Krishnamurti Subtitles

Suferinţa psihologică

Ojai - 17 April 1982

Discussion with Scientists 20:04   NATURA MINŢII
   
0:05 The Nature of the Mind PARTEA a II-a
  Suferinţa Psihologică
   
0:13 Part Two - Da, mă întreb cum se face că...
   
0:15 Psychological Suffering atunci când o persoană
  vine la cabinetul meu...
   
0:23 This is one of a series of Acesta este unul dintr-o
dialogues between J Krishnamurti, serie de dialoguri,
   
0:27 David Bohm, Rupert între J. Krishnamurti, David Bohm,
Sheldrake, and John Hidley. Rupert Sheldrake şi John Hidley.
   
0:31 The purpose of these Scopul acestor discuţii este de a explora
discussions is to explore problemele esenţiale ale minţii:
   
0:34 essential questions  
about the mind,  
   
0:36 what is psychological Ce anume este
disorder, dereglarea psihologică
   
0:38 and what is required for şi ce anume este necesar unei
fundamental psychological change. schimbări psihologice fundamentale ?
   
0:43 J Krishnamurti is a religious J. Krishnamurti este un filozof
philosopher, author, and educator, religios, scriitor şi educator,
   
0:48 who has written and given lectures care a scris şi ţinut prezentări, pe
on these subjects for many years. aceste subiecte, timp de mulţi ani.
   
0:51 He has founded elementary El a fondat şcoli elementare şi
and secondary schools secundare în SUA, Anglia şi India.
   
0:54 in the United States,  
England, and India.  
   
0:57 David Bohm is professor David Bohm este profesor
of theoretical physics de fizică teoretică
   
1:00 at Birkbeck College, la Facultatea Birkbeck,
London University in England. Universitatea din Londra, Anglia.
   
1:03 He has written numerous books A scris numeroase cărţi în domeniul fizicii
concerning theoretical physics teoretice şi al naturii conştiinţei.
   
1:07 and the nature  
of consciousness.  
   
1:09 Professor Bohm and Profesor Bohm şi d-l Krishnamurti au
Mr. Krishnamurti mai dialogat anterior, pe multe subiecte.
   
1:11 have held previous  
dialogues on many subjects.  
   
1:14 Rupert Sheldrake is a biologist, Rupert Sheldrake este un biolog,
whose recently published book a cărui carte, publicată recent,
   
1:18 proposes that learning in susţine că învăţatul, de către
some members of a species unii membri ai unei specii,
   
1:21 affects the species afectează specia, în întregime.
as a whole.  
   
1:24 Dr. Sheldrake is presently Dr. Sheldrake este, în prezent, fiziolog
consulting plant physiologist specializat în cultura plantelor,
   
1:28 to the International Crops la International Crops Research
Research Institute Institute din Hyderabad, India.
   
1:30 in Hyderabad, India.  
   
1:32 John Hidley is a psychiatrist John Hidley este un psihiatru
in private practice, cu cabinet particular,
   
1:35 who has been associated care a colaborat cu şcoala Krishnamurti
with the Krishnamurti school din Ojai, California, în ultimii şase ani.
   
1:38 in Ojai, California  
for the past six years.  
   
1:41 In the first dialogue the nature În primul dialog, a fost
of the self was discussed, discutată natura ego-ului,
   
1:45 its relationship to suffering, relaţia sa cu suferinţa umană,
to society, and to religion. societatea şi religia.
   
1:49 Questions raised were, Problemele ridicate au fost:
can one discover or learn  
   
1:53 about these relationships, Poate cineva să le descopere sau
  să afle despre aceste relaţii
   
1:54 and is the need for psychological şi este, oare, nevoia de siguranţă
security the root of the problem? psihologică originea problemelor ?
   
2:00 Today's discussion continues Discuţiile de astăzi continuă
with these questions. cu aceste întrebări.
   
2:04 H: We talked yesterday, - În discuţia de ieri, am
we started with the question of început să discutăm problema
   
2:07 the origin and nature originii şi naturii
of psychological disorder, dereglării psihologice.
   
2:10 and we suggested that it has Şi s-a sugerat că...
its roots in self-centred activity,  
   
2:14   îşi are rădăcinile în
  activitatea egocentrică,
   
2:18 which is divisive and care, prin natura ei, creează
conflictual in nature, dezbinări şi conflicte
   
2:21 and that biologically such factors şi că factori biologici,
as instinctual aggression  
   
2:23   cum ar fi agresivitatea instinctuală
  şi impulsurile dominatoare,
   
2:25 and dominance drives, the facts of realitatea bolii şi a morţii,
illness and death, all contribute.  
   
2:28   contribuie şi ei.
   
2:30 I wondered if we could Mă întreb dacă poţi începe David,
start this morning, David, în această dimineaţă, comentând...
   
2:32 by having you comment relaţiile dintre...
on relationship  
   
2:35 between these biological factors aceşti factori biologici
and psychological security.  
   
2:39   şi siguranţa psihologică.
   
2:43 B: Yes, well, biologically, - Da, ei bine...
if you begin with the animal,  
   
2:45   biologic vorbind, dacă
  începem cu animalul,
   
2:48 you have all sorts of things ne confruntăm cu tot felul de
like fear, and anger, lucruri, ca teama şi furia...
   
2:51 and aggression, şi agresivitatea - şi
and they're fairly simple. sunt destul de simple.
   
2:54 They exist for a short period Există pentru o scurtă perioadă,
while the fact is there, cât timp există cauza
   
2:58 and then they generally disappear, şi apoi, în general, dispar,
leaving little trace.  
   
3:03 There may be a few cases lăsând puţine urme.
in the higher animals  
   
3:06 where there's Există, poate, unele cazuri de animale
some memory, superioare, care au ceva memorie,
   
3:08 but it's in man that the memory dar abia la om memoria
becomes very significant, devine foarte importantă,
   
3:11 remembering all these experiences fiindcă îşi aminteşte toate aceste
and anticipating the future, experienţe şi anticipează viitorul.
   
3:16 you get a very different Obţii un comportament
sort of behaviour. foarte diferit.
   
3:19 For example, with an animal, De exemplu...
he might have a bad experience  
   
3:24 with another animal, un animal poate avea o
and shortly afterward experienţă dură cu un alt animal
   
3:27 he'll be in fairly good şi, la scurtă vreme, se va afla într-o
state of equilibrium, stare de echilibru destul de bună.
   
3:29 but, say, we have a quarrel Dar, să zicem că avem o
between two groups, dispută între două grupuri,
   
3:33 as in Northern and ca în nordul şi sudul Irlandei,
Southern Ireland,  
   
3:35 this has been going on care durează de 350 de ani
for 350 years,  
   
3:38 and there is a specific effort şi există un efort special de a
to remember it ţine minte ceea ce se întâmplă.
   
3:40 which you can see  
going on.  
   
3:43 And I think this is Şi cred că asta este cea
the biggest difference. mai mare diferenţă.
   
3:48 H: Memory being the... - Memoria fiind...
  - Da, efectul memoriei,
   
3:50 B: Yes, the effect of memory, consecinţele memoriei.
the consequences of memory.  
   
3:53 You see, memory by itself would Vedeţi, memoria, ca atare, nu
obviously not cause any trouble, va crea probleme, evident,
   
3:56 because it's only fiindcă e o simplă
a fact, right? caracteristică umană, corect ?
   
3:59 But memory has consequences: Dar memoria are consecinţe.
it may produce fear,  
   
4:02   Poate produce frică,
  poate produce mânie...
   
4:04 it may produce anger; it may produce poate produce tot
all sorts of disturbances, felul de dereglări,
   
4:09 to remember what did happen când ne amintim ce s-a întâmplat şi
and to anticipate what may happen. anticipăm ce s-ar putea întâmpla.
   
4:13 S: You mean thinking about it? - Vă referiţi la a te gândi la asta ?
B: Yes. Based on memory, right? - Da.
   
4:16   Bazându-ne pe memorie, corect ?
   
4:18 S: I mean, obviously the animal that's - Adică, evident că animalul, care
been attacked by another animal a fost atacat de un alt animal,
   
4:21 remembers in the sense that îşi aminteşte, în sensul că se teme,
when it sees the other animal again, când vede iarăşi celălalt animal.
   
4:24 it's afraid. It probably Poate că nu se gândeşte la
doesn't think about it in between. asta în restul timpului.
   
4:28 B: Yes, it can't form an image, - Da, nu poate forma o imagine.
I don't believe  
   
4:30 that most animals can form images Nu cred că majoritatea animalelor îşi
of the other animals, pot forma imagini ale altor animale
   
4:34 and I can base that on experience, şi pot argumenta
that I have seen dogs asta din experienţă,
   
4:38 fighting very hard, fiindcă am văzut câini
and as soon as they turn the corner, luptându-se din greu
   
4:41 the dog sort of forgets şi, imediat ce s-a îndepărtat, câinele
what happened. uită, cumva, ce s-a întâmplat.
   
4:44 He is disturbed but he doesn't know Este tulburat, dar nu ştie
why he is disturbed. din ce cauză, înţelegeţi ?
   
4:47 Now, if he could remember the other Dacă şi-ar aminti de celălalt
dog after he turned the corner, câine, după ce s-a depărtat,
   
4:50 he could continue the struggle ar continua această luptă
over territory indefinitely. teritorială, la nesfârşit.
   
4:54 So, the point about territory is, Deci, problema cu teritoriul
the animal maintains it  
   
4:58 in a certain limited este că animalul îl apără într-un
context. context, cu certitudine, limitat.
   
5:00 But man remembers it, Dar omul îşi aminteşte şi apără
  acest teritoriu, la nesfârşit
   
5:02 and he maintains this territory şi vrea să şi-l extindă ş.a.m.d.,
indefinitely  
   
5:05 and wants to extend it, and so on, fiindcă se tot gândeşte la el.
because of his thinking about it.  
   
5:13 S: So, are you suggesting - Deci, scuze...
that the basis of the specifically - Nu, nu, vă rog...
   
5:17 human kind of pain - Deci sugeraţi că baza durerii
and suffering, şi suferinţei specific umane,
   
5:20 over and above the mai presus de orice suferinţă
kind of suffering observată în regnul animal,
   
5:21 we see in the animal  
kingdom,  
   
5:23 is this ability to remember, este capacitatea de a-şi aminti, de-a
to brood over it, think about this? o amplifica, gândindu-se la ea ?
   
5:27 B: Yes, the animal - Da, animalul ar putea
may have some of that. face oarecum la fel,
   
5:29 I've seen examples on television fiindcă am văzut un astfel
of a deer who lost its doe, de exemplu la televizor,
   
5:31   al unui cerb care-şi pierduse căprioara
  şi se stingea de dor, în sălbăticie.
   
5:33 and it was pining away in the wild, Dar eu cred că este o
but I think it's limited, abilitate limitată,
   
5:38 that is, there is some suffering adică există o oarecare
of that kind in the animal world, suferinţă în regnul animal,
   
5:40 but with man it's enormously dar omul o extinde enorm,
expanded, it seems limitless. o extinde fără limită.
   
5:49 Yes, I think the major point is Da, cred că ideea de bază e că la om totul
that with man se acumulează, ca într-o explozie imensă,
   
5:51 the thing can build up  
like a tremendous explosion  
   
5:54 that fills his whole mind, care-i umple întreaga minte
and it can become  
   
5:56   şi poate deveni scopul
  esenţial în viaţă,
   
5:57 the major motive in life, de a-şi aminti o insultă...
to remember the insult  
   
6:00 and to revenge şi a urmări o răzbunare
the vendetta, personală, gen vendeta,
   
6:05 in families over perpetuată în familii, timp
many generations. de mai multe generaţii.
   
6:10 To remember the bad experience Să-ţi aminteşti experienţa
you had with somebody neplăcută avută cu cineva
   
6:13 and to be frightened of what's şi să te temi de ceea ce va urma,
coming like the examination  
   
6:17 that the child may be frightened of, seamănă cu comportamentul unui copil
or something like that. înspăimântat sau cam aşa ceva.
   
6:20 K: But have you answered - Dar aţi răspuns la
his question, sir? întrebarea sa, domnule ?
   
6:22 B: Which is? - Adică ?
K: Which was...  
   
6:23   - Care era ?
  - Cum se face că...
   
6:24 H: How does the biological fact realitatea biologică a bolii sau
of illness, or death, morţii sau a impulsului instinctiv
   
6:29 or instinctual drive result in conduce la o problemă sau
a psychological problem or disorder? dereglare psihologică ?
   
6:35 B: By thinking about it. - Gândindu-te la ea.
I say that the biological fact  
   
6:37   Aş spune că...
   
6:41 is not a serious problem, fenomenul biologic, în sine,
in the long run, nu este o problemă serioasă...
   
6:46 but as soon as you begin pe termen lung - dar imediat
to think about it, ce începi să te gândeşti la el...
   
6:49 and not merely think about it, şi nu numai să te gândeşti la el, ci
but make images about it să asociezi imagini acelui gând...
   
6:52 along with that thought, şi să...
and to revive the memory  
   
6:57 and anticipate the reînvii o amintire şi să
feeling of the future, anticipezi sentimentul viitor...
   
7:01 and while you are thinking, then şi, fiindcă te gândeşti, devine
it becomes a very serious problem, o problemă foarte serioasă,
   
7:04 because you can't fiindcă nu te poţi opri.
stop it, you see.  
   
7:06 You will never attain security Nu vei obţine niciodată
by thinking about it, siguranţă, gândindu-te la asta,
   
7:11 but you are constantly dar cauţi, constant, să
seeking security. obţii acea siguranţă.
   
7:13 You see, the purpose of thinking Vedeţi, scopul gândirii este
is to give you security de a-ţi asigura securitatea,
   
7:16 in practical affairs, în probleme practice,
technical affairs. în probleme tehnice.
   
7:20 Now, therefore you are doing Acum, ca atare, practici un
a similar sort of thinking raţionament aproape similar,
   
7:24 saying how can I be secure against spunând: "Cum mi-aş putea
the possibility of suffering again? asigura siguranţa...
   
7:26   în faţa posibilităţii
  de a suferi, din nou ?"
   
7:33 And there is no way Şi nu există nici o
to do that. cale de a obţine asta.
   
7:36 You may take technical steps Ai putea lua măsuri să o
to make it unlikely, faci improbabilă, dar...
   
7:38 but as you think about it, you pe măsură ce te gândeşti la ea, începi
begin to stir up the whole system să-ţi agiţi întreg sistemul nervos
   
7:45 and distort the whole şi să distorsionezi
mental process. întreg procesul mental.
   
7:48 H: Well, it seems clear - Ei bine, pare clar că,
that by thinking about it gândindu-ne la suferinţă,
   
7:51 we stir up the emotions ne agităm emoţiile şi...
and the associations  
   
7:56 that are those thoughts, asocierile care
but we're not suggesting constituie acele gânduri.
   
8:01 we shouldn't think Dar nu sugerăm că n-ar trebui
about it, are we? să ne mai gândim, nu-i aşa ?
   
8:03 B: Well, it depends on - Depinde cum te gândeşti la asta.
how you think about it.  
   
8:05 This thinking gets to be directed Vedeţi, această gândire ar
toward giving you trebui să fie direcţionată,
   
8:08   înspre obţinerea unui
  sentiment de siguranţă,
   
8:10 a sense of security, you see, a unei imagini a siguranţei.
an image of security.  
   
8:15 H: Right. I get hurt when I'm little, - Corect, sunt rănit, când sunt copil
or some time along the line, sau, cândva, în decursul vieţii
   
8:19 and it creates a fear in me, and şi asta creează un
I anticipate that kind of situation. sentiment de teamă în mine
   
8:22   şi anticipez o situaţie similară.
   
8:24 I may not even remember Şi poate nici nu-mi mai
the incident, amintesc incidentul,
   
8:26 but I want to avoid it dar aş vrea să-l evit în viitor.
in the future.  
   
8:29 B: Yes, and now, the point is this: - Da şi acum ideea
the mind is always searching este următoarea:
   
8:33 for how to avoid it, and mintea caută mereu o
searching out thoughts, images, cale de a evita asta...
   
8:37 saying, that fellow şi caută printre
is the one who did it, gânduri şi imagini,
   
8:39 I must keep away from him; spunând: "Acel individ mi-a
coming to conclusions, făcut-o, aşa că mă feresc de el !"
   
8:43 and if any conclusion gives you Ajungi la concluzii şi, dacă vreo concluzie
an image of security, îţi conferă o imagine de siguranţă,
   
8:47 then the mind holds on atunci mintea se agaţă de ea...
to it, right?  
   
8:50 Without actually fără a exista, de fapt,
any basis. vreun fundament real.
   
8:53 H: Could you elaborate - Puteţi detalia asta, puţin ?
on that a little?  
   
8:56 B: Well, if you have had - Ei bine, dacă ai avut...
a bad experience with somebody,  
   
9:00   dacă ai avut o experienţă
  neplăcută cu cineva,
   
9:02 you may conclude that you should ai putea concluziona că n-ar trebui
never trust him again, for example. să mai ai încredere în el, de exemplu
   
9:06 Although that might be şi asta ar putea fi
quite wrong. destul de greşit.
   
9:09 But the mind is so anxious Dar mintea doreşte atât de
to have security that it will mult să obţină siguranţă,
   
9:12 jump to the conclusion încât va ajunge la concluzia că nu
that it's not safe to trust him. este sigur să mai aibă încredere în el.
   
9:17 Right? Corect ?
H: Yes.  
   
9:18   Acum...
   
9:19 B: Now, if you find somebody else dacă descoperi pe altcineva,
who seems to treat you well, care pare să te trateze corect
   
9:23 and reassures you, and flatters you, şi te linişteşte şi te laudă,
then you may  
   
9:26 jump to the conclusion atunci ai putea concluziona, pripit,
you can completely trust him. că poţi avea încredere completă în el.
   
9:29 Now, the mind is now Mintea caută să conceapă gânduri
looking for thoughts care-ţi oferă sentimente benefice,
   
9:32 that will give it  
good feelings,  
   
9:34 because the feelings of the memory fiindcă sentimentele memorate sunt
are so disturbing atât de tulburătoare, pentru organism,
   
9:38 to the whole system that its încât mintea, ca primă funcţiune,
first function is to make the mind vrea să te facă să te simţi mai bine,
   
9:42 feel better, rather than în loc să afle realitatea.
find out what is the fact.  
   
9:45 H: Okay, so you're saying that at - Deci afirmaţi că, la acest moment,
this point the mind isn't interested mintea nu este interesată de adevăr,
   
9:49 in what's true, ci numai de siguranţă.
it's interested in getting secure.  
   
9:51 B: Yes, it's so disturbed that - Da, e atât de tulburată
it wants to come to order first, încât nu doreşte decât ordine
   
9:54 and it's adopting şi adoptă o cale eronată,
a wrong way, as I see it. în opinia mea.
   
9:58 H: The wrong way being?  
   
10:00 B: To think about it - Cale eronată însemnând ?
and try to find thoughts - Să te gândeşti la asta...
   
10:02 that will make it şi să încerci să descoperi gânduri,
feel better. care te vor face să te simţi mai bine.
   
10:04 H: So you're saying that thoughts - Deci afirmaţi că gândurile, însele,
themselves in some sense se substituie, într-un fel, realităţii,
   
10:08 are taking the place of reality, încercând să selecteze gânduri...
that the person is trying  
   
10:14 to get certain thoughts in his head persoana încearcă să selecteze ceea
that make him feel better. ce ar face-o să se simtă mai bine ?
   
10:16 B: Yes. And that's - Da.
self-deception.  
   
10:17   Şi asta înseamnă auto-iluzionare.
   
10:24 S: What makes you think that - Dar ce vă face să credeţi că impulsul
the primary drive is for security? primar este cel al obţinerii siguranţei ?
   
10:28 B: Oh, we discussed that yesterday, - Oh, am discutat asta
of course, but I wouldn't be sure ieri, desigur, dar...
   
10:32   n-aş fi sigur că este
  unicul impuls primar.
   
10:34 that's the only primary drive, Dar este evident că, pentru animal,
but it's obvious, for the animal este un impuls foarte important,
   
10:37 it's a very important drive către siguranţa personală.
to want security, right?  
   
10:40 We also want pleasure, Mai vrem şi plăcere şi cred
I think that's another drive, că ăsta e un alt impuls,
   
10:43 which are closely care este corelat, desigur,
related. cu cel anterior.
   
10:47 S: But to come back to this question - Dar, ca să revenim la
of security, in its limited forms problema siguranţei,
   
10:51 security is clearly în formele sale limitate, siguranţa
one goal that we have. este un ţel al nostru, cu certitudine.
   
10:53 People like to have houses Adică oamenilor le place
and have them secure, and cars, să aibă case şi...
   
10:56   să le asigure şi să aibă
  maşini şi posesiuni
   
10:58 and possessions, and bank şi conturi bancare şi
balances, and that kind of thing. alte lucruri similare.
   
11:01 But there's this factor that Dar există acest factor, care apare
comes in, when you've got that, când deţii asemenea lucruri.
   
11:05 there are two things, actually, De fapt, apar două lucruri:
that come in, one is maybe  
   
11:08 the fear that you'll lose it, unul este poate teama
but the other is boredom de a le pierde,
   
11:10 with the whole thing and the iar altul este plictisul de ele şi dorinţa
craving for excitement and thrill. de a avea plăceri şi alte senzaţii.
   
11:13 And this doesn't seem to fit Şi asta nu pare să se
within this model of this primary încadreze în acest model...
   
11:17 and central craving al dorinţei primare
for security. pentru siguranţă.
   
11:19 B: Well, that's why I said - Ei bine, de asta am spus că
it's only one of the drives, right? e doar unul dintre impulsuri.
   
11:23 That there's also the drive Mai există, de asemenea, dorinţa
toward pleasure, as an example, de plăcere, de exemplu.
   
11:26 much of what you said is included Şi majoritatea celor spuse de tine
in the drive toward pleasure, right? se încadrează în asta, corect ?
   
11:29 S: I'm not so sure. - Nu sunt prea sigur.
   
11:30 B: Excitement is pleasurable, - Adică oamenii caută, mai degrabă,
and people hope încântare şi plăcere, decât durere,
   
11:33 for pleasure and excitement ca regulă.
rather than pain, as a rule.  
   
11:37 S: But don't you think there's a - Dar nu credeţi că există
pleasure in itself in curiosity, plăcere, în sine, în curiozitate
   
11:40 and there's a sense of freedom şi un sentiment al
in discovery that you can get libertăţii în descoperire ?
   
11:42 from certain kinds Obţinute din anumite
of exploration, tipuri de explorări,
   
11:44 which is neither just care nu înseamnă nici plăcere pură
straightforward pleasure,  
   
11:46   - nu este o formă
  repetitivă de plăcere -
   
11:47 it's not a repetitive kind şi nici siguranţă.
of pleasure, nor is it security.  
   
11:50 B: Yes, well, I didn't want to say - Da; ei bine, n-am vrut să spun că
that all our drives are caught toate impulsurile se reduc la asta.
   
11:53 in this thing, I said that  
if you think about them  
   
11:57 and base them on memory, Am afirmat că, dacă te gândeşti la
then they are going ele şi le încorporezi memoriei,
   
11:59 to get caught atunci îţi provoacă
in this problem. această problemă.
   
12:01 Now, there may be a natural, Ar putea exista un interes natural,
free interest in things obiectiv, în aceste lucruri,
   
12:05 which could be enjoyable, and care pot fi plăcute
that need not be a problem, right?  
   
12:07   şi asta s-ar putea
  să nu fie o problemă.
   
12:09 But if you were to become dependent Dar, dacă ajungi dependent
on it, and think about it, and say, la ele şi te gândeşti la ele,
   
12:12 'If I don't have it I spunând că devii foarte
become very unhappy,' nefericit, dacă nu le ai,
   
12:14 then it would be atunci apare o problemă similară.
a similar problem.  
   
12:17 K: But could we go into the question, - Dar am putea ridica întrebarea:
what is security?  
   
12:20   Ce anume înseamnă siguranţa ?
   
12:22 What does that Ce anume sugerează acel cuvânt ?
word convey?  
   
12:28 Apart from physical Excluzând siguranţa fizică.
security.  
   
12:34 S: I would have said - Aş putea afirma că
invulnerability. este invulnerabilitate.
   
12:38 K: Not to be hurt. - Să nu poţi fi rănit ?
   
12:40 S: Not to be hurt at all, - Să nu fii rănit deloc,
not to be able to be hurt. să nu poţi fi rănit.
   
12:43 K: Not to be able to be hurt - Să nu poţi fi rănit
and not to hurt.  
   
12:45   şi să nu răneşti !
   
12:48 Physically we are all hurt Fizic vorbind, suntem
one way or another cu toţii traumatizaţi,
   
12:50   într-un fel sau altul:
   
12:52 - operations, illness, operaţii...
and so on, so on.  
   
12:56 When you talk boală ş.a.m.d.
about being hurt  
   
12:58 are you talking about Când vorbiţi despre traume, vă
psychological hurts? referiţi la traumele psihologice ?
   
13:05 H: Yes, I'm wondering - Da, mă întreb cum se face că...
how it is that  
   
13:10 when a person comes atunci când o persoană
into my office, vine la cabinetul meu,
   
13:13 his complaint is plângerile sale se referă
his psychological hurts. la traumele psihologice.
   
13:17   Şi...
   
13:18 K: How do you deal with it? - Cum vă descurcaţi cu ele ?
H: I try and...  
   
13:21 K: Suppose, I come to you. - Încerc...
I am hurt from childhood. - Să presupunem că vin eu...
   
13:23   şi sunt traumatizat
  din copilărie...
   
13:24 H: Yes. sunt traumatizat...
K: I am hurt  
   
13:27   de părinţi...
   
13:28 by the parents, school, şcoală...
college, university.  
   
13:32   facultate...
   
13:34 H: Yes. universitate.
   
13:36 K: When I get married Apoi mă căsătoresc şi ea îmi
she says something, I am hurt. spune că este traumatizată.
   
13:39 So, this whole living process Deci, acest întreg...
seems to be a series of hurts.  
   
13:41   proces al vieţii, pare să
  însemne o serie de traume.
   
13:44 H: It seems to build up - Pare să clădească structuri ale
a structure of self that is hurt, ego-ului, care înseamnă traume.
   
13:49 and a perception of reality - Da.
that is inflicting hurt. - Şi o percepţie a realităţii...
   
13:51   - ... care provoacă traume.
  - Da; cum vă descurcaţi cu aşa ceva ?
   
13:52 K: Yes. Now, how do - Încerc să vă ajut să vedeţi că...
you deal with it?  
   
14:03 H: I try to help you see încerc să vă ajut să
how you're doing it. vedeţi cum provocaţi asta.
   
14:07 K: What do you mean, - Cum adică eu o provoc ?
how I'm doing it?  
   
14:09 H: Well, for example, if you - Ei bine, de exemplu, dacă...
have built up in you the notion  
   
14:13   aţi clădit în dumneavoastră
  noţiunea că...
   
14:16 that you're one down, sunteţi la pământ...
   
14:22 or that you're că sunteţi victima...
the victim,  
   
14:24 then you perceive yourself atunci vă percepeţi, pe sine
to be victimised, înşivă, ca fiind victimizat,
   
14:27 and you perceive the percepeţi lumea ca
world to be a victimiser. victimizându-vă.
   
14:31 And I help you realise that Şi vă ajut să vă daţi
that's what you're doing. seama că asta faceţi.
   
14:35 K: But by showing me that, - Dar...
will I get rid of my hurt?  
   
14:36   demonstrându-mi asta, mă
  eliberez de trauma mea ?
   
14:43 My hurts, very deep Traumele mele, foarte
unconscious hurts that I have profundele şi inconştientele...
   
14:49   traume pe care le am,
   
14:50 make me do all kinds mă determină să fac tot
of peculiar actions, felul de lucruri ciudate,
   
14:53 neurotic, isolating nevroze...
myself.  
   
14:55   izolându-mă, pe mine însumi.
   
14:58 H: Yes. - Da.
   
15:01 It appears that Se pare că oamenii
people get better, se simt mai bine,
   
15:04 that they realise atunci când realizează
that they are doing it. că ei înşişi fac asta.
   
15:08 And in some local area Şi localizat, cumva,
it seems to help. pare să-i ajute.
   
15:11 K: No, but aren't you concerned, - Nu, dar, adevărata mea grijă,
if I may ask, dacă pot solicita asta...
   
15:17 with not being able este de a nu putea fi rănit deloc.
to hurt at all?  
   
15:23 H: Yes. - Da.
   
15:24 B: What do you mean by that, - Ce vreţi să spuneţi:
not hurting somebody else Să nu răneşti pe altul
   
15:26 or not hurting... sau să nu te răneşti
not bing hurt inside of you. pe tine, însuţi ?
   
15:29 K: I may hurt others - I-aş putea răni pe alţii...
unconsciously, unwillingly,  
   
15:31   inconştient,
   
15:33   involuntar,
   
15:35 but I wouldn't hurt dar n-aş răni
voluntarily somebody. intenţionat pe cineva.
   
15:37 B: Yes, you really don't - Da, deci nu intenţionaţi
intend to hurt anybody. să răniţi pe nimeni.
   
15:39 K: Yes. I wouldn't. - N-aş face asta.
   
15:42 S: Well, maybe not, but I don't - Poate că nu, dar nu văd legătura
see the connection between  
   
15:45 not hurting other people dintre a nu răni alţi oameni
and not being hurt oneself. şi a nu fi rănit tu însuţi.
   
15:49 At least I'm sure there must Cel puţin, sunt sigur că trebuie
be one, but it's not obvious. să fie una, dar nu-i evidentă.
   
15:52 And most people's view of the Şi majoritatea oamenilor cred că
best way not to be hurt would be metoda cea mai bună de a nu fi răniţi
   
15:55 to be in such a position that este de a-i putea răni pe alţii, cât
you can hurt others so much ei n-ar îndrăzni niciodată s-o facă.
   
15:58 they'd never dare. This is the Acesta este principiul
principle of nuclear retaliation, represaliilor nucleare.
   
16:02 and this is a very - Este un principiu foarte comun.
common principle. - Da, desigur.
   
16:04 K: Yes, of course.  
   
16:06 S: So it's not obvious - Deci nu este evident
that not hurting others că, a nu-i răni pe alţii,
   
16:08 is related to not este corelat cu a nu
being hurt oneself. fi tu însuţi rănit.
   
16:10 In fact, usually it's taken De fapt, de regulă, este
to be the reverse. înţeles exact pe dos.
   
16:13 It's usually assumed that Se presupune, uzual, că dacă îi
if you're in a position poţi răni foarte mult pe alţii
   
16:15 to hurt others very much - ... ai fi în mare siguranţă.
you'll be very secure. - Desigur; adică dacă ai fi...
   
16:18 K: Of course, I mean un rege sau un sannyasi
if you're a king, or a sannyasi,  
   
16:21 or one of those people who have sau unul dintre acei oameni care
built a wall round themselves... au construit ziduri în jurul lor...
   
16:25 S: Yes.  
   
16:26 K: ...naturally you can fireşte că nu-i vei
never hurt them. putea răni vreodată.
   
16:28 S: Yes. Dar...
   
16:30 K: But when they were children când au fost copii au
they were hurt. fost traumatizaţi.
   
16:32 S: Yes. - Da.
   
16:34 K: That hurt remains. - Acea traumă rămâne.
It may remain superficially  
   
16:40 or in the deep recesses Ar putea rămâne superficială sau în
of one's own mind. străfundurile propriei sale minţi.
   
16:43 Now, how do you, as a psychologist, Acum, cum ai ajuta tu, ca
psychotherapist, help another, psiholog, psihoterapeut,
   
16:49 who is deeply hurt pe altcineva care este
and is unaware of it, profund traumatizat
   
16:52   şi nu este conştient de asta
   
16:54 and to see if it is possible şi să te asiguri, dacă este posibil,
not to be hurt at all? că nu va mai fi rănit deloc ?
   
16:59 H: I don't address the question about - Nu abordez problema posibilităţii
is it possible to not be hurt at all. de a nu mai fi rănit deloc.
   
17:02 That doesn't come up. Nu apare în conversaţie.
   
17:04 K: Why? - De ce ?
   
17:08 Wouldn't that be Nu ar fi o întrebare raţională ?
a reasonable question?  
   
17:12 H: Well, it seems to be - Ei bine, pare să fie
what we are asking here. ceea ce abordăm aici.
   
17:15 It is the essence of the question Este esenţa problemei pe
that we're asking. care o dezbatem aici.
   
17:18 We ask it in terms of O abordăm numai în cazuri
particulars only in therapy, particulare în terapie.
   
17:22 and you're asking Dumneavoastră o abordaţi mai general, dacă
it more generally, se poate elimina această traumatizare.
   
17:24 is it possible  
to end this hurt, period.  
   
17:27 Not just a particular hurt Nu vă referiţi la o traumă
that I happen to have. anume, cu care mă confrunt.
   
17:32 K: So, how should - Deci, cum ar
we proceed? trebui să procedăm ?
   
17:35 H: Well, it would seem that the - S-ar părea că structura...
structure that makes hurt possible  
   
17:38   care face trauma posibilă, este
  cea care trebuie identificată.
   
17:40 is what we have to get at. Ce anume permite
What makes hurt possible trauma, mai întâi ?
   
17:43 in the first place, Nu această traumă sau o alta.
not this hurt or that hurt.  
   
17:46 K: I think that's fairly simple. - Cred că este destul de simplu.
Why am I hurt?  
   
17:49   De ce sunt rănit ?
   
17:52   Fiindcă îmi spui ceva care este...
   
17:53 Because you say something to me neplăcut.
which is not pleasant.  
   
17:57 H: Well, why should - Ei bine, de ce v-ar răni asta ?
that hurt you?  
   
18:00 K: Because I have an image about - Fiindcă am impresia, despre
myself as being a great man. mine, că aş fi un om însemnat.
   
18:04 You come along and tell me, Şi dumneata vii şi-mi
don't be an ass. And I get hurt. spui să nu fiu idiot.
   
18:07   Şi eu mă simt rănit.
   
18:10 H: What is it that's - Ce anume este rănit prin asta ?
being hurt there?  
   
18:13 K: There, the image - Păi, imaginea pe care o
which I have about myself. am despre mine însumi.
   
18:17 I am a great cook, Sunt un bucătar grozav,
   
18:19 a great scientist, a great un mare savant,
carpenter, whatever you will.  
   
18:21   un tâmplar grozav, orice vrei.
   
18:23 I have got that Am acea imagine
picture in myself, despre mine însumi,
   
18:26 and you come along iar dumneata vii şi mă dezumfli.
and put a pin into it.  
   
18:30 And that gets hurt. Şi asta mă răneşte.
   
18:32 The image gets hurt. Imaginea este rănită.
The image is me.  
   
18:34   Imaginea se confundă
  cu mine însumi.
   
18:37 B: I feel that that will not be - Cred că asta n-ar fi prea
terribly clear to many people. clar, pentru multă lume.
   
18:41 How can I be an image, Cum aş putea fi o imagine,
many people will ask. s-ar întreba mulţi oameni,
   
18:43 How can an image  
get hurt,  
   
18:45 because if an image is nothing cum ar putea fi rănită o imagine,
at all, why does it hurt? care nu are deloc consistenţă ?
   
18:49 K: Because I have invested - De ce e rănită ?
into that image a lot of feeling. - Fiindcă am investit multe sentimente în ea.
   
18:53 B: Yes. - Da.
   
18:55 K: A lot of ideas, emotions, - O mulţime de idei...
reactions  
   
19:00 - all that is me, emoţii, reacţii.
that is my image.  
   
19:03 H: It doesn't look like Toate acelea mă reprezintă,
an image to me though, constituie imaginea mea.
   
19:05 it looks like - Mie nu mi se pare o imagine, totuşi,
something real. ci mi se pare a fi ceva real.
   
19:08 K: Ah, of course, - Aha, desigur că aşa e.
for most people it's very real.  
   
19:12 H: Yes. Pentru majoritatea oamenilor
  este foarte reală.
   
19:13 K: But that is me, Dar sunt eu, realitatea acelei
the reality of that image is me. imagini mă reprezintă pe mine.
   
19:17 H: Yes. - Da.
   
19:20 Well, can we get clear that Ei bine, nu putem înţelege că
it's an image and not real? e o imagine şi nu e reală ?
   
19:24 K: Image is never real; - Imaginea nu este
symbol is never real. niciodată reală !
   
19:26   Simbolul nu este niciodată real.
   
19:28 H: You're saying that - Spuneţi că nu sunt
I'm just a symbol. decât un simbol ?
   
19:31 K: Perhaps. - Poate.
H: That's a big step.  
   
19:34   - E un pas important.
   
19:43 K: From that - Din asta se naşte întrebarea...
arises the question  
   
19:46 whether it's possible Oare este posibil să nu
not to have images at all. avem deloc imagini ?
   
19:54 S: Well, wait a minute. I don't think - Staţi aşa; nu cred că am
we've clearly established stabilit cu claritate că...
   
19:57 that I am an image. eu sunt o imagine.
   
20:00 K: Ah, let's go into it. - Aha, haideţi să
  clarificăm asta !
   
20:03 S: I mean, it's not entirely clear. - Adică nu este tocmai clar.
I mean, it's obvious  
   
20:06 that to some extent Adică este evident că, în oarecare
one is an image, măsură, cineva e o imagine,
   
20:08 that when I have a feeling fiindcă am o anumită impresie
about myself, and so on. despre mine însumi ş.a.m.d.
   
20:12 It's not entirely clear that Nu este tocmai clar că este o
this is entirely unjustified. atitudine integral nejustificată.
   
20:17 You see, certain aspects of it Anumite aspecte ale sale
may be exaggerated, poate sunt exagerate,
   
20:19 certain aspects may be anumite aspecte poate
unrealistic, but, că sunt nerealiste,
   
20:22   dar...
   
20:24 one approach would be, o abordare ar fi de a elimina, a
we've got to remove, shave off rade aceste aspecte nerealiste,
   
20:27 these unrealistic aspects, pare reducându-le la o
it down to sort of reasonable size. dimensiune rezonabilă
   
20:31 And then that which remains şi, apoi, ceea ce rămâne
would be the real thing. reprezintă realitatea.
   
20:33 K: So, sir, are you raising - Domnule, ridicaţi, cumva,
the question, what am I? întrebarea: "Ce anume sunt eu ?"
   
20:37 S: Well, I suppose so, - Ei bine, presupun că da.
yes. - Da, asta faceţi.
   
20:39 K: Yes, basically. Ce sunteţi ?
   
20:42 What are you? Ce anume suntem,
What is each one of us? fiecare dintre noi ?
   
20:46 What is a human being? Ce anume este o fiinţă umană ?
   
20:48 That's the question Aceasta este întrebarea implicată.
that's involved.  
   
20:51 S: Yes, that seems - Da, pare să fie inevitabilă.
unavoidable. - Inevitabilă...
   
20:53 K: Yes. What am I? Ce sunt eu ?
   
20:58 I am the form, the physical form, Sunt...
the name,  
   
20:59   forma,
   
21:00   forma fizică ?
   
21:02   Numele ?
   
21:04 the result of all education. Rezultatul întregii educaţii ?
H: Your experience.  
   
21:09 K: My experiences, - Ale experienţelor dumneavoastră.
my beliefs, - Experienţele mele, credinţa mea...
   
21:13 my ideals, principles, idealurile, principiile mele,
   
21:16 the incidents that incidentele care mi-au
have marked me. marcat existenţa.
   
21:22 H: The structures you've built up - Structurile care par să vă
that are how you function. descrie existenţa, aptitudinile.
   
21:24 K: Yes. - Temerile, activităţile mele,
H: Your skills. chiar dacă sunt limitate
   
21:26 K: My fears, my activities, sau...
whether they are limited  
   
21:29 or my so-called aşa-zisa mea afecţiune,
affection, my gods,  
   
21:33   zeii mei,
   
21:34 my country, ţara mea,
my language,  
   
21:36   limba mea.
   
21:39 fears, pleasures, Temeri, plăceri, suferinţe
suffering - all that is me. - toate mă definesc !
   
21:43 H: Yes. - Da.
   
21:45 K: That's my consciousness. - Aceasta îmi este conştiinţa !
   
21:48 H: And your unconscious. - Şi subconştientul dumneavoastră.
K: That's my whole content of me.  
   
21:53 H: Okay. - Reprezintă întregul meu conţinut.
   
21:56 B: But there's still that feeling - Dar tot există acel sentiment al
of actuality that me is there. existenţei, că eu mă aflu acolo.
   
22:01 I mean, you may say, Aţi putea argumenta, raţional, că
you could reasonably argue numai din acestea sunt constituit,
   
22:03 that that's all there is to me, dar, când se întâmplă ceva, există
but when something happens sentimentul unei prezenţe efective,
   
22:06 there's the feeling of its la acel moment.
actual presence, at that moment.  
   
22:11 K: I don't quite - Nu prea înţeleg.
follow you there. - Ei bine, vedeţi...
   
22:15 B: If somebody reacts dacă cineva reacţionează, atunci
to being hurt or angry, când este rănit sau furios,
   
22:18 he feels at that moment în acel moment simte că
that there's more than that, există mai mult de atât,
   
22:22 that there is something deep că există ceva mult mai profund,
inside which has been hurt, right? care a fost rănit, corect ?
   
22:29 K: I don't quite see. - Nu prea înţeleg.
   
22:32 My image can be Imaginea mea poate fi...
such a deep...  
   
22:36   ceva atât de profund.
   
22:40 That's my image, Este imaginea mea,
at all levels. la toate nivelele.
   
22:45 B: Yes, but how... - Da, dar cum...
  - Am o imagine despre mine.
   
22:47 K: Wait, sir, I have an image Să presupunem...
of myself, suppose,  
   
22:51 that I am a great poet, că aş fi un mare poet
or a great painter,  
   
22:54 or a great writer. sau un mare pictor sau
  un mare scriitor.
   
22:59 Apart from that image În afara acelei
as a writer, imagini, de scriitor,
   
23:01 I have other images am şi alte imagini
about myself. în ce mă priveşte.
   
23:04 I have an image Am o imagine în ce o
about my wife, priveşte pe soţia mea...
   
23:08 and she has an image şi ea are propria ei
about me, imagine despre mine.
   
23:12 and there are so many images Mi-am construit atât de multe imagini,
I've built around myself; despre ceea ce e în jurul meu
   
23:17 and the image şi chiar o imagine
about myself also. despre mine însumi.
   
23:20   - Da.
   
23:21 So, I may gather a bundle of images. - Deci am un întreg
B: Yes, I understand. grup de imagini.
   
23:25 K: Partial. - Da, înţeleg.
B: Yes, you are saying that - Parţial.
   
23:27 there is nothing - Da, afirmaţi că nu există
but this bundle of images. decât acest grup de imagini ?
   
23:30 K: Of course! - Desigur !
B: But the question is - Dar asta va...
   
23:32 how are we to see this Problema este cum am putea
as an actual fact? vedea asta ca pe ceva real ?
   
23:34 K: Ah. - Aha.
S: But wait a minute,  
   
23:37 there is something - Staţi aşa, fiindcă există
but this bundle of images. ceva în acest grup de imagini !
   
23:39 I mean, I'm sitting Adică stau chiar aici, acum, văzându-vă
right here, now, pe voi şi restul lucrurilor.
   
23:42 seeing you, and all the rest of it.  
Now, I have the feeling  
   
23:46 there's a centre of action Acum am senzaţia că există un centru
or centre of consciousness, al acţiunii sau al conştiinţei,
   
23:49 which is within my body undeva în interiorul
and associated with it, trupului meu şi asociat lui
   
23:52 which has a centre, and it's şi nu este dumneata sau
not you, and it's not you, dumneata sau David.
   
23:55 and it's not David, Sunt eu.
it's me.  
   
23:57 And associated with this centre Şi asociat acestui centru al acţiunii
of action, my body, sitting here, şi trupului meu, aflat aici...
   
24:02 is a whole lot of memories sunt multe amintiri şi experienţe
and experiences,  
   
24:04 and without those memories şi, fără aceste amintiri, n-aş fi capabil
I wouldn't be able to speak, să vorbesc, să recunosc ceva ş.a.m.d.
   
24:07 to talk, to recognise anything.  
K: Of course, of course.  
   
24:09 S: So, there seems to be some Deci pare să existe o oarecare
substance to this image of myself. consistenţă a acestei imagini personale.
   
24:14 There may be false images Adică, poate că există imagini false
associated with it, asociate, dar pare să existe o realitate,
   
24:16 but there seems to be a reality pe care o simt.
which I feel as I sit here.  
   
24:19 So it's not - Deci...
entirely illusory. - Deci nu e tocmai iluzorie.
   
24:21 K: Sir, are you saying - Afirmaţi, cumva,
that you are totally, că sunteţi total...
   
24:24 basically different fundamental diferit de noi trei ?
from the three of us?  
   
24:27 S: Well, I'm in a different place - Stau într-un loc diferit,
and I have a different body. cu un trup diferit.
   
24:30 K: Of course. - Desigur !
S: And in that sense I'm different. - În acel sens sunt diferit !
   
24:32 K: Of course, I admit that, - Desigur, admit asta, fiindcă
I mean, you're tall, I'm short, sunteţi înalt, eu scund şi oacheş...
   
24:34 I'm brown, you're...  
S: Yes.  
   
24:36 K: ...black, or you're white, - Da.
or you're pink, or whatever it is. - ... sau negru sau alb sau roz ş.a.m.d.
   
24:39 S: Now, at another level I'm not - Acum, la un alt nivel,
basically different in the sense nu difer fundamental,
   
24:43 that we can all speak the same în sensul că vorbim toţi
language and communicate, aceeaşi limbă şi comunicăm.
   
24:45 so there's something in common. - Deci avem ceva în comun.
And at a purely physical level - Da.
   
24:49 all of us have a lot in common - Şi, la nivel pur fizic, cu
with each other, toţii avem ceva în comun:
   
24:51 the same kinds of enzymes, acelaşi gen de enzime sau
chemicals, and so on. substanţe chimice ş.a.m.d.
   
24:54 And those indeed Şi, într-adevăr, acei atomi de oxigen şi
- hydrogen atoms, oxygen atoms - hidrogen îi avem comuni cu orice altceva.
   
24:56 we have in common - Da, dar conştiinţa
with everything else. dumneavoastră este cumva...
   
24:58 K: Yes. Now, is your consciousness diferită de a celorlalţi ?
different from the rest?  
   
25:05 Consciousness, not bodily Conştiinţa şi nu
responses, bodily reactions, răspunsurile fiziologice,
   
25:10 bodily conditioning, reacţiile fiziologice...
   
25:16 is your consciousness, condiţionarea fiziologică ?
that is your beliefs,  
   
25:18 your fears, Conştiinţa, adică temerile,
your anxieties, credinţele, angoasele,
   
25:21 depressions, faith depresiile, convingerile...
- all that?  
   
25:23   toate acelea ?
   
25:26 S: Well, I would say that many of - Ei bine, aş spune că mare
the contents of my consciousness parte din conştiinţa mea
   
25:28 or many of the beliefs, desires, sau multe credinţe, dorinţe pe
etc. I have, other people also have. care le am etc., le au şi alţi oameni.
   
25:33 But I would say the particular Dar aş spune că îmbinarea specifică a
combination of experiences, experienţelor, amintirilor, dorinţelor etc.
   
25:36 memories, desires, etc. I have,  
are unique, because I've had  
   
25:39 a particular set of experiences, este unică - fiindcă am un anumit set
as you have and as everyone has, de experienţe, la fel ca toţi ceilalţi,
   
25:42 which makes a unique combination ceea ce determină o combinaţie
of these different elements. unică a acestor elemente diferite.
   
25:46 K: So, is mine unique? - Deci şi a mea este unică ?
S: Yes. - Da.
   
25:48 K: So is his? - Şi a lui ?
S: Exactly. - Exact.
   
25:50 K: The uniqueness makes it all common. - Deci tocmai unicitatea o
It's no longer unique. avem, cu toţii, în comun.
   
25:53   Nu mai este ceva unic.
   
25:56 S: That's a paradox. - Este un paradox, neclar
It's not immediately clear. într-o primă instanţă !
   
26:01 B: Why isn't it clear? - De ce nu e clar, fiindcă
Everybody's unique, right? toţi suntem unici, corect ?
   
26:04 S: Yes, we're all unique. - Da, suntem toţi unici.
K: I question that. - Contest asta !
   
26:06 S: We're not unique - Dar nu suntem unici în acelaşi mod.
in the same way. - Contest asta !
   
26:09 Otherwise the word 'unique' - Altminteri cuvântul "unic"
becomes meaningless. îşi pierde semnificaţia.
   
26:12   - Altminteri ce ?
   
26:14 If we're unique, each of - Dacă suntem unici,
us is unique, we have fiecare dintre noi e unic,
   
26:17 a unique set of experiences, avem un set unic de experienţe,
environmental factors, memories, etc. factori de mediu, amintiri etc.
   
26:22 K: That's what you just now said, - Tocmai aţi afirmat că
that's common lot to all of us. ne sunt comune, tuturor.
   
26:24 S: Yes, we all have it, - Da, le avem toţi, dar
but what we have is different. ceea ce avem diferă.
   
26:28 K: Yes, you brought up - Da, dumneavoastră
in England, aţi crescut în Anglia...
   
26:31 and perhaps another brought up in - Da.
America, another brought up in Chile, - ... şi poate altul a crescut în America,
   
26:33   altul a crescut în Chile.
   
26:35 we all have different experiences, Cu toţii avem experienţe diferite.
different country,  
   
26:38   - Da.
  - Diferite...
   
26:40   ţări, diferite peisaje, diferiţi...
   
26:41 different views, different munţi ş.a.m.d.
mountains, and so on.  
   
26:44 S: Yes. - Da.
  - Dar...
   
26:47 K: But apart from the physical cu excepţia mediului fizic...
environment,  
   
26:51 linguistic differences, a diferenţelor lingvistice...
   
26:54 and accidents şi a accidentului
of experience, numit experienţă...
   
26:59 basically, fundamentally, în esenţă, fundamental,
deep down, în profunzime...
   
27:02 we suffer, we are frightened suferim...
to death, we are anxious,  
   
27:05   ne temem de moarte...
   
27:07   avem griji, avem...
   
27:08 we have agony about something agonii cauzate de un lucru
or other, and conflict sau altul şi conflicte.
   
27:14 - that's the ground Este temelia pe care
on which we all stand. ne situăm cu toţii.
   
27:17 S: But that doesn't seem - Dar nu pare să fie o concluzie
a very startling conclusion. foarte surprinzătoare.
   
27:20 K: No, it is not. - Nu, nu este !
   
27:22 B: But I think, what you are saying - Dar eu cred că ceea ce afirmaţi
really implies that  
   
27:27 what we have in common este că ceea ce avem în comun este,
is essential and fundamental mai degrabă, esenţial şi fundamental,
   
27:30 rather than decât superficial.
just superficial.  
   
27:33 And now, I've talked with Deci, vedeţi, am vorbit
people about this, and they say, cu oameni despre asta
   
27:36 everybody agrees, we all şi toţi sunt de acord că
have these things in common, avem toate acestea în comun,
   
27:38 but sorrow, suffering, and so on, dar tristeţea, suferinţa ş.a.m.d.
are not so important; nu sunt chiar importante.
   
27:40 the really important point are Cu adevărat importante sunt
the higher achievements of culture marile realizări culturale
   
27:44 and things like that, şi orice altceva
as an example. similar, de exemplu.
   
27:48 H: Maybe the distinction is - Poate că trebuie făcută
between the form and the content. distincţia dintre formă şi conţinut.
   
27:51 Our contents are all different, Acumulările noastre sunt toate diferite
and they have similarities şi au similitudini şi diferenţe,
   
27:54 and differences, but maybe the dar poate că forma este aceeaşi...
form is the same, the structure.  
   
27:57   structura.
   
27:59 K: I would say contents are - Eu aş spune - conţinutul este
the same for all human beings. similar tuturor fiinţelor umane.
   
28:03 S: But you see, I can recognise - Dar, vedeţi, pot recunoaşte că
that there is such a thing există ceva gen "umanitate comună",
   
28:06 as common humanity, but I would dar aş privi asta, mai degrabă, ca
regard that quite possibly pe o teorie sau o fantezie,
   
28:10 as an abstraction or a projection decât ca pe o realitate.
rather than a reality.  
   
28:14 How do I know Cum aş putea şti că nu
that is not an abstraction? este o simplă teorie ?
   
28:17 K: Because you go around the world, - Fiindcă mergeţi prin lume...
you see people suffer,  
   
28:21   vedeţi oameni suferind...
   
28:23   vedeţi fiinţe umane
  aflate în agonie...
   
28:25 you see human beings disperare, depresie,
in agony, despair, depression, singurătate...
   
28:30 loneliness, lack of affection, lipsite de afecţiune, lipsite
lack of care, attention, de îngrijire, atenţie.
   
28:36   Acestea sunt...
   
28:39 that's the basic reacţiile umane de bază...
human reactions,  
   
28:44 that is part of ce fac parte din
our consciousness. conştiinţa noastră.
   
28:47 S: Yes. - Da.
   
28:49 K: So, you are not - Deci, în esenţă, nu sunteţi
basically different from me. diferit faţă de mine.
   
28:54 You may be tall, you may be born Poate că sunteţi înalt, poate
in England, I may be born in Africa, că v-aţi născut în Anglia,
   
28:58   poate că v-aţi născut în
  Africa, cu o piele întunecată,
   
29:00 I have a dark skin, dar, în profunzimea
but deep down the river "râului" vital...
   
29:06 the content of the river compoziţia râului este apa.
is the water.  
   
29:12   Râul nu este unul asiatic sau...
   
29:13 The river is not Asiatic river, unul european, ci
or European river, it is a river. este un simplu râu.
   
29:21 S: Yes, well that is clearly true - Da, asta e destul de
at some level. clar, la un anumit nivel,
   
29:23 But I am not quite sure dar nu sunt prea sigur
at what level, you see. la ce nivel vă referiţi.
   
29:26 K: I am talking - Mă refer la esenţă,
basically, deeply. la profunzime.
   
29:31 S: But you see, it seems to me, - Dar, vedeţi, mă întreb de
why stop there? ce să ne oprim la asta ?
   
29:36 I can see something in common Fiindcă pot vedea ceva în
with all other human beings, comun cu alte fiinţe umane,
   
29:39 but I can also dar pot, de asemenea, analizând
by looking at animals animalele, să văd ceva comun cu ele.
   
29:41 see something  
in common with them.  
   
29:43 We have a great deal - Da, cu siguranţă !
in common with the animals. - Avem multe în comun cu ele.
   
29:45 K: Surely, surely.  
S: So why stop at human beings?  
   
29:47 K: I don't. - Atunci de ce să ne oprim
S: Why not say... la oameni şi să nu spunem...
   
29:49 K: Because I say - Fiindcă aş spune,
if I feel... dacă aş simţi...
   
29:54 I don't like the word - nu-mi place cum sună
'common.' cuvântul "comun" -
   
29:59 One feels that is the ground cineva simte că este fundaţia pe
on which all human beings stand. care se sprijină toate fiinţe umane.
   
30:08 Their relationship with nature, Relaţia lor cu natura,
animals, and so on, animalele ş.a.m.d...
   
30:13 and the content of our şi substanţa conştiinţei
consciousness is, again, noastre este...
   
30:19 the ground of humanity. repet, fundamentul umanităţii.
   
30:25 Love is not English, Iubirea nu este engleză,
American, or Indian. americană sau indiană.
   
30:32 Hate is not, Ura nu este.
   
30:36 agony is not yours Agonia nu este a ta sau
or mine, it is agony. a mea, ci este agonie.
   
30:40 But we identify Dar ne identificăm,
ourselves with agony, noi înşine, cu agonia:
   
30:43 it is my agony, este agonia mea,
which is not yours. care nu-ţi aparţine.
   
30:46 S: We might go through it - Am putea-o suporta, totuşi,
in very different ways though. la modul foarte diferit.
   
30:50 K: Different expressions, different - Există diverse exprimări, diverse
reactions, but basically it is agony. reacţii, dar practic vorbim de agonie.
   
30:56 Not German agony Nu o agonie germană
and Asiatic agony. şi una asiatică.
   
31:01 It's not what is happening Nu ţine cont de context,
- British and Argentine, britanic sau argentinian...
   
31:06 it is human conflict. ci este vorba de un conflict uman.
   
31:10 Why do we separate De ce ne separăm, noi
ourselves from all this? înşine, de toate acestea ?
   
31:16 The British, the Argentine, Britanicii, argentinienii, evreii,
the Jew, arabii, hinduşii, musulmanii.
   
31:18 the Arab, the Hindu, Înţelegeţi ?
the Muslim.  
   
31:20 You follow? Toate par atât de lipsite de sens,
   
31:22 Which all seems tribale.
so nonsensical, tribal.  
   
31:29 The worship of a Adorarea unei naţiuni
nation is tribalism. este ceva tribal.
   
31:32 So, why can't we Deci, de ce n-am putea
wipe out all that? elimina toate acestea ?
   
31:37 S: I don't know. You tell me, - Nu ştiu; spuneţi-mi,
why can't we? de ce nu putem ?
   
31:40 K: Because, again, we have - Fiindcă, repet,
come back to the question: revenim la problema:
   
31:44 I identify with my nation, because mă identific cu naţiunea mea,
that gives me a certain strength, fiindcă-mi conferă o anumită putere,
   
31:49 certain standard, certain anumite standarde,
status, certain security.  
   
31:52   un anumit statut, o
  anumită siguranţă.
   
31:58 When I say, Când spun "Sunt britanic !".
'I am British'...  
   
32:04 So, this division is one Deci...
of the reasons of war,  
   
32:05   această separare este una
  dintre raţiunile războiului...
   
32:12 not only economic, social, nu numai cea economică,
and all the rest of it. socială ş.a.m.d.
   
32:14 Nationalism, Naţionalismul, care este, în
which is really realitate, un tribalism glorificat,
   
32:17 glorified tribalism, este cauza războaielor.
is the cause of war.  
   
32:20 Why can't we wipe that out? De ce nu putem elimina asta ?
It seems so reasonable.  
   
32:23   Pare să fie atât de raţional.
   
32:28 H: It seems reasonable - Pare să fie raţional, când
on a level like nationalism; ne referim la naţionalism,
   
32:32 people don't think fiindcă oamenii nu se cred Anglia.
they are England.  
   
32:35 K: Start from there. - Porniţi de la asta !
H: Okay. - Ok.
   
32:37 But then I have a patient, Dar, apoi, am un pacient,
and he does think that he is married care se crede căsătorit.
   
32:42   - Ce anume ?
  - Că este căsătorit.
   
32:45 and that it is his wife. Şi că ea este soţia sa.
K: Yes.  
   
32:47 Of course, - Desigur că e soţia sa.
it is his wife.  
   
32:50 H: Well, isn't that the same action - Ei bine, nu e vorba de acelaşi lucru ?
that you are talking about? - Nu, nu.
   
32:53 K: No, no.  
   
32:56 Sir, just let's go - Domnule, haideţi să o luăm mai lent.
into it slowly. - Ok.
   
32:59 H: Okay.  
   
33:02 K: Why do I want to identify myself - De ce aş vrea să mă identific, pe
with something greater? mine însumi, cu ceva mai măreţ ?
   
33:10 Like nationalism, like god. - Fiindcă nu-mi e deajuns.
  - Ca naţionalismul, ca Dumnezeu.
   
33:14 H: Because I don't feel sufficient. - Nu mă simt împlinit !
K: Which means what?  
   
33:16   - Care ce înseamnă ?
   
33:18 H: Insecure. - Nesigur, îngrijorat.
  - Nesigur, neîmplinit, singur...
   
33:19 K: Insecure, insufficient, izolat.
lonely, isolated.  
   
33:27   Am clădit un zid în jurul meu.
   
33:28 I have built a wall round myself. - Da.
H: Yes.  
   
33:31 K: So, all this is making me - Deci, toate acestea mă fac...
desperately lonely.  
   
33:35   disperat de singur.
   
33:38 And out of that conscious Şi, plecând de la acea singurătate,
or unconscious loneliness conştientă sau subconştientă,
   
33:42 I identify with god, mă identific cu Dumnezeu,
with the nation, with Mussolini cu naţiunea cu...
   
33:46   Mussolini sau Hitler sau...
   
33:47 - it doesn't matter - Hitler, orice dascăl religios.
or any religious teacher.  
   
33:52 H: Okay. Or I get married, I have - Sau mă căsătoresc, îmi iau o
a job, I make a place for myself. slujbă, îmi fac un rost în lume.
   
33:56 K: Yes. - Da.
H: And that's all also identification.  
   
33:57   - Şi asta înseamnă tot identificare ?
  - Da.
   
33:59 K: Yes. Why do we want De ce vrem să ne identificăm
to identify with something? cu ceva anume ?
   
34:05 No, the basic question is too, Nu, de fapt o întrebare esenţială este şi:
why do we want roots? "De ce ne dorim rădăcini ?"
   
34:10 H: To belong. - Ca să ne integrăm.
K: To belong, - Să ne integrăm.
   
34:14 which is also implied to become. Ceea ce implică, de
H: Yes. asemenea, să te împlineşti.
   
34:18   - Da.
   
34:21 K: So, this whole - Deci e vorba de acest
process of becoming, întreg proces al devenirii.
   
34:25 from childhood, Din copilărie...
   
34:27 I am asked to become, mi se cere să devin,
become, become. să devin, să devin.
   
34:31 From the priest to the bishop, De la preot la episcop şi
the bishop to the cardinal, de la episcop la cardinal,
   
34:35 the cardinal to the pope. de la cardinal la papă.
   
34:37 And in the business world Şi lumea afacerilor este la fel.
it is the same.  
   
34:40 In the spiritual world Şi lumea spirituală
it is the same. este exact la fel.
   
34:45 I am this, Sunt asta, dar trebuie
but I must become that. să devin aia !
   
34:48 H: Okay, what I am - Ok, ceea ce sunt nu-i suficient.
is not sufficient.  
   
34:50 K: Why do we want to become? - De ce vrem să avansăm, ce
What is it that is becoming? înseamnă această devenire ?
   
34:56   Nu ştiu.
   
35:01 S: Any obvious reason - Ei bine...
for wanting to become  
   
35:04 is a feeling motivul evident al dorinţei de a
of insufficiency, avansa este sentimentul neîmplinirii,
   
35:06 inadequacy, in the state al insuficienţei stării prezente.
that we are.  
   
35:08 And one of the reasons for this is Şi unul dintre motive este că...
that we live in an imperfect world,  
   
35:11   trăim într-o lume imperfectă,
   
35:14 our relations with other people relaţiile noastre cu alţi
are imperfect. oameni sunt imperfecte.
   
35:18 We are not content for a variety Nu suntem mulţumiţi, din diverse
of reasons with the way we are. motive, cu starea actuală.
   
35:21 So the way out of that Deci calea de scăpare din asta,
seems to become something else. pare a fi să devii altceva.
   
35:24 K: Yes. That means - Da, deci de ce nu...
escaping from 'what is.'  
   
35:30 S: Yes. But it may seem Vedeţi, asta înseamnă să
'what is' is something scapi din starea de fapt.
   
35:32 we have a need - Da, dar se pare că starea actuală
to escape from, e ceva din care trebuie să scăpăm,
   
35:34 because there is e ceva rău în ea.
something wrong with it.  
   
35:36 K: All right. Take the usual - Corect, haideţi să
experience. I am violent, analizăm experienţa uzuală.
   
35:40 and I have invented Sunt violent şi am
non-violence. inventat non-violenţa.
   
35:44 Right? And I am trying Da ?
to become that.  
   
35:45   Şi încerc să devin astfel.
   
35:49   Şi am nevoie de ani de
  zile, ca să devin astfel.
   
35:50 I'll take years to become that. Între timp, rămân violent.
In the meantime I am violent.  
   
35:55 So, I have never escaped from Deci, n-am scăpat niciodată de
violence. It is just an invention. violenţă, ci e doar o invenţie.
   
36:00 S: Well, you are trying - Ei bine, încercaţi
to escape from it. să scăpaţi de ea.
   
36:04 You may escape - Poate scăpaţi, într-un final.
in the end. - Nu, nu vreau să scap.
   
36:06 K: No, I don't want to escape.  
I want to understand  
   
36:11 the nature of violence, Vreau să înţeleg natura
what is implied in it, violenţei, ce anume implică,
   
36:14 whether it is possible dacă este posibil să trăiesc o viaţă fără
to live a life nici un fel de manifestare violentă.
   
36:16 without any sense  
of violence.  
   
36:19 S: But what you are suggesting is a - Dar ceea ce sugeraţi e o metodă
more effective method of escaping. mai eficientă de a scăpa de ea.
   
36:22 You are not suggesting an Nu sugeraţi abandonul
abandoning the idea of escaping. ideii de a scăpa.
   
36:25 You are suggesting that  
the normal way of escaping,  
   
36:28 trying to become Sugeraţi că modul normal de a scăpa,
nonviolent, încercând să deveniţi non-violent,
   
36:30 is one way of doing it e un mod de-a o face,
which doesn't work. care nu este eficient.
   
36:32 Whereas if you do  
another method,  
   
36:34 where you actually look at Pe când, dacă abordaţi altă metodă,
the violence in a different way, analizând violenţa în mod diferit...
   
36:37 you can become non-violent. - ... deveniţi non-violent.
K: I am not escaping. - Dar nu scap de ea.
   
36:40 S: Well, you are - Ei bine, atunci vă schimbaţi.
changing then. - Nu.
   
36:42 K: No. I am violent. Sunt violent...
S: Yes.  
   
36:45 K: I want to see what is the - Da.
nature of violence, how it arises. - ... şi vreau să descopăr natura violenţei.
   
36:50 S: But for what purpose? - Cum de apare ?
  - Dar în ce scop ?
   
36:51 K: To see whether it is possible - Să văd dacă e posibil să
to be free of it completely. mă eliberez, complet, de ea.
   
36:55 S: But isn't that - Dar nu înseamnă să scapi de ea ?
a kind of escape from it? - Nu !
   
36:57 K: No. - Să te eliberezi de ceva ?
S: Being free of something... - Nu e o evadare !
   
36:59 K: ...is not an escape. - De ce nu ?
S: Why not? - Evitarea, fuga de ea...
   
37:01 K: Avoidance, running away, fly depărtarea de "ceea ce
away from 'what is' is an escape, este" este o evadare.
   
37:07 but to say, look, this is Dar să spui: "Uite, asta
what I am, let's look at it, sunt, hai să analizez...
   
37:11 let's observe what its content is. hai să observ care-i
That is not escape! este esenţa !",
   
37:14   asta nu e evadare.
   
37:16 S: Oh, I see, the distinction you - Aha, înţeleg că distincţia e
are making is that if you run away, că, dacă fugi, înseamnă evadare.
   
37:19 and escape in a normal sense În sens normal, înseamnă să fugi de
is running away from something, ceva, ca evadarea din închisoare
   
37:22 like escaping from prison, sau fuga de părinţi ş.a.m.d.
or one's parents, or whatever,  
   
37:26 but they still remain there. Dar ei tot rămân acolo.
What you are saying is that  
   
37:29 rather than escaping Ceea ce afirmaţi e că, mai degrabă,
from violence, decât să fugiţi de violenţă,
   
37:31 which leaves violence ceea ce lasă violenţa intactă, rămâne acolo
intact and still there, şi doar încercaţi să vă distanţaţi de ea,
   
37:34 and you try and distance  
yourself from it,  
   
37:36 you try to dissolve violence, încercaţi să dizolvaţi
or abolish it. violenţa sau să o aboliţi.
   
37:39 K: Dissolve. - Dizolvare.
S: Yes. - Da.
   
37:41 K: Not abolish it, dissolve. - Nu abolire, ci dizolvare !
S: All right. - Corect !
   
37:44 So this is different from escape, Deci asta diferă de evadare,
because you are trying  
   
37:46   fiindcă încercaţi, mai degrabă, să
  o dizolvaţi şi nu să fugiţi de ea.
   
37:47 to dissolve the thing - Da, domnule, să fugi este...
rather than run away from it.  
   
37:51 K: Running away is... Toată lumea fuge.
Everybody runs away.  
   
37:57 S: Well, it usually works, - Ei bine, de regulă merge,
to a limited extent. într-o oarecare măsură.
   
37:59 K: No. - Nu, e ca şi cum...
   
38:03 It's like running away from este ca şi cum aş fugi de
my agony by going to football. agonia mea mergând la fotbal.
   
38:08 I come back home, Revin acasă şi e tot acolo !
it is there!  
   
38:12 I don't want to go Nu vreau să mă duc la
to watch football, fotbal, dar vreau să...
   
38:15 but I want to see  
what violence is  
   
38:19 and see if it is possible văd ce este violenţa şi dacă este
to be completely free of it. posibil să mă eliberez, complet, de ea.
   
38:24 S: If I am in a very unpleasant - Dacă sunt într-o
society and I can escape from it societate foarte neplăcută,
   
38:28 by defecting, or leaving it pot scăpa de ea dezertând sau
and going to another one. părăsind-o, mergând în alta.
   
38:31 And this does in fact mean Şi asta înseamnă, de fapt,
I escape to some extent. că am scăpat, cumva.
   
38:34 K: Of course.  
   
38:36 S: So these are always partial answers Deci există, întotdeauna, răspunsuri
and they are partially effective. parţiale şi sunt parţial eficiente.
   
38:41 K: I don't want to - Nu vreau să fiu parţial violent.
be partially violent.  
   
38:44 Or partially Sau parţial eliberat de ea.
free from it.  
   
38:46 I want to find out if it is possible Vreau să aflu dacă este posibil
to totally end it. să-i pun capăt, complet.
   
38:52 That's not an escape, Asta nu e o evadare, ci înseamnă
that's putting my teeth into it. să-mi scot ghearele la ea.
   
38:56 S: Yes. But you have - Da.
to believe it is possible  
   
39:00 in order to put - Dar trebuie s-o credeţi posibilă pentru...
your teeth into it. - Nu ştiu, dacă nu investighez asta.
   
39:03 K: I don't know, Am afirmat, în opinia mea, cineva poate
I am going to investigate. trăi fără să manifeste violenţă.
   
39:05 I said, for me, I know Dar...
one can live without violence.  
   
39:13 But that may be a freak, that may ar putea fi vorba de
be a biological freak, and so on. un ciudat, de o...
   
39:19   ciudăţenie biologică ş.a.m.d.
   
39:20 But to discuss together, Dar, să discutăm
the four of us and see împreună, noi patru
   
39:24   şi să vedem dacă te poţi
  elibera de violenţă, complet,
   
39:25 if we could be free of violence înseamnă...
completely, means not escaping,  
   
39:31 not suppressing, nu să scapi de ea, nu s-o
not transcending it, reprimi, nu să-i transcenzi...
   
39:37 and see what şi să descoperi ce
is violence. anume este violenţa.
   
39:40 Violence is part of Violenţa este o componentă
imitation, conformity. a mimetismului...
   
39:43   a conformismului.
   
39:46 Right? Corect ?
   
39:47 Apart from physical hurts, Excluzând traumele fizice,
I am not talking about that. fiindcă nu la asta mă refer.
   
39:52 So, psychologically there is Deci, psihologic, există această
this constant comparing, comparaţie constantă...
   
39:58 that is part of hurt, fiindcă face parte din
part of violence. traumă, din violenţă.
   
40:02 So, can I live Deci, pot trăi fără comparaţie...
without comparison,  
   
40:07 when from childhood I have când, încă din copilărie, am fost
been trained to compare îndrumat să mă compar cu altcineva ?
   
40:10 myself with somebody?  
   
40:12 I am talking comparison, Când vorbesc de comparaţie, nu
not good cloth and bad cloth. mă refer la haine bune sau rele.
   
40:16 H: Right. Talking  
about comparing myself.  
   
40:19 K: Myself with you who are bright, - Vorbiţi de a mă compara pe mine însumi.
who are clever, - Pe mine însumi.
   
40:23 who have got publicity. Cu dumneavoastră, care sunteţi spiritual
  şi isteţ şi vi s-a făcut publicitate.
   
40:26 When you say a word Când spuneţi o vorbă,
the whole world listens. toată lumea vă ascultă.
   
40:29 And I can shout, Şi eu pot să strig, că
nobody cares. oricum nu-i pasă nimănui.
   
40:32 So, I want to be Deci, vreau să fiu
like you. ca dumneavoastră.
   
40:35 So, I am comparing constantly myself Deci mă compar, constant,
with something I think is greater. pe mine însumi,
   
40:39   cu cineva care cred eu
  că e mai grozav ca mine.
   
40:42 H: So, this is where becoming - Deci, de aici vine dorinţa
comes from, this comparison. de a deveni, din comparaţii.
   
40:45 K: That's just it. So, can I live - Exact aşa !
without comparison?  
   
40:46   Deci, pot trăi fără comparaţie ?
   
40:50 H: Doesn't that leave me - Dar asta nu mă lasă într-o
in an insufficient state? stare de neîmplinire ?
   
40:53 K: No. To live without - Nu.
comparison? No.  
   
40:54   - Să trăieşti fără comparaţie ?
  - Da.
   
40:57 H: Here I start off - Nu.
insufficient...  
   
41:00 K: You understand, sir? Am I dull - Atunci încep să mă simt neîmplinit...
because I compare myself with you, - Înţelegeţi domnule ?
   
41:04 who are bright? Sunt mărginit, fiindcă mă compar cu
H: Yes. dumneavoastră, care sunteţi strălucit ?
   
41:06 Yes, you are dull because - Da, sunteţi mărginit
you compare yourself. fiindcă vă comparaţi.
   
41:10 K: By comparing myself with you, Comparându-mă cu dumneavoastră,
who are bright, who are clever, care sunteţi strălucit şi deştept,
   
41:14 I become dull. I think I am dull. devin mărginit şi mă simt astfel.
H: Yes.  
   
41:17 K: But if I don't compare Dar, dacă nu mă compar,
I am what I am. sunt ceea ce sunt.
   
41:20 S: Well, you may not compare but I may - Poate că nu vă comparaţi,
compare. I may say, 'You are dull'. dar vă compar eu.
   
41:23   - Aş putea spune că sunteţi plictisitor.
  - Corect !
   
41:25 K: All right. I say, 'All right'. Eu spun corect, deşi afirmaţi
You say I am dull. I say, 'Am I?' că sunt plictisitor.
   
41:30 I want to know Sau spun "Chiar sunt ?",
what does it mean. fiindcă vreau să ştiu ce înseamnă.
   
41:32 Does it mean he is Asta înseamnă că el se
comparing himself with me, compară cu mine însumi ?
   
41:36 who is... El fiind - Mă înţelegeţi ? -
- you follow? o celebritate.
   
41:38 the reverse of it!  
   
41:39 S: Very frustrating, that. Yes. - E ceva foarte frustrant, da.
I mean, if one compared oneself  
   
41:44 with somebody and said, Adică, dacă cineva se compară cu
'You are dull', altul şi spune: "Sunteţi mărginit !",
   
41:47 and then they said, 'What does apoi el spune: "Ce înseamnă
dullness mean?' că sunt mărginit ?".
   
41:53 K: The other day, after one Mai deunăzi, după una dintre
of the talks in England conferinţele din Anglia,
   
41:57 a man came up to me and said, un om a venit la mine, spunând:
'Sir, you are a beautiful old man,  
   
42:01 but you are "Domnule sunteţi un bătrân minunat, dar
stuck in a rut'. v-aţi cam blocat într-o anume rutină !"
   
42:04 I said, 'Well,  
sir, perhaps, sir,  
   
42:07 I don't know, Am spus: "Ei bine, domnule,
we'll go into it'. nu ştiu, dar voi analiza."
   
42:08 So I went up to my room Aşa că m-am întors în cameră
and said, 'Am I?' şi mi-am spus: "Oare aşa e ?"
   
42:12 Because I don't want Fiindcă nu vreau să
to be stuck in a rut. I may be. mă blochez în rutină.
   
42:15   Poate că sunt.
   
42:17 So, I went into it very, very Aşa că am analizat, cu foarte
carefully, step by step, and found mare atenţie, pas cu pas...
   
42:23 what does a rut mean - to stick şi am înţeles ce înseamnă rutina, să rămâi
in a groove along a particular line. blocat pe o idee, într-un raţionament anume.
   
42:27 Maybe, so I watch it. Poate că eram, aşa
  că m-am analizat.
   
42:33 So, observation of a fact Deci, observarea unui fapt
is entirely different este complet diferită
   
42:38 from the escaping or de evitarea sau
the suppression of it. reprimarea unui fapt.
   
42:45 H: So, he says - Deci a spus că v-aţi blocat în rutină
you are stuck in a rut, şi aţi observat asta, fără comparaţie.
   
42:47 and you observe it, - Nu ştiam dacă sunt,
you don't compare. cumva, blocat în rutină.
   
42:50 K: I don't. Am I in a rut? Am analizat asta.
I look. I may be stuck in a rut,  
   
42:56 because I speak Sunt blocat într-o rutină, fiindcă
English. mă exprim în limba engleză.
   
43:00 I speak Italian Vorbesc şi italiana şi franceza.
and French.  
   
43:03 All right. Corect şi asta nu-i tot.
And that's not…  
   
43:05   Oare sunt, psihologic, lăuntric...
   
43:06 Am I psychologically, inwardly, blocat într-o fundătură...
caught in a groove, like a tram car?  
   
43:13   ca un vagon de tramvai ?
   
43:16 H: Just motivated by something - Motivat de ceva, pe
and not understanding it. care nu-l înţelegeţi.
   
43:19 K: No, am I? I don't know, I am going - Nu cunosc asta
to find out. I am going to watch. şi încerc să aflu.
   
43:23   Voi analiza.
   
43:24   Voi fi teribil de atent...
   
43:25 I am going to be terribly suspicios, alert.
attentive, sensitive, alert.  
   
43:32 H: Now, this requires that you are not - Asta înseamnă că nu aţi
reacting in the first place by saying reacţionat, de la început, spunând:
   
43:36 'No, that's horrible, I couldn't "Nu, e oribil; n-am cum
possibly be stuck in a rut'. să fiu sclavul rutinei."
   
43:39 K: I wouldn't. - N-aş face asta.
You may be telling the truth.  
   
43:41   Poate că spuneţi adevărul.
   
43:46   - Ei bine, să nu ai acea reacţie...
   
43:48   - Scuze, continuaţi !
   
43:50 H: To not have that reaction - ... să nu ai acea reacţie, înseamnă
you can't have that self there să nu aveţi acel ego, care spune:
   
43:53 that says, 'I am not the type Nu sunt genul de om
of person that is stuck in ruts'. care cade pradă rutinei.
   
43:56 K: I don't know. - Nu ştiu.
   
43:59 Sir, is there a learning Domnule, oare există o morală...
   
44:04 about oneself, în ce priveşte sinele propriu...
which is not...  
   
44:08   care nu este...
   
44:10 - this leads to something - asta conduce la altceva
else, I mustn't go into it - şi nu trebuie s-o fac -
   
44:13 which is not constant care nu este...
accumulation about myself?  
   
44:23 I don't know if I am o acumulare constantă de
making myself clear. cunoştinţe despre mine însumi ?
   
44:25 H: Yes. - Nu ştiu dacă m-am exprimat clar.
  - Da.
   
44:28 K: I observe myself. - Spuneţi că...
H: Yes. - Mă auto observ.
   
44:31 K: And I have learnt from Şi am aflat, din acea observare...
that observation something.  
   
44:36 And that something ceva anume.
is being accumulated  
   
44:39 all the time Şi acel ceva se acumulează
by watching. permanent, prin observare.
   
44:41 I think that is not Cred că aşa poţi învăţa
learning about yourself. despre tine însuţi.
   
44:44 H: Yes. It's being concerned with - Fiind îngrijorat de propria
what you think about yourself. opinie despre mine, însumi.
   
44:48 K: Yes, what you think - Da, ce crezi
about yourself, despre tine, însuţi,
   
44:51 what you have gathered ce cunoştinţe ai acumulat,
about yourself. în ceea ce te priveşte.
   
44:53 H: Yes. Este ceva precum
  albia unui râu...
   
44:57 K: Like a river that is flowing, trebuie s-o urmezi.
you have to follow it.  
   
45:03 That leads somewhere else. Dar asta conduce la
Let's get back. altceva; să revenim !
   
45:06 H: Maybe this is part of - Poate că face parte din
the question we are asking, problema în discuţie,
   
45:08 because we start with fiindcă am început întrebându-ne:
  "Cum de apare această dereglare ?"
   
45:10 how does this disorder occur. - Şi aţi spus...
K: Yes, sir, let's stick to that. - Da, să rămânem la asta !
   
45:15 H: It occurs because I have the image - Apare fiindcă am imaginea proprie a
of myself of someone who knows cuiva, care ştie că nu este sclavul rutinei.
   
45:19 he is not stuck in a rut. Nu-mi place să cred că
I don't like to think mă aflu într-o fundătură.
   
45:21 that I am stuck in a rut, Şi cineva spune: "Ba sunteţi !"
and somebody says, 'Yes, you are.'  
   
45:25 K: But you may be. - Şi ai putea fi !
  - Da.
   
45:27 H: Yes. I have to be  
open to looking, to see.  
   
45:30 K: Yes, to observe. - Trebuie să rămân deschis analizei.
  - Da, observaţiei.
   
45:32 S: But then what about - Dar cum rămâne cu
this approach: această abordare:
   
45:34 somebody says Cineva afirmă că mă
I am stuck in a rut, aflu într-o fundătură,
   
45:37 I look at myself and think, mă analizez singur şi gândesc:
'Yes, I am stuck in a rut' "Da, m-am blocat în rutină !"
   
45:41 and then I can respond by thinking, Şi apoi aş putea răspunde:
what's wrong with that? "Ei bine, ce-i rău în asta ?"
   
45:44 Everyone is stuck in a rut. - Toţi suntem blocaţi.
K: Sir, that's just blind. - Asta înseamnă să fii orb, domnule.
   
45:47 S: No, you accept the fact, - Nu, acceptaţi faptul şi apoi gândiţi:
but then you think, "De ce aş face ceva în acest sens ?"
   
45:51 'Why should I do  
anything about it?'  
   
45:53 What's wrong with that Ce-ar fi rău în abordarea asta ?
as an approach?  
   
45:55 K: Like a man stuck - Fiindcă aţi fi un om
as a Hindu, he is stuck. blocat, ca un hindus.
   
45:59 He is then E blocat şi, ca atare, contribuie
contributing to war. la starea de conflict.
   
46:03 S: I may say, well, I am stuck - Ei bine, aş putea accepta că sunt
in a rut, but so is everybody, pradă rutinei, dar aşa sunt toţi.
   
46:07 it is the nature of humanity Este în natura umană
to be stuck in ruts. să fii sclavul rutinei.
   
46:10 K: You see, that's it, you go off, - Vedeţi, vă depărtaţi de subiect,
that is the nature of humanity. spunând că este în natura umană.
   
46:14 But I question that. - Da.
  - Dar eu contest asta !
   
46:17 If you say that is Dacă dumneavoastră afirmaţi
the nature of humanity, că este în natura umană,
   
46:19 let's change it, atunci s-o schimbăm, pentru
for god's sake! numele lui Dumnezeu !
   
46:22 S: But you may believe - Dar ai putea crede
it is unchangeable. că este imuabilă.
   
46:25 What reason have I for believing Vedeţi, ce motiv aş putea avea,
that we can change it? ca să cred că poate fi schimbată ?
   
46:28 I may think that Aş putea crede că sunt sclavul rutinei,
I am stuck in a rut, ca dumneavoastră şi oricare altul.
   
46:29 so are you,  
so is everybody else.  
   
46:31 And anyone who thinks they are not Şi oricine crede că nu
is deceiving themselves. este, se autoiluzionează.
   
46:34 K: It's cheating themselves. - Se păcălesc singuri ?
I may cheat, so I begin to enquire - Da.
   
46:36   - S-ar putea, dar atunci aş începe
  să mă întreb, dacă nu mă păcălesc.
   
46:38 - am I cheating myself? I want Vreau să fiu foarte
to be very honest about it. cinstit, în acest sens.
   
46:43 I don't want to cheat, Nu vreau să mă păcălesc
I don't want to be a hypocrite. singur, să fiu un ipocrit.
   
46:46 S: You may not be a hypocrite, - Poate nu sunteţi ipocrit şi aţi putea
you may think, 'I am stuck in a rut', crede că eu sunt sclavul rutinei
   
46:49 and you may be şi aţi putea fi pesimist.
a pessimist.  
   
46:51 The alternative to being Vedeţi, alternativa la
a hypocrite is a pessimist. ipocrit este pesimistul.
   
46:54 K: No, I am neither a - Nu, nu sunt nici
pessimist nor an optimist. pesimist, nici optimist.
   
46:57 I say, 'Look, am Ci doar mă întreb:
I stuck in a rut?' "Oare sunt sclavul rutinei ?"
   
47:01 I watch all day. Mă analizez continuu.
   
47:04 S: And you perhaps conclude, 'Yes'. - Şi poate concluzionaţi
But then you can take că sunteţi.
   
47:07   Dar, apoi, puteţi aborda
  cauza pesimistului,
   
47:08 the pessimistic cause and say, spunând: "Da, sunt
'Yes, I am, but so what?' şi ce-i cu asta ?"
   
47:14 K: If you prefer that - Dacă preferaţi acel mod
way of living, go ahead. de a trăi, nu aveţi decât.
   
47:18 But I don't want Dar eu nu vreau să trăiesc astfel.
to live that way.  
   
47:22 H: Well, the person - Ei bine, persoana
who comes into therapy care vine la terapeut
   
47:25 usually comes with both sides vine, de regulă, prezentând
going on at the same time. ambele aspecte, simultan.
   
47:28 He says that I have this problem Spune că...
which I want to be free of,  
   
47:30   "Am această problemă, de
  care vreau să mă eliberez,
   
47:33 I don't want to be stuck in a rut; nu vreau să devin
on the other hand, sclavul rutinei !"
   
47:35   Pe de altă parte, când ajunge
  să se confrunte cu asta,
   
47:36 when it gets down to really nu prea doreşte să
looking at that, he doesn't want analizeze acest fapt,
   
47:39 to look at it either, fiindcă devine neplăcut.
because it becomes uncomfortable.  
   
47:43 K: Of course. So, to come back - Desigur.
to your original question,  
   
47:46   Deci, revenind la problema
  noastră originală:
   
47:50 the world is in disorder, lumea se află în dezordine...
human beings are in disorder,  
   
47:53   fiinţele umane se
  află în dezordine...
   
47:57 and we described şi am descris ce înţelegem
what is disorder. prin dezordine.
   
48:00 And is there a possibility Şi există posibilitatea
to live free from disorder? de a trăi...
   
48:06   eliberat din dezordine ?
   
48:07 That is the real Aceasta este întrebarea
basic question. fundamentală !
   
48:14 We said as long as there is Noi afirmăm că, atât timp cât se manifestă
this divisive process of life acest proces de dezbinare în viaţă...
   
48:21 - I am a Hindu, eu sunt hindus,
you are an Arab, dumneata eşti arab...
   
48:25 I am a Buddhist, eu sunt budist,
you are a Muslim, dumneata eşti musulman,
   
48:27 I am British, eu sunt britanic, dumneata
you are an Argentine - eşti argentinian ş.a.m.d.,
   
48:31 there must be trebuie să existe
conflict, war. conflict şi război.
   
48:35 My son is going Fiul meu e pe cale de-a fi
to be killed, for what? ucis şi pentru ce anume ?
   
48:39 H: For as long as I identify - Cât timp mă identific,
on a personal level with my job, la nivel personal,
   
48:42 or with my family, and so on, cu slujba mea sau cu familia
there will be pain. mea ş.a.m.d., va exista durere.
   
48:46 K: Of course. - Fireşte.
H: It is the same process. - E acelaşi proces.
   
48:48 K: So, is it possible to have, without - Deci este posibil să ai
identification, responsibility? responsabilitate, fără identificare ?
   
48:56 H: If I am not identified - Dacă nu mă identific,
will I even go to work? nici nu mă duc la muncă.
   
48:59 K: But I am responsible - Da, dar am o responsabilitate faţă
for the lady whom I am married. de femeia cu care m-am căsătorit.
   
49:08 Responsible in the sense that I Responsabil...
have to look after her, care for her,  
   
49:10   în sensul că trebuie să am
  grijă de ea şi ea de mine.
   
49:13 and she has to care for me. Fiindcă responsabilitatea
Responsibility means order. înseamnă ordine !
   
49:20 But we have become Dar am devenit total
totally irresponsible iresponsabili...
   
49:24 by isolating ourselves izolându-ne, pe noi înşine, în
- British, French. britanici, francezi ş.a.m.d.
   
49:27 H: We handle the problem of - Facem faţă problemei
responsibility by developing a rut responsabilităţii
   
49:31 that we can work in. dezvoltând o rutină în
K: Yes. That's it. care ne putem integra.
   
49:33 H: And staying - Da, asta este !
inside that. - Şi rămânem în ea.
   
49:40 K: If I see the fact - Dacă ne-am da seama de faptul că
that responsibility is order responsabilitatea înseamnă ordine...
   
49:47 - I am responsible to am fi responsabili să menţinem
keep this house clean - curată această casă...
   
49:53 but as we all live on this earth, fiindcă trăim, cu toţii, pe
it is our earth, not British earth, acest Pământ, al nostru,
   
49:57 and French earth, and German earth, nu al britanicilor sau
it is our earth to live on. francezilor sau germanilor,
   
50:00   ci este Pământul
  nostru, pe care trăim.
   
50:06 And we have Şi suntem dezbinaţi între noi.
divided ourselves,  
   
50:10 because in this division Fiindcă, această dezbinare, noi
we think there is security. credem că ne oferă siguranţă.
   
50:14 H: There is stability - Stabilitate şi siguranţă.
and security. - Siguranţă.
   
50:16 K: Security. Which is Cât timp nu există
no security at all. deloc siguranţă !
   
50:21 H: Well, it isn't clear, we have got - Ei bine, nu e clar şi trebuie
to go slow, because să nu ne pripim fiindcă...
   
50:24 I think that my job is security, eu cred că slujba mea
I think that my family is security. îmi conferă siguranţă,
   
50:26   cred că familia mea
  îmi conferă siguranţă.
   
50:29 K: You may lose it. - Le-ai putea pierde.
   
50:31 H: That problem - Se tot ridică acea problemă.
keeps coming up.  
   
50:32 K: There is great unemployment - Şomajul din America şi Anglia...
in America and in England,  
   
50:37 three million people sunt trei milioane
unemployed in England. de şomeri în Anglia.
   
50:39 H: Or maybe I could get by - Poate că m-aş descurca
without my job, but I need to think fără slujba mea,
   
50:42 that I have some dar trebuie să cred că
self respect. am ceva respect de sine.
   
50:45 K: What do you - Trebuie...
mean, self respect? - Cum adică respect de sine ?
   
50:47 H: What I am trying to say - Ei bine, încerc să spun că există
is that there is some place anumite domenii în care mă identific.
   
50:50 at which I put  
an identification.  
   
50:52 K: Why should I want to identify - De ce aş vrea să mă
with anything, sir? identific cu orice, domnule ?
   
50:58 That makes Ceva care înseamnă
immediate isolation. izolare imediată.
   
51:04 H: For stability's sake. - De dragul stabilităţii.
   
51:08 K: Does isolation - Izolarea conduce,
bring about stability? oare, la stabilitate ?
   
51:12 H: It gives one a sense of - Îi dă cuiva senzaţia de
something hard and firm. ceva consistent şi ferm.
   
51:15 K: Does it? Has it? - Şi chiar există ?
   
51:24 We have had for the last Am avut...
five thousand years  
   
51:30 nearly five thousands wars. în ultimii cinci mii de ani,
Is that stability? aproape cinci mii de războaie.
   
51:34 H: No. - Asta înseamnă stabilitate ?
  - Nu.
   
51:35 K: Why don't we accept... De ce nu acceptăm - ei bine,
  n-am să abordez chiar tot.
   
51:37 I won't go into all that. Ce anume nu-i în regulă cu noi ?
What is wrong with us?  
   
51:41 H: Well, why don't we see this thing? - Ei bine, de ce nu vedem asta ?
You are saying that  
   
51:44 the root of the problem is Afirmaţi că rădăcina problemei este
that I continue to identify că mă tot identific cu câte un lucru.
   
51:47 with one thing after another,  
if one doesn't work I just find  
   
51:50 something else. Dacă unul nu merge, caut altul
I don't stop identifying. şi nu mă opresc să mă identific.
   
51:52 K: Yes, sir, - Da, domnule şi asta
which breeds isolation. conduce la izolare.
   
51:56 H: But in your example about the - Dar, în exemplu dumneavoastră,
person that is stuck in a rut, cu persoana pradă rutinei,
   
52:01 you say, 'I don't have to identify, afirmaţi că nu trebuie
I can just step back să mă identific.
   
52:04 and look at this thing, Pot, pur şi simplu, să mă opresc şi
and see if it is true'. să analizez validitatea acestui fapt.
   
52:07 K: Yes. - Da.
   
52:08 H: So, you are suggesting - Deci, dumneavoastră
that there is something sugeraţi că există ceva,
   
52:10 that is not identified, ce nu înseamnă identificare,
something that is free to look. înseamnă că poate fi analizat.
   
52:15 K: No. This leads - Nu, asta conduce la altceva.
to something else.  
   
52:18 Why do I want De ce aş vrea să mă
to identify myself? identific, pe mine însumi ?
   
52:22 Probably, basically, Probabil că, în esenţă, din
the desire to be secure, dorinţa de siguranţă...
   
52:29 to be safe, să fiu apărat, să
to be protected. fiu protejat să...
   
52:33 And that sense Şi acel sentiment
gives me strength. îmi conferă putere.
   
52:37 H: Strength, and - Tărie şi scop şi direcţie.
purpose, direction.  
   
52:40 K: It gives me strength. - Îmi conferă tărie.
H: Yes. - Da.
   
52:43 S: But this is a biological fact. - Dar aceasta este o realitate
It is not merely an illusion. biologică, nu este doar o iluzie.
   
52:47 And if we again, to come back to Şi, dacă revenim la regnul animal,
the animal kingdom, we see it there  
   
52:51 - deer go round in flocks, birds observăm acolo că cerbii se adună
have flocks, bees have hives în turme, păsările în stoluri,
   
52:56 and they are identified with albinele au stupi şi se identifică
the hive in which they work. cu stupul în care lucrează.
   
52:58 K: But bees don't kill themselves, - Dar albinele nu se
species don't kill themselves. omoară între ele.
   
53:04 S: Well, they kill other, they kill Aceste specii nu se
other bees that invade their hive. omoară între ele.
   
53:08 They don't commit suicide. - Ei bine, ucid alte albine
They kill others. care le invadează stupul.
   
53:10 K: But we are! - Nu se sinucid, dar ucid alte albine.
  - Dar noi o facem.
   
53:12 S: Yes and no, bees do fight other - Ei bine, da şi nu.
bees that come into the hive.  
   
53:14   Adică albinele se luptă cu
  cele care le invadează stupul.
   
53:16 K: Of course. Yes, I know, - Ştiu asta, am crescut albine.
I've raised bees, I know.  
   
53:19 S: So, we see even in the animal - Deci...
kingdom this identification  
   
53:21   observăm, chiar şi în
  regatul animalelor,
   
53:25 with the group, această identificare cu grupul,
in the social animals, la animalele sociabile.
   
53:27 and many social animals, - Da, staţi puţin,
and we are social animals. fiindcă sunt de acord.
   
53:29 K: Just a minute. - Oare noi, identificându-ne
Agree. cu India...
   
53:32 Are we by identifying sau China sau Germania...
ourselves with India,  
   
53:36 or China, or Germany, obţinem siguranţă prin asta ?
is that giving us security?  
   
53:43 S: To a limited extent it is. - Într-o măsură limitată, da.
K: A limited extent. - Limitată.
   
53:45 S: And by identifying ourselves - Şi o obţinem şi identificându-ne
with our families does, cu familiile noastre.
   
53:48 because this whole question Fiindcă această întreagă
of responsibility problemă a responsabilităţii
   
53:51 seems closely pare să fie legată,
linked to it. îndeaproape, de ea.
   
53:53 If I identify myself Dacă mă identific, eu
with my family, însumi, cu familia mea,
   
53:57 feel duties towards them, mă simt dator faţă de ei ş.a.m.d.
protect - if my sister's insulted,  
   
54:01 I rush to her defence, and make Protejându-mi sora, am sărit în ajutorul
a big fuss about it, and threaten, ei şi am făcut mare caz din asta.
   
54:05 if not actually kill, the people - Am ameninţat că omor oamenii...
who insulted her. - Din fericire, noi n-avem surori.
   
54:07 K: We have no sisters. - Da, din fericire !
S: Yes, fortunately not. - Deci am scăpat de asta.
   
54:13 S: So, if I protect members - Deci, dacă îmi protejez
of my family and defend, membrii de familie
   
54:19 rush to their defence, şi sar în apărarea lor,
so an insult to them  
   
54:21 or an attack on them is an insult deci insultarea sau atacul lor
to me, so I rush to their defence. este o ofensă adusă mie şi îi apăr,
   
54:24 K: Of course.  
   
54:25 S: There is a reciprocal există o obligaţie
obligation on their part, reciprocă în asta.
   
54:27 if I fall ill or sick they'll Dacă mă îmbolnăvesc, mă
feed me and look after me, hrănesc şi au grijă de mine.
   
54:31 if I get arrested by Dacă mă arestează poliţia, caută să
the police they will try mă scape din închisoare ş.a.m.d.
   
54:33 and get me out  
of prison, and so on.  
   
54:35 So, it does give me a kind of Deci îmi conferă o oarecare
security, it actually works. siguranţă şi, de fapt, chiar merge.
   
54:37 K: Of course. - Desigur.
   
54:39 S: And that is a very good reason - E un motiv foarte bun,
for doing it, for most people. ca s-o faci pentru ei.
   
54:41 K: But stretch it further from - Dar, extrapolând asta...
the family, to the community,  
   
54:46 from the community to de la familie la comunitate, de
the nation, and so on, la comunitate la naţiune ş.a.m.d.,
   
54:48 that is a vast devine un proces,
process of isolating. amplu, de izolare.
   
54:54 You are English, I am German, Dumneavoastră sunteţi
and we are at each other's throat. englez, eu sunt german
   
54:57   şi sărim unul la gâtul celuilalt.
   
54:59 And I say, for god's sake, Şi afirm, pentru numele lui
this is so damn stupid! Dumnezeu, că e ceva stupid !
   
55:04 S: Well, it is not entirely - Nu e chiar stupid, fiindcă
stupid because it works merge, într-o oarecare măsură.
   
55:07 to a certain extent.  
K: This is most impractical.  
   
55:09 It may work, but it's impractical, - Ar putea funcţiona, dar nu este
it is killing each other. practic, fiindcă se ucid între ei.
   
55:14 S: But we haven't killed each other - Dar nu ne-am omorât încă.
yet, there are more human beings  
   
55:16 than there have ever been before. Există mai multe fiinţe
So the system so far umane ca niciodată.
   
55:20 has gone to the point where we Deci, sistemul, până acum, s-a
are far from killing each other, depărtat de uciderea reciprocă.
   
55:23 we have actually got to  
the point where we have got  
   
55:25 a bigger population than Am ajuns, de fapt, la o populaţia
the world has ever seen. mondială mai mare ca oricând, în trecut.
   
55:29 So, the system works only Deci sistemul funcţionează chiar
too well, for some reason. prea bine, dintr-un anume motiv.
   
55:33 K: So, you propose - Deci, propuneţi să-i omorâm pe toţi ?
war to kill them off? - Nu.
   
55:37 S: No!  
   
55:40 But there is some aspect of it Dar anumite aspecte
that does work, and some security ale lui funcţionează
   
55:44 that is genuine that şi aceste lucruri conferă o
these things confer. siguranţă, oarecum reală.
   
55:46 K: Yes, sir. At a certain - Da, domnule.
level, identification  
   
55:51 has a certain importance. La un anumit nivel, identificarea
Right? are o anumită importanţă.
   
55:53 But at a higher level, Dar...
   
55:55   la un nivel superior, dacă
  îi puteţi spune superior,
   
55:56 if you can call it higher, devine periculoasă.
it becomes dangerous.  
   
56:00 That's all we are saying. Asta afirm.
   
56:02 Of course, if you are my brother Desigur, dacă mi-aţi fi frate,
you look after me. aţi avea grijă de mine.
   
56:08 B: It is very hard - Este foarte greu
to draw the line, să tragi o linie !
   
56:10 you see, that După cum vedeţi,
starts spreading out. asta se răspândeşte.
   
56:13 K: That's right, spreading out. - Corect, se răspândeşte.
B: You know, it slips.  
   
56:15   - Ne scapă din mână.
   
56:16 K: That's is what - De aceea mă tot opun.
I am so objecting to.  
   
56:19 S: But you see, the question is - Dar, vedeţi, problema
where do you draw the line, este unde trageţi linia ?
   
56:21 because if you are my brother,  
then you have the tribal,  
   
56:24 the clan, or in India, Fiindcă, dacă mi-aţi fi frate, intervine
the caste. tribul, clanul sau casta, în India.
   
56:26 K: That's it. Extend it. - Corect, se tot extinde !
   
56:28 And then we say, Şi apoi spunem: sunt argentinian,
'I am Argentine, tu eşti britanic, el e francez
   
56:32 you are British, he's French',  
   
56:35 economically, socially, culturally, şi, economic, social şi cultural,
we are murdering each other. ne ucidem unii pe alţii.
   
56:39 And I say, Şi eu spun că e o nebunie totală !
that is so insane!  
   
56:44 S: But where do you - Dar unde tragi linia ?
draw the line?  
   
56:46 If you say the nation state is wrong, Dacă spui că naţiunea-stat e ceva greşit,
then what is wrong with the tribe atunci ce e greşit cu tribul şi casta ?
   
56:49 or the caste, then you have Şi ai conflicte între ele.
got conflict between those.  
   
56:53 We've got conflict between families. - Nu aş trage o linie.
K: I wouldn't draw the line.  
   
56:55 I say, I am responsible Aş spune că sunt responsabil,
as a human being ca fiinţă umană...
   
56:59 for what is happening pentru ceea ce se
in the world, întâmplă în lume...
   
57:03 because I am a human. fiindcă sunt om.
   
57:06 And so what is happening in the Şi, ca atare, ceea ce se întâmplă în
world is this terrible division, lume este această dezbinare teribilă.
   
57:10 and I won't be a Hindu, Şi nu vreau să fiu un hindus,
   
57:12 I won't be a Catholic, nu vreau să fiu catolic,
Protestant, Buddhist - nothing. protestant, budist - nimic !
   
57:18 If there were a hundred people Ai o sută sau o mie de astfel de
or a thousand people like that oameni şi vor începe să acţioneze.
   
57:21 they would begin  
to do something.  
   
57:26 H: So you are saying that - Deci afirmaţi că problema
the problem comes up, apare, fiindcă am confundat...
   
57:28 because I mistake siguranţa mea locală,
my local security,  
   
57:32 I think that it rests cu ceva care cred că rezidă
in some local identification. într-o anume identificare locală.
   
57:35 K: Yes, sir, - Care înseamnă izolare.
which is isolation.  
   
57:39 And therefore in isolation Şi, ca atare, în izolare
there is no security. nu există siguranţă...
   
57:45 And therefore şi, ca atare, nu există ordine.
there is no order.