Krishnamurti Subtitles

Există o evoluţie a conştinţei?

Brockwood Park - 20 June 1983

Conversation with David Bohm 20:18 Krishnamurti: K: Am vorbit data trecută
Last time we were talking  
   
0:21 about the future of man. despre viitorul omului.
   
0:32 All the psychologists, Înţeleg că psihologii
as far as I can understand,  
   
0:40 are they really concerned sunt preocupaţi de acest lucru?
with the future of man?  
   
0:44 Or are they concerned Sunt preocupaţi
   
0:50 with the human being de modul în care fiinţa umană
conforming to the present society,  
   
0:55 or going beyond that? se conformează în societate sau mai mult?
   
0:58 David Bohm: B: Cred că cei mai multi psihologi
I think that most psychologists  
   
1:00 evidently want the human being vor, evident ca fiinţa umană
to conform to this society,  
   
1:04 but I think some psychologists să se conformeze societăţii,
  dar cred că unii
   
1:06 – some of whom poate cei care ne ascultă, se gândesc
will be listening to us –  
   
1:08 are thinking of  
going beyond that,  
   
1:10 to transform the consciousness dincolo de asta, cum să
of mankind. transforme conştiinţa umanităţii.
   
1:13 K: Can the consciousness of mankind K: Se poate transforma în timp
be changed through time? conştiinţa umanităţii ?
   
1:19 That is one of the questions Despre asta ar trebui să discutăm azi.
we should discuss this evening.  
   
1:22 DB: Yes. We have actually B:Da. Am discutat şi data trecută şi
discussed it, last time,  
   
1:27 and I think what came out was: am realizat că, această conştiinţă
  a umanităţii...
   
1:34 with regard to consciousness, Că în ce priveşte conştiinţa,
time is not relevant, timpul nu este relevant
   
1:36 that it is a kind of illusion. că este un fel de iluzie.
   
1:38 We discussed the illusion Am discutat despre iluzia de a deveni.
of becoming.  
   
1:44 K: We are saying, aren't we K:Da, am făcut asta.
– let's be clear – Să mai spunem încă o dată
   
1:50 that the evolution că evoluţia conştiinţei este o aberaţie.
of consciousness  
   
1:55 is a fallacy.  
   
1:57 DB: As through time, right? B:Evoluţia în timp, nu?
  K:Da.
   
2:00 Though physical evolution is not. B: În timp, deşi pentru evoluţia fizică
  nu se aplică.
   
2:03 K: Yes. K:Da.
   
2:05 Can we put it this way, Putem spune asta mai simplu?
much more simply:  
   
2:08 There is no Nu există evoluţie psihologică
psychological evolution,  
   
2:13 or the evolution of the psyche. sau evoluţia psihicului.
   
2:16 DB: Yes, and since the future B:Da. Deoarece viitorul umanităţii
of mankind depends on the psyche, depinde de psihic
   
2:22 it seems then that pare că viitorul umanităţii nu
the future of mankind  
   
2:25 is not going to be determined este determinat de acţiuni în timp.
through actions in time.  
   
2:28   K:Timp, da.
   
2:29 And then that left us B: Şi asta ne conduce la
the question: what will we do? întrebarea: ce e de făcut?
   
2:32 K: Now, K:Păi, să începem de aici.
let's proceed from there. B:Da.
   
2:37 K: Shouldn't we first distinguish K: N-ar trebui mai întâi
between the brain and the mind? să facem diferenţa
   
2:41   dintre creier şi minte?
   
2:45 DB: That distinction has been made, B:Da, am făcut asta şi nu este clar.
and it is not clear.  
   
2:50 Of course, Există desigur câteva perspective.
there are several views.  
   
2:51 One view is to say that the mind Una este că mintea este doar
is just a function of the brain o funcţie a creierului
   
2:55 – that is the materialist view. -asta este viziunea materialistă.
   
2:57 There is another view Mai este alta care spune
which says  
   
2:58 mind and brain că mintea şi creierul sunt
are two different things. două lucruri diferite.
   
3:01 K: Yes, I think they are K:Da, cred că sunt două lucruri diferite.
two different things.  
   
3:05 DB: But there must be... B:Dar trebuie să fie....
   
3:07 K: A contact between the two. K:...o relaţie intre ele.
A relationship between the two. O relaţie între acestea două.
   
3:11 DB: We don't necessarily imply B: Asta nu implică deci o separare.
any separation of the two.  
   
3:16 K: First let's see the brain. K:Nu. Să luăm mai întâi creierul.
  B:Da.
   
3:21 I am really not an expert K:Nu sunt un expert
   
3:25 on the structure of the brain în structura creierului şi restul.
and all that kind of thing.  
   
3:29   Dar persoana poate vedea,
   
3:32 But one can observe îşi poate observa activitatea creierului
one's own activity of the brain,  
   
3:36 that it is care este ca un calculator
really like a computer  
   
3:39 that has been programmed care a fost programat şi
and remembers. deci îşi aminteşte.
   
3:43 DB: Certainly a large part B:Este cert că mare parte a
of the activity is that way, activităţii are loc aşa dar,
   
3:46 but one is not certain persoana nu ştie dacă totul are loc aşa.
that all of it is that way. K: No.  
   
3:50 And it is conditioned. K:Nu. Şi este condiţionat.
DB: Yes. B:Da.
   
3:54 K: Conditioned by K:Condiţionat de generaţiile
past generations, trecute, de societate,
   
3:57 by the society, by the newspapers, de ziare, reviste, de toate activităţile
by the magazines,  
   
4:01 by all the activities and pressure şi presiunea din exterior.
from the outside.  
   
4:07 It is conditioned. Este condiţionat.
   
4:10 DB: What do you mean B: Dar ce înţelegi prin această
by this conditioning? condiţionare, vezi tu...
   
4:12 K: It is programmed, it is made K:Este programat; este setat pe
to conform to a certain pattern, un anumit tipar;
   
4:20 it lives entirely on the past, trăieşte în întregime în trecut;
   
4:26 modifying itself şi se modifică prin prezent şi tot aşa.
with the present and going on.  
   
4:32 DB: We have agreed that B: Da, noi am fost de acord
some of this conditioning că o anumită condiţionare
   
4:34 is useful and necessary. este utilă şi necesară.
  K:Desigur.
   
4:36 K: Of course. Am discutat asta data trecută.
We discussed that last time. B:Da şi acum...
   
4:38 DB: But the conditioning Dar condiţionarea care determină sinele
which determines the self,  
   
4:43 which determines ştii tu, care determină psihicul...
   
4:45 K: The psyche. K:Psihicul.
DB: You call it the psyche. B: Tu îi spui psihic.
   
4:48 K: Let's call it for the moment K: Să îi spunem pentru moment aşa.
the psyche. The self. Sinele.
   
4:51 DB: The self, the psyche, B: Sinele, psihicul, despre asta
   
4:52 that conditioning vorbeşti de fapt..
is what you are talking about.  
   
4:56 That may not only be unnecessary Poate că nu este inutilă dar
but harmful. este dăunătoare.
   
4:58 K: Yes, that is what K:Da. Despre asta discutăm.
we were discussing too.  
   
5:05 The emphasis on the psyche B:Da.
   
5:09 – as we are doing now – K: Importanţa psihicului, aşa cum
  facem noi acum
   
5:10 and giving importance şi importanţa acordată sinelui
to the self  
   
5:13 is creating great damage crează mari probleme în lume
in the world,  
   
5:17 because it is separative pentru că separă
   
5:22 and therefore it is şi deci există un conflict
constantly in conflict,  
   
5:29 not only within itself nu doar cu sine ci şi cu societatea,
but with the society,  
   
5:32 with the family and so on. familia, etc.
   
5:34 DB: Yes. And it is also B:Da. Şi este de asemenea
in conflict with nature. în conflict cu natura.
   
5:37 K: With the whole universe, K:Cu natura, un universul poţi spune.
if you can call it.  
   
5:40 DB: I think we discussed last time B:Am spus data trecută că acest
that the conflict arose because conflict apare datorită...
   
5:44 K: of the division. K:....separării.
   
5:46 DB: The division arising B: Separarea apare pentru
because thought is limited, că gândul este limitat.
   
5:48   K:Gândul ete limitat. Corect.
  B:Pentru că se bazează
   
5:49 being based pe propria condiţionare,
on this conditioning, cunoaştere şi memorie
   
5:51 on this knowledge and memory, este limitat, da.
it is limited. K:Memorie, da.
   
5:54 K: And experience is limited, Şi experienţa este limitată,
therefore knowledge is limited, deci cunoaşterea este limitată,
   
5:58 memory and thought. memoria şi gândul.
  Gândul este limitat.
   
6:00 Thought is limited, Iar structura şi natura psihicului
   
6:02 and the very structure este mişcarea gândului.
and the nature of the psyche  
   
6:07 is the movement of thought B:Da.
in time. K:În timp.
   
6:11 DB: I would like B:Da, acum aş vrea să
to ask a question: pun o întrebare.
   
6:12 when you discuss Când vorbeşti despre mişcarea gândului
the movement of thought,  
   
6:14 it doesn't seem clear to me nu îmi este clar ce este această mişcare.
what is moving.  
   
6:16 I discussed the movement of my hand, Am discutat despre mişcarea
that is a real movement. mâinii mele, o mişcare reală.
   
6:20 It is clear what is meant. Asta înţeleg asta. Dar acum,
   
6:22 But when I discuss the movement când discut despre mişcarea
of thought, it seems to me gândului mi se pare
   
6:25 we are discussing something că discutăm despre o iluzie
which is a kind of illusion,  
   
6:28 because you have said, pentru că tu ai spus că a
becoming is the movement of thought. deveni este mişcarea gândului.
   
6:30   K:Asta este a deveni.
  B:Deci tu spui...
   
6:35 K: That is what I mean, K:Asta vreau să spun, mişcarea
the movement in becoming. către a deveni.
   
6:38 DB: But you are saying that movement B: Dar spui că această mişcare
is in some way illusory, aren't you? este iluzorie, nu?
   
6:41 K: Yes, of course. K:Da, desigur, desigur.
   
6:42 DB: But it is rather like B: Dar este mai degrabă ca mişcarea de pe
the movement on the screen un ecran pe care se proiectează
   
6:45 which is projected un film, ca la cinema.
from the projector, K:O cameră şi un ecran.
   
6:49 and we say that there are no objects B: Noi spunem că nu există
moving across the screen, obiecte care se mişcă pe ecran
   
6:52 but the only real movement şi că mişcarea reală este
is the turning of the projector. mişcarea proiectorului.
   
6:55 Now, can we say that there is Şi spunem că există o mişcare
a real movement in the brain reală în creier
   
6:58 which is projecting all this, care proiectează toate astea şi
which is the conditioning? asta este condiţionarea?
   
7:02 K: That is what I want to find out. K:Asta vreau să aflu.
Let's discuss that a bit. Să discutăm despre asta.
   
7:06 K: We both agree, or see, K: Am fost de acord:creierul
that the brain is conditioned. este condiţionat.
   
7:10 DB: And we mean by that  
   
7:12 that really, it has been B: Adică există o amprentă
impressed physically fizică reală.
   
7:15 and chemically. K:Atât fizică dar şi...
  B:Chimică.
   
7:17 K: Genetically, K:....genetică dar şi psihologică.
as well as psychologically.  
   
7:20 DB: Well, what is the difference B:Care este diferenţa dintre
of physically and psychologically? fizic şi psihologic?
   
7:24 K: Psychologically, K:Psihologic înseamnă
   
7:32 it is centred in the self, centrat în sine.
   
7:36   Corect?
  B:Da.
   
7:41 and the constant assertion K: Iar modul în care sinele
of the self se afirmă constant
   
7:47 is the movement, este mişcarea, condiţionarea.
is the conditioning.  
   
7:51 DB: Yes, but in so far B: Dar din câte am văzut asta
as we experience it, este o iluzie, nu?
   
7:54 that is an illusion, right?  
   
7:56 K: We said that is an illusion. K: Noi am spus că este o iluzie.
   
7:57 DB: But there is some B: Dar în interior are loc o mişcare reală.
real movement happening inside.  
   
8:00 The brain, for example, Creierul, de exemplu, face ceva.
is doing something.  
   
8:04 It has been conditioned El a fost condiţionat fizic şi chimic.
physically and chemically  
   
8:07   K:Da, chimic.
   
8:08 and something is happening B:Şi se întâmplă ceva la
physically and chemically nivel fizic şi chimic
   
8:10 when we are atunci cand ne gândim la sine, corect?
thinking of the self.  
   
8:15 K: Are you saying, K: Tu întrebi mai curând:
are you asking rather:  
   
8:21 the brain and the self oare creierul şi sinele sunt
are two different things? două lucruri diferite?
   
8:25 DB: No, I am saying the self is the B: Nu, eu spun că sinele este
result of conditioning the brain. rezultatul condiţionării creierului.
   
8:30 K: Yes. K:Da. Sinele este condiţionarea
The self is conditioning the brain. creierului.
   
8:34 DB: Yes. B:Da. Dar oare sinele există ?
But does the self exist?  
   
8:38 K: No. K:Nu, nu.
   
8:39 DB: But the conditioning B: Dar aşa cum văd eu
of the brain, as I see it, condiţionarea creierului
   
8:42 is involving with an illusion ea implică o iluzie pe care o numim sine.
which we call the self.  
   
8:45 K: That is right. K:Corect. Corect. Poate dispărea
  această condiţionare?
   
8:47 Can that conditioning  
be dissipated?  
   
8:52 DB: Yes. B:Da.
K: That is the whole question. K: Asta este întrebarea.
   
8:54 DB: And it really B: Ea trebuie să aibă loc fizic, chimic
has to be dissipated  
   
8:55 in some physical and chemical şi neurofiziologic.
and neurophysiological sense. K:Da, da.
   
9:01 Now, the first reaction B: Prima reacţie a unui om
of any scientific person would be: de ştiinţă ar fi
   
9:04 it looks unlikely că este puţin probabil să se disipeze prin
that we could dissipate it  
   
9:06 by the sort of thing  
we are doing.  
   
9:08 Some scientists might feel ceea ce facem. Unii oameni de ştiinţă
maybe we will discover drugs, pot crede că se poate întâmpla
   
9:11 or new genetic changes, prin medicamente, modificări genetice
   
9:14 or deep knowledge of sau cunoaşterea în detaliu a creierului.
the structure of the brain,  
   
9:16 and that way we could perhaps Poate aşa putem face ceva, nu?
hope to do something.  
   
9:19 I think that idea might be current Cred că asta cred oamenii.
among some people.  
   
9:23 K: Will that change K: Pot toate acestea schimba
the human behaviour? comportamentul uman?
   
9:26 DB: Well, why not? I think B: De ce nu? Unii oameni cred
some people believe it might. că s-ar putea.
   
9:32 K: Wait a minute, K:Stai un pic, asta este ideea.
that is the whole point.  
   
9:34 It might – S-ar putea, adică în viitor.
which means in the future.  
   
9:38 DB: Yes. It would take time B:Da. Dar e nevoie de timp să
to discover all this. descoperim asta.
   
9:41   K: Să descoperim asta. Între timp
   
9:42 K: In the meantime, omul se distruge pe sine.
man is going to destroy himself.  
   
9:45 DB: They might hope that B: Credem că ne vom descurca
he will manage to do it in time. până atunci.
   
9:48   (Râd amândoi)
   
9:52 Because they could also criticise Pentru că ar putea critica ce facem noi
what we are doing,  
   
9:54 the same point, considerând că este inutil.
saying what good can it do?  
   
9:57 It doesn't seem Pare că nu afectează pe nimeni
to affect anybody,  
   
9:59 and certainly not in time şi nici nu face diferenţa în timp.
to make a big difference.  
   
10:05   Aşa apare întrebarea.
   
10:06 That is a question Să presupunem...
that would arise.  
   
10:09 K: We two are very clear about it. K: Noi ştim foarte clar cum
DB: Yes. stau lucrurile.
   
10:12   B:Da.
   
10:13 K: In what way K: În ce fel afectează asta umanitatea?
does it affect humanity?  
   
10:15 DB: Will it affect mankind B: În timp, pentru a salva...
in time, to really save...  
   
10:19 K: Certainly not. K:Cu siguranţă nu. Evident.
Obviously not.  
   
10:21 DB: Then why should B: Şi atunci de ce ar trebui
we be doing it? să facem asta?
   
10:24 K: Because this is K:Pentru că asta trebuie.
the right thing to do.  
   
10:26 DB: Independently. B:Independent.
  K:Independent.
   
10:28 K: It has nothing to do Nu are legătură cu recompensa
with reward and punishment. sau pedeapsa.
   
10:31 DB: Or with goals. B: Nici cu scopurile.
K: Yes. K:Da.
   
10:35 DB: You do the right thing, B: Facem ce trebuie chiar dacă nu ştim
even though we don't know  
   
10:37 what the outcome will be. care va fi rezultatul?
K: That is right. K:Corect.
   
10:39 DB: You are saying that B: Vrei să spui că nu se poate altfel?
there is no other way, right?  
   
10:42 K: We are saying that there K: Da, nu se poate altfel.
is no other way, that is right.  
   
10:45 DB: We should make that clear. B: Atunci trebuie să clarificăm asta.
   
10:48 For example, Unii psihologi cred, că dacă ne preocupă,
some psychologists would feel that  
   
10:52 by enquiring aceste lucruri am putea obţine
into this sort of thing,  
   
10:54 we could bring about an evolutionary o evoluţie a conştiinţei, corect?
transformation of consciousness.  
   
10:59 K: We come back to that point K: Ajungem la punctul în care sperăm
   
11:01 that through time să schimbăm conştiinţa în timp.
we hope to change consciousness.  
   
11:07 DB: Yes. B:Da.
K: We question that. K: Oare?
   
11:10 DB: We have questioned that, B: Ne-am întrebat şi spunem că
and are saying that  
   
11:12   timpul este implicat,
   
11:16 we are all caught in că tindem să devenim o iluzie
becoming and illusion,  
   
11:18 and we will not know şi că nu ştim ce facem.
what we are doing.  
   
11:20 Could we say the same thing Am putea spune oare că acelaşi lucru se
would hold even for those scientists aplică şi unor oameni de ştiinţă
   
11:23 who are trying to do it care încearcă să facă asta
physically and chemically fizic dar şi chimic
   
11:26 or structurally, sau structural;
   
11:28 that they themselves şi că şi ei sunt captivi în
are still caught in this, această situaţie
   
11:30 and through time they are caught şi datorită timpului ei încearcă
in trying to become better. să devina mai buni?
   
11:34   K:Da, aşa este. Corect (Râsete).
   
11:37 They will not know B: Ei nu ştiu de fapt ce fac.
what they are doing really.  
   
11:38 K: Both the experimentalists K: Cei care folosesc experimente,
and the psychologists and ourselves, psihologii chiar şi noi
   
11:45 they are all trying încercăm să devenim ceva.
to become something.  
   
11:47 K: Yes, though it may not K: Da, deşi la prima vedere nu pare .
seem obvious at first.  
   
11:50 It may seem that they are Pare că ei sunt total dezinteresaţi
really just disinterested  
   
11:53 or unbiased observers sau sunt observatori obiectivi care
working on the problem, vor să rezolve o problemă
   
11:58 but underneath you feel there is dar dincolo de asta poţi simţi că
the desire to become better există dorinţa de a deveni mai bun,
   
12:02 on the part of the person asta vrea cel care face asta.
who is doing it,  
   
12:04 but he is not free of that. K:DEsigur, desigur.
  B: Persoana nu este liberă.
   
12:06 K: That is just it. K:Tocmai asta este.
They are not free of that. Ei nu sunt eliberaţi de asta.
   
12:08 DB: And that desire B: Şi această dorinţă va duce la dezamăgire
will give rise to  
   
12:10 self-deception and illusion şi iluzie, etc.
and so on.  
   
12:17 K: So where are we now? K: Deci unde ne aflăm acum?
   
12:20 That any form of becoming Orice formă a dorinţei de a
is an illusion, deveni este o iluzie
   
12:23 and the becoming implies time, iar a deveni implică factorul timp,
   
12:27 time for the psyche to change timpul necesar pentru ca
  psihicul să se schimbe...
   
12:31 – we are saying Noi spunem că timpul nu este necesar.
time is not necessary.  
   
12:36 DB: Yes, now that ties up B: Şi iată legătura cu cealaltă întrebare
with the other question  
   
12:40 of the mind and the brain. despre minte şi creier.
   
12:43 The brain clearly is to be Vezi tu, este necesar să
understood as an activity in time, înţelegem creierul
   
12:46 as a physical, chemical, şi activitatea sa în timp, ca pe un
complex process. proces complex psihic dar şi chimic.
   
12:52 K: I think the mind is separate K: Eu cred că mintea este
from the brain. separată de creier.
   
12:56 DB: What does it mean, separate, B: Ce înseamnă separat?
that it is in contact? Pentru că ele sunt în contact.
   
12:59 K: Separate in the sense the brain K: Separate, pentru că în timp ce creierul
is conditioned and the mind is not. este condiţionat, mintea nu este.
   
13:04 DB: Let's say the mind has B: Să spunem că mintea este
a certain independence of the brain oarecum independentă de creier
   
13:07 is what you are saying, that even if şi că deşi creierul este condiţionat...
the brain is conditioned...  
   
13:10 K: The other is not. K:... cealaltă nu este.
DB: It need not be conditioned. B: Trebuie să nu fie condiţionată.
   
13:12   K:...condiţionată.
   
13:13 DB: Now, on what basis B: Pe ce te bazezi când spui asta?
do you say that?  
   
13:21 K: No, let's begin not on K: Să nu începem cu asta.
what basis do I say that.  
   
13:25 DB: Or what makes you say it? B: Atunci, ce te face să
  spui asta?
   
13:27 K: As long as one's brain, K: Atâta timp cât creierul este
  condiţionat, el nu este liber.
   
13:30 or the brain is conditioned,  
it is not free.  
   
13:35 DB: Yes. B:Da.
   
13:37 K: And the mind is free. K: Iar mintea este liberă.
  B:Da, asta spui.
   
13:39 DB: Yes, that is what  
you are saying.  
   
13:41 Now, the brain not being free Creierul nefiind liber nu
  poate fi imparţial
   
13:43 means it is not free to enquire să cerceteze obiectiv.
in an unbiased way.  
   
13:46 K: I will go into it. K:O să vorbim despre asta.
Let's enquire what is freedom. Să ne întrebăm ce este libertatea.
   
13:49 DB: Yes. B:Da.
   
13:50 K: Freedom to enquire K: Libertatea de a te întreba,
as you point out, de a cerceta
   
13:53 freedom to investigate,  
   
13:56 and it is only in freedom are loc doar acolo unde există
there is deep insight. o conştientizare.
   
14:00 DB: Yes, that is clear, because B:Da, asta este clar pentru că dacă
if you are not free to enquire, nu eşti liber să cercetezi
   
14:04 if you are biased, dacă nu poţi fi imparţial,
then you are limited. atunci esti limitat.
   
14:07   K:Limitat.
   
14:08 In an arbitrary way. B: În mod arbitrar.
   
14:10 K: So, as long as the brain K: Deci, atâta timp cât creierul
is conditioned este condiţionat
   
14:15 its relationship relaţia sa cu mintea este limitată.
to the mind is limited.  
   
14:20 DB: We have the relationship B: Da, acum avem o relaţie a
of the brain to the mind creierului cu mintea
   
14:24 and also the other way round. şi invers.
  K:Da, da.
   
14:26 K: But the mind being free Şi mintea fiind liberă are o relaţie
has a relationship to the brain. cu creierul.
   
14:31 DB: Yes. B:Da. Spunem într-un fel că
  mintea este liberă
   
14:32 We say the mind is free  
in some sense,  
   
14:35 not subject to dar nu cu privire la condiţionarea creierului.
the conditioning of the brain. K:Da.
   
14:38 Now, one could ask a question: B: Dar cineva poate întreba:
what is the nature of the mind? care este natura minţii?
   
14:41 For example I could ask, Aş putea întreba de exemplu:
is the mind located inside the body mintea este în interiorul corpului
   
14:44 or is it in the brain? sau este în creier?
   
14:46 K: No, it is nothing to do K:Nu, nu are legătură cu corpul
with the body or the brain. sau cu creierul.
   
14:48 DB: Has it to do B: Are legătură cu spaţiul sau timpul?
with space or time?  
   
14:51   K:Spaţiul-stai un pic-
   
14:52 K: Space spaţiul
– just a minute –  
   
14:58   -stai puţin.
   
15:00 it has to do with space Are legătură cu spaţiul şi cu liniştea.
and silence.  
   
15:05   aceştia sunt cei doi factori ai...
   
15:07 DB: But not time, right? B:Dar nu cu timpul, nu?
K: Not time. K: Nu cu timpul.
   
15:08 Time belongs to the brain. Timpul aparţine creierului.
   
15:14 DB: You say space and silence. B: Tu spui spaţiul şi linistea,
What kind of space? ce fel de spaţiu?
   
15:17 It is not the space Nu este spaţiul în care ne mişcăm.
in which we see light moving.  
   
15:20   K:Nu, spaţiul...
   
15:24 K: Let's look around Să explicăm altfel.
the other way.  
   
15:30 Thought can invent space. Gândul poate inventa spaţiul.
   
15:34 DB: In addition, B: Şi deci avem spaţiul pe
we have the space that we see, care îl putem vedea
   
15:37 and thought can invent iar gândul poate inventa tot
different kinds of space. felul de spaţii.
   
15:40 K: And space from here to there. K:Şi spaţiul de aici până acolo.
   
15:42 DB: Yes, the space through which B: Da, spaţiul în care ne mişcăm
we move, physically. fizic practic .
   
15:45 K: Space also K:Şi de asemenea spaţiul
between two noises. dintre două sunete.
   
15:48 DB: Between two sounds. B:Dintre două sunete.
  K:Două sunete.
   
15:51 DB: That is the interval. B: Adică aşa se numeşte intervalul .
   
15:54 That would be called the interval Intervalul dintre două sunete.
between two sounds.  
   
15:57 K: Yes, interval K:Da, intervalul dintre două sunete.
between two noises.  
   
15:59   B:Două sunete.
   
16:01 Two thoughts. K:Două gânduri.
  B:Două gânduri.
   
16:03 Two notes. K:Două note.
  B:Da.
   
16:07 K: Space between two people. K:Spaţiul dintre doi oameni.
  B: Da, spaţiul dintre pereţi.
   
16:09 DB: Yes,  
space between the walls.  
   
16:12 K: And so on. K: Şi tot aşa. Dar acel gen de spaţiu
  nu este spaţiul minţii.
   
16:14 But that kind of space  
is not the space of the mind.  
   
16:18 DB: You say it is not limited. B:Tu spui că nu este limitat
  şi nu este un interval.
   
16:20 K: I didn't want K: Corect. Nu am vrut să folosesc
to use the word limited. cuvântul "limitat".
   
16:22 DB: But it is implied. B: Dar este implicit.
  K:Da.
   
16:23 It is not in the nature B: Nu înseamnă că este legat
of being bounded by something. de ceva anume.
   
16:27 K: No, it is not bounded K:Nu, nu este delimitat de psihic.
by the psyche.  
   
16:31 DB: But is it bounded by anything? B: De psihic. Dar este delimitat
K: No. de ceva anume?
   
16:33   K:Nu.
  B:Nu.
   
16:36 DB: The psyche Psihicul de care vorbeşti este delimitat
you say is bounded  
   
16:38 because we have said pentru că am spus că este limitat, corect?
it is limited and so on.  
   
16:41 K: So can the brain K: Poate deci creierul-asta vreau să aflu,
   
16:44 – that is what I want to find out,  
discuss rather, talk over –  
   
16:47 can the brain, să discutăm-poate creierul
with all its cells conditioned,  
   
16:53 can those cells cu toate celulele sale condiţionate
radically change? să se schimbe radical?
   
16:56 DB: We have often B: Da, am discutat adeseori despre asta.
discussed this.  
   
16:58 It is not certain that Nu ştim cu certitudine că toate
all the cells are conditioned. celulele sunt condiţionate.
   
17:00 For example, Unii, de exemplu cred că doar unele
some people think that  
   
17:02 only a small part of the cells sau anumite părţi ale celulelor
are being used sunt folosite
   
17:04 and the others are inactive, iar altele sunt mai degrabă inactive,
dormant. în stare latentă.
   
17:09   K: Nefolosite în totalitate sau
  doar ocazional.
   
17:10 K: Or just touched occasionally. B:Folosite ocazional.
   
17:13 DB: But those cells that are Dar celulele condiţionate,
conditioned, whatever they may be, oricare ar fi ele
   
17:16 evidently dominate ne domină efectiv conştiinţa, corect?
consciousness now.  
   
17:19 K: Yes, K:Da, pot fi ele schimbate?
can those cells be changed? B:Da.
   
17:24 K: We are saying that they can, K: Noi spunem că se poate prin înţelegere.
through insight.  
   
17:29 Insight being out of time, B:Da, acum...
  K: Înţelegerea fiind în afara timpului;
   
17:34 it is not the result ea nu este rezultatul amintirii;
of remembrance,  
   
17:38 it is not an intuition, nici al intuiţiei,
   
17:44 or desire, or hope, dorinţei sau speranţei;
   
17:46 it is nothing to do nu are legătură cu timpul şi gândul.
with any time and thought.  
   
17:54 DB: You say insight B: Da, tu spui că înţelegerea
– is it of the mind? este a minţii?
   
17:56 Is it of the nature of mind, Este natura minţii-corect?-
activity of mind? activitatea minţii?
   
18:00 K: Yes. K:Da.
   
18:02 DB: Therefore you are saying mind B: Spui deci că mintea poate
can act in the matter of the brain. acţiona în creier.
   
18:06 K: Yes, we said that earlier. K:Da, am spus asta mai devreme.
  B: Da, dar trebuie să...
   
18:08 DB: Yes, este dificil de înţeles.
but this is a difficult point  
   
18:14 – how mind is able Cum poate mintea acţiona asupra materiei?
to act in matter.  
   
18:18 K: It is able to act K: Poate acţiona asupra creierului...
on the brain,  
   
18:25 say, for instance, Să spunem de exemplu,
   
18:27 take any crisis să luăm orice criză sau orice problemă.
or any problem.  
   
18:32 Problem Problema- rădăcina ei
   
18:34 – the root meaning of it este de fapt ceva care ne-a fost transmis.
is something thrown at you.  
   
18:38 And we meet it with all Şi ne întâlnim cu asta în toate
the remembrance of the past, amintirile trecute
   
18:42 with our bias, and so on. în prejudecăţi, etc.
   
18:45 And therefore the problem Şi astfel problema se multiplică.
multiplies itself.  
   
18:49 You may solve one problem, Rezolvi o problemă şi din soluţie
in the very solution of one problem,  
   
18:53 of that particular problem, apare o altă problemă
other problems arise,  
   
18:56 as they are doing in politics aşa cum se întâmplă în politică
and so on. şi tot aşa. Corect?
   
19:00 Now, to approach the problem, Pentru a aborda o problemă
   
19:06 or to have perception sau să percepem problema
of the problem  
   
19:09 without any past memories and fără intervenţia amintirilor
thoughts interfering or projecting trecute sau a gândurilor
   
19:19 in perception of the problem. sau fără să apară proiecţii...
  în perceperea problemei.
   
19:22 DB: Yes. B:Da. Asta înseamnă că percepţia
  este a minţii
   
19:23 That implies that perception  
also is of the mind.  
   
19:27 K: That is right. că nu este...
  K:Da, corect.
   
19:28 DB: Are you more or less saying B: Spui de fapt că acest creier
  este un fel
   
19:33 that the brain is a kind of de instrument al minţii?
instrument of the mind? Asta spui?
   
19:37 K: Instrument of the mind K:Un instrument al minţii
   
19:39 when the brain când creierul nu este egocentric.
is not self-centred.  
   
19:44 DB: Yes, if we think B: Da, dar dacă ne gândim la
of all this conditioning, toate condiţionările
   
19:49 the conditioning may be thought of ele pot fi rezultaul gândului care
as the brain exciting itself este stimulat
   
19:54 and keeping itself going şi menţine un program.
just from the programme,  
   
19:57 and this occupies Asta îi ocupă toate capacităţile.
all of its capacities. K: Toate zilele chiar, da.
   
20:00 K: All our days, quite.  
   
20:01 DB: The whole capacity B:Întreaga capacitate a creierului.
of the brain.  
   
20:04 It is rather like a radio receiver Este ca un receptor radio care poate
which can generate its own noise, genera propriile zgomote
   
20:08 it would not pick up a signal. şi nu percepe nici un semnal.
Now, would this analogy be at all... Ar fi această analogie...
   
20:12 K: Not quite. Not very. K:Nu chiar. Nu prea.
DB: It is not very good. B:Nu este foarte bună, dar...
   
20:20 K: Would you K: Vrei să elaborăm un pic?
go into this a little bit?  
   
20:25 Experience is always limited. Experienţa este întotdeauna limitată.
  Corect?
   
20:30 I may blow up that experience Poate fac din acea experienţă o
into a kind of fantastic affair afacere extraordinară
   
20:36 and then set up a shop şi deschid un magazin pentru
to sell my experience, a vinde experienţa
   
20:43 but that experience is limited. dar acea experienţă este limitată.
   
20:46 And so knowledge La fel şi cunoaşterea.
is always limited.  
   
20:51 And this knowledge Iar această cunoaştere acţionează
is operating in the brain. la nivelul creierului.
   
20:56 This knowledge is the brain. Cunoaşterea este creierul.
   
21:01 And thought is also Corect?
part of the brain,  
   
21:05 and that thought is limited. Iar gândul este o parte a creierului şi
  acel gând este limitat.
   
21:07 So the brain is operating Deci, creierul acţionează într-o arie
in a very, very small area. foarte , foarte restrânsă.
   
21:13 DB: Yes. What prevents it from B:Da. Şi ce îl împiedică să acţioneze
operating in a broader area? într-o arie mai largă?
   
21:19 What is preventing it from Ce îl împiedică să acţioneze pe
operating in an unlimited area? o arie nelimitată?
   
21:23 K: Thought. K:Gândul.
  B: Gândul. Dar creierul
   
21:25 DB: The brain, it seems to me,  
is running on its own,  
   
21:29 from its own programme. pare că funcţionează de unul singur,
  cu propriile programe, nu?
   
21:30 K: Yes, like a computer that is K: Da, ca un calculator care rulează
running on its own programme. propriile programe.
   
21:34 DB: Now, essentially B:Da şi tu, de fapt întrebi
what you are asking is  
   
21:37 that the brain should really dacă acest creier ar trebui
be responding to the mind. să răspundă minţii.
   
21:43 K: That it can only respond K: Poate face asta doar dacă este liber
   
21:45 if it is free from the thought de gândurile sale care sunt limitate.
which is limited.  
   
21:51 DB: Yes, so the programme B: Da, adică să nu fie condus
does not dominate it. de program.
   
21:53 We are going to still Vezi tu, noi avem totuşi nevoie
need that programme. de acel program.
   
21:55 K: Of course, we need it for... K:Desigur, desigur.
DB: Many things, yes. Avem nevoie de el pentru...
   
21:57   Am vorbit despre asta.
  B: Am vorbit despre multe, da.
   
22:00   Dar inteligenţa...
   
22:06 DB: Is intelligence Inteligenţa vine din minte?
from the mind then?  
   
22:09 K: Yes, intelligence is the mind. K:Da, inteligenţa este mintea.
  B: Este mintea.
   
22:12 K: Now we must go K: Şi ajungem la...
into something else. -trebuie să discutăm altceva.
   
22:18 Because compassion Pentru că şi compasiunea are
is related to intelligence. legătură cu inteligenţa.
   
22:24 There is no intelligence Nu există inteligenţă fără compasiune.
without compassion.  
   
22:29 And compassion can only be Iar compasiunea poate exista doar
when there is love acolo unde există iubire.
   
22:34 which is completely free adică o eliberare totală de amintiri,
from all remembrances,  
   
22:40 personal jealousies gelozii personale şi alte
and all that kind of thing. lucruri de acest gen,
   
22:45 DB: Is all that compassion, B: Şi această compasiune, iubire este
love, also of the mind? de asemenea o stare a minţii?
   
22:49 K: Of the mind. K: Este. Nu poţi manifesta
  compasiune dacă eşti
   
22:51 And you cannot be compassionate  
   
22:53 if you are attached  
to any particular experience  
   
22:57 or any particular ideal. ataşat de o anumită experienţă sau ideal.
   
22:59 DB: Yes, that is again B:Da, iar este vorba dspre programele
the programme that is holding us. care ne ţin pe loc.
   
23:03 K: Yes. K:Da.
   
23:05 Say, for instance, Există de exemplu, oameni care merg
   
23:07 there are those people who go to în diferite ţări sărace
various poverty-ridden countries  
   
23:15 and work, work, work, unde muncesc foarte mult şi ei
and they call that compassion. numesc asta compasiune.
   
23:18 But they are attached or tied Dar ei sunt ataşaţi sau legaţi
  de o anumită formă
   
23:21 to a particular form de credinţă religioasă
of religious belief,  
   
23:25   şi ce fac este mai degrabă milă,
   
23:26 and therefore that is merely pity, simpatie dar nu compasiune.
sympathy, but it is not compassion.  
   
23:31 DB: Yes, I understand that. B:Da, înţeleg asta.
   
23:34 We have here two things Avem două lucruri
   
23:38 which can be care pot fi oarecum independente.
somewhat independent:  
   
23:40 there is the brain and the mind, Există creierul şi mintea deşi
though they make contact. ele sunt în contact una cu alta.
   
23:46 Intelligence and compassion, Spunem că inteligenţa şi compasiunea
we say, come from beyond the brain. vin de dincolo de creier.
   
23:49   Acum aş vrea să ne întrebăm
   
23:51 I would like to go into the question cum au ele contact una cu alta.
of how they are making contact. K:Ah!
   
23:59 K: Contact can only exist Contactul dintre creier şi
between the mind and the brain minte poate exista
   
24:03 when the brain is quiet. doar când creierul este tăcut.
   
24:05 DB: Yes, that is the condition B:Da, asta este condiţia de bază
for making it,  
   
24:07 that is the requirement condiţia ca ele să fie în contact.
for making it.  
   
24:10 The brain has got to be quiet. Creierul trebuie deci, să fie tăcut.
   
24:13 K: Quiet is not K: Dar domnule asta nu are
a trained quietness. loc prin antrenament.
   
24:19 Not a self-conscious, Nu printr-o meditaţie auto-conştientă
meditative desire for silence. pentru tăcere.
   
24:28 It is a natural outcome Ea vine natural când persoana îşi
of understanding înţelege condiţionările.
   
24:32 one's own conditioning.  
   
24:33 DB: Yes, and one can see B: Da şi acea persoană poate
that if the brain is quiet, vedea asta- dacă creierul tace
   
24:37   şi putem spune că ascultă
  ceva mult mai profund, nu?
   
24:38 then you could almost say K:Mai profund, da. Şi dacă este tăcere
it can listen to something deeper. se conectează cu creierul.
   
24:42 K: Then if it is quiet, B:Da.
it is related to the mind.  
   
24:47 Then the mind can function K: Nu,cu mintea. Atunci mintea
through the brain. poate funcţiona prin creier.
   
24:54 DB: I think that it would help B: Cred că în ceea ce priveşte
if we could see, creierul este util să vedem
   
24:59 with regard to the brain,  
   
25:00 whether it has any activity dacă este o activitate dincolo de gând.
which is beyond thought.  
   
25:04 For example, one could ask, Cineva se poate întreba, de exemplu:
   
25:06 is awareness part of este conştientizarea o funcţie
the function of the brain? a creierului?
   
25:11 K: As long as there is awareness K: Atâta vreme cât este vorba
in which there is no choice. de o conştientizare
   
25:15   în care nu există nici o alegere.
   
25:21 I am aware, Sunt conştient.
and in that awareness I choose.  
   
25:22   Prin acea conştientizare eu aleg.
   
25:26 DB: Yes, well, I think B: Da, cred că asta face
that may cause difficulty. lucrurile mai dificile.
   
25:30 What is wrong with choice? Ce este greşit în alegere?
   
25:32 K: Choice means confusion. K:Alegerea înseamnă confuzie.
   
25:34 DB: It is not obvious B: Asta nu rezultă din cuvânt.
just from the word.  
   
25:37 K: Of course, to choose K:Ai de ales între două lucruri.
between two things.  
   
25:39 DB: Yes, I could choose whether B: Da, pot alege un lucru sau altul.
I buy one thing or another.  
   
25:43 K: Yes, I can choose between K: Da, pot alege să cumpăr
this table and that table. un lucru sau altul.
   
25:44 DB: Or choose the colours B: Sau să aleg o culoare pentru
when I buy the table. masa cumpărată.
   
25:46 K: Yes, this is a better table. K: Da, asta este o masă mai bună.
   
25:49 DB: That apparently B: Nu trebuie să fiu confuz când fac asta.
need not be confused.  
   
25:51 If I choose which colour I want, Dacă aleg culoarea care îmi place
   
25:53 I don't see why nu vad de ce crează asta confuzie.
that has to be confused.  
   
25:55 K: There is nothing wrong. K:Nu este nimic greşit în asta.
There is no confusion there. Aici nu există confuzie.
   
25:58 DB: But the choice, B: Dar alegerea, când vine
the choice about the psyche, vorba despre psihic
   
26:01 it seems to me, mi se pare că acolo este confuzie.
is where the confusion is.  
   
26:03   K: Asta este, vorbim despre psihic.
   
26:04 The language B: Limbajul face ca lucrurile să
tends to carry away. nu mai fie evidente.
   
26:08 K: We are talking of K: Da, noi vorbim despre psihicul care alege.
the psyche that chooses.  
   
26:11 DB: Yes, that chooses B: Da, alege să devină real.
to become really. K:Da.
   
26:14 K: Chooses to become, Alege să devină, există confuzie
  unde există alegere.
   
26:15 and also choice exists  
where there is confusion.  
   
26:19 DB: You are saying out of confusion B:Da. Tu spui despre confuzie
the psyche makes a choice  
   
26:22 to become one thing or another. că psihicul alege să devină
  un lucru sau altul.
   
26:25 Being confused, Find confuz vrea să devină ceva mai bun.
it tries to become something better.  
   
26:31 K: And choice implies a duality. K:Orice alegere implică dualitate.
   
26:36 DB: Yes, but now it seems B: Da şi acum mi se pare că
at first sight avem o altă dualitate,
   
26:38 we have another duality  
you have introduced  
   
26:40 which is the mind and the brain. între minte şi creier.
   
26:42 K: No, that is not a duality. K:Nu, asta nu este o dualitate.
DB: That is important to get clear. B: Este important să clarificăm asta.
   
26:46 What is the difference? K: Nu este o dualitate.
  B:Şi ce face diferenţa?
   
26:50 K: All right, let's take K: Să luăm un exemplu simplu.
a very simple example.  
   
26:55 Human beings are violent, Fiinţele umane sunt violente
   
27:01 and non-violence iar gândul a proiectat non-violenţa.
has been projected by thought.  
   
27:06 And that is the duality Şi asta este dualitatea-faptul şi non-faptul.
– the fact and the non-fact.  
   
27:11 DB: Well, you are saying B: Vrei să spui că există
there is a duality between a fact dualitate între fapt
   
27:14 and some mere projection şi unele proiecţii pe care le face mintea.
which the mind makes.  
   
27:18 K: The ideal and the fact. K:Idealul şi faptul în sine.
   
27:19 DB: Yes. The ideal is unreal, B:Da. Idealul este ireal
and the fact is real. iar faptul este real.
   
27:23 K: The ideal is not actual. K:Asta este.
  Idealul nu este real.
   
27:26   B:Da, asta este.
  Nu este real.
   
27:31 DB: The division of those two Şi tu numeşti această diviziune dualitate.
you call duality.  
   
27:33 But why do you De ce acest nume?
give it that name?  
   
27:35 K: Because they are divided. K:Pentru că ele sunt separate.
   
27:37 DB: At least they appear B: Păi aşa şi par.
to be divided.  
   
27:42 K: Say, for instance, K:Divizate, iar noi ne luptăm...
  Să luăm de exemplu
   
27:44 the totalitarian communist ideals idealurile totalitare comuniste
and the democratic ideals, şi cele democratice
   
27:49 they are the outcome of thought ele sunt rezultatul gândului, etc.
which is limited,  
   
27:53 and this is creating havoc care este limitat şi asta
in the world. crează haos în lume.
   
27:55 DB: Yes. So there is a division B:Da. Există deci o divizare.
which has been brought in.  
   
28:00 But I think we were Dar cred că noi discutăm despre
discussing in terms of  
   
28:02 dividing something divizarea a ceva care nu poate fi divizat.
which cannot be divided.  
   
28:05 We are trying to divide Noi încercăm sa divizăm psihicul.
the psyche. K:Corect.
   
28:09 K: Violence cannot be divided Violenţa nu poate fi divizată
into non-violence. în non-violenţă.
   
28:14 DB: And the psyche cannot be divided B: Iar psihicul nu poate fi divizat
into violent and non-violent. în violenţă şi non-violenţă.
   
28:18 K: It is what it is. K: Este ceea ce este.
DB: So if it is violent, B:Este ceea ce este,
   
28:19   deci dacă este violent nu
  poate fi divizat într-o
   
28:20 it cannot be divided into parte violentă şi una non-violentă.
a violent and a non-violent part. K:Corect, deci...
   
28:24 K: That is very good! Asta este foarte bine!
   
28:28 So can we remain with 'what is,' Putem râmâne la "ceea ce este"
   
28:33 not with what should be, nu la ce "ar trebui să fie",
what must be,  
   
28:36 and invent ideals, etc. "ce trebuie să fie" şi să inventăm
  idealuri şi restul, nu?
   
28:39 DB: Yes, but could we return B: Da, dar am putea să ne întoarcem
   
28:41 to the question of the mind acum la creier şi minte?
and the brain now?  
   
28:44 We are saying that is not a division Noi spunem că asta nu este divizare.
because they are in contact.  
   
28:46   K: Oh, nu, asta nu este o divizare.
   
28:48   B: Sunt în contact, nu?
   
28:51 K: We said there is contact K: Noi spunem că există un contact
between the mind and the brain între minte şi creier
   
28:55 when the brain is silent când creierul este tăcut şi are spaţiu.
and has space.  
   
28:58 DB: Yes, so we are saying, B: Spui deci că deşi sunt în contact
   
29:00 although they are in contact şi nu sunt divizate, pot exista
and not divided at all, independent...
   
29:07 that the mind can still have că mintea poate avea o
a certain independence oarecare independenţă
   
29:10 of the conditioning faţă de condiţionarea creierului.
of the brain.  
   
29:13 K: Careful, let's see. K: Trebuie să avem grijă, domnule!
  Hai să vedem.
   
29:18 Suppose my brain is conditioned, Să spunem că am un creier care
being programmed as a Hindu, este condiţionat să fie Hindus
   
29:26 and I function, act, my whole life iar eu funcţionez, acţionez, întreaga
is conditioned by the idea mea viaţă este condiţionată de ideea
   
29:34 that I am a Hindu. că sunt Hindus.
   
29:37 Mind obviously has no relationship Mintea nu are legătură cu
with that conditioning. aceasta condiţionare.
   
29:42 DB: You are using the word 'mind,' B: Foloseşti cuvântul "minte" adică
it means it is not my mind. nu este mintea mea.
   
29:46 K: Mind – it is not my mind. K: Oh, mintea, mintea, nu este a mea.
   
29:47 DB: You are discussing mind B: Noi vorbim despre minte în general.
universally or generally.  
   
29:49 K: Yes. K:Nici creierul nu este al meu.
It is not my brain either.  
   
29:51 DB: No, B: Nu, dar există un creier anume,
but there is a particular brain, acesta sau acela.
   
29:54 this brain or that brain.  
   
29:56 Would you say Spui că există o minte anume?
there is a particular mind?  
   
29:59 K: No. K:Nu.
   
30:00 DB: That is B: Dar asta este o diferenţă importantă.
an important difference.  
   
30:02 You are saying Tu spui că mintea este universală.
mind is really universal.  
   
30:04 K: Mind is universal, K: Mintea este universală dacă
if we can use that ugly word. putem folosi acest cuvânt urât.
   
30:07 DB: Unlimited or undivided. B:Nelimitată şi nedivizată.
K: Yes. K:Da.
   
30:11 K: It is not polluted K: Şi nepoluată de gând.
by thought.  
   
30:17 DB: But I think for most people B: Dar cred că este dificil pentru
there will be difficulty in saying anumiţi oameni să spună:
   
30:21 how do we know anything cum să cunoaştem ceva despre
about this mind? această minte?
   
30:23 I only know Prima senzaţie este că am idee
my mind is the first feeling. despre mintea mea, nu?
   
30:27 K: You cannot call it your mind. K: Nu o poţi numi mintea ta.
   
30:28 You only have your brain Ai doar un creier care este condiţionat.
which is conditioned.  
   
30:35 You can't say, it is my mind. Nu poţi spune "asta este mintea mea".
   
30:37 DB: Whatever is going on inside, B: Da, orice simt în interior
I feel is mine, simt că este al meu
   
30:40 and it is very different from what şi asta diferă de experienţa altuia.
is going on inside somebody else.  
   
30:43   K:Nu, eu mă întreb dacă este....
   
30:45 DB: At least it seems different B: Pare diferit, cel puţin la prima vedere.
at first sight.  
   
30:47 K: I question whether K:Da. Mă întreb dacă este diferit
it is different,  
   
30:49 what is going on inside me ce se întâmplă în mine ca fiinţă umană
as a human being  
   
30:53 and you as another human being. şi în tine ca persoană diferită.
   
30:56 We both go through Noi trecem prin probleme
all kinds of problems, suffering, asemănătoare, suferinţă,
   
31:00 fear, anxiety, loneliness, frică, anxietate, singurătate, etc.
and so on.  
   
31:05 We have our dogmas, beliefs, Avem propriile dogme, credinţe,
superstitions,  
   
31:08 and everybody has this. superstiţii, toţi avem aşa ceva.
   
31:10 DB: It is all very similar, B: Putem spune că este asemănător dar pare
but still it seems  
   
31:12 each one of us că fiecare suntem separaţi de ceilalţi.
is isolated from the other.  
   
31:14 K: By thought. K:Prin gând. Gândul mă face să cred
  că sunt diferit de tine
   
31:16 My thought has created  
that I am different from you,  
   
31:20 because my body pentru că am un corp diferit de al tău
is different from you,  
   
31:24 my face is different from you. şi o faţă diferită de a ta.
  Putem purta aceleaşi...
   
31:30 So we extend that same thing Noi extindem aceleaşi lucruri
into the psychological area. în aria psihologică.
   
31:34 DB: Yes, we have discussed that. B:Da, am discutat despre asta.
  Dar acum
   
31:38 But if we say, all right, dacă spunem "Ok, aceasta este
  probabil o iluzie".
   
31:39 that division is an illusion,  
perhaps.  
   
31:44 K: No, not perhaps. K:Nu poate, este sigur o iluzie.
DB: It is an illusion, all right, B:Bine,este o iluzie
   
31:48 although it is not obvious deşi nu este atât de evident
when a person first looks at it. când o priveşte cineva.
   
31:51 K: Of course. K:Desigur.
  B: Acum,
   
31:56 DB: In reality, noi spunem că mintea....
even brain is not divided, că de fapt creierul nu este divizat
   
31:58 because we are saying that pentru că spunem, nu doar că
we are not only basically similar, suntem asemănători
   
32:01 but really connected. ci că suntem conectaţi, nu?
   
32:04 And then we say, Şi apoi spunem că dincolo de asta
beyond all that is mind,  
   
32:07 which has no division at all. se află mintea care nu este divizată.
   
32:09 K: It is unconditioned. K:Nu este condiţionată.
   
32:11 DB: Yes, it would B:Da şi asta implică faptul că
almost seem to imply then,  
   
32:13 that in so far as a person feels  
he is a separate being,  
   
32:16 he has very little contact un om simte că este separat,
with mind. că are un minim
   
32:18 K: Absolutely, quite right. de contact cu mintea, nu?
  K:Absolut, corect.
   
32:20 DB: Say, he has no mind. Asta am spus.
  B: Tu spui "fără minte".
   
32:22   (Râd amândoi)
   
32:25 K: That is why it is very important K: De aceea este foarte
to understand important să înţelegem
   
32:28 not the mind, nu mintea ci propria condiţionare.
but my conditioning.  
   
32:32 Whether my conditioning, Atunci ea, această condiţionare umană
the human conditioning,  
   
32:36 can ever be dissolved. poate fi dizolvată.
   
32:39 That is the real issue. Asta este problema reală.
   
32:42 DB: Yes.  
   
32:47 I think that the mind B:Da. Eu cred că este mintea
– we won't call it the mind – -nu o vom numi aşa-
   
32:49 but a human being always considers dar fiinţa umană va ţine cont
what is the meaning. de sens mereu.
   
32:52 I think we want to understand Cred că vrem să înţelegem ce
the meaning of what is being said. am spus până acum.
   
32:57 We have a mind Avem o minte universală,
that is universal,  
   
32:59 that is in some kind of space, care se află într-un fel de spaţiu.
you say. Sau este propriul spaţiu?
   
33:02 Or is it its own space?  
   
33:05 K: It is not in me K: Nu este în mine sau în creierul meu.
or in my brain. B: Dar are un spaţiu.
   
33:07 DB: But it has a space.  
   
33:11 K: It lives in space K: Trăieşte în spaţiu şi în tăcere.
and silence. B: Trăieşte în spaţiu şi în tăcere.
   
33:15 DB: But it is the space Dar este spaţiul minţii, nu-i aşa?
of the mind, right?  
   
33:17 It is not a space like this space. Nu este un spaţiu ca cel pe care îl ştim?
K: No. K:Nu, nu.
   
33:21 That is why we said De aceea am spus că spaţiul nu
space is not invented by thought. este invenţia gândului.
   
33:28 DB: Is it possible then B: Este oare posibil să percepem acest spaţiu
to perceive this space  
   
33:31 when the mind is silent? când mintea este tăcută,
   
33:34 Or to be in contact with it? să fim în contact cu acesta?
   
33:36 K: Not perceive. Let's see. K: Nu este vorba de a percepe.Să vedem.
  B: Când creierul este....
   
33:41 You are asking a question: K: Tu întrebi
   
33:43 whether the mind dacă mintea poate fi percepută de creier.
can be perceived by the brain.  
   
33:48 DB: Or at least somehow be aware, B: Sau măcar să fie conştientă,
an awareness or a sense. un simţ anume...
   
33:51   K:Da, da.
   
33:54 K: We are saying yes, Noi susţinem că da; prin meditaţie.
through meditation.  
   
33:59 You may not like to use that word. Poate nu îţi place cuvântul ăsta.
DB: Well, I don't mind. B:Nu mă deranjează.
   
34:03 K: I think it is possible K:Cred că este posibil să...
   
34:10 – you see, Vezi domnule, aici este dificultatea.
that is the difficulty.  
   
34:13 When we use the word 'meditation' Când folosim cuvântul "meditaţie"
it is generally understood noi înţelegem în general
   
34:17 there is always că există cineva care meditează.
a meditator meditating.  
   
34:21 Meditation is really Meditaţia este de fapt un proces
an unconscious process, inconştient,
   
34:25 it is not a conscious process. nu unul conştient.
   
34:27 DB: Well, how are you able to say B: Cum poţi spune că
that meditation takes place then  
   
34:30 if it is unconscious? meditaţia are loc şi că este inconştientă?
   
34:32 K: It is taking place K:Ea are loc atunci când
when the brain is quiet. creierul este tăcut.
   
34:37 DB: You mean by consciousness B: Şi înţelegi prin conştiinţă
all the movement of thought mişcarea gândului.
   
34:40   K:Da, mişcarea gândului.
  B: Sentimentul, dorinţa, voinţa
   
34:41 with feeling, desire, will, şi toate celelalte, corect?
and all that goes with it. K:Da.
   
34:45 But there is a kind of awareness B: Dar există un fel de conştiinţă, nu?
still, isn't there?  
   
34:47 K: Oh, yes. K:Oh, da. Depinde ce înţelegi
  prin conştiinţă.
   
34:49 It depends on what  
you call awareness.  
   
34:52 Awareness of what? B:Da.
  K: Conştiinţa a ce?
   
34:55 DB: Possibly awareness of B: Nu stiu, a ceva profund.
something deeper, I don't know.  
   
35:06 K: Again, when we use the word K: Vezi, iar foloseşti cuvântul "profund",
'deeper,' it is a measurement. care este o măsură.
   
35:15   Dar eu nu l-aş folosi.
   
35:16 DB: Well, let's not use that. B: Atunci să nu îl folosim.
But let's say that Să spunem un fel de...
   
35:20 there is a kind of Există un fel de inconştient
unconsciousness  
   
35:22 which you are simply de care nu suntem deloc conştienţi.
not aware of at all.  
   
35:25 A person may be unconscious of O persoană poate să nu fie conştientă
some of his problems, his conflicts. de anumite probleme, conflicte.
   
35:30 K: Let's go at it K: Să analizăm asta.
a little bit more. Un pic mai mult.
   
35:35 If I do something consciously, Dacă eu fac ceva conştient, atunci
it is the activity of thought. este activitatea gândului.
   
35:41 DB: Yes. B:Da.
  K:Corect?
   
35:44 Yes, it is thought B: Este gândul care se reflectă pe sine.
reflecting on itself.  
   
35:47 K: It is the activity K: Da, este activitatea gândului.
of thought.  
   
35:49 Now, if I consciously meditate, Dacă eu meditez conştient,
practise,  
   
35:55 do what I call nonsense, practic meditaţia, fac diverse,
  eu le numesc nonsens
   
35:59 then you are making atunci creierul
the brain conform  
   
36:03 to another series of patterns. se conformează unei alte serii de tipare.
   
36:05 DB: Yes, it is more becoming. B: Da, mai degrabă devine ceva.
You are trying to become better. K: Devine ceva, corect.
   
36:08   B: Da, persoana încearcă să
  devină mai bună.
   
36:12 K: There is no illumination K:Nu există iluminare în devenire.
by becoming.  
   
36:16 You can't be illumined Nu poţi fi "iluminat" dacă
– if I can use that word – pot folosi cuvântul
   
36:20 by saying, I am going doar spunând "o să fiu o persoană iluminată".
to achieve illumination.  
   
36:23 DB: It seems very difficult B: Dar, pare destul de greu de
to communicate something comunicat ceva
   
36:26 which is not conscious. care nu este conştient.
   
36:30 K: That is the difficulty. K:Asta este dificultatea.
   
36:31 DB: Still is it not B: Şi totuşi nu este ca şi cum ai fi dat afară.
just being knocked out. Sau dacă o persoană
   
36:35 A person is unconscious este inconştientă este scoasă afară,
if he is knocked out too, dar nu te referi la asta.
   
36:37 but you don't mean that. K:Bine înţeles că nu!
K: Good lord, no! B: Sau că este anesteziat, sau...
   
36:39 DB: Or under anesthetic. K:Nu, dar putem să spunem aşa:
   
36:46 K: Let's put it that way: meditaţia conştientă,
conscious meditation, activitatea conştientă
   
36:49 conscious activity de a controla gândul,
to control thought,  
   
36:55 to free oneself from conditioning, dorinţa persoanei de a se elibera de
is not freedom. condiţionare, nu este libertate.
   
37:01 DB: Yes, I think that is clear, B:Da, cred că asta este clar,
  dar devine neclar
   
37:02 but now it becomes very unclear cum să comunicăm-ce altceva
how to communicate what else. mai este?-înţelegi.
   
37:07 K: Wait a minute. K:Stai un pic.
   
37:11 You want to tell me Te referi
   
37:16 what lies beyond thought. la ce există dincolo de gând.
   
37:20 DB: Or when thought is silent. B:Sau când gândul este tăcut.
K: Quiet, silent. K: Tăcut.
   
37:24 What words would you use? Ce cuvânt ai folosi?
   
37:27 DB: I suggested B: Aş sugera cuvântul "conştientizare".
the word 'awareness.'  
   
37:30 What about the word 'attention'? Sau cuvântul "atenţie"?
   
37:32 K: Attention is better for me. K:Prefer atenţie.
DB: Yes. B:Da.
   
37:39 K: Would you say, K: Ai spune că în atenţie nu există
  un centru precum "eu"?
   
37:41 in attention,  
there is no centre as the 'me'?  
   
37:46 DB: Well, in the kind of attention B: În atenţia de care vorbeşti, da.
you are discussing.  
   
37:49 There is a kind, Este un fel, folosit des
which is the usual kind,  
   
37:51 where we pay attention când noi suntem atenţi la ceva
because of what interests us. pentru că ne interesează.
   
37:54 K: Attention is not concentration. K:Atenţia nu este concentrare.
DB: Yes, that is concentration. B:Da, vorbeam despre concentrare.
   
38:00 But we are discussing Dar noi discutam despre un fel de atenţie
a kind of attention  
   
38:03 without this 'me' present, în care "eu-l" nu este prezent
   
38:05 which is not the activity şi în care nu există activitatea condiţionării.
of the conditioning.  
   
38:07 K: Not the activity of thought. K:Nici activitatea gândului.
DB: Yes. B:Da.
   
38:11 K: In attention K: Gândul nu are loc când este atenţie.
thought has no place.  
   
38:16 DB: Yes, but could we say more B: Da, ai putea spune mai multe?
– what do we mean by attention? Ce înţelegi prin atenţie?
   
38:22 Now, would the derivation Am putea folosi un cuvânt alternativ?
of the word be of any use?  
   
38:24 It means stretching the mind Înseamnă să fii cu mintea la ceva?
towards something – would that help?  
   
38:27 K: No. K:Nu, nu.
   
38:31 Would it help if we say Ar ajuta să spunem:
   
38:37 concentration is not attention. concentrarea nu este atenţie, corect?
   
38:42 Effort is not attention. Efortul nu este atenţie.
   
38:46 When I make effort to attend Când fac un efort să obţin ceva
it is not attention. asta nu este atenţie.
   
38:52 Attention can only come into being Atenţia poate apărea când nu există sinele.
when the self is not.  
   
38:59 DB: Yes, but that is going B: Dar asta ne face să ne învârtim
to get us in a circle, într-un cerc vicios
   
39:02 because we are starting pentru că începem când există sinele.
when the self is.  
   
39:04 So here is a person who says Există o persoană care spune că
meditation is necessary, meditaţia este necesară,
   
39:08 he begins with the self, începe cu sinele, spune "sunt aici".
he says, 'I am here.'  
   
39:11 K: No, I used the word carefully. K: Nu, eu am folosit cu grijă cuvântul.
Meditation means measure. Meditaţia înseamnă măsură,
   
39:16 DB: Yes. B:Da.
   
39:17 K: As long as there is measurement, K: Când există măsură, adică devenire,
which is becoming,  
   
39:20 there is no meditation. asta nu este meditaţie.
Let's put it that way. Să spunem altfel.
   
39:23 DB: We can discuss B: Da. Să vorbim despre când nu
when there is not meditation. este meditaţie.
   
39:26 K: That is right. K:Corect.
Through negation the other is. Prin negaţie, celălalt există.
   
39:31 DB: If we succeed in negating B: Dacă reuşim să negăm toată activitatea
the whole activity  
   
39:34 of what is not meditation, a ceea ce nu este meditaţie,
then the meditation will be there. apare şi meditaţia.
   
39:38 K: That is right. K:Corect.
  Corect.
   
39:40 DB: That which is not meditation, B: Ceea ce nu este meditaţie,
but which we think is meditation. dar noi credem că este.
   
39:43 K: Yes, that is right. K:Da, corect.
That is very clear. Este foarte clar.
   
39:46 As long as there is measurement, Atâta vreme cât există măsură,
which is the becoming, adică devenire,
   
39:50 which is the process of thought, care este un proces al gândului,
   
39:54 meditation or silence cannot be. nu poate exista meditaţie sau tăcere.
   
39:59 DB: In there, B:Vezi tu, această meditaţie indirectă,
there is this undirected attention,  
   
40:05 this attention, is it of the mind? această atenţie....ea este a minţii, nu?
K: Attention is of the mind.  
   
40:08   K:Atenţia este a minţii.
   
40:09 DB: But it contacts the brain, B: Şi este în contact cu creierul, nu?
doesn't it? K: Yes. We said that.  
   
40:11   K:Da. Am spus asta.
  Atâta vreme cât
   
40:12 As long as the brain is silent, creierul este tăcut, sunt în contact.
the other has contact.  
   
40:19 DB: That is, this true attention B: Adică, adevărata atenţie este
has contact with the brain, în contact cu creierul,
   
40:21 when the brain is silent. când acesta este tăcut.
  K: Tăcut şi are spaţiu.
   
40:23 K: And has space.  
   
40:26 DB: What is the space? B:Ce este acest spaţiu?
   
40:29 K: The brain has no space now, K:Acum creierul nu are spaţiu
   
40:32 because it is concerned pentru că este preocupat de sine,
with itself,  
   
40:35 it is programmed, este programat, centrat pe sine
it is self-centred, şi este limitat.
   
40:38 and it is limited. B: Ai spune că în plus, acest creier...
   
40:42 DB: The mind is in its space, Mintea se află în propriul spaţiu; dar şi
does the brain have its space too? creierul are un spaţiu propriu?
   
40:47 K: A limited space. K: Un spaţiu limitat.
  B:Un spaţiu limitat.
   
40:49 Of course. K:Desigur.
Thought has a limited space. Gândul are un spaţiu limitat.
   
40:52 DB: But when thought is absent, B: Deci când, gândul este absent,
does the brain have a space? creierul are un spaţiu propriu?
   
40:55 K: That is right. K:Corect.
DB: Does it? Corect.
   
40:56 K: The brain has space, yes. Creierul are spaţiu, da.
DB: Unlimited? B:Nelimitat?
   
41:01 K: No. It is only the mind K: Nu, doar mintea are
has unlimited space.  
   
41:04   un spaţiu nelimitat.
  B:Nelimitat.
   
41:09 K: My brain can be quiet K: Când creierul meu se linşteşte
  cu privire la o problemă
   
41:12 over a problem la care m-am gândit
which I have thought about,  
   
41:14 and I suddenly say, şi spun "Nu mă mai gândesc la asta"
I won't think any more about it,  
   
41:18 and there is a certain amount atunci se crează un anumit spaţiu.
of space.  
   
41:19 In that space, În acel spaţiu rezolvi problema.
you solve the problem.  
   
41:22 DB: If the mind is silent, B: Şi dacă mintea este tăcută, nu se
is not thinking of a problem, mai gândeşte la problemă
   
41:25 then still the space is limited, atunci spaţiul este încă limitat?
  K:Da.
   
41:28 DB: but it is open to the attention. B: Dar este deschis către atenţie.
K: To the other, to the mind. K: Către minte.
   
41:32 DB: Would you say the mind, B:Vrei să spui că mintea, cu ajutorul
through attention, or in attention, atenţiei, sau în atenţie
   
41:38 the mind is contacting ia contact cu creierul?
the brain?  
   
41:41 K: Yes, when the brain K:Da, când creierul este atent.
is not inattentive.  
   
41:46 DB: So what happens B:Şi ce se întâmplă cu creierul?
to the brain?  
   
41:50 K: What happens to the brain K: Ce se întâmplă cu creierul pentru a acţiona?
which is to act?  
   
41:55   Corect?
   
41:59 Wait, let's get it clear. Pentru a...
  Stai, să clarificăm.
   
42:02 We said intelligence Noi am spus că inteligenţa se naşte
   
42:08 is born out of compassion din compasiune şi iubire.
and love.  
   
42:11 That intelligence operates Că inteligenţa acţionează când
when the brain is quiet. creierul este tăcut.
   
42:17 DB: Does it operate B: Da, acţionează prin atenţie?
through attention?  
   
42:21 K: Of course. K:Desigur, desigur.
   
42:24 DB: So attention seems B: Deci se pare că atenţia este legătura.
to be the contact.  
   
42:26   K:Legătura, sigur că aşa este .
  Atenţia, am spus deja,
   
42:28 K: We said too, attention atenţia există doar când nu este sinele.
can only be when the self is not.  
   
42:32 DB: Yes. B:Da.
   
42:36 You say that love and compassion Spui deci că, iubirea şi compasiunea
are the ground, sunt fundaţia
   
42:40 and out of this din care prin atenţie apare inteligenţa, .
comes the intelligence,  
   
42:45 through attention. K: Yes, K:Da, funcţionează prin creier.
it functions through the brain.  
   
42:49   B:Această inteligenţă...Să spunem că
  avem două întrebări:
   
42:52 DB: There are two questions: one is una se referă la natura acestei
the nature of this intelligence, inteligenţe şi a doua
   
42:54 and the second is, ce efect are asupra creierului?
what does it do to the brain?  
   
42:59 K: Yes. Let's see. K:Pai, să vedem.
   
43:04 We must again Şi folosim iar negaţia.
approach it negatively.  
   
43:07 Love is not jealousy, Iubirea nu este gelozie,etc.
and all that.  
   
43:10 Love is not personal, Iubirea nu este personală
   
43:14 but it can be personal. dar poate fi.
   
43:15 DB: But then it is not what B: Atunci nu este ceea ce spui.
you are talking about. K: Yes.  
   
43:17   K:Da.
   
43:20 Love is not my country, Iubire nu înseamnă ţara mea, ţara ta.,
your country, I love my god  
   
43:23   "Îmi iubesc Dumnezeul".
  Nimic din toate astea.
   
43:24 – it is not that. B: Dacă vine de la mintea universală...
   
43:26 DB: Well, K: De aceea spun că iubirea nu este ceva...
if it is from a universal mind...  
   
43:30 K: That is why I say ea nu are legătură cu gândul.
love has no relationship to thought. B:Da.
   
43:39 DB: Yes. It does not start Nu apare în creier,
in the particular brain,  
   
43:41 originate nu îşi are originea în acesta.
in the particular brain.  
   
43:43 K: Yes, it is not my love. K: Da, nu este iubirea mea.
  B:Da.
   
43:47 When there is that love, K: Din acea iubire apare compasiune
out of that there is compassion,  
   
43:51 and there is intelligence. şi inteligenţă.
   
43:56 DB: The nature B:Această inteligenţă, natura ei este...
of this intelligence,  
   
44:00 this intelligence is able to Această inteligenţă-am putea
  spune- este capabilă
   
44:04 – if I could use the word să "înţeleagă" profund, eu nu simt...
'understand' deeply.  
   
44:09 K: No, not understand. K:Nu, nu să "înţeleagă".
Let's look at it. Stai, să studiem un pic asta.
   
44:12 DB: What will it do? B:Ce va face?
Does it perceive? Va percepe?
   
44:16 K: Through perception it acts. K:Pin percepţie acţionează.
DB: Yes. B:Da.
   
44:23 Perception of what? Percepţia a ce?
   
44:26   K:Percepţia...
   
44:28 K: Now, Hai să discutăm despre percepţie.
let's discuss perception.  
   
44:32 There can be perception only Percepţia poate exista doar atunci când
   
44:37   gândul nu îi dă un sens.
   
44:38 when it is not tinged B:Când nu este?...
by thought. K:Nu este dat un anume sens sau...
   
44:44 When there is no interference Când mişcarea gândului nu o afectează,
from the movement of thought,  
   
44:47 there is perception, atunci există percepţie
   
44:50 which is direct insight care este înţelegerea problemei
into a problem,  
   
44:56 or into human complex. sau a complexului uman.
   
45:02 DB: This perception B:Originea acestei percepţii
originates in the mind? se află în minte?
   
45:08 K: Does the perception K: Percepţia porneşte din minte?
originate in the mind? Să vedem.
   
45:12 Let's look at it.  
   
45:19 Yes. Da.
When the brain is quiet. Când creierul este tăcut.
   
45:21 DB: Yes, but we used the words B: Da, am folosit cuvintele
perception and intelligence "percepţie" şi "inteligenţă"
   
45:27 – how are they related cum sunt ele legate sau
or what is their difference? care este diferenţa?
   
45:29 K: Between perception K:Dintre percepţie şi inteligenţă?
and intelligence?  
   
45:32 DB: Yes. K: None. B:Da.
  K:Nici una.
   
45:33 DB: So we say intelligence B: Deci percepţia este inteligenţă.
is perception.  
   
45:35   K: Da.
   
45:36 Intelligence is perception B:Inteligenţa este percepţia a
of what is. "ceea ce este"corect?
   
45:40 And through attention Iar atenţia face legătura.
there is contact.  
   
45:45 K: Let's take a problem, K:Să luăm o problemă şi să o studiem,
   
45:46 it would probably be va fi mai uşor de înţeles.
easier to understand.  
   
45:57 K: Take a problem of suffering. K:Să luăm problema suferinţei.
   
46:03 Human beings have suffered Fiinţele umane au suferit
endlessly, through wars, foarte mult, în războaie,
   
46:06 through every kind of disease, prin intermediul bolilor, chiar şi psihice
physical disease,  
   
46:12 and through wrong relationship şi datorită relaţiilor dintre oameni.
with each other.  
   
46:17 Man has suffered a great deal. Omul a suferit foarte mult.
   
46:21 Now, can that end? Cum se poate rezolva asta?
DB: Yes. B:Da.
   
46:26 The difficulty of ending that Aş spune că este dificil din
is that it is on the programme. cauza programului.
   
46:29 We are conditioned Suntem condiţionaţi, nu?
to this whole thing,  
   
46:31 and that is physically K:Da, în întregime.
and chemically registered. B: Şi totul este înregistrat
   
46:34 K: We are conditioned. atât fizic cât şi chimic.
  K:Suntem condiţionaţi.
   
46:36 That has been going on Şi asta are loc de secole.
for centuries.  
   
46:38 DB: Yes, so it is very deep, B: Este deci foarte profund.
in some way.  
   
46:41 K: Very, very deep. K:Foarte, foarte profund.
   
46:43 Now, can that suffering end? Se poate termina?
   
46:48 DB: Yes, and it cannot end B:Da şi nu prin acţiunea creierului.
by an action of the brain  
   
46:51 because the brain is caught K:A gândului, nu.
in this suffering,  
   
46:52   B: Deoarece creierul este prins în
  această suferinţă şi nu poate
   
46:55 and it cannot take an action acţiona asupra propriei suferinţe.
towards its own suffering.  
   
46:58 K: Of course, it cannot. K:Desigur că nu poate.
That is why thought cannot end it. De aceea gândul nu poate rezolva asta.
   
47:02 Thought has created it. B:Da, pentru că acest gând...
  K:Gândul a creat asta.
   
47:04 DB: And anyway B:...a creat asta şi este oricum
it is unable to get hold of it. incapabil să o oprească.
   
47:07 K: Yes, thought has created K: Da, gandul a creat războaiele,
the wars, the misery, the confusion, mizeria, confuzia
   
47:13 and thought has become prominent iar gândul a devenit personajul
in human relationship. principal în relaţiile umane.
   
47:18 DB: I think people might agree B: Cred că oamenii ar putea accepta asta
with that and still think, şi să se gândească totuşi
   
47:23 as thought can do bad things, că gândul face şi lucruri bune nu doar rele.
it can do good things.  
   
47:26 K: No, thought cannot do K:Nu, gândul nu poate face bine sau rău.
good or bad. It is thought. Este gând, este limitat.
   
47:31 DB: Thought cannot get hold B: Gândul nu poate opri suferinţa.
of this suffering.  
   
47:33 This suffering being in the Deoarece suferinţa este condiţionarea
physical conditioning of the brain, creierului, fizică
   
47:37 and chemical, thought has no way şi chimică, gândul nu poate să ştie ce este.
of even knowing what it is.  
   
47:40   K: Adică, mi-am pierdut fiul şi sunt...
   
47:44 By thinking, I don't know B: Da, dar nu ştiu ce se întâmplă în mine.
what is going on inside me.  
   
47:47 I can't change Nu pot schimba suferinţa din interior,
the suffering inside, chiar dacă mă gândesc
   
47:48 because thinking will not  
show me what it is.  
   
47:51 Now, you are saying nu ştiu ce anume este.
maybe there is an intelligence. Tu spui că este inteligenţa.
   
47:54 K: But after all, K:Dar noi ne întrebăm dacă suferinţa
  poate lua sfârşit. Asta este problema.
   
47:56 we are asking can suffering end,  
that is a problem.  
   
47:59 DB: Yes, and it is clear B:Da şi este clar că nu putem face
that thinking cannot do it. asta doar cu ajutorul gândului.
   
48:02 K: Thought cannot do it. K:Gândul nu poate face asta.
DB: No. B:Nu. Bine. Acum , pentru că...
   
48:05 K: That is the point. K:Asta este ideea.
If I have an insight into it... Dacă intuiesc...
   
48:09 DB: Yes, this insight will be B: Această inspiraţie va veni
the action of the mind din actiunea minţii
   
48:13 through intelligence prin inteligenţă şi atenţie.
and attention. K:Inteligenţă.
   
48:16 When there is that insight, Când avem acea inspiraţie,
intelligence wipes away suffering. inteligenţa înlătură suferinţa.
   
48:20 DB: Yes, you are saying that B: Da, tu spui că există un contact
   
48:21 there is a contact  
from mind to matter  
   
48:23 which removes the whole între materie şi minte care
physical, chemical structure înlătură întreaga
   
48:27 which keeps us going on structură fizică şi chimică,
with suffering. care ne face să suferim.
   
48:29 K: That is right. K:Corect.
   
48:31 In that ending there is a mutation Atunci există nişte mutaţii în creier.
in the brain cells.  
   
48:35 We discussed this some years ago, Am discutat despre asta acum câţiva ani.
this question.  
   
48:39 DB: Yes, that mutation just B: Da şi acea mutaţie şterge întreaga
wipes out the whole structure  
   
48:41 that makes you suffer. structură care ne face să suferim.
  K:Da, prin urmare
   
48:43 K: Yes, it is like I have been este ca şi cum- am urmat o
going along in a certain tradition, anumită tradiţie
   
48:48 I suddenly şi brusc o schimb, are loc o
change that tradition, schimbare în creier
   
48:50 there is a change  
in the whole brain  
   
48:53 which has been going north care mergea spre Nord.
– and now it goes east. Acum merge spre Est.
   
48:58 DB: Yes, B:Da, este o noţiune importantă
this is a radical notion din punctul de vedere
   
49:01 from the point of view al ştiinţei tradiţionale pentru că
of traditional ideas in science. dacă acceptăm că mintea
   
49:09 Because if we accept that este diferită de materie atunci oamenii
mind is different from matter, vor putea să spună mai greu
   
49:12 then people would find it hard că mintea va face....
to say that mind would actually... K:Mintea este de fapt....
   
49:16 K: Would you put it, Ai spune că mintea este energie pură?
mind is pure energy?  
   
49:19 DB: Well, B: Am putea spune aşa dar şi că
we could put it that way, materia este de asemenea energie.
   
49:21 but say matter is energy too.  
   
49:24 K: Therefore matter is limited, K:Şi pentru că materia este
thought is limited. limitată aşa este şi gândul.
   
49:28 DB: Yes, but we are saying B:Da, dar spunem că energia
that the pure energy of mind pură a minţii
   
49:30 is able to reach into poate ajunge la energia limitată a materiei.
the limited energy of matter.  
   
49:33 K: Yes, that is right. K:Da, corect. Şi poate schimba limitarea.
And change the limitation.  
   
49:36 DB: Yes, B: Da, să înlăture ceva din ea.
to remove some of the limitation.  
   
49:38 K: When there is a deep issue K: Când vedem o problemă
   
49:43 or a problem or a challenge sau o provocare cu care ne confruntăm.
which you are facing.  
   
49:47   B: Da şi am crezut
   
49:52 DB: And we could also add that că putem apela la toate
  modelele tradiţionale
   
49:54 all the traditional ways of sau am încercat asta şi nu
trying to do this cannot work. merge pentru că....
   
49:57   K:Nu a funcţionat.
  B:Dar asta nu este de ajuns.
   
49:58 K: It hasn't worked. Trebuie să spunem asta pentru
DB: That is not enough că unii ar putea crede
   
50:00 because people still might că se poate şi nu este de fapt aşa.
hope it could, it cannot actually. K:Nu se poate.
   
50:04 Because thought cannot get at B:Pentru că gândul nu poate
the basis of its own physical, ajunge la baza propriei
   
50:09 chemical basis in the cells baze chimce din celule şi să facă
and do anything about those cells. ceva cu acestea.
   
50:13 K: Yes, we have said that K:Da, domnule am spus asta deja.
very clearly.  
   
50:16 Thought cannot bring about Gândul nu se poate schimba pe sine.
a change in itself.  
   
50:20 DB: Yes, and yet practically B:Da şi practic tot ce a făcut umanitatea
everything that mankind  
   
50:22 has been trying to do se bazează pe gând.
is based on thought.  
   
50:25 There is a limited area Există o arie limitată unde
where that is all right, totul este în regulă
   
50:28 but we cannot therefore dar nu putem, aşa cum am spus deja
   
50:30 – as we said,  
we were discussing before –  
   
50:33 do anything about the future să facem nimic în viitor dacă
of mankind from the usual approach. facem ca până acum.
   
50:39 K: When you listen K:Eu sunt ceea ce sunt.
to the politicians Când asculţi politicienii
   
50:41 who are so very active care sunt foarte activi în lume
in the world,  
   
50:44 they are creating ei crează continuu probleme
problem after problem,  
   
50:48 and to them thought is iar pentru ei gândul este
the most important thing, ideals. cel mai important.
   
50:54 DB: Generally speaking, nobody B: Ei nu ştiu de fapt nimic.
can even know of anything else.  
   
50:58 K: Exactly. K:Exact. Noi spunem că vechiul instrument
   
51:00 We are saying the old instrument,  
which is thought, is worn out  
   
51:06 except in a certain area. care este gândul este perimat
  cu excepţia câtorva arii.
   
51:08 DB: Well, it never was adequate B: El nu a fost potrivit decât în acele arii.
except in those areas.  
   
51:11 K: Of course. K:Desigur, desigur.
   
51:13 DB: And man has always B:Iar omul a fost mereu în dificultate
been in trouble  
   
51:16 as far as we can remember, din câte imi amintesc, în toata istoria sa.
as far as history goes.  
   
51:18 K: Yes, man has always been K:Da, omul a avut mereu
in trouble, turmoil, fear. probleme, tulburări, frici.
   
51:26 We mustn't reduce all this Nu trebuie să reducem asta la
to an intellectual argument. un argument intelectual.
   
51:31 But as human beings, Dar ca fiinţe umane care ne
  confruntăm cu confuzia din lume
   
51:35 facing all the confusion  
of the world,  
   
51:40 can there be a solution putem găsi vreo soluţie?
to all this?  
   
51:44 DB: Yes, and that comes back to B:Da şi asta conduce la întrebarea mea.
the question I would like to repeat.  
   
51:48 It seems there are a few people Se pare că există puţini oameni
who are talking about it, care vorbesc despre asta
   
51:53 and perhaps meditating şi care gândesc şi poate
and so on, meditează la asta, etc.
   
51:57 but how is that going to affect dar cum va afecta acest lucru
this vast current of mankind? întreaga umanitate?
   
52:02 K: Probably very little. K:Probabi foarte puţin.
  Dar de ce întrebi...
   
52:05 But why do you raise dacă va afecta umanitatea?
– will it affect? – Poate da, poate nu.
   
52:08 it might or it might not. B:Poate nu.
  Poate da sau poate nu.
   
52:13 But then one puts that question: K: Dar apare întrebarea:
then what is the use of it? şi care este sensul?
   
52:17 DB: Yes, that is the point. I think B:Da, asta este ideea. Cred că
there is an instinctive feeling este ceva instinctiv
   
52:21 that makes one put the question. care ne face să punem
  această întrebare.
   
52:23 K: Yes. K:Da. Cred că întrebarea este greşită.
I think that is a wrong question.  
   
52:25 DB: That is, B: Dar asta este întrebarea greşită.
the first instinct is to say, Primul impuls este să spui
   
52:28 what can we do to stop "Ce este de făcut pentru a opri
this tremendous catastrophe? această imensă catastrofă?"
   
52:31 K: But if each one of us, K:Da. Dar dacă fiecare dintre noi
whoever listens,  
   
52:36 sees the truth of this, indiferent cine ascultă vede
that thought in its activity, adevărul celor zise
   
52:40 both externally and inwardly, că gândul prin activitatea sa
  interioară şi exterioară
   
52:43 has created a terrible mess, a creat această teribilă
great suffering, încurcătură, suferinţă
   
52:48 then one must inevitably ask: atunci persoana trebuie să se întrebe:
is there an ending to all this?  
   
52:51   cum poate lua asta sfârşit ?
   
52:54 If thought cannot end it, what will? Dacă gândul nu se poate opri,
DB: Yes. ce se poate face?
   
52:59 K: What is the new instrument that K: Care este instrumentul care va
will put an end to all this misery? pune capăt acestei mizerii?
   
53:04 There is a new instrument, Este un nou instrument
which is the mind, and so on. care este mintea, etc.
   
53:08 Which is intelligence. B:Da.
  K: Care este inteligenţa.
   
53:11 But, you see, Dar dificultatea constă în faptul că
the difficulty is also,  
   
53:15 people won't listen to all this. oamenii nu ascultă toate acestea.
   
53:18 They have come to Ei au concluzionat deja,
definite conclusions, atât oamenii de ştiinţă
   
53:21 both the scientists  
and the ordinary layman like us,  
   
53:26 they won't listen. cât şi laicii ca noi, nu vor asculta.
   
53:28 DB: Yes, well, that is the sort B: Da, la asta mă gândesc
of point I had in mind,  
   
53:30 when I said that a few people când spun că puţini oameni nu
don't seem to have much effect. vor produce vreun efect.
   
53:33   K:Desigur, desigur.
  Cred de fapt
   
53:35 K: I think, after all, că lumea a fost schimbată
few people have changed the world. de câţiva oameni.
   
53:39 Hitler – whether good or bad, Hitler a fost...bun sau rău,
that is not the point. dar nu asta este ideea.
   
53:43 DB: Well, he didn't change it B: Păi nu făcut schimbări fundamentale.
fundamentally.  
   
53:46 K: No, change the world K: Nu, au schimbat lumea
superficially, if you like. la nivel superficial.
   
53:49 The revolution of the Bolsheviks, Revoluţia Bolşevicilor, comuniştii,
the communists, has changed, au făcut schimbări
   
53:53 but they have gone dar au repetat acelaşi tipar.
to the same pattern again.  
   
53:56 Physical revolution Revoluţia fizică nu a schimbat
has never changed, lumea la nivel psihologic.
   
53:59 psychologically,  
the human state.  
   
54:03 DB: Do you think B:Crezi că este posibil
it is possible that, say,  
   
54:08   ca anumite creiere
   
54:09 a certain number of brains coming să fie în contact cu mintea
in contact with mind in this way, astfel încăt să poată
   
54:14 will be able to have an effect să influenţeze umanitatea, adică dincolo
on mankind which is beyond  
   
54:17 just the immediate obvious effect de efectul comunicării lor?
of their communication?  
   
54:20 K: Yes, that is right. K:Da, asta este.
  Corect.
   
54:22 DB: Obviously, B: Adică oricine face asta poate comunica
   
54:25 whoever does this may communicate în mod obişnuit şi va avea
in the ordinary way un anumit efect
   
54:27 and that will have dar este posibil ca asta să
a small effect, decurgă oarecum diferit, nu?
   
54:32 but this is a possibility K:Vezi tu, cum...
of something entirely different.  
   
54:40 K: I have often -m-am gândit adesea la asta-
thought about it – cum transmiţi toate aceste
   
54:42 how do you convey all this,  
   
54:44 rather subtle idei subtile şi complexe
and very complex issue,  
   
54:47 how do you convey all this cum transmiţi asta unei persoane
to a person care îşi urmează tradiţia
   
54:50 who is steeped in tradition, care este condiţionat şi nici nu
who is conditioned, are timp să asculte?
   
54:55 and won't even take time  
to listen, to consider?  
   
55:00   B: Da, asta este întrebarea.
   
55:01 DB: Yes, well, Putem spune că această condiţionare
that is a question.  
   
55:03 One point you could say is that this nu poate fi absolută, nu poate
conditioning cannot be absolute, bloca în totalitate
   
55:07 an absolute block, or else altfel nu ar mai exista o cale de scăpare.
there would be no way out at all.  
   
55:11 But the conditioning may be thought Poate gândul ca şi condiţionarea
to have some sort of permeability. are o anumită permeabilitate.
   
55:17 K: After all, K: Vreau să spun, papa nu ne va asculta
the pope won't listen to us,  
   
55:20 but the pope has dar el are o influenţă imensă.
tremendous influence.  
   
55:23 DB: Is it possible that every person B: Poate că fiecare persoană are ceva
has something he can listen to,  
   
55:27 if it could be found? de ascultat, de găsit?
   
55:29 K: If he takes a little patience. K:Dacă are un pic de răbdare, domnule.
  Cine va asculta?
   
55:32 Who will listen?  
   
55:34 The politicians won't listen. Politicienii nu vor asculta.
The idealists won't listen. Idealiştii la fel.
   
55:39 The totalitarians won't listen. Nici totalitarii.
   
55:42 The deeply steeped Cei profund religioşi la fel.
religious people won't listen.  
   
55:48 So perhaps Poate că asta este de fapt problema:
that is the whole point:  
   
55:51 a so-called ignorant person, că o persoană numită ignorantă
   
55:55 not highly educated care nu este educată şi condiţionată
and conditioned, de profesie, carieră, bani
   
55:58 and his profession,  
career, money,  
   
56:01 the poor man who says, poate bietul om care spune
I am suffering, "Sufăr, hai să terminăm cu asta."
   
56:04 please let's end that.  
   
56:06 DB: Well, B: Da, dar nici el nu ascultă.
but he doesn't listen either. Vrea o slujbă mai bună.
   
56:10 He wants to get a job.  
   
56:11 K: Yes, of course. K:(râde) Da, desigur.
He says – feed me first. El spune "Hrăniţi-mă mai întâi pe mine."
   
56:16 We have been through all this Discutăm de şaiseprezece ani despre asta.
for the last 60 years.  
   
56:21 The poor man won't listen, Cel sărac nu va asculta, nici cel bogat,
the rich man won't listen,  
   
56:23 the learned won't listen, nici cei instruiţi şi nici ceI dogmatic
   
56:25 and the deeply dogmatic şi nici cei religioşi.
religious believers don't listen.  
   
56:32 So perhaps, it is like Poate este ca un val,
a wave in the world,  
   
56:37 it might catch somebody. trebuie să prindă pe cineva.
   
56:40 I think it is a wrong question Cred că este greşit să întrebăm, afectează?
to say, does it affect?  
   
56:45 DB: All right, we say that that B: Da, bine. Spunem că asta ţine
brings in time and that is becoming. de timp care este devenire.
   
56:49 It brings in the psyche Aduce în psihic iarăşi devenirea.
in the process of becoming again.  
   
56:54 K: But if you say K:Dar, dacă spui
– it must affect mankind. "Trebuie să influenţeze umanitatea..."
   
57:00 DB: Are you proposing B: Tu spui că va afecta umanitatea
that it affects mankind  
   
57:03 DB: through the mind directly, mai degrabă prin gând decât prin...
rather than... K: Yes.  
   
57:06   K:Da, da.
   
57:08   B:Vorbim foarte serios despre asta...
   
57:10 It may not show immediately K: Poate acţiunea nu se va vedea imediat.
in action.  
   
57:13 DB: You are taking very seriously B: Da. Vorbeai serios când ai
what you said, spus că mintea este
   
57:15 that the mind is universal and is universală şi nu este iîn spaţiul obişnuit
not located in our ordinary space,  
   
57:21 is not separate. nu este separată...
   
57:23 K: You see, K: Este periculos să spunem asta
there is a danger in saying this  
   
57:25 – the mind is universal – -mintea este universală-
   
57:26 that is what some people say pentru că unii oameni spun "mintea"
– the mind –  
   
57:30 and it has become a tradition. şi asta a devenit o tradiţie.
   
57:31 DB: Well, you can turn it B: Putem transforma asta într-o idee.
into an idea, of course.  
   
57:35 K: Of course, K:Desigur, tocmai asta este periculos.
that is just the danger of it,  
   
57:36 that is what I am saying. B:Da. Dar tu spui că
   
57:41 DB: But really, the question is: -de fapt întrebarea este:
   
57:43 we have to come directly in contact trebuie să intrăm în contact direct
with this to make it real. cu asta pentru a deveni real, nu?
   
57:46 K: Of course, that is it. K:Desigur, asta este.
   
57:51 They can only Şi putem intra în contact doar
come into contact with it în absenţa sinelui
   
57:54 when the self is not.  
   
57:56 To put it very, very simply. ca să spunem simplu.
  Când nu există sinele,
   
58:00 And therefore when the self is not,  
there is beauty,  
   
58:04 there is silence, space, există frumuseţe, tăcere, spaţiu;
   
58:07 then that intelligence, adică inteligenţa care se naşte
which is born of compassion, din compasiune,
   
58:11 operates through the brain. şi care acţionează asupra creierului.
It is very simple. Este foarte simplu.
   
58:13 DB: Yes, but would it B:Da. Ar merita să discutăm despre sine,
be worth discussing the self,  
   
58:19 since the self is active de vreme ce sinele este activ...
widely...  
   
58:24 K: But that is our long tradition K:Asta este o tradiţie a
of many, many, many centuries. noastră de mii de ani.
   
58:29 DB: Now, is there B:Există un aspect al meditaţiei
some aspect of meditation  
   
58:33 which can be helpful here, care ne poate fi de ajutor
when the self is acting. când acţionează sinele.
   
58:36 Suppose a person says, Să presupunem că o persoană spune
ok, I am caught in the self, "Ok, sunt prinsă în sine
   
58:41 but I want to get out. dar vreau să ies. Dar vreau să
  ştiu ce ar trebui să fac."
   
58:43 But I want to know K:Ah! Vezi tu, asta este...
what shall I do?  
   
58:46 I won't use the words B: Nu vreau să folosesc cuvntele
– what shall I do – "ce ar trebui să fac" dar ce părere ai?
   
58:48 but what do you say?  
   
58:52 K: That is very simple. K: Este foarte simplu.
   
58:56 Is the observer Este observatorul diferit de observat?
different from the observed?  
   
58:59 DB: Suppose we say, yes, it appears B: Să spunem "Da, aşa pare" şi apoi?
to be different, then what?  
   
59:02 K: Is that an idea K:Nu. Este o idee sau este real?
or an actuality?  
   
59:06 DB: What do you mean? B:Ce vrei să spui?
   
59:08 K: Actuality is when K: Real este când nu există separare
there is no division  
   
59:10 between the thinker între gânditor şi gând.
and the thought.  
   
59:12 DB: Yes, but suppose I say, B:Da, să presupunem că spun,
ordinarily one feels the observer în mod obişnuit omul spune că observatorul
   
59:15 is different from the observed. este diferit de cel observat.
I say, we begin there. Să pornim de aici.
   
59:19 K: I'll show you. Look at it. K: Pornim de aici.
  O să-ţi arăt. Priveşte.
   
59:21 Are you different Eşti tu separat de furia, invidia
from your anger,  
   
59:24 from your envy,  
from your suffering?  
   
59:28 You are not. şi suferinţa ta?
  Nu eşti.
   
59:29 DB: At first sight B: La prima vedere ar părea că sunt
it appears that I am,  
   
59:31 that I might try to control it. că vreau să o controlez, corect?
   
59:33 K: Not control, you are that. K:Nu controlezi, tu eşti toate astea.
   
59:36 DB: How will I see B:Da, cum fac să văd asta?
that I am that?  
   
59:39 K: You are your name. K:Tu îţi ştii numele tău.
  Eşti forma ta, corpul tău.
   
59:42 You are your form, body.  
   
59:45 You are all the reactions Eşti toate acţiunile şi reacţiile.
and actions. Tu eşti credinţele tale,
   
59:48 You are the belief,  
you are the fear,  
   
59:50 you are the suffering fricile, eşti suferinţa şi plăcerea.
and pleasure.  
   
59:53 You are all that. Tu eşti toate astea.
   
59:55 DB: Yes, but the first experience B: Da, dar prima experienţă
is that I am here first, este că eu sunt primul
   
59:57 and those are properties of me, iar acestea sunt proprietăţi
  ale mele, calităţi
   
1:00:01 they are my qualities pe care pot sau nu să le am.
which I can either have or not have.  
   
1:00:04 I might not be angry Pot să fiu sau nu furios,
or not angry,  
   
1:00:05 I might have this belief pot să am o credinţă sau nu.
or that belief.  
   
1:00:07 K: Contradictory K:Desigur, contradicţiile.
– you are all that. Tu eşti toate astea.
   
1:00:08 DB: But when you say I am that, B: Dar vezi, nu este evident.
  Când spui că eu sunt toate astea
   
1:00:11 do you mean that I am that, spui că nu pot fi altfel?
and cannot be otherwise?  
   
1:00:15 K: No. At present you are that. K:Nu. Acum eşti toate astea.
It can be totally otherwise. Dar poate fi altfel.
   
1:00:19 DB: Yes, so I am all that. B:Da. Bine.
  Deci sunt toate astea.
   
1:00:22 Rather than saying, În loc să spun ca până acum
as I usually do,  
   
1:00:26 that I am looking că mă uit la calităţile mele...
at those qualities.  
   
1:00:28   K:Asta este.
  B:Adică eu, observatorul
   
1:00:29 I the observer, admit că sunt furia, dar simt
I admit that I am anger, că în calitate de observator
   
1:00:32 but I feel that I  
as the observer am not anger  
   
1:00:35 but an unbiased observer nu sunt furia ci un observator
who is looking at anger. care priveşte furia.
   
1:00:39 Now, you are telling me K:Desigur.
that this unbiased observer B:Dar tu imi spui
   
1:00:42 is the same as the anger că acest observator imparţial este
he is looking at. una cu furia pe care o observă.
   
1:00:44 K: Of course. K:Desigur. Mă analizez pe mine
Like I analyse myself,  
   
1:00:48 and the analyser iar analizatul este tot
is the analysed. una cu ce analizez.
   
1:00:51 DB: Yes. He is biased by what B:Da. El este influenţat de
he analyses. K: Of course. ceea ce analizează.
   
1:00:52   K:Desigur.
   
1:00:54 DB: So, B: Deci, dacă privesc furia timp
if I watch anger for a while, furia, pot vedea că
   
1:00:56 I can see that sunt influenţat de ea.
I am very biased by the anger.  
   
1:01:02 So at some stage I say Şi în acel moment spun
I am one with that anger. "Sunt una cu furia" nu?
   
1:01:07 K: Not, I am one with it, K: Nu sunt una cu furia, sunt furia.
you are.  
   
1:01:09 DB: That anger and I B:Sunt. Dar acea furie şi eu
are the same. suntem una, corect?
   
1:01:11 K: Yes. The observer K:Da. Observatorul este cel observat.
is the observed.  
   
1:01:14 And when that actuality exists, Şi când se întâmplă asta
   
1:01:17 you have really eliminated ai eliminat orice conflict.
altogether conflict.  
   
1:01:26 Conflict exists when I am Conflictul există când sunt
separate from my quality. separat de calitatea mea.
   
1:01:32 DB: Yes, that is because B:Da, asta pentru că eu cred
if I believe myself to be separate că sunt separat
   
1:01:35 then I can try to change it, şi pot încerca să schimb asta, dar
but since I am that, de vreme ce sunt ce vreau să schimb
   
1:01:37 it is that is trying to change acel lucru vrea să se schimbe
itself and remain itself pe sine şi rămâne la fel
   
1:01:40 at the same time. de fapt, nu?
  K:Da. Asta este.
   
1:01:42 K: But when the quality is me, Când eu sunt calitatea
   
1:01:46 the division has ended. separarea încetează.
   
1:01:50   Corect?
   
1:01:51 DB: When I see B: Când văd că acea calitate
that the quality is me, sunt de fapt eu
   
1:01:53 then there is no point atunci lucrurile îşi schimbă sensul.
to the whole thing.  
   
1:01:56 K: No. K:Nu, nu.
What happens before: Ce s-a întâmplat înainte:
   
1:01:59 the quality is not me, eu nu sunt calitatea,
then in that there is conflict, deci există conflict,
   
1:02:06 either suppression, escape, etc., fie reprimare, evadare şi restul,
which is a wastage of energy.  
   
1:02:09   toate astea sunt un consum de energie.
   
1:02:13 When that quality is me, Când eu sunt "calitatea"
   
1:02:18 all that energy which has gone, acea energie care s-ar pierde
which has been wasted  
   
1:02:22 is there to look, to observe. este folosită pentru a privi, a observa.
   
1:02:25 DB: But why does it make B: De ce este atât de important
such a difference ca să fiu acea calitate?
   
1:02:27 to have that quality being me? K: O să-ţi arăt.
  B:Da.
   
1:02:29 K: I am showing it to you. K: Este important să nu existe separare
It makes a difference  
   
1:02:32 when there is no division între calitate şi mine.
between the quality and me.  
   
1:02:37 DB: Yes, when there is no perception B: Când nu percep că există o diferenţă...
of a difference  
   
1:02:41 then the mind does not K:Corect.
try to fight itself. Altfel spus.
   
1:02:42   B:....atunci mintea nu se luptă cu sine.
   
1:02:45   K:Da, aşa este.
   
1:02:48 If there is an illusion B: Dacă există o iluzie a diferenţei
of a difference,  
   
1:02:49 the mind must be compelled mintea este obligată să se lupte cu sine.
to fight against itself.  
   
1:02:51   K:Da, creierul.
   
1:02:53 The brain fights against itself. B:Creierul se luptă cu sine.
K: That is right. K:Corect.
   
1:02:55 DB: And on the other hand, when B: Pe de altă parte când nu
there is no illusion of a difference există iluzia diferenţei
   
1:02:58 the brain just stops fighting. creierul se opreşte din luptă, corect?
   
1:03:00 K: And therefore K:Da, din luptă. Şi astfel ai
you have tremendous energy. o imensă energie.
   
1:03:03 DB: The brain's natural energy B:Da. Se eliberează energia
is released. naturală a creierului, nu?
   
1:03:07 K: Energy means attention. K:Da, da. Adică-energia înseamnă ateţiie.
   
1:03:10 DB: Yes. The energy of the brain B:Da. Energia creierului permite
allows for attention from... atenţiei să apară din...
   
1:03:15 K: For that thing to dissolve. K:...pentru ca acel lucru să se dizolve.
   
1:03:17 DB: Yes. Well, wait a minute, B:Da. Stai un pic, am spus înainte că
because we said before  
   
1:03:18 attention was a contact atenţia este legătura
of the mind and the brain. dintre minte şi creier.
   
1:03:21 But the brain must be Dar creierul trebuie să aibă multă
in a state of high energy energie pentru a permite legătura.
   
1:03:24 to allow that contact.  
   
1:03:26 K: That is the same thing. K:Corect.
  Este acelaşi lucru.
   
1:03:28 DB: A brain which is low energy B:Da. Adică, un creier cu energie scăzută
cannot allow that contact. nu poate permite acest contact.
   
1:03:30 K: Of course not. K:Desigur că nu.
   
1:03:32 But most of us are low energy Dar cei mai mulţi dintre noi
  avem o energie scăzută
   
1:03:35 because we are so conditioned. pentru că suntem atât de condiţionaţi.
   
1:03:56 DB: Essentially you are saying B: Tu spui de fapt că aşa putem începe.
that this is the way to start then.  
   
1:04:01 K: Yes, sir. Start simply. K:Da, domnule. Simplu.
DB: Yes. B:Da.
   
1:04:04 K: Start with what is, K:Începeţi cu "ce este" , "ce sunt".
what I am.  
   
1:04:07 That is why self-knowledge De aceea auto-cunoaşterea
is so important. este atât de importantă.
   
1:04:14 Self-knowledge is not an accumulated Ea nu este un proces
process of knowledge, acumulat de cunoaştere
   
1:04:19 which then looks at, la care să ne uităm
   
1:04:22 it is a constant learning este învăţarea permanentă de sine.
about oneself.  
   
1:04:25 DB: Yes, B: Dacă o numeşti auto-cunoaştere,
if you call it self-knowledge, atunci nu este cunoaşterea
   
1:04:27 then it is not knowledge  
of the kind you talked about before,  
   
1:04:30 which is conditioning. despre care am vorbit înainte
  şi care este condiţionare.
   
1:04:31 K: That is right. K:Corect.
Knowledge conditions. Cunoaşterea condiţionează.
   
1:04:33 DB: But you are saying B:Dar tu spui că auto-cunoaşterea
that self-knowledge  
   
1:04:35 of this kind nu este condiţionare.
is not conditioning.  
   
1:04:37 Why do you call it knowledge? Atunci de ce o numeşti cunoaştere?
Is it a different kind of knowledge? Este un alt fel de cunoaştere?
   
1:04:40 K: Yes. K:Da, da.
  Cunoaşterea condiţionează.
   
1:04:41 Knowledge conditions.  
   
1:04:43 DB: Yes, but now you have B: Da, dar acum avem auto-cunoaşterea.
this self-knowledge.  
   
1:04:45 K: Self-knowledge, which is to know K: Auto-cunoaşterea care înseamnă să
and to comprehend oneself, te cunoşti şi să te înţelegi,
   
1:04:51 to understand one's self să ştii la un nivel subtil, complex,
is such a subtle, complex thing, asta înseamnă să trăieşti.
   
1:04:56 it is living.  
   
1:04:57 DB: Essentially knowing yourself B:Adică să te cunoşti în fiecare moment
in the very moment,  
   
1:05:00 in which things are happening. în fiecare lucru care se întâmplă.
   
1:05:02 K: Yes, to know K:Da, să ştii ce se întâmplă.
what is happening. B: În loc să stochezi asta în memorie.
   
1:05:04 DB: Rather than  
store it up in memory.  
   
1:05:06 K: Of course, K:Desigur. Asta nu este decăt
  reacţia gândului:
   
1:05:09 through reactions I begin încep să descopăr ce sunt, etc.
to discover what I am,  
   
1:05:15 and so on.  
   
1:05:19 I think we better stop. Cred că ar trebui să ne oprim.
   
1:05:22 Right? Corect?