Krishnamurti Subtitles

Ce înseamnă o minte sănătoasă ?

Ojai - 18 April 1982

Discussion with Scientists 40:10 The Nature of the Mind NATURA MINŢII
   
0:23 Part Four PARTEA a IV-a
  Ce înseamnă o minte sănătoasă ?
   
0:25 What is a Healthy Mind?  
   
0:37 This is one of a series of Acesta este unul dintr-o
dialogues between J Krishnamurti, serie de dialoguri,
   
0:41 David Bohm, Rupert între J. Krishnamurti, David Bohm,
Sheldrake, and John Hidley. Rupert Sheldrake şi John Hidley.
   
0:45 The purpose of these discussions Scopul acestor discuţii este de a explora
is to explore essential questions problemele esenţiale ale minţii:
   
0:48 about the mind, what is Ce anume este
psychological disorder, dereglarea psihologică
   
0:52 and what is required for şi ce anume este necesar unei
fundamental psychological change. schimbări psihologice fundamentale ?
   
0:57 J Krishnamurti is a religious J. Krishnamurti este un filozof
philosopher, author, and educator, religios, scriitor şi educator,
   
1:01 who has written and given lectures care a scris şi ţinut prezentări, pe
on these subjects for many years. aceste subiecte, timp de mulţi ani.
   
1:05 He has founded elementary El a fondat şcoli elementare şi
and secondary schools secundare în SUA, Anglia şi India.
   
1:07 in the United States,  
England, and India.  
   
1:11 David Bohm is professor David Bohm este profesor
of theoretical physics de fizică teoretică
   
1:14 at Birkbeck College, la Facultatea Birkbeck,
London University in England. Universitatea din Londra, Anglia.
   
1:17 He has written numerous books A scris numeroase cărţi în domeniul fizicii
concerning theoretical physics teoretice şi al naturii conştiinţei.
   
1:20 and the nature  
of consciousness.  
   
1:22 Professor Bohm and Profesor Bohm şi d-l Krishnamurti au mai
Mr. Krishnamurti dialogat anterior, pe multe subiecte.
   
1:24 have held previous dialogues  
on many subjects.  
   
1:28 Rupert Sheldrake is a biologist, Rupert Sheldrake este un biolog,
whose recently published book a cărui carte, publicată recent,
   
1:32 proposes that learning in susţine că învăţatul, de către
some members of a species unii membri ai unei specii,
   
1:35 affects the species afectează specia, în întregime.
as a whole.  
   
1:38 Dr. Sheldrake is presently Dr. Sheldrake este, în prezent, fiziolog
consulting plant physiologist specializat în cultura plantelor,
   
1:42 to the International la International Crops Research
Crops Research Institute Institute din Hyderabad, India.
   
1:44 in Hyderabad, India.  
   
1:46 John Hidley is a psychiatrist John Hidley este un psihiatru,
in private practice, cu cabinet particular,
   
1:50 who has been associated care a colaborat cu şcoala Krishnamurti
with the Krishnamurti school din Ojai, California, în ultimii şase ani.
   
1:52 in Ojai, California  
for the past six years.  
   
1:57 The first three dialogues have Primele trei dialoguri s-au focalizat
focused on various processes pe diverse procese de auto-identificare
   
2:01 of self-identification şi pe efectele lor.
and their effects.  
   
2:04 The need for psychological security A fost discutată nevoia
has been discussed as growing out de securitate psihologică,
   
2:09 of a basic division, in which care se dezvoltă dintr-o
the contents of consciousness dezbinare fundamentală,
   
2:13 appear to be separate în care conţinutul conştiinţei pare
from consciousness itself. să fie separat de conştiinţa însăşi.
   
2:16 Today's discussion begins Discuţiile de azi încep cu importanţa
with the importance of attention. care trebuie acordată atenţiei.
   
2:21 K: What is analysis? - Ce anume este analiza ?
   
2:26 And what is observation? Şi ce anume este observarea ?
   
2:31 In analysis there is the analyser În analiză există analistul
and the analysed. şi obiectul analizei.
   
2:37 And so there is always Şi, astfel, acea diferenţă
that difference maintained. este menţinută întotdeauna.
   
2:41 Where there is difference Acolo unde există diferenţe,
there must be conflict, trebuie să existe conflict...
   
2:46 division, dezbinare.
   
2:50 and that's one of the factors Şi acesta este unul dintre
that really is very destructive factorii care, cu adevărat...
   
2:54   este foarte distructiv
  pentru întreaga...
   
2:56 to the whole psychological libertate...
freedom,  
   
3:01   psihologică...
   
3:04 this conflict, acest conflict, această dezbinare.
this division.  
   
3:07 And analysis maintains Şi analiza...
this division.  
   
3:09   menţine această dezbinare.
   
3:14 Whereas if one Întrucât, dacă cineva
observes closely observă cu atenţie
   
3:17 - I'm not correcting you, - nu vă corectez domnule,
sir, I'm just enquiring - ci doar analizez -
   
3:22 the analyser analistul este cel analizat.
is the analysed.  
   
3:24 Again the same problem: Din nou aceeaşi problemă,
  gândirea l-a dezbinat pe analist...
   
3:26 thought has divided the analyser de obiectul analizei.
and the analysed.  
   
3:32 The analyser is the past, who has Analistul este trecutul, care a
acquired a lot of knowledge, acumulat multă cunoaştere, informaţie,
   
3:35 information, care s-a separat singur
separated himself,  
   
3:39 and is either correcting şi fie corectează
the observed, the analysed, obiectul observării,
   
3:42   al analizei...
   
3:45 make him conform - făcându-l să se conformeze -
- he is acting upon it. fie acţionează asupra lui.
   
3:49 Whereas the analyser În timp ce analistul
is the analysed. este cel analizat.
   
3:54 I think if that is really Cred că dacă asta se înţelege,
understood very deeply, cu adevărat, foarte profund...
   
3:59 the conflict, conflictul psihologic ia sfârşit,
psychological conflict ends,  
   
4:03 because in that fiindcă...
there is no division between  
   
4:09 the analyser prin asta nu mai există separare
and the analysed, între analist şi obiectul analizei,
   
4:12 there is only nu mai există decât observare.
observation.  
   
4:14 Which Dr. Bohm and we discussed Ceva ce eu şi dr. Bohm am discutat
at considerable length last year. pe larg, cândva, anul trecut.
   
4:25 So, if that is clearly Deci, dacă asta se
understood înţelege, cu claritate
   
4:28 - I am not laying - nu enunţ vreo lege, ci
down the law, doar am observat asta...
   
4:30 but I am just… aşa cum cineva a
as I have observed, observat acest întreg...
   
4:33 as one has observed proces conflictual -
this whole business of conflict,  
   
4:39 whether one can live the whole atunci cineva îşi poate trăi...
of one's life without conflict.  
   
4:42   întreaga viaţă fără conflicte.
   
4:48 That means the controller Asta înseamnă că
is absent, lipseşte controlorul,
   
4:50 which is a very ceea ce este o problemă
dangerous question. foarte periculoasă.
   
4:56 I feel where there is inattention, Cred că acolo unde există
lack of attention, neatenţie, lipsa atenţiei,
   
5:00 is really the whole acolo intervine întregul
process of conflict. proces conflictual.
   
5:09 S: Yes, I can see that if both sides - Da, îmi dau seama că, dacă ambele
saw this with the utmost clarity... părţi implicate observă asta...
   
5:13   cu maximă claritate...
   
5:15 K: Yes. That means they are giving - Asta înseamnă că tratează
intelligence to the whole problem. inteligent întreaga problemă.
   
5:20 S: What happens if only - Ce se întâmplă dacă numai
one party in a conflict o parte a conflictului
   
5:22 sees it with that utmost clarity? observă asta, cu
K: What happens? maximă claritate ?
   
5:27 One gives complete attention - Cineva acordă atenţie totală
in one's relationship between relaţiei sale bărbat-femeie.
   
5:31 man and woman; Haideţi să începem cu asta !
let's begin with that.  
   
5:35   Aţi...
   
5:36 You have given acordat atenţie totală.
complete attention.  
   
5:41 When she insults you, Atunci când ea vă insultă,
when she flatters you, când vă flatează, când vă...
   
5:44 when she bullies you,  
   
5:46 or when she is intimidează sau când
attached to you, manifestă afecţiune,
   
5:48 all that is the lack toate se datorează
of attention. lipsei de atenţie.
   
5:52 If you give complete attention, Dacă dumneavoastră acordaţi atenţie
and the wife doesn't, totală şi soţia n-o face...
   
5:56   atunci cum e ?
   
5:57 then what happens? Este exact aceeaşi problemă !
That is the same problem.  
   
6:04 Either you try to explain, Ori încercaţi să-i
day after day, explicaţi, zi după zi,
   
6:09 go into it with her având răbdare cu ea.
patiently.  
   
6:15 After all, attention implies also Până la urmă atenţia implică
great deal of care, affection, love. multă grijă, afecţiune, iubire.
   
6:20 It's not just Nu este vorba, pur şi simplu,
mental attention. numai de atenţia mentală.
   
6:24 It's attention Este o atenţie acordată
with all your being. cu întreaga fiinţă.
   
6:29   Atunci...
   
6:30 Then either she moves fie că ea...
along with you,  
   
6:34   se înţelege cu dumneavoastră,
   
6:36 comes over to your side, stă alături de dumneavoastră,
as it were, ca să zicem aşa,
   
6:39 or she holds on to her fie o ţine pe a ei...
   
6:45 separative menţinând starea de
contradictory state. dezbinare şi contradicţie.
   
6:52 Then what happens? Şi atunci ce se întâmplă ?
   
6:55 One is stupid, Unul este prost, iar
the other is intelligent. celălalt este inteligent.
   
6:58 S: But the conflict...  
K: So there is always the battle  
   
7:01 between the stupid Deci, întotdeauna există bătălia
and the ignorant. dintre stupid şi ignorant.
   
7:04 I mean between the ignorant, Pardon, am vrut să spun între
the stupid, and the intelligent. ignorant, stupid şi cel inteligent.
   
7:09 H: A thing that seems to happen - Cred că ceea ce pare să se
in that situation is that întâmple, în acea situaţie, este că...
   
7:15 the one's intelligence makes room, inteligenţa cuiva
in which the other person, lasă loc de manevră,
   
7:20 who is caught in some attachment, în care cealaltă persoană, ce manifestă
may have freedom to look at it. ataşament, are libertatea de a analiza.
   
7:24 K: But if the other - Dar, dacă celălalt refuză
refuses to look at it, să analizeze situaţia...
   
7:29 then what is the relationship atunci care e relaţia
between the two people? dintre cei doi ?
   
7:31 H: There is none. - Nu există nici una.
K: That's all. - Asta e !
   
7:36   Dumneavoastră observaţi că
  tribalismul este letal...
   
7:37 You see tribalism is deadly, este distructiv.
destructive.  
   
7:44 You see it basically, Observaţi asta la
fundamentally, and I don't. nivel fundamental,
   
7:47   iar eu nu observ.
   
7:53 You have seen it probably Probabil că dumneavoastră
immediately, aţi observat asta imediat.
   
7:59 and I'll take many years, Iar mie îmi trebuie mulţi ani, mult
a long time to come to that. timp, ca să ajung la acea concluzie.
   
8:04 Will you have the... Oare veţi avea - n-aş vrea să
  folosesc cuvântul răbdare -
   
8:07 - I won't use  
the word patience -  
   
8:09 will you have the care, oare veţi manifesta grijă,
affection, love, afecţiune, iubire,
   
8:13 so that you understand astfel încât să-mi
my stupidity? înţelegeţi prostia ?
   
8:19 I may rebel against you. Şi s-ar putea să mă revolt
  contra dumneavoastră.
   
8:23 I may divorce you. S-ar putea să divorţez.
   
8:26 I may run away S-ar putea să fug
from you. de dumneavoastră,
   
8:28   dar...
   
8:29 But you have sown the seed aţi plantat "seminţele"
somewhere in me. undeva, în mine.
   
8:38 But that does happen, Dar asta se întâmplă,
doesn't it, really, in life? nu-i aşa, în viaţă ?
   
8:43 S: Yes. - Da.
   
8:45 H: You said something - Aţi afirmat ceva
that interests me here, care mă interesează.
   
8:48 you said that if you Aţi spus că aţi
have seen it immediately observat asta imediat
   
8:50 and the other person may take şi celeilalte persoane i-ar putea
a long time to come to seeing it. lua mult timp pentru asta.
   
8:53 And it seems like in this attention Şi se pare că, în această atenţie, despre
that you're talking about care vorbiţi, percepţia este imediată.
   
8:57 perception is immediate. - Desigur.
K: Of course. - Nu este clădită cumva...
   
8:59 H: It isn't built up out of... - Oh, nu, nu, fiindcă
K: Oh, no, then it's not perception. n-ar mai fi percepţie.
   
9:04 H: That may be part of the reason - Poate că unul dintre motivele
the other person is having pentru care celălalt nu observă
   
9:06 difficulty seeing it, is that este că vrea să i se dovedească.
they want it to be proved to them.  
   
9:09 K: You see conditioning is - Dumneavoastră înţelegeţi natura
destructive, distructivă a condiţionării...
   
9:14 and I don't. iar eu nu.
H: Yes.  
   
9:16 K: What is our relationship Care este relaţia dintre noi doi ?
between us two?  
   
9:20 It's very difficult to communicate Este foarte dificil să
with each other... comunicăm între noi...
   
9:23 H: Yes. - Da.
   
9:24   - ... verbal sau...
   
9:25 K: ...verbally or with care, - cu grijă - este foarte dificil fiindcă...
it's very difficult, because... - Nu ştiţi la ce mă refer.
   
9:29 H: You won't know - Nu şi, simultan, opun
what I'm talking about. şi rezistenţă, permanent.
   
9:31 K: No, and also I'm resisting you Mă apăr !
all the time. I'm defending myself.  
   
9:36 H: You're defending - Apăraţi ceea ce credeţi că vedeţi.
what you think you see. - Ce cred eu că e corect.
   
9:38 K: What I think is right. I have Aşa cum am fost educat ca hindus sau
been brought up as a Hindu, britanic sau german sau rus ş.a.m.d.
   
9:42 or a British, or a German, şi văd ca pe un pericol
or a Russian, whatever it is, să renunţ la asta.
   
9:48 and I see the danger of letting Poate că mi-aş pierde slujba.
that go. I might lose my job.  
   
9:53 People will say Oamenii ar putea spune că sunt...
I'm little-minded.  
   
9:56   mărginit.
   
9:58 People might say Oamenii ar putea spune că
I depend on public opinion, depind de opinia altora,
   
10:02 so I'm frightened aşa că mă tem să renunţ.
to let go.  
   
10:06 So, I stick to it. Deci rămân la părerea mea.
   
10:08 Then what is your Atunci care mai este
relationship with me? relaţia ta cu mine ?
   
10:14 Have you any relationship? Există vreo relaţie ?
H: No.  
   
10:17 K: No, I question whether - Nu.
you have no relationship. - Nu, nu cred că nu există vreo relaţie.
   
10:20 H: I can tell you - Îţi pot spune ce văd.
what I see. - Da.
   
10:22 K: Yes. But if you have love for Dar, dacă mă iubeşti, cu adevărat,
me, real, not just attachment,  
   
10:25   nu doar un simplu ataşament,
  o relaţie sexuală ş.a.m.d.,
   
10:27 and sex, and all that business, dacă într-adevăr ţii la mine...
if you really care for me,  
   
10:33 you cannot lose nu-ţi poţi permite să
that relationship. pierzi acea relaţie.
   
10:37 I may run away, S-ar putea să fug, dar tu
  eşti ataşat de acea relaţie.
   
10:39 but you have the feeling  
of relationship.  
   
10:43 I don't know if I am conveying Nu ştiu dacă transmit corect...
what I mean.  
   
10:45 H: In other words, I don't just - Altfel spus, nu zic numai că eu văd şi tu
say, well, I see it and you don't, nu şi, dacă nu asculţi, la naiba cu tine !
   
10:48 and if you're not going - Nu.
to listen, the heck with you.  
   
10:50 K: No. But, sir, Dar, domnule...
   
10:54 you have established aţi stabilit acel
a kind of relationship, gen de relaţie...
   
10:59 perhaps very profound, poate că foarte profundă,
when there is love. acolo unde există iubire.
   
11:03 I may reject you, but you have Poate că vă resping, dar aveţi
that responsibility of love. acea responsabilitate a iubirii.
   
11:14 Not only to the particular Nu numai faţă de o
person, anumită persoană,
   
11:17 but to the whole ci faţă de întreaga omenire.
of humanity.  
   
11:22 What do you say, sir, Ce spuneţi, domnule,
about all this? despre toate astea ?
   
11:25 B: Well, I can't say - Ei bine...
a great deal more.  
   
11:27   pot spune mult mai multe.
   
11:29 I think that this care and attention Cred că grija şi atenţia
are the essential points. reprezintă problemele esenţiale
   
11:33 And, for example, in the question şi, de exemplu, în cazul observatorului
of the observer and the observed, şi a obiectului observării
   
11:37 or the analyser sau al analistului şi
and the analysed, obiectului analizei,
   
11:40 the reason why that motivul pentru care se
separation occurs produce acea separare
   
11:42 is because there has este că n-a existat
not been enough attention. suficientă atenţie.
   
11:44 K: Attention, that's what - Atenţie, asta spun şi eu.
I'm saying. - Deci, acea persoană...
   
11:46 B: So that one has to have trebuie să aibă aceeaşi atitudine,
that same attitude even in looking  
   
11:50 at one's own chiar şi atunci când analizează
psychological problems. problemele psihologice ale unui om.
   
11:56 H: An attitude of care? - O atitudine grijulie.
  - Grijă şi atenţie la ceea ce se petrece.
   
11:58 B: Care and attention Vedeţi, cineva
to what's going on. începe să analizeze,
   
12:02 One starts to analyse din obişnuinţă...
by habit,  
   
12:06 and one might condemn iar cineva ar putea condamna asta, de
that, for example, exemplu, ca nefiind atitudinea corectă.
   
12:08 that would not be Dar...
the right attitude.  
   
12:11 But one has to give care cineva trebuie să trateze cu grijă şi
and attention to exactly atenţie exact ceea ce se întâmplă.
   
12:15 what is happening in that, Exact ca şi în relaţiile
just as in relationship with people. dintre oameni.
   
12:22 And it's because that Şi, tocmai fiindcă nu există suficientă
there was no attention atenţie sau genul potrivit de atenţie,
   
12:24 or not the right kind  
of attention,  
   
12:27 that that division a apărut acea dezbinare,
arose in the first place, în primul rând.
   
12:31 and was sustained, Şi a fost menţinută, corect ?
right?  
   
12:35 S: But it's possible to have - Dar este posibil să manifeşti acest gen
perhaps this kind of attention de atenţie faţă de cei pe care-i cunoşti:
   
12:38 towards people that we know: soţie, copii, prieteni etc.
wives, children, friends, etc.,  
   
12:43 but what about people we don't know? Dar cum rămâne cu
I mean, most of us cei necunoscuţi ?
   
12:45   Adică, majoritatea dintre noi n-am
  întâlnit vreun rus, de exemplu
   
12:46 have never met any Russians, şi simţim, mulţi dintre noi...
for example, and we feel, many of us,  
   
12:51 there's this terrible fear of Russia, o teamă teribilă de Rusia
and Russian nuclear weapons, şi armele nucleare ruseşti
   
12:55 and the Russian threat, şi ameninţarea rusească ş.a.m.d.
and all the rest of it.  
   
12:58 And so it's very easy to think, Deci, e foarte uşor să gândeşti că trebuie
'We've got to have all these bombs, să avem toate aceste bombe ş.a.m.d.
   
13:01 and so on, because the Russians fiindcă ruşii sunt o
are so terrible'. ameninţare atât de teribilă.
   
13:05 We can think all these things about Putem gândi toate astea despre ruşi,
Russians; we've never met them. deşi nu i-am întâlnit niciodată.
   
13:09 So, how do we have attention Deci, cum de acordăm atenţie unor inamici
to enemies, or imagined enemies, reali sau imaginari, pe care nu-i ştim ?
   
13:13 that we don't know? - Ce anume este un inamic ?
K: What is an enemy?  
   
13:18 Is there such thing Oare există aşa ceva, un inamic ?
as an enemy?  
   
13:24 S: Well, there are enemies in the - Ei bine, sunt inamici în
sense that there are people who... sensul că sunt oameni care...
   
13:27 K: ...who disagree - Care nu sunt de acord cu noi.
with you.  
   
13:29 S: Not only disagree… - Nu numai dezacord...
K: Who have definite idealistic, - Care au clare şi idealiste...
   
13:33 ideological differences. diferenţe ideologice.
   
13:36 S: Well, they're usually people - Ei bine, de regulă sunt
who are afraid of us, I mean, oameni care se tem de noi,
   
13:39 the Russians are afraid of us, adică ruşii se tem de noi
and we're afraid of them, şi noi de ne temem de ei.
   
13:42 and because they're Fiindcă se tem de noi, se află pe
afraid of us, poziţia de inamici pentru noi.
   
13:44 they're in a position  
of being our enemies.  
   
13:46 K: Because we are still - Fiindcă gândim, încă, în termeni tribali.
thinking in terms of tribalism. - Da, desigur.
   
13:50 S: Yes, certainly. - Atunci să...
   
13:53 K: Supposing you and I presupunem că noi doi
move out of that. trecem peste asta.
   
13:55 I'm Russian, you are English, Eu sunt rus, dumneata eşti englez
or British, or German, or French. sau britanic sau german sau francez.
   
14:01 I move, I despise Eu trec peste asta, fiindcă
this sense of tribalism. dispreţuiesc sentimentul tribal.
   
14:07 What's my relationship Atunci care este relaţia
then with you? mea cu dumneata ?
   
14:12 H: Well, we... - Ei bine, noi...
K: I'm not Russian then. - Nu mai sunt rus, atunci !
   
14:14 S: No. - Nu.
K: I'm a human being  
   
14:15   - Sunt o fiinţă umană...
   
14:18 with all my psychological cu toate problemele
problems, mele psihologice...
   
14:22 and you are another iar dumneata eşti altă fiinţă umană,
human being cu toate problemele ei psihologice.
   
14:24 with all your  
psychological problems.  
   
14:27 We are human Suntem fiinţe umane, nu etichete.
beings, not labels.  
   
14:31 B: Of course, the Russians - Desigur că ruşii ar putea
may reject this, you see. respinge această idee.
   
14:34 Suppose, we're in this situation... Adică să presupunem că
K: We are in that. suntem în această situaţie...
   
14:37 B: ...and the Russians will - Chiar suntem !
reject us, right? Then we have to… - ... şi ruşii ne-ar respinge, corect ?
   
14:40 then what's the next step, Atunci care ar fi pasul următor ?
right?  
   
14:43 K: So what shall we do? - Deci ce vom face ?
   
14:48 You see, Vedeţi...
   
14:54 I represent eu reprezint întreaga omenire.
all humanity.  
   
14:58 I am all humanity. Eu sunt întreaga omenire !
   
15:04 I feel that way. Aşa simt eu.
To me it's an actuality, not just  
   
15:06   Pentru mine e o
  realitate, nu numai...
   
15:09 an emotional explosion, o explozie emoţională
emotional, romantic idea. sau o idee romantică.
   
15:14 I feel I am the rest of mankind; Mă simt ca şi cum aş fi restul
I am mankind. omenirii, întreaga omenire.
   
15:19 Because I suffer, or I enjoy, Fiindcă sufăr sau mă bucur sau
I go through all the tortures, trec prin toate torturile
   
15:24 and so do you, şi la fel şi dumneata
so do you. sau dumneata.
   
15:26 So, you are the rest Deci...
of mankind.  
   
15:28   sunteţi...
   
15:30   restul omenirii.
   
15:34 And therefore you have terrible Şi, ca atare, aveţi o responsabilitate
responsibility for that, in that. teribilă pentru asta şi prin asta.
   
15:39 So when you meet a Russian, or a Deci, atunci când
German, or a British, or Argentine, întâlniţi un rus...
   
15:42   sau un german sau un britanic
  sau un argentinian...
   
15:46 you treat them as human beings, îi trataţi ca pe fiinţe
not labels. umane şi nu etichete.
   
15:49 S: Then does this simply mean - Atunci...
that in this largely tribal society,  
   
15:51   asta, pur şi simplu, înseamnă că
  în această amplă societate tribală,
   
15:54 with governments, and bombs, cu guverne şi bombe şi arme,
and weapons of war,  
   
15:57 there'll just be a few individual există doar câţiva indivizi,
scattered here and there, răspândiţi ici şi colo,
   
16:00 who've dissolved care au eliminat
tribalism in themselves? tribalismul din ei ?
   
16:02   - Dacă o sută dintre noi...
   
16:03 K: Yes. If a hundred of us în întreaga lume...
all over the world really had  
   
16:08 a non-tribalistic attitude chiar nu avem o atitudine
towards life, non-tribală în faţa vieţii...
   
16:13 we would be am acţiona atunci ca...
acting like a...  
   
16:17 I don't know - like a light nu ştiu cum să zic - ca
in the midst of darkness. un fulger în întuneric.
   
16:23 But we don't. Dar n-o facem !
   
16:25 This just becomes Asta devine doar o idee utopică
an idealistic romantic idea, şi romantică şi renunţăm la ea,
   
16:29 and you drop it, because fiindcă fiecare îşi
each pursues his own way. urmează propria cale.
   
16:35 S: Yes.  
   
16:37 K: Sir, I think we ought Domnule, cred că trebuie să facem
to differentiate diferenţa dintre atenţie şi concentrare.
   
16:40 between attention Concentrarea înseamnă
and concentration. să-ţi focalizezi...
   
16:49 Concentration is focusing energia într-un anume punct.
your energy on a certain point.  
   
17:01 And attention - Iar atenţia...
   
17:05 there is no focusing nu înseamnă focalizare
on a certain point. pe un anume punct,
   
17:09 It's attention. ci este atenţie.
   
17:12 H: Concentration seems - Concentrarea pare să
to have a goal in mind. aibă un anumit ţel.
   
17:15 K: A goal, motive. - Un ţel, un motiv.
It's a restrictive process.  
   
17:20 I concentrate on a page, Este un proces restrictiv.
but my thoughts...  
   
17:24 I am looking out of the window, Mă concentrez asupra unei
and I'll pull it back, pagini, dar gândurile mele...
   
17:27 and keep on privesc pe fereastră, apoi încerc iar
this business. să mă concentrez şi continui astfel.
   
17:30 Whereas if I gave Pe când, dacă aş acorda atenţie
complete attention to totală la ceea ce văd pe fereastră...
   
17:33 what I am looking  
out of the window  
   
17:37 - that lizard which is going acea şopârlă care
along the wall - se plimbă pe zid...
   
17:41 and with that same attention şi cu aceeaşi atenţie
I can look at my book, mi-aş analiza cartea,
   
17:45 look what I am doing. uitaţi ce anume aş face !
   
17:47 H: Concentration presupposes - Concentrarea presupune existenţa
that there's a controller unui controlor, care te trage înapoi.
   
17:50 in there pulling it back. - Exact aşa !
K: That's just it.  
   
17:58 S: But then, if there's - Dar, dacă nu există un
no controller of the attention, controlor al atenţiei,
   
18:00 the attention is atunci atenţia este, pur şi
simply a response simplu, un răspuns la...
   
18:03 to whatever the present oricare ar fi
circumstances are. circumstanţele prezente.
   
18:06 K: You insult me - Mă insultaţi şi eu sunt atent !
- I'm attentive.  
   
18:11 There is no recording Nu există o...
that insult.  
   
18:15   înregistrare a acelei insulte.
   
18:20 B: Yes, I said. - Da, asta e !
   
18:23 K: You flatter me - a marvellous talk - Mă flataţi, ca în discursul
you gave the other day. minunat ţinut mai deunăzi.
   
18:27 I've heard this so often repeated. L-am auzit repetat atât de des
And I'm bored with it, so şi sunt plictisit de el.
   
18:31 - I'm not only bored - Deci, nu sunt numai plictisit,
I see, what? dar cum anume sunt ?
   
18:38 You follow, sir? Mă înţelegeţi ?
   
18:40 Is it possible - really, that's Oare chiar e posibil - şi asta e
the much more difficult question - o întrebare mult mai dificilă -
   
18:44 is it possible este posibil să nu
not to record înregistrezi asta ?
   
18:48 except where Exceptând cazul
it is necessary? când este necesar.
   
18:50 It's necessary to record Este necesar să înregistrezi
when you are driving. atunci când conduci,
   
18:54 To learn how to drive. când înveţi să conduci.
   
18:56 Record when you do your business, Înregistrezi atunci când
and all the rest of it. faci afaceri ş.a.m.d.
   
19:00 But psychologically, Dar, psihologic vorbind, care
what is the need to record? este necesitatea de a înregistra ?
   
19:07 S: Isn't it inevitable? Doesn't - Nu este inevitabil şi memoria
our memory work automatically? noastră nu funcţionează automat ?
   
19:11 K: Memory is - Memoria este, mai
rather selective. degrabă, selectivă.
   
19:15 H: We seem to remember things - Se pare că ne amintim lucrurile
that are important to us... importante pentru noi...
   
19:18 S: Yes. care au ceva conexiuni cu ceea ce credem
H: ...have some... că suntem şi care ne sunt ţelurile.
   
19:19 connect in with who we think  
we are and what our goals are.  
   
19:24 B: But it seems to me that when - Mie mi se pare că...
there is paying attention  
   
19:29 then in general attention atunci când acordăm atenţie, ea hotărăşte
determines what is to be recorded ceea ce trebuie înregistrat şi ce nu.
   
19:33 and what is not, that is,  
it is not automatic anymore.  
   
19:35 K: It's not automatic - Adică nu mai este ceva automat.
any more. Quite right. - Nu mai este ceva automat.
   
19:37 B: If it comes from the past, - Dacă provine din trecut...
from the concentration,  
   
19:41 or from the analysis, din concentrare sau din analiză,
then it will be automatic. atunci va fi ceva automat.
   
19:46 K: Another problem - O altă problemă care ar
which we ought to discuss trebui să fie discutată...
   
19:50 - we said yesterday we would - şi am spus ieri că o vom face, este
religion, meditation, problema religiei, a meditaţiei
   
19:56 and if there is şi dacă există ceva sacru în asta.
something sacred.  
   
19:58 We said we would Am spus că vom
talk about that. discuta despre asta.
   
20:06 Is there anything Oare există ceva sacru în viaţă ?
sacred in life?  
   
20:13 Not thought creating Nu să gândeşti că
something sacred ai creat ceva sacru
   
20:19 and then worshipping that sacred, şi apoi să venerezi acel sacru...
which is absurd.  
   
20:22   ceea ce este absurd.
   
20:28 The symbols in all the Indian Simbolurile din toate templele
temples, they're images, indiene nu sunt decât imagini,
   
20:33 like in the Christian la fel ca şi în
church, biserica creştină...
   
20:37 or the Muslim sau ca acele inscripţii minunate
in the mosque, din moscheile musulmane.
   
20:39 there is this marvellous writing, E acelaşi lucru !
it's the same.  
   
20:46 And we worship that. Şi venerăm aşa ceva.
   
20:48 H: That's idolatry. - Este idolatrie.
K: No. Thought has created this. - Nu !
   
20:51   Gândirea le-a creat !
   
20:55 The thought has created Gândirea a creat imaginea...
the image  
   
21:00 and then it worships it. şi, apoi, a venerat-o.
   
21:03 I don't know if you see Nu ştiu dacă realizaţi
the absurdity of it. absurditatea acestui fapt.
   
21:06 H: Yes.  
   
21:07 S: Well, that's manifestly - Ei bine, asta e evident absurd,
absurd,  
   
21:10 but the more sophisticated dar cei mai sofisticaţi membri,
members of different religions ai unor religii diferite,
   
21:13 would say that ar spune că nu gândirea e cea care a
it's not the thought, creat imaginile care sunt venerate,
   
21:15 the image that's created by thought  
that's being worshipped,  
   
21:17 but the image points to something ci că imaginea sugerează ceva mai
beyond thought presus de gândire, care este venerat.
   
21:20 which is being worshipped.  
K: Wait a minute, let's look at it.  
   
21:22 That is, the symbol, - Haideţi să analizăm
  asta, fiindcă simbolul...
   
21:25 we know symbol noi ştim că nu este ceva real.
is not the real,  
   
21:30 but why do we create Dar...
the symbol?  
   
21:33   de ce am creat acest simbol ?
   
21:38 Please answer it. Răspundeţi vă rog !
   
21:40 If there is something beyond, Dacă există ceva
why do we create the intermediary? mai presus de el,
   
21:47 S: Well, I think that atunci de ce am creat
this is a question intermediarul ?
   
21:51 which in certain religions - Dar cred că aceasta este o problemă
has been central to them. esenţială, în anumite religii:
   
21:53 The Jews who were against all pentru evrei, care sunt complet împotriva
idolatry for exactly this reason, idolatriei, exact din acest motiv
   
21:57 and the Muslims, who don't şi musulmani, care nu
have images in the mosques. au imagini în moschei.
   
22:00 K: No, but they have these scripts. - Nu, dar au înscrisuri.
S: They have writing. - Au înscrisuri.
   
22:03 K: Of course. - Desigur.
   
22:05 S: Well, they think writing - Dar ei cred că înscrisurile le spun ce
is what tells them about anume se află mai presus de orice simbol.
   
22:08 what lies beyond all symbols.  
K: Yes.  
   
22:11 S: Now, you could say Aţi putea spune că
the writing simply becomes a symbol, înscrisul devine un simbol,
   
22:14 but I mean, these are words, dar vreau să spun că acestea sunt
and words can help us. cuvinte şi cuvintele ne pot ajuta.
   
22:18 We're having a discussion, Noi avem o discuţie şi aceste
and these words that we're having, cuvinte, pe care le folosim,
   
22:20 your words may help me, for example, m-ar putea ajuta pe
if they're written down, mine, de exemplu.
   
22:24 then they're written words Dacă sunt scrise, atunci devin
like Muslim words. exact ca înscrisurile musulmane.
   
22:27 K: So, why do I have to have - De ce ar trebui să am de-a
an intermediary at all? face cu vreun intermediar ?
   
22:38 H: Because I think I'm here, and - Fiindcă eu cred că sunt aici şi
it's over there, and I don't have it. există ceva acolo, la care nu am acces.
   
22:41 I need some way Am nevoie de cineva
to get there. care să ajungă acolo.
   
22:44 K: No, you're not answering - Nu mi-aţi răspuns la întrebare.
my question.  
   
22:49 Is it that you, the intermediary, Înseamnă cumva că tu,
understand, or realised, or intermediarul...
   
22:52   înţelegi sau realizezi sau...
   
22:55 follow truth, urmezi calea adevărului ş.a.m.d.
or whatever it is,  
   
22:58 and therefore you are şi, ca atare, îmi spui
telling me about it? mie despre asta ?
   
23:03 H: Maybe I've seen something - Poate că am văzut ceva
and I want to tell you about it. şi vreau să vă spun asta.
   
23:06 K: Yes, tell me about it, but why - Da, spune-mi despre asta, dar de ce
do you make yourself interpreter? te consideri, tu însuţi, un interpret ?
   
23:11 Why do you become the intermediary De ce devii intermediarul, între acel lucru
between that - şi nu ştiu ce anume este acel lucru -
   
23:14 - I don't know  
what that is -  
   
23:18 and me, who is ignorant, şi mine, care sunt
who is suffering? ignorant, care sufăr ?
   
23:21 Why don't you deal with my De ce nu te ocupi, mai degrabă, de
suffering rather than with that? suferinţa mea, decât de acel lucru ?
   
23:26 H: I think that that will deal - Cred că acel lucru s-ar ocupa
with your suffering. de suferinţa dumneavoastră,
   
23:29 If I can get you to... dacă vă pot conduce la...
   
23:31 K: That has been, sir, - Acesta a fost, domnule,
that has been the old trick  
   
23:35 of all the priests acesta a fost trucul practicat
in the world. de toţi preoţii din lume.
   
23:43 We have had priests Am avut preoţi din timpuri
from time immemorial, imemoriale, corect ?
   
23:46 right? - Da.
H: Yes.  
   
23:48 K: But you haven't - Dar nu m-au scăpat
released my sorrow. de suferinţa mea.
   
23:53 I am still suffering Încă sufăr, după milioane de ani !
after a million years.  
   
23:57 What for? Pentru ce anume ?
   
23:59 Help me to get rid Ajută-mă să scap de asta !
of that.  
   
24:03 Help me to be free, without fear, Ajută-mă să fiu liber, fără teamă
then I'll find out. şi atunci voi afla şi singur.
   
24:12 Is it that you want Nu cumva tu îţi doreşti o
position, power, status, poziţie, putere, statut ?
   
24:19 like the rest La fel ca toţi ceilalţi.
of the world.  
   
24:23 Now, this is really Asta e o problemă cu
quite serious. adevărat serioasă.
   
24:27 B: I think, if we try - Cred că, dacă vrem să le dăm preoţilor
to give the priests cea mai favorabilă interpretare,
   
24:30 the most favourable  
interpretation,  
   
24:32 that they may atunci ar putea fi consideraţi,
have considered, măcar cei mai buni dintre ei,
   
24:35 at least the best among them, ca pe un fel de ilustrare poetică,
that there's a kind of poetic imagery  
   
24:39 that people may use to point pe care oamenii ar putea-o folosi
to something beyond that - right? - imaginându-şi ceva mai presus de ei,
   
24:43 in a communication, într-un fel de comunicare,
they are trying to point  
   
24:46 to this sacred which ei încercând să sugereze acest
we were talking about. sacru, despre care vorbim.
   
24:50 That's perhaps the way Probabil că aşa consideră şi ei.
they would look at it.  
   
24:52 Now, would you say that Dumneavoastră aţi spune că
that would make no sense, asta n-are nici un sens,
   
24:54 you know, to have a poetic image să ai o ilustrare
to point to the sacred. poetică a sacrului.
   
24:57 K: But, sir, why don't you help me - Dar, domnule...
to see what is happening to me?  
   
25:04 B: Yes, that's your point, de ce nu mă ajutaţi să înţeleg
don't point to the sacred right away, ce se întâmplă cu mine ?
   
25:06 but look at this first. - Da, deci ideea e să nu-mi indice
  sacrul, ci această problemă, mai întâi.
   
25:08 K: Help me to be free of it, - Ajută-mă să fiu liber şi ajung eu acolo.
then I'll walk. - Da, înţeleg asta.
   
25:10 B: Yes, I understand that.  
   
25:14 K: We have never talked - - Nimeni nu a analizat, vreodată,
nobody has gone into this like that. această problemă în acest mod.
   
25:18 Always God, some saviour, Întotdeauna există vreun zeu, vreun
some Brahma, and so on, so on. mântuitor, vreun brahman ş.a.m.d.
   
25:29 And this is what Şi asta e ceea ce numim religie.
we call religion.  
   
25:34 All the rituals are invented Toate ritualurile au fost
by thought, inventate prin gândire...
   
25:39 marvellous architecture o arhitectură minunată...
- by thought,  
   
25:44 all the things prin gândire.
inside the churches,  
   
25:47 temples, mosques, Toate lucrurile din biserici, temple,
created by thought. moschei au fost create prin gândire.
   
25:51 And having thought create it, Şi ne-am gândit să le creăm,
then thought worships it. apoi ne-am gândit să le venerăm.
   
25:57 But thought is not sacred. - Dar gândirea nu e ceva sacru !
  - Da, înţeleg asta.
   
25:59 H: Yes, I see that.  
So you are saying,  
   
26:01 is it possible to put a stop Deci afirmaţi că e posibil
to thought? să stopăm gândirea ?
   
26:03 K: Thought. - Gândirea - oare e posibil ?
Is it possible?  
   
26:05 H: And thought is the thing - Gândirea ne împiedică, creând imaginile pe
that gets in the way care le considerăm cu adevărat valoroase.
   
26:07 by creating the images...  
K: Of course.  
   
26:09 H: ...which we take  
for something really valuable.  
   
26:11 K: I start out looking - Am început prin a
for something sacred. căuta ceva sacru.
   
26:15 You come along and say, Apari dumneata...
   
26:17   şi zici: "Îţi voi spune
  eu totul despre asta !"
   
26:18 'I'll tell you all about it'. Apoi începi să organizezi totul.
Then you begin to organise it.  
   
26:24 It's all gone by then, Şi, atunci, totul s-a
it's finished. dus, a dispărut.
   
26:28 H: Then I just stay within thought, - Şi rămân cu gândirea,
that's all I have. fiindcă e tot ce am.
   
26:30 K: So, if we reject, or understand, - Deci...
that thought is not sacred,  
   
26:32   dacă respingem ideea sau înţelegem
  că gândirea nu e ceva sacru...
   
26:39 there's nothing holy atunci nu e nimic
about thought, sfânt în gândire.
   
26:43 but thought thinks that Dar gândirea crede că ceea
what it has created is holy. ce a creat este ceva sfânt.
   
26:48 Right, sir?  
B: Right.  
   
26:50 Would you also add that, Corect, domnule ?
just for the sake of…  
   
26:53 that time is not sacred? - Dar aţi mai putea adăuga, de dragul
K: Time, of course, not. conversaţiei, că nici timpul nu este sacru.
   
26:55 B: Nothing in time, - Timpul, desigur că nu...
people would say that. - Nimic în ce priveşte timpul.
   
26:57 K: Tomorrow is not sacred!  
   
26:58 B: They always say, Dar oamenii afirmă mereu că
only the eternal is sacred. numai eternul e sacru, corect ?
   
27:01 K: But to find out what is eternity, - Dar, pentru a afla ce este eternitatea,
time must stop. timpul trebuie să se oprească.
   
27:07 H: But we get into a real subtle - Dar ajungem pe un
place here, because you have said tărâm tare subtil,
   
27:09   fiindcă v-aţi referit la lucruri
  precum "atenţia absolută",
   
27:10 things like absolute attention care dizolvă ego-ul.
dissolves the self.  
   
27:14 Then absolute attention Atunci, atenţia absolută
can become a thought. poate deveni un gând.
   
27:17 K: Idea of it, yes. - Ideea în sine, da.
H: Yes, the idea of it. - Da, ideea în sine.
   
27:20 So we may go the route Deci, am putea merge pe
of creating the idea. calea creării unei idei.
   
27:24 That seems to always be the danger. - Acesta pare a fi mereu pericolul.
K: Sir, you make a statement... - Domnule, faceţi o declaraţie...
   
27:27 H: Yes.  
   
27:29 K: ...'absolute attention'. atenţie absolută.
   
27:33 I don't capture the depth Nu realizez profunzimea
of your meaning, what is implied. declaraţiei, ce anume implică.
   
27:39 You have gone into it, and you Dar continuaţi şi puteţi
can say that - absolute attention. spune asta: atenţie absolută.
   
27:44 I hear it and make it Aud asta şi o
into an idea. transpun într-o idee.
   
27:47 And then I pursue Apoi merg pe calea acelei idei.
the idea.  
   
27:50 H: That seems to be the process. - Acesta pare a fi procesul.
K: That's what we do all the time. - Asta facem permanent.
   
27:53 S: Yes. - Da.
   
27:54 K: So - gone. - Deci s-a dus !
Idea is not what you've said.  
   
27:56   Ideea nu este ceea
  ce aţi afirmat.
   
28:00 What you said Ceea ce aţi afirmat
had depth in it, had some... are profunzime...
   
28:02 H: But we don't know - Dar nu ştim că urmărim o idee.
that we're pursuing an idea.  
   
28:05 We don't realise at the time Nu realizăm, pe moment,
that we're pursuing an idea. că urmăm o idee.
   
28:08 K: Of course not, because I am - Desigur că nu...
used to this reducing everything  
   
28:10   fiindcă ne-am obişnuit să...
   
28:15 to abstract ideas. reducem totul la idei abstracte.
   
28:23 So, could we try Deci, oare am putea să
to find out, încercăm să aflăm...
   
28:28 or realise, that anything sau să realizăm că tot ce ni
thought does is not sacred? s-a spus nu este ceva sacru ?
   
28:40 S: That seems - Asta mi se pare foarte evident.
self-evident to me. - Corect.
   
28:43 K: All right. Dacă este atât de evident,
That's self-evident.  
   
28:45 In all the religions as they are now toate religiile,
- there is nothing sacred. aşa cum sunt acum,
   
28:49   nu au nimic sacru în ele.
   
28:52 Right? Corect ?
   
28:54 S: No, there's nothing sacred - Nu, nu au nimic sacru în sine,
in itself in the words,  
   
28:57 or the buildings, or the… în cuvinte sau clădiri ş.a.m.d.
and so on. But in a sense  
   
29:00   Dar...
   
29:02 all these religions are supposed cumva, toate aceste religii se presupune
to point beyond themselves. că ajung mai presus de ele însele.
   
29:06 K: Yes. - Da.
   
29:09 And to help me to go beyond Şi pentru a mă ajuta să ajung
all this, I must start mai presus de toate acestea..
   
29:14   trebuie să încep cu...
   
29:15 with my being free eliberarea din agonia mea...
from my agony,  
   
29:21 understand my relationship cu înţelegerea relaţiei
with people. mele cu oamenii.
   
29:25 If there is confusion here, Dacă există confuzie aici...
in my heart and my mind,  
   
29:30 what's the good - în inima, în mintea mea -
of the other? atunci ce sens mai au celelalte ?
   
29:36 I am not materialistic. Nu sunt materialist.
   
29:39 I am not anti… Nu sunt...
the other.  
   
29:41   contra...
   
29:45 But I say, 'Look, celorlalţi, dar spun: "Uite, trebuie să
I must start where I am'. încep de acolo de unde mă aflu !"
   
29:49 To go very far, Pentru a ajunge foarte departe,
I must start very near. trebuie să încep de foarte aproape.
   
29:54 I am very near. Eu sunt foarte aproape !
   
29:58 So I must Deci, trebuie să mă
understand myself. înţeleg pe mine însumi.
   
30:04 I'm the rest Eu reprezint restul omenirii.
of humanity.  
   
30:07 I am not an individual. Nu vorbesc despre individ.
   
30:11 So, there is the book Deci, în mine e deschisă
of humanity in me. cartea omenirii,
   
30:14 I am that book. eu sunt acea carte.
   
30:16 If I know how to read it, Dacă ştiu cum s-o citesc, de
from the beginning to the end, la început până la final,
   
30:19 then I can go... atunci pot merge mai departe...
   
30:22 then I will find atunci pot...
if there is a possibility...  
   
30:24   afla dacă e posibil să
  existe ceva imens...
   
30:26 if there is really something sacru.
that is immense, sacred.  
   
30:33 But if you are all the time saying, Dar, dacă ţi se spune tot timpul:
'Look, there is that, "Uite, există ceva acolo..."
   
30:38 that will help you', "... care te va ajuta !" - atunci
I say, 'It hasn't helped me'. spun că nu m-a ajutat deloc.
   
30:42 We have had these religions Avem aceste religii
for millions of years. de milioane de ani.
   
30:48 That hasn't Şi nu ne-au ajutat, ci din contră,
- on the contrary, ne-au depărtat de "ceea ce este".
   
30:50 you have distracted Deci...
from 'what is'.  
   
31:01 So, if I want to find out dacă vreau să aflu
if there is anything sacred, dacă există ceva sacru,
   
31:07 I must start very near. trebuie să încep de
  foarte aproape.
   
31:11 The very near is me. Şi acel "foarte aproape"
  sunt eu însumi.
   
31:15 And can I free Şi, oare, pot să mă eliberez...
myself from fear,  
   
31:19   de teamă,
   
31:20 agony, sorrow, despair agonie,
- all that?  
   
31:22   suferinţă,
   
31:23   disperare ş.a.m.d. ?
   
31:27 When there is freedom I can move, Când există libertate, mă pot
I can climb mountains. mişca, pot urca munţii !
   
31:36 S: Sir, are you saying that - Deci afirmaţi că
the sacred would become apparent sacrul ar deveni evident,
   
31:39 if we dissolved fear dacă am dizolva frica şi
and all these other things. toate celelalte lucruri ?
   
31:42 K: Obviously, sir. - Evident, domnule.
That's real meditation, you see.  
   
31:44   Aceea este adevărata
  meditaţie, înţelegeţi ?
   
31:51 S: Through attention - Prin atenţia acordată la
to what is really happening in us. ceea ce se întâmplă cu noi ?
   
31:54 K: Happening, yes, - Da, asta e !
that's it.  
   
31:56 S: And what is really happening - Şi la ceea ce se întâmplă între
between us and other people, noi şi ceilalţi oameni ş.a.m.d. ?
   
31:59 and all the rest of it. - La relaţiile dintre noi.
K: Between our relationships. - Da.
   
32:01 S: Yes. Through attention to this, - Prin atenţia acordată
this action... acestora, această acţiune...
   
32:05 K: Attention, and we have discussed, - ... atenţie şi ceea ce am discutat cu
too, with Dr. Bohm, some time ago, dr. Bohm, cu ceva vreme în urmă...
   
32:12 having an insight into the whole să ai o intuiţie asupra întregii
movement of the self, mişcări a sinelui tău...
   
32:21 which is not ceea ce nu înseamnă
a remembrance. aducere aminte.
   
32:25 Insight is total perception Intuiţia înseamnă perceperea
of what you are, completă a ceea ce eşti...
   
32:32 without analysis, fără analiză...
without investigation - all that.  
   
32:35   fără investigare ş.a.m.d.
   
32:38 Total immediate perception Percepţia, totală şi imediată,
of the whole content  
   
32:43 of your consciousness, a întregului conţinut
  al conştiinţei proprii.
   
32:48 not take bit, by bit, by bit Nu puţin câte puţin, fiindcă
- that's endless. asta nu are sfârşit.
   
32:54 H: Oh, we're broken up, - Oh, o fragmentăm pentru
so we look at each little piece. a o analiza pe bucăţi.
   
32:56 K: Yes. And because we are broken up, - Da şi, fiindcă o fragmentăm, nu
we can never see the whole. putem vedea niciodată întregul.
   
33:03 Obviously, that seems so logical! Evident că pare atât de logic !
H: Okay.  
   
33:06 K: So, is it possible Deci, oare este posibil...
not to be broken up? să n-o fragmentezi ?
   
33:11 What is to be broken up? Ce înseamnă s-o fragmentezi ?
   
33:14 This confusion, Această confuzie, această
this mess in consciousness, dezordine a conştiinţei,
   
33:17 which we talked about despre care am discutat ieri.
yesterday.  
   
33:25 You see, nobody wants to go Vedeţi, nimeni nu vrea să analizeze,
so deeply into all this. Right, sir? prea profund, toate aceste lucruri.
   
33:30   Corect, domnule ?
   
33:32 First of all, one hasn't the time, În primul rând,
one is committed to one's job, nimeni nu are timp...
   
33:38 to one's profession, toţi sunt dedicaţi
or to one's science, slujbei, profesiei
   
33:40 to one's whatever sau ştiinţei sau orice
one is doing. altceva ar face.
   
33:44 And you say, 'Please, this is Şi spuneţi: "Vă rog, e ceva prea dificil
too difficult, or too abstract, sau prea abstract, nepractic !"
   
33:49 not practical' - Ăsta e cuvântul folosit de toţi.
that's the word they all use.  
   
33:54 As though all this, what you are De parcă tot ce aţi face, în
doing and all is terribly practical. rest, e teribil de practic !
   
34:05 Armaments - is it practical? Înarmarea este practică ?
Tribalism, is...  
   
34:08   Tribalismul este ?
   
34:10 oh, well, you know Mă rog, ştiţi totul despre asta.
all about it.  
   
34:13 So, sir, let's move Deci, domnule, haideţi să
from there. plecăm de la acest punct !
   
34:18 Is silence of the mind Este oare...
a state of attention?  
   
34:20   tăcerea minţii...
   
34:26   o stare de atenţie ?
   
34:33 Or is it beyond attention? Sau este mai presus de atenţie ?
I don't know if I'm…  
   
34:38 B: What would you mean Nu ştiu dacă...
by 'beyond attention'?  
   
34:41 Let's try to get - Haideţi să clarificăm ce înţelegeţi
into that. prin "mai presus de atenţie" !
   
34:48 K: In attention is there… - Oare există în atenţie...
   
34:52 Is attention oare atenţia este
an act of will? un act al voinţei ?
   
34:56 I will attend. Voi fi atent !
   
34:58 H: No, we said - Nu, aceea am spus
that's concentration. că este concentrarea.
   
35:01 K: Sir, I am asking you, - Dar, domnule, vă întreb:
where there is attention, Acolo unde este atenţie...
   
35:07 is there any kind oare există vreun fel de efort ?
of effort?  
   
35:15 Struggle? Luptă ?
'I must attend'.  
   
35:16   "Trebuie să fiu atent !"
   
35:24 What is attention? Ce este atenţia ?
Let's go into it a little bit.  
   
35:25   Haideţi să analizăm puţin !
   
35:29 What is attention? Ce este atenţia ?
   
35:32   În ce măsură...
   
35:35 The word 'diligent' cuvântul "sârguincios"
is implied in attention. este implicat în atenţie ?
   
35:40 To be diligent. Să fii sârguincios !
Not negligent.  
   
35:43   Nu neglijent.
   
35:48 S: What does diligent mean? - Ce înseamnă
Careful? You mean careful? sârguincios: grijuliu ?
   
35:50   Grijuliu adică ?
   
35:52 K: Yes. Care. - Da, să ai grijă.
To be very precise. Diligent.  
   
35:54   Să fii foarte exact.
   
35:58 B: The literal meaning - Sensul literal este de "a lua durerea".
is 'taking pains'. - Durerea, corect !
   
36:00 K: Pains, that's right. Să iei durerea,
Taking pain. Which is to care, ceea ce înseamnă...
   
36:05   să ai grijă, să manifeşti
  afecţiune, să...
   
36:06 to have affection, to do everything faci totul corect...
correctly, orderly.  
   
36:13   în ordine...
   
36:15 Not repetitive. nu repetitiv.
   
36:22 Does attention demand Oare atenţia implică
the action of thought? intervenţia gândirii ?
   
36:33 S: Well, it doesn't demand - Ei bine, nu implică intervenţia
the action of analysis, analizei, aşa cum aţi explicat-o...
   
36:35 in the way you've explained it. - Nu, desigur.
K: No, certainly. - ... şi întrucât gândirea este analitică,
   
36:37 S: And insofar as thought is atunci nu o implică.
analytical, it doesn't demand that.  
   
36:41 And it doesn't demand the action Şi nu implică acţiunea voinţei,
of will, insofar as will involves  
   
36:43   întrucât voinţa
  implică o separare,
   
36:46 a separation, an attempt to, o încercare, a unei
by one part of the mind, părţi a minţii,
   
36:50 force another part să forţeze altă parte
to do something else. să facă altceva.
   
36:53 And it doesn't imply Şi nu implică orice noţiune de...
any sense of  
   
36:58 going anywhere or a ajunge undeva sau a deveni ceva,
becoming anything,  
   
37:00 because becoming leads fiindcă devenirea te
one out of the present. scoate din prezent.
   
37:03 K: That's right. - Corect - nu poţi deveni atent.
You can't become attentive.  
   
37:07 S: But in the act of attention... - Dar în actul atenţiei...
K: Just see what is implied in it. - Înţelegeţi ce anume implică ?
   
37:11 You can't become Nu poţi deveni atent,
attentive.  
   
37:13 That means in attention ceea ce înseamnă că, în atenţie,
there is no time. nu este implicat timpul.
   
37:20 Becoming implies time. - Devenirea implică timp !
S: Yes. - Da.
   
37:22 K: In attention - În atenţie nu este
there is no time. implicat timpul.
   
37:25 Therefore it is not Ca atare, nu este
the result of thought. rezultatul gândirii.
   
37:29 S: Yes. - Da.
   
37:38   Oare acea atenţie este...
   
37:39 K: Now, is that attention tăcerea...
silence of the mind?  
   
37:43   minţii ?
   
37:45 Which is a healthy, Care este...
sane mind,  
   
37:47   o minte sănătoasă...
   
37:53 uncluttered, ordonată, neataşată, neancorată,
unattached  
   
37:56 unanchored, free mind, o minte liberă, care este cea
which is the healthiest mind. mai sănătoasă minte posibilă.
   
38:08 Therefore I am asking, Ca atare, întreb,
out of that… plecând de la asta:
   
38:11   În acea atenţie...
   
38:12 in that attention, mintea este tăcută ?
is the mind silent?  
   
38:20 There is no movement Nu există nici o
of thought. mişcare a gândirii.
   
38:30 S: Well, it sounds - Ei bine, aşa pare să fie.
like it, yes.  
   
38:36 It sounds like Pare mai degrabă o stare de a
a state of being fi, decât una de a deveni,
   
38:38 rather than a state of becoming, fiindcă nu se duce şi
because it's not going anywhere nu vine de nicăieri.
   
38:41 or coming from anywhere. - Când spuneţi "a fi",
K: Again, when you say 'being' la ce anume vă referiţi ?
   
38:44 what does that mean? Să fii ce anume ?
Being what?  
   
38:50 S: Well, being what it is. - Ei bine, să fii ceea
It's not being something else. ce eşti şi nu altceva.
   
38:53 K: No, what does - Nu, ce anume înseamnă "să fii" ?
that mean, 'being'?  
   
38:59 Are you putting 'being' Folosiţi "a fi" ca
as an opposite to becoming? opusul lui "a deveni" ?
   
39:02 S: Yes. - Da.
K: Ah, then... - Ah, atunci...
   
39:05 the opposite has opusul are propriul său opus.
its own opposite.  
   
39:09 S: Well, by 'being' I simply mean - Ei bine, prin "să fii"
a state which is not in a process înţeleg, pur şi simplu...
   
39:17 of going somewhere else o stare care nu înseamnă un proces
in time. de a ajunge altundeva, în timp.
   
39:19 K: Which means - Ceea ce înseamnă...
non-movement.  
   
39:26 S: I suppose so. non-mişcare !
B: You could say that, yes.  
   
39:30 K: Non-movement. - Presupun că da.
  - S-ar putea spune aşa, da.
   
39:31 B: If you say what you mean - Non-mişcare.
by movement, - Dacă explicaţi ce înţelegeţi prin mişcare.
   
39:33 that it doesn't mean it's static, Nu înseamnă că e static,
to say it's non-movement. când spuneţi non-mişcare.
   
39:35 K: No, it's dynamic,  
of course.  
   
39:37 B: Dynamic, but it's - Nu, e dinamic fireşte.
a little difficult. - Dar e puţin cam dificil...
   
39:39 K: There is no moving - Nu este o mişcare,
from here to there. ca de aici până acolo.
   
39:42 B: But there is another kind - Dar există un alt gen
of movement, perhaps. de mişcare, poate.
   
39:45 K: That's what I want - La asta vom ajunge !
to go into.  
   
39:49 If we use the word Dacă renunţi la
'being', noţiunea de "a fi"...
   
39:54 without movement, fără mişcare înseamnă
it is without thought, fără gândire...
   
40:00 without time, fără timp.
   
40:04 which is the movement Care este mişcarea,
which we know. aşa cum o ştim.
   
40:09 But the other Dar cealaltă...
   
40:13 has its own dynamism, are propriul său dinamism...
   
40:17 its own movement, propria sa mişcare, dar
but not this movement, nu această mişcare...
   
40:21 the time movement, mişcarea în timp,
the thought movement. mişcarea gândirii.
   
40:24 Is that what you call Asta denumeaţi,
'being'? spunând "a fi" ?
   
40:31 S: I suppose it is. - Presupun că da.
   
40:38   - Este acel "a fi"...
   
40:39 K: Is that 'being' tăcut ?
silent?  
   
40:45 You follow, sir? Înţelegeţi ?
   
40:47 We have various Avem diverse forme de tăcere.
forms of silence.  
   
40:51 Right? Corect ?
S: Yes.  
   
40:52   - Da.
   
40:55 It may not be silent Dar s-ar putea să nu fie tăcerea,
in the sense of soundless. în sensul absenţei sunetului.
   
41:01 K: I am using the word - Folosesc cuvântul "tăcere"
'silence' in the sense, într-un anumit sens:
   
41:04 without a single lipsit de vreo mişcare a gândului.
movement of thought.  
   
41:09 S: Well, in that sense it must be - Ei bine, în acel sens, trebuie să
silent, almost by definition. fie tăcut, aproape prin definiţie.
   
41:12 K: Yes. So, has my mind, the mind, - Da.
has it stopped thinking?  
   
41:13   Deci...
   
41:15   mintea mea - o minte
  oarecare - s-a oprit din gândire ?
   
41:22 Has - not stopped thinking - Nu că s-a oprit din gândire:
has thought found its own place  
   
41:27 and therefore Oare gândul şi-a găsit
  propriul loc şi, ca atare...
   
41:31 it's no longer moving, nu se mai mişcă,
chattering, pushing around? clevetind, dând ordine?
   
41:38   Fiindcă nu există
  nici un controlor.
   
41:39 Because there is no controller. Înţelegeţi ?
You follow?  
   
41:51 Because when there is Fiindcă...
a great silence  
   
41:53   atunci când există o mare tăcere,
   
41:57 then that which atunci se manifestă
is eternal is. ceea ce este etern.
   
42:00 You don't have to enquire Nu mai trebuie să mă
about it. interesez despre asta.
   
42:06 It's not a process. Nu este un proces.
   
42:09 It isn't something Nu este ceva ce
you achieve, my god! obţii, Dumnezeule !
   
42:15 By fasting, by rituals, Prin post, prin ritualuri,
by all these absurdities. prin toate aceste absurdităţi.
   
42:26 Sir, you hear that. - Domnule, aţi auzit ceva !
H: Yes. - Da.
   
42:29 K: You hear - L-aţi auzit pe X spunând ceva.
X saying that.  
   
42:32 What value has it? Ce valoare au acele spuse ?
   
42:37 Value in the sense - Valoare în sensul a ceea
what do you do with it? ce poţi face cu ele.
   
42:41   Care-i este...
   
42:45 Has it any importance Au vreo importanţă ?
or none at all?  
   
42:47   Sau absolut nici una ?
   
42:50 Because you are going Fiindcă vă veţi urma calea.
your way.  
   
42:53 You are a psychologist, Sunteţi psiholog şi
you'll go your way, I'll go my way, vă veţi urma calea.
   
42:57   Eu îmi voi urma calea, fiindcă
  am spus ce am avut de spus
   
42:58 because I have said what I have şi asta-i tot.
to say, and there it ends.  
   
43:03 Then what? Atunci ce...
   
43:05 Somebody comes along and says, Apare altcineva şi spune:
'I'll tell you what he means'. "Vă explic eu ce a vrut să spună !"
   
43:12 You haven't the time. Dumneavoastră nu aveţi timp.
He has a little time, he says,  
   
43:16 'I'll tell you El are ceva timp şi spune:
all about it'. "Vă explic eu totul !"
   
43:18 And you are caught. Şi eşti prins !
   
43:22 This is what is Exact asta se întâmplă !
happening.  
   
43:28 From the ancient of times, Încă din vremurile antice...
the Sumerians,  
   
43:32 the Egyptians, the Babylonians sumerienii, egiptenii,
- they have played this. babilonienii au jucat acest joc.
   
43:35 And we are doing still Şi noi încă practicăm un
the same kind of nonsense. acelaşi gen de nonsens.
   
43:41 And I say, what has Şi eu spun: Ce anume a
religion done to man? făcut religia pentru om ?
   
43:45 It hasn't helped him. Nu l-a ajutat.
   
43:51 It has given him Nu i-a oferit un confort
romantic illusory comfort. romantic, iluzoriu.
   
43:57 Actually look what - we're killing De fapt, uitaţi-vă cum ne ucidem între noi
each other - I won't go into that. şi nu vreau să merg mai departe cu asta.
   
44:14 So, sir, let's begin. Deci domnule...
   
44:15   hai să începem !
   
44:17 What is a healthy mind? Ce anume este o minte sănătoasă ?
   
44:28 H: It's a mind that's - Este o minte care nu a fost
not caught so in this... prinsă, astfel, în această...
   
44:31 K: A mind that's - O minte care este
whole, healthy, întreagă, sănătoasă...
   
44:34 sane, holy sănătoasă,
- H-O-L-Y - holy.  
   
44:36   sfântă - S-F-Â-N-T-Ă.
   
44:38 All that means Toate acestea înseamnă
a healthy mind. o minte sănătoasă.
   
44:46 That's what we started De aceea am început discuţia.
discussing.  
   
44:48 What is a healthy Ce anume este o minte sănătoasă ?
mind?  
   
44:53 The world is Lumea este atât de nevrozată !
so neurotic.  
   
44:58 How are we going to tell you, Cum aveţi de gând să spuneţi
as an analyst, as a psychologist, - dumneavoastră ca analist, ca psiholog -
   
45:03 how are you going to tell people cum veţi spune oamenilor
what is a healthy mind, ce e o minte sănătoasă ?
   
45:05 nobody's going Nimeni nu vă va acorda atenţie !
to pay attention to it.  
   
45:10 They'll listen to the tape, Dau atenţie casetelor,
to television, televizorului,
   
45:13 they'll agree, but they'll go on cu care sunt de acord,
their own way.  
   
45:15   dar, după aceea, îşi văd de drum.
   
45:19 So what do we do? Deci ce vom face, cum vom face ?
How do we…  
   
45:22 First of all, do I have În primul rând, eu am
a healthy mind? o minte sănătoasă ?
   
45:31 Or is it just a lot of Sau e plină doar de imagini,
pictures, words, images? cuvinte, simboluri ?
   
45:41 A mind that's O minte care este complet
totally unattached lipsită de ataşamente...
   
45:45 to my country, de ţara mea, de ideile mele,
to my ideas,  
   
45:48 all totally dispassionately în întregime...
unattached.  
   
45:51   lipsită de pasiune...
   
45:58 H: Are you suggesting that neataşată.
only then am I in a position  
   
46:01 to talk to anybody? - Sugeraţi că numai atunci am
K: Obviously. dreptul să mă adresez cuiva ?
   
46:03 Obviously. - Evident.
   
46:06 I may be married, S-ar putea să fiu căsătorit...
I may,  
   
46:09 but why should I be s-ar putea să fiu, dar de ce trebuie
attached to my wife? să fiu şi ataşat de soţia mea ?
   
46:14 H: Then it's an idea of marriage, - Atunci e doar ideea de
it's not a marriage. căsnicie şi nu ceva real.
   
46:17 K: But love is - Dar iubirea nu
not attachment. înseamnă ataşament.
   
46:23 So, have I realised Deci, am realizat asta în viaţă ?
that in my life?  
   
46:25 A healthy mind that says, 'I love, O minte sănătoasă care spune: "Iubesc,
therefore there is no attachment'. deci nu există nici un ataşament !"
   
46:31 Is that possible? Oare este posibil ?
   
46:35 S: Sir, you make it sound so easy - Domnule...
and so difficult at the same time,  
   
46:37   o faceţi să sune atât de uşor
  şi de dificil, în acelaşi timp.
   
46:41 because... - Nu văd de ce e aşa de dificil.
K: I don't see why it's difficult.  
   
46:43 S: Because, you see, - Fiindcă, vedeţi, eu aud ceea ce spuneţi,
I hear what you say, gândesc că e ceva absolut minunat.
   
46:46 I think this is absolutely  
wonderful stuff.  
   
46:49 I want to have a healthy mind, Vreau să am o minte sănătoasă,
I want to be in a state of being, vreau să am o asemenea stare.
   
46:52 and then I realise Şi, apoi, realizez că
that it's back into this, revin la acelaşi lucru
   
46:55 that I can't become şi nu pot atinge starea de
in a state of having a healthy mind, a avea o minte sănătoasă.
   
46:58 and I can't move by an act of will Şi nu pot...
or desire into this state.  
   
47:00   să trec, printr-un act de voinţă
  sau dorinţă, în această stare.
   
47:04 It has to happen. And it can't Trebuie să se întâmple şi nu se poate
happen through any act of my will. întâmpla prin vreun act al voinţei mele.
   
47:08 K: No. So… - Nu.
   
47:10 S: So I have to let it happen - Deci trebuie s-o las se întâmple, cumva.
in some sense. - Deci începeţi să vă întrebaţi...
   
47:12 K: So we begin  
to enquire.  
   
47:15 You begin to say, începeţi să spuneţi: "De ce ?"
now, why?  
   
47:17 Why am I not healthy? De ce nu am o minte sănătoasă;
Am I attached to my house? fiindcă sunt ataşat de casa mea ?
   
47:21 I need a house, Am nevoie de o casă; de ce ar
why should I be attached to it? trebui să fiu ataşat de ea ?
   
47:25 A wife, relationship, Soţie...
I can't exist without relationship,  
   
47:28   relaţii, fiindcă nu pot
  exista fără relaţii.
   
47:32 life is relationship. Viaţa constă în a avea relaţii.
   
47:35 But why should I be Dar, de ce ar trebui să fiu
attached to a person? ataşat de o persoană ?
   
47:38 Or to an idea, to a faith, Sau de o idee, o credinţă,
to a symbol - you follow? - un simbol - înţelegeţi ?
   
47:42 the whole cycle of it: De tot acest ciclu...
   
47:46 to a nation, to my guru, de naţiunea mea, de guru,
to my god. You follow? de zeul meu - înţelegeţi ?
   
47:50 Attached means attached Ataşat înseamnă
right through. ataşat de-a dreptul !
   
47:52 A mind can be free of all that. O minte se poate elibera
Of course it can. de toate astea ?
   
47:58 S: But not just by wanting Desigur că poate.
to be free of it.  
   
48:00 K: No. But seeing - Dar nu numai dorind să se elibereze.
the consequences of it, - Nu, ci observându-le consecinţele...
   
48:04 seeing what is observând ce anume implică ele...
involved in it,  
   
48:09 the pain, the pleasure, the agony, durerea, plăcerea, agonia, teama
the fear - you follow? - - toate acestea sunt implicate.
   
48:12 all of that is involved in it.  
   
48:17 Such a mind is O astfel de minte este
an unhealthy mind. una nesănătoasă !
   
48:26 S: Yes, but one can even agree - Da, dar cineva chiar
with that, one can even see it, poate fi de acord cu asta,
   
48:29 one can even see the movements cineva chiar le poate observa, poate
of one's attachments, observa acţiunea ataşamentelor sale,
   
48:32 one can even see the destructive cineva chiar poate realiza
consequences of all this. consecinţele lor distructive.
   
48:36 But that doesn't in itself seem Dar asta nu înseamnă, automat,
automatically to dissolve it. că le poate dizolva.
   
48:39 K: Of course not. So, it brings in - Desigur că nu, deci...
quite a different question.  
   
48:41   asta ne conduce la o
  problemă destul de diferită.
   
48:46 Which is, sir, do you hear it Şi anume:
merely with your sensory ears,  
   
48:47   Domnule chiar le
  auziţi, numai...
   
48:52 or do you really hear it? cu simţul auzului sau chiar
  le auziţi, de fapt ?
   
48:57 You understand my question? - Înţelegeţi întrebarea mea ?
S: Yes. - Da.
   
48:59 K: Is it just casual, verbal, sensory - Vorbim de percepţia
hearing, or hearing at depth? auditivă verbală, uzuală
   
49:04   sau le auziţi în profunzimea lor ?
   
49:15 If you hear it at the greatest depth, Dacă le auziţi în cea
then it's part of you. mai mare profunzime...
   
49:21 I don't know if... atunci fac parte din voi.
   
49:23 B: I think that generally one - Ei bine, cred că cineva le
doesn't hear at the greatest depth, aude în profunzime, de regulă
   
49:27 and something is stopping it, şi apoi ceva îl
you see. All the conditioning. opreşte, înţelegeţi ?
   
49:31 K: And also, probably Toate condiţionările.
we don't want to hear it.  
   
49:34 B: But the conditioning - Şi poate că nici
makes us not want to hear it. nu vrem să le auzim.
   
49:36 K: Of course, of course. - Da, dar condiţionările ne
  fac să nu vrem să le auzim.
   
49:38 B: We're unwilling - Nu suntem dispuşi s-o facem.
to do so. - Cum i-aş putea eu spune soţiei mele:
   
49:40 K: How can I say to my wife, Te iubesc, dar nu
'I love you but I am not attached'? sunt ataşat de tine !
   
49:44 She'll say, 'What the hell Ea ar spune:
are you talking about?' "Ce naiba tot spui acolo ?"
   
49:56   Dar, dacă observ...
   
49:57 But if one sees the absolute necesitatea absolută...
necessity  
   
50:05 to have a healthy mind, de a avea o minte sănătoasă...
   
50:14 and the demand for it, atunci o solicit...
not only in myself,  
   
50:17   nu numai pentru mine,
  ci şi pentru copiii mei,
   
50:18 but in my children, pentru societate.
my society.  
   
50:23 H: But you don't mean by that - Dar prin asta nu înţelegeţi să
going around demanding of myself încerc eu însumi şi să cer şi altora...
   
50:25 and other people  
that they become healthy.  
   
50:27 K: No, no. - ... să devină sănătoşi.
I demand in myself. - Mie însumi îmi solicit asta !
   
50:30 I ask why is not Mă întreb, eu însumi, de ce
my mind healthy? mintea mea nu este sănătoasă ?
   
50:34 Why is it neurotic? De ce este nevrotică ?
   
50:41 Then I begin Apoi încep să cercetez.
to enquire.  
   
50:45 I watch, I attend, Mă uit, urmăresc, sunt
I am diligent in what I am doing. grijuliu în tot ceea ce fac.
   
50:53 B: It seems to me that you said - Mi se pare că aţi afirmat,
that we must have to see  
   
50:56 the absolute necessity că trebuie să înţelegem necesitatea
of a healthy mind, but I think, absolută a unei minţi sănătoase
   
50:58 we've been conditioned dar cred c-am fost condiţionaţi cu absoluta
to the absolute necessity necesitate a menţinerii ataşamentului.
   
51:01 of maintaining attachment.  
   
51:03 And that's what we hear, Şi asta simţim, corect ?
right?  
   
51:10 S: Well, we haven't necessarily, - Nu e neapărat necesar, fiindcă sunt mulţi
there are many people, oameni care au observat aceste probleme,
   
51:13 who've seen that  
there's all these problems,  
   
51:15 there's something wrong că e ceva în neregulă cu mintea şi
with the mind, că ar trebui făcut ceva ş.a.m.d.
   
51:17 they feel that something to be done  
about it, and all that,  
   
51:20 and then take up some kind şi apoi au abordat un fel
of spiritual practice, de practică spirituală,
   
51:23 meditation, whatnot. meditaţie şi câte şi mai câte.
   
51:25 Now, you're saying that Dumneavoastră afirmaţi că
all these kinds of meditation, toate aceste meditaţii,
   
51:27 concentrating on chakras, concentrându-se pe
and whatnot, chakre şi multe altele,
   
51:30 are all just the same sunt, toate, cam acelaşi
kind of thing. gen de practică.
   
51:33   - Am aplicat acel truc...
   
51:34 K: I have played cu mult timp în urmă.
that trick long ago.  
   
51:37 S: Yes. - Da.
   
51:40 K: And I see the absurdity - Şi am remarcat absurditatea
of all that. acestor lucruri.
   
51:43 That is not going Nu vor reuşi să stopeze gândirea.
to stop thought.  
   
51:48 S: Well, some of these methods - Dar unele dintre metode
are supposed to. se presupune c-o fac.
   
51:52 I don't know if they do or not. Nu ştiu dacă o fac sau nu.
They've never done it for me, or...  
   
51:55   N-au mers niciodată la mine,
   
51:57 but I don't know if that's because dar nu ştiu dacă nu e din cauză
I haven't done them enough. că n-am practicat suficient.
   
52:00 K: So, instead of going - În loc să practicaţi aşa ceva,
through all that business  
   
52:02 why don't you find out, de ce nu încercaţi să
let's find out what is thought, aflaţi ce este gândirea,
   
52:06 whether it can end, dacă poate fi oprită,
what is implied. ce implică asta.
   
52:08   Înţelegeţi ?
   
52:09 You follow? Dig! Cercetaţi !
   
52:22 Sir, at the end of these Domnilor, la finalul acestor...
four discussions  
   
52:24   patru discuţii...
   
52:28 have you got aţi căpătat minţi sănătoase ?
healthy minds?  
   
52:35 Have you got a mind Aţi căpătat o minte care
that is not confused, să nu fie confuză...
   
52:40 groping, floundering, bâjbâind, exprimându-se
  cu greutate...
   
52:44 demanding, asking? solicitând mereu câte ceva ?
   
52:47 You follow, sir? Mă înţelegeţi domnilor ?
   
52:49 What a business! Ce realizare ar fi !
   
52:56 It's like seeing E ca şi cum, văzând un şarpe cu clopoţei,
a rattler and say, spui: "Nu mă duc lângă el şi gata !"
   
52:58 'Yes, that's a rattler,  
I won't go near it'. Finished!  
   
53:01 H: It looks from the inside like - Pare a fi, din interior, o
this is a tremendous deep problem, problemă teribil de profundă,
   
53:05 that's very difficult foarte dificil de rezolvat.
to solve,  
   
53:07 and you're saying Şi afirmaţi, din exterior, că
from the outside, e ca şi cum ai vedea un şarpe
   
53:09 that it's just like seeing a rattler,  
and you don't go near it,  
   
53:11 there's nothing to it. şi nu te-ai apropia de
  el, fiindcă nu merită.
   
53:13 K: It is like that with me. - Da, pentru mine aşa este.
H: Yes.  
   
53:16 K: Because I don't want to achieve Fiindcă nu vreau să ating nirvana
nirvana, or heaven, or anything. sau să ajung în rai ş.a.m.d.
   
53:20 I say, 'Look' Ci spun numai să fiu
- you follow? atent - înţelegeţi ?
   
53:23 H: Well, I think it's interesting, - Mi se pare interesant de ce pare
why it looks so deep atât de profund, când de fapt nu este.
   
53:26 when in fact it isn't.  
   
53:30 K: No, sir, we are all - Fiindcă mai suntem şi
so very superficial. foarte superficiali.
   
53:35 Right? Corect ?
   
53:37 And that seems Şi asta pare să ne satisfacă.
to satisfy us.  
   
53:41 That's our... Este...
good house, good wife,  
   
53:43   casa mea cea bună, nevasta
  cea bună, slujba cea bună,
   
53:44 good job, good relationship - relaţiile mele cele mai bune.
don't disturb anything.  
   
53:48   Aşa că nu deranja ceva !
   
53:51 I'll go to church, Eu merg la biserică, tu la
you go to the mosque, moscheie, altul la templu.
   
53:53 I'll go to the temple Menţinem lucrurile aşa cum sunt.
- keep things as they are.  
   
53:59 H: Then you're saying, - Deci afirmaţi că nici măcar
we don't even want to look at it. nu vrem să le analizăm.
   
54:01 K: Of course not. - Desigur că nu !
H: But say, we come with a problem...  
   
54:02   - Dar, apoi, venim cu o problemă...
  - Dacă...
   
54:04 K: If Mrs. Thatcher and the gentleman doamna Thatcher şi domnii din Argentina
in Argentina looked at it, ar analiza problema - cât de tribală este -
   
54:08 how tribalistic they are ar opri conflictul !
- they would stop it.  
   
54:17 But they don't, because Dar nu o fac, fiindcă
the public doesn't want it. publicul nu doreşte asta.
   
54:20 British - you follow? Publicul britanic, înţelegeţi ?
   
54:23 We are educated to be cruel Suntem educaţi să fim
to each other. cruzi, unii faţă de alţii.
   
54:30 I won't go Nu vreau să abordez aşa ceva.
into all that.  
   
54:37 So, a healthy mind Deci...
is that, sir.  
   
54:38   o minte sănătoasă
  aşa este domnule:
   
54:41 A healthy mind is într-o minte sănătoasă nu
without any conflict. există nici un conflict.
   
54:52 Then it is Şi, mai apoi, este
a holistic mind. o minte holistică.
   
54:58 And then there's a possibility Şi atunci există posibilitatea
of that which is sacred to be. manifestării a ceea ce este sacru !
   
55:03 Otherwise all this Altminteri, totul nu
is so childish. este decât o copilărie !