Krishnamurti Subtitles

Oare suntem conştienţi de separare ?

Madras (Chennai) - 9 January 1979

Public Discussion 20:54 Personally I don't like Mie, personal, nu-mi place
to sit on platforms. să stau pe o platformă.
   
1:03 The little height doesn't give Înălţimea un pic mai mare nu conferă
the speaker any authority. vorbitorului vreo autoritate anume.
   
1:13 So, this morning let us talk Deci, în această dimineaţă...
over together as a dialogue  
   
1:21 between two friends haideţi să purtăm o discuţie împreună,
concerned with their life, ca într-un dialog între doi prieteni...
   
1:28 with all the calamity preocupaţi de viaţa lor...
   
1:31 of daily existence cu toate dezastrele vieţii
around them, cotidiene care îi înconjoară,
   
1:34 their confusion, confuzia lor,
their misery.  
   
1:36   suferinţa lor.
   
1:39 They are not talking about Ei nu vorbesc despre
their theories or beliefs, teoriile sau credinţele lor,
   
1:44 they are deeply concerned ci sunt preocupaţi profund...
   
1:48 to understand să-şi înţeleagă
their own problems, propriile probleme...
   
1:54 their own misery, propria lor...
their own confusion.  
   
1:57   suferinţă...
   
2:00   propria lor confuzie.
   
2:04 So, if we could not discuss, or Deci, dacă am putea
have a dialogue about theories, să nu discutăm
   
2:08   sau să avem un dialog teoretic,
   
2:13 but actually be concerned ci am fi, de fapt, preocupaţi
with our daily life, de traiul nostru cotidian...
   
2:18 then what shall we talk atunci despre ce am mai
about together? putea discuta împreună ?
   
2:34 It's up to you, sirs, Depinde de voi, domnilor,
this is a dialogue.  
   
2:36   acesta este un dialog.
   
2:40 Q:Knowledge is essential and Cunoaşterea este esenţială şi, de
knowledge is also not essential, asemenea, cunoaşterea nu este esenţială,
   
2:45 but living in a daily life we dar în traiul cotidian trebuie
have to resort to knowledge, să recurgem la cunoaştere.
   
2:48 but as a matter of fact Deci, la urma urmei,
living in daily life ducându-ne traiul cotidian,
   
2:53 we must corrupt others, or we trebuie să-i corupem pe alţii
have to be corrupted ourselves. sau să fim noi înşine corupţi.
   
2:57 How to remove this confusion Deci cum să eliminăm
otherwise if we don't corrupt others această confuzie ?
   
3:01 or if we are not corrupted then Altminteri, dacă nu-i corupem pe
we cannot have our basic needs. alţii sau nu ne corupem noi înşine...
   
3:04 K:Yes, sir. - ... nu putem acoperi necesităţile vitale.
  - Da, domnule.
   
3:06 How can one live in this world, in Cum poate cineva trăi
India, and probably he means Madras, în această lume, în India
   
3:11   şi probabil că el
  se referă la Madras...
   
3:15 without being corrupted amongst fără să fie corupt,
people who are already corrupt,  
   
3:18   când se află printre oameni
  care sunt deja corupţi ?
   
3:22 how to live such a life in Cum să-ţi duci un anumit trai,
which there is no corruption. în care să nu existe corupţie ?
   
3:31 Any other questions? Mai sunt întrebări ?
   
3:34 Sir, this is a dialogue Domnule, e un dialog între
between us two, noi doi, între acel domn şi voi,
   
3:36 between that gentleman and deci haideţi să
you, and so let's all talk over, dezbatem, să discutăm,
   
3:41 discuss, talk over what would you să dezbatem ce anume
like to ask apart from that question? aţi mai vrea să întrebaţi.
   
3:46 Q:You said psychological Aţi spus că memoria psihologică
memory has to go altogether. trebuie să dispară cu desăvârşire.
   
3:51 It is with reference to the Acest lucru are legătură cu
question asked by my friend. întrebarea pusă de prietenul meu.
   
3:54 Can we dispense with Oare ne putem dispensa, în
psychological memory altogether? totalitate, de memoria psihologică ?
   
3:58 K:Can we dispense with Oare ne putem dispensa, în
psychological memories altogether? totalitate, de memoria psihologică ?
   
4:10 Any others? Alte întrebări ?
   
4:12 Q:You said the observer is Aţi spus că observatorul
the same as the observed. este identic cu obiectul observării.
   
4:15 Then in the same breath Şi, apoi, imediat, ne
you ask us to observe... solicitaţi să observăm.
   
4:20 K:The observer is not Observatorul nu este
different from the observed, diferit de obiectul observării
   
4:26 and at the same time şi, în acelaşi timp, spuneţi
you say, observe că trebuie observat...
   
4:33 without reference fără a face referire la trecut.
to the past.  
   
4:36 Q:Are there two kinds of observation? - Există două feluri de observare ?
K:Yes, yes, we will go into it, sir. - Da, da, vom aborda asta, domnule.
   
4:40 Q:Your teachings, sir, Învăţăturile dumneavoastră, domnule,
are very good directives reprezintă directive foarte bune,
   
4:46 so far as individual atât timp cât punem
lives are concerned, problema unor vieţi individuale,
   
4:50 but we are today in dar noi ne aflăm, astăzi, într-o atmosferă
an atmosphere where în care politica domină întreaga viaţă,
   
4:54 politics is dominating the whole nu numai viaţa noastră economică,
life, not merely our economic life,  
   
5:00 social life, political life, viaţa socială, viaţa politică
even philosophical life. ci chiar şi viaţa filozofică.
   
5:03 How to combat that and improve the Cum să combatem asta
situation so that an atmosphere şi să ameliorăm situaţia,
   
5:08   astfel încât atmosfera
  creată în sinea fiecărui individ
   
5:09 is created in which individuals can să se manifeste şi în propriile lui
continue their own psychological concepţii filozofice sau de altă natură,
   
5:14 and other ideas as well as the aims dar şi în ţelurile şi
and objectives of individual lives. obiectivele vieţilor individuale ?
   
5:23 K:The questioner asks, Solicitantul afirmă...
   
5:29 politics dominate, că politica domină...
   
5:35 all our lives are controlled, toate vieţile noastre sunt controlate,
shaped by politics. modelate, de către politică.
   
5:43 And is it possible Şi, oare este posibil...
   
5:48   să...
   
5:52 for the individual pentru un anumit individ...
   
5:55 to be free from this pressure să se elibereze de
of politics. Right, sir? această presiune a politicii ?
   
6:00   Corect, domnule ?
   
6:01 Q:No, how to control Nu, ci cum să
that controller. controlezi acel controlor.
   
6:04 K:How to control the Cum să controlezi guvernul ?
government. (Laughter)  
   
6:09 Right, sir? - Corect, domnule ?
Q:Yes. - Da.
   
6:13 Q:Sir, you said it is thought Domnule aţi afirmat că gândirea
that creates the division este cea care creează separarea
   
6:17 between the thinker and the dintre gânditor şi gândire
thought, and therefore this division  
   
6:22 can go only when we operate şi, ca atare, această dezbinare se
outside the realm of thought. manifestă numai în afara tărâmului gândirii.
   
6:26 But at the same time, sir, you Dar, în acelaşi timp, domnule,
consider that thought is necessary consideraţi că gândirea este necesară,
   
6:29 for certain mechanical things like pentru unele lucruri mecanice, condusul
driving a car, or locating a house, unei maşini sau localizarea unei locuinţe
   
6:33 or taking (inaudible) sau făcând ceea
which we did yesterday. ce am făcut noi ieri.
   
6:35 To establish this order of keeping Pentru a stabili această ordine, de a
thought in that proper place, menţine gândirea la locul ei şi-a o exclude,
   
6:39 and excluding it, it means  
   
6:41 giving up every little thing asta înseamnă să abandonăm
that we're caught up in. orice lucru de care depindem acum.
   
6:46 I have been hearing you, Vă ascult, domnule,
sir, for so many years, de atât de mulţi ani,
   
6:48 it is an extraordinary făcând un efort
and very difficult effort extraordinar şi foarte dificil,
   
6:51 to give up every little thing de a renunţa la orice lucru
to which we have been clinging to. minor de care ne agăţăm.
   
6:55 K:Right, sir. - Corect, domnule.
Q:This is the difficulty, sir. - Asta e dificultatea, domnule.
   
7:01 K:How is one to be totally Cum poate cineva să
detached from all the things se detaşeze, complet...
   
7:06   de toate lucrurile pe
  care omul le-a acumulat,
   
7:08 that man has accumulated through prin gândire,
thought through millennia? vreme de mii de ani ?
   
7:13 Is that the question, sir? Asta e întrebare, domnule ?
That's right. Aşa este.
   
7:16 Q:Yes. Da.
   
7:17 Q:Sir, in what sense Domnule, în ce sens Dumnezeu
god is not there? nu se află undeva, acolo ?
   
7:20 Then what is there? Atunci, ce înseamnă acolo ?
   
7:24 What is there? Ce înseamnă acolo ?
   
7:27 K:What is there? Ce înseamnă acolo ?
   
7:30 Since you say, the Din moment ce spuneţi
speaker is asking, - întreabă vorbitorul -
   
7:34 since you say there din moment ce spuneţi
is no god că nu există Dumnezeu,
   
7:37 except that which is cu excepţia celui care
created by thought, a fost creat de gândire,
   
7:41 if there is no god dacă nu există Dumnezeu,
then what is there. atunci ce există acolo ?
   
7:45 That's enough questions. Sunt destule întrebări.
Shall we... Putem...
   
7:47 Q:One more question. Încă o întrebare.
   
7:49 I am not indulging in a Nu mă implic
trick of words, but you say, într-un joc de cuvinte,
   
7:52   dar dumneavoastră afirmaţi
  să nu memorăm decât faptele
   
7:54 keep your memory off except for şi să abandonăm tradiţia.
facts, and do away with tradition.  
   
8:00 But we all listened Dar cu toţii am ascultat
to music yesterday, muzică ieri, de exemplu,
   
8:02 for example, and that music is iar acea muzică înseamnă, în
wholly tradition and wholly memory. întregime, tradiţie şi memorie.
   
8:08 Without perfection Fără perfecţiunea tradiţiei
of tradition şi perfecţiunea memoriei
   
8:10 and the perfection of memory n-ar fi existat acea muzică.
there would not have been that music.  
   
8:15 How do you explain Cum explicaţi asta, domnule ?
that, sir?  
   
8:18 K:There would be no music N-ar fi existat nici un fel de muzică,
as yesterday afternoon aşa cum a fost cea de ieri după-amiază,
   
8:22 if it wasn't traditional, dacă nu ar fi fost
  ceva tradiţional...
   
8:27 and all the content of the song şi întreg conţinutul cântecului
were totally, completely traditional. a fost pe deplin tradiţional.
   
8:33 Q:And also memory  
- perfect.  
   
8:36 K:Memory is operating. - Şi memorie - perfect.
  - Memoria acţionează.
   
8:40 I think that is enough. Cred că e suficient.
   
8:42 Just a minute, sir. O clipă doar, domnule.
All right, sir. În regulă, domnule.
   
8:44 Q:Can we discuss observation Putem discuta observaţia,
is an instantaneous action. ca acţiune instantanee ?
   
9:05 K:All right, În regulă, aţi
you have stated it. formulat întrebarea.
   
9:08 Yes, sir? Da, domnule ?
   
9:10   Adevărul este
  neschimbat şi indivizibil...
   
9:14   Numai o clipă, domnule,
  să vorbească şi el.
   
9:19 Q:Truth is unchangeable Adevărul este
and indivisible, neschimbat şi indivizibil
   
9:23 and how can it change şi, atunci, cum de se poate
from day to day, sir? schimba de la o zi la alta, domnule ?
   
9:26 K:Truth is indivisible Adevărul este indivizibil...
and unchangeable,  
   
9:34   şi neschimbat.
   
9:44 how can truth change Cum de se poate...
from day to day.  
   
9:48 I think we can discuss... cum de se poate schimba
  adevărul, de la o zi la alta ?
   
9:50 If you don't mind Cred că putem discuta, dacă
my pointing out, nu vă deranjează că subliniez...
   
9:57 how do you know de unde ştiţi ce este adevărul ?
what truth is?  
   
10:01 You have taken it for L-aţi luat de bun,
granted that there is truth, ca fiind adevărul
   
10:05 and how to apply that truth in şi...
daily life, from moment to moment.  
   
10:07   cum puteţi aplica acel adevăr
  în traiul cotidian, clipă de clipă ?
   
10:12 Sir, he very carefully explained Domnule, s-a
- well, I will go into it later. explicat foarte clar...
   
10:16   Ei bine, voi aborda
  asta mai târziu.
   
10:20 Now, there are Acum, s-au pus câteva întrebări:
several questions put:  
   
10:23 the observer observatorul şi
and the observed, obiectul observării;
   
10:27 the thinker gânditorul şi gândirea;
and the thought,  
   
10:31 is it possible to observe dacă este posibil să observi
without the observer; în absenţa observatorului;
   
10:37 governments are guvernul ne controlează
controlling all our lives, tuturor vieţile;
   
10:41 can we unburden ourselves of oare ne putem despovăra, noi înşine,
this weight of governments; de această greutate a guvernelor;
   
10:48 and... what else are şi...
the other questions?  
   
10:51   Care mai era cealaltă întrebare ?
   
10:53 I think generally all the questions Cred că, de regulă, toate întrebările vor
apply, come to that point. fi soluţionate, când vom ajunge la ele.
   
10:59 Now which of the questions Acum, care dintre întrebări
would you like to go into? aţi dori s-o abordăm ?
   
11:05 And please bear in mind, has this any Şi vă rog să nu uitaţi ca acestea
relationship with your daily life, să fie legate de traiul vostru cotidian.
   
11:12 or we are just playing Sau, pur şi simplu, ne jucăm
with words outside somewhere? cu cuvintele, acolo, undeva ?
   
11:20   Problema observării
  şi a observatorului.
   
11:24 Q:Can we go into the question about Putem aborda problema observaţiei,
relation which this gentleman put? aşa cum a formulat-o acest domn ?
   
11:32 K:Does that help you, has that Asta vă ajută cu ceva, are vreun
any effect in our daily life? efect în traiul vostru cotidian ?
   
11:38 Are you asking Oare puneţi această întrebare...
this question  
   
11:45 from your consideration luând în considerare
of your daily life? traiul vostru cotidian ?
   
11:51 Q:Yes. Da.
   
11:55 K:Can we go on with that question, Putem începe cu acea întrebare ?
do you want to discuss that question? Vreţi să discutăm acea întrebare ?
   
11:58 Q:We can discuss  
about the control  
   
12:00 of the government and Putem discuta despre controlul
our day-to-day life. guvernului în viaţa noastră cotidiană.
   
12:03 K:The control of government from Controlul exercitat de guvern
day-to-day in our daily life. asupra traiului nostru cotidian.
   
12:09 Can we dispense Putem lăsa la o parte
with that question? acea întrebare ?
   
12:10 Q:Dispense with it?  
   
12:12 K:No, I'll answer it, - S-o lăsăm la o parte ?
we'll discuss it. - Nu, îi voi da răspuns, o vom discuta.
   
12:15 What is government? Ce anume este guvernul ?
   
12:19 And who are the politicians Şi cine sunt politicienii care
  şi-au asumat responsabilitatea...
   
12:21 who have taken the responsibility guvernării oamenilor ?
of governing the people?  
   
12:28 In a democratic society, Într-o societate democratică,
   
12:30 in a free election society, you elect într-o societate cu alegeri libere,
the government, the politicians.  
   
12:33   voi alegeţi
  guvernul, politicienii.
   
12:37 Right? Corect ?
   
12:38 You are responsible Voi sunteţi responsabili
for the government. pentru guvern.
   
12:43 And if you don't want that Şi, dacă nu doriţi acel
government, pull it down. guvern, doborâţi-l !
   
12:47 It's for you. E la latitudinea voastră.
   
12:52 Right? Corect ?
   
12:54 By your vote, change the Prin votul vostru...
government, if you don't like it.  
   
12:57   schimbaţi guvernul,
  dacă nu vă place.
   
13:00 Q:The whole difficulty is with Marea problemă este
the majority of the people. cu majoritatea oamenilor.
   
13:03 K:Wait. Aşteptaţi, voi ajunge
I am coming to that, sir. acolo, domnule !
   
13:05 The whole difficulty is, a few Marea problemă este că
of us may desire, or want, unii dintre noi am putea...
   
13:10   dori sau vrea...
   
13:14 feel the urge to change am simţi necesitatea
the governments, de a schimba guvernul,
   
13:18 but the vast dar marea majoritate a oamenilor,
majority of people,  
   
13:21 ignorant, they don't know actually ignoranţii...
what is going on - right, sir?  
   
13:23   nu ştiu ce se întâmplă, de fapt.
   
13:27   Corect, domnule ?
   
13:29 They're hoodwinked, Sunt îmbrobodiţi,
they're cheated,  
   
13:32 they are cleverly sunt înşelaţi,
put into a corner  
   
13:36 where they cannot possibly sunt puşi la colţ, la modul inteligent,
respond, preferably, de unde nu pot riposta, de preferinţă.
   
13:40 and what's one to do. Şi...
   
13:42   ce poate face cineva ?
   
13:44 Is that the question, sir? Asta e întrebarea, domnule ?
   
13:51 Q:Though the governments Deşi guvernele sunt democrate,
are democratic  
   
13:54 they have authoritarian power, ele au la dispoziţie
  o putere totalitară
   
13:58 and these voters şi aceşti votanţi nu
are merely individuals. sunt decât nişte indivizi.
   
14:01 K:He explained that, sir. Asta a explicat el, domnule.
   
14:07 The questioner Solicitantul... în primul
- now first of all, let's be clear. rând, haideţi să clarificăm.
   
14:12 Those who are capable, Cei care sunt capabili,
desirous...  
   
14:15   dispuşi,
   
14:16 wish through voting can care doresc să
bring about change, a few. schimbe ceva prin votare,
   
14:21   sunt puţini.
   
14:23 The vast majority of people are Marea majoritate a
ignorant, deceived, promised, oamenilor sunt ignoranţi...
   
14:28   păcăliţi cu promisiuni
   
14:32 and all the nonsense of şi toate aiurelile care
electioneering goes on, au loc în timpul alegerilor.
   
14:38 what is one to do? Ce poate face cineva ?
   
14:40 You and another may want Tu şi un altul poate că...
to change the government,  
   
14:46   vreţi să schimbaţi guvernul,
   
14:48 you may vote right, liberal, poate că votaţi partide de dreapta,
centre, conservative, and so on. liberali, de centru, conservatori ş.a.m.d.
   
14:56 What will you do when the vast Ce veţi face când marea majoritate
majority of people elect somebody a oamenilor votează pe cineva
   
15:00 who is corrupt, power-minded, care este corupt, dornic de putere,
concerned with his own self,  
   
15:04   preocupat numai de el însuşi,
   
15:06 with his own little family, de mica sa familie ?
what are you to do?  
   
15:09   Ce aveţi de făcut ?
   
15:11 Answer me, sir, it is your problem, Răspunde domnule, fiindcă
not mine, what will you do? e problema ta, nu a mea.
   
15:14   Ce vei face ?
   
15:18 In a totalitarian government În cazul unui guvern
you have no choice, totalitar nu ai de ales,
   
15:24 they are firmly ei sunt ferm ataşaţi
fixed in their power. de propria putere.
   
15:29 So, what will you do? Deci, ce vei face ?
   
15:34 It's your problem, sir, E problema dumneata, domnule,
don't just leave it to me n-o lăsa numai în seama mea,
   
15:36 because I am off in a fiindcă voi pleca peste o lună sau
matter of month, half, jumătate de lună, în trei săptămâni,
   
15:39 in three weeks to Europe spre Europa şi America ş.a.m.d.
and America and so on,  
   
15:42 I have no vote, Eu nu am nici un vot,
I don't want to vote. nu vreau să votez.
   
15:48 The whole rotten system, Nu vreau să am de-a face
I don't want to come into it. cu tot acest sistem putred.
   
15:54 What will you do? Ce veţi face ?
   
15:57 You understand, sir? Înţelegi, domnule ?
   
15:59 This has been a human Aceasta a fost problema
problem all along, umană, tot timpul,
   
16:03 from the ancient of times, din vremuri străvechi,
   
16:05 the few want to change, live cei puţini vor să schimbe ceva,
decently, not be corrupt - a few,  
   
16:08   să trăiască decent,
   
16:10   să nu fie corupţi...
   
16:13   cei puţini,
   
16:15 but the vast majority is dar marea majoritate trăieşte
living a life of corruption, o viaţă plină de corupţie,
   
16:21 that is the way of living, smuggling ăsta e modul lor de trai,
and all the thing that is going on.  
   
16:23   făcând contrabandă
  şi aşa mai departe.
   
16:26 And what are Şi ce au de făcut cei puţini ?
the few to do?  
   
16:31 Q:May I say a word, sir? Pot să spun ceva, domnule ?
   
16:33 On the lines we are discussing Discutăm şi, în
and on the lines we understand you. principiu, vă înţelegem.
   
16:37 K:No, you don't have to Nu, nu trebuie să mă
understand me, sir, at all. înţelegeţi deloc, domnule.
   
16:40 Q:No. On the lines Nu, în principiu
you want us to work. vreţi să reflectăm.
   
16:42 K:Not on the... no. Nu în principiu, ci să
We are thinking together. reflectăm împreună.
   
16:46 Q:Yes, we work hard every day Da, dar noi reflectăm din greu asupra
on this problem with ourselves acestei probleme, zilnic, în sinea noastră
   
16:50 and yet we find far too many şi, totuşi, descoperim mult
stumbling blocks all the time, prea multe piedici, tot timpul
   
16:54 and so we continue to be clear şi, ca atare, continuăm să fim
and confused, clear and confused. lămuriţi şi confuzi, lămuriţi şi confuzi.
   
16:59 That's what... - De aceea...
K:That what this gentleman - Exact asta spunea acest domn.
   
17:01 was saying, E acelaşi lucru, domnule.
the same thing, sir.  
   
17:06 Government is elected Guvernul este ales
by the vast majority, de marea majoritate.
   
17:10 the vast majority are ignorant Marea majoritate este ignorantă.
- you know what they are.  
   
17:14   Ştiţi că aşa este.
   
17:17 And the few wish Şi cei puţini doresc schimbarea.
to change,  
   
17:20 what will you do to bring about Ce veţi face pentru a produce
change in the vast majority? schimbarea în marea majoritate ?
   
17:28 Please answer me, Te rog să-mi răspunzi
sir, it's your life. domnule, este viaţa ta.
   
17:32 Q:You have got to Trebuie să te schimbi
change yourself first. tu însuţi, mai întâi.
   
17:35 If you change totally  
and if you are  
   
17:37 at the centre of the Dacă te schimbi total şi dacă te afli în
change it permeates. centrul schimbării, ea se răspândeşte.
   
17:40 K:Right, sir, change Corect, domnule,
yourself first. schimbă-te singur, mai întâi.
   
17:43 Will you? (Laughter) O vei face ?
   
17:45 No, sir, I am not asking Nu domnule, nu pun o
an insulting question întrebare insultătoare
   
17:50 or an impudent question. sau o întrebare obraznică.
   
17:52 Q:I didn't take it that way either. - Nu am considerat-o astfel.
K:No, sir, please just listen, sir. - Nu, domnule, ascultă te rog !
   
17:55 It is very easy to say Este foarte uşor să spui că cineva trebuie
somebody must change, să se schimbe, că eu trebuie să mă schimb.
   
17:58 I must change Oare te vei schimba
- will you radically, deeply change? radical, profund ?
   
18:04 Q:Why not? - De ce nu ?
K:I didn't say, why not. - Nu am spus "de ce nu".
   
18:08 Will you? - O vei face ?
Q:I will. - O voi face.
   
18:12 K:When? - Când ?
Q:I am, right now. - O fac, chiar acum.
   
18:15 All those years I have În toţi acei ani de
been listening to you, yes. când vă tot ascult, da.
   
18:18 K:Good, sir. Bine, domnule.
   
18:19 Then how will you, if you Deci cum vei afecta dumneata
change, affect the mass? masele, dacă te vei schimba ?
   
18:25 That's the question, sir. Asta e întrebarea, domnule.
   
18:28 That's one problem. Asta e numai una dintre
Just listen to it. probleme, doar ascultaţi.
   
18:31 The other problem involved in Cealaltă problemă
governments, both totalitarian, referitoare la guverne,
   
18:35   atât cele totalitare,
   
18:37 communist, socialist, liberal, cât şi comuniste,
and so on, the question of power. socialiste, liberale ş.a.m.d.
   
18:42   este problema puterii.
   
18:46 Man desires power, both so-called Omul doreşte putere,
siddhis as well as physical powers.  
   
18:49   atât cea aşa-zis spirituală,
  cât şi puterea materială.
   
18:56 Right, sir? That question Corect, domnule ?
has not been solved. Acea problemă n-a fost rezolvată.
   
19:01 So, how will you bring about Deci, cum vei produce o schimbare,
a change  
   
19:07 in the cessation of power prin încetarea exercitării
of the few, puterii de către cei puţini,
   
19:14 democratic, whatever în mod democratic...
party you have,  
   
19:16   sau indiferent
  oricărui partid aparţii
   
19:19 and educate or help şi...
the vast majority  
   
19:22   cum vei educa sau ajuta marea
  majoritate, căreia nu-i pasă ?
   
19:26 who don't care as long as they Cât timp au puţin pământ, puţină
have a little land, a little food, mâncare, ei sunt absolut satisfăcuţi.
   
19:30 they are absolutely Ce vei face ?
satisfied, what will you do?  
   
19:43 Q:Educate is the only way, Să-i educi este singura
there is no other way. cale, nu există altă cale.
   
19:49 K:Educate is the only way. Să-i educi este singura cale.
   
19:55 Then why isn't there proper Atunci de ce nu există o educaţie
education in this country? adecvată în această ţară ?
   
20:05 Now education is being gradually Acum educaţia este controlată,
controlled by the government, treptat, de către guvern...
   
20:12 both in totalitarian atât în statele
states as well as here. totalitare, cât şi aici.
   
20:16 Right, sir? Corect, domnule ?
   
20:18 Now, how will you Acum, cum vei schimba guvernul,
change the government  
   
20:20 who will bring about the cu unul care să producă
right kind of education? genul corect de educaţie ?
   
20:24 You see, you are Vedeţi, evitaţi problema.
dodging the question.  
   
20:28 You move from government, Treceţi de la guvern
to education, to individual. la educaţie, la individ.
   
20:33 So, it comes down to Deci totul se reduce la
this, sir, doesn't it, asta, domnule, nu-i aşa...
   
20:38 if one may point it out: dacă cineva ar
  putea specifica asta,
   
20:42 that we don't take the că nu ne asumăm
responsibility of each one of us responsabilitatea, fiecare dintre noi,
   
20:46 to see that thing pentru a ne asigura că
doesn't happen. acel lucru nu se întâmplă.
   
20:53 Will you educate your V-aţi educa servitorii,
servants, if you have them? dacă i-aţi avea ?
   
21:01 Come on, sirs. Haideţi, domnilor !
   
21:03 Educate their children? Le-aţi educa copiii ?
   
21:08 Q:No. Evident că nu,
K:Obviously you won't  
   
21:12 because you are only concerned with fiindcă sunteţi preocupaţi numai
yourself, with your little family. de voi şi micile voastre familii.
   
21:16 Right, sir? Corect, domnule ?
So will you do it? Deci, o veţi face ?
   
21:19 Absolute silence! Tăcere absolută !
   
21:24 Therefore you are going Ca atare, veţi avea guvernul pe
to have the government care-l doriţi, pe care-l meritaţi.
   
21:25 that you want  
- you deserve.  
   
21:30 Right, sir? Corect, domnule ?
   
21:32 Right, sir? Corect, domnule ?
   
21:33 Let's face things Haideţi să confruntăm
as they are. lucrurile, exact aşa cum sunt.
   
21:41 One sees a great Cineva observă multe
many officials, persoane oficiale...
   
21:46 members of parliament, membri ai parlamentului,
cabinet and all the rest of it. ai guvernului ş.a.m.d.
   
21:52 You know the game Ştiţi cu toţii care le este jocul,
they are all playing deci nu voi intra în amănunte.
   
21:53 so I don't have to  
go into it.  
   
21:57 So, will you, as people who Deci voi, ca oameni care
have the capacity to vote, aveţi capacitatea de a vota...
   
22:03 be responsible for veţi fi responsabili de
the care of human beings? soarta fiinţelor umane ?
   
22:07 You understand, sir? Înţelegi, domnule ?
   
22:12 Right? Corect ?
   
22:14 Will you do it? O veţi face ?
   
22:19 That means, sir, Asta înseamnă, domnule,
care implies love. că grija implică iubire.
   
22:24 Right, sir? Corect, domnule ?
   
22:27 Have you that care, that Oare aveţi voi acea grijă, acea
attention that love brings? atenţie, pe care iubirea o produce ?
   
22:32 Go on, sir, answer it. Haide, domnule, răspunde !
   
22:35 Which means you will educate Ceea ce înseamnă că veţi
your servants' children. educa copiii servitorilor voştri.
   
22:40 You must begin very Trebuie să începeţi de foarte
near to go very far. aproape, pentru a ajunge foarte departe.
   
22:44 But you attack at the Dar voi atacaţi la vârf,
top and not begin near. nu începeţi din apropiere.
   
22:52   Acea întrebare şi-a
  primit răspunsul, domnule ?
   
22:53 Is that question answered, sir? Nu, domnule.
Q:No, sir.  
   
22:56 See, how can a few individuals Vedeţi, cum pot rezolva
solve the problem? problema numai câţiva indivizi ?
   
22:59 Unless you admit a solution Numai dacă admiteţi că soluţia este ca toată
that the whole vast majority această vastă majoritate să se schimbe şi ea.
   
23:03 changes itself into this programme În acest program de acţiune
of action nothing can be done. nu se poate face nimic.
   
23:08 And how to change Şi cum să schimbi
that vast majority? acea vastă majoritate ?
   
23:10 K:I am telling you, sir. Îţi spun, domnule,
The vast majority... că marea majoritate...
   
23:13 - how will you change Cum ai schimba-o dumneata, domnule ?
it, sir, why ask me? De ce mă întrebi pe mine ?
   
23:18 Q:Because I think I can get Vă întreb fiindcă cred
more light from you I ask you. că mă veţi ilumina mai bine.
   
23:21 K:All right. În regulă.
No, no, sir. Nu, nu, domnule.
   
23:25 We are friends. Suntem prieteni, corect ?
Right?  
   
23:27 Q:Yes, but there is... - Da, dar există...
K:Wait, wait, wait, wait. - Aşteaptă, aşteaptă, aşteaptă.
   
23:29 We are friends. Suntem prieteni,
   
23:31   iar eu specific ce
  anume se poate face.
   
23:32 And I am pointing out Corect ?
what can be done. Right?  
   
23:35 The vast majority must be Şi anume că marea majoritate
changed, must be made... trebuie schimbată, corect ?
   
23:42   Trebuie făcută să...
   
23:43 I don't know if you want to go Nu ştiu dacă vreţi să
into the question of education, abordăm problema educaţiei,
   
23:49 how to educate cum să educi marea majoritate.
the vast majority.  
   
23:51 That's irrelevant Asta e irelevant, momentan.
for the moment.  
   
23:53 What am I to Ce am eu de făcut sau
do, or you to do ce aveţi voi de făcut,
   
23:57 surrounded by a vast majority înconjuraţi fiind de o mare majoritate
of people who are so ignorant, de oameni care sunt atât de ignoranţi,
   
24:02 so deplorably, you know, atât de deplorabili, ştiţi, fără
inwardly nothing. Right? nimic în sinea lor, corect ?
   
24:08 Q:When I say a vast majority, I don't Da, dar când spun mare majoritate
mean those illiterate people alone. nu mă refer numai la analfabeţi.
   
24:12 I mean the highly Mă refer la cei foarte
educated, learned, educaţi, învăţaţi, plini de bani,
   
24:16 moneyed, elite of deci şi la elita societăţii.
the society also.  
   
24:19 K:Yes, sir. The moneyed Da, domnule, oamenii
people, the educated people, cu bani, oamenii educaţi,
   
24:23 the people who are oamenii care sunt
very poor, and so on, foarte săraci ş.a.m.d.
   
24:29 how will they change? cum se vor schimba ei ?
   
24:32 You tell me. Voi să-mi spuneţi.
   
24:37 Q:Sir, in our tradition individual Domnule, în tradiţia noastră
salvation has been the goal, ţelul a fost mântuirea individuală,
   
24:43 so those who are capable of deci cei care sunt capabili
changing society are looking să schimbe societatea
   
24:48   au grijă numai de ei înşişi
  şi de propriile lor suflete,
   
24:49 after themselves and their own în loc să le pese de ceea ce se
souls rather than caring for numeşte comunitate, societate,
   
24:54 what is called the community, de înălţarea ei.
the society, the raising of it.  
   
24:58 So, they are as selfish as the other Deci, ei sunt la fel de egoişti ca şi cei
man who is pursuing money, care umblă după bani, avere şi plăcere.
   
25:04 wealth and pleasure.  
   
25:08 K:Have we answered Am răspuns la întrebare ?
the question?  
   
25:12 Q:Sir, we have Domnule...
just discussed  
   
25:16 we could have tocmai am discutat că am
that care and love. putea manifesta grijă şi iubire.
   
25:19 We may become that Am putea deveni astfel,
point of activity. în activitatea noastră.
   
25:22 I may care for my servant's Aş putea avea grijă de copiii servitorului
children, or my employer's employees, meu sau de ai angajaţilor mei
   
25:27 as well as the leaders, but dar şi de conducători,
there is a limit to which  
   
25:29   dar există limite între
  care individul poate acţiona.
   
25:30 an individual can act, beyond that Dincolo de ele s-ar putea să
he may not have the capacity to... nu avem capacitatea de a...
   
25:35 K:Yes, sir. Has one Da, domnule.
noticed that in history  
   
25:38   Oare cineva a
  remarcat că în istorie...
   
25:44 only very few individuals bring numai foarte puţini indivizi
about a new change, don't they? produc o nouă schimbare.
   
25:48   Nu-i aşa ?
   
25:49 Right, sir? Corect, domnule ?
   
25:52 Will you have the energy, Oare veţi avea
the capacity, energia, capacitatea,
   
25:55 the drive, the love to bring impulsul...
about a different world?  
   
25:58   iubirea care ar produce
  o lume diferită ?
   
26:02 Sir, I do not know if Domnule, nu ştiu
you have realised dacă v-aţi dat seama
   
26:05 that it is not a provincial că asta nu este o problemă
problem, a tribal problem provincială, o problemă tribală,
   
26:11 as it is becoming in India, tribal, aşa cum devine în India, tribală,
but it is a global problem.  
   
26:13   ci este o problemă globală.
   
26:16 You understand, sir? Înţelegi, domnule ?
   
26:18 And the global problem Şi o problemă globală poate fi...
can only be solved  
   
26:23 when we cease rezolvată numai atunci când
to be nationals. vom înceta să fim naţionalişti.
   
26:26 Right, sir? Corect, domnule ?
When we cease to be Indians. Când încetăm să mai fim indieni.
   
26:32 But nobody wants Dar nimeni nu vrea să facă asta.
to do this.  
   
26:36 We want the top Vrem ca schimbarea
to bring about a change să se producă de la vârf
   
26:39 and then we comfortably şi, apoi, să ne încadrăm
fit into it. confortabil în ea.
   
26:42 And the top, Şi cei de la vârf, oamenii politici
the highly political obsedaţi de putere nu se vor schimba.
   
26:45 power-minded people  
are not going to change.  
   
26:48 Right? Corect ?
   
26:51 That's enough of this. Este suficient.
   
26:52 Now, we want to discuss what Acum, am dori să discutăm...
is one to do in daily life,  
   
26:55   ce are cineva de
  făcut, în traiul cotidian...
   
27:00 the question of the când se pune problema observatorului
observer and the observed, şi a obiectului observării,
   
27:05 the two divisions. cele două separări.
Right, sir?  
   
27:08   Corect, domnule ?
   
27:10   Acum, pentru a înţelege asta,
   
27:11 Now, in understanding that, problema pe care o vom aborda,
which we shall go into,  
   
27:17 will you see the relationship with oare observi relaţia cu soţia ta, cu
your wife, with your children, copiii tăi, cu aproapele, cu cel sărac ?
   
27:23 with your neighbour, with the Sunt probleme legate între ele.
poor, it is related to that. Corect, domnule ?
   
27:27 Right, sir? So we are going Deci vom discuta asta,
to discuss that, talk over that vom dezbate asta,
   
27:32 to find a right kind of relationship pentru a descoperi genul adecvat
with each other, with humanity. de relaţie reciprocă, cu oamenii.
   
27:38 Right? Are you interested in Corect ?
that? That's what you asked, sir. Sunteţi interesaţi de asta ?
   
27:41   Asta aţi întrebat, domnule.
   
27:44 And that is what most Şi asta e o problemă pe care
of you want to go into. majoritatea oamenilor o vor abordată.
   
27:50 First of all, let's begin Înainte de toate, haideţi să
at a very simple level începem de la un nivel foarte simplu.
   
27:55 which is, have you observed Şi anume, oare aţi observat
visually with your eyes, a tree? vizual, cu proprii ochi, un copac ?
   
28:05 Have you? Aţi făcut-o ?
   
28:08 Just a tree. Un simplu copac.
   
28:10 And when you Şi, atunci când observi copacul...
observe the tree  
   
28:17 what is going on ce anume se petrece
in that observation? în acea observare ?
   
28:23 There is that thing, Există acel lucru...
and you call it a tree.  
   
28:27   şi voi îl numiţi copac.
   
28:31 You call it a tree because the Îl numiţi copac fiindcă memoria
memory has come into operation, a intervenit în acel proces
   
28:37 and it is generally recognised, şi este recunoscut, de regulă,
that thing is a tree. că acel lucru este un copac.
   
28:43 You give it a name, Îi daţi un nume...
from recognition,  
   
28:46   din amintire
   
28:48 and then the name, the recognition, şi, apoi, numele, acea
the memory operates. amintire, memoria, operează.
   
28:54 Right, sir? Are you following Corect, domnule ?
- simple enough, isn't it? Mă urmăriţi ?
   
28:56   Este destul de simplu, nu-i aşa ?
   
28:58 Now, can you observe the Acum, oare poţi observa
tree without naming it? copacul fără a-l denumi ?
   
29:11 Just look at the tree, sir. Pur şi simplu priveşte
  copacul, domnule.
   
29:13 Just look at it and see Doar priveşte-l şi vezi
if you can look at it dacă-l poţi privi fără...
   
29:16 without the operation of a nici un fel de
single word or memory, just look. intervenţie a memoriei.
   
29:22   Doar să-l priviţi.
  O puteţi face ?
   
29:23 Can you? Fără nici o emoţie, domnule ?
Q:Without an emotion, sir?  
   
29:27 K:Just begin, sir, Pur şi simplu începe,
begin slowly. domnule, începe lent.
   
29:31 Q:Momentarily, yes, Momentan, da, pentru o clipă.
for a moment.  
   
29:36 K:Now, wait a minute. Acum, aşteptaţi o clipă.
For the moment. Numai pe moment.
   
29:38 Q:Then we are in time.  
K:Just a minute, sir.  
   
29:41 For the moment. - Apoi intervine timpul.
  - Numai o clipă, domnule.
   
29:44 That's fairly easy, Este destul de uşor, nu-i aşa ?
isn't it.  
   
29:49 Which implies Ceea ce implică
- just listen to it, sir - - Doar ascultă asta, domnule ! -
   
29:51 that the word 'tree' că acel cuvânt, "copac",
is not the actual fact. nu este realitatea, de fapt.
   
29:58 Right? Corect ?
   
30:00 Right? Corect ?
   
30:01 No, sir, don't accept what Nu domnule, nu accepta
I am saying, just see. ceea ce spun, ci doar observă.
   
30:05 The word is not the thing. Cuvântul nu este lucrul în sine.
   
30:09 Right, sir? Corect, domnule ?
   
30:11 The word 'microphone' Cuvântul "microfon" nu
is not this actual thing. este acest lucru, de fapt.
   
30:17 Right? Corect ?
   
30:20 Just a minute. Numai o clipă.
  Deci...
   
30:22 So, a description of a o descriere a unui copac,
tree is not the described. nu este obiectul descris.
   
30:30 Right, sir? Corect, domnule ?
   
30:32 So let's be clear. Deci, hai să fim clari !
   
30:34 The word, the description, is not Cuvântul,
the thing or the described.  
   
30:36   descrierea,
   
30:38   nu este lucrul care este descris.
   
30:44 Q:How has it come into being? - Atunci cum de capătă fiinţă ?
K:Wait, sir, wait, you're... - Aşteaptă, domnule, aşteaptă, eşti...
   
30:48 Find out, sir, do it. Descoperă, domnule, fă-o !
   
30:50 Q:It has got a functional thing Acel cuvânt are o semnificaţie
to perform, that word, finished. funcţională, şi gata.
   
30:54 Communication will be paralysed. - Comunicarea ar fi altfel paralizată.
K:I am coming to that, sir. - Ajung la asta, domnule.
   
30:58 Q:Yes, sir. Da, domnule.
   
31:01 K:Have a little patience, sir. - Aveţi puţină răbdare, domnule.
Q:Sorry. - Scuzaţi.
   
31:05 K:Don't be sorry, sir. - Să nu vă pară rău, domnule.
Q:OK, I am not. (Laughter) - Ok, nu-mi pare.
   
31:08 K:OK. Ok, nu spune "ok".
Don't say, OK (laughs).  
   
31:15 So the word is not Deci cuvântul nu
the thing. este lucrul în sine.
   
31:18 Can you look at that Oare puteţi privi
without the word? asta, fără cuvânt ?
   
31:22 That's all. Asta-i tot.
   
31:23 And you say, 'I can.' Şi tu spui "pot".
   
31:30 Now, can you look Acum, oare te poţi uita...
at your wife,  
   
31:34   la soţia ta sau la soţul tău...
   
31:36 or your husband, without fără a folosi cuvântul,
using the word 'my wife'? "soţia mea" ?
   
31:44 Q:Very rarely. Foarte rar.
   
31:57 K:You are asking, the observer Voi întrebaţi, dacă observatorul...
and the observed,  
   
32:02   şi obiectul observării
  sunt diferiţi.
   
32:05 are they different, if they are not Dacă nu sunt diferiţi, atunci nu
different there is only observation. există decât observarea în sine.
   
32:12 And we are going into this question Şi vom aborda această
very slowly, step by step, problemă foarte lent, pas cu pas,
   
32:16 because if you once understand this fiindcă, odată
there will be freedom from effort. înţeles acest lucru,
   
32:20   atunci vă veţi elibera de efort.
   
32:28 The word is not the thing, Cuvântul nu este lucrul în sine,
   
32:31 the word 'door' is cuvântul "uşă" nu
not the actual door. este uşa, de fapt.
   
32:35 Right, sir? Corect, domnule ?
   
32:37 Right? Corect ?
   
32:39 The name 'K' is not Numele "Krishnamurti"
the actual person, nu este persoana în sine...
   
32:44 the reputation is reputaţia nu este
not the actual person, persoana în sine,
   
32:48 the description is descrierea nu este
not the actual person, persoana în sine,
   
32:51 the photograph (laughs) fotografia nu este
is not the actual person, persoana în sine...
   
32:55 or the image that you have made sau imaginea pe care ţi-ai făcut-o despre
about this person is not the person. această persoană nu este persoana în sine.
   
33:01 Right? So let us be very, Corect ?
very clear on this point:  
   
33:02   Deci, haideţi să fim extrem
  de clari, la acest moment:
   
33:06 the description is descrierea nu înseamnă
never the described. niciodată obiectul descris.
   
33:11 You can paint the most Poţi picta cel mai frumos munte,
beautiful mountain,  
   
33:14 but the picture dar pictura nu este muntele.
is not that.  
   
33:18 Right? Corect ?
   
33:20 So, the symbol is not that, Deci simbolul nu
  este acel lucru...
   
33:24 the theory is not fact. teoria nu reprezintă realitatea.
   
33:30 So, can I look, can you look Deci, oare mă pot uita...
at your wife  
   
33:33   oare te poţi uita la soţia ta
   
33:36 or your husband sau la soţul tău
without the word, first.  
   
33:38   fără a folosi cuvântul, mai întâi.
   
33:48 Q:Sir, possible only when Domnule, asta e posibil
we are in an ecstatic state. numai într-o stare extatică.
   
33:53 To look like that is only possible Să priveşti astfel e posibil numai
when we are in an ecstatic când te afli într-o stare extatică,
   
33:56 or blissful state, at other altminteri nu are loc.
times it is not there.  
   
34:00 K:We are going to Vom aborda această
go into that, sir. problemă, domnule.
   
34:02 Q:No, sir, I mean my point is Nu, domnule, ideea mea e dacă voi obţine
whether I am going to attain această stare prin orice alte mijloace,
   
34:05 this blissful state apoi voi începe să
by some other means privesc lucrurile astfel.
   
34:07 and start looking Vă voi spune eu care
at things like this. sunt alte mijloace: droguri...
   
34:10 K:Yes, I'll tell you other means: alcool.
drugs (laughter), alcohol.  
   
34:18 They have tried that. S-a încercat asta.
   
34:21 They have tried LSD, cocaine, S-a încercat cu LSD,
marijuana, hashish,  
   
34:24   cocaină,
   
34:25   marijuana,
   
34:27   haşiş.
   
34:29   Există acest ultim lucru numit
  "spuma îngerului" sau "praful îngerului",
   
34:30 there is the latest thing which care te ucide, realmente,
is called angel foam or angel dust  
   
34:37 which really kills you or you sau vezi ceva din
see something out of this world. afara acestei lumi.
   
34:43 So there are other Deci există alte căi de-a o face,
ways of doing it  
   
34:46 which destroys your brain, care-ţi distrug creierul,
   
34:49 which destroys your body. care-ţi distrug trupul.
   
34:53 If you want to go Dacă vrei să mergi pe acea cale,
along that way  
   
34:56 this is a free country and este o ţară liberă şi, dacă
if you have got drugs, go to it. ai droguri, dă-i drumul.
   
35:02 But we are talking of a much more Dar noi vorbim de o cale mult mai
sane, rational way of doing this. sănătoasă, raţională, de-a face asta.
   
35:08   Şi anume, spunem...
   
35:09 That is, we are saying when că atunci când îţi observi soţia
you observe your wife -  
   
35:14 I am sticking to wife and - rămân la exemplul soţiei şi al
child because that's your life, copilului fiindcă este viaţa voastră,
   
35:19 your boss, your servants, şeful vostru, servitorii
your children, voştri, copiii voştri,
   
35:23 your neighbour, aproapele vostru,
your politicians - all of them, politicienii voştri, toţi aceştia -
   
35:28 can you look without the word oare poţi observa
- slowly - without the word fără a apela la cuvânt
   
35:32   - încet -
   
35:34   fără cuvânt...
   
35:36 knowing the word ştiind că acel cuvânt
is not the person, nu este persoana în sine...
   
35:42 and the word represents iar cuvântul reprezintă
  o rememorare continuă...
   
35:45 a continuous memory, continuous o asociere continuă cu trecutul.
association with the past.  
   
35:54 Right? That's Corect ?
simple, isn't it, sir? E simplu, nu-i aşa domnule ?
   
35:57 Sir, are you Domnule, urmăreşti asta ?
following this?  
   
36:00   Numai copiii pot face asta,
  înainte de a învăţa vreun limbaj.
   
36:01 Q:Children alone can do that - Poftim, domnule ?
before they learn any language. - Numai copiii...
   
36:05 K:I know, I know. Ştiu, ştiu, copiii pot face asta.
Children may do this.  
   
36:09 Yes, sir. At least children, Da, domnule, cel puţin
you think, can do it. copiii credeţi că o pot face.
   
36:13 We are not children, Noi nu suntem copii.
   
36:15 we are grown up people so Suntem oameni maturi, aşa că
don't let's go back to children. haideţi să nu mai revenim la copii.
   
36:20 Sorry, sir, Scuze, domnule,
I am not being rude. nu sunt nepoliticos.
   
36:21 Q:Sir, even if the naming process is Domnule, chiar dacă procesul denumirii
suspended in the act of perceiving e suspendat în timpul actului perceperii,
   
36:26 you are still left with tot mai rămâne
the problem of assuming. problema presupunerii.
   
36:29 We assume on many levels. Facem presupuneri la multe nivele.
   
36:31 To assume means to act Să presupui înseamnă să
as if something were so. acţionezi de parcă ceva ar fi real.
   
36:36 We assume the universe, you assume Noi presupunem existenţa Universului,
the presence of the audience. dumneata presupui existenţa auditoriului.
   
36:40 Now, we act on the deep level as Acum, noi acţionăm la nivel profund
if there was another obstacle - de parcă ar exista un alt obstacol...
   
36:45 the world is outside. - ... lumea din exterior.
K:I understand, sir. - Înţeleg, domnule.
   
36:48 May I just go on with this Permiteţi-mi să continui
a little bit, step by step. puţin, pas cu pas.
   
36:52 So, can one observe Deci, oare cineva poate observa...
   
36:57 without the association fără a face asocierea pe
which the word awakens? care cuvântul o induce ?
   
37:03 You follow all this, sir? Urmăreşti toate acestea, domnule ?
   
37:06 And to observe the person, Şi să observi persoana, la
  modul intim sau non intim,
   
37:09 intimate or not oare o poţi face ?
intimate, can you do it?  
   
37:16 The word, the memory Cuvântul, amintirea,
is the past. Right? reprezintă trecutul.
   
37:23   Corect ?
   
37:25 The past being all Trecutul însemnând
the incidents, toate incidentele,
   
37:28 events, all that evenimentele,
you have accumulated  
   
37:30   tot ceea ce aţi acumulat,
   
37:34 during one's relationship în timpul unei relaţii dintre un soţ
between a husband and a wife, şi o soţie şi o familie şi un vecin
   
37:38 and a family, and a neighbour şi cu guvernul.
- and the government.  
   
37:43 Now, can you observe, is there an Acum, oare poţi observa, oare
observation... - not 'can you,' - există o observaţie - nu "dacă poţi" -
   
37:47 is there an observation oare există o
without association? observare fără asociere ?
   
37:53 Q:You have to tell the - Trebuie să ne arătaţi tehnica, domnule.
technique, sir. (Laughter) - Poftim ?
   
37:55 K:What?  
   
37:58 Q:I want to know the way, Vreau să cunosc modalitatea
the actual, practical way. reală, calea practică.
   
38:00 K:You want to know Vreţi să ştiţi calea practică ?
the way?  
   
38:04 Yes, the gentleman wants Da, domnul vrea să
to know the practical way. cunoască modalitatea practică.
   
38:09 That is, tell me Adică, spune-mi cum s-o fac.
how to do it.  
   
38:15 That means what? Asta ce înseamnă ?
  Doar ascultaţi asta !
   
38:16 Just listen to that.  
   
38:18 When you ask, Atunci când întrebaţi:
how am I to do it, "Oare cum s-o fac ?"
   
38:22 you are not actually nu o faceţi, de fapt, nu-i aşa ?
doing it, are you?  
   
38:27 Please I am not insulting, Vă rog, domnule, nu vă
sir, I am just asking. insult, ci numai întreb.
   
38:32 So you are not doing it. Deci n-o faceţi.
   
38:35 So you want somebody to Deci vreţi ca cineva să
tell you how to do it, vă spună cum s-o faceţi,
   
38:39 which means somebody ceea ce înseamnă cineva care
who has found, a descoperit, care a făcut-o
   
38:44 who has done it and says, şi spune "dacă faci asta,
  asta şi asta, o vei face şi tu".
   
38:46 if you do this, this, this, Corect ?
you will also do it. Right?  
   
38:51 So you want a system, Deci doriţi un sistem...
   
38:55 a practice, a o practică...
method. Right?  
   
38:58   o metodă.
   
39:00   Corect ?
   
39:01 Q:Sir, for a genius like you... - Domnule, pentru un geniu ca dumneata...
K:I am not a genius. - Nu sunt un geniu.
   
39:05 Q:For us, lesser mortals, Pentru noi, simpli
a way in which... muritori, o cale prin care...
   
39:08 K:No, you are not listening, Nu, dumneata nu
my darling, sir, please listen! asculţi, dragă domnule.
   
39:11   Te rog, ascultă !
   
39:19 Sir, if one has Domnule...
lived this way  
   
39:21   dacă cineva a trăit în acest mod,
   
39:25 that we have lived in division, aşa cum am trăit noi în dezbinare
and from that division  
   
39:28   şi din acea dezbinare au răsărit
  toate conflictele omenirii
   
39:29 arose all the conflicts of humanity - dezbinarea claselor sociale,
- the division of class, dezbinarea naţiunilor,
   
39:35 division of nations, division dezbinarea oamenilor,
of people, division of tribes, dezbinarea triburilor,
   
39:39 division of beliefs, division... dezbinarea credinţelor, dezbinarea...
- you follow? - - Înţelegeţi ? -
   
39:42 the whole set up of human întreaga structură a existenţei
existence is based on this. umane se bazează pe asta.
   
39:47 And that has brought about tremendous Şi asta a produs conflicte groaznice,
conflict, wars, misery. Right? războaie, suferinţă, nu-i aşa ?
   
39:53 So one asks, is there a Deci cineva se întreabă dacă
different way of living - există un alt mod de a trăi
   
39:57 you understand, sir? - Înţelegi, domnule ? -
- in which there will be no conflict.  
   
39:58   în care să nu existe conflict.
   
40:01 So one has to find out, Deci cineva trebuie să descopere
   
40:03 and if you say, suppose somebody şi să presupunem că cineva a
has found it and he says, do it. descoperit asta şi spune "fă asta".
   
40:09 And if he says, follow this system, Şi, dacă el zice...
this method, this way,  
   
40:12   "urmează acest sistem,
  această metodă, această cale",
   
40:16 he is putting you back into the te readuce pe vechiul făgaş
old rut of authority, following. al autorităţii, urmându-l.
   
40:23 You understand, sir? Înţelegi, domnule ?
   
40:28 So as I explained Deci, aşa cum am explicat
many times, please: de multe ori, vă rog reţineţi:
   
40:31 I am not your authority, I am not nu sunt autoritatea voastră,
your guru, don't follow me,  
   
40:33   nu sunt guru vostru, nu mă urmaţi,
   
40:37 but as two people, friends, dar ca doi oameni, prieteni, care dezbat
talking over together împreună, hai să rezolvăm această problemă.
   
40:42 let's solve this problem. Asta-i tot.
That's all.  
   
40:49   Deci eu spun:
   
40:50 So I am saying, Oare puteţi observa ?
can you observe?  
   
40:54 You can observe that thing called Puteţi observa acel lucru, numit
tree without naming, can't you? copac, fără a-l numi, nu-i aşa ?
   
41:01 That's fairly easy, Este destul de uşor.
if you have at all  
   
41:04 looked at nature, Dacă aţi privit cât de cât natura,
looked at birds, aţi privit păsările, este relativ uşor.
   
41:07 it is comparatively easy, to observe Să observi lumea din afara
the world outside you is fairly easy. ta este destul de uşor.
   
41:15 But the moment you turn it inward Dar, din clipa în care observi
it becomes extremely difficult. lăuntric, devine extrem de dificil.
   
41:21 Your reactions are so Reacţiile voastre
strong, so conditioned, sunt atât de puternice,
   
41:25 so instantaneous that atât de condiţionate,
it's very difficult to say, atât de instantanee,
   
41:29 well, I'll hold it back. încât este foarte dificil să spui "ei
  bine, voi reţine asta în sinea mea".
   
41:32 So, we are going Deci, vom aborda
into it step by step. problema asta, pas cu pas.
   
41:36 First, see what you are Mai întâi...
doing actually in daily life.  
   
41:39   observaţi ceea ce faceţi, de
  fapt, în traiul vostru cotidian,
   
41:43 You and your wife. tu şi soţia ta.
Right?  
   
41:46   Corect ?
   
41:47 You, separate Tu, separat de soţia ta...
from your wife,  
   
41:51 and she, separate from you, şi ea, separată de tine...
   
41:54 or you and your neighbour, sau tu separat de
separate, and so on. aproapele tău ş.a.m.d.
   
41:59 Where there is division Acolo unde există separare,
there must be conflict. trebuie să existe conflict.
   
42:03 That's understood. Asta e de la sine înţeles.
Right, sirs? Corect, domnilor ?
   
42:06 Q:Yes, sir, but this division is a Da, domnule, dar separarea este
fundamental sense of being alive. senzaţia fundamentală de a fi viu.
   
42:11 K:Yes, sir. - Da, domnule.
  - Este esenţială pentru experienţa în sine.
   
42:13 Q:It's fundamental to the  
experience itself of existence.  
   
42:17 K:What? - A existenţei.
Q:And it is the sense - Poftim ?
   
42:19 of being separate. Şi este senzaţia de a fi separat.
K:No, no,  
   
42:22 that's what we Nu, nu, asta este
have accepted. ceea ce am acceptat.
   
42:24 Q:Right, that's what we Corect, asta este ceea ce
have accepted, assumed. am acceptat, am presupus.
   
42:28 K:We have accepted Am acceptat această iluzie,
this illusion  
   
42:30 that we are living că suntem vii atunci
when we are separate. când suntem separaţi.
   
42:35 And that living Şi acel trai, când suntem separaţi,
when we are separate a produs o suferinţă extraordinară.
   
42:37 has brought such  
extraordinary misery.  
   
42:42 Q:What is the alternative, sir?  
   
42:44 K:Wait, I am doing... - Care e alternativa, domnule ?
(laughs) - Aşteptaţi, tocmai...
   
42:49 You are all wanting Cu toţii doriţi calea alternativă.
the alternate road.  
   
42:52 Q:No, not road, even mentally, Nu, nu calea, ci măcar o
to understand. înţelegere, la nivel mental.
   
42:55 K:Yes, I am doing it, Da, asta şi fac,
sir, we are doing it. domnule, asta facem.
   
43:05 I am asking you, or we are Vă întreb sau dezbatem
talking over together, asta împreună:
   
43:10 will you find out how to look Oare vei descoperi cum să
at your wife or your husband te uiţi la soţia sau la soţul tău...
   
43:19 without all the memory fără ca toate amintirile,
of twenty or five days,  
   
43:23 or thirty days din ultimele 20 de zile sau 5 zile
coming into operation, sau 30 de zile, să intervină ?
   
43:28 will you find Veţi descoperi cum s-o faceţi ?
out how to do it?  
   
43:31 Will you? Oare ?
   
43:32 Q:If I reduce myself Dacă mă reduc, eu însumi, la o
to a mirror, oglindă, care nu are nici o reacţie,
   
43:35 which has no reaction, cred că o pot face.
I think one can do it.  
   
43:43 K:Sir, if you say 'if,' Domnule, dacă spuneţi "dacă"...
   
43:46 when you introduce the word când introduceţi cuvântul "dacă",
'if' then we are not doing it.  
   
43:50   atunci n-o faceţi.
   
43:53 If I am queen of England it would Dacă aş fi regina Angliei
be marvellous, but I am not! ar fi minunat, dar nu sunt !
   
43:57 Q:No, but that is the way in Nu, dar poate există o cale prin
which we can wipe out all this. care să putem elimina toate acestea.
   
44:02 K:No, sir, not by Nu, domnule, nu prin a
saying 'if I am this,' spune "dacă sunt astfel",
   
44:06 but only by ci numai înfruntând realitatea.
facing the fact.  
   
44:11 The fact is governments Realitatea este că guvernele
want to control people, vor să controleze oamenii,
   
44:16 governments are incapable of guvernele sunt incapabile
governing as a whole humanity. să conducă întreaga omenire.
   
44:21 Right, sir? Corect, domnule ?
So face the fact. Deci înfruntă realitatea !
   
44:25 Not, if we had a Nu dacă aş avea un guvern minunat.
marvellous government,  
   
44:27 we haven't got a marvellous N-am avut un guvern
government, anywhere. minunat, nicăieri.
   
44:31   Deci realitatea este că
  există această dezbinare
   
44:32 So, the fact is we have this şi această dezbinare...
division, and this division  
   
44:39 bringing us as separate entities has care ne tratează
caused tremendous misery in life, ca entităţi separate,
   
44:42   a provocat o suferinţă
  extraordinară în viaţă,
   
44:45 wars, destruction, războaie, distrugeri
and all the rest of it. şi toate celelalte.
   
44:49 And we have accepted Şi am acceptat
that through centuries. asta, timp de secole.
   
44:53 That's our conditioning. Asta ne este condiţionarea.
   
44:56 So somebody comes Deci cineva vine şi spune:
along and says,  
   
45:00 let us find out if there is "Haideţi să aflăm dacă nu
not a different way of living. există un mod diferit de a trăi !"
   
45:06 So he says, first, can you find Deci el spune: "Mai întâi,
out why this division exists. oare poţi descoperi...
   
45:12   de ce există această dezbinare ?"
   
45:15 Right, sir? Corect, domnule ?
Right, sir?  
   
45:18 Q:Sir, when I observe Domnule, atunci când vă
you there is only talking, observ, nu există decât dialog.
   
45:23 there is no you and me. Nu există tu sau eu, ok ?
OK?  
   
45:25 K:That's right, sir, that's right. - Aşa este domnule, aşa este.
Q:That's understood. - E de la sine înţeles.
   
45:28 K:That's right, sir. Corect domnule, aţi spus-o !
You have said it!  
   
45:30 Q:That is, we are living only Adică, noi trăim numai în
in what we are talking about. cadrul despre care discutăm.
   
45:33 K:Yes, that's right. Da, aşa este, ascultă doar.
Just listen, which means  
   
45:36 you are actually Asta înseamnă că asculţi, de fapt.
listening.  
   
45:40 Wait. Aşteaptă !
There is no person. Nu există vreo persoană.
   
45:42 You don't exist Tu nu exişti şi eu nu exist,
and I don't exist,  
   
45:45 but you are actually listening dar asculţi, de fapt,
to what is being said. ceea ce se spune.
   
45:48 Q:Yes, sir. - Da, domnule.
K:That's all. Leave it there. - Asta-i tot, las-o aşa !
   
45:56 You see, it is so difficult Vedeţi, este atât de dificil
to go step by step into it să abordez asta pas cu pas,
   
46:00 when you bring in când veniţi cu
something all the time. altceva, tot timpul.
   
46:05 Now, one realises our Acum...
brains are conditioned  
   
46:06   cineva îşi dă seama că creierele
  noastre sunt condiţionate
   
46:12 to this division. Right? să accepte această dezbinare.
   
46:14   Corect ?
   
46:15 Do you realise it, sir, Îţi dai seama domnule,
are you aware of this, eşti conştient de asta,
   
46:18 that you are conditioned că eşti condiţionat să
to accept this division: accepţi această dezbinare ?
   
46:22 me - my wife, me and my country, Eu şi soţia mea, eu şi ţara
me and my government, mea, eu şi guvernul meu,
   
46:27 me and belief - you follow? eu şi credinţa
- this constant division. - Mă urmăriţi ? -
   
46:30   această dezbinare constantă.
   
46:32 Are you aware Sunteţi conştienţi
of this division? de această dezbinare ?
   
46:36 And the consequences Şi care sunt consecinţele
of this division? acestei dezbinări ?
   
46:44 Madame, you can't hear and Doamnă, nu puteţi să ascultaţi
at the same time take notes. şi să vă notaţi, în acelaşi timp.
   
46:51 Forgive me Scuzaţi-mă că am specificat asta !
for pointing out.  
   
46:57 It is so impossible (laughs) Este atât de imposibil să
to talk, to go into this. vorbesc, să abordez acest subiect.
   
47:02 As most people don't, and as most Fiindcă majoritatea
people have accepted this conflict oamenilor n-o fac
   
47:05   şi majoritatea oamenilor
  au acceptat acest conflict,
   
47:08 between two people or a group of între doi oameni, între grupuri
people, between different religions, de oameni, între diverse religii,
   
47:13 we accept it, that has become our am acceptat asta, a
habit, that has become our custom. devenit obişnuinţa noastră,
   
47:16   a devenit tradiţia noastră.
   
47:18 And we say, help me Şi noi spunem: "Ajutaţi-mă
to break that custom. să scap de acea tradiţie !"
   
47:22 Right? Corect ?
   
47:24 Right, sir? Corect, domnule ?
   
47:26 Nobody is going to help you. Nimeni nu vă va ajuta.
   
47:30 Right? Corect ?
   
47:34 The gurus have promised it, Guru au promis asta,
   
47:36 the books have promised it, and cărţile au promis asta,
you are still keeping this division.  
   
47:41 Right? iar voi menţineţi, încă,
  această dezbinare, corect ?
   
47:43 So, can you - please listen - Deci oare puteţi - Vă rog să ascultaţi ! -
can you discard your books, oare puteţi renunţa la cărţile voastre,
   
47:47 your gurus, all your la guru voştri, la
authority and face the fact? orice autoritate
   
47:50   şi să înfruntaţi realitatea ?
   
47:54 Will you? O veţi face ?
   
47:58 Face the fact Să înfruntaţi realitatea că această
that this division dezbinare trebuie să creeze...
   
48:02 must create a corrupt, o lume coruptă,
disintegrating world. aflată în dezintegrare.
   
48:12 If you accept it and say, Dacă acceptaţi asta şi spuneţi:
'Look, one can't live that way,' "Uitaţi, cineva nu poate trăi astfel !"
   
48:19 you're challenging vă provocaţi creierul...
your brain,  
   
48:23 asking it to find a solicitându-i să descopere
different way of living. un mod diferit de a trăi.
   
48:28 Will you challenge Vă veţi provoca mintea ?
your mind?  
   
48:31 No. Nu.
   
48:33 You understand, sir? Înţelegi, domnule ?
Will you? O vei face ?
   
48:35 Q:Yes. - Da.
K:Right. If you do - Corect, dacă o faci...
   
48:39 then you have to find out, atunci trebuie să
haven't you, not accept, descoperi ceva, nu-i aşa ?
   
48:42   Nu să accepţi...
   
48:45 not ask, 'Please tell me how nu să ceri: "Vă rog,
to do it,' it is you have to do it. spuneţi-mi cum s-o fac !"
   
48:48   ci tu eşti cel care
  trebuie s-o facă.
   
48:51 So, what will you do? First, Deci, ce vei face ?
see what is actually happening.  
   
48:53   Mai întâi, observă ce
  anume se întâmplă, de fapt.
   
48:57 Right, sir? Corect, domnule ?
   
48:59 Then you ask, why does Apoi te întrebi: "De ce
this division exist? există această dezbinare ?"
   
49:05 Right, sir? Corect, domnule ?
   
49:07 Is the division Oare această dezbinare
created by the word? este creată de cuvânt ?
   
49:13 Is the division Oare dezbinarea este creată de
created by the image imaginea pe care mi-am clădit-o,
   
49:16 which I have built about despre soţia mea sau soţul meu ?
my wife or my husband?  
   
49:21 Right? Corect ?
   
49:22 Is it this division exists Oare această dezbinare există fiindcă eu
  urmăresc satisfacerea unei anumite dorinţe,
   
49:27 because I am pursuing  
one line of desire  
   
49:31 and she is pursuing her iar ea urmăreşte
own particular desire? propria ei dorinţă ?
   
49:35 You follow? Mă urmăriţi ?
  Deci...
   
49:37 So, is it I am ambitious - one is oare e din cauză că sunt ambiţios,
ambitious and the wife is docile?  
   
49:41   cineva este ambiţios,
  iar soţia sa este docilă ?
   
49:46 Or is the wife ambitious Sau soţia este
and you are docile? ambiţioasă şi tu eşti docil ?
   
49:49 You follow, sir? Mă urmăreşti, domnule ?
   
49:51 Are you aware of this? Eşti conştient de asta ?
   
49:57 Q:What is there to observe Ce este de observat, dacă
if there is no division? nu există nici o separare ?
   
50:04 K:We are going into it, Vom ajunge şi acolo, domnule,
sir, for god's... pentru numele lui Dumnezeu...
   
50:08 What is there to observe Ce este de observat, dacă
if there is no division. nu există nici o separare ?
   
50:13 That's again, sir Asta e, repet, domnule...
- you see, you haven't...  
   
50:17 you haven't even had Vedeţi, nu aţi avut nici
the courtesy to listen! măcar politeţea de-a asculta !
   
50:25 Q:That is understood, sir, only when S-a înţeles, domnule, că numai când
we are aware there is no division. suntem conştienţi nu mai există dezbinare.
   
50:32 K:'When you are aware, Când sunteţi conştienţi,
if you are aware, dacă sunteţi conştienţi,
   
50:36 should be aware, ar trebui să fim conştienţi,
must be aware' trebuie să fim conştienţi,
   
50:38 - it means you asta înseamnă că
are not aware. nu sunteţi conştienţi.
   
50:50 So, I am asking, Deci, întreb...
   
51:02 so, one is asking, are you deci...
aware of this division?  
   
51:04   cineva se întreabă...
   
51:07   oare sunteţi conştienţi
  de această dezbinare ?
   
51:10 If one is, then why Dacă cineva este conştient, atunci de
is there this division? ce oare mai există această dezbinare ?
   
51:16 This division exists through Această dezbinare
millennia, through time immemorial. există de mii de ani,
   
51:20   din vremuri imemoriale.
   
51:23 Right? Corect ?
   
51:25 Right, sir? Corect, domnule ?
   
51:27 Me and my god, me and my Eu şi Dumnezeul meu,
language, me and my belief.  
   
51:30   eu şi limba mea,
  eu şi credinţa mea.
   
51:34 Right, sir? Corect, domnule ?
   
51:36 From the ancient times, Din vremuri antice,
from the Sumerian times, din vremea Sumerului,
   
51:39 that is about 7,000 BC, care înseamnă circa 7000 î.e.n.
it has been going on.  
   
51:42   acest lucru are loc.
   
51:47 And we have accepted it, and Şi noi am acceptat asta
we say that is the way to live:  
   
51:49   şi spunem că acesta
  ne este modul de a trăi:
   
51:53 with war, with destruction, cu războaie, cu distrugeri,
with conflict, with hate. cu conflicte, cu ură.
   
51:57 And so, we must find a Şi, ca atare, trebuie să
different way of living, descoperim un mod diferit de a trăi.
   
52:03 which means why is there this Adică de ce oare există această
division, who has created it? dezbinare, cine a creat-o ?
   
52:09 You understand, sir? Înţelegi, domnule ?
   
52:12 We are thinking together, Reflectăm împreună, vă rog !
please.  
   
52:15 Who has created this? Cine a creat asta ?
   
52:17   Să nu spuneţi natura, Dumnezeu,
   
52:18 Don't say, nature, god, vreo forţă externă.
something external force.  
   
52:23 Human beings have created it. Fiinţele umane
Right? au creat-o, corect ?
   
52:27 Right, sir? Corect, domnule ?
   
52:28   Adică, ce este o fiinţă umană ?
   
52:29 That is, what is a human Capacitatea sa de a gândi.
being? His capacity to think.  
   
52:34 Right, sir? Corect, domnule ?
   
52:36 So, thought itself is Deci gândirea,
limited, însăşi, este limitată...
   
52:42 so whatever it creates, deci orice ar crea
it must be limited. trebuie să fie ceva limitat.
   
52:48 Right? Corect ?
   
52:50 So, in relationship with another when Deci, în relaţia
thought operates it must be limited. cu o altă persoană,
   
52:53   atunci când gândirea acţionează
  ea trebuie să fie limitată.
   
52:58 Right? Corect ?
   
53:00 When there is limitation Atunci când există
there is division. limitare, există separare.
   
53:05 When one tribe says, Când un anumit trib spune:
'I am this particular tribe'  
   
53:07   "Sunt acest trib anume !"
  şi există un alt trib,
   
53:09 and there is another tribe, atunci e o dezbinare.
there is a division. Right?  
   
53:12   Corect ?
   
53:14 So thought has brought Deci gândirea a creat
about this division. această dezbinare.
   
53:20 Right, do you see this? Corect ?
  Observaţi asta ?
   
53:25 Q:Sir, can you clarify something? Domnule, puteţi clarifica ceva ?
My thought.  
   
53:28 Thought seems to be Gândirea mea, gândirea
operative on all levels. pare să opereze la orice nivel.
   
53:32 The sensational level, and... - La nivel senzorial şi...
K:Sir, I'm going... - Domnule, am de gând...
   
53:34 Q:What do you mean Ce înţelegeţi prin gândire ?
by thought?  
   
53:37 Is it just the internal E vorba numai de
verbalisation? verbalizarea internă ?
   
53:40 K:Yes. Partly Da, în parte este o verbalizare...
verbalisation,  
   
53:45 partly - just a minute! - în parte...
I am describing the parts,  
   
53:51 but the parts do Numai o clipă - descriu părţile
not make the whole. sale, dar părţile nu definesc întregul.
   
53:57 Right? Corect ?
   
53:59 I want to go into Voi aborda asta, puţin.
this a little bit.  
   
54:01 Q:Division need not necessarily be Separarea nu trebuie să însemne neapărat
a conflict, it can be co-operative. conflict, poate fi şi o cooperare.
   
54:06 K:Oh, sir, don't Oh domnule, nu spune "neapărat" !
say 'necessary,'  
   
54:08 this is going on, Asta se întâmplă.
why do you say 'necessary'? De ce spui "neapărat" ?
   
54:11 It's just an idea. Este numai o idee.
   
54:15 Goodness, you can't listen Dumnezeule, nu poţi
to sequential listening. asculta ceva în ordine.
   
54:21 Sir, you are here to find out Domnule, te afli aici pentru a afla
what the speaker has to say. Right? ce are de spus vorbitorul, corect ?
   
54:27 You have asked this question, Aţi pus această întrebare,
so kindly first listen deci ascultaţi politicos, mai întâi,
   
54:31 and then you can apoi o puteţi face bucăţi.
tear it to pieces.  
   
54:35 You can throw it overboard, O puteţi arunca peste bord sau
tread on it, călca în picioare, orice veţi dori,
   
54:38 do whatever you like, but dar, mai întâi, aveţi
first have the courtesy, amabilitatea de a...
   
54:45 the amicable attention. acordaţi-mi o atenţie amicală.
   
54:53 First, I say, why has Mai întâi, spun, de ce a
this division existed, existat această separare,
   
54:58 why has man accepted de ce omul a acceptat
this division, această separare,
   
55:02 who has created it, and cine a creat-o
how has it come into being.  
   
55:05   şi cum de a luat fiinţă ?
   
55:08 So, one sees it's Deci observ - cineva observă -
either belief - right? -  
   
55:15 tribalism, one tribe că este fie o problemă
against another tribe. de credinţă - Corect ? -
   
55:19 Right, sir? fie un tribalism, un trib
  îndreptat împotriva altui trib.
   
55:21 Are you following all this? Corect, domnule ?
  Urmăriţi toate acestea ?
   
55:24 One set of dogmas against Un set de dogme
another set of dogmas, contra altui set de dogme,
   
55:28 one set of tribal god against un set de zei tribali
another set of tribal god, contra altui set de zei tribali,
   
55:32 language divides people, limbajul separă oamenii...
and so on, so on.  
   
55:36   şi aşa mai departe.
   
55:39 How has this come about? Cum de s-a produs asta ?
   
55:43 Q:Isn't it, sir, that these things Nu-i aşa, domnule, că aceste
you have described have brought lucruri, pe care le-aţi descris,
   
55:49 grosser levels of division, au produs nivele
  grosiere de separare,
   
55:51 but there is a very dar există un nivel
subtle level of division, foarte subtil de separare.
   
55:53 the very feeling that Adică, tocmai sentimentul
I am something separate că sunt cumva separat
   
55:58 seems to underlie all these other pare să stea la baza tuturor
grosser forms of nationalism. acestor forme brute de naţionalism ?
   
56:04 K:I can't hear, you have Nu vă pot auzi, trebuie
to speak much louder. să vorbiţi mai tare.
   
56:09 Q:The divisions that you have Separările despre care aţi vorbit,
been talking about, tribalism,  
   
56:13   tribalismul,
  naţionalismul şi religia,
   
56:15 nationalism, religion, all seem toate par să se manifeste
to be on a somewhat gross level, la un nivel oarecum grosier
   
56:20 and that they are things which, şi în cazul acestor lucruri, dacă le acorzi
if you turn your attention atenţie, poţi vedea cumva printre ele.
   
56:24 towards them, you can  
see somewhat into them.  
   
56:27 K:I am coming to that, Ajung acolo, domnule: trebuie să încep
sir, but first I must begin de la exterior şi ajung şi la interior.
   
56:30 from the outside  
and come inside.  
   
56:33 Q:So, what seems to me very Deci, ceea ce mi se pare
difficult to see into mie foarte dificil de sesizat
   
56:38 is the very basic sense of separation este însuşi sentimentul primar
of the self as an individual. al separării sinelui, ca individ.
   
56:44 K:What does he say? Ce spune ?
Q:For him the difficulty is  
   
56:48 that there is a feeling, Pentru el este foarte dificilă existenţa
a sense of separation sentimentului de separare ca individ,
   
56:51 as an individual more fundamental mult mai important decât
to all of these separations. toate aceste separări.
   
56:56 K:I am coming to that, sir! Ajung şi acolo, domnule !
   
57:06 We have nearly Am petrecut aproape o oră...
spent an hour  
   
57:11 and we haven't even şi nici măcar nu am atins...
reached the rock bottom of it.  
   
57:15   baza problemei.
   
57:22 We are saying, man has lived Noi spunem că omul a trăit
not only on the senses,  
   
57:26   nu numai în baza simţurilor...
   
57:31 but also much more on the ci, de asemenea, în mai mare măsură,
intellectual, verbal, thought level. la nivelul intelectual, verbal, al gândirii.
   
57:42 And we are saying, thought in Şi noi spunem că gândirea...
its very activity is divisive,  
   
57:45   prin însăşi activitatea sa,
   
57:48   este învrăjbitoare,
   
57:49 divisive in the în sensul dezbinării.
sense breaking up.  
   
57:54 Is that clear? Este clar ?
   
57:56 You can observe Şi poţi observa asta
it yourself, sir. şi singur, domnule.
   
57:59 All thinking is limited, Întreaga gândire este limitată,
fragmentary.  
   
58:02   incompletă.
   
58:06 Thought can Gândirea poate concepe întregul,
conceive the whole,  
   
58:09 but the conception dar conceperea lui
is still thought. tot gândire este.
   
58:14 Right? Corect ?
   
58:17 Right, sirs? Corect, domnilor ?
   
58:21 So, now can thought, Deci...
which is memory,  
   
58:24   oare poate gândirea,
  care înseamnă memorie,
   
58:28 experience, knowledge, experienţă, cunoaştere,
which is the past,  
   
58:31   care este trecutul,
   
58:33 can that knowledge not operate oare acea cunoaştere poate să
when you are observing? nu opereze atunci când observi ?
   
58:39 That's all. Asta-i tot.
   
58:41 When you are observing your wife, Când îţi observi soţia şi soţul
and your husband, and your family,  
   
58:45   şi familia...
   
58:47 or your servant, or your sau servitorul sau vecinul,
neighbour, can this memory  
   
58:54 associated with your wife or oare poate această amintire, asociată
the husband, be in abeyance, soţiei sau soţului, să fie suspendată ?
   
58:58 just to look. Will you? Numai să observi.
Will you do it?  
   
59:00   O veţi face ?
   
59:02 Can you do it? O puteţi face ?
   
59:05 Realising that Îţi dai seama că gândirea
thought is divisive, este învrăjbitoare...
   
59:09 that thought că gândirea este incompletă,
is fragmentary,  
   
59:13 that thought is born of că gândirea este născută din
knowledge which is the past, cunoaştere, care reprezintă trecutul
   
59:18 and so you are always looking şi, ca atare, te uiţi mereu
at your wife, at your neighbour la soţia ta, la aproapele tău,
   
59:23 with the eyes of the past. cu ochii trecutului.
   
59:27 Or, look at yourself with the eyes Sau te uiţi la tine
of the past which gives you însuţi cu ochii trecutului,
   
59:33 the traditional conditioning, care îţi conferă
which is: condiţionarea tradiţională
   
59:36 I am different şi anume "eu sunt
from somebody else. diferit de altcineva".
   
59:41 Have you followed Ai urmărit toate
all this, sir? acestea, domnule ?
   
59:46 Are you doing it? O faceţi ?
   
59:49 So, I am saying... - Deci, eu afirm...
  - Nu minimalizaţi realitatea.
   
59:51 Q:Don't deceptualise  
your facts.  
   
59:53 What becomes of the neighbour, Cum rămâne cu aproapele
the fact of your neighbour? tău, cu realitatea sa ?
   
59:57 When you turn around facts like Când răstălmăceşti realităţi, cum ar
with your own self it is impossible. fi sinele propriu, aşa ceva e imposibil.
   
1:00:02 They are simply facts, stark Astea sunt simple realităţi,
facts, incontrovertible facts realităţi pure, realităţi incontestabile,
   
1:00:06   în ce-l priveşte pe vecin, pe soţie
  sau pe copil sau pe oricine altcineva.
   
1:00:07 of the neighbour, or the wife, Corect.
or the child or anything else.  
   
1:00:14 Q:It is all ego, sir, ego. Este vorba numai de
  ego, domnule, de ego.
   
1:00:19 K:What, sir? Poftim, domnule ?
   
1:00:20 Q:It is all the ego in here Numai ego-ul acţionează aici
that gives us all this sense. şi ne conferă acest sentiment.
   
1:00:25 K:That is, that ego, you are Adică dumneavoastră
saying, the 'me,' the self spuneţi că acel ego,
   
1:00:28   "eul", sinele,
   
1:00:30 is put together by thought, este creat de către gândire...
   
1:00:34 your name, your form, numele tău, aspectul tău,
your desires, dorinţele tale, grijile tale,
   
1:00:36 your anxieties, your sorrow, suferinţa ta, plăcerile
your pleasures, your fears, tale, temerile tale,
   
1:00:41 your arrogance, your vanity, aroganţa ta, orgoliul
your desire for power, is you. tău, setea ta de putere,
   
1:00:46   te reprezintă.
   
1:00:49 Q:Sir, as I understand, Domnule, din câte înţeleg eu, afirmaţi
you're saying that this ego că acest ego sau această separare
   
1:00:52 or this division is an activity este o activitate întreţinută
maintained by the thinking process. de procesul gândirii.
   
1:00:56   Da.
   
1:00:57 K:Yes. - Ei bine...
  - Da.
   
1:01:01 So, can you observe - I am coming Deci, oare poţi observa
back to that - can you observe - revin la acel subiect -
   
1:01:05   oare îţi poţi observa
  soţul sau soţia,
   
1:01:06 your wife and your husband fără ca amintirile
without the past memories intruding? trecutului să intervină ?
   
1:01:17 If it doesn't, Dacă n-o fac,
then what takes place? atunci ce se întâmplă ?
   
1:01:20 You haven't even Nici măcar n-aţi
reached that point. ajuns la acel punct.
   
1:01:26 You understand Îmi înţelegi întrebarea, domnule ?
my question, sir?  
   
1:01:30 I look at my wife - I have no wife, Mă uit la soţia mea...
but I can look at 'my wife.'  
   
1:01:32   eu nu am soţie, dar mă
  pot uita la "soţia mea".
   
1:01:38 Can I look at her without Oare mă pot uita la ea...
the sexual memories,  
   
1:01:42   fără amintirile sexuale...
   
1:01:46 without the memories fără amintirea dominării ei...
of dominance,  
   
1:01:50 without the memory of having fără amintirea de-a avea
comfortable association, cu ea o asociere comodă,
   
1:01:57 without all the petty little fără acea lipsă de
impatience, and all the rest of it. răbdare, meschină ş.a.m.d.
   
1:02:02 Can I look at her as though I was Oare mă pot uita la ea de parcă
looking at her for the first time? m-aş uita pentru prima dată ?
   
1:02:09 Then when you do Atunci, când o priveşti astfel,
look in that way,  
   
1:02:12 which means there ceea ce înseamnă că
is no observer, nu există observator,
   
1:02:15 only observation - right? ci numai observaţie...
- then what takes place?  
   
1:02:17   - Corect ? -
   
1:02:19   atunci ce se întâmplă ?
   
1:02:27 Q:Absence of the self. Absenţa sinelui.
   
1:02:29 K:Don't invent, sir. Nu inventa, domnule !
   
1:02:32 Don't say, if, Nu spune "când",
when, absence. "dacă", "absenţă".
   
1:02:36 My god, you are Dumnezeule, nu o faceţi !
not doing it!  
   
1:02:39 Q:I am not able to do it, Nu sunt capabil s-o fac,
the past interferes. fiindcă se interpune trecutul.
   
1:02:41 K:Then find out why it interferes. Atunci descoperă
Q:I am the past. de ce se interpune.
   
1:02:44   Eu sunt trecutul.
   
1:02:46 Q:Sir, observation, Domnule, dacă observarea
is it different from the... diferă de observator,
   
1:02:49 without the observer, cum de poate exista observaţie ?
how can there be observation?  
   
1:02:52 K:Do it, sir. - Fă-o domnule !
  - Numai dacă observatorul este ego-ul.
   
1:02:53 Q:Unless observer  
is equal to the ego.  
   
1:02:56 K:Sir, just a minute, sir. Can you Domnule, numai o clipă; poţi privi
look at that tree without the word? acel copac fără a folosi cuvântul ?
   
1:03:01 Why can't you do it there? De ce n-o poţi face acolo ?
   
1:03:03 Q:But who is aware of it? Dar cine este conştient
  de existenţa lui ?
   
1:03:08 K:Oh, you people, you don't, Oh voi oameni buni,
sir, you don't test it, nu testaţi asta,
   
1:03:12 you don't work at it, nu practicaţi asta,
you don't want to find out. nu vreţi să descoperiţi.
   
1:03:14 You make statements. Faceţi declaraţii !
   
1:03:18 Sir, look. Uite, domnule !
   
1:03:20 Q:That thing, I suppose, Acel lucru, presupun,
is pure existence, înseamnă existenţă pură.
   
1:03:23 we are aware only of Noi suntem conştienţi numai
existence and no division. de existenţă şi nu de separare.
   
1:03:27 K:It's all just theory, sir. Toate sunt numai teorii, domnule.
What is the good of theories! La ce sunt bune teoriile ?
   
1:03:31 Your books are Cărţile voastre
full of theories. sunt pline cu teorii.
   
1:03:35 Your gurus, your churches, Guru voştri, bisericile voastre,
your temples, are full of theories. templele voastre, sunt pline de teorii.
   
1:03:40 Where are you Unde vă aflaţi
at the end of it? voi, la urma urmei ?
   
1:03:45 You and your country, Tu şi ţara ta, poporul
your people, where are you? tău, unde vă aflaţi ?
   
1:03:50 So, now, sir, Deci...
just listen to it.  
   
1:03:56 I have been assured acum, domnule, ascultă doar.
by prominent scientists  
   
1:04:02 when I have stated Am fost asigurat, de către
to them, oameni de ştiinţă prestigioşi...
   
1:04:04 'The observer is atunci când le-am declarat:
the observed,' "Observatorul este obiectul observării !"
   
1:04:08 they took some time to understand că le-a luat ceva vreme să
the verbal meaning of it, înţeleagă semnificaţia cuvintelor...
   
1:04:13 then they explained apoi mi-au explicat ceva.
something to me.  
   
1:04:17 They said, when you observe Ei au spus că atunci când observi,
without theories, without memory,  
   
1:04:19   fără teorii, fără memorie,
  fără orice alt lucru,
   
1:04:22 without all the things, printr-un microscop,
through a microscope,  
   
1:04:25 as you watch it the very thing you pe măsură ce-l observi, exact
are watching is undergoing a change. lucrul observat suferă o schimbare.
   
1:04:32 Don't agree to this, Să nu fiţi de acord cu asta, fiindcă
you know nothing. nu ştiţi nimic în privinţa asta.
   
1:04:36 The very thing you Tocmai lucrul pe care-l observi,
are watching  
   
1:04:39 is moving, changing, se mişcă, se schimbă,
it is never the same. nu este niciodată la fel.
   
1:04:44 So - please listen - Deci, vă rog să ascultaţi !
when you watch your greed  
   
1:04:46   Când vă observaţi lăcomia...
   
1:04:50 that is without the word, without adică fără a folosi
the memory of 'I mustn't be greedy,' cuvântul în sine,
   
1:04:52   fără amintirea lui "trebuie
  să nu fiu lacom" ş.a.m.d.,
   
1:04:56 all the rest of it, when you când observi acea realitate
watch that fact of the reaction a reacţiei numită lăcomie,
   
1:05:00 called greed, that very reaction exact acea reacţie
undergoes a radical change. suferă o schimbare radicală.
   
1:05:08 That is the way to observe. Acela este modul de-a observa !
   
1:05:11 To observe myself, my whole Să mă observ pe mine însumi...
structure and nature of myself  
   
1:05:15   întreaga structură şi
  natură a sinelui propriu,
   
1:05:21 with all the qualities, cu toate calităţile sale,
with all the ugliness, cu toată urâţenia sa,
   
1:05:25 with all the pleasure, with cu toată plăcerea,
all the misery, when I watch it, cu toată suferinţa,
   
1:05:28   atunci când observ asta,
   
1:05:30 when there is a watching când există o observare
without the past association, lipsită de asocierile trecute,
   
1:05:34 that very watching exact acea observare...
brings about  
   
1:05:39 a change in what produce o schimbare a
is happening. procesului care are loc.
   
1:05:49 Q:Putting it in words, Simplu spus, în acea stare sunt
in that state I am simple, simplu, umil, afectuos şi iubitor.
   
1:05:53 humble,  
affectionate and loving.  
   
1:05:56 K:What, sir? - Poftim, domnule ?
Q:Putting it in words, - Simplu spus...
   
1:05:58 K:Oh, no, no, don't Oh nu, nu simplu spus.
put it into words!  
   
1:06:02 Have you understood what Aţi înţeles ce are
the speaker has to say? de spus vorbitorul ?
   
1:06:16 Look, sir, let's look: Uite, domnule, hai să observăm !
   
1:06:20 there is violence. Right? Există violenţă, corect ?
   
1:06:23 Now it has become in the Acum s-a transformat într-o
world tribal violence. violenţă tribală, în lume.
   
1:06:28 Right, sir? Corect, domnule ?
   
1:06:31 Right? Corect ?
   
1:06:32 Even the so-called Brahmins - they Până şi acei aşa-zişi brahmani
unfortunately don't exist any more -  
   
1:06:35   - din nefericire
  ei nu mai există -
   
1:06:40 even the so-called Brahmins până şi acei aşa-zişi brahmani
have now become tribalists. au devenit, acum, tribali.
   
1:06:47 So, this very tribalism Deci, tocmai acest tribalism
is creating violence. este cel care generează violenţă.
   
1:06:52 Can you look at violence Oare puteţi observa violenţa
- just listen to it - ascultaţi doar, urmăriţi-i succesiunea,
   
1:06:55 follow the sequence of it, fiindcă o voi explica pas cu pas.
I am going to explain step by step.  
   
1:07:02 First, you have become Mai întâi, ai devenit
aware of your violence, conştient de violenţa ta,
   
1:07:07 which is anger, imitation care înseamnă furie...
is a form of violence,  
   
1:07:10   mimetism,
   
1:07:12   care este o formă de violenţă,
   
1:07:14 imitating somebody. imitarea cuiva.
   
1:07:18 When you compare yourself with Când te compari pe tine însuţi cu
somebody it is a form of violence. cineva anume, asta e o formă de violenţă.
   
1:07:23 When you try to Când încerci să obţii un anumit
achieve a result, rezultat, un succes, e o formă de violenţă.
   
1:07:28 a success, it is  
a form of violence.  
   
1:07:30 So I am using violence Deci folosesc noţiunea de
in its widest sense, violenţă în accepţiunea sa mai largă,
   
1:07:34 not only physical violence nu numai ca violenţă fizică,
but psychological violence. ci şi ca violenţă psihologică.
   
1:07:39 Now, when that feeling Acum, când apare acel sentiment...
arises  
   
1:07:46 thought then comes and gândirea intervine atunci şi
says, that is violence. spune că asta este violenţă.
   
1:07:50 Right, are you following this? Corect ?
  Urmăriţi asta ?
   
1:07:53 Because thought can only Fiindcă gândirea nu poate opera
operate through words, decât prin intermediul cuvintelor,
   
1:07:58 through pictures, through symbols, prin imagini, prin simboluri,
so it says, that's violence.  
   
1:08:00   deci spune că aia e violenţă.
   
1:08:02 So the past has recognised the new Deci trecutul a
feeling and has called it violence. recunoscut noua senzaţie
   
1:08:07   şi a denumit-o violenţă.
   
1:08:11 Are you following this, sir? Urmăreşti asta, domnule ?
   
1:08:17 So, can you observe Deci, oare poţi observa acea
that emotion emoţie, care a fost numită violenţă,
   
1:08:22 that has been called fără a o denumi ?
violence without naming it?  
   
1:08:30 Because when you Fiindcă, atunci
don't name it când nu o denumeşti,
   
1:08:33 the very thing that tocmai lucrul care este
is being observed changes. observat se schimbă.
   
1:08:41 And in that there Şi în asta nu există conflict.
is no conflict.  
   
1:08:48 The moment the observer says, Din clipa în care observatorul spune
'I am violent' then conflict begins: "sunt violent", începe conflictul:
   
1:08:54 'I mustn't be violent, "nu trebuie să fiu violent,
tell me how not to be violent, spune-mi cum să nu fiu violent,
   
1:08:57 I must pursue non-violence,' trebuie să urmez
and all the rest of it begins. calea nonviolenţei"
   
1:08:59   şi toate celelalte se declanşează.
   
1:09:02 Right, sir? Corect, domnule ?
Right? Corect ?
   
1:09:05 So can you test it, do it. Deci oare o puteţi testa ?
   
1:09:07   Făceţi-o !
   
1:09:09 Test it out. Testaţi-o !
   
1:09:12 That when a feeling arises Adică, atunci când
- anger, apare un sentiment
   
1:09:16 jealousy, greed, - mânie, gelozie,
violence, sex, lăcomie, violenţă, sex,
   
1:09:21 which is most important care este cel mai important
to most people, pentru majoritatea oamenilor -
   
1:09:24 when that feeling arises atunci când acel sentiment apare,
   
1:09:27 watch it, observe it priveşte-l, observă-l,
   
1:09:31 without bringing all fără a apela la toate imaginile,
the images, the pictures, pozele, contradicţiile
   
1:09:34 the contradictions - Mă urmăriţi ? -
- you follow? - numai realitatea,
   
1:09:38 only the fact, realitatea acelui sentiment.
the fact of that feeling.  
   
1:09:45 Then you will Atunci veţi descoperi, singuri,
discover for yourself  
   
1:09:49 that the fact că realitatea nu are contrariu.
has no opposite.  
   
1:09:56 Right? Corect ?
   
1:09:58 So, when you move away from the Deci, atunci când te depărtezi
fact the opposite comes in, de realitate intervine contrariul
   
1:10:03 and therefore şi, ca atare, începe conflictul.
conflict begins.  
   
1:10:05 Now, we are saying just Acum spunem numai
observe the feeling să observaţi sentimentul
   
1:10:12 and realise thought is şi să vă daţi seama că gândul
destructive in observation. este distructiv în observare.
   
1:10:21 Have you understood Aţi înţeles asta, domnule ?
this, sir?  
   
1:10:25 Q:This last sentence Această ultimă
I don't understand. frază n-am înţeles-o.
   
1:10:32 K:We said, Noi afirmăm că gândirea
thought is divisive. este învrăjbitoare.
   
1:10:35 Q:Thought is destructive Gândul acţionează distructiv.
in operation.  
   
1:10:37 K:Yes, of course. Da, desigur.
When anything is divisive  
   
1:10:41 Q:It is destructive. Când ceva este învrăjbitor
K:It is destructive. este şi distructiv.
   
1:10:43 When I say, 'I am a Catholic, I only Când afirm "sunt catolic, nu
believe in the saviour of Jesus,' cred decât în Iisus Mântuitorul"
   
1:10:48 or whatever that stuff is, and sau orice altceva,
you say, 'I am a Hindu with my...'  
   
1:10:53 and the Muslim says, with my... iar tu spui "sunt hindus, cu ale mele",
you are destructive, iar musulmanul spune cu ale sale,
   
1:10:55 you are destructive people. eşti distructiv, sunteţi
  oameni distructivi.
   
1:11:00 So, we are saying, Deci...
it is possible,  
   
1:11:02   afirmăm că este posibil,
   
1:11:05 not in theory, nu în teorie, ci în
actually, in daily life, realitate, în traiul cotidian,
   
1:11:09 it's possible to live este posibil să trăieşti
without any conflict fără nici un conflict,
   
1:11:14 when there's only atunci când există
pure observation. numai observaţia pură.
   
1:11:22 That demands no discipline, Asta nu necesită
no control, just to watch: disciplină, nici control,
   
1:11:26   ci numai să observi...
   
1:11:30 which means, the basic idea, ceea ce înseamnă că ideea
the basic concept de bază, conceptul de bază,
   
1:11:36 that me is essentially este că eul, în esenţă,
different from the other. e diferit de al altuia.
   
1:11:44 Q:Sir, you are saying Domnule, afirmaţi că acea presupunere
that that assumption, trebuie subminată radical, corect ?
   
1:11:46 that assumption must be  
radically undermined, correct?  
   
1:11:52 It appears to me Mie mi se pare că atunci când realizezi
that when you watch, că acea observare este necesară,
   
1:11:57 that watching is necessary,  
   
1:11:59 there is a tendency from the point există tendinţa, din punctul de vedere
of view of one who hears you al unei persoane care vă ascultă,
   
1:12:05 to strengthen the sense of the ego să consolideze sentimentul
it has appropriated to remove that... ego-ului care i-a fost atribuit...
   
1:12:08 K:Of course, of course. - Desigur, desigur.
Q:...and one isolates further. - ... şi cineva continuă să se izoleze.
   
1:12:11 K:Of course, of course. Desigur, desigur.
   
1:12:13 Because when you listen to it you Fiindcă atunci când ascultaţi asta
are not listening to it completely, nu ascultaţi pe deplin, ci faceţi...
   
1:12:16 you're going... Nu asculţi, domnule.
You are not listening, sir.  
   
1:12:21 We must go into again Trebuie să abordăm, din
the question of listening. nou, problema ascultării.
   
1:12:26 Q:That's failure in Acesta este un eşec
human consciousness... al conştiinţei umane...
   
1:12:30 K:Yes, sir, I know all that, Da, domnule, ştiu toate
we know all that. acestea, ştim toate acestea,
   
1:12:33 But look, sir, if one knows dar uite, domnule, dacă
the art of listening, cineva cunoaşte arta ascultării,
   
1:12:38 everything becomes totul devine
extraordinarily simple. extraordinar de simplu.
   
1:12:43 You listened to that music, Unii dintre voi
some of you, ascultaţi acea muzică,
   
1:12:45 if you listened to este foarte simplu.
it, it is very simple.  
   
1:12:48 But our mind, our brains Dar minţile noastre, creierele noastre, sunt
are so conditioned atât de condiţionate pentru complexitate,
   
1:12:52 to complexity that încât nici măcar nu mai ascultăm.
we don't even listen.  
   
1:13:02 Now, at the end of this, an hour Acum, la finalul acestei
and a quarter, where are you? dezbateri, după o oră şi un sfert,
   
1:13:05   unde vă aflaţi ?
   
1:13:07 I know where I am, Eu ştiu unde mă aflu,
but where are you? dar voi unde vă aflaţi ?
   
1:13:14 Have you really Chiar aţi înţeles asta...
understood this  
   
1:13:18 that there is că există un mod de a trăi
a way of living  
   
1:13:22 without a single fără nici un umbră de conflict ?
shadow of conflict?  
   
1:13:27 When there is no conflict Când nu există conflict...
   
1:13:31 then you bring about atunci produceţi o
a different society societate diferită
   
1:13:35 for god's sake, and therefore şi, ca atare, guverne diferite.
different governments.  
   
1:13:49 Q:Sir, a moment before, Domnule, cu câteva momente în
you said what is a human urmă aţi spus ce anume este un om
   
1:13:53 and you defined a human in şi aţi definit omul în termenii
terms of his ability to think. capacităţii de a gândi.
   
1:13:57 Now, granted that there must Şi, acum, cu siguranţă că trebuie
be some failure of listening să fi eşuat cumva în ascultare
   
1:14:01 or some misinterpretation sau am interpretat eronat
of what you mean by thinking ceea ce înţelegeţi prin gândire...
   
1:14:05 - may I finish? - Pot termina ? -
- because you seem to be asking  
   
1:14:07   fiindcă păreţi a solicita...
   
1:14:12 for a radical change in o schimbare radicală a
the manner of experiencing, manierei de a experimenta
   
1:14:17 yet you are asking for it şi cu toate acestea o
on the level of the mind, solicitaţi la nivel mental
   
1:14:23 and that is the level on şi acela este nivelul la care
which it is done by humans, este realizată de oameni,
   
1:14:27 so that we seem to step astfel încât părem să avansăm,
  mai hotărâţi, în procesul separării.
   
1:14:31 more intensively into  
the process of separation.  
   
1:14:35 K:I understand, sir. Înţeleg, domnule.
   
1:14:37 Sir, one has to use Domnule, cineva trebuie să
words to communicate. utilizeze cuvinte pentru a comunica.
   
1:14:43 If we could communicate without Dacă am putea comunica fără cuvinte,
words, which means - just listen, ceea ce înseamnă - Ascultă doar ! -
   
1:14:47 to communicate without words să comunici fără cuvinte
means you and the speaker  
   
1:14:50   înseamnă că tu şi vorbitorul
  trebuie să vă aflaţi la acelaşi nivel,
   
1:14:53 must be at the same level, with the cu aceeaşi intensitate,
same intensity, at the same time. în acelaşi timp.
   
1:14:59 Otherwise verbal communication Altminteri nu este posibilă
is only possible. decât comunicarea verbală.
   
1:15:04 If you cannot meet the speaker at Dacă nu poţi întâmpina
the same level, at the same time, vorbitorul la acelaşi nivel,
   
1:15:08 at the same intensity, în acelaşi timp, cu
  aceeaşi intensitate...
   
1:15:11 then words must be atunci trebuiesc folosite
used to communicate. cuvinte pentru a comunica.
   
1:15:16 Love is that. Iubirea este aşa !
   
1:15:21 When you have real love then Când există iubire reală
communication is not necessary.  
   
1:15:23   atunci comunicarea
  nu este necesară.
   
1:15:29 So, I am asking, sir, Deci întreb, domnule, înainte
before I stop, if I may, de a mă opri, dacă se poate:
   
1:15:34 where are you, Unde vă aflaţi ?
have you understood this? Aţi înţeles asta ?
   
1:15:37 Which can be only tested Ceea ce poate fi testat numai
when you go home, atunci când mergeţi acasă...
   
1:15:43 when you face your wife, când îţi confrunţi soţia,
when you face your boss, când îţi confrunţi şeful,
   
1:15:47 when you are working in când lucrezi într-o instituţie.
an office, find out, test it.  
   
1:15:49   Descoperiţi !
  Testaţi asta !
   
1:15:53   Şi...
   
1:15:54 And the person who is persoana care este în
seeking experience căutarea unei experienţe
   
1:15:59 he doesn't realise the nu realizează că experimentatorul
experiencer is the experience. este experienţa în sine.
   
1:16:09 Because the experiencer Fiindcă experimentatorul,
  atunci când are o experienţă,
   
1:16:11 when he experiences, trebuie să recunoască
must recognise that experience. acea experienţă.
   
1:16:17 Which means he has Ceea ce înseamnă că a "gustat-o"
already tasted it before, deja, anterior, a cunoscut-o anterior.
   
1:16:21 known it before, therefore the Ca atare experimentatorul
experiencer is the experience, este experienţa în sine,
   
1:16:26 the thinker is the thought, gânditorul este gândirea în sine,
the observer is the observed. observatorul este cel observat.
   
1:16:32 Right, sirs. În regulă, domnilor.