Krishnamurti Subtitles

Saanen - 23 July 1980

Public Question & Answer 10:08 About, nearly 200 questions Aproape...
have been put.  
   
0:12   200 de întrebări au fost puse.
   
0:19 I think to answer them all Cred că, pentru a le
would take about two months. răspunde la toate,
   
0:22   mi-ar lua aproape două luni.
   
0:26 And I don't think you Şi nu cred că veţi mai fi aici
will be here, nor will I!  
   
0:28   şi nici eu !
   
0:38 The word 'question' Cuvântul "întrebare"
comes from Latin, 'to seek'. provine din limba latină,
   
0:42   însemnând "a căuta".
   
0:48 And when one puts a question, Şi, atunci când cineva
  pune o întrebare,
   
0:52 one is actually seeking cineva caută, de fapt...
the answer in the question itself.  
   
0:57   răspunsul în întrebarea însăşi.
   
1:03 I hope we are understanding Sper că înţelegem,
that statement. cu toţii, acea...
   
1:08   acea afirmaţie.
   
1:11 We ask a question and then Noi punem o întrebare...
wait for somebody to answer it.  
   
1:14   şi, apoi, aşteptăm ca
  cineva să-i dea răspuns.
   
1:21 If you were in ancient Greece Dacă aţi fi fost în Grecia antică,
you went to the Delphic Oracle aţi fi mers la Oracolul din Delphi...
   
1:28 And if you were in India, şi, dacă aţi fi fost în India,
   
1:30 you went to some special aţi fi mers la vreun guru special,
rather unbalanced guru. mai degrabă un dezechilibrat.
   
1:37 If you were here, in the west, Dacă v-aţi fi aflat
  aici, în Occident,
   
1:41 you went to the psychologist v-aţi fi dus la psiholog...
   
1:46 with your problems, cu problemele voastre
or to the priest to confess.  
   
1:47   sau la preot, pentru a vă confesa.
   
1:51   Dar...
   
1:53 But here aici punem întrebări...
we are asking questions  
   
1:57 and trying to find an answer şi încercăm să găsim un răspuns,
   
2:01 but the answer is dar răspunsul se află
in the question itself. în întrebarea în sine.
   
2:07 If we know how to put Dacă ştim cum să
the right question punem întrebarea corectă...
   
2:13 we will find invariably vom descoperi, invariabil,
for ourselves the right answer. noi înşine, răspunsul corect.
   
2:21 And it is very difficult Şi este foarte dificil să
to put a right question: pui întrebarea potrivită.
   
2:26 It implies that one has thought Asta implică faptul că cineva s-a gândit,
a great deal about the problem foarte mult timp, la acea problemă...
   
2:35   şi...
   
2:37 and followed a urmărit rezolvarea
the problem in sequence problemei, în succesiune
   
2:44 and see if there is an şi a încercat să afle dacă există vreo
answer to the problem rezolvare a problemei, în problema în sine.
   
2:47 in the problem itself.  
   
2:51 I hope this is clear. Sper că asta este clar.
   
2:54 Now there are here Acum, există multe
many questions. întrebări la acest punct.
   
2:59   Le-am ales...
   
3:00 We have chosen them carefully, cu grijă...
   
3:05 not according nu în funcţie de preferinţele unora,
to what one likes  
   
3:09 but according to the seriousness ci potrivit seriozităţii
of the question. întrebării în sine.
   
3:15   Şi...
   
3:17 And in answering, atunci când pui întrebări,
in questioning,  
   
3:21 which is seeking, înseamnă că te afli într-o căutare
we are both of us involved. în care suntem amândoi implicaţi.
   
3:28 Bien? E bine ?
   
3:30 It is not you ask a question Nu e ca şi cum îi puneţi
to the speaker o întrebare vorbitorului
   
3:34 and he answers it şi el îi dă răspuns...
   
3:38 and you either iar voi îl acceptaţi
accept it or reject it sau îl respingeţi...
   
3:43 according to one's în funcţie de mentalitatea
romantic state idealistă a cuiva...
   
3:48 or some peculiar idiosyncrasy sau de vreo idiosincrazie ciudată
   
3:52 or according to one's sau potrivit imaginaţiei
own fanciful imagination fabuloase a vreunei persoane
   
3:57 or an answer sau dacă e un răspuns liniştitor.
which will be comforting.  
   
4:03 But I am afraid it will Dar, mă tem că nu va fi nici
be none of those things. unul dintre acele lucruri.
   
4:07 If we could, Dacă s-ar putea - pe măsură ce vom răspunde
as we are going to answer la câteva întrebări, în dimineaţa asta -
   
4:11 several of these questions  
this morning,  
   
4:14 please bear in mind vă rog să ţineţi minte
   
4:17 that the speaker is not că vorbitorul nu
answering the question, răspunde la întrebare...
   
4:25 that we are together ci că investigăm,
investigating the question, împreună, acea întrebare...
   
4:32 which becomes much more un proces care devine mult mai...
   
4:37 fascinating, fascinant,
much more agreeable  
   
4:39   mult mai plăcut...
   
4:42 and therefore şi, ca atare, nu există
there is no authority. nici o autoritate.
   
4:47 We are together investigating Cercetăm împreună,
   
4:51 looking into the question itself analizând întrebarea în sine...
– together.  
   
4:56   împreună.
   
5:00 I hope this is clear: Sper că asta este clar...
   
5:03 That you are not waiting for că nu aşteptaţi un răspuns
an answer from the speaker din partea vorbitorului...
   
5:08 but since you have ci, din moment ce
put the question aţi pus întrebarea...
   
5:13 either you seek fie doriţi să obţineţi un
an answer from another răspuns din partea altcuiva,
   
5:17   fie căutaţi un răspuns
  în problema în sine.
   
5:18 or seek an answer Adică, cercetând problema...
in the problem.  
   
5:24 That is, investigating the problem descoperiţi răspunsul.
you find the answer  
   
5:31 Entendu ? Aţi înţeles ?
   
5:35 which is much more fun! Ceea ce este mult mai distractiv !
   
5:47 I am glad Mă bucur că avem, în
we have a nice day at last. sfârşit, o zi frumoasă.
   
5:53 And I hope it won't be too hot. Şi sper că nu va fi prea cald.
   
6:04 Without the operation Fără acţiunea
of desire and will, dorinţei şi a intenţiei,
   
6:09 how does one move in cum se deplasează cineva
the direction of self knowledge? în direcţia autocunoaşterii ?
   
6:15 Is not the very Nu este tocmai
urgency of change stringenţa schimbării
   
6:18 a part of the movement o parte a acţiunii dorinţei ?
of desire?  
   
6:22 If so, what is the nature Dacă e aşa, care este
of the first step? natura primului pas ?
   
6:30 I hope you don't mind Sper că nu vă deranjează,
if I read it twice. dacă o citesc de două ori.
   
6:35 Without the operation Fără acţiunea
of desire and will dorinţei şi a intenţiei,
   
6:40 how does one move in cum se deplasează cineva
the direction of self knowledge? în direcţia autocunoaşterii ?
   
6:46 Is not the very Nu este tocmai
urgency of change stringenţa schimbării
   
6:50 a part of the movement o parte a acţiunii dorinţei ?
of desire?  
   
6:53 If so, what is the nature Dacă e aşa, care este
of the first step? natura primului pas ?
   
7:00 That is, Adică, persoana întreabă:
the questioner is asking :  
   
7:07 Is desire and will Oare dorinţa şi intenţia sunt
necessary or required necesare sau imperative...
   
7:15 to understand pentru a înţelege
the depth of self-knowledge? profunzimea autocunoaşterii ?
   
7:22 Is not desire itself Oare nu este dorinţa în sine...
   
7:28 a movement towards o mişcare în direcţia
self-knowing? autocunoaşterii ?
   
7:32 That is the question. Aceasta este întrebarea.
   
7:36 First of all, În primul rând...
to understand this question  
   
7:39   pentru a înţelege
  această întrebare,
   
7:42 not only superficially nu numai superficial
but also at depth ci şi în profunzime,
   
7:48 we must understand cineva trebuie să înţeleagă
the nature of desire and will natura dorinţei şi a intenţiei
   
7:52   şi...
   
7:55 and the structure and the nature structura şi natura
of self-knowledge, knowing autocunoaşterii,
   
8:01   să ştii...
   
8:03 You understand? Înţelegeţi ?
   
8:05 First desire, will, Mai întâi dorinţa...
and what does it mean  
   
8:07   intenţia...
   
8:09   şi...
   
8:11   ce înseamnă, dacă
  nu există dorinţă...
   
8:13 if there is no desire, dinamica autocunoaşterii ?
the movement of self-knowledge?  
   
8:20 If one has not the urge Dacă cineva nu simte un îndemn...
   
8:23 which is part care face parte din
of desire and will dorinţă şi intenţie,
   
8:26 how can this flowering cum poate avea
take place in knowing oneself? loc această înflorire,
   
8:31   în cunoaşterea de sine ?
   
8:35 Right? Corect ?
That is the question.  
   
8:36   Aceasta este întrebarea.
   
8:39 Oh, it's hot! Oh, ce cald e !
   
8:47 As we went into the question Fiindcă ne-am pus
the other day: what is desire? problema asta, deunăzi:
   
8:52   Ce este dorinţa ?
   
8:55 And what is the relationship Şi care este relaţia dintre
of desire to will? dorinţă şi intenţie ?
   
9:03 Desire is Dorinţa...
   
9:11 I'll go into it very carefully este...
   
9:13 you have probably Voi aborda asta cu mare grijă, fiindcă
heard it ten times poate că aţi auzit-o de zece ori,
   
9:16 but please don't get bored dar vă rog să nu vă plictisiţi,
with it, but look at it. ci s-o analizaţi cu atenţie
   
9:25 How does desire come into being? Oare cum ia fiinţă dorinţa ?
   
9:31 One can see actually Cineva poate sesiza...
perceptions, visual seeing,  
   
9:34   de fapt...
   
9:38   percepţiile, imaginile vizuale...
   
9:44 contact – touching – sensation. contactul,
Right?  
   
9:46   atingerea,
   
9:48   senzaţia.
   
9:51   Corect ?
   
9:53 Then thought comes Apoi...
   
9:55   intervine gândirea,
   
9:59 creates an image creează o imagine,
out of that sensation din acea senzaţie
   
10:03 and desire is born. şi dorinţa s-a născut.
   
10:07 Right? Corect ?
   
10:10 I'm not an oracle. Nu sunt un oracol.
   
10:15 Delphi has gone long ago. Delphi a dispărut de multă vreme.
   
10:21 But you can see Dar vă puteţi da seama
this for yourself. de asta şi singuri.
   
10:26 You can see for yourself when Puteţi observa asta şi singuri,
you watch through a window  
   
10:30   atunci când priviţi pe
  fereastră o rochie...
   
10:33 a dress, or a shirt, specially sau o cămaşă...
a blue shirt (laughter)  
   
10:38   mai ales o cămaşă albastră.
   
10:45   Şi intervine văzutul...
   
10:46 And the seeing, entering intratul în magazin,
into the shop, touching it  
   
10:53   atingerea ei,
   
10:55 the material, materialul,
then the sensation  
   
10:57   apoi apare senzaţia...
   
11:00 Then thought comes apoi intervine gândirea şi spune:
along and says  
   
11:04 'How nice it would be "Ce frumos ar fi dacă
if I had that shirt' aş avea acea cămaşă."
   
11:08 or that dress, Sau acea rochie.
creates the image - right?  
   
11:10   Se creează imaginea.
   
11:14   Corect ?
   
11:16 You having the blue shirt and Cu tine, având cămaşa
putting it on, or the dress albastră şi îmbrăcând-o
   
11:19   sau rochia
   
11:21 and at that moment şi, în acel moment,
desire arises. apare dorinţa.
   
11:27 Is this somewhat clear? Oare e clar, în oarecare măsură ?
   
11:32 No, please, clear to yourself Nu, vă rog să clarificaţi singuri,
   
11:34 not understanding nu numai să înţelegeţi
the explanation. explicaţia mea.
   
11:40 This is the movement of Aceasta este dinamica percepţiei...
perception, contact, sensation.  
   
11:47   contactului,
   
11:49   senzaţiei.
   
11:50 That is natural, healthy. Este ceva natural, sănătos.
   
11:54 Then thought creates the image, Apoi gândirea creează imaginea,
you sitting in the car  
   
12:00 and driving it. cu tine stând în
  maşină şi conducând-o.
   
12:04 When thought Atunci când gândirea
takes possession of sensation ia în posesie senzaţia,
   
12:09 creates the image, creează imaginea, apoi
then desire is born. dorinţa s-a născut.
   
12:14 Right? Corect ?
   
12:16 And will is Şi intenţia înseamnă
the summation of desire, însumarea dorinţelor...
   
12:27 the strengthening consolidarea dorinţei...
of desire,  
   
12:31 the stability of desire, stabilitatea dorinţei...
   
12:37 the urge to achieve, nevoia stringentă...
   
12:40   de-a obţine...
   
12:44 the urge to express nevoia stringentă...
one's desire and acquire,  
   
12:47   de-a exprima dorinţa
  cuiva şi de-a achiziţiona,
   
12:53 which is the operation of desire ceea ce înseamnă
but strengthened as will. acţiunea dorinţei,
   
12:56   dar consolidată
  sub forma intenţiei.
   
13:00 Right? Corect ?
   
13:02 So desire and will go together. Deci dorinţa şi
  intenţia merg împreună.
   
13:08 Right? Corect ?
   
13:14 And the questioner says, asks Şi persoana spune, întreabă:
   
13:21 If there is no Dacă nu există nici
desire or will dorinţă, nici intenţie,
   
13:25 why should one de ce ar mai căuta
seek self-knowledge? cineva autocunoaşterea ?
   
13:39 What is self-knowledge? Ce anume este autocunoaşterea ?
   
13:42 Let's examine that first. Haideţi să examinăm
  asta, mai întâi !
   
13:44 What is self knowledge? Ce anume este autocunoaşterea ?
   
13:48 That is, the ancient Greeks, Adică, grecii antici
and the ancient Hindus şi hinduşii antici
   
13:53 talked about vorbeau despre
knowing yourself. cunoaşterea de sine.
   
13:59 It is as old as the hills E ceva la fel de
  vechi ca şi munţii...
   
14:04 that Socrates and others fiindcă Socrate şi alţii,
in Greece and in India din Grecia şi din India,
   
14:11 talked about au vorbit despre
knowing yourself. cunoaşterea de sine.
   
14:20 What does it mean Ce înseamnă să te
to know yourself? cunoşti, pe tine însuţi ?
   
14:30 Can you ever know yourself? Oare te poţi cunoaşte
  vreodată, pe tine însuţi ?
   
14:33 Please I am exploring together, Vă rog, explorăm asta
you are doing this together. împreună, facem asta împreună.
   
14:39 What is the self? Ce anume este sinele
   
14:44 And what is it şi ce trebuie să ştiţi despre el ?
you must know about it?  
   
14:47 You understand my question? Îmi înţelegeţi întrebarea ?
   
14:49 What is the self that apparently Ce anume este sinele,
it is necessary to know it?  
   
14:52   pe care se pare că este
  necesar să-l cunoaştem ?
   
14:59 Now what do we mean Acum, ce anume înţelegem
by the word 'know'? prin cuvântul "a cunoaşte" ?
   
15:04 Sorry to be so Mă scuzaţi că sunt atât
careful about this de grijuliu în privinţa asta.
   
15:08 otherwise we shall be Altminteri ne-am deruta reciproc,
misleading each other  
   
15:11 if we do not dacă n-am înţelege cuvintele.
understand the words.  
   
15:14 What do we mean by 'know'? Ce anume înţelegem
  prin "a cunoaşte" ?
   
15:22 I know Gstaad Cunosc...
   
15:25   oraşul Gstaad...
   
15:28 because I have been fiindcă am fost acolo
there for 22 years. timp de 22 de ani.
   
15:34 I know you Vă cunosc pe voi...
because I have seen you here  
   
15:37   fiindcă v-am văzut aici...
   
15:41 for twenty years or more. timp de 20 de ani
   
15:44   sau mai mult.
   
15:48 I don't know why, but Nu ştiu de ce, dar
you are there, and I am here. voi sunteţi acolo,
   
15:51   iar eu sunt aici.
   
15:54 And when we say 'I know' Şi, atunci când spunem "eu ştiu",
   
15:57 we mean by that înţelegem prin asta nu
not only recognition numai o recunoaştere...
   
16:04 but also the remembrance ci şi amintirea
of the face, the name. chipului, a numelui.
   
16:11 Right? Corect ?
   
16:13 Which means recognition, Ceea ce înseamnă...
remembrance, and association.  
   
16:17   recunoaştere...
   
16:20   amintire
   
16:21   şi asociere.
   
16:25 Or rather association, Sau, mai degrabă, asociere...
   
16:29 remembrance, which is, amintire,
I met you yesterday  
   
16:31   ceea ce înseamnă
  că te-am întâlnit ieri,
   
16:35 I have recognised you today, astăzi te-am recunoscut,
that is the memory operating.  
   
16:37   adică memoria este funcţională.
   
16:42 So when I say, 'I know', Deci, atunci când
  afirmăm că "eu ştiu",
   
16:45 it is the past este trecutul...
expressing itself in the present.  
   
16:50   care se exprimă,
  pe sine, în prezent.
   
16:55 I hope Sper că urmăriţi toate acestea.
you are following all this.  
   
16:57 Does it interest you, all this? Vă interesează toate acestea ?
   
17:02 So the past is Deci trecutul...
the movement of knowledge.  
   
17:05   înseamnă o dinamică a cunoaşterii.
   
17:11 Right? Corect ?
   
17:15 I study, go to college, Studiez, merg la facultate,
one goes to school, cineva merge la şcoală...
   
17:20 college, university, acquire facultate, universitate,
a great deal of information.  
   
17:22   acumulează o mare
  cantitate de informaţii.
   
17:26 Then I say I am a chemist, Apoi spun că sunt chimist
or a physicist and so on, so on.  
   
17:29   sau fizician ş.a.m.d.
   
17:35 So when we say Deci, atunci când spuneţi că cineva
one must know oneself trebuie să se cunoască, pe sine însuşi...
   
17:43 do you come to that knowledge oare ajungeţi, din nou, la
about the self afresh acea cunoaştere a sinelui...
   
17:50 or do you approach it already sau îl abordaţi având,
having knowledge about it? deja, cunoştinţe despre el ?
   
17:56 You see the difference? Observaţi diferenţa ?
   
17:59 You understand my question? Îmi înţelegeţi întrebarea ?
   
18:01 Oh, for goodness sake. Oh, pentru numele lui Dumnezeu.
   
18:03 Am I making it difficult? Oare complic problema ?
No. Nu.
   
18:07 That is, I want to know myself. Adică, vreau să mă
  cunosc, pe mine însumi.
   
18:12 Do I approach myself through Oare mă abordez, eu însumi...
the knowledge I have acquired  
   
18:16   prin intermediul cunoaşterii
  pe care am acumulat-o ?
   
18:19 which is, Adică am studiat psihologia,
I have studied psychology,  
   
18:23 I have been to psychotherapists am fost la psihoterapeuţi...
   
18:28 and I have read a great deal, şi am citit foarte multe
and I approach  
   
18:31   şi abordez...
   
18:34 the understanding of the self înţelegerea sinelui propriu,
   
18:36 through the knowledge prin intermediul cunoaşterii
I have acquired? pe care am acumulat-o.
   
18:40 Bene? E bine ?
   
18:44 Or, do I come to it Sau ajung la ea, fără...
   
18:47 without the previous accumulation, toate cunoştinţele acumulate,
of knowledge about oneself? anterior, despre sinele propriu ?
   
18:54 Right? Corect ?
   
18:58 You understand the question? Înţelegeţi întrebarea ?
   
19:01 We have explained Am explicat ce anume este dorinţa,
what is desire, what is will  
   
19:04   ce este intenţia
   
19:06   şi...
   
19:09 and when we say, şi atunci când spunem "trebuie
'I must know about myself' să mă cunosc pe mine însumi",
   
19:13 I am already acquainted am făcut, deja,
with myself. cunoştinţă cu mine însumi.
   
19:20 And so this acquaintance, Şi, ca atare, această cunoştinţă,
this knowledge  
   
19:23   această cunoaştere,
   
19:26 dictates how I observe myself. dictează modul în care
  mă observ pe mine însumi.
   
19:31 Right? Corect ?
   
19:33 This is very important if you Este foarte important dacă
want to go into this carefully. vreţi să abordaţi asta, cu grijă.
   
19:39 So having previous Deci, având cunoştinţe, anterioare,
knowledge about myself în privinţa sinelui propriu,
   
19:43 I use that knowledge folosesc acea cunoaştere pentru
to understand myself, a mă înţelege pe mine însumi,
   
19:47 which becomes silly ceea ce devine prostesc.
- right? It is absurd.  
   
19:50   Corect ?
  Este absurd !
   
19:53 Which is, I have understood Adică m-am înţeles,
about myself pe mine însumi,
   
19:56 from the knowledge prin intermediul
of others : cunoştinţelor altora...
   
20:02 Freud, Jung, all the rest of it, Freud, Jung...
   
20:06   şi toţi ceilalţi
   
20:07 the modern psychologists psihologii moderni ş.a.m.d.
and so on.  
   
20:15 So can I Deci, oare pot
- please listen - vă rog să ascultaţi -
   
20:18 can I put aside oare pot da la o parte
all that knowledge toată acea cunoaştere ?
   
20:22 because I am looking at myself Fiindcă mă analizez, pe
through other people's eyes? mine însumi, prin ochii altora.
   
20:29 Therefore Ca atare, oare pot da
can I put all that aside toate acelea la o parte
   
20:33 and look at myself şi să mă analizez, pe
afresh, anew? mine însumi, din nou...
   
20:37   încă o dată ?
   
20:42 You have understood my question? Mi-aţi înţeles întrebarea ?
   
20:44 Now, the questioner asks : Acum, persoana întreabă:
   
20:49 Is desire, will necessary Oare dorinţa, intenţia
in observing myself? sunt necesare...
   
20:53   în analiza propriei persoane ?
   
20:58 Right? Corect ?
   
21:01 Now see what happens. Acum, uitaţi ce se întâmplă !
   
21:03 I have acquired knowledge Am acumulat cunoştinţe despre mine
about myself through others însumi, prin intermediul altora...
   
21:10   şi...
   
21:12 and the actual fact, există persoana
what I am. care sunt, de fapt.
   
21:16 You see the difference? Observaţi diferenţa ?
   
21:18 The knowledge I have acquired Cunoaşterea pe care
through study about myself am acumulat-o...
   
21:22   prin studii asupra
  propriei persoane
   
21:26 and the fact of myself, şi realitatea propriei persoane,
what it actually is. ceea ce sunt, de fapt.
   
21:32 Right? Corect ?
   
21:33 So there is a contradiction Deci există o contradicţie,
between 'what is'  
   
21:36   între "ceea ce există"
   
21:38 and 'what I have acquired'. şi "ceea ce am acumulat".
   
21:42   Această contradicţie,
   
21:45 To overcome this contradiction pentru a putea depăşi această
you exercise will. contradicţie vă exersaţi intenţia.
   
21:49 I've got it! Am prins-o !
   
21:52 You have understood this? Aţi înţeles asta ?
   
21:55 How marvellous that is. Ce minunat este acest lucru.
   
21:59 You have understood that? Aţi înţeles asta ?
   
22:08 One has studied Cineva a studiat...
   
22:10 – I have not, I have not studied Eu n-am făcut-o, n-am studiat nici unul
any of these things, thank God – dintre aceste lucruri, slavă Domnului.
   
22:14 one has studied, let us say, Cineva a studiat, să zicem,
the latest psychologist  
   
22:18   cei mai la modă psihologi...
   
22:22 the latest cei mai la modă...
- what do they call them?  
   
22:26   Oare cum le zice ?
   
22:32 Psychotherapists. Psihoterapeuţi.
   
22:35   Şi, am mers la el,
   
22:36 And, went to him, am vorbit cu el, am discutat
talked with him, discussed  
   
22:41 and he gives me şi el îmi oferă anumite
certain knowledge about me, cunoştinţe despre mine...
   
22:47 about myself and I acquire despre mine însumi
that knowledge, take it home  
   
22:48   şi acumulez acea cunoaştere,
   
22:51   o duc acasă...
   
22:54 and discover that knowledge şi descopăr că acea cunoaştere
is different from me. diferă de ceea ce sunt.
   
23:02 And then begins the conflict : Şi, atunci, începe conflictul...
   
23:05 to adjust 'what is' pentru a acorda "ceea ce
to 'what I have been told'. există" cu "ceea ce mi s-a spus".
   
23:12 Then in that conflict Şi, apoi, în acel conflict,
to suppress it, to overcome it,  
   
23:15   pentru a-l suprima, pentru a-l
  depăşi sau pentru a-l accepta,
   
23:17 to accept it, dorinţa şi intenţia capătă fiinţă.
desire and will come into being.  
   
23:24 Bene? E bine ?
Gosh, come on sirs! Doamne, haideţi domnilor !
   
23:29 Is this clear? Este clar acest lucru ?
   
23:32 So that is the question. Deci aceasta este întrebarea.
   
23:38 Now we are saying: is will Acum, noi spunem:
and desire necessary at all?  
   
23:48 It only comes into being Oare intenţia şi dorinţa
  chiar sunt necesare ?
   
23:51 when I have to adjust Ele capătă fiinţă numai atunci când
myself to a pattern trebuie să mă adaptez unui tipar...
   
23:57 to a pattern of the guru, tiparului impus de vreun
whatever, all that stuff. guru sau orice altceva.
   
24:02 And then the struggle, Şi, apoi, lupta, conflictul,
the conflict  
   
24:06 to overcome, to control, pentru a învinge, a controla,
all that begins.  
   
24:08   toate acelea încep.
   
24:10 Right? Corect ?
   
24:14 I am a seeker Eu sunt un căutător.
- you understand?  
   
24:18   Înţelegeţi ?
  Sunt un căutător,
   
24:21 I am a seeker, adică îmi pun întrebări.
which is, I am questioning  
   
24:23 therefore in my questioning Ca atare, punându-le sub semnul
I reject all that. întrebării, resping toate acele lucruri.
   
24:29 I reject completely what others Resping, totalmente, ceea ce alţii
have told me about myself. mi-au spus despre mine însumi.
   
24:35 Will you do it? Veţi face aşa ceva ?
   
24:40 You won't N-o veţi face.
   
24:42 because... N-o veţi face, fiindcă...
You won't do it because  
   
24:48 it is much safer este mult mai sigur să
to accept authority, accepţi autoritatea.
   
24:56 then you are secure. Atunci te simţi în siguranţă.
   
25:01 Whereas if you reject În timp ce, dacă respingi
completely all that complet toate acele lucruri,
   
25:04 authority of everyone, autoritatea oricui...
you don't become a follower  
   
25:08   nu devii un adept,
   
25:11 you don't become a disciple, nu devii un discipol,
you are absolutely  
   
25:13   ci eşti, în totalitate,
  în afara acelui domeniu.
   
25:15 out of that field, altogether. Atunci...
   
25:24 Then, cum observi sinele propriu ?
how do you observe the self?  
   
25:28 You understand? Înţelegeţi ?
The movement of the self.  
   
25:30   Dinamica sinelui propriu.
   
25:33 The self is not static, Sinele nu este ceva static...
it is moving, living, active.  
   
25:38   este în mişcare, viu, activ.
   
25:42 Now how do you Atunci, cum poţi observa un lucru
observe something care este extraordinar de dinamic,
   
25:45 that is tremendously moving, activ.
active – urges, desires,  
   
25:49   Impulsuri, dorinţe...
   
25:53 ambitions, greed, ambiţii, lăcomie, idealism
romanticism,  
   
25:56 all that - toate acelea -
– how do you observe? cum le poţi observa ?
   
25:59 You follow all this? Urmăriţi toate astea ?
   
26:04 Which means, can I observe Ceea ce înseamnă că oare pot
this movement of the self observa această dinamică a sinelui,
   
26:10 in me: the desires, a eului
the fears, you know, all that,  
   
26:12   - dorinţele, temerile,
  ştiţi voi, toate acelea -
   
26:17 can I observe it without any oare le pot observa fără vreo
knowledge acquired from others cunoaştere dobândită de la alţii
   
26:23 or the previous knowledge which sau fără cunoaşterea
I have had in examining myself? anterioară, pe care am avut-o,
   
26:27   în examinarea sinelui propriu ?
   
26:30 Vous avez compris? Aţi înţeles ?
   
26:32 You understand what I am saying? Înţelegeţi ce spun ?
   
26:34 I will show you something. Vă voi arăta ceva.
   
26:38 One of the activities of the self Una dintre activităţile
is greed. sinelui este lăcomia.
   
26:46 Right? Corect ?
   
26:48 Or comparison, Sau comparaţia,
comparing myself with another.  
   
26:51   compararea mea cu o altă persoană.
   
26:54 That is Aceea este activitatea sinelui.
the activity of the self.  
   
26:58 Now when I use Acum, când folosesc
the word 'greed' cuvântul "lăcomie"...
   
27:04 I have already associated am asociat, deja, acea...
that reaction, or that reflex  
   
27:07   reacţie sau acel reflex...
   
27:13 with a memory which I have cu o amintire pe care am avut-o,
had of that reaction previously.  
   
27:16   privind acea reacţie
  într-o ocazie anterioară.
   
27:19 You understand what I am saying? Înţelegeţi ce spun ?
   
27:22 I am greedy. Sunt lacom.
   
27:26 I use the word 'greed' Folosesc cuvântul "lăcomie"
to identify that sensation. pentru a identifica acea senzaţie.
   
27:32 The identification of that is : Identificarea acelei senzaţii
I have already known it. este ceva ce cunosc, deja.
   
27:40 So I use that word Deci folosesc acel cuvânt
to identify it. pentru a o identifica.
   
27:43 Right? Corect ?
   
27:45 So can I look at that reaction Deci, oare pot
without the word analiza acea reacţie,
   
27:48   fără acel cuvânt...
   
27:51 and therefore without the şi, ca atare, fără întâlnirea
previous acquaintance with it? anterioară cu acea reacţie ?
   
28:00 You are following this? Urmăriţi asta ?
   
28:03 Am I making this clear? Oare mă exprim clar ?
   
28:10 Can I look at that reaction Oare pot analiza acea reacţie,
   
28:14 without a single fără nici un semn
movement of recognition? de recunoaştere a ei ?
   
28:24 The moment Din momentul în care
that recognition takes place are loc acea recunoaştere,
   
28:27 I have already strengthened deja am consolidat acea reacţie,
that reaction  
   
28:32 because I recognise it fiindcă am recunoscut-o şi am
and take it back into my memory. reintrodus-o în memoria mea.
   
28:38 You are following? Mă urmăriţi ?
   
28:41 Now can I observe myself Acum, oare mă pot
without any direction observa singur...
   
28:46   fără vreo direcţionare anume...
   
28:51 without any comparison, fără vreo comparaţie.
which is  
   
28:55 'I have had this before' Adică: "Asta mi s-a
- you follow? mai întâmplat !"
   
28:58 Just to observe without direction Înţelegeţi ?
and therefore without motive.  
   
28:59   Numai să observi, fără direcţionare
  şi, ca atare, fără vreun motiv.
   
29:07 That is learning about yourself Asta înseamnă să
afresh each time. înveţi despre tine însuţi,
   
29:13   din nou, de fiecare dată.
   
29:20 Not that you have accumulated Nu să acumulezi cunoştinţe
knowledge about yourself despre propria ta persoană
   
29:24 and you know about yourself. şi să te cunoşti pe tine însuţi.
   
29:30 If you go very, very seriously Dacă abordezi această
into this question, problemă, extrem de serios,
   
29:34 you will find that it is not vei descoperi...
little by little by little,  
   
29:39   că nu este o acumulare,
  încetul cu încetul...
   
29:47 first step, primul pas, al doilea
second step, third step pas, al treilea pas,
   
29:49 first initiation, prima iniţiere, a doua iniţiere...
second initiation,  
   
29:55   ci...
   
29:59 but to see the truth of this vei observa adevărul
instantly - you understand? despre asta, instantaneu.
   
30:04   Înţelegeţi ?
   
30:06 To see the truth that the moment Să observi adevărul că, în momentul
recognition takes place în care are loc recunoaşterea,
   
30:12 you are not knowing nu te cunoşti, absolut
yourself at all. deloc, pe tine însuţi.
   
30:18 Is that clear? Este clar ?
   
30:21 That requires Asta necesită o
a great deal of attention. foarte mare atenţie.
   
30:35 And most of us are so slack, Şi majoritatea dintre noi
  suntem atât de slabi...
   
30:42 so lazy, we have got atât de leneşi,
all kinds of ideas  
   
30:44   avem tot felul de idei,
   
30:48 that we must be this, we must că trebuie să fim asta, trebuie să
be that, we must not be this. fim alta, nu trebuie să fim asta.
   
30:52 So we come to it Deci abordăm asta cu
with a tremendous burden. o povară extraordinară.
   
30:59 And so we never know ourselves. Şi, astfel, nu ne cunoaştem
  niciodată, pe noi înşine.
   
31:06 That is, to put it differently : Asta înseamnă, ca
  să mă exprim diferit:
   
31:16 as we said the other day, Aşa cum am spus, deunăzi,
we are the rest of mankind,  
   
31:19   noi suntem restul omenirii...
   
31:25 mankind, whether they live dar oamenii, fie că trăiesc
in Asia, here, in America, în Asia, aici sau în America...
   
31:32 suffer, go through a great deal suferă...
of anxiety, uncertainty, sorrow.  
   
31:35   trec prin mari nelinişti,
  incertitudini, dureri.
   
31:41 So we go through it, Deci noi trecem prin
each one of us. asta, fiecare dintre noi.
   
31:44 So we are essentially Deci suntem, în esenţă...
the common humankind  
   
31:53 psychologically; you may be oameni obişnuiţi...
tall, you may be short, dark  
   
31:56 I am not talking about that. psihologic vorbind; ai putea fi înalt,
  scund, dar nu la asta mă refer.
   
31:58 Psychologically we are Psihologic vorbind, suntem
like the rest of humanity la fel ca restul omenirii,
   
32:02 so we are humanity. deci noi suntem omenirea.
   
32:11   Şi...
   
32:20 And what is there ce anume ar trebui să
to know about myself? ştiu despre mine însumi ?
   
32:25 You understand my question? Îmi înţelegeţi întrebarea ?
   
32:31 I am all that. Sunt toate acele lucruri.
   
32:33 That is a fact. E o realitate !
   
32:37 Then the problem arises : Apoi se pune problema:
   
32:39 can that content of my Oare acel conţinut al conştiinţei
consciousness be wiped away? mele poate fi eliminat ?
   
32:47 That is the learning Asta înseamnă să te
about oneself cunoşti pe tine însuţi,
   
32:51 which is not yourself but fiindcă nu e vorba despre tine
the consciousness of mankind. însuţi, ci despre conştiinţa omenirii.
   
32:59 I wonder if you are Mă întreb dacă
meeting all this? ştiţi toate acestea ?
   
33:01 No. Nu.
   
33:03 You see we are so trained, Vedeţi, suntem atât de dresaţi...
   
33:09 we are so conditioned suntem atât de condiţionaţi...
to an individuality :  
   
33:14   ca individualităţi.
   
33:21 "I am psychologically Sunt, psihologic vorbind,
different from another" diferit de altcineva...
   
33:27 which is not a fact. ceea ce nu este real.
   
33:32 So we are so trained, Deci suntem atât de dresaţi,
conditioned, we accept it. condiţionaţi, încât acceptăm asta.
   
33:40 And so when we say, Şi, astfel, atunci când spunem
'I must know myself' "trebuie să mă cunosc, pe mine însumi",
   
33:44 we are saying spunem "trebuie să
'I must know my little cell'. cunosc mica mea celulă".
   
33:52 And when you investigate Şi, atunci când cercetaţi acea
that little cell there is nothing. mică celulă, nu există nimic acolo.
   
34:02 But the actual truth is, Dar realitatea este că
that we are mankind. noi suntem omenirea.
   
34:11 We are the rest of humanity. Noi suntem restul omenirii.
   
34:18 And to enquire into this Şi să cercetezi această minte
enormous complex human mind umană, enorm de complexă...
   
34:26 is to read asta înseamnă să citeşti
the story of yourself. povestea propriei tale persoane.
   
34:38   Voi sunteţi istoria.
   
34:39 You are history Înţelegeţi ?
- you understand?  
   
34:43 Which is, 'Historia'. Care înseamnă
  "Historia" (povestea).
   
34:47 And there, if you know how to Şi, atunci, dacă ştii
read the book, it is finished. cum să citeşti cartea,
   
34:51   s-a terminat !
   
34:55   Dar abordăm...
   
34:56 But we come to the book abordăm cartea prin
with knowledge. prisma cunoaşterii.
   
35:05 We don't say, 'I know nothing, Nu spunem: "Nu ştiu nimic,
let's read the book'. aşa că hai să citim cartea !"
   
35:11 Then you learn vastly, Atunci înveţi enorm de multe,
not accumulate knowledge.  
   
35:13   nu...
   
35:17   acumulezi cunoştinţe...
   
35:19 You understand ? Înţelegeţi ce spun ?
   
35:22 So you begin to find out the nature Deci, începeţi să descoperiţi
of yourself which is mankind natura propriei voastre fiinţe,
   
35:28   care înseamnă omenirea
   
35:29 and the nature of şi natura acestei conştiinţe,
this consciousness  
   
35:33 which is the consciousness care este conştiinţa
of all human beings tuturor fiinţelor umane
   
35:37 and enquire into that. şi să cercetaţi aceste lucruri.
   
35:49 So we are saying Deci noi spunem...
   
35:52   că problema, întrebarea...
   
35:57 that the answer to the question că răspunsul la întrebare
is in the question itself. se află în întrebarea însăşi.
   
36:01 Vous avez compris? Aţi înţeles ?
   
36:03 You see that? Observaţi asta ?
   
36:12 Is not a right way of life, Oare nu este un
a ground of austerity, mod corect de a trăi,
   
36:17   ca o temelie de austeritate...
   
36:21 sensitivity, integrity, sensibilitate...
   
36:23   integritate,
   
36:25 necessary before total să fie necesară, înainte ca
transformation can take place? transformarea deplină să poată avea loc ?
   
36:33 Is not a right way of life, Oare nu este un
a ground of austerity, mod corect de a trăi...
   
36:38   ca o temelie de austeritate...
   
36:42 sensitivity, integrity, sensibilitate...
   
36:45   integritate
   
36:47 necessary before total să fie necesară, înainte ca
transformation can take place? transformarea deplină să poată avea loc ?
   
36:52   Corect ?
   
37:00 The questioner says : Persoana întreabă dacă
is not austerity necessary? austeritatea nu este, cumva, necesară ?
   
37:21 Sensitivity, integrity Sensibilitate...
– these three.  
   
37:23   integritate...
   
37:25   acestea trei.
   
37:27 Austerity, sensitivity Austeritatea,
and integrity necessary before  
   
37:29   sensibilitatea,
   
37:31   şi integritatea...
   
37:35 transformation in the să fie necesare înainte ca transformarea
consciousness can take place. conştiinţei să poată avea loc.
   
37:44 The word 'austere' means 'ash' Cuvântul "auster"...
   
37:48   înseamnă...
   
37:50   cenuşă.
   
37:53 the root meaning Semnificaţia de bază a
of that word is 'ash'. acelui cuvânt este cenuşă.
   
37:57 You know what ash is? Ştiţi ce este cenuşa ?
   
37:59 What remains after you Ceea ce rămâne după ce
have burnt a piece of wood. aţi ars o bucată de lemn.
   
38:06 The ash. Cenuşa !
   
38:08 See the meaning of it. Observaţi semnificaţia cuvântului.
   
38:11 That is, those who practise Adică, cei care
austerity – practise – practică austeritatea,
   
38:15   practica lor...
   
38:19 end up in ash. sfârşeşte în cenuşă.
   
38:32 So let's go into that question. Deci, haideţi să
  abordăm acea întrebare !
   
38:51 Throughout the world În lumea întreagă...
monks have practised austerity.  
   
38:55   călugării...
   
38:58   au practicat austeritatea.
   
39:02 In India a monk who is called În India...
sannyasi, sannyasin  
   
39:05   există un...
   
39:07   călugăr care este numit sannyasi,
   
39:11 he renounces the world care a abandonat lumea...
   
39:14 sex, drink, drugs, sexul...
   
39:19   băutura,
   
39:21   drogurile...
   
39:23 he becomes a mendicant, a devenit un călugăr cerşetor...
   
39:28 not organised mendicant nu o cerşetorie organizată.
– you understand this?  
   
39:33   Înţelegeţi asta ?
   
39:35 He becomes a mendicant, Devine un cerşetor,
he has one meal a day  
   
39:37   mănâncă o dată pe zi...
   
39:41   şi nu poate rămâne de
  două ori în acelaşi loc...
   
39:42 and he can never stay in the same nu are casă.
place twice, he has no home.  
   
39:56 I won't go into the whole Şi nu voi aborda întreaga
nature of sannyasi, natură a sannyasi
   
39:59 the meaning of that word. şi ce anume înseamnă acel cuvânt.
Let's leave it.  
   
40:02   Să-l lăsăm aşa, deocamdată.
   
40:04   Adică, e un călugăr...
   
40:05 That is, a monk, mai ales în India...
specially in India,  
   
40:11 who lives on one meal, care trăieşte dintr-o
begging, mendicant singură masă pe zi...
   
40:16   cerşind...
   
40:18   ca un milog...
   
40:20 and never staying şi care nu rămâne
in the same place twice vreodată în acelaşi loc...
   
40:24   de două ori...
   
40:26 and has abandoned the world, şi care a abandonat lumea,
the world being the senses,  
   
40:29   lumea însemnând senzaţiile...
   
40:33 which is sex and all that. şi anume sexul şi toate celelalte.
   
40:40 And naturally he goes around Şi, fireşte, rătăceşte
from village to village, din sat în sat,
   
40:46 town to town, and preaches, din oraş în oraş
   
40:49   şi predică...
   
40:51 talks about what it means vorbeşte despre ceea ce
to live a good life, and so on. înseamnă să duci o viaţă bună...
   
40:56   ş.a.m.d.
   
40:58 Right? Corect ?
   
41:00 And the monks in the western Şi călugării din lumea occidentală
world have it carefully organised. s-au organizat cu mare grijă.
   
41:05 They belong to a monastery Aparţin unei mănăstiri,
with an Abbot, authority.  
   
41:07   cu un stareţ...
   
41:10   o autoritate.
   
41:22 So first of all Deci...
   
41:25 the expression of this austerity mai întâi de toate...
is an outward sign.  
   
41:33 You understand? exprimarea acestei austerităţi
  este un semn exterior.
   
41:34 Putting on a robe Înţelegeţi ?
  Să-ţi pui o robă...
   
41:37 that you have really care arată că ai
renounced the world. abandonat lumea, de fapt.
   
41:44 There are all kinds of phoney Există tot felul de
sannyasis now, here too. sannyasi falşi, acum,
   
41:48   chiar şi aici.
   
41:54 But they are not sannyasis. Dar ei nu sunt sannyasi.
   
41:57 That is a very, Este o afacere extrem de serioasă.
very serious affair.  
   
42:02   Şi...
   
42:06 And austerity is not austeritatea...
the practising, or the denial,  
   
42:09   nu înseamnă să practici...
   
42:13   sau să negi
   
42:15 or the acceptance sau să accepţi sexul
of sex and all that. şi toate celelalte.
   
42:21 It is austerity, which is Este austeritate,
a form of high discipline,  
   
42:23   care este...
   
42:26   o formă superioară
  de disciplină...
   
42:33 according to a pattern potrivit unui tipar anume...
   
42:36 laid down by the Abbots pus la punct de
and so on, so on, către abaţi ş.a.m.d.
   
42:42 there in India, Acolo, în India, e pus la
laid down by the Brahmanas punct de către brahmani...
   
42:46 from the ancient of days. din vremuri străvechi.
   
42:49 There is a pattern set Este un tipar fix.
   
42:51 and you conform Şi te conformezi acelui tipar...
to that pattern,  
   
42:56 denying everything in yourself, negând totul...
   
43:01   în sinea ta:
   
43:02 your desires, your ambitions, dorinţele tale, ambiţiile tale,
your greed and all that. lăcomia ta şi toate celelalte.
   
43:08 And that is called Şi asta, de regulă, este
generally austerity. denumită austeritate.
   
43:15 That is, look what happens : Adică, uitaţi ce se întâmplă:
you start with certainty  
   
43:17   porneşti...
   
43:19   de la o certitudine...
   
43:22 – right? - certainty that you have - Corect ? -
given up the world,  
   
43:24   certitudinea că ai
  abandonat lumea...
   
43:28 the senses, sex and so on, senzaţiile, sexul ş.a.m.d.
   
43:31 you start with that. De la asta porneşti.
   
43:36 When you start with certainty Când porneşti de la o certitudine,
you end up in uncertainty.  
   
43:39   sfârşeşti în incertitudine.
   
43:45 I wonder Mă întreb dacă
if you understand all this. înţelegeţi toate acestea.
   
43:53 If I start accepting everything, Dacă încep prin a accepta totul...
   
43:59 all the religious edicts, toate edictele
sanctions, religioase, pedepsele...
   
44:04 and I begin to şi încep prin a le analiza,
enquire into them, dacă o fac vreodată,
   
44:07 if I ever do,  
I end up saying  
   
44:10 'My goodness, it's nothing, ajung să spun: "Dumnezeule, ăsta-i
I don't believe in anything'. un nimic, nu cred în nimic anume !"
   
44:14 You understand? Înţelegeţi ?
   
44:15 When one starts with certainty Când porneşti de la o certitudine,
you end up in uncertainty, sfârşeşti în incertitudine,
   
44:21 if you are at all dacă eşti cât de
intelligent, that is. cât inteligent, măcar.
   
44:26 So austerity Deci austeritatea are o
has quite a different meaning. semnificaţie destul de diferită...
   
44:33   şi anume...
   
44:36 May I go into it? Pot aborda asta ?
You are interested in it? Sunteţi interesaţi ?
   
44:39 Never deny anything Să nu negi niciodată nimic...
   
44:46 but observe dar să observi foarte atent,
very carefully, intensely  
   
44:51   cu intensitate
   
44:53 and that very observation şi exact acea observare
  eliberează mintea,
   
44:55 frees the mind from de problemele lumeşti.
the worldly affairs.  
   
45:02 That is real austerity. Aceea este adevărata austeritate.
   
45:08 I wonder if you understand this. Mă întreb dacă înţelegeţi asta.
   
45:15 Look: I observe I am violent. Uitaţi:
   
45:18   observ că sunt violent.
   
45:24 That is part of human structure, E ceva ca face parte din
human nature, structura umană, natura umană,
   
45:27 derived from the ancient căpătat de la animalele
animals and so on, so on, străvechi ş.a.m.d.,
   
45:32 if you accept evolution. dacă acceptaţi evoluţia.
   
45:36 Or if you are one of those Sau dacă sunteţi unul dintre cei
who start with creation suddenly care au plecat de la Creaţia subită,
   
45:40 then you have your own game. atunci aveţi propriile
  reguli ale jocului.
   
45:46 One is violent. Cineva este violent.
   
45:50 The ordinary person Persoana obişnuită,
who wants to be austere care vrea să fie austeră...
   
45:56 struggles with violence. se luptă cu violenţa.
   
46:00 Right? Corect ?
   
46:02 He won't kill, he won't do this, El nu va ucide, nu va
he won't do that face una sau alta...
   
46:06 he won't even take nici măcar nu va lua
part in society, parte la activitatea socială,
   
46:09 he won't join the army, nu se va înrola în armată,
he is a pacifist and so on.  
   
46:11   este un pacifist ş.a.m.d.
   
46:14 He is constantly El neagă constant
denying 'what is' "ceea ce este"...
   
46:21 by saying 'I won't' spunând "nu voi face".
– you follow all this?  
   
46:25   Urmăriţi toate acestea ?
   
46:27 I say that is not austerity Eu spun că asta
  nu e austeritate...
   
46:31 that is only nu este decât o
a form of suppression. formă de reprimare.
   
46:37   Dar...
   
46:39 But when one recognises atunci când cineva recunoaşte
in oneself violence, violenţa din sinea sa...
   
46:44 that is, violence is anger, că violenţa înseamnă furie...
hate, envy, comparison,  
   
46:47   ură,
   
46:49   invidie...
   
46:51   comparaţie...
   
46:54 imitation, conformity mimetism...
are all patterns of violence.  
   
46:56   conformism
   
46:57   - toate sunt tipare
  ale violenţei -
   
47:01 To observe that in oneself trebuie să observe
  asta în sinea sa...
   
47:05 without wanting fără a dori să
to go beyond it treacă dincolo de ea...
   
47:10 without wanting fără a dori să o reprime,
to suppress it,  
   
47:13 without wanting fără a dori să scape de ea.
to escape from it.  
   
47:16 See the fact Observă realitatea...
and remain with the fact.  
   
47:20   şi rămâi cu realitatea în sine.
   
47:27 You understand? Înţelegeţi ?
   
47:28 Remain with it Rămâi cu ea,
without any movement away from it.  
   
47:30   fără să încerci să
  te depărtezi de ea.
   
47:33 That is the depth of austerity. Aceea este
  profunzimea austerităţii.
   
47:51 We are trained to control : Sunteţi instruiţi să controlaţi...
   
48:00   şi să-ţi controlezi...
   
48:01 control your desires, dorinţele...
control your anger, suppress it  
   
48:05   să-ţi controlezi furia...
   
48:08   s-o reprimi
   
48:09 and give all that energy to Jesus, şi să cedezi toată aceea energie
to Krishna, whatever it is. lui Iisus, lui Krishna sau oricui ar fi.
   
48:19 But we are saying, Dar noi spunem...
when you are really...  
   
48:21   că în realitate...
   
48:25 The depth of austerity profunzimea austerităţii
is not in sacrifice, nu constă în sacrificiu...
   
48:33 is not in conformity, nu constă în conformism...
   
48:38 in training yourself în a te pregăti, singur,
to accept an ideal să accepţi un ideal,
   
48:43 but to see completely ci să observi, în totalitate,
the nature of this violence. natura acestei violenţe.
   
48:50 And to see it completely, don't Şi, pentru a observa în totalitate,
move, thought mustn't interfere. gândirea nu trebuie să intervină,
   
48:56 Don't let thought carry nu trebuie să te laşi
away in any direction. purtat în nici o direcţie .
   
49:01 Just observe it. Pur şi simplu observ-o !
   
49:05 And you will see, if you do, Şi vei vedea, dacă o faci...
   
49:10 real depth of understanding că adevărata...
comes and with it intelligence.  
   
49:12   profunzime a înţelegerii apare...
   
49:16   şi, odată cu ea, inteligenţa.
   
49:19 And when there is Şi, atunci când există
that intelligence acea inteligenţă,
   
49:21 you don't have to struggle, nu mai trebuie să te lupţi,
it is finished.  
   
49:23   s-a terminat.
   
49:29 And the other thing Şi celălalt lucru
is sensitivity. este sensibilitatea.
   
49:41 Most of us are sensitive Majoritatea dintre noi suntem sensibili
about our own feelings, în privinţa propriilor sentimente...
   
49:48 our own ambitions, propriilor ambiţii,
our own struggles. propriilor lupte.
   
49:54 But we are not Dar nu suntem sensibili
sensitive to others în privinţa altora,
   
49:58 because we are so fiindcă suntem atât de
concerned about ourselves, preocupaţi de noi înşine...
   
50:03 our little cell. de mica noastră celulă.
   
50:10 And when there is tremendous Şi, atunci când există o concentrare
concentration on oneself, extraordinară asupra propriei persoane,
   
50:15 what one is doing, - ce fac, cum arăt sau de ce
how one looks n-ar trebui să fac asta, înţelegeţi ? -
   
50:17 why shouldn't I do this  
– you follow? –  
   
50:20 this everlasting concern această preocupare eternă
about oneself, privind propria persoană...
   
50:26 how can you be sensitive cum ai mai putea fi
about another? sensibil în privinţa altuia ?
   
50:31 Not about Nu în privinţa altuia, ci
- how can you be sensitive? cum poţi fi sensibil, de fapt ?
   
50:35 How can a man be sensitive Cum poate fi sensibil un
who is ambitious? om care este ambiţios ?
   
50:42   Deci...
   
50:43 So physically, fizic vorbind, cineva trebuie
one has to be sensitive first. să fie sensibil, mai întâi.
   
50:49 Right? Corect ?
   
50:50 There is no school, Nu există nici o şcoală sau
or college or university, facultate sau universitate
   
50:53 that is going to teach care te va învăţa
you how to be sensitive. cum să fii sensibil.
   
50:57 Right? Corect ?
   
51:00 You go off to India Te duci în India ca să
to learn to be sensitive, înveţi să fii sensibil.
   
51:02 think of the Gândiţi-vă cât de ridicol
ridiculousness of it! este acest lucru !
   
51:08   Deci...
   
51:10   oare reacţiile voastre nervoase
   
51:11 So are your nervous reactions, - vigilenţa mentală -
alertness of the mind, are they alive?  
   
51:19   sunt vii ?
   
51:23 Or have you drugged them? Sau le-aţi drogat ?
   
51:28 You understand? Înţelegeţi ?
   
51:30 Drugged them through belief, Le-aţi drogat prin
  intermediul credinţei...
   
51:34 drugged them through le-aţi drogat prin acceptarea
acceptance of some authority, vreunei autorităţi...
   
51:40 drugged your physical system v-aţi drogat sistemul fizic în aceeaşi
as well as psychological structure măsură ca şi structura psihologică,
   
51:45   printr-o luptă constantă:
   
51:46 by constant struggle, luptând, luptând, luptând.
battling, battling, battling.  
   
51:55 I am romantic, Sunt un idealist,
I know I am romantic  
   
51:57   ştiu că sunt idealist,
   
51:59 but it pleases me dar îmi face plăcere
to be romantic să fiu idealist ?
   
52:01 which is contrary Ceva ce este contrariul...
to seeing clearly, but I like it.  
   
52:06   observării cu claritate,
   
52:08   dar îmi place.
   
52:10 So that drugs me, Deci asta mă droghează,
   
52:14   astfel încât să devin insensibil.
   
52:15 so that I become insensitive Urmăriţi toate acestea ?
– you are following this?  
   
52:28 Integrity means to be whole Integritatea...
– the word 'integral' means whole.  
   
52:30   înseamnă să fii întreg,
   
52:32   cuvântul "integral"
  înseamnă întreg.
   
52:38 Which means no Ceea ce înseamnă nici o
contradiction in oneself. contradicţie în sinea ta.
   
52:50 We are examining Examinăm întrebarea în sine...
the question itself,  
   
52:55 the meaning of the words. semnificaţia cuvintelor.
   
53:01   Adică, austeritate,
   
53:02 That is, austerity, sensibilitate
sensitivity and integrity.  
   
53:05   şi integritate.
   
53:09 Which is, never say a thing Şi anume, să nu spui niciodată
that you don't mean. ceea ce nu vrei să spui.
   
53:20   Şi...
   
53:22 And what you mean may be doubtful ceea ce vrei să spui
– you understand? poate fi îndoielnic.
   
53:29   Înţelegeţi ?
   
53:33 I say something and I think that Spun ceva...
is what I feel, think, act,  
   
53:36   şi cred că asta este ceea
  ce simt, gândesc, acţionez,
   
53:41   dar...
   
53:43 but what I think, feel ceea ce gândesc, simt şi acţionez,
and act may be the result  
   
53:46   poate fi rezultatul...
   
53:50 of some conditioning, vreunei condiţionări...
   
53:55 of some desire, of some motive, al vreunei dorinţe,
therefore it is not integral. al vreunui motiv.
   
54:03 I feel like doing something, Ca atare, nu este integral.
   
54:05 you know, that is Simt că aş vrea să fac ceva,
the latest craze ştiţi că asta e ultima manie.
   
54:07 I must express Trebuie să mă exprim imediat.
myself immediately.  
   
54:15 What does that mean? Ce înseamnă asta ?
   
54:18 That is, there is no depth of Adică, nu există profunzime
understanding of that urge, în înţelegerea acelui impuls,
   
54:23 the meaning of it, semnificaţia lui, conţinutul
the content of it, why it arose lui, de ce a apărut,
   
54:27 but just act ci numai acţionaţi
because you are, fiindcă sunteţi...
   
54:29 and you think that Şi voi credeţi că asta
is having integrity. înseamnă să manifeşti integritate.
   
54:38 The word 'integrity' Cuvântul "integritate"
means to be whole. înseamnă să fii întreg.
   
54:48 And we human beings Şi, noi, fiinţele umane,
are broken up, suntem fragmentate...
   
54:54 divided, antagonistic, dezbinate,
dualistic  
   
54:56   potrivnice...
   
54:58   duale...
   
55:05 and we accept all this şi noi acceptăm toate acestea
and try to be integrated,  
   
55:07   şi încercăm să fim integri,
  încercăm să avem integritate.
   
55:11 to have integrity, Ceea ce este imposibil !
which is impossible.  
   
55:16   Deci, cineva trebuie să-şi
  pună această întrebare:
   
55:17 So one must go into this question : Ce înseamnă să fii întreg ?
what it is to be whole.  
   
55:28   În primul rând...
   
55:29 First of all any image orice imagine...
   
55:33 that thought creates about pe care gândirea o creează,
being whole is not whole. privind faptul de a fi întreg,
   
55:37   nu înseamnă să fii întreg.
   
55:41 Right? Corect ?
   
55:42 Because thought in itself Fiindcă gândirea, însăşi,
is fragmented, limited. este fragmentată...
   
55:48   limitată.
   
55:49 Therefore whatever it projects Ca atare, orice ar proiecta
as the whole is not. ea ca întreg, de fapt nu este.
   
55:56   Deci...
   
55:58 So then can the mind atunci...
discover for itself  
   
55:59   oare mintea poate
  descoperi, singură,
   
56:05 what it means ce înseamnă să fii întreg,
to be whole, integral,  
   
56:08   integral,
   
56:10 have this sense of să posezi acest sentiment al
tremendous integrity? unei extraordinare integrităţi ?
   
56:24 First of all you cannot have În primul rând, nu poţi avea
this sense of integrity acest sentiment al integrităţii,
   
56:29 if you follow anybody. dacă eşti adeptul oricui.
   
56:37 Right? Corect ?
   
56:43 If you are a disciple of anybody Dacă eşti discipolul oricui...
   
56:55 then you are merely conforming atunci numai te conformezi
to what somebody has laid down. afirmaţiilor enunţate de altcineva.
   
57:01   Şi asta e...
   
57:04 Then you are merely romantic, Atunci eşti numai un
playing tricks upon yourself. idealist, păcălindu-te singur.
   
57:14 Which means to have integrity Ceea ce înseamnă
is to have no ideals, no beliefs, că a avea integritate
   
57:26 no sense of înseamnă să nu ai
the past and the future. idealuri, credinţe...
   
57:31 Sir, this is să nu ai sentimentul
tremendously difficult, trecutului şi al viitorului.
   
57:33 you can't play Domnule, e ceva extraordinar de
with all this dificil şi nu te poţi juca cu aşa ceva...
   
57:40 because the past is dictating, fiindcă trecutul este
is translating what is the present. cel care dictează,
   
57:43   interpretează ce
  anume este prezentul.
   
57:48 Right? Corect ?
   
57:50   Şi trecutul...
   
57:51 And the past is modifying itself se modifică singur, prin
through the present intermediul prezentului
   
57:57 and going, şi continuă să existe,
but it is still the past. dar tot trecut rămâne.
   
58:03 How can a mind, your heart, Oare cum poate o minte...
   
58:06   inima voastră,
   
58:08 be whole, integral, să fie întreagă...
have absolute integrity  
   
58:11   integrală, să aibă o
  integritate absolută...
   
58:16 if it is living in the past? dacă trăieşte în trecut ?
   
58:20 You people don't... Voi oameni buni nu...
   
58:25 Past experience, Experienţele trecute, amintirile
past memories, romantic, din trecut, idealismul...
   
58:29 you know, all that stuff. ştiţi voi toate chestiile alea.
   
58:34   Deci...
   
58:36 So austerity, austeritatea, sensibilitatea...
sensitivity and integrity  
   
58:40   şi integritatea...
   
58:44 are not the first step. nu reprezintă primul pas.
   
58:51 The first step is... Primul pas este...
the first step.  
   
58:53   chiar primul pas.
   
59:00 You understand? Înţelegeţi ?
   
59:04 Are you all asleep? Aţi adormit cu toţii ?
   
59:11 If you are going north and Dacă mergi înspre nord...
think that is the right direction,  
   
59:16   şi crezi că este
  direcţia corectă...
   
59:20 somebody comes cineva apare şi îţi zice:
along and tells you  
   
59:22 'Look, what you are doing' "Uite ce faci !"
   
59:26 explains the whole business vă explică toate aspectele.
and you say to him :  
   
59:29   Iar tu îi spui:
   
59:31 'What is the first step?' "Care este primul pas ?"
   
59:34 He says, 'Stop!' El spune: "Stop !"
   
59:43 Then he says, Apoi el spune: "După ce
'After having stopped turn south'. te-ai oprit, ia-o spre sud."
   
59:50 You understand this? Înţelegeţi asta ?
   
59:54 Two questions have been La numai două întrebări
answered in nearly an hour. s-a dat răspuns,
   
59:57   în aproape o oră.
   
1:00:03 So we will deal one more. Aşa că ne mai ocupăm de una.
   
1:00:19 Oh my God! Oh, Doamne !
   
1:00:25 I haven't seen these questions, Nu am văzut aceste întrebări; am
  trecut prin ele, dar nu le-am revăzut.
   
1:00:27 I went through them Există atât de mulţi
but I haven't looked again. guru, în prezent,
   
1:00:31 There are so many gurus today, atât în Orient,
both in the East and in the West cât şi în Occident,
   
1:00:37 each one pointing fiecare precizând propria
his own way to enlightenment. sa cale către iluminare.
   
1:00:41 How is one to know Oare cum poate şti cineva
if they are speaking the truth? dacă ei spun adevărul ?
   
1:00:50 There are so many gurus today, Există atât de mulţi
both in the East and in the West, guru în prezent...
   
1:00:53   atât în Orient,
  cât şi în Occident...
   
1:00:59 each one pointing his fiecare precizând propria
own way to enlightenment. sa cale către iluminare.
   
1:01:06 How is one to know if they are Oare cum poate şti cineva
speaking the truth? (Laughs) dacă ei spun adevărul ?
   
1:01:15 When a guru says he knows, Atunci când un guru spune că ştie,
he doesn't.  
   
1:01:18   de fapt nu ştie.
   
1:01:21 Right? Corect ?
   
1:01:26 You understand what I am saying? Înţelegeţi ce spun ?
   
1:01:30 When a guru, or a man in Când un guru sau un om,
the West or East says, din Orient sau Occident,
   
1:01:34 'I have attained enlightenment'... spune: "Am atins iluminarea !"
   
1:01:39 Enlightenment is not to be achieved. iluminarea nu este ceva
  care trebuie să fie atins.
   
1:01:49 It isn't something that you go step Nu este ceva în direcţia
by step by step, climb the ladder. căruia te îndrepţi, pas cu pas,
   
1:01:54   urcând treptele scării.
   
1:02:02 That is the first thing Acesta este primul lucru
to understand : care trebuie înţeles...
   
1:02:06 that enlightenment că iluminarea nu este...
isn't in the hands of time.  
   
1:02:10   la îndemâna timpului.
   
1:02:18 You understand? Înţelegeţi ce spun ?
   
1:02:22   Adică, eu sunt ignorant,
   
1:02:23 That is, I am ignorant dar voi...
but I will have...  
   
1:02:26 If I do these things, dacă voi face aceste lucruri...
I will come to enlightenment  
   
1:02:29   voi ajunge la iluminare...
   
1:02:32 whatever that word may mean. orice ar însemna acel cuvânt.
   
1:02:36 Right? Corect ?
   
1:02:40   Fiindcă...
   
1:02:42 Because what is time? ce anume este timpul ?
   
1:02:50 Time is necessary to go from Timpul este necesar pentru a
here physically to another place. ajunge, fizic, de aici într-un alt loc.
   
1:02:57 Psychologically Psihologic vorbind, timpul
is time necessary at all? este neapărat necesar ?
   
1:03:05 We have accepted it, it is part L-am acceptat,
of our tradition, training  
   
1:03:07   face parte din tradiţia şi
  din pregătirea noastră.
   
1:03:10 I am this but I will be that. Sunt asta, dar voi fi aia.
   
1:03:16 What you will be Ce ai fi tu acolo, nu se
will never take place va întâmpla niciodată...
   
1:03:24   fiindcă...
   
1:03:25 because you haven't dissolved, nu ai decelat şi nu ai
understood 'what is'. înţeles "ceea ce există".
   
1:03:31 The understanding of 'what is' Înţelegerea a "ceea ce
is immediate. există" este instantanee !
   
1:03:42 You don't have to analyse, Nu trebuie să analizezi, să treci prin
go through all the tortures, toate torturile şi practicile posibile.
   
1:03:46 practice - oh, for God's sake, Oh, pentru numele lui Dumnezeu,
it all becomes so childish! devine ceva atât de copilăresc !
   
1:03:56 So enlightenment Deci iluminarea...
   
1:04:01 – I don't like to use Nu-mi place să folosesc
that word myself acel cuvânt, eu însumi,
   
1:04:04 because it is loaded with fiindcă este impregnant cu
the meaning by all these gurus. semnificaţiile date de aceşti guru.
   
1:04:09 They don't know what Ei habar nu au despre ce vorbesc.
they are talking about.  
   
1:04:13 Not that I know Nu că eu ştiu, iar ei nu ştiu.
and they don't know,  
   
1:04:17 that would be Ar fi prostesc din partea mea,
silly on my part,  
   
1:04:20 but I see what is involved dar observ ce anume implică,
   
1:04:23 when they are talking about când vorbesc despre
achieving enlightenment, atingerea iluminării...
   
1:04:30 step by step, practising, pas cu pas...
   
1:04:33   practicând.
   
1:04:34 so your mind becomes dull, Deci mintea ta devine
mechanical, stupid. anostă, mecanică, stupidă.
   
1:04:48 So the first thing, sir Deci, primul lucru, domnule,
   
1:04:50 whether they are eastern fie că vorbim despre guru orientali
gurus or western gurus sau despre guru occidentali,
   
1:04:54 is to doubt este să te îndoieşti
what they are saying, de ceea ce spun...
   
1:04:58 including the speaker inclusiv...
   
1:05:01   de vorbitorul de faţă...
   
1:05:04 – much more so. cu atât mai mult...
   
1:05:08 Because I am very clear fiindcă sunt foarte explicit în
about all these matters. privinţa tuturor acestor probleme.
   
1:05:13 It doesn't mean Asta nu înseamnă că
I am the only person sunt unica persoană,
   
1:05:16 which is equally silly ceea ce este la fel de prostesc,
   
1:05:18   ci...
   
1:05:26 but the mind must be free mintea trebuie să
from all the authority, se elibereze de...
   
1:05:30   toate autorităţile posibile,
   
1:05:32 followers, disciples, de adepţi,
patterns, you understand?  
   
1:05:34   discipoli,
   
1:05:35   tipare.
   
1:05:36   Înţelegeţi ?
   
1:05:43   Deci...
   
1:05:45 So how does one know that these cum poate şti cineva dacă
gurus are speaking the truth? aceşti guru spun adevărul ?
   
1:05:53 How do you know Oare cum ştiţi...
the local priests and the bishops  
   
1:06:00 and the archbishops că preoţii locali şi episcopii şi
and the popes, and all that, arhiepiscopii şi papii ş.a.m.d.,
   
1:06:03 how do you know cum ştiţi că ei spun adevărul ?
they are speaking the truth?  
   
1:06:06 Instead of going off to India În loc să vă duceţi în
(laughs) India, acceptând noi guru,
   
1:06:08 accepting new gurus,  
   
1:06:10 how do you know that cum de ştiţi că ei spun adevărul ?
they are speaking the truth?  
   
1:06:20 Please sir, Vă rog, domnule, este
this is very important. ceva foarte important.
   
1:06:26 Either they are all engaged in Poate că sunt, cu toţii, implicaţi
some kind of guile and blood într-un fel de înşelătorie sângeroasă...
   
1:06:38 which means money, care înseamnă bani,
position, authority, rang, autoritate...
   
1:06:44 giving you initiations oferindu-vă iniţieri
and all the rest of it. şi toate celelalte...
   
1:06:49 And if you question Şi, dacă îi conteşti,
them and say,  
   
1:06:52 "What do you mean by that? spui: "Ce înţelegeţi prin asta ?"
   
1:06:55 Why have you put "De ce v-aţi instalat singuri
yourself in authority?" pe poziţie de autoritate ?"
   
1:07:00 You follow? Înţelegeţi ?
   
1:07:01 Question them. Contestă-i !
   
1:07:06 Doubt everything they say Îndoieşte-te de tot
  ceea ce afirmă...
   
1:07:11 and you will soon find out, şi vei afla, curând,
they throw you out. că te vor alunga.
   
1:07:28 It once happened Cândva i s-a
to the speaker întâmplat vorbitorului,
   
1:07:32 that a very famous guru ca un guru foarte faimos
came to see me. să vină să mă vadă.
   
1:07:39 I am saying this Spun asta aşa, numai în trecere.
as a 'en passant'.  
   
1:07:46   Şi...
   
1:07:48 And he said, "You are the guru el a spus: "Dumneata eşti...
of gurus. (Laughter)  
   
1:07:53   guru peste toţi guru !"
   
1:07:59 You live, you are right, "Trăieşti asta, ai dreptate,
   
1:08:01 what you are speaking ceea ce spui este
is truth, you live it". adevărul, fiindcă l-ai trăit."
   
1:08:05 He prostrated, S-a ploconit, mi-a
he touched my... atins, ştiţi voi...
   
1:08:07 you know, he knelt a îngenuncheat ş.a.m.d.
and all the rest of it.  
   
1:08:11 And he said, "I am a guru Şi a spus:
with lots of followers.  
   
1:08:13   "Sunt un guru cu o
  mulţime de adepţi.
   
1:08:18 I began with one Am început cu unul singur
and now I have a thousand  
   
1:08:21   şi acum am mii...
   
1:08:28 and more, both in şi chiar mai mult, atât în
the West and in the East Occident, cât şi în Orient,
   
1:08:32 – specially in the West – în special în Occident.
   
1:08:38   Şi nu pot să-i las...
   
1:08:42 and I can't withdraw from them, nu îi pot abandona.
   
1:08:45 they are part of me,  
I am part of them,  
   
1:08:47 they have built me and Fac parte din mine şi eu fac parte din
I have built them" – you follow? ei, ei m-au format şi eu i-am format."
   
1:08:51 Listen to it carefully : Înţelegeţi ?
  Ascultaţi-l cu atenţie !
   
1:08:53 the disciples build the guru, Discipolii l-au format pe guru,
the guru builds the disciples –  
   
1:08:56   guru a format discipolii.
   
1:09:00 "And I can't let them go". "Şi nu-i pot lăsa să plece."
   
1:09:10 And so gradually Şi, ca atare, treptat...
   
1:09:13 authority in spiritual autoritatea din lumea
world is established. spirituală este stabilită.
   
1:09:20 You understand the danger of it? Înţelegeţi pericolul
  acestei situaţii ?
   
1:09:24 Where there is authority Acolo unde există autoritate...
   
1:09:29 in the field of the mind în domeniul psihic şi în inimi...
and the heart there is no love.  
   
1:09:34   nu există iubire.
   
1:09:41 There is spurious love, Există o iubire falsă...
   
1:09:45 there is no sense of that nu există acel sentiment
depth of affection, love, care. al afecţiunii profunde,
   
1:09:49   al iubirii, al grijii.
   
1:09:57 And so to find out Şi, ca atare, pentru a afla
who is speaking the truth cine spune adevărul...
   
1:10:03 don't seek truth nu căutaţi adevărul,
but question. ci contestaţi-l...
   
1:10:08 Because truth fiindcă adevărul nu
isn't something you come by. este ceva la care ajungi.
   
1:10:16 Truth comes only Adevărul apare numai atunci...
   
1:10:19 when the mind is totally, când mintea este complet
completely free from all this. eliberată de toate aceste lucruri.
   
1:10:31 Because then Fiindcă atunci manifeşti
you have compassion, love, compasiune, iubire...
   
1:10:35 not to your guru, nu pentru guru tău,
not to your family, nu pentru familia ta,
   
1:10:38 not to your ideal or your nu pentru idealul tău sau
saviour or your guru - love mântuitorul sau guru tău
   
1:10:43   - iubire...
   
1:10:46 without any motive fără vreo motivaţie.
   
1:10:52 and therefore when it acts Şi, ca atare, atunci
it acts through intelligence. când acţionează,
   
1:10:54   acţionează prin
  intermediul inteligenţei.
   
1:11:01 And truth isn't something Şi adevărul nu este ceva
you buy from another! ce poţi cumpăra de la altul !
   
1:11:13   Domnule...
   
1:11:16 Sir, they all say, both the eastern ei spun cu toţii, atât guru
and the western gurus orientali, cât şi cei occidentali...
   
1:11:22 the old saying that you străvechea zicală
must be a light to yourself.  
   
1:11:24   că trebuie să fii o
  lumină pentru tine însuţi.
   
1:11:28 It is a very famous saying Este o zicală foarte
in India, old, ancient. faimoasă în India...
   
1:11:32   străveche, antică.
   
1:11:35 And they repeat it : Şi ei o repetă...
   
1:11:38   dar...
   
1:11:40   lumina poate fi...
   
1:11:42 "But you can't be a light unto "nu poţi fi o lumină pentru tine
yourself unless I give it to you". însuţi, decât dacă ţi-o dau eu."
   
1:11:48 Right? Corect ?
   
1:11:51 You don't know. Nu ştiţi, dar sunteţi cu toţii atât de
  naivi, ceea ce e rău, în toate astea.
   
1:11:52 You are all so gullible, Doriţi ceva anume...
that is what is wrong with all this.  
   
1:11:59 You want something, şi tânărul şi bătrânul.
the young and the old.  
   
1:12:05 Young people, Tinerii...
   
1:12:14 the world is lumea este prea crudă pentru ei...
too cruel for them,  
   
1:12:19 too appalling, prea înspăimântătoare...
   
1:12:22 what the old generations ceea ce vechile generaţii
have made of the world. au făcut din această lume.
   
1:12:28 They have no place in it Nu îşi au locul în ea...
   
1:12:33 They are lost sunt pierduţi...
   
1:12:36 so they take to drugs, drinks aşa că apelează la droguri...
   
1:12:41 all kinds of things are going băuturi.
on in the world with the young :  
   
1:12:42   Tot felul de lucruri se
  întâmplă cu tinerii, în lume...
   
1:12:46 communes, sexual orgies, intimităţi,
chasing off to India  
   
1:12:48   orgii sexuale...
   
1:12:52 to find somebody who sunt goniţi în India, ca să găsească
will tell them what to do pe cineva care să le spună ce să facă,
   
1:12:55 so that they can trust them. astfel încât să aibă
  încredere în ei înşişi.
   
1:13:04 And you go there, young, Şi mergeţi acolo, tineri,
fresh, not knowing fragezi, fără să ştiţi...
   
1:13:10 and the gurus şi guru vă conferă sentimentul
give them the feeling că cineva are grijă de voi
   
1:13:14 that they are că sunteţi protejaţi, îndrumaţi.
being looked after,  
   
1:13:16 protected, guided, Asta e tot ce-şi doresc.
that is all they want.  
   
1:13:20 They can't get it from their Nu pot obţine asta de la
parents, from their priest, părinţii lor, de la preoţii lor,
   
1:13:23 from their local de la psihologii locali ş.a.m.d.
psychologists and so on  
   
1:13:29 because the local priests, fiindcă preoţii locali, psihologii...
the psychologists  
   
1:13:32 and the psychotherapists şi psihoterapeuţii sunt
are equally confused. la fel de derutaţi.
   
1:13:37 So they go off to this dangerous Aşa că merg în această...
country, which is India  
   
1:13:40   ţară periculoasă,
  care este India...
   
1:13:44 and they are caught in there, şi sunt prinşi în capcană, acolo,
by the thousands.  
   
1:13:47   cu miile.
   
1:13:55   Şi...
   
1:13:57 And they are seeking: caută ceva anume:
they are seeking comfort,  
   
1:13:59   caută sprijin,
   
1:14:01 somebody to say, cineva care să spună
"I am looking after you, "am eu grijă de tine"...
   
1:14:07 I will be responsible for you, "voi răspunde de tine"...
   
1:14:11 do this, do that". "fă una, fă alta".
   
1:14:14 And it is a very happy, Şi este o stare foarte
pleasant state. plăcută şi fericită.
   
1:14:20 And also they say you can do what Şi mai spun că poţi face tot ce
you like, sex, drink, go on with it. doreşti: sex, băutură, continuă cu ele.
   
1:14:27 And the older generation Şi generaţiile mai vechi sunt
are equally in the same position, exact în aceeaşi situaţie,
   
1:14:31 only they put it numai că ei o exprimă
much more sophisticated. mult mai sofisticat.
   
1:14:40 They are both the same, Sunt exact la fel,
the young and the old.  
   
1:14:42   tinerii şi bătrânii.
   
1:14:51 You see this all the time Vedeţi cum asta are
taking place in the world. loc, tot timpul, în lume.
   
1:15:00 So nobody can give guidance, Deci nimeni nu poate...
light to another :  
   
1:15:03   oferi îndrumare,
  lumină altei persoane...
   
1:15:09 only you yourself. ci numai tu, pentru tine însuţi.
   
1:15:15 The light cannot be given to you, Lumina nu îţi poate fi oferită...
   
1:15:25 you have to stand trebuie să fii
tremendously alone. extraordinar de singur.
   
1:15:32 And that is what is frightening Şi exact asta este
  ceva înspăimântător...
   
1:15:36 for the old and the young. pentru bătrâni şi pentru tineri.
   
1:15:39   Fiindcă, dacă aparţii
  de ceva anume,
   
1:15:40 Because if you belong to anything, dacă eşti adeptul cuiva,
follow anybody,  
   
1:15:44 you are already entering deja...
into corruption.  
   
1:15:47   începi să fii corupt.
   
1:15:54 If you understand that very deeply, Dacă înţelegeţi asta,
  foarte profund...
   
1:15:58 with tears in your eyes cu lacrimi în ochi
– you understand? - Înţelegeţi ? -
   
1:16:06 then there is no guru, atunci nu există nici un guru,
no teacher, no disciple, nici un dascăl, nici un discipol...
   
1:16:13 there is only you as a human being nu exişti decât tu,
living in this world,  
   
1:16:15   ca fiinţă umană trăind
  în această lume...
   
1:16:20 the world, the society, în lumea, societatea,
which you have created. pe care voi aţi creat-o.
   
1:16:32 And if you don't do something Şi dacă nu faci
  ceva, în sinea ta,
   
1:16:35 in yourself the society societatea nu te va ajuta.
is not going to help you.  
   
1:16:40 On the contrary society Din contră, societatea vrea
wants you to be what you are. să fii exact ceea ce eşti.
   
1:16:46 So you understand all this? Deci, înţelegeţi toate acestea ?
   
1:16:51 So don't belong to anything, Deci să nu aparţineţi nimănui,
no institution,  
   
1:16:55   nici unei instituţii...
   
1:17:01 no organisation, nici unei organizaţii...
   
1:17:06 don't follow anybody, you nu urmaţi pe nimeni,
are not a disciple of anybody  
   
1:17:08   voi nu sunteţi
  discipolii nimănui...
   
1:17:14 but you are a human being ci sunteţi fiinţe umane,
living in this terrible world. trăind în această lume groaznică.
   
1:17:23 And there is you as a human being Şi tocmai tu, ca fiinţă
who is the world umană, eşti lumea,
   
1:17:29 and the world is you. iar lumea înseamnă tu.
   
1:17:31 You have to live there, Trebuie să trăieşti
understand it and go beyond yourself. în ea, s-o înţelegi
   
1:17:48 May we go now? şi să te depăşeşti pe tine însuţi.
Tomorrow we'll meet.