Krishnamurti Subtitles

O acţiune care nu este rezultatul gândirii

Madras (Chennai) - 1 January 1979

Public Talk 20:01   O ACŢIUNE CARE NU ESTE
  REZULTATUL GÂNDIRII
   
1:31 I hope you will not think Sper că nu mă veţi
me rude or impolite considera fără maniere
   
1:35   sau nepoliticos
   
1:38 if I ask you dacă vă întreb...
with due courtesy  
   
1:41   cu politeţea de rigoare...
   
1:45 why you are here. de ce vă aflaţi aici.
   
1:50 What is the reason? Care este motivul ?
   
1:55 What made you come to Ce v-a făcut să veniţi,
listen to this speaker? să ascultaţi acest vorbitor ?
   
2:04 Is it out of curiosity, Oare aţi venit
  numai din curiozitate...
   
2:10 is it out of old habit... poate din cauza
  unui vechi obicei...
   
2:43 Is it out of old habit, Oare aţi venit din
  cauza unui vechi obicei...
   
2:50 out of some dintr-o...
illusory desire?  
   
2:53   oarecare dorinţă iluzorie ?
   
2:58 Or, have you come, Sau...
if one may ask,  
   
3:00   aţi venit, dacă vă pot întreba...
   
3:05 with a serious intent cu o intenţie serioasă...
   
3:13   pentru...
   
3:14 to hear what the a auzi ceea ce are
speaker has to say de spus vorbitorul...
   
3:21 and whether it has value, şi dacă are vreo valoare...
   
3:26 any meaning in vreo semnificaţie, în
one's daily life? viaţa cotidiană a cuiva ?
   
3:32 And if you discover Şi, dacă descoperiţi,
for yourself de unii singuri...
   
3:40 what the speaker că ceea ce spune vorbitorul...
is saying  
   
3:45 either true or false este adevărat sau fals...
   
3:48 - if it is false, then you dacă este fals, atunci, fireşte,
will naturally put it aside, că veţi da totul la o parte...
   
3:56   dar, dacă este adevărat...
   
3:57 but if it is true, sane, raţional,
logical, reasonable,  
   
4:01   logic,
   
4:03   rezonabil,
   
4:06 then you will obviously atunci, evident, din
either intellectually, punct de vedere intelectual,
   
4:11 which is verbally, accept ceea ce înseamnă teoretic,
   
4:14   veţi accepta...
   
4:17 and do nothing about it. şi nu veţi face
  nimic în privinţa asta.
   
4:21 But whereas if you Dar, nu veţi accepta,
do not merely accept pur şi simplu, ceea ce...
   
4:29 intellectually s-a afirmat, la modul teoretic,
what is being said,  
   
4:33 and if you accept it with şi, dacă acceptaţi asta cu inima,
all your heart and mind, mintea, cu întreaga voastră fiinţă...
   
4:36 with your total being, atunci, fireşte că veţi
  face ceva în privinţa asta...
   
4:40 then you will naturally atunci, fireşte...
do something about it,  
   
4:46 then you will naturally că vă veţi schimba viaţa,
change your life radically.  
   
4:51   radical.
   
4:55 Because that is what Fiindcă despre asta vorbim...
we are talking about -  
   
4:59 the total transformation transformarea totală a oamenilor,
of man, which is you.  
   
5:03   care sunteţi voi.
   
5:08 And that is important, Şi asta este ceva important
   
5:11 because any new culture, fiindcă...
   
5:13   orice cultură nouă...
   
5:17 because the old cultures throughout - fiindcă vechile culturi din
the world are dying, or decaying, lumea întreagă sunt pe moarte
   
5:22 or beginning to degenerate sau decad sau
  încep să degenereze -
   
5:26 - a new culture can o nouă cultură poate lua fiinţă
only come into being  
   
5:29 when there are numai atunci când există, de fapt,
really profoundly oameni religioşi, profund serioşi,
   
5:34 serious religious people,  
   
5:37 non-sectarian, - nu sectanţi -
   
5:42 who do not belong care nu aparţin
to any society, nici unei societăţi,
   
5:45 to any group, to any guru, nici unui grup,
to any particular religion,  
   
5:52 because religions nici unui guru, nici
as they are, unei religii anume...
   
5:55 have no meaning fiindcă religiile, aşa cum
whatsoever. sunt, nu au nici un pic de sens.
   
5:58 So, one asks, if I Deci, vă întreb, dacă se poate...
may, with courtesy,  
   
6:03   cu politeţe...
   
6:05 why you are here. de ce sunteţi aici.
   
6:10 I think you should Cred că ar trebui să
know why you are here. ştiţi de ce vă aflaţi aici.
   
6:16 Whether you are adding Fie adăugaţi încă o iluzie,
one more illusion  
   
6:19 to the already illusory la viaţa deja iluzorie
life that one leads, pe care o duce cineva...
   
6:26 do you understand? - Înţelegeţi ? -
   
6:30 Whether you are making what the fie transformaţi ceea ce
speaker is saying into an illusion, afirmă vorbitorul într-o iluzie,
   
6:36 into a make-belief, într-o falsă credinţă,
into a theory,  
   
6:38   într-o teorie.
   
6:41 and being theoretical, Şi, fiind ceva teoretic...
which has very little value.  
   
6:45   are prea puţină valoare.
   
6:48 So, if one may ask, Deci...
   
6:54 why you have dacă se poate întreba:
taken the trouble  
   
6:58 to come and listen De ce v-aţi mai deranjat să
to the speaker. veniţi şi să-l ascultaţi pe vorbitor ?
   
7:05 Can you find Puteţi descoperi, de unii singuri,
out for yourself  
   
7:08 why you are here? de ce vă aflaţi aici ?
   
7:18 And if you do find out, Şi, dacă descoperiţi...
   
7:24 that is, if you are Adică, dacă sunteţi
honest to yourself cinstiţi cu voi înşivă
   
7:28 and not slightly demented, şi nu puţin cam nebuni...
   
7:33 slightly neurotic, puţin cam nevrotici...
   
7:37 slightly hoping for speraţi, oarecum, că se
some miracle to happen va întâmpla vreun miracol...
   
7:43 that will bring că se va produce o revoluţie,
about a revolution,  
   
7:46 psychological o revoluţie psihologică
revolution in society, în societate,
   
7:50 so that you will astfel încât să vă liniştiţi,
be comfortable,  
   
7:53 you will have să aveţi case frumoase
nice houses  
   
7:55 and everything financially, şi să fiţi, din punct de vedere
physically secure. financiar, fizic, în siguranţă deplină.
   
8:01 Then if you have come with that Atunci, dacă că veţi atinge
purpose, you will be deluded. acel scop, atunci veţi fi înşelaţi,
   
8:04 You will be deceived. veţi fi păcăliţi.
   
8:07 But whereas, Dar, dacă aţi venit...
if you have come  
   
8:14 with a serious intent, cu o intenţie serioasă...
   
8:18 and with that atunci acea intenţie serioasă
serious intent  
   
8:21 there must also go trebuie să meargă, de asemenea, mână-n
hand in hand with it mână, cu calitatea de a fi sceptici...
   
8:26 a quality of scepticism,  
   
8:35 a quality that questions, cu calitatea de a contesta...
   
8:40 that demands an answer, care solicită un răspuns...
   
8:46 not from the speaker, nu de la vorbitor,
   
8:48 but the very ci însăşi provocarea
challenge that you ask, pe care o lansaţi,
   
8:52 that you put to yourself, la care vă supuneţi...
   
8:56 that challenge demands acea provocare solicită
an answer from yourself. un răspuns de la voi înşivă.
   
9:04 I think it is Cred că este
important for us important, pentru noi...
   
9:09 when the world is când lumea se face bucăţi,
going to pieces,  
   
9:13 there is such anarchy, când există o asemenea anarhie...
   
9:19 when everything când totul se prăbuşeşte
around us is crumbling, în jurul nostru...
   
9:24 it behoves us as este de datoria noastră,
serious people,  
   
9:32 to know what it ca oameni serioşi...
is that we want,  
   
9:34 what it is să ştim ce anume vrem,
that we are seeking. să ştim ce anume căutăm.
   
9:40 Most of us seek Majoritatea dintre noi...
physical security  
   
9:43   căutăm o siguranţă fizică...
   
9:47 - money, job, bani...
   
9:51   slujbă...
   
9:54 a certain o anumită siguranţă...
physical security;  
   
10:00   fizică.
   
10:02 and there are others Şi există alţii...
   
10:05 who don't care so much cărora nu prea le
for physical security pasă de siguranţa fizică,
   
10:11 but they want psychological dar doresc o siguranţă
security, inward security, psihologică, lăuntrică...
   
10:18 and in the search of that şi, în căutarea acelei siguranţe,
security they fall into many traps:  
   
10:22   cad în multe capcane:
   
10:31 the do-gooders, ale binefăcătorilor...
   
10:37 the social workers, ale asistenţilor sociali...
   
10:42 the narrow ale sectele mărginite, locale...
parochial sects,  
   
10:50 into a false sense of meditations, într-o senzaţie de
and so on, and on, and on. falsă meditaţie ş.a.m.d.
   
10:56 There are a great Există o mulţime de
many traps around us. capcane în jurul nostru.
   
11:02 So we must ask ourselves, Deci trebuie să ne
if I may suggest, întrebăm, noi înşine,
   
11:05   dacă pot sugera asta...
   
11:09 what it is that we ce anume încercăm să căutăm...
are trying to seek,  
   
11:13 what it is that we want, ce anume dorim,
   
11:15 what it is that our ce anume solicită inimile
hearts and minds demand. şi minţile noastre.
   
11:31 As we were Aşa cum spuneam ieri...
saying yesterday,  
   
11:37 if you have followed it and dacă aţi urmărit asta şi dacă
if I may go back to it a little, pot reveni puţin asupra ei,
   
11:42 because we will continue with fiindcă vom continua
what we were going into yesterday, ceea ce am abordat ieri...
   
11:49 we were saying spuneam...
that action  
   
11:54 is part of life, că acţiunea face
  parte din viaţă...
   
11:59 the doing, făcutul...
   
12:04 the doing, the făcutul, acţiunea,
action in our daily,  
   
12:09 everyday, în viaţa noastră
troublesome life. cotidiană, chinuitoare.
   
12:21 And we were pointing out, Şi noi subliniam...
   
12:28 action born of knowledge că acţiunea născută
  din cunoaştere...
   
12:34 must always be limited. trebuie să fie
  întotdeauna limitată.
   
12:41 Right? Corect ?
   
12:44 Because knowledge Deoarece cunoaşterea
is the past, reprezintă trecutul...
   
12:48 and when we act with şi când acţionăm purtând
that burden of the past acea povară a trecutului...
   
12:55 then such actions atunci asemenea
are incomplete, acţiuni sunt incomplete,
   
12:59 limited, fragmentary. limitate, fragmentate.
   
13:05 And is there a Şi oare există un
different kind of action, gen diferit de acţiune,
   
13:10 which is not fragmentary, care nu este fragmentată,
   
13:13 which has no regrets, care nu creează regrete...
   
13:17 which has no sense care nu generează
of incompleteness? senzaţia de neîmplinire ?
   
13:25 And we were saying Şi noi spuneam că există
there is such action, o asemenea acţiune...
   
13:30 that is, to have total şi anume să ai o intuiţie deplină
insight into the problem. asupra problemei în cauză.
   
13:38 We explained - if you do Am explicat...
not mind hearing it again -  
   
13:41   - dacă nu vă deranjează
  să ascultaţi din nou -
   
13:48 that all our că întreaga noastră
daily activity activitate cotidiană...
   
13:54 is either based on a principle, se bazează fie pe un principiu,
or an ideal, or a memory. fie pe un ideal, fie pe o amintire.
   
14:03   Observaţi asta, în voi înşivă !
   
14:04 See it in yourself, Eu nu fac decât să descriu,
I am only describing,  
   
14:10 but the description dar descrierea nu este...
is not the described.  
   
14:21 Right? descrierea nu este acelaşi
  lucru cu obiectul descris.
   
14:23 Right, sir? Corect ?
   
14:25 The word is not the thing. Corect, domnule ?
  Cuvântul nu este lucrul în sine.
   
14:30 So I may describe, Deci, poate că descriu...
   
14:32 but what is described  
   
14:35 is not that which is dar ceea ce este descris nu
actually taking place. este ceea ce se întâmplă, de fapt.
   
14:42 So, don't let us be Deci, să nu ne lăsăm
deceived by the description. păcăliţi de descriere.
   
14:48 But the description might Dar, descrierea v-ar putea ajuta să
help you to observe observaţi ceea ce se întâmplă, de fapt...
   
14:52 what is actually  
taking place,  
   
14:57 knowing that the ştiind că acel cuvânt
word is not the thing. nu este lucrul în sine.
   
15:08 Right? Corect ?
   
15:14 If most of us are seeking Dacă majoritatea dintre noi
psychological security, căutăm o siguranţă psihologică...
   
15:21 which apparently is the human ceea ce se pare că
endeavour, the human struggle, este năzuinţa umană,
   
15:28 in our relationship lupta umană...
with each other,  
   
15:31 however intimate în relaţiile noastre reciproce,
or not intimate, oricât de intime ar fi sau nu...
   
15:36 this desire, this această dorinţă,
urge, this compulsion,  
   
15:38   acest impuls,
  această constrângere...
   
15:42 to find a deep abiding de a descoperi o siguranţă
  psihologică profundă, permanentă,
   
15:46 psychological security care nu poate fi
which can never be disturbed, periclitată niciodată...
   
15:55 which is totally care este integrală,
complete in itself, prin ea însăşi...
   
16:00 that is what asta este ceea ce
most of us want. majoritatea dintre noi dorim.
   
16:03 I do not know if you have not Nu ştiu dacă n-aţi
examined yourself and if you have, examinat singuri asta.
   
16:07   Şi, dacă aţi făcut-o,
  psihologic, lăuntric,
   
16:09 psychologically, inwardly atunci asta e ceea ce ne dorim.
- that is what we want.  
   
16:15 Isn't that so? Nu-i aşa ?
   
16:21 And we have Şi...
never questioned  
   
16:26 if there is such security. nu am pus niciodată sub semnul întrebării
  dacă există o asemenea siguranţă.
   
16:33 In the search for this În căutarea noastră a
psychological security siguranţei psihologice...
   
16:38 thought has brought gândirea...
about all the gods.  
   
16:42   a produs toţi zeii.
   
16:48 In them we have invested În ei am investit dorinţa
our urge to find security. noastră de a descoperi siguranţă.
   
16:55 Right? Corect ?
   
16:57 The gods, the rituals, În zei, în ritualuri,
all the whole circus  
   
17:03 that goes on in tot acel circ care continuă
the name of religion în numele religiei...
   
17:07 - there we try în asta am încercat să
to find security. descoperim siguranţă.
   
17:12 And is there security Şi oare există siguranţă în toate lucrurile
in all the things care au fost concepute de gândire ?
   
17:16 that thought Corect ?
has put together?  
   
17:23 Right? Vă rog...
   
17:27 Please, this is a asta este o provocare pentru voi.
challenge to you.  
   
17:34 You have to respond. Trebuie să-i daţi răspuns.
   
17:38 You cannot all of you respond, Nu puteţi răspunde cu
that would be impossible, toţii, asta ar fi imposibil
   
17:43 but you can respond dar vă puteţi răspunde
to yourself. în sinea voastră.
   
17:49 This challenge Această provocare
is put before you, vă este pusă în faţă
   
17:53 and you have şi trebuie să-i daţi un răspuns
to answer it  
   
17:56 and not evade it, şi nu s-o evitaţi.
and if you evade it,  
   
17:58   Iar, dacă o evitaţi...
   
18:01 then the consequence of that atunci consecinţele acelei
evasion, of that avoidance, evitări, ale acelei sustrageri,
   
18:07 leads to further conduc la o altă iluzie,
illusion, further misery. la o altă suferinţă.
   
18:12 Obviously. Evident.
   
18:17 Whereas if you face Pe când, dacă faceţi
this challenge faţă acestei provocări...
   
18:23 and find out for oneself atunci descoperiţi...
   
18:25   voi înşivă...
   
18:29 whether there's dacă există o
security psychologically, siguranţă psihologică...
   
18:35 or is all psychological sau întreaga siguranţă
security an illusion. psihologică este o iluzie.
   
18:48 I mean by that Prin acel cuvânt,
word 'illusion,' "iluzie", înţeleg...
   
18:57 in the course of că în timpul
sensory perception, percepţiei senzoriale...
   
19:04 when that perception atunci când acea percepţie
is coloured este nuanţată de o credinţă...
   
19:07 by a belief, by a hope, de o speranţă...
   
19:12 by an unconscious desire, de o dorinţă inconştientă...
   
19:17 then that which is atunci ceea ce se
brought about is illusion. produce este o iluzie.
   
19:25 Have you followed all this? Aţi urmărit toate acestea ?
   
19:29 I doubt it. Mă îndoiesc.
   
19:35 We said, our minds are filled Am afirmat că minţile noastre
with a great many illusions. sunt pline cu o mulţime de iluzii.
   
19:43 We have physical Avem o siguranţă
security, some of us, fizică, unii dintre noi...
   
19:49 and the vast majority şi marea majoritate a omenirii
of mankind are prea puţină siguranţă fizică.
   
19:52 has very little  
physical security  
   
19:57 - that is another story. Asta este o altă poveste,
We won't go into that, pe care n-o vom aborda,
   
20:00 why man has de ce oamenii au produs această dezbinare
brought about extraordinară dintre săraci şi bogaţi...
   
20:02 this extraordinary division  
between poverty and riches,  
   
20:08 and every kind of... şi nici un fel de...
   
20:12 physical revolution revoluţie fizică nu a
has not solved it. rezolvat această problemă.
   
20:18 Perhaps there is a Poate că există o
way of solving it, cale de-a o rezolva,
   
20:21 which we might pe care poate că o
discuss later on, vom discuta mai târziu...
   
20:24   dar pe moment nu o vom discuta,
   
20:25 but for the moment we are nu vom aborda acest subiect.
not discussing, going into that.  
   
20:31 We are saying, Noi afirmăm...
   
20:34 an action born că o acţiune născută din...
out of knowledge  
   
20:40   cunoaştere...
   
20:45 knowledge being that cunoaştere fiind
which we have accumulated, ceea ce am acumulat,
   
20:49 both biologically as atât biologic, cât şi psihologic,
well as psychologically,  
   
20:54 when that action is born atunci când acea acţiune se naşte,
   
20:57 from that which has already din ceea ce am experimentat deja,
been experienced, known,  
   
21:01   din ceea ce am cunoscut,
   
21:03 that action must inevitably acea acţiune trebuie, inevitabil,
lead to further illusion. să conducă tot la o iluzie.
   
21:11 And we were saying Şi...
   
21:12   noi afirmam...
   
21:15 that there is an action, că există o acţiune...
   
21:20 as we pointed aşa cum am subliniat ieri
out yesterday,  
   
21:22 and if you have seriously şi, dacă v-aţi
thought about it, gândit serios la ea,
   
21:26 there is an action există o acţiune...
   
21:29 which is not the care nu este rezultatul gândirii.
outcome of thought.  
   
21:44 All right? În regulă ?
   
21:47 May I go on? Pot continua ?
   
21:53 I don't know how Nu ştiu cât de mult înţelegeţi.
much you understand.  
   
21:57 I really would like Chiar mi-ar plăcea
to communicate this, să pot comunica asta...
   
22:03 not merely verbally, nu numai la modul
intellectually, verbal, teoretic...
   
22:07 but really out of one's heart, ci, realmente, să comunic altcuiva,
one's whole being, to communicate din adâncul inimii, din întreaga fiinţă,
   
22:14 to another that there is că există un mod
a different way of living diferit de a trăi...
   
22:20 in which there în care nu există conflict...
is no conflict,  
   
22:24 no pain, no sorrow, nu există durere, suferinţă...
no fear,  
   
22:28   nu există teamă...
   
22:32 and a quality şi...
of intelligence  
   
22:37 that is totally, există o anumită calitate a raţiunii,
completely secure. care se simte, pe deplin, în siguranţă.
   
22:47 But to find that way Dar, pentru a descoperi
of living acel mod de a trăi,
   
22:52 one must attend, cineva trebuie să fie activ...
   
22:55 one must give cineva trebuie să dea
attention to it. atenţie acestei probleme.
   
23:12 Are you all comfortable? Vă simţiţi, cu toţii, confortabil ?
   
23:15 Yes? Da ?
   
23:26 Because if you are not comfortable, Fiindcă, dacă nu vă simţiţi
you won't be able to attend. confortabil, nu veţi putea să fiţi atenţi.
   
23:31 Right? Corect ?
   
23:34 Because we are going to talk Fiindcă vom discuta despre
about this quality of attention, această calitate a atenţiei...
   
23:39 and then we'll go, şi apoi vom continua
as we go along. să aprofundăm subiectul.
   
23:46 Most of us know Majoritatea dintre
what concentration is. noi cunoaştem...
   
23:51   ce anume este concentrarea.
   
23:56 Every schoolboy is Fiecare şcolar este învăţat
taught to concentrate cum să se concentreze,
   
24:00 on a book or asupra unei cărţi,
something or other, asupra uneia sau alteia,
   
24:04 so that he applies his astfel încât să-şi focalizeze
mind to a particular thing, mintea pe un anumit lucru...
   
24:12 resisting all opunând rezistenţă
other invasion, oricărei distrageri...
   
24:18 all movement of thought, întregii activităţi a gândirii,
resisting all movement of thought,  
   
24:23   opunând rezistenţă
  întregii activităţi a gândirii
   
24:26 and concentrate. şi concentrându-se.
   
24:28 You know this, don't you? Ştiţi asta, nu-i aşa ?
This is obvious.  
   
24:31   E ceva evident.
   
24:36 And the more that you can Şi...
   
24:40   pe măsură ce se poate
  concentra tot mai mult,
   
24:43 totally concentrate fără nici o interferenţă
without any interference din partea altor...
   
24:47 of other activities activităţi ale gândirii,
of thought,  
   
24:53 one thinks one has cineva crede că a
achieved something. realizat ceva anume.
   
25:00 We are saying Noi spunem că atenţia nu are absolut
attention is nothing nimic de-a face cu concentrarea.
   
25:03 whatsoever to do În regulă ?
with concentration.  
   
25:11 All right? Examinează critic ceea
  ce s-a spus, domnule !
   
25:16 Examine it, sir, critically examine Nu accepta !
what is being said. Don't accept.  
   
25:24 Don't swallow hook, Nu înghiţi...
line, and the rest of it.  
   
25:27   cârligul, undiţa şi toate celelalte.
   
25:31 Find out if what the speaker Descoperă dacă ceea ce spune
is saying is correct or not, vorbitorul este corect sau nu...
   
25:38 correct being accurate, corect însemnând exact...
   
25:45 precise, precis...
   
25:49 not vague, romantic, nu ceva vag,
nonsensical.  
   
25:51   romantic,
   
25:53   lipsit de sens.
   
26:00 Concentration emphasises, Concentrarea...
   
26:05   pune accent...
   
26:07 gives importance acordă...
   
26:10   importanţă...
   
26:13 to a particular unei anumite
activity of thought. activităţi a gândirii.
   
26:20 Right? Corect ?
   
26:23 Whereas attention is not Pe când atenţia...
the product of thought.  
   
26:27   nu este produsul gândirii.
   
26:41 Just play with it. Jucaţi-vă cu noţiunea asta !
   
26:43 Don't accept it. N-o acceptaţi, ci doar analizaţi-o.
Just look at it.  
   
26:46 Because Fiindcă...
   
26:51 most of us know majoritatea dintre noi
what is inattention. ştim ce este neatenţia.
   
26:58 When you are listening Atunci când
to the speaker, ascultaţi vorbitorul...
   
27:03 you listen for îl ascultaţi timp de
a minute or two, un minut sau două
   
27:06 or perhaps less than that, sau poate chiar mai puţin de atât,
   
27:09 and your thoughts wander iar gândurile voastre
away to something else, cutreieră prin alte părţi...
   
27:15 and you try to pull şi încercaţi să vi le
it back and listen. readunaţi şi să ascultaţi.
   
27:20 Aren't you doing that? Nu asta faceţi ?
   
27:29 (Laughs) Dumnezeule !
Good lord!  
   
27:35 So your mind is chattering, Deci mintea voastră flecăreşte
and occasionally  
   
27:40 the chattering stops şi, ocazional, flecăreala încetează
and you attend, you listen. şi sunteţi atenţi, ascultaţi.
   
27:48 But most of the time Dar, în majoritatea timpului,
it's constant activity, există o activitate constantă...
   
27:56 and in that constancy şi, în acea persistenţă...
there's a particular demand  
   
28:01   se manifestă o anumită cerinţă,
   
28:04 made by circumstances, creată de anumite
or by yourself circumstanţe sau de voi înşivă,
   
28:07 to apply, concentrate de...
on a particular activity,  
   
28:09   a te focaliza...
   
28:11   a te concentra pe
  o anumită activitate...
   
28:17 and resist all other şi de a opune rezistenţă
activity of thought. oricărei alte activităţi a gândirii.
   
28:25 You are following all this? Urmăriţi toate acestea ?
Right, sir? Corect, domnule ?
   
28:30 If you understand Dacă înţelegeţi
this movement această dinamică...
   
28:34 that thought în care gândirea...
   
28:44 is bringing about implică atenţia,
  într-o anumită măsură,
   
28:46 a quality of concentrarea într-o
concentration, anumită măsură...
   
28:53 and that very thought is atunci exact acea gândire
moving away in other directions se deplasează în alte direcţii...
   
29:01 - right? - - Corect ? -
   
29:03 and there is an şi atunci există un
urge, a compulsion impuls, o strădanie,
   
29:07 to hold the thought in de a menţine gândirea
a particular direction. pe un anumit făgaş.
   
29:11 Right? Corect ?
   
29:13 This is what is generally Asta este ceea ce se
called concentration. numeşte, de regulă, concentrare.
   
29:19 Attention Atenţia...
- to attend -  
   
29:22   participarea...
   
29:26 in that attention, în acea atenţie, dacă
if you really attend, participi, cu adevărat,
   
29:30 there is no centre from nu există nici un centru din
which you are attending. care să se manifeste atenţia.
   
29:37 Right? Corect ?
You all look so puzzled.  
   
29:38   Arătaţi, cu toţii, atât de derutaţi.
   
29:44 Sir, because it is Domnule...
important to understand this,  
   
29:48   este important
  să înţelegi asta...
   
29:54 because attention fiindcă există atenţia...
and inattention,  
   
29:58   şi neatenţia,
   
30:00 - there are the two există două lucruri cu
things we have to face. care trebuie să te confrunţi.
   
30:04 Right? Corect ?
Are you following?  
   
30:06   Mă urmăriţi ?
   
30:08   Oare comunicăm ?
   
30:10 Am I communicating Oare comunic ceva
something or not at all? anume sau absolut nimic ?
   
30:14 Tant pis. Cu atât mai rău.
   
30:28 You see, have you Vedeţi...
ever given attention,  
   
30:30   aţi acordat vreodată atenţie,
   
30:35 with your mind, with your cu mintea, cu inima, cu nervii
heart, with your nerves, voştri, cu întreaga voastră fiinţă,
   
30:38 with your whole unui anumit lucru...
being, to something  
   
30:43 in which there's care să nu prezinte nici o...
no otherness,  
   
30:46   asemănare cu altceva...
   
30:50 in which there is no sense în care să nu existe
of deviation or distraction? senzaţia devierii...
   
30:55   sau a distragerii atenţiei ?
   
31:00 So, there are three Deci sunt implicate trei lucruri:
things involved:  
   
31:03 concentration, concentrarea,
distraction, and attention.  
   
31:05   distragerea atenţiei
   
31:07   şi atenţia.
   
31:10 Right? Corect ?
   
31:12 Most of us, when we Majoritatea dintre noi,
are concentrating, atunci când ne concentrăm,
   
31:16 are afraid ne temem de distragerea atenţiei.
of distraction.  
   
31:20 Right? Corect ?
   
31:23 I wish we could talk to Mi-aş dori...
each other quietly like this.  
   
31:26   să putem conversa
  în tăcere, ca acum.
   
31:33 Now, is there a Acum, oare există vreo
distraction at all? distragere a atenţiei ?
   
31:42 Perhaps thought itself Poate că gândirea,
is a distraction. însăşi, este o distragere.
   
31:51 I'm going to show it Vă voi demonstra
to you in a minute. asta, într-o clipă.
   
31:58 When you say there Atunci când spui că există
is a distraction, o distragere a atenţiei...
   
32:03 that implies thought asta implică faptul
  că gândirea s-a hotărât...
   
32:06 has made up să acorde atenţie...
its mind to pay,  
   
32:16 concentrate on a să se concentreze
particular object. asupra unui anumit subiect.
   
32:19 And when there is any other kind Şi, atunci când există orice
of movement away from that, fel de abatere de la asta,
   
32:25 that movement is acea abatere e numită
called a distraction. o distragere a atenţiei.
   
32:28 Right? Corect ?
   
32:30 Now, is that a distraction? Acum, oare aia este o distragere ?
   
32:35 We are saying there Noi afirmăm că nu există
is no distraction. nici o distragere a atenţiei.
   
32:43 Right? Corect ?
   
32:48 Because, it is thought - please Fiindcă gândirea - Vă rog să ascultaţi ! -
listen - it is thought that has said, exact gândirea este cea care a spus:
   
32:52 'I must concentrate "Trebuie să mă concentrez
on that,' asupra acelui lucru !"
   
32:56 but that very dar tocmai acea gândire
thought is moving away se abate în altă direcţie...
   
33:00 in another direction,  
   
33:03 and that is şi asta este numită
called distraction. distragere a atenţiei.
   
33:07 But is it a distraction, Dar oare este o distragere ?
   
33:09 because the thought has Fiindcă gândirea a...
pinpointed in a certain direction,  
   
33:13   indicat într-o anumită direcţie
   
33:17 and that very thought şi exact acea gândire
is moving away from that. se abate de la ea.
   
33:22 And that is generally Şi asta se numeşte, de
called a distraction. regulă, o distragere.
   
33:26 Right? Corect ?
   
33:28 Why do you call De ce o numiţi
it a distraction? distragere a atenţiei ?
   
33:34 It is still the Este tot o activitate a gândirii.
movement of thought.  
   
33:39 Right? Corect ?
   
33:41 So, any movement Deci, orice
of thought activitate a gândirii...
   
33:47 is another distraction. este o altă distragere a atenţiei.
   
33:53 I wonder if you get this. Mă întreb dacă pricepeţi asta.
   
33:55 No, you don't. Nu, n-o faceţi.
   
33:59 So, what we are Deci ceea ce încercăm să arătăm
trying to point out is  
   
34:04 that there are two este faptul că există
qualities of the mind: două stări ale minţii:
   
34:11 inattention in which neatenţia, în care nu
there is no attention, există nici un fel de atenţie
   
34:15 which is inattention, şi atenţia.
and attention.  
   
34:20 Right? Corect ?
   
34:24 And to be aware Şi...
of inattention  
   
34:32 is to be attentive să fii conştient de neatenţie
  înseamnă să fii atent...
   
34:36 in which there activitate în care
is no distraction. nu există distragere.
   
34:39 You get it? V-aţi prins ?
   
34:41 I wonder if you Mă întreb dacă înţelegeţi asta.
understand this.  
   
34:45 Because we are always Fiindcă întotdeauna ne
struggling between the two: zbatem între cele două:
   
34:49 inattention and attention neatenţie şi atenţie
   
34:51 - and that takes şi asta ne consumă
all our energy. întreaga energie.
   
34:58 In meditation, În meditaţie, de exemplu, despre
for example, care nu este momentul să vorbim acum,
   
34:59 which is not the moment aceasta este bătălia
to talk about now, care se poartă:
   
35:02 this is the battle that is să fii complet atent...
going on: to be totally attentive  
   
35:08   şi, o secundă mai târziu...
   
35:09 and a second later - complet...
completely not attentive.  
   
35:15   neatent.
   
35:17 Right? Corect ?
   
35:20 Now, we are saying Acum, noi afirmăm că neatenţia...
the inattention  
   
35:26 is not a distraction, nu este o distragere...
   
35:30 but to be aware of dar să fii conştient de acea...
that lack of attention,  
   
35:33   lipsă de atenţie,
   
35:36 to be aware that you are not să fii conştient de
attending, that is good enough. faptul că nu eşti atent,
   
35:40   este suficient de bine.
   
35:41 You understand? I wonder Înţelegeţi ?
if you understand this.  
   
35:43   Mă întreb dacă înţelegeţi asta.
   
35:48 So that your mind is Astfel încât mintea ta să
never in conflict, nu fie niciodată în conflict...
   
35:57 because conflict deoarece conflictul
is a wastage of energy. este o risipă de energie.
   
36:05 So we are coming back. Deci revenim la subiect.
   
36:08 Now we have explained Acum, că am explicat
what attention is, ce anume este atenţia,
   
36:12 not explained, - nu că am explicat-o, ci am
the fact of attention. subliniat realitatea atenţiei -
   
36:16 That when there atunci, când există atenţie,
is attention  
   
36:20 there is no centre from nu există nici un centru din
which you're attending care să izvorască atenţia...
   
36:25 as there is in aşa cum există în concentrare,
concentration,  
   
36:28 which then has what care, atunci, este ceea ce
you call distractions. numiţi distragere a atenţiei...
   
36:35 Whereas there is attention în timp ce există atenţie
   
36:38 and there is inattention. şi există neatenţie.
   
36:43 When one is aware of Când cineva este conştient
not being attentive, de faptul că nu este atent,
   
36:50 that very awareness tocmai acea conştientizare
is attention, înseamnă atenţie...
   
36:55 in which there is no în care nu mai există
distraction whatsoever. nici un fel de distragere.
   
37:00 I wonder if you get this. Mă întreb dacă aţi priceput asta.
   
37:02 Got it, sir? V-aţi prins, domnule ?
   
37:05 Even verbally have Măcar verbal aţi priceput ?
you got it?  
   
37:09 Intellectually? Teoretic ?
   
37:12 Which is nothing at all, Ceea ce nu înseamnă mai nimic,
but at least it is a whisper. dar măcar există o speranţă.
   
37:22 Now, will you so attend Acum, oare veţi
without concentration, fi atât de atenţi...
   
37:27   fără concentrare...
   
37:30 without effort, fără efort,
to what is being said?  
   
37:32   la ceea ce se spune ?
   
37:39 That is, that there Asta înseamnă că nu
is no distraction. există nici o distragere.
   
37:44 You may attend, listen for Poate că eşti atent,
a minute and wander off, asculţi pentru o clipă
   
37:47   şi apoi te abaţi de la subiect...
   
37:51 and be aware that şi eşti conştient de faptul
you are wandering off. că te abaţi de la subiect.
   
37:55 That very awareness of Tocmai acea conştientizare a abaterii
wandering off is attention. de la subiect înseamnă atenţie.
   
38:00 Right? Corect ?
   
38:03 Got it, sir? V-aţi prins, domnule ?
   
38:10 We were saying yesterday, Noi afirmam ieri...
   
38:16 all life is action, că întreaga viaţă
  înseamnă acţiune.
   
38:20 whether you are sitting in Fie că staţi într-o peşteră
a Himalayan cave as a hermit, din Himalaya, ca un pustnic
   
38:25 or in a monastery, sau într-o mănăstire...
   
38:30 or living an ordinary life. sau duceţi o viaţă obişnuită,
   
38:34 Life, the whole of viaţa, întreaga existenţă,
existence, is action, înseamnă acţiune...
   
38:40 as whole of life aşa cum întreaga viaţă
is relationship. înseamnă relaţii umane.
   
38:44 Relationship is action. Relaţia înseamnă acţiune.
   
38:52 And our actions, Şi...
as they are now,  
   
38:54   acţiunile noastre, aşa
  cum sunt ele acum,
   
38:58 politically, religiously politice,
- in every way -  
   
39:00   religioase
   
39:02   - de orice natură -
   
39:04 such action breeds asemenea acţiuni generează
further misery, şi mai multă suferinţă,
   
39:08 further confusion, mai multă confuzie,
further sorrow, mai multă durere,
   
39:11 which is what is happening ceea ce se şi întâmplă
politically if you observe, politic, dacă sesizaţi,
   
39:15 which is what is ceea ce se şi întâmplă în religie,
happening religiously,  
   
39:19 with their cu structura ei ierarhică.
hierarchical set up  
   
39:23 - 'you will eventually Într-un final vei
reach illumination, atinge iluminarea...
   
39:29 do this, this, this, "fă asta, asta, asta
and you will get it.' şi o vei obţine".
   
39:34 The carrot before Morcovul din faţa măgăruşului !
the donkey!  
   
39:40 And we are questioning Iar noi punem sub semnul întrebării întreaga
the whole activity dinamică a ceea ce se numeşte acţiune.
   
39:45 of what is called action.  
   
39:49 You understand? Înţelegeţi ?
   
39:51 We are questioning it, Contestăm asta...
   
39:55 we are saying that action noi spunem că acţiunea...
based on a principle,  
   
39:58   bazată pe un
  principiu, pe un ideal,
   
40:00 ideal, a remembrance, o rememorare...
a memory, knowledge,  
   
40:05   o amintire, cunoaştere,
   
40:07 such action is că o asemenea acţiune
fragmentary, incomplete, este fragmentată,
   
40:10   incompletă...
   
40:12 and therefore it will inevitably şi, ca atare, va conduce
lead to further misery, la mai multă suferinţă,
   
40:16 further sorrow, mai multă durere,
further confusion, mai multă confuzie...
   
40:20 which is what is happening in ceea ce se şi întâmplă în viaţa
our daily life, if you observe. noastră zilnică, dacă sesizaţi asta.
   
40:27 Whereas there is În timp ce există
another action o altă acţiune...
   
40:32 if you are attending dacă sunteţi atenţi
- please attend - - Vă rog să fiţi atenţi ! -
   
40:36 if you are not attending, if Dacă nu sunteţi atenţi, dacă
your thought is wandering off, gândurile voastre cutreieră aiurea,
   
40:40 be aware of it, fiţi conştienţi de asta...
   
40:43 and that very awareness şi tocmai acea conştientizare
of your inattention a neatenţiei voastre...
   
40:47 is to attend to înseamnă să fiţi atenţi
what is being said. la ceea ce se spune.
   
40:51 Hai capito? Aţi înţeles ?
Have you understood?  
   
41:03 So, we are saying Deci, noi spunem
that there is an action că există o acţiune...
   
41:08 that is not based care nu se bazează pe cunoaştere.
on knowledge.  
   
41:16 For that, to understand it much Pentru a înţelege asta,
more deeply than yesterday, mult mai profund decât ieri...
   
41:22 we must go into the whole trebuie să abordaţi întreaga
question of what is thinking, problemă a semnificaţiei gândirii...
   
41:30 what is thought, ce este gândul...
   
41:34 why human beings de ce fiinţele umane,
throughout the world din lumea întreagă,
   
41:38 have given such extraordinary au acordat o importanţă
importance to thought. atât de extraordinară gândirii.
   
41:46 You give importance Şi voi acordaţi importanţă
to thought, don't you? gândirii, nu-i aşa ?
   
41:51 Everything that you Tot ceea ce faceţi se
do is based on thought - bazează pe gândire.
   
41:58 the job, the technological Slujba, cunoaşterea
knowledge, tehnologică...
   
42:04 the gods, the churches - zeii, bisericile,
everything is built by thought.  
   
42:06   totul este generat de gândire.
   
42:10 Right, sirs? Corect, domnilor ?
   
42:13 Do you question that? Contestaţi asta ?
   
42:22 Thought is the Gândirea...
outcome of memory,  
   
42:25   este rezultatul memoriei,
   
42:28 is the response of memory. este răspunsul memoriei.
   
42:31 Right? Corect ?
   
42:33 If you are in a state of amnesia, Dacă te afli într-o
you couldn't think, stare amnezică,
   
42:37   nu poţi gândi...
   
42:43 but as you are not - dar, dacă nu sunteţi
I hope you are not - - sper că nu sunteţi -
   
42:47 and as you are not, şi nu sunteţi...
   
42:51 your thinking is the gândirea voastră este
result of centuries rezultatul secolelor de...
   
42:57 of experience, experienţă, cunoaştere acumulată,
accumulated knowledge  
   
43:03 which is stored up in the brain care este stocată în creier...
- which is so obvious.  
   
43:07   ceea ce este atât de evident.
   
43:10 If you have gone into Dacă te vei studia,
it, looked at yourself, pe tine însuţi...
   
43:13 your actions, repetitive, acţiunile tale sunt repetitive,
   
43:17 occasionally free, câteodată libere...
   
43:21 constantly caught in permanent prins în
a routine, in a groove, capcana unei rutine...
   
43:26   într-un făgaş.
   
43:29 and if you observe Şi, dacă-ţi observi
your own thinking, propria gândire...
   
43:36 you will see that your vei vedea că gândirea ta este...
thought is a material process,  
   
43:40   un proces material...
   
43:44 which is the care este rezultatul cunoaşterii.
outcome of knowledge.  
   
43:48 Right? Corect ?
It is a material process. Este un proces material.
   
43:51 It is not something Nu este ceva extraordinar,
extraordinarily super spiritual.  
   
43:54   super spiritual.
   
43:57 Right? Corect ?
   
44:01 Right, sirs? Corect, domnilor ?
   
44:13 Thought is always active. Gândirea este mereu activă.
   
44:21 It is never still, Nu este niciodată liniştită...
   
44:26 and man has said, şi omul a spus că ai
  putea s-o linişteşti
   
44:29 you must make it pentru a...
still in order to...  
   
44:34 - you understand? - - Înţelegeţi ? -
   
44:39 in order to find some higher pentru a descoperi un fel de
spiritual consciousness, conştiinţă spirituală supremă,
   
44:45 which I doubt. de a cărei existenţă mă îndoiesc.
   
44:51 There's no higher Nu există nici o conştiinţă
spiritual consciousness, spirituală supremă,
   
44:55 there is only nu există decât conştiinţa.
consciousness.  
   
44:59 Man has invented super, super, Omul a inventat super,
super consciousness, super, super conştiinţa,
   
45:03 which is, that invention care invenţie este
is the product of thought. produsul gândirii.
   
45:11 And people who talk about Şi oamenii care vorbesc despre
super-consciousness are worshipped, o super conştiinţă sunt veneraţi...
   
45:18 made into extraordinary sunt consideraţi
gurus, guru extraordinari,
   
45:21 because you also want fiindcă şi voi vă doriţi
super-consciousness. o super conştiinţă.
   
45:25 But you never examine Dar n-aţi cercetat niciodată faptul
that thought has produced că gândirea a produs acest întreg...
   
45:29 this whole area domeniu al conştiinţei.
of consciousness.  
   
45:38 Whatever it thinks Orice ai gândi...
   
45:41 is still part of tot face parte din
that consciousness. acea conştiinţă.
   
45:46 You understand this? Înţelegeţi asta ?
   
45:49 Are we moving along Ne deplasăm împreună ?
together, or are you tired?  
   
45:52   Sau sunteţi obosiţi ?
   
45:55 If you are, Dacă sunteţi, haideţi
let us take a rest. să facem o pauză.
   
45:59 I can go on talking Pot continua să vorbesc singur...
to myself,  
   
46:05 because I am investigating fiindcă cercetez asta,
as I go along. pe măsură ce continui.
   
46:12 If you are tired, Dacă sunteţi obosiţi,
please take a rest, vă rog să luaţi o pauză...
   
46:16 because we are asking fiindcă solicităm...
   
46:19 your brain to think anew, creierului vostru să
  gândească într-un mod nou...
   
46:26 to look at things afresh, să privească lucrurile
  dintr-o nouă perspectivă,
   
46:29 not in the old nu în vechiul mod, tradiţional...
traditional way,  
   
46:35 to look at your life să vă priviţi viaţa
as it is anew, afresh, de parcă ar fi nouă...
   
46:39   proaspătă...
   
46:43 and that is a challenge that şi asta este o provocare
the brain may get tired of. ce poate obosi creierul.
   
46:49 It wants, says, Dacă doriţi, spuneţi-mi
give me a moment, să vă acord un moment,
   
46:53 let me be quiet so să vă las în linişte,
that I can recapture. pentru a putea recapitula.
   
47:04 So, we are saying Deci spunem...
   
47:07 that thought has că gândirea...
created our society  
   
47:11   a creat societatea noastră...
   
47:15 and all the miseries şi toate suferinţele pe care
contained in that society: le implică acea societate:
   
47:23 the class division, separarea pe clase sociale,
   
47:25 the rich man, the poor man, the omul bogat, omul sărac, omul
man of power, the man of position, puternic, omul care are un rang,
   
47:30 the man of greatness, omul măreţ
and the poor,  
   
47:34 the downtrodden, şi săracul, asupritul ş.a.m.d.
and all that.  
   
47:39 And all the gods on the Şi toţi zeii Pământului
earth are created by thought; au fost creaţi de gândire.
   
47:46 the temples Templele...
   
47:49 in which the gods în care zeii ar trebui să trăiască,
are supposed to live  
   
47:52 are the construction sunt creaţia gândirii.
of thought.  
   
47:56 All the rituals, Toate ritualurile...
the dogmas, the beliefs,  
   
47:59   dogmele,
   
48:01   credinţele,
   
48:03 the puja that you puja...
perform everyday  
   
48:05   pe care-l faceţi zilnic,
   
48:08 in the hope of having cu speranţa că veţi
some kind of peace, obţine un fel de pace...
   
48:14 and all the şi toate aşa-numitele meditaţii...
so-called meditations,  
   
48:20 the transcendental and the cea transcendentală şi alte
other nonsensical meditations, meditaţii lipsite de sens...
   
48:25 are based on thought, se bazează pe gândire...
   
48:31 and thought is iar gândirea este
always limited. întotdeauna limitată.
   
48:37 Right? Corect ?
   
48:39 There is no Nu există gândire nelimitată.
limitless thought.  
   
48:44 Thought can think Gândirea poate crede
it is limitless, că este nelimitată...
   
48:50 that it can find că poate descoperi necuprinsul.
the immeasurable,  
   
48:55 that is part Asta face parte din iluzia sa,
of its illusion,  
   
48:59 because thought is the fiindcă gândirea este rezultatul
outcome of knowledge, memory, cunoaşterii, al memoriei...
   
49:05 and therefore it is time-binding, şi, ca atare, este
and therefore limited. ancorată în timp
   
49:08   şi, ca atare, este limitată.
   
49:10 Right? Corect ?
   
49:12 Are you attending to this? Sunteţi atenţi la toate acestea ?
   
49:17 Do you listen to this? Ascultaţi toate acestea ?
   
49:25 When I ask a question, Atunci când pun o întrebare...
   
49:29 your thought gândirea voastră
comes into activity, intră în acţiune...
   
49:35 and it is beginning şi începe să se întrebe, să caute,
to ask,  
   
49:38 search to find pentru a descoperi răspunsul
the answer,  
   
49:42 and to find the answer şi, pentru a descoperi
it goes back to memory răspunsul, apelează la memorie.
   
49:46 - where did I Unde am citit ?
read, who told me? Cine mi-a spus ?
   
49:48 You follow? Mă urmăriţi ?
The activity goes on. Activitatea continuă.
   
49:57 Whereas if you are asked a Pe când, dacă vi se pune o
question that you do not know întrebare, al cărei răspuns nu-l ştiţi...
   
50:03 and you cannot şi nu-l puteţi găsi în cărţi...
find it in books,  
   
50:08 from your guru, la guru vostru, oriunde,
from anything,  
   
50:11 then your mind naturally, atunci mintea voastră,
your brain naturally says: creierul vostru, fireşte, spune:
   
50:14 I really don't know. "chiar că nu ştiu".
   
50:17 Right? Corect ?
   
50:19 Are you in that position? În acea poziţie vă aflaţi ?
   
50:22 You follow? Mă urmăriţi ?
   
50:24 Can you ever say to yourself, Oare puteţi spune vreodată,
'I don't know'? în sinea voastră, "nu ştiu" ?
   
50:35 Because that quality Fiindcă acea însuşire a
of mind that says, minţii care spune "nu ştiu",
   
50:38 'I don't know,' nu caută să ştie...
is not seeking  
   
50:43 to know, because the moment it fiindcă, imediat ce caută,
seeks, thought is in operation gândirea intră în acţiune
   
50:50 and then it will şi atunci proiectează
project what it wants, ceea ce doreşte
   
50:52 and will say, şi veţi spune "am descoperit".
'I have found it.'  
   
50:56 You understand all this? Înţelegeţi toate acestea ?
   
50:59 Are you getting tired? Aţi început să obosiţi ?
   
51:08 So, to enquire is to have Deci...
a mind that doesn't know.  
   
51:10   pentru a cerceta...
   
51:13   trebuie să ai o minte
  care nu cunoaşte.
   
51:19 And we are enquiring Şi cercetăm existenţa unei acţiuni,
into an action  
   
51:23 of which we are de care nu suntem
not aware at all. deloc conştienţi.
   
51:30 We know our actions Ne cunoaştem acţiunile
based on memory, care se bazează pe memorie,
   
51:36 that is simple, clear. asta este ceva simplu, clar.
   
51:42 And we know the technological Şi cunoaştem...
activity of knowledge,  
   
51:45   acţiunea tehnologică
  a cunoaşterii,
   
51:48 the accumulation of acumulările făcute
thousands of people, de mii de oameni,
   
51:52 scientists, working, de oameni de ştiinţă
accumulating. muncind, acumulând.
   
51:57 And from that Şi, din acea acumulare au
accumulation creat lucruri extraordinare...
   
51:59 they have created the  
extraordinary things,  
   
52:03 the most cea mai minunată chirurgie...
marvellous surgery,  
   
52:07 the most delicate extraordinary cele mai extraordinare şi
things they are doing. delicate lucruri pe care le fac.
   
52:10 And also technologically, they are Şi, de asemenea,
preparing destructions of war, tehnologic vorbind,
   
52:13   ei pregătesc războiul distrugător,
   
52:17 material for war; materialul pentru războaie.
   
52:21 and also thought has Şi, de asemenea,
created the illusions gândirea a creat...
   
52:25   iluziile...
   
52:29 - right? - Corect ? -
   
52:31 'I believe in god, "eu cred în Dumnezeu...
   
52:35 I am a nationalist, eu sunt naţionalist...
   
52:39 I belong to this party which eu aparţin acestui partid
is going to save mankind, care va salva omenirea...
   
52:46 my guru is the most guru meu este cea
marvellous entity,' mai minunată fiinţă"...
   
52:52 and so on, and on, and on. şi aşa mai departe.
   
52:55 All that is the Toate acelea reprezintă
movement of thought. acţiunea gândirii.
   
53:00 So, whatever thought, in its Deci, indiferent
action must inevitably be limited. cum ar fi gândirea,
   
53:03   în acţiunea sa trebuie
  să fie, inevitabil, limitată.
   
53:08 Now, have you an Acum, oare aveţi o
insight into that? intuiţie în acea privinţă ?
   
53:12 You understand? Înţelegeţi ?
   
53:15 If you attend very carefully Dacă sunteţi foarte
to what is being said atenţi la ceea ce se spune...
   
53:23 then you will see the atunci veţi observa
whole movement of thought: întreaga activitate a gândirii:
   
53:31 the hidden thoughts, gândurile ascunse,
the open thoughts, gândurile deschise,
   
53:33 the thoughts that are gândurile care sunt
extraordinarily secretive, extraordinar de secrete,
   
53:37 hidden, doesn't ascunse,
want to be open,  
   
53:39   care nu vor să fie accesate,
   
53:42 the whole structure and întreaga structură
nature of thought. şi natură a gândirii.
   
53:46 When you have an Când ai o intuiţie în acest sens,
insight into it,  
   
53:50 thought gives gândirea îşi
itself its own place. asigură propriul rol.
   
53:54 You get what I am saying? Pricepeţi ce spun ?
   
53:56 Have you got Aţi priceput ce-am spus ?
what I am saying?  
   
54:11 The meaning of Semnificaţia cuvântului "artă"...
the word 'art'  
   
54:18 means to put everything înseamnă să pui
in its right place, totul la locul potrivit...
   
54:24 the art of living, arta trăirii...
   
54:27 not the painting and nu picturile şi sculpturile, care
sculptures, that has its own art, posedă propria manifestare artistică,
   
54:31 but we are talking ci noi vorbim
about the art of living, despre arta trăirii...
   
54:38 and in there, art şi în cadrul ei, arta
means to put all things înseamnă să pui...
   
54:45 in their place so toate lucrurile la locul lor,
as to give order. astfel încât să existe ordine.
   
54:51 So, the art of Deci arta trăirii
living is for thought  
   
54:58 to find out înseamnă ca gândirea să-şi
its own place. descopere propria menire.
   
55:06 Have you understood it? Aţi înţeles asta ?
   
55:08 Can you do it? O puteţi face ?
   
55:11 That is, to give knowledge Adică, să-i acorzi
its right place, cunoaşterii locul potrivit...
   
55:20 and psychologically şi...
knowledge has no place.  
   
55:22   psihologic vorbind,
   
55:25   cunoaşterea nu are nici un loc.
   
55:36 Have you understood, madame? Aţi înţeles, doamnă ?
No?  
   
55:38   Nu ?
   
55:40 At least somebody says she doesn't. Măcar cineva spune că nu.
I am glad.  
   
55:42   Mă bucur.
   
55:57 I think most of us have never Cred că majoritatea dintre noi n-am
looked at the movement of thought. observat niciodată acţiunea gândirii.
   
56:02 Right? Corect ?
   
56:04 Most of us have never Majoritatea dintre noi nu ne-am
asked what is thinking, întrebat niciodată ce este gândirea...
   
56:09 why has man given such de ce omul a acordat o importanţă
extraordinary importance to thinking. atât de extraordinară gândirii.
   
56:18 And the very Şi, însuşi procesul gândirii...
process of thinking  
   
56:23   născut din experienţă,
   
56:24 born of experience, knowledge din cunoaştere şi
and memory, stored in the brain, memorie, stocată în creier,
   
56:28 that process of thinking acel proces al gândirii
is always limited. este întotdeauna limitat.
   
56:33 Right? Corect ?
Is that clear? Asta-i clar ?
   
56:36 Thought is limited. Gândirea este limitată.
   
56:41 Thought is fragmentary. Gândirea este fragmentată.
   
56:47 Fragment, I mean, something Prin fragmentat
broken, like a vase înţeleg ceva sfărâmat...
   
56:51   ca o vază,
   
56:53 when you break it care, atunci când o
there are pieces of it. spargi, se face cioburi.
   
56:57 So, thought is broken, Deci gândirea este
limited. sfărâmată, limitată.
   
57:02 Right? Because it is Corect ?
born out of knowledge,  
   
57:03   Fiindcă este născută
  din cunoaştere...
   
57:07 and knowledge is the past, şi cunoaşterea
  înseamnă trecutul...
   
57:12 knowledge is not cunoaşterea nu înseamnă întregul.
the whole.  
   
57:16 Right? Corect ?
Are you... do you see it?  
   
57:18   Observaţi asta ?
   
57:20 It can never be the whole. Nu poate fi niciodată întregul.
   
57:25 So, thought, whatever it Deci gândirea...
does, must be limited,  
   
57:27   orice face, trebuie
  să fie ceva limitat...
   
57:34 and any action born şi orice acţiune, născută din acea
out of that limitation limitare, trebuie să includă regrete...
   
57:38 must have confuzie...
regret, confusion,  
   
57:43 feeling of guilt, anxiety, sentimentul vinovăţiei,
and never ending conflict,  
   
57:45   nelinişte...
   
57:47   şi un conflict nesfârşit...
   
57:51 because thought in fiindcă gândirea este
its action is limited. limitată în acţiunea sa.
   
57:55 Right? Corect ?
Is this clear? E clar ?
   
57:58 Clear not verbally, Clar nu numai
inside, you know it teoretic, ci lăuntric,
   
58:02   pur şi simplu s-o ştiţi,
   
58:05 as you know aşa cum vă ştiţi limba,
your language,  
   
58:07 as you know your eyes, aşa cum vă cunoaşteţi
your face, you know it. ochii, chipul - pe care le ştiţi.
   
58:16 So, thought can never Deci gândirea nu te poate conduce
lead to the immeasurable, niciodată către incomensurabil...
   
58:27 that which către ceea ce nu poate fi măsurat.
isn't measurable.  
   
58:31 Thought is measurable. Gândirea este măsurabilă.
   
58:33 Right? Corect ?
   
58:35 And therefore that which Şi, ca atare, ceea ce se
is measurable is limited. poate măsura este limitat
   
58:40 Though you can measure it Chiar dacă ar măsura 100
- 100 yards, it is still limited. de yarzi, tot limitată ar fi.
   
58:44 Right? Corect ?
   
58:46 So, when thought seeks Deci, atunci când
illumination, tries to meditate, gândirea caută iluminarea...
   
58:51   când încearcă să mediteze...
   
58:54 that meditation, that struggle, acea meditaţie, acea luptă,
all that you go through toate acele lucruri prin care treceţi,
   
58:58 is always limited and therefore sunt întotdeauna limitate şi, ca
broken up, fragmentary. atare, sfărâmate, fragmentate.
   
59:05 Right, sir? Corect, domnule ?
   
59:10 Now, we are saying Acum, afirmăm că există o acţiune
there is an action care nu este născută din gândire.
   
59:14 that is not  
born of thought.  
   
59:19 Are you interested? Sunteţi interesaţi ?
   
59:24 Now will you Acum veţi acorda atenţie ?
pay attention?  
   
59:30 That means you have no centre Asta înseamnă să nu aveţi nici
from which you are listening. un centru din care să ascultaţi.
   
59:38 If you are listening Dacă ascultaţi dintr-un centru,
from a centre  
   
59:41 you have already brought aţi introdus deja sentimentul
in the sense of distraction. distragerii atenţiei.
   
59:49 You understand this? Înţelegeţi asta ?
   
59:54 So, can you attend? Deci, oare puteţi fi atenţi ?
   
1:00:01 We are saying Noi afirmăm...
there is an action  
   
1:00:07 that is not of time. că există o acţiune
  care nu depinde de timp.
   
1:00:13 Again, I mustn't introduce Repet, nu trebuie să
time for the moment, introduc timpul, deocamdată,
   
1:00:16 because that leads to something fiindcă va conduce către
else, we will talk about it. altceva; vom vorbi despre el.
   
1:00:20 There is an action which is Există o acţiune care nu
not the outcome of memory. este rezultatul memoriei.
   
1:00:31 I am pointing out to something Voi sublinia altceva
else. I will come back to it. şi voi reveni la asta.
   
1:00:35 In your relationship În relaţia ta cu o altă
with another, persoană, oricât de intimă ar fi...
   
1:00:37 however intimate,  
   
1:00:42 or not intimate, sau non intimă...
   
1:00:46 when memory operates atunci când memoria
in our relationship, intervine în relaţia ta...
   
1:00:54 what takes place? ce se întâmplă ?
   
1:00:58 There is inevitably division. Există o dezbinare inevitabilă.
Right?  
   
1:01:02   Corect ?
   
1:01:04 Haven't you noticed it? Nu aţi remarcat-o ?
   
1:01:10 You are related to your husband, Eşti ataşată de soţul tău
wife, or girl, or whatever it is,  
   
1:01:12   - sau de soţie,
  fată sau orice ar fi -
   
1:01:17 and in that relationship şi, în acea relaţie,
   
1:01:20 there is the whole există întreaga
movement of thought, acţiune a gândirii...
   
1:01:24 which has built up, care s-a constituit, s-a
built, out of constant clădit dintr-un constant...
   
1:01:31 contact with each other, contact reciproc,
   
1:01:34 a sense of dintr-un sentiment al...
pictures, images,  
   
1:01:37   imaginilor...
   
1:01:40 which are memories. care sunt amintiri.
   
1:01:42 Right? Corect ?
   
1:01:44 And those memories, those Şi acele amintiri, acele imagini,
pictures, those images,  
   
1:01:47 divide you and your vă dezbină, pe tine şi soţul
husband, girl, or boy. tău, fata sau băiatul tău.
   
1:01:52 So there is always Deci întotdeauna
a division. există o separare.
   
1:01:56 Right? Corect ?
   
1:01:57 So, we are asking from that Deci întrebăm, plecând de la asta
  - nu vom aborda problema mai profund -
   
1:01:59 - we won't go more întrebăm, plecând de la asta:
deeply into it -  
   
1:02:02 we are asking from that: Oare iubirea este o rememorare ?
is love a remembrance?  
   
1:02:12 Right? Corect ?
   
1:02:14 When one says to one's wife, or Când cineva spune soţiei sale,
husband, or girl, whatever it is, sau soţului sau fetei, orice ar fi,
   
1:02:19 'I love you,' "te iubesc"...
- is that a remembrance?  
   
1:02:22   oare asta este o rememorare ?
   
1:02:29 Or when you say, I love Sau atunci când spui că-ţi
your god, your image, iubeşti zeul, imaginea,
   
1:02:33 tremendous emotional cu un devotament
devotion, is that love? emoţional extraordinar,
   
1:02:46 We will go into this question oare aia este iubire ?
much more deeply another time.  
   
1:02:51 What we are Vom aborda această problemă,
pointing out is mult mai profund, cu altă ocazie.
   
1:02:54 that where there is Ceea ce subliniem este că acolo
the activity of thought, unde există o activitate a gândirii...
   
1:02:59 thought itself gândirea însăşi fiind limitată,
being limited,  
   
1:03:02 must bring about trebuie să producă dezbinare...
division,  
   
1:03:07 national, naţională, politică, religioasă,
political, religious  
   
1:03:10 - the whole structure întreaga structură
of man's activity, a activităţii umane...
   
1:03:16 which is destroying care distruge lumea.
the world.  
   
1:03:20 You go up to the moon Tu mergi pe lună şi
and plant a flag up there plantezi un drapel acolo.
   
1:03:29 - there is a limited Asta este o acţiune mărginită.
action.  
   
1:03:33 When you worship your petty Când îţi venerezi
little god round the corner, permanent zeul meschin,
   
1:03:38 which has been put care a fost conceput de gândire,
together by thought,  
   
1:03:40 that is a limited action. asta este o acţiune limitată.
   
1:03:45 So, when you have Deci, atunci când ai o
an insight into that intuiţie, în acest sens,
   
1:03:49 - insight being: intuiţie însemnând faptul că mintea
  cuprinde imaginea de ansamblu,
   
1:03:51 the mind comprehends  
the whole picture,  
   
1:03:56 the whole structure întreaga structură
and nature of thought, şi natură a gândirii,
   
1:03:58 then thought comes to atunci gândirea este redusă
its own limited place. la propriul ei rol, limitat.
   
1:04:02 Have you got it? V-aţi prins ?
   
1:04:04 Have you understood Aţi înţeles ceva din asta ?
some of this?  
   
1:04:07 Come on, sirs! Haideţi, domnilor ?
   
1:04:12 So, when you have Deci, când veţi fi înţeles asta,
understood that,  
   
1:04:15 when thought has understood când gândirea îşi va fi
its own limited place, înţeles propriul rol limitat...
   
1:04:21 then action is not atunci...
the outcome of thought.  
   
1:04:23   acţiunea...
   
1:04:26   nu va fi rezultatul gândirii.
   
1:04:31 Then action is Atunci acţiunea este
the outcome of that rezultatul acelei intuiţii depline...
   
1:04:34 total insight of the asupra naturii gândirii.
nature of thought.  
   
1:04:43 Has somebody got it? S-a prins cineva ?
Have you understood all this? Aţi înţeles toate acestea ?
   
1:04:49 Probably I should read Probabil c-ar trebui să vă citesc Bhagavad
to you the Bhagavad Gita, Gita şi aţi fi, cu toţii, fericiţi...
   
1:04:52 and then you  
will all be happy,  
   
1:04:55 or read some commentaries on sau să vă citesc nişte comentarii
commentaries on commentaries. la comentariile altui comentariu.
   
1:05:04 But this needs your active Dar asta necesită cooperarea voastră
co-operation to find this out. activă pentru a descoperi realitatea.
   
1:05:15 You have to think, Trebuie să gândiţi,
you have to work, trebuie să vă străduiţi...
   
1:05:23 which is to work to ceea ce înseamnă să vă
find out how you think, străduiţi să aflaţi cum gândiţi,
   
1:05:26 how your whole life cum întreaga voastră
is based on thinking. viaţă este bazată pe gândire.
   
1:05:34 You have to catch a bus, Trebuie să prindeţi un autobuz,
   
1:05:36 but catching the bus has its iar prinderea autobuzului are
right thought, right place, propria sa raţiune, propriul rol,
   
1:05:42 but when thought involves dar, atunci când gândirea...
   
1:05:45 into the whole psychological se implică în întreaga
structure of man, structură psihologică a omului...
   
1:05:52 then thought has limited atunci gândirea a
the psyche of man. limitat psihicul uman.
   
1:05:57 You understand this? Înţelegeţi asta ?
   
1:06:07 So, sirs and ladies, Deci, doamnelor şi domnilor...
   
1:06:15 another five minutes mai avem încă cinci minute.
more.  
   
1:06:27 I do not know how much Nu ştiu cât de mult învăţaţi...
you are learning,  
   
1:06:34 learning - not accumulating să învăţaţi, nu să acumulaţi
knowledge and memory, cunoaştere şi amintiri,
   
1:06:38 learning to find out să învăţaţi...
   
1:06:42   să descoperiţi...
   
1:06:44 this quality of insight această calitate a intuiţiei...
   
1:06:50 from which de la care porneşte acţiunea.
action takes place.  
   
1:07:02 You see, what we are Vedeţi, ceea ce
really saying is afirmăm, de fapt, este...
   
1:07:10 that man has că omul...
extraordinary capacities  
   
1:07:13   deţine aptitudini extraordinare
   
1:07:16 - man, woman too, please! - şi bărbatul şi femeia, vă rog,
We're not - women's lib. nu disputăm emanciparea femeii.
   
1:07:24 Man has extraordinary Omul are aptitudini
capacities, extraordinare...
   
1:07:28 and those capacities are şi acele aptitudini
limited by thought. sunt limitate de gândire.
   
1:07:38 And if thought Şi, dacă gândirii i se
is given its right place, rezervă rolul potrivit,
   
1:07:42 it releases a se eliberează o
tremendous energy, energie extraordinară...
   
1:07:47 not to do more mischief, nu pentru a crea
  mai multă dezordine...
   
1:07:54 but to live a life ci pentru a duce o viaţă în care nu
in which există nici măcar umbra vreunui conflict...
   
1:07:57 there is no  
shadow of conflict,  
   
1:08:04 a life that is o viaţă excelentă,
supremely excellent, la superlativ...
   
1:08:12 a life that has this extraordinary o viaţă care are această calitate
quality of compassion, love. extraordinară a compasiunii, a iubirii.
   
1:08:22 That is why one has to understand De aceea cineva trebuie să
the nature of thought. înţeleagă natura gândirii.
   
1:08:28 Thought is not love. Gândirea nu înseamnă iubire.
   
1:08:32 And when one worships Şi, atunci când cineva
the intellect, îşi venerează intelectul...
   
1:08:37 as you all do, aşa cum o faceţi cu toţii...
   
1:08:41 because when fiindcă...
you are studying,  
   
1:08:45 or reading, or studiaţi sau citiţi sau vi se
being lectured to citeşte din Gita, Upanişade,
   
1:08:48 about the Gita, the Upanishads, cu diversele lor comentarii...
the various commentaries,  
   
1:08:54 you are encouraging the atunci încurajaţi
intellectual capacity capacitatea intelectuală...
   
1:09:01 and therefore şi, ca atare...
denying love.  
   
1:09:03   negaţi iubirea.
   
1:09:37 We mustn't sit Nu trebuie să stăm
too long silently, prea mult, în tăcere...
   
1:09:42 it can lead to deception. fiindcă putem fi înşelaţi.