Krishnamurti Subtitles

Ce anume produce dezordine într-o relaţie?

Madras (Chennai) - 7 January 1979

Public Talk 40:22 Should we sit CE ANUME PRODUCE
quietly for a while DEZORDINE ÎNTR-O RELAŢIE ?
   
0:24 or do you want me Oare aţi vrea să stăm tăcuţi pentru
to talk? o vreme sau doriţi să vă vorbesc ?
   
0:45 I have never attended Nu am participat
meetings. niciodată la întruniri.
   
0:53 I once went to a political Am mers odată la o întrunire
meeting in this country politică, în această ţară
   
1:00 and Dr. Besant said, şi dr. Besant mi-a spus:
'Keep out of it.' "Fereşte-te de aşa ceva !"
   
1:19 And I wonder often Şi...
   
1:22 why we come mă întreb, adeseori, de ce ne
together like this, adunăm laolaltă, în acest mod...
   
1:27 listening ascultând un vorbitor...
to a speaker,  
   
1:34 half-serious, pe jumătate serioşi...
   
1:38 curious, curioşi...
   
1:40 and not really wanting to şi fără a dori, de fapt, să
change one's life totally. vă schimbaţi complet viaţa.
   
1:48 One has become Unii au devenit mai
rather mediocre, degrabă de mediocri...
   
1:55 without a flair, lipsiţi de perspicacitate...
   
1:58 without any fără să aibă vreo
quality of genius. aptitudine genială.
   
2:05 I am saying Spun "genial" în sensul
'genius' in the sense nu al vreunui anumit...
   
2:08 not of any talent...
particular talent,  
   
2:15 or a particular gift, sau al unui anumit dar,
   
2:19 but the genius ci genialitatea unei minţi...
of a mind  
   
2:24 that comprehends care înţelege viaţa, pe deplin...
the totality of life,  
   
2:31 which is our life, şi anume viaţa voastră,
   
2:34 a vast, complex, o existenţă vastă, complexă,
contradictory, contradictorie şi nefericită.
   
2:38 unhappy existence.  
   
2:44 And one listens Şi unii ascultă toate acestea...
to all this,  
   
2:48 to what the ce anume are vorbitorul de spus...
speaker has to say,  
   
2:55 and one goes away şi, apoi, pleacă...
   
2:59 with partial înţelegând parţial...
understanding,  
   
3:04 with no deep intention fără vreo intenţie profundă...
   
3:08 and serious attention şi fără a acorda
  o atenţie serioasă...
   
3:12 to bring about pentru a produce...
   
3:15 a deep psychological o profundă revoluţie psihologică.
revolution.  
   
3:23 And one wonders often Şi cineva se întreabă, adesea,
   
3:27 why human beings de ce fiinţele umane tolerează
  acest gen de viaţă pe care o duc.
   
3:31 tolerate the kind  
of life one leads.  
   
3:37 You may blame Poate că daţi vina
the circumstances, pe circumstanţe,
   
3:41 the society, pe societate...
   
3:46 the political pe organizarea politică...
organisation,  
   
3:52 but blaming others dar să dăm vina pe alţii
hasn't solved our problem. nu ne-a rezolvat problema.
   
4:00 We drift, Suntem în derivă...
   
4:06 and our life şi viaţa noastră pare să
seems such a waste, fie o atât de mare risipă...
   
4:12 either going to the office fie că mergem la muncă,
from morning till night de dimineaţă până noaptea,
   
4:17 for the next 50 years pentru următorii 50 de
or so ani, sau cam aşa ceva,
   
4:20 and then retire to die, apoi ne pensionăm pentru a muri...
   
4:24 or vegetate, sau pentru a vegeta sau a ne văicări
or grumble, sau pentru a dispărea în tăcere.
   
4:27 or fade away quietly.  
   
4:32 And when one looks Şi, când cineva îşi
at one's own life analizează propria viaţă...
   
4:37 with all its cu toată frumuseţea
extraordinary beauty, sa extraordinară...
   
4:45 the vastness of what man cu imensitatea descoperirilor
has achieved technologically, tehnologice umane...
   
4:54 and one wonders why se întreabă de ce...
   
4:59 there has been so little există atât de puţină
beauty in our life. frumuseţe în viaţa noastră.
   
5:10 I mean by that word Prin acel cuvânt înţeleg nu
  numai aparenţa frumuseţii...
   
5:12 not merely the  
appearance of beauty,  
   
5:17 the decoration decorarea exteriorului...
of the outer,  
   
5:20 but that quality ci acea calitate...
   
5:25 of great communication a unei grozave...
with nature.  
   
5:28   comunicări cu natura.
   
5:34 If one loses Dacă cineva pierde...
contact with nature,  
   
5:38   contactul cu natura,
   
5:42 one loses relationship atunci ratează relaţia
with other human beings. cu alte fiinţe umane.
   
5:49 You may read poems Puteţi citi poezii...
   
5:53 if you are so inclined, dacă aveţi această înclinaţie,
   
5:56 you may read puteţi citi toate
all the beautiful sonnets sonetele frumoase...
   
6:01 and the lyrical swing şi puteţi urma meandrele lirice
of a lovely poem, ale vreunei poezii minunate...
   
6:10   dar...
   
6:13 but imagination imaginaţia nu
is not beauty. înseamnă frumuseţe.
   
6:20 The appreciation Admirarea unui nor
of a cloud  
   
6:24 and the love of şi lumina iubitoare
light in that cloud, reflectată în acel nor
   
6:32 and a sheet of water şi un mic curs de apă...
along a dry road,  
   
6:36   de-a lungul unui drum uscat...
   
6:42 or a bird perched sau o pasăre
on a single branch cocoţată pe o ramură...
   
6:49 - all that enchantment toată acea încântare...
   
6:55 we rarely see, or rareori o sesizăm sau
appreciate, or love, o apreciem sau o iubim...
   
7:02 because we are occupied fiindcă suntem ocupaţi,
   
7:06 with our own problems, cu propriile noastre probleme...
   
7:12 with our own worries, cu propriile noastre griji...
   
7:16 with our peculiar cu ideile şi obsesiile
ideas and fixations. noastre ciudate.
   
7:21 We are never free. Nu suntem niciodată liberi.
   
7:25 And beauty is this Şi frumuseţea este
quality of freedom, această calitate a libertăţii...
   
7:32 which is totally different care este complet
from independence. diferită de independenţă.
   
7:40 When you listen Când ascultaţi toate acestea,
to all this, mă întreb ce înţelegeţi din ele.
   
7:42 I wonder what Dacă vedem...
you make of it.  
   
7:50 Whether we see un câine şi iubim acel câine
   
7:54 a dog and love sau o stâncă...
that dog, or a rock,  
   
8:01 or a stray sau un nor izolat,
cloud passing by, aflat în trecere...
   
8:08 when we haven't când nu avem acel sentiment al
that sense unei extraordinare comunicări cu lumea...
   
8:10 of extraordinary care produce o mare frumuseţe...
communication with the world,  
   
8:18 which brings about devenim fiinţe umane mărunte,
great beauty,  
   
8:23 we will become small mediocre...
human beings, mediocre,  
   
8:28 wasting our risipindu-ne viaţa extraordinară...
extraordinary life  
   
8:36 and losing all the beauty şi ratând întreaga frumuseţe
and the depth of existence. şi profunzime a existenţei.
   
8:52 But I am afraid Dar mă tem că
  trebuie să revenim la...
   
8:54 we must get back realitate.
to realities.  
   
9:02 Though that is also real, Deşi şi asta este ceva real,
   
9:05 extraordinarily real extraordinar de real.
   
9:08 - the branch, Ramura, umbra...
the shadow,  
   
9:12 the light on a leaf, lumina căzând pe o frunză...
   
9:17 the fluttering parrot - papagalul fâlfâind din aripi
   
9:20 that's also actual, şi acestea sunt lucruri reale.
real.  
   
9:25 And when we understand Şi când înţelegem...
   
9:30 the swaying palm tree legănatul unui palmier
  şi întreaga simţire a vieţii,
   
9:32 and the whole  
feeling of life,  
   
9:37 then there is a great atunci există un sentiment
sense of depth to beauty. grozav, al unei frumuseţi profunde.
   
9:43 But we are not interested Dar nu suntem interesaţi
in all that. Are you? de toate acestea, nu-i aşa ?
   
9:47 I am afraid Mă tem că nu suntem.
we aren't.  
   
9:50 We will listen, Vom asculta asta,
let it slip by. şi-o vom lăsa să treacă.
   
9:55 It may sound romantic, Poate că sună romantic...
sentimental,  
   
9:58   sentimental,
   
10:01 but beauty dar frumuseţea nu este romantică,
is not romantic,  
   
10:04 nor sentimental, nici sentimentală,
nor emotional.  
   
10:06   nici emotivă.
   
10:09 It is something Este ceva extrem de...
very, very solid  
   
10:13   palpabil,
   
10:15 like a rock ca o...
   
10:17   piatră...
   
10:20 in the midst of a aflată în mijlocul
fast flowing stream. unui curs rapid de apă.
   
10:29 So, we will leave Deci, vom lăsa asta
that for the moment deoparte, pe moment...
   
10:33 and come back to what şi vom reveni la
we were saying yesterday, ceea ce spuneam ieri...
   
10:43 and I think şi eu cred...
   
10:47   că parte din acele spuse...
   
10:48 some of it must trebuie să fie repetate
be repeated,  
   
10:53 and I hope şi sper că nu vă deranjează...
you won't mind  
   
10:57 if one repeats it. dacă cineva le repetă.
   
11:02 We were saying, Spuneam, nu-i aşa...
weren't we,  
   
11:11 that where there că, acolo unde există
is tradition, tradiţie, nu există cultură.
   
11:15 there is no culture.  
   
11:24 Tradition Tradiţie...
   
11:28 handed down transmisă...
   
11:31 from generation de la o generaţie la alta...
to generation,  
   
11:38 certain concepts, anumite concepte...
   
11:42 beliefs, values, credinţe,
   
11:43   valori...
   
11:47 principles, principii,
   
11:49 all laid down toate stabilite
intellectually, la modul teoretic...
   
11:54 and such abiding şi într-o asemenea...
tradition  
   
12:00   tradiţie statornică...
   
12:02 of 3000 years ce are 3.000 de ani
or 10 days old. sau zece zile vechime...
   
12:09 In that soil, culture pe acel sol...
   
12:11   cultura...
   
12:15 cannot possibly nu poate înflori.
blossom.  
   
12:19 Culture means Cultură înseamnă...
to grow,  
   
12:23   să cultivi...
   
12:32 to develop, să dezvolţi...
   
12:36 not merely the intellectual nu numai latura
side of life, teoretică a vieţii...
   
12:43 but the whole ci întreaga...
   
12:50 totality of one's deplinătate a vieţii cuiva.
own life.  
   
12:56 Not merely to function in Nu doar să funcţionezi, total,
one direction completely, numai într-o anumită direcţie,
   
13:01 politically or politică...
have certain genius  
   
13:03   sau să posezi un anumit geniu,
   
13:08 with regard to words, or manevrând cuvintele
with stone, or painting, sau piatra sau pictura...
   
13:14 but to develop, cultivate ci să dezvolţi,
one's mind and one's heart.  
   
13:17   să cultivi mintea şi inima cuiva.
   
13:21 That's not possible Aşa ceva nu este posibil
where tradition, acolo unde există tradiţie,
   
13:25 that is, values adică valori transmise.
handed down  
   
13:30 - in that soil În acel sol...
nothing can grow.  
   
13:33   nimic nu poate creşte.
   
13:40 And that is what we Şi asta afirmam noi, ieri
were saying yesterday.  
   
13:43 And also we şi, de asemenea, afirmam...
were saying, time  
   
13:46   că timpul...
   
13:49 which is a very care este un lucru
complex thing, foarte complex...
   
13:55 must be investigated, trebuie să fie cercetat,
   
13:57 must be considered. trebuie să fie
  luat în considerare.
   
14:02 We said time is Spuneam că timpul...
movement in division.  
   
14:05   este o acţiune de separare.
   
14:12 Right? Corect ?
   
14:15 Yesterday, today Ieri...
and tomorrow,  
   
14:17   astăzi
   
14:19   şi mâine...
   
14:22 the knowledge which cunoaşterea pe care
man has acquired, omul a acumulat-o,
   
14:26 both scientific, atât din punct
  de vedere ştiinţific...
   
14:30 so-called religious, cât şi aşa-zis religios...
   
14:33 and experience, iar experienţa...
is the past.  
   
14:36   înseamnă trecutul.
   
14:41 And that past Şi acel trecut
meets the present, întâlneşte prezentul,
   
14:45 modifies itself and goes on se modifică pe sine şi merge
- the future. mai departe, către viitor.
   
14:50 That is the whole Aceasta este întreaga
movement of time. dinamică temporală.
   
14:55 And we were saying Şi mai spuneam ieri că...
yesterday too,  
   
14:59 that our minds minţile noastre sunt
are so conditioned mult prea condiţionate...
   
15:05 to accept time as a ca să poată accepta
means of comprehension, timpul ca pe o modalitate de...
   
15:10   înţelegere...
   
15:13 as a means of ca pe o modalitate de...
   
15:17 becoming, a deveni...
developing, evolving.  
   
15:20   a te dezvolta, a evolua.
   
15:25 Our whole life from childhood Întreaga noastră viaţă, începând din
is based on this idea copilărie, se bazează pe această idee,
   
15:31 of becoming, a devenirii,
growing, evolving. dezvoltării, evoluţiei.
   
15:38 In a certain sense, Într-un anumit sens...
   
15:42 both biologically atât din punct de vedere
and physically, biologic, cât şi fizic,
   
15:46 time does exist. timpul nu există.
   
15:53 The acorn Ghinda care creşte devenind stejar...
growing to an oak,  
   
15:57 that needs time. ea are nevoie de timp.
   
16:01 And we were saying Şi noi spuneam...
   
16:05 that psychological time că timpul psihologic
doesn't exist at all. nu există absolut deloc,
   
16:14 The idea that ideea...
through time  
   
16:19   că...
   
16:21   în timp...
   
16:24 psychologically, psihologic vorbind, adică etic,
which is ethically,  
   
16:27 morally, spiritually, moral,
   
16:29 if we can use the spiritual
word 'spiritually,'  
   
16:32 without being romantic or - dacă putem folosi cuvântul "spiritual",
nonsensical, fără a fi romantici sau lipsiţi de sens -
   
16:41 to really understand pentru a înţelege cu
the religious mind adevărat mintea religioasă,
   
16:45 - time is destructive timpul este un element distructiv.
element.  
   
16:50 That is what Despre asta am vorbit ieri,
we talked about  
   
16:53 yesterday, mai mult sau mai puţin.
more or less.  
   
17:02 If one may, Dacă se poate...
   
17:07 we must investigate trebuie să cercetăm...
   
17:12 what is order. ce anume este ordinea.
   
17:20 Order Ordinea...
- please just listen,  
   
17:22   - Vă rog numai să ascultaţi,
  fără a fi sau nu de acord
   
17:24 don't agree or disagree, just ci exact aşa cum
like the wind, the breeze comes, apare vântul, briza,
   
17:31 so in the same în acelaşi mod,
way just listen ascultaţi numai ! -
   
17:36 - order is ordinea...
sequence in space.  
   
17:38   este o succesiune...
   
17:41   în spaţiu.
   
17:46 You understand that? Înţelegeţi asta ?
   
17:48 No. Nu.
   
17:53 We said Am spus...
   
17:59 order cannot exist că ordinea...
   
18:04   nu poate exista...
   
18:07 without sequence, fără o succesiune...
   
18:11 and there şi...
must be space.  
   
18:14   trebuie să existe spaţiu.
   
18:18 We are going Vom examina asta...
to examine that  
   
18:22 because... fiindcă...
   
18:23 - what is the Ce se întâmplă cu mine astăzi ?
matter with me today?  
   
18:35 Probably it is Probabil că este vremea, caldă.
the weather, hot  
   
18:38 - I am not used to Nu sunt obişnuit cu
this hot weather. această vreme caldă.
   
18:47 Our life is disorderly, Viaţa noastră este dezordonată...
   
18:54 confused, confuză...
contradictory.  
   
18:57   contradictorie.
   
18:59 We are talking Vorbim în termeni foarte simpli.
very simply.  
   
19:03 And where there is contradiction, Şi, acolo unde există
there is no order. contradicţie, nu există ordine.
   
19:11 Where there is Acolo unde există...
   
19:16 confusion, conflict, confuzie,
   
19:19   conflict,
   
19:20 there is no order. nu există ordine.
   
19:25 And our life as Şi traiul nostru, aşa
we live it daily cum ni-l ducem zilnic,
   
19:33 is a mass este plin de contradicţii,
of contradiction,  
   
19:37 confusion, and conflict, confuzie
and dishonesty.  
   
19:39   şi conflict şi necinste.
   
19:46 Right? Corect ?
   
19:48 That's a fact. Asta-i realitatea.
   
19:52 And one wonders Şi cineva se întreabă...
   
19:56 if order can be brought dacă ordinea poate fi
about in this confusion. instaurată în această confuzie.
   
20:02 Because without order Fiindcă, fără ordine...
   
20:05 there is no efficiency, nu există eficienţă,
   
20:08 both intellectual, nici măcar intelectuală
   
20:10 or if you have sau, dacă ai aptitudini,
capacity, trebuie să existe ordine.
   
20:14 you must have order.  
   
20:19 Order has nothing whatever Ordinea nu are absolut nimic
to do with sentiment, de-a face cu sentimentalismul...
   
20:28 with romance. cu romantismul.
   
20:31 Order is very, Ordinea are o succesiune
very sequential, extrem de precisă,
   
20:36 logical, sane. este logică, raţională.
   
20:45 So we are going to inquire Deci avem de gând să
  cercetăm ce anume este ordinea...
   
20:48 into what is order,  
   
20:52 whether we can dacă putem avea ordine,
have order,  
   
20:57 not a blue print, nu doar planificată...
   
21:00 not something laid nu ceva stabilit prin tradiţie
down by tradition,  
   
21:04 or by a guru, sau de un guru sau de un lider
or by a leader,  
   
21:09 or by our own little sau de propriile noastre
desires and compulsions, mici dorinţe şi constrângeri,
   
21:16 but we are going ci avem de gând să cercetăm...
to inquire  
   
21:20 into what is ce anume este...
   
21:24 lasting order. ordinea...
   
21:28   durabilă.
   
21:31 Are you interested Sunteţi interesaţi de asta ?
in this?  
   
21:38 How to bring about order Cum să producem
in our life, ordine în viaţa noastră...
   
21:44 so that there astfel încât să nu
is no opposites, mai existe contrarii,
   
21:50 duality, contradiction, dualitate,
   
21:51   contradicţii,
   
21:53 dishonesty, politically, necinste,
   
21:55   politică,
   
21:56   religioasă
   
21:57 religiously or in our sau în relaţiile
relationship with each other. noastre reciproce.
   
22:06 You are interested Sunteţi interesaţi de asta ?
in this?  
   
22:09 Or do you want me to Sau doriţi să vă
talk about meditation? vorbesc despre meditaţie ?
   
22:17 And you can go off Pentru ca voi să vă puteţi retrage într-un
into some kind of fel de iluzie şi să credeţi că meditaţi.
   
22:19 illusion and think  
we are meditating.  
   
22:24 Because, you see, Fiindcă, vedeţi
  dumneavoastră, fără...
   
22:27 without bringing about a institui ordinea în
order in our daily life viaţa noastră cotidiană...
   
22:36 do what you will, puteţi face orice doriţi, dar
  nu poate exista meditaţie.
   
22:39 there can be  
no meditation.  
   
22:42 Right? Corect ?
   
22:45 So, we are laying Deci, noi clădim fundaţia...
the foundation  
   
22:51 of what is meditation. a ceea ce este meditaţia.
   
22:59 If one realises Dacă cineva îşi dă seama...
   
23:05 actually what ce este, de fapt,
our daily life is, viaţa noastră cotidiană...
   
23:11 how disorderly it is, cât de dezordonată este,
   
23:14 how contradictory it is, cât de contradictorie este...
   
23:19 controlled by various controlată de
objects of desire, diverse obiecte dorite...
   
23:27 seeking power, de setea de putere,
position,  
   
23:29   rang social...
   
23:33 living in trăind în aroganţă şi orgoliu...
arrogance and vanity,  
   
23:39 and yet at the same time şi, totuşi, în acelaşi timp, vorbim
talk about the people, despre oameni, despre bunătate
   
23:43 the goodness and read şi citim cărţi
books, and you know,  
   
23:48 you play around şi, ştiţi voi, ne jucăm
with all that. cu toate acele noţiuni.
   
23:51 All that indicates, Şi asta indică, nu-i aşa, o
doesn't it, viaţă groaznic de necinstită...
   
23:54 a terribly  
dishonest life,  
   
24:01 a life of total o viaţă în totală contradicţie...
contradiction,  
   
24:07 like an excellent lawyer ca a unui avocat excelent...
   
24:15 who is capable of arguments care este capabil să pledeze
and beating the other side, şi să învingă partea adversă...
   
24:21 and going off şi să se ducă la vreun templu, aflat
to some temple la kilometri depărtare, ca să se roage.
   
24:24 miles away to worship.  
   
24:27 You understand Înţelegeţi contradicţia ?
the contradiction?  
   
24:31 And they are totally Şi ei sunt complet
unaware of this. inconştienţi, în acest sens.
   
24:38 So, the first thing is Deci, primul lucru este...
   
24:42 - excuse my voice - Scuzaţi-mi vocea astăzi ! -
today -  
   
24:50 the first thing primul lucru este să vă daţi seama
is to realise cât de dezordonată ne este viaţa,
   
24:52 how disorderly să fiţi conştienţi de asta,
our life is.  
   
24:56 To be aware of it, nu cum să instituiţi ordine...
   
24:59 not how to bring în dezordine
order in disorder  
   
25:05 - please listen - Vă rog să ascultaţi asta ! -
to this -  
   
25:07 not how to bring nu cum să instituiţi
order in disorder, ordine în dezordine,
   
25:11 but to understand ci să înţelegeţi natura dezordinii.
the nature of disorder.  
   
25:15 Right? Corect ?
   
25:17 When I understand the Când am înţeles natura dezordinii,
nature of disorder,  
   
25:20 then out of that atunci, din acea înţelegere...
comprehension  
   
25:24 out of that din acea...
obvious fact,  
   
25:30 comes the beauty realitate evidentă,
of order,  
   
25:35 not imposed, răsare frumuseţea ordinii,
or disciplined,  
   
25:37 or suppressed, nu impusă sau disciplinată
or conforming, sau reprimată sau conformistă,
   
25:42 but in the very ci, tocmai prin acea
investigating of disorder, cercetare a dezordinii...
   
25:51 naturally out of firesc, din acea...
that investigation,  
   
25:54   cercetare,
   
25:56 order comes. răsare ordinea.
   
25:58 Right? Corect ?
   
25:59 You understand this? Înţelegeţi asta ?
   
26:02 Now, let us do it. Acum, haideţi s-o facem !
   
26:07 First, Mai întâi, haideţi
let us be aware, să fim conştienţi...
   
26:11 as human beings, ca fiinţe umane,
   
26:13 who have got such care deţin aptitudini
extraordinary capacities, atât de extraordinare.
   
26:19 - look what they've Uitaţi ce s-a făcut, din
done technologically, punct de vedere tehnologic,
   
26:22 immense things au fost realizate lucruri imense.
they have done.  
   
26:30 And, as human beings, Şi, ca fiinţe umane,
   
26:34 who are so care sunt extraordinar
extraordinarily capable, de capabile...
   
26:39 who have thought out almost au imaginat aproape
every form of concept, orice formă de concept,
   
26:46 principles, ideas, principii, idei,
  proiecţii religioase,
   
26:48 religious projections, au inventat ritualuri care sunt
  extrem de frumoase, unele dintre ele,
   
26:51 invented rituals that dar nu au nici un
have religiously... fel de semnificaţie.
   
26:54 most beautiful some of them, Şi...
but have no meaning at all.  
   
27:02 And the human mind mintea umană...
   
27:07 - I don't know if you have Nu ştiu dacă v-aţi
gone into your own minds. cercetat propriile minţi.
   
27:15 If you have, you Dacă aţi făcut-o,
can observe it -  
   
27:20 what great aţi putut observa ce
quality it has. calităţi grozave are.
   
27:23 Thank god! Slavă Domnului !
   
27:32 And to challenge Şi...
such a mind,  
   
27:39 to demand that pentru a provoca
it shall operate o asemenea minte...
   
27:42 at its highest trebuie să-i soliciţi să
excellence. funcţioneze la performanţe maxime.
   
27:48 Will you do it O veţi face, în timp ce vorbim...
as we are talking,  
   
27:52 so that your mind astfel încât mintea voastră...
   
27:54 - your mind being - mintea voastră însemnând...
   
27:57 not only nu numai diversele forme
the various forms de activităţi senzoriale...
   
28:00 of sensory activities,  
   
28:05 your mind being mintea voastră
the emotions, însemnând emoţiile...
   
28:11 affection, love, afecţiunea,
   
28:12   iubirea,
   
28:13 care, attention, grija,
   
28:16   atenţia,
   
28:17 the intellectual capacitatea intelectuală...
capacity,  
   
28:20   şi...
   
28:21 and that sense acel sentiment
of great love - al unei mari iubiri,
   
28:26 all that is the mind, toate acelea reprezintă mintea...
   
28:30 the wholeness deplinătatea minţii voastre -
of the mind.  
   
28:33 To challenge that pentru a provoca asta...
   
28:37 - do you understand - Înţelegeţi ce spun ? -
what I am saying? -  
   
28:39 that it shall operate trebuie ca ea să funcţioneze
at its highest, la capacitate maximă...
   
28:44 at its greatest la performanţele sale maxime.
excellence.  
   
28:51 Because if you Fiindcă, dacă n-o provocaţi...
don't challenge it,  
   
28:57 we live in disorder. trăim în dezordine.
   
29:01 You are following Urmăriţi toate acestea ?
all this?  
   
29:04 So, we are inquiring Deci cercetăm ce
into what constitutes, anume o constituie...
   
29:10 why human beings de ce fiinţele umane...
   
29:14 centuries upon secol după secol,
centuries  
   
29:16 have accepted to au acceptat să
live in disorder, trăiască în dezordine...
   
29:21 politically, politică...
religiously,  
   
29:24   religioasă...
   
29:26 economically, socially, economică,
   
29:28   socială
   
29:29 and in our relationship şi în relaţiile noastre reciproce.
with each other.  
   
29:33 Your understand? Înţelegeţi ?
Why? De ce ?
   
29:37 Why have we accepted De ce am acceptat
to live this way? să trăim în acest mod ?
   
29:51   Corect ?
   
29:54 From whom do you De la cine aşteptaţi
expect the answer? să primiţi răspunsul ?
   
29:59 Do you understand? Înţelegeţi ?
   
30:01 A challenge implies O provocare implică un
that you respond, răspuns din partea voastră...
   
30:11 that you respond with să răspundeţi cu întreaga
your highest capacity voastră capacitate...
   
30:20 and not wait şi nu să aşteptaţi ca
for the speaker vorbitorul să răspundă
   
30:23 to respond and şi să vă arate cum să răspundeţi.
show how to respond.  
   
30:27 You follow? Mă urmăriţi ?
   
30:30 You understand Înţelegeţi ce spun ?
what I am saying?  
   
30:34 I have challenged V-am provocat mintea.
your mind.  
   
30:38 The speaker has said Vorbitorul a spus...
   
30:44 exercise your să vă exersaţi întreaga
highest capacity, voastră capacitate...
   
30:53 exercise all your să vă folosiţi întreaga
energy to find out energie pentru a descoperi...
   
31:00 whether it is possible dacă este posibil să trăieşti
to live in a world într-o lume aflată în degenerare,
   
31:03 that is degenerating,  
   
31:05 corrupt, immoral, coruptă, imorală...
   
31:13 whether you can dacă puteţi duce o
live a sane, existenţă raţională,
   
31:17 a life that is o viaţă care să fie
completely whole întreagă, pe deplin.
   
31:21 - that is your challenge. Asta vă este provocarea.
You understand? Înţelegeţi ?
   
31:24 What is your response Care este răspunsul
to it? vostru la această provocare ?
   
31:34 Whole, the word 'whole' Întreg, cuvântul "întreg",
means first healthy. înseamnă, mai întâi, ceva sănătos...
   
31:43 Both physically, atât fizic...
   
31:50 psychologically, cât şi psihologic...
   
31:53 with all the cu întreaga capacitate
capacities of your mind, a minţii voastre
   
31:58 and therefore şi, ca atare, cu o
with sanity. judecată sănătoasă.
   
32:02 And the word 'whole' Şi cuvântul "întreg" mai
  înseamnă şi sfânt, sacru...
   
32:05 also means holy,  
sacred;  
   
32:12 that is, the whole adică în deplinătatea vieţii.
of life.  
   
32:18 So we are asking Deci întrebăm...
   
32:21 whether you as dacă voi, ca fiinţe umane...
a human being  
   
32:27 are aware the total sunteţi conştienţi de dezordinea
disorder and degeneration şi degenerarea totală
   
32:32 out in the world din lumea din jurul
around you vostru şi din voi înşivă,
   
32:35 and in yourself, the de procesul de
degenerating process going on? degenerare care are loc ?
   
32:41 Are you aware of it? Sunteţi conştienţi de asta ?
   
32:49 Aware in the sense - Conştient în sensul...
   
32:52 observe what is să observi ceea ce
actually taking place, se întâmplă, de fapt...
   
32:58 not imagine what nu să-ţi imaginezi ce se întâmplă
is taking place,  
   
33:01 nor idea of what sau să-ţi faci o idee
is taking place, despre ceea ce se întâmplă...
   
33:06 but the actual ci realitatea efectivă:
happening:  
   
33:10 the political, degenerarea politică,
the religious,  
   
33:12   religioasă,
   
33:13 the social, the moral socială,
   
33:15   morală,
   
33:16 degeneration of man. a omului.
   
33:24 And no institution, Şi nici o instituţie...
   
33:29 no guru, nici un guru...
   
33:31 no higher principles nici un principiul sublim,
   
33:34 are going to stop nu vor opri această degradare.
this degradation.  
   
33:43 Are we aware of it? Sunteţi conştienţi de asta ?
   
33:46 If we are, Dacă suntem...
   
33:51 then what shall atunci ce avem de făcut ?
we do?  
   
33:55 Right? Corect ?
   
33:57 Right, sir? Corect, domnule ?
   
33:59 What shall we do? Ce vom face ?
   
34:02 What is your action Care este acţiunea voastră...
   
34:08 - not in some - nu la vreo dată viitoare -
future date -  
   
34:11 what is your care este acţiunea
immediate action? voastră imediată ?
   
34:21 Will you join Oare vă veţi
some sect, alătura vreunei secte...
   
34:25 will you follow veţi urma vreun guru
some guru  
   
34:29 or will you go back sau veţi reveni la
to your old tradition vechea voastră tradiţie,
   
34:31 repeating something repetând vreun ritual sau altul,
or other, rituals,  
   
34:34 to escape from the pentru a scăpa de realitatea
actual fact of the brain că creierul vostru urmează să...
   
34:38 that is going to... îmbătrânească,
   
34:42 that is getting să degenereze.
old, degenerating.  
   
34:49 Or will you, together Sau...
- you and I -  
   
34:53   împreună - voi şi cu mine -
   
34:58 investigate, explore vom cerceta, explora...
   
35:02 why human beings de ce fiinţele umane
have become like this? au devenit astfel ?
   
35:09 It is happening Se întâmplă în toată lumea, nu e numai
the world over, specialitatea acestui tărâm spiritual.
   
35:11 it isn't just the specialty  
of this spiritual land.  
   
35:17 Sorry to use the Scuze că folosesc
word 'spiritual,' cuvântul "spiritual",
   
35:19 because you are so proud fiindcă sunteţi atât de mândri
of your own culture. de propria voastră cultură.
   
35:30 It is like a Este ca şi cum un politician...
politician saying,  
   
35:34   ar spune...
   
35:36 'We are very old, our "Suntem foarte vechi,
culture is ancient.' cultura noastră este străveche."
   
35:42 Then that gives him a Apoi, asta îi conferă o
certain sense of dignity, anumită senzaţie de demnitate...
   
35:49 but in his heart dar în inima lui...
he is...  
   
35:53 you know what it is, el este ştiţi voi cum, nu
I don't have to tell you. trebuie să vă spun eu asta.
   
35:59 So, what shall we do? Deci, ce vom face ?
   
36:05 I would suggest Aş sugera ca, mai întâi,
  să ne observăm propria viaţă...
   
36:07 that we first  
look at our life,  
   
36:13 actually what it is, aşa cum este ea, de fapt,
   
36:16 what is happening ce se întâmplă în viaţa noastră,
in our life,  
   
36:19 because our life in fiindcă viaţa noastră în acţiune
action is society. înseamnă societatea ca atare.
   
36:24 Right, sir? Corect, domnule ?
You get it? Aţi priceput ?
   
36:27 Agree? De acord ?
   
36:29 Our life in action Viaţa noastră în acţiune
is our society, înseamnă societatea noastră...
   
36:35 and you cannot şi nu poţi transforma
transform that society acea societate,
   
36:40 unless you dacă nu te transformi tu însuţi.
transform yourself.  
   
36:44 That's so obvious. E ceva atât de evident.
   
36:49 The communists, Comuniştii, liberalii,
the liberals, socialiştii, n-o vor transforma.
   
36:50 the socialists  
will not alter it.  
   
36:57 Or your reading the Gita, Sau lectura noastră din Gita,
the Upanishads will not alter it, din Upanişade, n-o vor transforma
   
37:02 or becoming terribly interested sau dacă devenim extrem de interesaţi
in what Buddhism has to say, de ceea ce are de spus budismul
   
37:07 or follow sau dacă urmăm meditaţia Zen.
Zen meditation  
   
37:10 - you know, none of Ştiţi voi că nici una dintre
those will solve it. acelea nu vor rezolva problema.
   
37:16 Don't know what Nu ştiu ce s-a întâmplat astăzi.
has happened today.  
   
37:20 So, let us look at what Deci...
is happening in our life,  
   
37:22   haideţi să observăm ce se
  întâmplă în viaţa noastră...
   
37:28 in our daily life. în viaţa noastră cotidiană.
   
37:30 Our daily life is Viaţa noastră cotidiană
based on relationship. se bazează pe relaţii.
   
37:35 Without relationship, Fără relaţii...
   
37:38 you cannot possibly nu aveţi cum să existaţi.
exist.  
   
37:44 Right? Corect ?
   
37:47 What is our relationship Care este relaţia noastră...
with each other,  
   
37:51   reciprocă ?
   
37:54 not you two sitting together Nu faptul că voi doi staţi
- I don't mean that - laolaltă, nu la asta mă refer,
   
37:59 but with your wife, ci la relaţia cu
with your husband, soţia ta, cu soţul tău,
   
38:02 with your boss, with your factory cu şeful tău, cu muncitorul
worker, with your labourer din fabrică, cu angajatul tău,
   
38:05 - what is your relationship care este relaţia
with each other? voastră reciprocă ?
   
38:13 In that relationship Oare în acea
is there order? relaţie există ordine ?
   
38:24 Not self-centred activity Nu o activitate egocentrică,
   
38:27 opposed to another în opoziţie cu o altă
self-centred activity. activitate egocentrică.
   
38:30 You follow? Mă urmăriţi ?
   
38:36 That is contradiction. Asta înseamnă contradicţie.
   
38:40 I may be married, Poate că sunt căsătorit, am copii,
have children,  
   
38:43 sex and fac sex şi toate celelalte...
all the rest of it,  
   
38:47 and if I am şi, dacă sunt egocentric,
self-centred,  
   
38:52 concerned about preocupat numai de
my own success, propriul meu succes,
   
38:55 my ambition, de ambiţia mea,
my status,  
   
38:57   de statutul meu social...
   
39:00 worrying about my... preocupat numai de...
- all the rest of it - - toate celelalte -
   
39:05 and she is also şi ea este preocupată
concerned about herself, tot de ea însăşi,
   
39:09 her problems, de problemele ei, frumuseţea
her beauty, ei, de modul cum arată ş.a.m.d.
   
39:11 her looks and, you know,  
all the rest of it,  
   
39:15 how can there by any kind of cum ar putea exista vreo
relationship between the two people? relaţie între cei doi oameni ?
   
39:20 You understand Înţelegeţi toate acestea ?
all this?  
   
39:25 If you have one belief, Dacă tu ai o credinţă,
   
39:28 and the other has iar ceilalţi au un
another kind of belief, alt gen de credinţă
   
39:32 or another kind of conclusion, sau alt gen de principii
another kind of dogma, sau alt gen de dogme,
   
39:36 there is no relationship. nu există relaţie.
   
39:37 Haven't you noticed Nu aţi remarcat toate acestea ?
all this?  
   
39:43 So, is it possible Deci, oare este posibil...
   
39:47 to bring order in să ne punem în ordine relaţiile...
our relationship  
   
39:52 with your wife cu soţia sau cu soţul nostru ?
and husband?  
   
39:56 Not with the universe, Nu cu universul...
   
39:59 not with cosmos, nu cu cosmosul...
   
40:04 not with God. nu cu Dumnezeu.
   
40:06 God is an invention Dumnezeu este o
of the intellect. invenţie a intelectului.
   
40:13 You can have extraordinary Poţi avea o relaţie extraordinară
relationship cu acele lucruri pe care le-ai inventat,
   
40:16 with those things  
that you have invented,  
   
40:19 with the illusions. cu iluziile.
   
40:23 But to have relationship Dar, trebuie să ai o relaţie
  cu soţia ta, cu soţul şi copiii...
   
40:26 with your wife, and  
husband, and children,  
   
40:32 so that there is no astfel încât să nu existe
conflict between us. nici un conflict între voi.
   
40:38 That's where De acolo începe ordinea.
the order begins.  
   
40:42 Right? Corect ?
   
40:44 Right, sir? Corect, domnule ?
   
40:48 Now, how will you Acum, cum produci ordine
bring order there, acolo, fiindcă ordinea am spus...
   
40:50 because order, we said,  
- please listen to it,  
   
40:54 listen to the beauty - Vă rog să ascultaţi asta, ascultaţi
of it at least - măcar frumuseţea exprimării ! -
   
40:57 order is sequence ordinea înseamnă o
in space, succesiune în spaţiu,
   
41:00 we are going pe care urmează s-o examinăm:
to examine this,  
   
41:02 what we mean ce anume înţelegem prin spaţiu,
by space,  
   
41:05 what we mean ce anume înţelegem
by sequence, prin succesiune,
   
41:09 what we mean ce anume înţelegem prin ordine.
by order.  
   
41:25 If we have not relationship Dacă nu avem relaţii reciproce...
with each other,  
   
41:31 there is fear. atunci există teamă.
   
41:34 Either one dominates Fie că unul îl
the other, domină pe celălalt...
   
41:44 either they separate but fie sunt separaţi, dar
only come together in bed. se întâlnesc numai în pat.
   
41:54 So, we live a brutal Deci, trăim o viaţă
life with each other. brutală, în comun.
   
42:00 Haven't you noticed all this? Nu aţi remarcat toate acestea ?
Don't you know all this? Nu cunoaşteţi toate acestea ?
   
42:05 And in what way Şi...
shall we bring order,  
   
42:08   în ce mod putem produce ordine,
   
42:11 so that it is enduring, astfel încât să fie...
   
42:15   durabilă...
   
42:18 not one day order, nu într-o zi să fie ordine, iar în
the next day disorder? următoarea zi să fie dezordine ?
   
42:29 What brings about this Ce anume produce
contradiction in relationship? această contradicţie în relaţii ?
   
42:45 Contradiction between my Contradicţia dintre vocea mea
voice and what I want to say. şi ceea ce am de gând să spun.
   
42:59 Probably I should have drunk Probabil că ar fi trebuit să beau
a little water before I came here. puţină apă, înainte de a veni aici.
   
43:05 Avanti. Înainte.
   
43:06 Let's go. Să continuăm.
   
43:10 What brings this Ce anume produce
division between you, această separare dintre voi,
   
43:14 your wife, your husband dintre soţie, soţ şi copii ?
and your children?  
   
43:18 Division is disorder. Separarea înseamnă dezordine.
Right?  
   
43:21   Corect ?
   
43:23 Right, sirs? Corect, domnilor ?
   
43:26 The Muslim and the Hindu, Musulmanul şi hindusul,
the Jew and the Arab,  
   
43:28   evreul şi arabul...
   
43:32 the communist, the totalitarianism comunistul, totalitarismul
and freedom. şi libertatea...
   
43:38 These opposites is the aceste contrarii...
essence of disorder.  
   
43:41   reprezintă esenţa dezordinii.
   
43:44 Right? Corect ?
   
43:48 So, what brings Deci, ce anume produce dezordine,
about disorder  
   
43:52 in our human în relaţiile noastre umane,
relationship  
   
43:55 with the most intimate cele mai intime sau
and not so intimate? nu chiar atât de intime ?
   
44:01 Have you ever thought V-aţi gândit vreodată la asta ?
about it? Come on, sirs! Haideţi, domnilor !
   
44:09 Or are you frightened Sau poate că vă este
to look at this disorder? teamă să examinaţi această...
   
44:19 Because, when dezordine ?
you become aware  
   
44:21 that your wife Fiindcă, atunci
and yourself, când devii conştient,
   
44:24 and the husband, soţia ta şi tu însuţi deveniţi
or the wife conştienţi de această dezordine...
   
44:26 becomes aware fie o acceptaţi şi trăiţi în ea,
of this disorder,  
   
44:30 either they accept fie...
it and live with it,  
   
44:34 or to analyse, to go trebuie s-o analizaţi, s-o
into it, to investigate it, abordaţi, s-o cercetaţi
   
44:41 and that may bring şi asta poate produce o
about a tremendous change, schimbare extraordinară
   
44:45 and there is a şi există teama de schimbare.
fear of change.  
   
44:48 You are following Urmăriţi ceea ce spun ?
what we are saying?  
   
44:53 Ah?  
   
44:57 Right, sir? Corect, domnule ?
   
44:59 There is my friend, El e prietenul meu şi
at least I can talk to him. măcar cu el pot vorbi.
   
45:07 What brings about Ce anume provoacă
this disorder? această dezordine ?
   
45:19 Now, I am saying something Acum, afirm ceva anume
- please listen carefully - - Vă rog să ascultaţi cu atenţie ! -
   
45:23 we are investigating, I am not noi cercetăm, nu spun că
saying it is right or wrong. este corect sau greşit.
   
45:28 Is it desire? Oare să fie dorinţa ?
   
45:40 I mean by desire, Prin dorinţă înţeleg...
   
45:48 the sensory responses răspunsurile senzoriale...
   
45:57 with its image cu ale lor...
   
46:01 which thought imagini - pe care
has created, gândirea le-a creat -
   
46:07 and the action, the şi acţiunea, impulsul
urge of that desire. provocat de acea dorinţă.
   
46:11 You understand my... Îmi înţelegeţi...
   
46:17 Zeus! Doamne !
   
46:28 I mean by desire, Prin dorinţă înţeleg...
   
46:32 the speaker means vorbitorul înţelege prin dorinţă
by desire  
   
46:35 - please investigate - Vă rog să cercetaţi, pe măsură ce
it as we go along, avansăm, nu acceptaţi ce spune el ! -
   
46:37 don't accept percepţia,
what he is saying -  
   
46:43 the perceiving, observaţia...
the seeing,  
   
46:47 sensory seeing, observaţia senzorială...
   
46:50 contact, contactul...
   
46:52 sensation, senzaţia...
   
46:56 and with the sensation şi alături de senzaţie se află
goes imaginea pe care gândirea a creat-o
   
46:58 the image which  
thought has created,  
   
47:01 and desire şi dorinţa.
   
47:03 - you have Aţi înţeles asta ?
understood this?  
   
47:07 Is this fairly clear? Este destul de clar ?
   
47:12 You see a nice thing. Vezi un lucru drăguţ...
   
47:16 The seeing, văzutul...
   
47:18 the touching, palpatul,
   
47:21 the smelling, mirosul...
   
47:23 the tasting gustul...
   
47:26 and the sensation, şi senzaţia...
   
47:30 the sensation, senzaţia...
   
47:35 which is identified care este identificată cu imaginea
with the image pe care gândirea a creat-o...
   
47:37 which thought şi dorinţa este rezultatul ei.
has created,  
   
47:40 and desire is the outcome of it. Corect ?
Right?  
   
47:43 Clear? E clar ?
   
47:50 So, I am asking, Deci, eu întreb,
we are asking:  
   
47:52   noi întrebăm:
   
47:54 is one of the factors Oare unul dintre factorii
of this contradiction, acestei contradicţii,
   
47:59 this lack of această absenţă a relaţiilor
relationship  
   
48:03 - I am using the word 'relationship' - folosesc cuvântul "relaţie"
in its right sense - în accepţiunea sa corectă,
   
48:07 to be wholly in de a fi într-un
contact with each other, contact reciproc, deplin,
   
48:11 not merely sensory nu numai într-un
contact, contact senzorial,
   
48:16 not merely sexual nu numai în contact sexual,
contact,  
   
48:20 but to contact ci de a fi în contact la modul
holistically, holistic, în întregime, cu altă persoană -
   
48:22 wholly with another. oare acest lucru...
   
48:28 Is that prevented este împiedicat de dorinţă ?
by desire?  
   
48:38 So, we are Deci, noi cercetăm: "Oare
investigating, dorinţa înseamnă iubire ?"
   
48:40 is desire love? Fiindcă, odată cu dorinţa...
   
48:53 Because with apare frica...
desire goes fear,  
   
49:01 and one of the factors şi unul dintre factorii determinanţi
of disorder is fear. ai dezordinii este frica.
   
49:10 Right? Corect ?
   
49:15 Must you have Chiar trebuie să aprindeţi
all these lamps? toate aceste lămpi ?
   
49:24 Phew! Uf !
   
49:35 So we are saying, Deci noi afirmăm că factorii
  determinanţi ai dezordinii sunt dorinţa...
   
49:37 the factor of şi...
disorder is desire,  
   
49:44 and fear, teama...
   
49:48 and the incessant şi căutarea neîncetată a plăcerii.
pursuit of pleasure.  
   
49:58 We have explained Am explicat ce înseamnă dorinţa.
what desire is.  
   
50:04 With desire goes will. Odată cu dorinţa apare intenţia.
   
50:12 Will is the action, Intenţia înseamnă acţiune,
   
50:16 concentrated acţiunea concentrată a dorinţei.
action of desire.  
   
50:20 Right, sirs? Corect, domnilor ?
   
50:24 Just investigate it. Pur şi simplu cercetaţi asta.
   
50:27 And we function, Iar noi funcţionăm...
   
50:32 our life is viaţa noastră se
based on desire, bazează pe dorinţă, poftă...
   
50:36 will and fulfilment, şi...
   
50:39   împlinirea ei,
   
50:42 and with it şi prin asta apare frustrarea.
goes frustration.  
   
50:47 And out of this Şi din asta apare frica...
comes fear,  
   
50:50 various forms of fear. diverse forme de teamă:
   
50:53 Fear of not teama de a nu avea succes,
being successful,  
   
50:56 fear of losing a job, teama de a-ţi pierde slujba,
   
50:58 fear of being lonely, teama de a fi singur,
   
51:00 fear of not having love teama de a nu avea parte de iubire
   
51:04 or given love to you, sau de a-ţi fi
  dăruită dragostea...
   
51:07 fear of losing teama de a pierde
attachment, obiectul ataşamentului...
   
51:11 fear of darkness, teama de întuneric,
   
51:15 fear of physical pain, teama de durerea fizică ş.a.m.d.
and so on, so on, so on.  
   
51:22 You are familiar with Sunteţi familiarizaţi cu
all this, aren't you? toate acestea, nu-i aşa ?
   
51:27 So, we are saying Deci, noi spunem că
  factorii esenţiali ai dezordinii
   
51:31 the major factor sunt acţiunea dorinţei...
of disorder  
   
51:34 is the operation întotdeauna...
of desire,  
   
51:40 always with the însoţită de imaginea realizării...
picture of achievement  
   
51:49 and fear. şi frica,
   
51:54 The fear that has not been teama care n-a fost
resolved by human beings: eliminată de fiinţele umane:
   
52:04 fear of death, teama de moarte,
fear of loneliness, teama de singurătate...
   
52:09 fear of not teama de a nu avea...
having the capacity  
   
52:15 to act greatly, capacitatea de a acţiona
and so on, so on. în stil mare ş.a.m.d.
   
52:19 And also one of the Şi, de asemenea, una
causes of disorder dintre cauzele dezordinii
   
52:24 is this incessant este această căutare
pursuit of pleasure. neîncetată a plăcerii.
   
52:31 So, we are going to examine those Deci urmează să examinăm
three things very carefully aceste trei lucruri, cu mare atenţie,
   
52:36 because our concern is fiindcă preocuparea noastră
to bring about order, este de a produce ordine
   
52:42 and to bring şi, pentru a produce ordine,
about order  
   
52:44 one must understand this cineva trebuie să înţeleagă
confusion in which we live, confuzia în care trăim,
   
52:49 and the confusion is iar confuzia este provocată
  de această acţiune a dorinţei,
   
52:52 this activity of desire  
   
52:56 with its changing cu obiectele ei schimbătoare.
objects.  
   
53:00 You may not, when Poate că nu doreşti,
you are young, când eşti tânăr...
   
53:05 you may not want to poate că nu doreşti să
have a great status, ai un măreţ statut social,
   
53:09 great position, un rang mare, multă bogăţie...
great wealth,  
   
53:14 but as you grow older dar, odată ce îmbătrâneşti,
the thing changes. lucrurile se schimbă.
   
53:19 As you approach death, Pe măsură ce te apropii de moarte,
  doreşti iluminare, pe Dumnezeu ş.a.m.d.
   
53:20 you want enlightenment,  
god, and all the rest of it.  
   
53:25 So, the objects of desire Deci obiectele dorinţei
change constantly. se schimbă, constant.
   
53:32 And fear Şi frica...
   
53:35 which is one of este unul dintre factorii esenţiali
the major factors ai dezordinii din relaţiile noastre,
   
53:38 of disorder in  
our relationship,  
   
53:42 intimate and intime sau nu...
not intimate,  
   
53:45 and the longing, şi pofta...
   
53:49 the private, personal urmărirea personală a plăcerii.
pursuit of pleasure.  
   
53:58 So, these are Deci aceştia sunt factorii
the major, esenţiali, profunzi,
   
54:01 deep factors of ai dezordinii...
disorder in our life.  
   
54:06   din viaţa noastră.
   
54:13 We have explained the Am explicat procesul
process of desire: apariţiei dorinţei:
   
54:20 seeing, touching, privitul...
   
54:22 tasting, smelling, palpatul, gustatul, mirosul,
   
54:24 the sensory responses, răspunsurile senzoriale,
   
54:28 from that sensory din acele răspunsuri senzoriale
response a sensation, apare o senzaţie, de contact,
   
54:32 with contact,  
   
54:34 then thought saying, apoi...
   
54:38 'How marvellous it would gândirea spune: "Ce minunat ar
be if I could have that.' fi dacă aş putea avea aşa ceva."
   
54:43 Which is the thought Asta fiind gândirea ce
creating the image of a car, creează imaginea unei maşini,
   
54:48 you driving in pe care tu o
it and having fun. conduci şi te distrezi.
   
54:53 So, that is the Deci aceea este
movement of desire. acţiunea dorinţei.
   
54:57 We are saying Noi spuneam:
what is fear? "Ce anume este frica ?"
   
55:03 Please go with me, Vă rog să rămâneţi
  alături de mine,
   
55:06 find out for yourself, să descoperiţi, voi înşivă,
   
55:09 because we have lived generation fiindcă am trăit cu teamă,
after generation with fear. generaţie după generaţie.
   
55:15 We have got Avem creiere bune.
good brains.  
   
55:18 We have got capacity Avem capacitatea
to resolve fear, de a scăpa de frică,
   
55:22 not to live with it. nu de a trăi cu ea.
   
55:24 To live with it is Să trăieşti cu frică înseamnă
to live in darkness. să trăieşti în întuneric.
   
55:29 To live with it Să trăieşti cu frică înseamnă să
is to deny negi frumuseţea întregii existenţe...
   
55:33 the beauty of  
total existence,  
   
55:37 the beauty of the earth, frumuseţea Pământului,
the beauty of the sky. frumuseţea cerului.
   
55:45 So, we have Deci trebuie s-o înţelegem,
to understand it,  
   
55:48 not intellectually, nu teoretic,
   
55:50 but delve deeply into ci să cercetăm, profund,
the very roots of fear. înseşi rădăcinile fricii.
   
56:03 Fear is time. Teama înseamnă timp.
   
56:17 Because look at it Fiindcă, examinaţi-o cu atenţie...
carefully.  
   
56:22 There is physical fear, există teama fizică...
   
56:25 the bodily pain, de durerea corporală...
   
56:33 the remembering rememorarea acelei dureri...
of that pain  
   
56:38 and hoping that pain şi speranţa că acea durere
will not happen again, nu se va mai produce din nou...
   
56:43 that is duration adică ceva ce durează în timp.
of time.  
   
56:46 Right? Corect ?
You are following this?  
   
56:48   Urmăriţi asta ?
   
56:50 Please, if you don't Vă rog, trebuie să
give your mind to it, vă gândiţi la asta,
   
56:52 because it is very important fiindcă este foarte important
for us to understand this, pentru noi să înţelegem asta...
   
56:57 because the mind demands fiindcă mintea solicită ca
that human beings be free, fiinţele umane să fie libere...
   
57:04 because when fiindcă, atunci când eşti liber,
you are free, viaţa devine ceva cu totul diferit.
   
57:07 life becomes Şi o persoană care
totally different. este împovărată de teamă
   
57:12 And a person that is burdened nu poate fi niciodată liberă.
with fear can never be free.  
   
57:23 And when the mind is Şi, atunci când mintea
enveloped with fear, este învăluită de teamă,
   
57:28 there is no possibility nu este posibilă claritatea...
   
57:30 of clarity,  
   
57:34 of insight, intuiţiei...
   
57:36 of pure, unadulterated a unei percepţii pure,
perception of things. nealterate, a lucrurilor.
   
57:45 So, we are asking, Deci, noi întrebăm,
   
57:47 we are saying noi afirmăm,
   
57:49 that time is the că timpul este acţiunea fricii.
movement of fear.  
   
58:00 I have had pain Am avut dureri
last week, săptămâna trecută...
   
58:04 the remembrance rememorarea acelei dureri...
of that pain,  
   
58:08 physical pain, o durere fizică...
   
58:11 and there is the fear şi există teama că acea
  durere ar putea reveni.
   
58:13 that it might  
come back again.  
   
58:16 Right? Corect ?
   
58:19 Right? Corect ?
That is one fear. Aceea este o temere.
   
58:22 The physical fear Teama fizică, de a fi
  rănit, de a suporta durerea,
   
58:23 of getting hurt,  
bearing pain,  
   
58:26 or having been ill sau de a fi bolnav
   
58:29 and hoping it will şi speranţa că asta
never come back again. nu mai reveni niciodată.
   
58:35 Now, can you Acum, oare puteţi...
- please listen to this - - Vă rog să ascultaţi asta ! -
   
58:39 can you, when you have oare puteţi...
pain, physical pain,  
   
58:49 when it is over, atunci când aveţi
  dureri, dureri fizice...
   
58:51 totally forget it, când încetează, să uitaţi total
totally non-register it? de ele, să nu le înregistraţi deloc ?
   
58:56 You understand Îmi înţelegeţi întrebarea ?
my question?  
   
58:58 You have understood Aţi înţeles ce-am spus ?
what I have said?  
   
59:04 I am sure Sunt sigur că majoritatea dintre
most of us had noi au avut un fel de durere fizică,
   
59:06 some kind of physical de natură diferită,
pain of different kinds,  
   
59:10 variety, multiple diversă, multiple
kinds of physical pain. variante de dureri fizice.
   
59:17 When it happens, Când asta se întâmplă...
   
59:20 to observe it trebuie observată...
   
59:24 and not let that pain şi nu trebuie lăsată acea durere
   
59:28 be registered să fie înregistrată de creier.
in the brain.  
   
59:37 Will you do it as O faceţi, în timp ce vorbim ?
we are talking?  
   
59:40 Now, let us look Acum, haideţi s-o
at it for a minute. examinăm un moment.
   
59:43 The brain's capacity Capacitatea cerebrală...
consists in  
   
59:46   constă în...
   
59:50 registering everything înregistrarea a tot
that is happening to it. ceea ce i se întâmplă.
   
59:58 Like a computer, La fel ca un computer,
it is registering. el înregistrează.
   
1:00:03 You must have Trebuie să fi
noticed, obviously. remarcat asta, evident.
   
1:00:07 The happening to the Ceea ce se întâmplă, fizic
physical is registered. vorbind, este înregistrat.
   
1:00:13 And then that registered Şi, apoi, acea întâmplare
happening is a remembrance, înregistrată devine rememorare
   
1:00:21 and that remembrance, şi acea rememorare,
   
1:00:23 that memory acea amintire a acelei dureri...
of that pain  
   
1:00:27 brings about fear that produce teama că ea
it might happen again. ar putea apărea din nou.
   
1:00:31 We are asking a very simple Noi solicităm un lucru
thing but very subtle. foarte simplu, dar foarte subtil.
   
1:00:37 Go into it. Abordaţi acest lucru.
You will see it for yourself. Veţi vedea şi singuri.
   
1:00:40 Having physical pain, Să ai durere fizică şi să nu...
   
1:00:43 and not let it laşi asta să devină...
become a memory.  
   
1:00:49   o amintire.
   
1:00:51 You understand, sir? Înţelegi, domnule ?
   
1:00:57 Do you follow Urmăriţi ceea ce spun ?
what I am saying?  
   
1:01:04 Now, just wait. Acum, numai aşteptaţi.
   
1:01:08 You hurt me by Mă răniţi punându-mi o poreclă,
calling me a name,  
   
1:01:11 or praise me, as sau mă flataţi, aşa
yesterday somebody did. cum a făcut-o cineva ieri.
   
1:01:19 Not to register the Să nu înregistrezi
praise or the insult, lauda sau insulta...
   
1:01:27 so that your astfel încât creierul
brain is fresh. tău să rămână limpede.
   
1:01:34 When you register, Atunci când înregistrezi,
   
1:01:36 it is the movement există o activitate temporală.
of time.  
   
1:01:40 Right? Corect ?
   
1:01:42 So, we are saying Deci, noi spunem că teama...
   
1:01:44 fear is the este o activitate...
movement in time.  
   
1:01:50   temporală.
   
1:01:56 We can understand Putem înţelege durerea fizică.
physical pain.  
   
1:01:59 I know, I can observe Ştiu asta, o pot observa...
it very carefully  
   
1:02:03   cu foarte mare atenţie,
   
1:02:05 when it is happening, atunci când se întâmplă,
be very, very attentive,  
   
1:02:07   cu extrem de multă atenţie
   
1:02:09 or let it happen and not be sau...
associated with it at all.  
   
1:02:20 I am telling you something o las să se întâmple şi nu fac
  nici un fel de asociere cu ea.
   
1:02:22 which actually Vă spun ceva ce, de fapt,
happened to the speaker. i s-a întâmplat vorbitorului.
   
1:02:26 I am not inventing Nu inventez asta.
this.  
   
1:02:30 Then, fear is Apoi...
   
1:02:33   teama se leagă...
   
1:02:36 what might happen, de ceea ce s-ar putea întâmpla...
   
1:02:41 or what has happened sau de ceea ce s-a întâmplat...
   
1:02:45 and the remembrance şi de rememorarea acelui fapt...
of it  
   
1:02:49 and projecting that şi proiectarea acelei amintiri în
remembrance into the future viitor, spunând: "Mi-e teamă !"
   
1:02:53 and saying Înţelegeţi ?
'I am afraid.'  
   
1:02:58 Do you understand? Adică...
   
1:03:00 That is, the deplasarea din trecut...
movement from the past  
   
1:03:07 through the present prin prezent, către viitor.
to the future.  
   
1:03:14 Most of us are afraid, Majoritatea dintre noi ne
of what? temem, dar de ce anume ?
   
1:03:19 Look at yourself, Examinaţi-vă, domnilor, cercetaţi-vă !
sirs, investigate. De ce anume vă temeţi ?
   
1:03:22 What are you  
afraid of?  
   
1:03:24 You may not be afraid Poate că nu vă temeţi
of sitting there now. când staţi aici, acum.
   
1:03:28 Obviously. Evident.
   
1:03:32 But when you Dar...
leave here,  
   
1:03:34   când plecaţi de aici...
   
1:03:39 the fears come back, teama revine...
   
1:03:41 conscious or la modul conştient
deeply hidden. sau ascunsă profund.
   
1:03:46 What are your fears? Care vă sunt temerile ?
   
1:03:49 Fear of death, Teama de moarte,
   
1:03:52 fear of loneliness, teama de singurătate...
   
1:03:56 fear of not achieving teama de a nu atinge iluminarea...
enlightenment,  
   
1:04:03 fear of not being teama...
very successful  
   
1:04:07 and having de-a nu avea foarte mult succes
a lot of money, şi de-a nu avea o mulţime de bani...
   
1:04:12 fear of being teama de a fi
dominated by another dominat de altcineva...
   
1:04:16 whether it is the fie că este soţul sau soţia.
husband or the wife  
   
1:04:20 - what is one De ce anume se teme cineva ?
afraid of?  
   
1:04:28   Şi...
   
1:04:39 And can you analyse it? o puteţi analiza ?
   
1:04:46 Please listen. Vă rog să ascultaţi !
   
1:04:48 In analysis there is... În analiză...
   
1:04:53   există...
   
1:04:55 Thank you, sir. Mulţumesc, domnule.
   
1:04:58 May I drink? - Pot să beau ?
Q:Yes. - Da.
   
1:05:01 K:It might help. S-ar putea să mă
But I doubt it. ajute, dar mă îndoiesc.
   
1:05:23 In analysis several În analiză sunt
things are implied. implicate câteva lucruri.
   
1:05:28 There is the analyser Există analistul...
   
1:05:31 and the thing which is şi lucrul care
going to be analysed. urmează să fie analizat.
   
1:05:37 Right? Corect ?
   
1:05:39 In analysis is implied În analiză este implicat timpul.
time.  
   
1:05:46 You follow? I Mă urmăriţi ?
have to analyse Am ceva de analizat...
   
1:05:50 all the time, tot timpul, ceea ce include timpul.
that includes time.  
   
1:05:54 And every analysis Şi...
must be complete.  
   
1:05:56   fiecare analiză
  trebuie să fie completă...
   
1:06:02 Otherwise, I remember, altminteri îmi amintesc,
the remembrance continues  
   
1:06:05   rememorarea continuă
   
1:06:08 and with that remembrance şi, prin acea
you analyse. rememorare, analizez.
   
1:06:10 Therefore it is never complete. Ca atare, nu e niciodată completă.
You understand?  
   
1:06:14 Doesn't matter, Înţelegeţi ?
you go into it.  
   
1:06:19 First of all Nu contează, veţi aborda asta.
in analysis,  
   
1:06:20 there is the analyser Mai întâi de toate, în analiză
and the analysed. există analistul şi obiectul analizei.
   
1:06:26 The analyser Analistul este cel analizat.
is the analysed.  
   
1:06:30 Right? Corect ?
   
1:06:34 That is, thought has divided Adică, gândirea s-a
itself as the analyser separat, ea însăşi, în analist...
   
1:06:39 and the thing şi lucrul care
to be analysed. trebuie să fie analizat.
   
1:06:42 So, it has created Deci, s-a creat o dezbinare.
a division.  
   
1:06:46 Thought in its very Gândirea, ca proces
process is limited în sine, este limitată
   
1:06:51 and therefore şi, ca atare, este fragmentată
fragmentary,  
   
1:06:52 and therefore has the şi, ca atare...
capacity to divide.  
   
1:06:56   are capacitatea de a dezbina.
   
1:07:00 That which is limited Ceea ce este limitat...
   
1:07:04 is always capable este întotdeauna capabil
of division. să producă dezbinare.
   
1:07:08 That which is whole is never, Ceea ce este întreg nu
can never be divided. poate fi niciodată dezbinat.
   
1:07:14 I wonder if you Mă întreb dacă aţi
capture all this! surprins toate acestea !
   
1:07:20 Please don't look at me Vă rog să nu vă uitaţi la
like a guru, that's all. mine ca la un guru, asta-i tot.
   
1:07:25 That is the last thing. Acesta este ultimul lucru.
   
1:07:32 So, we are saying Deci, noi spunem...
   
1:07:41 analysis will not că analiza nu va rezolva problema.
solve the problem.  
   
1:07:49 You can discover Puteţi descoperi cauza...
the cause,  
   
1:07:53 and the discovery şi, descoperind cauza
of the cause  
   
1:07:56 and the effect şi efectul acelei cauze,
of the cause,  
   
1:08:00 and the effect becomes the efectul devine cauza
cause for the next happening. următoarei întâmplări.
   
1:08:04 So, it's a constant Deci este o înlănţuire constantă:
chain:  
   
1:08:07 the cause becoming cauza devenind efect
the effect,  
   
1:08:09 the effect şi efectul devenind cauză.
becoming the cause.  
   
1:08:14 Right? Corect ?
   
1:08:16 In that circle, În acel cerc vicios nu există...
there is no answer.  
   
1:08:20   răspuns.
   
1:08:25 You will have to think Va trebui să reflectaţi
it out for yourself singuri la acest lucru,
   
1:08:28 if you are so inclined, dacă aveţi o
  asemenea înclinaţie...
   
1:08:32 because we are so fiindcă suntem atât de
used to analysis obişnuiţi să analizăm,
   
1:08:36 which prevents încât percepţia
direct perception. directă este împiedicată.
   
1:08:41 So, we are asking Deci noi întrebăm...
   
1:08:44 what is the cause of care este cauza acestei
this extraordinary fear temeri extraordinare,
   
1:08:48 that human beings have, pe care o au fiinţele umane...
   
1:08:53 both conscious as well atât la nivel conştient, cât şi
as deep, hidden fears? temerile profunde, ascunse ?
   
1:09:12 If you observe Dacă observaţi
or look into fear, sau examinaţi teama...
   
1:09:19 fear is never actual. teama nu este niciodată reală.
   
1:09:25 Do you understand? Înţelegeţi ?
   
1:09:26 You are only... Nu faceţi decât s-o înregistraţi,
you are recording it  
   
1:09:29 either when it is over or fie atunci când totul s-a terminat,
might happen in the future.  
   
1:09:32   fie dacă nu cumva s-ar
  putea întâmpla în viitor.
   
1:09:37 Right? I don't know if Corect ?
you understand this. Nu ştiu dacă înţelegeţi asta.
   
1:09:40 All right, let me În regulă, lăsaţi-mă
put it differently. s-o formulez diferit.
   
1:09:44 Why am I working De ce oare lucrez
so hard for you? aşa din greu pentru voi ?
   
1:09:50 The other day a man asked me as Deunăzi...
I was walking out after the talk,  
   
1:09:52   un om m-a întrebat, când
  plecam de la dezbatere,
   
1:09:55   el mi-a spus:
   
1:09:56 he said to me, 'You "Ne întrebaţi de ce venim aici...
ask us why we come,  
   
1:10:01 what reason, curiosity, din ce motiv, curiozitate
this or that.' sau ce anume."
   
1:10:04 And he said, Şi el a spus:
'Why do you speak?' "De ce ne mai vorbiţi ?"
   
1:10:16 Do you want to know Vreţi să ştiţi de ce vă vorbesc ?
why I speak?  
   
1:10:24 Because, sir, Fiindcă, domnule...
   
1:10:27 - oh, forget it, sau mai bine lăsaţi, nu contează.
does not matter.  
   
1:10:31 That's not important. Nu este important.
   
1:10:43 Like pleasure, La fel ca plăcerea...
   
1:10:47 at the instant în momentul plăcerii...
of pleasure  
   
1:10:52 there is no recording. nu există înregistrare.
   
1:10:55 It is only a second later Înregistrarea are loc
that recording takes place. abia o secundă mai târziu.
   
1:10:59 Haven't you noticed it? N-aţi remarcat asta ?
Have you? N-aţi remarcat ?
   
1:11:04 Sexual, any Sexuală,
form of pleasure  
   
1:11:08 as it is actually în orice formă de plăcere,
happening atunci când se produce, de fapt...
   
1:11:11 you are totally unaware nu sunteţi conştienţi de
that it is called pleasure. faptul că este numită plăcere.
   
1:11:18 If you have been angry Dacă aţi fost furioşi
- I hope you haven't - - sper că n-aţi fost -
   
1:11:21 if you have been dacă aţi fost foarte furioşi,
very angry  
   
1:11:24 at the moment în momentul producerii acelui...
of that feeling,  
   
1:11:27   sentiment...
   
1:11:31 it is just a feeling, este numai un sentiment,
   
1:11:33 but when you dar, când începeţi să-l denumiţi, ceea
begin to name it, ce se produce o secundă mai târziu,
   
1:11:36 which is a second devine furie.
later, it becomes anger.  
   
1:11:40 Then you say, Apoi spui: "Trebuie să mă
'I must control, controlez, trebuie să nu fiu furios !"
   
1:11:42 I must not be angry,' şi urmează toate celelalte.
and all the rest of it follows.  
   
1:11:47 So, please Deci, vă rog numai să ascultaţi !
just listen -  
   
1:11:53 at the moment of a pleasurable În momentul în care ţi
thing happening to you, se întâmplă ceva plăcut...
   
1:12:01 there is no recording, nu există înregistrare...
   
1:12:07 the brain is creierul nu...
not functioning.  
   
1:12:10   funcţionează.
   
1:12:12 Only a second later Doar după o secundă
thought comes along intervine gândirea şi spune:
   
1:12:15 and says, 'How "Ce minunat a fost...
marvellous that was,  
   
1:12:19 that meal was so good, mâncarea aia a
  fost atât de bună...
   
1:12:24 that sunset was acel apus a fost
so lovely, atât de minunat...
   
1:12:28 I must have more of trebuie să am mai multă
that kind of food, mâncare de acest fel
   
1:12:31 or I must see more sunsets sau trebuie să privesc mai multe
with such delight.' apusuri, cu asemenea încântare."
   
1:12:36 You follow? Mă urmăriţi ?
   
1:12:38 So, are you aware at Deci, oare sunteţi conştienţi,
the moment of fear,  
   
1:12:41   în momentul apariţiei fricii...
   
1:12:45 at the second of în secunda în care
the thing arising, răsare acel lucru ?
   
1:12:54 and as it arises, Şi, pe măsură ce se produce...
   
1:12:58 not to let thought să nu laşi gândirea să intervină,
come into it,  
   
1:13:03 recognise it from să o recunoască, din experienţa
its past experience, anterioară, spunând "Asta-i furie !"
   
1:13:06 say, 'That's anger,'  
   
1:13:08 but realise ci să-ţi dai seama că gândirea
thought has no place nu este permisă în clipa acţiunii ?
   
1:13:12 at the moment of action?  
   
1:13:15 You understand Înţelegeţi toate acestea ?
all this?  
   
1:13:18 That requires Asta necesită o mare vigilenţă.
great alertness.  
   
1:13:25 So, If the mind Deci...
is so alert,  
   
1:13:30 at the moment dacă mintea este
of arising atât de vigilentă,
   
1:13:32 this feeling called fear, la momentul apariţiei acestui
  sentiment numit teamă...
   
1:13:41 and realise it, and the îl sesizează şi însăşi
very realisation of it, sesizarea lui, realitatea lui,
   
1:13:45 the truth of it prevents împiedică gândirea să intervină.
thought from interfering.  
   
1:13:53 Have you understood A înţeles cineva ceva din asta ?
this, anybody?  
   
1:13:56 Are you doing it? O faceţi ?
   
1:14:06   Deci...
   
1:14:07 So, fear and pleasure teama şi plăcerea merg laolaltă.
go together.  
   
1:14:14 Have you realised V-aţi dat seama şi de asta ?
that too?  
   
1:14:17 You can't have one Nu puteţi avea una dintre
and deny the other. ele şi s-o negaţi pe cealaltă.
   
1:14:23 So, to delve into both, Deci...
   
1:14:25   pentru a le cerceta pe amândouă...
   
1:14:30 see the whole movement observaţi întreaga
of fear and pleasure, dinamică a fricii şi a plăcerii...
   
1:14:38 and the desire şi dorinţa care este implicată,
which is involved  
   
1:14:42 in fear as well în teamă, dar şi în plăcere...
as in pleasure,  
   
1:14:45 see the whole nature observaţi întreaga
and the structure of it, lor natură şi structură...
   
1:14:50 not intellectually, nu intelectual, teoretic, ci realist,
verbally, aşa cum priviţi acest microfon...
   
1:14:51 but actually as you apoi ajungeţi la concluzia...
see this microphone,  
   
1:14:59 then you come că teama...
to the question  
   
1:15:02 that the fear, sau plăcerea,
or the pleasure,  
   
1:15:06 is not different nu diferă de observatorul în sine.
from the observer.  
   
1:15:10 The observe is fear. Observatorul este teama în sine.
   
1:15:16 Please listen to it. Vă rog să ascultaţi asta !
   
1:15:20 There is no thinker Nu există gânditor, fără gândire.
without thought,  
   
1:15:24 thought has Gândirea a separat gânditorul
separated the thinker  
   
1:15:28 and itself as şi...
being separate  
   
1:15:31 from the thing ea însăşi s-a distanţat
it has created. de lucrul pe care l-a creat.
   
1:15:36 Right? Corect ?
   
1:15:38 So, the thinker is always trying Deci, gânditorul întotdeauna încearcă
to control, shape thought. să controleze, să modeleze gândirea.
   
1:15:46 So, fear Deci teama...
is not separate  
   
1:15:50 from the nu este separată de
observer, yourself. observatorul în sine.
   
1:15:54 You are part of that. Faci parte din ea.
   
1:15:56 And when you say, Şi, atunci când spui "trebuie s-o
'I must control it, controlez, trebuie să am curaj,
   
1:15:58 I must have courage,  
I must escape from it,  
   
1:16:00 I must dodge it, trebuie să scap de ea, trebuie
I must analyse it,' s-o evit, trebuie s-o analizez",
   
1:16:02 you are playing a joci un joc cu tine însuţi.
game with yourself.  
   
1:16:08 Whereas if you Pe când, dacă ai
recognise the fact, recunoaşte realitatea,
   
1:16:11 the truth that adevărul este că
the fear is you. teama eşti tu însuţi.
   
1:16:17 You are Tu eşti rezultatul timpului...
the result of time,  
   
1:16:23 you are the tu eşti rezultatul...
result of thought,  
   
1:16:27   gândirii...
   
1:16:29 put together by various... ambele puse laolaltă de diverse...
I won't go into all that.  
   
1:16:32 It is very simple. Nu voi aborda asta,
  e foarte simplu.
   
1:16:34 So, fear is you, Deci, teama eşti tu însuţi...
   
1:16:38 and when you have şi, când îţi vei fi
realised that, dat seama de asta,
   
1:16:41 you cannot possibly act nu va mai fi
  posibil să acţionezi...
   
1:16:45 and therefore you are şi, ca atare, nu faci decât
observing it purely s-o observi, pur şi simplu.
   
1:16:49 - when you observe Când observi, tocmai
  lucrul pe care-l observi...
   
1:16:51 the very thing which  
you are observing  
   
1:16:55 undergoes suferă o schimbare radicală.
a radical change.  
   
1:16:59 Are you doing it? Faceţi asta ?
Will you do it? Veţi face asta ?
   
1:17:03 Will you observe Oare veţi observa...
without the observer  
   
1:17:06   fără observator...
   
1:17:09 because the fiindcă observatorul
observer is the past înseamnă trecutul
   
1:17:12 and the observer şi observatorul va împiedica...
will prevent  
   
1:17:14   o percepţie limpede,
   
1:17:15 clear, objective, obiectivă...
   
1:17:19 direct perception. directă.
   
1:17:23 So, realising that, Deci, dându-şi seama de
the observer says: asta, observatorul spune:
   
1:17:26 'I have no place "Nu am ce căuta în observare."
in observation,'  
   
1:17:30 and therefore the Şi, ca atare,
observation is pure. observarea sa este pură.
   
1:17:35 When you observe fear Atunci când observi teama...
   
1:17:42 without the observer, fără observator, care
which is the past, înseamnă trecutul,
   
1:17:45 then that very fear atunci tocmai acea teamă,
which is being observed, care este observată,
   
1:17:50 undergoes a radical change. suferă o schimbare radicală,
It is no longer fear.  
   
1:17:52   nu mai este teamă.
   
1:17:59 At least, will Măcar veţi ţine minte asta ?
you memorise this?  
   
1:18:09 Intellectually see Observaţi, teoretic,
what is implied. ce anume implică.
   
1:18:14 That fear and the Acea...
avoidance of it,  
   
1:18:16   teamă...
   
1:18:20 or the suppression of it, şi evitarea ei sau reprimarea ei
   
1:18:22 or the transmuting it, sau transpunerea ei
   
1:18:24 or saying 'I must sau să spui
struggle with it' "trebuie să lupt cu ea",
   
1:18:30 - all that will toate acelea nu vor
not wipe away fear elimina acea teamă,
   
1:18:34 because you have fiindcă ai făcut
done all those things, toate acele lucruri...
   
1:18:39 and it has remained şi a rămas alături de
with you for millennia. tine, timp de mii de ani.
   
1:18:42 And we are saying something Iar noi afirmăm
entirely different. ceva complet diferit.
   
1:18:46 We are saying, Noi spunem că
the fear is you. teama eşti tu însuţi.
   
1:18:51 You are the result Tu eşti rezultatul
of time, trecerii timpului...
   
1:19:00 and can there be şi...
observation of that fear  
   
1:19:04 without time, oare poate exista observarea
  acelei temeri, fără implicarea timpului,
   
1:19:06 without remembrance? fără rememorare ?
   
1:19:08 Just to look. Numai s-o observi.
   
1:19:15 That is, can you look at Adică, oare te poţi uita
your wife or your husband la soţia ta sau la soţul tău
   
1:19:19 as though you ca şi cum te-ai uita la ea
are looking at her pentru prima dată în viaţă...
   
1:19:21 for the first  
time in your life,  
   
1:19:27 without all the remembrance fără amintirea tuturor
of sexual pleasure, plăcerilor sexuale,
   
1:19:31 nagging, bullying, a sâcâielilor,
dominating, gâlcevilor, dominărilor,
   
1:19:34 without any of s-o priveşti fără
that - to look? nici una dintre ele ?
   
1:19:39 Because knowledge Deoarece cunoaşterea
prevents you from looking. te împiedică să observi.
   
1:19:51 And it is the freedom Şi tocmai eliberarea de cunoaştere
from knowledge este cea care va pune capăt fricii...
   
1:19:53 that will end fear  
   
1:19:57 completely, not partly. total, nu parţial...
   
1:20:02 Not this fear or that fear, nu numai acestei temeri sau
but the root of fear. acelei temeri, ci rădăcinilor fricii.
   
1:20:10 And in the same way, Şi, în acelaşi mod...
   
1:20:15 can you look puteţi examina plăcerea ?
at pleasure?  
   
1:20:22 Right? Corect ?
   
1:20:24 You have lots of pleasures, Aveţi o mulţime
haven't you? de plăceri, nu-i aşa ?
   
1:20:27 Sexual pleasure, Plăcere sexuală...
   
1:20:30 pleasure of having plăcerea de-a avea bani,
money,  
   
1:20:33 pleasure of plăcerea de-a avea un rang social,
having a position,  
   
1:20:35 pleasure of being plăcerea de a fi
somebody politically cineva, politic vorbind
   
1:20:38 - you know - cunoaşteţi toate
all that business - acele probleme -
   
1:20:40 pleasure of having plăcerea de-a avea putere...
power,  
   
1:20:45 pleasure of plăcerea de-a avea
having a good mind, o minte performantă...
   
1:20:50 pleasure of plăcerea de-a avea
having a good body, un trup frumos...
   
1:20:56 the pleasure that comes through plăcerea care
comparison with its fear, provine din comparaţie,
   
1:21:02 the pleasure of cu temerile ei...
imitating somebody  
   
1:21:05 and becoming more than that plăcerea de-a imita pe cineva
   
1:21:08 which you imitate. şi de a deveni mai presus
  decât cel pe care-l imiţi.
   
1:21:10 Right? Corect ?
   
1:21:12 There are all these extraordinary Există toate aceste
forms of pleasure: extraordinare forme ale plăcerii:
   
1:21:16 the pleasure to plăcerea de-a atinge iluminarea...
find enlightenment,  
   
1:21:21 which is the ultimate care este plăcerea supremă,
pleasure of seeking God, în căutarea lui Dumnezeu,
   
1:21:25 which is really ceea ce este ceva
a tawdry affair. de-a dreptul strident.
   
1:21:31 So, can you investigate Deci, poţi cerceta, în tine
into yourself însuţi, întreaga natură a fricii...
   
1:21:35 the whole nature a plăcerii ?
of fear, pleasure?  
   
1:21:43 As we said, pleasure is Aşa cum am spus...
the movement of desire,  
   
1:21:47   plăcerea este acţiunea dorinţei,
   
1:21:52 broken up fragmentată...
   
1:21:55 in time. în timp.
   
1:22:00 To observe it minutely, Trebuie observată în
precisely, amănunţime, cu acurateţe,
   
1:22:06 with great precision, cu mare precizie,
   
1:22:08 to observe, trebuie observată, nu analizată.
not to analyse.  
   
1:22:12 So, we are saying Deci, noi spunem:
   
1:22:14 the cause of cauzele dezordinii...
disorder is desire,  
   
1:22:18   sunt dorinţa...
   
1:22:21 fear and the everlasting teama...
pursuit of pleasure.  
   
1:22:23   şi căutarea eternă a plăcerii.
   
1:22:26 It doesn't mean Asta nu înseamnă să reprimi...
suppressing  
   
1:22:32 the delight of seeing încântarea pe care o simţi
a beautiful thing, când vezi un lucru frumos...
   
1:22:38 the delight and încântarea
the enjoyment  
   
1:22:40   şi bucuria
   
1:22:42 of a lovely sky, provocată de un cer minunat,
   
1:22:44 looking at the morning privind luceafărul de dimineaţă,
star, bright, alone,  
   
1:22:47   strălucitor, singuratic...
   
1:22:50 or seeing southern sau privind Crucea Sudului.
cross towards the south  
   
1:22:55 - that very seeing of the Însuşi acel privit al cerurilor
heavens is a great delight. este o mare delectare.
   
1:23:00 But the moment Dar, din clipa în
thought says, care gândirea spune:
   
1:23:04 'I must go back "Trebuie să mă
again on that balcony întorc pe acel balcon
   
1:23:07 and look at that şi s-o privesc pe Venus,
Venus, morning star,' luceafărul de dimineaţă !"
   
1:23:10 then begins the whole atunci începe întreaga
pursuit of pleasure. căutare a plăcerii.
   
1:23:15 Just to look. Numai să priveşti.
   
1:23:19 So, we are saying those are Deci, noi afirmăm că acestea
the basic causes of disorder. sunt cauzele esenţiale ale dezordinii.
   
1:23:25 When you have Când veţi fi înţeles asta,
understood that,  
   
1:23:27 not intellectually, nu...
   
1:23:29   teoretic, ci, de fapt...
   
1:23:30 but actually să-i puneţi capăt...
finish with it,  
   
1:23:36 so that you have atunci veţi avea bucurie în inimi.
joy in your heart.  
   
1:23:40 Joy is not pleasure, Bucuria nu înseamnă plăcere...
   
1:23:46 but the moment you dar, din clipa în care vă
remember the joy saying amintiţi bucuria, zicând:
   
1:23:48 'I have had a most "Am avut cea mai
marvellous moment of joy, minunată clipă de fericire
   
1:23:52 how I wish I could cât îmi doresc să revin la asta."
get back to that,'  
   
1:23:54 then it becomes pleasure atunci devine
and you have lost it. plăcere şi aţi pierdut-o.
   
1:24:00 This is the sequence Aceasta este succesiunea...
in our life  
   
1:24:04   din viaţa noastră,
   
1:24:06 to establish order in, să stabilim ordinea
with our family. în familia noastră.
   
1:24:14 And what is space? Şi...
   
1:24:18   ce anume este spaţiul ?
   
1:24:24 It's 25 past 6. Este 6 şi 25 de minute.
   
1:24:28 I think Cred că sunteţi prea obosiţi.
you are too tired.  
   
1:24:32 I can't deal Nu mă pot ocupa de spaţiu.
with space.  
   
1:24:34 It requires a great Necesită o investigaţie
deal of investigation, foarte profundă,
   
1:24:37 space in the mind. spaţiul din minte.
   
1:24:41 That means Asta înseamnă...
never a mind  
   
1:24:45 that is occupied o minte care nu
  este niciodată ocupată...
   
1:24:51 with any problem. cu nici o problemă.
   
1:24:56 But our minds Dar minţile noastre
are so occupied, sunt atât de ocupate,
   
1:24:58 so crowded with belief, atât de aglomerate de
  credinţe, preocupări,
   
1:25:01 with pursuits, with de tot felul de lucruri,
all kinds of things,  
   
1:25:04 confusion, illusion. confuzie, iluzie,
   
1:25:06 So, there is no space. încât nu există spaţiu.
   
1:25:12 So, where there Deci, acolo unde nu există spaţiu,
is no space, nu poate exista succesiune şi ordine.
   
1:25:15 there cannot be Şi...
sequence and order.  
   
1:25:27 And if there's no dacă nu există ordine
order in our daily life... în viaţa noastră cotidiană...
   
1:25:32 - for heaven's - Pentru numele lui Dumnezeu,
sake, realise this! - daţi-vă seama de asta ! -
   
1:25:35 in our daily moments în fiecare moment din
of everyday life, vieţile noastre de zi cu zi,
   
1:25:41 your meditation atunci meditaţia voastră nu este
is merely decât o evadare din viaţa voastră urâtă,
   
1:25:43 an escape from  
your ugly life,  
   
1:25:48 and escape iar evadarea în meditaţie
into meditation nu conduce decât la iluzie.
   
1:25:51 only leads to illusion.  
   
1:25:56 So, we must lay Deci, trebuie să
the foundation clădim fundaţia...
   
1:26:01 to find out that which pentru a descoperi ceva ce
is beyond thought, este mai presus de gândire...
   
1:26:07 that which is ceva ce este incomensurabil,
immeasurable,  
   
1:26:10 that which has pentru care nu există
no word. cuvânt care să-l denumească.
   
1:26:16 But that cannot Dar asta nu poate căpăta fiinţă
come into being  
   
1:26:20 without this sense fără sentimentul unei mari ordini,
of great order în care există libertate deplină.
   
1:26:25 in which there  
is total freedom.