Krishnamurti Subtitles

Oare libertatea depinde de timp ?

Madras (Chennai) - 6 January 1979

Public Talk 30:01   OARE LIBERTATEA DEPINDE DE TIMP ?
   
1:17 I hope you Sper că nu consideraţi că-i cald.
don't find it hot.  
   
1:21 I do. Eu o fac.
   
1:28 Please don't Vă rog să nu faceţi fotografii.
take photographs.  
   
1:36 May we go on with what Oare putem continua
we were talking about cu ceea ce discutam,
   
1:41 the last two times ultimele două dăţi,
that we met here? când ne-am întâlnit aici ?
   
1:52 We were saying Noi afirmam...
- weren't we? - - Nu-i aşa ? -
   
1:57 that we must că trebuie să
think together, reflectăm împreună...
   
2:03 not what to think, nu ce anume să gândim...
   
2:08 but how to think. ci cum să gândim.
   
2:12 And we are, Şi noi suntem pe cale,
as we said previously, aşa cum am spus anterior,
   
2:17 that we are taking să întreprindem,
a journey together, împreună, o călătorie,
   
2:20 sharing the problems, împărtăşind problemele...
   
2:24 the various incidents and diversele incidente şi întâmplări
happenings in our daily life. care au loc în viaţa noastră zilnică.
   
2:32 And we are Şi...
not concerned  
   
2:38 with theories, nu suntem preocupaţi de teorii...
   
2:41 probabilities, probabilităţi...
suppositions,  
   
2:44   presupuneri...
   
2:46 but with what is ci de ceea ce se
actually going on. întâmplă în realitate.
   
2:52 The word 'actual' means Cuvântul "realitate" se referă
that which is happening, la ceea ce se întâmplă, de fapt,
   
2:56 happening now,  
   
2:58 not only externally, se întâmplă acum, nu
outside of us, numai în exteriorul nostru,
   
3:03 but also inwardly. ci, de asemenea, lăuntric.
   
3:09 And we said, Şi am spus...
one can have  
   
3:16 correct examination că cineva poate face o corectă...
inwardly,  
   
3:22 only when we examinare lăuntrică,
understand  
   
3:24 what is happening numai atunci când înţelege
outwardly, ceea ce se întâmplă în exterior...
   
3:28 because one can deceive fiindcă cineva se poate
oneself enormously, păcăli enorm, de unul singur...
   
3:37 examining ourselves, atunci când se examinează, când
  îşi examinează atitudinile, prejudecăţile.
   
3:40 our attitudes,  
our prejudices.  
   
3:43 But if we approach it Dar, dacă abordăm totul plecând
from the outward world, de la lumea exterioară nouă,
   
3:50 then perhaps atunci poate că vom avea...
we shall have  
   
3:54 clear observation o observare clară
of ourselves. a propriei persoane.
   
3:57 We said also, that the Am mai spus că societatea în
society in which we live care trăim este creată de noi înşine,
   
4:02 is created by us,  
   
4:05 by every human being, de fiecare fiinţă umană...
   
4:09 not by some nu prin intermediul
divine edict. vreunui decret divin.
   
4:14 The society in Societatea în care trăim este expresia
which we live lăcomiei noastre, a ambiţiei noastre,
   
4:16 is the expression of  
our greed, our ambition,  
   
4:20 our sense for power, a poftei noastre de putere,
violence, and so on. a violenţei noastre ş.a.m.d.
   
4:28 So, this Deci, în această
afternoon, if I may, după-amiază, dacă se poate...
   
4:35 I would like - sharing aş dori...
together, of course -  
   
4:37   - împărtăşind totul, fireşte -
   
4:41 to talk about să vorbesc despre timp...
time,  
   
4:47 to investigate the să cercetez natura
nature of culture culturii noastre...
   
4:54 and tradition. şi a tradiţiei.
   
5:02 And also we pointed Şi, de asemenea,
out the other day, am specificat, deunăzi,
   
5:04 if you don't mind my dacă nu vă deranjează că repet...
repeating it again,  
   
5:12 that this is a serious că aceasta este o întâlnire,
meeting, gathering. o adunare serioasă.
   
5:17 I mean by that Prin acel cuvânt,
word 'serious' "serios", înţeleg...
   
5:21 - weighty, heavy, ceva important, ce are greutate...
not casual,  
   
5:30 not something that you come nu ceva banal...
   
5:33 of an evening, a nu un lucru la care
pleasant evening, ajungeţi într-o seară plăcută,
   
5:35 sit under trees and stând sub copaci şi
listen to a talk, ascultând un discurs,
   
5:38 but rather ci, mai degrabă,
   
5:40 that we are sharing desfăşurăm în comun
together our investigation. această investigaţie.
   
5:48 Our concern, as we Îngrijorarea noastră, aşa
pointed out the other day, cum am specificat zilele trecute...
   
5:53 is that our society este provocată de faptul că societatea
is so corrupt, noastră este atât de coruptă...
   
6:00 so dangerously violent, atât de periculoasă,
  prin violenţa sa
   
6:04 and all the rest of it. şi toate celelalte.
   
6:07 Unless every human being, Dacă fiecare fiinţă
  umană, fiecare dintre noi,
   
6:10 each one of us  
radically,  
   
6:13 psychologically brings nu produce radical, psihologic,
about a revolution in himself, o revoluţie în sinea sa,
   
6:18 then there is atunci nu există nici o posibilitate
no possibility de a produce vreo schimbare în lume.
   
6:20 of bringing about a  
change in the world.  
   
6:25 That's what we talked about. Despre asta am discutat.
Perhaps you may remember it. Poate că vă amintiţi.
   
6:40 With what we are talking Poate că nu sunteţi de
about you may not agree, acord cu ceea ce discutăm...
   
6:48 or you may agree: sau poate că sunteţi.
   
6:51 agreement or disagreement Acordul sau dezacordul
is irrelevant. sunt irelevante.
   
6:58 We are not dealing Nu avem de-a face cu opinii...
with opinions,  
   
7:02 ideas, idei...
   
7:05 or speculative sau filozofii speculative.
philosophy.  
   
7:11 We are dealing Avem de-a face cu ceea ce se întâmplă,
  de fapt, în viaţa noastră zilnică...
   
7:13 with what is actually  
going on in our daily life,  
   
7:19 because as we fiindcă, aşa cum
pointed out again, am specificat din nou,
   
7:21 we must begin near trebuie să pornim de aproape
to go very far. pentru a ajunge foarte departe.
   
7:26 But most of us start Dar majoritatea dintre noi
with theories, pleacă de la teorii, idei abstracte,
   
7:30 abstractions care sunt foarte departe de realitate şi,
that are very far ca atare, sunt fără valoare, irelevante.
   
7:33 and therefore Deci sper...
valueless, irrelevant.  
   
7:40 So I hope, that we are că suntem înţeleşi
clear on this point, în această privinţă,
   
7:46 that we are not că nu suntem
concerned with philosophy, preocupaţi de filozofie,
   
7:51 philosophy being, as filozofia fiind aşa cum
it is understood now: este înţeleasă în prezent:
   
7:55 a series of suppositions, o serie de presupuneri,
   
7:58 theories, concepts, teorii, concepte, concluzii.
conclusions.  
   
8:02 The word actually means Cuvântul "realitate" înseamnă,
  de fapt, iubirea vieţii,
   
8:06 the love of life, iubirea adevărului.
the love of truth.  
   
8:23 So, first, Deci, mai întâi...
   
8:30 why have human beings de ce oare fiinţele
throughout the world, umane, din lumea întreagă...
   
8:36 being caught au fost prinse în
up in tradition, capcana tradiţiei...
   
8:41 whether it is the fie că este o
tradition of a day, tradiţie ce ţine o zi...
   
8:46 or a week, sau o săptămână
  sau trei mii de ani.
   
8:48 or three thousand years.  
   
8:51 Why? De ce ?
   
8:54 The very word 'tradition' Însuşi cuvântul "tradiţie"
  înseamnă, nu-i aşa,
   
8:57 means, doesn't it,  
   
9:00 something handed down ceva transmis de
  la o generaţie la alta.
   
9:02 from generation Şi, de asemenea, cuvântul
to generation. înseamnă, etimologic vorbind,
   
9:07 And also the word trădare...
etymologically means  
   
9:11 betrayal, treason. vânzare.
   
9:19 And this tradition, Şi...
   
9:24   această tradiţie...
   
9:26 which is to hand over, care trebuie să fie transmisă,
   
9:29 from generation de la o generaţie la alta,
to generation,  
   
9:32 certain values, înseamnă anumite valori...
   
9:38 certain beliefs, anumite credinţe...
   
9:41 ideals, rituals, idealuri,
   
9:43   ritualuri,
   
9:45 concepts, conclusions. concepte,
   
9:49 This has been going concluzii.
on, handed down  
   
9:52 for century Acest lucru a continuat,
upon century. s-a transmis, secol după secol.
   
9:58 And like Şi la fel ca un tăvălug...
a steam-roller  
   
10:03 flattening a strivit fiinţa umană...
the human being  
   
10:07 with these values, prin aceste valori,
conclusions, and so on. concluzii ş.a.m.d.
   
10:14 And when those Şi...
values, conclusions,  
   
10:18   atunci când acele
  valori, concluzii...
   
10:22 concepts, concepte, principii ş.a.m.d.,
principles, and so on,  
   
10:26 have been thrown aside, au fost date la o parte,
as it is happening now, aşa cum se întâmplă acum...
   
10:31 we are back to am revenit de unde am plecat.
where we started.  
   
10:34 We are violent, greedy, Suntem fiinţe umane
  violente, lacome,
   
10:37 anxious, insecure,  
   
10:40 uncertain, confused neliniştite, nesigure,
human beings. şovăitoare, confuze.
   
10:43 That's what is Asta se întâmplă, de fapt.
going on, actually.  
   
10:47 Right? Corect ?
   
10:49 Since tradition held human Din moment ce tradiţia a menţinut
beings along a certain groove, fiinţele umane pe un anumit făgaş,
   
10:55 and when those traditions iar acele tradiţii sunt
are thrown overboard, aruncate peste bord,
   
10:58 as they are being aşa cum se face acum,
done now,  
   
11:01   ne aflăm...
   
11:07 we are where ne aflăm exact acolo
we started. de unde am plecat.
   
11:10 Perhaps we have more Poate că avem mai mult...
   
11:13 comfort, confort, mai multe băi, mai multe
more bathrooms, posibilităţi de a conduce maşini
   
11:16 and more way  
of driving cars,  
   
11:19 and transportation, and şi avem transporturi,
communications, and so on. telecomunicaţii ş.a.m.d.,
   
11:23 But as human beings dar, ca fiinţe umane...
   
11:28 we suffer, suferim...
   
11:31 we are envious, suntem invidioşi...
   
11:35 we are violent, suntem violenţi...
   
11:40 there is a great există enorm de multă teamă...
deal of fear,  
   
11:45 utterly insecure. suntem în totală nesiguranţă.
   
11:47 The world is becoming Lumea devine din ce
more and more dangerous. în ce mai periculoasă.
   
11:51 This is all a fact. Toate acestea sunt realităţi.
   
11:56   Şi...
   
12:00 And this tradition această tradiţie...
   
12:05 implies, implică, nu-i aşa...
does it not,  
   
12:10 a process of evolution, un proces evolutiv...
   
12:20 from the wheel de la inventarea roţii
to the jet plane, până la avionul cu reacţie.
   
12:24 there has been A existat o evoluţie...
evolution,  
   
12:30 taken many, many, care a durat extrem
many centuries de multe secole...
   
12:34 from the wheel to pentru a ajunge de la
come to the jet. roată la avionul cu reacţie.
   
12:39   Şi...
   
12:46 And in this tradition, în această tradiţie...
   
12:52 there is există aşa-numita cultură.
so-called culture.  
   
13:00 Culture, the word implies, Cuvântul "cultură"
  implică a cultiva...
   
13:03 to cultivate, to grow, a creşte, a înflori...
   
13:07 to blossom, to flower atât mintea, cât şi inima umană.
   
13:12 - the human mind as Şi...
well as the human heart.  
   
13:25 And as human beings living ca fiinţe umane, ce trăiesc
in a certain tradition, într-o anumită tradiţie,
   
13:29 have we flowered morally, a trebuit să înflorim,
  moral vorbind.
   
13:34 perhaps intellectually Poate că a trebuit s-o facem şi
we have, more or less, intelectual, mai mult sau mai puţin...
   
13:40 that is, we spin adică învârtim o
a lot of words, grămadă de cuvinte,
   
13:43 theories, teorii, principii, idealuri
principles, ideals,  
   
13:47 and try to live up şi încercăm să trăim
to them, în concordanţă cu ele...
   
13:50 which are all an toate acestea fiind
intellectual process. simple procese intelectuale.
   
13:57 Culture, as we Cultura, aşa cum
pointed out, implies am specificat, implică...
   
14:05 the freedom of man, libertatea umană...
   
14:08 not to be steam-rolled nu să fim trecuţi pe sub tăvălugul
  unor secole întregi de tradiţie.
   
14:10 by centuries  
of tradition,  
   
14:15 and in that there can be Şi, în aşa ceva, nu
no culture. poate exista cultură.
   
14:21 That is obvious. Asta-i evident.
   
14:23 When a mind is Atunci când o minte respectă
following tradition, o tradiţie, ritualuri ş.a.m.d.,
   
14:25 rituals, all  
the rest of it,  
   
14:28 in that there can be no în aşa ceva nu poate exista vreo
possibility of human mind, posibilitate, pentru mintea umană,
   
14:35 and human heart şi inima umană,
   
14:37 growing, developing, de a creşte, a se dezvolta.
   
14:44 you know all Cunoaşteţi tot restul problemei.
the rest of it.  
   
14:46 Technologically, we have Tehnologic vorbind,
advanced tremendously. am avansat extraordinar.
   
14:52 That is based on the Asta se bazează pe
accumulation of knowledge. acumularea de cunoştinţe.
   
14:58 But morally, Dar moral vorbind, sau în
so-called spiritually, domeniul aşa-numit spiritual...
   
15:04 we are almost sunt aproape nişte sălbatici,
savages, cu o mulţime de superstiţii...
   
15:07 with a lot of idealuri,
superstition,  
   
15:13 ideals, principles principii,
   
15:16 which have no care nu au nici un
meaning whatsoever. fel de semnificaţie.
   
15:21 Right? That is the Corect ?
state our daily life is. Ăsta e statutul vieţii noastre zilnice.
   
15:26 Technologically Tehnologic vorbind stăm
we are excellent, excelent sau măcar încercăm asta.
   
15:28 at least we try to be.  
   
15:32 And we have never Şi nu ne-am provocat
challenged ourselves niciodată, pe noi înşine...
   
15:38 whether it is să vedem dacă este posibil să trăim
possible to live la cele mai înalte standarde etice.
   
15:41 ethically  
at its highest.  
   
15:48 And when one sees what is happening Şi, când observăm ceea ce se
in the world and in ourselves, întâmplă în lume şi în noi înşine...
   
15:55 that is our asta este marea
greatest challenge, noastră provocare...
   
16:01 that we, each individual, pe care noi, fiecare
each human being, individ, fiecare fiinţă umană...
   
16:09 cultivate in freedom. o cultivăm...
   
16:12   în libertate.
   
16:31 Is freedom a matter Oare libertatea depinde de timp ?
of time?  
   
16:40 Time being division Timp însemnând...
in movement.  
   
16:43   fragmentarea...
   
16:46   acţiunii.
   
16:52 Time is movement. Timpul înseamnă acţiune.
   
16:54 Obviously. Evident.
   
16:56 And in that movement Şi, în acea acţiune,
there is division, există o separare,
   
17:00 as yesterday, între ziua de ieri,
today and tomorrow.  
   
17:02   de azi şi de mâine.
   
17:07 The yesterday Ziua de ieri...
meeting the present,  
   
17:10   întâlnind prezentul,
  modificându-se singură
   
17:11 modifying itself and şi continuând să
proceeding to the future. avanseze în viitor.
   
17:16 This is the Aceasta este acţiunea timpului...
movement of time,  
   
17:21 in which there is în care există acea fragmentare.
division.  
   
17:27 To get from here to there, Pentru a ajunge de aici,
it takes time. acolo, este nevoie de timp.
   
17:35 From the wheel to the De la roată la avionul cu reacţie
jet has taken centuries. a fost nevoie de secole întregi,
   
17:40 Time. timp.
   
17:43 So, there are two Deci există două
different kinds of time: genuri diferite de timp:
   
17:52 the biological time timpul biologic...
   
17:59 and psychological time. şi timpul psihologic.
   
18:05 The time that a child Timpul...
through adolescence  
   
18:11 grows up to be în care un copil trece prin adolescenţă,
a man, and so on, creşte pentru a deveni un bărbat ş.a.m.d.
   
18:13 that takes time, years, asta necesită timp,
   
18:18 like a seed, planted, ani întregi,
   
18:19 takes time to la fel cum unei seminţe plantate îi
become a tree. trebuie timp pentru a deveni copac.
   
18:24 And we are questioning Şi noi ne punem întrebarea...
   
18:27 whether there is dacă există, totuşi,
psychological time at all. un timp psihologic.
   
18:31 That is, psychological Adică, evoluţia psihologică...
evolution,  
   
18:40   înseamnă să devii ceva anume
   
18:41 that is, to sau să fii.
become, or to be.  
   
18:50 I hope we are communicating Sper că reuşim să
with each other. comunicăm reciproc.
   
18:54 I think this is rather important Cred că este destul de important
that we understand this question să înţelegem această problemă...
   
19:00 that time că...
   
19:03   timpul...
   
19:06 - it is really quite extraordinary - este ceva cu adevărat extraordinar,
if you come to think of it - dacă stai să te gândeşti -
   
19:13 we have depended că am depins de timp,
on time,  
   
19:16 we thought am conceput întregul nostru progres
  uman ca pe o dezvoltare în timp.
   
19:17 our whole human progress  
is a development in time.  
   
19:28 We have achieved Am obţinut, tehnologic vorbind,
technologically o mare diversitate de realizări...
   
19:30 great varieties  
of excellence,  
   
19:36 and to achieve şi pentru a realiza asta cineva trebuie
that one has to have să aibă enorm de mult timp la dispoziţie.
   
19:38 an enormous amount  
of time.  
   
19:41 All accumulation of Întreaga acumulare de
knowledge is time. cunoştinţe înseamnă timp.
   
19:50 And we are asking Şi noi întrebăm...
   
19:52 whether there is dacă există, totuşi,
psychological time at all, un timp psihologic...
   
19:58 that is, psychological adică o evoluţie psihologică.
evolution.  
   
20:06 That is, 'I will Adică: "Voi deveni ceva anume...
be something,  
   
20:12 I will achieve voi dobândi bunătatea."
goodness.'  
   
20:16 That is, the very word Adică, însuşi cuvântul
'achieve' implies time: "a dobândi" implică timp:
   
20:26 'I am not this but "Nu sunt asta,
I will be that,' dar voi deveni aia !",
   
20:30 both in the business atât...
world  
   
20:33   în lumea afacerilor,
   
20:36 as well as in the so-called cât şi în acea aşa-numită
world of the spirit, mind. lume a spiritului, a minţii.
   
20:46 Is it that we have seen Oare fiindcă am...
   
20:51 a seed grow into a tree văzut cum o sămânţă
  creşte şi devine un copac,
   
20:55 and have accepted that şi am acceptat acel lucru, ca pe
  un proces de dezvoltare în timp,
   
20:57 as a process of  
growth in time  
   
21:01 and therefore move  
with that concept,  
   
21:05 with that understanding ca atare, am continuat să folosim
  acel concept, acea convenţie,
   
21:07 into the psychological în domeniul psihologic ?
field?  
   
21:11 You are following Urmăriţi toate acestea ?
all this?  
   
21:13 Psychologically we Psihologic vorbind, credem
think we are growing, că noi creştem, că ne dezvoltăm,
   
21:17 we are developing,  
   
21:19 we will become că vom deveni ceva anume...
something,  
   
21:23 and we are questioning iar noi punem sub semnul
that very concept, întrebării exact acel concept,
   
21:29 very idea, very feeling exact acea idee, acel sentiment,
that we will be. că vom deveni ceva anume.
   
21:35 Right? Corect ?
   
21:39 All organisations Toate organizaţiile
are based on this, se bazează pe asta...
   
21:45 both worldly as well atât cele lumeşti, cât şi
as so-called religious: cele aşa-numite religioase:
   
21:53 give me time, I will "Acordă-mi timp şi
achieve enlightenment voi atinge iluminarea..."
   
21:59 through practice, prin exersare, prin
through systems, anumite sisteme,
   
22:01 through mechanical prin procese mecanice.
processes  
   
22:04 - which you achieve Ceea ce obţii în lume,
in the world, în lumea mecanicistă,
   
22:06 in the mechanical world -  
   
22:08 you apply the aplici cu aceeaşi atitudine,
same attitude, prin aceeaşi abordare
   
22:11 the same approach,  
   
22:13 or come with the same sau ajungi la aceeaşi
approach to the psyche. abordare în problema psihicului.
   
22:18 Right? Corect ?
   
22:29 There is no psychological Nu există nici un fel
evolution at all. de evoluţie psihologică.
   
22:41 Right? Corect ?
   
22:43 Please, don't accept Vă rog să nu acceptaţi
what is being said, ceea ce se spune...
   
22:49 or deny, sau să negaţi,
but listen first.  
   
22:54 You may have ci, mai întâi, ascultaţi.
your own opinions,  
   
22:56 your own conclusions, Poate că aveţi propriile opinii,
your own beliefs, propriile concluzii, propriile credinţe,
   
22:58 your own way of approaching  
   
23:02 the problem of time, propriul mod de abordare
  a problemei timpului,
   
23:04 but since you have taken dar, din moment ce v-aţi
the trouble to come here, deranjat să veniţi aici,
   
23:08 obviously you have to listen to este evident că trebuie să ascultaţi
what the other fellow has to say. ce are de spus şi celălalt individ.
   
23:14 Listen, Ascultaţi, dar să
not casually listen, nu ascultaţi formal,
   
23:19 or listening interject sau să ascultaţi interpunând
your own opinions, propriile voastre opinii,
   
23:23 your own comparative propriile voastre valori
values, and so on. comparative ş.a.m.d.
   
23:26 Just listen. Pur şi simplu ascultaţi !
   
23:29 And then after Şi, apoi, după ce
having listened, veţi fi ascultat,
   
23:32 you can begin puteţi începe să examinaţi.
to examine.  
   
23:35 But you cannot examine Dar nu puteţi examina
before you have listened. înainte de-a asculta.
   
23:41 That implies Asta implică să
giving attention, acordaţi atenţie...
   
23:47 not partial attention, nu o atenţie parţială,
   
23:49 attending one minute fiind atenţi doar un minut sau câteva
or a few minutes, minute şi, apoi, gândindu-vă la altceva.
   
23:51 and then thinking  
about something else.  
   
23:56 Right? Corect ?
   
23:57 Which implies, Ceea ce implică faptul că
attention needs freedom. atenţia necesită libertate.
   
24:05 Because if you Fiindcă, dacă faceţi
are investigating o anumită cercetare,
   
24:09 there must be trebuie să aveţi
freedom to observe. libertatea de a observa.
   
24:16 Right? Corect ?
   
24:19 We are actually Noi, de fapt, asta facem, sper eu,
doing this, I hope,  
   
24:21 not accepting fără să acceptaţi ceea ce se spune
what is being said  
   
24:24 and turning it into şi să transformaţi asta
a theory, or an idea, într-o teorie sau o idee...
   
24:29 but you are că, de fapt, ascultaţi,
actually listening  
   
24:32 to find out for yourself pentru a afla, voi înşivă...
   
24:37 whether evolution, dacă evoluţia...
   
24:41 gradual growth, dezvoltarea treptată...
   
24:45 psychologically există sau nu, din punct
exists or not, de vedere psihologic.
   
24:53 and if it is not, Şi, dacă nu există,
   
24:55 then how do we atunci cum ne
deal with a problem confruntăm cu o problemă
   
25:00 - you understand? - - Înţelegeţi ? -
   
25:02 with a reaction, cu o reacţie,
   
25:05 with, say, for cu, să zicem, de exemplu, teama ?
example, with fear?  
   
25:10 You are following Urmăriţi toate acestea ?
all this?  
   
25:12 We must be very Trebuie să fim foarte bine
clear in this matter. înţeleşi în această privinţă.
   
25:24 Time is fear. Timpul...
   
25:28   înseamnă teamă.
   
25:33 Time is pleasure. Timpul înseamnă plăcere.
   
25:37 Time is sorrow. Timpul înseamnă suferinţă.
   
25:44 And is love involved Şi...
in time?  
   
25:47   oare iubirea...
   
25:53   este implicată în timp ?
   
25:57 You are following Urmăriţi toate acestea ?
all this?  
   
26:09 We are denying Noi negăm...
   
26:13 the total deplina...
acceptance up to now  
   
26:15   acceptare, până în prezent,
   
26:19 of psychological a evoluţiei psihologice,
evolution altogether. în totalitate.
   
26:27 So we are going Deci urmează să
to examine that. examinăm acel lucru.
   
26:31 There is no need to examine Nu este nevoie să examinăm
  roata şi avionul cu reacţie.
   
26:33 the wheel and the jet.  
   
26:35 That's fairly clear, Sunt destul de clare,
  sunt lucruri evidente.
   
26:38 that's obvious. Întreaga ştiinţă se bazează
  pe acumularea de cunoştinţe.
   
26:40 Whole science is based on Şi...
the accumulation of knowledge.  
   
26:45 And not being burdened nefiind împovăraţi
with that knowledge, cu acea cunoaştere,
   
26:51 you examine more and examinaţi din ce în ce mai mult
acquire more knowledge, şi acumulaţi mai multe cunoştinţe
   
26:55 and you are all the time şi nu faceţi, tot timpul, decât să adăugaţi
  din ce în ce mai multe cunoştinţe...
   
26:57 adding more, and more, cunoaşterea însemnând trecutul.
and more knowledge  
   
27:04 - knowledge being the past. Acum...
   
27:08 Now, we are asking: ne punem întrebarea:
   
27:20 is time necessary, Oare timpul este necesar ?
   
27:22 time being movement  
in division?  
   
27:27 Right? Timpul însemnând o
  acţiune fragmentată.
   
27:29 Please understand Vă rog să trataţi
this carefully. asta, cu atenţie.
   
27:32 Time is movement Timpul înseamnă
with divisions: o acţiune divizată:
   
27:36 yesterday, today, ieri, astăzi, mâine
tomorrow,  
   
27:39 or time immemorial, sau din vremuri imemoriale,
   
27:43 time which has timpul care nu are început...
no beginning,  
   
27:47 and time that may end. şi timpul care se poate sfârşi.
   
27:58 Eternity is out of time, Eternitatea...
   
28:01   se află în afara timpului...
   
28:05 that which has a adică ceea ce are o
continuity is not eternal, continuitate nu este etern,
   
28:09 it is still part of time. ci încă face parte din timp.
   
28:12 You are following Urmăriţi toate acestea ?
all this?  
   
28:19 If one observes oneself, Dacă cineva se
  observă, pe sine însuşi...
   
28:23 because we as noi, ca fiinţe umane,
a human being,  
   
28:26 as a human being  
   
28:28 we are the representative suntem reprezentanţii
of all mankind, întregii omeniri...
   
28:35 because we suffer, fiindcă suferim, trecem
  prin tot felul de chinuri,
   
28:37 we go through all  
kinds of tortures  
   
28:40 like every other ca orice altă fiinţă umană...
human being -  
   
28:44 we are poor, suntem săraci, suntem
we are rich, bogaţi, suntem lacomi,
   
28:46 we are greedy,  
we are suffering,  
   
28:48 we are lonely, suferim, suntem singuri,
we have no love, nu avem parte de iubire.
   
28:51 all that is the Toate acelea aparţin
rest of mankind. restului omenirii.
   
28:54 So, you as a human being Deci, tu, ca fiinţă umană,
  reprezinţi restul omenirii,
   
28:57 are the rest  
of mankind  
   
29:00 which is not an ceea ce nu este
intellectual concept. un concept teoretic.
   
29:06 You can turn it into an Îl poţi transforma
intellectual concept, într-un concept teoretic,
   
29:09 but it has dar atunci nu are nici o
no value then, valoare, ca orice altă teorie.
   
29:11 like any other theory.  
   
29:13 But if one sees Dar, dacă cineva
the truth of it, sesizează adevărul din el,
   
29:18 the actual realismul său...
reality of it,  
   
29:23 with your heart, cu inima, cu mintea,
with your mind,  
   
29:24 then a human being atunci, o fiinţă umană...
   
29:28 becomes an devine o fiinţă umană
extraordinary, serious extrem de serioasă...
   
29:36 committed human being, şi dedicată...
   
29:40 not an individual, nu un individ...
   
29:44 because we're fiindcă noi nu suntem indivizi.
not individuals.  
   
29:49 Individual means Individual înseamnă...
indivisible,  
   
29:52   indivizibil...
   
29:55 not broken up, nu ceva sfărâmat, fragmentat.
not fragmented.  
   
30:00 And most human Şi majoritatea fiinţelor
beings are fragmented. umane sunt fragmentate.
   
30:06 Right? Corect ?
   
30:07 So we are not Deci nu suntem deloc indivizi.
individuals at all.  
   
30:14 We may think, because we have S-ar putea să credem asta, fiindcă
a name, we have a bank account, avem un nume, avem un cont bancar,
   
30:17 or a car, or a sau o maşină sau
wife, or a house o soţie sau o casă,
   
30:20 - we call ourselves aşa că ne numim,
individuals. noi înşine, indivizi.
   
30:23 I think that is wrong Cred că este o folosire
usage of the word. eronată a acelui cuvânt.
   
30:27 We are human beings Noi suntem fiinţe umane...
   
30:32 like every other human ca orice altă fiinţă umană
being living in the world, care trăieşte în lume,
   
30:36 with enormous problems, cu probleme enorme,
   
30:39 our relationships relaţiile noastre sunt
are very complex, foarte complicate...
   
30:45 our sorrows are suferinţele noastre
limitless, and so on. sunt nelimitate...
   
30:51   şi aşa mai departe.
   
30:55 So, when we realise Deci...
that we are the world  
   
30:58   când ne dăm seama
  că noi suntem lumea
   
31:01 and the world is us şi că lumea înseamnă noi...
   
31:04 - realise it, not intellectually - să vă daţi seama de asta, nu
play with words - teoretic, jucându-vă cu cuvintele -
   
31:15 one has a tremendous atunci avem o
responsibility. responsabilitate enormă.
   
31:20 And that's why perhaps we Şi probabil că din acest motiv
avoid that responsibility noi evităm acea responsabilitate,
   
31:24 by calling ourselves numindu-ne, noi înşine, indivizi.
individuals.  
   
31:32   Şi...
   
31:36 And being a representative suntem reprezentanţii
of all mankind întregii omeniri
   
31:40 - each human being is - - fiecare fiinţă
  umană este astfel -
   
31:43 and when that human being şi când acea fiinţă umană se
  transformă, ea însăşi, psihologic vorbind,
   
31:45 psychologically  
transforms himself,  
   
31:49 it affects the whole afectează conştiinţa
consciousness of mankind. întregii omeniri.
   
31:53 Please listen to all Vă rog să nu ascultaţi toate acestea !
this. Don't accept it; Să nu le acceptaţi.
   
31:55 look at it. Observaţi-le !
Examine it. Examinaţi-le !
   
31:59   Şi...
   
32:03 And the speaker is only vorbitorul numai de
concerned with that, asta este preocupat,
   
32:06 not with theories, nu de teorii ş.a.m.d.
and so on.  
   
32:09 That is, is it possible Adică...
for human beings,  
   
32:11   oare este posibil,
  pentru fiinţele umane...
   
32:16 not through nu printr-un proces evolutiv...
evolutionary process,  
   
32:20 not through time, nu în timp,
   
32:22 but fundamentally, ci...
radically,  
   
32:26 basically change, fundamental, radical,
totally? esenţial, să se schimbe, total ?
   
32:31 Because that is Fiindcă asta ne este provocarea,
our challenge,  
   
32:34 because traditions fiindcă tradiţiile s-au dus,
have gone,  
   
32:36 religions have no religiile nu mai au
meaning any more; nici o semnificaţie.
   
32:39 institutions have Instituţiile au rolul lor limitat,
their limited place dar ele nu pot transforma omul.
   
32:42 but cannot possibly  
transform man;  
   
32:47 no government can Nici un guvern nu
possibly change man poate transforma omul.
   
32:51 - they may improve the Ar putea să amelioreze
outward circumstances, circumstanţele externe,
   
32:55 but deeply they cannot as dar nu pot schimba nimic în profunzime,
it has been shown in Russia, aşa cum s-a demonstrat în Rusia ş.a.m.d.
   
32:59 and all the rest of it. We don't Nu trebuie să trecem
have to go through all that. prin toate acele probleme.
   
33:03 So, understanding all that, Deci...
   
33:06   înţelegând toate acele lucruri,
   
33:09 we are asking: noi întrebăm:
   
33:13 is there a possibility Oare există vreo posibilitate
of transformation of man de a transforma omul...
   
33:22 in which time în care timpul...
as movement  
   
33:25   ca acţiune,
   
33:26 with its division care înseamnă separare,
has no place?  
   
33:29   nu are nici un rol ?
   
33:30 You have understood Mi-aţi înţeles întrebarea ?
my question?  
   
33:33 You understand Îmi înţelegeţi întrebarea ?
my question?  
   
33:36 Because our whole Fiindcă întreaga noastră lume
ethical, etică, morală şi aşa-zis spirituală,
   
33:39 moral and so-called spiritual se bazează pe timp.
world is based on time.  
   
33:49 In the business world, in the În lumea afacerilor,
political world unfortunately  
   
33:51   în lumea politică, din nefericire,
   
33:54 the hierarchical sistemul ierarhic există...
system exists  
   
33:59 - the pecking order. ordinea ierarhică.
   
34:02 And in the so-called world Şi...
of the mind and heart  
   
34:03   în aşa-numita lume
  a minţii şi a inimii
   
34:09 we have also avem, de asemenea,
this pecking order. o ordine ierarhică.
   
34:15 This is so obvious. Acest lucru este atât de evident.
   
34:18 And, is it possible Şi...
for a human being,  
   
34:21   oare este posibil
  ca o fiinţă umană,
   
34:24 psychologically, psihologic vorbind...
   
34:28 to change fundamentally, să se schimbe... fundamental,
   
34:33 without having time fără a implica deloc timpul ?
at all?  
   
34:37 You understand, sir? Înţelegi, domnule ?
   
34:41 This is a very important Aceasta este o întrebare foarte
question to ask, importantă, care trebuie să fie pusă.
   
34:45 you may not Poate că nu-i veţi
find the answer, descoperi răspunsul...
   
34:48 but one must ask it. dar cineva trebuie s-o pună.
   
34:51 Right? Corect ?
   
34:54 Because we have lived Fiindcă am trăit un milion de ani,
for a million years,  
   
34:58 probably more or less the same, probabil mai mult sau mai
psychologically. puţin la fel, psihologic vorbind.
   
35:04 There has been A existat o revoluţie tehnologică
tremendous şi un progres extraordinar.
   
35:07 technological  
revolution and progress.  
   
35:12 So, let us find out Deci, haideţi să aflăm,
   
35:14 if it is possible dacă este posibil,
for a human being pentru o fiinţă umană...
   
35:21 to be free totally să se elibereze, complet,
   
35:24 of this idea of evolution, de această idee a evoluţiei,
psychological evolution a evoluţiei psihologice,
   
35:27 which involves time. care presupune timp.
   
35:30 Right? Corect ?
   
35:33 Will you examine it, Veţi examina asta ?
can we examine it together? O putem examina împreună ?
   
35:39 That is, Adică...
   
35:42 your tradition tradiţia voastră spune:
says: take time.  
   
35:44   "Rezervă-ţi timp !"
   
35:48 Right? Corect ?
   
35:50 Your whole Toate scripturile, religiile,
scriptures, religions, totul, se bazează pe timp.
   
35:53 everything is  
based on time.  
   
35:57 Our brains work Creierul nostru
in time. funcţionează în timp.
   
36:05 We are conditioned Suntem condiţionaţi de timp...
by time,  
   
36:10 and we are şi noi ridicăm o problemă, care...
asking a question  
   
36:12 which puts aside time, dă timpul la o parte...
   
36:20 which denies care neagă complet evoluţia.
totally evolution.  
   
36:26 Right? Corect ?
   
36:27 So we are going Deci urmează să cercetăm
to investigate dacă o fiinţă umană
   
36:29 whether a human being  
can really bring about  
   
36:34 this radical change poate provoca, de fapt,
  această schimbare radicală,
   
36:36 in which time is în care timpul nu
not involved at all. este deloc implicat.
   
36:39 Right? Corect ?
   
36:42 Are we meeting Ne înţelegem reciproc ?
each other?  
   
36:45 Right? Corect ?
   
36:47 That is, are we sharing Adică, oare
the thing together, împărtăşim acest lucru ?
   
36:50 are we deeply interested Oare suntem profund interesaţi
in this question? de această problemă ?
   
36:56 Or you are just Sau numai aşteptaţi
waiting for me ca eu s-o examinez...
   
36:58 to examine it, explore s-o explorez, s-o cercetez,
it, investigate it,  
   
37:03 and you say, 'Yes, that's iar voi să ziceţi: "Da, asta-i
possible, or not possible, posibil sau nu-i posibil,
   
37:09 I have different opinions eu am opinii şi concluzii diferite !"
and conclusions,' and go away.  
   
37:12   şi, apoi, să plecaţi.
   
37:17 Which implies that you are really Ceea ce implică faptul că voi nu
not sharing in the problem at all. împărtăşiţi deloc această problemă.
   
37:27 Because we have lived for Fiindcă...
over a million years and more,  
   
37:30   am trăit un milion
  de ani sau mai mult...
   
37:36 and we are practically şi, practic, am
the same as we were, rămas la fel cum eram,
   
37:40 psychologically, inwardly. psihologic, lăuntric.
   
37:43 Right? Corect ?
   
37:49 And to reverse Şi, să inversăm
the whole process tot acest proces...
   
37:56 - so is that possible? oare este posibil ?
   
38:05 How do you examine, Cum examinăm...
   
38:08 in what manner, în ce mod
   
38:10 or what capacity sau ce capacitate mentală este
of the mind necesară pentru a cerceta ceva,
   
38:13 that is capable of  
investigating something  
   
38:17 which appears care pare să fie
totally impossible, total imposibil ?
   
38:23 a mind which is so O minte care este atât de
heavily conditioned by time, puternic condiţionată de timp
   
38:27 to which a new kind şi căreia i se face un
of proposition is put? nou gen de propunere...
   
38:34 Is it capable, first of all, oare este capabilă, mai întâi de
of receiving the problem, toate, să recepteze problema în sine...
   
38:40 receiving the question, să recepteze întrebarea...
   
38:43 or it has been so sau...
heavily conditioned  
   
38:45   a fost condiţionată
  atât de puternic,
   
38:49 it is incapable încât este incapabilă
of even hearing it? până s-o şi asculte ?
   
38:57 So, what is actually Deci, ce anume se întâmplă,
going on with each one? de fapt, cu fiecare dintre noi ?
   
39:02 Do you hear the question Oare auziţi întrebarea.
   
39:04 and make it into şi o transformaţi
an abstraction, într-o noţiune abstractă,
   
39:08 which means ceea ce înseamnă evitare...
avoidance,  
   
39:11 or being so heavily ori...
traditionally conditioned,  
   
39:13   fiind atât de puternic
  condiţionaţi, prin tradiţie,
   
39:17 you say, 'Sorry, I am spuneţi: "Scuze, nici
not going to even listen. măcar nu voi asculta asta.
   
39:19 It does not mean Nu înseamnă nimic pentru mine."
a thing to me.'  
   
39:23 Or you have the Sau...
quality of mind  
   
39:27 that says, 'Let aveţi acea calitate a minţii care
us go into it spune: "Haideţi s-o abordăm !"
   
39:31 - not theoretically Nu teoretic, ci efectiv.
but actually.'  
   
39:38 Which is, Ceea ce înseamnă că teama,
whether fear,  
   
39:42 which is one care este una dintre...
of the reactions  
   
39:48 from timeless, reacţiile ce provin din atemporalitate,
immemorial time, din vremuri imemoriale,
   
39:53 whether that fear oare fricii i se poate
can totally end pune capăt, complet,
   
39:57 without involving fără a implica deloc timpul ?
time at all?  
   
40:01 Is that clear? E clar ?
   
40:03 Right? Corect ?
   
40:15 Perhaps, fear is a Poate că teama este un
little more complex, lucru ceva mai complicat
   
40:19 we will take it şi ne vom ocupa de
up a little later. ea ceva mai târziu.
   
40:23 Whether a human Dacă...
being from childhood,  
   
40:25   o fiinţă umană,
  încă din copilărie,
   
40:28 who has been hurt a fost traumatizată psihologic...
psychologically,  
   
40:32 both physically as atât fizic, cât şi psihologic...
well as psychologically  
   
40:38 - listen to it - Ascultaţi asta, cu atenţie ! -
carefully -  
   
40:40 whether that hurt, dacă acea traumă,
the inward hurt, acea traumă lăuntrică,
   
40:44 which expresses care se exteriorizează singură...
itself outwardly  
   
40:48 by withdrawing, prin izolare,
by resisting,  
   
40:52 by wanting to be more prin împotrivire,
violent to another  
   
40:55 because you are hurt prin dorinţa de a fi mai violent
yourself, decât altul, fiindcă eşti traumatizat,
   
40:59 whether that hurt, oare acea traumă,
which has been gathered,  
   
41:01   care s-a acumulat...
   
41:04 which has been care a ajuns să fie preţuită,
kept cherished,  
   
41:08 almost loved, aproape iubită,
   
41:10 whether that hurt oare acea traumă poate fi
  abandonată complet, instantaneu
   
41:12 can be totally abandoned  
instantly  
   
41:16 - you understand my question? - Îmi înţelegeţi întrebarea ? -
- without time. fără timp ?
   
41:21 Right? Corect ?
   
41:25 You see the fun of it? Sesizaţi umorul situaţiei ?
   
41:32 It is not fun, it is really very, Nu este de râs, ci este ceva extrem
very serious if you go into it, de serios, dacă abordezi problema,
   
41:36 but the very question dar întrebarea în sine
is so challenging este atât de provocatoare
   
41:41 and therefore demands your şi, ca atare, necesită
attention, demands your care, atenţia ta, grija ta,
   
41:44 demands your response necesită o implicare
totally to it. totală din partea ta.
   
41:52 We are hurt Suntem traumatizaţi
from childhood, încă din copilărie...
   
41:58 inwardly, psychologically, lăuntric, psihologic, în pielea
inside the skin as it were. noastră, ca să zicem aşa.
   
42:03 And the consequences of Şi...
that hurt are resistance,  
   
42:05   consecinţele acelei traume...
   
42:09   sunt împotrivirea...
   
42:15 building a wall clădirea unui zid în
around oneself, jurul propriei persoane,
   
42:18 a withdrawal not o izolare, pentru
to be hurt more, a nu mai fi rănit...
   
42:23 having always fear of temându-te mereu să nu fii
getting hurt more and more. traumatizat tot mai mult.
   
42:30 The consequences of Consecinţele acelei
that are violence, traume sunt violenţa,
   
42:33 having no actual absenţa oricărei relaţii
relationship with another cu o altă persoană...
   
42:39 because you might fiindcă ai putea fi rănit ş.a.m.d.
get hurt, and so on.  
   
42:41 The consequences one Consecinţele pot fi
sees very clearly. observate foarte clar.
   
42:45   Acum, oare toate acele consecinţe,
   
42:46 Now, can all care sunt iniţiate de traumă,
those consequences,  
   
42:50 which is the beginning pot lua sfârşit ?
of the hurt, end?  
   
42:55 To find that out Pentru a descoperi asta...
   
43:01 - are you waiting Mă aşteptaţi pe
for me to answer it? - mine să-i dau răspuns ?
   
43:07 to find that out Pentru a descoperi asta - vom
  aborda problema foarte profund -
   
43:08 - we are going into  
it very deeply -  
   
43:17 what is hurt? ce anume este rănit ?
   
43:26 You say, the 'me.' Voi spuneţi "eul".
   
43:29 The me is the image which you Eul este imaginea pe care
have created about yourself ţi-ai creat-o despre tine însuţi
   
43:33 or the society sau pe care societatea
has imposed on you. ţi-a impus-o.
   
43:37 The society is your Societatea înseamnă relaţia ta cu
relationship with another altă persoană, care este creaţia ta.
   
43:39 which is your making, Deci nu...
so don't... - you follow? - Mă urmăriţi ? -
   
43:42 It is... (laughs) Este ceva...
   
43:45 So you are hurt because Deci eşti rănit fiindcă ai o
you have an image. imagine despre tine însuţi.
   
43:49 The image is the symbol, Imaginea este
the idea, the name, simbolul, ideea, numele,
   
43:53 the form, the whole forma, întreaga
structure of the psyche. structură a psihicului.
   
43:58 Right? Corect ?
   
44:00 That gets hurt, Acel lucru este rănit...
   
44:04 and our conditioning is to şi condiţionarea ta este să
get over that hurt gradually, treci peste acea traumă, treptat,
   
44:08 do it, go into să faci asta, s-o abordezi,
it, examine it, s-o examinezi, s-o analizezi,
   
44:11 analyse it, find the să-i descoperi cauza şi acţiunea,
cause and the action,  
   
44:17 which all takes time. toate necesitând timp.
   
44:20 Right? Corect ?
   
44:27 Now, is it possible Acum, oare este posibil să nu ai,
  deloc, o imagine despre tine însuţi ?
   
44:30 not to have an image  
about oneself at all?  
   
44:37 Then there is no hurt. Atunci nu există traumă.
   
44:39 You understand? Înţelegeţi ?
   
44:45 Right? Corect ?
   
44:47 Is it possible? Oare este posibil ?
   
44:51 As long as you Atât timp cât ai o imagine,
have an image  
   
44:54 that you are a very că eşti o persoană foarte
powerful person, dominant, puternică, dominatoare,
   
44:57 aggressive, beautiful, agresivă,
   
44:59   frumoasă,
   
45:00 clear intellect, and cu un intelect limpede ş.a.m.d.
all the rest of it,  
   
45:02 the image that one - imaginea pe care cineva
builds up for oneself şi-o clădeşte despre sine însuşi,
   
45:05 from childhood right începând din copilărie şi
through old age and death - până la bătrâneţe şi moarte -
   
45:10 we are asking, ne întrebăm...
we are saying,  
   
45:13   spunem că, atât timp cât există o
  imagine, trebuie să existe o traumă...
   
45:15 as long as that image superficială
exists, there must be hurt,  
   
45:22 superficial or sau extrem de profundă.
very, very deep.  
   
45:27 Right? Corect ?
   
45:29 Now, can that image, Acum, oare acea imagine...
   
45:32 seeing the truth of it Observându-i natura reală,
- you understand? -  
   
45:35 seeing that as long as you sesizând că, atât timp cât ai
have an image about yourself o imagine despre tine însuţi,
   
45:40 you are bound obligatoriu vei fi rănit...
to be hurt,  
   
45:43 and the consequences iar consecinţele sunt că eşti
are you are violent, violent, devii din ce în ce mai plictisit,
   
45:45 you become more and more dull  
because you are withdrawing,  
   
45:48 fear, and so on, so on. fiindcă te izolezi,
  te temi ş.a.m.d.
   
45:50 Seeing all the consequences, observând toate consecinţele,
seeing that the image is hurt, observând că imaginea este rănită...
   
45:56 seeing the truth of it, not just observându-i natura reală, nu
the intellectual concept of it, doar abstractizarea sa teoretică,
   
46:01 the very perception is atunci însăşi percepţia
the very ending of the image. este finalul acelei imagini.
   
46:08 Right? Corect ?
   
46:12 Perception. Percepţia.
   
46:15 So, we have to examine what Deci trebuie să examinăm ce
we mean by perception, seeing. înţelegem prin percepţie, observare.
   
46:24 We see both optically, Noi observăm...
visually,  
   
46:27   optic,
   
46:29   vizual...
   
46:31 the things around us, lucrurile din jurul nostru
   
46:34 and we name them şi le denumim...
   
46:37 because that's part of our training, fiindcă asta face parte din pregătirea
part of our conditioning: noastră, din condiţionarea noastră.
   
46:40 the moment you see this Din clipa în care vezi
thing you call it a tree. acest lucru, îl numeşti copac.
   
46:45   Şi...
   
46:49 That is, the Adică asta este
action of knowledge acţiunea cunoaşterii,
   
46:53 operating in perception. ce funcţionează în
  cadrul percepţiei.
   
46:56 You are following Urmăriţi toate acestea ?
all this?  
   
47:01 Is there a perception Oare există o percepţie...
   
47:05 without the fără acumularea
accumulation of the past? datorată trecutului ?
   
47:09 To observe without time. Să observi în afara timpului.
   
47:12 Right? Corect ?
   
47:18 That is, Adică...
when we observe,  
   
47:20   când observăm...
   
47:23 we observe not only observăm nu
visually, optically, numai vizual, optic...
   
47:29 but when we ci, atunci când ne
observe ourselves, observăm pe noi înşine
   
47:32 if you have ever done - dacă aţi făcut asta vreodată,
it, which I doubt, ceea ce mă îndoiesc,
   
47:35 most of you don't, majoritatea n-aţi făcut-o,
  sunt destul de sigur -
   
47:36 I am pretty sure  
   
47:38 - if you observe dacă te observi pe tine însuţi,
yourself,  
   
47:41 in that observation there is în acea observare există
the observer and the observed. observatorul şi obiectul observării.
   
47:45 Right? Corect ?
   
47:49 The one who witnesses Cel...
and the observed,  
   
47:51   care observă şi
  obiectul observării...
   
47:56 which is, the thinker adică...
and the thought.  
   
47:59   gânditorul
   
48:01   şi gândirea.
   
48:02 Right? Corect ?
   
48:06 The thinker Gânditorul este gândirea însăşi.
is the thought.  
   
48:11 There is no division between Nu există separare între
the thinker and the thought. gânditor şi gândirea în sine.
   
48:18 This is you will Asta este ceva ce nu veţi accepta.
not accept this  
   
48:22 - examine it, please. Examinaţi asta, vă rog !
   
48:28 The thinker is the result Gânditorul...
   
48:32 of many, many, many este rezultatul a foarte
incidents of thought multe manifestări ale gândirii...
   
48:37 - right? - - Corect ? -
   
48:39 which is the past. ceea ce înseamnă trecutul.
   
48:45 The thinker is put Gânditorul este
together by thought. generat de gândire.
   
48:52 So, thought Deci gândirea este
is the thinker. gânditorul în sine.
   
48:56 Right? Corect ?
   
48:59 There is no division between Nu există separare
the thinker and the thought. între gânditor şi gândire.
   
49:05 That division is Acea separare este
created by time creată de trecerea timpului...
   
49:09 which is the care este o acţiune separatoare.
movement in division.  
   
49:14 You are getting Pricepeţi toate
all this, sirs? acestea, domnilor ?
   
49:18 No, no, madame. Nu, nu, doamnă.
   
49:22 Right, sir? Corect, domnule ?
   
49:24 At least I must see somebody Trebuie să văd cel puţin o persoană
who says, 'Yes, I have got it.' care zice: "Da, am priceput."
   
49:29 Q:I have got it. Eu am priceput.
   
49:31 K:No, no, you can't get it Nu, nu, n-aveţi cum să
so quickly as that. (Laughter) pricepeţi atât de repede.
   
49:39 You see, what we are Vedeţi, ceea ce încerc
trying to point out is, eu să subliniez este...
   
49:43 our conditioning condiţionarea noastră...
through the millennia  
   
49:46   de-a lungul mileniilor
   
49:48 has been to make a fost de a face un efort...
an effort, conflict.  
   
49:51   de a exista conflict.
   
49:54 Conflict, effort, Conflictul, efortul,
involves time. necesită timp.
   
49:58 Right? Of course, Corect ?
  Desigur că da...
   
50:02 because it fiindcă...
is a division in time.  
   
50:04   există o separare în timp.
   
50:10 Right, sir? Corect, domnule ?
   
50:14 So there is always Deci, întotdeauna
conflict, există conflict...
   
50:17 from childhood din copilărie şi până murim,
till we die,  
   
50:19 there is always struggle, există întotdeauna
struggle, battle, luptă, luptă, bătălie...
   
50:25 because of this din cauza acestei
division in time. separări în timp.
   
50:30 Right? Corect ?
   
50:32 I am glad there is somebody Mă bucur că există cineva
who is seeing with me. care vede la fel ca mine.
   
50:39 And is it possible Şi...
   
50:41   oare este posibil...
   
50:44 to act without să acţionezi fără efort,
effort, without time?  
   
50:46   fără trecerea timpului ?
   
50:50 That is, to perceive, Adică, să percepi...
   
50:53 and that very şi însăşi acea
perception is action, percepţie este acţiunea...
   
50:58 not idea and then nu...
interval and action,  
   
51:00   apariţia unei idei şi, apoi, un
  interval temporal şi acţiunea în sine,
   
51:04 which is the ceea ce înseamnă separare în timp.
division of time.  
   
51:08 In that division various În acea separare au
other incidents take place: loc diverse alte întâmplări:
   
51:16 if I have to go dacă trebuie să merg
from here to there, de aici până acolo,
   
51:19 then other things atunci se petrec alte lucruri.
are happening.  
   
51:23 So, when there is division Deci, atunci când există
in the movement of time separare, prin trecerea timpului,
   
51:28 other incidents se petrec alte întâmplări...
take place,  
   
51:33 which we call problems. pe care le numim probleme.
   
51:36 I hope you are meeting Sper că sesizaţi toate acestea.
all this.  
   
51:39 Right, sir? Corect, domnule ?
   
51:41 We are asking: Noi întrebăm:
   
51:43 can the brain which Oare creierul, care
is so conditioned a fost atât de condiţionat,
   
51:46 by millennia, by timp de milenii, timp
a million years, de milioane de ani...
   
51:51 perceive, poate percepe...
   
51:55 and that very perception şi tocmai acea percepţie
is instant action? să fie o acţiune instantanee ?
   
52:05 Because we have Fiindcă nu avem timp.
no time.  
   
52:10 We are decaying, Noi decădem, ne degenerăm...
we are degenerating,  
   
52:16 we are corrupt suntem corupţi.
- right? -  
   
52:18 and if you allow time, Corect ?
   
52:21 you become more Şi, dacă permiţi să treacă
and more degenerate, timpul, devii tot mai degenerat...
   
52:27 which is ceea ce se şi întâmplă.
what's happening.  
   
52:29 Which is, when you say, Asta se întâmplă când spui:
  "Nu voi degenera, ci mă voi genera."
   
52:31 'I will not degenerate but  
I will be generate,' (laughs)  
   
52:36 you have lost it: Deja ai pierdut.
   
52:39 so, we are saying, Aşa că spunem:
   
52:45 what does it Ce anume înseamnă să percepi ?
mean to perceive?  
   
52:51 You understand Îmi înţelegi întrebarea, domnule ?
my question, sir?  
   
52:53 Which is, can I Şi anume, oare pot, oare există
- is there a possibility posibilitatea de a percepe imaginea...
   
52:56 of this perception care este traumatizată
of the image  
   
53:01 which gets hurt, şi să sesizez...
   
53:03 and to see the danger, pericolul...
   
53:09 both biologically atât...
as well as psychologically,  
   
53:10   cel biologic, cât
  şi cel psihologic,
   
53:13 the danger of pericolul de-a avea o imagine...
having an image  
   
53:17 - to see it instantly, să sesizez asta, instantaneu ?
   
53:19 and the very seeing is Şi însăşi observarea
the ending of the image, înseamnă finalul imaginii...
   
53:24 which doesn't care nu include timpul.
allow time?  
   
53:26 You have got it, sir? Aţi priceput, domnule ?
Have you, please, Măcar teoretic aţi priceput ?
   
53:28 intellectually even,  
grasped it?  
   
53:35 So, if you have Deci, dacă aţi
grasped it verbally, priceput asta, teoretic...
   
53:40 which is the ceea ce înseamnă
intellectual process, un proces intelectual...
   
53:44 and watching intellect, Şi, observând, ce face intelectul:
what it does, the moment you have  
   
53:47 grasped it intellectually, din clipa în care aţi priceput asta
it has already become an idea. teoretic, a devenit deja o idee.
   
53:53 Right? Corect ?
   
53:55 Of course. Desigur.
   
54:00 Right, sir? Corect, domnule ?
  A devenit, deja, o idee.
   
54:01 It has already  
become an idea.  
   
54:04 Therefore, you have moved Ca atare, te-ai
away from perception. depărtat de percepţie.
   
54:08 I wonder if you see this. Mă întreb dacă sesizaţi asta.
   
54:11 Right? Corect ?
   
54:12   Deci percepţia implică...
   
54:13 So, perception implies înţelegerea cuvântului...
the comprehension  
   
54:19 of the word, faptul că acel cuvânt...
   
54:23 the word has a are o valoare relativă,
relative value,  
   
54:30 which is the understanding care înseamnă înţelegerea
of the intellect, lui de către intelect
   
54:35 and being aware of that şi, fiind conştient de asta,
   
54:37 and not letting it nu-l laşi să se
wander off into an idea transforme într-o idee.
   
54:41 - you follow? Înţelegeţi ?
   
54:43 And perception implies the Iar...
operation of the intellect,  
   
54:45   percepţia implică
  acţiunea intelectului...
   
54:51 the whole reactions toate...
   
54:54   reacţiile,
   
54:58 at their highest level, la cel mai înalt nivel...
   
55:01 and seeing what is exactly şi vezi care este adevărata
the truth of an image natură a unei imagini
   
55:06 - right? - - Corect ? -
and therefore the ending of it.  
   
55:07   şi, ca atare, îi pui capăt.
   
55:11 Are you doing it or you Voi faceţi asta sau
are playing with words? vă jucaţi cu cuvintele ?
   
55:20 Please, this is... Vă rog, asta este...
   
55:22 You understand? Înţelegeţi ?
   
55:25 We are saying something Noi afirmăm ceva care contrazice,
that goes totally contrary total, ceea ce aţi acceptat până acum.
   
55:30 to everything that  
you have accepted.  
   
55:43 So, what you hear, Deci, ceea ce ascultaţi...
   
55:47 don't let that nu lăsaţi asta să
become a tradition, devină o tradiţie...
   
55:52 then you are lost. fiindcă atunci sunteţi pierduţi.
   
55:57 But whereas if Dar, dacă ascultaţi, de fapt...
you actually listen  
   
56:04 - because what we are - fiindcă noi spunem adevărul -
saying is the truth -  
   
56:07 that as long as că atât timp cât
you have an image aveţi o imagine...
   
56:11 created by your society, creată de societatea voastră, de
  facultăţile, de universităţile voastre,
   
56:13 by your colleges,  
universities,  
   
56:16 by your relationship with de relaţia voastră
another, and so on, so on, cu altă persoană ş.a.m.d.
   
56:18 as long as you have atât timp cât aveţi o
an image about yourself imagine despre voi înşivă,
   
56:22 that image is acea imagine va fi rănită
going to get hurt,  
   
56:25 and that hurt expresses şi acea traumă se
itself in various forms exprimă sub forme diferite:
   
56:30 - trying to încercarea de a domina oameni,
dominate people, încercarea de a te izola ş.a.m.d.
   
56:32 trying to withdraw from, Să observaţi...
and so on, so on, so on.  
   
56:36 Seeing, listening să ascultaţi adevărul
to the truth of that, acelor spuse...
   
56:43 listening with să ascultaţi cu întreaga
all your capacity, voastră capacitate,
   
56:46 your intellect, să ascultaţi cu intelectul,
every nerve listening, cu fiecare nerv în parte...
   
56:52 then that very listening atunci, tocmai acea ascultare înseamnă
  percepţie şi sfârşitul acelei imagini...
   
56:54 is the perception  
and the ending of it,  
   
56:58 which has no time. care nu depinde de timp.
   
57:02 You understand this? Înţelegeţi asta ?
   
57:06 That is, Adică...
   
57:10 violence is one of violenţa este unul dintre
the inherited responses răspunsurile moştenite,
   
57:15 from the earliest încă din cele mai vechi timpuri.
of times.  
   
57:19 Right? Corect ?
   
57:21 Man has been violent Omul a fost violent
from timeless time. din vremuri imemoriale.
   
57:30 And we have done everything Şi...
to be free of that violence.  
   
57:32   am făcut tot posibilul pentru
  a ne elibera de acea violenţă.
   
57:36 We have invented Am inventat nonviolenţa,
non-violence,  
   
57:40 an ideal which never un ideal care nu
is, it goes overboard. se atinge niciodată,
   
57:42   care este aruncat peste bord.
   
57:44 We have tried Am încercat, pe orice cale,
every way  
   
57:47 to be gentle, to be să fim blânzi, să fim
kind, to be generous, buni, să fim generoşi
   
57:51 and yet in our hearts, şi, totuşi, în inimile noastre,
  în relaţiile noastre reciproce,
   
57:53 in our relationship with each suntem nişte oameni
other we are very violent people. foarte violenţi.
   
57:59 And religions, Şi religiile,
religions throughout,  
   
58:01   toate religiile au spus:
   
58:02 they said, 'Try, "Încearcă, depune efort,
work, forget yourself,  
   
58:06   uită de tine însuţi,
   
58:08 don't be violent, nu fi violent, nu ucide !"
don't kill,'  
   
58:12 but from immemorial time we dar, din vremuri imemoriale,
are still doing the same thing. încă facem acelaşi lucru.
   
58:18 So we say, it Deci, noi spunem
will take time că va dura un timp...
   
58:22 to dissipate pentru a spulbera acea violenţă.
this violence.  
   
58:26 Such a deception, O mare amăgeală,
you follow, sir? mă înţelegi, domnule ?
   
58:28 We have taken over  
a million years  
   
58:31 and we have not Ne-a trebuit peste un milion
got rid of it, de ani şi tot n-am scăpat de ea
   
58:33 and we think in another million şi noi credem că vom scăpa
years we will be rid of it. de ea peste un alt milion de ani.
   
58:37 In the meantime Între timp, lăsaţi-mă
let me be violent. să fiu violent.
   
58:41 That is the game Ăsta e jocul pe care-l jucăm.
we play.  
   
58:45 So, we are saying: Deci, noi spunem:
   
58:47 is it possible to end Oare este posibil să punem
that violence instantly? capăt acelei violenţe, instantaneu ?
   
58:55 That means the Asta înseamnă să înţelegem
understanding faptul că psihologic, lăuntric,
   
58:58 that psychologically,  
inwardly,  
   
59:00 there is no time nu există nici un fel de timp...
at all,  
   
59:07 that you don't become. că nu devenim ceva anume.
   
59:11 You follow, sir? Mă urmăreşti, domnule ?
   
59:13 You don't become, Nu devii, nu atingi iluminarea.
   
59:15 you don't achieve  
enlightenment.  
   
59:21 Which means the whole Adică ne referim la
movement of time. întreaga acţiune a timpului.
   
59:29 So, we are saying: Deci, noi spunem:
   
59:33 observe violence, observă...
   
59:35   violenţa...
   
59:38 which is to be angry, ceea ce înseamnă să fii
to hate, to be jealous furios, să urăşti, să fii gelos
   
59:41 - various forms - diverse forme de violenţă -
of violence -  
   
59:45 and don't escape into şi să nu...
a non-violent movement,  
   
59:47   evadezi într-o
  mişcare nonviolentă...
   
59:53 which is the opposite. care înseamnă contrariul ei.
   
59:56 So, when you observe the Deci, când observi realitatea,
fact, there is no opposite. nu există un contrariu al ei.
   
1:00:02 Are you following Urmăriţi toate acestea ?
all this?  
   
1:00:05 I observe violence Observ violenţa din mine.
in me.  
   
1:00:13 I am violent. Sunt violent.
   
1:00:16 Why should there De ce ar trebui să
be non-violence? existe nonviolenţa ?
   
1:00:20 That's my conditioning. Asta îmi este
Right? condiţionarea, corect ?
   
1:00:23 That's my hope. Asta îmi este speranţa,
   
1:00:25 That's my este conceptul meu teoretic,
intellectual concept  
   
1:00:28 - one day I will be că într-o bună zi
non-violent, voi fi nonviolent.
   
1:00:31   Ce era ?
  Despre ce vorbeam ?
   
1:00:32 what is it, what I was Despre violenţă.
talking about? - violence.  
   
1:00:37 So, the fact Deci...
of violence,  
   
1:00:39   realitatea violenţei,
   
1:00:42 the fact has realitatea în sine
no opposite. nu are contrariu.
   
1:00:46 Right? Corect ?
   
1:00:48 Do you see that? Sesizaţi asta ?
   
1:00:50 If you see that, you are Dacă sesizaţi asta,
finished. You understand? aţi terminat, înţelegeţi ?
   
1:00:57 Because all our education, Fiindcă întreaga noastră
all our religion, educaţie, toate religiile noastre,
   
1:01:03 everything tot ceea ce este
traditional has said: tradiţional a afirmat:
   
1:01:08 work at it, gradually get rid of it depuneţi efort, scăpaţi
- you follow? treptat de ea - înţelegeţi ?
   
1:01:11 Which is movement in time, Ceea ce înseamnă o acţiune
which is division. în timp, adică o fragmentare.
   
1:01:19 Time is division. Timpul înseamnă fragmentare.
   
1:01:23 So, when there's Deci...
observation of violence,  
   
1:01:25   atunci când există o
  observare a violenţei,
   
1:01:29 only violence, numai a violenţei...
   
1:01:37 the observer who's observatorul care
watching the violence sesizează violenţa...
   
1:01:42 - you follow? - - Mă urmăriţi ? -
   
1:01:44 that very observer tocmai acel observator
is violence. este cel violent.
   
1:01:47 Right? Corect ?
   
1:01:50 Right? Corect ?
   
1:01:51 So, the observer is Deci observatorul
the observed. este obiectul observării.
   
1:01:59 Are you getting tired? Aţi început să obosiţi ?
   
1:02:03 You understand, sir? Înţelegi, domnule ?
   
1:02:05 The moment you Din clipa în care
have a division există o fragmentare,
   
1:02:08 it's the movement in time asta înseamnă
- right? - acţiune în timp, corect ?
   
1:02:10 and therefore Şi, ca atare, trebuie
there must be effort, să existe efort,
   
1:02:14 which is, the ceea ce înseamnă că
observer is thinking, observatorul gândeşte,
   
1:02:17 the observer thinks he is different observatorul crede că el
from the thing he observes, este diferit de ceea ce observă
   
1:02:22 and so the very şi, ca atare, tocmai acea
division brings conflict, separare provoacă un conflict...
   
1:02:27 conflict, suppression, conflict, reprimare ş.a.m.d.
and all the rest of it.  
   
1:02:30 But when the Dar, atunci când observatorul îşi dă seama
observer realises, că ceea ce observă face parte din el însuşi
   
1:02:33 that which he is observing - Corect ? -
is part of himself  
   
1:02:37 - right? - atunci nu există separare...
so there is no division,  
   
1:02:42 there is no duality nu există nici un
at all. fel de dualitate.
   
1:02:48 Right? Corect ?
   
1:02:51 So, can you see this Deci, oare poţi observa
fact that you are violent, acest fapt, că eşti violent
   
1:02:57 and the fact şi că în cadrul realităţii
has no division. nu există separare ?
   
1:03:12 So, what has taken Deci, ce anume s-a
place in the mind? petrecut în minte ?
   
1:03:17 What has taken Ce s-a petrecut în mintea ta,
place in your mind  
   
1:03:21 when you are only atunci când nu faci altceva
observing the fact decât să observi realitatea
   
1:03:25 and not inventing şi nu-i inventezi contrariul ?
the opposite?  
   
1:03:29 You understand? Înţelegeţi ?
   
1:03:32 That you are jealous, Faptul că eşti gelos...
   
1:03:35 that you are envious, faptul că eşti invidios,
that is a fact, asta este o realitate...
   
1:03:41 and that observer is the şi observatorul este cel
observed, which is envy. observat, adică invidia.
   
1:03:49 So there is no Deci nu există nici un
conflict or suppression conflict sau suprimare,
   
1:03:52 with regard to a în privinţa unei anumite reacţii.
particular reaction.  
   
1:03:58 The reaction is a fact. Reacţia este o realitate în sine.
   
1:04:01 Now, can the mind Acum, oare mintea poate
totally observe observa, pe deplin, această reacţie,
   
1:04:07 this reaction which care este o realitate,
is a fact called jealousy? numită gelozie ?
   
1:04:14 You get it, sir? Ai priceput, domnule ?
   
1:04:16 Observe without any Observă, fără nici
movement of time. o acţiune în timp.
   
1:04:23 The moment you have Din clipa în care
the movement of time, aveţi o acţiune în timp,
   
1:04:26 you have brought aţi produs o separare.
about division.  
   
1:04:37 Is this actually Oare asta chiar are loc, de fapt ?
taking place?  
   
1:04:44 Because, Fiindcă noi spunem:
we are saying:  
   
1:04:47 you eliminate totally elimină, complet,
  orice formă de conflict...
   
1:04:50 every form of conflict  
   
1:04:55 in which we have been prin care am fost condiţionaţi,
conditioned for millennia. vreme de mii de ani.
   
1:05:00 To live without a Să trăieşti fără
single conflict nici un fel de conflict...
   
1:05:07 which means to live ceea ce înseamnă să trăieşti
without a single problem. fără nici un fel de problemă.
   
1:05:15 I wonder if you Mă întreb dacă înţelegeţi asta.
understand this.  
   
1:05:22 You may have S-ar putea să aveţi
technological problems: probleme tehnologice:
   
1:05:26 how to go to the moon cum să mergeţi pe Lună
- it took them a long time, - le-a luat ceva timp,
   
1:05:30 300,000 people, I believe, cred că au lucrat circa 300.000
working at that one thing, de oameni, numai în acel scop.
   
1:05:34 that took many years. Asta a durat mulţi ani.
   
1:05:40   Dar...
   
1:05:46 But if we understand dacă înţelegem natura timpului...
the nature of time,  
   
1:05:54 the whole întreaga structură a timpului,
structure of time,  
   
1:05:57 psychologically as atât a celui psihologic,
well as physical time, cât şi a celui fizic...
   
1:06:02 then we relegate physical atunci retrogradăm timpul
time to its proper place. fizic la locul său potrivit.
   
1:06:09 I have to catch a bus, train, Trebuie să prind un autobuz,
aeroplane, whatever it is, un tren, un avion, orice ar fi,
   
1:06:13 go to the office, să merg la muncă
and so on - knowledge. ş.a.m.d. - cunoaştere.
   
1:06:18 But psychologically Dar...
there is no time.  
   
1:06:24 Which means psihologic vorbind,
to live a life nu există timp.
   
1:06:27 without a single Ceea ce înseamnă să duci o
problem. viaţă fără nici măcar o problemă.
   
1:06:31 Have you ever gone Aţi abordat vreodată
into this question? această problemă ?
   
1:06:37 Right? Corect ?
   
1:06:40 Meditation isn't Meditaţia nu este o problemă...
a problem,  
   
1:06:45 which you are all pe care voi toţi o
making into a problem: transformaţi într-o problemă:
   
1:06:49 how to sit, how to breathe, how cum să stai, cum să respiri, cum
to hold - you know, the system, să-ţi ţii respiraţia, ştiţi voi, sistemul,
   
1:06:53 the methods, metoda, diverşii guru care
the various gurus oferă diverse trucuri ş.a.m.d.
   
1:06:55 offering various  
tricks, and all that.  
   
1:07:06 What is a problem? Ce-i aia o problemă ?
   
1:07:08 I am showing you how to... Vă arăt cum s-o faceţi,
- please apply it. aşa că vă rog s-o aplicaţi !
   
1:07:11 Test it in your life and Testaţi-o în viaţă şi veţi
you will see it will work. vedea că funcţionează !
   
1:07:15 What is a problem? Ce-i aia o problemă ?
   
1:07:19 A problem is something O problemă este ceva
that you haven't resolved. ce n-aţi rezolvat încă.
   
1:07:22 There are  
mathematical problems,  
   
1:07:24 scientific Există probleme matematice,
problems, biological. probleme ştiinţifice, biologice.
   
1:07:28 We are not Nu la acelea ne referim, ci ne
talking of those. referim la probleme psihologice...
   
1:07:29 We are talking about  
psychological problems  
   
1:07:36 between human beings, dintre fiinţe umane...
   
1:07:40 the problems that exist problemele care există...
   
1:07:43 in our relationship în relaţia voastră
with another: cu alte persoane,
   
1:07:46 husband, wife soţ, soţie - le ştiţi
- you know, all the rest of it. voi pe toate celelalte.
   
1:07:50 A problem means, O problemă înseamnă,
implies  
   
1:07:54 the non-resolution of it. implică nerezolvarea ei.
   
1:07:59 Now, can you Acum, oare puteţi
resolve that problem rezolva acea problemă,
   
1:08:02 as it arises and end it, imediat ce apare,
   
1:08:05 not carry it over nu s-o purtaţi după voi...
   
1:08:07 even for a day? nici măcar o zi ?
   
1:08:10 Because, see Fiindcă, uitaţi ce se întâmplă:
what happens:  
   
1:08:14 a problem continued o problemă care
  continuă să existe...
   
1:08:18 makes the brain face creierul să devină
dull, actually. mărginit... realmente.
   
1:08:23 You can test it Puteţi testa asta şi singuri.
out for yourself.  
   
1:08:30 The brain's activity Activitatea creierului
is made slower este încetinită.
   
1:08:34 because it is burdened, Fiindcă este împovărat,
  devine el însuşi incapabil.
   
1:08:37 it makes itself  
incapacitated.  
   
1:08:38 It has no capacity  
of elasticity  
   
1:08:42 when you carry Nu deţine capacitatea
a problem de a fi elastic,
   
1:08:45 for many, many, atunci când duci după tine o
many years, problemă, extrem de mulţi ani...
   
1:08:50 or even for a week. sau numai pentru o săptămână.
   
1:08:54 So, the question is: Deci, întrebarea este:
   
1:08:58 can you end the Oare puteţi pune capăt unei
problem as it arises? probleme, imediat ce apare ?
   
1:09:01 You understand? Înţelegeţi ?
   
1:09:08 Are you interested Sunteţi interesaţi
in all this? de toate acestea ?
   
1:09:14   Domnule...
   
1:09:15 Sir, do it. fă-o !
   
1:09:19 Don't accept the words, Nu accepta cuvintele,
but actually test it. ci testează asta, de fapt.
   
1:09:25 Then it is worth it. Abia atunci merită.
   
1:09:27 But if you say, 'Yes, nice idea, Dar, dacă zici: "Da, drăguţă idee,
nice thing, but I can't do it.' frumos lucru, dar nu-l pot face !"...
   
1:09:33 Or say, 'Tell sau spui: "Spune-mi
me how to do it,' cum s-o fac !"...
   
1:09:37 there is no how, nu există nici un "cum"...
   
1:09:41 because the how implies fiindcă acel "cum" implică
a method, a system, o metodă, un sistem,
   
1:09:44 somebody will tell cineva care să-ţi
you what to do. spună ce să faci.
   
1:09:47 If somebody tells Dacă cineva îţi spune ce să faci,
you what to do, ai revenit la vechiul joc al tradiţiei.
   
1:09:49 you are back in the  
old game of tradition.  
   
1:09:53 Right? Corect ?
   
1:09:57 So, a mind that is clear Deci, o minte care este limpede
has no tradition. nu depinde de nici o tradiţie.
   
1:10:07 So, one has a problem; Deci, cineva are o problemă.
   
1:10:10 problem implies Problema implică...
   
1:10:13 that which hasn't ceva la care nu s-a reflectat
been thought out, încă, nu s-a cercetat, rezolvat.
   
1:10:15 investigated, resolved.  
   
1:10:24 Our problems exist Problemele noastre există...
   
1:10:28 in the field în domeniul relaţiilor umane.
of relationship.  
   
1:10:31   Corect ?
   
1:10:32 Right? Şi...
   
1:10:42 And between man and între bărbat şi femeie, sexuale,
woman, sexual, non-sexual, non-sexuale, prieteneşti, neprieteneşti
   
1:10:47 friendly, non-friendly - Înţelegeţi ? -
- you follow? -  
   
1:10:49 the whole communication întreaga comunicare, de la bărbat
between man and man, la bărbat, de la femeie la bărbat,
   
1:10:54 and woman and man,  
the whole field of it,  
   
1:10:58 not just one întreg domeniul comunicării,
particular problem, nu numai o anumită problemă,
   
1:11:00 either sexual, fie că este sexuală,
or this, or that. sau una sau alta.
   
1:11:03 We are dealing Avem de-a face cu
with the whole întreaga problemă umană...
   
1:11:06 human problem a relaţiilor...
in relationship,  
   
1:11:11 not a particular nu cu o anumită problemă.
problem.  
   
1:11:15 Because, if we were examining Fiindcă, dacă examinăm
only a particular problem, numai o anumită problemă,
   
1:11:20 then we are dealing with atunci avem de-a face numai
a part and not with the whole. cu o parte şi nu cu întregul.
   
1:11:24 Is that clear? Este clar ?
Oh, come on, sirs! Oh, haideţi, domnilor !
   
1:11:28 So we are dealing with the whole Deci avem de-a face cu întreaga
problem of human relationship, problemă a relaţiilor umane...
   
1:11:34 with the boss, cu şeful...
in the factory,  
   
1:11:38 when you come home, de la fabrică,
   
1:11:41 your wife, your husband, când vii acasă,
  cu soţia, cu soţul,
   
1:11:43 sex, non-sex, sex...
domination,  
   
1:11:45   fără sex, dominare,
   
1:11:47 wanting to dorinţa de a poseda, ataşamentul.
possess, attachment  
   
1:11:50   Toate acelea implică o problemă.
   
1:11:51 - all that Corect ?
implies a problem.  
   
1:11:54 Right? First of all, Mai întâi de toate,
why do we have problems? de ce avem probleme ?
   
1:12:00 Why do we live De ce trăim având probleme ?
with problems?  
   
1:12:05 You understand? Înţelegeţi ?
   
1:12:07 Is it we are lazy, Oare fiindcă suntem leneşi...
   
1:12:12 is it that we have oare fiindcă am acceptat, ca pe o
accepted as the norm of life regulă în viaţă, să avem probleme ?
   
1:12:16 to have problems,  
   
1:12:20 or is it, for millennia Sau poate că am avut
we have had problems probleme, vreme de mii de ani
   
1:12:24 and why not now, şi de ce să nu avem
  acum, în continuare ?
   
1:12:27 carry on?  
   
1:12:29 Which means, the mind Ceea ce înseamnă
  că mintea, creierul,
   
1:12:31 the brain has accepted a acceptat problemele
problems as part of life. ca făcând parte din viaţă.
   
1:12:36 Right? Corect ?
   
1:12:43 So, refuse to accept Deci, refuzaţi să
problems. acceptaţi problemele.
   
1:12:48 You understand? Înţelegeţi ?
   
1:12:49 Challenge the brain and the Provocaţi creierul şi mintea
mind to have no problems. ca să nu mai aibă probleme.
   
1:12:57 No, don't agree, sir, Nu, nu fi de acord, domnule !
you have to do it! Trebuie s-o faci !
   
1:13:03 Which means Ceea ce înseamnă...
   
1:13:05 if a problem arises, dacă apare o problemă...
   
1:13:09 as it inevitably will aşa cum va şi
  apărea, inevitabil...
   
1:13:13 unless you have real dacă nu ai iubire
love in your heart adevărată în inimă
   
1:13:17 - right? - - Corect ? -
   
1:13:20 not sexual love, nu iubire sexuală, nu
not love of power, dragoste de putere,
   
1:13:24 position and all rang social şi toate
that nonsense but... acele nonsensuri,
   
1:13:27   ci...
   
1:13:28 - I won't go into that, that Nu voi aborda asta,
goes off somewhere else. fiindcă ne conduce la altceva.
   
1:13:36 How to deal Cum să te descurci cu o problemă
with a problem  
   
1:13:38 - right? - - Corect ? -
   
1:13:40 without allowing a fără a permite nici măcar
single second of interval. un interval de o secundă ?
   
1:13:45 Right? Corect ?
   
1:13:47 We will go into it. Vom aborda asta.
   
1:13:53 A problem arises as long O problemă apare atât
as there is a centre. timp cât există un centru.
   
1:14:00 Right? Corect ?
   
1:14:03 As long as there is Atât timp cât există un centru,
a centre trebuie să existe o circumferinţă,
   
1:14:05 there must be  
circumference,  
   
1:14:08 diameter un diametru
- you follow? - Mă urmăriţi ? -
   
1:14:10 The whole circle. întregul cerc.
   
1:14:14 The whole circle Întregul cerc este
is our problem. problema noastră.
   
1:14:19 Right? Corect ?
   
1:14:21 To have no centre Să nu ai nici un centru...
   
1:14:28 is to have no problem. înseamnă să nu ai probleme.
   
1:14:35 Please, sir, see what Te rog, domnule,
is involved in it, observă ce implică asta,
   
1:14:40 not just shake your head and nu doar scuturi din cap şi spui:
say, 'Yes, I agree with you.' "Da, sunt de acord cu tine."
   
1:14:43 It has no meaning, Asta nu are nici un sens, ci numai
  dacă observi ce anume implică.
   
1:14:45 but see what is  
implied in it.  
   
1:14:50 First of all, the depth of it, În primul rând, profunzimea
the beauty of it, lui, frumuseţea lui, raţiunea lui...
   
1:14:52 the rationality of it,  
   
1:14:56 the sanity of it, bunul său simţ,
   
1:14:58 that as long as there is fiindcă atât timp cât
a 'me' with the centre, există un "eu" în centru...
   
1:15:05 I must have problems. trebuie să am probleme.
   
1:15:11 Right? Corect ?
   
1:15:16 It may be very Ar putea exista diverse
dangerous problems, probleme periculoase,
   
1:15:19 destructive problems, probleme distructive
or superficial problems. sau probleme superficiale.
   
1:15:26 And as long as there is a Şi, atât timp cât există o
problem, there is no love. problemă, nu există iubire.
   
1:15:33 But of course, that does not Dar, desigur că asta nu există,
exist, so we can skip that. deci putem sări peste asta.
   
1:15:37 We will come back Vom reveni la ea mai târziu.
to it later.  
   
1:15:42 So, is it possible to Deci...
live in the world,  
   
1:15:44   oare este posibil
  să trăieşti în lume...
   
1:15:48 in the modern world, having în lumea modernă,
a wife, husband, children,  
   
1:15:52 going to a job and având o soţie, un soţ, copii,
all the rest of it, mergând la muncă ş.a.m.d.
   
1:15:56 without having a centre? fără a avea un centru ?
   
1:15:59 You understand, sir? Înţelegi, domnule ?
   
1:16:06 See the fact, Observă realitatea, realitatea,
the fact  
   
1:16:10 that as long as că, atât timp cât ai un centru,
you have a centre  
   
1:16:13 there must be trebuie să existe probleme.
problems,  
   
1:16:16 and if you say, 'Well, that's Şi dacă spui: "Asta mi-e
my life, to have problems,' viaţa, plină de probleme."
   
1:16:18 perfectly right, atunci e perfect aşa, continuă.
carry on.  
   
1:16:22 But if you say, 'Problems Dar, dacă spui: "Problemele
are most destructive sunt cele mai distructive...
   
1:16:28 not only to the brain nu numai pentru creier,
   
1:16:30 but the wholeness ci pentru integritatea minţii."
of the mind...'  
   
1:16:37 the mind that's fit, mintea ta este pregătită...
alive, active,  
   
1:16:41   vie, activă...
   
1:16:46 because every problem is fiindcă fiecare problemă este
like a blanket that smothers. ca o pătură care te sufocă.
   
1:16:54 So, if you see the fact Deci, dacă observi realitatea că centrul
  este cel care generează probleme...
   
1:16:55 that the centre is to - Corect ? -
have problems - right?  
   
1:17:01 No. - nu...
   
1:17:03 Not only hear it but nu numai să asculţi asta, ci să
see the truth of it. sesizezi adevărul afirmaţiei în sine -
   
1:17:16 Then what takes place? atunci ce se întâmplă ?
   
1:17:20 You understand? Înţelegeţi ?
   
1:17:22 A mind, a being O minte...
that has no centre  
   
1:17:24   o fiinţă care nu are un centru...
   
1:17:28 and has to live with şi trebuie să trăiască
a wife and a husband, alături de o soţie şi un soţ...
   
1:17:32 and the whole culture şi în întreaga noastră cultură
   
1:17:36 - a whole not culture, - nu întreaga cultură,
I won't call it culture - nu i-aş spune cultură -
   
1:17:39 the whole world, în întreaga lume...
   
1:17:48 which means you are înseamnă că este activă...
acting every minute.  
   
1:17:53   în fiecare clipă.
   
1:17:58 Life is action. Viaţa înseamnă acţiune.
Right? Corect ?
   
1:18:01 But when you act Dar, atunci când
from a centre, acţionezi dintr-un centru,
   
1:18:04 you are introducing atunci generezi întreaga problemă.
the whole problem.  
   
1:18:09 I wonder if you see it. Mă întreb dacă sesizaţi asta,
   
1:18:11 See the cadre of it, dacă sesizaţi cadrul ei generic...
the framework of it,  
   
1:18:18 the wholeness of it. aspectul ei integral.
   
1:18:20 That is, the mind that has Adică, mintea, care a
functioned with a centre funcţionat având un centru,
   
1:18:25 has created a creat nenumărate probleme...
innumerable problems  
   
1:18:30 - politically, economically, - politice, economice, sociale...
socially -  
   
1:18:34 and in intimate or not şi în relaţiile intime
intimate relationship. sau non-intime.
   
1:18:40 And having a problem is the Şi să ai probleme este cel
most destructive way of living. mai distrugător mod de a trăi.
   
1:18:49 That destroys the youth of the brain Asta distruge prospeţimea
- you understand? creierului - Înţelegeţi ? -
   
1:18:53 the youth of the mind. prospeţimea minţii.
   
1:19:01 If you listen to it and see Dacă asculţi asta şi sesizezi
the truth of it, it is over. adevărul, s-a terminat.
   
1:19:07 There is no how. Nu mai există "cum"...
   
1:19:12 There is only the nu mai există
act of listening. decât actul ascultării.
   
1:19:37 Tradition means Tradiţie...
- the word -  
   
1:19:40   înseamnă - cuvântul în sine -
   
1:19:43 to hand down from să transmiţi, de la
generation to generation o generaţie la alta,
   
1:19:48 values, rituals, valori,
   
1:19:50   ritualuri,
   
1:19:51 dogmas, beliefs, dogme, credinţe, zei, puja,
   
1:19:53 gods, pujas, rituals întreaga...
- the whole  
   
1:19:59 thing that man capcană în care omul este prins...
is caught in,  
   
1:20:03 and in that tradition şi, în acea... tradiţie,
nothing can flourish. nimic nu poate înflori.
   
1:20:12 It is like a steamroller Este ceva ca un tăvălug, care
going over human beings, trece peste fiinţele umane...
   
1:20:17 and if you accept that, şi, dacă accepţi asta,
   
1:20:21 all right, live with în regulă, împacă-te
it, and be happy with it. cu situaţia şi fii fericit.
   
1:20:26 But you are not Dar nu vei da răspuns
going to answer provocării lumii,
   
1:20:28 the challenge of the  
world, the global challenge,  
   
1:20:32 which is that man provocării globale,
must free himself  
   
1:20:35 from everything şi anume că omul trebuie să se elibereze,
to flower. singur, de orice, pentru a putea înflori.
   
1:20:39 And the flowering Şi înflorirea nu poate avea loc
can only take place decât în solul relaţiilor umane.
   
1:20:42 in the soil of  
human relationship.  
   
1:20:47 Right, sir? Corect, domnule ?
   
1:20:48 Not somewhere else in the Nu altundeva, prin Himalaya
Himalayas or in some monastery, sau în vreo mănăstire.
   
1:20:53 even there, he is in relationship Chiar şi acolo, omul este în
with his fellow being. relaţie cu fiinţele asemenea lui.
   
1:20:59 And culture, Şi cultura, care
which is to grow, înseamnă să creşti...
   
1:21:03 to develop, to să te dezvolţi,
have the highest  
   
1:21:06 excellence ethically, să ai cele mai
  înalte standarde etice...
   
1:21:10 is not possible when nu este posibilă,
you are merely...  
   
1:21:14 your mind has become dacă mintea ta nu a
merely a machine, devenit decât o maşină...
   
1:21:19 which tradition does. ceea ce face tradiţia.
   
1:21:24 And tradition has said, Şi...
accept time.  
   
1:21:34 And somebody comes tradiţia a spus să accepţi timpul.
along like me, and says,  
   
1:21:36 'Don't, Şi vine cineva, unul ca
  mine, şi spune: "N-o face !"
   
1:21:41 you won't find light, "Nu vei descoperi lumina,
  iluminarea, la finalul timpului...
   
1:21:44 enlightenment at  
the end of time,  
   
1:21:52 you will find it o vei descoperi
where you are now.' acolo unde te afli acum."
   
1:22:00 Right, sirs. În regulă, domnilor.
   
1:22:22 I believe, we Cred că ne vom întâlni mâine,
will meet tomorrow  
   
1:22:25 if you want to. dacă doriţi asta.