Krishnamurti Subtitles

Autoritatea e distructivă

Claremont - 15 November 1968

Conversation with Huston Smith0:11   Autoritatea e distructivă
   
0:23   Filmul pe care urmează să-l vedeți
  a fost înregistrat în noiembrie 1968,
   
0:30   cu ocazia vizitei lui Krishnamurti
  în Claremont, California.
   
0:38   Inițial, se plănuise ca acest film
  sa aibă doar 30 de minute.
   
0:43   Totuși, editorii au ezitat
  să excludă vreo parte din conversație.
   
0:49   Așadar, veți viziona dialogul
  întocmai cum a fost înregistrat.
   
1:00 S: I am Huston Smith, S: Sunt Huston Smith,
professor of philosophy profesor de filozofie
   
1:04 at the Massachusetts la Institutul de Tehnologie
Institute of Technology, din Massachusetts,
   
1:07 and I invite you to a conversation și vă invit la o conversație
   
1:10 arranged by the Blaisdell Institute - organizată de Institutul Blaisdal
of Claremont, California, din Claremont, California -
   
1:14 with Krishnamurti, cu Krishnamurti,
who was raised by Annie Besant care-a fost crescut de Annie Besant
   
1:18 and the Theosophists și de teozofi să devină
to be a World Teacher, Învăţătorul Lumii,
   
1:22 and who, though he discarded și care, deși a abdicat
the mantle of Theosophy, din funcția sa teozofică,
   
1:25 did indeed become chiar a ajuns un înțelept
a sage of our century, al secolului nostru,
   
1:29 one whose voice is heard a cărui voce este auzită nu doar
as much by the youth of today de tinerii zilei de azi,
   
1:32 as throughout the world dar și de-ntreaga lume
for the last sixty years. în ultimii șaizeci de ani.
   
1:38 Krishnamurti, maybe this morning Krishnamurti, probabil că am
I will have only one question o singură intrebare în această dimineață,
   
1:43 which in one way or another I will la care voi reveni, intr-un fel
be coming back to in various ways. sau altul, sub mai multe forme.
   
1:49 In your writings, in your speaking, În scrierile si discursurile Dvs.
time and again reveniți mereu
   
1:53 you come back to this wonderful la acest minunat cuvânt "lucid",
little word, ‘lucid and lucidity’, "luciditate"
   
2:01 but is it possible, living as we are dar este posibil, trăind în
in this confused and confusing world, această lume derutată și derutantă,
   
2:07 torn by conflicting voices without chinuiți de voci contradictorii din afară
   
2:11 and conflicting passions within, și de pasiuni contradictorii dinăuntru
   
2:15 with hearts that seem star-crossed cu astrele parcă împotriva dorințelor
and tensions that never go, noastre, și tensiuni nesfârșite,
   
2:21 is it possible in such a life, este posibil, într-o astfel de viață,
in such a world, o asfel de lume,
   
2:24 to live with total lucidity? să trăim total lucizi?
And if so, how? Și dacă da, cum facem asta?
   
2:33 K: I wonder, sir, K: Mă întreb, domnule,
what you mean by that word ‘lucid’. ce înțelegeți prin cuvântul "lucid"?
   
2:41 I wonder Mă întreb dacă vreți să spuneți claritate.
whether you mean clarity.  
   
2:49 S: That's what first S: La asta mă gândesc în primul rând.
comes to mind, yes.  
   
2:54 K: Is this clarity a matter K: Este această claritate
of intellectual perception, o percepție intelectuală,
   
3:04 or is it a perception sau este o percepție simțită
with your whole being, în adâncul dvs.,
   
3:10 not merely și nu doar cu un fragment al ființei dvs.
a fragment of your being,  
   
3:14 but with the totality ci simțiți asta cu toată ființa?
of one’s whole being?  
   
3:18 S: It certainly has the ring S: Sună cu siguranță mai mult
of the latter, it’s the latter. ca ultima, este ultima.
   
3:21 K: So it is not fragmentary, K: Deci nu este fragmentată,
   
3:23 therefore it is not intellectual prin urmare nu este intelectuală
or emotional, or sentimental. sau emoțională sau sentimentală.
   
3:30 And so is it possible in this confused Deci, e posibil, în aceasta lume confuză,
world, with so many contradictions, cu atâtea contradicții,
   
3:40 and such misery and starvation, și cu atâta nefericire și lipsuri,
not only outwardly, but also inwardly, nu doar exterioare, ci și interioare,
   
3:47 such insufficiency, atâta insuficiență, psihologic vorbind,
psychologically  
   
3:51 – outwardly there are - în exterior,
so many rich societies – există multe societăți bogate -
   
3:57 is it at all possible for a human este deci posibil pentru un om
being living in this world care trăieşte în această lume
   
4:03 to find within himself să găsească în el insuși o claritate
a clarity that is constant, constantă,
   
4:15 that is true in the sense adevarată, în sensul că nu e contradictorie,
not contradictory,  
   
4:25 is it possible for a human being e posibil pentru un om să găsească așa ceva?
to find it?  
   
4:28 S: That’s my question. S: Da, asta-i întrebarea mea.
K: Your question. K: Întrebarea dvs.
   
4:30 I don’t see why not. Nu văd de ce nu.
   
4:33 I don’t see why it shouldn’t Nu văd de ce să nu poată fi găsită
be found by anybody  
   
4:40 who is really quite serious. de oricine care e foarte serios.
   
4:43 Most of us are not serious at all. Majoritatea nu suntem serioși.
   
4:47 We want to be entertained, Căutăm distracție,
we want to be told what to do, vrem să ni se spună ce să facem,
   
4:53 we want someone else to tell us Vrem să ne spună altcineva cum să trăim,
how to live, what this clarity is, ce e această claritate,
   
5:01 what is truth, what is God, what ce e adevărul, ce e Dumnezeu,
is righteous behaviour and so on. ce e un comportament corect, etc.
   
5:06 Now if one could discard Dacă am putea îndepărta complet
completely  
   
5:12 all the authority toată autoritatea specialiștilor în psihologie,
of psychological specialists,  
   
5:22 as well as the specialists a specialiștilor în religie,
in religion,  
   
5:27 if one could really deeply negate daca am putea, în profunzime, nega
all authority of that kind, această autoritate
   
5:37 then one would be relying atunci ne-am putea baza total
totally on oneself. doar pe noi înșine.
   
5:46 S: Well, S: Eu simt poate puțin invers,
I feel I may be right off,  
   
5:49 I am contradicting contrazic ceea ce sugerați,
what you are suggesting  
   
5:51 because my impulse căci după ce ați spus
after you have said  
   
5:54 that it seems to you that it is că această luciditate
possible to achieve this lucidity, vi se pare posibil de atins,
   
5:58 my impulse is to ask you impulsul meu e de-a vă întreba imediat,
immediately, how? cum?
   
6:02 K: Wait, sir. K: Răbdare...
   
6:04 S: But you say, am I looking S: Solicit autoritate dacă fac asta?
to authority if I do that?  
   
6:07 K: No, no. What is necessary is the K: Nu, nu! Importantă e
freedom from authority, not the ‘how’. independența de autoritate, nu "cum"
   
6:16 The ‘how’ implies a method, "Cum" presupune o metodă, un sistem,
a system,  
   
6:20 a way trodden by others, o cale bătută de alții,
   
6:26 and someone to tell you, cineva care să-ți spună
'Do this and you will find it.' "Fă așa și-o vei găsi"
   
6:32 S: Now, are you saying with this S: Deci vreți să spuneți
   
6:34 that it is an inappropriate question că e greșit să vă întreb
to ask you  
   
6:37 how this lucidity cum poate fi atinsă această luciditate?
is to be achieved?  
   
6:40 K: Not at all, but the ‘how’ K: Nicidecum, dar "cum" implică o metodă,
implies that: a method, a system. un sistem
   
6:50 And the moment you have a system În momentul în aplicăm o metodă,
and a method, you become mechanical, un sistem, devenim mecanici,
   
6:54 you just do what you are told. facem ceea ce ni se spune.
   
6:57 And that’s not clarity. Iar aceasta nu e claritate.
   
7:01 It is like a child E ca un copil căruia îi spune mama
being told by its mother  
   
7:04 what it should do ce să facă, de dimineața până seara,
from morning until night.  
   
7:07 And therefore it becomes aşadar devine dependent de mamă,
dependent on the mother,  
   
7:10 or the father, whatever it be, sau de tată, de altcineva
and there is no clarity. iar aceasta nu e claritate.
   
7:15 So to have clarity, Deci pentru a avea claritate,
the first essential thing is freedom primul lucru esențial e libertatea
   
7:25 – freedom from authority. - eliberarea de autoritate.
   
7:29 S: And I feel in a kind of bind, S: Mă simt cumva încurcat,
   
7:32 because this freedom is attractive căci această libertate e și ea atractivă
too and I want to go towards that, şi aș vrea s-o urmez,
   
7:37 but I also want to pick your mind dar vreau de asemenea să vă întreb cum să fac asta?
and ask you how to proceed?  
   
7:43 Am I moving away from my freedom Mă îndepărtez de libertate
if I ask you how to proceed? dacă vă întreb cum să procedez?
   
7:49 K: No, sir, but I am pointing out K: Nu, domnule, dar vreau să evidențiez
the difficulty of that word, dificultatea acestui cuvânt,
   
7:57 the implication of that word, implicațiile cuvântului "cum".
the ‘how’.  
   
8:02 Not whether one is wandering Nu e vorba de îndepărtare de libertate,
away from freedom,  
   
8:07 or any other thing of that kind, sau altceva de genul acesta,
   
8:11 but the word ‘how’ implies dar cuvântul "cum" implică intrinsec
intrinsically a mind that says, o minte care spune:
   
8:20 'Please tell me what to do.' "Spuneți-mi, vă rog, ce să fac".
   
8:24 S: And I ask again, is that a mistaken S: Iar eu vă întreb din nou,
question, is that a wrong question? e aceasta o întrebare greșită?
   
8:30 K: I should think that’s K: Aș crede că e o-ntrebare greșită, "cum".
a wrong question, the ‘how’.  
   
8:34 But rather if you say, Dar dacă ați întreba care sunt lucrurile,
what are the things,  
   
8:40 the obstructions that prevent clarity, obstacolele care previn claritatea,
then we can go into it. atunci putem analiza.
   
8:45 But if you say, right from Dar dacă întrebați de la început
the beginning, what is the method care e metoda
   
8:51 – there have been a dozen methods - au existat o mulțime de metode și toate au dat greș,
and they have all failed,  
   
8:57 they have not produced nu au produs nici claritate, nici iluminare,
clarity, or enlightenment,  
   
9:01 or a state of peace in man. nici o stare de pace în oameni;
   
9:04 On the contrary, these methods dimpotrivă, aceste metode au separat oamenii:
have divided man:  
   
9:08 you have your method, tu ai metoda ta, altcineva pe-a sa,
and somebody else has his method,  
   
9:11 and these methods are everlastingly și-aceste metode se ceartă una cu alta la nesfârșit.
quarrelling with each other.  
   
9:17 S: Are you saying that once S: Spuneți deci că odată ce extragem
you abstract certain principles anumite principii
   
9:21 and formulate them into a method, și le formulăm într-o metodă,
   
9:24 this becomes too crude aceasta devine prea brută
to meet the intricacies... pentru a satisface complexitatea detaliilor...
   
9:28 K: That’s right, the intricacies, K: Exact, detaliile,
   
9:29 and the complexities complexitățile și natura vie a clarității.
and the living quality of clarity.  
   
9:34 S: So that the ‘how’ must S: Așadar "cum" trebuie să fie imediat,
always be immediate,  
   
9:37 from where one stands, în funcție de unde ne aflăm,
the particular or the general. în particular sau în general.
   
9:41 K: I would never K: Nu aș considera "cum" de nici un fel.
put the ‘how’ at all.  
   
9:43 The ‘how’ should never "Cum" nici n-ar trebui
enter into the mind. să ne treacă prin minte.
   
9:46 S: Well, this is a hard teaching. S: Ei, este o învățătură foarte dificilă!
   
9:48 It may be true and Poate e adevărată și încerc să ajung la ea
I am reaching for it,  
   
9:51 and yet I don’t know şi totuși nu știu dacă e posibilă
that it’s possible  
   
9:53 – I don’t feel that - nu simt că e complet posibil
it’s possible completely  
   
9:56 to relinquish the question să abandonăm întrebarea
how and everything. "cum" şi toate acestea.
   
9:59 K: Sir, I think we shall be able K: Cred că vom reuși să ne înțelegem
to understand each other  
   
10:04 if we could go a little slowly, dacă vom continua încetișor,
not into the ‘how’, și nu cu acest "cum",
   
10:08 but what are the things ci aflând care sunt lucrurile
that prevent clarity. ce împiedică claritatea.
   
10:15 S: All right, fine. S: Foarte bine.
   
10:16 K: Through negation, K: Să ajungem la claritate prin negație
through negation come to clarity,  
   
10:21 not through the positive method nu prin metoda pozitivă de a urma un sistem.
of following a system.  
   
10:26 S: Fine. All right. This is S: Bun. Prin această "via negativa"
the 'Via Negativa', that is good. să încercăm să deschidem ușa, asta-i bine.
   
10:33 K: I think that is the only way. K: Cred că e singura cale.
   
10:35 The positive way of the ‘how’ Calea pozitivă a lui "cum" a separat omenirea,
has lead man to divide himself,  
   
10:43 his loyalties, his pursuits, credințele, căutările, tu ai un "cum" al tău,
you have the ‘how’ of yours,  
   
10:49 and the ‘how’ of somebody else, alții un "cum" al lor,
   
10:51 and the method of this cu metoda aferentă - și sunt cu toții rătăciți.
– and they are all lost.  
   
10:54 S: Fine. S: Bine.
   
10:55 K: So if we could K: Deci dacă am putea lăsa deoparte
put aside that question,  
   
10:58 ‘the how’ for the time being, pentru moment, acest "cum"
   
11:00 – and probably you will never - și să nu ne mai gândim nici după la asta -
put it, afterwards.  
   
11:03 And I hope you won’t. Și sper să nu mai readuceţi subiectul.
S: Well, we’ll see. S: Vom vedea.
   
11:08 K: So what is important K: E important e să aflăm
is to find out  
   
11:18 what are the obstructions, care sunt obstacolele, limitările, blocajele
the hindrances, the blocks  
   
11:24 that prevent clear perception care previn percepția clară a
of human anxiety, fear, sorrow, grijilor, fricilor, tristeților umane,
   
11:36 and the ache of loneliness, durerea singurătății, lipsa de dragoste
the utter lack of love and all that. şi toate acestea.
   
11:42 S: Let’s explore S: Să explorăm virtuțile negației.
the virtues of the negative.  
   
11:45 What are these obstacles? Care sunt aceste obstacole?
K: Now, first of all, I feel, K: În primul rând, simt eu,
   
11:53 there must be freedom. trebuie să fie libertate.
   
11:57 Freedom from authority. Libertate față de autoritate.
   
12:00 S: Could we stop right there S: Ne-am putea opri aici,
on this matter of authority ? la chestiunea autorității?
   
12:03 When you say we should Când spuneți să renunțăm
renounce all authority, la orice autoritate,
   
12:07 it seems to me that scopul libertății totale
the goal of total freedom și al încrederii
   
12:11 and self-reliance is a valid one, în propriile puteri mi se pare corect,
   
12:14 and yet along the way it seems to me totuși pe calea către el depindem,
that we rely, and should rely, și trebuie să depindem
   
12:19 on all kinds of authorities de tot felul de autorități
in certain spheres. în anumite domenii.
   
12:23 When I go to a new territory Când ajung într-un teritoriu nou
   
12:25 and I stop to ask the filling station și mă opresc să întreb
attendant which way to go, șeful de gară încotro să merg,
   
12:29 I accept his authority as he knows îi accept autoritatea,
more about that than I do. pentru că știe mai bine decât mine.
   
12:34 Isn’t this... Nu este aceasta...
K: Obviously, sir, K: Binențeles, domnule,
   
12:38 the specialist knows a little more specialistul știe mai multe
than the layman, decât omul obişnuit,
   
12:43 the experts, whether in surgery experții, fie ei în chirurgie
or in technological knowledge, sau în domeniul tehnic,
   
12:51 obviously they know much more știu mai multe decât orice persoană
than any other person  
   
12:55 who is not concerned care nu e preocupată cu acea
with that particular technique. tehnică anume.
   
12:59 But we are considering not authority Dar noi nu ne referim la autoritatea
along any particular line, într-un anumit domeniu,
   
13:07 but the whole problem of authority. ci la întreaga problemă a autorității.
   
13:11 S: And in that area is the answer S: Iar răspunsul este să înțelegem
to understand the areas  
   
13:17 in which there is în ce domenii
specialised authority, există autorități specializate,
   
13:21 which we should accept, and where... pe care să le acceptăm, şi unde...
K: And where authority is detrimental, K: Și unde autoritatea face rău,
   
13:25 authority is destructive. unde este distructivă.
   
13:27 So there are two problems involved Deci sunt două probleme
in this question of authority: în această chestiune a autorității:
   
13:34 there is not only există nu doar autoritatea expertului
the authority of the expert  
   
13:37 – let’s call him for the moment – - să-l numim astfel pentru acum-
which is necessary, care e necesară,
   
13:41 but also the authority dar și autoritatea celui care zice:
of the man who says,  
   
13:47 'Psychologically I know, you don’t.' "Psihologic eu știu dar tu nu".
S: I see. S: Înțeleg.
   
13:52 K: 'This is true, this is false', "Asta e corect, asta e greșit!"
   
13:54 'You must do this, "Trebuie să faci asta, și să nu faci aia."
and you must not do that.'  
   
13:57 S: So one should never S: Deci să nu ne predăm viața la...
turn over one’s life to...  
   
14:02 K: To anybody. K: Nimeni.
S:...to anyone else. S: ...oricine altcineva.
   
14:05 K: Because the churches throughout K: Pentru că bisericile din întreaga lume,
the world, the different religions, de diferite religii,
   
14:12 have said, 'Give your life to us, zic "Dați-ne viața voastră,
   
14:14 we will direct, we’ll shape it, noi o dirijăm, o salvăm,
we will tell you what to do. vă spunem ce să faceți.
   
14:18 Do this, follow the saviour, follow Faceți așa, urmați mântuitorul cutare,
the church and you will have peace.' ascultați biserica și veți găsi pace."
   
14:25 But, on the contrary, churches Dar, dimpotrivă, bisericile
have produced terrible wars. au creat războaie.
   
14:31 Religions of every kind have brought Religiile de orice fel au introdus
about fragmentation of the mind. separări de opinii.
   
14:38 So the question is not freedom Deci problema nu este atât libertatea
from a particular authority, de un anumit fel de autoritate,
   
14:45 but the whole conceptual ci mai degrabă întreaga idee
acceptance of authority. de-a accepta autoritate.
   
14:50 S: Yes. All right. S: Da, așa deci.
I think I see that Cred că înţeleg,
   
14:53 and one should never abdicate nu trebuie să renunțăm la
one’s own conscience. propria noastră conștiință.
   
14:57 K: No, I am not talking K: Nu, nu vorbesc de conștiință.
of conscience.  
   
14:59 Our conscience is such Conștiința noastra e o treabă
a petty little affair. atât de meschină!
   
15:03 S: I am thinking about the conscience S: Mă refer la conștiința felului
of how I should live my life. cum îmi trăiesc viața.
   
15:10 K: No, we started out to say, K: Dar cum începuserăm să zicem,
asking the question, să punem întrebarea:
   
15:14 why is it man, who has lived de ce nu este omul, care a trăit
for two million years and more, două milioane de ani și mai bine,
   
15:20 why is man not capable de ce nu este omul capabil de o clară
of clear perception and action? percepție și acțiune?
   
15:26 That is the question involved. Aceasta este întrebarea.
S: Right. S: Într-adevăr.
   
15:28 And your first point is that Iar d-voastră sugerați că se întâmplă
   
15:30 it is because he doesn’t accept pentru că nu ne asumăm
the full responsibility... întreaga responsabilitate...
   
15:34 K: I don’t say that. K: Nu spun asta.
No, I haven’t come to that point yet. Nu, încă n-am ajuns la punctul acela.
   
15:39 I am saying that, as we said, we must Spun că, după cum am zis, trebuie să
approach this problem negatively. abordăm această problemă la modul negativ.
   
15:48 Which means I must find out Ceea ce înseamnă că trebuie
what are the blockages. sa aflăm care sunt blocajele.
   
15:54 S: Obstacles. S: Obstacolele.
K: Obstacles K: Obstacolele
   
15:56 which prevent clear perception. care previn percepția clară.
S: Right. S: Da.
   
16:01 K: Now one of the major K: Acum, una dintre cele mai mari piedici
blocks, or hindrances,  
   
16:06 is this total acceptance este această acceptare totală a autorității.
of authority.  
   
16:09 S: All right. S: Așa! Deci să fii propriul tău far.
So be ye lamps unto yourself.  
   
16:12 K: That’s right. K: Corect.
So you must be a light to yourself. Trebuie să-ți fii propria lumină.
   
16:15 S: Very good. S: Foarte bine.
K: And to be a light to yourself K: Iar să fii propria ta lumină
   
16:18 you must deny every other light, trebuie să renunți la orice altă sursă,
however great that light be, indiferent cât de măreață,
   
16:24 whether it be the light că este ea lumina lui Buddha, etc.
of the Buddha, or X Y Z.  
   
16:28 S: Perhaps, S: Poate s-o accepți pe ici pe colo
accept it here or there  
   
16:32 but nevertheless you retain the say-so dar în mare să deții controlul
as to where an insight might be valid. asupra deciziei corecte.
   
16:39 K: No, no sir. No, no. K: Nu, nu domnule. Nu, nu.
S : You would never accept... S: Nu ați accepta niciodată...
   
16:42 K: My own authority? K: Propria mea autoritate?
What authority have I? Ce autoritate am eu?
   
16:45 My authority is Autoritatea mea e cea a societății.
the authority of the society.  
   
16:49 I am conditioned Sunt condiționat să accept autoritatea.
to accept authority:  
   
16:51 when I reject the authority Când resping autoritatea din afară,
of the outer,  
   
16:53 I accept the authority of the inner. Accept autoritatea din interior.
   
16:57 And my authority of the inner Iar autoritatea mea din interior
is the result of the conditioning este rezultatul condiționării
   
17:01 in which I have been brought up. în care am fost crescut.
   
17:05 S: All right. S: Bine.
I thought I had this in place. Credeam că pricepusem..
   
17:07 And I guess perhaps I still do. Poate ca încă mai cred asta.
   
17:10 The only point that I am not Singura parte de care
quite sure about at this point is, nu sunt sigur acum este:
   
17:16 it seems to me mi se pare că-n timp ce
while assuming, accepting, ne asumăm, acceptăm,
   
17:20 affirming and maintaining afirmăm si ne menținem
one’s own freedom... propria libertate...
   
17:25 K: Ah, you can’t. K: Păi nu putem!
   
17:27 Sir, how can a prisoner, except Domnule, cum ar putea un deținut,
ideologically, or theoretically, altfel decât teoretic,
   
17:35 accept he is free? să accepte că e liber?
   
17:37 He is in prison, and that is the fact Este în închisoare, iar aceasta
from which we must move. este ideea de la care trebuie să pornim.
   
17:43 Not accept a vague fantastic Nu să acceptăm o libertate ideologică
ideological freedom vagă și imaginară
   
17:48 which doesn’t exist. care nu există.
   
17:51 What exists is that man has bowed Ce există, e că omul a îngenuncheat
to this total authority. la această autoritate totală.
   
17:58 S: All right. And this is the first S: Bun. Iar acesta e primul lucru
thing we must see and remove. pe care trebuie să-l vedem și îndepărtăm.
   
18:05 K: Absolutely. Completely that K: Absolut. Trebuie să fie total,
must go, for a man that is serious, pentru oricine cu adevărat serios,
   
18:08 and wants to find out the truth, care vrea să descopere adevărul,
or see things very clearly. sau să vadă lucrurile clar.
   
18:17 That is one of the major points. Acesta e unul din punctele majore.
   
18:22 And the demand of freedom, Apoi nevoia de libertate,
not only from authority, nu doar de autoritate,
   
18:29 but from fear, ci și de frică, care-l face
which makes him accept authority. să accepte autoritatea.
   
18:37 S: Right. That seems true also. S: Pare de asemenea adevărat.
   
18:41 And so beneath the craving Așadar, ascunsă sub
for authority is... nevoia de autoritate...
   
18:44 K:...is fear. K: ...e frica.
S:...is fear S: ...e frica
   
18:46 which we look to authority de care așteptăm să
to be free from. ne elibereze autoritatea.
   
18:48 K: That’s right. K: Exact. Deci frica
So the fear makes man violent, produce în om violență,
   
18:54 not only territorial violence, nu doar violență teritorială,
   
18:56 but sexual violence and ci violență sexuală,
different forms of violence. și alte forme de violență.
   
19:01 S: All right. S: În regulă.
   
19:04 K: So the freedom from authority K: Deci eliberarea de autoritate
implies the freedom from fear. implică eliberarea de frică.
   
19:09 And the freedom from fear implies the Iar eliberarea de frică implică
cessation of every form of violence. încetarea oricărei forme de violență.
   
19:19 S: If we stop violence S: Daca stopăm violența
then our fear recedes? ni se reduce frica?
   
19:25 K: Ah, no sir. It’s not a question K: A, nu, domnule.
of recession of fear. Nu e o problemă de reducere a fricii.
   
19:31 Let’s put it round Sa mă exprim altfel.
the other way, sir.  
   
19:35 Man is violent, Omul e violent. Prin limbaj, prin gândire,
linguistically, psychologically,  
   
19:43 in daily life he is violent, e violent in viața de zi cu zi,
which ultimately leads to war. ceea ce eventual duce la război.
   
19:49 S: There’s a lot of it around. S: Îl avem de jur împrejurul nostru.
   
19:52 K: And man has accepted war K: Și omul a acceptat războiul
as the way of life, ca mod de viață,
   
19:57 whether in the office, or at home, ori că e la birou, sau acasă,
or in the playing field, sau pe terenul de sport,
   
20:01 or anywhere, he has oriunde ar fi, războiul
accepted war as a way of life, este modul de viață acceptat,
   
20:05 which is the very ceea ce este însăși esența violenței.
essence of violence.  
   
20:09 S: Yes. S: Da.
   
20:11 K: And aggression K: Și agresiune, și tot ce ține de ea.
and all that is involved.  
   
20:15 So as long as man accepts violence, Deci atâta vreme cât omul acceptă
lives a way of life which is violent, violența, va avea un mod de viață violent,
   
20:24 he perpetuates fear and therefore va perpetua frica, așadar violența,
violence and also accepts authority. si de asemenea va accepta autoritate.
   
20:31 S: So these three S: Deci acestea trei sunt
are a kind of vicious circle, un fel de cerc vicios,
   
20:34 each playing into the other. fiecare ducând la celelalte.
All right. Înțeleg.
   
20:37 K: And the churches say, K: Iar bisericile spun: trăiți în pace,
live peacefully,  
   
20:40 be kind, love your neighbour, fiți buni, iubiți-vă aproapele,
   
20:43 which is all sheer nonsense. care sunt niște absurdități.
They don’t mean it. Nu discută serios.
   
20:48 It is merely a verbal assertion Sunt doar nişte vorbe goale
   
20:54 that has no meaning at all. care n-au nici un conținut.
   
20:57 It is just an idea E doar o idee,
because the morality of society pentru că moralitatea societății
   
21:02 – which is the morality - care e moralitatea bisericii -
of the church – is immoral. este imorală.
   
21:07 S: As we try S: Deci când încercăm
to see then these things să vedem lucrurile
   
21:10 that stand between us care stau între noi și
and lucidity and freedom, claritate, libertate,
   
21:13 we find authority descoperim autoritatea,
and fear and violence frica și violența
   
21:18 working together to obstruct us. lucrând împreună să ne îngrădească.
   
21:23 Where do we go from there? Și de-aici, încotro?
   
21:29 K: It’s not going to some place, sir, K: Nu încercăm s-ajungem undeva, domnule,
   
21:32 but understanding this fact dar înțelegând acest fapt,
   
21:35 that most of us live a life că cei mai mulți dintre noi
in this ambience, își trăiesc viața în acest ambient,
   
21:44 in this cage of authority, în această cușcă a autorității,
fear and violence. fricii și violenței.
   
21:52 We can’t go beyond it, Nu putem merge mai departe
unless one is free from it, decât dacă ne eliberăm de ele,
   
21:58 not intellectually or theoretically, nu intelectual sau teoretic,
   
22:01 but actually be free dar chiar să fim liberi de
from every form of authority, orice formă de autoritate.
   
22:08 – not the authority of the expert Nu de autoritatea expertului,
   
22:11 but the feeling of dependence ci de acel sentiment de
on authority. dependență de autoritate.
   
22:17 S: All right. S: Așa.
   
22:19 K: Then, is it possible for a human K: Apoi, este posibil pentru o ființă
being to be free completely of fear? umană să se elibereze complet de frică?
   
22:29 Not only at the superficial level Nu doar la un nivel superficial,
of one’s consciousness, conștient,
   
22:33 but also at the deeper level, dar și la nivel adânc, în inconștient.
what is called the unconscious.  
   
22:39 S: Is it possible? S: E posibil?
K: That’s the question, K: Aceasta-i întrebarea,
   
22:41 otherwise you are bound altfel ești dependent de autoritate.
to accept authority. Of anybody. A oricui.
   
22:46 Any Tom, Dick and Harry, Orice persoană care a acumulat
with a little bit of knowledge, ceva informație,
   
22:49 little bit of cunning explanation are vreo explicație șmecheră
or intellectual formulas, sau ceva formule intelectuale,
   
22:54 you are bound to fall for him. te va prinde-n plasă.
   
22:57 But the question Dar întrebarea este dacă o ființă umană,
whether a human being,  
   
23:02 so heavily conditioned as he is, așa puternic condiționată cum este,
   
23:05 through propaganda of the church, prin propaganda bisericii,
   
23:06 through propaganda of society, prin propaganda societății,
morality and all the rest of it, moralității, și-așa mai departe,
   
23:10 whether such a human being dacă o astfel de ființă
can really be free from fear. chiar poate fi liberă de frică.
   
23:16 That is the basic question, sir. Aceasta este întrebarea de bază, domnule.
   
23:18 S: That’s what I wait to hear. S: Asta aștept să aflu.
   
23:22 K: I say it is possible, K: Eu zic că este posibil, nu în teorie,
not in abstraction,  
   
23:26 but actually it is possible. ci chiar posibil, în fapt.
   
23:30 S: All right. And my impulse again S: Bine. Iar impulsul meu e
is to say, how. din nou să-ntreb "cum"
   
23:33 K: Refrain. You see, when you say, K: Abțineți-vă. Vedeți, când întrebăm
how, you stop to learn. "cum" încetăm a învăța.
   
23:42 You cease to learn. Ne oprim din învățat.
   
23:44 S: All right, let’s just forget S: Bine, să uităm că am spus asta,
that I said that  
   
23:48 because I don’t want căci nu vreau să intrăm in altele...
to get distracted.  
   
23:50 K: No, no, you can never K: Nu, nu, nu puteți întreba asta,
even ask that, ever, niciodată,
   
23:53 because we are learning: pentru că noi aici învățăm,
   
23:56 learning about the nature învățăm despre natura și
and the structure of human fear, structura fricii umane,
   
24:01 at the deepest level and also la cel mai adânc nivel, și de asemenea
at the most superficial level, la nivel superficial,
   
24:06 and we are learning about it. și aflăm lucruri despre ea.
   
24:08 And when you are learning În timp ce-nveți nu te oprești
you can’t ask suddenly, să-ntrebi brusc
   
24:12 how am I to learn. "cum să-nvăț?"
   
24:16 There is no ‘how’ Nu există "cum" dacă te interesează,
if you are interested,  
   
24:17 if the problem is vital, dacă problema e vitală, intensă,
intense,  
   
24:20 it has to be solved când de rezolvarea ei depinde pacea ta,
to live peacefully.  
   
24:26 Then there is no ‘’how’, atunci nu există "cum", zici doar
you say, let’s learn about it. "să-nvățăm despre asta".
   
24:30 The moment you bring in În momentul când introduci "cum"
the ‘how’ you move away te-ndepărtezi
   
24:33 from the central fact of learning. de procesul de-a învăța.
   
24:38 S: All right, that’s fine. S: Bine, e-n regulă.
   
24:40 Let’s continue on the path Să continuăm pe calea de-a
of learning about this. învăța despre asta.
   
24:45 K: Learning. K: A învăța.
So, what does it mean to learn? Ce-nseamnă a învăța?
   
24:52 S: Are you asking me? S: Mă întrebați pe mine?
K: Yes. Obviously. K: Da. Evident.
   
24:55 What does it mean to learn? Ce înseamnă a învăța?
   
25:00 S: It means to perceive how one S: Înseamnă să ne dăm seama cum
should proceed in a given domain. să procedăm intr-un anumit domeniu.
   
25:10 K: No, sir, surely. K: Cu siguranță că nu, domnule.
   
25:13 Here is a problem of fear. Avem aici problema fricii.
I want to learn about it. Vreau să-nvăț despre ea.
   
25:17 First of all I mustn’t condemn it, În primul rând nu trebuie s-o dezaprob,
   
25:21 I mustn’t say, ‘it’s terrible’, n-am voie să spun că e oribilă
and run away from it. și să fug de ea.
   
25:26 S: It sounds to me that S: Sună ca și cum d-voastră o dezaprobați
you have been condemning it  
   
25:29 in one way or another. într-un fel sau altul.
K: I don’t, I don’t, I want to learn. K: Nu, nu, vreau să-nvăț.
   
25:32 When I want to learn Când vreau să-nvăț despre ceva
about something I look mă uit la acel fapt,
   
25:35 there is no condemnation at all. nu există nici o dezaprobare.
   
25:39 S: Well, we were going at this S: Păi, credeam că abordăm asta
through a negative route... prin metoda negării...
   
25:43 K: Which is what I am doing. K: Ceea ce și fac.
   
25:44 S: And fear is an obstacle... S: Și frica e un obstacol...
   
25:47 K: About which I am going to learn. K: Despre care sunt pe cale să-nvăț.
S: All right. S: Bine.
   
25:50 K: Therefore I can’t condemn it. K: Prin urmare n-o pot dezaproba.
   
25:53 S: Well, it’s not good, S: Dar nu e bună,
you are not advocating it. nu-i luați partea.
   
25:56 K: Ah, no. K: Nu-i iau
I am neither advocating or not. nici partea, nici nepartea
   
25:58 Here is a fact of fear. Avem acest fapt, frica.
I want to learn about it. Vreau să-nvăț despre ea.
   
26:04 The moment I learn about În momentul în care învăț despre ceva
something I am free of it. sunt liber de acel lucru.
   
26:09 So learning matters Deci învățarea contează
– what is implied in learning. - ce presupune învățarea.
   
26:17 What is implied in learning? Ce presupune învățarea?
   
26:20 First of all, Mai întâi, pentru a învăța despre ceva
to learn about something  
   
26:23 there must be complete cessation trebuie să fie o încetare completă a
of condemnation, or justification. oricărei condamnări sau justificări
   
26:30 S: All right. Yes, I can see that. S: Da, văd asta.
   
26:33 If we are going Când vrem să înțelegem ceva
to understand something  
   
26:35 if we keep our emotions out of it, dacă ne ținem emoțiile în frâu
and just try to dispassionately to... și doar încercăm fără pasiune să...
   
26:42 K: To learn. K: Să învățăm.
   
26:45 You are introducing words like Introduceți descrieri gen
‘dispassion’, that’s unnecessary. "fără pasiune", nu e necesar.
   
26:52 If I want to learn about Dacă vreau să-nvăț despre acest
that camera, aparat de filmat
   
26:55 I begin to look at it, mă uit la el, îl desfac, îl analizez.
undo it, go into it.  
   
26:58 There is no question Nu se pune problema de pasiune
of dispassion or passion, sau lipsă de pasiune,
   
27:01 I want to learn! vreau să învăț!
   
27:03 So I want to learn Așadar vreau să învăț
about this question of fear. despre această problemă a fricii.
   
27:08 So to learn there must be Iar ca să-nvățăm nu trebuie să existe
no condemnation, nici condamnare,
   
27:15 no justification of fear, nici justificare pentru frică,
   
27:19 and therefore no escape verbally și nici o evadare in cuvinte
from the fact of fear. de la noțiunea de frică.
   
27:26 S: All right. S: Bine.
   
27:28 K: But the tendency is K: Tendința este însă s-o negăm.
to deny it.  
   
27:34 S: To deny the reality of fear ? S: Să negăm realitatea fricii?
K: The reality of fear. K: Realitatea fricii.
   
27:38 The reality that fear Realitatea că frica este cea care
is causing all these things. cauzează toate aceste lucruri.
   
27:43 To deny by saying, O negăm spunând
‘I must develop courage’. "Trebuie să fiu curajos".
   
27:52 So, please, we are going Deci, vă rog, să analizăm
into this problem of fear această problemă a fricii,
   
27:56 because it is really pentru că e o
a very important question: întrebare foarte importantă,
   
28:01 whether human mind dacă mintea umană poate
can ever be free of fear. fi vreodată liberă de frică.
   
28:06 S: It certainly is. S: Într-adevăr este.
   
28:08 K: Which means, whether the mind Adică, dacă mintea este capabilă
is capable of looking at fear, de-a se uita la frică,
   
28:19 looking, not in abstraction, să se uite, nu la modul abstract,
but actually at fear as it occurs. ci chiar în timp ce frica se întâmplă.
   
28:26 S: Facing fear. S: Să înfruntăm frica.
K: Facing fear. K: Să înfruntăm frica.
   
28:29 S: All right, we should do this, S: Da, trebuie să facem asta,
   
28:32 and I agree with you și sunt de acord cu d-voastră
that we can’t deny it. că n-o putem nega.
   
28:34 K: To face it, no condemnation. K: S-o înfruntăm, fără condamnare.
   
28:39 S: All right. S: Bine.
K: No justification. K: Fără justificare.
   
28:43 S: Simply being truly objective. S: Pur și simplu să fim obiectivi.
   
28:46 K: Aware of fear. K: Conștienți de frică.
   
28:48 S: Acknowledging? S: S-o admitem?
   
28:50 K: I don’t acknowledge it. K: Pai... Ce s-admitem?
   
28:53 If there is the camera there Aparatul acela de filmat, nu-l
I don’t acknowledge it, it is there. admit eu, este pur și simplu acolo.
   
28:58 S: All right. I don’t want to distract S: Bine. Nu vreau să întrerup
our line of thought with these words. șirul ideilor cu aceste cuvinte.
   
29:03 K: Please, sir, that’s why one has K: Vă rog, de-aia
to be awfully careful of words here: trebuie să fim foarte atenți la cuvinte.
   
29:06 the word is not the thing, therefore cuvântul n-ar trebui sa devină
I don’t want to move away from this. centrul atenției și să ne taie firul.
   
29:10 To learn about fear there must be Deci ca să învățăm despre frică trebuie
no condemnation or justification. să nu existe condamnare sau justificare.
   
29:18 That’s a fact. Then E un adevăr. Doar atunci
the mind can look at fear. mintea se poate uita la frică.
   
29:24 What is fear? Ce este frica?
   
29:28 There is every kind of fear: Există toate felurile de frică:
fear of darkness, fear of the wife, frica de întuneric, frica de nevastă,
   
29:32 fear of the husband, frica de bărbat, frica de război,
fear of war, fear of storm, frica de furtună, frica de...
   
29:37 so many psychological fears. atâtea frici psihologice!
   
29:43 And you cannot possibly have Și nici nu există destul timp să
the time to analyse all the fears, analizăm toate aceste frici,
   
29:51 that would take the whole life time, ar dura o viață-ntreagă,
   
29:53 by then you have not even iar la sfârșit tot n-ai fi înțeles vreuna.
understood any fear.  
   
29:56 S: So it is the phenomenon S: Așadar e mai degrabă fenomenul în sine
of fear itself rather than any... decât o anume...
   
29:59 K: Than any particular fear. K: Decât o anumită frică.
S: Right. S: Întocmai.
   
30:03 Now what should we learn? Și-acum, ce să-nvățăm?
   
30:04 K: Wait, I am going K: Fără grabă, domnule, am să vă arăt.
to show you, sir, go slow.  
   
30:08 Now to learn about something you Pentru a învăța despre ceva trebuie
must be in complete contact with it. să fii în contact total cu acel lucru.
   
30:18 Look, sir, Iată, vreau să învăț despre frică.
I want to learn about fear.  
   
30:24 Therefore I must look at it, Prin urmare trebuie să mă uit la ea,
I must face it. trebuie s-o înfrunt.
   
30:28 Now to face something Pentru a înfrunta ceva e necesară o minte
implies a mind  
   
30:34 that does not want care să nu vrea să rezolve problema fricii.
to solve the problem of fear.  
   
30:41 S: To look at fear... S: Să se uite la frică...
   
30:43 K: ... is not to solve K: ... înseamnă să nu rezolve
the problem of fear. problema fricii.
   
30:47 Look, look, this is very Atenție, e foarte important de înțeles
important to understand  
   
30:50 because then, pentru că atunci când vreau să rezolv frica
if I want to solve fear  
   
30:55 I am more concerned with mă preocupă mai mult soluția la frică,
the solution of fear than facing fear. decât să înfrunt frica.
   
31:03 S: A moment ago though we S: Pai acum un minut spuneam că...
were saying we should think...  
   
31:06 K: I am facing it. But if I say, K: O înfrunt. Dar dacă spun
   
31:08 'I must solve it', I am beyond it "trebuie să o rezolv", sunt deja
already, I am not looking. dincolo de ea, nu mă mai uit.
   
31:14 S: You say that if we are trying S: Spuneți că dacă încercăm
to solve the problem of fear, să rezolvăm problema fricii
   
31:16 we are not truly facing it. nu o înfruntăm cu-adevărat.
Is that right? E-adevărat?
   
31:20 K: Quite right, sir. K: Foarte adevărat, domnule.
You see, to face fear Vedeți, ca să înfruntăm frica
   
31:26 the mind must give its mintea trebuie să-i dedice
complete attention to fear, atenția completă,
   
31:34 and if you give partial attention și dacă-i dăm doar o parte a atenției
which is to say, spunând
   
31:38 ‘I want to solve it "vreau s-o rezolv și să trec peste",
and go beyond it’,  
   
31:40 you are not giving atunci nu-i dăm atenția completă.
it complete attention.  
   
31:42 S: I can see if you have split S: Pricep, dacă ești atent în
attention you're not fully attentive. mai multe părți nu ești total atent.
   
31:46 K: So, in giving complete attention K: Așadar, în a acorda atenție completă
to the learning about fear învățării despre frică
   
31:51 there are several problems există câteva probleme.
involved in it.  
   
31:54 I must be brief Trebuie să fiu succint
because our time is limited. căci n-avem mult timp.
   
31:58 We generally consider fear În general vedem frica ca pe
as something outside us. ceva din afara noastra.
   
32:04 So there is this question Deci avem noțiunile de observator si observat.
of the observer and the observed.  
   
32:11 The observer says, 'I am afraid', Observatorul spune "Mi-e frică",
   
32:14 and he puts fear și se distanțează de frică.
as something away from him.  
   
32:20 S: I am not sure. S: Nu sunt sigur.
   
32:21 When I feel afraid, I am afraid, Când mi-e frică, o simt foarte
I feel it very much in here. tare în interior.
   
32:26 K: But when you observe it, K: Dar când o observați, e altfel.
it is different.  
   
32:33 S: When I observe fear... S: Când observ frica...
   
32:35 K: Then I put it outside. K: Atunci o dați afară.
   
32:38 S: Well, again that doesn’t S: Din nou, nu mi se pare chiar așa.
seem quite right.  
   
32:42 K: All right. K: Bun.
At the moment of fear În momentul fricii
   
32:46 there is neither the observer nu există nici observator, nici observat.
nor the observed.  
   
32:49 S: That is very true. S: Foarte adevărat.
K: That is all I am saying. K: Asta spun.
   
32:51 At the crisis, at the moment În criză, în momentul fricii propriu-zise
of actual fear there is no observer. nu există observator.
   
32:58 S: It fills the horizon. S: Umple tot orizontul.
   
33:00 K: Now, the moment you begin K: Dar, în momentul în care începi
to look at it, face it, să te uiți la ea, s-o înfrunți,
   
33:04 there is this division. se produce o divizie.
   
33:07 S: Between the fearful self and the... S: Între sinele caruia-i e frică și...
K: The non-fearful self. K: Sinele căruia nu-i e frică.
   
33:11 S: ... the bear who is going S: ... ursul care stă să mă mănânce.
to eat me out there.  
   
33:14 K: So in trying to learn K: Deci în încercarea de-a învăța
about fear, despre frică,
   
33:19 there is this division between e această separare: observator
the observer and the observed. și observat.
   
33:25 Now, is it possible to look at fear Acum, e oare posibil să ne uităm
without the observer? la frică fără acest observator?
   
33:35 Please, sir, this is really Vă rog, domnule, e o întrebare
quite an intricate question, foarte complicată,
   
33:38 a complex question, o întrebare complexă,
one has to go into it very deeply. în care trebuie să mergem în adâncime.
   
33:43 As long as there is the observer Atâta vreme cât este un observator
   
33:46 who is going to learn about the fear, care învață despre frică,
there is a division. va exista o separare.
   
33:51 S: That’s true. S: E adevărat. Nu suntem in
We are not in full contact with it. total contact cu ea.
   
33:55 K: Therefore in that division K: Așadar în acea separare
   
33:56 is the conflict of trying este conflictul de-a ne debarasa
to get rid of fear, justify fear. de frică, de-a o justifica.
   
34:04 So is it possible to look at fear Este deci posibil să ne uităm la frică
without the observer, fără observator,
   
34:12 so that you are completely în așa fel încât să fim în
in contact with it all the time? total contact cu ea tot timpul?
   
34:19 S: Well, then you are S: Să avem experiența fricii.
experiencing fear.  
   
34:23 K: I wouldn’t like to use K: N-aș folosi acest cuvânt, "experiență",
that word ‘experience’,  
   
34:25 because experience implies căci implică a trece prin ceva.
going through something.  
   
34:31 Finishing with it. A termina cu ceva.
   
34:33 S: All right. S: Bine.
I don’t know what word. Nu știu cuvântul potrivit.
   
34:35 It seems better than ‘looking at’, Pare mai bun decât "a te uita",
   
34:37 because ‘looking at’ pentru că "a te uita" chiar
does seem to imply a division pare să implice o separare
   
34:40 between an observer intre observator si observat.
and the observed.  
   
34:41 K: Therefore we are using K: De aceea folosim cuvântul "a observa".
that word ‘observing’.  
   
34:45 Being aware of fear A fi conștient de frică fără opțiune.
without choice,  
   
34:51 which means the choice Căci opțiunea ar permite observatorului
implies the observer,  
   
34:55 choosing whether să aleagă ce-i convine sau nu.
I don’t like this, or I like this.  
   
34:58 Therefore when the observer is absent Prin urmare, când observatorul lipsește,
there is choiceless awareness of fear. avem conștiința fricii fără opțiune.
   
35:07 S: All right. S: Bine.
K: Right. K: Bun.
   
35:10 Then what takes place? Apoi ce se-ntâmplă?
That’s the whole question. Aceasta e întrebarea principală.
   
35:15 The observer creates Observatorul creează o scindare verbală
the linguistic difference  
   
35:22 between himself între el însuși și lucrul observat.
and the thing observed.  
   
35:29 Language comes in there. Aici intervine limbajul.
   
35:33 Therefore the word prevents being Astfel cuvântul ne împiedică
completely in contact with fear. de la a fi în total contact cu frica.
   
35:43 S: Yes. Words can be a screen. S: Da. Cuvintele pot fi un paravan.
   
35:46 K: Yes. K: Da.
That’s all that we are saying. Despre asta vorbim.
   
35:49 So the word mustn’t interfere. Deci cuvântul nu trebuie să intervină.
   
35:51 S: True. We have to get beyond that. S: Adevărat. Trebuie să fim dincolo de el.
K: Beyond the word. K: Dincolo de cuvânt.
   
35:56 But is that possible, Dar este oare posibil,
to be beyond the word? să fim dincolo de cuvinte?
   
35:59 Theoretically we say, yes, Teoretic am spune că da,
but we are slave to words. dar suntem sclavii cuvintelor.
   
36:04 S: Far too much so. S: Chiar mult prea mult.
   
36:06 K: It is obvious, K: E evident,
we are slave to words. suntem sclavii cuvintelor.
   
36:08 So the mind has to become aware Deci mintea trebuie să devină conștientă
of its own slavery to word, de propria ei robie față de cuvânt,
   
36:14 realising that the word înțelegând că cuvântul
is never the thing. nu înlocuiește obiectul în sine.
   
36:19 So the mind is free Atunci mintea e liberă de cuvânt,
of the word to look. poate să se uite.
   
36:24 That is all implied. Automat.
   
36:27 Sir, look, the relationship Priviți, domnule, relația
between two people, dintre două persoane,
   
36:35 husband and wife, soț si soție, e o relație între imagini.
is the relationship of images.  
   
36:41 Obviously, Clar, nu e nici o îndoială.
there is no dispute about it.  
   
36:46 You have your image, El are o imagine,
and she has her image about you. și ea are o imagine despre el.
   
36:49 The relationship is Relația e între aceste două imagini.
between these two images.  
   
36:53 Now, the real relationship, Acum, relația umană adevărată
the human relationship is e doar atunci
   
36:57 when the images don’t exist. când aceste imagini nu există.
   
37:01 In the same way the relationship În același fel, relația dintre
between the observer and the observed observator și observat
   
37:09 ceases when the word is not. încetează când nu mai există cuvântul.
   
37:12 So he is directly Atunci e direct în contact cu frica.
in contact with fear.  
   
37:18 S: We pass through. S: Trecem prin ea.
K: There it is. There is fear. K: Asta este. Aceasta este frica.
   
37:23 Now there is fear Acum, există frica la nivel conștient
at the conscious level  
   
37:27 – which one can understand - pe care o înțelegem relativ repede,
fairly quickly.  
   
37:30 But there are the deeper dar și straturi mai adânci ale fricii,
layers of fear,  
   
37:33 so-called at the hidden în părți ale minții așa-zis ascunse.
parts of the mind.  
   
37:39 To be aware of that. Să fim conștienți de asta.
   
37:43 Now is it possible Aici, este posibil să fim conștienți
to be aware without analysis? fără să analizăm?
   
37:51 Analysis takes time. Analiza consumă timp.
S: Right. Surely it’s possible. S: Corect. Cu siguranță e posibil.
   
37:55 K: How? Not the ‘how’ of method. K: Cum? Nu acel "cum" al unei metode.
   
37:58 You say, surely it is possible. Spuneți că e posibil cu siguranță.
Is it? Chiar e?
   
38:01 There is this Avem un întreg rezervor de frică
whole reservoir of fear  
   
38:06 – of the fear of the race, you follow, - frica de alte rase, înțelegeți,
the whole content of the unconscious. întregul conținut al inconștientului.
   
38:12 The content is the unconscious. Conținutul e inconștientul.
   
38:18 S: All right. S: Da.
   
38:19 K: Now, to be aware of all that, K: Să devenim conștienți de toate acestea,
   
38:22 not through dreams, nu prin vise,
again that takes too long. căci ar dura de asemenea prea mult.
   
38:28 S: Now you are talking about S: Întrebăm deci dacă putem fi
whether we can be explicitly aware explicit conștienți
   
38:33 of the full reach of mind? de întreaga anvergură a minții?
   
38:35 K: Yes. The full content, reach of K: Da. Întregul conținut, anvergura
the mind which is both the conscious minții din domeniul conștientului,
   
38:41 as well as the deeper layers. dar și din straturile ei mai adânci.
The totality of consciousness. Totalitatea conștiinței.
   
38:47 S: Yes. And can we be explicitly S: Da. Deci dacă putem fi explicit
aware of all of that? conștienți de toate acestea?
   
38:52 I am not sure. Nu sunt sigur.
K: I say it is possible. K: Eu zic că e posibil.
   
38:55 It is only possible when you are Însă doar dacă ești conștient întreaga zi
aware during the day what you say, ce spui,
   
39:02 the words you use, the gestures, ce cuvinte folosești, ce gesturi,
the way you talk, felul cum vorbești,
   
39:06 the way you walk, felul cum mergi,
what your thoughts are, ce gânduri ai,
   
39:09 – to be completely and totally - să fii complet și total conștient
aware of all that. de toate acestea.
   
39:13 S: Do you think all of that S: Credeți că toate acestea
can be before you ni se pot arăta
   
39:16 in total awareness? fiind total conștienți?
K: Yes, sir. Absolutely. K: Da, domnule. Absolut.
   
39:20 When there is no condemnation Când nu există condamnare
and justification. sau justificare.
   
39:25 When you are directly Când ești in contact direct cu orice.
in contact with it.  
   
39:30 S: It seems to me S: Mintea pare să fie
that the mind is  
   
39:32 like an iceberg ca un aisberg,
with regions of it... cu anumite regiuni...
   
39:35 K: An iceberg is nine-tenths below K: Un aisberg e nouă zecimi sub apă
and one-tenth above. si o zecime deasupra.
   
39:39 It is possible to see E posibil sa-l vedem în întregime,
the whole of it,  
   
39:45 if you are aware during the day dacă suntem conștienți întreaga zi
of your thoughts, of your feelings, de propriile gânduri, sentimente,
   
39:51 aware of the motives, conștienți de ce motive avem,
   
39:54 which demands a mind ceea ce necesită o minte
that is highly sensitive. extrem de sensibilă.
   
39:58 S: We can certainly be aware of much, S: Cu siguranță putem fi conștienți
much more than we usually are. de mult mai multe decât suntem de obicei.
   
40:04 When you say we can be aware... Când spuneți că putem fi conștienți...
   
40:06 K: Totally, yes, sir. K: Total, da, domnule.
S: …of all the psychological factors. S: ...de toți factorii psihologici...
   
40:09 K: I am showing you, K: Vă arăt, iată, vă arăt!
I am showing you!  
   
40:11 You are denying it. Iar d-voastră o contraziceți.
   
40:13 You say, ‘it is not possible’, Dacă spuneți că nu e posibil,
then it is not possible. atunci nu e posibil.
   
40:16 S: No, I’d like to believe S: Nu, aș vrea să cred că e posibil.
that it’s possible.  
   
40:18 K: No, K: Păi, nu e o chestiune de credință.
it’s not a question of belief.  
   
40:21 I don’t have to believe Nu trebuie să cred în ce văd.
in what I see.  
   
40:25 It’s only when I don’t see Doar atunci când nu văd trebuie să cred
I believe – in God, in this or that. - în Dumnezeu, așa și pe dincolo...
   
40:29 S: For me it is a matter of belief, S: Pentru mine e o chestiune de credință,
maybe not for you because you... poate pt. dvs. nu, căci...
   
40:32 K: Ah no. Belief is the most K: Nu. Credința e cea mai
destructive part of life. distructivă parte a vieții.
   
40:36 Why should I believe the sun rises? De ce am nevoie să cred ca soarele răsare?
I see the sunrise. Doar văd răsăritul.
   
40:41 When I do not know what love is Am nevoie să cred în dragoste
then I believe in love. doar când nu cunosc dragostea.
   
40:48 S: Like so many times S: Ca de multe ori când vă ascult vorbind,
when I listen to you speak  
   
40:54 it seems to me like a half-truth mi se pare că spuneți semiadevăruri
which is stated as a full truth, ce se vor întregi adevăruri,
   
41:03 and I wonder whether that is și mă-ntreb dacă o faceți ca să
for the sake of emphasis, evidențiați ceva anume,
   
41:07 or whether it really is, you really sau fiindcă chiar așa e,
mean to carry it all the way. chiar o susțineți până la capăt.
   
41:11 K: No, sir. To me it really is. K: Nu, domnule.
  Pentru mine așa e.
   
41:13 S: We have been speaking S: Am vorbit despre
of the elements that block us, elementele care ne blochează,
   
41:17 the things that block us from lucrurile care ne împiedică de la o viață
a life of lucidity and freedom: în luciditate și libertate:
   
41:22 authority, violence, fear. autoritate, violență, frică.
   
41:26 Our time is short Nu avem mult timp,
   
41:28 and I wouldn’t like to spend și n-aș vrea să-l petrecem pe tot
all the time on these obstacles. cu aceste obstacole.
   
41:32 Is there anything affirmative Există ceva afirmativ
we can say of this condition? ce puteți spune pe acest subiect?
   
41:36 K: Sir, anything affirmative K: Domnule, orice lucru
indicates authority. afirmativ indică autoritate.
   
41:43 It’s only the authoritarian mind Doar o minte autoritară vrea să afirme.
that says, ‘let’s be affirmed’.  
   
41:49 Which is in opposition to negation. Ceea ce este în opoziție cu negarea.
   
41:53 But the negation we are Dar negarea de care
talking about has no opposite. vorbim noi nu are opus.
   
42:00 S: Well, now when I ask you S: Dar acum când v-am cerut o afirmație
for an affirmative statement  
   
42:04 it doesn’t seem to me nu am avut impresia că
   
42:06 that I am turning over a decision v-am cerut să vă folosiți autoritatea.
to use an authority.  
   
42:11 I just want to hear if you have Vroiam doar să aflu dacă aveți
something interesting to say ceva interesant de spus
   
42:15 which I will then pe care apoi să-mi bazez concluziile.
stand judgement upon.  
   
42:18 K: With regard to what? K: În ce privință?
   
42:20 S: As to whether it speaks S: Să văd dacă se adresează
to my condition. condiției mele.
   
42:23 K: What? With regard to what, K: Ceva afirmativ,
you said 'something', about what? despre ce anume?
   
42:28 S: About the state of life S: Despre starea vieții,
that it seems to me pe care mi se pare
   
42:33 we are groping for că bâjbâim după cuvinte
in our words to describe. care s-o descrie.
   
42:37 K: Are you trying to say, sir, K: Vreți să spuneți, domnule,
that life is only in the present? că viața e doar în prezent?
   
42:46 S: In one sense I think that is true. S: Într-un anumit sens cred că e adevărat.
Is that what you were saying? Asta e ceea ce spuneați?
   
42:49 K: No, I am asking you, K: Nu, vă întreb pe d-voastră,
is this what you are asking: mă întrebați cumva:
   
42:52 is life to be divided into e viața împărțită în trecut,
the past, present and future prezent și viitor
   
42:58 – which becomes fragmentary – - care o fragmentează -
   
43:02 and not și nu o totală percepție a trăirii?
a total perception of living?  
   
43:08 S: Well, again as so often it seems S: Păi din nou mi se pare că
to me that the answer is both/and. răspunsul e și da și nu,
   
43:13 In one sense it is a unity într-un anumit sens
and it is present sunt de acord că e prezentul,
   
43:17 and the present is all we have, și că prezentul e tot ce avem,
   
43:19 but man is a time-binding animal, as dar omul e un animal temporal,
they say, who looks before and after. pentru care există un înainte și un după.
   
43:25 K: So man is the result of time, K: Deci omul e rezultatul timpului,
   
43:29 not only evolutionary nu doar ca evoluție,
   
43:31 but chronological dar atât cronologic, cât și psihologic.
as well as psychological.  
   
43:35 S: Yes. S: Da.
   
43:36 K: So he is the result of time: K: Deci este rezultatul timpului:
the past, the present and the future. trecut, prezent si viitor.
   
43:44 Now, he lives mostly in the past. El trăiește mai mult în trecut.
   
43:50 S: All right, mostly. S: De acord.
   
43:51 K: He is the past. K: Este trecutul.
   
43:55 S: All right. S: Bine.
Again it’s that half-truth. Din nou un semiadevăr.
   
43:59 K: No, no, I’ll show it to you. K: Nu, nu, am să vă arăt.
   
44:00 He is the past Este trecutul pentru că trăiește în amintiri.
because he lives in memory.  
   
44:05 S: Not totally. S: Nu în întregime.
   
44:06 K: Wait, sir. K: Răbdare, domnule.
Follow it step by step. Urmăriți pas cu pas.
   
44:08 He lives in the past Trăiește în trecut așadar gândește,
and therefore he thinks  
   
44:13 and examines and looks examinează și se uită
from the background of the past. dinspre fundalul trecutului.
   
44:18 S: Yes. Which is both good and bad. S: Da. Ceea ce e și bine și rău.
   
44:22 K: No, no. K: Nu decidem dacă e bine sau rău.
We are not saying good and bad.  
   
44:24 There is no good past or bad past. Nu există trecut bun sau rău.
   
44:27 We are concerned with the past. Ne interesează doar trecutul,
Don’t give it a name. să nu-i dăm nume.
   
44:31 S: All right. S: Bine.
   
44:32 K: Like calling it good or bad, K: Cu aprecieri ne pierdem șirul.
then we are lost.  
   
44:34 He lives in the past, Deci trăiește în trecut,
examines everything from the past examinează totul dinspre trecut
   
44:39 and projects the future și proiectează viitorul dinspre trecut.
from the past.  
   
44:43 So he lives in the past, Așadar trăiește în trecut, este trecutul.
he is the past.  
   
44:52 And when he thinks Iar când se gândește la viitor sau la prezent,
of the future or the present,  
   
44:56 he thinks in terms of the past. se gândește din punctul de vedere al trecutului.
   
45:01 S: All right. It seems to me S: Da. Mi se pare că în majoritatea
that most of the time that is true timpului e adevărat,
   
45:06 but there are new perceptions dar există și percepții noi care trec prin
that break through,  
   
45:09 new experiences that break through acest zid al trecutului.
the momentum of the past.  
   
45:15 K: New experiences break through K: Experiențele noi ajung la noi
   
45:17 only when there is doar în absența trecutului.
an absence of the past.  
   
45:23 S: Well, it seems to me S: Mie mi se pare că e ca o combinație
it is like a merging of things  
   
45:26 that we perforce bring între ce cărăm cu noi din trecut
with us from the past,  
   
45:30 but bring to play upon the novelty, și care influențează noutățile din prezent,
the newness of the present  
   
45:36 and it is a fusion of those two. este o contopire a acestor două aspecte.
   
45:38 K: Look, sir, if I want K: Domnule, iată, dacă vreau
to understand something new să înțeleg ceva nou
   
45:42 I must look at it trebuie să ma uit la el cu ochi limpezi.
with clear eyes.  
   
45:45 I can’t bring the past, Nu-mi pot aduce trecutul,
with all the recognition process, cu toate procesele lui de recunoaștere,
   
45:50 with all the memories, cu toate amintirile,
   
45:51 and then și apoi să traduc ceea ce văd ca fiind nou.
translate what I see as new.  
   
45:55 Surely, surely, Iată, domnule, puțină atenție:
now just a minute:  
   
45:57 the man who invented the jet, Cel care-a inventat avionul cu reacție,
must have forgotten, trebuie să fi uitat de,
   
46:04 or be completely familiar sau să fi fost total familiar cu
with the propeller, noțiunea de elice,
   
46:10 and then there was și în momentul acela a fost un vid de cunoștințe
an absence of knowledge  
   
46:13 in which he discovered the new. în care a descoperit noul.
   
46:15 S: That’s fine. S: Foarte bine.
K: Wait, wait. K: Așteptați, așteptați.
   
46:17 It is not a question of, that’s fine. Nici un foarte bine.
   
46:19 That is the only way E singurul mod în care putem opera în viață.
to operate in life.  
   
46:23 That is, there must be Adică, trebuie să fie o conștiință
complete awareness of the past, completă a trecutului,
   
46:30 an absence of the past, o absență a trecutului, pentru a vedea noul,
to see the new.  
   
46:36 Or to come upon the new. sau a descoperi noul.
S: All right. S: Bine.
   
46:40 K: You are conceding reluctantly. K: Acceptați cu reluctanță.
   
46:42 S: I am conceding reluctantly because S: Accept cu reluctanță căci
I think I see what you are saying, cred că înțeleg ce ziceți,
   
46:47 and I think I agree with the point și cred că sunt de acord cu ideea d-voastră,
that you are making,  
   
46:50 but it is also true dar e de asemenea adevărat
that one operates in terms of... că acționăm din punctul de vedere al...
   
46:56 K: The past. K: Trecutului.
S: …symbols that one has. S: ... propriilor simboluri.
   
46:58 And it is not as though Și nu începem niciodată de la zero.
we begin de novo.  
   
47:02 K: De novo is not possible, K: De la zero nu e posibil,
but we have to begin de novo dar trebuie să începem de la zero
   
47:07 because life demands it, because we pentru că viața o cere,
have lived in this way, accepting war, pentru că am trăit destul astfel,
   
47:14 hatred, brutality, competition, acceptând război, ură, brutalitate,
and anxiety, guilt, all that. competiție, frământări, vină, etc.
   
47:21 We have accepted that, Am acceptat toate astea, așa trăim.
we live that way.  
   
47:24 I am saying: to bring about Și spun: pentru a introduce o nouă calitate,
a different quality,  
   
47:28 a different way of living un nou mod de viață, trecutul trebuie să dispară.
the past must disappear.  
   
47:32 S: We must be open to the new. S: Să fim deschiși noului.
   
47:34 K: Yes. Therefore the past K: Da. Prin urmare trecutul
must have no meaning. nu mai poate avea sens.
   
47:38 S: That I can’t go along with. S: Cu aceasta nu sunt de acord.
   
47:41 K: That is what the whole K: La aceasta obiectează întreaga lume.
world is objecting to.  
   
47:44 The established order says, Ordinea prestabilită nu poate renunța
‘I can’t let go' – for the new to be. la control pentru a face loc noului.
   
47:51 And the young people Și tinerii din întreaga lume se revoltă
throughout the world say,  
   
47:54 ‘let’s revolt against the old’. împotriva a ceea ce e vechi.
   
47:56 But they don’t understand Dar nu înțeleg întreaga implicație a acestui fapt.
the whole complications of it.  
   
48:02 So they say, what have you given us, Și spun "Ce-ați făcut pentru noi
except examinations, job, decât examene, serviciu,
   
48:09 and repetition of the old pattern repetiții nesfârșite ale aceleiași rutine,
– war and favourite wars, wars. și războaie, războaie, războaie."
   
48:16 S: Well, you are pointing out, S: Am impresia că subliniați
it seems to me,  
   
48:19 the importance of not importanța faptului de a nu fi sclavii trecutului.
being slaves to the past.  
   
48:24 And that’s so true and E foarte adevărat și departe de mine să...
I don’t want to in any way...  
   
48:29 K: The past being the tradition, the K: Trecutul fiind tradiția,
past being the pattern of morality, trecutul fiind modelele de moralitate,
   
48:33 which is the social morality, care sunt moralitatea socială, care nu e morală.
which is not moral.  
   
48:37 S: But at the same time there is only S: Dar în același timp nu e decât
one generation, namely ourselves, o singură generație, a noastră,
   
48:41 that separates the future generation care separă generațiile viitoare de omul peșterilor.
from the cave man.  
   
48:47 K: I agree with all that. K: De acord.
   
48:48 S: If the cave man were to be totally S: Dacă omul peșterilor ar fi
rescinded we would start right now. total desființat, am începe chiar acum.
   
48:52 K: Oh, no, no. K: Dar nu.
To break through the past, sir, Să ne rupem de trecut, domnule,
   
48:58 demands necesită extrem de multă inteligență,
a great deal of intelligence,  
   
49:01 a great deal extrem de multă sensibilitate -față de trecut.
of sensitivity – to the past.  
   
49:04 You can’t just break away from it. Nu ne putem pur și simplu rupe de el.
   
49:06 S: OK, I am content. S: Da, sunt mulțumit.
   
49:12 K: So the problem really, sir, is, K: Așadar problema este,
can we live a different way? putem oare să trăim intr-un mod diferit?
   
49:20 S: Hear, hear! S: Chiar așa!
   
49:22 K: A different way in which K: Un mod diferit în care nu există războaie, nici ură,
there are no wars, no hatreds,  
   
49:26 in which man loves man, în care omul iubește omul, fără competiție, fără separări,
without competition, without division,  
   
49:32 saying you are a Christian, că tu ești creștin, că tu ești catolic,
you are a Catholic,  
   
49:34 you are a Protestant, că ești protestant, că ești aia-aia...
you are this...  
   
49:36 that’s all so immature! e atât de imatur, n-are nici un sens.
It has no meaning.  
   
49:42 It’s an intellectual E o separare mentală, de sofisticare,
sophisticated division.  
   
49:46 And that is not a religious mind care nu ține deloc de-o minte religioasă,
at all, that’s not religion. așa ceva nu e religie.
   
49:51 A religious mind is a mind O minte religioasă este o minte fără de ură,
that has no hatred,  
   
49:57 that lives care trăiește complet fără frică,
completely without fear,  
   
50:00 without anxiety, in which there is not fără anxietăţi, în care nu există
a particle of antagonism. o particulă de dușmănie.
   
50:07 Therefore a mind that loves Așadar, este o minte care iubește
   
50:12 – that is a different dimension - ceea ce este o dimensiune
of living altogether. a trăirii total diferită.
   
50:18 And nobody wants that. Dar nimeni nu vrea asta.
   
50:20 S: And in another sense S: Și, intr-un fel, toți vor asta.
everybody wants that.  
   
50:22 K: But they won’t go after it. K: Dar nu fac nimic în această privință.
   
50:26 S: They won’t go after it? S: Nu fac nimic?
K: No, of course not. K: Evident că nu.
   
50:28 They are distracted Sunt distrași de atât de multe alte lucruri,
by so many other things,  
   
50:31 they are so heavily conditioned sunt atât de limitați de trecut,
by their past, they hold on to it. se țin de el cu dinții.
   
50:34 S: But I think there are some S: Dar cred că sunt și unii care încearcă.
who will go after it.  
   
50:37 K: Wait, sir, very few. K: Ei, domnule, foarte puțini.
   
50:39 S: The numbers don’t matter. S: Numărul nu contează.
   
50:41 K: The minority is always K: Minoritatea e întotdeauna
the most important thing. lucrul cel mai important.
   
50:45 S: Krishnamurti, as I listen to you S: Krishnamurti, după câte
and try to listen through the words am ascultat de la d-voastră,
   
50:50 to what you are saying, ascultând și
  dincolo de cuvinte,
   
50:52 it seems to me that mi se pare că ce-am înțeles este, mai întâi,
what I hear is that, first,  
   
50:57 I should work out and each of us că fiecare dintre noi trebuie
should work out his own salvation, să muncească la propria-i salvare,
   
51:02 not leaning on authorities fără să o aștepte de la autorități din afară;
outside;  
   
51:06 second, not to allow words to form a doi, să nu permitem cuvintelor să formeze
film between us and actual experience o barieră între noi și experiența reală
   
51:15 – not to mistake the menu - să nu confundăm meniul cu mâncarea -
for the meal –  
   
51:19 and third, not to let the past swallow si trei, să nu lăsăm trecutul să ne
up the present, take possession, înghită prezentul, să dețină controlul,
   
51:27 to responding to a conditioning să nu acționăm în baza
of the past, unei condiționări din trecut,
   
51:32 but rather to be always open ci să fim mereu deschiși la nou, la inedit.
to the new, the novel, the fresh.  
   
51:39 And finally, it seems to me Iar în final, mi se pare că indicați cum că
you are saying something  
   
51:44 like the key to doing this is a cheia către toate acestea e o schimbare
radical reversal in our point of view. radicală în modul cum privim lucrurile.
   
51:52 It is as though we were prisoners E ca și cum am fi niște pușcăriași
straining at the bars for the light, chinuindu-se la gratii după lumină,
   
51:56 and looking for the glimpse cautând acea rază pe care-o
of light that we see out there vedem in depărtare,
   
51:59 and wondering how we can și întrebându-ne cum să ajungem la ea,
get out towards it,  
   
52:01 while actually the door of the cell în timp ce de fapt ușa celulei
is open behind us. e deschisă în spatele nostru.
   
52:05 If only we would turn around, Dacă ne-am întoarce,
we could walk out into freedom. am putea merge către libertate.
   
52:09 This is what is sounds to me Cam așa îmi sună mie ceea ce spuneți.
like you are saying. Is this it? Asta e ceea ce spuneți?
   
52:13 K: A little bit, sir, a little bit. K: Așa ceva, domnule, cam așa ceva.
   
52:15 S: All right. What else? S: Bun. Ce altceva?
What other than that? Ceva nou de adăugat?
   
52:21 Or if you want to amplify. Sau dacă vreți să dezvoltați.
   
52:23 K: Surely, sir, K: Desigur. Vedeți, în toate acestea există
in this is involved  
   
52:30 the everlasting struggle, conflict, o veșnică luptă, conflict,
   
52:36 man caught omul este prins în propriile sale condiţionări,
in his own conditioning,  
   
52:40 and straining, struggling, si se chinuie, se luptă,
beating his head to be free. îşi frământă mintea ca să fie liber.
   
52:49 And again we have accepted Și, repet, am acceptat
   
52:53 – with the help of religions - cu ajutorul religiilor
and all the rest of the group – și întregului alai -
   
52:56 that effort is necessary. că acest efort e necesar.
That’s part of life. Că e o parte a vieții.
   
53:06 To me that is the highest Pentru mine aceasta e cea mai
form of blindness, gravă formă de orbire,
   
53:11 of limiting man to say, ‘you must să limităm omul spunându-i că
everlastingly live in effort’. trebuie pe veșnicie să trăiască in efort.
   
53:20 S: And you think we don’t have to. S: Iar dv. vă gândiți că nu e necesar...
K: Not, ‘I think’, it is... K: Nu că "gândesc"...
   
53:24 Sir, it is not a question of thought. Domnule, aici nu e vorba de gândire.
Thought is the most... Gândirea e cel mai...
   
53:28 S: Let’s delete those two words S: Să ștergem acele două cuvinte și
and just say we don’t have to. să zicem doar că nu e necesar.
   
53:32 K: But to live without effort K: Dar să trăim fără efort cere
requires the greatest sensitivity cea mai înaltă sensibilitate
   
53:37 and the highest form și cea mai înaltă formă de inteligență.
of intelligence.  
   
53:40 You don’t just say, ‘well, I won’t Nu poți spune "Gata, nu mă mai lupt"
struggle’, and become like a cow. și să devii precum o vacă.
   
53:44 But one has to understand how Ci trebuie înțeles cum apare conflictul,
conflict arises, the duality in us, dualitatea din noi,
   
53:55 the fact of ‘what is’, and ‘what că de fapt conflictul este între "ceea ce este" și "ceea ce-ar
should be’, there is the conflict. trebui să fie".
   
54:04 If there is no ‘what should be’, Dacă n-am avea acest
– which is ideological, "ce-ar trebui să fie", care e doar o idee,
   
54:08 which is non-real, e o non-realitate, e o ficțiune,
which is fiction –  
   
54:13 and see ‘what is’, și am vedea doar "ce este",
and face it, live with it și am înfrunta, am trăi cu aceasta,
   
54:19 without the ‘what should be’, fără "ce-ar trebui să fie",
   
54:22 then there is no conflict at all. atunci nu există nici un fel de conflict.
   
54:26 It’s only when you compare, Doar atunci când compari,
evaluate with ‘what should be’, când evaluezi "ce-ar trebui să fie",
   
54:33 and then look with ‘what și-apoi te uiți cu ideea de
should be’ at the ‘what is’, "ce-ar trebui să fie" la "ce este",
   
54:39 then conflict arises. apare conflictul.
   
54:41 S: There should be no tension S: Să nu existe nici o tensiune între ideal si real.
between the ideal and the actual.  
   
54:45 K: No ideal at all. K: Să nu existe deloc ideal.
Why should we have an ideal? De ce să am un ideal?
   
54:48 The ideal is the most idiotic Idealul e cea mai idioată formă a gândirii conceptuale.
form of conceptual thinking.  
   
54:53 Why should I have an ideal? De ce să am un ideal?
   
54:55 When the fact is burning there, why Când realitatea este atât de evidentă,
should I have an ideal about anything? de ce să am idealuri, de orice fel?
   
55:00 S: Well, now once more when you S: Din nou, când vorbiți astfel
speak like that it seems to me mi se pare că separați lucrurile
   
55:05 that you break it into an either/or. în doar două categorii,ori una, ori alta.
   
55:07 K: No, no. K: Nu, nu.
S: Not the ideal but the actual S: Nu idealul, ci realul,
   
55:10 where it seems to me pe când mie mi se pare că
the truth is somehow both of these. adevărul e format cumva din ambele.
   
55:14 K: Ah, no. Truth is not a mixture K: Dar nu. Adevărul nu e un amestec
of the ideal and the ‘what is’, de ideal si de "ce este",
   
55:18 then you produce atunci am avea un amestec de mizerie.
some melange of some dirt.  
   
55:22 There is only ‘what is’. Există doar "ce este".
   
55:25 Sir, look, take a very simple example: Domnule, iată, să luăm un exemplu simplu:
we human beings are violent. noi oamenii suntem violenți.
   
55:32 Why should I have De ce să am un ideal de non-violență?
an ideal of non-violence?  
   
55:38 Why can’t I deal with the fact? De ce nu pot trata cu realitatea?
   
55:41 S: Of violence? S: Realitatea violenței?
K: Of violence, without non-violence. K: A violenței, fără non-violență.
   
55:45 The ideal is an abstraction, Idealul e o abstracție, o distragere.
is a distraction.  
   
55:50 The fact is I am violent, Realitatea e că sunt violent, omul e violent.
man is violent.  
   
55:53 Let’s tackle that, Asta să abordăm, asta să-nțelegem,
let’s come to grips with that  
   
55:57 and see if we can’t live și să vedem dacă nu putem trăi fără violență.
without violence.  
   
56:02 S: But can... S: Dar putem...?
   
56:05 K: Please, sir, there is no K: Vă rog, domnule, nu există nici o dualitate aici.
dualistic process in this.  
   
56:09 There is only the fact Există doar faptul că sunt violent, omul e violent,
that I am violent, man is violent,  
   
56:15 and is it possible și e oare posibil să fim liberi de aceasta?
to be free of that.  
   
56:19 Why should I introduce De ce să mai introduc un idealism fără sens?
the idealistic nonsense into it?  
   
56:26 S: No dualism, you say, S: Nici un dualism, spuneți, nici o separare,
no separation,  
   
56:30 and in your view is it the case deci după părerea dv. nu există separare?
that there is no separation?  
   
56:34 K: Absolutely. K: Absolut.
   
56:37 S: Is there any separation, you, me? S: Există vreo separare între dv. și mine?
   
56:39 K: Sir, wait, physically there is. K: Păi fizic, există.
   
56:43 You have got a black suit, are Aveți un costum negru, aveți pielea mai albă, etc.
a fairer person than me, and so on.  
   
56:46 S: But you don’t feel dualistic. S: Dar nu percepeți dualitate.
K: If I felt dualistic K: Dacă ar fi dualitate,
   
56:49 I wouldn’t even sit down nici n-aș fi aici să discut cu dv.,
to discuss with you,  
   
56:52 then intellectually căci atunci doar am juca jocuri intelectuale.
we play with each other.  
   
56:56 S: Right. Now perhaps S: Bine. Acum spunem probabil
we are saying the same thing, amândoi același lucru,
   
56:59 but always it comes out dar pentru mine lucrurile tot sunt
in my mind it’s a both/and și una și alta
   
57:02 – we are both separate and united. - suntem în același timp separați
Both. și uniți. Ambele.
   
57:06 K: No. Sir, when you love somebody K: Nu. Domnule, când iubiți pe cineva,
with your heart, not with your mind, cu inima, nu cu mintea,
   
57:10 do you feel separate? vă simțiți separați?
   
57:11 S: I do in some... it's both. S: Câteodată da... sunt ambele.
I feel both separate and together. Ma simt și separat, și împreună.
   
57:16 K: Then it is not love. K: Atunci nu e dragoste.
   
57:18 S: I wonder because part of S: Oare? Căci parte din bucuria dragostei
the joy of love is the relationship e relația,
   
57:24 which involves in some sense, care presupune intr-un fel, după cum zice Ramakrishna,
like Ramakrishna said,  
   
57:28 ‘I don’t want to be sugar, "Nu vreau să fiu zahăr, vreau să manânc zahăr."
I want to eat sugar’.  
   
57:30 K: I don’t know Ramakrishna, K: N-am auzit de Ramakrishna,
I don’t want any authority, nu cunosc nici o autoritate,
   
57:33 I don’t want to quote any bird. nu ma interesează să citez pe nimeni.
S: Don’t get hung up on this. S: Să nu ne concentrăm pe asta.
   
57:37 K: Sir, no! K: Domnule, nu!
We are dealing with facts, Avem de-a face cu realitatea,
   
57:42 not with what somebody said. nu cu ce a zis cineva. Realitatea este...
The fact is...  
   
57:45 S: That in love, part of the beauty S: Că în dragoste, o parte a
and the glory of it, frumuseții și gloriei ei este
   
57:50 is the sense of unity embracing această unitate
what in certain respects is separate. care în anumite aspecte e separată.
   
57:58 K: Sir, just a minute, sir. Let’s K: Un moment, domnule. Să fim
be a little more unromantic about it. puțin mai romantici despre asta.
   
58:04 The fact is when there is love Faptul este că atunci când există
between man and woman, dragoste între bărbat și femeie,
   
58:11 in that is involved possession, în aceasta e inclusă posesivitate,
domination, authority, jealousy, dominare, autoritate, gelozie,
   
58:18 all that is involved in it. toate acestea sunt incluse. Firește ca sunt.
Of course there is.  
   
58:22 And comfort, sexual pleasure, Plus confort, plăcere sexuală, și amintirea.
and the remembrance.  
   
58:27 All that. A bundle of all that. Toate acestea. Un întreg mănunchi.
   
58:32 S: And there’s some positive S: Și câteva lucruri pozitive pe care le-ați omis,
things you have left out,  
   
58:34 but you are assuming those. dar pe-astea le menționați.
K: Yes, yes. A bundle of all that. K: Da, da. Tot mănunchiul.
   
58:37 Is love jealousy? E dragostea gelozie?
   
58:40 Is love pleasure? Is love desire? E dragostea plăcere? E dragostea dorință?
   
58:47 If it is pleasure, it is merely Dacă e plăcere, este doar o activitate a gândirii,
the activity of thought,  
   
58:52 saying, ‘Well, I slept with that în sensul de "m-am culcat
woman, therefore she is mine’ cu femeia aceasta, deci e a mea."
   
58:56 and the remembrance of all that. și amintirea acestui fapt.
   
58:59 That’s not love. Asta nu e dragoste.
Thought is not love. Gândirea nu e dragoste.
   
59:05 Thought breeds fear, Gândul dezvoltă frică,
thought breeds pain, gândul hrăneşte durerea,
   
59:08 thought breeds pleasure, gândul hrăneşte plăcerea,
and pleasure is not love. iar plăcerea nu e dragoste.
   
59:13 S: Thought breeds only the negative? S: Gândul hrăneşte numai lucruri rele?
K: What is the positive? K: Ce anume ar fi bun?
   
59:18 What is the positive thing Care este lucrul bun
that thought produces, pe care-l produce gândul,
   
59:21 except mechanical things? cu excepția lucrurilor mecanice?
S: A love poem. S: O poezie de dragoste.
   
59:24 K: Sir, love poem. What? K: Domnule, poftim? Poezie de dragoste.
   
59:27 The man feels something Cineva simte ceva si scrie.
and puts it down.  
   
59:30 The putting down is irrelevant, Scrierea e irelevantă,
merely a form of communication. e doar o formă de comunicare.
   
59:36 But to feel it ! Dar s-o simți!
It's nothing to do with thought. N-are nimic de-a face cu gândul.
   
59:41 To translate it then is necessary, Ca s-o traducem, da, atunci e
for thought. But to love... gândul necesar. Dar a iubi...
   
59:48 S: Thought and words can also S: Dar gândul și cuvintele pot și ele
give form to our feelings da formă sentimentelor noastre,
   
59:53 which would remain inchoate care altfel ar ramâne
without them. neterminate fără ele.
   
59:59 Bring them to resolution, Să le aducă la țintă,
to satisfying resolutions, la o concluzie satisfăcătoare,
   
1:00:03 through their expression. prin exprimarea lor.
   
1:00:05 K: Is relationship K: Este o relație o chestiune de gândire?
a matter of thought?  
   
1:00:10 S: Not only, but thought can S: Nu numai, dar gândul
contribute to a relationship. poate contribui la o relație.
   
1:00:17 K: Thought is always the old, K: Gândul e mereu din trecut,
relationship is something new. relația e ceva nou.
   
1:00:22 S: Yes, S: Da, dar sunt și gânduri noi.
but there are new thoughts.  
   
1:00:24 K: Ah! There is no such thing K: Vai! Nu există așa ceva, gânduri noi.
as new thoughts.  
   
1:00:28 Forgive me to be so emphatic. Ma scuzați că sunt așa de pornit.
   
1:00:30 S: No, I like that. S: Îmi place asta.
   
1:00:31 K: I don’t think K: Nu cred că există gând nou.
there is a new thought.  
   
1:00:35 Thought can never be free because Gândul nu poate fi liber, pentru că
thought is the response of memory, este un raspuns al memoriei,
   
1:00:38 thought is the response of the past. gândul e răspunsul trecutului.
   
1:00:40 S: When a great poet comes through S: Când un mare poet reușește,
with the right words prin cuvintele potrivite,
   
1:00:46 to articulate a new perception, să articuleze o nouă percepție,
nobody has before, nimeni altcineva,
   
1:00:50 not even God, has thought nici macar Dumnezeu, nu s-a gândit
of those particular words. la acele cuvinte anume.
   
1:00:54 K: That’s a mere matter of a cunning K: E doar o chestiune de iscusință
gift of putting words together. de-a pune un cuvânt lângă altul.
   
1:00:58 But what we are talking about... Dar ceea ce discutăm noi...
S: A noble trade. S: Un meșteșug nobil.
   
1:01:02 Poetry is a great contribution. Poezia e o contribuție măreață.
K: Ah, that’s a minor thing. K: Ei, e un lucru minor.
   
1:01:05 No, sir, that’s a minor thing; Nu, domnule, e ceva minor; partea principală e
the major thing is  
   
1:01:08 to see the beauty of life să vezi frumusețea vieții,
   
1:01:10 and see the immensity of it, să îi vezi imensitatea, și să iubești.
and to love.  
   
1:01:21 S: There it ended, S: Aici se sfârșește,
a conversation with Krishnamurti. conversația cu Krishnamurti.
   
1:01:26 But what ended was only Dar ce s-a sfârșit sunt doar cuvintele,
the words, not the substance. nu substanța.
   
1:01:30 For Krishnamurti Căci Krishnamurti a vorbit,
was speaking, as always, ca întotdeauna,
   
1:01:33 of that life that has despre acea viață care nu are sfârșit,
no end, and no beginning. și nici început.