Krishnamurti Subtitles

Dinamica meditaţiei

Madras (Chennai) - 14 January 1979

Public Talk 60:01   DINAMICA MEDITAŢIEI
   
0:39 I forgot. Am uitat.
   
1:21 I would like, Mi-ar plăcea, dacă se poate...
if I may,  
   
1:25 to talk over a great să vorbesc despre multe
many things this afternoon, lucruri, în această după-amiază...
   
1:35 and if we can şi...
together  
   
1:41 go into something dacă putem, împreună...
very simple,  
   
1:44 but very, să abordăm ceva foarte
very complex. simplu, dar extrem de complex.
   
1:51 First, we are going to, Mai întâi, avem de gând, împreună
together  
   
1:54 - please bear in - Vă rog să ţineţi minte,
mind always - together, întotdeauna, acest împreună,
   
1:57 I am not just  
going by myself,  
   
2:01 galloping along. fiindcă n-am de gând să
  "galopez" de unul singur ! -
   
2:08 We are going into vom aborda problema...
the question of  
   
2:13 if it is possible, dacă este posibil,
   
2:16 to keep the cum să menţinem
brain very young, creierul foarte tânăr...
   
2:21 probably which has never problemă care n-a fost
been tackled by the scientists abordată, niciodată, de savanţi
   
2:24 or by the gurus and by sau de guru şi
the religious people. de oamenii religioşi.
   
2:28 I don't know, they may Nu cunosc, poate c-au
have, but I don't know. făcut-o, dar eu nu ştiu.
   
2:31 I would also like to go into Mi-ar plăcea, de asemenea, să
the question of continuity abordez problema continuităţii...
   
2:39 and advancement şi a progresului personal
and death;  
   
2:42   şi a morţii...
   
2:47 and whether it is şi...
possible for human beings  
   
2:50   dacă este posibil,
  pentru fiinţele umane,
   
2:53 in our ordinary în viaţa noastră
daily life, obişnuită, de zi cu zi...
   
2:58 to have a full heart, să avem inima plină...
   
3:04 to know,  
to be aware,  
   
3:08 to have in their să ştim, să fim conştienţi,
consciousness  
   
3:14 the quality of love. să fie prezentă, în conştiinţele
  noastre, calitatea iubirii.
   
3:20 And also, if we have time, Şi...
if you will share,  
   
3:23   de asemenea, dacă mai
  avem timp la dispoziţie,
   
3:27 go into the question să abordăm problema meditaţiei,
of meditation,  
   
3:31 a mind that is a unei minţi care
in meditation, este în meditaţie,
   
3:36 not what is meditation nu ce anume este
or how to meditate, meditaţia sau cum să meditezi,
   
3:41 but the nature ci...
of a mind  
   
3:46 that is natura unei minţi care este...
   
3:51 wholly în întregime...
   
3:54 involved implicată...
   
3:59 in meditation. în meditaţie.
   
4:01 Meditation when it Meditaţia, atunci când
is done consciously, este efectuată conştient,
   
4:05 deliberately, is no deliberat,
meditation at all.  
   
4:07   nu este deloc o meditaţie.
   
4:11 We will go into all these things, Vom aborda toate aceste lucruri,
if we can, this afternoon. dacă putem, în această după-amiază.
   
4:20 So, first of all, Deci, mai întâi de toate...
   
4:24 we are going to urmează să dezbatem, împreună...
talk over together  
   
4:32 whether the brain, dacă creierul, care este
  parte integrală a minţii,
   
4:34 which is part of  
the whole mind,  
   
4:37 with its capacity cu capacitatea sa
to think, to store up de a gândi, de a stoca...
   
4:42 a great deal of information, o mare cantitate de informaţii,
knowledge, experience  
   
4:44   cunoştinţe, experienţe,
   
4:46 from generation generaţie după generaţie,
after generation,  
   
4:49 millennia after mileniu după mileniu,
millennia,  
   
4:52 whether that brain, dacă acel creier...
   
4:55 so heavily atât de puternic condiţionat...
conditioned  
   
5:01 and so constantly şi care, constant, se
  uzează, de unul singur...
   
5:05 wearing itself out,  
   
5:08 whether the brain can dacă creierul poate...
   
5:15 rejuvenate itself. să se întinerească, singur.
   
5:22 That's a very Aceasta este o
complex problem problemă foarte complexă
   
5:24 - you understand - trebuie să înţelegeţi
the question first, întrebarea, mai întâi...
   
5:30 because I am fiindcă sunt sigur, este cert,
sure, one is sure,  
   
5:33 this question has been asked că această întrebare a fost
in different ways probably, pusă în multe moduri, poate,
   
5:39 but one has never dar n-a fost abordată,
gone into it deeply. niciodată, profund.
   
5:45 And if we can be Şi...
   
5:49 at least for ten dacă putem fi serioşi,
minutes serious, măcar timp de zece minute,
   
5:54 giving your acordând o atenţie profundă,
deep attention,  
   
5:57 not to what nu vorbelor rostite de mine,
I am saying,  
   
6:00 not what the speaker is nu celor descrise sau
describing or going into, abordate de vorbitor,
   
6:04 but we are together ci să facem,
taking a journey împreună, o incursiune,
   
6:09 into the whole în întreaga problemă a acestui
business creier, care este atât de vechi,
   
6:12 of this brain which care este atât de...
is so very old,  
   
6:17 which is so extraordinar...
   
6:19 extraordinarily de capabil,
capable,  
   
6:24 which has infinite care are capacităţi infinite...
capacities,  
   
6:29 which through care a evoluat în
time has evolved, decursul timpului...
   
6:35 acquiring a great deal acumulând foarte multă
of experience, knowledge, experienţă, cunoştinţe...
   
6:39 and whether şi...
such a brain  
   
6:42   dacă un asemenea creier
   
6:44 - yours, not mine, - al vostru, nu al
yours - meu, ci al vostru -
   
6:49 can unburden itself se poate...
   
6:54 of a continuity despovăra singur
  de o continuitate...
   
7:03 and end continuity şi să pună capăt acestei continuităţi,
to begin totally anew. pentru a o lua complet de la capăt.
   
7:08 I don't know if you Nu ştiu dacă
are following all this. urmăriţi toate acestea.
   
7:22 The scientists with whom the Oamenii de ştiinţă, cu care
speaker has talked a great deal, vorbitorul a vorbit foarte mult,
   
7:29 they maintain susţin că există două părţi ale
  creierului, cea stângă şi cea dreaptă,
   
7:31 there are two parts of the cea stângă...
brain, the left and the right.  
   
7:34 The left holding all the information, păstrând toată informaţia,
knowledge, technological, cunoaşterea, tehnologia,
   
7:40 the whole knowledge întreaga cunoaştere
and active process; şi procesele active,
   
7:44 and the other, iar cealaltă, cea dreaptă...
the right,  
   
7:48 is new, fiind...
   
7:52   nouă...
   
7:58 not too conditioned, nu prea condiţionată.
   
8:03 and the not too Iar acel creier,
conditioned brain nu prea condiţionat...
   
8:09 moving forward and avansează şi modelează
shaping, or controlling, sau controlează
   
8:13 or driving the left. sau coordonează partea stângă.
   
8:16 You understand Înţelegeţi toate acestea ?
all this?  
   
8:24 I am not a Nu sunt specialist în creiere,
brain specialist,  
   
8:26 nor have I read nici nu am citit
all these books, toate aceste cărţi,
   
8:30 but one can observe dar se poate observa
something quite different, ceva destul de diferit
   
8:33 which is the şi anume caracterul
totality of the brain, integral al creierului,
   
8:37 not the left nu partea lui
or the right, stângă sau dreaptă...
   
8:41 but the quality ci...
of the brain  
   
8:43   acea calitate a creierului...
   
8:47 that has been care a...
   
8:51 evolved evoluat...
   
8:54 through various prin diverse experienţe,
experiences,  
   
8:57 through various prin diverse culturi,
cultures,  
   
9:00 through various prin diverse limitări...
racial  
   
9:04 limitations, rasiale,
   
9:06 through various social, prin diverse presiuni de
economic pressures. natură socială, economică.
   
9:12 This brain is an Acest creier este un
extraordinary instrument. instrument extraordinar.
   
9:18 And whether Şi dacă acel creier...
that brain,  
   
9:21 which controls care ne controlează
all our thinking, întreaga gândire,
   
9:24 all our activities, all our toate activităţile, toate
sensory operations, and so on, funcţiile senzoriale ş.a.m.d.
   
9:29 whether that brain dacă acel creier...
   
9:36 can poate...
   
9:41 become totally să devină complet inocent.
innocent.  
   
9:44 I am using the word 'innocent' Folosesc cuvântul "inocent"
- please carefully - - Vă rog să fiţi atenţi ! -
   
9:50 not the Christian nu în accepţiunea
idea of innocence, de inocenţă creştină,
   
9:54 the lamb and all cu mielul şi toate celelalte,
the rest of it,  
   
9:57 but we are using the word ci folosesc cuvântul
'innocence' in the sense: "inocenţă" în sensul...
   
10:03 it comes from the Latin care provine din latină
and so on, 'not to hurt.' ş.a.m.d., de "a nu răni".
   
10:08 Not to hurt, Să nu răneşti,
   
10:10 that is, a brain adică un creier care este capabil
that is capable nu numai să nu-i rănească pe alţii,
   
10:13 of not only not ci, de asemenea...
hurting others,  
   
10:17 but also not being nu este...
   
10:24 able to be hurt. capabil să fie rănit.
   
10:27 You understand? Înţelegeţi ?
   
10:30 Please don't merely Vă rog să nu acceptaţi,
agree with words. doar, cuvintele...
   
10:36 But go into it, observe your ci analizaţi-le, observaţi-le
own mind, your own brain, cu propria minte, cu propriul creier,
   
10:41 because we are going into something fiindcă vom aborda ceva
very, very subtle and very difficult, extrem de subtil şi foarte dificil.
   
10:46 unless you are observing it yourself, Dacă nu le observaţi, voi
you will miss the whole thing. înşivă, le veţi pierde tot sensul.
   
10:51 You have to do it, you have Trebuie s-o faceţi, trebuie
to work with the speaker, să conlucraţi cu vorbitorul,
   
10:56 not just listen nu numai să ascultaţi
and pass by. şi să treceţi mai departe.
   
11:02 We are asking a very, Noi punem o întrebare
very serious question. extrem de serioasă.
   
11:08 We are challenging Noi provocăm însuşi creierul...
the brain itself  
   
11:12 to find out whether ca să descoperim dacă...
   
11:16 it has the capacity, are capacitatea,
   
11:18 the energy, energia,
the drive,  
   
11:19   motivaţia...
   
11:22 the intensity intensitatea...
   
11:26   de a...
   
11:30 to break down this sfărâma această
continuity of the past continuitate a trecutului,
   
11:33 with all its cu întreaga sa experienţă acumulată
accumulated experience,  
   
11:37 and in the very şi, tocmai punându-i-se capăt...
ending of it,  
   
11:42 the very brain cells themselves neuronii, înşişi,
undergo a transformation. suferă o transformare.
   
11:47 You understand Îmi înţelegeţi întrebarea ?
my question?  
   
11:49 Please understand Vă rog să înţelegeţi întrebarea, mai
the question first întâi, înainte de a fi sau nu de acord.
   
11:51 before you agree Mi-aş fi dorit să fie numai câţiva
or disagree. oameni cu care să pot discuta.
   
12:00 I wish there were only a few Gândirea...
people with whom I can discuss.  
   
12:12 Thought is este un proces material...
a material process,  
   
12:19 because thought fiindcă...
is the outcome  
   
12:21   gândirea este
  rezultatul memoriei...
   
12:24 of memory, experienţei, cunoaşterii,
experience, knowledge,  
   
12:29 stored up in the brain, in stocate în creier,
the brain cells themselves, în neuronii în sine,
   
12:33 we will keep it, not the cells hai să spunem că nu în celule,
- in the brain, that's good enough. ci în creier - e destul de bine aşa.
   
12:38   Şi...
   
12:41 And it has functioned a funcţionat într-o
in a particular direction anumită direcţie,
   
12:46 continuously evoluând continuu...
evolving, evolving,  
   
12:50 and thought iar gândirea...
   
12:54 is being material este un proces material.
process.  
   
12:59 Of that there is Nu există îndoială
no doubt, în această privinţă,
   
13:03 because memory is fiindcă memoria
part of the brain; face parte din creier,
   
13:07 brain is material. creierul este material...
   
13:12 And this brain contains şi acest creier conţine memoria,
the memory,  
   
13:16 the experience, experienţa, cunoaşterea,
the knowledge,  
   
13:19 from which din care răsare gândirea.
comes thought.  
   
13:23 So, thought is a Deci gândirea este
material process, un proces material...
   
13:31 and thought has iar gândirea are
its continuity, continuitatea sa...
   
13:37 because thought is fiindcă gândirea se
based on knowledge, bazează pe cunoaştere,
   
13:42 which is the past. care înseamnă trecutul.
   
13:44 The past is operating Trecutul operează tot timpul,
all the time,  
   
13:48 modifying itself in the modificându-se, pe sine, în
present and continuing, prezent şi continuând să existe.
   
13:52 so there is a Deci există o mişcare continuă...
continuous movement,  
   
13:58 which is the care este reprezentată
movement of brain. de activitatea creierului.
   
14:02 You are following Urmăriţi toate acestea ?
all this? Voi trece mai departe.
   
14:04 I'll go on. Şi...
   
14:08 And in that continuity în acea continuitate...
   
14:14 the brain has creierul a descoperit siguranţă.
found security.  
   
14:21 Watch it yourself. Observaţi singuri asta !
   
14:25 A continuous tradition, O tradiţie continuă,
   
14:29 values, opinions, valori, opinii,
judgements, evaluations, judecăţi, evaluări...
   
14:33 conclusions, and so on, concluzii ş.a.m.d.
   
14:36 a continuous tradition, o tradiţie continuă...
   
14:40 which conditions care condiţionează creierul
the brain,  
   
14:45 and that continuity şi acea continuitate
is in time, are loc în timp...
   
14:51 a duration, într-o anumită durată
   
14:54 and so in that duration, şi, astfel, pe acea durată,
in that continuity, în acea continuitate,
   
14:57 the brain has creierul a descoperit siguranţă.
found security.  
   
15:00 You following this? Urmăriţi asta ?
   
15:02 Watch it yourself, sir, Observă singur, domnule, fiindcă este viaţa
because this is your life, ta, pentru numele lui Dumnezeu, nu a mea !
   
15:05 for god's sake, Observă tu însuţi !
not my life.  
   
15:07 Watch it yourself. Deci...
   
15:10 So, in this în această continuitate
continuity it has found a descoperit...
   
15:17 an immense sense sentimentul unei
of being safe, imense siguranţe...
   
15:23 because the brain fiindcă creierul nu poate funcţiona
can only function decât în deplină siguranţă...
   
15:27 when it is  
completely safe;  
   
15:31 either safe fie siguranţa unei credinţe...
in a belief,  
   
15:36 safe in an illusion, siguranţa unei iluzii,
   
15:39 safe in certain fie siguranţa dată
kinds of knowledge. de diverse cunoştinţe.
   
15:45 This is what is Asta ni se întâmplă.
happening to us.  
   
15:48 So, the brain needs Deci, creierul are
security. nevoie de siguranţă.
   
15:54 That is clear. Asta-i clar.
   
15:58 You can watch it Puteţi observa singuri asta,
yourself,  
   
16:00 your own operation propria funcţionare a gândirii,
of thought,  
   
16:04 the movement dinamica gândirii voastre.
of thought.  
   
16:06 Any disturbance in La orice perturbare
that continuity a acelei continuităţi...
   
16:12 - either the brain fie că creierul
becomes neurotic, devine nevrotic...
   
16:18 when it is - când este profund
profoundly shaken, zdruncinat se numeşte traumă -
   
16:20 trauma as it is called; fie...
   
16:22 or when there is atunci când există
a great challenge o mare provocare
   
16:28 and when it cannot şi atunci când nu
respond properly, poate răspunde adecvat...
   
16:33 then as it cannot atunci, fiindcă nu
respond properly, poate răspunde adecvat,
   
16:37 it finds its continuity descoperă că acea continuitate a sa, în
  care a găsit siguranţă, este perturbată.
   
16:41 in which it has sought  
security is disturbed.  
   
16:44 You are following all this? Urmăriţi toate acestea ?
Watch it. Observaţi asta !
   
16:47 This is so obvious. Este atât de evident.
   
16:49 When you go into it very carefully Când abordezi asta, cu foarte mare
this becomes very simple. atenţie, devine ceva foarte simplu.
   
16:55 So, we are asking, Deci, întrebăm...
   
16:58 whether a brain, dacă...
which is your brain,  
   
16:59   un creier, care
  este creierul vostru...
   
17:03 which is the brain care este creierul
of all human beings tuturor fiinţelor umane...
   
17:10 evolved through ce a evoluat din
immemorial time, vremuri imemoriale...
   
17:16 conditioned condiţionat prin culturi...
by cultures,  
   
17:20 religions, religii,
   
17:21 by economic, prin presiuni
social pressures, economice şi sociale,
   
17:26 that brain has had acel creier...
   
17:30 a timeless a avut o continuitate
continuity till now, neîntreruptă, până acum...
   
17:37 and in that duration şi, în acea perioadă...
   
17:44 it has found a a descoperit un
sense of being safe. sentiment de siguranţă.
   
17:49 That is why you Acesta este motivul
accept tradition. pentru care acceptaţi tradiţia...
   
17:56 Because in tradition fiindcă în tradiţie
there is safety, există siguranţă...
   
18:02 in imitation în mimetism există siguranţă...
there is safety,  
   
18:06 in conformity în conformism există siguranţă...
there is safety,  
   
18:11 and there is şi...
also safety  
   
18:17 in an illusion. există, de asemenea,
  siguranţă într-o iluzie.
   
18:20 Obviously. Evident.
   
18:22 All your gods are Toţi zeii voştri
illusions obviously, sunt iluzii, evident,
   
18:25 put up by thought. create de gândire.
   
18:30 So, there is not only Deci...
   
18:32   există nu numai...
   
18:36 the obvious acea continuitate evidentă...
continuity,  
   
18:43 in which the în care creierul caută siguranţă,
brain seeks safety,  
   
18:45 but also it finds ci el descoperă
safety siguranţă, de asemenea,
   
18:50 in all kinds of în tot felul de activităţi...
illusory  
   
18:56 activities in iluzorii,
our daily life.  
   
18:58   în viaţa noastră zilnică...
   
19:02 Which is a belief, şi anume o credinţă
   
19:04   sau o religie
   
19:05 or faith, is este o iluzie.
an illusion.  
   
19:13 There is no need Nu este nevoie de
for belief or faith, credinţă sau religie,
   
19:17 but having a faith dar, dacă ai credinţă Dumnezeu,
in God,  
   
19:20 in Jesus, in Krishna or în Iisus, în Krishna sau
whatever you like to call it, oricum aţi vrea să-i spuneţi...
   
19:27 and in that faith, in that în acea religie, în acea
belief, or in that devotion, credinţă sau în acea evlavie,
   
19:32 there is a sense există sentimentul
of being protected, de a fi protejat,
   
19:36 being de a fi...
   
19:39 in the womb of god în sânul lui Dumnezeu
   
19:41 - you understand? - - Înţelegeţi ? -
   
19:44 which is an illusion. ceea ce este o iluzie.
   
19:51 So, we are asking Deci întrebăm, acum...
now,  
   
19:59 whether the brain dacă creierul...
   
20:04 can discover poate găsi...
   
20:09 an ending un final...
   
20:12 of this continuity al acestei continuităţi
of time, temporale...
   
20:16 because the  
continuity of time  
   
20:19 is considered deoarece continuitatea temporală
advancement, este considerată o avansare,
   
20:22 progress, evolution, un progres, o evoluţie,
   
20:25 evolution based on the o evoluţie bazată pe
continuity of knowledge. continuitatea cunoaşterii.
   
20:34 And we are Iar noi contestăm toate acestea.
challenging that.  
   
20:40 So, we have to consider Deci, trebuie să
what is death. reflectăm asupra morţii.
   
20:44 You understand? Înţelegeţi ?
   
20:53 Please don't be Vă rog să nu vă lăsaţi
stimulated by the speaker, stimulaţi de vorbitor...
   
21:02 because if you are fiindcă, dacă sunteţi
stimulated by the speaker stimulaţi de vorbitor,
   
21:05 then when you leave the place atunci când părăsiţi
your stimulation disappears. acest loc stimulul dispare.
   
21:12 But if you are Dar, dacă luaţi parte, de fapt...
actually partaking  
   
21:22 in this challenge, la această provocare,
in this movement, la această acţiune,
   
21:25 then it is yours, atunci e a voastră, va fi
  permanentă, va rămâne.
   
21:27 it will be abiding,  
it will stay.  
   
21:30 But if you are Dar, dacă sunteţi stimulaţi,
being stimulated,  
   
21:34 it's like taking e ca şi cum aţi lua un drog...
a drug,  
   
21:38 maybe whisky or poate că whisky sau orice aţi lua,
whatever you take,  
   
21:41 it will stimulate for the vă va stimula pe moment,
time being, but it disappears. dar efectul va dispărea.
   
21:46 So, please do not be Deci vă rog să nu vă
stimulated by the speaker. lăsaţi stimulat de vorbitor !
   
21:55 If you are stimulated by the speaker Dacă sunteţi stimulaţi de
then you will depend on him, vorbitor, atunci veţi depinde de el,
   
21:59 then he becomes atunci el devine autoritatea
the authority,  
   
22:01 and your beastly şi micul vostru guru nesuferit...
little guru,  
   
22:05 and I am not iar eu nu sunt guru vostru...
your guru,  
   
22:10 because this demands fiindcă asta necesită să fii
  o lumină pentru tine însuţi...
   
22:12 that you be a  
light to yourself,  
   
22:16 not the light nu o lumină pentru alţii.
of another.  
   
22:23 So, we have to go Deci, urmează să
into the question, abordăm problema...
   
22:26 because that is part of the brain - Fiindcă face parte
- you understand? - death. din creier, înţelegeţi ? -
   
22:29   morţii.
   
22:30 Death means Moarte înseamnă sfârşitul total
total ending,  
   
22:33 and the destruction şi distrugerea creierului.
of the brain.  
   
22:37 Right? Corect ?
   
22:39 Because there oxygen Fiindcă oxigenul nu mai
  poate ajunge la creier ş.a.m.d.
   
22:42 cannot go into the brain,  
and all the rest of it.  
   
22:46 Death implies Moartea implică un final...
an ending,  
   
22:51 ending to a finalul continuităţii vieţii...
continuity of life,  
   
22:55 the life which viaţa pe care v-o
you now lead administraţi acum.
   
22:59 - you are following Urmăriţi toate acestea ?
all this? -  
   
23:03 your life, Viaţa voastră...
   
23:07 and opposed to iar opusul vieţii este sfârşitul.
living, the ending.  
   
23:11 Right? Corect ?
   
23:23 So, first one has to Deci, mai întâi trebuie examinată
examine the continuity continuitatea a ceea ce noi numim trai...
   
23:27 of what we call  
living,  
   
23:32 and the ending of it şi sfârşitul lui, pe
which we call death. care-l numim moarte.
   
23:40 And to examine this, Şi, pentru a examina asta,
   
23:43 any form of fear, orice fel de teamă...
   
23:47 any form of opinion, orice fel de opinie,
judgement, evaluation judecată, evaluare,
   
23:51 - all has no value. toate sunt lipsite de valoare.
   
23:54 We have to Trebuie să examinăm
examine 'what is,' "ceea ce există",
   
24:00 the 'what is' "ceea ce există în viaţa voastră",
of your life,  
   
24:03 your everyday life. în viaţa voastră de zi cu zi.
   
24:08 That is a fact. Asta este o realitate.
   
24:11 And man throughout Iar...
the ages  
   
24:13   omul, în decursul erelor,
   
24:15 has clung to s-a agăţat de
this continuity, această continuitate...
   
24:20 the continuity de continuitatea vieţii,
of life,  
   
24:23 the life that viaţa pe care el
he leads, şi-o administrează,
   
24:27 hoping next life will sperând că viaţa următoare
be a better opportunity, va fi o ocazie mai bună,
   
24:30 he will be born in a palace, se va naşte într-un palat
or have more money, sau va avea mai mulţi bani,
   
24:33 or being more beautiful, sau va fi mai frumos,
better opportunity, va avea ocazii mai bune
   
24:37 and all that şi toate acele chestii.
kind of stuff.  
   
24:42 So, we are asking Deci solicităm ceva,
something very clear, cu foarte mare claritate,
   
24:46 which is not şi anume nu numai să observi,
only to observe,  
   
24:50 to examine what să examinezi ceea
we call living, ce noi numim viaţă...
   
24:56 which is our care constă în relaţiile noastre,
relationship,  
   
24:58 our ambitions, our greed, ambiţiile noastre,
our desire for power, lăcomia noastră,
   
25:01   pofta noastră de
  putere, rang social,
   
25:03 status, nelinişte, teamă,
anxiety, fear, plăcere, suferinţă,
   
25:07 pleasure, sorrow, ataşare, detaşare,
attachment,  
   
25:10 detachment, the battle lupta contrariilor...
between the opposites,  
   
25:16 the contradictions. contradicţii.
   
25:18 That is our life, Asta este viaţa noastră...
   
25:22 with all the gods and cu toţi zeii şi
superstitions, all that: superstiţiile ei ş.a.m.d.
   
25:27 the ideals, hoping one day idealurile, speranţa că într-o bună
we will all be brothers - all that. zi vom fi, cu toţii, fraţi, toate acelea.
   
25:32 That is our Acesta este traiul nostru zilnic.
daily living.  
   
25:39 And that has Şi...
had a continuity,  
   
25:44 generation acesta a avut continuitate,
after generation. generaţie după generaţie.
   
25:47 Please watch it, this is Vă rog să observaţi asta,
extraordinary what we are doing. ceea ce facem este extraordinar.
   
25:55 And we are asking Şi...
   
25:57   noi întrebăm:
   
25:59 what is the Care este
meaning of death semnificaţia morţii
   
26:02 and what is the şi care este semnificaţia vieţii ?
meaning of living?  
   
26:06 We have put death in Am pus moartea în
opposition to life, to living. opoziţie cu viaţa, cu traiul.
   
26:12 So, there is a fear of Deci, există teama de
what we call living ceea ce noi numim viaţă
   
26:17 and avoiding or putting as far şi evitarea sau distanţarea, pe cât
away as possible what we call death. posibil, de ceea ce noi numim moarte.
   
26:30 So, continuity Deci...
   
26:32   continuitatea...
   
26:38 in time, în timp,
   
26:39 continuity in continuitatea...
our sorrow,  
   
26:42   suferinţei noastre,
   
26:44 continuity in continuitatea fricii noastre...
our fear,  
   
26:48 continuity in continuitatea
our attachments ataşamentelor noastre...
   
26:53 - please follow - Vă rog să urmăriţi asta,
all this carefully - cu foarte mare atenţie ! -
   
26:57 and when that attachment şi, atunci când acel
is disturbed, broken down, ataşament este perturbat,
   
27:02   sfărâmat,
   
27:03 again another continuity, apare, din nou, o altă
another attachment. continuitate, un alt ataşament.
   
27:10 Continuity implies Continuitatea implică timp.
time.  
   
27:14 Right? Corect ?
   
27:17 Time is the movement Timpul este acţiunea gândirii.
of thought.  
   
27:24 Time means movement. Timpul înseamnă mişcare.
   
27:28 From here to De aici până acolo
there takes time, ai nevoie de timp...
   
27:33 or psychologically, sau, psihologic vorbind,
   
27:35 to reach from that să ajungi de la ceea ce nu este
  frumos la ceea ce este frumos.
   
27:39 which is not beautiful to  
that which is beautiful.  
   
27:43 So, the movement of Deci, acţiunea acestei
continuity is time, continuităţi necesită timp
   
27:50 and this movement şi această acţiune este gândirea.
is thought.  
   
27:53 Right? Corect ?
   
27:57 And that is our life. Şi asta ne este viaţa...
   
28:01 Your life, viaţa voastră...
   
28:05 not the idealistic nu o viaţă ideală,
life,  
   
28:08 not the life in heaven, nu viaţa în rai sau în
or Moksha, or liberation, Moksha sau în libertate
   
28:12 or the ideal of sau idealul unei vieţi nonviolente
non-violent life,  
   
28:14 and all the inventions  
   
28:16 that thought has şi toate invenţiile
created pe care gândirea le-a...
   
28:21 in order to escape creat pentru a
from actuality, evada din realitate,
   
28:24 from the actual din viaţa zilnică reală.
daily living.  
   
28:31 So, we are asking Deci, noi întrebăm
  dacă în acel trai...
   
28:34 whether that living, cu toată confuzia
  şi toate celelalte...
   
28:37 with all its se poate...
confusion, all that,  
   
28:44 can end to find ajunge să se afle ce
out what death is. anume este moartea.
   
28:52 You have understood? Aţi înţeles ?
   
28:55 Right, sir? Corect, domnule ?
   
28:57 I'll show it to you. Vă voi arăta asta, pas cu pas.
   
28:58 Go slow. Suntem ataşaţi de o casă,
Go slow.  
   
29:07 We are attached to de o persoană, de o credinţă...
a house, a person,  
   
29:12 to a belief, de o concluzie,
to a conclusion,  
   
29:16 to a concept, to de un concept,
an ideal, and so on.  
   
29:18   de un ideal ş.a.m.d.
   
29:22 We are attached. Suntem ataşaţi !
   
29:29 Analytically, Analitic vorbind,
you are attached  
   
29:32 because inwardly you eşti ataşat fiindcă, lăuntric,
are desperately lonely, eşti disperat de singur...
   
29:39 and being lonely, şi, fiind singur,
you want something  
   
29:42 to escape from this doreşti ceva care să te scape de
sense of total isolation. acest sentiment al izolării depline.
   
29:48 You follow? Mă urmăriţi ?
That is called loneliness. Asta se numeşte singurătate.
   
29:51 You must have experienced, Trebuie s-o fi experimentat,
you must have known it, trebuie s-o fi cunoscut
   
29:54 if you have at least dacă aţi observat-o, cât de cât.
observed a little bit.  
   
29:58 And so, you get Şi, astfel, te ataşezi
attached to something, de ceva anume,
   
30:02 generally a person, an ideal or de regulă de o persoană, un ideal
an experience which you have had. sau o experienţă pe care ai avut-o.
   
30:09 Now, attachment implies Acum, ataşamentul
continuity, doesn't it? implică o continuitate.
   
30:13   Nu-i aşa ?
   
30:15 The very word Însuşi cuvântul, în sine,
implies a duration. implică o anumită durată.
   
30:20 When you use the Când foloseşti cuvântul...
word 'relationship,'  
   
30:23   "relaţie",
   
30:24 having a relationship să am o relaţie cu soţia mea
with my wife,  
   
30:27 with one's - not mine - with - nu cu a mea - cu
one's wife or with one's husband, soţia sau cu soţul cuiva,
   
30:30 the very dependence, tocmai acea dependenţă,
attachment acel ataşament,
   
30:35 implies time, implică timp, o anumită durată.
a duration.  
   
30:40 Are you following Oare urmăriţi toate acestea ?
all this?  
   
30:45 Is this getting a Devine puţin cam dificil ?
little difficult?  
   
30:50 Thank goodness! Slavă Domnului !
   
30:54 Wait, sir, Aşteaptă, domnule...
   
30:57 verbally you poate că mă urmăreşti, verbal,
may be following,  
   
31:00 the word is dar cuvântul nu
not the thing. este lucrul în sine,
   
31:02 The description is descrierea nu este lucrul descris.
not the described.  
   
31:08 Please bear that Vă rog să ţineţi
all the time, minte asta, tot timpul,
   
31:11 that the word că un cuvânt nu
is not the thing, este lucrul în sine
   
31:15 and if you are şi, dacă eşti prins în capcana
caught in the word, cuvântului, vei rata lucrul real.
   
31:18 you'll miss  
the real thing.  
   
31:21 That's what you Asta aţi făcut.
have done.  
   
31:25 That's part of Asta este o parte a intelectului,
the intellect  
   
31:27 that enjoys the care apreciază
stimulation of words stimularea prin cuvinte...
   
31:34 and clings to şi se agaţă de acea stimulare
that stimulation,  
   
31:36 and from that şi, prin acea
intellectual operation operaţiune intelectuală,
   
31:40 you have created aţi creat un asemenea
such havoc in the world. dezastru în lume.
   
31:49 Because the intellect is Fiindcă intelectul este numai
only a part, not the whole. o parte şi nu întregul, în sine.
   
31:53 When the part Atunci când domină parţialul...
dominates,  
   
31:57 there must be trebuie să existe dezbinare,
division,  
   
32:00 there must be cruelty, trebuie să existe cruzime,
there must be violence, trebuie să existe violenţă...
   
32:04   şi...
   
32:05 and that's what şi asta e ceea ce
the intellect intelectul a făcut...
   
32:08 has done in the world. în lume.
   
32:14 The intellect has invented the Hindu, Intelectul i-a inventat pe
the Buddhist, the Christian, hinduşi, pe budişti, pe creştini,
   
32:17 the Muslim, the pe musulmani, pe evrei, pe arabi
Jew, the Arab,  
   
32:20 and they are at şi sar, cu toţii, unii
each others throat. la gâtul celorlalţi.
   
32:26 And because we have given such Şi, fiindcă am acordat o importanţă
importance to the intellect, atât de mare intelectului...
   
32:31 it has brought about acesta a produs o
great misery in the world. mare suferinţă în lume.
   
32:35 Which does not mean that Ceea ce nu înseamnă că
we all must become dull. trebuie să devenim mărginiţi.
   
32:39 On the contrary, we are pointing Din contră, noi specificăm
out when the intellect, faptul că atunci când intelectul,
   
32:43 which is only a part, care este numai o
  parte a întregului,
   
32:45 when that dominates când acesta domină
there must be decay, trebuie să existe decadenţă...
   
32:52 degeneration, which is degenerare - ceea
what is going on in the world. ce se şi întâmplă în lume.
   
32:59 Now, we are saying, Acum, noi afirmăm...
   
33:02 attachment, că ataşamentul,
the very word cuvântul în sine, implică...
   
33:05 implies a sense un sentiment al permanenţei...
of permanency,  
   
33:13 a sense of continuity, un sentiment al continuităţii,
   
33:16 a quality of duration, o anumită durabilitate...
   
33:22   şi...
   
33:26 and in that time, în acel timp,
duration,  
   
33:28   în acea perioadă,
   
33:31 we hope to have a sperăm să avem o
constant companionship, companie constantă,
   
33:37 wholly, safety. deplină, în siguranţă.
   
33:40 Right? Corect ?
   
33:43 Death says to you, Moartea îţi spune:
'End it.' "Pune-i capăt !"
   
33:47 That is what Asta înseamnă moartea...
death means  
   
33:52 - end your să pui capăt, total,
attachment completely, ataşamentului tău.
   
33:55 because that is what  
is going to happen  
   
33:59 when you stop Fiindcă asta se va întâmpla,
breathing. când vei înceta să mai respiri:
   
34:02 You are going to leave urmează să laşi totul în urma ta.
everything behind.  
   
34:07 Like the rich man said, 'At least Aşa cum a spus-o bogatul: "Măcar
I can have it till the last moment.' o pot avea până-n ultima clipă."
   
34:14 Right? Corect ?
   
34:16 So, please watch it. Deci, vă rog să observaţia asta !
   
34:20 Can you know Oare puteţi cunoaşte implicaţiile,
the implication, consecinţele ataşamentului...
   
34:24 the consequences  
of attachment  
   
34:28 to a house, de o casă, de o proprietate,
to property,  
   
34:30 to your wife, to a de soţia ta, de o
belief, to a concept, credinţă, de un concept,
   
34:33 to a conclusion, de o concluzie, de o
to an opinion, opinie, de Dumnezeu ?
   
34:35 to a god Ataşamentul !
- attachment?  
   
34:39 Can you see the implications Oare poţi...
of it is fear, jealousy,  
   
34:42   observa că implicaţiile
  sale sunt frica, gelozia,
   
34:46 anxiety - you may get neliniştea, atunci când te
lost, and so on, so on? temi că te vei pierde ş.a.m.d. ?
   
34:49 Can you, listening Oare poţi, ascultând acum,
now,  
   
34:53 end your attachment să pui capăt, total,
completely? ataşamentului tău ?
   
35:05 Now, you won't Acum nu veţi mai da din cap.
shake your head.  
   
35:12 That is the test, Acesta este testul...
   
35:16 and you are unwilling şi nu sunteţi dispuşi
to test it out. să testaţi asta.
   
35:21 So, we are saying, Deci, noi spunem:
   
35:24 the brain, when creierul...
it has continuity,  
   
35:27   atunci când are continuitate,
   
35:29 it becomes mechanical. devine mecanic.
   
35:34 And all thought Şi întreaga gândire,
then is mechanical. atunci, este mecanică.
   
35:39 There is no Nu există nici un gând nou...
new thought,  
   
35:43 because all thought fiindcă întreaga gândire
is based on memory se bazează pe memorie,
   
35:46 which is the response care este...
of knowledge, and so on.  
   
35:49   rezultatul cunoaşterii ş.a.m.d.
   
35:53 So, there is no Deci nu există nici un gând nou.
new thought.  
   
35:58 So, death implies the Deci...
ending of attachment.  
   
36:01   moartea implică
  finalul ataşamentului.
   
36:15 It is only in the ending Numai într-un final
there is a beginning. există un nou început.
   
36:20 You understand? Înţelegeţi ?
   
36:22 This is something serious, Vă rog, asta este ceva
don't play with words. serios, nu vă jucaţi cu cuvintele.
   
36:30 Because the moment there is an Fiindcă, în clipa în care ceva
ending, something new takes place. se sfârşeşte, ceva nou îi ia locul.
   
36:37 But if there is continuity, Dar, dacă există continuitate,
there is nothing, nu există nimic altceva,
   
36:41 there is nothing nu este nimic nou sub soare.
new under the sun.  
   
36:50 And it is very important, Şi este foarte important
this ending, acest final, fiindcă...
   
36:52 because it is numai atunci creierul...
only then the brain  
   
37:00 can discover poate descoperi, de unul singur...
for itself  
   
37:05 a quality of movement o calitate a acţiunii...
that is totally...  
   
37:08   care este pe deplin...
   
37:11 that is not care nu aparţine trecutului.
in the past.  
   
37:14 I wonder if I am Mă întreb dacă explic
explaining all this. bine toate acestea.
   
37:21 Right? Corect ?
   
37:22 Are you following, Mă urmăreşti, domnule ?
sir? Comunicăm puţin, reciproc ?
   
37:24 Are we communicating with Deci...
each other a little bit?  
   
37:28 So, death implies moartea implică sfârşitul...
the ending,  
   
37:34 not only the nu numai al organismului fizic,
physical organism,  
   
37:38 but all the things ci al tuturor lucrurilor pe
that man has accumulated. care omul le-a acumulat.
   
37:44 If it doesn't end, Dacă nu i se pune capăt...
   
37:48 there is this există această întreagă problemă:
whole question,  
   
37:51 what happens Ce se întâmplă cu mintea...
to the mind,  
   
37:56 to the whole movement cu întreaga activitate
of consciousness, a conştiinţei
   
37:59 not yours or mine - nu a ta sau a mea,
- consciousness of man, ci conştiinţa umană -
   
38:02 what happens to that? ce i se întâmplă ?
   
38:04 You understand Îmi înţelegeţi întrebarea ?
my question?  
   
38:09 No, you don't. Nu, n-o înţelegeţi.
   
38:13 You see, one Vedeţi, trebuie să vi se explice orice
has to explain amănunt, fiindcă nu vă prindeţi repede.
   
38:15 every little thing, you  
don't capture it quick.  
   
38:26 Sir, our daily life Domnule...
   
38:31 is like a vast river; viaţa noastră zilnică
  este ca un mare fluviu...
   
38:39 watch it, priviţi-o ca pe un mare fluviu
   
38:40 like a vast river, şi...
   
38:47 and the whole human întreaga viaţă
living is like that, umană este astfel,
   
38:53 in which there is all these în care există toate
complexities, problems, aceste complicaţii, probleme,
   
38:59 pain, sorrow, anxiety durere, suferinţă, nelinişte,
- everything is that river  
   
39:01   totul constituie acel fluviu...
   
39:05 of which we are din care facem parte şi noi.
a part.  
   
39:09 When the part dies, Când acea parte moare,
   
39:11 the stream goes on. apa curge mai departe.
   
39:17 The manifestation Manifestarea acelui flux eşti tu,
of the stream is you,  
   
39:22 with your name, with cu numele tău, cu
your quality, and so on, aptitudinile tale ş.a.m.d.
   
39:24 but you are still dar continui să
part of this stream. faci parte din fluviu.
   
39:30 Are you getting what... Pricepeţi ceea ce spun ?
are you following, sir?  
   
39:32   Mă urmăreşti, domnule ?
   
39:34 Part of the stream. Eşti parte a fluxului.
   
39:36 And we are saying, Şi...
   
39:40 the ending noi spunem că
of that stream finalul acelei curgeri...
   
39:44 - you follow? - - Mă urmăriţi ? -
   
39:48 moving totally away depărtarea totală de acel flux...
from that stream,  
   
39:54 never belonging înseamnă să nu aparţii
to that stream, niciodată acelui flux...
   
40:00 because that stream is fiindcă acel flux înseamnă
conflict, confusion, pain, conflict, confuzie, durere...
   
40:06 attachment, detachment, ataşare, detaşare, sau ceea
or what is right, what is... ce este corect - Mă urmăriţi ? -
   
40:09 - you follow? - această bătălie care
this battle that goes on within one. are loc în sinea cuiva.
   
40:17 So, we are saying, Deci, noi spunem că
  atunci când trăieşti,
   
40:18 while you are living,  
conscious, alive,  
   
40:22 full of your mischief, conştient, viu, cu toate
your activities - all that, necazurile şi activităţile tale,
   
40:28 see that the ending of observă faptul că a
something voluntarily, pune capăt unui lucru,
   
40:34 not with a motive, de bunăvoie, nu
  cu un motiv anume...
   
40:37 ending voluntarily să pui capăt, de bunăvoie, unui ataşament
attachment înseamnă începutul unui lucru cu totul nou.
   
40:41 is the beginning of  
something totally new.  
   
40:46 You've got it? Aţi priceput ?
   
40:50 Because the 'I,' Fiindcă "eul", "sinele",
the 'me' is a continuity. înseamnă o continuitate.
   
40:57 The 'I' has been not "Eul" nu numai că
only genetically s-a transmis genetic,
   
41:02 from millennia handed down, timp de mii de ani,
generation after... de la o generaţie la alta,
   
41:05 it is a continuity, ci este o continuitate
   
41:08 and that which is şi ceea ce este continuu este ceva
continuous is mechanical, mecanic, nu există nimic nou în el.
   
41:13 there is nothing  
new in it.  
   
41:18 Right? Corect ?
   
41:21 I don't know if you... It is Nu ştiu dacă voi...
marvellous if you get into this. E minunat când ajungi la aşa ceva.
   
41:27 Now, there is another Acum, există un alt
point, another thing. punct, un alt lucru.
   
41:32 There is continuity Există continuitate
as long as the brain atât timp cât creierul
   
41:36 - please listen quietly, - Vă rog să ascultaţi în linişte,
don't agree, just listen - fără a fi de acord, ci numai ascultaţi ! -
   
41:39 as long as the atât timp cât
brain is registering. creierul înregistrează.
   
41:44 Right? Corect ?
   
41:47 You are following Urmăriţi asta ?
this?  
   
41:49 As long as Atât timp cât înregistrez...
I am registering  
   
41:53 the hurts, the pain, traumele, durerea...
   
41:58 the brain is creierul înregistrează
registering all this, toate acestea
   
42:01 and that gives şi asta îi oferă continuitate.
it a continuity.  
   
42:06 That gives the idea Asta conduce la
'I am continuing,' ideea că "eu continui"...
   
42:13 and that continuity iar acea continuitate este
is considered considerată o progresivă...
   
42:17 a progressive diminuare...
diminution,  
   
42:24 gradually ending o eliminare treptată a "eului".
the 'I.'  
   
42:27 You follow? Mă urmăriţi ?
   
42:28   Deci...
   
42:31 So, as long as the atât timp cât
brain registers, creierul înregistrează...
   
42:37 like a computer, ca un computer...
   
42:40 it is mechanical. el este mecanic.
   
42:48 When you are insulted or Când eşti insultat sau lăudat
praised it is registering. asta înseamnă înregistrare.
   
42:56 And millennia Şi...
after millennia  
   
43:00 it has registered. timp de mii şi mii
  de ani el a înregistrat.
   
43:02 You follow? Mă urmăriţi ?
   
43:04 That is our Asta ne este condiţionarea, asta ne
conditioning, that is our este întreaga dinamică, progresivă.
   
43:06 whole progressive  
movement.  
   
43:12 Now, we are asking Acum, întrebăm:
   
43:16 is it possible Oare este posibil...
   
43:18 - please listen - Vă rog să ascultaţi
to the question first - întrebarea, mai întâi ! -
   
43:21 is it possible oare este posibil
not to register? să nu înregistrezi,
   
43:25 Except that cu excepţia lucrurilor
which is relevant, care sunt relevante...
   
43:31 and nothing else. şi nimic altceva ?
   
43:36 You understood this? Aţi înţeles asta ?
   
43:38 No, this is rather Nu, este destul de dificil.
difficult.  
   
43:46 Why should one De ce ar trebui cineva
register you are hurt? să înregistreze că e rănit ?
   
43:51 Right? Corect ?
   
43:52 Why should you register De ce ar trebui să înregistrezi
somebody's insult or flattery? insulta sau linguşirea cuiva ?
   
43:59 Right? Corect ?
I am asking you, why? Vă întreb, de ce ?
   
44:06 And when you Şi, atunci când înregistrezi,
register,  
   
44:10 when the brain atunci când
registers, creierul înregistrează,
   
44:13 that registration acea înregistrare împiedică...
prevents  
   
44:18 the observation of the observarea celeilalte
other who has insulted. persoane, care te-a insultat.
   
44:25 That is, you observe the person who Adică, observi persoana care
has insulted you or praised you te-a insultat sau care te-a linguşit
   
44:30 with the registrated cu mintea, creierul,
mind, brain, care înregistrează,
   
44:34 so you never deci nu-l vezi niciodată, de fapt.
see him actually.  
   
44:38 You follow? You are following Mă urmăriţi ?
what I am saying? Urmăriţi ceea ce spun ?
   
44:42 Come on, sirs. Oh, Doamne !
  Haideţi, domnilor !
   
44:52 Your brain registers Creierul tău
again. înregistrează din nou.
   
44:57 This registration Această înregistrare
is a continuity, înseamnă o continuitate
   
45:01 and in that continuity şi, în acea continuitate,
there is safety. există siguranţă.
   
45:05 It says, 'I have El zice: "Am fost rănit o dată,
been hurt once,  
   
45:07 therefore I'll ca atare, voi înregistra
register it, keep it, asta, voi ţine minte,
   
45:10 and therefore şi, drept urmare, voi evita să fiu
avoid being hurt, rănit, atât fizic, cât şi psihologic."
   
45:13 both physically and  
psychologically.'  
   
45:16 Right? Corect ?
   
45:18 Physically it is Fizic vorbind, este relevant...
relevant,  
   
45:22 but psychologically dar, psihologic vorbind,
is it relevant? oare este relevant ?
   
45:26 You've understood Mi-aţi înţeles întrebarea ?
my question?  
   
45:36 One has been hurt. Cineva a fost rănit.
   
45:39 One has been hurt Cineva a fost rănit, fiindcă
because the hurt is trauma este acţiunea timpului,
   
45:44 the movement of time,  
   
45:49 which is the building up of the care înseamnă clădirea imaginii
image you have about yourself, pe care o are despre el însuşi
   
45:52 and when that image şi, atunci când acea imagine
is pricked you are hurt. este "înţepată", el este rănit.
   
45:59 Right? Corect ?
   
46:00 And as long as you have that image Şi, atât timp cât ai acea
you are going to be hurt always. imagine, vei fi întotdeauna rănit.
   
46:08 So, is it possible Deci, oare este posibil
not to have the image să nu ai o imagine,
   
46:14 and therefore şi, ca atare, nici înregistrarea ?
no registration?  
   
46:16 You are following Urmăriţi toate acestea ?
all this?  
   
46:20 Because we are Fiindcă noi aşternem...
- please listen carefully - - Vă rog să ascultaţi cu atenţie ! -
   
46:22 we are laying aşternem fundaţia...
the foundation  
   
46:29   pentru...
   
46:32 to discover what a descoperi ce este meditaţia.
is meditation.  
   
46:38 Because if you have Fiindcă, dacă-ţi este teamă,
fear, do what you will,  
   
46:42 there is poţi să faci ce vrei,
no meditation. dar nu există meditaţie.
   
46:47 If you are nationalistic, if you Dacă eşti naţionalist, dacă
are ambitious, if you are greedy, eşti ambiţios, dacă eşti lacom,
   
46:50 if you are this dacă eşti una sau alta,
or that,  
   
46:52 you can stand on your toe poţi sta în alertă
for the rest of your life, tot restul vieţii...
   
46:57 you will never know dar nu vei şti niciodată
what meditation is. ce este meditaţia.
   
47:01 That is why we De aceea am spus, cu foarte mare atenţie,
said very carefully încă de la începutul acestor dezbateri,
   
47:03 from the very  
beginning of these talks  
   
47:06 the understanding că să ne înţelegem pe noi
of ourselves înşine face parte din meditaţie...
   
47:11 is part of this  
meditation,  
   
47:15 the understanding înţelegerea suferinţei,
of sorrow, pain, a durerii, a fricii...
   
47:19 fear, anxiety, a neliniştii...
   
47:23 so that the mind, astfel încât mintea, conştiinţa
  ta, cu tot conţinutul ei,
   
47:25 your consciousness  
with all its content  
   
47:28 is being washed out. să fie curăţată.
   
47:35 So is it, we are Deci, oare este
asking, is it possible posibil, ne întrebăm,
   
47:39   să nu înregistrezi...
   
47:40 not to register psihologic vorbind...
psychologically,  
   
47:45 but only register dar să înregistrezi
what is not only nu numai ceea ce este...
   
47:50 necessary necesar, ci şi relevant ?
but relevant?  
   
47:56 Because when you Fiindcă atunci când am stabilit...
have established,  
   
47:59 when there is order când există ordine
in our life, order, în viaţa noastră,
   
48:03   ordine...
   
48:04 which we went into very pe care am abordat-o cu
carefully the other day, foarte mare atenţie, deunăzi,
   
48:08 when there is order atunci când există
there is freedom. ordine, există libertate.
   
48:12 It is only the disordered Numai o minte dezordonată
mind that seeks freedom. este în căutarea libertăţii.
   
48:19 When there is Când există ordine deplină...
total order,  
   
48:22 then that very atunci tocmai acea
order is freedom. ordine înseamnă libertate.
   
48:30 And we are saying, Iar noi spunem:
   
48:35 is it possible Oare este posibil...
   
48:38 only to register să nu înregistrezi
  decât cunoştinţe...
   
48:41 knowledge necesare existenţei ?
for functioning.  
   
48:47 Please listen to this. Vă rog să ascultaţi asta !
Work it out with me. Conlucraţi cu mine.
   
48:53 Register the relevant Să înregistrezi numai
necessary knowledge cunoştinţe necesare, relevante,
   
48:59 to live an orderly pentru...
life  
   
49:00   a duce o viaţă ordonată...
   
49:05 in the ordinary în sensul comun al cuvântului:
sense -  
   
49:08 going to the office, să mergi la muncă,
driving a car, să conduci o maşină,
   
49:12 recognition of your să-ţi recunoşti soţia sau soţul,
wife and husband,  
   
49:16 recognition of să-ţi recunoşti numele ş.a.m.d.
your name, and so on,  
   
49:20 knowledge - that is relevant, cunoaştere...
that is necessary.  
   
49:22   care este relevantă,
  care este necesară.
   
49:27 Now, we are saying, Acum, noi spunem:
   
49:29 psychologically, psihologic, lăuntric,
inwardly  
   
49:33 there is no necessity nu există nimic necesar sau
  relevant pentru a fi înregistrat.
   
49:36 or anything relevant  
to be registered.  
   
49:41 Is this possible? Oare este posibil ?
  Înţelegi, domnule ?
   
49:43 You understand, sir? Intelectual...
   
49:49 Intellectually, logically logic, poţi observa asta...
you can see this,  
   
49:58 or verbally, sau teoretic,
   
50:00 but to bring, to come dar...
upon this - you follow? -  
   
50:02   să produci, să ajungi
  la aşa ceva - Mă urmăriţi ? -
   
50:04 to see this să vezi asta
happening in life, întâmplându-se în viaţă,
   
50:07 that is quite a este o situaţie cu totul diferită.
different matter.  
   
50:12 Now, I am going to go Acum, am de gând să
into it, if I may, abordez asta, dacă se poate...
   
50:19 because I have so many fiindcă am atât de multe
things to talk about. lucruri despre care să vorbesc.
   
50:23 I wish I could talk to Aş vrea să vă pot vorbi
you every day, but I can't. în fiecare zi, dar nu pot.
   
50:27 And probably you Şi poate că vă doriţi să nu pot.
wish that I couldn't.  
   
50:40 So, first of all, to go Deci, mai întâi de toate, pentru
into this very deeply a aborda asta, foarte profund...
   
50:47 one has to understand the trebuie să fie înţeleasă
nature of your consciousness. natura conştiinţei voastre.
   
50:54 I am sorry to make it all Îmi pare rău că fac totul să
so difficult - it isn't. pară atât de dificil, dar nu este.
   
51:00 What is your Ce este conştiinţa voastră ?
consciousness?  
   
51:03 Have you ever asked V-aţi întrebat
yourself? vreodată, voi înşivă ?
   
51:10 Your consciousness Conştiinţa voastră
is its content. constă din conţinutul ei.
   
51:15 Right? Corect ?
   
51:16 Without its content Fără conţinutul ei, nu există.
it is not.  
   
51:20 Right? Corect ?
   
51:22 You see this? Observaţi asta ?
   
51:24 Come on, sir. Haide, domnule !
Help me out! Ajută-mă !
   
51:28 Right? Corect ?
   
51:30 So, the content makes Deci, conţinutul vă
up our consciousness. generează conştiinţa.
   
51:36 The content is our Conţinutul constă din tradiţia
tradition, our anxiety, noastră, neliniştea noastră,
   
51:39 our name, din numele nostru, poziţia
our position. socială - Mă urmăriţi ? -
   
51:41 You follow?  
   
51:43 The content is that Acela este conţinutul...
   
51:45 and that is our şi asta ne este conştiinţa.
consciousness.  
   
51:48 And thought is dissatisfied Iar gândirea nu este
with this consciousness satisfăcută de această conştiinţă
   
51:52 and says there must şi spune că trebuie să
be super-consciousness, existe o super-conştiinţă...
   
51:57 above all this. mai presus de toate acestea.
   
51:59 But that movement from Dar acea mişcare, de
the below to the upper la inferior la superior,
   
52:02 is still the movement este tot o acţiune a gândirii.
of thought.  
   
52:05 Thought is material Gândirea este un proces material,
process.  
   
52:08 Therefore it is still part ca atare, încă face parte
of this consciousness. din această conştiinţă.
   
52:11 I wonder if you Mă întreb dacă pricepeţi asta.
get this.  
   
52:14 You understand? Înţelegeţi ?
   
52:18 Have you understood it? Aţi înţeles-o ?
   
52:20 It is part of this consciousness, E parte a conştiinţei şi, totuşi, gândirea
though thought says spune că există o conştiinţă infinită,
   
52:23 there is infinite  
consciousness,  
   
52:25 cosmic consciousness, conştiinţa cosmică,
the highest. conştiinţa supremă.
   
52:28 It is still within the field Încă se află în domeniul
of this consciousness, acestei conştiinţe...
   
52:33 which has its care are continuitatea sa,
continuity,  
   
52:36 and the continuity iar continuitatea e
is its content. dată de conţinutul său.
   
52:40 Right? Corect ?
   
52:42 See this even Observaţi asta chiar şi
verbally, intellectually teoretic, intelectual vorbind
   
52:46 - good enough. şi e suficient.
   
52:50   Şi...
   
52:51 And this consciousness această conştiinţă
has its continuity are continuitatea sa...
   
52:59 - attachment, ataşamentul
all the rest of it.  
   
53:02   şi toate celelalte.
   
53:05 So, we are saying, Deci, noi spunem:
   
53:07 can this consciousness Oare poate această conştiinţă...
   
53:11 with all its content, cu întreg conţinutul ei...
   
53:14 which is part - care face parte din creier
of the brain,  
   
53:16 which is part care face parte din minte,
of the mind,  
   
53:18 the mind being brain, minte însemnând
emotion, all that, creier, emoţii ş.a.m.d.
   
53:22 - the mind is part mintea face parte
of this consciousness - din această conştiinţă -
   
53:26 can this whole  
consciousness  
   
53:29 realise its content, oare poate această întreagă conştiinţă
  să-şi dea seama de conţinutul său...
   
53:33 realise its duration să-şi dea seama de vechimea sa...
   
53:37 and take one part of that şi să ia o parte a acelei
consciousness as attachment, conştiinţe drept ataşament
   
53:42 and end it şi să-i pună capăt...
   
53:46 - you understand? - - Înţelegeţi ? -
voluntarily. de bunăvoie ?
   
53:50 That means you are Asta înseamnă că
breaking continuity. întrerupeţi acea continuitate.
   
53:53 I wonder if you follow Mă întreb dacă
all this. urmăriţi toate acestea.
   
54:01 Which means, Ceea ce înseamnă că noi întrebăm:
we are asking,  
   
54:05 is it possible Oare este posibil să înregistrezi
to register only numai ceea ce este necesar, relevant
   
54:08 what is necessary, şi nimic altceva ?
relevant - nothing else?  
   
54:12 Understand the beauty Înţelegeţi frumuseţea acelei
of that question, întrebări, implicaţiile acelei întrebări,
   
54:14 the implications of that question, profunzimea acelei întrebări !
the depth of that question.  
   
54:21 We say it is possible. Noi spunem că este posibil.
   
54:24 I will - explain! Voi explica asta,
   
54:27 But the explanation dar explicaţia nu
is not the fact. este realitatea în sine.
   
54:32 Don't be caught up Nu vă lăsaţi prinşi în
in the explanations. capcana explicaţiilor.
   
54:36 Through the explanation, Prin intermediul explicaţiei
come to the fact. trebuie să ajungeţi la realitate,
   
54:39 Then the explanation altminteri explicaţia
has no value. nu are nici o valoare.
   
54:45 The commentators Cronicarii oferă explicaţii,
make explanations,  
   
54:49 but they never dar nu ajung niciodată
come to the fact. la realitatea în sine.
   
54:52 Right? Corect ?
   
54:55 So, we are saying, Deci, noi spunem...
   
55:05 what has continuity ceea ce are continuitate...
   
55:09 is the movement este mişcarea temporală,
of time,  
   
55:12 is the movement este dinamica gândirii,
of thought,  
   
55:15 the movement dinamica cunoaşterii,
of knowledge,  
   
55:17 from the past, modifying itself ce vine din trecut, se modifică, pe
in the present and proceeding. sine, în prezent şi trece mai departe.
   
55:25 That is the whole Acesta este întregul
process of registration. proces al înregistrării.
   
55:29 Right? Corect ?
Follow that. Urmăriţi asta !
   
55:31 The whole movement of Întreaga acţiune a
registration of the brain, înregistrării de către creier,
   
55:35 otherwise we couldn't altminteri n-am putea
have knowledge. avea cunoaştere.
   
55:38 So, that is the Deci, asta este întreaga acţiune,
whole movement,  
   
55:40 and we are saying, iar noi afirmăm că acea acţiune
  a luat în stăpânire domeniul psihologic.
   
55:42 that movement has taken  
over the psychological field.  
   
55:49 Right? Corect ?
   
55:53 Because one sees Fiindcă cineva observă
knowledge is necessary, necesitatea cunoaşterii...
   
55:59 otherwise you couldn't altminteri n-aţi putea
function, I couldn't talk funcţiona, eu n-aş putea vorbi
   
56:02 - I won't bring in my talking, - dar nu voi aborda vorbirea
that is a different matter - mea, asta e o problemă diferită,
   
56:05 that is tremendous este o problemă
interesting extraordinar de interesantă,
   
56:09 if you want to go into dar n-o voi aborda acum.
it, I won't go into it now.  
   
56:17 What was I saying? Unde rămăsesem ?
   
56:22 Q:Knowledge is Cunoaşterea este necesară
necessary to function. pentru a putea funcţiona.
   
56:32 K:We said knowledge Am afirmat că cunoaşterea
is continuity, înseamnă continuitate...
   
56:37   şi...
   
56:40 and this continuity... în această continuitate,
   
56:42 the brain has found creierul a găsit siguranţă,
safety in this continuity în această continuitate
   
56:46 and therefore şi, ca atare, trebuie să înregistreze.
it must register.  
   
56:49 Right? Corect ?
   
56:51   Dar cu cât...
   
56:54 But knowledge is dar cunoaşterea este
always limited. întotdeauna limitată.
   
57:01 There is no omnipotent Nu există cunoaştere
knowledge. atotputernică.
   
57:07 So the brain, Deci creierul...
   
57:11 having found security in descoperind siguranţă în
the movement of knowledge, această dinamică a cunoaşterii...
   
57:15 clings to it, se agaţă de ea...
   
57:18 and translates every incident, şi interpretează orice incident,
accident according to the past. accident, în concordanţă cu trecutul.
   
57:26 Therefore the past has tremendous Ca atare, trecutul are o importanţă
importance to the brain, extraordinară pentru creier,
   
57:31 because the brain fiindcă creierul, însuşi,
itself is the past. reprezintă trecutul.
   
57:41 And your own Şi...
intellect says,  
   
57:44 logically, as we propriul vostru intelect spune,
have explained, logic, aşa cum am explicat,
   
57:46 intellect says intelectul spune...
   
57:49 - which is a verbal - ceea ce este o explicaţie
explanation of intellect - teoretică a intelectului -
   
57:52 the intellect says, intelectul spune:
   
57:54 'I see very clearly "Observ, cu foarte mare claritate,
that which has continuity  
   
57:56   că ceea ce are continuitate
  nu are nimic nou în el,
   
57:59 has nothing new, there nu există nici o nouă aromă,
is no new perfume,  
   
58:04 there is no new nu există nici un cer
heaven, no new earth,' nou, nici un tărâm nou".
   
58:10 and so intellect says, Şi, astfel, intelectul spune:
   
58:13 'Is there an "Oare există un sfârşit
ending of continuity al acelei continuităţi,
   
58:17 and not bring fără a fi pus
danger to the brain?' creierul în pericol ?"
   
58:20 - you follow? - Mă urmăriţi ?
   
58:21   Fiindcă fără...
   
58:22 because without continuitate, creierul
continuity it gets lost. se simte pierdut.
   
58:30 So it says, Deci el spune: "Dacă
'If I end continuity...' pun capăt continuităţii..."
   
58:34 Intellect says - intelectul îşi
to itself, spune în sinea sa -
   
58:36 says, 'If I end that spune: "Dacă pun capăt
continuity what then?' continuităţii, atunci ce urmează ?"
   
58:41 The brain demands to Creierul necesită siguranţă,
be secure, what is then?  
   
58:43   deci ce urmează ?
   
58:47 If it can find Dacă poate descoperi ceva...
something  
   
58:51 in the ending în acel final şi acel început,
and the beginning,  
   
58:54 then it says, 'All right, atunci spune: "În regulă, am
I have got it, I am safe.' priceput, sunt în siguranţă."
   
58:58 You understand? Înţelegeţi ?
   
59:00 Now, the brain Acum, creierul a spus:
has said,  
   
59:05 'I can only function "Nu pot funcţiona decât
in security,' în condiţii de siguranţă !"
   
59:08 whether it is false or true - fie că este falsă sau
- security, reală, siguranţă să fie -
   
59:12 and continuity has iar continuitatea
given it security, i-a oferit siguranţă,
   
59:16 which is the care constă în
registration process. procesul de înregistrare.
   
59:19 Follow? Mă urmăriţi ?
  Înregistrarea.
   
59:22 Registering Adică înregistrarea...
- that has given it security.  
   
59:24   asta i-a oferit siguranţă.
   
59:27   Şi vii tu şi-mi spui,
  îi spui creierului:
   
59:31 'Register only what "Înregistrează numai
is necessary, relevant, ceea ce este necesar,
   
59:35   relevant,
   
59:36 and don't register şi nu înregistra nimic altceva."
anything else.'  
   
59:39 You understand Îmi înţelegeţi întrebarea ?
my question?  
   
59:41 It is suddenly Dintr-o dată, se simte pierdut.
at a loss.  
   
59:44 It says, 'What do Spune: "Ce înţelegi prin asta ?"
you mean by it?'  
   
59:46 Because it is functioning Fiindcă funcţionează în
out of security, afara condiţiilor de siguranţă,
   
59:50 so 'Give me security deci spune: "Oferă-mi
and I will go after it.' siguranţă şi mă voi conforma."
   
59:54 You understand this? Înţelegeţi asta ?
   
59:58 I say there is a security, Eu afirm că există siguranţă,
but not this kind of security, dar nu acest gen de siguranţă...
   
1:00:04 which is, şi anume...
   
1:00:07 to put knowledge, să pui cunoaşterea...
   
1:00:12 thought in its gândirea...
right place.  
   
1:00:14   la locul ei potrivit.
   
1:00:19 Right? Corect ?
   
1:00:21 The very Însăşi ordinea în viaţă este...
orderliness of life  
   
1:00:26 is possible posibilă,
   
1:00:29 only when the brain numai atunci când...
   
1:00:33 has understood that it creierul a înţeles că
is living in disorder, trăieşte în dezordine,
   
1:00:38 which it calls pe care el o numeşte siguranţă.
security.  
   
1:00:41 And when it realises Şi, atunci când îşi dă seama că
  siguranţa implică să pui totul în ordine...
   
1:00:45 that security implies  
   
1:00:47 putting everything  
in order,  
   
1:00:50 which is adică tot ce este relevant...
everything relevant  
   
1:00:55 and nothing şi nimic din ceea
irrelevant ce este irelevant
   
1:01:00 - you are following - Urmăriţi toate acestea ? -
all this? -  
   
1:01:02 then the brain says, atunci creierul spune:
   
1:01:03 'I have understood "Am înţeles asta...
this, I have got it.'  
   
1:01:06   am priceput asta."
   
1:01:08 Which is, 'I have an insight into Şi anume: "Am o intuiţie asupra
this whole movement of continuity.' întregii acţiuni a continuităţii."
   
1:01:13 Right? Corect ?
You are following? Mă urmăriţi ?
   
1:01:16 It has an insight Are o intuiţie în acest sens
into it.  
   
1:01:19 That insight is şi acea intuiţie este
  rezultatul unei depline...
   
1:01:22 the outcome of ordini...
complete order,  
   
1:01:28 which is, the brain has put şi anume, creierul a
everything in its right place. pus totul la locul potrivit.
   
1:01:34 Then there is Atunci există o intuiţie deplină
total insight asupra întregii dinamici a conştiinţei...
   
1:01:37 into the whole movement  
of consciousness.  
   
1:01:41 And therefore, şi, ca atare, asta înseamnă...
it means  
   
1:01:45 the brain will only creierul nu va înregistra
register that which is not... ceea ce nu este...
   
1:01:50 which is necessary numai ceea ce este
and nothing else. necesar şi nimic altceva.
   
1:01:52 Have you got it? You have Aţi priceput ?
captured something? I-aţi prins semnificaţia ?
   
1:01:57 In that is implied Asta implică faptul că...
   
1:02:00 the activity of the activitatea creierului
brain undergoes a change, suferă o schimbare...
   
1:02:07 the very structure of the însăşi structura cerebrală
brain undergoes a change, suferă o schimbare,
   
1:02:12 because the seeing something fiindcă să vezi ceva complet
for the first time anew nou, pentru prima dată,
   
1:02:16 brings a new asta conduce la
function to operate. apariţia unei noi funcţii.
   
1:02:20 You understand Înţelegeţi toate acestea ?
all this?  
   
1:02:24 Sir, your arm, this arm is Domnule, braţul tău,
developed because of function.  
   
1:02:26   acest braţ s-a dezvoltat
  pentru a îndeplini o funcţie.
   
1:02:31 Right? Corect ?
   
1:02:33   Deci, atunci când
  creierul descoperă o nouă...
   
1:02:38 sees something new, când vede ceva nou,
   
1:02:40 there's a new ia naştere o nouă
function being born funcţie - Corect ? -
   
1:02:44 - right? - un nou organism îi ia locul.
a new organism is taking place.  
   
1:02:48   Mă rog, nu contează...
   
1:02:52 So, we are saying, Deci, noi spunem...
   
1:02:55 it is wholly necessary că este necesar, în întregime,
   
1:02:59 for a mind, for a brain to pentru ca mintea, pentru ca creierul
become very young, fresh, să devină foarte tânăr, proaspăt,
   
1:03:03 innocent, alive, inocent, viu, tineresc,
youthful  
   
1:03:06 when there is no psychological să nu existe nici un fel
registration at all. de înregistrare psihologică.
   
1:03:13   Şi...
   
1:03:19 And we must also go trebuie, de asemenea,
into the question, să punem întrebarea:
   
1:03:24 is love within Oare există iubire
this consciousness? în această conştiinţă ?
   
1:03:30 You understand Îmi înţelegeţi întrebarea ?
my question?  
   
1:03:36 Has love a continuity? Oare iubirea are continuitate ?
   
1:03:40 You understand? Înţelegeţi ?
   
1:03:42 Please listen to Vă rog să ascultaţi
the question first. întrebarea, mai întâi !
   
1:03:45 Don't agree or... Să nu fiţi sau nu de
- just listen to it. acord, ci numai ascultaţi-o.
   
1:03:55 We said consciousness Am spus că conştiinţa
is a continuity înseamnă continuitate...
   
1:04:03 - tradition, all that. tradiţie şi toate celelalte.
   
1:04:08 And is love part Şi, oare iubirea face
of this field parte din acest domeniu
   
1:04:13 or entirely sau este complet
outside the field? în afara domeniului ?
   
1:04:17 You understand? Înţelegeţi ?
I am asking, I am challenging. Întreb, contest.
   
1:04:20 I don't say it is Nu spun că este sau nu aşa.
or it is not.  
   
1:04:22 We are going into it. Urmează să abordăm asta.
   
1:04:26 Because if it is within this Fiindcă, dacă se află în
field of our consciousness, acest domeniu al conştiinţei...
   
1:04:31 it is still part încă face parte din gândire.
of thought.  
   
1:04:34 Right? Corect ?
   
1:04:35 Because the content Deoarece conţinutul conştiinţei
of our consciousness noastre este generat de gândire.
   
1:04:38 is put together  
by thought  
   
1:04:40 - belief, gods, Credinţe, zei, superstiţii,
superstitions, traditions - tradiţii, toate acelea - teama -
   
1:04:43 all that, fear is fac parte din gândire.
part of thought.  
   
1:04:47 And is love part Şi oare iubirea face
of thought parte din gândire ?
   
1:04:52 - you are understanding Înţelegeţi ce...
what... -  
   
1:04:54 is part of this Oare face parte
consciousness? din această conştiinţă ?
   
1:04:58 Which means, Ceea ce înseamnă:
is love desire,  
   
1:04:59   Oare iubirea înseamnă dorinţă...
   
1:05:04 is love pleasure, oare iubirea este...
   
1:05:08 sex and all plăcere, sex şi toate celelalte ?
the rest of it?  
   
1:05:11 Is love part Oare iubirea
  face parte din acest...
   
1:05:14 of this thought proces al gândirii ?
process?  
   
1:05:20 Which means, is love Ceea ce înseamnă: "Oare
a remembrance? iubirea este o rememorare ?"
   
1:05:25 You are following Urmăriţi toate acestea ?
all this?  
   
1:05:35 Love cannot Iubirea nu poate exista...
possibly exist  
   
1:05:39 or come into being, sau nu poate lua fiinţă
   
1:05:42 like the fresh ca roua proaspătă a dimineţii...
morning dew,  
   
1:05:47 if the intellect dacă intelectul primează.
is supreme.  
   
1:05:52 Right? Corect ?
   
1:05:57 And our civilisation has Iar civilizaţia noastră
worshipped the intellect. a venerat intelectul.
   
1:06:02 That is, worshipped it because Adică, l-a venerat
it has created theories: fiindcă a creat teorii:
   
1:06:07 there is Brahman, că există Brahman, că nu există Brahman,
there is no Brahman, că există Dumnezeu, că nu există Dumnezeu.
   
1:06:09 there is god, there is no god  
- you follow?  
   
1:06:12 It has created A creat...
   
1:06:17 the principles, principiile, idealurile,
the ideals,  
   
1:06:21 the supreme one, or the supreme entitatea supremă sau dualitatea
double, or supreme triple. supremă sau trinitatea supremă.
   
1:06:29 So, we are asking you, Deci...
   
1:06:31   vă întreb:
   
1:06:34 is love part of this Oare iubirea...
stream, this consciousness?  
   
1:06:38   face parte din acest
  flux, al conştiinţei ?
   
1:06:44 Can love exist when Oare iubirea poate exista
there is jealousy? atunci când există gelozie ?
   
1:06:51 Can love exist when there Oare iubirea poate exista
is attachment to my wife, când sunt ataşat de soţia mea,
   
1:06:54 to my husband, de soţul meu, de copiii mei ?
to my children?  
   
1:06:59 Can love exist when there is Oare iubirea poate exista când
the memory of sexual action, există amintirea unui raport sexual...
   
1:07:05 a remembrance, o rememorare,
the picture - all that? imaginea, toate acelea ?
   
1:07:13 Has love Oare iubirea înseamnă
a continuity? o continuitate ?
   
1:07:17 Please go into it. Vă rog să abordaţi asta, aflaţi,
  pentru numele lui Dumnezeu,
   
1:07:19 For god's sake,  
find out, because  
   
1:07:23 that thing does not fiindcă acel lucru nu
exist in your heart, există în inima voastră,
   
1:07:26 that is why the world de aceea lumea este
is in such a mess. într-o asemenea dezordine.
   
1:07:37 To come upon Pentru a ajunge
this love, la această iubire...
   
1:07:45 the whole stream of întreg fluxul conştiinţei
consciousness must come to an end trebuie să ajungă la un final...
   
1:07:50 - right? - Corect ? -
   
1:07:54 consciousness being your conştiinţa fiind gelozia
jealousy, your antagonism, ta, antagonismul tău,
   
1:07:57 your ambitions, your ambiţiile tale, dorinţa ta
desire for position, de-a avea un statut social,
   
1:08:00 your desire for becoming bigger dorinţa ta de a deveni mai
and nobler, and all the rest of it, mare şi mai nobil ş.a.m.d.
   
1:08:07 or seeking power sau goana după putere...
   
1:08:12 - you understand? - - Înţelegeţi ? - putere,
power, either siddhis, you know, poate supranaturală, ştiţi voi...
   
1:08:17 levitation and all that levitaţie şi toate
kind of business, celelalte chestii...
   
1:08:21 or power, position sau putere, rang,
politically, religiously, politic, religios
   
1:08:24 or the power over your  
wife, over your husband,  
   
1:08:28 over your children sau putere asupra soţiei tale,
  asupra soţului tău, asupra copiilor tăi.
   
1:08:31 - all that is implied. Toate acelea sunt implicate.
   
1:08:33 Where there is any sense of Atunci când există oricât de puţin
egotism, the other is not. individualism, iubirea nu poate exista.
   
1:08:45 And the essence Şi esenţa egocentrismului
of egotism este procesul înregistrării.
   
1:08:49 is the process  
of registration.  
   
1:08:58 And we said the other day, Şi am spus, cu câteva
or yesterday, zile în urmă sau ieri,
   
1:09:01 the ending of sorrow is că finalul suferinţei este
the beginning of compassion. începutul compasiunii.
   
1:09:08 But we have used sorrow as Dar am folosit suferinţa ca
a means of advancement, pe o modalitate de a progresa,
   
1:09:12 becoming better de a deveni tot mai buni.
and better and better.  
   
1:09:15 On the contrary, the ending, Din contră, când îi pui capăt,
then there is something  
   
1:09:21 infinitely new atunci se produce
takes place. ceva infinit de nou.
   
1:09:24 Now. Acum...
   
1:09:27 Now we can talk acum putem vorbi despre meditaţie.
about meditation.  
   
1:09:31 Don't take postures. Să nu vă aşezaţi în
  vreo poziţie oarecare.
   
1:09:34 Don't suddenly sit up and say, Nu vă aşezaţi brusc, spunând:
'I am going to meditate.' "Am de gând să meditez !"
   
1:09:40 Be comfortable, Staţi confortabil, asta-i tot.
that is all.  
   
1:09:51 Sir, there are several Domnule, există câteva
things implied in meditation. lucruri implicate în meditaţie.
   
1:09:58 First, there must Mai întâi,
be space,  
   
1:10:00   trebuie să existe spaţiu...
   
1:10:04 not physical nu numai un spaţiu fizic,
space only,  
   
1:10:07 but space ci spaţiu liber
within the mind, în interiorul minţii...
   
1:10:13 which means ceea ce înseamnă...
no occupation.  
   
1:10:17   să nu fie ocupată.
   
1:10:21 You understand this? Înţelegeţi asta ?
   
1:10:26 Do you understand Înţelegeţi asta ?
this?  
   
1:10:27 Because all our Fiindcă toate minţile
minds are occupied. noastre sunt ocupate.
   
1:10:33 How shall I stop Cum aş putea opri flecăreala ?
chattering?  
   
1:10:40 I must be occupied Trebuie să mă preocup
with having a space. să găsesc spaţiu liber.
   
1:10:47 I must be silent. Trebuie să fiu tăcut.
  Mă urmăriţi ?
   
1:10:49 You follow?  
   
1:10:50 This occupation Această ocupare e ca o soţie casnică,
like a housewife preocupată de gătitul ei, de copiii ei,
   
1:10:53 with her cooking,  
with her children,  
   
1:10:57 like a devotee ca un adept faţă de zeul său,
with his god,  
   
1:11:00 a man with his occupation, un bărbat cu ocupaţia sa,
with his sex, with his job, cu sexul, cu serviciul său,
   
1:11:05 with his ambition, cu ambiţia sa, cu rangul său.
with his position,  
   
1:11:08 the mind is Mintea este
wholly occupied, ocupată, în întregime...
   
1:11:14 therefore there ca atare nu mai
is no space in it. există spaţiu în ea.
   
1:11:23 You follow? Mă urmăriţi ?
   
1:11:24 We have established Am stabilit ordine
order in our life, în viaţa noastră...
   
1:11:31 not the order of discipline, nu ordinea dată de disciplină,
control - that is out. control, asta este exclusă,
   
1:11:35 But we have ci am restabilit ordinea,
established order  
   
1:11:39 because we have seen, fiindcă am observat,
intelligently, we have seen la modul inteligent,
   
1:11:44 that the order că ordinea poate surveni
can only come numai prin înţelegerea dezordinii.
   
1:11:47 out of the understanding  
of disorder.  
   
1:11:53 We have gone into it. Am abordat asta.
I am not going to go into it. N-am să intru în amănunte.
   
1:11:57 So, we have brought about Deci am produs
order in our life, ordine în viaţa noastră,
   
1:12:02 order in our ordine în relaţiile noastre...
relationship,  
   
1:12:04   [imagine statică până la final de film]
   
1:12:07 which is very important ceea ce este foarte important,
because life is relationship fiindcă viaţa constă din relaţii,
   
1:12:12 - a movement, dintr-o dinamică, o acţiune a relaţiilor.
an action in relationship.  
   
1:12:16 If there is no order in your Dacă nu există ordine
relationship with your wife, în relaţia cu soţia ta,
   
1:12:19 with your husband, with your cu soţul tău, cu copiii
children, with your neighbour, tăi, cu vecinul tău,
   
1:12:22 whether that neighbour fie că acel vecin este foarte
is near or very far, aproape sau foarte departe de tine,
   
1:12:25 forget about uită de meditaţie.
meditation.  
   
1:12:30 Because if out of having disorder Fiindcă, dacă încerci să meditezi
in your life you try to meditate, când există dezordine în viaţa ta,
   
1:12:35 you will fall into atunci vei cădea
the trap of illusions. în capcana iluziilor.
   
1:12:40 So, that's why we Deci, de asta am spus...
said in these talks,  
   
1:12:42   în aceste dezbateri,
   
1:12:45 if you have been serious, if you have dacă aţi fost serioşi,
followed, we have brought about dacă m-aţi urmărit,
   
1:12:47   că am produs ordine,
   
1:12:50 order, absolute order, o ordine absolută...
   
1:12:55 not temporary order, nu o ordine temporară,
absolute order. ci una absolută.
   
1:13:00 That order can look Acea ordine se poate
to the cosmic order. racorda la ordinea cosmică.
   
1:13:04 You understand? Înţelegeţi ?
   
1:13:05 It has a relationship Are o relaţie cu ea, dar nu
- I mustn't go into it. trebuie să intru în amănunte.
   
1:13:10 Just let me go into Lăsaţi-mă numai s-o abordez puţin.
it a little bit.  
   
1:13:12 That order has relationship Acea ordine are o
with the cosmic order. relaţie cu ordinea cosmică.
   
1:13:18 Cosmic order is the setting of Ordinea cosmică înseamnă
the sun, the rising of the moon, apusul soarelui, răsăritul lunii,
   
1:13:23 the marvellous sky of an cerul minunat al unei seri,
evening with all the beauty. cu toată frumuseţea lui.
   
1:13:32 And merely examining the universe Şi numai examinarea universului,
through a telescope is not order. printr-un telescop, nu înseamnă ordine.
   
1:13:39 It is order in here, Există ordine aici,
in our life. în viaţa noastră.
   
1:13:43 Then that order has an extraordinary Atunci, acea ordine are o
relationship with the universe. relaţie extraordinară cu universul.
   
1:13:47 You understand all this? Înţelegeţi toate acestea ?
Doesn't matter. Nu contează.
   
1:13:50 So, we are saying, Deci, noi spunem...
   
1:13:53 when a mind is când o minte este ocupată,
occupied  
   
1:13:57 there is no order, nu există ordine,
there is no space. nu există spaţiu.
   
1:14:00 When the mind is Când mintea este
full of problems plină de probleme,
   
1:14:04 how can you cum ai putea avea spaţiu liber ?
have space?  
   
1:14:08 So, every problem Deci, fiecare problemă,
as it arises pe măsură ce apare,
   
1:14:11 must be immediately solved trebuie rezolvată imediat, mai
first, to have space. întâi, pentru a avea spaţiu liber.
   
1:14:15 You understand? Înţelegeţi ?
   
1:14:16 That isn't part Asta nu face parte din meditaţie,
of meditation,  
   
1:14:18 not to carry problems over day after să cari după tine probleme,
day, day after day, day after day. zi după zi, la nesfârşit.
   
1:14:24 I met the other day Am întâlnit, deunăzi, o
a lady who said to me, doamnă, care mi-a spus:
   
1:14:29 'When you were a "Când erai un
little boy you hurt me, băieţel, m-ai rănit...
   
1:14:32 psychologically, and I am psihologic...
still carrying that hurt.'  
   
1:14:34   şi încă mai port
  după mine acea traumă.
   
1:14:37 Sixty years hurt. O traumă de 60 de ani.
   
1:14:40 Oh, you don't see this. Oh, dumneata nu vezi asta."
   
1:14:46 So, is it possible Deci este posibil
not to be occupied, să nu fii ocupat...
   
1:14:54 which does not mean ceea ce nu înseamnă
irresponsibility. iresponsabilitate.
   
1:14:57 You understand? Înţelegeţi ?
   
1:15:00 On the contrary, Din contră,
when you are not occupied  
   
1:15:02   atunci când nu sunteţi preocupaţi,
   
1:15:04 you give your attention vă îndreptaţi atenţia
to responsibility. către responsabilitate.
   
1:15:11 It is only the occupied Numai mintea ocupată, este...
mind  
   
1:15:14 that is confused confuză şi, ca atare,
  responsabilitatea devine...
   
1:15:18 and therefore neplăcută...
responsibility becomes ugly,  
   
1:15:23 and responsibility then has the şi responsabilitatea, atunci,
possibility of guilt, and all that. poate implica vinovăţie ş.a.m.d.
   
1:15:29 So, please do not ask Deci...
how not to be occupied.  
   
1:15:37 If you say, 'Please tell me vă rog să nu întrebaţi
a system, a method, all that, cum să nu fiţi preocupaţi.
   
1:15:43 then you will be occupied with Dacă spui: "Te rog arată-mi
the system, with the method, un sistem, o metodă ş.a.m.d."
   
1:15:45 with the slogans, and atunci vei fi preocupat de sistem,
all the rest of it. de metodă, de slogane ş.a.m.d.
   
1:15:49 But if you see, Dar, dacă observi,
if you have an insight, dacă ai o intuiţie,
   
1:15:53 if you see that a mind occupied dacă observi că o minte
is a destructive mind, ocupată este una distructivă...
   
1:15:59 it is not a free că nu este o minte
mind, it has no space, liberă, că nu are spaţiu...
   
1:16:05 if you see dacă observi asta,
that, it happens. atunci se întâmplă.
   
1:16:12 The next question is Atunci, următoarea
  problemă este...
   
1:16:15 - oh, lord! - - Oh, Doamne ! -
   
1:16:19   este atenţia,
   
1:16:20 is attention, inattention, neatenţia
and distraction.  
   
1:16:23   şi distragerea atenţiei.
   
1:16:25 You follow? Mă urmăriţi ?
   
1:16:27 Attention, inattention, Atenţia...
   
1:16:30   neatenţia,
   
1:16:31 concentration, concentrarea
and distraction.  
   
1:16:33   şi distragerea atenţiei.
   
1:16:36 Are you getting tired? Aţi obosit ?
   
1:16:48 We are saying, there is Noi afirmăm că nu există
no distraction at all. nici o distragere a atenţiei.
   
1:16:58 Please see that Vă rog să examinaţi, cu
point very carefully. mare atenţie, acea idee.
   
1:17:00 There is no such Nu există un asemenea lucru,
thing as distraction. numit distragerea atenţiei.
   
1:17:04 I will explain, Voi explica, voi aborda asta.
I will go into it.  
   
1:17:08 When you are attempting Atunci când încerci
to concentrate, să te concentrezi...
   
1:17:13 only then there numai atunci poate
is distraction. exista distragerea atenţiei.
   
1:17:18 Right? Corect ?
   
1:17:21 That is, thought says Adică...
- listen carefully please -  
   
1:17:25 thought says, gândirea spune...
'I will concentrate on that - - Vă rog să ascultaţi cu atenţie ! -
   
1:17:29 the image, the gândirea spune: "Mă voi
picture, the idea, concentra asupra ei !"
   
1:17:31 the word 'OM' or asupra imaginii, ideii,
whatever it is, cuvântului "OM" sau orice ar fi,
   
1:17:34 I will concentrate "Mă voi concentra asupra ei !"
on that,'  
   
1:17:37 and thought is focusing iar gândirea îşi focalizează
its energy on that. energia pe acea problemă.
   
1:17:45 But thought Dar gândirea mai
also wanders off şi rătăceşte aiurea...
   
1:17:49 and then thought says şi, atunci, gândirea spune că
that is a distraction, asta e o distragere a atenţiei:
   
1:17:53 'I must come "Trebuie să revin la asta !"
back to this.'  
   
1:17:56 Both are the Ambele sunt
movements of thought. activităţi ale gândirii.
   
1:17:59 Are you following Urmăriţi toate acestea ?
all this?  
   
1:18:01 So, there is Deci, nu există
no distraction, distragere a atenţiei,
   
1:18:04 it is only the ci există numai
movement of thought. activitatea gândirii.
   
1:18:08 Right? Corect ?
   
1:18:11 And concentration Iar concentrarea
implies enclosure, implică izolare...
   
1:18:16 resistance. opoziţie.
   
1:18:20 Right? Corect ?
   
1:18:22 So, we are saying, Deci, noi spunem...
   
1:18:26 where there is concentration, acolo unde există concentrare,
which is thought care înseamnă gândire,
   
1:18:31 focusing its energy on a se focalizează energia asupra
particular thing, image, unui anumit lucru, a unei imagini
   
1:18:36 whatever you want sau asupra oricărui lucru pe
to concentrate on, care aţi vrea să vă concentraţi
   
1:18:39 and in that process şi...
of concentration  
   
1:18:44 thought wanders away. în, acel proces de concentrare,
  gândirea rătăceşte aiurea.
   
1:18:47 And that you call distraction, Şi asta numiţi voi
but this concentration distragere a atenţiei,
   
1:18:49   dar această concentrare şi
  abaterea ei fac parte din gândire,
   
1:18:51 and the movement away înseamnă gândirea în sine.
is part of thought - is thought.  
   
1:18:56 So, don't ever say to yourself Deci, să nu-ţi mai spui vreodată:
'I am being distracted' "Mi s-a distras atenţia."...
   
1:19:03 because you fiindcă elimini conflictul dintre
eliminate the conflict concentrare şi distragerea atenţiei.
   
1:19:06 between concentration Pricepeţi ceea ce spun ?
and distraction.  
   
1:19:09 You are getting what I am... Haideţi, domnilor !
- go on, sirs.  
   
1:19:15 And we are saying, Iar noi spunem că...
   
1:19:19 if you have understood dacă aţi înţeles asta,
that, then attention.  
   
1:19:21   atunci urmează atenţia.
   
1:19:26 To attend Să fii prezent !
   
1:19:31 - are you attending now? Sunteţi prezenţi acum ?
  Prezenţi, care ce înseamnă ?
   
1:19:33 Attend, which  
means what?  
   
1:19:40 If you are really Dacă sunteţi prezenţi
deeply attending cu adevărat, profund,
   
1:19:44 there is no centre from atunci nu există un centru
which you are attending. din care să fiţi atenţi.
   
1:19:48 Right? Corect ?
   
1:19:50 You understand? Înţelegeţi ?
   
1:19:54 And that attention Şi acea atenţie nu poate, aşa
cannot, cum aţi vrea voi, să continue.
   
1:19:57 as you would like  
it to, continue.  
   
1:20:01 Right? Corect ?
You are following? Mă urmăriţi ?
   
1:20:04 The continuity Continuitatea înseamnă neatenţie.
is inattention.  
   
1:20:09 Have you understood Aţi înţeles asta ?
this?  
   
1:20:14 I will explain. Vă voi explica.
   
1:20:23 When you are Atunci când sunteţi atenţi,
attending,  
   
1:20:26 which means asta înseamnă să ascultaţi
listening...  
   
1:20:30 - I will explain - Voi explica ce
that, what it means - anume înseamnă asta ! -
   
1:20:33 listening, the să ascultaţi, arta ascultării,
art of listening,  
   
1:20:36 the art of seeing, arta observării,
the art of learning.  
   
1:20:40   arta învăţării.
   
1:20:43 That is the total Aceasta este întreaga
movement of attention. activitate a atenţiei.
   
1:20:49 In that attention there În acea atenţie nu există
is no centre that says, un centru care spune:
   
1:20:55 'I am learning, I am "Învăţ,
hearing, I am seeing.'  
   
1:20:56   ascult,
   
1:20:58   observ."
   
1:20:59 There is only this enormous Nu există decât acest
sense of wholeness sentiment imens al întregirii,
   
1:21:05 which is watching, care înseamnă să observi,
listening, learning. să asculţi, să înveţi.
   
1:21:11 And in that attention there Şi...
is no movement of thought.  
   
1:21:13   în acea atenţie nu există
  o activitate a gândirii.
   
1:21:16 I don't know if Nu ştiu dacă aţi remarcat asta.
you have noticed it.  
   
1:21:18 There is no movement Nu există o activitate a gândirii.
of thought.  
   
1:21:21 Then that attention Atunci, acea atenţie
cannot be sustained, nu poate fi menţinută,
   
1:21:26 then thought says, atunci gândirea spune:
   
1:21:31 'I must find out "Trebuie să aflu cum să obţin,
how to come by,  
   
1:21:34 or arrive, or achieve sau să ajung la ea sau
that attention. să ating acea atenţie."
   
1:21:37   Această îndepărtare,
   
1:21:40 this movement wanting to această acţiune de a dori
capture that attention, să captezi acea atenţie,
   
1:21:44 is inattention, is este neatenţie,
lack of attention. este lipsa atenţiei.
   
1:21:48 You have understood Aţi înţeles asta ?
this?  
   
1:21:52 Now, to be aware, Acum, să fii conştient,
to be aware  
   
1:21:54   să fii conştient de
  această îndepărtare...
   
1:21:56 of this movement de atenţie,
away from attention  
   
1:22:02 is to be attentive. înseamnă să fii atent.
   
1:22:04 You've captured it? V-aţi prins de asta ?
  Aţi înţeles ?
   
1:22:06 Have you understood it? Deci...
   
1:22:15 So, we said the mind must have am spus că mintea trebuie să aibă
great space, limitless space, la dispoziţie un spaţiu larg, nelimitat
   
1:22:20 and that can only take place şi asta se poate întâmpla numai
when there is no chattering, atunci când nu există flecăreală,
   
1:22:25 when there is când nu există probleme,
no problem,  
   
1:22:28 because problems fiindcă problemele au fost...
have been...  
   
1:22:30 And the movement of the Şi...
mind in sleep is also quiet  
   
1:22:32   activitatea minţii adormite
  este, de asemenea, liniştită,
   
1:22:36 it is not constantly nu visează constant,
dreaming,  
   
1:22:39 because your problems you fiindcă vă rezolvaţi
are resolving as they arise. problemele pe măsură ce apar.
   
1:22:44 I won't go into it, Nu voi aborda asta,
it's too long. sunt prea multe de spus.
   
1:22:48 So, having great Deci...
space,  
   
1:22:49   ai la dispoziţie un spaţiu larg...
   
1:22:53 and you can only şi nu poţi avea la
have great space dispoziţie un spaţiu larg,
   
1:22:55 when there is decât atunci când
no centre. nu există centru.
   
1:23:00 The moment you Din clipa în care aveţi un centru,
have a centre  
   
1:23:02 there must be trebuie să existe
circumference, o circumferinţă...
   
1:23:06 there must be trebuie să existe un diametru,
diameter,  
   
1:23:09 a movement from this o deplasare, din acest
centre to the peripheral. centru, către periferie.
   
1:23:15 So, space implies Deci, spaţiul implică
no centre. absenţa centrului.
   
1:23:21 Therefore it is Ca atare, este absolut nelimitat.
absolutely limitless.  
   
1:23:28 And we are saying, Şi...
   
1:23:31   noi afirmăm:
   
1:23:33 concentration is a concentrarea...
distraction of thought.  
   
1:23:35   este...
   
1:23:40 Thought itself o distragere a atenţiei
is a distraction. din partea gândirii.
   
1:23:46 And attention implies Gândirea, în sine, este
giving all your energy o distragere a atenţiei.
   
1:23:50 to listen, to see Iar atenţia implică să-ţi consumi întreaga
  energie pentru a asculta, a vedea...
   
1:23:53 - right? - - Corect ? -
   
1:23:55 in that there is activitate în care
no centre. nu există centru.
   
1:23:59 Then comes a mind Atunci...
   
1:24:01   apare...
   
1:24:04   o minte,
   
1:24:06 that has understood care a...
order  
   
1:24:09   înţeles ordinea
   
1:24:11 and is free from fear, şi este eliberată de teamă,
ending sorrow, punând capăt suferinţei,
   
1:24:15 has understood the care a înţeles natura plăcerii
nature of pleasure  
   
1:24:18   şi i-a rezervat...
   
1:24:19 and given its right locul potrivit ş.a.m.d.
place, and so on.  
   
1:24:24 Then the question is Atunci... întrebarea este:
   
1:24:28 what is the quality Care este calitatea acelei
of mind minţi, care este pe deplin liniştită ?
   
1:24:31 that is completely  
silent?  
   
1:24:36 Not how to achieve Nu cum să ajungi la linişte,
silence,  
   
1:24:39 how to have peace cum să ai o pace a minţii.
of mind.  
   
1:24:41 That is what you all Asta vă doriţi, cu
want - a peace of mind, toţii, o pace a minţii...
   
1:24:46 and you will şi nu o veţi avea decât parţial !
only have a piece!  
   
1:24:50 We are saying, the Noi spunem că
quality of a mind este calitatea minţii
   
1:24:53 that is absolutely, care este absolut,
timelessly silent... atemporal, de liniştită.
   
1:25:02 Now, there is silence Acum...
between two notes,  
   
1:25:04   există liniştea dintre
  două note muzicale,
   
1:25:07 there is silence există liniştea
between two thoughts, dintre două gânduri,
   
1:25:10 there is silence există liniştea
between two movements, dintre două acţiuni...
   
1:25:16 there is silence există liniştea
between two wars, dintre două războaie...
   
1:25:21 there is silence există liniştea
between husband and wife dintre soţ şi soţie,
   
1:25:24 before they înainte de a începe să se certe, înainte
begin to quarrel, să se întâmple tot felul de lucruri ş.a.m.d.
   
1:25:26 before they begin to have all  
kinds of things happen, and so on.  
   
1:25:30 We are not talking of that Nu vorbim despre
kind of quality of silence, acele genuri de tăceri,
   
1:25:34 because they are temporary, fiindcă acelea sunt
they go away. temporare, ele dispar...
   
1:25:39 But we are ci noi vorbim despre liniştea...
talking of silence  
   
1:25:44 that is not care nu este produsă de gândire,
produced by thought,  
   
1:25:47 that is not cultivable, care nu poate fi cultivată...
   
1:25:51 that comes only when care survine numai atunci când vei fi
you have understood înţeles întreaga dinamică a existenţei.
   
1:25:53 the whole movement Înţelegi, domnule ?
of existence.  
   
1:25:55 You understand, sir? Şi, atunci...
   
1:25:59 And then there acolo răsare...
arises...  
   
1:26:06 in that there is silence, în asta există tăcere, nu
there is no question and answer, există întrebare şi răspuns,
   
1:26:11 there is no challenge, nu există contestare,
there is no search, nu există căutare,
   
1:26:14 everything has ended. totul a luat sfârşit.
   
1:26:18 In that silence, if you În acea tăcere,
have come to that, dacă ai ajuns la ea,
   
1:26:22 with a great sense cu o măreaţă senzaţie
of space and beauty de spaţiu şi frumuseţe
   
1:26:25 and extraordinary şi cu o extraordinară
sense of energy, senzaţie de energie,
   
1:26:29 then there comes that which atunci survine ceea ce este etern,
is eternally, timelessly sacred,  
   
1:26:32   atemporal de sacru,
   
1:26:34 which is not the product of care nu este produsul
civilisation, product of thought. civilizaţiei sau produsul gândirii.
   
1:26:40 That is the whole Aceea este întreaga
movement of meditation. dinamică a meditaţiei.