Krishnamurti Subtitles

Saanen - 25 July 1980

Public Question & Answer 30:27 Krishnamurti: Îmi permiteţi să repet ceea ce am
May I repeat again spus deunăzi, despre "întrebare" ?
   
0:29 what we said the other day Cuvântul...
about ‘question’?  
   
0:34 The word derived from Latin provine din limba latină,
which means to seek. în care înseamnă "a căuta".
   
0:43 Not find an answer Nu să descoperi un răspuns,
but to seek,  
   
0:46   ci să cauţi,
   
0:48 to seek the answer să cauţi răspunsul
in the question itself, în întrebarea, însăşi,
   
0:52 not away from it. nu în afara ei.
   
0:56 And in answering Şi, răspunzând la
these questions, aceste întrebări...
   
1:02   noi...
   
1:07 we are seeking or exploring căutăm sau explorăm împreună.
together.  
   
1:15 The speaker may explain, Vorbitorul poate...
   
1:19   explica...
   
1:23 but together we are entering dar, împreună, pătrundem
into these questions. în esenţa acestor întrebări.
   
1:30 Together we are seeking to find out Împreună, căutăm
  să aflăm adevărul,
   
1:35 the truth in the question, în întrebarea în sine,
   
1:39 not away from it. nu în afara ei.
   
1:41 So we are sharing the question Deci împărtăşim întrebarea...
together  
   
1:47 and trying to find şi încercăm să descoperim
a true, correct answer. răspunsul adevărat, corect.
   
2:01 We are a bit – five minutes early, Am ajuns cu cinci minute mai
I hope you don’t mind. devreme, sper că nu vă deranjează.
   
2:14 1st Question: Sunt nemulţumit
I am dissatisfied with everything. în toate privinţele.
   
2:18 I have read and thought Am citit şi m-am
a great deal, gândit foarte mult,
   
2:23 but my discontent with the whole dar nemulţumirea mea, la adresa
universe is still there. întregului Univers încă există.
   
2:31 What you talk about Problemele pe care le
makes me more discontented, abordaţi mă fac şi mai tulburat,
   
2:36 more disturbed, mai nemulţumit,
more troubled.  
   
2:38   mai neliniştit.
   
2:41 I now feel frustrated, Mă simt, acum, frustrat...
antagonistic to you.  
   
2:45   potrivnic faţă de dumneavoastră.
   
2:50 What is wrong Ce anume este greşit
with what you are saying? în ceea ce afirmaţi ?
   
2:54 Or is something wrong with me? Sau poate că este ceva
  în neregulă cu mine ?
   
3:02 May I read it once more? O mai pot citi încă o dată ?
   
3:05 I am dissatisfied Sunt nemulţumit
with everything. în toate privinţele.
   
3:10 I have read and thought Am citit şi m-am
a great deal, gândit foarte mult,
   
3:14 but my discontent dar nemulţumirea mea, la adresa
with the whole universe întregului Univers încă există.
   
3:18 is still there. Problemele pe care le
  abordaţi mă fac şi mai tulburat,
   
3:20 What you talk about mai nemulţumit,
makes me more disturbed,  
   
3:27 more discontented, mai neliniştit.
more troubled.  
   
3:32 I now feel frustrated, Mă simt, acum, frustrat
antagonistic to you.  
   
3:34   şi potrivnic faţă
  de dumneavoastră.
   
3:37 What is wrong Ce anume este greşit
with what you are saying? în ceea ce afirmaţi ?
   
3:41 Or is something wrong with me? Sau poate că este ceva
  în neregulă cu mine ?
   
3:47 Right? Corect ?
   
3:57 I think the more Cred că, pe măsură ce cineva
one observes the world, observă lumea mai profund,
   
4:03 what is happening ceea ce se întâmplă:
   
4:05   suprapopularea...
   
4:06 – overpopulation, pollution, poluarea,
   
4:10 corruption, violence – corupţia,
   
4:11   violenţa...
   
4:13 and observing all that observă toate acestea...
   
4:16 practically in every country practic în fiecare ţară a lumii...
in the world...  
   
4:23 And one is trying to find şi cineva încearcă să găsească o
an answer to all this. explicaţie la toate aceste probleme.
   
4:29 That’s one part of the question. Ăsta este unul dintre
  aspectele întrebării,
   
4:32 And the other is: iar celălalt este...
   
4:36 The questioner says, că persoana afirmă:
‘I am discontented, "Sunt nemulţumit...
   
4:42 not only with what you are saying, nu numai de ceea ce afirmaţi...
   
4:46 but with everything ci de tot ceea ce
around me: există în jurul meu:
   
4:53 with my job, with my wife, de slujba mea,
with my husband,  
   
4:55   de soţia mea, de soţul meu,
   
4:57 with my girlfriend and so on, so on, de prietena mea ş.a.m.d,
or boy, or whatever it is. oh Doamne, tot ce există.
   
5:01 I am discontented’. Sunt nemulţumit."
   
5:08 And that is the common lot Şi este ceva valabil pentru
for most of us. majoritatea dintre noi.
   
5:14 Either it becomes Fie devine o flacără,
a consuming flame, care te mistuie...
   
5:21 or it is dampened down fie una care este stinsă...
   
5:28 by seeking some kind of satisfaction căutând un anume
  gen de satisfacţie...
   
5:35 in various activities of life. în diverse...
   
5:39   activităţi ale vieţii.
   
5:44 And discontent, Şi nemulţumirea...
   
5:48 instead of allowing it în loc să i se permită...
to become a consuming flame,  
   
5:51   să devină o flacără
  care te mistuie...
   
5:55 most of us almost destroy it. majoritatea dintre noi...
   
5:59   aproape că o distrugem.
   
6:03 We are so easily satisfied. Suntem atât de
  uşor de satisfăcut...
   
6:07 We are so gullible. suntem atât de creduli...
   
6:10 We are so ready to accept. suntem atât de...
   
6:13   dispuşi să acceptăm.
   
6:18 And so gradually, Şi, ca atare, nemulţumirea
our discontent withers away, noastră se diminuează, treptat
   
6:25 and we become the normal, şi noi devenim fiinţe
mediocre human beings umane normale, mediocre,
   
6:31 without any vitality, fără vreun pic de vitalitate,
without any energy, fără vreun pic de energie,
   
6:35 without any urge fără nici o dorinţă
to do anything. de a mai face ceva.
   
6:40 But the questioner says, Dar persoana afirmă că a
‘I have been through all that. trecut prin toate acestea.
   
6:47 I have read a great deal. A citit foarte mult,
   
6:49 I’ve thought about life s-a gândit foarte
a great deal, mult, în privinţa vieţii,
   
6:52 probably have been probabil că a fost
all over the world, prin toată lumea
   
6:56 and I have not found şi nu a descoperit o soluţie
an answer to this discontent’. pentru această nemulţumire.
   
7:04   Şi...
   
7:07 And people who are thoughtful, oamenii care sunt cugetători,
   
7:10 aware what is happening sunt conştienţi de ceea ce se
around them and in themselves, întâmplă în jurul lor şi în sinea lor,
   
7:16 aware that politics, conştienţi de
science, religion faptul că politica...
   
7:20   ştiinţa, religia,
   
7:23 has not answered n-au soluţionat nici una dintre
any of our deep, human problems. problemele noastre umane, profunde.
   
7:31   Oamenii au evoluat tehnologic,
   
7:32 They have technologically evolved, s-au dezvoltat ş.a.m.d.
developed, and so on,  
   
7:40   dar, lăuntric...
   
7:41 but inwardly I am discontent. sunt nemulţumiţi.
   
7:47   Şi...
   
7:49 And listening to you as the speaker, ascultându-te pe
  tine, ca vorbitor,
   
7:53 I am more disturbed, sunt şi mai tulburat...
   
7:56 more discontented and mai nemulţumit
antagonistic to what you are.  
   
8:00   şi...
   
8:02   potrivnic faţă de
  ceea ce reprezentaţi.
   
8:09 What is wrong with you Ce anume este în
and what you are saying? neregulă cu dumneavoastră
   
8:12   şi cu ceea ce afirmaţi ?
   
8:14   Sau...
   
8:16 Or there is something poate că este ceva
wrong with me. în neregulă cu mine ?
   
8:24 First of all, În primul rând...
let us be very clear  
   
8:27   haideţi să fim foarte clari,
   
8:29 that when there is discontent, că, atunci când
  există nemulţumire...
   
8:34 is that discontent per se oare este vorba de
  nemulţumire ca atare...
   
8:40 – you understand? – Înţelegeţi ?
per se, in itself, ... ca atare, în sine...
   
8:44 or you are discontented sau eşti nemulţumit
with something? de ceva anume ?
   
8:50 Vous avez compris? Aţi înţeles ?
   
8:54 I may be discontented Poate că sunt nemulţumit
with the world, de lumea întreagă...
   
9:02 with the philosophies, de filozofii, de diversele
  îndrumări ale diverselor religii.
   
9:03 with the various instructions  
of various religions.  
   
9:11 But that discontent Dar acea nemulţumire e
is with something, legată de ceva anume,
   
9:15 towards something direcţionată sau
or in something. provocată de ceva anume.
   
9:20   Nu este vorba de o nemulţumire...
   
9:21 It is not the discontent care nu are...
which has no cause  
   
9:28   nici o cauză...
   
9:32 and therefore can be ended. şi, ca atare, i se
  poate pune capăt.
   
9:37 As we said the other day, Aşa cum am spus deunăzi...
   
9:40 where there is a cause, acolo unde există o
there is an end. cauză, există şi un final.
   
9:49 Has this discontent a cause, Oare această
  nemulţumire are o cauză...
   
9:54 and therefore it can be resolved, şi, ca atare, poate fi eliminată,
ended?  
   
9:57   i se poate pune capăt ?
   
10:03 Or this discontent has no cause? Sau...
   
10:11 Please, go with the speaker, această nemulţumire
  nu are nici o cauză ?
   
10:13 we are sharing Urmăriţi vorbitorul, vă rog,
this question together. analizăm împreună această întrebare.
   
10:20 As we said, one can be discontented Aşa cum am spus, cineva poate fi
with so many things, nemulţumit de atât de multe lucruri,
   
10:26 as human beings are: aşa cum sunt fiinţele umane:
   
10:28 better house, case mai bune, una
better this and better that. sau alta mai bune.
   
10:32 You understand? Înţelegeţi ?
  Din clipa în care există o măsură,
   
10:33 The moment there is a measure, trebuie să existe nemulţumire.
there must be discontent.  
   
10:38 You have understood this? Aţi înţeles asta ?
   
10:40 I wonder. Mă întreb...
I’ll go on, you’ll find.  
   
10:42   Voi continua şi veţi...
   
10:45 I am glad you are antagonistic Mă bucur că sunteţi potrivnic
to what is being said. faţă de ceea ce s-a afirmat.
   
10:52 Instead of accepting and sitting În loc să acceptaţi, să
quietly and saying: yes, but staţi liniştit şi să spuneţi da,
   
10:56 – I am antagonistic to you, sunteţi potrivnic şi nu acceptaţi.
I don’t accept!  
   
11:04 You are causing me "Îmi provocaţi şi
much more disturbance. mai multă tulburare.
   
11:07 I feel frustrated, Mă simt frustrat,
   
11:10 therefore I am ca atare sunt...
   
11:15 urged towards this sense forţat să am
of antagonistic attitude. această senzaţie, a...
   
11:19   unei atitudini potrivnice."
   
11:24 So we must be very clear Deci trebuie să fim foarte clari,
   
11:28 whether this discontent has a cause, dacă...
   
11:30   această...
   
11:32   nemulţumire are o cauză
   
11:35 and if it has a cause, şi, dacă are o cauză,
   
11:38 then that discontent atunci acea nemulţumire este
is seeking contentment, în căutarea unei mulţumiri...
   
11:46 satisfaction, gratification. satisfacţii...
   
11:48   recompense.
   
11:53 So this discontent Deci această nemulţumire
creates the opposite creează opusul ei...
   
12:01 – to be contented, de a fi mulţumit,
to be satisfied, de a fi satisfăcut,
   
12:04 to be completely bourgeois, de a fi...
   
12:07   pe deplin burghez...
   
12:12 like the Communists are. aşa cum sunt comuniştii.
   
12:20   Şi...
   
12:22 And if that is this search, dacă există această
desire... căutare sau dorinţă,
   
12:26 If that is what you want, dacă asta e ceea ce doreşti, atunci
when you are deeply discontented când eşti profund nemulţumit,
   
12:30 to find something să descoperi ceva care să
  te mulţumească pe deplin,
   
12:32 with which you can be să nu te mai
completely contented, deranjeze niciodată...
   
12:37 never to be disturbed, atunci...
   
12:43 then that discontent acea nemulţumire...
will find a way  
   
12:47   va descoperi o cale...
   
12:52 to gather satisfaction, pentru a acumula satisfacţie...
   
12:57 and therefore that discontent şi, ca atare, acea nemulţumire
is withered, gone. este diminuată, dispare.
   
13:05 Perhaps that is what Poate că asta facem,
most of us are doing. majoritatea dintre noi.
   
13:13 Probably all of you, Poate că voi toţi, dacă
if I may point out, pot clarifica asta...
   
13:18 you are discontented. sunteţi nemulţumiţi.
   
13:21 You have been to this, Aţi trecut prin una sau alta, prin acea
to that, to that talk, conversaţie cu acea persoană ş.a.m.d.
   
13:24 to that person şi poate că aţi venit aici
and so on, so on, căutând un fel de satisfacţie,
   
13:26 and you perhaps come here un fel de certitudine...
wanting some kind of satisfaction,  
   
13:33 some kind of certainty, un fel de asigurare...
some kind of assurance,  
   
13:42 some gratifying truth. un fel de adevăr agreabil.
   
13:52   Şi...
   
13:55 And if that is so, dacă acesta este cazul,
   
13:57   atunci...
   
14:00 then you will find satisfaction veţi căpăta
very easily, satisfacţie, foarte uşor,
   
14:04 which most of us do ceea ce majoritatea
  dintre noi o facem...
   
14:08 – in the kitchen, în bucătărie...
   
14:13 in some aspect of religion, în vreun aspect al religiei
   
14:18 or enter politics sau intrând în politică,
   
14:21 – Left, Right, Centre, de stânga, dreapta, centru sau
or Extreme Left, Extreme Right – extrema stângă, extrema dreaptă
   
14:25 and carry on. şi continuăm astfel.
   
14:28 This is what generally happens Asta se întâmplă,
with all of us. de regulă, cu noi toţi.
   
14:36 And so you gradually, inevitably, Şi, ca atare, treptat...
   
14:40 narrow down the mind, îţi restrângi, inevitabil,
  capacitatea mentală...
   
14:45 make the mind small. îţi faci mintea să fie măruntă.
   
14:51 And the capacity of the brain Şi capacitatea creierul
is so immense. este atât de enormă...
   
14:56 You have reduced it dar ai redus-o la o
to mere satisfaction. simplă satisfacţie.
   
15:03 Vous avez compris? Aţi înţeles ?
   
15:08 And if you are not satisfied Şi, dacă nu există nimic
with anything, care să te satisfacă...
   
15:16 if you are discontented dacă eşti nemulţumit
with the whole universe, de întreg Universul,
   
15:21 as the questioner puts, aşa cum se exprimă persoana...
   
15:24 not be dissatisfied nu eşti nesatisfăcut
because you haven’t got a house, fiindcă n-ai căpătat o casă...
   
15:31 or you haven’t got money sau n-ai căpătat bani sau n-ai...
– you know, at that level.  
   
15:33   ştiţi voi, la acel nivel.
   
15:37 So if this discontent Deci, oare această nemulţumire...
has no cause,  
   
15:41   nu are o cauză anume...
   
15:44 and therefore it is şi, drept urmare, este
a discontent in itself. o nemulţumire ca atare...
   
15:51 Not because of something. nu din cauza a ceva anume ?
   
15:56 Is that clear? Este clar ?
   
16:01 Am I making this... Oare reuşim să
  clarificăm asta împreună ?
   
16:03 We are getting together,  
are we making this clear?  
   
16:06 That is, I am discontent; Adică, dacă sunt nemulţumit,
   
16:10 if I am seeking contentment, dacă doresc să devin mulţumit,
   
16:12 that is very simple acest lucru este foarte
and very easy. simplu şi foarte uşor.
   
16:16   Dar...
   
16:18 But if I am totally, completely dacă sunteţi total, pe deplin
dissatisfied with everything: nesatisfăcuţi de tot ceea ce există...
   
16:26 with the government, de guvern,
with the religion,  
   
16:28   de religie,
   
16:29 with science, politics, de ştiinţă, politică, de tot...
everything.  
   
16:37 And such people are rare, şi asemenea oameni sunt rari...
   
16:44 such people have aceşti oameni deţin această
this flame of discontent. văpaie a nemulţumirii.
   
16:53 And perhaps such a person Şi poate că o asemenea
comes here, persoană vine aici...
   
16:59   ascultă,
   
17:00 listens, reads, hears, citeşte, aude...
   
17:04   şi acea nemulţumire
  se amplifică...
   
17:05 and that discontent increases, devine...
   
17:13 it becomes all-consuming. complet mistuitoare.
   
17:22 So what shall we do? Deci ce vom face ?
   
17:27 You understand Înţelegeţi cu claritate
the question clearly? această problemă ?
   
17:32 What shall we do Ce vom face cu o fiinţă umană...
with a human being  
   
17:36 who is totally and completely care este total şi pe
dissatisfied deplin nesatisfăcută
   
17:41 with all the structure de întreaga structură a gândirii ?
of thought?  
   
17:57 As I said, such a person Aşa cum am spus,
is a very rare human being.  
   
17:59   o asemenea persoană este
  o fiinţă umană foarte rară.
   
18:08 Such a person one can meet O asemenea persoană
  cineva poate...
   
18:13   întâlni...
   
18:18 because he is fiindcă se află...
– please, listen carefully – - Vă rog să ascultaţi cu atenţie ! -
   
18:20 he is in an immovable state se află într-o
  stare de neclintire.
   
18:25 – right? Corect ?
   
18:27 He is not seeking, El nu caută, nu doreşte ceva,
he is not wanting,  
   
18:30 he is not pursuing el nu urmăreşte să
something or other. obţină una sau alta,
   
18:33 He is aflame with this thing. el este mistuit de acest lucru.
   
18:40   Şi...
   
18:42 And the speaker is also immovable vorbitorul...
   
18:47   este, de asemenea, neclintit.
   
18:50 – right? Corect ?
   
18:52 You understand what I am saying? Înţelegeţi ce spun ?
   
18:58 What he says is so, Ceea ce spune el
  este aşa cum este...
   
19:05 not because he is dogmatic, nu fiindcă este dogmatic...
   
19:09 superstitious, romantic, superstiţios,
or self-assertive.  
   
19:11   romantic
   
19:12   sau caută să se impună.
   
19:19 He says that if you know, El spune că, dacă ştii...
   
19:25 comprehend your consciousness dacă îţi înţelegi conştiinţa...
with its content,  
   
19:30   cu conţinutul său...
   
19:33 and the freeing of that şi necesitatea eliberării acelei
consciousness from its content, conştiinţe de conţinutul său,
   
19:38 there is a totally atunci există o
different dimension. dimensiune complet diferită.
   
19:45 He has said this El a afirmat asta
for sixty years, vreme de 60 de ani...
   
19:49 not because he has invented it, nu fiindcă...
   
19:54   el a inventat asta...
   
19:57 it is so. ci fiindcă aşa este.
   
20:00 He has discussed El a discutat cu savanţi,
with scientists, philosophers,  
   
20:03   filozofi...
   
20:05 great scholars, and so on. mari cărturari ş.a.m.d.
   
20:10 And they have acknowledged, Şi ei au recunoscut - unii
some of them, that it is so. dintre ei - că aşa este.
   
20:15 Scientists seek that which is beyond Savanţii...
through matter.  
   
20:17   caută ceea ce e mai presus de
  noi, prin intermediul materiei.
   
20:26   Şi vorbitorul spune
  că fiinţele umane,
   
20:27 And the speaker says, cu creierele şi
human beings with their brain inimile şi minţile lor,
   
20:32 and heart and mind are matter sunt de natură materială...
– process.  
   
20:36   procesează material.
   
20:38   Şi...
   
20:40 And instead of looking în loc să analizezi
at matter outside you, materia din exteriorul tău,
   
20:44 enquire into this matter cercetează această materie din care
who you are. eşti făcut, care te reprezintă ca om.
   
20:50   Şi poţi merge chiar
  mult mai departe...
   
20:51 And you can go much further, fiindcă am spus mai
and more, he has said, multe despre asta,
   
20:57 the ending of sorrow, să pui capăt suferinţei, să
the ending of fear, and so on. pui capăt fricii ş.a.m.d.
   
21:02 And there are these two entities: Şi există aceste două entităţi...
one  
   
21:06   una...
   
21:07 – are you following all this? – - Urmăriţi toate astea ? -
   
21:09 one completely discontented, ... una complet nemulţumită...
   
21:13 nothing satisfies him nimic nu-l satisface...
   
21:16 – words, books, ideas, leaders, cuvinte, cărţi, idei, lideri,
   
21:19 politics, scientists politică, savanţi - nimic.
– nothing.  
   
21:23 And so he is Şi, ca atare, se află
in a state of immobility. într-o stare de neclintire.
   
21:29 And the other is Şi cealaltă este la
equally immovable, fel de neclintită,
   
21:32 will not budge, nu se va urni, nu va ceda.
will not yield.  
   
21:38 Are you following all this? Urmăriţi toate acestea ?
   
21:40 What happens? Ce se întâmplă ?
   
21:44 When two human beings Atunci când două fiinţe umane...
   
21:50 – one completely, from his depth una complet...
of mind and heart, dissatisfied,  
   
21:53   nesatisfăcută, în
  adâncul minţii şi inimii sale,
   
22:02 and the other, şi cealaltă...
from the depth of his mind  
   
22:07 and the depth of his heart, din adâncul minţii
and so on, sale şi din adâncul...
   
22:13 says, ‘It is so’. inimii ş.a.m.d. spune:
  "Asta este."
   
22:16 These two entities meet. aceste două entităţi se întâlnesc.
   
22:22 You understand what I am saying? Aţi înţeles ceea ce am spus ?
   
22:25 It is not romantic, Nu este ceva idealist, nu este
it is not something invented, ceva inventat, ceva imaginar,
   
22:28 something out of imagination. ci aşa este.
   
22:32 This is so. Una...
   
22:38 One feels antagonistic se simte potrivnică celeilalte,
to the other,  
   
22:43 which means ceea ce înseamnă
he has already moved. că deja s-a mişcat.
   
22:47 I don’t know if you follow it. Nu ştiu dacă mă urmăriţi.
   
22:51 He has not remained El nu a rămas
completely dissatisfied. complet nesatisfăcut.
   
22:58 The moment he says, Din clipa în care spune: "Sunt
  potrivnic ţie sau vorbelor tale ş.a.m.d."
   
23:00 ‘I am antagonistic to you  
or your talk and all that’,  
   
23:04 he has moved away el s-a depărtat de
from what is burning. ceea ce-l mistuia.
   
23:13 Therefore he has Ca atare, el deja se simte uşurat.
already softened.  
   
23:18 I wonder if you understand this. Mă întreb dacă înţelegeţi asta.
   
23:23 And the other has no antagonism. Iar cealaltă entitate nu
  manifestă antagonism.
   
23:28 He says, ‘It is so’. El spune: "Asta este."
   
23:34 When this person meets Când această persoană o întâlneşte
the other without antagonism, pe cealaltă, fără antagonism,
   
23:40 without wanting something fără a dori să obţină
from the speaker, ceva de la vorbitor...
   
23:47 then he is alike. atunci ea este la fel.
   
23:51 Have you understood this? Aţi înţeles asta ?
   
23:54 I wonder! Nu, văd că nu înţelegeţi asta.
   
24:02 No, I see you don’t understand this. Dacă această...
   
24:10 If this discontent nemulţumire...
   
24:20 develops antagonism, dezvoltă un antagonism,
   
24:24 it is no longer discontent. nu mai este nemulţumire.
   
24:31 Right? Corect ?
   
24:36 And so he is aflame Şi, ca atare, el este mistuit de
with what he calls discontent. ceea ce el numeşte nemulţumire.
   
24:44 It’s a flame. Este mistuit !
   
24:48 And the other too is aflame. Şi celălalt este mistuit.
   
24:53 You understand? Aţi înţeles ?
   
25:00 Then both are the same. Atunci ambii sunt la fel.
   
25:05 Fire is a fire. Focul este foc.
   
25:11 It is not your fire and my fire, Nu este focul tău sau focul meu,
it is fire.  
   
25:14   ci este foc.
   
25:18 When the fire is dampened, Atunci când focul este potolit...
then the two are different.  
   
25:23   atunci cei doi sunt diferiţi.
   
25:27 Vous avez compris? Aţi înţeles ?
   
25:31   Deci...
   
25:34 So if the speaker may ask: dacă vorbitorul vă poate întreba:
   
25:37 are you, as a human being, Oare tu, ca fiinţă umană,
living in this terrible world,  
   
25:50 and if you have followed, trăind în această lume cumplită...
   
25:54 they are saying within 50 years - şi dacă aţi urmărit asta...
   
25:56 the earth will be se spune că peste 50 de ani
almost uninhabitable. Pământul va fi aproape de nelocuit -
   
26:05 What is your condition în ce stare de
of discontent? nemulţumire te afli ?
   
26:12 Is it merely puerile, Oare este numai puerilă,
childish, immature? copilărească, imatură ?
   
26:20   Sau...
   
26:22   eşti o fiinţă umană complet...
   
26:23 Or if you are a human being mistuită de nemulţumire...
totally aflame with discontent,  
   
26:34 never developing fără a dezvolta însă vreo
a reaction against that, reacţie împotriva acestui lucru...
   
26:43 being frustrated, să fii frustrat...
being antagonistic,  
   
26:46   să fii antagonist...
   
26:53 but let that flame dar...
be alive,  
   
26:55   laşi acea flacără să fie...
   
26:59   vie ?
   
27:04 then both are the same. Atunci suntem la fel.
   
27:24 2nd Question: One realises deeply Cineva îşi dă seama, profund,
the importance of awareness  
   
27:31 of one’s inner de importanţa conştientizării
and outer actions, acţiunilor sale lăuntrice sau exterioare,
   
27:35 yet one slips into inattention totuşi cineva...
so easily.  
   
27:38   alunecă într-o stare de
  neatenţie, cu atâta uşurinţă.
   
27:43 Must there be a Krishnamurti Oare trebuie să existe...
   
27:47   un Krishnamurti,
   
27:50 – the books, the cassettes – cărţile, casetele lui, pentru
to keep us alert? a ne menţine atenţia trează ?
   
27:55 Why? De ce ?
   
27:57 Why this gap between understanding De ce există acest decalaj, între
and immediate action? înţelegere şi acţiunea imediată ?
   
28:05 I’ll read it again if I may. O citesc din nou, dacă se poate.
   
28:08 One realises deeply Cineva îşi dă seama, profund,
the importance of awareness  
   
28:14 of one’s inner de importanţa conştientizării
and outer actions, acţiunilor sale lăuntrice sau exterioare,
   
28:18 yet one slips into inattention totuşi cineva alunecă într-o stare
so very easily. de neatenţie, cu atât de mare uşurinţă.
   
28:25 Must there be a K Oare trebuie să existe
  un Krishnamurti...
   
28:28 – the books, the cassettes – cărţile, casetele lui, pentru
to keep us alert? a ne menţine atenţia trează ?
   
28:32 Why? De ce ?
   
28:33 Why this gap between understanding De ce există acest decalaj, între
and immediate action? înţelegere şi acţiunea imediată ?
   
28:39 Right? Corect ?
You have understood the question? Aţi înţeles întrebarea ?
   
28:44 Why is inattention De ce neatenţia
so easy, so common? este atât de uşoară,
   
28:49   atât de comună ?
   
28:53 It is taking place all the time. Are loc tot timpul.
   
28:56   Şi...
   
29:00 And to be aware trebuie să fii conştient...
   
29:03 of what is happening inside the skin de ceea ce se
  întâmplă în pielea ta
   
29:08 and what is happening şi de ceea ce se întâmplă
outside the skin. dincolo de pielea ta.
   
29:11 Sorry to use that word. Mă scuzaţi că
  folosesc acel cuvânt.
   
29:17 And must there be somebody Şi, oare, trebuie să existe cineva
to remind you of it? care să ne reamintească asta ?
   
29:23 Right? Corect ?
   
29:25 That is the question. Asta este întrebarea.
   
29:28 Clothes don’t make a man Nu haina îl face pe om.
   
29:34 – right? Corect ?
   
29:36 By putting on good clothes Nu devii un om
you don’t become a man. îmbrăcându-te în haine bune.
   
29:43 By putting on robes – monks’, Punându-ţi o robă - călugării -
you don’t become a saint.  
   
29:46   nu devii...
   
29:50   un sfânt.
   
29:53 So either Deci fie - haideţi să
– let’s see very carefully – analizăm foarte atent -
   
29:57 either the clothes fie că hainele îţi reamintesc...
remind you  
   
30:03 that you must be că trebuie să fii
constantly aware, conştient, constant...
   
30:08 then you depend şi atunci depinzi de haine...
on the clothes,  
   
30:16 whether the clothes be some kind of dacă hainele sunt de o anumită
– it is unimportant. natură, ceea ce e neimportant,
   
30:23   ori...
   
30:30 Or without this fără acest veşmânt exterior...
outward garment,  
   
30:37 can one be aware oare cineva poate fi conştient...
without slipping into inattention?  
   
30:42   fără a aluneca spre neatenţie ?
   
30:48 And why is there a gap Şi de ce există un decalaj,
between understanding,  
   
30:50   între...
   
30:54 realizing, comprehending, înţelegere,
  realizare, pricepere...
   
30:57 and immediate action? şi acţiunea imediată ?
   
31:01 That is the question Asta e întrebarea, corect ?
– right?  
   
31:12 What is it to be aware? Ce înseamnă să fii conştient ?
   
31:19 Is this awareness – whatever it is, Oare această conştientizare
we will go into it presently – - orice ar fi ea, vom analiza imediat -
   
31:24 is it to be cultivated, trebuie să fie...
   
31:27   cultivată...
   
31:32 developed, through practice, dezvoltată...
   
31:35   prin practică,
   
31:37 say, ‘I must be aware’, spunând: "Trebuie
  să fiu conştient !"
   
31:40 and meditate on that awareness, şi să meditezi la
  acea conştientizare...
   
31:47 and have some kind of thing şi să posezi un gen de lucru care
to remind you of it constantly, să-ţi reamintească de ea, constant...
   
31:55 whether a picture, fie că e o imagine...
   
32:03 a shirt which is o bluză, care e
most uncomfortable, cea mai incomodă...
   
32:09 a robe that irritates you, o robă care te irită...
   
32:14 so that you are constantly reminded: astfel încât să ţi se
to be aware. reamintească, constant,
   
32:18   să fii conştient ?
   
32:24   Deci...
   
32:25 So let’s find out haideţi să clarificăm ce
what it means to be aware. înseamnă să fii conştient.
   
32:35 We can’t know everything that is Nu putem şti tot ceea
happening in the world – right? ce se întâmplă în lume.
   
32:41   Corect ?
   
32:43 What the politicians Ceea ce fac politicienii,
are doing,  
   
32:46 what the Secret Service is doing, ceea ce face serviciul secret,
what the army is doing,  
   
32:50   ceea ce face armata,
   
32:53 what the scientists who are helping ce fac savanţii, care
the army, the government, are doing. ajută guvernul, armata.
   
33:01 We don’t know Nu ştim...
what your neighbour is doing,  
   
33:05   ce face aproapele nostru,
   
33:07 nor what your wife or husband nici ceea ce face, lăuntric,
is doing inwardly. soţia sau soţul nostru.
   
33:16 So we can’t know everything. Deci nu putem şti totul.
   
33:24 But we can know, or become aware Dar putem şti sau
of this movement inwardly. putem deveni conştienţi
   
33:28   de această dinamică lăuntrică.
   
33:33 Now, is that movement different Acum, oare această dinamică
from the outer movement? este diferită de cea exterioară ?
   
33:38 We must be very clear Trebuie să fim foarte
on this point. clari, în acest moment.
   
33:45 Is that which is outside Oare ceea ce se află
  în exteriorul nostru
   
33:48 – the pollution, the corruption, - poluarea, corupţia, şicanele,
the chicanery, înşelătoria, ipocrizia, violenţa -
   
33:52 the deception, the hypocrisy, oare sunt foarte
the violence – diferite de noi înşine,
   
33:57 is that very different from us, de fiecare dintre noi ?
from each one of us?  
   
34:02   Sau...
   
34:03 Or it is a movement out există o dinamică
and a movement in? exterioară şi una interioară ?
   
34:10 Vous avez compris? Aţi înţeles ?
   
34:15 Right? Corect ?
   
34:16 It is a constant movement, Este o mişcare constantă, ca a
like the tide going in and out. mareei care vine şi se retrage.
   
34:23 Can one – please, listen – Oare poate cineva - vă rog ascultaţi -
can one be aware of this movement? să fie conştient de această mişcare ?
   
34:29 Aware being know, recognise, Conştient însemnând să ştie,
see, observe.  
   
34:32   să recunoască, să
  vadă, să observe.
   
34:38 Or in the very process Sau...
of observation,  
   
34:39   în însuşi procesul observării...
   
34:44 of this flow, al acestui flux, al
this unitary movement, acestei mişcări omogene...
   
34:51 take choice in it, se fac alegeri,
make choice in this movement:  
   
34:54   alegi în cadrul acestei mişcări:
   
34:58 I like this, îmi place asta, nu-mi place aia.
I don’t like that.  
   
35:02 I am a subject of Britain? Sunt supus al Marii Britanii
and I like to be British, şi îmi place să fiu britanic...
   
35:09 or a Swiss citizen. sau elveţian.
   
35:11 It gives me a passport, I can travel Mi se dă un paşaport, pot
all over the world etc., etc. călători prin toată lumea etc.
   
35:19 So in this movement, Deci...
   
35:20   în această mişcare...
   
35:24 is the awareness based oare conştientizarea este
on choice, the observation? bazată pe opţiune, pe observaţie ?
   
35:31 You are following all this, sirs? Urmăriţi toate acestea, domnilor ?
   
35:37 Watch it, sir, as you are sitting Urmăreşte domnule,
there, would you if I may suggest, aşa cum stai acolo !
   
35:40   Oare, dacă pot sugera
  asta, ai putea urmări...
   
35:42 would you watch it, aware. conştient ?
   
35:47 And if you are, Şi, dacă eşti conştient, reacţiile
your reactions are so quick, tale sunt atât de rapide,
   
35:54 you say, ‘I better have that, încât spui: "Mai bine
and not that’. aş avea asta şi nu aia."
   
36:00 Right? Corect ?
   
36:02 So can you observe Deci oare poţi observa
this movement, această dinamică,
   
36:06 which is you and the world, ce te implică pe tine şi lumea
   
36:08 and the world is you, - iar lumea înseamnă tu -
this movement,  
   
36:11 can you observe without any choice? această dinamică oare o poţi
  observa fără a face nici o alegere ?
   
36:20 That observation is awareness, Această observare
  înseamnă conştientizare...
   
36:25 which you don’t pe care nu trebuie s-o cultivi,
have to cultivate,  
   
36:28 which you don’t have to have pentru care nu trebuie să ai pe
somebody to remind you of it, cineva care să ţi-o amintească:
   
36:31 books, tapes, cărţi, casete şi toate celelalte.
and all the rest of the business.  
   
36:37 Once you see for yourself Odată ce observi, în sinea
the truth of this, ta, adevărul acestui fapt...
   
36:43 that this movement out there că acea mişcare externă şi această
and the movement in here mişcare lăuntrică sunt, în esenţă...
   
36:48 are essentially similar; similare
   
36:52 they may vary a little bit - poate că diferă
here and there, puţin, ici şi colo,
   
36:55 but it is the same movement dar este aceeaşi mişcare
that has created the world, care a creat lumea,
   
37:00 the society, the army, societatea,
the navy, the scientist,  
   
37:02   armata, marina, omul de ştiinţă...
   
37:07 the politician politicianul -
   
37:09 – that movement is you. atunci acea
  mişcare eşti tu însuţi.
   
37:19 And can you seriously, not deceive Şi oare poţi accepta
yourself – no fun then. asta, cu seriozitate ?
   
37:22   Nu să te păcăleşti pe tine însuţi,
  fiindcă n-are nici un haz atunci.
   
37:27 If you want to deceive yourself, Dacă vrei să te păcăleşti
you are welcome, singur, nu ai decât,
   
37:30 but it doesn’t dar asta nu te conduce nicăieri.
lead anywhere.  
   
37:33 But if you want to go into it Dar, dacă vrei să analizezi
very, very deeply, asta, extrem de profund...
   
37:39 awareness without choice, conştientizarea...
   
37:41   neselectivă,
   
37:42 and the observation of this movement şi observarea acestei mişcări,
without any direction.  
   
37:45   fără nici o orientare anume...
   
37:51 That requires not compulsive, asta necesită...
   
37:56   nu o conştientizare obsedată...
   
38:01 lopsided, dezechilibrată...
   
38:07 neurotic awareness, nevrotică...
   
38:13 saying, ‘I am aware, spunând: "Sunt conştient...
I am fully aware’,  
   
38:18 and you know jolly well he is not, sunt pe deplin conştient !"
   
38:21 because you see it Şi ştii foarte bine
by his actions, by his attitude, că el nu-i aşa,
   
38:24 by his values. fiindcă observi asta din acţiunile sale,
  din atitudinea sa, din valorile sale.
   
38:25 He already lives in the illusion El deja...
that he is aware.  
   
38:28   trăieşte în iluzia
  că este conştient,
   
38:32 One has to be pe când cineva trebuie
extremely watchful. să fie extrem de vigilent.
   
38:38   Şi...
   
38:41 And naturally, fireşte,
   
38:43 that attention, awareness acea...
cannot be constant,  
   
38:44   atenţie, conştientizare,
   
38:47   nu poate fi constantă...
   
38:51 cannot. nu poate !
   
38:53 But to know it is not constant Dar, să ştii că nu
  este constantă...
   
38:58 – you are following this? – - Urmăriţi asta ? -
  să fii conştient că nu este constantă...
   
39:00 to be aware that it’s not constant  
   
39:03 is to be aware of inattention. înseamnă să fii conştient
  de existenţa neatenţiei.
   
39:07 I wonder if you understand, sir. Mă întreb dacă înţelegeţi domnilor.
   
39:13 You understand what… Înţelegeţi ce...
   
39:15 I don’t know what I have said, Nu ştiu ce am spus,
   
39:18 but I will come back to it. dar voi reveni la subiect.
   
39:25 It is... Adică...
   
39:31 To be aware of inattention să fii conştient de neatenţie,
is attention.  
   
39:34   înseamnă atenţie.
   
39:38 Right? Corect ?
   
39:42 And as one cannot reasonably, Şi cineva nu poate
sanely say, afirma rezonabil, raţional:
   
39:46 ‘I am going to be alert "Am de gând să fiu vigilent, din clipa
from the moment I wake up în care mă trezesc şi până adorm."
   
39:50 till the moment I sleep’  
   
39:52 – you can’t. Nu poţi !
   
39:55 Unless you are a neurotic, Doar dacă eşti nevrotic...
   
40:00 unless you practise, practise doar dacă exersezi, exersezi şi spui:
and say, "Da, voi fi conştient, voi fi conştient !"
   
40:02 ‘Yes, I am going to be aware, şi atunci devin numai
I am going to be aware’, cuvinte, lipsite de sens.
   
40:05 then it becomes words, Dar...
it has no meaning.  
   
40:10 But if you see dacă observi că această
  atenţie, conştientizare,
   
40:11 that this attention, awareness nu poate fi
cannot be maintained all the time, menţinută tot timpul...
   
40:19 which is a fact, asta fiind realitatea...
   
40:22   atunci...
   
40:23 then inattention, neatenţia - să nu fii atent -
not being attentive,  
   
40:28 has its value, capătă propria sa valoare,
has its meaning. propria sa semnificaţie.
   
40:33 You understand? Aţi înţeles ?
   
40:35 Because in attention Fiindcă, fiind atent, descoperi...
you discover  
   
40:39 that you are not attentive. că nu eşti atent.
   
40:44 You have got it? Aţi prins ideea ?
Good. Bine.
   
40:47 And the questioner says, Şi persoana spune:
   
40:50 why is there a gap between "De ce există un decalaj între...
understanding and immediate action?  
   
40:54   înţelegere şi acţiunea imediată ?"
   
41:03 What do we mean Ce anume înţelegem
by understanding? prin "înţelegere" ?
   
41:11 I understand Înţeleg faptul că...
that the Communist world,  
   
41:17 Russia, has entered lumea comunistă, Rusia,
Afghanistan. a invadat Afganistanul.
   
41:21 I understand that. Înţeleg asta.
   
41:24 I understand what terrible thing Înţeleg ce lucruri
they have done, îngrozitoare au făcut...
   
41:30 not only Russia, nu numai Rusia, ci toate
but all countries have done this. ţările au făcut asta.
   
41:37 And the present state Şi situaţia actuală din
in Afghanistan is terrible. Afganistan este îngrozitoare.
   
41:41 I understand it. Înţeleg asta.
   
41:43 What has been the cause Care i-a fost cauza,
– the desire to expand,  
   
41:46   dorinţa de a te extinde,
  de a domina ş.a.m.d.
   
41:48 dominate, and so on. Înţeleg asta.
I understand it.  
   
41:52 Somebody explains the nature Cineva explică...
and the structure of the atom,  
   
41:54   natura şi structura atomului...
   
41:59 I listen carefully, ascult cu atenţie...
   
42:01 I say, ‘Yes, I understand şi spun: "Da, am
what you are saying’. înţeles ce spuneţi."
   
42:06   Ascult vreun filozof...
   
42:26 I listen to some philosopher, ascult vreun filozof
and I say,  
   
42:29 ‘Yes, I understand the structure şi spun: "Da, înţeleg structura
of your words and theories’. spuselor şi teoriilor dumneavoastră."
   
42:36 That is, all that is Adică, toate acelea înseamnă
intellectual discernment – right? discernământ intelectual.
   
42:44   Corect ?
   
42:45 And that is Şi aceasta este
the function of the intellect funcţia intelectului:
   
42:50 – to discern, to evaluate, să discearnă,
to analyse.  
   
42:52   să evalueze...
   
42:55   să analizeze.
   
43:00 And at that level you say, Şi, la acel nivel,
‘I understand’. spui: "Am înţeles !"
   
43:07 And the questioner asks: Iar persoana întreabă:
   
43:11 why is there a gap "De ce există un decalaj
between understanding of that kind între acel gen de înţelegere
   
43:16 and immediate action? şi acţiunea imediată ?"
   
43:23   Cuvântul...
   
43:24 The word is not the thing nu este lucrul în sine.
   
43:29 – right? Corect ?
   
43:33 K is not the word, Krishnamurti nu este cuvântul...
or you are not the word.  
   
43:36   sau voi nu sunteţi cuvântul
  care vă denumeşte.
   
43:39 So that is the first thing Deci acesta este primul lucru pe care
one has to deeply understand: cineva trebuie să-l înţeleagă, profund,
   
43:44 never the word niciodată cuvântul
is the thing, nu este lucrul în sine...
   
43:47 never the explanation niciodată explicaţia nu
is the actuality este realitatea în sine.
   
43:54 – right? Corect ?
   
43:55 Now, understanding takes place Acum, înţelegerea se produce
  nu numai la nivel intelectual,
   
43:59 not merely intellectually only, atunci când mintea este...
when the mind is quiet.  
   
44:06   tăcută.
   
44:09 You are telling me something, Îmi spuneţi ceva...
something serious,  
   
44:16 philosophic, ceva serios...
– doesn’t matter whatever it is –  
   
44:18 you are telling me filozofic sau orice ar fi,
something serious. îmi spuneţi ceva serios.
   
44:21 And if my mind is chattering, Şi, dacă mintea mea
wandering away, trăncăneşte, rătăceşte aiurea,
   
44:25 I can’t fully comprehend nu pot înţelege, pe
what you are saying. deplin, ceea ce afirmaţi.
   
44:31 Right? Corect ?
   
44:32 So I must listen to you, Deci trebuie să vă ascult...
   
44:38 not translate nu să traduc ceea ce spuneţi sau
what you are saying, să interpretez ceea ce spuneţi
   
44:41 or interpret what you are saying, sau să ascult parţial,
or listen partially,  
   
44:47 because I am frightened fiindcă sunt înfricoşat de
of what you might say. ceea ce aţi putea afirma.
   
44:51 Then the mind is disturbed, Atunci mintea este tulburată, în
moving, changing, is volatile, mişcare, în schimbare, este volatilă,
   
44:57 whereas if I really want to listen pe când, dacă vreau cu adevărat
to what you are saying, să ascult ceea ce spuneţi,
   
45:02 the mind must be naturally quiet. mintea trebuie să
  fie, desigur, liniştită.
   
45:10 I hope it is now. Sper că este acum.
   
45:16 Then there is a depth Atunci...
of understanding  
   
45:18   are loc o înţelegere profundă...
   
45:23 which is not merely care nu este numai de
intellectual, verbal. natură intelectuală, teoretică.
   
45:28 When there is that Când există acea percepere
profound perception profundă a celor afirmate,
   
45:33 of what has been said, false sau adevărate,
false or true,  
   
45:38 and one can discover atunci cineva poate descoperi...
the truth in the false  
   
45:41   adevărul din fals.
   
45:45 – all right? – În regulă ?
   
45:47   Oh Doamne !
   
45:51   Atunci...
   
45:52 then in that state în acea stare de...
of silent observation,  
   
45:56   observare tăcută,
   
45:59 action is naturally acţiunea este imediată, fireşte,
immediate,  
   
46:04 there is no gap nu există nici un
between the two. decalaj între cele două.
   
46:07 Look, sir, when you are Uite domnule...
standing on a precipice,  
   
46:13 you don’t argue, atunci când stai pe
  marginea unei prăpăstii,
   
46:16 your intellect doesn’t say nu mai dezbaţi problema...
let’s discern,  
   
46:19 let’s think about it, intelectul nu spune "hai să
  discernem, hai să ne gândim la asta",
   
46:20 you jump away from the danger ci te depărtezi
  imediat de pericol.
   
46:27 – right? Corect ?
   
46:27 There is immediate action, Există o acţiune imediată...
   
46:31 which is a form care este o formă
of self-protection, de autoconservare,
   
46:35 which is healthy, ceea ce este sănătos,
natural, normal. natural, normal.
   
46:41 You don’t stand in front of a bus Nu staţi în faţa unui autobuz,
which is running you down,  
   
46:47 or stand looking care urmează să vă doboare
at a dangerous snake or animal.  
   
46:53 It is a natural, sau staţi să vă uitaţi la un
instinctive response şarpe sau un animal periculos.
   
46:57 to save yourself, Este ceva natural, instinctiv,
  impulsul de a te salva singur...
   
47:01 unless you are drugged and say, numai dacă nu eşti drogat şi spui:
‘Well, I am going to stop the tiger’ "Ei bine, am să opresc tigrul ăsta !"
   
47:05 – then, of course, Atunci, desigur...
   
47:07 jump out of the window sar pe fereastră şi demonstrez cât
and show you de tare sunt eu în faţa gravitaţiei ş.a.m.d.
   
47:09 how strong I am against gravity, Dar...
and so on.  
   
47:33   dacă perceperea este deplină...
   
47:34 But if perception is complete - Înţelegeţi ? -
– you understand? –  
   
47:41 which can only take place care se poate întâmpla numai
when the mind is quietly listening, atunci când mintea ascultă în linişte...
   
47:47 not accepting, not denying nu acceptând...
but listening,  
   
47:50   nu negând, ci numai ascultând...
   
47:54 then that perception and action atunci acea percepţie
are the same. şi acţiunea se confundă.
   
48:01 It is not perception Nu există percepţie
and I’ll wait for action. şi aşteptarea acţiunii.
   
48:07 Right? Corect ?
   
48:09 May I move to the next question? Pot trece la
  următoarea întrebare ?
   
48:31 3rd Question: Am înţeles lucrurile
I have understood the things pe care le-am dezbătut,
   
48:33 we have talked over în timpul acestor întruniri,
during these meetings,  
   
48:38 even if only intellectually. chiar dacă numai
  la nivel teoretic.
   
48:43 I feel they are true Simt că sunt adevărate,
in a deep sense. într-un sens profund.
   
48:48 Now, when I go back Acum, când mă voi
to my country, întoarce în ţara mea,
   
48:52 shall I talk about your teachings oare să vorbesc cu prietenii mei
with friends, etc.? despre învăţăturile dumneavoastră etc. ?
   
48:57 Or since I am still Sau, din moment ce sunt o
a fragmented human being, fiinţă umană fragmentată, încă,
   
49:02 will I not produce oare nu voi produce şi mai
more confusion and mischief? multă confuzie şi necazuri ?
   
49:12 It’s really a very good question, Este o întrebare foarte
we will go into it. bună, de fapt, şi o voi analiza.
   
49:16 You understand it? O înţelegeţi ?
   
49:21 I have understood the things Am înţeles lucrurile
  pe care le-am dezbătut,
   
49:23 we have talked over în timpul acestor întruniri,
during these meetings,  
   
49:28 even if only intellectually. chiar dacă numai
  la nivel teoretic.
   
49:31 I feel they are true Simt că sunt adevărate,
in a deeper sense. într-un sens profund.
   
49:38 Now I go back home Acum, când mă voi
to my country, întoarce în ţara mea,
   
49:41 shall I talk about your teachings oare să vorbesc cu prietenii mei despre
with friends, and so on? învăţăturile dumneavoastră ş.a.m.d. ?
   
49:47 Or since I am still fragmented, Sau, din moment ce sunt o
  fiinţă umană fragmentată, încă,
   
49:51 will I not produce oare nu voi produce şi mai
more confusion and mischief? multă confuzie şi necazuri ?
   
50:01 I have understood the things Am înţeles lucrurile
that you have talked about, despre care aţi vorbit,
   
50:06 the things. lucrurile.
   
50:11 You know the word ‘thing’ Ştiţi că acest cuvânt, "lucru",
  provine din latinescul "res",
   
50:14 comes from Latin, res, care înseamnă gând.
which is thought.  
   
50:22 Go into it. Analizaţi asta !
   
50:24 The thing: the statue, Lucrul...
the painting, the books,  
   
50:27   statuia,
   
50:28   pictura,
   
50:30   cărţile...
   
50:34 the edicts, the sanctions edictele, pedepsele
of the church, and so on bisericii ş.a.m.d.
   
50:39 – all of it – are things. absolut toate sunt lucruri.
   
50:45 And thing is the movement Iar lucrul este
of thought rezultatul gândirii...
   
50:54 which created the things: care a creat lucrurile:
the statue, the painting,  
   
50:59 the symbol, the cross statuia, pictura, simbolul,
– you know, a dozen things. crucea - ştiţi voi, zeci de lucruri.
   
51:04 Now, has one understood Acum, oare cineva a înţeles...
not the thing  
   
51:09   nu lucrul...
   
51:12   ci...
   
51:15 but the nature of thought, natura gândirii...
   
51:20   modul cum se produce
   
51:21 how it arises, şi care este activitatea sa ?
and what is its activity?  
   
51:28 If that is fully, Dacă se înţelege asta
deeply comprehended, pe deplin, profund...
   
51:36 then the questioner says: atunci persoana spune:
   
51:39 When I go back to my home, "Când voi reveni acasă, oare să vorbesc
  despre învăţăturile, opera dumneavoastră ?
   
51:41 shall I talk about the teachings,  
your work?  
   
51:46 Since I am still fragmented, Din moment ce sunt
  încă fragmentat,
   
51:48 will I not create more oare nu voi crea mai
mischief and confusion? multe necazuri şi confuzie ?"
   
51:57 You know, this is really Ştiţi, asta este cu adevărat
a very good question. o întrebare foarte bună.
   
52:13 All the religious talk Toate...
   
52:16   predicile religioase...
   
52:22 – the priests, the gurus, - ale preoţilor, guru,
the whole works – întreaga religie -
   
52:27 are promulgated by fragmented sunt rostite de fiinţe
human beings – right? umane fragmentate.
   
52:32   Corect ?
   
52:33 Though they say, Chiar dacă ei spun:
‘We are high up’, "Noi suntem superiori !",
   
52:36 they are still sunt încă fiinţe
fragmented human beings. umane fragmentate.
   
52:41 Right? Corect ?
   
52:42 And we are spreading all that Şi noi răspândim
  toate acele predici.
   
52:46 – I don’t know Nu ştiu dacă vă daţi seama.
if you realise it.  
   
52:51 I may say: Poate că eu afirm că sunt
I am a complete human being. o fiinţă umană completă,
   
52:55 I know heaven, I know illumination, cunosc raiul, cunosc iluminarea,
I know – all the rest of it.  
   
52:58   cunosc toate celelalte.
   
53:01 You understand? Înţelegeţi ?
   
53:04 The moment you have said, Din momentul în care aţi
‘I have attained’, afirmat că "voi aţi atins ceva",
   
53:09 you are a fragmented human being. sunteţi o fiinţă
  umană fragmentată.
   
53:14 Right? Corect ?
   
53:17 The priests have said it, Preoţii au spus asta,
only moderately. numai la modul moderat.
   
53:23 And we are spreading Iar noi răspândim
what they are telling us ceea ce ei ne spun...
   
53:27 because we are fragmented fiindcă suntem fiinţe
human beings like them, umane fragmentate, ca şi ei
   
53:31 therefore we accept şi, ca atare, acceptăm
another fragment. un alt fragment.
   
53:35 I wonder if you see this. Mă întreb dacă observaţi asta.
   
53:42 And the questioner says, asks: Şi persoana spune, întreabă:
   
53:46 I have understood "Am înţeles ceea ce aţi afirmat,
what you have said,  
   
53:49 somewhat, partially, cumva, parţial...
   
53:52 not completely, nu total...
   
53:54 I am not a transformed human being. nu sunt o fiinţă
  umană transformată.
   
53:57 I understand. Înţeleg.
   
54:01 And I want to tell others Şi vreau să le spun
what I have understood, altora ceea ce am înţeles...
   
54:06 what I have understood. ceea ce eu am înţeles.
   
54:12 I don’t say Nu spun că v-am
I have understood the whole works, înţeles întreaga operă,
   
54:16 I have understood a part. am înţeles o parte.
   
54:18 I know it is fragmented, Ştiu că este fragmentară,
I know it is not complete, ştiu că nu este completă,
   
54:22 I am not interpreting nu vă interpretez
the teachings, or the work, învăţăturile sau opera,
   
54:26 I am just informing you ci numai vă informez
what I have understood. despre ceea ce am înţeles.
   
54:30 What is wrong with that? Ce e rău în asta ?"
   
54:35 But if you say, ‘I have grasped Dar, dacă zici:
the whole damn thing,  
   
54:37   "V-am priceput toată
  nenorocita aia de operă...
   
54:44 and I am telling you’, şi acum vă informez."
   
54:47 then he becomes the authority, atunci persoana devine
  autoritatea, interpretul,
   
54:49 the interpreter, preşedintele comitetului...
the chairman of the committee,  
   
54:57 and such a person becomes a danger, şi o asemenea persoană
he corrupts other people. devine un pericol,
   
55:01   corupe alţi oameni.
   
55:08 But if I have seen something Dar, dacă am observat
which is true, ceva ce este adevărat,
   
55:14 – I am not deceived by it – nu sunt păcălit de
true. acest lucru, e adevărat.
   
55:19 I feel in that there is a certain Simt că în asta există o anumită
affection, love, compassion, afecţiune, iubire, compasiune,
   
55:23 I feel that very strongly. simt asta foarte puternic.
   
55:25 Naturally, I can’t help but go out Fireşte că nu mă pot
  abţine să n-o spun,
   
55:28 – I mean, it would be silly adică e stupid să
to say I won’t. spun că nu o voi face.
   
55:31   Dar îmi avertizez prietenii,
   
55:32 But I warn my friends, spunând: "Uite, aveţi grijă...
   
55:36 I say, ‘Look, be careful, nu mă puneţi pe
don’t put me on a pedestal’. vreun piedestal."
   
55:43 You haven’t put me on a pedestal. Voi nu m-aţi pus pe
  mine pe un piedestal.
   
55:46 This pedestal is only Acest piedestal, pe care stau,
for convenience, e numai pentru comoditate...
   
55:52 which doesn’t give the speaker şi nu-i conferă
authority whatsoever. vorbitorului nici o autoritate.
   
56:01 But as the world Dar...
is so corrupt,  
   
56:07 and human beings who are fiindcă lumea e atât de coruptă...
tied to something or other  
   
56:12 – to a belief, to a person, şi fiinţele umane, care sunt
to an idea, legate de ceva anume...
   
56:16 to an illusion, to a dogma – sau altceva: de o credinţă, de o persoană,
  de o idee, de o iluzie, de o dogmă,
   
56:18 they are corrupt. sunt corupte.
   
56:23 And that corruption speaks. Şi acea corupţie glăsuieşte.
   
56:29 And we also are somewhat corrupt, Şi noi înşine suntem corupţi,
so we join the crowd. cumva, aşa că ne alăturăm gloatei.
   
56:41 If you see the beauty Dacă observaţi frumuseţea...
   
56:47 of these hills, acestor dealuri...
   
56:50 the river, the extraordinary râul,
tranquillity of a fresh morning,  
   
56:52   liniştea extraordinară
  a unei noi dimineţi...
   
57:00 the shape of the mountains, forma munţilor,
the valleys, the shadows,  
   
57:02   văile, umbrele...
   
57:06 how extraordinarily cât de extraordinar de bine
everything is in proportion, proporţionate sunt toate,
   
57:10 not made by the painter. nu făcute de pictor...
   
57:14 Seeing that, observând toate acestea,
won’t you write to your friend? nu i-aţi scrie prietenului ?
   
57:18 You say, ‘Come over here, Spuneţi: "Vino aici, priveşte asta !"
look at this’.  
   
57:27 Then you are not concerned Atunci nu mai eşti
about yourself preocupat de tine însuţi,
   
57:31 but about the beauty ci de frumuseţea muntelui.
of the mountain.  
   
57:34 You understand? Înţelegeţi ?
   
57:49 4th Question: What do you mean Ce vreţi să spuneţi când ne
when you ask us to think together? solicitaţi să gândim împreună ?
   
57:55 Do you intend that everybody Oare intenţionaţi ca
who listens to you toţi cei care vă ascultă
   
57:59 should think with you să gândească la fel ca
at the same time? dumneavoastră, în acelaşi timp ?
   
58:03 Don’t you think Oare nu credeţi că asta
this is acting as a guru, înseamnă că acţionaţi ca un guru,
   
58:09 leading people to follow your ideas, impunând oamenilor să vă urmeze
thoughts and conclusions? ideile, gândurile şi concluziile ?
   
58:15 This is rather a bore! Asta e mai degrabă plictisitoare !
   
58:22 What do you mean Ce vreţi să spuneţi când ne
when you ask us to think together? solicitaţi să gândim împreună ?
   
58:27 Do you intend that everybody Oare intenţionaţi ca
who listens to you toţi cei care vă ascultă
   
58:30 should think with you să gândească la fel ca
at the same time? dumneavoastră, în acelaşi timp ?
   
58:36 Don’t you think Oare nu credeţi că asta
this is acting as a guru, înseamnă că acţionaţi ca un guru,
   
58:40 leading people to follow your ideas, impunând oamenilor să vă urmeze
thoughts and conclusions? ideile, gândurile şi concluziile ?
   
58:47 I wish you had never heard Mi-aş fi dorit să nu fi auzit
the word ‘guru’. niciodată cuvântul "guru".
   
58:56 That is a discredited word. Acesta este un cuvânt discreditat.
   
59:02 You don’t know what it means. Nu ştiţi ce înseamnă.
   
59:07 I believe the true meaning is: Cred că adevărata lui semnificaţie
one who dispels ignorance, este "cel care spulberă ignoranţa"...
   
59:15 not adds the guru’s ignorance to you nu să adauge ignoranţa
– you understand? – unui guru la a voastră...
   
59:20   - Înţelegeţi ? -
   
59:24 but one who dispels ignorance, ci este cineva care
  spulberă ignoranţa...
   
59:33 not the ignorance of books, nu ignoranţa...
   
59:38   cărţilor...
   
59:42 but the man who, ci este omul care, fără s-o ştie
unknowing himself, acts. el însuşi, acţionează, de fapt.
   
59:51 That is the meaning Aceea este semnificaţia
of the word ‘guru’. cuvântului "guru".
   
59:54   Şi a căpătat şi alte sensuri,
  pe care nu le vom analiza.
   
59:55 It has got other meanings too, Şi...
which we won’t go into.  
   
1:00:03 And there have always been western întotdeauna au existat guru
gurus from the ancient times. occidentali, din vremuri străvechi.
   
1:00:10 You understand? Înţelegeţi ?
  Preotul...
   
1:00:11 The priest, ca intermediar între tine şi acea
  entitate pe care el o numeşte Dumnezeu
   
1:00:14 acting between you and whatever sau mântuitorul.
he calls God, or the saviour.  
   
1:00:20 This has also existed in India. Asta a existat, de
  asemenea, în India.
   
1:00:28 And the questioner says: Şi persoana spune:
   
1:00:31 when the speaker asks "Când vorbitorul ne
to think together, solicită să gândim împreună,
   
1:00:35 are you not setting up oare nu cumva se instituie,
yourself as a guru? el însuşi, ca un guru ?"
   
1:00:39 So let us examine Deci haideţi să analizăm ce
what it means to think together înseamnă să gândim împreună,
   
1:00:43 when the speaker says atunci când vorbitorul
‘think together’. spune "să gândim împreună".
   
1:00:48 He very carefully explained El a explicat, cu foarte
each time mare grijă, de fiecare dată,
   
1:00:52 that it is not accepting că asta nu înseamnă să accepţi
what the speaker is saying. ceea ce vorbitorul afirmă.
   
1:01:00 It is not agreeing. Nu înseamnă să fii de acord.
   
1:01:06 It is not to accept the ideas, Nu înseamnă să accepţi ideile sau
the conclusions concluziile pe care el le-ar putea trage.
   
1:01:10 which he may have.  
   
1:01:12 The speaker, in fact, Vorbitorul, de fapt, nu
has no conclusions. trage nici o concluzie.
   
1:01:17 But he says think together Dar el spune să gândim împreună,
in the sense:  
   
1:01:20 let’s both of us observe together. în sensul că amândoi
  observăm împreună.
   
1:01:26 Observe, and let’s find out Să observăm
what it means to observe.  
   
1:01:28   şi haideţi să aflăm ce
  înseamnă să observi.
   
1:01:35 That doesn’t give him any authority. Asta nu-i conferă
  lui nici o autoritate.
   
1:01:40 You can make him Îl puteţi transforma
into an authority, voi într-o autoritate,
   
1:01:43 which would be unfortunate, ceea ce ar fi regretabil...
   
1:01:46 but he doesn’t accept any authority, dar el nu acceptă nici o autoritate
or have any authority, sau nu are nici o autoritate
   
1:01:51 or denies any kind sau neagă orice gen de adept,
of following, disciples.  
   
1:01:55   de discipol.
   
1:02:00 If he is accepting conclusions, Dacă el acceptă
ideals, and so on – have you – concluzii, idei ş.a.m.d.
   
1:02:06 and is accepting disciples, dacă are aşa ceva
  şi acceptă discipoli,
   
1:02:09 then he is in a state of corruption, atunci se află într-o
  stare de corupere...
   
1:02:14 whoever it is. oricine ar fi el.
   
1:02:17   Şi...
   
1:02:20 And for the last sixty years, am tot spus asta,
I have been saying this. în ultimii 60 de ani.
   
1:02:27 So please don’t make me into a guru, Deci, vă rog, nu mă
  transformaţi într-un guru...
   
1:02:32 and I won’t accept you şi n-am să vă
as a disciple, accept ca discipoli...
   
1:02:36 because the disciple fiindcă discipolul
destroys the guru, îl distruge pe guru,
   
1:02:40 the guru destroys the pupil. guru distruge elevul.
   
1:02:43 Yes, swallow that pill! Da, înghiţiţi pastila aia !
   
1:02:51 So there is no sense Deci nu există un sentiment
of authority in this. al autorităţii, în asta.
   
1:02:55 And when he says think together, Şi, când el spune
it is very simple: să gândim împreună,
   
1:02:58   este foarte simplu:
   
1:03:01 if I am prejudiced, dacă am prejudecăţi, dacă posed
if I have all kinds of nauseating, tot felul de concluzii greţoase...
   
1:03:08 compulsive, neurotic conclusions, obsesive,
   
1:03:10   nevrotice...
   
1:03:13 and I say let’s think, şi spun: "Haideţi să gândim !"
   
1:03:15 which means I want atunci asta înseamnă că
to force it on you. vreau să vi le impun vouă.
   
1:03:20 But he says constantly: Dar el spune constant, împreună,
together,  
   
1:03:24 which means share together ceea ce înseamnă să
what we are observing: împărtăşim ce observăm,
   
1:03:28 out there and in here. în exterior şi lăuntric.
   
1:03:33 That’s all. Asta-i tot !
   
1:03:38 And this desire, Şi această dorinţă...
   
1:03:45 this longing această năzuinţă...
for somebody to tell us,  
   
1:03:49   ca cineva să ne spună...
   
1:03:53 that is the root of it. asta este esenţa problemei.
   
1:03:56 Somebody to tell us how to live, Cineva care să ne
  spună cum să trăim...
   
1:04:00   cum să iubim...
   
1:04:01 how to love, how to think. cum să gândim.
   
1:04:06 That is, education has been Adică, educaţia a avut ca
how to think: scop modelarea gândirii.
   
1:04:14 You must think this way. Trebuie să gândiţi în acest mod !
   
1:04:19 And most of us, unfortunately, Şi, majoritatea dintre noi,
young and old,  
   
1:04:22   din nefericire şi
  tineri şi bătrâni...
   
1:04:26 long for some shelter, tânjesc după un fel de adăpost...
   
1:04:34 the more romantic, cu cât e mai romantic,
the more pleasurable,  
   
1:04:36   cu cât e mai plăcut,
   
1:04:38 the more satisfying, cu cât e mai satisfăcător,
the better it is. cu atât e mai bine.
   
1:04:43 Apparently, we seem to be Se pare că suntem incapabili...
incapable of standing alone.  
   
1:04:51   să ne descurcăm singuri.
   
1:04:56 You know that word ‘alone’ Ştiţi că acel cuvânt "singur" (alone)
means all one. înseamnă totul în unu (all one).
   
1:05:06 When you are really alone, Când eşti cu
  adevărat singur...
   
1:05:13 not contaminated, necontaminat...
   
1:05:16 not corrupt because you are necorupt, fiindcă eşti
attached to something. ataşat de ceva anume...
   
1:05:22 Then you are alone atunci eşti singur, fiindcă...
because, being free,  
   
1:05:26   fiind liber, eşti o
  entitate umană deplină,
   
1:05:28 you are that whole o lume umană.
human entity, human world,  
   
1:05:35 but we are frightened Dar noi ne temem să fim singuri !
to be alone.  
   
1:05:42 We all want to be Cu toţii dorim să fim
with somebody, cu cineva anume...
   
1:05:49 either with a person, fie cu o persoană, fie
or with an idea, an image. cu o idee, cu o imagine.
   
1:05:57 You know what it means to be alone? Ştiţi ce înseamnă să fii singur ?
   
1:06:00 It is not solitude, Nu este solitudine,
which is necessary,  
   
1:06:02   care este necesară,
   
1:06:05 it has its own beauty, are propria sa frumuseţe...
   
1:06:09 to walk alone in the woods, să mergi singur prin pădure...
   
1:06:15 to walk alone să mergi singur
along the river, de-a lungul râului...
   
1:06:21 not hand in hand nu mână de mână cu altcineva...
with somebody or other,  
   
1:06:26 but to be alone ci să fii singur...
– solitude –  
   
1:06:29   solitudine...
   
1:06:33 which is different ceea ce diferă de singurătate.
from aloneness.  
   
1:06:41 If you are walking by yourself, Dacă te plimbi de unul singur,
   
1:06:44 you are watching the sky, observi cerul, copacii,
the trees, the birds, the flowers păsările, florile
   
1:06:48 and all the beauty şi toată frumuseţea Pământului,
of the earth,  
   
1:06:51 and also perhaps atunci poate că te
you are also watching yourself. observi şi pe tine însuţi.
   
1:06:57 As you casually watch the woods Pe măsură ce observi, ocazional,
and the trees and the flowers, pădurea şi copacii şi florile,
   
1:07:01 you are also casually te observi, ocazional, şi pe tine
watching yourself însuţi, pe măsură ce te plimbi singur.
   
1:07:04 as you are walking along.  
   
1:07:06 Not having a dialogue Nu având un dialog
with yourself, cu tine însuţi...
   
1:07:14 not carrying nu cărându-ţi poverile după tine,
your burdens with you,  
   
1:07:18 you have left those at your home. le-ai lăsat pe alea acasă.
   
1:07:23 So solitude reveals Deci solitudinea...
your loneliness,  
   
1:07:26   îţi dezvăluie izolarea...
   
1:07:31 your vanity, your sense orgoliul tău...
of depression, and so on, so on.  
   
1:07:34   sentimentul tău de
  deprimare ş.a.m.d.
   
1:07:40 And when you have finished Şi când vei fi terminat cu
with solitude, there is the other, solitudinea există altceva...
   
1:07:47 which is not a conclusion, care nu înseamnă o concluzie,
which is not a belief,  
   
1:07:50   care nu este o credinţă,
   
1:07:52 which is not care nu face propagandă,
doing propaganda,  
   
1:07:55 telling you spunându-ţi ce
what it means to look. înseamnă să observi.
   
1:07:58 That is not propaganda, Asta nu este propagandă,
   
1:08:01 that is not pushing you nu te împinge în nici
in any direction. o direcţie anume.
   
1:08:06 Because when you are directed, Fiindcă, atunci
  când eşti direcţionat...
   
1:08:11 when you are guided, când eşti...
   
1:08:14   ghidat...
   
1:08:17 then you become a slave, atunci devii un sclav...
   
1:08:21 and therefore you lose totally şi, ca atare, îţi pierzi complet
freedom from the very beginning. libertatea, încă de la început.
   
1:08:28 Freedom isn’t at the end, Libertatea nu survine
it is at the beginning, la final, ci la început,
   
1:08:32 contrary to what the Communists say. contrar a ceea ce
  afirmă comuniştii...
   
1:08:37 That freedom can only be că libertatea nu poate fi
given to the disciplined, oferită decât celor disciplinaţi...
   
1:08:45 who know how to live, and so on, care ştiu cum să trăiască ş.a.m.d.
   
1:08:46 they are the dictators Ei sunt dictatorii, care
to tell us how to live, ne spun nouă cum să trăim...
   
1:08:53 as the gurus, and so on, do, aşa cum o fac guru ş.a.m.d.
   
1:08:57 so we become their slaves. pentru a deveni sclavii lor.
   
1:09:01 And where there is no freedom, Şi, acolo unde nu există libertate,
there is no love and truth.  
   
1:09:05   nu există iubire şi adevăr.
   
1:09:27 Shall we go on Putem continua cu
with one more question? încă o întrebare ?
   
1:09:31 You aren’t tired? Nu sunteţi obosiţi ?
   
1:09:35 5th Question: Why does sex play De ce sexul joacă un
such an important part rol atât de important,
   
1:09:39 in each one’s life in the world? în viaţa fiecărei
  persoane din lume ?
   
1:09:48 Why does sex play De ce sexul joacă un
such an important part rol atât de important,
   
1:09:52 in each one’s life of every day? în traiul cotidian al
  fiecărei persoane ?
   
1:10:02 Why do you ask me? De ce mă întrebaţi pe mine ?
   
1:10:11 Don’t laugh it off. Nu mai râdeţi !
   
1:10:15 Why does it play such De ce joacă un rol atât de
an important part in your life? important în viaţa voastră ?
   
1:10:30 You know, there is Ştiţi...
a particular philosophy,  
   
1:10:32   există o anumită filozofie,
   
1:10:36 specially in India, mai ales în India...
   
1:10:40 called Tantra, part of Tantra, numită Tantra,
  o parte a Tantrei...
   
1:10:43 which encourages sex. care încurajează sexul.
   
1:10:48 They say: Ei spun că prin intermediul
through sex you reach Nirvana. sexului atingi Nirvana.
   
1:10:55 It is encouraged. Este încurajat.
   
1:10:59   Deci...
   
1:11:02 I won’t go into all nu voi intra în toate
the horrible details of it, detaliile sale oribile,
   
1:11:05 so that you go beyond it, astfel încât să
and you never do. treceţi dincolo de ea,
   
1:11:07   şi n-o faceţi niciodată.
   
1:11:14   Şi sexul...
   
1:11:15 And sex used to be taboo, obişnuia să fie un tabu,
   
1:11:21 keep it quiet, for God’s sake, ţinut sub tăcere: "Pentru numele lui
don’t talk about it. Dumnezeu, nu vorbi despre asta !"
   
1:11:26 But now... Dar acum...
   
1:11:34 I remember hearing îmi amintesc că am auzit
on the television, spunându-se la televiziune:
   
1:11:38 saying, ‘Sex at any time, "Sex în orice
at any place, moment, în orice loc...
   
1:11:43 but be careful what you eat’! dar aveţi grijă ce mâncaţi !"
   
1:12:11 Why has sex become De ce sexul a devenit atât
so important in our life? de important în viaţa noastră ?
   
1:12:20 All the ads, of naked ladies, Toate reclamele cu femei goale,
   
1:12:25 half-dressed ladies, femei pe jumătate îmbrăcate...
and so on, so on.  
   
1:12:28   ş.a.m.d.
   
1:12:29 Why has society, De ce oare societatea...
   
1:12:34 not only at the present period, nu numai în perioada
but also always, actuală, ci dintotdeauna,
   
1:12:39 why has sex been de ce oare sexul a fost
so deeply embedded in man, încorporat atât de profund în om ?
   
1:12:47 apart from producing children Cu excepţia producerii de
– I am not talking of that. copii, nu la asta mă refer.
   
1:12:53 Why? De ce ?
   
1:12:58 Probably it is the greatest pleasure Probabil că este cea mai mare
a human being has. plăcere pe care o are o fiinţă umană.
   
1:13:08 And in demanding Şi, în solicitarea acelei plăceri,
that pleasure,  
   
1:13:09 there are all kinds intervin tot felul de complicaţii.
of complications.  
   
1:13:15 A volumes have been written Şi s-au scris tomuri
about the complications, întregi despre complicaţii,
   
1:13:18 the explanations, explicaţii şi latura
and the psychological, etc, etc. psihologică etc.
   
1:13:27 But they have never gone Dar n-au analizat
into this question, niciodată această problemă
   
1:13:31 I have not been told, - nu mi s-a spus
they may have, că ar fi făcut-o -
   
1:13:34 they have never asked dar nu şi-au pus niciodată
this question, această întrebare:
   
1:13:36 why human beings "De ce, fiinţele umane,
have made this thing  
   
1:13:41 so colossally important au transformat acest lucru în ceva
in their life. colosal de important în viaţa lor ?"
   
1:13:47 Why? De ce ?
   
1:13:49 You could answer it Probabil că aţi putea
probably better than I can. răspunde mai bine decât mine.
   
1:13:58 Let’s go into it, shall we? Haideţi să analizăm
  asta, se poate ?
   
1:14:01 I am not telling you about it, Nu vă învăţ eu despre
you know it better, el, voi ştiţi mai bine,
   
1:14:04 we are investigating, noi doar cercetăm, analizăm,
looking, observing, asking. observăm, întrebăm.
   
1:14:11 As we say, it may be one Aşa cum am spus, e poate una dintre
of the greatest pleasures, cele mai mari plăceri ale noastre
   
1:14:15   şi...
   
1:14:17 and freedom in that pleasure. există libertate în acea plăcere.
   
1:14:23 Right? Corect ?
   
1:14:28 Our life is in a turmoil. Viaţa noastră...
   
1:14:30   este în dezordine.
   
1:14:38 Our life is constant struggle, Viaţa noastră este
  o luptă constantă...
   
1:14:44 nothing original, nu are nimic original în ea...
   
1:14:50 nothing creative – I am using nimic creator.
that word very carefully.  
   
1:14:52   Folosesc acel cuvânt
  cu foarte mare grijă.
   
1:14:56 The painter, the architect, Pictorul, arhitectul...
the wood carver,  
   
1:15:02 he may say: it is creative. ebenistul, ar putea
  afirma că sunt creatori.
   
1:15:07 The woman who bakes bread Femeia care coace
in the kitchen, kneading it, pâine, în bucătărie,
   
1:15:11   frământând-o...
   
1:15:14 they say this is creative also. afirmă că şi ea este creatoare.
   
1:15:19   Şi sexul este de asemenea creator,
   
1:15:20 And sex is also creative, se zice.
they say.  
   
1:15:25 So what is creation, Deci ce este creaţia,
what is it to be creative?  
   
1:15:28   ce înseamnă să fii creator ?
   
1:15:32 You understand? Înţelegeţi ?
   
1:15:34 The painters, the musicians, Pictorii,
Beethoven, Mozart, Bach,  
   
1:15:36   muzicienii,
   
1:15:37   Beethoven,
   
1:15:40   Mozart,
   
1:15:41   Bach...
   
1:15:44 and the Indian singers şi cântăreţii indieni,
with their devotion atât de dedicaţi,
   
1:15:50 – they say that is afirmă că ceea ce fac
the act of creation. ei este un act creator.
   
1:15:54 Is it? Oare este ?
   
1:15:57 We have accepted it Am acceptat asta,
   
1:15:59 – we have accepted Picasso l-am acceptat pe Picasso...
as a great painter, great creator,  
   
1:16:03   ca pe un mare pictor,
   
1:16:05   un mare creator...
   
1:16:08 putting one nose on three faces, punând un singur nas pe
or whatever it is. trei feţe sau oricum ar fi.
   
1:16:13 I am not – please, I am just… Vă rog să înţelegeţi
  că nu neg asta
   
1:16:15 I am not denying it  
or being derogatory,  
   
1:16:19 – anything like that – sau că mă exprim peiorativ, nimic
I am just pointing out. de acest gen, doar că subliniez asta.
   
1:16:22 This is what is called creation. Aşa ceva este denumită creaţie.
   
1:16:25 But if you enquire, doubt, question, Dar ce-ar fi să
is that creativeness? cercetezi, să te îndoieşti,
   
1:16:30   să pui sub semnul întrebării,
  dacă asta este creativitate ?
   
1:16:35 Or creativeness is something Sau creativitatea
totally different. este ceva total diferit.
   
1:16:42 That is, Adică, voi vedeţi
  exprimarea creativităţii.
   
1:16:43 you are seeing the expression Corect ?
of creativeness – right?  
   
1:16:49 In the painting, in a poem, Într-o pictură, într-o poezie,
   
1:16:52 in a prose, in a statue, in music în proză, într-o statuie,
– that is expressed.  
   
1:16:56   în muzică,
   
1:16:57   ea este exprimată.
   
1:17:01 Expressed according Exprimată potrivit
to his talent, to his capacity, talentului fiecăruia,
   
1:17:05   potrivit aptitudinii sale.
   
1:17:07 It may be great capacity Ar putea fi o aptitudine
or a very small capacity. grozavă sau una foarte redusă.
   
1:17:12 It may be modern rock or Bach. Poate fi vorba de rock modern...
   
1:17:16   sau Bach.
   
1:17:18 Sorry to compare the two! Scuzaţi-mă că le
  compar pe cele două !
   
1:17:22 They are really quite incomparable, Sunt cu adevărat de
but doesn’t matter. necomparat, dar nu contează.
   
1:17:27 So we human beings Deci noi, fiinţele umane,
accept that as creative acceptăm asta drept creativitate,
   
1:17:31 because it brings you name, fiindcă ne aduce un
money, position – ah! – nume, bani, rang, ah !
   
1:17:36 you are in the same room Stai în aceeaşi încăpere
as the great artist! cu un mare artist !
   
1:17:44 Right? Corect ?
   
1:17:45 So I am asking, Deci întreb, oare
is that creativity? asta este creativitate ?
   
1:17:50 Can there be creation Oare poate exista creaţie,
   
1:17:53 in the most profound în cel mai profund
sense of that word sens al acelui cuvânt,
   
1:17:56 as long as there is egotism, atât timp cât
  există egocentrism...
   
1:18:07 as long as there is the demand atât timp cât există nevoia
for success and money, de-a avea succes şi bani...
   
1:18:16 and the recognition of that? şi recunoaşterea acestui fapt ?
   
1:18:20 You understand? Înţelegeţi ?
   
1:18:23 Then it is supplying the market. Atunci nu înseamnă decât
  aprovizionarea pieţei.
   
1:18:33 Don’t agree with me, please. Nu fiţi de acord cu mine, vă rog,
I am just pointing it out. doar semnalez, nu afirm că...
   
1:18:35 I am not saying I know creativity  
and you don’t,  
   
1:18:39 I am not saying that. eu cunosc creativitatea şi voi
  nu o cunoaşteţi, nu afirm asta.
   
1:18:41 I say we never question Eu spun că nu contestăm
these things. niciodată aceste lucruri.
   
1:18:48 There is a state Există o stare a creativităţii...
of creativity,  
   
1:18:51 you can doubt it, but it doesn’t vă puteţi îndoi, dar nu înseamnă nimic
mean a thing if you doubt it, dacă o faceţi, nu contează pentru mine.
   
1:18:55 it doesn’t matter to me.  
   
1:18:56 I say there is a state Eu afirm că există o stare
where there is creation, în care există creaţie...
   
1:19:05 where there is no în care nu există nici
shadow of selfishness. o umbră de egoism.
   
1:19:12 That is real creation, Aceea este adevărata creaţie,
which does not need expression,  
   
1:19:15   care nu necesită exprimare...
   
1:19:19 It doesn’t need fulfilment, nu necesită împlinire,
which is myself fulfilling,  
   
1:19:24 or that fulfilling care înseamnă să mă împlinesc eu
  însumi sau acel gen de împlinire,
   
1:19:26 – it is creation. este creaţie.
   
1:19:30 You know? I don’t want Ştiţi, nu vreau să intru
to go into all this. în toate aceste amănunte.
   
1:19:33 The origin of the world Originea...
for the Christians is:  
   
1:19:35   lumii...
   
1:19:39   pentru creştini este Dumnezeu.
   
1:19:41 God – you know, Cunoaşteţi teoria
all the Christian – Genesis: creştină a Genezei...
   
1:19:48 suddenly came into being. când totul a luat fiinţă, subit.
   
1:19:50 The other is evolution. Cealaltă este evoluţia.
   
1:20:00 And perhaps sex is felt Şi...
to be creative, apart from children.  
   
1:20:02   poate că sexul este
  perceput ca fiind creator,
   
1:20:06   mai puţin partea cu copiii.
   
1:20:09 And also, has it become important Şi, de asemenea, a
  devenit important,
   
1:20:15 because everything around us fiindcă tot ce există în jurul
is circumscribed. nostru îi este circumscris.
   
1:20:23 You are following all this? Urmăriţi toate acestea ?
   
1:20:27 Everything around us Totul în jurul nostru:
   
1:20:29 – the job, the office, slujba...
going there every day for 50 years,  
   
1:20:32   biroul...
   
1:20:34   la care mergem zilnic,
  timp de 50 de ani...
   
1:20:42 going to the church mergem la biserică
for fifty years, timp de 50 de ani...
   
1:20:48 following some philosopher, urmând spusele vreunui
some guru – you follow? filozof, ale vreunui guru...
   
1:20:52   - Înţelegeţi ? -
   
1:20:54 All that has deprived us of freedom. toate acelea...
   
1:20:57   ne-au privat de libertate.
   
1:21:08 And we are not free Şi noi nu suntem liberi de
from our own knowledge. propria noastră cunoaştere.
   
1:21:13 It is always with us – the past. Este întotdeauna cu noi,
   
1:21:16   trecutul.
   
1:21:19 You are following all this? Urmăriţi toate acestea ?
   
1:21:22   Şi, ca atare, în sex...
   
1:21:23 And so sex – perhaps poate că există libertate.
there is freedom there.  
   
1:21:30 But also there, too, Dar şi aceea îi este circumscrisă.
it is circumscribed.  
   
1:21:38 You are following all this? Urmăriţi toate acestea ?
   
1:21:42 No? Nu ?
   
1:21:45 So, we are deprived of freedom Deci...
outwardly and inwardly  
   
1:21:47   suntem privaţi de libertate,
   
1:21:50   extern
   
1:21:51   şi lăuntric...
   
1:21:56 – for generations upon generations generaţie după generaţie
we have been told what to do. ni s-a spus ce să facem.
   
1:22:04 And the reaction to that: Şi reacţia la asta este:
I’ll do what I want.  
   
1:22:06   "Fac ce vreau !"
   
1:22:10 Which is also limited, Care este, de
based on your pleasure, asemenea, ceva limitat,
   
1:22:14   bazat pe plăcerea voastră, pe dorinţele
  voastre, pe aptitudinile voastre ş.a.m.d.
   
1:22:15 on your desire, on your capacity, Deci...
and so on, so on.  
   
1:22:22 So where there is când nu există libertate,
no freedom all round, în toate privinţele,
   
1:22:26 both outwardly and inwardly, atât extern, cât şi lăuntric
and specially inwardly,  
   
1:22:28   şi mai ales lăuntric...
   
1:22:31 then we have only one source, atunci ne mai rămâne
which is called sex. o singură sursă...
   
1:22:36   care este numită sex.
   
1:22:38 Is that right? Este corect ?
   
1:22:44 Why do we give it importance? De ce îi acordăm importanţă ?
   
1:22:50 Do you give importance Oare acordaţi importanţă, în
– equal importance – egală măsură, eliberării de teamă ?
   
1:22:54 to being free from fear? Nu.
   
1:22:56 No. Energie egală,
  vitalitate, gândire...
   
1:23:00 Equal energy, vitality, thought pentru a pune capăt suferinţei ?
to ending sorrow?  
   
1:23:09 No. Nu.
   
1:23:12 Why don’t you? De ce n-o faceţi ?
   
1:23:14 Why only this? De ce numai asta ?
   
1:23:19 Because that is Fiindcă este cel mai uşor
the easiest thing to have. lucru pe care-l poţi avea.
   
1:23:24 The other demands Celelalte necesită
all your energy, întreaga voastră energie...
   
1:23:32 which can only come care poate exista numai
when you are free. atunci când sunteţi liberi.
   
1:23:41 So naturally, human beings Deci, fireşte, fiinţele
throughout the world umane din lumea întreagă...
   
1:23:46 have given this thing i-au acordat acestui lucru o importanţă
such tremendous importance in life. atât de extraordinară în viaţă.
   
1:23:53 And when you give something, Şi când acorzi unui lucru, ce face parte
which is a part of life, din viaţă, o importanţă extraordinară,
   
1:23:57 tremendous importance, atunci te...
   
1:23:59 then you are destroying yourself. distrugi singur.
   
1:24:06 Life is whole, not just one part Viaţa reprezintă întregul,
  nu numai o parte a ei.
   
1:24:12 – right? Corect ?
   
1:24:15 If you give importance Dacă acorzi importanţă
to everything, tuturor lucrurilor,
   
1:24:20 then this becomes rather, atunci acesta devine mai mult
more or less unimportant. sau mai puţin semnificativ.
   
1:24:32 And the monks and all those people Şi călugării şi toţi acei oameni
have denied all this au negat toate aceste lucruri
   
1:24:38 and turned their energy, şi şi-au îndreptat energia, sau măcar
  asta au crezut, către Dumnezeu.
   
1:24:39 at least they think they have Dar lucrul ăsta fierbe în ei,
turned their energy, to God.  
   
1:24:45 But the thing is boiling in them, fiindcă nu poţi suprima natura.
you can’t suppress nature.  
   
1:24:53 But when you give Dar, când acorzi numai acelui
that thing only all importance, lucru toată importanţa posibilă,
   
1:24:58 then you are corrupt! atunci eşti corupt.
You understand?  
   
1:25:18 May I get up? Înţelegeţi ?