Krishnamurti Subtitles

Saanen - 24 July 1980

Public Question & Answer 20:46 Krishnamurti: Oare vă pot reaminti,
May I remind you, if I may,  
   
0:50   dacă se poate...
   
0:55 that these questions că aceste întrebări...
   
1:00 are really put to oneself, sunt puse, de fapt,
  fiecăruia dintre voi...
   
1:04 not to the speaker, nu vorbitorului,
   
1:06 though he will try to answer them, chiar dacă el va încerca
  să le dea răspuns,
   
1:10 but they are really dar sunt puse, de fapt,
put to oneself. fiecăruia dintre voi.
   
1:16 And, as we have said, Şi, aşa cum am spus...
   
1:19 the answers to these questions răspunsurile la aceste întrebări
lie in the questions themselves, se află în întrebările în sine...
   
1:26 not outside, nu în exterior...
beyond the question.  
   
1:29   fără nici o îndoială.
   
1:32 And that we are, both of us, Şi că, împreună,
you and the speaker,  
   
1:35   voi şi vorbitorul...
   
1:41 exploring the question, explorăm întrebarea...
   
1:47 and thereby together şi, drept urmare, găsim
find the answer. răspunsul împreună.
   
1:53 Not that the speaker Nu e ca şi cum vorbitorul
will give you the answers, vă va oferi răspunsurile,
   
1:58 but together we will go into them. ci împreună vom ajunge la ele.
   
2:03 And I hope that is clear Şi sper că asta este
from the beginning, clar, de la început...
   
2:10 because if we look to another, fiindcă, dacă ne bazăm pe altul,
we are lost.  
   
2:13   suntem pierduţi.
   
2:17 And I really mean it. Şi chiar vorbesc serios.
   
2:21 Because these are Fiindcă acestea sunt
our problems, problemele noastre,
   
2:24 our daily, tiring, viaţa noastră zilnică, obositoare,
boring, tortuous life, plictisitoare şi sinuoasă,
   
2:31 which we have every day, traiul nostru cotidian...
   
2:35 with all the uncertainties cu toate incertitudinile
and miseries. şi suferinţele lui.
   
2:39 And if we try to find an answer Şi, dacă încercăm să găsim un
outside somewhere răspuns, undeva, în exterior,
   
2:45 – in India or here, or present guru, în India sau...
or myself, the speaker himself –  
   
2:48   aici, de la un guru actual sau
  de la mine însumi, vorbitorul,
   
2:53   atunci încercăm...
   
2:55 then we will create atunci vom crea o autoritate...
an authority  
   
3:00 and thereby şi, drept urmare, ne
destroy ourselves. vom distruge singuri.
   
3:11 1st Question: I work as a teacher, Lucrez ca profesor
and I am in constant conflict  
   
3:14   şi sunt într-un conflict,
  constant, cu sistemul şcolar
   
3:17 with the system of the school şi cu tiparele sociale.
and the pattern of society.  
   
3:22 Must I give up all work? Oare ar trebui să renunţ
  la tot ceea ce fac ?
   
3:27 What is the right way Care este modul corect
to earn a living? de a-ţi câştiga traiul ?
   
3:31 Is there a way of living Oare există un mod de trai
that does not perpetuate conflict? care nu perpetuează conflictul ?
   
3:41 I work as a teacher, Lucrez ca profesor
and I am in constant conflict  
   
3:44   şi sunt într-un conflict,
  constant, cu sistemul şcolar
   
3:48 with the system of the school şi cu tiparele sociale.
and the pattern of society.  
   
3:53 Must I give up all work? Oare ar trebui să renunţ
  la tot ceea ce fac ?
   
3:58 What is the right way Care este modul corect
to earn a living? de a-ţi câştiga traiul ?
   
4:02 Is there a way of living Oare există un mod de trai
that does not perpetuate conflict? care nu perpetuează conflictul ?
   
4:16 Rather a complex question, O întrebare destul de complicată
   
4:19 and we will go into it şi o vom aborda pas cu pas,
step by step, if we may.  
   
4:22   dacă vom putea.
   
4:27 What is a teacher? Ce anume este un profesor ?
   
4:34 Not only in a school, Nu numai într-o şcoală,
college and university  
   
4:38   facultate şi universitate...
   
4:44 – the master, the pupil, maestrul, discipolul...
   
4:48 the professor, and so on – profesorul ş.a.m.d.
   
4:51 what is a teacher? Ce este un profesor ?
   
4:57 Either a teacher gives Fie că un profesor
information about history, oferă informaţii,
   
5:02 physics, biology, and so on, despre istorie, fizică,
  biologie ş.a.m.d...
   
5:08   fie...
   
5:11 or he is learning că el învaţă nu numai...
not only with the pupil,  
   
5:17 with the student, odată cu elevul, cu studentul...
   
5:21 but also learning about himself. ci, de asemenea, se
  cunoaşte pe sine însuşi.
   
5:25 This is a whole process Există un întreg proces,
of learning, teaching  
   
5:28   al învăţării,
   
5:30   predării...
   
5:33 and understanding şi înţelegerii întregii
the whole movement of life. dinamici a vieţii.
   
5:37 So we are asking: Deci noi întrebăm:
what is a teacher? "Ce este un profesor ?"
   
5:43 Is there apart Oare este ceva diferit de
from technological subjects, subiectele tehnologice,
   
5:48 like physics, chemistry, cum ar fi fizica,
architecture, and so on?  
   
5:50   chimia...
   
5:52   arhitectura ş.a.m.d. ?
   
5:54 Apart from that, În afară de acestea,
what is a teacher? ce este un profesor ?
   
5:58 You understand my question? Îmi înţelegeţi întrebarea ?
   
6:01 Is there such a person Oare există o asemenea persoană,
as a psychological teacher? care este un profesor psiholog ?
   
6:13 If I am a teacher, Dacă eu sunt un profesor...
   
6:19 not of biology or physics, nu de biologie...
   
6:22   sau de fizică...
   
6:23 but psychologically ci unul care vă
inform you, informează psihologic...
   
6:31 then will you understand atunci, oare veţi
the teacher, înţelege profesorul
   
6:39 or will my pointing out sau, oare, precizările mele vă
help you to understand yourself? vor ajuta să vă înţelegeţi singuri ?
   
6:45 You follow my question? Îmi înţelegeţi întrebarea ?
   
6:49 So we must be very careful and clear Deci trebuie să exprimăm, cu
what we mean by a teacher. foarte mare grijă şi claritate,
   
6:52   ceea ce înţelegem
  prin a fi profesor.
   
6:56   Oare există vreun
  profesor psihologic ?
   
6:57 Is there a psychological Sau numai profesori realişti,
teacher at all?  
   
7:03 Or only factual teachers, ca un profesor de chimie...
like a professor of chemistry,  
   
7:12 science, neurology, and so on. ştiinţă,
   
7:13   neurologie ş.a.m.d.
   
7:17 Is there a teacher Oare există un profesor
   
7:21 who will help you care te va ajuta să te
to understand yourself? înţelegi pe tine însuţi ?
   
7:27 You understand my question? Îmi înţelegeţi întrebarea ?
   
7:32 So when the questioner says: Deci...
I am a teacher.  
   
7:33   atunci persoana afirmă:
   
7:37   "Sunt un profesor,
   
7:39 I have to struggle not only trebuie să mă lupt nu numai...
   
7:43 with the established system cu sistemul şcolar
of schools and education, legal şi educaţional,
   
7:48 but also my own life is ci, de asemenea...
a constant battle with myself.  
   
7:51   propria mea viaţă este o luptă,
  constantă, cu mine însumi.
   
7:57 And must I give up all this? Şi, oare, trebuie să
  renunţ la toate acestea ?
   
8:02 And then what shall I do Şi, apoi, ce mă voi face, dacă
if I give up all that? voi renunţa la toate acelea ?"
   
8:06 So he is asking not only Deci el întreabă nu numai ce
what is a right teacher, înseamnă un adevărat profesor,
   
8:11 but also he wants to find out ci, de asemenea, vrea să afle
what is right living. care este modul corect de a trăi.
   
8:18   Sper...
   
8:20 Bien? E bine ?
   
8:21 What do you think Ce credeţi că înseamnă
is right living? traiul corect ?
   
8:29 As society exists now, Aşa cum este societatea actuală,
there is no right living. nu există un mod corect de a trăi.
   
8:34 Right? Corect ?
   
8:37 You have to earn a livelihood. Trebuie să vă câştigaţi traiul...
   
8:40 You have to earn money, trebuie să câştigaţi bani,
you have a family, aveţi o familie, aveţi copii,
   
8:44 you have children, deveniţi răspunzători de ei
you become responsible for them,  
   
8:48 and so you accept, şi, ca atare, acceptaţi asta, dacă aţi
  trecut printr-o universitate ş.a.m.d.,
   
8:52 if you have been through university,  
and so on,  
   
8:54 you become an engineer, professor, aţi devenit un inginer,
  un profesor...
   
8:59 an electromagnetic teacher, un profesor de
and so on, so on, so on. electromagnetism ş.a.m.d.
   
9:08   În societatea care există acum,
   
9:09 As the society exists now, oare cineva poate
can one have a right living? avea un trai corect ?
   
9:17 You understand my question? Îmi înţelegeţi întrebarea ?
   
9:21 Or to search out a right living Sau...
becomes merely a Utopia,  
   
9:30 a wish for something more? să cauţi un trai corect
  devine mai degrabă o utopie...
   
9:35 So I am asking myself dorinţa de-a avea ceva mai mult ?
and you are asking yourself,  
   
9:38 I hope, Deci mă întreb, eu însumi şi
  vă întrebaţi, voi înşivă, sper eu,
   
9:40 what is right living? ce înseamnă un trai corect ?
   
9:43 What is one to do Ce are de făcut cineva, într-o
in a society which is corrupt, societate care este coruptă...
   
9:52 which has such care este atât de
contradictions in itself, contradictorie, în esenţa sa,
   
9:58 in which there is în care există atât de
so much injustice multă nedreptate ?
   
10:03 – all that – that is the society Toate acelea, fiindcă asta
in which we live. e societatea în care trăim.
   
10:07 And I am not only a teacher Şi eu nu sunt numai un profesor,
   
10:11 in a school, or in a college, într-o şcoală sau într-o...
in university,  
   
10:14   facultate, în universitate...
   
10:17 and I am asking myself: şi mă întreb, eu însumi:
what shall I do?  
   
10:23 You understand? Ce să fac ?
   
10:25 Are you asking this too, Înţelegeţi ?
   
10:27 or are you just waiting Vă întrebaţi şi voi asta sau aşteptaţi
for the speaker to tell you? numai ca vorbitorul să vă spună ?
   
10:32 What is one to do in a society Ce are cineva de făcut...
so deteriorating,  
   
10:36   într-o societate
  atât de decăzută...
   
10:42 degenerating: conflict, degenerată,
wars, violence and terror  
   
10:44   - conflicte, războaie,
  violenţă şi teroare -
   
10:47 – what is one to do? ce poate face cineva ?
   
10:49 What is the right livelihood? Care este traiul corect ?
   
10:55 Or would you ask a question: Sau, poate vă veţi
  pune o întrebare:
   
11:01 Is it possible to live Oare este posibil să trăieşti
in this society, în această societate...
   
11:06 not only having nu numai ducând un trai corect,
a right livelihood,  
   
11:10 but also to live ci, de asemenea, să
without conflict? trăieşti fără conflicte ?
   
11:14 That is what the questioner Şi asta ne-a întrebat persoana.
also asks.  
   
11:16 Is that possible? Oare este posibil ?
   
11:19 To earn a livelihood Să-ţi duci un trai...
righteously  
   
11:22   în mod corect
   
11:24 and also end all conflict şi, de asemenea, să pui capăt
within oneself? tuturor conflictelor din sinea ta ?
   
11:30 Right? Corect ?
   
11:33 Now, are these two separate things: Acum, oare acestea sunt
  două lucruri separate ?
   
11:39 earning a living rightly Să-ţi câştigi traiul cinstit
   
11:42 and not having conflict şi să nu ai conflicte
in oneself, or with society?  
   
11:45   în sinea ta...
   
11:49 You understand? sau cu societatea ?
   
11:49 Are these two separate, Oare acestea sunt două
watertight compartments? compartimente separate, etanşe ?
   
11:58 Are we moving together? Oare ne mişcăm împreună ?
   
12:01 Or they go together? Sau ele merg împreună ?
   
12:08 If I know how to live, Dacă ştiu cum să trăiesc
or are aware, sau sunt conştient de asta
   
12:12 or live a life without any conflict, sau duc o viaţă lipsită
  de orice conflicte...
   
12:16 which requires a great deal - ceea ce necesită o mare capacitate
of understanding of oneself de a te înţelege pe tine însuţi
   
12:21 and therefore an enormous şi ca atare un imens
sense of intelligence, sentiment al...
   
12:25   inteligenţei...
   
12:29 not the clever intelligence nu inteligenţa
of the intellect, isteaţă a intelectului...
   
12:36 but the capacity ci capacitatea de a observa...
to observe,  
   
12:42 to see objectively de a vedea, obiectiv,
what is happening, ce se întâmplă,
   
12:45 both outwardly atât în exterior,
and inwardly, cât şi lăuntric...
   
12:49 and knowing there is no difference şi ştiind că nu există
  nici o diferenţă
   
12:52 between the outer între exterior şi interior...
and the inner.  
   
12:56 You are following all this? Urmăriţi asta ?
   
12:58 It is like a tide E ca o maree, care
that goes out and comes in. se retrage şi revine.
   
13:04 The society E societatea pe care
which we have created... noi am creat-o.
   
13:12 And can I live in this society Şi oare pot trăi în
without any conflict in myself această societate,
   
13:15   fără vreun conflict în sinea mea
   
13:19 and at the same time şi, în acelaşi timp,
have a right livelihood?  
   
13:22   să duc un trai corect ?
   
13:26 You understand? Înţelegeţi ?
   
13:30 Now, on which shall I lay emphasis? Acum, oare pe care din
  ele să pun accentul ?
   
13:37 Vous avez compris? Aţi înţeles ?
   
13:41 Right livelihood, right living. Un trai corect...
   
13:45   o viaţă corectă.
   
13:47   Sau...
   
13:49 Or find out how to live a life să descoperi cum să duci o
without a single conflict? viaţă, fără nici un conflict ?
   
14:00 Now, what would you do Acum, ce aţi face voi...
   
14:03 when this question când vi s-ar pune
is put to you, această întrebare...
   
14:07 and you have to answer it? şi ar trebui să-i daţi răspuns ?
   
14:12 You are following this? Înţelegeţi asta ?
   
14:16 What will you do? Ce aţi face voi ?
   
14:20 Which comes first? Care e mai importantă ?
   
14:23 The bread, or the other? Pâinea zilnică...
   
14:26   sau celălalt aspect ?
   
14:29 You understand what I am saying? Înţelegeţi ce spun ?
   
14:31 Please, don’t look so... Vă rog să nu fiţi atât de...
   
14:34 Join me! Fiţi alături de mine !
   
14:42 We are together Explorăm împreună
exploring this problem, not I alone. această problemă,
   
14:45   nu eu singur.
   
14:47 You are also exploring it. Şi voi o exploraţi.
   
14:50 So we must both join together, Aşa că trebuie să conlucrăm...
   
14:55 not let me talk nu să mă lăsaţi pe mine să
and you listen, vorbesc şi voi să ascultaţi,
   
14:59 agree or disagree, să fiţi sau nu de acord,
   
15:01 say, ‘It is not practical, spunând "nu e ceva
it is not this, it is not that’, practic, nu e una sau alta",
   
15:05 because it is your problem. fiindcă este problema voastră.
   
15:15 So we are asking each other: Deci ne întrebăm, reciproc:
   
15:19 Is there a way of living Oare există un mod de a trăi...
   
15:24 which will naturally care ar produce,
bring about a right livelihood firesc, un trai corect
   
15:31 and at the same time şi, în acelaşi timp,
live a constant life  
   
15:33   ai duce o viaţă statornică,
   
15:37 without a single fără nici cea mai mică
shadow of conflict? umbră de conflict ?
   
15:41 Is that possible? Oare este posibil ?
   
15:45 Is it possible for one Oare este posibil ca
to have a life cineva să aibă o viaţă
   
15:51 without a single fără nici un fel de luptă ?
movement of struggle?  
   
15:59 Do you understand my question? Îmi înţelegeţi întrebarea ?
   
16:06 People have said Oamenii au spus că nu
  poţi trăi în acel mod,
   
16:08 you cannot live that way decât într-o mănăstire...
except in a monastery  
   
16:14 or become a religious monk, sau devenind un călugăr...
   
16:20 because then society fiindcă, atunci, societatea...
looks after you.  
   
16:23   are grijă de tine.
   
16:27 Right? Corect ?
You are following all this? Urmăriţi toate acestea ?
   
16:29 Society looks after you, Societatea are grijă de tine,
   
16:32 because you have fiindcă ai renunţat la lume
renounced the world,  
   
16:35 and all the misery şi la toată suferinţa din lume
of the world,  
   
16:39 and you are committed şi voi vă dedicaţi
to the service of ‘God’, in quotes.  
   
16:42   servirii lui "Dumnezeu",
   
16:45   în ghilimele.
   
16:48 Right? Corect ?
   
16:51   Deci...
   
16:54 So since you have given your life din moment ce v-aţi oferit
over to something, viaţa pentru ceva anume
   
16:58 or an idea, or a person, sau unei idei sau unei persoane
or an image, or a symbol, sau unei imagini sau unui simbol...
   
17:04 because you are so deeply fiindcă v-aţi dedicat, atât
committed to that, de profund, în acel sens...
   
17:11 you may ask society puteţi solicita societăţii
to look after you, să aibă grijă de voi,
   
17:16 which is what happens ceea ce se întâmplă
in a monastery – right? într-o mănăstire.
   
17:20   Corect ?
   
17:23 Are you following all this? Urmăriţi toate acestea ?
   
17:27 May we go on? Putem continua ?
   
17:34 Now, nobody believes Acum, nimeni nu mai
any more in monasteries crede în mănăstiri...
   
17:40 – thank God. slavă Domnului.
   
17:41 Nobody says, ‘I will surrender Nimeni nu spune:
myself to something’.  
   
17:44   "Mă voi abandona,
  eu însumi, altcuiva."
   
17:51 Right? Corect ?
   
17:53 If you do surrender yourself, Dacă te abandonezi, tu însuţi,
   
17:56 it will be va însemna că te abandonezi singur unei
surrendering yourself imagini, pe care tu ai creat-o despre altul
   
17:59 to the image you have  
created about another,  
   
18:03 or the image sau unei imagini pe
which you have projected. care ai proiectat-o.
   
18:07 You understand all this? Înţelegeţi toate acestea ?
   
18:10 Now, come on. Acum, haideţi oameni buni !
   
18:14   Deci...
   
18:16 So what shall we do? ce putem face ?
   
18:20 Can I, can you live a life Oare pot eu, puteţi
without a single shadow of conflict? voi să duceţi o viaţă
   
18:23   fără nici cea mai mică
  umbră de conflict ?
   
18:28 I say it is possible only Eu spun că este posibil,
   
18:32 when you have understood numai atunci când aţi
the significance of living. înţeles semnificaţia vieţii.
   
18:41 That is, living is action, Adică viaţa înseamnă acţiune,
living is relationship.  
   
18:46   viaţa înseamnă relaţii.
   
18:49 Right? Corect ?
   
18:50 Relationship and action. Relaţii şi acţiune,
That is life.  
   
18:53   asta-i viaţa !
   
19:02 Therefore one has to ask: Ca atare, cineva
what is right action trebuie să se întrebe:
   
19:04   Ce înseamnă acţiunea corectă...
   
19:08 under all circumstances? în orice circumstanţă ?
   
19:12 You are following all this? Urmăriţi toate acestea ?
Please, join me. Vă rog, fiţi alături de mine !
   
19:16 What is right action? Ce înseamnă acţiunea corectă ?
   
19:20 Is there such a thing? Oare există un asemenea lucru ?
   
19:22   Oare există o acţiune
  corectă, care este ceva absolut,
   
19:24 Is there a right action nu ceva relativ ?
which is absolute, not relative?  
   
19:33 So one has to go into the question Deci cineva trebuie să pătrundă în
of what is action. problema semnificaţiei acţiunii.
   
19:44 You are all interested in this? Sunteţi interesaţi,
  cu toţii, de asta ?
   
19:51 What is action, what do you mean Ce este acţiunea, ce
by action, which is living? înţelegeţi prin acţiune ?
   
19:54   Care înseamnă viaţa !
   
19:56 Right? Corect ?
   
19:58 Talking, acquiring knowledge, Vorbind, acumulând cunoştinţe...
   
20:04 a relationship, however intimate având o relaţie, oricât de
with another, and so on, so on. intimă, cu altcineva ş.a.m.d.
   
20:08   Viaţa înseamnă acţiune, mişcare.
   
20:09 Life is action, movement. Şi viaţa înseamnă,
  de asemenea, relaţia...
   
20:16 And life is also relationship cu o altă persoană...
with another,  
   
20:23 however shallow, however deep, oricât de frivolă,
however superficial.  
   
20:26   oricât de profundă,
  oricât de superficială ar fi.
   
20:33 So, we have to find, both Deci, trebuie să
  descoperim, împreună,
   
20:36 whether there is a right action dacă există o acţiune
and a right relationship corectă şi o relaţie corectă...
   
20:41 – right? – if you want to answer - Corect ? -
this question deeply.  
   
20:43   dacă vreţi să dăm un răspuns
  profund acestei întrebări.
   
20:51 What is our present Care este relaţia
relationship with another? noastră prezentă,
   
20:58 Not romantic, cu o altă persoană ?
imaginative, flowery,  
   
21:03 and all that superficial thing Nu romantică,
  fantezistă, înflorită
   
21:05 that disappears şi toate acele lucruri superficiale,
in a few minutes, care dispar în câteva minute,
   
21:09 but actually what is our ci, de fapt, care este relaţia
relationship with another? voastră cu o altă persoană ?
   
21:18 What is your relationship Care este relaţia voastră
with a particular person,  
   
21:22   cu o anumită persoană...
   
21:27 perhaps intimate. poate intimă ?
   
21:31 It involves sex, it involves Implică sex,
a dependence on each other,  
   
21:33   implică o dependenţă reciprocă,
   
21:37 comforting each other, alinare reciprocă...
   
21:42 encouraging each other, încurajare reciprocă...
   
21:45 possessing each other, posesiune reciprocă...
   
21:49 and therefore jealousy, antagonism, şi, ca atare, gelozie,
all the rest of it. antagonism şi toate celelalte ?
   
21:55 And the man or the woman Şi bărbatul - sau
goes off to the office femeia - pleacă la birou
   
22:00 or to some kind sau la vreun fel de muncă fizică
of physical work,  
   
22:03 and there he is ambitious, şi acolo este ambiţios...
greedy, competitive,  
   
22:06   lacom,
   
22:08   competitiv...
   
22:10 aggressive to succeed, agresiv, dorind să aibă succes
   
22:13 and comes back home, şi se întoarce acasă
   
22:16 and becomes şi devine blând...
a tame, friendly,  
   
22:20   prietenos...
   
22:23 perhaps affectionate poate un soţ sau o soţie
husband, wife, and so on. afectuoasă ş.a.m.d.
   
22:28 Right? Corect ?
   
22:29 That is the actual Asta este actuala
daily relationship. relaţie cotidiană.
   
22:36 Nobody can deny that. Nimeni nu poate nega asta.
   
22:40 And we are asking: Şi noi întrebăm:
is that right relationship?  
   
22:42   Oare aceea este o
  relaţie corectă ?
   
22:45 We say no, certainly not, Spunem că nu, desigur că nu,
   
22:47 that would be absurd ar fi absurd să spui că
to say that is right relationship. aceea este o relaţie corectă.
   
22:52 So, we say that Deci afirmăm asta,
but continue in our old way.  
   
23:00 We say this is wrong, dar continuăm să ne
  comportăm la modul uzual.
   
23:02 it is absurd to live that way, Spunem că este greşit, că
  este absurd să trăieşti astfel,
   
23:04 but we don’t seem dar nu părem a fi capabili să
to be able to understand înţelegem ce anume este relaţia...
   
23:09 what is relationship, ci acceptăm tiparul
  impus de societate,
   
23:12 but accept the pattern set de noi, de noi înşine.
by society, by us, by ourselves  
   
23:18 – right? Corect ?
   
23:22 So we are going to find out Deci suntem pe cale
for ourselves să aflăm, singuri,
   
23:26 what is right relationship, care este relaţia corectă.
is there such a thing?  
   
23:29   Oare există un asemenea lucru ?
   
23:34 We may want it, we may wish it, Poate că o vrem,
we may long for it, poate că ne-o dorim,
   
23:37   poate că tânjim după ea...
   
23:42 but longing, wishing dar tânjitul,
doesn’t bring it about. doritul, nu o produc.
   
23:49 So what one has to do Deci ceea ce trebuie
is to go into it, să facă cineva
   
23:51   este s-o analizeze...
   
23:54 seriously to find out. cu seriozitate, pentru
  a afla adevărul.
   
24:03 Relationship is generally Relaţia este, în
sensory, sensuous. genere, senzorială...
   
24:07   senzuală.
   
24:11 Begin with that. Începem cu asta.
   
24:15   Atunci...
   
24:18 Then from sensuality din senzualitate...
there is a companionship,  
   
24:20   apare o...
   
24:22   camaraderie...
   
24:28 a sense of dependence un sentiment de dependenţă...
on each other,  
   
24:33   reciprocă...
   
24:36 which means creating a family ceea ce înseamnă
which is dependent on each other. să creezi o familie,
   
24:41   ai cărei membri sunt
  dependenţi reciproc.
   
24:46 And when there is uncertainty Şi, atunci când există
in that dependence, incertitudine, în acea dependenţă...
   
24:52 the pot boils over. oala dă în foc.
   
25:00 So we are saying, Deci spunem...
   
25:02 to find out că pentru a afla care
what is right relationship, este relaţia corectă...
   
25:07 one has to enquire into cineva trebuie să
the great dependence on each other. cerceteze acea...
   
25:13   mare dependenţă reciprocă.
   
25:21 Why do we depend on each other? De ce depindem unul de altul ?
   
25:26 We depend on the postman, Depindem de poştaş,
the railway, and so on, de calea ferată ş.a.m.d.
   
25:28 we are not Nu despre asta vorbim.
talking about that.  
   
25:30 Psychologically, in our relationship Psihologic vorbind,
with each other,  
   
25:32   în relaţiile noastre reciproce,
   
25:35 why we are so dependent? de ce oare suntem
  atât de dependenţi ?
   
25:41 Is it that we are Oare...
desperately lonely?  
   
25:43   fiindcă suntem
  disperat de singuri ?
   
25:55 You are following all this? Urmăriţi toate acestea ?
   
25:59   Şi...
   
26:01 And is it that we nu-i aşa că nu avem
don’t trust anybody, încredere în nimeni...
   
26:06   nici măcar în propriul soţ,
  propria soţie, înţelegeţi ?
   
26:07 even one’s own husband, wife Deci sperăm să avem
– you follow? încredere în cineva,
   
26:12 So we hope to trust somebody, poate în soţia mea,
maybe my wife, my husband,  
   
26:17   soţul meu,
   
26:19 but even that is dar chiar şi asta este
rather suspicious. mai degrabă suspect.
   
26:26 And also dependence Şi, de asemenea, dependenţa ne
gives a sense of security, conferă un sentiment de siguranţă...
   
26:34 a protection against o protecţie...
this vast world of terror.  
   
26:37   în faţa acestei
  imense lumi a terorii.
   
26:46 And also we say, Şi, de asemenea,
‘I love you’. spunem "te iubesc".
   
26:55 In that love, În acea iubire...
there is always the sense  
   
26:57   există mereu sentimentul...
   
27:01 of being possessed de a fi posedat şi de a poseda.
and to possess.  
   
27:05 You are following all this? Urmăriţi toate acestea ?
   
27:09 And when there is that situation, Şi, atunci când
  există acea situaţie,
   
27:12 then arises all the conflict. atunci se ivesc toate conflictele.
   
27:16 Now, that is our present Acum, asta se întâmplă în
relationship with each other, relaţia noastră actuală, reciprocă,
   
27:21 intimate or otherwise, intimă sau de altă natură.
   
27:23   Creăm o imagine, unul despre altul
   
27:24 we create an image about each other şi ne cramponăm de acea imagine.
and cling to that image.  
   
27:31 Bene? E bine ?
   
27:36 Are we on the right track? Suntem pe calea cea bună ?
   
27:43 And so one realises Şi, ca atare, cineva îşi dă seama că, din
  momentul în care eşti legat de altcineva,
   
27:46 the moment you are tied legat de o idee,
to another person,  
   
27:51 tied to an idea, tied to a concept, legat de un concept,
   
27:55 corruption has begun. corupţia s-a declanşat.
   
28:01 That is the thing to realise, De acest lucru trebuie
  să vă daţi seama
   
28:04 and we don’t want şi nu vrem să ne
to realise that. dăm seama de asta.
   
28:07 You understand this? Înţelegeţi asta ?
   
28:11 If I am tied to you, Sunt legat de voi...
   
28:15 an audience, friends, de un auditoriu,
and so on,  
   
28:17   de prieteni ş.a.m.d...
   
28:22 I am then dependent on you sunt, atunci, dependent de voi...
to give me encouragement,  
   
28:26   pentru a mă încuraja...
   
28:29 to fulfil myself, pentru a mă împlini,
talking to you, eu însumi, vorbindu-vă.
   
28:38 thereby encouraging vanity Drept urmare
  încurajez vanitatea...
   
28:45 – all that follows, cu tot ceea ce urmează,
which is corruption.  
   
28:47   care înseamnă corupţie.
   
28:51 So can I, can we live together Deci, oare putem trăi împreună,
without being tied,  
   
28:56   fără a fi legaţi...
   
29:05 without being dependent fără a fi dependenţi
on each other, psychologically? unul de altul,
   
29:09   psihologic vorbind ?
   
29:14 So unless you find this out, Deci, dacă nu descoperiţi asta...
   
29:18 you will always live in conflict întotdeauna veţi trăi în conflict,
because life is relationship. fiindcă viaţa înseamnă relaţii.
   
29:25 Right? Corect ?
   
29:27 So can we objectively, Deci, oare putem, obiectiv,
without any motive, fără vreo motivaţie,
   
29:32 observe the consequences să observăm consecinţele
of attachment ataşamentului...
   
29:39 and let it go immediately? şi să-l abandonăm,
   
29:42   imediat ?
   
29:45 Attachment is not Ataşamentul nu este
the opposite of detachment. opusul detaşării.
   
29:53 You understand? Înţelegeţi ?
   
29:54 Please, give your mind to it, Vă rog concentraţi-vă la asta,
let your brain work! lăsaţi-vă creierul să lucreze !
   
30:05 I am attached Sunt ataşat...
and I struggle to be detached,  
   
30:07   şi mă lupt să mă detaşez...
   
30:12 and therefore şi, ca atare, eu creez contrariul.
I create the opposite.  
   
30:16 But there is no opposite. Dar nu există un contrariu,
   
30:18 There is only what I have, nu există decât ceea ce am...
which is attachment.  
   
30:23   şi anume ataşamentul.
   
30:25 I don’t know if you follow all this. Nu ştiu dacă urmăriţi
  toate acestea.
   
30:28 The moment I have Din clipa în care
created the opposite am creat contrariul,
   
30:33 conflict comes into being. conflictul ia fiinţă.
   
30:38 But there is only Dar nu există decât
the fact of attachment, realitatea ataşamentului...
   
30:43 not pursue detachment. nu încercarea de a te detaşa.
   
30:48 Only the fact that I am attached, Numai realitatea că sunt ataşat...
   
30:54 and I see the whole consequences şi observ toate consecinţele
of that attachment, acelui ataşament...
   
31:01 in which actually în care, de fapt,
there is no love. nu există iubire.
   
31:07 And can that attachment end? Şi, oare, ataşamentul
  poate lua sfârşit ?
   
31:12 Not pursue detachment. Nu să cauţi să te detaşezi.
   
31:16 You have understood this? Aţi înţeles asta ?
   
31:21 So please, follow this further. Deci, vă rog să urmăriţi
  asta, în continuare.
   
31:26 The mind has been trained, Mintea a fost instruită...
educated to create the opposite.  
   
31:31   a fost educată să
  creeze contrariul.
   
31:59 The brain has been conditioned, Creierul a fost condiţionat,
educated, trained  
   
32:02   educat,
   
32:03   instruit...
   
32:06 to observe ‘what is’ să observe "ceea ce există"
and to create its opposite:  
   
32:08   şi să-i creeze contrariul:
   
32:12 ‘I am violent, "Sunt violent...
but I must not be violent’,  
   
32:16   dar trebuie să nu fiu violent !"
   
32:20 and therefore şi, ca atare, apare un conflict.
there is conflict.  
   
32:24 Right? Corect ?
Do you see this?  
   
32:26   Observaţi asta ?
   
32:28 But when I observe Dar, atunci când observ
only violence, numai violenţa...
   
32:34 the nature of it, natura ei,
how it arises, and so on, so on  
   
32:36   cum de apare ş.a.m.d.,
   
32:38 – observe, not analyse, o observ, nu o analizez, o observ,
observe –  
   
32:42 then there is only that atunci...
and not the other.  
   
32:43   nu există decât asta
  şi nu contrariul.
   
32:49 Right? Corect ?
   
32:52 So you totally eliminate Deci elimini, în totalitate,
conflict of the opposite. conflictul contrariilor.
   
33:00   Mă ajut de...
   
33:01 We are talking about Vorbim despre a avea
living a life without conflict. o viaţă fără conflicte.
   
33:07 We are pointing out Subliniem cum anume se poate
how it can be done face şi cum ar trebui să se facă
   
33:10 and should be done, and must, şi este necesar, dacă cineva
if one wants to live that way. vrea să trăiască în acel mod.
   
33:15 Only deal with ‘what is’ Să ai de-a face numai
– everything else is not. cu "ceea ce există"...
   
33:20   orice altceva neexistând.
   
33:24 You understand this? Înţelegeţi asta ?
   
33:28 I am angry. Sunt furios.
   
33:30 Don’t say, ‘I should not be’. Nu spuneţi "n-ar trebui să fiu".
   
33:34 Remain, understand Rămâneţi furioşi,
the nature of anger, înţelegeţi natura furiei...
   
33:40 or the nature of greed, sau natura lăcomiei ş.a.m.d.
and so on, so on.  
   
33:46 So you eliminate Deci eliminaţi, complet...
totally the quarrel,  
   
33:51   cearta,
   
33:52 the struggle between lupta contrariilor.
the opposites.  
   
34:00   Şi...
   
34:03 And when one lives that way, când cineva trăieşte în acel mod
   
34:06 and it is possible şi este posibil să
to live that way, trăieşti în acel mod,
   
34:10 so completely remain atunci rămâne, pe deplin,
with ‘what is’, cu "ceea ce există",
   
34:15 not try to suppress it, nu încearcă să-l reprime, să
go beyond it, escape from it, treacă dincolo de el, să scape de el
   
34:19 then ‘what is’ withers away. şi, atunci, "ceea ce
  există" se diminuează.
   
34:24 You experiment with it. Experimentaţi asta !
   
34:27 You understand what I am saying? Înţelegeţi ce spun ?
   
34:30 Oh, no. Oh, nu.
   
34:37 Look, sir: Uite domnule...
my son is dead.  
   
34:42   fiul meu este mort.
   
35:02 My son is dead. Fiul meu este mort.
   
35:06 I am attached to that son. Sunt ataşat de acel fiu.
   
35:08 I have put all my hope in that son. Mi-am pus toate
  speranţele în acel copil.
   
35:13 I want to fulfil Vreau să mă împlinesc...
through the son.  
   
35:16   prin intermediul fiului.
   
35:21   Şi...
   
35:23 And, unfortunately, some accident din nefericire,
takes place, he is gone.  
   
35:25   a avut loc vreun
  accident şi el s-a dus.
   
35:29 And I shed tears– loneliness, Şi vărs lacrimi,
despair, the shock of it.  
   
35:32   singurătate, disperare...
   
35:36   şocul pierderii.
   
35:39   Apoi...
   
35:40 Then I run away from it. mă depărtez de asta.
Right?  
   
35:45   Corect ?
   
35:48 I go to a church, read Mă duc la biserică,
– escapes.  
   
35:51   citesc
   
35:52   - evadări !
   
35:55 But whereas if I remain Pe câtă vreme, dacă aş rămâne,
completely with the fact complet, în acea realitate...
   
36:03 that he is gone, că el s-a dus...
   
36:08 and I am lonely şi că sunt singur, fiindcă
because I have depended on him, am fost dependent de el...
   
36:13 I have never understood că n-am înţeles niciodată
this sense of isolation. acest sentiment al izolării,
   
36:20 I have escaped from it all my life. am fugit de el
  întreaga mea viaţă...
   
36:27 So when I remain deci, când rămân
with ‘what is’, cu "ceea ce există"
   
36:31 then I can go into it fully, atunci pot aborda asta, pe deplin,
completely, and go beyond it. total şi pot trece mai departe.
   
36:36 You understand what I am saying? Înţelegeţi ce spun ?
   
36:38 Please, sir, do it! Vă rog s-o faceţi, domnule !
   
36:47 As we said the other day, Aşa cum am spus deunăzi...
   
36:51 this is a serious talk, acesta este un discurs serios...
serious gathering,  
   
36:55   o adunare serioasă...
   
36:58 not for casual visitors, nu pentru vizitatori ocazionali...
   
37:02 casual curiosity, casual criticism. pentru o curiozitate ocazională,
   
37:04   pentru o critică ocazională.
   
37:11 But one must criticise, Dar cineva trebuie să critice,
one must doubt, cineva trebuie să se îndoiască...
   
37:16 not what the speaker nu de ceea ce spune vorbitorul,
is saying,  
   
37:18 but begin to doubt all ci să înceapă să se îndoiască de toate
that you are clinging to. lucrurile de care se cramponează.
   
37:24 And then doubt Şi apoi să se îndoiască de vorbitor, nu
what the speaker is saying, să înceapă prin a se îndoi de spusele lui.
   
37:26 don’t begin by doubting Ceea ce spune el se
what the speaker says. referă la tine însuţi.
   
37:30 What he is saying is Deci...
pointing out to yourself.  
   
37:39 So when there is the freedom atunci când există
in relationship, libertate în relaţii,
   
37:44 which doesn’t mean ceea ce nu înseamnă să
to do what you like, faci numai ce-ţi place...
   
37:49 that is obviously Este evident că numai
what everybody is doing. asta face toată lumea.
   
37:53 If I don’t like the present woman, Dacă nu-mi place
  femeia actuală, o schimb,
   
37:56 I change, ies cu o altă femeie...
go off with another woman,  
   
38:01 and the agony of divorce, şi se produce agonia divorţului
and all that business. şi toate acele probleme.
   
38:08 Whereas if I really understood Pe când, dacă am înţeles,
the nature of relationship, de fapt, natura relaţiei,
   
38:12 which can only exist ea nu poate exista decât
when there is no attachment, atunci când nu există ataşament,
   
38:16 when there is no image când nu există imagini reciproce.
about each other.  
   
38:23 Then there is real communion Atunci există o
with each other. comuniune reciprocă, reală.
   
38:31 And also: Şi de asemenea:
what is right action?  
   
38:33   Ce este acţiunea corectă ?
   
38:37 You follow? Mă urmăriţi ?
That is what he says. Asta spune el.
   
38:39 Life is relationship and action. Viaţa înseamnă relaţii şi acţiune.
   
38:43 You can’t escape from these two. Nu poţi scăpa de acestea două.
   
38:48 What is right action? Ce înseamnă acţiune corectă ?
   
38:53 Which must be right Care trebuie să fie corectă
under all circumstances, în orice circumstanţe...
   
39:00 whether in the western culture chiar dacă eşti în cultura
or the eastern culture, occidentală sau în cea orientală...
   
39:05 in the Communist world, în lumea comunistă.
   
39:08 there it is more difficult Acolo este mai dificil, fiindcă
because you daren’t speak, nu îndrăzneşti să vorbeşti...
   
39:14 you daren’t act: nu îndrăzneşti să acţionezi:
   
39:17 you act according to the edicts acţionezi numai potrivit decretelor
of the dictator and his group. dictatorului şi grupului său.
   
39:23 So there is no sense Deci, acolo, nu există
of freedom there. sentimentul libertăţii.
   
39:26 So we are asking: Deci întrebăm: Ce este
what is right action? acţiunea corectă ?
   
39:32 To find that out, we must enquire Pentru a afla asta, trebuie să cercetăm
into what is our action now ce înseamnă acţiunea noastră, acum.
   
39:38 – right? – Corect ?
   
39:40 what is our action based on. Pe ce anume se bazează
  acţiunea noastră...
   
39:46 Either on an ideal fie pe un ideal...
– right? –  
   
39:53   - Corect ? -
   
39:55 on a principle, fie pe un principiu...
or on certain values.  
   
39:58   fie pe anumite valori.
   
40:05 Or ‘I do what I want to do’. Sau...
   
40:07   "fac ceea ce vreau".
   
40:13 Please, enquire into all this. Vă rog să cercetaţi toate acestea.
   
40:17 Either it is projected ideals, Fie că este vorba de
  nişte idealuri planificate...
   
40:25 concepts, experiences, concepte,
or values.  
   
40:27   experienţe...
   
40:30   sau valori...
   
40:35 Or, do what you please. sau...
   
40:37   să faci ce-ţi place.
   
40:39 The moment you want to do something, Din clipa în care vrei
do it, să faci ceva, fă-o !
   
40:43 which is the latest cry Ceea ce este ultimul
of the psychologists. răcnet al psihologilor...
   
40:49 Don’t have inhibition, să nu ai inhibiţii, fă ce doreşti.
do what you want.  
   
40:57 That is what is actually Asta este ceea ce se
going on in the world. întâmplă, de fapt, în lume.
   
41:03 And is that right action? Şi asta înseamnă acţiune corectă ?
   
41:08 What does action mean? Ce înseamnă acţiune ?
   
41:11 The doing Făcutul !
– right?  
   
41:13   Corect ?
   
41:15 The doing now. Făcutul acum !
   
41:20 That is action. Asta e acţiunea.
   
41:23 Is that action based Oare acea acţiune este bazată
on your past experience? pe experienţa ta trecută ?
   
41:33 If it is, you are acting Dacă e aşa, atunci acţionezi potrivit
  amintirii unei experienţe trecute,
   
41:35 according to the past  
memory of an experience,  
   
41:41 so the past is dictating deci trecutul îţi dictează
your action in the present. acţiunile din prezent.
   
41:46 Right? Corect ?
I wonder if you follow all this! Mă întreb dacă urmăriţi toate acestea.
   
41:51 Are you interested in all this? Sunteţi interesaţi
  de toate acestea ?
   
41:55 Dites-moi, I mean, tell me. Spuneţi-mi !
   
41:57 Are you interested in all this? Sunteţi interesaţi
  de toate acestea ?
   
42:00 Do you really want to find out Chiar vreţi să aflaţi ce
what is right action? este acţiunea corectă ?
   
42:08 You may temporarily, Poate că vreţi, pe moment...
   
42:12 but it demands tremendous dar necesită o cercetare
enquiry into all this, extraordinară a tuturor acestor lucruri...
   
42:20 not accept some nu să acceptaţi nişte...
authoritarian assertions.  
   
42:24   afirmaţii autoritare.
   
42:31 So we are saying: Deci noi spunem:
our actions are based on memories,  
   
42:33   acţiunile noastre sunt
  bazate pe amintiri,
   
42:36 the past experience, pe experienţa trecută
or a projected concept,  
   
42:39   sau pe un concept planificat...
   
42:43 either according to Marx, fie potrivit lui Marx...
or to the Church,  
   
42:48   fie bisericii...
   
42:53 or some idealistic, romantic fie vreunei afaceri idealiste,
business brought over from India. romantice, adusă aici in India.
   
43:03 Which means you are always Ceea ce înseamnă că acţionaţi,
acting according to the past mereu, potrivit trecutului
   
43:09 or the enticing future. sau viitorului seducător.
   
43:15 Right? Corect ?
   
43:18 This is a fact. E o realitate.
   
43:21 And is that action? Şi, oare, aceea este acţiune ?
   
43:39 We have accepted that as action. Am acceptat asta ca fiind acţiune.
   
43:43 That is our norm, Asta ne este norma,
that is our pattern.  
   
43:45   ăsta ne este tiparul.
   
43:47 Our brain is conditioned, Creierul ne este condiţionat, mintea
our mind, and so on, noastră ş.a.m.d., inima noastră,
   
43:51 and our heart, potrivit acelui tipar.
according to that.  
   
43:56 We are questioning that. Noi punem asta sub
  semnul întrebării.
   
43:59 We are doubting that. Noi ne îndoim de asta.
   
44:02 We are saying Noi spunem că nu este acţiune.
that is not action.  
   
44:07 Action can only be Acţiunea poate exista numai
  atunci când există eliberare deplină,
   
44:10 when there is complete freedom de trecut şi de viitor.
from the past and the future.  
   
44:24   Şi, când folosim
  cuvântul "corect",
   
44:25 And when we use the word ‘right’, înseamnă exact...
it means precise, accurate,  
   
44:30   adecvat...
   
44:34 action which is not based on motive. acţiune care nu este
  bazată pe un motiv...
   
44:38 Action which is not acţiune care nu este direcţionată,
directed, committed.  
   
44:41   dedicată cuiva.
   
44:48 The understanding of all this Să înţelegi toate acestea
– what is right action,  
   
44:52 right action, - ce este acţiunea
right relationship... corectă... relaţia corectă -
   
44:56 The understanding of it înţelegerea lor
brings about intelligence. produce inteligenţă.
   
45:02 You understand? Înţelegeţi ?
   
45:03 Not the intelligence Nu inteligenţa intelectului,
of the intellect,  
   
45:06   ci...
   
45:08 but that profound intelligence acea inteligenţă profundă
which is not yours or mine,  
   
45:15 and that intelligence care nu este a ta sau a mea...
will dictate  
   
45:18 what you will do şi acea inteligenţă va dicta ce
to earn a livelihood. vei face, pentru a-ţi câştiga traiul.
   
45:23 Vous avez compris? Aţi înţeles ?
You have understood?  
   
45:27 Without that intelligence, Fără acea inteligenţă,
   
45:29 your livelihood will be dictated traiul vostru...
by circumstances.  
   
45:39 When there is that intelligence, va fi dictat de circumstanţe.
   
45:41 you may be a gardener, Când există acea inteligenţă,
a cook, or something ai putea fi un grădinar,
   
45:44 – it doesn’t matter. un bucătar sau altceva,
  fiindcă nu va conta.
   
45:47 You see, now our minds are trained Vedeţi, acum, minţile noastre...
to accept status, position.  
   
45:50   sunt...
   
45:51   dresate să accepte
  statutul social...
   
45:56   rangul.
   
46:06 And when one has Şi, când cineva va fi
understood all that, înţeles toate acestea,
   
46:08 in the very understanding în însăşi acea înţelegere
of all that is intelligence, se află inteligenţa,
   
46:14 which will show care îţi va arăta cum
what is a right livelihood. să duci un trai corect.
   
46:19 Right? Corect ?
   
46:21 Now, you have heard this Acum aţi auzit asta,
for 45 minutes, one question. timp de 45 de minute,
   
46:26   o singură întrebare.
   
46:29 Will you do something Veţi face ceva în privinţa asta ?
about it?  
   
46:34 No. Nu.
   
46:38 Or carry on with your usual way? Sau...
   
46:39   veţi continua la modul
  vostru obişnuit ?
   
46:46 That is why it demands De aceea necesită o
a great deal of enquiry, cercetare extrem de atentă...
   
46:56 denying every form of experience negarea oricărei
in that enquiry. forme de experienţă,
   
47:00   în acea cercetare.
   
47:06 So there is a way of living Deci există un mod de a trăi
in which there is no conflict,  
   
47:09   în care nu există conflicte...
   
47:13 and because there is no conflict şi, fiindcă nu există
there is intelligence, conflicte, există inteligenţă,
   
47:16 which will show care vă va arăta calea
the way of right living. către traiul corect.
   
47:32   (zgomot produs de avioane)
   
47:51 I hope they are having fun! Sper că se distrează !
   
47:56 2nd Question: Is it possible to be Oare este posibil să fii
so completely awake treaz, atât de deplin,
   
48:02 at the moment of perception în momentul percepţiei,
   
48:04 that the mind does not încât mintea să nu
record the event? înregistreze evenimentul ?
   
48:10 Is it possible to be Oare este posibil să fii
so completely awake treaz, atât de deplin,
   
48:14 at the moment of perception în momentul percepţiei...
   
48:16 that the mind does not încât mintea să nu
record the event? înregistreze evenimentul ?
   
48:26 You have understood the question? Aţi înţeles întrebarea ?
Right?  
   
48:29   Corect ?
   
48:30 No? Nu ?
   
48:34 Do you want me to read it again? Vreţi s-o citesc din nou ?
   
48:38 Is it possible to be Oare este posibil să fii
so completely awake treaz, atât de deplin,
   
48:44 at the moment of perception în momentul percepţiei...
   
48:47 that the mind does not încât mintea să nu
record the event? înregistreze evenimentul ?
   
48:56 Our brain – now we are Creierul nostru...
enquiring into the question.  
   
48:58   Acum cercetăm întrebarea !
   
49:00 In the question În întrebare se află răspunsul.
is the answer.  
   
49:04 We are going to show it. Vă voi arăta !
   
49:05 We are going to enquire into it, Vom cerceta asta, întrebarea.
the question.  
   
49:09 He says, is it possible El spune:
not to record at all  
   
49:11   Oare este posibil
  să nu înregistrezi...
   
49:16   deloc...
   
49:18 – your hurts, one’s failures, traumele tale...
   
49:21   eşecurile cuiva,
   
49:24 despairs, anxiety, experience disperările,
– you follow?  
   
49:26   neliniştea,
   
49:27   experienţa, înţelegeţi ?
   
49:29 All the things that are going on Toate lucrurile care se
inside and outside, petrec, lăuntric sau extern,
   
49:33 not to record it, să nu le înregistrezi,
so the mind is always free.  
   
49:35   astfel încât mintea să
  fie întotdeauna liberă.
   
49:42 That is the question. Asta e întrebarea.
   
49:46 Now, let’s start examining it. Acum, haideţi să
  începem s-o examinăm !
   
49:50 Which is, the brain, Adică...
   
49:52   creierul...
   
49:55 evolving in time, evoluând, în timp...
its process is to record.  
   
49:58   are sarcina de-a înregistra.
   
50:05 Someone says to me, Cineva mi-a spus:
‘You are an idiot’.  
   
50:08   "Eşti un idiot !"
   
50:12 That has been said to me often, Asta mi s-a spus adesea...
   
50:17 politely and impolitely. politicos şi nepoliticos.
   
50:21   Şi...
   
50:23 And the brain creierul înregistrează,
instantly records it. instantaneu, aşa ceva.
   
50:30 You have accused me M-ai acuzat că aş fi un idiot.
of being an idiot.  
   
50:34 I don’t like it Nu-mi place,
because I have an image about myself  
   
50:36   fiindcă am o imagine
  despre mine însumi...
   
50:41 that I am not an idiot, că nu sunt un idiot...
   
50:44   şi...
   
50:45 and when you call me an idiot, când mă numeşti idiot, sunt rănit.
I am hurt.  
   
50:51 That is recording. Asta înseamnă să înregistrezi.
   
50:55 The hurt exists as long as Trauma există atât timp cât am
I have an image about myself. o imagine despre mine însumi.
   
51:01 And everybody will Şi...
tread on that image.  
   
51:03   toată lumea va călca
  pe acea imagine.
   
51:07 Right? Corect ?
   
51:09 And there is hurt, Şi există o traumă,
I have recorded it.  
   
51:12   am înregistrat asta.
   
51:14 The mind, the brain Mintea, creierul, a
has recorded it. înregistrat asta.
   
51:18 And the recording is Şi rezultatul înregistrării este
to build a wall round myself. să clădesc un zid în jurul meu.
   
51:24 Not to be hurt any more. Ca să nu mai fiu rănit vreodată.
   
51:27 I am afraid, Mă tem,
so I shrink within myself,  
   
51:29   aşa că mă chircesc în sinea mea...
   
51:33 build a wall of resistance, clădesc un zid de apărare
and I feel safe.  
   
51:37   şi mă simt în siguranţă.
   
51:42 Now, the questioner asks: Acum, persoana întreabă:
   
51:45 Is it possible Oare este posibil să nu
not to record that hurt înregistrezi acea traumă
   
51:50 as... at the moment şi...
when I am called an idiot?  
   
51:52   chiar din clipa în care
  sunt numit un idiot ?
   
51:58 You understand? Înţelegeţi ?
   
52:01 Not to record that incident, Să nu înregistrezi acel incident,
   
52:06 the verbal usage, exprimarea verbală, insulta,
the insult,  
   
52:09 the implications and the image implicaţiile sale
which I have about myself.  
   
52:11   şi imaginea pe care o
  am în privinţa mea.
   
52:17 Is it possible Oare este posibil să
not to record at all, nu înregistrezi, deloc,
   
52:21 not only the hurt nu numai insulta,
but the flattery, ci şi linguşirea ?
   
52:25 and I have had Şi am avut parte şi
plenty of that too. de multe din astea.
   
52:28 You understand? Înţelegeţi ?
One has had both. Cineva a avut parte de amândouă.
   
52:31 So is it possible Ca atare, oare este posibil să nu
not to record either? înregistrezi nici una dintre ele ?
   
52:41 Right? Corect ?
   
52:44   Şi...
   
52:46 And the brain has been creierul a fost educat
trained to record, să înregistreze...
   
52:53 because then, in that recording, fiindcă, atunci, prin acea
there is safety, înregistrare, se simte în siguranţă,
   
53:01 there is security, există securitate...
   
53:04 there is strength, a vitality. există putere...
   
53:09   o vitalitate anume.
   
53:15 And therefore, Şi, ca atare...
in that recording,  
   
53:18   prin acea înregistrare...
   
53:23 the mind creates mintea creează imaginea
the image about oneself. cuiva despre sine însuşi.
   
53:28 Right? Corect ?
   
53:32 And that image will Şi acea imagine va
constantly get hurt. fi rănită, constant.
   
53:40 So is it possible to live Deci, oare este posibil să
without a single image? trăieşti fără nici o imagine ?
   
53:47 Go into it, sir. Analizează asta, domnule !
   
53:51 Don’t, please, go to sleep. Vă rog să nu adormiţi !
   
53:59 Single image about yourself, O singură imagine
about your husband, wife, despre tine însuţi,
   
54:04 children, friend, and so on, despre soţul, soţia, copiii,
about the politicians, prietenii tăi ş.a.m.d.
   
54:07 about the priests, despre politicieni, despre
about the ideals preoţi, despre idealuri.
   
54:09 – not a single Nici măcar...
shadow of an image?  
   
54:11   vreo urmă de imagine ?
   
54:18 We are saying it is possible, Noi spunem că este
  posibil, trebuie să fie,
   
54:21 must be, otherwise you altminteri veţi fi
will always be getting hurt, răniţi întotdeauna,
   
54:25 always living in a pattern. veţi trăi, întotdeauna,
  potrivit unui tipar.
   
54:30 In that, there is no freedom. În aşa ceva nu există libertate.
   
54:36   Şi...
   
54:42 And when you call me an idiot, atunci când mă faci idiot...
   
54:47 to be so attentive trebuie să fiu foarte atent,
at that moment.  
   
54:52   în acel moment.
   
54:56 Right? Corect ?
   
55:01 When you give complete attention, Atunci când oferi
there is no recording. o atenţie deplină,
   
55:04   nu există înregistrare.
   
55:07 It is only when there is not Numai atunci când nu există
attention, inattention, you record. atenţie, prin neatenţie,
   
55:12   atunci înregistrezi.
   
55:15 I wonder if you capture this. Mă întreb dacă aţi prins asta.
   
55:17 Is it getting too difficult? Devine prea dificil ?
Too abstract?  
   
55:19   Prea abstract ?
   
55:26   Adică...
   
55:32 That is, you flatter me. mă linguşiţi.
   
55:39 I like it. Îmi place.
   
55:42 The liking at that moment Plăcerea din acel moment
is inattention. înseamnă neatenţie.
   
55:48 In that moment, În acel moment nu există atenţie.
there is no attention.  
   
55:53 Therefore recording takes place. Ca atare, are loc înregistrarea.
   
55:57 But when you flatter me, Dar, atunci când mă flataţi,
instead of calling me an idiot,  
   
56:01   - în loc să mă faceţi idiot, acum
  aţi trecut la cealaltă extremă -
   
56:02 now, you have gone mă flataţi...
to the other extreme – flatter me –  
   
56:06 to listen to it so completely, trebuie să ascult
without any reaction. asta în totalitate,
   
56:10   fără vreo reacţie.
   
56:15 Then there is no centre Atunci nu există...
which records.  
   
56:19   un centru...
   
56:22   care înregistrează.
   
56:30 That is, we have to go into Adică, va trebui să
the question of what is attention. abordăm problema atenţiei.
   
56:40 Oh lord! Oh Doamne !
   
56:46 Most of us know Majoritatea oamenilor ştiu
what is concentration: ce înseamnă concentrarea...
   
56:52 from one point de la un moment la altul.
to another point.  
   
56:55 Right? Corect ?
   
57:00 From one desire, De la o dorinţă, o
one hope to another. speranţă, la alta.
   
57:07 I concentrate about my job, Mă concentrez...
   
57:10   la slujba mea...
   
57:15 concentrate in order mă concentrez pentru
to control my mind, a-mi putea controla mintea...
   
57:19 concentrate in order to achieve mă concentrez pentru a
a certain result. obţine un anumit rezultat.
   
57:27 In that concentration, În acea concentrare,
there must be conflict: trebuie să existe conflict,
   
57:31 because you are concentrating, fiindcă vă concentraţi,
thoughts come pouring in, gândurile dau năvală...
   
57:36 and so you try şi, ca atare, încercaţi
to push them off. să le îndepărtaţi.
   
57:39 You know all this, don’t you? Ştiţi toate acestea, nu-i aşa ?
   
57:44 And this is this constant struggle Şi asta e o luptă constantă,
   
57:47 to concentrate, să te concentrezi şi să
and the thought going off. îndepărtezi gândurile.
   
57:58 Whereas attention is: Pe când atenţia...
   
58:02   înseamnă:
   
58:04 there is no point nu există nici un moment de la
from which you are attending. care să începeţi să participaţi.
   
58:08 I wonder if you see that? Mă întreb dacă vă
  daţi seama de asta.
   
58:12 Do you follow all this? Urmăriţi toate acestea ?
   
58:23 I do not know Nu ştiu... scuzaţi-mă !
– I’m sorry!  
   
58:26 One wonders if you have ever Cineva se întreabă dacă aţi acordat,
given attention to anything. vreodată, atenţie vreunui lucru.
   
58:37 Are you now attending Oare acum participaţi...
to what is being said?  
   
58:42   la ceea ce se spune ?
   
58:46 That is, attending, Adică, participând,
giving your attention  
   
58:48   oferindu-vă atenţia...
   
58:51 which means there is no other ceea ce înseamnă că nu există nici
thought, no other movement, un alt gând, nici o altă mişcare...
   
58:57 no interpretation, no motive, nici o interpretare,
just listening so completely. nici o motivaţie,
   
58:59   pur şi simplu
  ascultând, pe deplin.
   
59:08 So there is a difference Deci există o diferenţă
between concentration, între concentrare,
   
59:13 which is from point to point, care se face de la
and therefore resistance, moment la moment
   
59:16   şi, ca atare, i se
  opune rezistenţă...
   
59:20 whereas attention – there is no şi atenţie, în care nu există un
centre from which you’re attending, centru asupra căruia să vă concentraţi
   
59:25 and therefore that attention şi, ca atare, acea atenţie este...
is all-inclusive,  
   
59:29   atotcuprinzătoare,
   
59:31 there is no border to it. nu are nici un fel de graniţe.
   
59:35 Vous avez compris? Aţi înţeles ?
   
59:36 Just, not what the speaker is Nu urmăriţi numai ceea
saying, just see the truth of it. ce spune vorbitorul,
   
59:40   ci, pur şi simplu, observaţi
  adevărul spuselor sale.
   
59:45 That concentration inevitably Şi anume, concentrarea,
brings about resistance: inevitabil, produce rezistenţă:
   
59:54 shut yourself up, avoid noises, deveniţi tăcuţi...
   
59:59 avoid interruptions, evitaţi zgomotele,
and so on, so on, evitaţi întreruperile ş.a.m.d.
   
1:00:02 your whole brain is întreg creierul vostru este
centred on a point, centrat asupra unei idei...
   
1:00:09 the point may be excellent, ideea putând fi excelentă ş.a.m.d.
and so on.  
   
1:00:13 So what is taking place there? Deci ce se întâmplă acolo ?
   
1:00:17 There is division Există separare...
– the controller and the controlled.  
   
1:00:20   controlorul şi cel controlat.
   
1:00:25 Right? Corect ?
   
1:00:29 The controller is the thought Controlorul...
which says,  
   
1:00:32 ‘I have understood, este gândul care spune "am
I must control that’. înţeles şi trebuie să controlez asta."
   
1:00:37 I wonder if you see that. Mă întreb dacă observaţi asta.
   
1:00:40 The controller Controlorul este cel controlat.
is the controlled.  
   
1:00:48 Let me put it differently. Lăsaţi-mă să mă exprim diferit !
   
1:00:50 The thinker is the thought. Gânditorul este gândul în sine.
   
1:00:54 There is no separation Nu există nici o separare
from thought and the thinker. între gând şi gânditor.
   
1:01:00 Do you see this, sirs? Observaţi asta domnilor ?
   
1:01:03 Right? Corect ?
   
1:01:06 So you eliminate altogether Deci se elimină, în
the division totalitate, dezbinarea,
   
1:01:11 when one realises atunci când cineva îşi dă seama
the thinker is the thought. că gânditorul este gândul în sine.
   
1:01:19 In concentration, În concentrare, controlorul
the controller is the controlled. este cel controlat.
   
1:01:26 When one actually Când cineva observă, de
sees the truth of it, fapt, adevărul acestor spuse,
   
1:01:31 then there comes attention atunci...
   
1:01:34   apare atenţia,
   
1:01:36 in which there may be concentration. în care ar putea
  exista concentrare.
   
1:01:42 I may have to concentrate Poate că va trebui
on doing something, să mă concentrez...
   
1:01:45   să fac ceva anume...
   
1:01:49 but it comes from attention. dar acea concentrare
  provine din atenţie.
   
1:01:53 Have you understood? Aţi înţeles ?
   
1:02:13   (Vorbeşte în limba italiană)
   
1:02:17   Ah !
   
1:02:21 In Italian, I’m sorry. Era în italiană, mă scuzaţi !
I better translate this.  
   
1:02:23   Mai bine traduc asta.
   
1:02:43 I don’t have to read it in Italian. Nu trebuie s-o citesc în
I’ll translate it. italiană, numai s-o traduc.
   
1:02:47 3rd Question: In your talks, În discursurile dumneavoastră,
you speak of death  
   
1:02:49   vorbiţi despre moarte,
   
1:02:52 as a total annihilation ca despre o anihilare totală...
of our total existence,  
   
1:03:02   a întregii noastre existenţe...
   
1:03:07 but you are firm also... dar...
   
1:03:08   sunteţi, de asemenea, ferm...
   
1:03:29   Am să pun eu întrebarea.
  E bine, domnule ?
   
1:03:30 I’ll put the question Îmi permiteţi ?
– right, sir? – may I?  
   
1:03:34 It’s written down Este scrisă de
by our friend, Italian, prietenul nostru italian
   
1:03:37 and he is asking this question. şi el pune această întrebare:
   
1:03:40 In your talks, you have said În discursurile
  dumneavoastră, aţi afirmat...
   
1:03:45 that there is total annihilation, că există o anihilare totală...
   
1:03:48 and also şi, de asemenea...
   
1:03:50 – that is, after death. - adică după moarte -
   
1:03:53 And also you have said şi, de asemenea, aţi
there is immortality, eternity. afirmat că există nemurire,
   
1:03:57   eternitate.
   
1:04:04 And what is that state of eternity, Şi ce înseamnă acea
timeless existence? stare a eternităţii,
   
1:04:07   o existenţă atemporală ?
   
1:04:11 Can one exist in that? Oare cineva poate
  exista în acea stare ?
   
1:04:14 Have you understood Aţi înţeles întrebarea ?
the question?  
   
1:04:17 Is it clear? Este clară ?
   
1:04:18 I’ll repeat it. O voi repeta.
   
1:04:22 The questioner asks, Persoana întreabă:
   
1:04:25 in your talks you have said În discursurile dumneavoastră, aţi
death is total annihilation. afirmat că moartea e o anihilare totală...
   
1:04:34 And also you have said şi, de asemenea, aţi
there is immortality, afirmat că există nemurire,
   
1:04:39 a state of timeless o stare a existenţei atemporale.
existence.  
   
1:04:44 Can one live in that state? Oare cineva poate...
   
1:04:47   trăi în acea stare ?
   
1:04:49 That is the question. Aceasta este întrebarea.
   
1:04:56 First of all, I said În primul rând,
– please, listen –  
   
1:04:58   am afirmat...
  - vă rog să ascultaţi -
   
1:05:01 I did not use nu am folosit cuvântul anihilare.
the word ‘annihilation’.  
   
1:05:10 I have said death is an ending Am spus că moartea este un final.
– right?  
   
1:05:16   Corect ?
   
1:05:18 Like ending attachment. Aşa cum punem capăt ataşamentului.
   
1:05:24 When you end something, Atunci când pui capăt la ceva
like attachment, anume, cum ar fi ataşamentul,
   
1:05:28 something totally new begins. începe ceva complet nou.
   
1:05:33 Right? Corect ?
   
1:05:37 This is obvious. Este ceva evident.
   
1:05:40 When I have been Când m-am obişnuit să fiu
accustomed to anger all my life, furios, întreaga mea viaţă
   
1:05:45   sau lacom,
   
1:05:46 or greed, aggression, agresiv,
   
1:05:49 I end it. le pun capăt.
   
1:05:52 There is something Atunci se întâmplă
totally new happens ceva complet nou.
   
1:05:57 – right? – Corect ?
if you have done it.  
   
1:05:58   Dacă aţi făcut asta.
   
1:06:04 I have followed my guru L-am urmat pe guru meu,
   
1:06:07 with all the gadgets cu toate fleacurile pe
he has given me, care mi le-a oferit...
   
1:06:15   şi...
   
1:06:17 and I realise the absurdity of it, îmi dau seama de
  absurditatea acestui fapt.
   
1:06:20 I end it. Îi pun capăt !
   
1:06:22 See what happens. Uitaţi ce se întâmplă.
   
1:06:26 There is a sense of freedom. Există o senzaţie de eliberare...
   
1:06:30 The burden which I have de povara pe care
been carrying uselessly. am cărat-o inutil.
   
1:06:38 I said death is Am spus că moartea e ca şi cum
like ending an attachment. ai pune capăt unui ataşament.
   
1:06:48 And also we said: Şi, de asemenea, am afirmat:
   
1:06:52 What is it that has continued Ce anume este acel lucru...
through life?  
   
1:06:55   care a continuat prin viaţă ?
   
1:06:59 You understand my question? Îmi înţelegeţi întrebarea ?
   
1:07:02 We put death Punem moartea în
in opposition to living. opoziţie cu viaţa.
   
1:07:08 Right? Corect ?
   
1:07:11 Is it so? Oare aşa e ?
   
1:07:15 We have put it. Aşa am pus-o !
   
1:07:17 We say death is at the end. Spunem că moartea
  survine la final.
   
1:07:19 That end may be 10 years or Acel final poate fi peste 10 ani
50 years, or the day after tomorrow. sau 50 de ani sau poimâine.
   
1:07:25 I hope it will be ten years for you, Sper să fie peste 10
  ani pentru voi, dar...
   
1:07:32 but this is our illusion, aceasta este iluzia noastră,
this is our desire,  
   
1:07:35   aceasta e dorinţa noastră
   
1:07:38 and this is our momentum. şi acesta ne este impulsul.
   
1:07:46 It is like asking E ca şi cum ai întreba cum
how to face death. să te confrunţi cu moartea.
   
1:07:52 You follow what I am saying? Urmăriţi ceea ce spun ?
   
1:07:57 I say you cannot understand that, Eu spun că nu puteţi înţelege asta,
how to face death, cum să vă confruntaţi cu moartea,
   
1:08:01 without understanding fără a înţelege cum să
or facing living. vă confruntaţi cu viaţa.
   
1:08:08 Death is not the opposite Moartea nu este opusul vieţii.
of living.  
   
1:08:14 I wonder if you understand all this. Mă întreb dacă
  înţelegeţi toate acestea.
   
1:08:21 Shall we go into this? Chiar vreţi să
Do you want me to go into all this? abordez toate astea ?
   
1:08:24 You aren’t tired? Nu sunteţi obosiţi ?
   
1:08:28 I am surprised! Sunt surprins !
   
1:08:37 I think a much more Cred că o întrebare
important question mult mai importantă...
   
1:08:40 is not how to face death, nu este: "Cum să înfrunţi moartea ?"
   
1:08:42 what is immortality, "Ce este nemurirea ?"
   
1:08:44 whether that immortality is dacă acea nemurire este o
a state in which one can live. stare în care cineva poate trăi.
   
1:08:54 What is much more important Ceea ce este mult mai important
is how to face life. este cum să înfrunţi viaţa...
   
1:09:02 How to understand this cum să înţelegi acest
terrible thing called living. lucru teribil, numit viaţă.
   
1:09:14 If we don’t understand that, Dacă nu înţelegem asta,
   
1:09:18 not verbally, nu teoretic, nu
not intellectually, intelectual, ci trăind-o,
   
1:09:20 but living it, finding out descoperind ce
what it means to live, înseamnă să trăieşti...
   
1:09:27 because to us living as we are Fiindcă, pentru noi, să trăim aşa
is meaningless. cum o facem este lipsit de sens.
   
1:09:33 Whether you are a disciple with all Chiar dacă sunteţi un discipol,
the jewels, and all the rest of it, ce are toate bijuteriile ş.a.m.d.
   
1:09:37 it has no meaning! nu are nici un sens !
   
1:09:40 Going to the office from day to day Să mergi la birou, zi după zi,
for the next 50 years,  
   
1:09:43   pentru următorii 50 de ani...
   
1:09:47 slaving away, going to church ca un sclav...
– you know, all these things,  
   
1:09:50   mergând la biserică, ştiţi
  voi, toate aceste lucruri.
   
1:09:53 what is the meaning of all this? Care este sensul
  tuturor acestor lucruri ?
   
1:09:56 You may give meaning to life, Poate că daţi vieţii un sens...
as people do,  
   
1:10:00   aşa cum o fac oamenii...
   
1:10:04 say life is this, spunând că viaţa este asta,
life must be that.  
   
1:10:07   viaţa trebuie să fie aia.
   
1:10:11 But without all this romantic, Dar...
illusory, idealistic nonsense,  
   
1:10:12   fără toate aceste nonsensuri
  romantice, iluzorii, idealiste,
   
1:10:19 life is this – our daily sorrow, viaţa asta este,
competition, despair,  
   
1:10:21   suferinţa noastră zilnică,
   
1:10:26 depression, agony, competiţia, disperarea,
  depresia, agonia...
   
1:10:31 with shadows of occasional cu umbrele unor străfulgerări
flash of beauty, love. ocazionale de frumuseţe, iubire.
   
1:10:37 That is our life. Asta ne e viaţa !
   
1:10:44 Can we face that, Putem înfrunta asta...
   
1:10:47 understand it s-o înţelegem în totalitate...
so completely  
   
1:10:51 that we have no conflict in life? încât să nu avem
  conflicte în viaţă ?
   
1:11:00 That is, to die to everything Adică, să laşi să moară tot
that thought has built. ceea ce a clădit gândirea.
   
1:11:07 I wonder if you understand this. Mă întreb dacă înţelegeţi asta.
   
1:11:12 Thought has built my vanity. Gândirea mi-a clădit orgoliul.
   
1:11:18 Thought has said, Gândirea a spus:
‘You must be this’. "Trebuie să fii asta !"
   
1:11:24 Thought has said, ‘You are Gândirea a spus: "Eşti mult
much cleverer than the other’. mai deştept decât alţii."
   
1:11:29 Thought has said, Gândirea a spus:
‘Achieve, become somebody, "Realizează-te, devino cineva...
   
1:11:34 struggle, compete’ luptă...
– like the Olympics.  
   
1:11:36   concurează !"
   
1:11:38   ca la Olimpiadă.
   
1:11:46 That is what thought Asta e ceea ce a clădit gândirea,
has put together,  
   
1:11:50 which is: my existence, care înseamnă existenţa mea,
your existence.  
   
1:11:53   existenţa voastră.
   
1:12:00 Our gods, our churches, Zeii noştri, bisericile noastre,
our gurus, our rituals, guru noştri, ritualurile noastre,
   
1:12:05 our changing names schimbarea numelor
into Indian names noastre în nume indiene,
   
1:12:08 – all that is toate acelea reprezintă
the activity of thought. activitatea gândirii.
   
1:12:19 And thought, as we said, Şi gândirea, aşa cum am spus,
   
1:12:21 is a movement of memory, este...
experience, knowledge.  
   
1:12:23   o mişcare...
   
1:12:25   a memoriei...
   
1:12:28   experienţei,
   
1:12:30   cunoaşterii.
   
1:12:32 Which is, experience Şi anume, experienţa conduce
brings certain knowledge la o anumită cunoaştere,
   
1:12:37 stored up in the brain as memory, stocată în creier, ca memorie
   
1:12:40 and responding that memory şi acea memorie este
is the movement of thought. o mişcare a gândirii.
   
1:12:47 This is so, if you observe it. Aşa este, dacă observaţi.
   
1:12:49 So thought is Deci gândirea este
a material process. un proces material.
   
1:12:56 Right? Corect ?
   
1:12:59 So thought has made this, Deci gândirea a făcut asta,
my life is that,  
   
1:13:02   viaţa mea asta este...
   
1:13:07 I am different from you, eu sunt diferit de tine,
I must achieve – you follow? trebuie să parvin.
   
1:13:11   Înţelegeţi ?
   
1:13:15   Şi...
   
1:13:17   atunci când gândirea
  predomină în viaţa noastră...
   
1:13:18 And when thought predominates aşa cum o şi face...
our life, as it does,  
   
1:13:25 then thought denies love. atunci...
   
1:13:28   gândirea neagă iubirea.
   
1:13:34 Right? Corect ?
   
1:13:37 Love is not a remembrance. Iubirea nu înseamnă
  aducere aminte.
   
1:13:44 Love is not an experience. Iubirea nu înseamnă experienţă.
   
1:13:57 Love is not desire or pleasure. Iubirea nu înseamnă
  dorinţă sau plăcere.
   
1:14:01 No, you will agree with this Nu, veţi fi de acord cu asta,
but...  
   
1:14:04   dar...
   
1:14:08 So that is our life. Deci asta ne este viaţa.
   
1:14:12 And living that way, Şi, trăind în acel mod...
   
1:14:16 we have separated the thing am separat viaţa de lucrul
called death, which is an ending, numit moarte, care este un final...
   
1:14:22 and we are şi suntem înspăimântaţi de ea.
frightened of that.  
   
1:14:30 If and when Dacă şi când, noi...
we deny everything in oneself  
   
1:14:38 that thought has created, negăm tot ceea ce gândirea
  a creat în sinea noastră,
   
1:14:39 end it. îi punem capăt...
   
1:14:42 Do you understand - Înţelegeţi ce spun ? -
what I am saying?  
   
1:14:44 This requires tremendous grit, ... asta necesită
  un extraordinar...
   
1:14:47   curaj...
   
1:14:50 not all the nonsensical nu toate acele idealuri fără sens:
romance.  
   
1:14:56 Your attachments, ataşamentele voastre...
your hopes, your vanities,  
   
1:14:59   speranţele voastre,
  orgoliile voastre...
   
1:15:04 your sense of importance senzaţia importanţei voastre...
   
1:15:08 – all that is to become. tot ceea ce trebuie să deveniţi.
   
1:15:12 When that becoming completely ends, Când acea devenire
what have you? se termină, pe deplin,
   
1:15:16   ce mai aveţi ?
   
1:15:20 You are with death, aren’t you? Aţi rămas cu moartea, nu-i aşa ?
   
1:15:27 So living is dying, Deci să trăieşti...
and so renewal.  
   
1:15:30   înseamnă să mori...
   
1:15:34   şi, ca atare, e o reînnoire.
   
1:15:36 Oh, you don’t understand all this. Oh, nu înţelegeţi toate acestea.
   
1:15:40 Do it and you will find out. Făceţi-o şi veţi descoperi !
   
1:15:45 But we are trained Dar...
to be individuals  
   
1:15:47   suntem educaţi să fim indivizi...
   
1:15:52 – me and you, eu şi tu...
my ego and your ego.  
   
1:15:56   ego-ul meu şi ego-ul tău.
   
1:16:03 Is that a fact? Oare nu asta-i realitatea ?
   
1:16:06   Sau...
   
1:16:07 Or we are the entire humanity noi suntem întreaga omenire...
   
1:16:14 because we go through what fiindcă trecem prin ceea ce
every human being goes through: trece fiecare fiinţă umană:
   
1:16:22 sexual appetites, indulgence, pofte sexuale...
   
1:16:25   răsfăţ,
   
1:16:26   suferinţă...
   
1:16:27 sorrow, great hope, fear, anxiety, mari speranţe,
   
1:16:31   teamă, anxietate...
   
1:16:33 and the immense sense of loneliness un imens sentiment
  al singurătăţii.
   
1:16:38 – that is what each one of us has, Prin toate acestea
that is our life. am trecut fiecare,
   
1:16:41   asta ne e viaţa.
   
1:16:44 So we are the entire humanity, Deci...
we are not individuals.  
   
1:16:45   noi suntem întreaga omenire,
   
1:16:49   nu suntem indivizi.
   
1:16:51 We like to think we are, Ne place să credem că
we are not. suntem, dar nu suntem.
   
1:16:54 You may be clever Poate că eşti isteţ,
at writing a book, fiindcă scrii o carte,
   
1:16:58 but that doesn’t dar asta nu te
make you an individual. transformă într-un individ.
   
1:17:05 You have a gift, Ai un dar...
   
1:17:07 but when you have a gift dar, când ai un dar, de a cânta
to write or sing or dance, sau de a dansa sau orice ar fi,
   
1:17:10 whatever it is,  
   
1:17:11 that gift is translated acel dar este interpretat
as ‘my gift’. ca "darul meu".
   
1:17:19 And when you accept that Şi când acceptaţi asta,
as your gift, ca pe darul vostru,
   
1:17:21   orgoliul,
   
1:17:22 vanity, you know, ştiţi voi,
all the circus round it begins.  
   
1:17:25   tot circul din jurul
  lui începe din nou.
   
1:17:34 So there is a life Deci există o viaţă în care nu
in which there is no centre as me, există vreun centru, ca "eu"...
   
1:17:43 and therefore life is şi, ca atare, viaţa este...
walking hand and hand with death,  
   
1:17:48   o plimbare mână-n mână cu moartea.
   
1:17:53 and therefore out of that Şi, ca atare, prin
sense of ending totally acel sentiment al...
   
1:17:58   finalului deplin...
   
1:18:01 time has come to an end. timpul a ajuns la final.
   
1:18:06 Naturally, Fireşte, fiindcă timpul
because time is movement, înseamnă mişcare,
   
1:18:10 movement means thought, mişcarea înseamnă gândire,
thought is time.  
   
1:18:13   gândirea înseamnă timp.
   
1:18:18   Şi...
   
1:18:20 And when you say, atunci când spui: "Oare eu
‘Do I live in that eternity?’, trăiesc în acea eternitate ?"
   
1:18:25 then you don’t understand. atunci nu înţelegi, nu
  poţi înţelege, nu eşti...
   
1:18:29 You see what we have done? Vedeţi, domnule, ce am făcut ?
   
1:18:32 ‘I want to live in eternity’, "Vreau să trăiesc
  pentru eternitate !"
   
1:18:36 ‘I want to understand "Vreau să înţeleg nemurirea !"
immortality’,  
   
1:18:40 which means Ceea ce înseamnă că
I must be part of that. trebuie să fac parte din ea.
   
1:18:45 But what are you? Dar ce eşti tu ?
   
1:18:49 A name, a form, and all the things Un nume, o formă
that thought has put together.  
   
1:18:51   şi tot ceea ce
  gândirea a inventat.
   
1:19:00 That is what we actually are. Asta suntem, de fapt.
   
1:19:06 And we cling to that. Şi ne cramponăm de asta.
   
1:19:10 And death comes Şi vine moartea,
through disease, accident, old age  
   
1:19:13   prin boală, accident, bătrâneţe
   
1:19:16 – how scared we are. - ce speriaţi suntem.
   
1:19:25 And there is always Şi întotdeauna există
the priest round the corner preotul, după colţ,
   
1:19:30 telling you spunându-ţi că vei merge în rai.
you will go to heaven.  
   
1:19:35 Or if you don’t do Sau, dacă nu faci ce-ţi
what he tells you, spune, mergi în iad.
   
1:19:38 you go to hell.  
   
1:19:43 It is not only the priest Nu stă numai preotul după colţ,
round the corner,  
   
1:19:47 but the guru ci şi guru e după colţ.
round the corner.  
   
1:19:51 They are all the same. Sunt toţi la fel.
   
1:19:55 So can one live a life Deci, oare cineva
  poate duce o viaţă
   
1:19:59 so completely without a centre, atât de lipsită de centru...
   
1:20:08 and therefore no conflict, şi, ca atare, fără conflicte...
   
1:20:12 and then only that state of mind şi, numai atunci...
which is timeless  
   
1:20:18 comes into being. acea stare mentală, care
  este atemporală, ia fiinţă.
   
1:20:31 May I get up? Pot să mă ridic ?