Krishnamurti Subtitles

Nevoia de securitate

Ojai - 17 April 1982

Discussion with Scientists 30:05 The Nature of the Mind NATURA MINŢII
   
0:16 Part Three PARTEA a III-a
  Nevoia de securitate
   
0:19 The Need for Security  
   
0:29 This is one of a series of Acesta este unul dintr-o
dialogues between J Krishnamurti, serie de dialoguri,
   
0:33 David Bohm, Rupert între J. Krishnamurti, David Bohm,
Sheldrake, and John Hidley. Rupert Sheldrake şi John Hidley.
   
0:37 The purpose of these discussions Scopul acestor discuţii este de a explora
is to explore essential questions problemele esenţiale ale minţii:
   
0:40 about the mind, what is Ce anume este
psychological disorder, dereglarea psihologică
   
0:44 and what is required for şi ce anume este necesar unei
fundamental psychological change. schimbări psihologice fundamentale ?
   
0:49 J Krishnamurti is a religious J. Krishnamurti este un filozof
philosopher, author, and educator, religios, scriitor şi educator,
   
0:53 who has written and given lectures care a scris şi ţinut prezentări, pe
on these subjects for many years. aceste subiecte, timp de mulţi ani.
   
0:57 He has founded elementary El a fondat şcoli elementare şi
and secondary schools secundare în SUA, Anglia şi India.
   
0:59 in the United States,  
England, and India.  
   
1:02 David Bohm is professor David Bohm este profesor
of theoretical physics de fizică teoretică
   
1:06 at Birkbeck College, la Facultatea Birkbeck,
London University in England. Universitatea din Londra, Anglia.
   
1:10 He has written numerous books A scris numeroase cărţi în domeniul fizicii
concerning theoretical physics teoretice şi al naturii conştiinţei.
   
1:13 and the nature  
of consciousness.  
   
1:15 Professor Bohm and Profesor Bohm şi d-l Krishnamurti au mai
Mr. Krishnamurti dialogat anterior, pe multe subiecte.
   
1:17 have held previous  
dialogues on many subjects.  
   
1:20 Rupert Sheldrake is a biologist, Rupert Sheldrake este un biolog,
whose recently published book a cărui carte, publicată recent,
   
1:24 proposes that learning in susţine că învăţatul, de către
some members of a species unii membri ai unei specii,
   
1:27 affects the afectează specia, în întregime.
species as a whole.  
   
1:30 Dr. Sheldrake is presently Dr. Sheldrake este, în prezent, fiziolog
consulting plant physiologist specializat în cultura plantelor,
   
1:34 to the International la International Crops Research
Crops Research Institute Institute din Hyderabad, India.
   
1:36 in Hyderabad, India.  
   
1:38 John Hidley is a psychiatrist John Hidley este un psihiatru,
in private practice, cu cabinet particular,
   
1:41 who has been associated care a colaborat cu şcoala Krishnamurti
with the Krishnamurti school din Ojai, California, în ultimii şase ani.
   
1:44 in Ojai, California  
for the past six years.  
   
1:47 In the first two dialogues În primele două dialoguri
consideration has been given au fost făcute aprecieri
   
1:50 to the process of ale procesului de
self identification. auto identificare.
   
1:53 A range of subjects has been O serie de subiecte au fost
related to this process corelate acestui proces,
   
1:57 including the problem incluzând problema suferinţei,
of suffering,  
   
1:59 the role of thinking rolul gândirii şi al memoriei,
and memory,  
   
2:01 images, and the uniqueness al imaginilor şi al unicităţii
or commonality of consciousness. sau similitudinilor conştiinţei.
   
2:06 Can these processes be observed, Oare aceste procese
and what is the relationship pot fi observate
   
2:09 of observation to order, şi care este relaţia dintre observaţie şi
responsibility and change? ordine, responsabilitate şi schimbare ?
   
2:14 Today's discussion Discuţia de astăzi se
focuses on the question: focalizează pe problema:
   
2:17 is there such a thing as Oare există ceva ce se poate numi
absolute psychological security? "siguranţă psihologică absolută" ?
   
2:21 H: We would like to talk about - Am vrea să discutăm problema:
the question of whether there is  
   
2:24   Oare există o siguranţă profundă ?
   
2:26 a deep security, whether Oare ego-ul poate fi anulat ?
the self can be dissolved.  
   
2:32 You have suggested that Aţi sugerat că ...
   
2:36 if that's possible, dacă e posibil, atunci problemele cu care
then the problems individul vine la cabinet, problemele...
   
2:38 that the individual brings  
to the office, the problems...  
   
2:41 K: Sir, why do we seek security, - Domnule, de ce căutăm siguranţă,
apart from physical? exceptând-o pe cea fizică ?
   
2:48 Apart from terrestrial Cu excepţia
security, siguranţei pământeşti,
   
2:53 why do we want de ce dorim securitate ?
security?  
   
2:55 H: Well, we know moments - Ei bine, cunoaştem
of peace and happiness, momente de pace şi fericire
   
2:57 and we want to stabilise şi le dorim stabile şi permanente.
that and hold that.  
   
3:00   - Atunci...
   
3:02 K: Then that acestea devin amintiri.
becomes a memory.  
   
3:05 H: Yes. - Da.
K: Not actual security. - Dar nu siguranţă efectivă.
   
3:09 A memory that one day Amintirea că într-o
you were happy, zi eram fericiţi...
   
3:14 and I wish one could şi că am vrea să redevenim astfel.
go back to it.  
   
3:18 Or you project an idea and Sau proiectezi o idee şi o speranţă
a hope someday to achieve it. de-a o atinge într-o bună zi.
   
3:23 But why is it that human beings, Dar, de ce fiinţele umane, probabil
probably throughout the world, din întreaga lume, caută siguranţă ?
   
3:28 seek security? What Care este...
is the raison d'être,  
   
3:32   raţiunea de a fi, adică...
   
3:33 if I may put it, necesitatea securităţii ?
the demand for security?  
   
3:37 What makes people ask Ce-i face pe oameni să
for security, psychologically? solicite siguranţă ?
   
3:40   Psihologic vorbind.
   
3:44 H: Well, they're occupied, - Ei bine, sunt ocupaţi, sunt
they're filled with their problems. copleşiţi de problemele lor.
   
3:52 There's the feeling that Există sentimentul că, dacă
if I can solve the problem, pot rezolva problema,
   
3:55 if I can find out what dacă pot afla care este
the right answer is, if... răspunsul corect, dacă...
   
3:58 K: That's not - Asta nu este siguranţă,
security, surely. cu certitudine.
   
4:04 There is great Există o mare incertitudine...
uncertainty,  
   
4:10 great sense of emptiness un amplu sentiment al...
in oneself, loneliness.  
   
4:12   deşertăciunii interioare,
   
4:15   al singurătăţii.
   
4:17 Really, loneliness Cu adevărat, singurătatea este...
- let's take that for an example.  
   
4:21 H: OK. Haideţi să luăm
  asta ca exemplu !
   
4:23 K: I may be married, I may have Poate că sunt căsătorit,
children, and all the rest of it, am copii ş.a.m.d.,
   
4:27 but I still feel dar tot mă simt...
isolated, lonely.  
   
4:30   izolat şi singur.
   
4:33 And it's frightening, Şi este terifiant...
depressing,  
   
4:36   deprimant...
   
4:37 and I realise şi îmi dau seama că mă...
it is isolating.  
   
4:41   izolează.
   
4:43 After all, loneliness is Până la urmă, singurătatea
the essence of isolation, este esenţa izolării,
   
4:47 in which I have no în care nu am nici o
relationship with anybody. relaţie, cu nimeni.
   
4:51 Is that one of the reasons Oare este unul dintre motivele pentru
why human beings seek security, care fiinţele umane caută siguranţă,
   
4:55 this desire for security? manifestă această dorinţă
H: Yes, to fill that up. pentru securitate ?
   
4:58   - Da, pentru a umple acel gol.
   
5:01 K: Or much deeper - Sau este ceva mai
than that. profund de atât ?
   
5:07 To be secure Ca să simţi siguranţă...
in my fulfilment,  
   
5:09   în...
   
5:11   împlinire,
   
5:13   siguranţă în...
   
5:15 to be free of fear, Să te eliberezi...
free of my agony.  
   
5:17   de teamă,
   
5:18   să te eliberezi din
  propria agonie.
   
5:22 I want to be free of all those, Vreau să mă eliberez
so that I can be completely secure, de toate acestea,
   
5:24   astfel încât să mă simt
  complet în siguranţă,
   
5:27 in peace and happiness. în pace şi fericire.
Is that what we want?  
   
5:29   - Oare asta dorim ?
  - Da.
   
5:30 H: Yes. - Acesta să fie motivul
K: Is that the reason why we seek? pentru care o căutăm ?
   
5:33 H: And we want that - Şi ne dorim să fie
to be stable over time. stabilă, în timp.
   
5:37 K: Stable, permanent - Stabilă,
- if there is anything permanent.  
   
5:38   permanentă
   
5:39   - de parcă ar exista
  ceva permanent -
   
5:43 Is that the reason why we crave this, acesta să fie motivul
demand, crave for security? acestei dorinţe...
   
5:47   a acestei căutări a siguranţei ?
   
5:50 H: Yes. - Da.
   
5:55   - Asta înseamnă...
   
5:56 K: That means to be free from fear, să te eliberezi de teamă.
and then I am totally secure.  
   
6:01   Şi, atunci, mă aflu
  complet în siguranţă.
   
6:04 H: It feels like I have to be that way - Se pare că trebuie să fiu astfel,
in order to function adequately. pentru a putea funcţiona corespunzător.
   
6:11 K: Function adequately - Funcţionarea corespunzătoare
comes later. intervine ulterior.
   
6:14 H: What do you mean? - Adică ?
   
6:16 K: If I am secure, I'll function. - Dacă sunt în siguranţă, funcţionez.
H: Yes. - Da.
   
6:20 K: If I am very anchored in something - Dacă sunt foarte legat de ceva,
which I think is false or true,  
   
6:24   care cred că este
  fals sau adevărat,
   
6:27 I'll act according acţionez conform acelor principii.
to those two principles.  
   
6:31 But is it that human Dar, oare, fiinţele umane
beings are incapable sunt incapabile să elimine
   
6:35 of solving this deep-rooted fear această teamă, adânc
- for example, I am taking fear - înrădăcinată ?
   
6:39   Ca exemplu aleg teama.
   
6:42 and they have not Şi nu au fost
been able to solve it. capabile s-o elimine.
   
6:46 H: Yes, that's right. - Da, e corect !
K: Psychological fears. - Temerile psihologice.
   
6:50 K: And to be free from that Şi...
is to be so marvellously secure.  
   
6:59 H: You are saying that să te eliberezi de ele, înseamnă să te
if we can solve these problems simţi într-o siguranţă atât de minunată.
   
7:02 at a fundamental level. - Afirmaţi că, dacă putem rezolva
  aceste probleme, la nivel fundamental...
   
7:04 K: Otherwise what's the point, - Altminteri care-i sensul, cum m-aş
how can I be totally secure? putea simţi complet în siguranţă ?
   
7:07 H: Yes. Deci, oare...
   
7:12 K: So, is it the physical security, siguranţa fizică...
of bread, of shelter,  
   
7:20   a pâinii zilnice, a adăpostului,
  a hranei şi hainelor...
   
7:22 food and clothes, spilling over conduce, cumulat, către
to the psychological field? problema psihologică ?
   
7:28 You understand Înţelegeţi ce spun ?
what I mean?  
   
7:30 H: Do you mean, is that where - Adică, de acolo provine sentimentul
the psychological feeling of the need necesităţii siguranţei psihologice ?
   
7:34 for security comes from? - Da, în parte.
K: Yes, partly.  
   
7:36   Fiindcă...
   
7:40 One must have food, cineva trebuie să aibă
and clothes, and shelter. hrană şi haine şi adăpost.
   
7:43 That's absolutely essential, Este ceva de o
otherwise you four importanţă absolută,
   
7:46 wouldn't be sitting here. altfel noi patru nu
H: Yes. ne-am afla aici.
   
7:48 K: In the search of that, În această căutare...
psychologically also,  
   
7:55 I want to be îmi doresc, în egală măsură,
equally secure. să am siguranţă psihologică.
   
8:00 H: They seem - Par să fie echivalente.
to be equated.  
   
8:02 K: Yes, I'm questioning - Da şi mă întreb dacă
whether it is so. este într-adevăr aşa.
   
8:06 H: Yes. - Da.
   
8:07 K: Or the psychological desire to be - Sau dorinţa psihologică
secure prevents physical security. de a fi în siguranţă...
   
8:14   blochează siguranţa fizică.
   
8:24 H: It seems like the psychological - Se pare că necesitatea siguranţei
desire to be secure psihologice apare din...
   
8:27 arises out of the necessity necesitatea de a
to function in reality. funcţiona, în realitate.
   
8:32 K: I want to be - Vreau să fiu...
psychologically secure.  
   
8:37 H: Yes. în siguranţă psihologică.
   
8:39 K: So, I am attached to a group, Deci, sunt ataşat unui grup,
a community, a nation. unei comunităţi, unei naţiuni.
   
8:43 H: Yes.  
   
8:44 K: Which then prevents me Care, apoi, mă împiedică
from being secure. să fiu în siguranţă.
   
8:49 Security means Dacă, prin siguranţă, înţelegem
long-lasting security. o siguranţă pe termen lung.
   
8:56 But if I identify myself, in my Dar, dacă mă identific, în căutarea
search for psychological security, mea pentru siguranţă psihologică
   
9:02 and attach myself to a nation, şi mă ataşez eu
that very isolation însumi de o naţiune,
   
9:06 is going to destroy me. atunci exact acea
H: Yes. izolare mă va distruge.
   
9:13 K: So, why do we Deci...
seek this?  
   
9:14   de ce căutăm aşa ceva ?
   
9:18 H: OK, then you're saying - Ok, deci afirmaţi
that there is a mistake, că se face o greşeală
   
9:21 which is that we şi anume prin identificarea şi
identify ourselves, ataşamentul nostru de ceva.
   
9:23 attach ourselves to something Şi, a căuta siguranţă în asta,
and seek security in that, este fundamental greşit.
   
9:27 and that that's - Da, dar nu fundamental.
fundamentally wrong.  
   
9:30 K: Yes. No, not fundamentally. N-aş spune corect sau greşit.
I won't say right or wrong.  
   
9:34 H: OK. Mă întreb de ce anume ?
K: I am asking why?  
   
9:37 Why do human De ce fac asta, fiinţele umane ?
beings do this?  
   
9:39 A fact which is right through O realitate valabilă în
the world, it's not just întreaga lume, nu numai...
   
9:44 for certain communities pentru anumite comunităţi.
   
9:46 - all human beings Toate fiinţele umane vor...
want to be so...  
   
9:50   să se afle...
   
9:54 unshakeable security. într-o siguranţă de nezdruncinat.
   
9:56 H: Yes. - Da.
K: Why? - De ce ?
   
10:03 B: Well, I think that - Ei bine, cred că oamenii
people have some answers. au unele răspunsuri.
   
10:05 You see, if you say, Vedeţi, să zicem că luăm
there's a young child, or a baby, cazul unui copilaş sau sugar.
   
10:09 now, he feels the need to be loved El simte nevoia de a
by his parents, and it seems that fi iubit de părinţi
   
10:14 at a certain stage the infant şi, se pare că, într-o anume fază, copilul
has the need for a kind of simte nevoia siguranţei psihologice,
   
10:17 psychological security, which de care poate că se
he should grow out of, perhaps, va elibera, crescând,
   
10:21 but since he isn't properly taken dar, fiindcă nu este îngrijit corespunzător
care of by his parents very often, de către părinţi, foarte des,
   
10:27 he begins to feel lost, începe să se simtă pierdut
as you say, alone, isolated, sau, cum spuneaţi, singur...
   
10:32   izolat...
   
10:33 and there arises the demand şi, apoi, apare necesitatea
that he become inwardly secure. unei siguranţe lăuntrice.
   
10:39 K: A baby must - Copilul trebuie să
be secure. fie în siguranţă.
   
10:42 B: Yes, psychologically as well - Da, atât psihologic
as physically, would you say? cât şi fizic aţi zice ?
   
10:46 K: Yes, there must be. - Da, trebuie să fie.
   
10:48 B: Now, at some stage you would say, - Da, dar, într-o anume
that it would change. etapă, asta s-ar schimba.
   
10:51 K: Yes. - Da.
B: I don't know what age. - Nu ştiu la ce vârstă.
   
10:53 K: Why… No, a certain age, - De ce... nu, la o anumită
a small baby, vârstă, sugarul sau copilaşul...
   
10:56 or a young child, trebuie să fie protejat.
it must be protected.  
   
11:01 B: In every way, psychologically. - În orice mod: psihologic...
K: Yes, psychologically... - Da, psihologic...
   
11:03 B: It must not be - ... nu trebuie şocat psihologic.
shocked psychologically. - ... îl protejezi cu afecţiune,
   
11:05 K: You protect it with affection,  
taking it in your lap,  
   
11:08 cuddling him or her, ţinându-l în poală, alintându-l sau
and holding his hand, alintând-o şi ţinându-l de mână,
   
11:11 you make him feel that he is loved, făcându-l să simtă că
that he is cared for. este iubit şi îngrijit.
   
11:16 That gives him a feeling Asta îmi conferă mie sentimentul
- here is somebody, că cineva are grijă de mine
   
11:19 who is looking after me, şi că există siguranţă în asta.
and there is security here.  
   
11:22 B: Yes, and then I suppose, he will - Da şi, apoi, presupun că va creşte
grow up not requiring that security. şi nu va mai avea nevoie de ea.
   
11:26 K: That's it. I am questioning, - Corect.
as he grows up,  
   
11:27   Mă întreb, pe măsură ce creşte...
   
11:31 and as he faces the world, şi se confruntă cu lumea...
why does he crave for security?  
   
11:34   de ce simte nevoia de siguranţă ?
   
11:36 B: Well, I think very few children - Ei bine, cred că prea puţini copii au
ever have that love to begin with. avut parte de acea dragoste, din start.
   
11:40 K: Oh, that's it. - Asta e !
So is that the problem?  
   
11:41   Deci, asta să fie problema ?
   
11:46 B: Well, I don't know, - Nu ştiu, dar acesta este
but that's one factor in there. un factor al problemei.
   
11:49 K: That we really - Că noi, cu adevărat, nu iubim ?
don't love?  
   
11:59 And if one loves, Şi, dacă cineva iubeşte, nu
  există nevoia de securitate.
   
12:02 there is no need Nici măcar nu te
for security. gândeşti la siguranţă.
   
12:08 You don't even Dacă te iubesc...
think about security.  
   
12:11 If I love you, nu intelectual, nu...
not intellectually, not  
   
12:18 because you give me comfort, fiindcă îmi oferi confort,
sex, or this, or that, sex sau una, alta...
   
12:23 if I really have this deep dacă am, cu adevărat, acest sentiment
sense of love for another, al iubirii pentru altcineva...
   
12:29 what is the need care mai este nevoia
for security? de siguranţă ?
   
12:33 It's my responsibility Există responsabilitatea mea
to see that you are secure. de a-ţi asigura securitatea.
   
12:38 But you don't demand it. - Dar tu nu soliciţi asta.
H: Yes. - Da.
   
12:42 K: But human beings do. - Dar fiinţele umane o fac.
And does that mean  
   
12:45   Şi oare asta înseamnă...
   
12:48 we don't love another? că nu ne iubim unii pe alţii ?
   
12:53 H: Yes, it means that - Da, înseamnă că
what we love is the... ceea ce iubim este...
   
13:00 K: I love you because - Cum adică eu te iubesc
you give me something. fiindcă îmi oferi ceva ?
   
13:02 H: Yes. - Mă faci să simt că-mi oferi acea
  securitate, după care tânjesc.
   
13:04 You make me feel like I'm going - Da.
to get that security which I crave.  
   
13:07 K: Yes. So, no, we are Deci...
skirting around this. Why?  
   
13:10   nu, ne învârtim în
  jurul problemei.
   
13:13   De ce ?
   
13:16   De ce mi-aş dori siguranţă,
   
13:18 Why do I want security, astfel încât să mă simt
so that I feel completely content, complet mulţumit...
   
13:27 without fear, without anxiety, fără teamă, fără anxietate,
without agony, and so on? fără agonie ş.a.m.d ?
   
13:33 Is fear the root Oare teama este rădăcina
of all this? tuturor acestor lucruri ?
   
13:37 H: Oh, we seem to have mentioned - Ei bine, se pare că am menţionat,
already several things deja, câteva lucruri ca rădăcini ale lor.
   
13:40 that are the root of it. Pe măsură ce copilul
As the baby grows up and isn't loved, creşte fără iubire,
   
13:44 he feels the need for that, el simte nevoia de
he remembers that, iubire, şi-o aminteşte,
   
13:48 he tries to return to that, încearcă să se întoarcă la
or get that as an adult, ea şi s-o obţină ca adult.
   
13:51 he's afraid because  
he's not protected,  
   
13:54 and as an adult he tries Se teme, fiindcă nu este protejat
to get that protection. şi, ca adult, caută acea protecţie.
   
13:56 K: Or, sir, is it - Toate acestea se
unconsciously manifestă inconştient.
   
14:02 we know that the self, Noi ştim că sinele...
the me, the ego  
   
14:08 is really totally eul, ego-ul...
unstable.  
   
14:14 H: You are saying that in its nature este, în realitate,
it's totally unstable? complet instabil.
   
14:16 K: In its nature, - Deci natura lui e complet instabilă ?
unstable. - Instabil, prin natura lui !
   
14:20 And therefore, there is this anxiety Şi, ca atare, există această
for security, outside or inside. dorinţă puternică pentru...
   
14:28 H: Why do you say siguranţă exterioară
it's totally unstable? sau interioară.
   
14:30 K: Isn't it? - De ce spuneţi că e complet instabil ?
  - Nu este ?
   
14:33 Isn't our consciousness Nu este, oare,
unstable? conştiinţa noastră...
   
14:37   instabilă ?
   
14:38 H: It seems to have two sides to it. - Par să existe două aspecte.
One side says that  
   
14:40   Un aspect susţine că...
   
14:43 if I could just get such and such, numai dacă aş obţine una
I would be stable. sau alta aş fi stabil.
   
14:46 K: Yes. And there is - Da şi...
a contradiction to that.  
   
14:48   există o contradicţie în asta.
   
14:50 I may not be. Aş putea să nu fiu.
   
14:52 H: I may not be. - Aş putea să nu fiu ?
K: Yes, of course. - Da, desigur.
   
14:54 H: I'm not yet, but I will be. - Nu sunt, încă, dar voi fi.
K: Will be. - Voi fi, da.
   
14:56 H: Yes. - Acum, mult mai important,
  nu este acest...
   
14:58 K: No, much more sine, ca atare...
fundamentally, is not this...  
   
15:02 the self itself in a state într-o stare de...
of movement, uncertainty,  
   
15:09   mişcare, incertitudine...
   
15:13   ataşament...
   
15:14 attached, fear in attachment teama manifestată în
- all that? ataşament, toate acestea.
   
15:19 That's a state Aceasta este o stare de
of lack of stability. absenţă a stabilităţii.
   
15:25 Therefore, I am asking, De aceea întreb, oare
is that the reason acesta este motivul...
   
15:29 that human beings că fiinţele umane, la
unconsciously, modul inconştient,
   
15:32 knowing the instability cunoscând instabilitatea
of the self, sinelui...
   
15:36   doresc siguranţă, pe Dumnezeu...
   
15:37 want security mântuitorul ?
- God, the saviour?  
   
15:43 H: Wanting something - Dorind ceva absolut.
absolute. - Da, complet...
   
15:45 K: Yes, completely... ... care i-ar oferi
that'll give complete contentment. satisfacţie deplină.
   
16:00 Because our consciousness Deoarece conştiinţa noastră...
is its content.  
   
16:02   reprezintă conţinutul său.
   
16:08 Right? - Corect ?
H: Yes. - Da.
   
16:09 K: And the content is always - Şi conţinutul se află
in contradiction. mereu în contradicţie.
   
16:13 I believe... Cred şi totuşi mă tem
H: That's right. că nu am credinţă.
   
16:14 K: ...and yet I'm frightened - De aceea spuneţi că e
of not believing. instabil, în esenţă.
   
16:19 H: That's why you're saying - Evident că este instabil.
it's in essence unstable.  
   
16:21 K: Obviously, it is unstable. E atât de clar că e instabil.
So clearly unstable.  
   
16:27 I want this thing, and some other Doresc acest lucru
desire comes along and says,  
   
16:29   şi altă dorinţă apare şi spune "Nu accepta
  aia, pentru numele lui Dumnezeu !".
   
16:31 'Don't have that, for god's sake'. Există această contradicţie,
There is this contradiction, această dualitate...
   
16:34 there is duality, all that exists toate acestea se manifestă
in our consciousness: în conştiinţa noastră:
   
16:40 fear, pleasure, teama,
fear of death,  
   
16:42   plăcerea,
   
16:43   teama de moarte.
   
16:46 you know all the content Cunoaşteţi toate acestea, ca
of our consciousness - all that. aparţinând conştiinţei noastre.
   
16:51 So that is unstable. Deci ea este instabilă.
   
16:54 H: Now, sensing all of that, - Remarcând toate acestea...
people generally say,  
   
16:59 'This problem is too deep, oamenii spun, în genere, că
or too complex, această problemă e prea profundă
   
17:02 there's no way sau prea complexă şi
to solve it, nu are rezolvare.
   
17:03 we can maybe just - Am putea face doar unele corecţii.
make some adjustments'. - Da.
   
17:06 K: Yes, yes. And in that adjustment Şi, în acea corecţie,
also there is lack of stability. există tot instabilitate,
   
17:10   absenţa stabilităţii.
   
17:13 So, unconsciously there must be Deci, la modul inconştient...
craving for security.  
   
17:18 So, we invent God. trebuie să existe
  nevoia de securitate.
   
17:22 H: We keep inventing lots Aşa că-l inventăm pe Dumnezeu !
of different things  
   
17:24 we hope will give - Continuăm să inventăm multe lucruri
us that security. diferite, sperând în acea securitate.
   
17:26 K: We create God, - Noi l-am creat pe Dumnezeu,
he's our creation. este creaţia noastră.
   
17:32 We are not the creation of God, Nu suntem creaţia lui Dumnezeu !
I wish we were.  
   
17:34   Mi-aş fi dorit să fim,
   
17:36 We would be fiindcă totul ar fi
totally different. fost complet diferit.
   
17:39 So, there is this illusory Deci, există această dorinţă
desire for security. iluzorie pentru siguranţă.
   
17:46 H: Wait a minute, why do - Staţi aşa - de ce e iluzorie ?
you say that it's illusory?  
   
17:48 K: Because they invent something, - Fiindcă au inventat ceva, care
in which they hope they'll be secure. speră să le aducă siguranţă.
   
17:51 H: Oh, I see. Yes. - Da.
   
17:56   - Deci...
   
17:57 K: So, if the content of our dacă substanţa conştiinţei
consciousness can be changed noastre poate fi...
   
18:05 - quotes, changed - schimbată, între ghilimele...
would there be need for security?  
   
18:11 H: If we could eliminate ar mai exista nevoia
all these contradictions? de securitate ?
   
18:13 K: Yes, contradictions. - Dacă putem elimina aceste contradicţii ?
  - Da, contradicţiile.
   
18:15 H: Then maybe we would - Atunci poate am avea siguranţă,
have the security, deoarece conştiinţa ar fi stabilă.
   
18:17 because our consciousness - Deci, poate că nu am
would be stable. mai numi-o siguranţă.
   
18:18 K: So that maybe… Să ai siguranţă...
We may not call it security.  
   
18:26 To be secure, which is a really care este, cu adevărat...
disgusting desire, sorry.  
   
18:31   o dorinţă dezgustătoare,
  scuzaţi-mă.
   
18:36 To be secure in what? Să ai siguranţă în ce anume ?
About what?  
   
18:39   În legătură cu ce anume?
   
18:43 Personally, I never thought about Personal, nu m-am gândit
security. You might say, well, niciodată la siguranţă.
   
18:46   Aţi putea spune, ei bine,
  că s-a avut grijă de mine,
   
18:48 'You are looked after, you alţii au grijă de mine ş.a.m.d.,
are cared for by others',  
   
18:51 and all the rest of it, deci nu e nevoie ca eu să
therefore there is no need for you mă gândesc la siguranţă,
   
18:54 to think about security, but I never dar eu nu-mi doresc siguranţă.
- I don't want security.  
   
19:01 I need, of course, I need food, Desigur că am nevoie de hrană, haine,
clothes and shelter, adăpost - e de la sine înţeles.
   
19:03 that's understood,  
somebody to...  
   
19:07 H: But we're talking about - Deci vorbiţi de siguranţă psihologică.
psychological security. - Vorbesc de o problemă mai profundă.
   
19:09 K: Yes, I'm talking of  
much deeper issue.  
   
19:13 H: And you're saying that - Şi spuneţi că asta se întâmplă,
that occurs because  
   
19:15 the contents of consciousness deoarece conţinutul conştiinţei
are no longer contradictory. nu mai este contradictoriu ?
   
19:19 K: Is there a consciousness... - Există o conştiinţă.
   
19:20 It may not be what we know S-ar putea să nu fie ceea
as consciousness, ce noi numim conştiinţă.
   
19:23 it may be something Ar putea fi ceva complet diferit.
totally different.  
   
19:28 All that we know is fear, Tot ceea ce cunoaştem
reward and pleasure, este teama...
   
19:32   recompensa şi plăcerea...
   
19:35   şi...
   
19:38 and death, moartea...
   
19:40 and constant conflict in relationship şi conflictul constant în relaţii.
- I love you, but...  
   
19:44   Te iubesc, dar...
   
19:46 H: Within limits. - Între anumite limite.
K: Within limits. - ... între anumite limite.
   
19:49 I don't know Nu ştiu dacă asta
if that's called love. poate fi numită iubire.
   
19:52 So, the content Deci conţinutul conştiinţei
of consciousness is all that, noastre numai în asta constă...
   
19:57 which is me. care înseamnă eu...
My consciousness is me.  
   
19:59   eu sunt conştiinţa mea.
   
20:04   În această...
   
20:05 In this complex, contradictory, existenţă complexă,
dualistic existence, contradictorie, dualistă...
   
20:12 that very fact creates exact acel lucru creează
the demand for security. nevoia de securitate.
   
20:19 H: Yes. - Da.
   
20:22 K: So, can we eliminate - Deci, putem noi, oare...
the self?  
   
20:26   elimina sinele ?
   
20:28 H: But we haven't - Dar am tratat problema sinelui ?
- have we got into the self?  
   
20:31 It seems like there's somebody Se pare că există cineva, acolo...
in there, in here, who's going  
   
20:33   aici...
   
20:34 to juggle all these things care jonglează cu toate
and get rid of the contradictions. acestea, creând contradicţii.
   
20:37 K: But that means you are different - Dar, asta înseamnă că sunteţi
from this, from consciousness. diferit de acest lucru...
   
20:41   de conştiinţă.
   
20:44 H: Right. - Corect.
   
20:46 K: But you are that! - Dar sunteţi acel lucru...
You are pleasure, you are fear,  
   
20:51 you are all belief sunteţi plăcerea, sunteţi
- all that you are. teama, sunteţi...
   
21:02 I think we… toate credinţele, tot
  ceea ce sunteţi.
   
21:03 don't please agree with what we Cred că nu acceptaţi, cu plăcere,
are talking about, what I'm saying. subiectul, ceea ce afirm eu, acum.
   
21:07 It may be all tommyrot. Ar putea fi numai baliverne.
   
21:09 H: I think there are a lot of people - Cred că mulţi oameni
who wouldn't agree with that. n-ar fi de acord cu asta.
   
21:11 I think that - Cred c-ar zice că...
they would say that... - Ştiu că mulţi n-ar fi de acord,
   
21:13 K: I know there're a lot of people  
who wouldn't agree,  
   
21:15 because they fiindcă n-au analizat asta şi
haven't gone into it. nu vor decât să ignore totul.
   
21:16 They just want  
to brush all this aside.  
   
21:18 H: Let's look at this. Is there a - Hai să analizăm asta:
self that's separate, that's going există vreun sine separat,
   
21:21 to be able to somehow care ar putea aplana
iron out these contradictions? aceste contradicţii ?
   
21:24 K: No! - Nu !
  - Dar cum de ştiţi asta ?
   
21:26 S: But how do you know? I mean, Adică mie mi se pare că...
it seems to me that there is a...  
   
21:31   există...
   
21:33 at least, it may be illusory, ei bine, acestea ar
but it's very easy to think putea fi iluzorii, dar...
   
21:36 that one is separate from e foarte uşor să gândeşti că cineva
some of these problems, este separat de aceste probleme
   
21:39 and that there's something inside şi că există ceva, în interiorul
one which can make decisions. cuiva, care ia decizii.
   
21:42 K: Doctor, am I separate - Doctore, sunt cumva
from my fear? separat de teama mea ?
   
21:48 Am I separate from the agony Sunt separat de agonia
I go through? The depression? prin care trec ?
   
21:53 S: Well, I think that there's - De depresie ?
something within one, - Ei bine, cred că există ceva în noi,
   
21:55 which can examine these things, care poate analiza aceste lucruri.
and that's why it indicates  
   
21:58 there is some Şi asta poate sugera că există
kind of separation. un anume gen de separare.
   
22:00 K: Because there is the observer - Fiindcă există observatorul...
separate from the observed.  
   
22:05   - Da.
  - ... separat de obiectul observării.
   
22:07 S: Yes. - Da.
K: Is that so? - Aşa este ?
   
22:10 S: Well, it seems to be so. - Ei bine, aşa pare să fie.
K: It seems to be so! - Pare să fie aşa.
   
22:12 S: Now, this seems to be the problem, - Ei bine, asta pare să fie
that it does seem to be so. problema, fiindcă pare să fie aşa.
   
22:16 I mean, in my own experience, Adică, din experienţa mea,
of course, and many other people's, desigur şi a multor altor oameni,
   
22:20 it does indeed seem that there is într-adevăr se pare că
an observer observing things există un observator,
   
22:24 like fear and one's own reactions. observând lucruri, ca teama şi
And it comes out most clearly, reacţiile proprii ale oamenilor.
   
22:28 I find, in insomnia, Şi apare mult mai clar, consider
if one's trying to sleep, eu, în cazul insomniei.
   
22:31 there's one part of one Atunci când cineva încearcă să
which, say, is just going on doarmă, există altă parte care zice:
   
22:34 with silly worries and ridiculous "Continuă cu aceste griji prosteşti
thoughts, round and round', şi gânduri ridicole, la nesfârşit !"
   
22:38 there's another part of one Mai există o parte care zice:
that says, 'I really want to sleep, "Chiar vreau să dorm !",
   
22:40 I wish I could stop "Aş vrea să pot opri toate
all these silly thoughts'. aceste gânduri prosteşti."
   
22:43 And there one has Şi, astfel, cineva experimentează,
this actual experience de fapt, o separare aparentă.
   
22:45 of an apparent separation. - Desigur.
K: Yes. Of course, of course.  
   
22:48 S: So, this isn't just a theory, - Deci, asta nu este o simplă teorie,
it's an actual fact of experience este un fapt, ce poate fi experimentat...
   
22:52 that there is this - ... că există acest gen de separare.
kind of separation. - Sunt de acord.
   
22:54 K: I agree, I agree. Deci...
   
23:01 But why does that - Dar de ce există
division exist? acea dezbinare ?
   
23:05 S: Well, this is a good... Cine a creat dezbinarea ?
K: Who created the division?  
   
23:11 S: It may just be a fact. - S-ar putea să fie
  o simplă realitate.
   
23:14 K: What may? - Ce anume ?
  - Ar putea fi o realitate.
   
23:16 S: It may just be a fact. - Dacă e aşa, vreau
K: Is that so? I want to examine it. să-l examinez, să aflu.
   
23:19 S: Yes, so do I. I mean, is it indeed - Şi eu.
a fact that consciousness,  
   
23:21   Adică, este chiar un fapt,
   
23:24 as it were, has levels, că o conştiinţă poate avea nivele, unele
some of which can examine others, putându-le examina pe celelalte, pe rând ?
   
23:27 one at a time? - Nu, aţi vrea să fiţi
  amabil să analizaţi:
   
23:29 K: No. Would you kindly consider, Teama este diferită de mine ?
is fear different from me?  
   
23:34 I may act upon fear, I may say, Adică s-ar putea să acţionez
'I must suppress it, sub imperiul fricii,
   
23:37   s-ar putea să zic că trebuie s-o reprim,
  s-o analizez logic, să-i transcend, dar...
   
23:38 I may rationalise it, I might teama face parte din mine.
transcend it', but the fear is me.  
   
23:46 S: Well, we often... - Ei bine, adesea...
K: I only invent the separation - Nu inventăm...
   
23:50 where I want ... separarea, decât atunci când
to act upon it. vrem să acţionăm asupra ei.
   
23:55 But otherwise Dar, altminteri,
I am fear. frica mă reprezintă.
   
24:01 S: The common and ordinary - Metoda comună de-a o analiza ar
way of analysing it would be to say fi să zic: "Eu sunt înspăimântat !".
   
24:04 'I feel afraid' as if the afraidness De parcă "teama" ar
was separate from the I. fi separată de "eu".
   
24:09 I want to get out of this state Vreau să scap din
of feeling afraid, această stare de frică,
   
24:11 so I want to escape from it, aşa că vreau să scap,
leaving the fear behind, să las teama în urmă
   
24:14 and the I will pass beyond it şi eu o voi depăşi,
and somehow escape it. cumva, evadând din ea.
   
24:17 This is the normal way we think. - Aşa gândim în mod normal.
K: I know. - Ştiu asta.
   
24:20 S: So, what's wrong - Deci, ce-i rău în asta ?
with that?  
   
24:23 K: You keep up - Ei bine, menţii acest conflict.
this conflict.  
   
24:26 B: But I think, he is saying - Cred că el afirmă
it may be inevitable. c-ar putea fi inevitabil.
   
24:29 S: It may be inevitable, you see. - Ar putea fi inevitabil.
K: I question it. - Contest asta !
   
24:32 B: Well... How do you propose - Da, dar atunci cum aţi propune să
to show it's not inevitable? demonstraţi că nu este inevitabil ?
   
24:38 K: First of all, when there is anger, - În primul rând...
at the moment of anger  
   
24:44 there is no separation. atunci când există furia, momentul
  mâniei, atunci nu există separare.
   
24:47 Right? Corect ?
   
24:50 S: When you're very angry... - Când eşti foarte furios...
K: Of course. - Desigur că atunci.
   
24:53 S: ...what we normally say is - ... în mod normal se zice
you lose control of yourself, că-ţi pierzi controlul
   
24:55 and the separation disappears, şi separarea dispare şi
you become the anger, yes. devii propria-ţi furie, da.
   
24:59 K: At the moment when you are - La momentul de apogeu al
really angry, there is no separation. furiei, nu există separare.
   
25:04 The separation only Separarea se manifestă
takes place after. numai ulterior.
   
25:09 'I have been angry'. "Eu am fost furios !"
Right?  
   
25:12   Corect ?
   
25:13   Acum, de ce e aşa ?
   
25:14 Now, why? De ce se manifestă separarea ?
Why does this separation take place?  
   
25:19 S: Through memory. - Datorită memoriei.
  - Prin memorie, corect !
   
25:21 K: Through memory, right. Fiindcă am mai fost
Because I have been angry before. furios, anterior.
   
25:25 So, the past Deci, trecutul...
is evaluating,  
   
25:29   e cel ce evaluează,
   
25:31 the past is trecutul...
recognising it.  
   
25:32   o recunoaşte.
   
25:34 So, the past Deci, trecutul este observatorul !
is the observer.  
   
25:40 B: That may not be obvious. - Asta ar putea să nu fie evident.
For example,  
   
25:42 I may have physical reactions De exemplu, s-ar putea
that go out of control, să am reacţii fizice,
   
25:46 like sometimes the de a pierde controlul,
hand or the body,  
   
25:47   uneori ale mâinii
  sau ale trupului
   
25:49 and I say, 'I am observing şi spun că observ acele reacţii
those physical reactions fizice ale pierderii controlului
   
25:52 going out of control and I'd like to şi aş vrea să-l recapăt, corect ?
bring them back in'.  
   
25:55 I think somebody might feel Cred că cineva ar
the same way, putea simţi la fel,
   
25:58 that his mental reactions că reacţiile sale mentale
are going out of control, sunt scăpate de sub control,
   
26:01 and that they have momentarily că i-au scăpat de sub
escaped his control, control, momentan
   
26:04 and he's trying şi încearcă să şi le recapete.
to bring them back in.  
   
26:07 Now, that's the way it may look Vedeţi, cred că aşa ar putea
or feel to many people. fi privit de mulţi oameni.
   
26:14 K: So what? - Şi ce-i cu asta ?
   
26:16   - Apoi...
   
26:17 B: Well, then it is not clear. nu e clar.
   
26:21 Have we made it clear Am clarificat faptul
that that is not the case? că este o excepţie ?
   
26:23 K: Sir, I am trying - Eu, domnule, încerc să precizez ceva
to point out, şi nu ştiu dacă m-am făcut înţeles.
   
26:26 and I don't know Atunci când cineva
if I made myself clear: este înspăimântat...
   
26:30 when one is frightened, realmente...
actually,  
   
26:34   nu există nici un fel de
  sine, separat de acea teamă.
   
26:35 there's no me - Dar atunci se pare...
separate from fear. - Atunci când există un interval de timp...
   
26:43 K: When there is a time interval, atunci apare separarea.
there is the division.  
   
26:54 And time interval, Şi, prin interval temporal,
time is thought. înţeleg timp de gândire.
   
27:00 And when thought Şi, atunci când intervine
comes in, gândirea, apare separarea.
   
27:03 then begins the division.  
   
27:06 Because thought Fiindcă gândirea
is memory, înseamnă amintire...
   
27:11 the past. a trecutului.
   
27:13 S: Thought involves - Gândirea implică memoria, da.
memory - yes.  
   
27:15 K: Yes, involves - Implică memoria ş.a.m.d.
memory, and so on.  
   
27:17 So, thought, memory, Deci gândul, amintirea...
knowledge, is the past.  
   
27:20   cunoaşterea, înseamnă trecutul.
   
27:24 So, the past is Deci...
the observer  
   
27:26   trecutul este observatorul...
   
27:32 who says, 'I am different from fear, care spune că eu sunt diferit de
I must control it'. teama mea şi trebuie s-o controlez.
   
27:39 H: Let's go through this very slowly, - Hai să analizăm pe îndelete,
because it's seems like  
   
27:42 the experience is that fiindcă se pare că, din experienţă,
the observer is the present. observatorul este prezentul.
   
27:46 It seems like he's saying, Se pare că ar afirma:
'I'm here now,  
   
27:49 and what am I going to do about this "Sunt aici, acum şi ce voi face data
the next time it comes up'. viitoare, când se va întâmpla "?
   
27:52 K: Yes. But the 'what am I going - Da.
to do about it' is the response  
   
27:54   Dar ceea ce voi face
  în privinţa asta
   
27:58   este răspunsul trecutului,
   
27:59 of the past, because you have fiindcă aţi avut, deja,
already had that kind of experience. acel gen de experienţă.
   
28:05 Sir, haven't you had fear? Domnule...
H: Surely.  
   
28:08   v-a fost teamă ?
   
28:09   - Categoric.
   
28:12 K: Deep, you know, something, - Profundă, înţelegeţi ?
a fear that has really shaken…  
   
28:17 H: Yes. O teamă, cumva, care să vă
K: ...devastating one. fi zdruncinat cu adevărat.
   
28:20 H: Yes. - Da.
  - Una devastatoare.
   
28:21 K: And at that second Şi...
there is no division,  
   
28:27 you are entirely în acea secundă, nu există separare,
consumed by that. fiindcă sunteţi consumat integral de ea.
   
28:30 H: Yes. - Da.
   
28:33 K: Right? - Corect ?
H: Right. - Da, corect.
   
28:35 K: Now, then thought comes along - Apoi, intervine gândirea...
and says, 'I've been afraid  
   
28:38   şi spune că mi-a fost teamă,
  dintr-un motiv sau altul,
   
28:42 because of this and because of that, acum trebuie să mă apăr,
now I must defend myself,  
   
28:46 rationalise fear' and so on, să-mi explic teama ş.a.m.d.
so on, so on. It's so obvious.  
   
28:50 What are we discussing? E atât de evident, că nu
H: OK. ştiu de ce mai discutăm.
   
28:53   - Cred că iarăşi revenim
  la reacţia fizică,
   
28:54 B: I think, coming back again care te poate consuma şi ea
to the physical reaction,  
   
28:57 which can also consume you,  
and at the next moment you say,  
   
29:02 'I didn't notice it at the time' şi afirmaţi că, în momentul următor
thought comes in and says, - şi nu am remarcat asta atunci -
   
29:04 'That's a physical gândul intervine şi zice
reaction'. că e o reacţie fizică.
   
29:06 K: Yes. - Da.
B: Now I know it, - Acum înţeleg...
   
29:08 what is the difference care este diferenţa
of these two cases, dintre cele două cazuri,
   
29:10 that in the second case că, în al doilea caz, e logic să spui că
it would make sense to say, ştiu că am mai reacţionat astfel, corect ?
   
29:13 'I know that I have reacted  
this way before', right?  
   
29:16 I can take such Adică pot acţiona în
and such an action. cutare sau cutare mod.
   
29:22 K: I don't quite - Nu prea înţeleg ce spuneţi.
follow this.  
   
29:24 B: Somebody can feel that it's true, - Cineva...
I get overwhelmed by a reaction,  
   
29:30 and thought comes in. poate simţi că a fost realmente copleşit
But in many areas de o reacţie şi apare acest gând.
   
29:31   Dar, în multe domenii, asta
  este procedura normală,
   
29:33 that's the normal procedure  
for thought to come in.  
   
29:35 If something shattering happens, ca gândirea să intervină, dacă
and then a moment later se întâmplă ceva zguduitor.
   
29:40 you think, what was it? Right? Şi, apoi, un moment mai târziu,
K: Yes. te gândeşti ce a fost, corect ?
   
29:43 In some cases that - Da.
would be correct, right? - În anumite cazuri ar fi corect, nu-i aşa ?
   
29:45 K: Quite right.  
   
29:47 B: Now, why is it - Destul de corect !
in this case it is not? - Dar, în acest caz, de ce nu e ?
   
29:49 K: Ah, I see - Aha, înţeleg ce spuneţi !
what you mean.  
   
29:51   Răspundeţi, domnule, răspundeţi !
   
29:52 Answer it, sir, you are… Să zicem că daţi peste...
Answer it.  
   
30:02 You meet a rattler on a walk. un şarpe cu clopoţei,
B: Yes. când vă plimbaţi.
   
30:08 K: Which I have done very often. Ceea ce mie mi s-a
You meet a rattler, întâmplat foarte des.
   
30:14 it rattles, Întâlniţi un şarpe cu clopoţei.
and you jump.  
   
30:18 That is physical, Şarpele sare la
self-protective dumneavoastră şi vă feriţi,
   
30:22 intelligent response. care este un răspuns fizic,
  auto protector şi inteligent.
   
30:30 That's not fear. Nu este teamă !
   
30:35 B: Right. Not psychological fear. - Corect, nu este o
K: What? teamă psihologică.
   
30:39 B: It has been called A fost denumită ca fiind
a kind of fear. un fel de teamă.
   
30:41 K: I know, I don't call - Nu i-aş spune teamă psihologică.
that psychological fear.  
   
30:43 B: No, it's not psychological fear, - Nu este o teamă psihologică,
it's a simple physical reaction... ci este o simplă reacţie fizică.
   
30:47 K: Physical reaction... - O reacţie fizică şi anume o reacţie
B: ...of danger. inteligentă, de a nu fi muşcat de...
   
30:49 K: ...which is an intelligent reaction şarpe.
not to be bitten by the rattler.  
   
30:55 B: Yes, but a moment later - Da, dar, un moment mai târziu, aş
I can say, 'I know that's rattler' putea zice că ştiu că e şarpe cu clopoţei
   
30:59 or it's not a rattler, sau că nu e, fiindcă aş putea descoperi
I may discover it's not a rattler, că e un alt şarpe, nu atât de periculos.
   
31:01 it's another snake  
which is not so dangerous.  
   
31:03 K: No, not so dangerous, - Nu atât de periculos şi apoi...
then I pass it by.  
   
31:07 B: But then thought comes in - ... îl ignor.
and it's perfectly all right. - Dar gândeşti asta şi e foarte normal.
   
31:10 K: Yes.  
B: Right?  
   
31:12 K: Yes. - Da, da.
  - Corect ?
   
31:14 B: But here, when I am angry Dar, în acest caz, când sunt
or frightened... furios sau înfricoşat...
   
31:17 K: Then thought comes in. - Apoi intervine gândirea.
B: And it's not all right. - Şi nu-i în regulă.
   
31:20 K: It's not all right. - Nu-i în regulă.
B: Yes. - Da.
   
31:22 K: Oh, I see what you - Oh, înţeleg unde
are trying to get at. vreţi să ajungeţi.
   
31:25 Why do I say De ce spun că nu-i în regulă ?
it is not all right?  
   
31:31 Because fear is Fiindcă teama este devastatoare.
devastating,  
   
31:37 it blocks one's mind, thought, Blochează mintea cuiva,
and all the rest of it, gândirea şi orice altceva.
   
31:42 one shrinks Cineva se retrage în acea teamă.
in that fear.  
   
31:44 B: Yes, I think I see that. - Da, înţeleg că afirmaţi că,
You mean that possibly that atunci când intervine gândirea,
   
31:47 when thought comes in, atunci n-o poate face
it cannot possibly come in rationally raţional, în plină teamă.
   
31:50 in the midst of fear, right?  
K: Yes.  
   
31:51   - Da, asta încerc să spun.
   
31:53 B: Is that what you mean? - Deci, în cazul pericolului fizic,
K: That's what I'm trying to say. tot poate interveni raţional.
   
31:55 B: So, in the case of physical danger, - Da.
it could still come in rationally.  
   
31:58 K: Yes. Here it becomes irrational. - Teama devine iraţională !
B: Yes. - Da.
   
32:01 K: Why, I am asking, why? - De ce întreb aşa ceva ?
   
32:05   De ce trebuie...
   
32:09 Why doesn't one De ce nu poate clarifica cineva
clear up all this awful mess? această dezordine teribilă ?
   
32:17 H: Well, it isn't clear. - Ei bine, nu e clar.
   
32:19 K: Look, sir, it is - Uite, domnule...
a messy consciousness.  
   
32:24 H: Yes, it's este o conştiinţă confuză.
a messy consciousness.  
   
32:25 K: Messy consciousness, - Da, e o conştiinţă confuză.
contradicting... - Conştiinţă confuză...
   
32:28 H: Yes. contradictorie...
   
32:29 K: …frightened, so many fears, and înspăimântată.
so on, it's a messy consciousness.  
   
32:31   Atât de multă teamă ş.a.m.d.,
  că e o conştiinţă confuză.
   
32:35 Now, why can't Acum, de ce nu o putem limpezi ?
we clear it up?  
   
32:39 H: Well, it seems we are always - Ei bine, se pare că încercăm
trying to clear it up after the fact. mereu asta, ulterior.
   
32:42 K: No, I think the difficulty lies, - Nu, eu cred că...
we don't recognise deeply  
   
32:44   dificultatea constă în faptul
  că nu recunoaştem, profund,
   
32:50 this messy că eu sunt această
consciousness is me. conştiinţă confuză.
   
32:57 And if it is me, Şi, dacă e vorba de mine
I can't do anything! însumi, nu pot face nimic.
   
33:02 I don't know Nu ştiu dacă înţelegeţi ideea.
if you get the point.  
   
33:05 S: You mean we think - Afirmaţi că gândim că eul se crede
that there's a me separat de această conştiinţă confuză.
   
33:08 separate from this  
messy consciousness.  
   
33:10 K: We think we are separate. - Credem că suntem separaţi.
And therefore we are accustomed,  
   
33:14 it is our conditioning, Ca atare suntem obişnuiţi, prin
to act upon it. condiţionare, să acţionăm asupra ei.
   
33:18 But I can't very well Dar nu pot face asta prea bine,
do that  
   
33:21 with all this messy consciousness având această conştiinţă
which is me. confuză, care sunt eu însumi.
   
33:25   Deci, problema care se
  pune în acel caz este:
   
33:27 So, the problem then arises, În ce constă acţiunea ?
what is action?  
   
33:35 We are accustomed Suntem obişnuiţi să acţionăm...
to act  
   
33:39 upon the messy asupra unei conştiinţe confuze.
consciousness.  
   
33:42 When there is realisation Când ar trebui să realizez că...
of the fact  
   
33:46 that I can't act, nu pot acţiona, fiindcă
because I am that. eu sunt acea conştiinţă.
   
33:53 H: Then what is action? - Atunci ce mai e acţiunea ?
K: That is non-action. - Este non-acţiune !
   
33:58 H: OK. - Ok.
   
34:00 K: Ah, that's not OK, - Ah, dar nu-i ok;
that is the total difference. este complet diferit.
   
34:04 H: Yes, I think I understand. - Da, cred că înţeleg.
On the one hand there's  
   
34:06   Pe de o parte există acţiunea
  conştiinţei, ca atare,
   
34:07 the action of consciousness on itself care doar perpetuează lucrurile
which just perpetuates things.  
   
34:11 And seeing that, şi, dacă noi constatăm asta,
then it ceases to act. încetează apoi să mai acţioneze.
   
34:19 K: It's not non-violence. - Nu este non-violentă.
Sorry.  
   
34:22 S: Sorry, sir, you're saying that - Mă scuzaţi, dar
normally we have the idea dumneavoastră afirmaţi că...
   
34:27 that there's a self în mod normal avem
which is somehow separate noţiunea unui "sine",
   
34:29 from some of the contents care este separat, cumva, de o parte
of our messy consciousness. din fondul conştiinţei noastre confuze.
   
34:31 K: That's right,  
that's right, sir.  
   
34:32 S: If someone tells us Dacă cineva ne crede minunaţi,
we're wonderful, we don't want nu vrem să fim separaţi, astfel,
   
34:34 to be separate from that,  
but if we feel afraid  
   
34:36 and if somebody tells dar, dacă ne temem sau
we're awful, cineva ne crede groaznici,
   
34:38 we do want to be atunci vrem să ne separăm de asta.
separate from that.  
   
34:40 K: Quite.  
   
34:41 S: So, it's rather selective. Deci, este mai degrabă
But nevertheless we do feel ceva selectiv.
   
34:43   Şi, totuşi, simţim ceva,
  în interiorul nostru,
   
34:44 there's something in us care este separat de esenţa
which is separate from the contents acestei conştiinţe dezordonate.
   
34:47 of this messy consciousness. De regulă, acţionăm
We normally act in such a way astfel încât...
   
34:51 as to change either the contents să schimbăm fie
of the consciousness, esenţa conştiinţei,
   
34:56 or our relation to them, or our fie relaţia noastră cu ea, fie
relation to the world, and so on. relaţia noastră cu lumea ş.a.m.d.
   
35:00 But we don't normally examine Dar, în mod normal, nu examinăm
this apparent separation această separare, aparentă,
   
35:03 between the self, the me, and the dintre sine, ego şi esenţa
contents of the messy consciousness. conştiinţei confuze.
   
35:08 That's something we don't challenge. Asta e ceva ce nu înfruntăm.
Now, you're suggesting  
   
35:11   Dumneavoastră sugeraţi că...
   
35:12 that in fact, this separation, separarea pe care o putem
which we can actually experience experimenta, de fapt
   
35:16 and do, most of us şi majoritatea dintre noi
do experience, chiar o experimentăm,
   
35:20 is in fact something we ought este, de fapt, ceva ce trebuie
to challenge and look at, înfruntat şi analizat.
   
35:24 and we ought Şi trebuie să ne confruntăm cu ideea că
to face the idea noi suntem, de fapt, conştiinţa confuză
   
35:26 that we actually are  
the messy consciousness  
   
35:30 and nothing other. - ... şi nimic altceva.
K: Of course. It's so obvious. - Desigur, este evident.
   
35:32 S: Well, it isn't obvious, - Dar nu este evident,
it's very non-obvious, ci e foarte non-evident.
   
35:34 and it's a very difficult thing E un lucru foarte
to realise, because dificil de realizat,
   
35:36 one's very much in the habit of fiindcă suntem prea obişnuiţi să
thinking one is separate from it. gândim că suntem separaţi de ea.
   
35:39 K: So, it's our - Deci e condiţionarea noastră.
conditioning,  
   
35:41 can we move away Oare putem să ne depărtăm
from our conditioning? de condiţionarea noastră ?
   
35:45 Our conditioning is me. Eu sunt propria mea condiţionare.
   
35:51 And then I act upon that Şi apoi acţionez asupra
conditioning, separating myself. acelei condiţionări,
   
35:53   separându-mă pe mine însumi.
   
35:56 But if I am that... Dar, dacă eu sunt asta...
   
36:01 no action, which is nu acţionez,
the most positive action.  
   
36:07 H: The way that that would be ceea ce este, de fapt, cea
heard, I'm afraid, is that mai potrivită acţiune.
   
36:11 if I don't act on it it's just - Modul cum va fi înţeles
going to stay the way it is. acest lucru, mă tem,
   
36:13 K: Ah! este că, dacă nu acţionez asupra
  lui, va rămâne exact aşa cum este.
   
36:16 S: You're suggesting that by - Sugeraţi că,
recognising this, there's a sort of recunoscând acest lucru,
   
36:19 the process of recognising it, se manifestă un fel de proces de
facing up to... recunoaştere, de confruntare...
   
36:23 K: It's not facing up. Who is to - Nu-i o confruntare !
face up? Not recognise.  
   
36:24   Pe cine să confruntăm ?
   
36:27   Dacă n-o recunoşti, cine
  ar trebui s-o facă ?
   
36:28 Who is to recognise it? You see, we Vedeţi, mereu gândim
are always thinking in those terms. în acei termeni.
   
36:34 I am that, full stop. Eu sunt aia - şi gata !
   
36:41 We never come Nu ajungem niciodată
to that realisation, să realizăm asta...
   
36:47 totally. complet.
   
36:49 There is some part of me which Există o anumită parte a
is clear, and that clarity is going mea, care este clară...
   
36:55 to act upon that şi acea claritate va acţiona
which is not clear. asupra părţii neclare.
   
37:00 Always this goes on. Asta se întâmplă mereu !
   
37:02 S: Yes. - Da.
K: I am saying,  
   
37:05 the whole content of one's - Afirm că întreaga esenţă a conştiinţei
consciousness is unclear, messy. cuiva este neclară, confuză.
   
37:10 There is no part of it Nu există nici o parte a
that's clear. ei care să fie clară.
   
37:15 We think there is a part, Credem că există o parte,
   
37:18 which is the observer, care este observatorul ce se separă,
separating himself from the mess. pe sine însuşi, de dezordine.
   
37:27 So, the observer Deci, observatorul
is the observed. este cel observat.
   
37:34 Gurus, and all that. - Guru şi alţii.
  - Corect.
   
37:38 B: You were raising - Puneţi problema acţiunii, dar, dacă
the question of action. e aşa, cum poate avea loc acţiunea ?
   
37:40 If that is the case, - Aş spune, nu...
how is action to take place?  
   
37:53 K: When there is perception Când există percepţia a
of that which is true, ceea ce înseamnă adevăr,
   
37:56 that very truth exact acel adevăr...
is sufficient, it is finished.  
   
38:00 B: Yes. You have said also, este suficient, este finalul.
for example, that  
   
38:03 that mess itself realises - Aţi mai spus, de exemplu, că tocmai
its own messiness, acea dezordine realizează propria stare.
   
38:07 right? - Da, dezordinea e terminată.
K: Yes. Messiness, it's finished.  
   
38:13 S: Sir, are you suggesting, - Deci, sugeraţi, cumva, că
the realisation of the messiness realizarea acelei dezordini, în sine,
   
38:17 itself in some way dizolvă cumva dezordinea.
dissolves the messiness?  
   
38:19 K: Yes. Not a separative - Da.
realisation that I am messy.  
   
38:22   Nu o realizare separată,
  că eu mă aflu în confuzie.
   
38:29 The fact is Ci faptul că dezordinea
consciousness is messy, full stop. este a conştiinţei şi gata.
   
38:34 And I can't act upon it. Şi nu pot acţiona asupra ei.
   
38:39 Because previously acting upon it Fiindcă...
was a wastage of energy.  
   
38:41   anterior, să acţionezi asupra ei
  ar fi fost o risipă de energie.
   
38:46 Because I never Fiindcă nu am
solved it. eliminat-o niciodată.
   
38:50 I have struggled, Am luptat cu ea,
I have taken vows,  
   
38:52   am făcut jurăminte şi
  multe alte lucruri,
   
38:53 I have done all kinds of things pentru a rezolva această
to resolve this messy stuff. problemă neclară.
   
38:59 And it has never Şi n-a fost clarificată
been cleared. niciodată !
   
39:02 It may partially, Poate c-a fost parţial, ocazional.
occasionally...  
   
39:04 H: Well, I think that's another - Ei bine, cred că acesta e
aspect of this. In therapy, un alt aspect al problemei.
   
39:07   În terapie sau...
   
39:09 or in our own lives, we seem în vieţile noastre, părem să avem
to have insights that are partial, intuiţii, care sunt parţiale,
   
39:15 that we clear up a particular deoarece clarificăm
problem and gain some clarity o anumită problemă
   
39:19 and order for a time. şi căpătăm ceva claritate şi
  ordine, pentru o perioadă.
   
39:22 And then the thing Şi, apoi, problema revine,
returns în vreo altă formă sau...
   
39:24 in some other form or...  
K: Yes, yes.  
   
39:26 H: ...the same form. - Da.
  - ... sau în aceeaşi formă.
   
39:30 You're suggesting that Sugeraţi că trebuie acţionat
the thing needs to be done dincolo de limite, cumva.
   
39:32 across the board in some way. - Anterior...
K: You see, sir,  
   
39:35 before, the observer observatorul a
acted upon it, acţionat asupra ei...
   
39:41 upon the messy asupra conştiinţei
consciousness. confuze, corect ?
   
39:43 Right? Spunând "am clarificat asta,
H: Yes. acordă-mi timp ş.a.m.d."
   
39:44 K: Saying, 'I'll clear this up, Dar...
give me time', all the rest of it.  
   
39:51 And that's a wastage of energy. asta este o risipă de energie.
H: Right.  
   
39:53   - Corect.
   
39:54   - Când...
   
39:55 K: When the fact that you are that realizezi că asta eşti...
- you are not wasting energy.  
   
39:59   nu risipeşti energie...
   
40:05 Which is attention. I don't know adică atenţie.
if you want to go into this.  
   
40:07   Nu ştiu dacă vreţi
  să abordăm asta.
   
40:09 S: No, this is very interesting. - Nu, e foarte interesant,
Please do. continuaţi vă rog !
   
40:16 K: Would we agree that acting - Aţi fi de acord că...
upon it is a wastage of energy?  
   
40:20   acţionând asupra ei...
   
40:23   e o risipă de energie ?
   
40:25 H: Yes. This creates - Da.
more disorder.  
   
40:29 K: No. It creates - Creează mai multă dezordine.
more disorder, - Nu, creează mai multă dezordine...
   
40:31 and there is this constant conflict dar mai există acest conflict,
between me and the not me. constant, dintre ego şi non-ego.
   
40:39 The me who is Între mine, care
the observer, sunt observatorul...
   
40:42 and I battle with it, control it, şi mă lupt cu el.
suppress it, anxious, worry,  
   
40:44   - Corect.
   
40:45   - Îl controlez, îl reprim, îmi
  provoacă griji - înţelegeţi ?
   
40:49 you follow? Which is all Dar asta este, în esenţă,
essentially wastage of energy. o risipă de energie.
   
40:56 Whereas, this messy Cu toate că...
consciousness is me.  
   
41:00   eu însumi sunt această
  conştiinţă confuză.
   
41:04 I have come to realise Am ajuns să realizez asta,
that through attention. prin intermediul atenţiei.
   
41:11 Not 'I have come to realise', sorry. Nu eu sunt cel care a
B: Would you say that realizat - scuze !
   
41:14 the consciousness itself - Afirmaţi că însăşi conştiinţa
has come to realise it? a ajuns să realizeze asta ?
   
41:17 K: Yes. - Da.
B: I mean, it's not me, right?  
   
41:19 K: Yes. - Adică nu eu, corect ?
  - Da.
   
41:21 Which is total attention Acestei conştiinţe îi
I am giving to this consciousness, rezerv întreaga atenţie.
   
41:25 not 'I am' - there is Nu "eu însumi", fiindcă
attention and inattention. există atenţie...
   
41:30   şi neatenţie.
   
41:32 Inattention is Neatenţia înseamnă
wastage of energy. energie risipită.
   
41:36 Attention is energy. Atenţia înseamnă energie.
   
41:42 When there is observation Când se observă dezordinea
that consciousness is messy, acestei conştiinţe,
   
41:48 that fact can only exist acel fapt...
when there is total attention.  
   
41:51   poate exista numai în
  cazul atenţiei integrale.
   
41:57 And when there is total attention, Şi, când există
it doesn't exist any more confusion. atenţie nedivizată,
   
42:00   nu mai există nici o confuzie.
   
42:05 It's only inattention Numai neatenţia este cea
that creates the problems. care creează problemele.
   
42:12 Refute it! Respingeţi-o !
   
42:15 S: But, sir, I didn't - Dar, domnule, n-am
understand entirely... înţeles tot ce spuneţi.
   
42:18 This total attention Această atenţie nedivizată,
that you're talking about despre care vorbiţi,
   
42:20 would only be able  
to have this effect  
   
42:23 if it somehow poate avea acest efect numai dacă
was something este, cumva, complet în prezent...
   
42:25 completely in the present - ... neapelând la memorie.
and devoid of memory. - Desigur.
   
42:27 K: Of course, of course, Asta este atenţia !
attention is that.  
   
42:33 If I attend to what Dacă ascult ceea ce
you have said just now, tocmai aţi afirmat,
   
42:37 - devoid of memory, neapelând la memorie,
which is attention -  
   
42:39   ceea ce înseamnă atenţie...
   
42:42 I listen to you vă ascult...
not only with the sensual ear,  
   
42:44   nu numai cu simţul auzului...
   
42:47 but with the other ear, ci cu cealaltă "ureche"...
which is:  
   
42:52   şi anume vă acord...
   
42:53 I am giving my whole attention întreaga mea atenţie, pentru
to find out what you are saying, a desluşi ce anume spuneţi.
   
42:59 which is actually Ceea ce se petrece,
in the present. de fapt, în prezent.
   
43:06 In attention Nu există un centru al atenţiei !
there is no centre.  
   
43:14 S: Because the attention - Fiindcă atenţia şi lucrul urmărit
and the thing attended to devin una, asta afirmaţi ?
   
43:16 become one, you mean.  
   
43:19 You mean there's no centre Adică nu există un centru
in the attention, because al atenţiei fiindcă...
   
43:22 the attention is all there is, atenţia e tot ce poate exista,
the thing attended to  
   
43:25 and the attention atenţia şi lucrul urmărit
is all there is. sunt tot ce există.
   
43:27 K: Ah, no, no. There is messiness, - Ah, nu, nu !
because I have been inattentive.  
   
43:29   Există dezordine, fiindcă
  am fost neatent.
   
43:35 Right? - Corect ?
S: Yes. - Da.
   
43:38 K: When there is the observation - Atunci când există...
of the fact that  
   
43:44 the observer realizarea faptului că
is the observed, observatorul este cel observat...
   
43:49 and that state acea stare de observare,
of observation,  
   
43:51 in which there is no observer în care nu există observator,
as the past, that is attention. aflat în trecut,
   
43:55   este, de fapt, atenţia !
   
44:01 Sir, I don't know if you have gone Domnule, nu ştiu dacă aţi
into the question abordat problema meditaţiei.
   
44:03 of meditation here. Ştiu că e un alt subiect.
That's another subject.  
   
44:08 H: That may be - Ar putea fi un subiect relevant.
a relevant subject.  
   
44:10 It seems that what you're Se pare că...
talking about may happen partially.  
   
44:12   ceea ce descrieţi s-ar
  putea întâmpla parţial.
   
44:16 K: Ah! It can't happen, then you keep - Se poate întâmpla şi
partial mess and partial not mess. apoi vă treziţi, parţial...
   
44:22   în dezordine şi parţial
  în non-dezordine.
   
44:24 We're back again Am revenit în aceeaşi poziţie.
to the same position.  
   
44:26 H: Yes. - Da.
   
44:28 S: But do you think this kind - Dar credeţi că genul de
of attention you're talking about atenţie, pe care o descrieţi,
   
44:31 is the sort of thing that este genul de lucru pe care multă
many people experience lume îl experimentează, ocazional,
   
44:34 occasionally in moments of great în momente de mare frumuseţe,
beauty, or occasionally a piece  
   
44:38 of music they're really enjoying, sau, uneori, ascultând o piesă
they lose themselves, and so on? muzicală foarte plăcută,
   
44:41 Do you think that many of us când cad în reverie ş.a.m.d. ?
have glimpses of this  
   
44:44 in these kinds Credeţi că mulţi dintre noi am
of experiences? întrevăzut acest gen de experienţă ?
   
44:46 K: That's it. That's it. - Asta e !
When I see a mountain,  
   
44:48   Când văd un munte...
   
44:52 the majesty, the dignity and maiestuozitatea, demnitatea
the depth of it drives away myself. şi profunzimea lui,
   
44:55   totul mă copleşeşte.
   
45:00 A child with a toy, Un copil, cu o jucărie,
the toy absorbs him.  
   
45:02   se lasă absorbit de jucărie.
   
45:05 The mountain Muntele m-a absorbit pe mine !
has absorbed me,  
   
45:08 toy has absorbed Jucăria l-a absorbit pe copil.
the child.  
   
45:12 I say, that means there Adică poate exista ceva, exterior
is something outside, mie, care mă va absorbi...
   
45:17 which will absorb me, care mă va face paşnic.
   
45:20 which will make Ceea ce înseamnă că
me peaceful. există un factor extern...
   
45:22 Which means an outside agency care mă menţine liniştit:
that'll keep me quiet  
   
45:28 - God, prayer, looking up Dumnezeu, rugăciunea, admirarea
to something or other. unui peisaj ş.a.m.d.
   
45:34 If I reject an outside agency Dacă resping acel factor
completely, exterior, complet...
   
45:41 nothing can absorb me. nimic nu mă poate absorbi.
   
45:44 Let's say, if you absorb me, when Să zicem că...
you are gone I am back to myself.  
   
45:50 H: Yes. dacă mă absorbi dumneata,
   
45:52 K: So, I discard any sense când ai plecat, redevin eu însumi.
of external agency  
   
45:57 which will absorb me. Deci, resping orice noţiune de factor
  extern, care să mă poată absorbi...
   
45:59 So I am left with myself, şi, deci, rămân eu
that's my point. însumi, asta e ideea.
   
46:01   - Înţeleg.
   
46:02 H: I see. So you're suggesting - Deci sugeraţi că, atunci
that when this happens partially când se întâmplă, parţial,
   
46:06 it's because we're depending depindem de ceva anume.
on something.  
   
46:08 K: Yes, of course. - Da, desigur !
H: I see. - Înţeleg.
   
46:11 K: It's like my depending on my wife. - E ca şi cum aş
H: Or my therapist, or my problem. depinde de soţia mea.
   
46:16 K: Something or other. - Sau de terapeutul meu sau problema mea.
H: Yes. - Una sau alta !
   
46:17 K: Like a Hindu, Catholic, or anybody, Aşa cum un hindus, catolic sau
they depend on something. altcineva depind de ceva anume.
   
46:24 Therefore dependence Drept consecinţă, dependenţa
demands attachment. necesită ataşament.
   
46:29 H: Now, it's possible to listen - E posibil să vă
to you say this, and have the idea ascult spunând asta
   
46:33 of what you are talking şi să înţeleg la ce vă referiţi
about, and try and do that. şi să încerc să aplic aşa ceva.
   
46:36 K: Ah, you can't do it! - Ah, o puteţi face !
That means you are acting again.  
   
46:37   Asta înseamnă că
  acţionaţi din nou.
   
46:41 You want something Doriţi să obţineţi ceva din asta.
out of it. In exchange,  
   
46:44   La schimb, eu vă ofer asta şi
  dumneavoastră îmi oferiţi altceva.
   
46:46 I'll give you this, you give me that. Nu e decât un schimb.
That's just a trade.  
   
46:51 Here it's not like that, Aici nu-i aşa, fiindcă
you are enquiring into something analizaţi ceva anume,
   
46:55 which demands care necesită o mare concentrare
a great deal of thought, şi multă inteligenţă...
   
46:58 great deal  
of intelligence,  
   
47:01 and attention that says, şi atenţie, care spune: "Uite, de
'Look, why is there ce e atâta dezbinare în lume ?"
   
47:04 this division, Deoarece conştiinţa
this mess in the world?' noastră este confuză
   
47:08 Because our consciousness is messy şi, ca atare, lumea
and so the world is messy. este în dezordine.
   
47:20 So, from that arises, is it possible Deci...
to be free of the self?  
   
47:21   din asta apare problema:
   
47:23   Oare este posibil să
  te eliberezi de ego ?
   
47:28 Consciousness, the messy Conştiinţa confuză este,
consciousness, is the self. de fapt, ego-ul !
   
47:38 S: It is not possible to be free - Nu-i posibil să mă eliberez de fondul
from the contents of consciousness, conştiinţei, de diverse experienţe,
   
47:41 different experiences, atât timp cât am ochii deschişi şi
as long as my eyes are open, văd tot felul de lucruri diferite.
   
47:44 I'm looking, I see all sorts Acum...
of different things.  
   
47:47 Now, what you were saying ceea ce afirmaţi
about the attention, referitor la atenţie,
   
47:51 when one's looking at a mountain, când cineva priveşte un
for example, are you suggesting munte, de exemplu...
   
47:55   sugeraţi, cumva, că dacă eu...
   
47:56 that if I have that acord acelaşi gen de atenţie
same kind of attention oricărei alte experienţe...
   
47:59 to everything I experience, atunci...
that then this is the...  
   
48:03 K: You see, again, - Vedeţi, este iarăşi
you experience. experienţa dumneavoastră !
   
48:06 S: Yes, well, all right, but... - Da, corect.
K: But you are the experience. - Dar dumneata eşti experienţa în sine !
   
48:11 S: Yes. - Da.
   
48:13 K: Right? That means, - Corect ?
there is no experience.  
   
48:15   Asta înseamnă că nu
  există deloc experienţă.
   
48:21 S: There's just - Adică nu există decât atenţia ?
attention, you mean.  
   
48:28 K: Experience involves - Experienţa implică amintire...
remembrance,  
   
48:34 time, which is the past. timp...
   
48:37   adică ceva din trecut.
   
48:40 Therefore the experiencer Ca atare, experimentatorul
is the experienced. este cel experimentat.
   
48:46 If I seek illumination, Dacă sunt în căutarea
  iluminării...
   
48:49 enlightenment, or whatever iluminare sau cum veţi
you might like to call it, dori să-i spuneţi...
   
48:55 I am then trying to do all kinds atunci voi încerca să fac tot felul
of things to achieve that. de lucruri, pentru a o atinge.
   
49:01 But I don't know Dar nu ştiu ce anume
what illumination is. I don't know. este iluminarea.
   
49:04   Nu ştiu !
   
49:06 Not because you said it, or Buddha Nu fiindcă ai spus-o tu sau
said it, or somebody else said it, Buddha sau altcineva.
   
49:10 I don't know. Nu ştiu.
But I am going to find out.  
   
49:13   Dar sunt pe cale să aflu.
   
49:15 Which means the mind must be Ceea ce înseamnă că mintea trebuie
totally free - from prejudice, să fie complet eliberată...
   
49:21 from fear, all the rest de prejudecăţi, de teamă şi
of that messy business. tot restul acelei confuzii.
   
49:24 So, my concern is not Deci grija mea nu este iluminarea,
illumination, but whether  
   
49:29 the content ci dacă...
of my consciousness  
   
49:32 can be cleansed fondul conştiinţei mele poate fi
- whatever word you use. curăţat sau cum aţi vrea să-i spuneţi.
   
49:35 That's my concern Asta-i grija mea !
- not concern, that's my enquiry.  
   
49:43 And as long as I am separate Nu atât grijă, ci asta
from my consciousness urmăresc, de fapt.
   
49:47 I can experience it, Şi, atât timp cât sunt
I can analyse it, separat de conştiinţa mea,
   
49:49 I can tear it to pieces, o pot experimenta, o pot analiza, o pot
act upon it, face bucăţi, pot acţiona asupra ei.
   
49:53 which means perpetual conflict Ceea ce înseamnă...
between me and my consciousness.  
   
49:55   un conflict permanent între
  mine şi conştiinţa mea.
   
50:08 I wonder why Mă întreb, de ce oare
we accept all this. acceptăm toate acestea ?
   
50:16 Why do I accept De ce accept că sunt un hindus ?
that I am a Hindu?  
   
50:20 Why do I accept De ce accept că sunt un catolic ?
that I am a Catholic?  
   
50:24 You follow? - Înţelegeţi ?
S: Yes. - Da.
   
50:26 K: Why do we accept - De ce acceptăm ceea
what other people say? ce afirmă alţi oameni ?
   
50:30 H: We say it ourselves. - Noi înşine facem afirmaţii.
   
50:33 K: Yes. No, not only - Noi înşine facem afirmaţii.
we say it ourselves, - Da.
   
50:36 but it's encouraged, Nu numai că facem afirmaţii,
sustained,  
   
50:39 nourished dar este încurajat, sprijinit,
by people outside. alimentat de alţi oamenii.
   
50:41 Why? Why do we accept? De ce ?
   
50:42   De ce acceptăm ?
   
50:44 He is a professor and he is El e profesor şi mă
teaching me, I accept that. învaţă, accept asta.
   
50:51 Because he knows biology much more Fiindcă ştie mult mai
than I do, I go to his class, multe decât mine,
   
50:55 and I am being informed merg la ora lui şi sunt
by what he says. informat, prin ceea ce predă.
   
50:58 But he's not my guru, Dar nu e guru meu !
he's not my behaviour guide.  
   
51:00   Nu este...
   
51:02   ghidul meu comportamental.
   
51:05 He is giving me information about Îmi oferă informaţii despre
biology, and I am interested in it. biologie şi sunt interesat.
   
51:10 I want to study it, Vreau să studiez, vreau să
I want to go out into the field aprofundez domeniul ş.a.m.d.
   
51:12 and do all kinds  
of stuff.  
   
51:15 But why do we Dar, de ce acceptăm
accept authority, autoritatea psihologică...
   
51:17 psychological authority,  
   
51:20 spiritual - quote spiritual - autoritatea spirituală ?
authority?  
   
51:25 Again, we come Iarăşi, revenim la securitate.
back to security.  
   
51:28 I don't know what to do, Nu ştiu ce să fac, dar tu
but you know better than I do; ştii mai bine decât mine.
   
51:31 you are my guru. Eşti guru meu !
   
51:36 I refuse that position. Refuz acea atitudine !
   
51:44 S: But don't we arrive - Dar nu ajungem la
at the same set of problems, aceleaşi probleme,
   
51:46 if we start not from authority dacă pornim nu de la...
but from responsibility;  
   
51:50   autoritate, ci de la
  responsabilitate ?
   
51:53 say, I'm a father, Să zicem că sunt tată,
I have this child, am acest copil...
   
51:56 we've agreed - ... am căzut de acord...
some time ago... - Trebuie instruit, desigur.
   
51:57 K: You have to instruct it, - Trebuie să ai grijă de copil.
of course. - Desigur.
   
51:59 S: You have to look after this baby. - Bun.
K: Of course, of course.  
   
52:01 S: Fine. But now, in order to feed Dar, acum, pentru a putea hrăni copilul,
the baby you become preoccupied devii preocupat de siguranţa socială:
   
52:05 with security, job, tenure,  
you know, house...  
   
52:08 K: Of course, of course. - ... slujbă, contract, casă...
S: ...protecting the house - Desigur.
   
52:10 against marauders, and so on. - ... protejarea casei
K: Of course, of course. de jefuitori ş.a.m.d.
   
52:12 S: Then you get into the same Apoi ajungi la aceleaşi probleme,
lot of things about preoccupation privind preocuparea pentru siguranţă,
   
52:15 with security, starting not from plecând nu de la autoritate,
authority but from responsibility ci de la responsabilitate,
   
52:18 for others, for children, pentru alţii, pentru
for example. copil, de exemplu.
   
52:21 K: Of course. - Desigur.
   
52:23 S: So, then what is - Atunci, care este răspunsul
the answer to that? la acea problemă ?
   
52:26 It's easy to say you should - E uşor să respingi responsabilitatea...
reject responsibility. - Desigur, am bani, dacă îi câştig...
   
52:28 K: Of course, I have money,  
if I earn money, job, so on,  
   
52:32 I have to look after myself. am slujbă, ş.a.m.d.,
If I have servants, trebuie să am grijă de mine,
   
52:34 I have to look after servants, de slujitori, dacă
my children, am, de copiii mei.
   
52:37 perhaps their Poate şi de copiii lor.
children too.  
   
52:40   Sunt responsabil de toate acestea.
   
52:41 I am responsible for all that. - Da.
S: Yes.  
   
52:44 K: Physically I am responsible. - Fizic vorbind, sunt responsabil.
To give them food,  
   
52:48 to give them the right Să-i hrănesc, să le
amount of money, dau bani cât trebuie,
   
52:50 allow their children go to să le permit copiilor lor să meargă la
a proper school, like my children şcoli potrivite, ca şi copiii mei.
   
52:55 - I am responsible Sunt responsabil de toate astea.
for all that.  
   
52:59 S: But isn't that going to bring - Dar asta nu vă va aduce în aceeaşi
you back to the same position poziţie de nesiguranţă ş.a.m.d.,
   
53:03 of insecurity, and so on, pe care încercaţi s-o...
that you were trying to  
   
53:08 dissolve by this rejection dizolvaţi, prin această
of authority? respingere a autorităţii ?
   
53:14 K: I don't see why I need - Nu văd de ce aş avea nevoie de o
spiritual or psychological authority. autoritate spirituală sau psihologică.
   
53:22 Because if I know Fiindcă, dacă ştiu cum
how to read myself, să mă "citesc" singur,
   
53:24 I don't need anybody nu am nevoie de altcineva
to tell me. să-mi spună asta.
   
53:29 But we have never attempted Dar noi nu am încercat, niciodată,
deeply to read the book of myself.  
   
53:33   să citim, în profunzime,
  "cartea" care suntem, de fapt.
   
53:36 I come to you and say, Vin la dumneata şi spun:
'Please, help me to read.' "Te rog, ajută-mă să citesc !"
   
53:40 And then the whole Şi, atunci, totul este pierdut.
thing is lost.  
   
53:43 H: But I think what - Dar cred că ceea ce
Rupert is asking is that întreba Rupert este:
   
53:46 if we start by assuming Dacă...
responsibility for other people,  
   
53:48   începem prin...
   
53:50   prin a ne asuma responsabilităţi
  pentru alţi oameni...
   
53:54 that entails... asta presupune...
K: What? My earning capacity?  
   
53:55   - Ce ?
   
53:57   - Capacitatea mea de a-i întreţine.
  - Care trebuie să fie sigură.
   
53:59 H: Which must be secure. - Da, sigură pe cât se poate.
K: Yes, secure as much as possible.  
   
54:05 Not in countries where there's Nu în ţări unde există
tremendous unemployment. un şomaj teribil.
   
54:08 H: So, you're saying that that doesn't - Deci, afirmaţi că nu presupune
entail any psychological insecurity. vreo insecuritate psihologică.
   
54:11 K: No, of course not. - Desigur că nu.
But when I say, 'He's my servant,  
   
54:13   Dar, când afirm că el
  e servitorul meu,
   
54:15 I'm going to keep him am de gând să-l ţin
in that place,' you follow? în acea poziţie.
   
54:19 H: No. Tell me more. - Înţelegeţi ?
K: I mean, I treat him as a servant. - Nu, precizaţi !
   
54:23 H: Yes. - Îl tratez ca pe un servitor.
  - Da.
   
54:25 K: Which becomes irresponsible - Care devine iresponsabil.
- I don't know… naturally.  
   
54:28   Nu ştiu, e ceva natural.
   
54:31 H: But if it's a servant, he can - Dar, dacă e servitor,
come and go. But if it's a child, poate sta sau poate pleca.
   
54:36 he can't come and go. - Şi copilul poate pleca.
K: Ah! He's part of my family. - Aha, e parte din familie.
   
54:39 B: I think the question is - Cred că problema e cam aşa:
something like this: suppose,  
   
54:41 you are responsible for a family să presupunem că eşti
and the conditions are difficult, responsabil de o familie
   
54:45 you may not have a job, and şi condiţiile sunt dificile.
you may start to worry about,  
   
54:47 and become insecure Poate nu ai slujbă şi începi să-ţi faci
psychologically. griji şi devii nesigur, psihologic.
   
54:49 K: Yes. - Da.
B: Right?  
   
54:51 K: I don't worry about it, there Nu-mi fac griji - asta
it is, I have no more money. e, nu mai am bani !
   
54:54 So, my friend, I have no more money, Deci, prietene, nu mai am bani.
if you want to stay,  
   
54:57 share the little food I have, Dacă vrei să stai, împărţim puţina
we'll share it. hrană pe care o am şi asta e.
   
55:02 B: You're saying that even if you are - Deci, afirmaţi că, chiar dacă sunteţi
unemployed and you are responsible şomer şi responsabil de o familie,
   
55:05 for a family, it will not disturb asta nu va perturba
the order of the mind, right? ordinea mentală, corect ?
   
55:09 K: Of course, not. - Desigur că nu.
   
55:10 B: You will find an intelligent way - Veţi găsi un mod inteligent de a...
to solve it. - Te descurca în situaţia asta.
   
55:12 K: Deal with it.  
B: Yes.  
   
55:15 S: But this kind of worry as a result - Dar acest gen de grijă, ca rezultat
of responsibility is relative. al responsabilităţii, e relativă.
   
55:18 K: I don't call it worry. - Nu i-aş spune grijă.
I am responsible.  
   
55:22 S: Yes. Sunt responsabil...
   
55:24 K: And therefore I look after şi, ca atare, am grijă
as much as I can. de ei, atât cât pot.
   
55:27 S: And if you can't? - Şi dacă nu puteţi ?
K: Sorry?  
   
55:31 S: If you can't? - Nu pot.
K: I can't.  
   
55:34 Why should I worry and bother De ce ar trebui să fiu
- I can't, it's a fact. îngrijorat şi necăjit ?
   
55:37   Nu pot şi asta e !
   
55:40 B: You're saying that it's possible - Afirmaţi că e posibil să te eliberezi
to be completely free of worry, complet de griji, de exemplu,
   
55:43 for example, in the face când te confrunţi cu
of great difficulties. mari dificultăţi.
   
55:46 K: Yes. There is no… - Da.
You see, that's what I am saying.  
   
55:48   Vedeţi, asta susţin de fapt.
   
55:50   Acolo unde există atenţie...
   
55:51 Where there is attention, there nu e nevoie să...
is no need to… there is no worry,  
   
55:57 because there is no centre nu există grijă, fiindcă nu există
from which you are attending. un centru din care să vă implicaţi.
   
56:02 S: There are still problems, - Încă există probleme şi cineva tot
and there may still be ar mai putea avea responsabilităţi.
   
56:05 responsibilities  
that one has.  
   
56:06 K: Of course, I have problems, - Desigur că există
so I resolve them. probleme, deci le rezolv.
   
56:09 S: But if you can't - Dar, dacă nu le puteţi rezolva ?
resolve them. - Atunci nu pot.
   
56:11 K: Then I can't. De ce mi-aş face griji ?
S: If your family is starving.  
   
56:13 K: I can't. Why should I worry about Nu pot fi regina Angliei.
it? I can't be Queen of England.  
   
56:17 S: No. - Nu.
  - Nu şi atunci de ce mi-aş face griji ?
   
56:18 K: No. So, why should I  
worry about it?  
   
56:20 S: But if you're a poor Indian, - Dar dacă sunteţi un indian sărac şi
unemployed, şomer şi familia vă este înfometată,
   
56:22 your family is starving,  
there's nothing you can…  
   
56:24 You've tried everything, aţi încercat tot ce se putea şi
you've failed. aţi eşuat şi nu vă faceţi griji.
   
56:27 You don't worry.  
Actually, surprisingly enough,  
   
56:29 a lot of poor Indians in just De fapt, surprinzător e că mulţi indieni
that situation don't worry - săraci, în exact acea situaţie, n-au griji.
   
56:32 that's the most amazing thing Acesta e cel mai uimitor
about India. lucru, în privinţa lor.
   
56:35 But then, of course, people coming Dar, desigur, apar oameni, care privesc
along looking from outside say, din exterior, spunând că e fatalism.
   
56:38 'Well, this is fatalism'. - Da, corect.
K: Yes, that's right.  
   
56:40 S: And it's often regarded as the - Şi este privită, adesea,
disease of India, the very fact ca o boală în India,
   
56:43 that so many people manage not tocmai faptul că atât de mulţi oameni
to worry in those circumstances, reuşesc să nu aibă griji, în aceste cazuri
   
56:46 to the degree that - ... în măsura în care ne-am aştepta noi.
we would expect. - Vreau să vă întreb ceva.
   
56:48 K: I'd like to ask you a question. Aţi ascultat toate acestea,
You've listened to all this  
   
56:52 - messy consciousness - despre conştiinţa confuză.
   
56:58 does one realise it, Cineva realizează asta
and empty the content,  
   
57:00   şi o goleşte de conţinut:
   
57:04 fear, you know, teamă şi toate celelalte.
the whole business?  
   
57:08 Does it interest you? - Vă interesează asta ?
H: Yes. - Da.
   
57:11 K: Totally? - În totalitate ?
H: Yes. - Da.
   
57:13 K: That means what? - Asta ce înseamnă ?
   
57:16 H: It means you - Înseamnă că am ascultat.
just listen. - Nu, înseamnă...
   
57:18 K: No, it means a conversation, un dialog, o
dialogue between us. conversaţie între noi...
   
57:25 Penetrating deeper, pe care o aprofundaţi,
and deeper, and deeper. ulterior, tot mai mult.
   
57:30 Which means you must be Ceea ce înseamnă că trebuie să
free to examine. aveţi libertatea de a examina...
   
57:37 Free from your prejudice, eliberat de prejudecăţile
from your previous experience. dumneavoastră...
   
57:41   de experienţa
  dumneavoastră precedentă.
   
57:45 Of course, otherwise you can't Desigur, fiindcă altfel
examine. You can't investigate. nu puteţi examina asta.
   
57:49 'Investigare' Nu puteţi investiga, însemnând...
means explore,  
   
57:51 you know, push it, push it, explorare, înţelegeţi ?
push it further and further.  
   
57:52   Împingând limitele
  tot mai departe.
   
57:58 Now, are you, are we Acum, suntem dispuşi
willing to do that, să facem asta ?
   
58:02 so that actually Astfel încât, de fapt,
the self is not? să nu existe ego ?
   
58:14 But when the self is not, it Dar, când nu există ego,
doesn't mean you neglect your wife, asta nu înseamnă că...
   
58:19 your children - you follow? vă neglijaţi soţia,
  copiii - înţelegeţi ?
   
58:21 That becomes so silly, Asta ar fi atât de
it's like becoming a sannyasi, absurd, ca şi cum...
   
58:26 going off aţi deveni un sannyasi, care
to the mountains, s-ar retrage în munţi...
   
58:29 a monk going off sau un călugăr
into a monastery. retras la mănăstire.
   
58:33 That's an Asta este o evadare
extraordinary escape. extraordinară !
   
58:38 The fact is I have to deal Fapt este că trebuie să am grijă de soţia
with my wife and children, mea şi de copii şi servitor, dacă am.
   
58:41 and if I have,  
a servant.  
   
58:45 Can I be so totally Pot fi...
without the self  
   
58:51 that I can intelligently atât de complet...
deal with these problems?