You are K:Ai perfectă dreptate
perfectly right,  
   
29:49 I am not asking you nu îţi cer să schimbi cuvintele. Dar...
to change words. But...  
   
30:00 You, say for example, Tu spui de exemplu, prin meditaţie
through meditation  
   
30:07 - the real meditation, -cea reală
   
30:09 not the phoney stuff nu cea falsă care este popularizată azi
that's going on in the world,  
   
30:11 the real meditation - meditaţia reală-
   
30:15 you come to a point ajungi la un punct absolut.
that is absolute.  
   
30:19 P: Yes. P:Da.
   
30:23 K: And I see this, I feel it. K: Şi văd şi simt asta.
   
30:30 To me that is Pentru mine este o stare extraordinară.
an extraordinary state.  
   
30:33 The contact... through you, Contactul..prin tine, simt asta.
I feel this immensity.  
   
30:44 And my whole urge, striving, Şi mă străduiesc să prind
says that I must capture,  
   
30:54 have, or whatever word să am, orice cuvânt al tău.Corect?
you use. Right?  
   
30:57 But you have it. Dar este acolo.
   
30:59 Not 'you' have it Nu "îl ai" -este acolo.
- it is there.  
   
31:02 It's not you, Pupulji, having it Nu îl ai tu Pupuji-este acolo.
- it is there.  
   
31:08 It is not yours or mine Nu este al cuiva-este acolo!
- it is there!  
   
31:11 P: But it is there P:Dar este acolo datorită ţie.
because of you.  
   
31:15 K: Ah! K:Ah!
P: You see, sir? P:Vezi domnule?
   
31:17 K: Ah, it is there K: Este acolo dar nu
not because of me - it is there! datorită mie-este acolo!
   
31:21 P: Where? P:Unde?
   
31:31 K: All right. K: Bine, nu are un loc anume.
It has no place.  
   
31:44 P: I can only accept it P: Până la un punct pot accepta asta.
up to a point.  
   
31:47 No, sir, I won't accept it. De fapt, nu, nu accept.
   
31:51 K: First of all, K:Mai întâi nu este al
it is not yours or mine. Right? meu sau al tău. Bine?
   
31:56 P: I only know P:Ştiu doar
   
32:02 that it is manifest că se manifestă în persoana
in the person of Krishnamurti. lui Krishnamurti.
   
32:05 K: Of X. Yes. K:A lui X, desigur.
   
32:08 P: Therefore, when you say P: Şi când spui că nu are un loc anume
it has no place,  
   
32:11 I cannot accept it. nu pot accepta asta.
   
32:13 K: Naturally. K: Evident.
P: It has a place... P:Are un loc...
   
32:16 K: Because you have K: Pentru ca l-ai identificat
identified K with 'that'. pe K cu "acela".
   
32:22 P: But K is 'that'. P:Dar K este "acela".
   
32:24 K: Yes, maybe, but K: Poate că da, însă
   
32:28 K says it has nothing to do tot K spune că nu are legătură
whatsoever  
   
32:31 with K or with anybody cu K sau altcineva-este acolo.
- it is there.  
   
32:41 Beauty Frumuseţea
   
32:44 is not yours or mine, nu este a mea sau a ta, este acolo
it is there,  
   
32:50 in the tree, în copac,
   
32:52 in the flower - you follow? - în flori-mă urmăreşti? este acolo.
it is there.  
   
32:55 P: But, sir, the healing P: Dar vindecarea şi compasiunea
and the compassion  
   
33:00 which is in K care se află în K nu sunt acolo.
is not out there.  
   
33:05 K: Ah, no, of course not. K:Sigur că nu.
   
33:06 P: So the healing P:Deci vindecarea şi compasiunea lui K
and the compassion of K,  
   
33:09 that's what la asta mă refer.
I am talking about.  
   
33:13 K: But 'that' is not K, K: Dar K nu este "acela".
this.  
   
33:19 P: But it is manifest P: Dar se manifestă şi
and it will cease to be manifest, va înceta să se manifeste
   
33:24 that's what I am asking, asta spun.
saying.  
   
33:26 K: Ah, I understand. I get it. K: Am înţeles.
P: Please see this, sir. P: Vă rog să vedeţi asta.
   
33:29 K: Of course, of course. K:Desigur.
   
33:30 I understand Înţeleg ce vrei să spui.
what you are trying to say.  
   
33:34 I question that. Şi mă întreb.
   
33:38 P: What do you mean P: Adică?
you question that?  
   
33:45 K: It may manifest through X. K: Poate se manifestă prin X.
   
33:50 'That' which is manifested Dar "acela" manifestat
   
33:54 or which is manifesting, sau care se manifestă nu aparţine lui X.
doesn't belong to X.  
   
34:05 P: May not belong to... P: Poate nu aparţine lui...
   
34:07 K: It has nothing to do K: Nu are nici o legătură cu K, X,
with K, X.  
   
34:13 P: I'm prepared P: Pot accepta şi asta
to accept that also,  
   
34:16 that it does not belong to K. că nu îi aparţine lui K.
   
34:19 But K and 'that' Dar K şi "acela" sunt inseparabili.
are inseparable.  
   
34:22 K: Yes, all right, but, you see, K: Da, bine, dar vezi tu
   
34:26 when you identify 'that' când identifici acel "ceva"
with the person... cu o persoană..
   
34:33 P: I can't... P:Nu pot...
   
34:35 K: ...not separate. You see, we are K:....să îi separ. Este o
entering into a very delicate thing. problemă delicată asta.
   
34:39 P: Yes, I want to go P: Da, vreau să mergem încet.
slowly into it.  
   
34:43 K: Quite. K:Tocmai.
   
34:45 P: You see, P:Vezi tu,
   
34:52 take the Buddha, de exemplu Buda
   
34:54 whatever the Buddha indiferent de conştiinţa sa
consciousness was,  
   
34:57 or was manifesting through him, sau care s-a manifestat prin el
   
34:59 it has ceased to be. a încetat să mai existe.
   
35:01 It has ceased to be, A încetat ca manifestare.
in terms of manifesting.  
   
35:04 K: I question it. K: Mă îndoiesc de asta.
   
35:08 I doubt if... Mă îndoiesc că...
   
35:10 Not... Nu...
Let's be very careful. Trebuie să fim foarte atenţi.
   
35:14 You say Tu spui
   
35:17 - let's talk about the Buddha -să vorbim despre Buda nu despre mine-
rather than me -  
   
35:22 you say the consciousness tu susţii că acea conştiinţă
of that person, Buddha, a persoanei Buda
   
35:27 ceased when he passed away. a încetat să existe când a murit.
   
35:32 Right? Corect?
   
35:34 It manifested through him. S-a manifestat prin el
   
35:37 P: It manifested through him, P: Da, s-a manifestat prin el.
yes.  
   
35:39 K: And he was 'that'. K: Şi el era "acela".
P: He was 'that', yes. P:Da.
   
35:42 K: And when he died, K: Şi când a murit a dispărut "acela".
you say 'that' disappeared.  
   
35:49 P: No, I have no knowledge P: Nu ştiu dacă pot spune că a dispărut.
of saying that it disappeared.  
   
35:53 I only say Spun doar
   
35:56 it could no longer be contacted. că nu a mai putut fi contactat.
See this, Krishnaji. Asta spun Krishnaji.
   
36:01 K: Naturally not. K: Bineînţeles că nu.
   
36:04 P: Why do you say P: De ce spui asta?
'naturally not'?  
   
36:12 K: Because K:Pentru că
   
36:15 - meditation, all that - -meditaţia şi restul- el a fost iluminat
he was illumined  
   
36:18 and therefore it came to him. şi a venit la el.
   
36:20 P: Yes, yes. P:Da, da.
   
36:21 K: Therefore he and 'that' were... K: Prin urmare el şi "acela" au fost...
   
36:24 there was no division. nu a existat separare.
P: Yes. P:Da.
   
36:27 K: I, his disciple, said, K: Eu discipolul său am
'My God, he is dead. spus "Doamne, a murit.
   
36:34 And with his death Şi odată cu moartea lui
that whole thing is over'. totul s-a terminat."
   
36:37 P: Is over. P:S-a terminat.
   
36:39 K: I say it is not. K:Şi eu spun că nu.
   
36:49 That which is good Ceea ce este bun nu se poate sfârşi.
can never be over.  
   
36:58 As evil - if I can use that word Ca şi răul- dacă folosesti
without too much cuvântul fără să implice
   
37:05 darkness involved prea mult întuneric în cuvânt-
in that word -  
   
37:09 evil continues in the world. răul continuă să existe în lume.
   
37:15 Right? Corect?
   
37:16 That evil is totally different Acel rău este total diferit
from that which is good. de ceea ce este bun.
   
37:23 So, the good manifests... Deci binele se manifestă...există mereu
the good will always exist,  
   
37:31 has always existed a existat aşa cum- nu opusul lui-
as - not the opposite of it -  
   
37:38 the evil in itself cum a continuat să existe răul.
has continued.  
   
37:43 P: But we are moving away, sir. P:Dar ne îndepărtăm.
K: I know, I know. K:Ştiu, ştiu asta.
   
37:47 P: Slightly we are moving away. P:Ne îndepărtăm uşor.
   
37:48 K: I am not quite sure, K:Nu sunt sigur de asta
   
37:48 it doesn't matter. nu contează.
Go ahead. Mergem mai departe.
   
37:56 P: You say that it does not P: Spui că nu dispare odată cu...
disappear with the...  
   
38:00 K: Good can never disappear. K:Binele nu dispare niciodată.
   
38:02 P: I am talking of P:Vorbesc despre
   
38:05 that great illumined compasiunea de a exista.
compassion of the being.  
   
38:14 But now I can contact it. Dar acum pot avea contact cu ea.
   
38:17 K: Yes. But you can contact it K:Da. Dar poţi intra în contact chiar
even if that person is not. dacă a dispărut persoana.
   
38:27 That is the whole point. Asta este ideea.
   
38:31 It has nothing to do Nu are legatură cu persoana.
with the person.  
   
38:40 P: What you say about being P: Când spui să fii o lumină pentru sine
a light to yourself,  
   
38:45 is it involved with asta implică contactul
the contacting of that  
   
38:49 without the person? în absenţa persoanei?
   
38:51 What is involved in that, Ce înseamnă când spui
when you say  
   
38:53 it can be contacted poate fi contactat şi fără persoană?
without a person?  
   
38:56 K: Not contacted, K:Nu contactat, este un cuvânt urât.
it's an ugly word.  
   
38:58 It can be perceived, Poate fi perceput, trăit, poate fi...
lived, it can be...  
   
39:04 it is there for you este acolo şi poti ajunge
to reach out and hold. la el, să îl priveşti.
   
39:14 And to reach out Şi pentru a ajunge şi a
and to receive it you must... primi trebuie ca....
   
39:20 thought, as consciousness gândul ca şi conştiinţa aşa cum o ştim
which we know,  
   
39:25 has to come to an end. trebuie să se sfârşească.
   
39:38 Because thought is really Gândul chiar este duşmanul "aceluia".
the enemy of 'that'.  
   
39:53 Thought is the enemy Gândul este evident duşmanul compasiunii.
of compassion, obviously.  
   
40:00 Right? Corect?
   
40:07 And to have this flame, Şi pentru a avea scânteia nu
it demands not a great sacrifice, este nevoie de vreun sacrificiu
   
40:14 this and that, ci de o inteligenţă trează
but awakened intelligence  
   
40:19 which sees care vede mişcarea gândului
the movement of thought,  
   
40:22 and the very awareness of it şi această conştientizare conduce
ends thought. la sfârşitul gândului.
   
40:33 That is what real meditation is. Asta este meditaţia reală.
Right? Corect?
   
40:38 P: What significance then P: Şi atunci care este
has death? semnificaţia morţii?
   
40:43 K: None. K:Nici una.
   
40:49 No, no. Nu, nu. Nu are semnificaţie
It has no meaning  
   
40:53 because you are living pentru că oricum trăim cu
with death all the time. moartea mai tot timpul.
   
41:02 Because you are ending Pentru că mereu terminăm câte ceva.
everything all the time.  
   
41:10 I don't think Nu cred că vedem importanţa
we see the importance  
   
41:13 or the beauty of ending. sau frumuseţea sfârşitului.
   
41:20 We see Noi vedem
   
41:23 the continuity with its waves continuitatea cu valurile
of beauty and with its... sale frumoase şi cu..
   
41:29 all the superficiality. toată superficialitatea sa.
   
41:31 P: Sir, I drive away tomorrow. P: Mâine voi pleca de aici.
   
41:35 Do I cut myself completely Mă desprind total de tine?
from you?  
   
41:37 K: No, not from me. K: Nu, nu de mine.
   
41:40 You cut yourself away Te desparti de "acela" de acea eternitate
from 'that', from that eternity  
   
41:47 with all its compassion cu întreaga sa compasiune, etc
and so on,  
   
41:53 if it is no longer... dacă nu mai este...o amintire.
a memory.  
   
41:58 You understand? Înţelegi?
   
42:03 That's simple, isn't it? Este simplu, nu?
   
42:06 I meet the Buddha. Mă întâlnesc cu Buda.
   
42:11 I have listened to him L-am ascultat cu atenţie.
very greatly.  
   
42:17 He has made Mi-a făcut o impresie puternică.
a tremendous impression.  
   
42:20 In me, the whole truth Şi a rămas în mine ce a spus el.
of what he said is abiding.  
   
42:26 And he goes away. Şi el dispare.
   
42:35 He has told me, very carefully, El mi-a spus foarte atent
   
42:38 'Be a light to yourself'. "Fii o lumină pentru tine însuţi".
   
42:44 So that truth is with me, Iar acel adevăr este în mine
   
42:48 it is the seed este sămânţa care încolţeste în mine.
that is flowering in me.  
   
42:54 So if he goes away, Iar dacă el pleacă sămânţa încolţeşte.
the seed is flowering.  
   
43:01 I may miss him. Poate îmi va lipsi.
I say, 'I am sorry, Spun "Îmi pare rău
   
43:04 he was a friend, era un prieten, am pierdut un prieten"
I have lost a friend,  
   
43:08 or somebody sau cineva la care am ţinut.
whom I really loved.  
   
43:13 But what is important is Dar important este că
   
43:16 that seed of truth sămânţa adevărului, a fost plantată
which has been planted  
   
43:23 by my alertness, awareness, de vigilenţa mea, conştiinţa
intense listening. şi ascultarea mea conştientă.
   
43:29 That seed will flower. Acea sămânţă va înflori.
   
43:34 Otherwise what is the point Altfel ce sens are să o aibă cineva?
of somebody having it?  
   
43:42 If X has Dacă X a devenit iluminat
this extraordinary illumination  
   
43:49 - if we can use that word - - folosim acest cuvânt-
   
43:51 the sense of immensity, imensa compasiune, iubire şi restul
compassion, love, and all that,  
   
43:58 if it is only he, dacă doar el le are
that person has it,  
   
44:01 and he dies, şi moare, care este sensul-care?
what is the point - what?  
   
44:08 P: Sir, may I ask one question? P: Pot să întreb ceva?
   
44:13 What is the reason Care este sensul acestei existenţe?
for his being?  
   
44:17 What is the reason then Care este sensul existenţei sale?
for his being?  
   
44:25 K: What is the reason K: Care este sensul existenţei sale?
for his being, for his existence?  
   
44:29 P: Yes. P: Da.
K: To manifest 'that'. K: Să îl manifeste pe "acela".
   
44:39 To be embodiment of 'that', Să fie întruchiparea "aceluia"
to be... you know, all that. să fie...ştii tu.
   
44:45 Why should there be De ce ar trebui să fie un motiv?
any reason?  
   
44:51 A flower has no reason. O floare există pur şi simplu.
   
44:56 Beauty has no reason, Frumseţea există fără motiv, există.
it exists.  
   
45:01 But if I try to find a reason, Eu încerc să găsesc un motiv, floarea nu.
the flower is not.  
   
45:08 I am not mystifying all this, Nu complic toate lucrurile
   
45:13 putting it all in a fog, să le las într-o ceaţă misterioasă
which becomes mysterious,  
   
45:18 it's not that. nu fac asta.
   
45:21 As I have said, it is there După cum am spus, este acolo
   
45:25 for anyone to reach and to hold it. şi oricine poate ajunge şi
  poate sta acolo.
   
45:33 And so death, Pupulji, Iar moartea Pupuji este ceva...
is something...  
   
45:38 like birth, which must be precum naşterea, care trebuie să fie
   
45:40 an extraordinary event un eveniment extraordinar pentru mamă
to the mother,  
   
45:45 and perhaps to the father, şi poate şi pentru tată
   
45:49 but the birth and death dar naşterea şi moartea
are so far apart sunt atat de depărtate
   
45:57 - you follow? -mă urmăreşti?
   
46:00 And all the travail Şi toată această continuitate
of that continuity  
   
46:09 is the misery of man. constituie mizeria omului.
   
46:14 And if that continuity Şi dacă acea continuitate
   
46:19 can end each day, se poate sfârşi zilnic
   
46:21 you are living with death. trăieşti cu moartea.
   
46:25 Which then is a total Care devine atunci o totală
   
46:29 renewal of something reînoire a ceva care nu are continuitate.
which has no continuity.  
   
46:36 That is why I think De aceea cred că este
it is important to understand important să înţelegem
   
46:40 the meaning sensul cuvântului "sfârşit".
of that word 'ending'.  
   
46:47 Totally ending to experience, Sfârşitul total al experienţei
   
46:54 or that which has been sau ceea ce a fost experimentat
experienced  
   
46:57 and remains şi rămâne în mintea noastră ca amintire.
in the mind as memory.  
   
47:11 Could we go Aş vrea- am făcut asta uneori-
- we've got some more time -  
   
47:16 could we go into the question să ne întrebăm
   
47:22 whether a human being can live dacă o fiinţă umană poate trăi
   
47:26 - apart from physical knowledge, -în afară de cunoaşterea fizică,
   
47:30 driving a car, să conducă o maşină,
   
47:32 writing a letter, să scrie o scrisoare
and all that knowledge - şi restul cunoaşterii-
   
47:34 can he live without poate trăi fără
   
47:41 time and knowledge? timp şi cunoaştere?
   
47:50 You follow what I am saying? Urmăreşti ce spun?
   
47:54 P: Isn't what we said so far, P: Este ce am spus până acum,
that is, living with ending, adică a trăi cu sfârşitul
   
48:01 in the very nature la asta te referi când întrebi asta?
of this question?  
   
48:04 K: Yes. That's why K: Da. De asta am deschis subiectul.
I brought it in.  
   
48:07 P: That is, when the mind P: Adică atunci când mintea
   
48:13 is capable of living este capabilă să trăiască cu sfârşitul,
with ending,  
   
48:18 it is capable of living sfârşitul timpului
with the ending of time  
   
48:23 and the ending of knowledge. şi al cunoaţterii.
K: Yes, that's it. K: Da, asta este.
   
48:26 I mean, this may be Poate că sunt doar cuvinte.
just a lot of words.  
   
48:29 P: No, but, sir, P:Dar domnule, asta nu implică....
doesn't it involve...  
   
48:36 One of the things is: Ideea este că: nu poţi face nimic
you can do nothing about it,  
   
48:41 but you can observe it dar poţi observa şi asculta.
and listen.  
   
48:47 And in... Şi în...
   
48:50 Now I am getting to a little more... Acum vreau să...dacă îmi permiţi.
if I may.  
   
48:53 K: Go ahead. K:Sigur.
P: There is the stream of knowledge. P: Există un curent al cunoaşterii.
   
48:56 K: There is K:Da,există un
the stream of knowledge, yes. curent al cunoaşterii.
   
48:58 P: Stream of knowledge. P:Un curent al cunoaşterii.
   
49:00 When I say: Când spun: pot sau nu fii liber,
can I be free, or not free,  
   
49:04 or hold it, or give it up, pot sta sau renunţa,
   
49:06 it is one element acesta este un element al
of that stream of knowledge acestui curent al cunoaşterii
   
49:09 making that statement. care spune asta.
   
49:11 K: Of course, of course. K:Desigur.
P: Therefore... P:Prin urmare....
   
49:12 K: ...it has no meaning. K:....nu are sens.
P: It has no meaning. P:Nu are sens.
   
49:14 Now, the stream of man's knowledge Iar curentul cunoaşterii
throws up unui om se grăbeşte
   
49:18 - because of challenge -pentru că provocarea sau
or whatever, it throws up. orice altceva, face asta.
   
49:22 The only thing possible Singurul lucru posibil este
is an awakeness o conştientizare
   
49:27 where that throwing up în care dispare acea grabă.
subsides.  
   
49:30 K: And perceiving it, K: Şi prin percepţie, dispare.
it subsides. Quite.  
   
49:32 The flowering of that and dying of it. Înflorirea şi moartea sa.
P: Subsiding. P: Descreşterea.
   
49:34 Is there anything else Poate omul face altceva
really for man to do  
   
49:40 but to be awake în afară de a fi atent la această
to this rising and subsiding? creştere şi descreştere?
   
49:47 K: Are you saying, K: Vrei să zici
   
49:56 to really understand... să înţelegi cu adevărat...
   
49:59 to have that goodness să accepţi- pentru moment-
- let's call it for the moment -  
   
50:04 you can't do anything? că nu poţi face nimic?
   
50:07 Is that what you are saying? Asta spui?
P: You can't do anything. P:Nu poţi face nimic.
   
50:11 K: I am not entirely K:Nu sunt sigur de asta.
sure of that.  
   
50:14 P: That is what P: Asta vreau să ştiu. Spune-mi.
I want to know. Tell me.  
   
50:21 K: Isn't that a rather K: Asta este mai degrabă
   
50:24 ultimate statement: o declaraţie finală: "Nu pot face nimic?"
'I cannot do anything'?  
   
50:30 P: No, sir. Either I can do... P: Nu, domnule. Pot sau nu...
K: Let's find out. K:Să aflăm.
   
50:34 P: You see, P:Vezi tu
   
50:37 either I can do fie pot face- iar următoarea
- then the next question has to be... întrebare ar fi...
   
50:41 K: ...what can I do? K:..ce pot face?
P: What can I do. P:Ce pot face?
   
50:42 K: I understand. K:Înţeleg.
P: If I say I cannot do... P: Dacă spun că nu pot face...
   
50:46 K: What makes you say: K:Ce te face să spui asta: "Nu pot"?
'I cannot'?  
   
50:49 P: Because... P:Pentru că...
   
50:51 K: No, investigate it together, K:Nu,să vedem împreună,
help me, let's investigate. ajută-mă, hai să vedem.
   
50:55 What makes you say, Ce te face să spui "Nu pot face nimic?"
'I can do nothing about it'?  
   
51:00 About what? În legătură cu ce?
   
51:02 P: About this rising out P: Cu ieşirea dinacest curent
of the stream of knowledge. al cunoaşterii.
   
51:05 K: No, no. K:Nu, nu.
   
51:06 P: Yes, that is P: Da, despre asta vorbim.
what we are talking about.  
   
51:09 There is Există un curent al cunoaşterii.
a stream of knowledge.  
   
51:11 K: Yes, there is a stream K: Da, există un curent-asta-i tot.
- that's all.  
   
51:12 Either it expresses itself... Care se manifestă fie...
   
51:14 P: Either I am a separate entity P:Fie eu sunt o entitate
to that stream of knowledge... separată de acest curent...
   
51:18 K: Which you are not. K:Ceea ce nu eşti.
   
51:20 P: In investigating, I see... P: Cercetând, văd..
K: You are not. K:Că nu eşti.
   
51:23 P: ...that one is not. P:...că cineva nu este.
K: That's simple enough. K:Destul de simplu.
   
51:25 P: Now, if I am P: Şi dacă eu sunt curentul cunoaşterii
the stream of knowledge  
   
51:28 then the throwing up atunci graba acelui curent...
of that stream...  
   
51:31 K: I understand. K:Înţeleg, înţeleg asta.
I understand that.  
   
51:32 If you make a statement Dacă afirmi
   
51:36 that I am că eu sunt curentul cunoaşterii
that stream of knowledge,  
   
51:39 and I cannot do şi nu pot face nimic
anything about it because  
   
51:42 it's playing with words. te joci doar cu cuvintele.
   
51:44 P: I understand P:Înţeleg
   
51:45 that, once you verbalise it, că de îndată ce ai verbalizat,
it can become a... poate deveni..
   
51:49 K: Yes. K:Da.
   
51:52 P: But what is possible? P:Dar ce putem face?
What is... Ce este...
   
51:59 What is the state of mind? Care este starea minţii?
   
52:02 K: That's better. K:Aşa este mai bine.
P: What is the state of mind... P:Care este starea minţii...
   
52:08 K: ...that... K:...care...
   
52:09 P: ...that is so sensitive, P:...care este atât de sensibilă
   
52:13 that it is sensitive to the arising atât când apare dar şi când dispare?
as well as the ending?  
   
52:18 You see, there has to... Vezi tu, trebuie să...
K: Ah, why do you use... K: Dar de ce foloseşti...
   
52:22 If it is sensitive, Dacă este senzitiv nici nu apare
it is never arising  
   
52:29 nor ending. nici nu se sfârşeşte
   
52:31 That's why I must be De aceea trebuie să fiu atent.
little careful about it.  
   
52:34 P: That is why I say, P:De asta spun că nu
we don't know that state. cunoaştem acea stare.
   
52:38 I really don't know that state Nu cunosc acea stare în care
where it is so sensitive este atât de senzitiv
   
52:42 that there is no arising. în care nu este prezenţă.
The fact is that there is arising. Simplul fapt că este acolo este prezenţă.
   
52:46 K: Arising. K:Prezenţă.
Just a minute. Stai un pic.
   
52:50 Can't you do something Poţi face ceva în legătură cu asta?
about the arising?  
   
52:56 Not try to change it, try to Nu să încerci să schimbi ci să
   
53:02 modify it or rationalise, modifici sau să raţionalizezi,
escape, all that. să scapi, atat.
   
53:08 Can you not see Poţi oare să vezi cum apare furia
the arising of anger  
   
53:16 and be aware of that, să fii conştient de asta
   
53:21 let it flower and end? să o laşi să se dezvolte
  şi apoi să se termine?
   
53:28 I am using the word Când folosesc cuvantul "dezvolte" vreau să
'flower' in the sense  
   
53:30 not to get violent about it, spun să nu devii violent
   
53:33 hit somebody. să loveşti pe cineva.
See anger arising, Să vezi cum apare furia
   
53:40 see it needs a violent să vezi că vrea să se exprime
expression of that anger,  
   
53:47 and watch the whole movement să priveşti mişcarea acelei furii
of that anger,  
   
53:51 let it flower. şi să o laşi să se dezvolte.
As it flowers it dies, Şi aşa cum se dezvoltă, moare
   
53:56 like a flower, ca o floare
   
53:58 in the morning it's born care se naşte dimineaţa
and dies in the evening. şi moare seara.
   
54:00 P: This, P: Nu am înţeles niciodată asta.
I have never understood.  
   
54:05 The mind which is capable Mintea capabilă să observe
of observing,  
   
54:11 how does anger arise at all? cum apare furia?
   
54:16 You see, how can it Cum pot observa apariţia?
observe an arising?  
   
54:19 K: Wait, wait, wait. K:Stai, stai, stai.
It may be that the mind Poate că mintea
   
54:23 has not understood nu a înţeles mişcarea violenţei.
the whole movement of violence.  
   
54:26 P: No, but I want to ask you P: Nu, dar vreau să te întreb
   
54:28 this is something ceva care m-a preocupat mult.
which has always puzzled me.  
   
54:31 How does one observe Cum poate cineva să observe
- observe -  
   
54:36 without the observer? fără observator?
   
54:38 K: Ah, now you are introducing K:Acum apare ceva nou.
something else.  
   
54:40 P: Because otherwise... P:Pentru că altfel...
K: Of course. K:Desigur.
   
54:41 P: ...you are caught. P:...esti prins.
To observe with the observer... Să observi cu observatorul...
   
54:46 K: Of course. I am talking K:Desigur. Vorbesc despre
generally of a human mind mintea umană în general
   
54:50 which has separated itself care s-a separat pe sine
   
54:53 as the observer ca observator şi observat.
and the observed.  
   
54:56 P: Yes, then you can P: Da, atunci poţi observa
observe the anger arising. cum apare furia.
   
55:00 K: Wait, wait. K:Stai, stai,
So, what happens? Deci, ce se întâmplă?
   
55:02 The mind can do something. Mintea poate face ceva.
   
55:04 P: Yes, you can observe P: Da, poţi observa cum apare furia,
anger arising,  
   
55:10 you can watch poţi privi manifestările sale
its manifestations  
   
55:14 and not interfere şi poţi să nu intervii.
with the manifestations.  
   
55:17 K: Let it wither away. K: Să le laşi să dispară.
P: And then let it subside. P: Şi apoi să descrească.
   
55:18 K: Yes, subside. K:Da.
   
55:20 That you can do. Poţi face asta.
That is all I am talking about. Despre asta vorbesc.
   
55:23 P: That is right. P:Adevărat.
That can be done. Asta se poate face.
   
55:26 And that is what the mind... Şi asta face mintea...o
a mind which we call awake, minte conştientă
   
55:31 that is what the mind does. asta face.
K: Yes. K:Da.
   
55:34 That's all I am saying. Asta spun.
It can do something Poate face ceva
   
55:38 - you follow? - not say, -vezi- nu să spună "Nu pot face nimic".
'I can't do anything'.  
   
55:42 The mind that says, Mintea care spune "Nu pot face nimic"
'I cannot do anything'  
   
55:46 is motionless. este inertă.
   
55:49 Right? Corect?
   
55:56 It is only the mind that says Doar mintea care spune
   
55:57 'I can do something', is acting. "Pot face ceva" acţionează.
   
56:02 It's only the mind that says, Şi doar mintea care spune
'I cannot do anything', "Nu pot face ceva"
   
56:06 therefore it is este absolut tacută.
absolutely quiet.  
   
56:10 But that is... you follow? Dar asta este...mă urmăreşti?
   
56:15 It is like asking a schoolboy, Este ca şi cum ai spune
say, 'Be quiet'. unui elev "Stai liniştit".
   
56:21 Poor chap, he doesn't Dar bietul nici macar nu ştie
even know what it means. ce înseamnă asta.
   
56:24 He is full of vitality, jumping, Este plin de vitalitate, sare,
talking, yelling, crying. vorbeşte, ţipă plânge.
   
56:30 To him that is life. Pentru el asta este viaţa.
   
56:44 So have we, in this dialogue, Am văzut noi oare noi în acest dialog
   
56:51 seen the meaning of death? semnificaţia morţii?
   
56:55 The extraordinary beauty Extraordinara frumuseţe a sfârşitului?
of ending something?  
   
57:18 Even, ending to learning, Chiar şi sfârşitul învăţării,
   
57:32 ending sfârşitul dorinţei de a experimenta,
the demand for experience,  
   
57:39 ending everything that you sfârşitul a orice
   
57:46 have been struggling, a necesitat luptă, dorinţă.
wanting, holding.  
   
57:51 I think, in that, Cred că în asta stă frumuseţea.
there is tremendous beauty.  
   
57:58 That is why I think De aceea cred
   
58:01 death has an extraordinary că moartea are o vitalitate şi
beauty and vitality. este de o frumuseţe extraordinară.
   
58:14 Is that enough? Este asta suficient?
   
58:18 P: Do you think there can be P:Crezi că mintea poate
   
58:24 a learning of the mind, învăţa, mintea însăşi
in the mind,  
   
58:30 to face the ultimate death? să facă faţă acestei morţi?
   
58:39 K: What is there to learn, K: Ce este de învăţat Pupul?
Pupul?  
   
58:42 It's very interesting. Este foarte interesant.
   
58:44 There is nothing to learn, Nu este nimic de învăţat cu
except ordinary things. excepţia câtorva lucruri.
   
58:50 What is there to learn? Ce este de învăţat?
P: No, but the mind... P: Nu, dar mintea....
   
58:54 This statement of yours... Ceea ce afirmi tu....
   
58:57 the mind must receive it că mintea trebuie să o primească
without agitation. fără să se agite.
   
59:02 K: Yes, yes. Without... K:Da, da. Fără...
   
59:05 P: Without agitation. P:Fără agitaţie.
   
59:07 To receive a statement like that Să primească o astfel de
without agitation afirmaţie fără agitaţie
   
59:12 is the only way este singura cale
   
59:14 that, when death comes, ca atunci când vine moartea
there will perhaps be no agitation. să nu existe agitaţie.
   
59:20 K: That's it. That's right. K:Corect, corect.
   
59:23 That's right. Not... Corect. Nu.....
   
59:27 P: I am using the word 'agitation'. P: Folosesc cuvântul "agitaţie".
K: I understand. K:Înţeleg.
   
59:51 Shall we stop? Ne oprim?
Right, it's over. Da. Am încheiat.