Krishnamurti Subtitles

Oare poţi înţelege ce înseamnă o viaţă religioasă ?

Madras (Chennai) - 11 January 1979

Public Discussion 31:18 As we said the last OARE POŢI ÎNŢELEGE CE
time that we met here ESTE O VIAŢĂ RELIGIOASĂ ?
   
1:21 the day before yesterday, Aşa cum am spus ultima dată
  când ne-am întâlnit aici, alaltăieri...
   
1:26 this is a dialogue, acesta este un dialog,
   
1:29 a conversation between o conversaţie între doi prieteni,
two friends  
   
1:31 who want to talk over any care vor să dezbată...
problem, any issue they have.  
   
1:42 So, what would orice problemă, orice
be the relevant dispută, pe care o au.
   
1:47 and worthwhile Deci care ar fi întrebările
question to ask, relevante şi care merită a fi puse
   
1:50 and out of that perhaps şi poate că din acestea
a right answer can come. se va ivi un răspuns corect.
   
1:55 What shall we talk Despre ce ar trebui să
about this morning? vorbim în dimineaţa asta ?
   
1:58 Q:Sir, most people Domnule, mulţi oameni cred
believe in things like god, în lucruri, cum ar fi Dumnezeu,
   
2:04 religions, astrology, religii, astrologie, numerologie
numerology, and the like. şi altele asemenea.
   
2:08 They spend a lot of time, money, Cheltuie o mulţime de timp,
their material resources, believing bani, resurse materiale,
   
2:14 that these things will, they will crezând că prin
be amply rewarded for their efforts. aceste lucruri vor fi...
   
2:17   că vor fi recompensaţi din
  plin pentru eforturile lor.
   
2:20 How to save them? Cum să-i salvăm ?
   
2:24 Q:Sir, in this existence Domnule, în această existenţă,
only at the point of death  
   
2:28 all our accumulations numai la momentul morţii, tot ceea
come to an end. ce am acumulat ajunge la un final.
   
2:30 So, unless we understand death Deci, dacă nu înţelegem
very deeply any amount of effort moartea, foarte profund,
   
2:34   orice efort din partea noastră,
  la finalul memoriei psihologice,
   
2:35 on our part to end the psychological va fi absolut inutil.
memory would be absolutely futile.  
   
2:39 K:Right. Corect.
   
2:42 Q:Can we discuss the relationship Putem discuta relaţia
between time and awareness? dintre timp şi conştientizare ?
   
2:45   Aţi implorat adesea oamenii
  să se elibereze de violenţă,
   
2:46 Q:You have often urged people to be dar mă întreb, de
free of violence, but I really wonder fapt, ce am putea face,
   
2:51 what we could do if we are dacă suntem confruntaţi
faced with a practical problem. cu o problemă practică,
   
2:56 Like, say, somebody attacking cum ar fi, să zicem, că cineva te
you, when you are defenceless, atacă, atunci când eşti fără apărare.
   
3:00 so shouldn't you have Deci nu ar trebui să
to retaliate with violence? ripostezi cu violenţă ?
   
3:04 K:Right, sir. Corect, domnule.
   
3:06 Q:What is clear thinking so Ce anume este gândirea clară,
that I can find a lot of energy?  
   
3:09   astfel încât să
  descopăr multă energie ?
   
3:13 Q:Can we discuss the relationship Domnule, putem discuta relaţia
between time and awareness? dintre timp şi conştientizare ?
   
3:17   - Nu vă pot auzi, domnule.
  - Putem discuta relaţia,
   
3:20   dintre timp şi conştientizare ?
   
3:23   Am altă întrebare.
   
3:24   - Cunoaştere ?
  - Timp.
   
3:27   Timp ?
   
3:30 K:I have understood, sir. - Care este relaţia...
  - Am înţeles, domnule.
   
3:33 What is the relationship Care este relaţia dintre
between time and awareness. timp şi cunoaştere.
   
3:41 Q:Sir, can we discuss - Conştientizare.
the relationship between - Conştientizare.
   
3:45 truth, actuality Domnule putem discuta relaţia
and reality? dintre adevăr, veridicitate şi realitate ?
   
3:48 K:The relationship between Relaţia dintre
actuality and reality. veridicitate şi realitate.
   
3:51 Just a minute, sir. - Doar o clipă, domnule !
Q:It is pointed out - Aşa cum s-a specificat,
   
3:53 that listening is ascultarea este
the way of life, un mod de a trăi.
   
3:56 but the quality of listening, Dar calitatea ascultării sau
or observation, observării, pe care o specificaţi,
   
3:58 which you point out indicate a indică un simţ care
feeling that it is beyond the mind. este mai presus de minte.
   
4:04 Q:I have a problem, sir. - Am o problemă domnule.
  - Slavă Domnului !
   
4:07 K:Thank goodness!  
(Laughter)  
   
4:13 Q:Meditation as Meditaţia, aşa cum este
generally understood înţeleasă, de regulă,
   
4:17 is taking some time apart înseamnă să-ţi rezervi un timp,
  separat de activităţile noastre cotidiene
   
4:19 from our daily activities and şi să-ţi concentrezi mintea asupra
concentrating the mind on some form, unei anumite forme sau nume sau idei.
   
4:24 or some name, Ei bine, domnule, am
or some idea. practicat-o ani de zile
   
4:27 Sir, I have practised it for years şi am descoperit că nu are
and I have found that it has had absolut nici un efect în viaţa mea
   
4:31 absolutely no effect on my life or sau să-mi modereze
on curbing any of my evil tendencies. vreo tendinţă malefică.
   
4:36 Well, sir, could we Ei bine, domnule, oare am
explore the possibility putea explora posibilitatea
   
4:42 of making one's daily life, entire petrecerii vieţii cotidiene,
waking life, including the time  
   
4:45   a întregii perioade de veghe, inclusiv
  a timpului petrecut în diverse activităţi,
   
4:47 we spend on our activities, into într-o formă
one continuous form of meditation? continuă de meditaţie ?
   
4:54 Q:Sir, is not the observation in Domnule, oare observarea lăuntrică
itself an instantaneous action? nu este o acţiune instantanee ?
   
4:58 Can we discuss about it? Oare o putem discuta ?
Any observation is instantaneous. Orice observaţie este instantanee ?
   
5:02 K:Now, sir. Now we have had so Avem acum atât de multe
many questions I am quite lost. întrebări, că m-am cam zăpăcit.
   
5:07 Q:Krishnaji, maybe this question Krishnaji, poate că această
would cover a lot of them. întrebare le va acoperi pe toate.
   
5:11   Poate că această întrebare
  va acoperi multe dintre ele.
   
5:14 We seem to be interested Părem a fi interesaţi
in a religious life, de o viaţă religioasă,
   
5:17 but it seems that culture dar se pare că tradiţia şi
and tradition get in the way. cultura ni se pun în cale.
   
5:20 One wonders how we can live Şi cineva se întreabă cum putem
with culture and tradition trăi în cadrul culturii şi tradiţiei
   
5:23 or can one live with sau dacă putem trăi în
culture and tradition? cadrul culturii şi tradiţiei ?
   
5:28 K:Can one live a religious life, Oare cineva poate duce o viaţă
in daily life, without tradition. religioasă, un trai zilnic, fără tradiţii ?
   
5:34 Is that it? - Asta este ?
Q:And culture, yes. - Şi fără cultură, da.
   
5:37 K:Without tradition. Fără tradiţii.
   
5:39 I don't quite follow Nu prea înţeleg întrebarea.
your question.  
   
5:41 Q:It seems that we are Se pare că suntem interesaţi
interested in a religious life, să ducem o viaţă religioasă,
   
5:44 but we are not able to get anywhere dar nu putem ajunge nicăieri,
because we are so involved  
   
5:47 with tradition and fiindcă suntem atât de
culture, and how do we live implicaţi în tradiţii şi cultură.
   
5:50 with tradition and culture, or does Şi cum putem trăi în tradiţii şi cultură
that have any part in religious life? sau au ele vreun aport la viaţa religioasă ?
   
5:54 K:Has tradition and culture Oare tradiţia şi cultura joacă
any part in religious life? vreun rol în viaţa religioasă ?
   
6:04 Do you want Vreţi să discutăm asta ?
to discuss that?  
   
6:08 Q:No. - Nu.
K:No? - Nu ?
   
6:15 Q:As we have been Aşa cum discutam,
talking about,  
   
6:17 when there is deep profound interest atunci când există un
and care thought won't interfere. interes şi o grijă profundă,
   
6:21   gândirea nu se va interpune.
   
6:23 Is that interest and Oare acel interes şi acea atenţie
attention free of thought, sir? sunt libere de gândire, domnule ?
   
6:30 K:I can't hear it. Nu vă pot auzi.
   
6:35 Would you please speak Aţi vrea să vorbiţi
a little louder, sir? puţin mai tare, domnule ?
   
6:39 Q:I heard you saying when V-am auzit spunând că atunci
there is profound interest când există un interes profund...
   
6:44   Interes profund ?
   
6:46 thought won't interfere. ... gândirea nu se va interpune.
   
6:48 Is that interest Oare acel interes este
free of thought, sir? independent de gândire, domnule ?
   
6:55 K:Is this a problem to Oare toate aceste
any of you, all this? probleme vă privesc pe voi ?
   
7:03 Just a minute, sir, there O clipă, domnule, sunt
are so many questions. atât de multe întrebări.
   
7:08 Q:We are full of problems. Suntem plini de probleme.
   
7:10 K:Perhaps if we could Dacă s-ar putea, ne-am
take the question: putea ocupa de întrebarea:
   
7:15   Tradiţia...
   
7:16 what place has tradition Ce rol joacă tradiţia şi
and culture in a religious life? cultura într-o viaţă religioasă ?
   
7:24 Would you like to discuss that, Aţi dori să discutăm asta ?
would that be worthwhile? Ar merita s-o facem ?
   
7:28 I think perhaps if we could go into Cred că, dacă am putea
that question and answer deeply aborda acea problemă
   
7:35 that enquiry, perhaps şi am da un răspuns
we could include profund acelei solicitări,
   
7:40 all the other poate că am include în
questions in it. ea toate celelalte întrebări.
   
7:42 May we do that? Putem face asta ?
   
7:45 Yes, sir? Da, domnule ?
   
7:50 What would you think Ce anume aţi crede
is culture? că este cultura ?
   
7:54 No, not theoretically, actually, Nu, nu teoretic, ci în
what does culture mean? realitate, ce înseamnă cultura ?
   
8:05 The word 'culture' means Cuvântul "cultură"...
to grow, to cultivate,  
   
8:10   înseamnă să creşti...
   
8:14   să cultivi...
   
8:17 to develop, to expand, să dezvolţi,
to flower,  
   
8:19   să extinzi, să înfloreşti...
   
8:24 to be, and so on, să exişti ş.a.m.d.
or to become.  
   
8:27   sau să devii.
   
8:30 Have you had culture in Oare aţi avut cultură, în
that sense in your life? acel sens, în viaţa voastră ?
   
8:38 To grow, to develop the intellect, Să creşti...
the mind, the heart,  
   
8:40   să dezvolţi intelectul,
  mintea, inima.
   
8:45 all the very, very subtle senses, Toate acele simţuri,
and so on, that's part of culture. extrem de subtile ş.a.m.d.
   
8:52   fac parte din cultură.
   
8:56 So that is what Deci asta e ceea ce
we mean by culture. înţelegem prin cultură.
   
8:59 Do we agree to that? Suntem de acord cu asta ?
   
9:01 To the meaning of that word, Cu semnificaţia acelui cuvânt.
would you agree to all that?  
   
9:04   Aţi fi de acord cu toate acelea ?
   
9:08 No? - Nu ?
Q:Yes. - Da.
   
9:09 K:Right. And what do Corect.
you mean by tradition? Şi ce înţelegeţi prin tradiţie ?
   
9:18 Go on, sir. Tradition Haide, domnule !
implies, doesn't it, Tradiţia implică, nu-i aşa...
   
9:23 values, beliefs, valori,
   
9:25   credinţe...
   
9:29 dogmas, rituals, handed down dogme,
from generation to generation,  
   
9:31   ritualuri,
   
9:32   transmise de la
  o generaţie la alta,
   
9:36 handed over from father transmise mai
to son, to son, to son. departe, din tată în fiu,
   
9:40   la fiul fiului.
   
9:43   Există tradiţia Upanişadelor,
   
9:44 There is the tradition of the Gita,
Upanishads, the Gita, handed down,  
   
9:50   prin care s-a transmis
  ceea ce scriitorul...
   
9:51 what the writer a dorit
meant,  
   
9:57 and it has been handed şi s-au transmis, în această
down in this country, ţară sau în diverse alte ţări,
   
10:01 or in various other countries, şi asta e ceea ce
and that is what we call tradition. noi numim tradiţie.
   
10:08 Is that right? Este corect ?
   
10:11 Q:Tradition, I think, is the Tradiţie înseamnă şi
preservation of culture as well. conservarea culturii.
   
10:15 K:Preservation of Precum şi conservarea culturii.
culture as well.  
   
10:18 Which means culture being Ce înseamnă cultura,
values, beliefs, rituals, care este formată din valori...
   
10:22   credinţe,
   
10:24   ritualuri,
   
10:26 gods, concepts, zei,
principles, ideals,  
   
10:27   concepte,
   
10:28   principii,
   
10:30   idealuri,
   
10:31 all that has been handed down and toate acestea s-au transmis şi
you have marvellously preserved it. dumneavoastră le-aţi conservat minunat.
   
10:36 Is that it? Aşa este ?
   
10:40 As you cultivate a beautiful Aşa cum cultivaţi
garden where flowers grow, o grădină frumoasă,
   
10:44   în care cresc florile...
   
10:48 there is shadow, în ea există umbră,
sunlight, beauty, lumina soarelui, frumuseţe...
   
10:53 and you preserve that. şi păstraţi acele lucruri.
   
10:57 And tradition means Şi tradiţia înseamnă,
also to hand it down - de asemenea...
   
11:01   să transmiţi mai departe...
   
11:05 concepts, beliefs, concepte, credinţe ş.a.m.d.
and so on.  
   
11:08 And also please bear in mind Şi, de asemenea,
that word means treason, betrayal. vă rog să reţineţi,
   
11:11   că acel cuvânt înseamnă
  vânzare, trădare.
   
11:18 Right? Corect ?
   
11:20 So, what has Deci ce are tradiţia şi cultura...
tradition and culture  
   
11:27 to do with a de-a face cu o viaţă religioasă ?
religious life?  
   
11:31 Go on, sir. Haide, domnule !
   
11:39 Q:Is it the religious life that Oare tocmai viaţa religioasă
is being betrayed by tradition? este trădată de tradiţie ?
   
11:43 You say tradition is treason, Spuneţi că tradiţia înseamnă trădare,
the meaning of tradition is treason. că semnificaţia ei este trădare.
   
11:48 What is being betrayed? Ce anume este trădat ?
   
11:51 K:What do you mean Ce înţelegeţi prin trădare ?
by betrayal?  
   
11:56 When you are functioning Când funcţionaţi în baza unei minţi
with a deep, adânc înrădăcinate, condiţionate...
   
12:01 ingrained, conditioned  
mind  
   
12:06 - right? - as most people - Corect ? - la fel ca majoritatea
who are traditionalists, oamenilor, care sunt tradiţionalişti,
   
12:09 how can they betray? oare ce se poate trăda ?
   
12:14 They are betraying Se trădează prezentul.
the present.  
   
12:18 No? Nu ?
   
12:21 Are you interested Sunteţi interesaţi
in all this? de toate acestea ?
   
12:24 Or is it a nice Sau e o dimineaţă frumoasă şi rece, iar
cool morning, noi stăm liniştiţi, împreună, sub copaci ?
   
12:26 and we can sit quietly  
together under the trees?  
   
12:33 You understand my Îmi înţelegeţi
questions, sirs? întrebările, domnilor ?
   
12:39 What has tradition and culture Ce au de-a face tradiţia şi
to do with a religious life, cultura cu o viaţă religioasă
   
12:47 and what do we mean şi ce înţelegem
by a religious life, printr-o viaţă religioasă,
   
12:50 so we can expand it, astfel încât s-o putem
shall we? extinde, nu-i aşa ?
   
12:56 Are you interested Sunteţi interesaţi
in all this? de toate acestea ?
   
13:02 What do you consider Ce anume consideraţi
is life? voi că este viaţa ?
   
13:09 Your life, Viaţa voastră, ce
what is your life? este viaţa voastră ?
   
13:13 Come on, sirs, let's... Haideţi, domnilor, să...
   
13:15 Two friends talking Ca doi prieteni care
over together, discută împreună,
   
13:18 what do you mean ce înţelegeţi prin viaţa
by your life, my life? voastră, viaţa mea ?
   
13:22 Q:(Inaudible)  
   
13:25 K:Sir, I am asking a question, sir, Domnule, pun o întrebare, dacă
if you would kindly listen to it. aveţi amabilitatea de-a o asculta.
   
13:30 What do we mean Ce anume înţelegem prin viaţă ?
by a life?  
   
13:35 Q:A relationship O relaţie cu alţii.
with others.  
   
13:38 K:You say it is a Spuneţi că este o
relationship with another, relaţie cu altcineva,
   
13:42 intimate or not intimate, intimă sau nu,
neighbour, and so on.  
   
13:44   cu aproapele tău ş.a.m.d.
   
13:46 But what is Dar ce este acea relaţie ?
that relationship?  
   
13:50 What is that life Ce este acea viaţă,
that you daily live? pe care o trăiţi zilnic ?
   
13:54 Come on, sir. What's Haide, domnule !
your life? For god's sake! Ce e viaţa ta, pentru numele lui Dumnezeu ?
   
13:57 Q:We want something, sir. - Ceva ce ne dorim, domnule.
Q:An act of living - Actul traiului în armonie.
   
13:59 in harmony and În armonie şi înţelegere.
understanding.  
   
14:03 K:Oh, sir, what is your daily life, Ce este viaţa voastră cotidiană,
actually, not theoretical. în realitate, nu teoretic ?
   
14:08 Q:A bundle of experiences. O serie de experienţe.
   
14:10   - Poftim ?
  - O serie de experienţe.
   
14:13 K:Is that it, a bundle Asta e viaţa ta, o
of experiences, your life? serie de experienţe ?
   
14:17 Q:Eating and sleeping, sir. Să mănânci şi să dormi, domnule.
(Laughter)  
   
14:27 K:All right. Eating, În regulă.
sleeping, and what else? Să mănânci şi să dormi şi ce altceva ?
   
14:32   Să aştepţi ceva, de la altcineva.
   
14:35 Look at your life, sir, Domnule ce este...
  Uită-te la viaţa ta, domnule !
   
14:37 for god's sake, talk factually Pentru numele lui Dumnezeu,
not theoretically. vorbeşte faptic, nu teoretic !
   
14:41 Q:And work. - Şi muncă.
Q:Fight, conflict. - Luptă, conflict.
   
14:44 K:A most extraordinary Cea mai extraordinară generaţie !
generation!  
   
14:47 Q:It's searching Este căutarea unei plăceri...
for pleasure,  
   
14:50 many kinds of pleasure, based multe genuri de plăceri,
on sensations, pleasant, unpleasant. bazate pe senzaţii.
   
14:53   Plăcut, neplăcut, asta mi-e viaţa.
   
14:54 That's what my life is. Deci viaţa dumitale, domnule,
K:Yes, so your life - este bazată pe plăcere...
   
14:56 your life, sir, your life durere.
is based on pleasure, pain.  
   
15:25 You see, how we are Vedeţi cum evităm
avoiding to face our life, să ne înfruntăm viaţa,
   
15:29 our daily life, viaţa noastră cotidiană, nu-i aşa ?
aren't you?  
   
15:32 Q:Yes, my life. - E o continuitate în timp.
Q:It's a continuity in time. - Domnule, nu inventa ceva anume.
   
15:34 K:Sir, sir, don't invent Viaţa ta zilnică, domnule.
something. Your daily life, sir.  
   
15:40 Q:It is a compulsion to complete, Este impulsul de a completa,
to satisfy, to alleviate pain. a satisface, a atenua durerea.
   
15:46 Q:Facing problems, sir. Înfruntarea problemelor, domnule.
   
15:51 K:Facing problems. Înfruntarea problemelor.
   
15:53 What are those problems? - Ce sunt acele probleme ?
  - Schimbări.
   
15:55 Q:Changes. Schimbări.
   
15:59 K:Changes. Schimbări.
   
16:00 That is, sleep, wake up, Adică somn, trezire, muncă...
work, sex, what else?  
   
16:07   sex.
   
16:09   Ce altceva ?
   
16:12 Don't you know your life? - Nu vă cunoaşteţi viaţa ?
Q:Hatred. - Ură.
   
16:15   - Ură.
  - Să urăşti.
   
16:16 K:Hating. Gelozie.
Q:Jealousy.  
   
16:19 K:Go on, sir, your life. - Hai, domnule, e viaţa ta !
Q:Profit. - Profit.
   
16:21 Q:Creating problems. - Să creezi probleme.
Q:Constant search. - Căutare constantă.
   
16:25 Q:And then in the field Apoi, în domeniul tău de
of work you have problems. activitate, ai probleme.
   
16:30 K:Is this your Asta e viaţa ta zilnică, domnule ?
daily life, sir?  
   
16:33 Q:At the mundane level La nivel lumesc, este
it is subsistence, vorba de subzistenţă,
   
16:36 and at the spiritual level iar la nivel spiritual să ne întrebăm
it is questioning ourselves, cine sunt eu şi cine este Dumnezeu.
   
16:39 who am I  
and what God is.  
   
16:46 Q:Sir, it is a constant Domnule, este o căutare
search for pleasure. constantă a plăcerii.
   
16:51 K:Sir, I am asking you, you Domnule, eu te întreb, iar
repeat the same thing, sir. dumneata repeţi acelaşi lucru.
   
16:54 Find out Descoperă ceea ce spun alţii.
what the others say.  
   
16:58 Q:My life is based on Viaţa mea se bazează
pleasant sensations. pe senzaţii plăcute.
   
17:02 K:You have said that, sir. Aţi mai spus asta, domnule:
  senzaţii plăcute, evitarea durerii,
   
17:04 You've said pleasant muncă...
sensations, avoiding pain, work,  
   
17:10 seeking something să cauţi ceva anume,
more and more, din ce în ce mai mult...
   
17:17 physical pain, durere fizică.
and what else?  
   
17:20   Şi ce altceva ?
   
17:23 Q:Searching the ego. Căutarea ego-ului.
   
17:28 Q:Competition. - Şi să încerci să...
  - Competiţie.
   
17:30 K:I think you don't Nu cred că nu vă
know your own life. cunoaşteţi propria viaţă.
   
17:33 Q:Following a routine in which I Respectarea unei rutine
have already committed myself to. de care m-am ataşat deja.
   
17:38 That's my honest Acesta e răspunsul
answer, sir. meu cinstit, domnule.
   
17:40 K:It is neither Nu este nici
honest or dishonest, cinstit, nici necinstit.
   
17:43 what is the actual fact? Care este realitatea, de fapt ?
   
17:46 Q:Violence. - Violenţa.
Q:And going for a goal. - Şi urmărirea unui ţel.
   
17:50 K:I give up! Renunţ !
   
17:54 You are really the most Chiar că sunteţi cea mai
extraordinary generation of people! extraordinară generaţie.
   
18:00 Q:Experiencing - Ce anume, domnule ?
continuously, - Să experimentezi, continuu,
   
18:02 from moment to moment, clipă de clipă, continuu.
continuously.  
   
18:05 K:Are you doing that? Asta faceţi ?
   
18:08   Vedeţi, e chiar...
   
18:11   incredibil...
   
18:13 incredible! incredibil !
   
18:16 You don't know Nu vă cunoaşteţi
your own daily life. propria viaţă zilnică.
   
18:20 Q:Sir, it is expecting Domnule, înseamnă
something out of the other să aştepţi una sau alta
   
18:22 and expecting something şi să aşteptăm ceva de
from you now. la dumneavoastră, acum.
   
18:25 K:You are expecting Aşteptaţi ceva de la mine,
something from me,  
   
18:28 you are expecting aşteptaţi de la altcineva,
from another,  
   
18:30 dependence, dependenţă, ataşament, durere...
attachment, pain,  
   
18:34 annoyance, anger, necaz, mânie, iritare, suferinţă.
irritation, sorrow.  
   
18:39 You know all this, don't you? Ştiţi toate astea, nu-i aşa ?
This is your daily life: Asta vă este viaţa zilnică:
   
18:43 going from 9 o'clock or să mergi de la ora 9
10 o'clock to the office sau ora 10 la birou
   
18:48 and coming back in şi să revii acasă seara,
the evening exhausted, extenuat ş.a.m.d.
   
18:51 and so on, so on Asta vă este viaţa ?
- is that your life?  
   
18:54 Going to the temple and doing Să mergi la templu
some kind of noise with the bell  
   
18:56   şi să faci un fel de
  zgomot cu clopoţelul...
   
19:00 and doing puja, şi să faci puja...
doing yoga,  
   
19:03   să faci yoga...
   
19:05 is that your life? aia e viaţa voastră ?
   
19:10 Q:Study. - Poftim ?
  - Să studiezi.
   
19:13 K:Study. - Eu studiez...
If you have books. - Să studiezi, dacă ai cărţi.
   
19:17 Please, is that your life? Vă rog, asta vă este viaţa ?
   
19:31 Q:Let's proceed. Haideţi să continuăm !
   
19:33 K:I want to, sir, Vreau asta domnule,
how can I proceed? dar cum pot continua ?
   
19:35 Q:We agree. - Suntem de acord.
K:You agree to this? - Sunteţi de acord cu asta ?
   
19:38 Q:Yes. Da.
   
19:40 K:I'll ask that gentleman out there Îl voi întreba pe domnul de acolo:
- do you agree to this, sir?  
   
19:42   Sunteţi de acord
  cu asta, domnule ?
   
19:45 Q:Just one point, sir. Doar cu un singur punct, domnule.
   
19:48 K:Yes? Da ?
   
19:49 Q:May I submit that I am Pot afirma că exist ca parte a unui
existing as a part of the whole, întreg şi văd că eu însumi sunt întregul.
   
19:53 and I see I am Oh, bine, asta o clarifică !
the whole myself.  
   
19:57   Domnule, dumneata nu...
   
19:59 Q:Sir, what is obvious Domnule, este evident nu e
doesn't need nevoie de confirmarea noastră...
   
20:01 our acknowledgement, - ... aşa că hai să continuăm !
so let's proceed. - Corect.
   
20:03 K:Right. That we Asta spunem că ne este viaţa.
say, that is our life.  
   
20:07   Atunci, ce înţelegeţi
  prin religie...
   
20:08 Then what do you mean by o viaţă religioasă ?
religion, a religious life?  
   
20:14 You tell me. Voi să-mi spuneţi !
   
20:16 What is religion to you? Ce este religia pentru voi ?
   
20:24 Q:Morality. - Moralitate.
Q:Just a word, I think. - E doar un cuvânt, cred.
   
20:27 K:Morality, just a word. Moralitate, numai un cuvânt.
   
20:30 Q:Not to be angry, not to Să nu fii furios, să nu fii
be envious, to be peaceful. invidios, să fii paşnic.
   
20:37 K:Sir, I said, what do Domnule, am spus ce
we mean by 'religion,' înţelegem prin "religie"...
   
20:44 the word. cuvântul.
   
20:46 Sir, the word itself, what does Domnule, cuvântul în sine, ce
'religion' mean to you, the word? înseamnă "religie" pentru dumneata?
   
20:51   Cuvântul.
   
20:53 Not what it implies, the meaning, Nu ce anume implică,
the significance of the word.  
   
20:56   ci sensul, semnificaţia
  cuvântului.
   
21:00 Q:The brain. - Creierul.
Q:Holding together. - Să fim uniţi.
   
21:02 Q:Relationship Relaţia cu divinul.
with the divine.  
   
21:05 K:Relationship Relaţia cu divinul.
with the divine  
   
21:08 - how do you know Cum de ştiţi ceva despre divin ?
about the divine?  
   
21:11 You see, you are Vedeţi, sunteţi
so incredible. atât de incredibili.
   
21:16 The word 'religion' comes Cuvântul "religie" provine din...
from, etymologically,  
   
21:21   etimologic vorbind...
   
21:24 from various Latin, Greek, din diverse cuvinte latine, greceşti,
  ce însemnau la origine a lega...
   
21:27 which meant originally a obliga.
to tie, to bind.  
   
21:34 Now they are denying that Acum se neagă acea
etymological meaning, semnificaţie etimologică
   
21:39 they have given a new şi se conferă o nouă
meaning to the word 'religion.' semnificaţie cuvântului "religie".
   
21:45 Which is - if you Şi anume, dacă sunteţi
are interested in it - interesaţi de asta,
   
21:48 it means to gather înseamnă să-ţi aduni
all your energy. întreaga energie.
   
21:54 That's all they mean. Numai asta înseamnă.
  Înţelegi, domnule ?
   
21:56 Do you understand, sir? Să-ţi aduni întreaga energie...
   
21:58 To gather all your energy pentru a cerceta, a descoperi.
to enquire, to find.  
   
22:07 Right? Not all the nonsense Corect ?
of temples, rituals,  
   
22:09   Nu toate acele nonsensuri
  din temple, ritualuri,
   
22:12 and all this either, sir, şi toate acele semne domnule,
what you have put on your head. pe care vi le-aţi pus pe cap.
   
22:17 You see, how you Vedeţi, cum sunteţi,
all agree? cu toţii, de acord ?
   
22:26 Would you agree to that Aţi fi de acord cu asta,
- the meaning of the word! cu semnificaţia cuvântului ?
   
22:31 That means Asta înseamnă acumularea...
gathering every  
   
22:36   fiecărei...
   
22:39 particle of energy particule de energie
that you have pe care o aveţi...
   
22:44 to enquire into what is pentru a cerceta ce
truth and what is reality, anume este adevărul
   
22:53 to enquire into şi ce este realitatea...
what is meditation,  
   
22:57 to enquire into pentru a cerceta ce
why human beings anume este meditaţia,
   
23:00 live the way we pentru a cerceta de ce fiinţele
are living, umane trăiesc aşa cum trăiesc,
   
23:03 to enquire if there pentru a cerceta dacă există
is an end to sorrow, vreun sfârşit al suferinţei,
   
23:06 to enquire into pentru a cerceta
what is love, ce este iubirea...
   
23:10 whether one can live dacă cineva poate trăi
without any effort fără să depună vreun efort...
   
23:15 and control - all that şi fără control.
is implied in that word.  
   
23:16   Toate acelea sunt
  implicate în acel cuvânt.
   
23:26 So we are asking, Deci întrebăm...
   
23:30 you are putting puneţi întrebarea...
the question  
   
23:33 whether tradition, dacă tradiţia, cultura...
culture can live,  
   
23:39   pot exista...
   
23:43 is it possible dacă este posibil să
to have tradition, ai o tradiţie, cultură,
   
23:45 culture for a într-o...
religious life.  
   
23:49   viaţă religioasă.
   
23:52 Do you understand now? Mă înţelegeţi, acum ?
   
23:54 I say - I say, tradition and culture Eu afirm că tradiţia şi
has no place in religion. cultura nu-şi au locul în religie.
   
24:09 Right? Corect ?
   
24:16 What, sir? Poftim, domnule ?
   
24:19   (inaudibil)...
  pentru o minte practică.
   
24:25 K:I don't follow. Sir, if you Nu vă pot urmări.
want to talk, answer the question, Domnule, dacă vrei să vorbeşti,
   
24:30 please say it loudly, răspunde la întrebare şi te rog
kindly. politicos să vorbeşti mai tare.
   
24:36 Q:Question, and to have Întrebare.
order are means of culture,  
   
24:38   Pentru a avea ordine, există
  mijloace ce ţin de cultură.
   
24:41 by using it we arrive Folosindu-le, ajungem la un
and go on exploring. rezultat şi continuăm să explorăm.
   
24:46 It's part of the culture, Face parte din cultură, deşi
that's not coming to guidelines. nu vine cu linii directoare.
   
24:51 I think it is right to use Cred că este corect să ne
culture, use development. folosim de cultură, de dezvoltare.
   
24:58 From there, start. - De acolo, pornim !
  - Domnule...
   
24:59 K:Sir, religious life implies viaţa religioasă implică, de
also having no authority. asemenea, absenţa oricărei autorităţi.
   
25:06 Q:No authority. - Fără autoritate.
K:Sir, I am saying something. - Domnule, spun ceva acum.
   
25:09 Having no authority of any Să nu ai nici un
kind, no spiritual authority. fel de autoritate...
   
25:14   nici o autoritate spirituală.
   
25:18 Right? - Corect ?
Q:The development... - Dezvoltarea...
   
25:21 K:You go on, sir, Continuă dumneata,
you go on and I will go on, domnule, şi voi continua şi eu.
   
25:24 it will be all right, sir. Va fi în regulă, domnule.
(Laughter)  
   
25:32 A religious life implies O viaţă religioasă...
being a light to yourself.  
   
25:35   implică să fii o lumină
  pentru tine însuţi.
   
25:42 Which means, no Ceea ce înseamnă nici
outside authority, o autoritate exterioară,
   
25:48 except law, cu excepţia legii, a
policeman, taxes, poliţistului, a impozitelor.
   
25:51 that's a different matter Asta e o altă problemă,
- if you have to pay taxes dacă ai de plătit impozite
   
25:55 or if you want to sau dacă vrei să înşeli guvernul
deceive the government neplătind impozite ş.a.m.d.
   
25:57 by not paying tax, Noi vorbim despre a nu avea
and so on. nici o autoritate spirituală...
   
26:02 We are talking about having inclusiv eu,
no spiritual authority  
   
26:10 including me, vorbitorul.
the speaker.  
   
26:18 Have you any authority, Voi aveţi vreo autoritate,
spiritual authority?  
   
26:20   o autoritate spirituală ?
   
26:27 Have you, sirs? - Aveţi, domnilor ?
Q:No, sir. - Nu, domnule.
   
26:29 Q:In the sense that we don't take it În sensul că n-o acceptăm ca
as an authority but as a suggestion autoritate, ci numai ca o sugestie,
   
26:34 for us to experiment pentru ca noi să experimentăm şi să vedem
and see dacă acea metodă este benefică pentru noi.
   
26:36 whether that method - Aţi făcut-o, domnule ?
holds good for us. - Da, domnule.
   
26:43 K:Have you done it, sir? Da.
Q:Yes, sir.  
   
26:50 K:Have you experimented Aţi experimentat-o...
and found what?  
   
26:54   şi ce anume aţi descoperit ?
   
26:58 Q:It is slightly useful, some Au fost oarecum utile,
methods suggested by the... unele metode sugerate de...
   
27:02 K:Has it in your life? Au fost utile în viaţa ta ?
   
27:05 Q:For example, meditation... - De exemplu, meditaţia...
K:Have you found it in your life? - Aţi descoperit-o, în viaţă ?
   
27:10 Q:To some extent. În oarecare măsură.
   
27:14 Q:I'm on the way. Sunt pe cale.
   
27:16 K:When? Când ?
(Laughter)  
   
27:19 Sir, you are just Domnule, tocmai
asking some... aţi solicitat nişte...
   
27:22 You are not being Nu vorbiţi serios,
serious, are you, sir? nu-i aşa, domnule ?
   
27:29 Q:Not as an authority but a Nu ca autoritate, ci ca o sugestie,
suggestion for us to experiment. pentru ca noi s-o experimentăm.
   
27:38 K:You know, sir, what Cunoaşteţi, domnule, ce
we mean by authority? înţelegem prin autoritate ?
   
27:42 Q:To blindly accept. - Să accepţi orbeşte.
  - Oh, câtuşi de puţin, domnule.
   
27:46 K:Oh, not in the least, sir. - Autoritatea implică acceptarea oarbă.
Q:Authority implies blind acceptance. - Nu.
   
27:50 K:No. Please kindly listen Te rog să asculţi politicos ce
to what the other person are cealaltă persoană de spus,
   
27:54 has to say înainte ca dumneata...
before you...  
   
27:58 Authority comes Autoritate provine
from the word 'author,' din cuvântul "autor"...
   
28:03 one who originates cineva care este la
something. originea unui lucru.
   
28:06 You understand, sir? Înţelegi, domnule ?
   
28:10 One who originates an idea, Cineva care creează o idee,
a concept,  
   
28:14   un concept,
   
28:15 a belief, a statement of o credinţă,
his own experience, and so on,  
   
28:17   o afirmaţie bazată pe propria
  sa experienţă ş.a.m.d.
   
28:23 he is the author, not El este autorul...
merely the writer. (Laughs)  
   
28:26   nu numai scriitorul,
  ci este autorul
   
28:28 But he is the author, and şi din acel cuvânt provine
from that word authority comes. noţiunea de autoritate.
   
28:33 Now, you have the Upanishads, Acum, aveţi...
the Gita,  
   
28:36   Upanişadele,
   
28:38   Gita
   
28:39 and various... the Bible, and şi diverse... Biblia ş.a.m.d.
so on, the Koran, and so on,  
   
28:41   Coranul ş.a.m.d.
   
28:44 they become your Ele devin autoritatea voastră.
authority. Have they?  
   
28:46   Nu-i aşa ?
   
28:49 You see, you don't even... Vedeţi, nici măcar...
   
28:52 Have they in your life? Au devenit autorităţi
  în viaţa voastră ?
   
28:55 Q:You seem to be the Păreţi a fi autorul unor idei noi.
author for new ideas.  
   
29:04 K:Do you follow a guru? Urmaţi vreun guru ?
Q:I don't.  
   
29:10 K:You don't. - Eu nu.
But do you? - Dumneata nu, dar dumneata ?
   
29:14 You see, you are so Vedeţi, vă este atât de
frightened to answer. teamă să răspundeţi.
   
29:19 You have had various Aţi avut diverşi guru,
gurus, Mahatma, Mr. Gandhi,  
   
29:22   pe Mahatma, domnul Gandhi ş.a.m.d.
   
29:26 and so on, all the way încă din secolul al şaselea,
  al cincilea, al patrulea, al treilea...
   
29:28 from the 6th, 5th, 4th, 3rd şi până în prezent.
century, down to the present.  
   
29:35 And where are you Şi unde vă aflaţi, după
  ce aţi fost conduşi...
   
29:37 having been led for these în toate aceste mii de ani,
thousands of years, where are you?  
   
29:42   unde vă aflaţi ?
   
29:45 Do you want to be Tot mai vreţi să fiţi conduşi ?
still led?  
   
29:49 Q:No. Nu.
Q:(Inaudible)  
   
29:53 K:I give up. Renunţ !
   
29:58 Q:Could we approach it in a different O putem aborda diferit, din
way since you are giving up, sir? moment ce renunţaţi, domnule ?
   
30:03 K:I can't, sir, you don't respond, Nu pot, domnule,
you don't find out for yourself! dacă nu răspundeţi,
   
30:06   dacă nu descoperiţi
  asta, voi înşivă.
   
30:12 Q:Krishnaji, I think Krishnaji, cred că majoritatea
in the beginning oamenilor, la început,
   
30:15 most people do need some au nevoie de un fel de
guide, or guru, or teacher. ghid sau guru sau profesor.
   
30:21 K:There is no Nu există început şi nici sfârşit.
beginning and no end.  
   
30:23 Q:They are at a Dar ei sunt la nivelul la care
level when they do, au nevoie de asta, Krishnaji
   
30:26 Krishnaji, and then maybe şi poate că prin extensie şi...
through expansion, and...  
   
30:31 K:I have heard you, V-am auzit, doamnă, vă înţeleg.
madame, I understand.  
   
30:34 At the beginning you need a guru, La început ai nevoie de un guru,
later on you can throw him overboard. mai târziu îl poţi arunca peste bord.
   
30:39 Q:No, it can be a book, - Nu, poate fi o carte, o...
a... (inaudible) - Da, doamnă, am înţeles.
   
30:41 K:Yes, madame,  
I understood.  
   
30:43 First, I need somebody La început, am nevoie de
to help me to walk. cineva care să mă ajute să merg.
   
30:47 I need a mother, a father to Am nevoie de o mamă, de un tată, de
cling to when I am a baby, care să mă agăţ, atunci când sunt copil,
   
30:52 to cling to their skirt, to să mă agăţ de cămaşa lor, de
their trousers, or whatever it is. pantalonii lor sau de orice ar fi.
   
30:56 So, when one is ignorant, Deci, atunci când
  cineva este ignorant...
   
31:00 inexperienced, neexperimentat, când nu gândeşte,
not thinking,  
   
31:04 you need somebody are nevoie de cineva care
to help you to think, să-l ajute să gândească,
   
31:07 to clear away your să-l scape de
ignorance, and so on. ignoranţa sa ş.a.m.d.
   
31:11 So, we say, at that state Deci spunem că în acea
we need a guru stare avem nevoie de un guru.
   
31:15 - right? - Corect ?
later on we don't need it.  
   
31:19 Q:You can do it. Mai târziu nu mai
K:Yes, you don't need it. avem nevoie de el.
   
31:23 Q:(Inaudible) - O poţi face.
  - Da, nu mai ai nevoie de el.
   
31:25 K:Yes, madame, Da, doamnă, nu
you don't need it. mai ai nevoie de el.
   
31:28 Are you in that position? Vă aflaţi în acea situaţie ?
   
31:36 Q:Sir, are we to deny that Domnule, oare putem nega că
there is some spiritual force există o oarecare forţă spirituală,
   
31:40 connected with a person conectată cu o persoană
of an elevated consciousness? care are o conştiinţă elevată ?
   
31:44 I feel benefit to me in my spiritual Simt că este benefică pentru
life and that I call as a guru. mine, în viaţa mea spirituală
   
31:47   şi, apoi, numesc acea
  persoană un guru.
   
31:52 I mean when I read your lectures Vreau să spun că atunci când vă citesc
and notes in the house I don't find prezentările şi scrierile, stând în casă,
   
31:58 the same meaning and the same nu par să aibă acelaşi sens şi acelaşi spirit
spirit as I feel in your presence. pe care-l simt în prezenţa dumneavoastră.
   
32:04 K:I am not your guru, Nu sunt guru dumitale,
thank god, or anybody's guru. slavă Domnului, sau al altcuiva.
   
32:09 Q:No, no, I'll call Nu, nu, v-aş considera
you as a non-guru, sir, un non-guru, domnule,
   
32:11 but that the whole dar se simte acel întreg spirit
(inaudible) in your presence. în prezenţa dumneavoastră.
   
32:26 K:Sir, you asked Domnule, aţi pus o întrebare:
a question:  
   
32:30 can tradition Oare cultura şi
and culture exist, tradiţia pot exista
   
32:35 or co-exist, with sau co-exista,
a religious life?  
   
32:38   cu o viaţă religioasă ?
   
32:42 And we said very carefully: tradition Şi am spus, cu foarte mare grijă:
- apply it, sir, find out! -  
   
32:45   tradiţia...
   
32:50 tradition means - Aplică asta,
handing down domnule, descoperă ! -
   
32:53 certain authoritarian tradiţia înseamnă să moşteneşti
statements, anumite declaraţii autoritare...
   
32:58 certain values, anumite valori,
rituals, principles,  
   
33:01   ritualuri
   
33:02   principii...
   
33:05 conclusions, and so on. concluzii...
   
33:08   şi aşa mai departe.
   
33:11 That's what Asta înseamnă tradiţie.
tradition means.  
   
33:14 And that word also Şi acel cuvânt
means betrayal, treason. înseamnă, de asemenea,
   
33:17   înşelare...
   
33:19   trădare.
   
33:22 'Culture' means to develop, "Cultură" înseamnă să dezvolţi,
to grow the mind, your heart  
   
33:25   să-ţi cultivi mintea, inima,
   
33:28 to flower, to have beauty in să înfloreşti, să ai
your life, all that means culture. frumuseţe în viaţă.
   
33:31   Toate acelea înseamnă cultură.
   
33:34 And a life Şi o viaţă, ca cea pe
which we live now care o trăim acum, zilnic,
   
33:39 daily, is constant este o luptă constantă...
struggle, work,  
   
33:44   muncă...
   
33:46 gathering money, having acumulare de bani,
influence, having pain,  
   
33:48   să ai influenţă,
   
33:50   să ai dureri,
   
33:52 suffering a great deal, să suferi mult,
insensitive to everything about us,  
   
33:54   să fii insensibil la tot
  ceea ce ne priveşte...
   
33:58 and only sensitive to şi să fim sensibili numai la
our own little problems, micile noastre probleme ş.a.m.d.
   
34:02 and so on, and on, and on. Asta e ceea ce numim trai.
That is what we call living.  
   
34:07 And religion as Iar religia, aşa cum
it is explained, este ea explicată,
   
34:12 means gathering înseamnă să-ţi acumulezi
your whole energy întreaga energie...
   
34:17 to enquire into what is pentru a cerceta ce este
truth and what is reality. adevărul şi ce este realitatea.
   
34:23 Now, do you want to Acum, vreţi să
go into all this? abordăm toate acestea ?
   
34:27 Q:Yes, sir. Da, domnule.
   
34:30 Q:No, before we go into that, Nu, înainte de-a
we have seen what religion is, aborda acea problemă...
   
34:34   am văzut ce anume este religia...
   
34:38 we have seen what religion am văzut ce anume este religia şi este
is, and it's gathering acumularea întregii noastre energii,
   
34:41 our energy, all our energy întreaga noastră
to enquire. energie pentru a cerceta.
   
34:44 We have seen what Am văzut ce anume este tradiţia,
tradition is,  
   
34:48 we have seen am văzut ce anume este cultura,
what culture is,  
   
34:49 let us see what life is and haideţi să vedem ce este viaţa
then go ahead. şi apoi să trecem mai departe.
   
34:53 Let us enquire into what Haideţi să cercetăm ce
life is, what living is. anume este viaţa, ce este traiul.
   
34:58 K:Enquire, sir, enquire what Cercetează, domnule, cercetează
living is into your life. ce anume este propria ta viaţă.
   
35:02 Q:How? Cum ?
   
35:04 We haven't enquired into what Am cercetat ce anume este viaţa,
living is; we have enquired into  
   
35:06   am cercetat ce anume este cultura,
   
35:07 what culture is, ce este tradiţia, ce este religia,
what tradition is,  
   
35:11 what religion is, dar nu ce este viaţa.
but not what life is.  
   
35:15 K:Sir, I am telling you. Domnule, asta îţi spun.
What is your life? Ce este viaţa dumitale ?
   
35:17 Q:My life is my life, Viaţa mea e viaţa
that is all. mea, asta-i tot !
   
35:19 What is life, Ce anume este
that is what I am asking. viaţa, asta întreb eu.
   
35:22 What is life, Ce este viaţa ?
what is living? Ce este traiul ?
   
35:25 K:Are you asking Întrebaţi ce anume
what life should be? ar trebui să fie viaţa ?
   
35:28 Q:Yes, what is life. Da, ce este viaţa, pur şi
What is life, just tell what. simplu spuneţi-ne asta.
   
35:32 We have said, religion is gathering Am spus că religia este acumularea
all our energy to enquire. întregii noastre energii pentru a cerceta.
   
35:38 K:You want to know what life is. - Vreţi să ştiţi ce este viaţa.
Q:What living is. - Ce este traiul.
   
35:41 K:Just a minute, sir, I O clipă, domnule,
understand your question. îţi înţeleg întrebarea.
   
35:43 Q:Yes. Vreţi să ştiţi ce este viaţa...
K:You want to know what life is  
   
35:48 independent of our independentă de suferinţa
suffering, of our pain, noastră, de durerea noastră,
   
35:52 of our anxieties, de grijile noastre, de
of our grabbing, avariţia noastră, de lăcomie.
   
35:55 greed, you want  
to know what life is.  
   
35:58 Q:Yes, that, - Vreţi să ştiţi ce este viaţa.
please answer. - Da, asta, răspundeţi vă rog !
   
36:02 K:How will you find out? Cum veţi descoperi asta ?
   
36:05 You see, you're wandering... - Vedeţi, vă întrebaţi...
Q:We must find out, you and I. - Trebuie să aflăm, eu şi dumneavoastră.
   
36:07 You and I will find Dumneata şi cu mine vom
out now what living is. afla acum ce înseamnă viaţa.
   
36:10 Let us enquire what life is. Haideţi să cercetăm
What religion is we have seen. ce anume este viaţa.
   
36:15 K:Sir, don't repeat, sir. Am văzut ce e religia.
I understand that.  
   
36:18 Q:Yes. Domnule, nu mai repeta !
  Am înţeles asta.
   
36:20 K:How will you find Cum veţi descoperi
out what life is? ce anume este viaţa ?
   
36:23 If you remove all Dacă înlăturaţi
the colouring, toate nuanţele, toate...
   
36:24 all the attributes, atributele sale ş.a.m.d.
and all the rest of it,  
   
36:30 will you first remove le veţi înlătura mai
it to find out? întâi pentru a afla ?
   
36:34 Q:Let us do. Haideţi s-o facem.
You and I will do it.  
   
36:38   Noi doi o vom face.
   
36:39 K:You want to Vreţi să ştiţi ce este viaţa...
know what life is  
   
36:44 and we are saying you can iar noi spunem că poţi
only find what life is, afla ce anume este viaţa,
   
36:49 which may be eternal, care ar putea fi eternă, care ar putea fi
which may be nonsensical, absurdă, care ar putea fi extraordinară,
   
36:52 which may be numai atunci când ne
extraordinary, înţelegem traiul cotidian
   
36:55 only when we understand şi...
our living, daily living,  
   
36:59 and from that daily living plecând de la acel trai cotidian
understand the beauty of life. înţelegem frumuseţea vieţii.
   
37:05 So, if you want to enquire into Deci, dacă vreţi să cercetaţi ce este
pure life, go ahead and do it. viaţa pură, nu aveţi decât s-o faceţi.
   
37:10 Q:Sir, religion has tried Domnule, religia a încercat să ne
to deliver us elibereze de ceea ce tocmai am descris,
   
37:15 from what we have  
just described,  
   
37:18 we might say am putea spune că
the failure of life. este eşecul vieţii.
   
37:20 Now, there has been some error Acum, există unele erori ce au fost
that has been communicated transmise, încă din vremuri imemoriale,
   
37:23 since the dawn of time, indiferent de eforturile depuse.
across all efforts.  
   
37:26 Can we attack that error? Putem ataca acea eroare ?
   
37:28 Because we must be reproducing Fiindcă trebuie că o perpetuăm,
it if we continue to suffer. din moment ce continuăm să suferim.
   
37:31 K:Look, sir: Uite, domnule...
   
37:36 you say you spuneţi că aţi început greşit.
start with error.  
   
37:41 Q:That is our tradition, Asta ne este tradiţia, o eroare.
an error.  
   
37:44 What is that error? - Ce este acea eroare ?
K:Yes. - Da.
   
37:46 Or rather, sir, you can say, Sau, de asemenea, aţi putea
what is the original sin. spune: "Care este păcatul originar ?"
   
37:50 Q:What's the original sin, yes. - Care este păcatul original, da.
K:It is the same thing, - E acelaşi lucru.
   
37:52 we are back into Ne-am întors la un fel de...
some kind of...  
   
37:58 Sir, we have described Domnule, am descris
what tradition is. ce anume este tradiţia.
   
38:04 Are you free Sunteţi eliberaţi de acea tradiţie ?
of that tradition?  
   
38:10 Because otherwise you can't proceed Fiindcă, altminteri, nu puteţi ajunge
to find out what a religious life is. să aflaţi ce este viaţa religioasă...
   
38:17 Because one must be free fiindcă cineva trebuie să fie liber
to climb great heights. pentru a escalada piscuri înalte.
   
38:22 If you want to go Dacă vrei să mergi pe Everest, trebuie
to the Everest să te debarasezi de toate poverile
   
38:24 you must throw away all your şi să cari cu tine
burdens and carry very little. foarte puţine lucruri.
   
38:29 So, I am asking, we are Deci eu vă întreb, curtenitor...
asking you, courteously,  
   
38:35 if you have thrown dacă v-aţi debarasat
away your traditions. de toate tradiţiile.
   
38:40 Q:Yes, sir, I have. - Da, domnule, am făcut-o.
  - Tradiţii însemnând naţionalism...
   
38:42 K:Traditions casta voastră...
being nationality,  
   
38:47 your caste, credinţele voastre...
your beliefs,  
   
38:53 your rituals, going to ritualurile voastre...
the temples - all that,  
   
38:58   mersul la temple,
   
39:00   toate acelea.
   
39:02 have you thrown it away? Le-aţi eliminat ?
   
39:05 Q:Yes, sir. - Da, domnule.
Q:No, sir. - Nu, domnule.
   
39:07 K:No? - Nu ?
No. - Nu.
   
39:09 Then how can you find out what a Atunci cum vreţi să aflaţi ce este o
religious life is when you are blind? viaţă religioasă când voi sunteţi orbi ?
   
39:22 So, you want to find out Deci voi vreţi să aflaţi
what a religious life is ce este o viaţă religioasă
   
39:26 and yet won't leave şi, cu toate acestea, nu
your little enclosure. v-aţi părăsi mica îngrăditură.
   
39:31 Right? Corect ?
   
39:34 See your own tragedy, Observaţi-vă propria
sirs. tragedie, domnilor.
   
39:40 And you are slaves Şi sunteţi sclavii
to certain things, unor anumite lucruri
   
39:43 and you say, şi spune-ţi: "Trebuie
'I must find freedom' să descopăr libertatea !"
   
39:47 - you won't let Nu veţi abandona acele lucruri...
that go to find it.  
   
39:50   pentru a o descoperi.
   
39:55 So what shall we do? Deci ce vom face ?
   
39:59 Q:We are caught by Suntem înhăţaţi de
the crocodile, sir. crocodil, domnule.
   
40:07 K:Crocodile? - Crocodil ?
(Laughter) - Da.
   
40:21 Like a donkey tied to a post, La fel ca un măgar
it can't go very far, legat de un stâlp,
   
40:25   nu poţi ajunge prea departe.
   
40:30 you are tied to Sunteţi legaţi de
your tradition, tradiţia voastră...
   
40:35 and you want to şi vreţi să cercetaţi
enquire into something ceva care necesită...
   
40:39 that demands a o minte care este capabilă...
mind that is capable,  
   
40:45 a heart that o inimă care poate
can really love. iubi, cu adevărat.
   
40:50 Without that, freeing yourself Fără asta...
from your tradition,  
   
40:53   fără să vă eliberaţi
  singuri de tradiţia voastră,
   
40:56 your culture, your belief, cultura voastră, credinţa voastră,
how can you find out anything?  
   
40:58   cum puteţi descoperi ceva anume ?
   
41:00 You can repeat what the Puteţi repeta ceea
Gita said, or the Upanishads, ce a spus Gita...
   
41:05   sau Upanişadele
  sau orice altă carte,
   
41:06 or some other book, dar ce valoare are asta ?
what value has it?  
   
41:12 I was told the other day Mi s-a spus, deunăzi,
   
41:15 some of the gurus now give că unii dintre guru oferă acum
lectures, or talks on the Gita. prelegeri sau discuţii pe seama Gita.
   
41:21 Is that right? - Aşa este ?
Q:Yes. - Da.
   
41:23 K:Yes.  
   
41:25 And there are hundreds and Şi sunt sute sau mii de
thousands go and listen to it. oameni care merg să le asculte.
   
41:29 What value has it? Ce valoare au ?
   
41:35 What are we all Ce joc jucăm, cu toţii, domnilor ?
playing at, sirs?  
   
41:42 Apparently one doesn't Se pare că cineva nu-şi
see one's own tragedy. observă propria tragedie.
   
41:48 Right, sir? Corect, domnule ?
   
41:50 So, what shall we do? Deci...
   
41:53   ce vom face ?
   
42:04 I can go on talking, I'll become Pot continua să vorbesc, voi deveni
another one of those people încă unul dintre acei oameni
   
42:08 who read, care oferă prelegeri din Gita...
who lecture on the Gita,  
   
42:13 and you will şi voi veţi sta jos, cu toţii,
all sit down şi veţi da din cap şi veţi zice:
   
42:15 and shake your head "Da, e minunat !"
and say, 'Yes, marvellous.'  
   
42:19 Q:I think, most of us Cred că majoritatea dintre noi ne
know our own tragedy, cunoaştem propria tragedie, înţelegem asta,
   
42:22 we understand that, but we can't dar nu ne sinchisim să
be bothered to do anything about it. facem ceva în privinţa asta.
   
42:29 Too lazy, we don't Suntem prea leneşi, nu
want to see the truth. vrem să vedem adevărul.
   
42:32 K:What, I can't Ce spuneţi ?
hear sir, from... Nu vă pot auzi, domnule, de aici.
   
42:35 Somebody who hears, Cineva care aude
will you tell me? vrea să-mi spună şi mie ?
   
42:39 Q:He says that most of El spune că majoritatea dintre
us know our tragedy, noi ne cunoaştem tragedia,
   
42:44 we see it, but we're too o observăm, dar suntem prea
lazy to do anything about it. leneşi să facem ceva în privinţa ei.
   
42:48 K:One sees the tragedy, Cineva observă tragedia,
the misery, the confusion, suferinţa, confuzia, nesiguranţa
   
42:52 the uncertainty and we şi suntem prea leneşi
are too lazy to clear it up. pentru a clarifica situaţia.
   
42:57 Is that it? - Asta e ?
Q:Yes. - Da.
   
42:59 K:Then please take some Atunci vă rog să
vitamins... (laughter) luaţi nişte vitamine...
   
43:06 put some guts into faceţi-vă puţin
you and wake up. curaj şi treziţi-vă !
   
43:09 Q:That's the problem. Asta e problema.
   
43:11 K:It's not a problem, sir, if you Nu e o problemă, domnule.
want to do something, you do it! Dacă vrei să faci ceva, o faci !
   
43:16 You wanted to come here Aţi vrut să veniţi aici
  şi v-aţi trezit dimineaţa
   
43:17 and you woke up early and you şi v-aţi deranjat
took all the trouble to come here, ca să veniţi aici.
   
43:21 you have enough energy to do Aveţi suficientă energie pentru a face
something when you want to do it. ceva anume, atunci când vreţi s-o faceţi.
   
43:25 But we don't apparently Dar se pare că nu
want to do this. vrem să facem asta.
   
43:31 Q:Sir, do you communicate Domnule, dumneavoastră
that the scriptures vreţi să spuneţi că scripturile
   
43:36 won't help us to nu ne vor ajuta să ne
know ourselves, cunoaştem, noi înşine,
   
43:38 our mind, the şi mintea noastră, lucrurile
things of our mind? din mintea noastră ?
   
43:42 K:Would it not help us if Nu ne va ajuta, dacă
we read the scriptures vom citi scripturile,
   
43:46 and other books to şi alte cărţi,
understand ourselves?  
   
43:49   ca să ne înţelegem pe noi înşine.
   
43:52 Please, I'll answer that Vă rog, voi răspunde !
- please listen,  
   
43:55 you have asked that question, Vă rog să ascultaţi; aţi pus întrebarea,
sir, please listen. domnule, aşa că vă rog să ascultaţi.
   
44:02 To understand yourself must Pentru a vă
you read somebody else înţelege, pe voi înşivă,
   
44:06 to tell you about trebuie să citiţi ce a scris altcineva,
what you are? care să vă spună ce sunteţi ?
   
44:11 If you read what they Dacă citeşti...
tell you what you are,  
   
44:13   ceea ce-ţi spun ei că eşti,
   
44:16 you are conforming to te conformezi ideii
their idea of what you are. lor, despre ceea ce eşti.
   
44:21 Right? You understand Corect ?
what I am saying?  
   
44:25 Q:(Inaudible) Înţelegeţi ce spun ?
Q:Oh, god!  
   
44:31 K:You haven't Nici măcar n-aţi ascultat.
even listened.  
   
44:33 For god's sake, what kind Pentru numele lui Dumnezeu,
of people are you! ce fel de oameni sunteţi ?
   
44:37 Q:Please go on, please. Continuaţi, vă rog !
   
44:44 K:Look, sir, if I Uite, domnule, dacă
tell you what you are, îţi spun eu ce eşti...
   
44:49 and you try to understand iar tu...
yourself  
   
44:55 according to what I have said, încerci să te înţelegi, pe tine
have you understood yourself? însuţi, funcţie de ce am afirmat eu...
   
44:59 Q:No, sir. - ... oare te-ai înţeles, pe tine însuţi ?
  - Nu, domnule.
   
45:00 K:Or are you imitating what Sau imitaţi ceea ce spun eu,
I say, what you think you are. ceea ce credeţi că sunteţi ?
   
45:06 So can you stop reading Deci, oare te poţi opri să mai
about what you are citeşti despre ceea ce eşti
   
45:11 and find out for yourself what şi să descoperi
you are, what actually you are, singur ce anume eşti,
   
45:15   ceea ce eşti, de fapt ?
   
45:18 isn't that much more simple, Nu este mult mai simplu
much more practical? aşa, mult mai practic ?
   
45:22 Q:Sir, even if we were to Domnule, chiar de-ar fi să
give up reading books... renunţăm la a mai citi cărţi...
   
45:26 K:Wait, sir, I am Aşteaptă, domnule,
coming to that. că ajung şi la asta !
   
45:30 Can you first realise, Oare vă puteţi da seama,
if I may suggest, mai întâi, dacă pot sugera asta,
   
45:35 that our minds have că...
become so imitative  
   
45:38   minţile noastre au
  devenit atât de imitative ?
   
45:42 - right? - Corect ?
do you realise that, sir?  
   
45:44   Vă daţi seama de asta, domnule ?
   
45:46 Conforming, obeying, Ne conformăm,
so that we are  
   
45:48   ne supunem,
   
45:49   astfel încât nu suntem
  niciodată originali.
   
45:51 never original, Descoperiţi, voi înşivă !
find out for ourselves.  
   
45:57 So, can you put away what the Deci, oare puteţi da la o parte
psychologists have said, ceea ce au spus psihologii,
   
46:03 what your Gita has said, what ce a spus Gita,
other books have said, and say,  
   
46:05   ce au spus alte cărţi, spunând:
   
46:06 'Look, I am going "Uite, am de gând
to find out for myself'? să descopăr singur !" ?
   
46:12 Won't you do that? Nu aţi face asta ?
   
46:15 No, you won't, because Nu, n-aţi face-o,
if you follow others  
   
46:18   fiindcă, dacă îi urmaţi pe alţii,
   
46:20 you think that is the credeţi că e cea mai uşoară
easiest way to solve life, cale de a rezolva problema vieţii.
   
46:24 and you have followed Şi i-aţi urmat vreme de mii de ani
for millennia,  
   
46:28 and you are still şi tot acolo vă aflaţi.
where you are.  
   
46:30 Right? Corect ?
   
46:37 Q:Sir, habit excludes Domnule, obişnuinţa
creativity, exclude creativitatea
   
46:41 and the brain and the mind are şi creierul şi mintea sunt
locked into patterns of habit, blocate în tipare ale rutinei,
   
46:44 so people will... we will not deci oamenii nu vor
respond to the fresh, obviously. reacţiona la nou, evident.
   
46:50 We are speaking Noi vorbim despre
about de-habitualising dezobişnuirea minţii, nu-i aşa ?
   
46:53 the mind, are we not? Da.
  Vă voi arăta asta !
   
46:55 K:Yes. Asta înseamnă...
I'll show it to you.  
   
46:59 That means, the word cuvântul nu este lucrul în sine,
is not the thing,  
   
47:06 the description is descrierea nu este
not the described, obiectul descris,
   
47:09 the word 'tree' is cuvântul "copac" nu
not the actual fact. reprezintă realitatea efectivă.
   
47:13 So when I explain it Deci, atunci când explic asta,
is an explanation, nu este decât o explicaţie,
   
47:17 but not the actual dar nu realitatea
thing that is happening. efectivă care are loc.
   
47:22 Right? Corect ?
   
47:27 First of all, forming Mai întâi de toate...
habits, both physical  
   
47:30   formarea de obiceiuri...
   
47:35 as well as atât fizice, cât şi
psychological habits, obiceiuri psihologice...
   
47:40 is a thoughtless este o repetiţie nechibzuită.
repetition.  
   
47:43 Right? Corect ?
   
47:45 Why do we form habits? De ce oare ne formăm obiceiuri ?
   
47:55 Q:Escapism. Fuga de realitate.
   
47:57 K:No, sir. - Fuga de realitate.
  - Nu, domnule.
   
47:59 Q:In order to be safe. Pentru a fi în siguranţă.
   
48:02 K:Sir, please, Domnule, te rog, ascultă numai.
just listen, sirs,  
   
48:05 you are all so quick to answer Vă grăbiţi, cu toţii,
something which is, I am asking you, să răspundeţi ceva.
   
48:09 if you will De aceea vă solicit să
kindly listen - ascultaţi cu bunăvoinţă.
   
48:12 why does the brain, De ce creierul vostru
your brain form habits? formează obiceiuri ?
   
48:18 Q:It is convenient.  
   
48:20 Q:For convenience sake. - Din motive de comoditate.
K:That's right. - Aşa este.
   
48:23 He says, for convenience, El spune că din comoditate,
for comfort,  
   
48:27   pentru confort,
   
48:28 for following daily pentru a urma o
certain routine, anumită rutină zilnică...
   
48:35 both physically as well atât fizică, cât şi
as mentally, psychologically. mentală, psihologică.
   
48:41 Why? De ce ?
   
48:42 Because the mind has Fiindcă...
found the habit convenient,  
   
48:45   mintea...
   
48:47   a descoperit că
  obiceiul este comod...
   
48:51 it hasn't to work nu trebuie să muncească din nou.
anew again,  
   
48:53 and so habit is formed, Şi, astfel, este creat obiceiul,
which means routine, a machine.  
   
48:55   ceea ce înseamnă rutină,
   
48:58   comportament mecanic.
   
49:02   Pistonul unui motor
  are un obicei minunat.
   
49:03 The piston engine has a marvellous Corect ?
habit.(Laughs). Right?  
   
49:08 You understand, it is a marvellous Înţelegeţi că pistonul unui
habit, the piston engine. motor are un obicei minunat ?
   
49:12 So our minds have Deci minţile noastre au devenit
become piston engines - pistoanele unor motoare:
   
49:16 repeat, repeat, repetă, repetă, repetă, repetă.
repeat, repeat.  
   
49:19 Because that way you think Fiindcă acel mod credeţi că e cel mai
  facil şi mai confortabil mod de a trăi.
   
49:21 is the easiest and the most  
comfortable way of living.  
   
49:26 Right? Corect ?
   
49:30 So habit is formed, Deci obiceiul s-a format:
good habit, bad habit. obicei bun, obicei rău.
   
49:35 Which is, the brain Şi anume...
refuses  
   
49:37   creierul refuză...
   
49:41   să gândească din nou,
   
49:42 to think anew, să muncească iar.
to work afresh.  
   
49:47 Right? Isn't this so obvious, Corect ?
isn't it?  
   
49:49   Este atât de evident, nu-i aşa ?
   
49:52 I am describing, you do it actually, Eu descriu asta.
watch your own brains.  
   
49:54   Voi făceţi-o real,
  urmăriţi-vă propriul creier !
   
50:00 So habits are formed, Deci obiceiurile s-au format...
which is the tradition.  
   
50:03   care înseamnă tradiţie.
   
50:06 Habit is a tradition. Obiceiul este o tradiţie.
   
50:09 There is nothing holy or unholy Nu este nimic sfânt sau
about it, it is just tradition. nesfânt în privinţa lui,
   
50:11   nu este decât tradiţie.
   
50:14 And once caught in that, Şi...
   
50:17   odată prins în capcana ei...
   
50:20 the brain creierul refuză să
refuses to let go. mai renunţe la ea.
   
50:25 If it lets go it immediately Dacă renunţă la un obicei,
forms another habit formează imediat un alt obicei
   
50:29 and it pursues that. şi îl urmează pe acela.
   
50:31 So one has to question Deci cineva trebuie să se întrebe de
  ce funcţionează creierul în acest mod.
   
50:34 why the brain  
operates this way.  
   
50:40 You understand all my... Îmi înţelegeţi toate...
   
50:46 Q:Why does the brain De ce refuză creierul ?
refuse?  
   
50:50 K:I'm going to... Have you followed Urma să explic.
up to now, what I have said, sir?  
   
50:52   Aţi urmărit ce am spus
  până acum, domnule ?
   
50:55 Q:Yes, sir. Da, domnule.
   
50:56 K:Forgive me asking Iertaţi-mă că vă pun
you a direct question. o întrebare directă.
   
51:04 You see, you interrupt Vedeţi, mă întrerupeţi
all the time and I lose... tot timpul şi-mi pierd...
   
51:10 So we are saying, Deci, spunem:
why does the brain  
   
51:15 form habits, De ce creierul creează obiceiuri ?
which is tradition  
   
51:19 whether it is 10 days Care înseamnă tradiţie, fie că are 10
old or 10,000 years old, zile vechime sau 10.000 de ani vechime.
   
51:23 why does it do it? De ce o face ?
   
51:33 You understand? Înţelegeţi ?
   
51:35 You have a leader of Aveţi un lider al unei mişcări
non-violence in this country, nonviolente în această ţară...
   
51:40 and he established şi el a stabilit un anumit principiu
a certain principle,  
   
51:44 or whatever you like, sau orice vreţi
and then the brain says,  
   
51:48 'All right, I'll accept şi, apoi, creierul spune: "În regulă,
that, and I will follow that.' voi accepta asta şi voi urma asta !"
   
51:52 Which is tradition, which is habit, Ceea ce înseamnă tradiţie,
and you don't like to call it habit, ceea ce înseamnă obicei
   
51:55   şi nu vă place să-i spuneţi
  obicei, spuneţi că aveţi principii:
   
51:57 you say you have principles "Noi urmăm un principiu."
- we are following a principle.  
   
52:02 So, I am asking why the Deci, întreb:
brain does this constantly:  
   
52:04   De ce face asta
  creierul, în mod constant ?
   
52:08 you relinquish this habit, Renunţaţi la acest
pick up that habit, obicei, luaţi acel obicei,
   
52:12 and then throw that apoi îl daţi pe acela
away and a new habit. la o parte şi creaţi altul.
   
52:15 Why? De ce ?
   
52:17 Just think it, sir, Gândeşte doar, domnule,
don't answer quickly, nu răspunde rapid !
   
52:21 enquire, go into yourself, Cercetează, priveşte în sinea ta,
   
52:24 look at your brain, observă-ţi creierul,
why does it do it. de ce anume face asta.
   
52:33 Doesn't it do it because Nu cumva o face
- listen quietly, sir - deoarece creierul...
   
52:36   - Ascultă liniştit, domnule ! -
   
52:38 the brain can only creierul poate funcţiona
function in security. numai în siguranţă.
   
52:45 Because it is Fiindcă se simte în
secure in a habit, siguranţă având un obicei...
   
52:49 it is secure se simte în siguranţă într-o tradiţie,
in a tradition, se simte în siguranţă într-o credinţă,
   
52:52 it is secure in a belief, se simte în
it is secure in an illusion. siguranţă într-o iluzie.
   
52:58 So the brain demands at Deci creierul necesită
all times to be secure permanent să se afle în siguranţă,
   
53:03 whether it is false, fie că este falsă, fie că este reală, fie
whether it is real, că este absurdă, fie că este o superstiţie.
   
53:06 whether it is absurd, whether it is El spune: "Vă rog, nu pot funcţiona
superstitious - you understand? decât dacă există siguranţă deplină."
   
53:11 It says, please, I can only operate Deci stabileşte obiceiuri,
where there is complete security.  
   
53:19 So it forms habits, thinking gândind că asta îi
that it will give it security. va conferi securitate.
   
53:25 Right? Corect ?
  Aţi înţeles asta ?
   
53:27 You have understood this? Nu, nu descrierea,
  ci realitatea ca atare.
   
53:29 No, not description Atunci...
(laughs), the actual fact.  
   
53:33 Then is there oare există o
such security? asemenea siguranţă ?
   
53:42 That is, forming a habit, living in Adică, formarea unui obicei,
it, breaking it up with a new habit, traiul conform acestuia,
   
53:46   destrămarea lui, cu un nou
  obicei şi, apoi, urmarea lui,
   
53:49 and then following it, destrămarea lui cu un alt obicei.
breaking it up, another habit.  
   
53:53 That is, the brain wanting security Adică, creierul îşi
but never investigating doreşte siguranţă,
   
53:59 into the security it dar nu cercetează niciodată siguranţa
thinks it has in habits. pe care crede că o are, având obiceiuri.
   
54:05 Are you following this? Urmăriţi asta ?
   
54:07 No, sir, you are not, otherwise you Nu, domnule, n-o faceţi, altminteri
wouldn't put on this thing, sir. nu v-aţi pune chestia aia pe cap.
   
54:13 That's a habit we have, Acesta e un obicei pe care-l avem,
the 'naamam,' you know.  
   
54:15   portul acelui "naamam", ştiţi asta.
   
54:21 So, I am asking Deci întreb...
- we are saying,  
   
54:23   noi spunem...
   
54:28 there is a security că există siguranţă
not in habit. în a nu avea un obicei.
   
54:35 Right? Corect ?
   
54:38 I wonder if you understand this. Mă întreb dacă înţelegeţi asta.
I am going to show it to you. Vă voi demonstra.
   
54:44 When the brain sees that Atunci când creierul sesizează...
this habit-forming  
   
54:51 is the most dangerous că această creare de obiceiuri e
way of living cel mai periculos mod de a trăi...
   
54:55 - you understand? - - Înţelegeţi ? -
what it does?  
   
54:56   ce anume face ?
   
54:58 You understand, sir? Înţelegi, domnule.
I don't think you do. Nu cred că înţelegi.
   
55:04 It is the habit to call Este un obicei de a te
yourself a Hindu. Right? numi tu însuţi un hindus.
   
55:09   Corect ?
   
55:12 And that habit is Şi acel obicei este
most dangerous, cel mai periculos...
   
55:18 because on your border fiindcă la frontiera
there is the Muslim. voastră se află musulmanii.
   
55:23 Right?  
   
55:25 And on the other border Corect ?
there is the communist. Şi la cealaltă graniţă sunt comuniştii.
   
55:27 Which is their habit, and it is Acela fiind obiceiul lor şi mai există
the other habit, and your habit, celălalt obicei şi, apoi, obiceiul vostru,
   
55:32 so you have got deci aveţi trei obiceiuri...
three habits,  
   
55:35 and there will şi vor exista războaie permanente.
be constant wars.  
   
55:40 So, when the brain realises Deci, atunci când creierul îşi dă
any formation of habit, seama de orice creare de obiceiuri
   
55:45 or the continuance of habit is sau că permanenţa obiceiurilor
the most dangerous way of living, este cel mai periculos mod de a trăi...
   
55:51 which is, when it şi anume, când înţelege pericolul,
comprehends the danger  
   
55:54 of the sequence of a habit, the very succesiunea obiceiurilor,
perception of it is intelligence.  
   
55:56   însăşi perceperea acestui
  lucru înseamnă inteligenţă.
   
56:00 The brain then has Creierul, atunci, are
this intelligence, această inteligenţă,
   
56:05 which is total security. care înseamnă securitate deplină.
   
56:09 It is not habit, Nu obiceiul, nu tradiţia,
it is not tradition, nu un obicei după altul,
   
56:12 it is not one habit after another, ci perceperea, observarea,
but the perception, the seeing  
   
56:18 logically, sanely, logică...
   
56:20   firească,
   
56:21 the consequences a consecinţelor obiceiurilor.
of habits.  
   
56:26 And when it sees the consequences Şi atunci când observă
it says, 'Right, finished.' consecinţele, spune:
   
56:29   "În regulă, s-a terminat !"
   
56:32 I wonder if you Mă întreb dacă înţelegeţi asta.
understand this.  
   
56:35 Q:Yes, sir. O veţi face ?
K:Will you do it?  
   
56:47 That is, not to be a Hindu, Adică să nu fii nici hindus,
or a Muslim, or anything. nici musulman, nici altceva.
   
56:51 You are a human being. Tu eşti o fiinţă umană.
   
56:54 This human being Această fiinţă umană are această
  capacitate extraordinară de a crea o iluzie
   
56:56 has this extraordinary capacity  
to create an illusion,  
   
57:01 and in that illusion, şi, în acea iluzie
like temples,  
   
57:04 like churches, and - cum ar fi templele,
all the rest of it, cum ar fi bisericile ş.a.m.d. -
   
57:07 create, live in that illusion, o creează, trăieşte în acea iluzie
and say, 'I find security there.'  
   
57:09   şi spune: "Descopăr
  siguranţă acolo."
   
57:15 Right? Corect ?
   
57:17 And there is the other which Şi, apoi, există celălalt care
says there is security in Islam, spune că există siguranţă în islam.
   
57:22 and so there is a battle. Şi, ca atare, există o bătălie.
   
57:24 And it destroys itself. Şi te distrugi singur.
You follow all this?  
   
57:26   Urmăriţi toate acestea ?
   
57:29 So, will you, seeing this, Deci, oare, văzând acestea...
throw away your illusions,  
   
57:33   vă veţi da la o parte iluziile...
   
57:38 throw away your habits vă veţi da la o
  parte obiceiurile ?
   
57:41 because you see the reason, Fiindcă observaţi raţiunea,
  succesiunea logică a...
   
57:44 the logical sequence formării obiceiurilor.
of forming habits?  
   
57:50   - Domnule...
  - Aţi înţeles ?
   
57:51 Q:Sir... Da, domnule.
K:Have you understood?  
   
57:54 Q:Sir, what you described, on the Domnule, ceea ce aţi descris,
level you describe things to me  
   
57:57   la nivelul la care descrieţi
  aceste lucruri, pentru mine,
   
58:01 referring very much to face referire majoritară
the contents of illusion, la conţinutul iluziei.
   
58:05 but the mind itself is a form of Dar mintea, însăşi,
habit so in effect you are asking us, este o formă de obicei,
   
58:11 you are leading deci, de fapt, ne impuneţi,
to the question: ne conduceţi către întrebarea:
   
58:14 can we throw away this Oare putem da la o parte
psychological mind? această minte psihologică ?
   
58:17 Can we pursue that? - Putem cerceta asta ?
K:Yes. - Da.
   
58:20 You are saying the mind Dumneavoastră spuneţi că mintea...
   
58:24 is itself a habit. este ea însăşi un obicei.
   
58:28 Q:The mind orients its words to Mintea se orientează către
its safety, towards its security. siguranţă, către propria securitate.
   
58:32 K:The mind itself Mintea, însăşi, se orientează
orients towards a habit. în direcţia unui obicei.
   
58:38 Q:No. The mind orients Nu, mintea se orientează
its words către propria siguranţă,
   
58:41 to security, psychological securitatea psihologică
security is a habit. fiind un obicei.
   
58:45 K:Yes, that's... Da, atunci când folosesc...
when I use the...  
   
58:50 Sir, you see, the mind, what Domnule, vedeţi, mintea, ce
do you mean by the word 'mind'? înţelegeţi prin cuvântul "minte" ?
   
58:55 I know - we know what Ştim ce anume înseamnă
the word 'brain' means. cuvântul "creier".
   
58:59 Right? Corect ?
What is the mind?  
   
59:01   Ce este mintea ?
  Ce este mintea ta, domnule ?
   
59:02 What is your mind, sir? Întreabă-te, solicită
Ask it. te rog, provoacă:
   
59:06 Please ask, demand, challenge, Ce este mintea ta ?
what is your mind.  
   
59:11 Q:Sense of... (inaudible) Vedeţi, nici măcar
K:You see, you don't even ask! nu vă întrebaţi !
   
59:19 You don't put your guts Nu vă faceţi curajul de a
in it to ask this question: pune această întrebare:
   
59:24 what is your mind Ce este mintea ta,
by which you live? în baza căreia trăieşti ?
   
59:28 Q:Thoughts. Gânduri.
   
59:39 K:Don't look at me, sirs. Nu vă uitaţi la mine, domnilor.
   
59:42 I am not your mind. Nu sunt mintea voastră.
   
59:51 Q:May I respond, sir? - Vă pot răspunde, domnule ?
K:Yes, sir. - Da, domnule.
   
59:56 Q:It is a modification, Este o...
a formation of force,  
   
59:59   o modificare, o formă de câmp...
   
1:00:06 of the total force that al forţei depline care te defineşte,
you are, into certain forms. grupată în anumite forme.
   
1:00:12 K:Are you saying, if I may Dumneata spui, dacă pot
interpret what you are saying, interpreta ceea ce afirmi...
   
1:00:18 your mind is your senses că mintea constă
- right? - din simţurile tale.
   
1:00:22   Corect ?
   
1:00:25 your emotions, Emoţiile tale...
your sensory responses,  
   
1:00:28   răspunsurile tale senzoriale,
   
1:00:31   credinţele tale,
   
1:00:32 your beliefs, dorinţa ta de securitate,
your desire for security,  
   
1:00:37 the confusion, confuzia, suferinţa, sărăcia,
the sorrow,  
   
1:00:39 the misery - all toate acelea constituie mintea ta,
that is your mind,  
   
1:00:43 which is, your ceea ce înseamnă şi
consciousness is that. conştiinţa ta, de asemenea.
   
1:00:48 That is, your consciousness Şi anume, conştiinţa ta
is the content. constă din conţinutul ei.
   
1:00:52 The content is sorrow, Conţinutul constă din suferinţă,
pain, and all the rest of it. durere şi toate celelalte.
   
1:00:57 Now, that's what we say is Acum, asta spunem noi că
the totality of your mind. reprezintă mintea ta, în totalitate.
   
1:01:03 Out of this totality you can Plecând de la acest întreg
invent a super-consciousness, poţi inventa o super-conştiinţă,
   
1:01:09 you can invent a final poţi inventa o
divine consciousness, conştiinţă divină supremă,
   
1:01:12 Buddhic consciousness, conştiinţa lui Buddha
and Krishna consciousness, şi conştiinţa lui Krishna
   
1:01:16 and banana consciousness. şi conştiinţa bananei.
(Laughter)  
   
1:01:18 You can invent Poţi inventa orice doreşti.
anything you like.  
   
1:01:22 And the more superior, Şi, cu cât eşti mai educat,
the more gullible you become. cu atât mai naiv devii.
   
1:01:29 So, we are saying, Deci...
   
1:01:31   noi spunem:
   
1:01:32 can you observe Oare îţi poţi observa conştiinţa ?
your consciousness?  
   
1:01:40 Are you aware Oare eşti conştient
of your own mind? de propria ta minte ?
   
1:01:48 Sorry, I've got a cramp. You Scuze, am amorţit; nu trebuie
don't have to bother about it. să vă faceţi griji din cauza asta.
   
1:01:56 Are you aware Sunteţi conştienţi de
of your own mind? propria voastră minte ?
   
1:02:00 Are you aware of Sunteţi conştienţi de
your own reactions? propriile voastre reacţii ?
   
1:02:14 It is twenty Este ora 9 fără 25
five to nine, sir. de minute, domnule.
   
1:02:23 Sir, you respond with one Domnule...
particular sense, don't you?  
   
1:02:26   răspunzi numai cu un
  anumit simţ, nu-i aşa ?
   
1:02:32 You understand? Înţelegeţi ?
   
1:02:35 Either the response, sexual Fie că este răspunsul sexual,
response, which is the particular, care este unul anume,
   
1:02:40 or response fie că reacţionezi la gustul tău,
to your taste,  
   
1:02:44 to your smell, la mirosul tău, la atingerea ta.
to your touch.  
   
1:02:47 Please listen to this. Vă rog să ascultaţi asta !
   
1:02:51 That is, we Adică, operăm, de regulă,
generally operate în baza unui anumit...
   
1:02:54 along one particular răspuns senzorial.
sensory response.  
   
1:03:00 Right? Corect ?
   
1:03:02 Tasting, smelling, Gust,
hearing, touching.  
   
1:03:03   miros...
   
1:03:05   auz,
   
1:03:07   pipăit.
   
1:03:08 Now, can you respond Acum, oare puteţi răspunde
all this together? la toate acestea, cumulat ?
   
1:03:13 You understand Îmi înţelegeţi întrebarea ?
my question?  
   
1:03:15 Understand the Vă rog să înţelegeţi
question first. întrebarea, mai întâi !
   
1:03:20 When you respond only with Atunci când răspunzi
one particular sense numai cu un anumit simţ,
   
1:03:26 in that response there în acel răspuns există
is division, breaking up. dezbinare, separare.
   
1:03:35 Right, sir? Corect, domnule ?
  Acum întrebăm:
   
1:03:37 Now, we are asking, can you respond Oare poţi răspunde...
wholly, with all your senses?  
   
1:03:40   integral, cu toate
  simţurile tale ?
   
1:03:49 Have you ever tried it, Aţi încercat vreodată
or is this something new? sau este ceva nou ?
   
1:03:57 Something new. Ceva nou.
   
1:04:00 Q:No, sir. - Nu, domnule.
K:You don't understand? - Nu înţelegeţi ?
   
1:04:03 Q:Yes. Nu înţelegeţi.
K:You don't understand.  
   
1:04:08 Q:All the senses... - Toate simţurile...
K:You haven't even listened. - Nici măcar n-aţi ascultat.
   
1:04:11 Understand the Înţelege întrebarea,
question first, sir. mai întâi, domnule !
   
1:04:15 We have so far responded Până acum am răspuns...
   
1:04:21 with one of the senses. numai cu unul dintre simţuri.
   
1:04:24 Right? Corect ?
   
1:04:26 We are saying, is there a Noi spunem: "Oare există
response with all the senses? un răspuns cu toate simţurile ?"
   
1:04:35 Q:Sir, it seems to me you Domnule, mi se pare că
are leading to something else. vă îndreptaţi către altceva.
   
1:04:38 The supra-sense Supra-simţul este simţul eului.
is the sense of I.  
   
1:04:41 K:No, no, absolutely... Nu, nu, absolut...
you have gone off! V-aţi depărtat de subiect !
   
1:04:44 Q:Have I? - Oare ?
K:Yes, sir. Forgive me. - Da, domnule, iartă-mă.
   
1:04:47 Q:Please put me up. - Vă rog să mă scuzaţi.
K:Can you look at the sea - Domnule, poţi privi marea...
   
1:04:51 - the sea - marea,
with all your senses:  
   
1:04:56 the tasting, the smelling, cu toate simţurile tale ?
the touching, the feeling,  
   
1:04:59 - with all of that? Cu gustul, cu mirosul,
  cu pipăitul, cu toate acelea ?
   
1:05:03 When you do that Când faci asta, nu există un
there is no centre centru din care să răspunzi, holistic.
   
1:05:06 from which you are  
holistically responding.  
   
1:05:11 I wonder if you've Mă întreb dacă aţi înţeles asta.
understood this.  
   
1:05:14 Q:We do that when we Facem asta când ne
are playing with a child. jucăm cu un copil.
   
1:05:18 K:You are off Este eronat exemplul cu copilul.
with the child!  
   
1:05:22 You don't even do it for yourself Nu o faceţi nici măcar pentru
and you talk about the child. voi, înşivă, şi vorbiţi despre copil.
   
1:05:29 Have you ever tried this? Aţi încercat asta vreodată ?
   
1:05:36 Q:Occasionally we see. Observăm ocazional asta.
   
1:05:38 K:Look at that tree, sir. Uitaţi-vă la acel pom, domnule !
Wait a minute. O clipă !
   
1:05:40 Look at that Observă acel copac frumos...
beautiful tree  
   
1:05:44 with all your senses: cu toate simţurile tale:
touch it, smell it, atinge-l, miroase-l, gustă-l.
   
1:05:47 taste it - you know,  
you can't, of course -  
   
1:05:50 but with the feeling Ştii că n-o poţi face, desigur, ci
of all that. ai doar senzaţia de-a o face, pe deplin.
   
1:06:01 Q:There is the complete Trecutul încetează să mai existe.
cessation of the past,  
   
1:06:04 actually there is only observation, De fapt, nu mai există decât
actually in the moment. observarea, numai momentul în sine.
   
1:06:08 In the moment there În acel moment nu
is only observation. există decât observarea.
   
1:06:20 Q:Sir, the use of one sense is still Domnule folosirea unui singur simţ este
conditioned by a central experience, condiţionată, încă, de o experienţă centrală
   
1:06:26 - you have just said, the centre - - tocmai aţi menţionat centrul -
so if you synthesise  
   
1:06:29 all of the senses, you will still be deci dacă sintetizaţi, cu toate simţurile,
conditioned by that centre. tot aţi fi condiţionat de acel centru.
   
1:06:33 K:Have you tried it, sir? Aţi încercat, domnule ?
   
1:06:44 Q:I've tried it and Am încercat şi
thought gets in the way. gândurile m-au împiedicat.
   
1:06:47 K:Ah, you can't, sir, Ah, domnule, nu puteţi
you can't try, do it, încerca, ci trebuie s-o faceţi
   
1:06:51 and you will find şi veţi descoperi
out thought does it. ce face gândirea.
   
1:06:54 Q:But... - Dar...
K:You see, sir. - Vedeţi, domnule...
   
1:06:59 You want to try something, vreţi să încercaţi un lucru
the other fellow is saying. la care se referă altcineva.
   
1:07:03 Don't try what the Nu încerca ceea
other fellow is saying, ce spune altcineva,
   
1:07:06 but see ci observă ceea ce faci tu,
what you are doing,  
   
1:07:09 that you are că răspunzi...
responding partially,  
   
1:07:12   parţial...
   
1:07:15 either hearing, seeing, fie auzind,
   
1:07:19 tasting, touching văzând, gustând,
- partially. pipăind - parţial.
   
1:07:21 I say, don't respond partially, but Eu spun să nu răspunzi parţial,
respond totally with all your senses.  
   
1:07:25   ci să răspunzi, pe deplin,
  cu toate simţurile tale.
   
1:07:30 Q:Sir, my difficulty is this: Domnule, problema mea este
you are right, it works. că aveţi dreptate, funcţionează.
   
1:07:35 However, I cannot conceptualise Cu toate acestea nu pot
it in your terms. conceptualiza termenii dumneavoastră.
   
1:07:41 K:No, I don't want... You see, Nu, nu vreau...
you have introduced concept.  
   
1:07:44   Vedeţi, aţi introdus
  noţiunea de concept.
   
1:07:47 That means you... Asta înseamnă că dumneavoastră...
   
1:07:49 Q:But I have said Dar am spus că
that it works, sir. funcţionează, domnule.
   
1:07:55 K:When you make a concept Atunci când enunţi
you are not listening. un concept, nu asculţi.
   
1:08:17 Have you given up Aţi renunţat la
your gandhism? "Gandhi-smul" vostru ?
   
1:08:20 Have you given up Aţi renunţat la principiile,
your principles, idealurile şi conceptele voastre ?
   
1:08:24 ideals, and concepts, Care toate sunt
which are all habits. Right? obiceiuri, nu-i aşa ?
   
1:08:29 Give one up easily. Renunţaţi la unul, cu uşurinţă.
  Încercaţi şi vedeţi ce se întâmplă.
   
1:08:31 Try, see what happens.  
   
1:08:32 Q:But, sir, when Dar, domnule, dacă
we give up concepts, renunţăm la concepte,
   
1:08:35 what you talk about we când vorbiţi despre asta
would just hear the sounds, nu auzim decât sunete,
   
1:08:39 we would not understand nu înţelegem la ce vă referiţi.
what you mean.  
   
1:08:41 K:I don't understand, Nu vă înţeleg, domnule.
sir, I can't hear you.  
   
1:08:43 Q:When we have Atunci când nu am
no concept, avea nici un concept,
   
1:08:46 what you talk would be ceea ce spuneţi n-ar fi decât
just sounds for our ears. simple sunete pentru urechile noastre.
   
1:09:02 K:One has explained Cineva a explicat,
very carefully cu foarte mare grijă...
   
1:09:06 how concepts are cum se formează conceptele,
formed, ideas are formed.  
   
1:09:09   cum se formează ideile.
   
1:09:13 The speaker makes Vorbitorul face o declaraţie...
a statement,  
   
1:09:17 and from that statement şi, din acea declaraţie,
you draw a conclusion. voi trageţi o concluzie.
   
1:09:22 You don't listen to the Nu ascultaţi declaraţia,
statement without conclusions. fără a trage concluzii.
   
1:09:26 Just listen. Ascultaţi numai !
   
1:09:30   E unul dintre obiceiurile noastre,
   
1:09:31 That's one of our habits, şi anume de-a asculta ceva anume
which is, you listen to something,  
   
1:09:35 instantly you form şi de-a enunţa imediat
an idea, a conclusion. o idee, o concluzie.
   
1:09:40 Now, break that habit, Acum, încălcaţi acel obicei...
which means: listen.  
   
1:09:45   ceea ce înseamnă să ascultaţi.
   
1:09:53 Now, I will make Acum voi face o declaraţie
a statement  
   
1:09:56 and please listen, don't şi vă rog s-o ascultaţi
make an abstraction of it, şi să n-o abstractizaţi,
   
1:10:02 an idea of it, or say, 'How să formulaţi idei din ea sau
am I to do it,' just listen. să ziceţi: "Oare cum s-o fac ?"
   
1:10:05   Ascultaţi numai !
   
1:10:08 Which is, when Şi anume...
sorrow ends completely  
   
1:10:10   atunci când suferinţa ia sfârşit...
   
1:10:14   pe deplin...
   
1:10:16 there is love. există iubire.
   
1:10:22 Don't draw a conclusion, don't Să nu trageţi o
say, 'What do you mean by sorrow, concluzie, să nu spuneţi:
   
1:10:25   "Ce înţelegeţi prin suferinţă,
  ce înţelegeţi prin final ?"
   
1:10:26 what do you mean by ending?' Înţelegeţi asta ?
- you follow? - all that...  
   
1:10:29 Just listen and find out Ascultaţi numai...
   
1:10:32   şi descoperiţi de ce
  formulaţi o concluzie...
   
1:10:34 why you form a conclusion, care este un obicei.
which is a habit.  
   
1:10:43 So, you have wandered away Deci, v-aţi îndepărtat
from the act of listening. de actul ascultării, în sine.
   
1:11:03 The question was put: Întrebarea a fost pusă:
can tradition,  
   
1:11:09 culture co-exist Oare tradiţia, cultura, pot
with a religious life? co-exista cu viaţa religioasă ?
   
1:11:16 We went into that Am abordat asta cu
very carefully. foarte mare atenţie.
   
1:11:22 We said, culture, Am spus cultura,
tradition tradiţia, nu pot exista...
   
1:11:26 cannot possibly exist într-o minte religioasă.
with a religious mind.  
   
1:11:38 If one is to find out what is truly Dacă cineva vrea să descopere ce
a religious life one must abandon înseamnă o viaţă religioasă, cu adevărat,
   
1:11:44 totally tradition, cineva trebuie să
  abandoneze complet tradiţia...
   
1:11:47 totally any form of orice formă de cultură,
culture as it is understood.  
   
1:11:50   aşa cum sunt ele înţelese.
   
1:11:54   Ceea ce înseamnă o minte liberă,
   
1:11:55 Which means a free mind, a mind o minte care nu este prinsă
that is not caught in Christianity, în capcana creştinismului,
   
1:12:01 in Buddhism, Hinduism, budismului, hinduismului, islamismului
Islam,  
   
1:12:04 or in some other sect sau a vreunei secte
and guru - none of that. sau a vreunui guru,
   
1:12:07   în nici una dintre ele.
   
1:12:09 That means total freedom. Asta înseamnă libertate deplină.
   
1:12:14 And in that freedom there Şi în acea libertate există
is tremendous energy o energie extraordinară,
   
1:12:19 because there is no conflict, fiindcă nu există
no struggle, nothing. conflict, luptă, nimic.
   
1:12:24 Right, sirs. În regulă, domnilor.