Krishnamurti Subtitles

Saanen - 26 July 1980

Public Question & Answer 40:31 Krishnamurti: I hope none of you Sper că nu va leşina nici unul
will faint by this heat. dintre voi, din cauza acestei călduri.
   
0:45 As we said, and I hope you don’t Aşa cum am spus,
mind my reminding you again,  
   
0:47   şi sper că nu vă va
  deranja să vă reamintesc,
   
0:51 that these questions aceste întrebări...
are put  
   
0:57   sunt puse...
   
1:00 so that we share the answer astfel încât să le putem
together. împărtăşi răspunsurile.
   
1:08 It is not a Delphic Oracle Nu oracolul de la Delphi
that is speaking, este cel care vorbeşte,
   
1:13 but together we are going ci, împreună...
to explore into these questions.  
   
1:16   vom explora aceste întrebări.
   
1:21 And as we pointed out, Şi, aşa cum am specificat...
   
1:24 the answers are răspunsurile se află
in the questions themselves. în întrebările în sine.
   
1:39 1st Question: Păreţi a obiecta chiar şi la faptul
You seem to object că noi stăm liniştiţi, în fiecare zi,
   
1:42 even to our sitting quietly  
every day  
   
1:45 to observe the movement of thought. pentru a observa
  dinamica gândirii.
   
1:53 Is this, by your definition, Oare asta este, în definiţia
  dumneavoastră, o practică, o metodă
   
1:55 a practice, a method, şi, ca atare, e
and therefore without value? lipsită de valoare ?
   
2:03 You seem to object even Păreţi a obiecta chiar şi la faptul
to our sitting quietly every day că noi stăm liniştiţi, în fiecare zi,
   
2:10 to observe the movement of thought. pentru a observa
  dinamica gândirii.
   
2:13 Is this, by your definition, Oare asta este, în
  definiţia dumneavoastră...
   
2:17 a practice, a method, o practică, o metodă
and therefore without value?  
   
2:18   şi, ca atare, e
  lipsită de valoare ?
   
2:29 I would like it to rain. Mi-ar plăcea să plouă.
   
2:45 This is a question. Aceasta este o întrebare.
   
2:48 We mean by ‘question’, Prin "întrebare" noi înţelegem...
   
2:51 the root meaning of that word semnificaţia de bază a
is to seek, acelui cuvânt este "a căuta",
   
2:54 derived from Latin, Greek care e derivat din latină, greacă
and also from Sanskrit. şi, de asemenea, din sanscrită.
   
3:03 To seek. A căuta.
   
3:06 Now, the questioner asks: Acum persoana întreabă:
   
3:08 what is wrong Ce este greşit să stăm
  liniştiţi, în fiecare dimineaţă,
   
3:11 with sitting quietly every morning timp de 20 de minute,
for 20 minutes,  
   
3:16 afternoon – another 20 minutes, după-amiaza alte 20 de minute
   
3:18 and perhaps another 20 minutes şi poate alte 20 de minute
in the evening or longer. seara, sau mai multe ?
   
3:23 What is wrong with it? Ce e greşit în asta ?
   
3:28 I do not know Nu ştiu dacă aţi auzit de
if you have heard acea meditaţie ridicolă,
   
3:31 of that ridiculous meditation care este practicată
  de cei ce aparţin...
   
3:34 that is practised M.T. ?
by those who – T.M.  
   
3:40 Have you heard of all that, Aţi auzit despre acea
Transcendental Meditation? Meditaţie Transcendentală ?
   
3:46 The word ‘transcendental’ is Cuvântul "transcendental" e un
a good word but it has been ruined. cuvânt bun, dar a fost depreciat.
   
3:53 They have learnt that Ei au învăţat că, stând
by sitting quietly liniştit, te poţi relaxa...
   
3:58 you can relax,  
   
4:02 you can observe, if you wish, îţi poţi observa, dacă
your thinking, doreşti, propria gândire,
   
4:08 your reactions, reacţiile tale, răspunsurile
your responses, tale şi introspecţiile tale ş.a.m.d.
   
4:11 and your reflexes, Acum, în spatele
and so on, so on. tuturor acestor...
   
4:15 Now, behind all this aşa-zise meditaţii...
so-called meditation,  
   
4:23 what is the motive? care este motivaţia ?
   
4:26 Do you understand my question? Îmi înţelegeţi întrebarea ?
   
4:28 What is the motive Care este motivaţia tuturor
of all those people who sit quietly? acelor oameni care stau liniştiţi
   
4:33 I don’t know why they sit quietly. - nu ştiu de ce stau liniştiţi -
   
4:36 Sitting quietly by themselves, care stau liniştiţi,
or together, or in a group,  
   
4:38   singuri sau într-un grup,
   
4:42 what is the motive care este motivaţia din spatele...
behind the desire to sit quietly,  
   
4:47   dorinţei de a sta liniştit,
   
4:50 for half an hour every day, o jumătate de oră pe zi ş.a.m.d. ?
and so on, so on?  
   
4:53 What is the motive? Care este motivul ?
   
5:00 Isn’t that important Oare nu este
to enquire important să te întrebi...
   
5:03 before you sit quietly înainte de a sta liniştit,
for twenty minutes a day, timp de 20 de minute pe zi
   
5:07 or half an hour a day, sau jumătate de oră
or whatever you do? pe zi sau oricât ai sta ?
   
5:11 Isn’t it important to find out Nu este important să afli
why you want to do this? de ce vrei să faci asta ?
   
5:19 Is it because somebody has told you Oare este din cauză
  că cineva ţi-a spus...
   
5:22 that, if you sit quietly,  
   
5:25 you will have că, dacă stai liniştit, vei
parapsychological experiences, avea experienţe parapsihologice,
   
5:30 that you will attain că vei obţine un
some kind of illusory fel de iluzorie...
   
5:35 – oh, I mustn’t use - nu trebuie să folosesc
the word ‘illusory’ – cuvântul "iluzoriu" -
   
5:38 some kind of peace, un fel de pace,
some kind of understanding,  
   
5:41   un fel de cunoaştere,
  un fel de iluminare,
   
5:43 some kind of enlightenment, un fel de putere ?
some kind of power.  
   
5:48 And we, rather gullible, Iar noi, mai degrabă naivi...
   
5:51 pay thousands of dollars plătim...
or francs, or pounds,  
   
5:54   mii de dolari sau
  franci sau lire sterline,
   
5:59 to receive instructions pentru a primi instrucţiuni...
and a mantra  
   
6:06 so that we can repeat those. şi o mantra,
   
6:12 I know some people pe care să le putem repeta.
   
6:12 who have spent thousands Cunosc câţiva oameni care
and thousands of dollars au cheltuit mii şi mii de dolari...
   
6:18 to pay the man who will give you pentru a-l plăti pe omul care
something in return, le-ar fi dat ceva în schimb,
   
6:24 specially a Sanskrit word, mai ales un cuvânt sanscrit...
   
6:28 that is much more romantic e mult mai romantic
than saying Coca-Cola, decât să spui Coca-Cola...
   
6:35   şi...
   
6:39 and you repeat it. îl repetaţi.
   
6:42 You have paid something, Aţi plătit ceva
   
6:44 and you have received şi aţi primit ceva în schimb...
something in return,  
   
6:48 and what is the motive behind it? şi care este motivaţia din
  spatele acestei acţiuni ?
   
6:52 If you go into it, ask yourself Dacă analizaţi asta,
why you are doing this.  
   
6:54   întrebaţi-vă de ce faceţi asta.
   
7:04 Is it for a reward, Oare este pentru o recompensă...
   
7:10 not financial reward, nu o recompensă financiară,
but a psychological reward?  
   
7:12   ci o recompensă psihologică ?
   
7:17 Is it that by sitting quietly Oare...
   
7:19   stând liniştiţi...
   
7:24 you attain some kind atingeţi vreo stare
of super-consciousness? de super conştiinţă ?
   
7:31 Or is it that you want Sau poate că voi doriţi...
   
7:35 that which has been promised ceea ce v-a promis
by your instructor? instructorul vostru ?
   
7:43 So isn’t it important, Deci, oare nu este important,
   
7:46 before we plunge into înainte de a vă afunda
all this kind of business, în astfel de activităţi,
   
7:51 to find out why, what is your să aflaţi care vă este motivul,
motive, what is it you want?  
   
7:55   ce anume doriţi ?
   
8:00 Isn’t it important? Nu este important ?
   
8:05 But, you see, Dar, vedeţi, noi nu facem asta.
we don’t do that.  
   
8:08 We are so eager and gullible Suntem atât de
  nerăbdători şi naivi...
   
8:12   încât...
   
8:14 that somebody promises you cineva ne promite ceva
something, and you want it.  
   
8:17   şi noi ne dorim acel lucru.
   
8:21 Now, if you examine the motive, Acum, dacă analizaţi motivul...
   
8:26 it is a desire este dorinţa de a
to achieve something, obţine ceva anume...
   
8:34 like a businessman aşa cum, pentru un afacerist,
   
8:37 – his desire is dorinţa sa este de a
to earn a lot of money. câştiga o mulţime de bani.
   
8:41 That is his urge. Ăsta este stimulentul său.
   
8:44 Here the psychological urge is Aici...
   
8:46   năzuinţa psihologică este
  de a avea ceva anume,
   
8:48 to have something un lucru pe care
that you think the other man credeţi că celălalt om,
   
8:54 – a guru or an instructor – un guru sau un instructor,
you know, all the rest of it, ştiţi voi întreaga problemă,
   
8:59 promises. vi-l promite.
   
9:02 You don’t question Nu puneţi sub semnul
what he promises, întrebării ceea ce vă promite,
   
9:06 you don’t doubt nu vă îndoiţi de ceea ce promite,
what he promises,  
   
9:09 you don’t say, nu spuneţi: "Dar tu o faci ?"
‘Do you do it?’  
   
9:15 ‘Do you levitate?’ "Tu chiar levitezi ?"
   
9:20 You know about that, Înţelegeţi la ce anume
do you? mă refer, nu-i aşa ?
   
9:26 But they say, ‘No, I am too old Dar ei spun: "Nu, sunt prea bătrân
for that kind of stuff, pentru aşa ceva, eu am făcut-o !"
   
9:29 I have done it’ ştiţi voi, evită subiectul.
– you know, pass it off.  
   
9:33 But if you question the man Dar, dacă întrebaţi...
who is offering you something  
   
9:38   omul care vă oferă ceva:
   
9:40 – is it worthwhile, is it true, "Oare merită...
   
9:44   oare este adevărat...
   
9:47 who are you cine eşti tu să-mi
to tell me what to do? spui ce să fac ?"
   
9:55 Then you will find atunci veţi descoperi
that sitting quietly că a sta liniştit,
   
9:59 without understanding your motive fără a-ţi înţelege propriul motiv,
   
10:02 leads to all kinds of illusory, conduce la tot felul de
psychological troubles. iluzii, la necazuri psihologice.
   
10:11 And the speaker has met Şi vorbitorul a întâlnit zeci şi
  zeci şi zeci de astfel de oameni...
   
10:13 – oh, dozens and dozens  
and dozens of such people,  
   
10:17 and they have mentally şi ei au devenit, treptat,
become gradually unbalanced, dezechilibraţi mental...
   
10:24 slightly neurotic, oarecum nevrotici...
   
10:28 and something psychologically şi ceva, psihologic
goes wrong. vorbind, a luat-o razna.
   
10:36 Don’t accept my word Să nu mă credeţi pe
for all this. cuvânt în privinţa asta.
   
10:39 You can see it in your own faces O puteţi observa pe propriile
if you are doing it. voastre feţe, dacă faceţi asta.
   
10:47 So, if that is the intention Deci, dacă aceea este...
of sitting quietly,  
   
10:51   intenţia, de a sta liniştit...
   
10:56 then it isn’t worth it. atunci nu merită.
   
11:02 Naturally. Fireşte.
   
11:05   Dar...
   
11:08 But sitting quietly, să stai liniştit
or standing or walking,  
   
11:11   sau să stai în picioare
  sau să te plimbi...
   
11:16 without any motive fără nici un motiv...
   
11:22 – the word ‘motive’ - cuvântul "motiv"
means movement, înseamnă mişcare...
   
11:28   puterea de a te mişca -
   
11:29 the power to move, şi...
   
11:34 and when you are walking quietly atunci când te plimbi în linişte,
by yourself or with somebody, singur sau cu altcineva...
   
11:40 you can watch the trees, poţi privi copacii şi păsările şi râurile
the birds and the rivers, şi munţii şi soarele pe frunze ş.a.m.d.
   
11:43 and the mountains and  
the sunshine on the leaves,  
   
11:46 and so on, so on,  
   
11:47 and in the very watching şi, exact prin acea observare,
of all that, te observi şi pe tine însuţi...
   
11:49 you are also watching yourself, nu străduindu-te,
   
11:54 not striving, making tremendous făcând eforturi extraordinare
efforts to achieve something. de a obţine ceva anume.
   
12:02 I know, those of you Ştiu că aceia dintre voi care
who are committed to all this, sunt dedicaţi acestui lucru,
   
12:07 to the other kind of meditation, celuilalt mod de a medita,
   
12:09 find it awfully hard veţi descoperi că e groaznic
to throw it off de greu să-l abandonaţi,
   
12:14 because your mind is fiindcă mintea vă
already conditioned: este deja condiţionată,
   
12:17 you have practised this thing practicaţi acest
for several years, lucru de câţiva ani
   
12:21 and you are stuck. şi sunteţi blocaţi.
   
12:25 And somebody Şi cineva vine şi spune:
comes along and says, "Ce aiureală mai e şi asta ?"
   
12:27 ‘What nonsense all this is’, şi, poate că...
   
12:30 and perhaps at a rare moment în rare ocazii devii raţional...
you become rational  
   
12:38 and say, şi spui: "Da, poate că e greşit !"
‘Yes, perhaps this is wrong’.  
   
12:41 Then begins the trouble. Atunci începe necazul...
   
12:45 The conflict between what you have conflictul dintre ceea ce ai
found for yourself to be wrong descoperit, tu însuţi, că e greşit
   
12:52 and what you have been practising şi ceea ce ai practicat, în
for the last five, ten, three years. ultimii cinci, zece, trei ani.
   
13:01 And the struggle Şi lupta asta este
is called progress, numită progres,
   
13:05 spiritual progress. progres spiritual.
   
13:08 You understand all this? Înţelegeţi toate acestea ?
   
13:17 So. Deci...
   
13:21 If you have observed, dacă aţi observat, cumva,
the mind is always chattering mintea flecăreşte mereu...
   
13:30 – right? – - Corect ? -
   
13:32 always pursuing urmăreşte continuu
one thought or another, un gând sau altul...
   
13:38 one set of sensory responses trece de la un anumit set
  de răspunsuri senzoriale...
   
13:42 to another set la un alt set de
of series of responses. răspunsuri senzoriale.
   
13:46 So the mind, the brain Deci mintea, creierul,
is always chattering, flecăreşte întotdeauna,
   
13:52 consciously or unconsciously. conştient sau inconştient.
   
13:58 Right? Corect ?
   
13:59 This is so Aşa este, dacă îţi
  observi propria minte,
   
14:00 – if you observe your own mind, asta se întâmplă.
   
14:02 this is what is happening. Deci...
   
14:10 So you want to stop vrei să opreşti acea flecăreală...
that chattering,  
   
14:16 then you try apoi încerci să
to learn concentration, înveţi concentrarea,
   
14:20 forcing the mind forţând mintea să
to stop chattering, înceteze flecăreala
   
14:25 and so the conflict begins again. şi, ca atare, conflictul
  începe din nou.
   
14:30 Right? Corect ?
   
14:32 This is what we are all doing: Asta e ceea ce facem cu toţii:
   
14:37 chattering, chattering, flecărim, flecărim, vorbind
talking endlessly about nothing. la nesfârşit despre nimicuri.
   
14:47 Now, if you want Acum, dacă vrei să
to observe something observi ceva anume...
   
14:52   un copac,
   
14:53 – a tree, a flower, o floare...
the lines of the mountains –  
   
14:56   crestele munţilor...
   
15:01 you have to look, trebuie să observi,
you have to be quiet. trebuie să fii liniştit.
   
15:07 But, you see, we are not Dar, vedeţi, pe noi nu
interested in the mountains, ne interesează munţii...
   
15:13 or the beauty of the hills, sau frumuseţea dealurilor
and the valleys, and the waters, şi a văilor şi a apelor,
   
15:17 we want to get somewhere, noi vrem să ajungem undeva,
achieve something,  
   
15:20   să obţinem ceva anume,
   
15:23 spiritually essentially, spiritual, în esenţă,
when we are young,  
   
15:25   când suntem tineri,
   
15:27 because we are dissatisfied fiindcă suntem nemulţumiţi
with the society as it is, de societate, în realitate,
   
15:32 with all the corruption cu toată corupţia
that goes on, ei permanentă,
   
15:35 but we don’t mind dar nu ne deranjează
being corrupted spiritually. să fim corupţi spiritual.
   
15:41 Right? Corect ?
   
15:52 So is it not possible to be quiet, Deci, oare nu este
naturally? posibil să fii liniştit ?
   
15:57   Fireşte că da.
   
16:03 To look at a person, Să priveşti o persoană
or to listen to a song,  
   
16:06   sau să asculţi o melodie
   
16:09 or to listen to what somebody sau să asculţi ceea
is saying, quietly, ce spune cineva,
   
16:12   în linişte,
   
16:14 without resistance, fără să te opui, fără să
without saying ‘I must change, spui: "Trebuie să schimb,
   
16:17 I must do this, I must not do that’, trebuie să fac asta
  şi să nu fac aia !"
   
16:19 just to be quiet. ci numai să fii liniştit.
   
16:23 And apparently, Şi se pare că acest
that is most difficult. lucru este cel mai dificil.
   
16:30 So we practise systems Deci practicăm
to be quiet. sisteme de a sta liniştiţi.
   
16:36 Do you see the fallacy of it? Observaţi cât de absurd este ?
   
16:39 To practise a method, Să practici o metodă, un sistem,
a system,  
   
16:41 a regular everyday routine, o rutină regulată, cotidiană,
   
16:47 then you think the mind crezând că, ulterior, mintea
will at last be quiet, se va linişti, în sfârşit.
   
16:51 but it will never be quiet, Dar ea nu va fi
  liniştită niciodată...
   
16:56 it will be mechanical, va fi mecanică...
it will become set in a pattern,  
   
17:01   va deveni blocată
  într-un anumit tipar,
   
17:05 it will become dull, va deveni mărginită,
insensitive,  
   
17:08   insensibilă.
   
17:12 but you don’t see all that, Dar voi nu observaţi
  toate acestea,
   
17:15 but you want to get something. ci vreţi să obţineţi ceva anume...
   
17:19 An initiation o iniţiere.
   
17:21 – oh, for God’s sake, Oh, pentru numele lui Dumnezeu,
it is all so childish! cât de copilăreşti sunt toate acestea !
   
17:32   Deci...
   
17:33 So, if you listen dacă ascultaţi
– now, I hope, we are listening –  
   
17:40 if you listen quietly, - acum sper că noi ascultăm -
   
17:43 not saying he is right or wrong, dacă asculţi în linişte, fără a
  spune că are sau nu dreptate,
   
17:45 I am committed to this, sunt ataşat de asta, cum oare să
how am I to give it up, renunţ la asta, am promis să nu renunţ
   
17:47 I have promised şi una sau alta ş.a.m.d.
not to give it up,  
   
17:49 and this, that, ci numai să asculţi
the other thing, ceea ce se spune...
   
17:51 but to listen to what is being said fără a opune rezistenţă,
without resistance.  
   
17:58 Because the speaker is not fiindcă vorbitorul nu
saying something irrational, spune ceva iraţional...
   
18:04 something stupid, or exotic, ceva prostesc
   
18:06   sau exotic...
   
18:09 he is just pointing out. ci doar precizează ceva anume
   
18:13 And if you can listen to that, şi, dacă puteţi asculta asta...
   
18:17 to what he is pointing out, ceea ce precizează el...
   
18:21 which is your own discovery ceea ce este propria
of what you are doing, descoperire a faptelor tale...
   
18:28 then your mind, atunci mintea ta,
   
18:31 in the very process tocmai în acel
of investigation, proces al cercetării,
   
18:35 it becomes quiet. devine liniştită.
   
18:37 You understand this? Înţelegeţi asta ?
   
18:42 I do not know if you have talked Nu ştiu dacă aţi vorbit
to any serious scientist, cu vreun savant serios...
   
18:49 and if you have şi, dacă aţi făcut-o...
– serious,  
   
18:51 not those who are employed Unul serios, nu unul dintre
by the government, cei angajaţi de guvern...
   
18:57 who are trying to compete care încearcă să concureze
with another scientist, cu un alt om de ştiinţă,
   
19:03 who are really scientists, ci adevăraţii oameni de ştiinţă,
that is,  
   
19:07 to discover something adică cei dispuşi să
totally new, descopere ceva complet nou,
   
19:13 to discover să descopere cauza
the cause of anything, tuturor lucrurilor...
   
19:17 who go beyond care trec dincolo de
the enquiry of mere matter. cercetarea simplei materii.
   
19:26 Those scientists Acei oameni de ştiinţă
must have a quiet mind trebuie să aibă o minte liniştită,
   
19:30 while they are observing, în timp ce observă, cercetează.
investigating.  
   
19:35   Deci...
   
19:37 So can we, ordinary people, oare putem noi, oameni obişnuiţi,
   
19:40 with all our troubles and turmoils, cu toate necazurile
  şi neliniştile noastre...
   
19:45 be quiet? să fim liniştiţi ?
   
19:47 And listen to all the promptings Şi să ascultăm toate sugestiile
of our own movements? propriei noastre dinamici ?
   
19:58 But apparently that appears Dar se pare că acest
most difficult. lucru este cel mai dificil.
   
20:02 It is not. Nu este !
   
20:06 If you are interested in something, Dacă eşti interesat de ceva anume,
   
20:09 you are naturally attentive. atunci eşti atent, fireşte.
   
20:14 But if you say, Dar, dacă spui "sunt
‘I am bored with myself’... plictisit de mine însumi"...
   
20:21 So it is possible to sit Deci este posibil să stai jos sau în
or stand or walk quietly, picioare sau să mergi în linişte...
   
20:28 without any promptings from another, fără să primeşti vreun
  imbold din partea altcuiva,
   
20:33 without any reward fără vreo recompensă şi fără a avea
  vreo experienţă super-fizică, senzorială.
   
20:34 and having extraordinary Începeţi...
super-physical sensory experiences.  
   
20:43 Begin at the most rational level, de la...
for God’s sake.  
   
20:46   de la cel mai raţional nivel,
  pentru numele lui Dumnezeu...
   
20:53 Then you can go very far. apoi puteţi ajunge foarte departe.
   
21:05 2nd Question: I have a cancer Am cancer...
   
21:16 and find myself am cancer şi mă aflu, eu
in the following dilemma: însumi, în următoarea dilemă:
   
21:21 Should I try to let medicine Oare să încerc să las
save my life, medicina să-mi salveze viaţa,
   
21:26 even if it may mutilate me, chiar dacă m-ar putea mutila
   
21:29 or should I live sau oare să trăiesc cu
with this illness and pain această boală şi durere
   
21:35 and meet the consequences, şi să suport consecinţele,
which could be death,  
   
21:37   care ar putea fi moartea
   
21:39 candidly without an operation? cu seninătate, fără
  a face vreo operaţie ?
   
21:47 I have a cancer Am cancer...
   
21:51 and find myself şi mă aflu, eu însumi,
in the following dilemma: în următoarea dilemă:
   
21:55 Should I try to let medicine Oare să încerc să las
save my life, medicina să-mi salveze viaţa,
   
22:00 even if it may mutilate me, chiar dacă m-ar putea mutila
   
22:04 or should I live sau oare să trăiesc
with this illness cu această boală
   
22:08 and meet the consequences, şi să suport consecinţele,
which could be death, care ar putea fi moartea,
   
22:13 candidly without an operation? cu seninătate, fără
  a face vreo operaţie ?
   
22:18 Do you want me to decide this? Vreţi ca eu să decid asta ?
   
22:31 This is a very serious question. Este o întrebare foarte serioasă.
   
22:38 We all have illnesses, Cu toţii avem boli...
   
22:43 pain, physical pain, dureri,
perhaps some unbearable pain.  
   
22:44   dureri fizice...
   
22:48   poate că unele...
   
22:52   dureri de nesuportat.
   
22:57   Şi...
   
22:58 And one may have cancer, cineva poate avea cancer...
   
23:01 which is extraordinary, care cred că este
I believe, very, very painful. extraordinar de dureros.
   
23:08 Now, first, let’s enquire Mai întâi, haideţi să cercetăm
into how to meet pain. cum să faci faţă durerii.
   
23:15 Right? Corect ?
   
23:17 Are you interested in this? Sunteţi interesaţi de asta ?
   
23:23 How to meet pain. Cum să faci faţă durerii.
   
23:30 How do you meet pain? Cum faceţi voi faţă durerii ?
   
23:35 Look at it. Analizaţi asta: aţi avut dureri...
   
23:36 You have had pain dureri de dinţi,
– toothache, dureri abdominale,
   
23:39 tummy ache, various kinds diverse genuri
of headaches – pain. de migrene - durere.
   
23:45 Now, how do you meet it? Deci cum îi faceţi faţă ?
   
23:50 Rush immediately to the pill? Vă repeziţi imediat la o pastilă ?
   
23:54 Medicine? Un medicament ?
   
24:02 An aspirin? O aspirină ?
   
24:07 So, how do you meet it? Deci, cum îi faceţi faţă ?
   
24:11 All right, let’s make it În regulă, haideţi
much more simple. să simplificăm asta.
   
24:13 How do you meet a noise? Cum faceţi faţă unui zgomot ?
   
24:20 A train goes by, Trece un tren,
   
24:22 four trains during the hour patru trenuri în ora
that we sit here. în care stăm aici.
   
24:26 How do you meet that noise? Cum faceţi faţă acelui zgomot ?
   
24:33   Noi vorbim...
   
24:34 We are talking, reflectăm împreună
thinking over together,  
   
24:38 and this train rushes by. şi trece acest tren, în goană.
   
24:41 How do you receive it? Cum recepţionaţi asta ?
   
24:44 Do you resist it? Îi opuneţi rezistenţă ?
   
24:48 Or let the sound go through you, Sau lăsaţi sunetul să
and it is gone? treacă prin voi şi a dispărut ?
   
24:52 You follow what I am saying? Urmăriţi ce spun ?
   
24:54 Which is it that you do? Ce anume faceţi ?
   
24:58 I am not instructing you, please. Nu vă dau indicaţii, vă rog !
   
25:01 I am not your guru, Nu sunt guru vostru, nu-mi sunteţi
you are not my followers, discipoli, nu sunt o autoritate pentru voi.
   
25:03 I am not your authority Slavă Domnului !
– thank God.  
   
25:10 How do you meet Cum faceţi faţă acestui
this tremendous noise zgomot extraordinar,
   
25:16 that is so disturbing? care este atât de deranjant ?
   
25:20 Do you let it come Oare îl lăsaţi...
without any resistance and go on?  
   
25:24   să vină, fără a-i opune vreo
  rezistenţă şi-l lăsaţi să dispară ?
   
25:29 You understand? Înţelegeţi ?
Do you do that? Faceţi asta ?
   
25:32 Now, if you have pain, Acum, dacă aveţi o durere
   
25:34 and the speaker - şi vorbitorul a avut parte
has had part of it, de ea, ca orice fiinţă umană -
   
25:38 like every human being, îi permiteţi...
   
25:43 do you allow it to end? să se termine ?
   
25:49 Or you want to end it Sau vreţi să-i puneţi
with some medicine? capăt cu vreun medicament ?
   
25:54 You are following my question? Îmi urmăriţi întrebarea ?
   
25:59 Say, you sit in the dentist’s chair Să spunem că staţi în
  scaunul stomatologului...
   
26:03 – the speaker has done - vorbitorul a tot
quite a bit of it – avut parte de asta -
   
26:06   staţi în scaunul stomatologului...
   
26:07 you sit in the dentist’s chair, el lucrează cu freza.
he drills.  
   
26:15 Do you associate the pain and Oare vă asociaţi durerii şi vă
identify yourself with the pain? identificaţi, voi înşivă, cu durerea ?
   
26:26 Of course, Desigur că, dacă
if the pain is too intense, durerea este prea intensă,
   
26:28 he gives you some kind of novocaine vă dă vreun fel de
or whatever he gives you. novocaină sau orice v-ar da.
   
26:32 But if it is not Dar, dacă nu este
too unbearable, chiar de nesuportat...
   
26:40 do you observe the pain oare observaţi durerea...
without identifying yourself  
   
26:48 and say, ‘My God!’ fără a vă identifica, voi înşivă,
  cu ea, spunând: "Dumnezeule !"
   
26:51 – you follow what I am saying? Înţelegeţi ce spun ?
   
26:53 Which do you do? Ce anume faceţi ?
   
26:56 Is it immediate identification Oare există o identificare
with the pain? imediată cu durerea ?
   
27:02 Or disassociation Sau vă disociaţi de ea
and observing?  
   
27:06   şi o observaţi ?
   
27:11 When you have pain, Când aveţi dureri,
you instinctively hold, vă crispaţi, instinctiv...
   
27:17 if you are sitting dacă staţi în acel scaun.
on that chair.  
   
27:21 But if you don’t identify Dar, dacă nu vă
with the pain, identificaţi cu durerea,
   
27:24 you can put vă puteţi da mâinile
your hands out quietly la o parte, în linişte
   
27:27 and bear it şi o suportaţi...
without too much...  
   
27:30   fără prea mult efort.
   
27:34 Which means, Ceea ce înseamnă...
   
27:38 is it possible că este posibil ca
to disassociate oneself cineva să se disocieze
   
27:43 from the actual de dinamica actuală a durerii.
movement of pain?  
   
27:52 Enquire into it. Cercetaţi asta !
  Nu spuneţi că "e aşa sau nu".
   
27:53 Don’t say, ‘It is’, ‘It is not’. Aflaţi, voi înşivă, cât de mult,
   
27:56 You find out for yourself cât de departe, cât de profund,
how much, how far,  
   
28:00 how deeply one cannot identify, cineva nu se poate identifica:
‘Ah, I am in great pain’.  
   
28:07   "Ah, ce mult sufăr !"
   
28:11 You follow? Înţelegeţi ?
   
28:13 Now, the questioner asks, Acum persoana întreabă...
   
28:17 he has cancer are cancer - mă scuzaţi...
– I am sorry –  
   
28:21 and should he take medicine şi oare ar trebui să ia un
or an operation, medicament sau să se opereze
   
28:26 or bear with it? sau să-l suporte ?
   
28:31 I know people who have cancer, Cunosc oameni care au cancer...
   
28:38 I have seen them i-am observat
   
28:40 and they don’t want to go şi nu vor să ajungă
on the table to be operated. pe masa de operaţie.
   
28:45 And they bear Şi suportă acea durere imensă.
with that enormous pain.  
   
28:51 Whether that pain Fie că acea durere
affects the brain, afectează creierul,
   
28:55 which has its own capacity care are propria sa
to protect itself. capacitate de a se proteja...
   
29:00 I don’t know if you have gone Nu ştiu dacă aţi trecut
into this, I am just pointing out. prin asta, doar clarific ceva.
   
29:05 You understand what I am saying? Înţelegeţi ce spun ?
   
29:07 If one has great, Dacă cineva are dureri
unbearable pain, mari, de nesuportat...
   
29:14 the brain has its own capacity creierul...
to protect itself against pain.  
   
29:16   are propria sa capacitate de
  a se proteja împotriva durerii.
   
29:38 The brain specialists Neurologii care
are enquiring into this cercetează acest fenomen
   
29:43 or finding out au descoperit - fiindcă
  am vorbit cu unii dintre ei -
   
29:45 – because I have talked  
to some of them –  
   
29:48 are finding out that the brain au descoperit că creierul
has the capacity, deţine capacitatea de...
   
29:53 through some chemical reaction, - prin vreo reacţie chimică -
to protect itself  
   
29:56   de a se proteja singur,
  nu la prea multă durere,
   
29:57 against not too much pain, ci în faţa unei anumite dureri.
but some pain.  
   
30:04 Don’t accept my word for this. Să nu mă credeţi pe
  cuvânt în privinţa asta !
   
30:09 The speaker has found Vorbitorul a descoperit
that out long ago asta cu mult timp în urmă...
   
30:14 that the brain has the capacity că creierul are capacitatea de a se
to protect itself against danger, proteja singur împotriva pericolului...
   
30:22 against pain, împotriva durerii,
against a certain amount of grief.  
   
30:24   împotriva mâhnirii,
  în oarecare măsură.
   
30:30 Beyond that, Dincolo de acel prag,
the brain becomes unconscious, creierul devine inconştient,
   
30:35 there is giving up. este un abandon.
   
30:41 And the questioner says: Şi persoana întreabă:
what shall I do? "Ce să fac ?"
   
30:45 Right? Corect ?
   
30:46 How can the speaker decide this? Cum poate vorbitorul
  să decidă aşa ceva ?
   
30:54 Perhaps I can hold his Poate că pot să-l ţin pe el sau s-o
or her hand for a while, ţin pe ea de mână, pentru o vreme...
   
31:00 but that is not going dar asta nu va rezolva problema.
to solve the problem.  
   
31:05 Either one has great sense of Poate că cineva are
  un intens sentiment al...
   
31:13 not identifying neidentificării cu durerea,
with the pain,  
   
31:17 but it is impossible dar este imposibil, când
when you have tremendous pain. durerea este îngrozitoare.
   
31:23   Şi...
   
31:26 And if one can bear dacă cineva poate suporta...
without operation  
   
31:29   fără operaţie,
   
31:31 the extraordinary pain that one has, durerea extraordinară
  pe care o are...
   
31:36 one must also be aware cineva trebuie, de asemenea, să fie
that it might injure the brain. conştient că îşi poate traumatiza creierul.
   
31:43 You understand what I am saying? Înţelegeţi ce spun ?
   
31:50 Haven’t you noticed this Nu aţi remarcat
in yourself? asta la voi înşivă ?
   
31:54 That you can bear pain Că poţi suporta durerea
up to a point, numai până la un punct,
   
31:59 which is, the brain has the capacity deoarece creierul
  are capacitatea...
   
32:04 to bring about de a produce anumite
some chemical responses răspunsuri chimice,
   
32:08 which will safeguard it care îl vor proteja
against pain. împotriva durerii.
   
32:17 But if you have too much pain, Dar, dacă durerea este prea mare,
of course, that is impossible. desigur că aşa ceva este imposibil.
   
32:27 Is that question clear? Este clară acea întrebare ?
   
32:37 3rd Question: Ce este...
What is enlightenment?  
   
32:47 Qui demande cette question? iluminarea ?
   
32:50 I mean, who asked this question? Cine pune această întrebare ?
   
33:07 Q: Krishnamurti, Adică, cine pune
  această întrebare ?
   
33:08 may I ask about the possibility  
to heal the cancer?  
   
33:12 K: Sir, give me your question, sir, Domnule, daţi-mi întrebarea
written down. dumneavoastră în scris.
   
33:15 Q: It is part of sickness-tension, Face parte din tensiunea indusă
  de boală şi poate fi vindecată.
   
33:18 and it is possible to heal it. Dacă este posibil să se vindece ?
   
33:21 K: Whether it is possible to heal! Ah, este o întrebare
  total diferită.
   
33:24 Ah, that is a different Înţeleg.
question altogether.  
   
33:28 Sir, is that what you want to ask? Domnule, asta vreţi să întrebaţi ?
   
33:31 Please, sir. Vă rog, domnule !
   
33:38 Is it possible to heal people? Este posibil să vindeci oameni.
   
33:46 Just a minute. Scuze domnule, aşteaptă o clipă !
   
33:47 Sir, sorry, unless you write out Dacă nu scrieţi întrebarea,
the question, I won’t answer it. nu voi răspunde la ea.
   
33:52 Q: No, sir, I think, because Nu, domnule, cred că e din
people are suffering from cancer, cauză că oamenii suferă de cancer,
   
33:55 but it is possible to heal it, dar acesta poate fi
that’s all. vindecat, asta-i tot.
   
34:00 K: I am going to go into it. Voi analiza.
   
34:00 Sit down, sir, please,  
if you don’t mind.  
   
34:03 I’ll explain it. Ia loc domnule, te rog; dacă
  îmi permiţi, voi explica asta.
   
34:18 The question is Problema este - o clipă
– just a minute, sir, domnule, nu fi sau nu de acord,
   
34:20 don’t agree or disagree, hai să examinăm asta.
let’s examine it.  
   
34:25 There are people who heal Există oameni...
   
34:28   care vindecă,
   
34:30 by putting their hands on somebody. doar punând mâna pe cineva.
   
34:34 Wait a minute, sir. O clipă, domnule,
It has been proved. s-a dovedit asta !
   
34:36 Don’t agree or disagree. Nu fi sau nu de acord.
For God’s sake, look!  
   
34:38   Pentru numele lui
  Dumnezeu, analizează asta !
   
34:49 There are people in India, Există oameni în India...
   
34:53 and there are şi există câţiva oameni în Anglia,
several people in England  
   
34:56 who have this capacity care au această capacitate...
   
34:59 – nothing spiritual, divine, etc. – nimic de natură
  spirituală, divină etc.,
   
35:03 that by putting their hands de a pune mâinile pe capul cuiva,
on somebody’s head  
   
35:08 who has a great deal of pain, care are mari dureri,
   
35:10 they seem to cure the pain. părând să vindece acea durere.
   
35:21 And, if I may, Şi, dacă pot spune asta,
the speaker has done it vorbitorul a făcut-o
   
35:24 – don’t turn up to be healed! – - nu veni ca să te vindec -
   
35:31 quite a lot. destul de mult.
   
35:33   Şi...
   
35:37 Please, remember, vă rog să ţineţi minte,
   
35:41 please, să nu vă doriţi să vă vindec eu.
   
35:42 don’t want to be healed by me, Mergeţi la altcineva !
go to somebody else.  
   
35:48   Şi...
   
35:49 And it is possible. este posibil.
   
35:55 But to have such healing capacity, Dar, pentru a avea o asemenea
  capacitate de vindecare...
   
36:00 really, deeply, cu adevărat, profund,
   
36:02 there must be no shadow trebuie să nu existe
of selfishness. nici o umbră de egoism.
   
36:09 It is not healing Nu este vorba despre a
and give me money. vindeca şi a primi bani.
   
36:15 There must be Trebuie să nu existe nici
no quiver of selfishness, măcar un freamăt de egoism,
   
36:21 of the centre, me – healing. în centrul meu, al vindecătorului.
   
36:28 That is a totally different matter. Asta este o problemă
  complet diferită.
   
36:36 What is enlightenment? Ce este iluminarea ?
   
36:42 Again, this is one of those words Repet, este unul dintre acele
  cuvinte care au provenit din India...
   
36:45 that have come from India a fi iluminat.
– to be enlightened.  
   
36:55 To be enlightened about what? Să fii iluminat în ce privinţă ?
   
37:00   Vă rog să fiţi raţionali,
   
37:01 Please, let’s be rational, nu iraţionali.
not irrational.  
   
37:08 When we say ‘enlightened’, Când spun "iluminat",
I am enlightened about what? sunt iluminat în ce privinţă ?
   
37:14 Say, for instance, Să spunem, de exemplu, că sunt iluminat
  în privinţa relaţiei mele cu altcineva.
   
37:16 I am enlightened about  
my relationship with another.  
   
37:22 That is, I have understood Adică, am înţeles
my relationship with another relaţia mea cu altcineva,
   
37:27 is based on my image că este bazată pe imaginea mea,
about the other, however intimate. despre altcineva, oricât de intimă ar fi.
   
37:31 That image has been put together Acea imagine a fost
through many years clădită timp de mulţi ani,
   
37:36 by constant reaction, indifference, prin reacţii constante:
comfort – you follow? –  
   
37:39   indiferenţă, alinare...
   
37:42   - Înţelegeţi ? -
   
37:43 the nagging, all that between cicăleală,
man and woman – all that.  
   
37:45   toate acele lucruri care se
  întâmplă între bărbat şi femeie.
   
37:50 So the image is built, Deci imaginea este clădită...
   
37:53 and she has built şi ea şi-a clădit o
an image about you, imagine despre tine...
   
37:57 so the relationship is deci relaţia este între
between the two images, aceste două imagini...
   
38:02 which is obvious. ceea ce este evident.
   
38:05 And that is Şi aşa ceva noi numim relaţie.
what we call relationship.  
   
38:10   Acum...
   
38:12 Now, I perceive the truth of it, percep adevărul acestei afirmaţii
   
38:14 and I say şi spun că sunt
I am enlightened about it. iluminat în privinţa ei.
   
38:22 I am enlightened about violence. Sunt iluminat în
  privinţa violenţei.
   
38:27 I see clearly, Observ cu claritate,
   
38:30 without any distortion, fără vreo denaturare,
with clear eyes, cu privire limpede...
   
38:34 the whole movement întreaga dinamică a violenţei.
of violence.  
   
38:40 I see how sorrow arises, Observ cum se naşte suferinţa
   
38:44 and the ending of sorrow is şi sfârşitul suferinţei înseamnă
– I am enlightened about it. că sunt iluminat în privinţa ei.
   
38:50 But we don’t mean that. Dar noi nu la asta ne referim.
   
38:53   Corect ?
   
38:54 Right? Noi ne referim la altceva.
We mean something else.  
   
39:00   "Eu sunt iluminat, îţi
  voi povesti despre asta.
   
39:01 ‘I am enlightened, I will tell you Vino la mine !"
about it. Come to me’.  
   
39:09 And you, rather gullible, Iar tu, mai degrabă naiv,
   
39:12 say, spui: "Da, spune-mi
‘Yes, tell me all about it’. totul despre asta !"
   
39:16 Sir, I don’t want Domnule...
to go into all this.  
   
39:20 I don’t know nu vreau să abordez toate aceste
if you are interested in it. lucruri, nu ştiu dacă vă interesează.
   
39:30 You see, we must understand Vedeţi, trebuie să înţelegem
   
39:33 if we really go into - dacă vreţi, cu adevărat,
what is enlightenment, illumination, să abordaţi iluminarea -
   
39:44   vocea adevărului,
   
39:45 the voice of truth, not my voice, nu vocea mea, ci
the voice of truth, vocea adevărului.
   
39:50 we must go very carefully Trebuie să abordăm,
into the question of time. cu foarte mare grijă,
   
39:53   problema timpului.
   
39:58 The so-called Aşa-numiţii oameni iluminaţi...
enlightened people  
   
40:11 have come to it through time, au spus că au ajuns la
  iluminare în decursul timpului...
   
40:16 gradually, treptat...
   
40:18 life after life viaţă după viaţă, dacă
if you believe in reincarnation: credeţi în reincarnare.
   
40:23 I have come to the point when Am ajuns la momentul în care sunt
I am enlightened about everything. iluminat în privinţa a tot ceea ce există.
   
40:29 Right? Corect ?
   
40:32 Which is, Ceea ce înseamnă că
  este un proces gradat...
   
40:34 it is a gradual process de experimentare...
   
40:39 of experience, cunoaştere...
knowledge,  
   
40:45 a constant movement from the past o deplasare, constantă, din
to the present and the future trecut către prezent şi viitor,
   
40:51 – the cycle. un ciclu.
Right?  
   
40:53   Corect ?
   
40:55   Deci, oare...
   
40:57 So if you are interested in it, dacă vă interesează asta...
   
41:01 is enlightenment, oare este iluminarea,
– the ultimate thing – realizarea supremă...
   
41:06 a matter of time? o problemă de timp ?
   
41:13 Is it... Oare este...
   
41:26 I hope you aren’t bored by this, Sper că nu vă
are you? plictiseşte asta, nu-i aşa ?
   
41:33 Is it a gradual process, Oare este un proces gradat...
   
41:38 which means the process of time, ceea ce înseamnă că
  e un proces temporal...
   
41:44 the process of evolution, un proces al evoluţiei...
   
41:49 the gradual becoming that? de a deveni, treptat, iluminat ?
   
41:53 You follow? Înţelegeţi ?
   
41:56 So one must understand Deci cineva trebuie să
the nature of time, înţeleagă natura timpului...
   
42:03 not the chronological time, nu a timpului cronologic...
   
42:08 but the psychological structure ci a structurii psihologice
which has accepted time. care a acceptat timpul.
   
42:17 You are following this? Urmăriţi asta ?
   
42:27 That is, Adică...
   
42:30 I have hope am speranţa că voi
to ultimately get there. ajunge, într-un final, acolo.
   
42:39 The desire, Dorinţa, care face
which is part of hope, parte din speranţă...
   
42:43 ultimately says, spune, într-un final:
‘I will get there’. "Voi ajunge acolo !"
   
42:48 And the so-called enlightened Şi aşa-numiţii oameni iluminaţi
people, and they are not,  
   
42:52   - şi nu sunt,
   
42:54 because the moment they say, fiindcă, din momentul în care spun
‘I am enlightened’, they are not. "sunt iluminat", atunci nu sunt.
   
43:04 That is their vanity. E numai orgoliul lor.
   
43:08 It is like a man saying, E ca şi cum un om ar spune:
‘I am really humble’. "Sunt cu adevărat umil !"
   
43:14 When a man says that, Când un om spune
you know what it is. asta, ştiţi ce este de fapt.
   
43:20 Humility is not Umilinţa nu este opusul trufiei.
the opposite of vanity.  
   
43:29 When the vanity ends, Atunci când trufia dispare,
the other is.  
   
43:31   se manifestă cealaltă.
   
43:36 Those people who have said Acei oameni care au
we are enlightened, afirmat că sunt iluminaţi...
   
43:41 say you must go through spun că trebuie să
step by step: parcurgeţi asta, pas cu pas:
   
43:45 practise this, do that, practică asta, fă aia, nu
don’t do this, become my pupil, face asta, devino discipolul meu,
   
43:50 I’ll tell you what to do, îţi voi spune ce să faci, îţi voi da un nume
I’ll give you an Indian name indian sau un nou nume creştin ş.a.m.d.
   
43:52 or a Christian new name,  
and so on, so on, so on.  
   
43:56 And you, a kind of Iar tu, un fel de fiinţă umană
irrational human being, iraţională, accepţi acest nonsens.
   
44:00 accept this nonsense. Deci noi spunem,
  ne întrebăm de fapt,
   
44:06 So we are saying, asking, oare aceea e iluminarea supremă ?
is that supreme enlightenment  
   
44:11 – you understand Înţelegeţi semnificaţia
the meaning of that word? acelui cuvânt ?
   
44:16 A mind that has no conflict, O minte care nu are...
   
44:19   nu are...
   
44:23   conflict...
   
44:25   nu are sentimentul...
   
44:26 no sense of striving, going, strădaniei, mişcării,
moving, achieving. deplasării, dobândirii.
   
44:38 So we must understand Deci trebuie să înţelegem
this question of time, această problemă a timpului,
   
44:42 which is the constant care înseamnă o
becoming devenire constantă...
   
44:47 or not becoming, sau o non-devenire...
which is the same.  
   
44:50   ceea ce este acelaşi lucru.
   
44:53 Right? Corect ?
   
44:55 The becoming and the not becoming. Devenirea şi non-devenirea.
   
45:02 And when that becoming Şi, atunci când acea devenire
is rooted in the mind, este înrădăcinată în minte...
   
45:10 that becoming conditions acea devenire îţi condiţionează
all your thinking, întreaga gândire, întreaga activitate.
   
45:14 all your activity, Atunci...
   
45:17 then it is a matter of using time se pune problema folosirii
as a means of becoming, achieving. timpului numai ca mijloc al...
   
45:24   devenirii, desăvârşirii.
   
45:29 But is there such a thing Dar, oare, există un
as becoming? asemenea lucru, numit devenire ?
   
45:38 You understand? Înţelegeţi ?
   
45:39 ‘I am violent. "Eu sunt...
I will be non-violent’.  
   
45:42   violent...
   
45:44   voi fi nonviolent."
   
45:47 That is, becoming an idea. Adică, să devii...
   
45:51   o idee.
   
45:55 Right? Corect ?
   
45:56 I am violent, Eu sunt violent
   
45:59 and the non-violence şi apare nonviolenţa.
I project,  
   
46:04 the idea of not being violent, Proiectez ideea
  de nu fi violent...
   
46:10 so I create duality. deci creez o dualitate:
   
46:12 Violent and non-violent, violent şi nonviolent.
and so there is conflict.  
   
46:18 Then I say, ‘I must control myself, Şi, ca atare, există conflict.
I must suppress,  
   
46:21 I must analyse, Atunci spun: "Trebuie să mă
I must go to a psychologist, controlez, trebuie să mă potolesc,
   
46:24 I must have a psychotherapist’, trebuie să analizez, trebuie să merg la
and so on, so on, so on. un psiholog, să fac psihoterapie ş.a.m.d."
   
46:33 Without creating the opposite, Fără a crea contrariul...
the non-violence,  
   
46:37   nonviolenţa...
   
46:39 the fact is violence, realitatea constă în
not non-violence. violenţă, nu în nonviolenţă.
   
46:45 Right? Corect ?
The fact.  
   
46:46   Realitatea.
   
46:51 The non-violence Nonviolenţa este o non-realitate.
is non-fact.  
   
46:56 If you get that once, Dacă aţi observa asta
the truth of that. vreodată, adevărul acelei afirmaţii...
   
47:02 That is, I am violent, adică, sunt violent...
   
47:04 the concept of non-violence iar conceptul nonviolenţei
  produce acest conflict al contrarilor.
   
47:07 brings about this conflict Non-realitatea nu
between the opposites. are nici o valoare...
   
47:11 The non-fact has no value, numai realitatea are...
only the fact,  
   
47:19 which is, I am violent. care este că sunt violent.
   
47:22 Now, to observe Acum, trebuie să observi
the whole movement of violence întreaga dinamică a violenţei:
   
47:30 – anger, jealousy, mânie, gelozie, ură, competiţie,
hate, competition,  
   
47:33 imitation, conformity mimetism, conformism ş.a.m.d.
and so on, so on –  
   
47:37 to observe it without any direction, trebuie observată
without any motive. fără nici o orientare,
   
47:42   fără nici o motivaţie.
   
47:45 Right? Corect ?
   
47:47 Then, if you do that, Atunci, dacă faci asta...
   
47:52 then there is the end of violence, pui capăt violenţei...
   
47:56 which is an immediate ceea ce înseamnă o
perception and action. percepţie şi o acţiune imediată.
   
48:02 I wonder if you understand this. Mă întreb dacă înţelegeţi asta.
Bene?  
   
48:05   E bine ?
   
48:07 Hai capito? Aţi înţeles ?
   
48:12 So, one can see Deci, cineva poate înţelege că...
that illumination,  
   
48:18   iluminarea,
   
48:20 this sense of ultimate reality, sentimentul...
and so on,  
   
48:22   realităţii supreme ş.a.m.d.,
   
48:24 is not of time. nu depinde de timp.
   
48:32 This goes against the whole Asta se opune întregii lumi
psychological religious world, psihologice, religioase...
   
48:39 the Christians with their souls, creştinii cu sufletele
with their saviours, lor, cu mântuitorii lor,
   
48:42 with their ultimately… cu devenirea lor finală etc.
etc., etc.  
   
48:50   Noi afirmăm...
   
48:51 We say perception is action, că percepţia înseamnă acţiune,
   
48:56 not perception, great interval nu că există percepţia, apoi un
and then action. mare interval şi apoi acţiunea.
   
49:03 In that interval În acel interval voi creaţi ideea.
you create the idea.  
   
49:09 Right? Corect ?
Are you following all this?  
   
49:10   Urmăriţi toate acestea ?
   
49:14 Sir, we are pointing out Domnule, aici
something, which is: clarificăm ceva şi anume:
   
49:17 Can the mind, the brain, Oare poate mintea, creierul
   
49:22 you know, the whole human - ştiţi voi, întreaga
nervous structure, structură nervoasă umană,
   
49:26 as well as dar şi structura psihologică -
the psychological structure,  
   
49:29 be free of this burden să se elibereze de această povară,
of a million years of time,  
   
49:33   a timpului exprimat
  în milioane de ani...
   
49:42 so that you see astfel încât să observi
something clearly, ceva, cu claritate ?
   
49:48 and action is Iar acţiunea este
invariably immediate. imediată, fără excepţie !
   
49:53 That action will be rational, Acea acţiune va fi raţională,
not irrational.  
   
49:56   nu iraţională.
   
49:59 That action can be explained Acea acţiune poate fi
logically, sanely. explicată logic, raţional.
   
50:09 So we are saying Deci noi afirmăm că lucrul
that ultimate thing, which is truth, esenţial, care este adevărul...
   
50:15 is not to be achieved nu poate fi obţinut odată
through time. cu trecerea timpului.
   
50:20 It can never be achieved. Nu poate fi atins vreodată !
   
50:28 It is there, or it is not there. Există sau nu există, acolo.
   
50:46 4th Question: People talk Oamenii vorbesc despre
of experiences beyond the senses. experienţe extrasenzoriale.
   
50:53 There seems to be a fascination Pare să existe o fascinaţie
in such experiences, pentru asemenea experienţe,
   
50:58 but the lives of those dar vieţile acelora care
who claim to have had them pretind că le-au avut
   
51:02 seem to be as mediocre par să fie la fel de
as before. mediocre ca mai înainte.
   
51:06 What are these experiences? Ce anume sunt aceste experienţe ?
   
51:09 Are these experiences Oare aceste experienţe
part of enlightenment fac parte din iluminare
   
51:13 or a step towards it? sau reprezintă un
  pas în direcţia ei ?
   
51:18 And so what is enlightenment? Şi, dacă e aşa, ce
  anume este iluminarea ?
   
51:22 People talk of experiences Oamenii...
beyond the senses.  
   
51:24   vorbesc despre
  experienţe extrasenzoriale.
   
51:30 There seems to be a fascination Pare să existe o fascinaţie
in such experiences, pentru asemenea experienţe,
   
51:36 but the lives of those dar vieţile acelora care pretind
who claim to have had them că au avut aceste experienţe
   
51:42 seem as mediocre as before. par să fie la fel de
  mediocre ca mai înainte.
   
51:47 What are these experiences? Ce anume sunt aceste experienţe ?
   
51:51 Are these experiences Oare aceste experienţe
a part of enlightenment fac parte din iluminare
   
51:55 or a step towards it? sau reprezintă
  un pas în direcţia ei ?
   
52:03 You like these kind of questions? Vă place genul ăsta de întrebări ?
   
52:10 It is strange, isn’t it? Este ciudat, nu-i aşa ?
   
52:13 You are always talking Vorbiţi întotdeauna
about enlightenment, despre iluminare,
   
52:15 what you have said, despre ce aţi spus voi, ce a
what the speaker has said, spus vorbitorul, ce au spus alţii.
   
52:18 what somebody has said.  
   
52:22 You never say, Nu spuneţi niciodată:
‘Look, it is my life, "Uitaţi, asta este viaţa mea !
   
52:27 I am in great pain, Am dureri mari, sufăr mult.
sorrow, this...  
   
52:31 How am I to resolve Cum aş putea
all that?’ rezolva toate acestea ?"
   
52:35 – not what some idiot says. Nu ceea ce a spus vreun idiot.
   
52:43 Everywhere the speaker Oriunde a fost vorbitorul,
has been  
   
52:46 there have always been întotdeauna a existat
these kind of questions. acest gen de întrebări.
   
52:51 Not – how shall I live Nu: "Oare cum să
in this world, trăiesc în această lume,
   
52:54 which is so corrupt, care este atât de coruptă...
   
52:57 where there is no justice, în care nu există dreptate...
   
53:02 and I am part of all that şi eu fac parte din toate acestea ?
   
53:04 – what shall I do? Ce să fac ?"
   
53:07 You never ask those questions. Nu puneţi niciodată
  acele întrebări.
   
53:14 And why don’t you? Şi de ce n-o faceţi ?
   
53:17 Why don’t we ask De ce nu punem întrebări cu
  adevărat esenţiale în ce ne priveşte ?
   
53:19 really a deep fundamental De ce nu ne întrebăm niciodată:
question about ourselves?  
   
53:25 Why is it we never ask: "Nu par să fi iubit.
I don’t seem to have loved.  
   
53:30 I know all the descriptions Cunosc toate
of love, descrierile iubirii...
   
53:35 I know when I say to my friend, ştiu, atunci când îi spun, prietenului meu
or my girl, or my wife, ‘I love you’ sau prietenei mele sau soţiei, 'te iubesc',
   
53:40 – I know it is not ştiu că nu este tocmai exact.
quite, quite, quite.  
   
53:47 I know it is sex, sensory pleasure, Ştiu că este sex, senzualitate,
desire, companionship. plăcere, dorinţă, camaraderie.
   
53:52 I know all that isn’t Ştiu că toate acelea nu reprezintă
that bloom, that flowers, acel avânt, acea înflorire,
   
53:58 that has beauty, care are frumuseţe,
that has greatness. care are măreţie în ea."
   
54:04 But we want to know Dar vrem să ştim despre iluminare.
about enlightenment.  
   
54:10 Why, if I may ask? De ce...
   
54:12   dacă vă pot întreba ?
   
54:15 Is it we are frightened to be, Oare ne temem...
to uncover ourselves? Not to me!  
   
54:19   să existăm, să ne
  descoperim pe noi înşine ?
   
54:21   Nu prin mine.
   
54:24 I am not your father confessor, Nu sunt duhovnicul vostru
or group therapist, sau un terapeut de grup.
   
54:27 I have a horror Am oroare de toate acele lucruri !
of all those things!  
   
54:33 If you ask yourself Dacă vă puneţi
that question: singuri acea întrebare:
   
54:38 Why is it De ce oare nu pun cea mai profundă,
  esenţială, întrebare despre mine însumi ?
   
54:39 that I don’t ask the most deep, Oare fiindcă suntem înfricoşaţi ?
fundamental question about myself?  
   
54:50 Is it that we are frightened? Oare fiindcă nu putem suporta...
   
54:55 Is it that we cannot bear să vedem ceea ce suntem de fapt ?
to see what we are?  
   
55:06 The shoddiness, the ugliness, Micimea, urâţenia,
the pettiness, the vulgarity, meschinăria, vulgaritatea...
   
55:14 the commonness, banalitatea, mediocritatea
the mediocrity of it all, tuturor acestor lucruri...
   
55:20 is that what we are oare de astea ne temem ?
frightened about?  
   
55:27 And, if we discover Şi, dacă descoperim...
what actually we are,  
   
55:31   ceea ce suntem, de fapt,
  spunem: "Te rog, ajută-mă !
   
55:32 we say, please help me, Spune-mi ce să fac !"
tell me what to do.  
   
55:38 The father figure Figura părintească
comes into being then. capătă fiinţă, atunci.
   
55:47 So apparently, Deci se pare că nu ne
we never face ourselves. confruntăm niciodată cu noi înşine.
   
55:55 We avoid it at any cost. Evităm asta, cu orice preţ...
   
55:59 And that is why şi de aceea devenim
we become so irrational. atât de iraţionali...
   
56:04 And that is why we are exploited şi de aceea suntem
by all these people. exploataţi de toţi aceşti oameni.
   
56:21 It is really a tragedy: Este, cu adevărat, o tragedie...
   
56:25 grownup people oameni în toată firea...
– at least we think we are grownup –  
   
56:28   - sau cel puţin aşa ne
  credem, că am fi adulţi -
   
56:30 playing with all this jucându-ne cu toate acestea...
   
56:33 and not coming to the root şi neajungând la rădăcina
of things, which is ourselves. tuturor problemelor,
   
56:37   care suntem noi înşine.
   
56:41 We have to be forced, urged, Trebuie să fim forţaţi,
compelled, pressurised, îndemnaţi, obligaţi, presaţi,
   
56:47 to face ourselves by somebody. de altcineva, ca să ne
  confruntăm pe noi înşine.
   
56:56 And so we never, never, Aşa că noi niciodată,
under any circumstances, sub nici o formă...
   
57:02 avoid this thing. nu facem acest lucru.
   
57:07 That is why De aceea nu există nici
there is no change in us. o schimbare în noi înşine.
   
57:19 Since this question has been put Din moment ce această
I must answer it: întrebare a fost pusă,
   
57:22   trebuie să răspund la ea:
   
57:28 People talk of experience Oamenii vorbesc despre
beyond the senses. experienţe extrasenzoriale.
   
57:31 There seems to be a fascination Pare să existe o fascinaţie
in such experiences, pentru asemenea experienţe,
   
57:35 but the lives of those dar vieţile acelora care
who claim to have had them pretind că le-au avut
   
57:39 seem as mediocre as before. par să fie la fel de
  mediocre ca mai înainte.
   
57:43 What are these experiences? Ce anume sunt aceste experienţe ?
   
57:45 Are these experiences part Oare aceste experienţe
of enlightenment, a step towards it? fac parte din iluminare
   
57:48   sau reprezintă
  un pas în direcţia ei ?
   
57:58 Can you bear me going on? Mă suportaţi să continui ?
   
58:01 You won’t turn… Nu vă veţi întoarce...
   
58:15 You know, life, Ştiţi, viaţa...
   
58:19 the daily living of everyday, traiul cotidian...
   
58:24 is a vast experience. este o vastă experienţă.
   
58:27 Right? Corect ?
   
58:30 A tremendous experience: O experienţă extraordinară:
   
58:33 the joys, the pleasures, bucuriile, plăcerile, grijile,
the anxieties, the burden of sorrow,  
   
58:36   povara suferinţei,
   
58:39 the injustice round you, nedreptatea din jurul vostru,
poverty, overpopulation,  
   
58:42   sărăcia...
   
58:44   suprapopularea...
   
58:48 pollution, lack of energy, poluarea...
   
58:50   absenţa energiei...
   
58:53 energy as petrol energia ca petrol
and in ourselves.  
   
58:56   şi cea din noi înşine.
   
58:59 This life is such a tremendously Această viaţă este o extraordinară
complex problem of experience problemă e experienţei
   
59:05 – not problem, experience. - nu o problemă, ci experienţă.
   
59:09 And we are bored with it. Şi noi suntem plictisiţi de ea.
   
59:20 We cannot face it. Nu-i putem face faţă.
   
59:24 We don’t feel responsible for this. Nu ne simţim
  responsabili pentru asta.
   
59:33 We separate ourselves Ne separăm, noi înşine,
from all this. de toate acestea.
   
59:37 And the separation is fallacious, Şi separarea este
unreal, irrational, eronată, nereală, iraţională...
   
59:45 because we are that, fiindcă noi suntem
we have created that, societatea, noi am creat-o,
   
59:49 each one of us. fiecare dintre noi.
   
59:53 We are part of all that. Facem parte din toate acestea.
   
59:56 And we don’t want to face it. Şi nu vrem să-i facem faţă.
   
1:00:02   Deci, fiind plictisiţi,
   
1:00:03 So being bored, being exhausted fiind extenuaţi de aceste
by these trivialities of life, trivialităţi ale vieţii...
   
1:00:13 then we go and ask somebody, atunci mergem şi
pay him, initiate, întrebăm pe cineva,
   
1:00:17   îl plătim, ne iniţiem,
   
1:00:20 beads, new name, facem mătănii, luăm un nou nume
and hope to have new experience.  
   
1:00:23   şi sperăm să avem
  o nouă experienţă.
   
1:00:28 And you will, Şi veţi avea...
   
1:00:34 because when you want something, fiindcă, atunci când
you are going to get it, doreşti ceva, îl vei obţine,
   
1:00:37 whether it is rational, irrational, fie că e ceva raţional,
sane or insane, iraţional, sănătos sau nesănătos,
   
1:00:41 it doesn’t matter. nu contează.
   
1:00:45 So, first, there are... Deci mai întâi...
   
1:00:49   există...
   
1:00:51 I will go into that presently. - voi aborda problema imediat -
   
1:00:53 First, we must understand mai întâi trebuie să înţelegem
the nature of our living, natura vieţii noastre...
   
1:01:00 the daily living, traiul cotidian...
   
1:01:03 the daily irritation, supărarea zilnică,
the daily angers,  
   
1:01:05   furiile zilnice,
  plictiselile zilnice,
   
1:01:07 the daily boredom, the loneliness, singurătatea,
the despair of this world. disperarea acestei lumi...
   
1:01:14   pe care o simţiţi.
   
1:01:18 Instead of facing that, În loc să înfruntăm
understanding it, clearing all that, asta, să înţelegem,
   
1:01:21   să clarificăm toate acestea...
   
1:01:28 we want super-extrasensory ne dorim experienţe
experience beyond the senses super extrasenzoriale,
   
1:01:34   mai presus de simţurile noastre,
   
1:01:37 when we haven’t understood când nu am înţeles
the activity of the senses, activitatea simţurilor noastre,
   
1:01:42 the daily responses răspunsurile
of the senses. zilnice ale simţurilor.
   
1:01:49 And there are those people Şi există acei oameni care vă
who will give you experiences; vor oferi astfel de experienţe.
   
1:01:53 it is all trickery, gadgetry. Sunt numai şiretlicuri, fleacuri.
   
1:02:05 When one has really Şi, atunci când cineva a
understood, lived, înţeles, cu adevărat, traiul...
   
1:02:13 so that life natura vieţii,
   
1:02:15 – the everyday boredom, plictiseala fiecărei
the loneliness, zile, singurătatea,
   
1:02:18 the ache of... dorul de...
something better –  
   
1:02:21   ceva mai bun...
   
1:02:25 when that is all understood, când toate acelea
  au fost înţelese,
   
1:02:27 not intellectually, not verbally, nu din punct de vedere
but cleansed, free of all that. intelectual, teoretic...
   
1:02:31   atunci s-a purificat, s-a
  eliberat de toate acelea.
   
1:02:35 That is to understand very clearly Adică să fi înţeles, foarte
the sensory responses, clar, răspunsurile senzoriale,
   
1:02:42 how the sensory responses dominate, modul în care răspunsurile
  senzoriale ne domină...
   
1:02:49 how they condition the mind. modul în care
  condiţionează mintea.
   
1:02:52 Right? Corect ?
   
1:02:55   Şi...
   
1:02:57 And unaware of all that, nu avem cunoştinţă
  de toate acelea...
   
1:03:00 unaware that one’s mind nu ştim că mintea
is conditioned, cuiva este condiţionată...
   
1:03:05 and from that conditioned state şi, plecând de la acea stare de
you are asking something more. condiţionare, solicităm ceva mai mult.
   
1:03:13 And the man who promises you Şi omul care vă
something more promite ceva mai mult
   
1:03:16 gives you vă oferă potrivit
according to his conditioning. propriei condiţionări.
   
1:03:21 He may say, ‘No, no. I am not Ar putea spune: "Nu, nu, eu nu sunt
conditioned. I am much more moral’. condiţionat; sunt mult mai moralist."
   
1:03:26 So what happens? Deci ce se întâmplă ?
   
1:03:32 If the decks are cleared Dacă renunţaţi la
– you understand that expression? – tot ce este vechi...
   
1:03:35   - Înţelegeţi acea expresie ? -
   
1:03:39 that is, adică, atunci când
when the foundation is laid, este pusă fundaţia...
   
1:03:44 which is no conflict, şi nu există conflicte...
   
1:03:48 you have understood desire, aţi înţeles dorinţa,
pleasure, fear, sorrow plăcerea, teama, tristeţea,
   
1:03:54 – you are sloughing it off, vă debarasaţi de ele,
that is your daily burden –  
   
1:03:57   de tot ce este
  povara voastră zilnică...
   
1:04:02 then you go beyond it, atunci veţi trece dincolo de ele.
   
1:04:05 you will find: Veţi descoperi...
   
1:04:09 a mind that is asking că o minte care
for experiences solicită experienţe
   
1:04:14 is still in the state se află, încă, în starea de
of being conditioned by the senses. condiţionare senzorială...
   
1:04:22 And there is a mind şi că este o minte care nu a
that has no experience whatsoever. cunoscut nici un fel de experienţă.
   
1:04:43 5th Question: ‘Insight’ is a word "Intuiţie" este un cuvânt folosit acum,
now used to describe pentru a descrie orice lucru nou observat
   
1:04:48 anything newly seen, sau orice schimbare
or any change of perspective. de perspectivă.
   
1:04:54 This insight we all know. Acest gen de intuiţie
  îl cunoaştem cu toţii.
   
1:04:58 But the insight you speak of Dar intuiţia despre care vorbiţi
seems a very different one. pare a fi una foarte diferită.
   
1:05:02 What is the nature of the insight Care este natura intuiţiei
you speak about? despre care vorbiţi ?
   
1:05:10 Please, Vă rog, asta este o
this is an important question. întrebare importantă.
   
1:05:17 It will affect your daily life Vă va fi afectat traiul cotidian,
if you have understood the insight. dacă veţi fi înţeles intuiţia.
   
1:05:24 ‘Insight’ is a word now used "Intuiţie" este un cuvânt folosit acum,
to describe anything newly seen, pentru a descrie orice lucru nou observat
   
1:05:30 or any change in perspective, sau orice schimbare
in observation, in examining. a perspectivei,
   
1:05:35   a observării, a analizei.
   
1:05:40 This insight we all know. Acest gen de intuiţie
  îl cunoaştem cu toţii.
   
1:05:43 But the insight you speak of Dar intuiţia despre care vorbiţi
seems a very different one. pare a fi una foarte diferită.
   
1:05:48 What is the nature of the insight Care este natura intuiţiei
you talk about? despre care vorbiţi ?
   
1:05:56 You understand the first part Înţelegeţi prima
of the question, which is: parte a întrebării ?
   
1:05:59   Şi anume...
   
1:06:04 They have experimented s-au făcut experimente
with monkeys, pe maimuţe:
   
1:06:08 they hang up a banana bunch high up, au agăţat un ciorchine
  de banane la înălţime
   
1:06:12   şi...
   
1:06:14 and a monkey takes the stick, o maimuţă ia un băţ, îl
beats it, and the bananas drop, loveşte şi banana cade.
   
1:06:20 and you say he has insight. Şi spuneţi că a avut o intuiţie.
   
1:06:24 And there is the other monkey Şi există cealaltă maimuţă, care pune
  mobilierul laolaltă, unul peste altul,
   
1:06:27 who brings the furniture together,  
on top of one another,  
   
1:06:30 and gets on top se urcă în vârf şi
and reaches up and pulls it. ajunge la banane.
   
1:06:33 That is also called insight. Şi asta tot intuiţie este numită.
   
1:06:37 And also, they have experimented Şi, de asemenea, au
with rats experimentat pe şobolani:
   
1:06:40 – put a bait at the end of it, au pus o momeală la un capăt
   
1:06:43 and he has to do şi trebuia să facă
all kinds of tricks, tot felul de trucuri,
   
1:06:45 press this button that button, să apese acest buton, acel buton,
the other, to get at that. alt buton, ca să ajungă la ea.
   
1:06:49 And that is also called insight. Şi asta tot intuiţie este numită.
   
1:06:53 You understand? Înţelegeţi ?
   
1:06:56   Adică, printr-un experiment...
   
1:06:57 That is, through experiment, prin încercări constante
through trial,  
   
1:07:03 through constant - încearcă acest
‘try this button, the other button’, buton, celălalt buton,
   
1:07:07 it doesn’t work, nu merge, dacă acela nu
if that doesn’t work, that button. merge, încearcă acel buton -
   
1:07:10 Then pressing that button şi, apoi, apăsarea acelui
is recorded, buton este înregistrată
   
1:07:14 which becomes knowledge şi devine cunoaştere.
– you understand?  
   
1:07:17   Înţelegeţi ?
   
1:07:18   Şi...
   
1:07:20 And pressing that button apăsarea acelui
opens the door, the trap, buton deschide o uşă
   
1:07:23 and you get the cheese şi el capătă...
or whatever it is.  
   
1:07:25   brânza sau orice ar fi.
   
1:07:30 So this process Deci acest proces, al
of so-called insight aşa-numitei intuiţii,
   
1:07:34 is essentially based on knowledge. se bazează, în
Right? esenţă, pe cunoaştere.
   
1:07:38   Corect ?
   
1:07:42 I wonder if you understand this. Mă întreb dacă înţelegeţi asta.
   
1:07:46 This is what we are doing. Asta e ceea ce facem noi.
   
1:07:50 You may not call it insight, Poate că nu-i spuneţi intuiţie...
   
1:07:54 but this is the actual process dar aceasta este desfăşurarea
of our activity. reală a activităţii noastre.
   
1:07:59 Try this, Încerci asta,
if it doesn’t suit, you try that.  
   
1:08:01   dacă nu se potriveşte,
  încerci cealaltă.
   
1:08:05 Medically, physically, sexually Medical...
and so-called spiritually,  
   
1:08:07   fizic, sexual
   
1:08:09   şi aşa-zis spiritual
   
1:08:12 you are doing this all the time. voi faceţi asta, tot timpul.
   
1:08:15   Adică...
   
1:08:16 That is, in trying, se face prin încercare, prin
in experimenting and achieving, experimentare şi acumulare,
   
1:08:23 which becomes knowledge, care devine cunoaştere
   
1:08:26 and from that knowledge you act. şi, plecând de la acea
  cunoaştere, acţionaţi.
   
1:08:30 Right? Corect ?
  Asta se numeşte...
   
1:08:31 This is called, scientifically, ştiinţific vorbind, intuiţie.
insight.  
   
1:08:39 Right? Corect ?
Is that clear? Este clar ?
   
1:08:42 Can I go on from there, Pot trece mai departe...
if I may?  
   
1:08:45   dacă se poate ?
   
1:08:48 We are saying, insight is Eu spun că intuiţia este
something entirely different. ceva cu totul diferit.
   
1:08:56 Which is, Şi anume, voi explica puţin:
I will explain a little bit.  
   
1:08:59 When I try this Când încerc asta şi
and push that button apăs acel buton,
   
1:09:04 and achieve a result, şi obţin un rezultat...
   
1:09:08 the brain has recorded: creierul a înregistrat...
that button and the result.  
   
1:09:13   acel buton şi
  rezultatul apăsării lui.
   
1:09:19 Then it becomes automatic. Apoi, devine ceva automat.
   
1:09:22 And the experimenter Şi experimentatorul
changes the button. schimbă butonul.
   
1:09:27 The monkey or me presses that, Maimuţa - sau eu - îl apasă
   
1:09:31 but it doesn’t work, dar nu funcţionează, aşa
so he gets disturbed că devine debusolată.
   
1:09:36 – this is what happens to you, - Asta vi se întâmplă,
please, watch it – vă rog să fiţi atenţi ! -
   
1:09:39 disturbed, debusolată, aşa că
and you press this, that, apasă una sau alta,
   
1:09:43 by accident you press that, din întâmplare apasă aia
and the trap is opened, şi trapa se deschide
   
1:09:46 and you get your cheese. şi îşi capătă brânza.
   
1:09:55 Right? Corect ?
   
1:09:57 So through experiment, Deci prin experimentare,
through trial, prin încercări...
   
1:10:03 you find a way of living descoperi...
   
1:10:06   un mod de a trăi...
   
1:10:11 which suits you, care ţi se potriveşte,
which is the cheese.  
   
1:10:13   care este brânza pentru tine.
   
1:10:16   Şi...
   
1:10:18 And that is called insight. acel lucru este numit intuiţie.
   
1:10:27 Now, if you watch it, Acum, dacă analizaţi
  acea intuiţie,
   
1:10:28 that insight ea este repetarea cunoaşterii:
is the repetition of knowledge:  
   
1:10:35 acquiring knowledge, acumulezi cunoştinţe,
discarding knowledge, renunţi la anumite cunoştinţe,
   
1:10:38 acquiring more knowledge, acumulezi mai multe
discarding – you follow? cunoştinţe, renunţi...
   
1:10:41 It is always based Înţelegeţi ?
on knowledge,  
   
1:10:47 and knowledge is the past. Se bazează, mereu, pe cunoaştere.
   
1:10:51 I don’t know if you see that. Iar cunoaşterea este trecutul.
  Nu ştiu dacă observaţi asta.
   
1:10:53 There is no knowledge Nu există o cunoaştere a
of the now or of the future, prezentului sau a viitorului,
   
1:10:59 except under certain circumstances cu excepţia anumitor circumstanţe
you may foresee the future, când poţi prevedea viitorul,
   
1:11:04 that is a different thing, dar ăsta e un lucru diferit.
   
1:11:07 we won’t go into that because Nu vom analiza asta, fiindcă
that leads to somewhere else. ne-ar conduce în altă parte.
   
1:11:11 So this insight Deci...
of which people are talking about  
   
1:11:13   această intuiţie, despre
  care vorbeşte lumea,
   
1:11:18 is the outcome of knowledge, este rezultatul...
modifying itself all the time,  
   
1:11:22   cunoaşterii,
   
1:11:23   care se modifică, ea
  însăşi, permanent...
   
1:11:30 which is recorded in the brain care este înregistrată
  în creier...
   
1:11:34 and therefore şi, ca atare, în
in the cells of the brain, celulele cerebrale.
   
1:11:41 which is, the rat, Adică şobolanul sau şoarecele
or the mouse  
   
1:11:44 or whatever they are experimenting sau orice animal ar folosi
with – the animal, or the monkey – în experiment, maimuţa,
   
1:11:47 remembers: that button is going îşi aminteşte: "Acel
to give me the cheese. buton îmi va oferi brânză.
   
1:11:55 If you change that button, Dacă schimbi acel
I get disturbed. buton, sunt debusolat."
   
1:12:00 The monkey gets disturbed Maimuţa devine debusolată
– we are monkeys, anyhow. - noi suntem maimuţe, oricum.
   
1:12:04 The monkey gets disturbed, Maimuţa devine debusolată
   
1:12:06   şi...
   
1:12:09 and that disturbance acea debusolare...
   
1:12:12 is the disturbance este o tulburare a
of the pattern of memory. tiparelor memoriei.
   
1:12:19 And you change the button, Şi tu schimbi butonul şi
and I accidentally press that, eu îl apăs, accidental
   
1:12:23 and I remember şi îmi amintesc:
– this, not that button. "Nu e acel buton !"
   
1:12:27 So, if you constantly Deci, dacă schimbi
change the button, constant butonul...
   
1:12:31 the monkey goes mad. maimuţa o ia razna.
   
1:12:36 And that is why Şi de aceea o luăm şi noi razna.
we are going mad too.  
   
1:12:39 I don’t know Nu ştiu dacă vă daţi
if you realise all this. seama de toate acestea.
   
1:12:45 That is what we call uncertainty. Asta e ceea ce noi
  numim incertitudine...
   
1:12:51 This constant danger. acest pericol constant.
   
1:12:59 As we said the other day, Aşa cum am spus deunăzi,
   
1:13:01 the scientists are saying savanţii afirmă că prin anul 2000
  Pământul va fi aproape de nelocuit...
   
1:13:03 that by 2000 the earth will be din cauza poluării...
almost uninhabitable  
   
1:13:12 because of pollution, a ceea ce-i facem
of what we are doing with the earth: noi Pământului:
   
1:13:18 the rivers polluted, râurile sunt poluate, aerul
the air polluted, overpopulation. este poluat, suprapopulare.
   
1:13:22 You follow? Înţelegeţi ?
   
1:13:25   Deci...
   
1:13:28 So, the brain creierul - Vă rog să ascultaţi asta ! -
– please, listen to this –  
   
1:13:31 the brain is accustomed creierul este obişnuit
to one button. cu un singur buton.
   
1:13:38 You understand Înţelegeţi la ce
what I mean by ‘button’? mă refer prin "buton" ?
   
1:13:40 One pattern. Un singur tipar.
   
1:13:42 But that pattern changes, Dar acel tipar se
it accepts it. schimbă, el acceptă asta.
   
1:13:46 It will not accept Nu va accepta
basic change. schimbări de esenţă !
   
1:13:55 That means Ceea ce înseamnă
he doesn’t know where it is. că nu ştie unde se află.
   
1:13:58 Like the monkey, La fel ca maimuţa, dacă tot
if you keep on changing the buttons, schimbaţi butoanele, renunţă...
   
1:14:01 it gives up,  
   
1:14:07 because it won’t move. fiindcă nu va mai reacţiona.
   
1:14:09 It is paralysed E paralizată, fiindcă
because it doesn’t know what to do. nu ştie ce să facă.
   
1:14:13 I don’t know if you are watching Nu ştiu dacă remarcaţi toate
all this in your own self. acestea, în sinea voastră.
   
1:14:19 Not knowing what to do, Neştiind ce să faci, te precipiţi,
you rush off,  
   
1:14:23 asking somebody what to do, întrebând pe cineva ce să faci
   
1:14:25 and you press the buttons. şi apeşi butoanele.
   
1:14:34 Sirs, this is very serious, Domnilor, este foarte important
what we are talking about. ceea ce discutăm acum.
   
1:14:37 It isn’t just casual, Nu este un simplu exemplu.
this is your life.  
   
1:14:42   Asta vă este viaţa !
   
1:14:48   Şi, ca atare...
   
1:14:51 And so this constant change această schimbare constantă,
   
1:14:53 which is happening care are loc în lume,
in the world  
   
1:14:55 brings about this sense produce acest sentiment
of paralytic inaction. al inacţiunii paralizante.
   
1:15:01 I can’t do anything. Nu pot face nimic.
   
1:15:07 I can go off into monasteries, Te poţi retrage la
all that, mănăstiri ş.a.m.d.,
   
1:15:09 but that is too dar asta este ceva
immature, childish prea imatur, copilăresc,
   
1:15:12 when you are facing atunci când te confrunţi
something tremendous. cu ceva îngrozitor.
   
1:15:20   Deci noi spunem:
   
1:15:21 So we are saying: dacă nu există schimbare
unless there is change - Vă rog să ascultaţi ! -
   
1:15:25 – please, listen to it – în înseşi celulele cerebrale...
in the brain cells themselves,  
   
1:15:33 the mere pressing buttons simpla apăsare a butoanelor
is the same pattern repeated. înseamnă repetarea aceluiaşi tipar.
   
1:15:39 You get the point? Aţi prins ideea ?
   
1:15:44 Unless the brain, Dacă creierul, care este compus din
  milioane, trilioane de celule ş.a.m.d.
   
1:15:46 which is composed of a million,  
a trillion, or whatever cells...  
   
1:15:53 It’s hay fever. - asta e reacţie alergică -
   
1:15:56 Unless there is dacă nu există o
a radical change there, schimbare radicală acolo...
   
1:16:03 it will be repeating el va repeta vechiul tipar,
the old pattern,  
   
1:16:07 modifying itself, modificându-se singur...
   
1:16:12 uncertain, insecure, nesigur...
   
1:16:14   instabil...
   
1:16:18 paralysing state of inaction, într-o stare paralizantă,
  de inacţiune
   
1:16:22 and being paralysed, şi, fiind paralizat, merge
go off to ask somebody else. şi apelează la altcineva.
   
1:16:25 You follow the whole movement? Urmăriţi întreaga dinamică ?
This is what we are doing. Exact asta facem !
   
1:16:30 So the question is: Deci întrebarea este:
   
1:16:32 Can that brain, Oare poate acel creier,
which is common to all of us,  
   
1:16:36   care ne este
  caracteristic tuturor,
   
1:16:39 can those brain cells change? oare se pot schimba
  acele celule cerebrale ?
   
1:16:45 Not operated, not heat on the head, Fără să fie operate,
not given new drugs,  
   
1:16:46   fără să fie excitate, fără
  să li se dea noi droguri...
   
1:16:52 not enter into new states fără să intre în noi stări
of scientific investigation de cercetare ştiinţifică...
   
1:17:00 – astrophysics instead astrofizică, în loc
of something else, and so on. de altceva, ş.a.m.d.
   
1:17:03 You have understood this? Aţi înţeles asta ?
   
1:17:06 Really, in depth, Cu adevărat, în
not just up here. profunzime, nu numai aici.
   
1:17:10 Then the question arises: Atunci se pune întrebarea:
   
1:17:12 Is it possible for the brain cells Oare este posibil ca celulele cerebrale,
themselves to undergo a change? însele, să sufere o schimbare ?
   
1:17:23 Otherwise we will keep on Altminteri continuăm
repeating this, this pattern: să repetăm asta,
   
1:17:26   acest tipar:
   
1:17:29 certainty, uncertainty, certitudine,
certainty, uncertainty,  
   
1:17:31   incertitudine,
   
1:17:33   certitudine,
   
1:17:34   incertitudine
   
1:17:35 and keep on repeating, şi continuă să se repete până
it goes on. când creierul se opreşte subit.
   
1:17:45 Right? Corect ?
   
1:17:48 Now, is it possible Acum, oare este posibil ca
for the brain cells to change? celulele cerebrale să se schimbe ?
   
1:17:53   Noi înşine am discutat asta,
   
1:17:55 The speaker has discussed this point vorbitorul a discutat această
with several scientists, idee cu câţiva savanţi...
   
1:17:59 probably they will come out probabil că se va
a little later. publica ceva mai târziu
   
1:18:02 Which is: it can be changed. şi anume că pot fi schimbate.
   
1:18:06 Don’t accept my word for it. Să nu mă credeţi pe cuvânt !
   
1:18:21 I say it can be changed. Eu spun că pot fi schimbate.
   
1:18:26 This movement Această deplasare, de la
from certainty to uncertainty, certitudine la incertitudine,
   
1:18:31 certainty to uncertainty, de la certitudine
  la incertitudine...
   
1:18:35 is a pattern of time. este un tipar temporal.
   
1:18:38 You are following all this? Urmăriţi toate acestea ?
   
1:18:42 Exercise, keep moving, sir, Exersaţi, continuaţi să vă coordonaţi
with me, with the speaker. cu mine, domnule, cu vorbitorul.
   
1:18:47 This is a movement of time. Este vorba de această dinamică a
  timpului şi creierul este obişnuit cu ea.
   
1:18:49 And the brain is used to that.  
   
1:18:54 That is why all these questions De aici toate aceste întrebări
about enlightenment, despre iluminare, ucenicie ş.a.m.d.,
   
1:18:56 discipleship,  
and you know, all the rest of it,  
   
1:18:59 systems, and all that. sisteme şi toate celelalte.
   
1:19:01 It is accustomed to that. Este obişnuit cu ea.
   
1:19:04 And we are saying, Şi noi spunem: "Oare poate
  acel creier, de unul singur,
   
1:19:04 can that brain itself să sufere o schimbare radicală ?"
undergo radical change?  
   
1:19:15 And the speaker says, Şi vorbitorul spune
yes, it can. că da, poate s-o facă.
   
1:19:21 Which is Ceea ce înseamnă...
– I’ll explain it to you, - Vă voi explica ! -
   
1:19:24 rational, not some illusory, o schimbare raţională,
fanciful, romantic, blah.  
   
1:19:26   nu vreo aiureală iluzorie,
  fantezistă, romantică.
   
1:19:34 Which is: Ceea ce înseamnă:
can the brain, the mind,  
   
1:19:36   Oare poate...
   
1:19:39   creierul, mintea...
   
1:19:43 and so the nerves, şi, ca atare, sistemul
the whole of that, nervos, în întregime,
   
1:19:46 observe? să observe ?
   
1:19:51 Observe itself. Să se observe pe sine ?
   
1:19:56 Which means no direction, Ceea ce înseamnă fără
no motive – you follow? direcţionare, fără motiv.
   
1:19:59   Înţelegeţi ?
   
1:20:01 When there is no motive, Atunci când nu există
no direction, motiv, direcţionare,
   
1:20:04 the movement dinamica s-a schimbat deja.
has already changed.  
   
1:20:07 I don’t know if you follow all this. Nu ştiu dacă urmăriţi
  toate acestea.
   
1:20:11 Have you followed this? Aţi urmărit asta ?
   
1:20:13 My brain, your brain is accustomed Creierul meu, creierul tău, este obişnuit
to function with motives, să funcţioneze pe baza unor motive...
   
1:20:19 certainty certitudine - Al naibii
– my golly, I am uncertain – ce nesigur sunt ! -
   
1:20:24 motive. motiv.
   
1:20:25 So, when there is no motive Deci, atunci când observarea
in observation, se face fără nici un motiv,
   
1:20:31 you have changed aţi schimbat întreg
the whole momentum of the past. impulsul trecutului.
   
1:20:39 Right? Corect ?
Is this clear? Este clar ?
   
1:20:42 Don’t go to sleep, please. Nu adormiţi, vă rog !
Exercise your minds. Exersaţi-vă minţile !
   
1:20:46 This is rational, Ceea ce dezbatem
what we are talking about. noi este ceva raţional.
   
1:20:51 Therefore, when there is Ca atare, atunci când nu
no motive, no direction, există motiv sau direcţionare...
   
1:20:57 the mind becomes absolutely quiet mintea devine absolut liniştită...
   
1:21:05 – in your observation. în observarea voastră.
   
1:21:09 And that observation is insight. Şi acea observare
  înseamnă intuiţie.
   
1:21:14 And therefore, the brain cells Şi, ca atare, neuronii, care erau
which have been accustomed obişnuiţi cu un anumit tipar,
   
1:21:18 to a certain pattern au sfărâmat tiparul.
   
1:21:19 have broken the pattern.  
   
1:21:22 I wonder if you understand this. Mă întreb dacă înţelegeţi asta.
Are you doing it with me? O faceţi împreună cu mine ?
   
1:21:33 Look, sir, let me put it Uite, domnule, lasă-mă
that way, one way. s-o formulez altfel !
   
1:21:40 We are brought up on ideals: Am fost educaţi pe
  baza unor idealuri...
   
1:21:44 the greater the ideal, cu cât mai grozav
the better, idealul, cu atât mai bine...
   
1:21:49 the nobler, mai nobil ş.a.m.d.
all the rest of it.  
   
1:21:53   Şi...
   
1:21:56 And the ideal is more important idealul este mai important
than ‘what is’. decât "ceea ce există".
   
1:22:01 Right? Corect ?
   
1:22:04 So there is ‘what is’ Deci "ceea ce există" şi idealul
and what the ideal is trebuie să producă un conflict.
   
1:22:07 must breed conflict.  
   
1:22:13 I hope you are exercising  
your minds!  
   
1:22:19 Please, follow this. Vă rog să urmăriţi asta !
   
1:22:24 And that is the pattern Şi acela este tiparul în
in which we have lived. care ne-am dus traiul...
   
1:22:29 Almost all of us. aproape noi toţi...
   
1:22:34 This pattern which creates conflict, în acest tipar, care
  creează conflict,
   
1:22:38 the ‘what is’ între "ceea ce există" şi
and ‘what should be’. "ceea ce ar trebui să existe".
   
1:22:44 Now, somebody, like this person, Acum...
comes along and says,  
   
1:22:45   cineva, ca această
  persoană, vine şi zice:
   
1:22:48 ‘Look what you are doing’. "Uitaţi ce faceţi !"
   
1:22:51 The ideal is Idealul...
the creation of thought,  
   
1:22:53   este creaţia gândirii...
   
1:22:57 in order to overcome ‘what is’, pentru a putea
  surclasa "ceea ce există"
   
1:23:00 or use the future sau ca să folosească viitorul, pe post de
as a lever to change ‘what is’. pârghie, pentru a schimba "ceea ce există".
   
1:23:09 So this is fact Deci acesta înseamnă realitate,
and that is not fact. iar acela nu înseamnă realitatea.
   
1:23:12 So you are using a non-fact Deci folosiţi o non-realitate
to deal with fact.  
   
1:23:16   pentru a face faţă realităţii.
   
1:23:20 Therefore it has no result. Ca atare, nu are nici un rezultat.
   
1:23:23 Vous avez compris? Aţi înţeles asta ?
   
1:23:26 Oh, for God’s sake, Oh, pentru numele lui Dumnezeu,
please, it is your life! vă rog, este viaţa voastră !
   
1:23:35 You are trying to change ‘what is’, Încercaţi să schimbaţi "ceea ce
which is a fact, există", care este o realitate,
   
1:23:41 with non-fact, the ideal, cu o non-realitate, idealul.
   
1:23:44 therefore it can never change. Ca atare nu poate
  schimba, niciodată, nimic.
   
1:23:47 You understand? Înţelegeţi ?
   
1:23:49 This is so simple Este atât de simplu, odată
once you see it. ce vă daţi seama de asta.
   
1:23:54 So the discarding the ideal Deci trebuie să renunţaţi la
  ideal, fiindcă este fără valoare
   
1:23:59 because it is valueless,  
   
1:24:01 and only the fact. şi să acceptaţi numai realitatea.
   
1:24:04 That discarding the ideal Acea renunţare la ideal
   
1:24:07 has changed the pattern a schimbat tiparul
of the cells, celulelor cerebrale...
   
1:24:11 because it has lived fiindcă au trăit în acel tipar,
in that pattern,  
   
1:24:14 and it has now broken. iar acum acesta este sfărâmat.
   
1:24:21   Vedeţi, este ceva foarte...
   
1:24:26 And one has lived in the hope Şi cineva a trăit cu speranţa
– I will gradually change. că se va schimba, treptat.
   
1:24:31 And when you see the gradualness Şi vă daţi seama că acea etapizare
means the same thing înseamnă acelaşi lucru, repetat,
   
1:24:36 repeated, modified, repeated, modificat, repetat,
modified, repeated. modificat, repetat.
   
1:24:39 Right? Corect ?
   
1:24:42 And therefore Şi, ca atare, nimic nu se
never basic change. schimbă esenţial, vreodată.
   
1:24:48 So when you see that, Deci, când observaţi asta,
   
1:24:50 the whole structure of the brain întreaga structură a
has changed. creierului s-a schimbat.
   
1:24:55 That is insight. Aceea este intuiţia !
   
1:24:57 Not the repetition Nu repetiţia sau acţiunea
or the action of knowledge. în baza cunoaşterii.
   
1:25:05 Sir, this requires your Domnule, asta necesită, ştii
– you know, dumneata, să-ţi dai sângele pentru asta !
   
1:25:08 putting your blood into this!  
   
1:25:18 I think we better stop. Cred că mai bine ne-am opri.
   
1:25:21 It’s seven minutes to twelve. E ora douăsprezece
  fără şapte minute.
   
1:25:24 We’ll meet tomorrow. Ne vom întâlni mâine.