Krishnamurti Subtitles

Putem trăi fără povara miilor de zile trecute?

Brockwood Park - 23 June 1982

Conversation with Pupul Jayakar 20:18 P: Sir, I was wondering P: Mă întrebam domnule,
whether one could discuss cine ar putea să discute
   
0:35 the wonder and nature despre miracolul naturii şi minţii umane
of birth in the human mind,  
   
0:41 not birth nu despre naşterea unui copil
as having a baby,  
   
0:50 but a mind that is jaded, old, ci o minte slabă, veche,
incapable of perception, incapabilă de a percepe
   
1:03 can it renew itself, or se poate ea reînoi total,
totally have a new perception? îşi poate schimba percepţia?
   
1:14 I think that is a problem Cred că mai toţi ne confruntăm cu asta.
with many of us.  
   
1:25 As one grows older Pe măsură ce înaitează
one finds în vârstă, fiecare constată
   
1:35 that the quickness că agerimea minţii,
of the mind,  
   
1:40 the capacity to perceive, capacitatea de a percepe
   
1:45 and take in deeply, perhaps dims. şi de a gândi profund se diminuează.
   
1:50 K: Are you asking, K: Întrebi dacă mintea poate fi
is it possible to keep the mind  
   
1:59 very young, foarte tânară şi veche în acelaşi timp?
and yet ancient?  
   
2:07 P: Yes. You used the word 'ancient'. P:Da. Ai folosit cuvântul "vechi".
I also would like to go Şi vreau să cercetăm de asemenea
   
2:12 into the nature of what is meant natura cuvântului, ce înseamnă "vechi".
by the word 'ancient'.  
   
2:22 If we could go into Aş dori să începem cu asta
the nature of that, first,  
   
2:27 because you have pentru că ai folosit termenul
used it,  
   
2:29 and I have heard you şi te-am auzit spunând asta de câteva ori.
use it several times.  
   
2:34 Obviously it is not, Şi evident că acea calitate de vechi
that ancient quality,  
   
2:41 it's unrelated to time as yesterday. nu este legată de timp aşa cum
  este de exemplu ziua de ieri .
   
2:44 K: Yes, let's go into it. K:Da, să cercetăm asta.
   
2:48 P: What is the nature P: Care este natura acestui vechi?
of this ancient?  
   
2:52 K: After all, human brain, K: Natura umană, aşa cum o înţeleg oamenii
as far as one understands,  
   
3:01 and if you have listened to some... şi dacă ai ascultat anumiţi-la televizor,
- on television,  
   
3:06 the scientists talking about oamenii de ştiinţă vorbesc
the quality of the brain despre calitatea creierului
   
3:10 how the brain works and so on - cum funcţionează acesta, etc-
   
3:13 it has its own are propria protecţie naturală,
protective nature,  
   
3:16 protective chemical reaction propriile reacţii chimice când
when there is a shock, este în stare de şoc,
   
3:21 when there is a pain sau durere, etc.
and so on.  
   
3:26 We are after all, Noi suntem ,creierele noastre sunt,
or our brains are,  
   
3:29 very, very ancient, foarte, foarte vechi,
   
3:33 very, very old. foarte, foarte bătrâne.
   
3:36 It has evolved from the ape, Omul s-a dezvoltat din maimuţă, omul...
the human…  
   
3:43 the ape standing up, a evoluat, etc, până acum.
and so on, till now.  
   
3:47 It has evolved through time, A evoluat în timp prin experienţe
through tremendous experiences,  
   
3:53 acquired a great deal a acumulat multe cunoştiinţe
of knowledge,  
   
3:57 both the outward knowledge atât interioare cât şi exterioare
as well as inward knowledge,  
   
4:01 and so it is really şi de aceea este foarte, foarte bătrân.
very, very ancient.  
   
4:05 And it is not, as far as I can Şi din câte înţeleg, văd
understand, as far as I can see,  
   
4:11 it is not nu este un creier personal.
a personal brain.  
   
4:15 It is not my brain Nu există creierul meu şi al tău.
and your brain.  
   
4:19 It can't be. Nu există asta.
   
4:20 P: But obviously P: Dar creierul meu şi al tău au evident
your brain and my brain  
   
4:25 have a different quality o cantitate diferită de vechi în ele.
of the ancient in them.  
   
4:31 K: Wait. Don't let's talk K:Stai un pic. Să nu vorbim acum
of mine or yours for the moment. de al meu sau al tău.
   
4:35 P: By making a statement... P: Când faci o afirmaţie...
   
4:39 K: I am just exploring K: Eu explorez începutul,
the beginning, laying a few bricks. aşez căteva cărămizi.
   
4:47 If that is granted, Dacă este aşa, că suntem foarte bătrâni,
that we are very old,  
   
4:50 very ancient, in that sense, foarte vechi
   
4:57 and that our brains are not şi că nu există creiere individuale
individualistic brains  
   
5:03 - we may have reduced it, -le-am redus la asta, aşa credem
we may think it is individual,  
   
5:09 it is personal, it is 'my brain', este creierul "meu" dar el nu a evoluat
but it can't have evolved  
   
5:15 through time as my brain! în timp ca fiind al meu!
P: No, obviously. P:Evident că nu.
   
5:18 K: I mean, it's absurd to think that. K: Este absurd să credem asta.
P: It's obvious. P:Este evident.
   
5:22 K: No, it may be obvious K: Nu, este evident dar
but most of us think mulţi dintre noi cred
   
5:25 it is a personal brain, că este un creier personal,
it is my brain. că este creierul meu.
   
5:29 Therefore from that is born De aici a apărut întregul
the whole individualistic concept. concept individualistic.
   
5:36 Leave that for the moment. Să lăsăm asta pentru moment.
   
5:38 Now, are we saying Noi spunem că o minte atât de veche
such an ancient mind  
   
5:44 - brain or mind, for the moment -creier sau minte, să lăsăm
leave the mind alone, mintea de-o parte
   
5:48 let's look at the brain - să privim creierul- un
such an ancient brain, astfel de creier vechi
   
5:52 which has been care a fost atât de condiţionat
so conditioned,  
   
5:58 and has lost... or it may be şi şi-a pierdut....sau poate
very, very deeply embedded este foarte adânc ascuns
   
6:05 in the unconscious, in the în inconştient, adânc, că devine
deep down, that it is becoming  
   
6:11 very, very coarse, superficial, foarte, foarte ciudat,
artificial and vulgar. superficial, artificial şi comun.
   
6:21 You follow what I mean? Înţelegi ce spun?
   
6:23 P: But an ancient mind, P:Dar o minte veche, aşa cum o descrii
as you just now said,  
   
6:31 is the result of evolution este rezultatul evoluţiei în timp.
in time.  
   
6:35 K: In time, of course. K:Desigur. Evoluţia înseamnă timp.
Evolution means time.  
   
6:38 P: In time. Now the search P: În timp. Omul a căutat
which has gone on for centuries... să afle timp de secole...
   
6:46 K: Since the beginning of time K: Omul şi-a pus întrebări
man must have asked. încă de la inceputul timpului.
   
6:50 P: ...has been whether it is P:....dacă este posibil să se elibereze
possible to free this of that,  
   
6:56 because with time also is inbuilt pentru că timpul include îmbătrânirea
this ageing quality,  
   
7:04 is built in ea este acolo, cuvîntul vechi este martor.
with the sense of the ancient.  
   
7:07 K: Yes, yes. K:Da, da. Înţeleg întrebarea.
I understand that question.  
   
7:11 P: So are you talking of P: Când spui că este necesar
- when you say it is necessary  
   
7:16 to have an ancient mind - să avem o minte veche
are you talking of a brain vorbeşti despre creier
   
7:22 which has also care are în sine...
inbuilt in it...  
   
7:27 K: The quality of its own K: Calitatea de a se deteriora. Desigur.
deterioration. Of course.  
   
7:33 P: Why is that necessary? P: De ce este aceasta necesară? Aşa este!
It is so!  
   
7:37 K: No, it is so because experience, K: Nu, este aşa datorită experienţei,
   
7:44 knowledge, has limited it, cunoaşterea a adus limitarea,
   
7:52 has conditioned it, condiţionarea, l-a limitat.
has narrowed it down.  
   
7:58 Right? Corect?
   
8:00 The more Cu cât acumulăm mai multă cunoaştere
we acquire knowledge,  
   
8:04 the more there is cu atât este mai mare limitarea.
the limitation of itself.  
   
8:11 P: No, you seem to be P: Înţeleg că spui două lucruri Krishnaji.
implying two things, Krishnaji.  
   
8:18 One is the sense of the ancient, Unul presupune ceva vechi,
as the weight of the past, o greutate a trecutului
   
8:26 which gives it a sense şi asta dă sens expresiei de foarte vechi.
of being very old.  
   
8:31 K: It is old. K:Este vechi.
P: Because it has experienced P:Pentru că a experimentat
   
8:33 for millions of years, milioane de ani şi toate
and all the experiences… aceste experienţe...
   
8:37 K: Which has conditioned it, which K: L-au condiţionat, îngustat,
has narrowed it down - limited. l-au limitat.
   
8:41 P: But the ancient P:Dar vechimea de care vorbeşti
you are talking about,  
   
8:45 are you talking about that te referi la vechimea
   
8:48 which it has experienced experimentată în timp?
through time?  
   
8:52 K: We will go into that. K:O să ajungem şi acolo.
For the moment. Pentru moment însă...
   
8:54 First let us see Să vedem cât de vechi este
how ancient it is  
   
8:58 in the normal în sensul obişnuit al cuvântului.
sense of that word.  
   
9:04 And how it has, in its own Şi cum timp de milioane
million years of experiences, de ani de experieneţe
   
9:12 has limited itself. au condus la limitarea sa.
   
9:16 Therefore there is Există deci calitatea deteriorării sale.
the quality of its deterioration.  
   
9:24 And the modern world, Şi lumea modernă, noi trăim în aceasta,
living in the modern world,  
   
9:27 with all the noise, cu zgomotul, cu şocurile sale teribile
with all the terrible shocks,  
   
9:32 and the agonies of war şi agonia războaielor etc,
and so on,  
   
9:38 has made it still more limited, l-au limitat şi mai mult,
more in conflict. au condus la conflict.
   
9:52 Because the very limitation Pentru că limitarea conduce la conflict.
brings its own conflict.  
   
9:58 P: Sir, there is a mind P: Există domnule o minte căreia
which, because the sense  
   
10:10 of these million years, aceste milioane de ani îi
gives to it a density and weight. conferă densitate şi greutate.
   
10:16 K: Yes, yes, quite. K:Da, sigur că da.
   
10:19 P: Then there is a mind P: Atunci este o minte fragilă.
which is brittle.  
   
10:22 K: Which is? K: Adică?
P: Brittle, which is easily corroded. P: Fragilă, adică uşor de corodat.
   
10:29 K: No, the mind and the brain, K; Nu, mintea şi creierul,
let's for the moment... pentru moment...
   
10:33 Which are you talking about? Despre care vorbeşti?
P: I am talking of the brain. P:Vorbesc despre creier.
   
10:36 K: Brain, don't use K: Atunci nu folosi
the word 'mind'. cuvântul "minte".
   
10:37 P: All right, P:Ok.
I'll use the word 'brain'. O să folosesc cuvântul "creier".
   
10:39 The brain has a certain weight to it, Creierul are o anumită
and a density to it, which... greutate şi densitate care...
   
10:49 K: Yes, a coarseness to it, K: Da, o calitate inferioară,
a heaviness to it - quite. o greutate-corect.
   
10:53 P: A heaviness to it. Now is that P: O greutate. Asta înţelegi prin vechi?
what you mean by the ancient?  
   
10:59 K: What? K:Ce?
   
11:00 P: Is that what you mean P: La asta te referi când spui vechi?
by the ancient?  
   
11:02 K: Not quite. I just want K: Nu chiar. Vreau să
to go into it a little bit, slowly. abordăm subiectul încet.
   
11:12 If we admit that the brain is... Dacă admitem că acest creier este...
by its own evolution, prin evoluţia sa
   
11:19 has conditioned itself, condiţionat
   
11:25 and therefore it has şi astfel are o calitate particulară
the inherent quality  
   
11:31 of its own destruction, de a se distruge pe sine
   
11:38 and whether that quality ne întrebăm dacă ea poate fi oprită
can ever be stopped  
   
11:44 - in the sense - ma refer la deteriorarea creierului-
of its deterioration -  
   
11:49 can the brain cells dacă celulele sale se pot regenera
renew themselves  
   
11:52 in spite of its conditioning în ciuda condiţionării-înţelegi?
- you follow what I am saying? -  
   
11:57 in spite of its agonies, în ciuda agoniei, eşecurilor, mizeriilor,
failures, miseries,  
   
12:03 all the complex modern world lumii complexe în care trăim
in which we live,  
   
12:08 whether that brain dacă acest creier se poate regenera
can renew itself  
   
12:11 so as to achieve pentru a ajunge la cum
its originality. era iniţial, la origine.
   
12:17 Not originality Nu în sensul de individual
in the sense of individuality,  
   
12:20 but originality: ci aşa cum era la origine.
in its origin.  
   
12:24 P: Would you say P: Vrei să spui că un copil
that a baby,  
   
12:29 the brain cells of the baby are un asemenea creier?
are original in that sense?  
   
12:34 K: No. Of course not. K:Nu. Desigur că nu.
Of course not. Desigur că nu.
   
12:37 P: So what is meant by an original… P: Atunci ce înţelegi prin original...
originality of the brain cells? originalitatea celulelor creierului?
   
12:51 K: Let's go into it K: Să aprofundăm un pic.
a little bit.  
   
12:56 What is - the word 'original', Ce înseamnă cuvântul "original"?
what does it mean?  
   
13:01 Unique, special. Unic, special.
   
13:07 P: No, it has a quality of P: Nu, este vorba de a calitatea de iniţial.
'for the first time'.  
   
13:11 K: Pristine quality. K:Adică primar.
P: Yes. P:Da.
   
13:14 K: Original means that. K:Asta înseamnă originar.
Untouched, Neatins,
   
13:20 uncontaminated necontaminat de cunoaştere.
by knowledge.  
   
13:24 P: Yes. P:Da.
   
13:29 K: Can it - that's the question - K: Întrebarea este: poate
can such a brain un asemenea creier
   
13:33 which has been conditioned care a fost condiţionat
for a million, or two million years, timp de milioane de ani
   
13:38 reach that, or wipe away its să ajungă să şteargă
   
13:41 conditioning and reach that quality condiţionările şi să
  ajungă la acea calitate
   
13:43 of the pristine freshness de prospeţime primordială a creierului?
of the brain?  
   
13:50 I don't know, it may be Nu ştiu, poate că întrebarea este greşită.
a wrong question altogether.  
   
13:55 P: But it is... I think, P: Dar este...cred că oamenii
scientifically, they would say de ştiinţă ar spune
   
14:04 that the brain cells că celulele creierului mor permanent.
are dying all the time.  
   
14:08 K: All the time. K:Tot impul.
   
14:09 P: Therefore the number P: Aşa că numărul de celule disponibile...
of brain cells available...  
   
14:15 K: And also K:Dar se şi regenerează.
are renewing itself.  
   
14:18 Apparently certain cells die Unele celule dispar şi altele apar.
and certain cells are reborn.  
   
14:24 It is not: Nu este ca şi cum celuele dispar mereu
dying all the time  
   
14:26 so that the brain şi creierul se face bucăţi şi moare.
goes to pieces, dies.  
   
14:29 P: No, but the very fact P: Nu, dar odată cu vârsta
of ageing is  
   
14:33 that the renewal această regenerare scade..
does not keep...  
   
14:36 K: Yes, that's it. K:Da, aşa este.
   
14:39 Yes - that's the Da, asta este problema, nu-i aşa
whole point, isn't it, really -  
   
14:46 is it possible, for a brain dacă este posibil ca o minte condiţionată
that has been conditioned,  
   
14:52 and has therefore, şi care aşa cum ai spus
as you put it,  
   
14:56 the built-in quality are această caracteristică
of its own deterioration, de a se deteriora
   
15:01 can that quality stop, daca poate înlătura acea caracteristică?
end, disappear?  
   
15:07 P: Yes. P:Da.
   
15:09 K: That is, can the brain keep young, K: Adică, dacă acest creier poate
young in the sense fresh, rămâne tânăr, plin de prospeţime,
   
15:15 alive, has a quality viu, original.
of its originality.  
   
15:20 P: Yes. P:Da.
How would you... Cum ai...
   
15:25 K: ...proceed from that. K:....porni de acolo.
   
15:30 I think we have to go Cred că trebuie să ne întrebăm
into the question,  
   
15:33 what is consciousness? ce este conştiinţa?
   
15:37 Right? Corect?
   
15:39 Because that's part of our brain, Pentru că ea face parte din
part of our whole being, creierul nostru, din noi
   
15:43 which is adică din conştiinţa noastră.
our consciousness.  
   
15:46 Right? Corect?
   
15:49 What is consciousness? Ce este conştiinţa?
   
15:54 Not only being conscious of things, Nu doar a fi conştient de lucruri,
outwardly and inwardly, în interior şi exterior
   
16:04 but the whole content ci întregul conţinut al conştiinţei.
of consciousness.  
   
16:09 Because without the content Pentru că fără acest conţinut
there is no consciousness, nu există conştiinţă
   
16:12 as we know it. aşa cum o ştim noi.
   
16:15 So, can the content, which Poate acest conţinut care
makes up this consciousness, formează conştiinţa
   
16:24 can that content să se oprească
end by itself  
   
16:33 so that there is a totally different şi astfel să existe o dimensiune
dimension to consciousness? total diferită a conştiinţei?
   
16:38 You follow? Înţelegi?
   
16:39 Because the brain or the mind Doarece creierul sau mintea, are
has this quality of consciousness. această calitate a conştiinţei.
   
16:48 Right? Corect?
That is consciousness! Asta este conştiinţa!
   
16:54 The content Conţinutul este conştiinţa.
is the consciousness.  
   
16:57 P: Yes, that is so. P;Da, aşa este.
K: That is so. K:Aşa este.
   
17:00 The content is: pleasure, Conţinutul este:plăcerea,
belief, excitement, credinţa, entuziasmul,
   
17:04 sensation, reactions, senzaţia, reacţia, credinţa, agonia,
faith, agony,  
   
17:09 pleasure, suffering, plăcerea, suferinţa, afecţiunea, etc.
affection, and so on,  
   
17:13 the whole of that toate acestea formează conştiinţa.
is consciousness.  
   
17:18 Right? Corect?
   
17:19 And as long as the content, Atâta vreme cât acest
which is all this, exists, it must, conţinut există, trebuie
   
17:29 because of its conflict, datorită conflictului interior,
its confusion within consciousness, confuziei din conştiinţă
   
17:33 must wear itself out. trebuie să meargă mai departe.
   
17:37 And that's why the brain Şi de asta îmbătrâneşte creierul
becomes old  
   
17:41 - in the sense -adică se perimează şi moare.
old, ageing, dies.  
   
17:46 There is no freshness to it. Nu mai există nimic proaspăt.
   
17:48 P: Now, sir, is the content P: Dar, domnule, este
of consciousness conţinutul conştiinţei
   
17:55 identical with the brain cells? identic cu celulele creierului?
K: Yes. Of course. K:Desigur că da.
   
18:03 P: Then, as the content P: Atunci, pe măsură ce acest conţinut,
of consciousness,  
   
18:07 because of its very nature, datorită naturii sale,
wears itself out... se uzează...
   
18:11 K: ...through conflict. K:....prin conflict.
No, no - be careful. Nu, nu, fii atentă.
   
18:14 P: Yes, P:Da.
I understand that. Înţeleg asta.
   
18:16 That very process Aceste lucruri uzează
is wearing out the brain cells... celulele creierului..
   
18:20 K: ...is conflict - the disturbances, K:.....este conflict- dezordinea,
the shocks, the pressures... şocurile, presiunea..
   
18:25 P: So the physical P: Asa că fizicul şi psihologicul
and the psychological  
   
18:31 are really the same thing sunt de fapt acelaşi lucru.
really there.  
   
18:34 K: Yes. That's right. K:Da. Corect.
   
18:37 Physical reactions, Reacţiile fizice, cele psihologice,
psychological reactions,  
   
18:41 they are both reactions. sunt ambele reacţii.
   
18:42 P: Because the brain P:Pentru că, creierul este fizic.
is physical.  
   
18:44 The content of consciousness Conţinutul conştiinţei este psihologic.
is psychological.  
   
18:48 K: Which is also a process K: Şi acesta este tot un
of the physical. proces al fizicului.
   
18:53 Of course. Desigur.
P: Yes. P:Da.
   
18:57 K: So it is psychological K: Este deci, atât psihologic dar şi fizic
as well as the physical,  
   
19:01 with all their reactions, cu toate reacţiile, aduse de
bring about the thought of pain, gândul de durere,
   
19:05 the thought of agony, de agonie, de plăcere,
the thought of pleasure,  
   
19:09 the thought of achievement, de dobândire, ambiţie, etc.
ambition and so on, so on,  
   
19:12 and belief, faith, şi credinţa, este toate astea!
is all this!  
   
19:15 P: Which creates P:Şi crează dezordine şi...
disturbance and...  
   
19:26 But the nature of the brain cells Dar natura celulelor creierului
is to continually die. este că ele mor.
   
19:30 K: Yes. They carry on, K:Da. Merg mai departe, tradiţia
the tradition carries on. merge mai departe.
   
19:35 P: It is inbuilt, that also is inbuilt. P: Este acolo, face parte din acestea.
K: Of course it's there. K:Desigur că este acolo.
   
19:38 P: Therefore... P:Prin urmare....
   
19:40 K: And also its own protection, K: Şi de asemenea propria protecţie, reacţie,
its own reaction,  
   
19:44 chemical reactions reacţiile chimice- din câte aud-
- from what one hears -  
   
19:49 the cells, celulele prin reacţiile lor
with their reactions,  
   
19:54 they produce their own chemicals produc anumite substanţe
to protect itself. pentru a se proteja.
   
19:58 P: But so is time inbuilt. P: Adică sunt o creaţie a timpului.
   
20:00 K: Of course, after all K:Da, desigur este un produs al timpului.
that is the product of time.  
   
20:04 P: Time is inbuilt P:Timpul se află în celulele creierului.
in the brain cells.  
   
20:06 K: Now the question really is K:Acum, întrebarea este
whether all this consciousness, dacă această conştiinţă
   
20:12 with its content, end, împreună cu conţinutul său, se termină
   
20:16 in the sense: conflict totally end. adică: dacă se termină conflictul.
   
20:22 P: But, with conflict P: Dar dacă se termină conflictul
totally ending, will time end? se termină şi timpul?
   
20:30 K: Yes. After all that is K:Da, în fond asta spun şi
what the sannyasis, the monks, sanyasinii, călugării,
   
20:38 the real thoughtful people have aceşti oameni s-au întrebat dacă
enquired, whether time has a stop. timpul se poate opri.
   
20:45 Right? Of course, they have Corect? Desigur că s-au întrebat asta.
all asked this question.  
   
20:50 P: Yes, but you are P:Da, dar tu vorbeşti acum de timp
talking of time now  
   
20:53 as the psychological ca un proces psihologic al conflictului.
process of conflict.  
   
20:56 K: Conflict, yes. K:Conflict, da.
   
20:57 P: Not time as duration, P:Nu de timp ca durată sau observare, sau...
or the watch, or...  
   
21:00 K: No, no, no. K:Nu, nu, nu.
   
21:04 So what is it Şi deci, ce anume încercăm să înţelegem
that we are trying to find out,  
   
21:08 or rather investigate sau mai bine zis să cercetăm?
together?  
   
21:10 P: What is it that will bring P: Ce anume va determina
   
21:15 this quality of birth această calitate care se naşte
into the mind? în mintea umană?
   
21:21 K: Quality of birth K:Calitatea de a se naşte în sensul...
in the sense…  
   
21:24 No, let's be clear what Să clarificăm ce înţelegi prin "naştere".
you mean by 'birth'.  
   
21:29 A new, a fresh element Că apare un nou element.
entering into it.  
   
21:34 P: Continual - I won't use P: Continuu-nu o să folosesc acest cuvânt.
the word 'continual'.  
   
21:38 K: No, you can't. K;Nu, nu poţi.
P: Let me cut out 'continual'. P: Hai să renunţăm la acest cuvânt.
   
21:41 But a being born and with Dar o fiinţă care se abia se naşte
the freshness of birth,  
   
21:53 and purity of birth… şi este atât de pură...
K: No, wait a minute - careful. K: Stai un pic. Trebuie să avem grijă.
   
21:56 By 'birth' you mean what? Ce înţelegi prin "naştere"?
A baby is born, Un copil care se naşte
   
22:00 and his brain already has şi creierul său are deja
the quality of its father, mother, calităţile mamei şi tatălui
   
22:07 and also the tradition, şi de asemenea tradiţia, este treptat...
it is been gradually...  
   
22:12 bring all that out. totul este evident.
   
22:13 P: But 'birth' also P: Dar "naşterea" are acea calitate, de nou.
has that quality of the new.  
   
22:18 Birth is, it was not, Naşterea este, nu exista şi apoi există.
and it is.  
   
22:23 K: Ah, you are using 'birth' K: Tu înţelegi prin "naştere" ca să clarificăm
in the sense - just let me clear -  
   
22:30 the old being born. că vechiul ia fiinţă.
   
22:35 The ancient mind, O minte veche, un creier vechi,
the ancient brain,  
   
22:39 which is neither care nu este nici al meu şi nici al tău
yours nor mine,  
   
22:42 it is the universal brain, este creierul universal care
is reborn in a baby. se naşte într-un copil.
   
22:48 P: It is reborn in a baby. P: Renaşte prin acest copil.
   
22:50 K: And the baby, as it matures, K: Şi pe măsură ce copilul se
the brain is the common brain. maturizează creierul devine unul comun.
   
22:58 P: But what is reborn P: Dar ce înseamnă renaşterea
in a mind which is free? pentru o minte liberă?
   
23:03 Is it the ancient reborn? Este vechiul care renaşte?
   
23:08 K: No, let's be clear, K: Hai să stabilim clar, Pupulji.
Pupulji.  
   
23:10 First, is it possible to be free Mai întâi este oare posibil să ne
of this conditioning of the brain, eliberăm de condiţionarea creierului
   
23:20 which has brought about care şi-a pregătit propria decădere
its own decay,  
   
23:28 and whether that consciousness şi ne întrebăm dacă acea conştiinţă
can totally end all its conflict. poate renunţa la conflict.
   
23:36 Then, out of that, Apoi ca rezultat, apare o nouă naştere.
comes the new birth.  
   
23:40 I don't know if you follow Nu ştiu dacă mă urmăreşti.
what I am saying.  
   
23:42 As long as my brain - sorry, my Atâta vreme cât creierul meu-pardon-
hay fever - as long as one's brain, cât creierul unei persoane
   
23:52 that is one's consciousness, care reprezintă conştiinţa sa,
is in conflict, se află în conflict
   
23:57 there can be no new element nimic nou nu poate apărea acolo.
entering into it.  
   
24:03 It's obvious. Este evident.
   
24:06 Would you grant that? înţelegi asta?
   
24:10 Not verbally, Trebuie să vezi faptele
but see the fact,  
   
24:13 that as long as I am că atâta vreme cât mă lupt continuu
fighting, fighting, fighting,  
   
24:16 struggling fac asta pentru a deveni cineva.
to become something.  
   
24:18 P: I think P: cred că este evident.
one sees that.  
   
24:20 K: All right. Now if one sees that, K: Bine. Dacă cineva observă asta,
not merely verbally, nu doar la nivel verbal
   
24:25 but actually inwardly sees it, ci se vede pe sine, atunci
then the question arises apare întrebarea
   
24:32 whether it is possible dacă este posibil ca aceste
to end it? lucruri să înceteze.
   
24:36 End, what I mean, Adică suferinţa, teama să ia sfârşit.
end suffering, end fear.  
   
24:41 P: You see, Krishnaji, P: Vezi tu Krishnaji, pericolul
the danger comes in vine din credinţa
   
24:48 that you can end it without că s-ar putea sfârşi fără a se reînoi.
renewal. Please listen, sir. Te rog ascultă.
   
24:56 There is a possibility Există posibilitatea ca aceste
of ending all these things lucruri să se termine
   
25:05 and yet diminishing. şi să se diminueze.
   
25:09 K: Ah, no, we mean two different K: Înţelegem deci două lucruri
things by the word 'ending'. diferite prin "sfârşit".
   
25:20 P: Ending what? P: Sfârşitul a ce?
K: Ending 'that which is'. K: Sfârşitul a "ceea ce este".
   
25:26 P: Ending 'that which is'. P:Sfârşitul a "ceea ce este".
   
25:28 K: Which is my consciousness. K: Adică al conştiinţei mele.
All the thoughts that I have had, Toate gândurile pe care le-am avut
   
25:34 all the complexities tot ce am acumulat
that have been accumulated  
   
25:40 through time, în timp, să se termine.
the ending of that.  
   
25:47 So we will have to be clear Aşa că trebuie să clarificăm
what we mean by ending. ce înţelegem prin sfârşit.
   
25:50 Either you end it Fie închei asta printr-un act
by deliberate act of will, deliberat de voinţă
   
26:00 or deliberate ideal, sau un ideal, scop, printr-un
purpose, by a superior goal. scop superior.
   
26:11 P: You see, Krishnaji, P: Vezi tu Krishnaji, când punem punct
when actually ending happens,  
   
26:17 which is this coming adică stop
to a stop,  
   
26:21 the real standing still mintea devine tăcută
of the mind,  
   
26:28 it happens imediat, fără vreun motiv anume.
without any reason.  
   
26:33 K: Yes. Sometimes, sometimes, K: Da. Uneori. Uneori, să nu ne grăbim.
let's go slowly.  
   
26:38 P: Sometimes it happens P: Uneori se întâmplă fără motiv.
without reason.  
   
26:41 It is not due to any single thing. Fără legătură cu ceva anume.
K: Volition. K: Voinţa.
   
26:46 P: So is it that you P: Te laşi în voia sorţii?
throw yourself to chance?  
   
26:53 K: No, no, no. K: Nu, nu, nu.
Let's be clear first, Pupulji, Să clarificăm Pupulji mai întâi
   
26:59 what do we mean ce înţelegem prin "sfârşit".
by 'ending'.  
   
27:02 Is the ending... does the ending Acest sfârşit...îşi crează opusul?
create its own opposite?  
   
27:08 P: No because... P: Nu pentru că...
K: Careful, let me… K: Uşor, lasă-mă…
   
27:11 We generally mean that. La asta ne referim în general.
I end this, in order to get that. Termin cu ceva să obţin ceva.
   
27:15 P: No, I am not talking P: Nu, eu nu mă refer Ia
of that ending. acest gen de sfârşit.
   
27:18 K: So, I mean by ending the total K:Mă refer la acel sfârşit în care
perception of 'that which is', percepţia a "ceea ce este"
   
27:29 total perception întreaga percepţie a conştiinţei mele
of my consciousness,  
   
27:34 the whole, the complete întreaga, totala percepţie a conştiinţei
perception of that consciousness  
   
27:37 - which is insight. -adică intuiţia.
   
27:41 That insight has not Care nu are un motiv, nu ţine de amintiri,
a motive, a remembrance,  
   
27:46 it is immediate perception, este o percepţie imediată
and the ending of it is… iar sfârşitul este...
   
27:55 There is something beyond Există ceva dincolo de care
which is not touched by thought. gândul nu ajunge.
   
28:02 That is what Asta înţeleg eu prin sfârşit.
I mean by ending.  
   
28:05 P: Is it that the million years P: La fel cum pentru milioane de ani
which you call the ancient… foloseşti cuvântul antic...
   
28:12 K: No, that's part of the ancient K: Nu, aia este parte a creierului
brain, of course, naturally. vechi, desigur.
   
28:16 P: No. Is it that the totality P: Nu. E ca şi cum milioane de ani
   
28:20 of that million years sees itself? s-ar privi pe sine?
   
28:24 K: Yes, that's it. K: Da. Asta este
That is the real problem. Asta este de fapt problema.
   
28:31 Pupul, let's make it Putem să spunem mai simplu Pupulji
a little more simple,  
   
28:35 or a little more definite. sau să definim mai bine.
   
28:39 We do say, don't we, see the point, Noi spunem că, fii atentă,
that our consciousness conştiinţa noastră
   
28:44 has been cultivated a fost cultivată în timp. Corect?
through time? Right?  
   
28:48 P: Yes, that's easy. P: Da, asta este uşor.
K: Just a minute. K: Stai un pic.
   
28:51 And... any reaction Şi dacă acest lucru ia sfârşit,
to the ending of that orice reacţie
   
28:58 is furthering este urmată de o altă serie de reacţii.
another series of reactions.  
   
29:04 Which is, Adică, dacă eu vreau să închei ceva
if I desire to end it,  
   
29:08 then that very desire creates acea dorinţă crează o altă
another object to be gained. dorinţă de a avea ceva.
   
29:14 P: Yes. P: Da.
   
29:17 K: So is there K: Este oare posibil să percepem
a possibility of perceiving  
   
29:23 without the movement fără să ne mişcăm către viitor?
of the future?  
   
29:28 You understand Înţelegei ce spun?
what I am saying?  
   
29:33 The ending has no future. Sfârşitul nu are viitor.
Only ending. Este doar sfârşit.
   
29:44 But if the brain says, Dar creierul spune "Eu nu pot sfârşi aşa
'I cannot end that way  
   
29:48 because I need a future pentru că am nevoie de un viitor
to survive'. pentru a supravieţui".
   
29:55 I don't know if I am Nu ştiu dacă mă înţelegi.
conveying it.  
   
29:56 P: Yes, because inbuilt in it P:Da, pentru că în el este viitorul.
is the future.  
   
30:00 K: Yes, of course. So is there K: Da, desigur. Există oare acolo
an ending, psychological demand, un sfârşit, o nevoie psihologică,
   
30:10 conflicts... ending of all that conflicte....toate astea pot înceta! -
- ending! -  
   
30:16 without the thought of fără să apară gândul
'What will happen if I end?' "Ce se întâmplă dacă se termină?"
   
30:22 I don't know Nu ştiu dacă mă înţelegi.
if I am conveying anything.  
   
30:26 Because, look, I can Pentru că, vezi tu, eu pot renunţa la ceva
give up something  
   
30:31 if you guarantee me dacă îmi garantezi că apare altceva.
something else.  
   
30:35 I will give up suffering O să renunţ la suferinţă daca îmi garantezi
if you will guarantee me  
   
30:39 that I will be happy că aşa o să fiu fericit.
with the ending of it.  
   
30:43 Or there is some extraordinary Sau că mă aşteaptă o
reward awaiting for me. recompensă foarte mare.
   
30:47 Because my whole brain Pentru că aşa este construit
is constructed... creierul meu....
   
30:51 - as part of that consciousness -există recompensă şi pedeapsă.
is reward and punishment.  
   
30:57 Punishment is the ending, Pedeapsa este sfârşitul iar
and the reward is the gaining. recompensa este câştigul.
   
31:02 Now, as long as these two elements Şi atâta vreme cât aceste două
exist in the brain, the future, elemente există în creier,
   
31:11 the continuation of the present va exista viitorul,continuarea
will go on, modified and so on. prezentului, etc.
   
31:15 Right? Corect?
   
31:17 So can these two principles, Oare putem renunţa la aceste
reward and punishment, end? două principii?
   
31:31 When suffering ends Când nu mai există suferinţă
the brain is not seeking creierul nu mai caută
   
31:36 a future existence o altă existenţă în rai.
in paradise.  
   
31:45 P: But even if it is not P: Chiar dacă nu caută paradisul
seeking a future in paradise,  
   
31:53 suffering itself suferinţa corodează creierul.
corrodes the brain.  
   
31:58 Suffering itself Suferinţa corodează creierul.
corrodes the brain.  
   
32:00 K: Yes. But you see, Pupulji, this K: Da. Dar vezi tu Pupulji, este foarte
is very important to understand important să înţelegem
   
32:07 that the brain is seeking că acest creier al nostru caută siguranţa
constantly security,  
   
32:13 it must have security. trebue să se simtă în siguranţă.
   
32:17 That's why tradition, De aceea tradiţia, amintirea,
remembrance,  
   
32:20 the past has extraordinary trecutul are o semnificaţie atât de mare.
significance.  
   
32:26 Right? It needs security. Corect? Are nevoie de siguranţă.
The baby needs security. Copilul are nevoie de siguranţă.
   
32:33 Our brains need security, Creierul nostru are nevoie de siguranţă,
   
32:35 security being food, să aibă mâncare, haine şi un adăpost.
clothes and shelter.  
   
32:39 Security is faith in God, Siguranţa este credinţa în Dumnezeu,
faith in some ideal, într-un ideal,
   
32:47 faith in a future într-o societate viitoare mult mai bună
better society  
   
32:54 - all these - toate astea contribuie
are contributory causes  
   
32:59 which makes the brain say, şi determină creierul să spună
'I must have deep security "Trebuie să fiu în siguranţă
   
33:06 otherwise I can't function'. altfel nu pot funcţiona".
   
33:10 Right? Corect?
   
33:15 So physically there is no security, Fizic vorbind, nu există siguranţă,
because it is going to die, persoana va muri,
   
33:22 it knows ştie asta, că va muri.
it is going to die.  
   
33:26 Psychologically it has Şi la nivel psihologic nu
no security, actually. este în siguranţă.
   
33:32 Am I going too fast? Merg prea repede?
   
33:34 P: No, it is not that. P: Nu, nu este asta.
With all this… Cu toate astea...
   
33:39 K: It's part of my K: Ele sunt parte a conştiinţei mele.
consciousness.  
   
33:41 P: …I still say that there is P: …eu susţin că există o dorinţă centrală.
one central demand.  
   
33:50 K: Which is to survive. K: De a supravieţui..
P: No, sir. P: Nu, domnule.
   
33:53 K: What is the central K: Care este dorinţa centrală?
demand?  
   
33:54 P: The central demand is P: Este de a avea o minte…
to have a mind…  
   
34:02 to have a brain un creier
   
34:11 which gives the flavour care oferă posibilitatea
of a new existence. unei noi existenţe.
   
34:16 K: Ah, now - wait, wait, K: Ah, stai un pic+stai, stai,
who demands it? Just a minute. cine cere asta? Stai un pic.
   
34:18 Who actually Cine vrea un astfel de creier?
wants such a brain?  
   
34:22 Not the vast majority Majoritatea oamenilor nu vor asta.
of people.  
   
34:27 No. They say, please, Nu. Ei spun că ar dori ca lucrurile
stay things as they are. să rămână la fel.
   
34:31 P: No but we are not talking P: Dar noi nu vorbim de
about the vast majority. majoritatea omenilor.
   
34:33 I am discussing with you, Eu discut cu tine, sau X discută cu tine.
or 'X' is discussing with you.  
   
34:36 K: Let's be clear. K: Să clarificăm.
   
34:38 P: So it's basically that. P: Despre asta este vorba.
I mean, security... Dacă vorbim despre siguranţă...
   
34:46 there are many ways există multe moduri în care
of getting security. putem obţine asta.
   
34:49 There are many ways Multe moduri de a fi în siguranţă.
of getting security.  
   
34:53 K: I question - no! - I question K: Mă îndoiesc-nu!-mă îndoiesc
whether there is security că există siguranţă
   
34:56 in the sense: în sensul de vrem siguranţă.
we want security.  
   
34:59 P: So the brain will P:Creierul nu va înţelege niciodată...
never understand…  
   
35:03 K: Oh yes, it will. K: Oh, ba da, va înţelege.
   
35:05 P: The brain will never understand P: Creierul nu va înţelege
because inbuilt in its very... niciodată pentru că este...
   
35:10 K: No, but that's why I am saying K: De aceea spun că
perception is important. percepţia este importantă.
   
35:18 P: Perception of what? P: Percepţia a ce?
   
35:20 K: Perception of K: Mai întâi percepţia a "ceea ce este".
'actually what is', first.  
   
35:24 Move from there, Să continuăm încet ...de acolo.
slowly, slowly.  
   
35:26 P: Perception of 'what is' P:Percepţia a "ceea ce este" include
includes  
   
35:33 the creative things lucrurile creative pe care le-a făcut,
it has done,  
   
35:36 the stupid things it has done, precum şi lucrurile stupide,
what it considers worthwhile, ce consideră important
   
35:41 what it considers sau nu
not worthwhile,  
   
35:44 so the perception of all these percepţia acestora şi sfârşitul lor.
and the ending of all this.  
   
35:49 K: No, no, just a minute, K: Nu, nu, stai un pic Pupulji,
careful, Pupul,  
   
35:53 let's go slowly, să mergem încet, dacă nu te superi.
if you don't mind.  
   
35:56 Perception of what is Percepţia a ceea ce se întâmplă, nu?
actually going on, right?  
   
36:03 Both physically, Atât fizic în exterior cât şi în interior.
outwardly, and inwardly.  
   
36:06 What is going on around me Ce se întâmplă în jurul meu şi psihologic
and, psychologically,  
   
36:13 inwardly, în interior.
what is happening.  
   
36:19 That is 'what is'. Asta este "ceea ce este".
P: Yes. P: Da.
   
36:26 K: Now, the question is: can K: Întrebarea este: putem transforma
'what is' be transformed? Right? "ceea ce este"? Corect?
   
36:39 Which is my consciousness, Conştiinţa noastră care
   
36:44 which is part of the brain. este parte a creierului.
   
36:49 P: But, in the emptying P: Dar golind acea conştiinţă...
of that consciousness...  
   
37:03 an emptying of that o astfel de golire....
consciousness...  
   
37:07 K: No, by you asking that question, K: Crezi că este posibil aşa ceva?
is that possible?  
   
37:11 You understand? Înţelegi?
   
37:15 Is it possible to empty, or to Este posibil să golim sau să
wipe away, the whole of the past? ştergem cu totul trecutul?
   
37:27 The past is the time, Trecutul este timpul,
   
37:29 the whole of my past, întregul meu trecut, conţinutul
whole of the content  
   
37:32 of my consciousness is the past, conştiinţei mele este trecutul,
which may project the future, care poate proiecta viitorul
   
37:39 but it still has it roots dar rădăcinile sale sunt
in the past. Right? încă în trecut. Corect?
   
37:45 Now is it possible Este oare posbil să îndepărtăm
to empty these things? aceste lucruri?
   
37:50 Really this is Este o întrebare foarte importantă
a tremendous question,  
   
37:53 not just an ideological nu doar din punct de vedere
or intellectual question. ideologic sau intelectual.
   
37:58 Is it psychologically possible Psihologic este oare posibil
   
38:04 not to have the burden să nu mai purtăm povara a mii de ieri?
of thousand yesterdays?  
   
38:13 The ending of that is the Sfârşitul acestora este începutul a ceva nou.
beginning of the new, is the new.  
   
38:16 P: You used a phrase P: Ai folosit o frază: dacă este posibil
just now: is it possible  
   
38:24 not to have the burden să nu mai purtăm povara zilelor de ieri.
of a thousand yesterdays.  
   
38:31 Is the problem in the burden, Povara este problema sau miile de zile trecute?
or in the thousand yesterdays?  
   
38:36 K: The thousand yesterdays K: Zilele trecute sunt povara.
is the burden.  
   
38:41 You can't separate the two. Dar nu le poţi separa pe cele două.
P: No, no, no. P: Nu, nu, nu.
   
38:45 K: How do you separate the two? K: Dar cum le separi?
   
38:48 P: Because the thousand P: Pentru că acele zile trecute sunt fapte.
yesterdays is a fact.  
   
38:52 K: Is a fact. Oh, K: Sut fapte. Ah, în sensul acela.
you mean in that sense.  
   
38:55 But I am talking of… Dar eu vorbesc despre...
P: The burden is P: Povara este...
   
39:05 when I have given atunci când am dat un anumit sens
a special content  
   
39:10 to many of these acestor experienţe trecute
experiences which I have had,  
   
39:14 but the thousand dar zilele trecute sunt....
yesterdays are...  
   
39:21 K: Just a minute. Would there be K: Stai un pic. Ar mai exista
a thousand yesterdays mii de zile trecute
   
39:25 if there was no remembrance dacă nu ar exista aminitirea
of those thousand years of sorrow, acestor ani plini de regrete
   
39:31 - or whatever it is - -sau orice altceva-
   
39:33 can I separate? le pot separa?
- I can separate by the calendar. -le pot separa în calendar.
   
39:39 P: Yes you can, sir. You can P: Da, poţ domnule. Poţi separa
separate thousand yesterdays mii de zile trecute
   
39:45 from the burden of the de povara lor.
thousand yesterdays.  
   
39:48 K: Show me how. Let's be K: Arată-mi tu cum. Să clarificăm termenii.
clear, first, what we mean.  
   
39:51 When we say thousand Când spunem mii de zile trecute,
yesterdays, by the encyclopaedia, enciclopedia spune,
   
39:57 or by a book, cărţile, calendarul,
or by a calendar,  
   
40:00 I can say Egypt pot spune că Egiptul a existat acum mii...
was four thousand...  
   
40:03 P: No, but let us take P: Hai să luăm viaţa unei persoane.
one's own life.  
   
40:06 K: Yes, one's own life, which K: Da, viaţa unei persoane de patruzeci,
is forty, fifty or eighty, cincizeci sau optzeci,
   
40:09 ninety, or whatever it is, nouăzeci, etc. sau douăzeci.
or twenty.  
   
40:15 P: You can separate the thousand P: Poţi separa miile de zile trecute
yesterdays of one's own life din viaţa persoanei
   
40:20 from the pain, sorrow, de durere, regret, poveri, etc,.
burdens, all that,  
   
40:24 which is the burden adică de povara acestor mii de zile.
of the thousand yesterdays.  
   
40:27 So you can cut away the... Putem deci renunţa la...
K: What? K: Ce?
   
40:31 P: ...the pain and the sorrow P:...durere şi regret şi....
and the...  
   
40:33 K: Can you? K: Tu poţi?
P: Why not? P: De ce nu?
   
40:36 K: Cut away K: Renunţă-dar ce înţelegi prin a "renunţa" ?
- what do you mean 'cut away'?  
   
40:39 P: Perceive. You just now said it. P: A percepe. Tocmai ai spus asta.
Perceive 'what is'. A percepe "ceea ce este".
   
40:44 K: Oh yes! But it is not K: Ah da! Dar nu este o renunţare în sensul că
a cutting away in the sense  
   
40:47 - you see, cutting away - vezi tu, a renunţa implică două părţi.
implies two parts.  
   
40:54 P: You see, this is where P: Vezi, aici apare dificultatea.
the difficulty comes in.  
   
40:57 Can I cut away the fact of my Pot renunţa la treizeci de ani de
thirty years, fifty, sixty years? lucruri întâmplate, şaizeci?
   
41:03 No, I can't do that. Nu, nu pot face asta.
   
41:06 My body is sixty five years old. Corpul meu are şaizeci de ani.
K: Of course. I never said that. K: Desigur. Nu am spus asta.
   
41:09 I can't commit suicide. Nu pot comite suicid.
   
41:13 I have lived Am minţit, optzeci de ani
eighty seven years  
   
41:15 - am I eighty seven, -am optzeci şi şapte de ani
yes, or eighty eight, sau optzeci şi opt,
   
41:17 what am I, eighty seven - I have am optzeci şi şapte-am trăit atâta
lived for eighty seven years,  
   
41:23 of course it exists, desigur că există
   
41:25 but I am talking about dar eu vorbesc despre amintirea lor.
the remembrances of that.  
   
41:30 Of course I am talking Despre asta vorbesc.
about that.  
   
41:32 I am saying, thousand Spun că există mii de zile de ieri.
yesterdays exist.  
   
41:36 P: The two can be cut away. P: Cele două pot fi separate.
You can divide. Le poţi împărţi.
   
41:41 K: Ahaha, I can't divide. K: Nu, nu pot face asta.
   
41:46 My body has not existed Corpul meu nu a existat mii de zile de ieri.
for a thousand yesterdays.  
   
41:51 I mean thousand Mii de zile de ieri, adică...
yesterdays in the sense...  
   
41:54 P: You are talking of P: Tu vorbeşti despre mintea veche a omului.
the ancient mind of man.  
   
42:01 K: I can't cut it away. K: Nu pot şterge asta.
This whole brain, Creierul în întregime
   
42:06 and all the material processes şi toate procesele care au loc în organism.
of the organism is part of that.  
   
42:11 P: Then what do I do P: Şi ce fac atunci cu această minte veche?
with the ancient mind?  
   
42:15 With the ancient mind, not... Cu mintea asta veche, nu...
You see, sir, one has understood Vezi tu, omul a înţeles
   
42:20 what one has to do ce trebuie să facă cu aceste
with the superficial yesterdays, zile superficiale de ieri
   
42:30 with the burden of the cu povara acestora.
superficial yesterdays.  
   
42:32 K: Do you know K: Ştii ce înseamnă asta?
what that means?  
   
42:35 Have I really wiped, Am şters cu adevărat sau terminat
or ended, thousand yesterdays, cu mii de zile trecute
   
42:42 with all its superficialities, cu toate superficialitate,
its pettiness, its narrowness, meschinăria, îngustimea,
   
42:47 its brutalities, cruelty, brutalitatea, cruzimea, ambiţia, etc.
its ambition and so on,  
   
42:52 - which are all superficial - -toate superficiale -
   
42:56 can I wipe all that away, pot şterge toate astea, pot termina cu ele?
can all that end?  
   
43:01 I can say, 'I can cut away' Pot spune "am terminat cu ele-
- but who is the knife, dar cine este cuţitul,
   
43:07 which is the knife, which is care este cuţitul, cine termină cu asta?
the entity that is cutting it?  
   
43:13 It is part of that. Este doar o parte.
   
43:15 P: No, but I am not P: Dar eu nu îndepărtez durerea.
cutting away one pain.  
   
43:20 K: I am cutting away K: Îdepărtez totul.
the whole thing.  
   
43:23 P: If I were to P: Dacă ar fi să discriminez şi să spun
discriminate and say,  
   
43:26 'I will cut away this, "aş renunţa la asta, iar la asta nu"...
and not this'...  
   
43:28 K: No, K: Nu, asta este prea absurd.
that is too silly.  
   
43:29 P: But when I say, P: Dar când spun "renunţ la"
'I am cutting away'  
   
43:33 I am cutting away renunţ la toată povara.
the whole burden.  
   
43:38 K: Now wait a minute, K: Nu stai, un pic.
Pupulji, I understand. Pupulji, am înţeles.
   
43:39 Don't say - if I may - Nu spune -dacă îmi permiţi- "renunţ la".
'I' cutting away.  
   
43:43 P: 'I' am not cutting away. P: "Eu" nu renunţ.
   
43:45 K: Let's be clear on that. K: Hai să clarificăm.
   
43:47 P: Let's cut, P: Să tăiem "eu".
remove the 'I'.  
   
43:50 K: You see, I do object K: Nu sunt de acord-vezi tu-
- if you don't mind -  
   
43:52 cutting away doesn't mean... a renunţa nu înseamnă...
   
43:58 You see, when you cut something, Când tai ceva există două părţi!
there are two parts!  
   
44:03 P: Yes, what I am trying P: Da, eu vreau să spun...
to get at is...  
   
44:09 you see, this is where a lot vezi e o mare confuzie aici.
of confusion takes place.  
   
44:13 K: I know, verbal confusion K: Ştiu, apare confuzia
takes place - semantic. -semantică-cea verbală.
   
44:16 P: You cannot cut away P: Nu poţi renunţa la optzeci
the eighty seven years, şi şapte de ani
   
44:20 or the sixty five sau şaizeci şi cinci, şaizeci şi şase.
years, sixty six years.  
   
44:22 K: Of course not. You K: Sigur că nu. Nu ai şaizeci şi opt de ani!
are not eighty seven!  
   
44:25 P: I am sixty six. P: Am şaizeci şi şase.
   
44:27 But you can cut away Dar poţi renunţa-renunţa-
- cut - that word is wrong. cuvântul nu este bun.
   
44:33 K: Don't use that word. K: Nu folosi cuvântul ăsta.
   
44:35 P: You were using the P: Ai folosit cuvântul: a vedea
word : seeing of 'what is'. "ceea ce este".
   
44:39 K: The ending of 'what is', K: Sfârşitul a "ceea ce este" este altceva.
that is totally different.  
   
44:43 P: Why do you want P: De ce nu vrei să faci o distincţie
to draw a distinction  
   
44:46 between the ending of între sfârşitul a "ceea ce este"
'what is' and cutting away? şi a renunţa?
   
44:49 K: Ending, to me, means K: Pentru mine, sfârşitul înseamnă
there is no continuation că nu există continuitate
   
44:55 of something that has been. a ceva ce a fost anterior.
   
44:57 P: What is in cutting away? P: Ce înseamnă a renunţa?
   
44:59 K: Cutting away implies K: Înseamnă
   
45:03 - you know, -ca atunci când tai o bucată de lemn-
when I cut a piece of wood  
   
45:05 there are two parts rămân două părţi!
of the same thing!  
   
45:12 P: Well, I think P: Cred că este ceva semantic.
it is a semantic thing.  
   
45:15 K: Semantic. K: Semantic.
   
45:17 But I am asking: Dar eu întreb: dacă este posibil
is it, first of all, possible  
   
45:24 to completely end the whole să renunţ la întregul conţinut
content of my consciousness, al conştiinţei mele
   
45:33 of human consciousness which umane care a crescut timp de milenii.
has grown through millennia.  
   
45:39 And that content is all this Iar acest conţinut este confuzia,
confusion, vulgarity, coarseness, vulgaritatea, grosolănia,
   
45:45 and pettiness, micimea şi trivialitatea
and triviality of a stupid life. unei vieţi stupide.
   
45:50 P: But it is also P: Dar există şi bunătate acolo.
the goodness.  
   
45:52 K: Oh yes, K: Da, le include pe toate.
that's all included.  
   
45:53 Now wait a minute, Stai puţin, vreau să fiu foarte....
I must be very...  
   
45:56 Goodness is something Bunătatea este ceva diferit.
entirely different.  
   
45:59 Goodness Ea nu are ceva opus.
has no opposite.  
   
46:09 Goodness is not the outcome Ea nu este rezultatul a ceva ce nu este bun.
of that which is not good.  
   
46:17 The ending of that which Ea apare când se termină ce nu este bunătate.
is not good is goodness.  
   
46:24 That's a different matter. Este altceva.
   
46:27 Now, is it possible Este oare posibil să terminăm acest conflict?
to end all this conflict?  
   
46:40 If there is no ending to conflict Dacă el nu se termină- poate fi modificat...
- conflict can be modified...  
   
46:45 P: No, sir. There is P: Nu, domnule. Există un sfârşit al conflictului.
an ending to conflict.  
   
46:53 K: Why do you say that? K: De ce spui asta?
   
46:56 P: There is an ending P: Există un sfârşit al conflictului.
to conflict.  
   
46:58 K: Is there? Or a forgetfulness K: Există? Sau exsită uitarea a ceea
of that which has caused conflict, ce a generat conflictul
   
47:07 or really ending, sau finalul...
so that...  
   
47:10 P: Do you mean P: Vrei să spui
to say, sir,  
   
47:13 the very fact of ending of conflict că sfârşitul conflictului
   
47:17 is the birth of the new? conduce la apariţia altuia?
   
47:22 K: Yes. K: Da.
   
47:27 You understand Înţelegi implicaţiile conflictului
the implications of conflict,  
   
47:31 the depth of it, profunzimea sa, nu superficialitatea
not the superficiality  
   
47:34 that I am no longer că eu nu sunt Englez, sau Francez şi
British, or French, or  
   
47:37 I don't belong to this country, nu aparţin unei ţări anume
or to that country,  
   
47:39 or that religion, sau religii sau rase.
or that race.  
   
47:41 Those are all very Astea sunt lucruri superficiale.
superficial things.  
   
47:43 I am talking of the Vorbesc despre ceea ce este adânc...
deep embedded…  
   
47:46 P: You are talking of conflict P: Vorbeşti despre conflict ca
as separation from another, separare de altceva
   
47:50 the sense of separateness. sensul separatismului.
   
47:52 K: Separateness. That is K: Separatismul. Ăsta este real. Izolarea.
the real thing. Isolation.  
   
48:05 Which inevitably Care aduce inevitabil conflictul.
breeds conflict.  
   
48:14 Is that possible? Este asta posibil?
What does it mean? Ce înseamnă?
   
48:24 So the brain is completely… Deci, creierul este total...
there is no conflict. nu există conflict.
   
48:31 Now wait a minute. The problems Aşteaptă un pic. Pot apărea
may arise - you follow? - probleme-mă urmăreşti?-
   
48:35 but those problems are dealt with, dar dacă ele sunt rezolvate, dispar.
immediately ended.  
   
48:41 Problem means conflict. Problemă înseamnă conflict.
   
48:45 P: Why should problems arise? P: De ce ar apărea probleme?
   
48:48 K: The word, the common usage K: Dicţionarul spune că acest cuvânt
according to the dictionary,  
   
48:54 a problem is something thrown problemă este de fapt o provocare.
at you, which is a challenge.  
   
49:03 Problem means that. Asta înseamnă problemă.
Something you have to face. Ceva la care trebuie să faci faţă.
   
49:10 We resolve the problem Noi rezolvăm problema intelectual
intellectually,  
   
49:17 or physically sau fizic, etc,
and so on and so on,  
   
49:21 which is still dar asta crează în continuare probleme.
creating further problems.  
   
49:26 Like the politicians, De exemplu politicienii, ce fac ei.
what they are doing.  
   
49:30 You conquer, and the Cucereşti ceva şi ca rezultat
results of that conquering is  
   
49:34 some other factors which brings you apar alţi factori care crează alte probleme.
another series of problems.  
   
49:38 You keep this problem Problema este menţinută mereu.
going all the time.  
   
49:43 I am saying Eu spun că nu este nici o problemă.
there is no problem.  
   
50:00 Physically or psychologically Fizic şi psihologic nu este nici o problemă,
there is no problem,  
   
50:05 if I can't live at Brockwood dacă nu pot trăi câteva luni la Brockwood
for a few months, all right,  
   
50:08 I don't live at Brockwood, nu fac asta, dacă nu mă hrăneşte nimeni, e ok
if nobody feeds me, all right  
   
50:11 - you follow? -înţelegi-?
   
50:14 There is no problem. Nu există nici o problemă.
   
50:21 If a new thing arises, Dacă apare ceva nou
   
50:24 either my brain fie creierul meu nu poate rezolva asta
is incapable of solving it  
   
50:28 and therefore şi prin urmare devine o problemă...
it becomes a problem…  
   
50:31 P: You mean to say, sir… P: Vrei să spui domnule....
   
50:33 K: That's the whole K: Asta este ideea.
point of it.  
   
50:36 P: …for the birth P: ...pentru naşterea unu nou...
of the new...  
   
50:38 K: That's it, you are K: Asta este, înţelegi. Trebuie să fie aşa.
getting it. Must be.  
   
50:44 And therefore the birth Şi naşterea noului este cel mai vechi.
of the new is the most ancient.  
   
50:50 You follow? Vezi asta?
   
50:53 P: Can we go into that P: Putem să discutăm un pic despre asta?
a little?  
   
50:56 Would you say Vrei să spui mai multe despre asta?
a little about it?  
   
51:01 K: After all that is K: În fond acesta este terenul
the ground  
   
51:06 beyond which there is dincolo de care nu mai există altceva.
no other ground.  
   
51:12 That is the origin beyond which Aceasta este originea dincolo
there is no other origin. de care nu există altă origine.
   
51:38 You see, Pupulji, this is really Vezi tu, Pupulji cam asta este
a problem - not a problem - problema-nu e chiar o problemă-
   
51:42 this is really a question este cu adevărat întrebarea
   
51:45 whether the brain poate oare creierul să se elibereze
can ever be free  
   
51:51 from its own bondage. de propriile sale legături.
   
52:00 After all, ending something În fond sfârşitul a ceva
   
52:05 is not total freedom, right? nu înseamnă libertate totală, corect?
   
52:10 I can end, say for example Pot să termin să spunem de exemplu
my hurts - if I have hurts - cu rănile mele-dacă le am-
   
52:17 I can end it very simply. pot asta foarte simplu.
   
52:23 But the images that Dar imaginile pe care le-am
I have created about myself, creat despre mine,
   
52:33 those images get hurt, acele imagini suferă
   
52:37 and the maker of the images şi problema este cel care
is the problem. crează imaginile.
   
52:43 Right? Corect?
   
52:45 So it leads more and more Şi asta ne conduce mai mult
to something else, which is: către altceva şi anume:
   
52:50 to live a life să trăim o viaţă lipsită de imagini.
without a single image.  
   
53:01 And therefore there is Aşa nu există nici o rană, frică
no hurt, no fear,  
   
53:03 and if there is no fear şi dacă nu există nici o frică, nu există
there is no sense of safety, God, nici dorinţa de siguranţă, Dumnezeu,
   
53:09 comfort confort şi restul.
and all the rest of it.  
   
53:18 Would you say: the most ancient, Aş spune: cel mai vechi,
of which very few may... dar foarte puţini pot...
   
53:27 - no, I won't even say that - - nu, nu aş spune asta-
   
53:29 which is the origin care este priginea vieţii
of all life  
   
53:34 must be ancient of ancient, trebuie să fie cel mai vechi
   
53:39 beyond all thought dincolo de gândul vechi sau nou.
of old or new.  
   
53:44 That is the origin Asta este originea vieţii.
of all life.  
   
53:51 When the mind - which includes Când mintea- care include
the brain - when that mind creierul- când mintea
   
53:57 reaches that point of that ajunge la acel punct în care
ground which is totally original, totul este original,
   
54:04 new, uncontaminated nou, necontaminat- oare este asta posibil?
- is that possible?  
   
54:14 Meditation has been one Meditaţia a fost uan dintre
of the means to reach it. căile de a ajunge acolo.
   
54:24 Silencing the mind has been Prin tăcerea minţii oamenii au sperat
the ways that one hopes  
   
54:30 will help, will bring about că vor fi ajutaţi.
that coming to it.  
   
54:36 You see, we are all Vezi tu, noi toţi vrem să ajungem acolo.
making efforts to come to it.  
   
54:39 That's what I am saying. Asta spun.
It requires no effort. Ca nu este nevoie de efort.
   
54:44 The very word 'effort' Cuvântul "efort " înseamnă conflict.
means conflict.  
   
54:53 You see, that which has Ceea ce nu conţine conflict
no conflict  
   
54:59 cannot be approached nu poate fi abordat prin conflict.
through conflict.  
   
55:03 Of course not. Desigur că nu.
   
55:11 P: In this sense, P: Asta înseamnă că
does it really mean that  
   
55:14 there is no partial approach în învăţătura ta nu există
at all in your teaching? abordare parţială?
   
55:21 K: Impossible. K: E imposibil.
How can there be? Cum ar putea fi?
   
55:26 If I approach it Dacă abordez prin diferite căi
through various parts,  
   
55:29 which the Hindus have said aşa cum au spus Hinduşii
   
55:32 - Karma Yoga and all the rest -Karma Zoga şi restul- este doar parţial.
of it - it is just partial.  
   
55:39 You can't approach it! Nu putem aşa!
   
55:46 That is the real Asta este adevărata problemă.
problem.  
   
55:49 P: What do you do? You are P: Ce faci? Eşti o fiinţă umană obişnuită.
an ordinary human being.  
   
55:52 K: No, you can't do anything. K: Nu, nu poţi face nimic.
First of all, you can't do anything. Ăsta este primul lucru.
   
55:56 You can only do Poţi face doar activtăţi fizice.
physical activities.  
   
56:01 Psychologically Dar psihologic, nimic.
you cannot do anything.  
   
56:05 P: What do you mean P: Ce înţelegi prin activităţi fizice?
physical activities?  
   
56:08 K: Creating a garden, K: Să creezi o grădină,
building houses, să construieşti case,
   
56:11 technological, blah blah blah. tehnologie, bla,bla,bla.
P: But the physical is going on. P: Dar fizicul continuă.
   
56:15 Physical is going on. Fizicul contnuă
K: It is going on. K: Continuă.
   
56:18 P: So what does one do? P: Şi atunci ce face omul?
   
56:20 K: But if there is K: Dar dacă nu există frica psihologică
no psychological fears  
   
56:25 there will be no division nu există separare, în ţări, etc.
of countries and so on, so on  
   
56:30 - there would be no division. -nu există separare?
You follow? Mă urmăreşti?
   
56:32 P: Yes, but the fact is that P: Da, dar există frica psiholgică.
there is psychological fear.  
   
56:35 K: That's just it. Therefore K: Tocmai asta este. Prin urmare
you will never get, niciodată nu vei avea
   
56:39 a brain which has lived un creier care a trăit în
in psychological isolation, izolare psihologică
   
56:43 which means conflict, can never adică în conflict nu poate
possibly come to that ground. ajunge în acel loc.
   
56:50 That ground which is Locul care este originea vieţii.
the origin of all life.  
   
56:56 Obviously not. Evident că nu.
   
56:58 How can my petty mind, Cum poate mintea mea măruntă,
   
57:01 worrying about my beastly care se preocupă de propriul
little self, come to it? sine, să ajungă acolo?
   
57:05 P: That is more futile, sir. Then P: Este zadarnic domnule. Atunci
the whole of life is more futile, întreaga viaţă este zadarnică
   
57:11 if after doing everything dacă după toate astea
you haven't taken the first step. nu ai făcut primul pas.
   
57:16 Then where are you? Atunci unde te afli?
   
57:20 K: What is the first step? K: Care ste primul pas?
   
57:22 Just a minute, go into it, Stai un pic, spune, care este primul pas?
what is the first step?  
   
57:24 P: I would say the first step P: Aş spune că este să vezi orice este.
is seeing whatever is.  
   
57:32 K: Seeing 'what is'. K: Să vezi "ceea ce este".
Wait, wait, wait. Aşteaptă.
   
57:37 How do you see it, Cum vezi asta, cum abordezi asta?
how do you approach it?  
   
57:40 On that depends De aste depinde în totalitate "ceea ce este"
the totality of 'what is',  
   
57:46 or only you see sau tu vezi doar parţial "ceea ce este".
the partial of 'what is'.  
   
57:54 If you see the totality Dacă vezi "ceea ce este"
of 'what is' - finished. în întregime- atunci gata.
   
58:00 P: See, it doesn't just work P: Dar vezi că nu funcţionează aşa.
like that.  
   
58:04 K: Of course not. K: Sigur că nu.
   
58:05 Because our minds, Pentru că minţile noastre,
our thoughts are fragmented, gîndurile sunt fragmentate,
   
58:09 therefore I approach prin urmare eu abordez viaţa
the life, or 'what is actually' sau "ce este de fapt"
   
58:12 with my fragmented mind, cu mintea mea fragmentată,
   
58:14 fragmented brain cu creierul fragmentat
which has broken up… care este divizat...
   
58:16 P: And again I'll say, with time, P: Iar eu spun că în timp
the fragmented gets less. fragmentele se reduc.
   
58:25 Don't jump on me. Nu sări la mine.
But it is so. Aşa este.
   
58:28 K: I know what you are K: Ştiu ce vrei să spui. Este simplu.
going to say. It's simple.  
   
58:30 P: With time P: Cu timpul fragmentele se reduc.
the fragmented gets less.  
   
58:33 And it is possible to listen Şi este posibil să te ascult, pentru
to you, for the mind to be still, ca mintea să fie liniştită
   
58:39 not to make any movements, fără mişcare, fără efort,
not to make any effort,  
   
58:47 but that is still dar este liniştită, nu este primul pas!
not the first step!  
   
58:51 K: No. When you say, K: Nu. CÎnd tu spui, ai folosit cuvintele
please, you used the words,  
   
58:55 the first step to observe, primul pas pentru a observa
or perceive 'what is'. Right? sau a percepe "ceea ce este". Corect?
   
59:00 That's what you said. Asta ai spus.
   
59:03 If I perceive it partially, Dacă percep parţial, atunci să ştii,
then, you know,  
   
59:10 that leads to further asta conduce la alte complicaţii. Corect?
complications. Right?  
   
59:14 Partial perception Percepţia parţială conduce
creates partial problems. Right? la probleme parţiale. Corect?
   
59:21 Now, is it possible to see Şi întreb dacă este posibil să vedem
the whole complex of 'what is'? în întregime "ceea ce este"?
   
59:32 To see the whole and Să vedem întregul nu fragmentul.
not the fragment.  
   
59:40 That means - wait a minute - Asta înseamnă-stai un pic
that means I have to see -că trebuie să văd
   
59:43 if I lead a life fragmented, dacă am o viaţă fragmentată.
a life of fragmentation.  
   
59:55 That is where De aici ar trebui să pornesc.
I would begin.  
   
1:00:06 Because if I approach life, Pentru că dacă abordez viaţa,
   
1:00:10 which is my consciousness, which is conştiinţa mea, felul în care
the way of thought, feeling, gândesc, simt,
   
1:00:14 actions and all that, acţionez şi restul,
   
1:00:19 if I approach it fragmentarily, dacă abordez asta fragmentat,
then I am lost. atunci sunt pierdut.
   
1:00:27 That's what is happening Asta se întâmplă în lume. Sunt pierduţi.
in the world. They are totally lost.  
   
1:00:36 Those people who govern us, Aceşti oameni care ne
those people who tell us guvernează, care ne spun
   
1:00:38 what is right or wrong, ce este bine sau rău şi restul.
all the rest of it.  
   
1:00:50 Is it possible to look at life Este posibil să privim viaţa
as a whole without fragmentation? ca întreg fără fragmentare?
   
1:00:56 Pupul, that is the… Pupul, asta este...
   
1:00:58 P: Why doesn't P: De ce nu a văzut mintea antică asta?
ancient mind see this?  
   
1:01:06 K: It can't, won't. K: Nu poate, nu a putut.
How can total, complete order… Cum poate o ordine totală...
   
1:01:13 P: But you P: Dar ai spus că...
said that ancient...  
   
1:01:17 K: Just a minute, K: Aşteaptă un pic, terenul antic
that is the ancient,  
   
1:01:20 the original ground original este cel mai vechi.
is the most ancient.  
   
1:01:23 P: No, that is there. P: Nu, asta este acolo.
K: No, no. K: Nu, nu,
   
1:01:28 P: What do you mean, no? P: Cum adică nu?
K: Unless... K: Doar dacă...
   
1:01:34 It is there as an idea, Este acolo ca idee
   
1:01:38 which is what all people menţinută de oameni de genul
have maintained, 'God is there'. "acolo este Dumnezeu".
   
1:01:46 That is just an idea, a concept, Asta este doar o idee, un concept,
a projection of our own desire o proiecţie a dorinţelor noastre
   
1:01:52 to be comfortable, to be happy, de a ne simţi confortabil
to be - all the rest of it. de a fi fericiţi şi restul.
   
1:02:05 Can I live a life, Pot trăi o viaţă, poate omul avea o viaţă
can a human being live a life  
   
1:02:10 in which there is în care să nu existe o
no fragmentary action? acţiune fragmentată?
   
1:02:40 If somebody says, 'Where am I Dacă cineva întreabă "de unde să încep?"
to begin?' I would say, 'Begin there'. Aş spune"de acolo".
   
1:02:45 Find out for yourself Află mai întâi dacă duci
if you lead a fragmentary life. o viaţă fragmentată.
   
1:02:52 You know what Ştii ce înseamnă asta:
a fragmentary life is:  
   
1:02:58 saying one thing să spui una şi să faci alta,
and doing another,  
   
1:03:00 the whole fragmented întregul mod de viaţă fragmentat
way of living, which is isolation, care înseamnă izolare
   
1:03:09 and therefore I have şi prin urmare lipsa relaţiilor
no relationship with my wife,  
   
1:03:13 or with the rest of humanity. cu restul umanităţii.
   
1:03:20 So begin there. Deci începe de acolo.
   
1:03:26 You know Ştii ce înseamnă asta?
what that means?  
   
1:03:28 What tremendous enquiry Ce mult trebuie să te întrebi ca să afli?
you have to make to find out?  
   
1:03:40 P: What is enquiry? P: Ce este această întrebare?
   
1:03:42 K: Observation. K: Observaţia.
   
1:03:47 To observe very clearly Să observ foarte clar
without any bias, fără nici o influenţă,
   
1:03:51 without any direction, direcţie, motiv,
without any motive,  
   
1:03:55 how my life is fragmented. cum este fragmentată viaţa mea.
Just to observe it. Să observ doar.
   
1:04:01 Not say, 'I am fragmented, Nu să spun "Sunt fragmentat
therefore I must be whole'. şi ar trebui să fiu întreg".
   
1:04:05 The idea of becoming whole Ideea de a deveni întreg
is another fragmentation. este altă fragmentare.
   
1:04:14 So, the implications of observing Observ modul în care există fragmentarea.
the way of fragmentation.  
   
1:04:32 Which means thought itself Asta înseamnî că gândul
is a fragment. Right? este un fragment. Corect?
   
1:04:43 And that is the cause Şi asta este cauza fragmentării.
of fragmentation.  
   
1:04:51 I am becoming something Eu devin ceva diferit de tine.
different from you.  
   
1:04:58 P: So the birth of the new... P: Deci ideea naŞterii unui nou...
   
1:05:01 K: ...is not possible unless K:...nu este posibil decât
you have this. Obviously. dacă ai asta. Evident.
   
1:05:22 Better stop. Mai bine ne oprim.