Krishnamurti Subtitles

Saanen - 27 July 1980

Public Question & Answer 50:08 Krishnamurti: Aceasta este ultima...
This is the last meeting.  
   
0:11   întâlnire.
   
0:16 Perhaps we shall meet again Poate că ne vom
next year. întâlni, din nou, la anul.
   
0:28 There are many questions, Sunt multe întrebări...
   
0:37 and some quite absurd, şi unele sunt chiar absurde,
with very little meaning,  
   
0:41   fără prea mare semnificaţie,
   
0:44 and others are iar celelalte sunt mai
rather superficial, degrabă superficiale,
   
0:47 like the one that I am going cum ar fi cea pe
to read presently. care o voi citi imediat.
   
0:51 And there are some rather serious Şi sunt unele întrebări destul
and worthwhile questions. de serioase şi valoroase.
   
1:00 As we said the other day, Aşa cum am spus deunăzi şi
and if we may repeat it again, poate că ar trebui repetat...
   
1:09 the root of the meaning... semnificaţia de bază,
   
1:11 The root meaning of the word rădăcina cuvântului "întrebare"
‘question’ means to seek. înseamnă "a căuta"...
   
1:19   şi...
   
1:21 And in answering răspunzând la câteva
some of these questions, dintre aceste întrebări...
   
1:26 we are sharing it together. le împărtăşim cu toţii.
   
1:31 It is not that the speaker Nu vorbitorul este
is answering them, cel care le dă răspuns
   
1:35 and that you must accept şi nu trebuie să-l acceptaţi
them or deny them, sau să-l respingeţi,
   
1:38 but rather together, ci o facem, mai
  degrabă, împreună...
   
1:42 in a kind of good relationship, într-un fel de relaţie benefică...
amicable,  
   
1:47   amicală...
   
1:50 and try to understand together şi încercăm să înţelegem, împreună,
the depth of these questions. profunzimea acestor întrebări.
   
1:58 I’ll read the first one, rather. S-o citesc pe prima, mai degrabă.
   
2:02 1st Question: Există mulţi oameni în acest
There are many people in this tent cort, care deţin locuri rezervate,
   
2:04 who have seats  
reserved for them.  
   
2:09 Many are from K. Foundation. în timp ce mulţi dintre ei sunt
  de la Fundaţia Krishnamurti.
   
2:12 If people close to you Dacă oamenii apropiaţi de
cannot change, dumneavoastră nu se pot schimba,
   
2:16 are still superficial sunt încă superficiali şi
and proud and unaware, mândri şi inconştienţi,
   
2:20 what is the answer? atunci care este răspunsul ?
   
2:25 The people who have reserved seats Oamenii care au locuri rezervate
come at the last moment. au sosit în ultimul moment.
   
2:30 They have been working. Au avut de lucru, au avut
  de făcut multe alte lucruri,
   
2:32 They have been doing  
a great many other things,  
   
2:35 connected with the Foundation, stabilind legături cu
  fundaţia şi cu acest cort
   
2:37 with the tent and all şi cu întreaga organizare
the organisation of this gathering. a acestei întruniri.
   
2:43 And also, some seats are reserved Şi, de asemenea, unele locuri sunt rezervate
for those who are not too well. pentru cei care nu se simt prea bine.
   
2:50 And it is rather unfortunate Şi este mai degrabă
to judge superficially regretabil să judeci superficial,
   
2:56 that many of these people are rather că mulţi dintre aceşti oameni sunt
proud, vain, and all the rest of it. cumva mândri, orgolioşi ş.a.m.d.
   
3:01 I don’t think Nu cred că acea întrebare
that question need be answered. necesită vreun răspuns.
   
3:13 2nd Question: Am un copil mic.
I have a young child.  
   
3:15 How do I educate him Oare cum să-l educ,
   
3:18 so that he will live astfel încât el să
a different sort of life, trăiască un alt fel de viaţă,
   
3:23 without being so different fără ca să fie atât de
from society which will destroy him? diferit de restul societăţii,
   
3:28   care îl va distruge ?
   
3:32 I have a young child. Am un copil mic.
   
3:35 How am I to educate him Oare cum să-l educ,
   
3:38 so that he will live astfel încât el să
a different sort of life, trăiască un alt fel de viaţă,
   
3:42 without being so different, fără ca să fie atât de diferit,
that society will destroy him? încât societatea să-l distrugă ?
   
3:52 You know, there are Ştiţi, există multe
many schools in India. şcoli în India,
   
3:58 We have six schools in India. avem şase şcoli în India.
   
4:01 There is one at Brockwood, Există una în Brockwood, una în
one in Canada, Canada, una în California, la Ojai.
   
4:04 one in California, Ojai.  
   
4:08 First of all, it is very difficult În primul rând, este foarte dificil
to get the right kind of teachers. să găseşti genul adecvat de profesori.
   
4:17 When they come to teach, Când ei vin ca să predea,
   
4:18 the difficulty is problema este că
they have all kinds of opinions, au tot felul de opinii,
   
4:22 how it should be done, cum ar trebui făcut, cum n-ar
how should not be done, trebui făcut, ca predare, ş.a.m.d.
   
4:25 the teaching,  
and so on  
   
4:27 – they project their own Îşi proiectează propriile dorinţe şi
desires and volitions voinţe şi propriile lor prejudecăţi.
   
4:32 and their own prejudices.  
   
4:35 They may be very capable of Poate că sunt foarte capabili să
transmitting information, knowledge, transmită informaţii, cunoaştere,
   
4:41 but they also project dar îşi proiectează şi
their own personalities, propriile lor personalităţi,
   
4:44 their own peculiar propriile lor
idiosyncrasies. idiosincrazii ciudate.
   
4:48 So it is a constant trouble Deci este o problemă constantă,
to get the right kind of teachers,  
   
4:52   să găseşti tipul
  potrivit de profesori...
   
4:59 who is really interested care să fie cu adevărat
in teaching, interesaţi să predea...
   
5:04 not only the academic subjects, nu numai subiectele academice,
   
5:08 but teaching something ci să predea ceva mult mai amplu:
much more:  
   
5:14 teaching how to live a life să te înveţe cum
as you go along, older, să-ţi trăieşti viaţa,
   
5:22 adolescent, and so on, pe măsură ce continui să te maturizezi,
  trecând de adolescenţă ş.a.m.d.
   
5:24 how to live a life rational, cum să duci o viaţă raţională...
   
5:29 not superstitious, fără superstiţii,
not confused, and so on.  
   
5:32   fără a fi confuz...
   
5:36   ş.a.m.d.
   
5:38 It is very difficult. Este foarte dificil.
   
5:42 And when we were in India Şi, aflându-ne în India,
with these six schools, unde avem aceste şase şcoli,
   
5:46 we sent a letter am trimis o scrisoare
to all the parents, tuturor părinţilor,
   
5:50 saying that these schools spunând că aceste
intend and are doing şcoli intenţionează
   
5:55 as much as possible, - şi chiar o fac, în
  măsura posibilităţilor -
   
5:57 to free the mind of the child, să elibereze mintea
the student, copilului, a elevului,
   
6:00 from fear, from confusion, de teamă...
   
6:04   de confuzie...
   
6:07 and have integrity. şi să-i înveţe
  cum să fie cinstiţi.
   
6:11 So when the parents came, Deci, atunci când
not many of them, părinţii au venit,
   
6:14   nu mulţi dintre ei,
   
6:16 they were really not interested nu prea erau
in their children, interesaţi de copiii lor,
   
6:19 except the mothers. cu excepţia mamelor.
   
6:23 The fathers wanted them to go on Taţii doreau ca ei să
to earn a livelihood, you know, înveţe să-şi câştige traiul,
   
6:26   ştiţi voi, să urmeze
  vechea rutină uzuală,
   
6:27 follow the old dar mamele erau
usual routine, un pic îngrijorate.
   
6:30 but the mothers were Dar...
a little bit concerned.  
   
6:36 But perhaps the parents poate că părinţii sunt
of the children cu adevărat responsabili.
   
6:39 are really responsible.  
   
6:45 Perhaps they may Poate că şi-ar putea
destroy their children. distruge copiii.
   
6:52 And when one has a small child, Şi, atunci când cineva
  are un copil mic,
   
6:56 how are you going to educate him? oare cum să-l educe ?
   
7:02 This is a great... Aceasta este o mare problemă.
it’s a great problem.  
   
7:07 And we are trying, at Brockwood, Şi noi încercăm, la Brockwood, să
to answer this question. răspundem la această întrebare.
   
7:12 Perhaps we shall have Poate că vom avea copii mici,
young children,  
   
7:16 but we are going to go into it. dar vom analiza asta.
   
7:20 But the difficulty is Dar dificultatea este că
society is so strong. societatea este atât de puternică...
   
7:27 The temptations of the young person prin tentaţiile oferite
  tinerelor persoane,
   
7:30 who wants to be care doresc să fie
with other young children, împreună cu alţi copii,
   
7:35 who are already corrupt, care sunt deja corupţi,
   
7:38 who have already, you know, care au acceptat, deja, ştiţi
  voi, toate nonsensurile sociale
   
7:40 have accepted all şi devine extrem de dificil...
the nonsense of society.  
   
7:44 And it becomes extremely difficult să educi un copil,
to bring up a child  
   
7:51 who will not yield care să nu capituleze sub
to the tremendous weight of society. presiunea teribilă a societăţii.
   
8:00 So it beholds not only Deci asta cade nu numai
on the part of the teachers, în sarcina profesorilor,
   
8:05 but also on the part of the parents. ci şi în sarcina părinţilor.
   
8:10 It is a cooperative business, Este o chestie de cooperare,
it isn’t just  
   
8:13 – you send the child to the school nu înseamnă numai să trimiţi copilul
and forget all about it. la şcoală şi să uiţi complet de el.
   
8:18 Here in these schools, Aici, în aceste şcoli,
they are strict vegetarians. sunt strict vegetarieni...
   
8:24 And when they go back şi, când revin
they eat meat, acasă, consumă carne,
   
8:27 so the conflict begins deci conflictul începe
– you know, all the rest of it.  
   
8:30   - cunoaşteţi toate problemele.
   
8:32 And this is a question Şi asta este o întrebare căreia nu i
that cannot be so easily answered se poate da prea uşor un răspuns...
   
8:38   fiindcă...
   
8:41 because to run these schools pentru a administra aceste şcoli
you have to have plenty of money. trebuie să ai o mulţime de bani.
   
8:46 And these schools survive Şi aceste şcoli supravieţuiesc
just on a shoe string. cu fonduri infime.
   
8:52 And the parents are only Şi părinţii sunt mult prea
too willing to send them there, dispuşi să-i trimită acolo
   
8:57   şi...
   
8:58 and the responsibility, the work, responsabilitatea,
the immense concern is there,  
   
9:00   efortul,
   
9:01   imensa...
   
9:05   grijă se manifestă acolo.
   
9:10 it is not there Nu este simplu, ci se
– it is there. manifestă numai acolo.
   
9:14 We have been through it, Am trecut prin asta, an după an.
year after year.  
   
9:18 And this requires not only Şi asta necesită nu numai o
cooperation from the parents, cooperare din partea părinţilor,
   
9:22 but also good teachers ci şi profesori buni, care să fie capabili
who are capable of understanding, să înţeleagă nu numai programa şcolară,
   
9:26 not only the academic subjects,  
   
9:28 but also something ci şi altceva, mult mai serios.
much more serious.  
   
9:35 3rd Question: Cred că îmi pot
I think I can solve my problems. rezolva problemele.
   
9:39 I do not need any help. Nu am nevoie de nici un ajutor.
   
9:44 I have the energy to do it. Posed energia necesară
  pentru a o face.
   
9:48   Dar, dincolo de asta,
   
9:49 But beyond this, am ajuns să receptez
I come to receive,  
   
9:53 and if you don’t like that word, şi, dacă nu vă place acel cuvânt,
   
9:55 to share something să împărtăşesc ceva
measureless to man, de nemăsurat, pentru om,
   
10:00 something that has ceva ce are o mare
great depth and beauty. profunzime şi frumuseţe.
   
10:04 Can you share that with me? Oare puteţi împărtăşi
  asta cu mine ?
   
10:12 I think I can solve my problems. Cred că îmi pot
  rezolva problemele.
   
10:15 I do not need Nu am nevoie de nici un ajutor.
any help with them.  
   
10:19 I have the energy Posed energia necesară
to resolve them. pentru a le rezolva.
   
10:23 But beyond this, Dar, dincolo de asta,
I come to receive, am ajuns să receptez
   
10:27 and if you don’t like that word, şi, dacă nu vă place acel cuvânt,
   
10:29 to share something să împărtăşesc ceva
measureless to man, de nemăsurat, pentru om,
   
10:33 something that has ceva ce are o mare
great depth and beauty. profunzime şi frumuseţe.
   
10:37 Can you share that with me? Oare puteţi împărtăşi
  asta cu mine ?
   
10:43 It is a quotation Este un citat din Xanadu, de
from Xanadu by Coleridge: Coleridge: "de nemăsurat pentru om".
   
10:48 ‘measureless to man’.  
   
10:50 That phrase Acea expresie, "de nemăsurat pentru om",
‘measureless to man’ este dintr-o poezie scrisă de Coleridge,
   
10:52 is a poem written by Coleridge numită Kubla Khan.
called Kubla Khan.  
   
10:56 And the questioner says, Şi persoana afirmă că-şi
I can solve all my problems. poate rezolva toate problemele
   
11:02 And problems can be solved şi problemele pot fi rezolvate,
without the help of others,  
   
11:05   fără ajutorul altora...
   
11:08 because the problems fiindcă problemele sunt
are created by oneself create de noi înşine,
   
11:12 in relationship to another, în relaţia cu o altă persoană
   
11:15 and these problems, şi aceste probleme...
   
11:18 however subtle, however superficial, oricât de subtile, oricât de
however grave, superficiale, oricât de grave ar fi,
   
11:22 they can be solved, pot fi rezolvate,
   
11:24 if one applies one’s mind and heart dacă cineva îşi implică mintea
to resolve them. şi inima pentru a le rezolva.
   
11:29 That is fairly clear. Este destul de clar.
   
11:31 That is, if one has energy, Adică, dacă cineva are energie...
not be slack, lazy.  
   
11:38 And if one really wants nu dacă este slab, leneş.
to solve them,  
   
11:41 they can be solved. Şi, dacă cineva vrea cu adevărat
  să le rezolve, ele pot fi rezolvate.
   
11:43 The questioner said that is simple. Persoana afirmă că e simplu.
   
11:46 But he wants to go much further. Dar...
   
11:47   vrea să meargă mult mai departe.
   
11:50 He says, I can do all that. Spune că poate face toate astea
   
11:53 And I’ve come here şi că a venit aici...
to share something,  
   
11:57   pentru a împărtăşi...
   
12:01 as he calls it ceva anume, cum îi spune
‘measureless to man’, el, "de nemăsurat pentru om",
   
12:05 something beyond all measure, ceva mai presus de orice măsură...
   
12:13 something that is not ceva ce nu este oferit
given in churches, în biserici ş.a.m.d.
   
12:17 and you know,  
all the rest of it.  
   
12:22 First of all, În primul rând...
   
12:29 we are sharing this together. împărtăşim asta cu toţii.
   
12:33 I am not a Delphic Oracle. Nu sunt Oracolul din Delphi.
   
12:36 There is no authority here. Nu există nici o autoritate aici.
   
12:40 I happen to sit on a platform Se întâmplă să stau pe un
for convenience, piedestal, numai din comoditate,
   
12:44 so that everybody can see pentru ca toată lumea
– if you want to see. să mă poată vedea...
   
12:48   dacă vrea să mă vadă.
   
12:51 And that little height doesn’t Şi...
give him any authority whatsoever.  
   
12:52   acea mică înălţime nu-i conferă
  absolut nici o autoritate vorbitorului.
   
12:58 And I really mean this. Şi chiar vorbesc serios.
   
13:04 You are not my followers, Nu sunteţi adepţii mei ş.a.m.d.
and all the rest of it.  
   
13:07 So, first thing is to realise Deci primul lucru este să ne dăm
  seama ce anume înţelegem prin "măsură",
   
13:09 what do we mean  
by ‘measure’  
   
13:14 – because he uses fiindcă el foloseşte
the word ‘measureless’. cuvântul "nemăsurat".
   
13:19 You are following all this? Urmăriţi toate acestea ?
   
13:25 Thought can be measured. Gândirea poate fi măsurată.
   
13:31 Distance can be measured: Distanţa poate fi
from here to there. măsurată: de aici, până acolo.
   
13:36   Şi...
   
13:39 And the so-called progressive aşa-numita evoluţie
evolution can be measured: progresivă poate fi măsurată:
   
13:47 one was this yesterday, cineva a fost astfel ieri...
   
13:53 through meeting the present, prin întâlnirea cu prezentul,
what was yesterday is modified, ceea ce a fost ieri este modificat
   
13:58   şi, apoi, există
  deplasarea către viitor,
   
13:59 and the movement to the future care poate fi măsurată.
– that can be measured.  
   
14:07 Measured: Măsurată: dacă eşti bun, astăzi...
if you are good today,  
   
14:11 and tomorrow you might not, şi mâine ai putea să nu mai fii
   
14:14 and that can be measured. şi asta se poate măsura.
   
14:20   Şi...
   
14:23   gândirea,
   
14:24 And thought, care este un proces material...
which is a material process,  
   
14:30 can also be measured. poate fi, de asemenea, măsurată.
   
14:35 The shallowness Superficialitatea
of one’s thinking, gândirii cuiva...
   
14:41 the superficiality, superficialitatea,
the deeper and the deepest.  
   
14:43   profunzimea
   
14:45   şi maxima profunzime.
   
14:47 As long as there is Atât timp cât există
the more and the less, "mai mult" şi "mai puţin",
   
14:52 that can be measured. asta se poate măsura.
   
14:56 Comparison is a process Comparaţia este un
of measurement. proces de măsurare.
   
15:04 Please, follow all this Vă rog să urmăriţi asta,
if you are interested. dacă sunteţi interesaţi.
   
15:09 And imitation Şi mimetismul poate fi măsurat.
can be measured.  
   
15:15 Conformity can be measured. Conformismul poate fi măsurat.
   
15:22   Şi...
   
15:26 And the word ‘measure’, cuvântul "măsură"...
   
15:32 in Sanskrit too, means în sanscrită înseamnă...
to regulate, to measure.  
   
15:37   a regla, a măsura.
   
15:40 Meditation, Meditaţie...
that word not only  
   
15:43   acel cuvânt înseamnă nu numai...
   
15:45 – means not only ponder, a cugeta, a gândi...
think, investigate, observe,  
   
15:52   a investiga, a observa,
   
15:54 but also it means ci înseamnă, de
to measure, asemenea, a măsura,
   
15:57 from the Sanskrit word Ma provenind din cuvântul sanscrit
– I won’t go into all that. "Ma" - nu am să intru în amănunte.
   
16:02 So as long as there is measurement, Deci...
   
16:03   atât timp cât există măsură...
   
16:14 the mind can only function mintea nu poate funcţiona
in that measurement, decât în cadrul acelei măsuri,
   
16:20 whether it is long or short, fie că este lungă sau scurtă,
whether it is wide or narrow,  
   
16:23   fie că este vastă sau restrânsă,
   
16:25 it can only function nu poate funcţiona decât în
in that which is measurable. acel cadrul, care este "măsurabil".
   
16:31 Right? Corect ?
   
16:33 I wonder Mă întreb dacă
if you understand all this. înţelegeţi toate acestea.
   
16:37   Şi...
   
16:39 And the word ‘meditation’, cuvântul "meditaţie",
   
16:42 in that word is implied în acel cuvânt este implicată,
also measurement. de asemenea, măsura.
   
16:50 Now, the mind, the brain Acum, mintea,
has been trained, accustomed, creierul, a fost educat,
   
16:56   obişnuit,
   
16:57 fallen into a habit blocat într-un
of measurement, obicei al măsurării...
   
17:05 obviously. evident.
   
17:09 And is something Şi există ceva care
which is not measurable, nu este măsurabil.
   
17:16 if there is such thing, Dacă există un asemenea lucru,
   
17:19 can the mind, oare pot mintea, creierul şi
  inima - fiindcă sunt totuna -
   
17:20 the brain and the heart oare poate acea
– they are all one – întreagă structură...
   
17:24 can that whole structure să se elibereze de măsurătoare ?
be free of measurement?  
   
17:32 You follow? Înţelegeţi ?
Then only you can find out. Abia după aceea puteţi descoperi.
   
17:38 Are you meeting? Mă înţelegeţi ?
   
17:47 The brain is, Creierul este, aşa cum am
as we pointed out several times, specificat de câteva ori...
   
17:53 and the scientists are - şi savanţii încep şi
beginning to agree too, ei să fie de acord
   
17:56 so perhaps you aşa că poate veţi
will also accept it, accepta asta şi voi,
   
17:59 because the moment fiindcă, din clipa în care vorbiţi
you talk about scientists despre oameni de ştiinţă, îi veneraţi
   
18:02 you worship them and you think şi credeţi că au ajuns undeva
they have achieved something,  
   
18:06 and when they also say, şi, atunci când spun şi:
‘Yes, partly you are right’, "Da, în parte aveţi dreptate !"
   
18:10 then perhaps you poate că veţi fi
will also come along. şi atunci de acord.
   
18:17 You see, the brain, as we said, Vedeţi, creierul...
is not your brain.  
   
18:20   aşa cum am spus,
   
18:22   nu este creierul vostru.
   
18:28 It is the brain which Este creierul care
has evolved through time, a evoluat în timp...
   
18:33 millions and millions of years. în milioane şi milioane de ani.
   
18:37 And that brain is the common Şi acel creier este
brain of humanity. creierul comun al omenirii.
   
18:44 You may not like to see that, Poate că nu vă place
  să observaţi asta,
   
18:47 because we are accustomed fiindcă suntem obişnuiţi
to the idea that we are individual, cu ideea că suntem indivizi,
   
18:53 our brains are individual creierele noastre
– ours, mine, not yours. sunt individualizate
   
18:55   - ale noastre, al
  meu, nu al vostru.
   
19:00 And that concept has been a constant Şi acel concept a constituit
tradition through millennia, o tradiţie constantă,
   
19:08   timp de mii de ani...
   
19:11 and so the brain is şi, ca atare, creierul...
conditioned to that,  
   
19:15   este condiţionat în acel sens...
   
19:19 and that brain is şi acel creier măsoară constant:
constantly measuring  
   
19:25 – the more, the less, mai mult, mai puţin...
the better and the best,  
   
19:29   mai bun şi cel mai bun.
   
19:32 the very word ‘better’ Însăşi expresia "mai
is measurable. bun" este măsurabilă.
   
19:38 So this brain is constantly Deci acest creier funcţionează,
functioning in that pattern. constant, în acel tipar.
   
19:48 I don’t know Nu ştiu dacă aţi observat asta
if you have observed yourself, singuri, puteţi vedea asta în voi înşivă.
   
19:50 you can see this in yourself.  
   
19:57 Physically, objectively, Fizic, obiectiv vorbind,
   
20:00 you can see that a workman puteţi observa că un
becomes a foreman, muncitor devine maistru
   
20:05 and if he is good, şi, dacă e bun, e un manager.
he is a manager.  
   
20:08 A priest becomes a bishop, Un preot devine un episcop,
cardinal, pope.  
   
20:11   cardinal, papă.
   
20:15 The apprentice, then the master, Ucenicul...
the master carpenter.  
   
20:19   devine apoi maestru,
  maestru ebenist.
   
20:24 This is the whole pattern Acesta este întreg
of our existence, tiparul existenţei noastre,
   
20:29 which are all measurable. toate acestea fiind măsurabile.
   
20:33 And the questioner says: Şi persoana spune:
   
20:36 is there something beyond measure, Oare există ceva mai
measureless to man? presus de măsură,
   
20:39   de nemăsurat pentru om ?
   
20:47 Now, how are you going to find out? Cum aveţi de gând
  să descoperiţi asta ?
   
20:52 We will share this together, Împărtăşim asta, cu toţii,
   
20:54 as the questioner says, aşa cum spune persoana,
share it with me. împărtăşiţi asta cu mine.
   
20:59 How are we going to find out Cum am putea afla asta...
   
21:02 if there is something dacă există ceva mai
beyond all measure, presus de orice măsură,
   
21:08 that is, beyond all time? care este mai presus de timp ?
   
21:12 Because time is measurement Fiindcă timpul înseamnă măsurătoare:
  ieri, azi, mâine, ora 10, ora 11,
   
21:14 – yesterday, today, tomorrow; ceva măsurabil...
10 o’clock, 11 o’clock – measurable,  
   
21:21 distance, measurable. distanţa e măsurabilă.
   
21:25 And as thought is measurable, Şi gândirea
  este măsurabilă...
   
21:29 if you have gone into it, dacă analizaţi asta, ceea
which you are doing now, please. ce şi facem acum, vă rog.
   
21:33 Whoever the questioner is, Oricine ar fi persoana care
please, do listen. întreabă, vă rog să ascultaţi.
   
21:43 Is there something beyond time, Oare există ceva
  mai presus de timp...
   
21:49 which is thought? care este gândirea ?
   
21:52 Time is movement Timpul înseamnă mişcare.
– right?  
   
21:55   Corect ?
   
21:58 And thought is movement, Şi gândirea înseamnă mişcare,
so time is thought.  
   
22:01   deci timpul înseamnă gândire.
   
22:06 Thought is born out of memory, Gândirea se naşte din amintire,
experience, knowledge.  
   
22:11   experienţă, cunoaştere.
   
22:15 That is the process Acesta este procesul amintirii,
of memory, of thought.  
   
22:19   al gândirii.
   
22:21 And this process Şi acest proces este
is a material process un proces material,
   
22:26 because in the brain is... deoarece...
   
22:27   în creier...
   
22:32 In the very cells of the brain tocmai în celulele cerebrale
are the memories, sunt stocate amintirile.
   
22:36 so it is material process, Deci este un proces material
   
22:40 and everything that it creates şi tot ceea ce creează el
is a material process. este un proces material.
   
22:45 Right? Corect ?
   
22:47 Please, follow this, Vă rog să urmăriţi asta,
   
22:49   nu acceptând sau negând,
   
22:50 not accepting or denying, ci...
but logically,  
   
22:54   logic...
   
22:59 observing it in oneself, observând asta în voi înşivă
and also observing externally.  
   
23:01   şi, de asemenea, observând
  în exteriorul vostru.
   
23:09   Deci...
   
23:11 So, as long as thought atât timp cât gândirea...
is measuring,  
   
23:15   înseamnă măsurătoare,
   
23:18 moving in measurement, o dinamică a măsurării...
   
23:26 there can be no nu poate exista nimic
other than measurement. altceva decât măsurătoare.
   
23:32 Right? Corect ?
Obviously. E evident !
   
23:35 Now, the question is: Acum, întrebarea este:
can all measure end?  
   
23:38   Oare orice măsurătoare
  poate avea sfârşit ?
   
23:47 Measure as comparison, Măsurarea privită
  ca o comparaţie...
   
23:53 comparing oneself with somebody else să te compari, pe tine
– the hero, the example, însuţi, cu altcineva:
   
23:57   cu eroul, exemplul, idealul,
   
23:58 the ideal, the perfect one, cu cel perfect ş.a.m.d.
and so on, so on, so on.  
   
24:04 If you observe for yourself, Dacă observaţi asta,
  pentru voi înşivă,
   
24:07 from childhood, încă din copilărie suntem
we are trained to compare educaţi să comparăm:
   
24:12 – better marks in a school, note mai bune la şcoală...
   
24:17 the various classes, college, diversele clase...
university, a degree –  
   
24:21   facultate, universitate,
  o diplomă,
   
24:24 it is all measurements, toate acestea înseamnă măsurători,
which is essentially comparative.  
   
24:27   care, în esenţă,
  înseamnă comparaţii.
   
24:31 Right? Corect ?
   
24:33 Now, can you, the questioner Acum, oare poţi tu,
who is sharing this with us, persoana care întreabă,
   
24:38   care împărtăşeşte asta cu noi...
   
24:43 stop comparing completely? să înceteze, complet,
  să mai compare ?
   
24:53 That is, psychologically. Adică este ceva
  psihologic, fireşte.
   
24:55 Naturally, the other thing is Alternativa este
– academically, you have to. teoretică, trebuie s-o faci.
   
25:00 So, can you, psychologically, Deci, oare îi poţi pune capăt
end immediately, imediat, psihologic vorbind ?
   
25:06 not tomorrow, another day, Nu...
but immediately,  
   
25:07   mâine, în altă zi,
   
25:10   ci imediat,
   
25:11 all sense of comparison? să înceteze orice
  gen de comparaţie.
   
25:25 If you want to go, Dacă vrei să mergi,
   
25:27 if the mind wants dacă mintea ta vrea să
to go much further. meargă mult mai departe.
   
25:31   Şi...
   
25:32 And imitation, conformity, mimetismul, conformismul
   
25:36 which are all the same movement: - care fac parte, toate,
  din aceeaşi dinamică,
   
25:39 comparing, conformity, imitation compararea, conformismul, mimetismul,
are all the same movement. toate reprezintă aceeaşi dinamică -
   
25:45 Can that movement end totally? oare poate acea dinamică
  să înceteze cu desăvârşire ?
   
25:53 In comparison, În comparare există agresiune...
there is aggression,  
   
25:59 there is competition există competiţie...
   
26:03 – I am better than you, "sunt mai bun decât tine" ş.a.m.d.
and all that.  
   
26:09   Şi...
   
26:10 And, as we talked aşa cum am discutat ieri,
about it yesterday,  
   
26:14 have an insight poţi avea o intuiţie
into measurement. asupra măsurării.
   
26:19 I explained very carefully Am explicat, cu
yesterday, foarte mare grijă, ieri,
   
26:22 if I may repeat it again briefly: dacă pot repeta pe scurt:
   
26:29 insight has been, intuiţia a fost...
   
26:32 as man, a scientist and others aşa cum oamenii, savanţii
have experimented, şi alţii au experimentat,
   
26:37 insight is the accumulation intuiţia reprezintă
of knowledge, acumularea cunoaşterii...
   
26:43 as I told you aşa cum v-am povestit
about the monkeys, and so on, despre maimuţe ş.a.m.d...
   
26:49 and from that accumulation şi, din acea acumulare de
of experience, knowledge, experienţă, de cunoaştere,
   
26:53 have an insight into ai o intuiţie, privind
the understanding of the structure. înţelegerea structurii.
   
26:59 That is based on the past. Asta se bazează pe trecut.
   
27:05 Now, we are saying Acum, noi afirmăm
that is not insight. că nu este intuiţie.
   
27:09 Insight is total perception Intuiţia este percepţia deplină
   
27:13 of the whole complex a întregii dinamici
movement of measurement. complexe a măsurătorii.
   
27:20 And you can have only Şi poţi avea acea intuiţie
that insight  
   
27:22 when you perceive it numai atunci când percepi fără
without previous knowledge. vreo cunoaştere anterioară.
   
27:27 Then if you are using Atunci, dacă te foloseşti de cunoaştere,
the knowledge, este o comparaţie, este ceva măsurabil.
   
27:30 then it is comparative, Intuiţia nu este măsurabilă !
it is measurable.  
   
27:33 Insight is not measurable. Aţi priceput acum ?
You get it now?  
   
27:42 Then when there is Atunci, când există acea
that measureless insight, intuiţie nemăsurabilă...
   
27:48 the whole the unfolding întreaga...
of the whole movement of comparison,  
   
27:54 – all that – prin dezvăluirea întregii
  dinamici a comparaţiei ş.a.m.d.
   
27:56 not only seen nu numai că este percepută,
but ends immediately. dar încetează imediat.
   
28:04 You can test it out. Puteţi testa asta.
   
28:08 You don’t have to accept Nu trebuie să credeţi
the speaker’s word for it, vorbitorul pe cuvânt,
   
28:11 you can test it out. puteţi testa asta.
   
28:15   Deci...
   
28:20 So, what is beyond measure, ceea ce este mai presus de măsură
   
28:23 there must be freedom trebuie să fie liber de teamă,
from fear, naturally,  
   
28:26   fireşte...
   
28:33 deep rooted, conscious o teamă adânc înrădăcinată,
or unconscious fear. conştientă sau inconştientă.
   
28:40 That is a problem Aceasta este o problemă care
which can be observed, resolved, poate fi observată, rezolvată...
   
28:49 because the root of fear, fiindcă rădăcina fricii...
   
28:52 the root, not the various branches - rădăcina, nu diversele ramuri
and the leaves of that tree, şi frunze ale acelui copac -
   
28:59 the root of that fear is time. rădăcina acelei
  temeri este timpul.
   
29:08 Right? Corect ?
   
29:10 I am afraid of tomorrow. Mă tem de ziua de mâine.
   
29:25 I am afraid Mă tem de ceea ce s-a întâmplat.
of what has happened.  
   
29:30 The physical pain, Durerea fizică...
which I have had,  
   
29:34 gone, pe care am avut-o, s-a dus
   
29:35 and the fear it might occur again. şi mă tem că s-ar
  putea produce din nou...
   
29:41 The whole physical întreg fenomenul fizic al durerii.
phenomena of pain.  
   
29:45 And psychologically too, Şi, psihologic
  vorbind, de asemenea...
   
29:50   când cineva a făcut ceva greşit,
   
29:51 one has done something wrong, nu corect, nu onorabil...
not right, not honourable,  
   
29:58 ‘honourable’, I am using the word - "onorabil", folosesc cuvântul
in its dictionary meaning, în sensul său din dicţionar,
   
30:03   nu ceea ce voi numiţi onorabil -
   
30:04 not what you call honourable. şi...
   
30:12 And psychologically, psihologic vorbind...
fear is time.  
   
30:15   teama înseamnă timp.
   
30:19 I am afraid of dying. Mă tem de moarte.
   
30:22 I am living, Trăiesc, dar...
   
30:26 but I dread mi-e groază de ceea
what might happen. ce s-ar putea întâmpla
   
30:29 Which is the measurement of time. şi anume de măsura timpului.
   
30:35 So the root of fear Deci rădăcina fricii
is time and thought. este timpul şi gândirea.
   
30:44 Right? Corect ?
   
30:46 Now, to have an insight Acum, să ai o
into that intuiţie în acea privinţă...
   
30:50 is the ending înseamnă sfârşitul
of totally fear. deplin al fricii.
   
30:59 When one ends fear, Când cineva va pune capăt fricii,
you will say, ‘What is there?’ atunci va spune: "Ce este acolo ?"
   
31:05 You follow? Înţelegeţi ?
We will go into that later.  
   
31:07   Vom aborda asta mai târziu.
   
31:10   Deci...
   
31:11 So, the ending of fear, sfârşitul fricii...
   
31:16 which means care înseamnă
the understanding of time înţelegerea timpului...
   
31:21 and the ending of sorrow. şi finalul suferinţei...
   
31:33 If this is not cleared, dacă acestea nu sunt...
   
31:36   clarificate...
   
31:40 If the mind, the brain dacă mintea, creierul, nu se teme,
are not afraid,  
   
31:44 then there may be something more. atunci poate exista ceva mai mult.
   
31:50 But you see, Dar, vedeţi, noi vrem
we want to be assured. să primim asigurări...
   
31:57 We want it guaranteed, vrem ca asta să
  ne fie garantată...
   
32:02 like a good watch, ca un ceas bun...
   
32:05 especially in Switzerland mai ales în Elveţia.
   
32:08 – like a good watch, Ca un ceas bun,
   
32:09 you want it guaranteed, vreţi să vă fie garantată,
   
32:12 that will last at least three years. că va rezista cel puţin trei ani.
   
32:19 In the same... În acelaşi...
   
32:21 We have the same attitude, Avem aceeaşi atitudine, că,
  dacă fac asta, atunci ce voi obţine ?
   
32:23 that if I do this, what will I get? Asta este...
   
32:32 That is commercial mentality. asta este o
  mentalitate comercială.
   
32:36 Right? Corect ?
   
32:38 If I do this, Dacă fac asta, îmi garantezi aia ?
will you guarantee me that?  
   
32:46 There is no guarantee, Nu există nici o garanţie
and that is the beauty of it.  
   
32:49   şi asta este frumuseţea ei.
   
32:55 This is... you have to do it Adică trebuie s-o faci pentru
for itself, not for something. tine însuţi, nu pentru ceva anume.
   
33:05 And that is very difficult Şi este ceva foarte
for people. dificil pentru oameni.
   
33:12 One gives up this Cineva renunţă la asta
in order to reach that pentru a obţine aia:
   
33:16 – nirvana, heaven, nirvana, raiul,
whatever it is –  
   
33:18   orice ar fi...
   
33:22 which are all care sunt, toate,
acts of measurement. acte de măsurare.
   
33:30 So can the mind Deci, oare poate mintea...
– we are sharing this together –  
   
33:33   - împărtăşim asta, cu toţii -
   
33:35 can the mind be free oare mintea poate fi liberă
of all measurement, de toate măsurătorile...
   
33:45 in your relationship to another, în relaţia ta cu o
  altă persoană...
   
33:50 which is much more difficult? ceea ce este mult mai dificil ?
   
34:01 And to be free of all that Şi, să fii liber de toate acelea...
is to be measureless,  
   
34:07   înseamnă să fii de nemăsurat...
   
34:11 and then something şi, apoi...
totally different takes place.  
   
34:14   se întâmplă ceva complet diferit.
   
34:20 When that is described, Când este descris acest lucru,
   
34:22 that which has taken place ceea ce se petrece mai
beyond measure, presus de orice măsură...
   
34:27 that which is described ceea ce se descrie nu
is not ‘what is’. este "ceea ce există".
   
34:33 You understand what I am saying? Înţelegeţi ce spun ?
   
34:36 You can describe the mountain, Poţi descrie muntele...
   
34:42 shape of it, the line of it, forma lui, linia lui, umbrele...
the shadows.  
   
35:00 You can paint it, îl poţi picta, poţi scrie
make a poem of it, o poezie despre el...
   
35:05 describe it îl poţi descrie...
   
35:07 – all that is not the mountain. dar toate acelea nu
  reprezintă muntele în sine.
   
35:14 We sit in the valley, Noi stăm în vale...
   
35:18 and say, ‘Please, tell us şi spunem: "Te rog,
about the mountain’. vorbeşte-ne despre munte !"
   
35:22 We don’t walk there. Nu...
   
35:25   urcăm acolo.
   
35:29 We want to be comfortable. Vrem să ne simţim confortabil.
   
35:35 So there is a state Deci există o stare...
– not a state –  
   
35:38   - nu o stare -
   
35:40 there is something există ceva mai presus
beyond measureless, de orice, de nemăsurat,
   
35:43 beyond all measure. mai presus de orice măsură.
   
35:51 4th Question: Ce anume este conştiinţa noastră ?
What is our consciousness?  
   
35:55 Are there different Oare există nivele
levels of consciousness? diferite ale conştiinţei ?
   
36:00 Is there a consciousness beyond Oare există o conştiinţă
the normal one we are aware of? mai presus de cea normală,
   
36:04   de care avem ştiinţă ?
   
36:07 And is it possible to empty Şi, oare, este posibil să ne
the content of our consciousness? golim conţinutul conştiinţei ?
   
36:13 What is consciousness? Ce anume este conştiinţa ?
   
36:15   Oare există nivele
  diferite ale conştiinţei ?
   
36:16 Are there different levels Oare există o conştiinţă
of consciousness? mai presus de cea normală,
   
36:21 Is there a consciousness beyond de care avem ştiinţă ?
the normal one we are aware of?  
   
36:28 And is it possible to empty Şi, oare, este posibil să ne
the content of our consciousness? golim conţinutul conştiinţei ?
   
36:41 Sorry. Mă scuzaţi !
   
37:06 Please, Vă rog, împărtăşim asta, cu toţii.
we are sharing this together.  
   
37:10 I may use the words, Poate că folosesc cuvintele,
the description,  
   
37:13   descrierea,
   
37:15 but what is described dar ceea ce descriu nu
is not the fact. este realitatea ca atare.
   
37:21 So don’t be caught Deci nu vă lăsaţi prinşi
in descriptions, in explanations. în capcana descrierilor,
   
37:25   a explicaţiilor.
   
37:33 What is our consciousness? Ce anume este conştiinţa noastră ?
   
37:38 To be conscious of, Să fii conştient...
   
37:42 to be aware of what is going on, să fii conştient de
  ceea ce se petrece,
   
37:46 not only outside but also inside. nu numai extern, ci şi lăuntric.
   
37:51 It is the same movement. Este aceeaşi dinamică.
   
37:53 So when we say we are conscious, Deci, atunci când spunem
we are aware, we are... că suntem conştienţi,
   
37:57   percepem,
   
37:59   existăm...
   
38:01 our consciousness is conştiinţa noastră...
the product of society  
   
38:04   este produsul societăţii...
   
38:09 – right? – - Corect ? -
   
38:11 our education, our culture, al educaţiei noastre...
   
38:15   al culturii noastre...
   
38:19 racial inheritance, al moştenirii noastre rasiale...
   
38:23 and the inheritance şi moştenirea propriei
of one’s own striving, noastre străduinţe...
   
38:29 the result rezultatul...
   
38:31 – and our beliefs, plus credinţele noastre, dogmele
our dogmas, our rituals, noastre, ritualurile noastre,
   
38:37 our concepts, our jealousies, conceptele noastre,
anxieties, our pleasures,  
   
38:39   geloziile noastre,
  grijile, plăcerile noastre,
   
38:43 our so-called love aşa-numita noastră iubire.
   
38:46 – all that is our consciousness. Toate acelea reprezintă
  conştiinţa noastră.
   
38:50 Right? Corect ?
   
38:53 Right? Corect ?
   
38:55 That you cannot, Este ceva ce nimeni nu poate nega.
nobody can dispute that.  
   
38:58 You can add more to it, Îi puteţi adăuga mai multe
or expand it, elemente sau s-o extindeţi,
   
39:02 but that is the structure, dar aceea este structura...
   
39:07 which has evolved care a evoluat timp
through millennia after millennia de mii şi mii de ani:
   
39:13 – wars, tears, războaie, lacrimi, griji,
anxieties, sorrow,  
   
39:16   suferinţă, depresie, euforie,
   
39:17 depression, elation – tot ceea ce face parte din noi.
all that is part of us.  
   
39:26 Right? Corect ?
   
39:29   Şi...
   
39:31   conţinutul...
   
39:32 And the content, which is all this, reprezentat de toate acestea,
make up our consciousness.  
   
39:37   ne alcătuieşte conştiinţa.
   
39:40 Right? Corect ?
   
39:44 Right, sirs? Corect, domnilor ?
   
39:47 You are following this? Urmăriţi asta ?
   
39:50 I believe I am a Hindu, Eu cred că sunt hindus...
   
39:55 with all the Brahmanical cu toate superstiţiile
superstitions, brahmanice...
   
40:01 with their rituals, with their cu ritualurile lor, cu
absurdities, with their gods, absurdităţile lor, cu zeii lor...
   
40:07 with their beliefs in this and that cu credinţele lor în
and the other thing. una sau alta ş.a.m.d.
   
40:11 That is the consciousness Aceea este conştiinţa unui
of a Hindu born in that country. hindus, născut în acea ţară.
   
40:18 In the West, the consciousness În Occident conştiinţa este...
is the content  
   
40:24   conţinutul...
   
40:26 – the Christian, the Saviour, creştinul, mântuitorul,
the whole hierarchical system: întreg sistemul ierarhic...
   
40:31 the soul, the redeemer, sufletul,
the original sin.  
   
40:33   mântuitorul,
   
40:37 and so on, so on, so on. păcatul originar ş.a.m.d.
   
40:41 If you are a Communist, Dacă eşti un comunist...
   
40:48 you will say according to Marx: vei afirma, potrivit lui Marx...
   
40:52 environment, which is economy, că mediul, care este economia,
has shaped your consciousness. ţi-a modelat conştiinţa.
   
41:01   Şi...
   
41:03 And there are those people există acei oameni care
who say you can’t change it. spun că nu o poţi schimba.
   
41:08 You can modify it, O poţi modifica,
you can polish it up,  
   
41:10   îi poţi da un lustru...
   
41:16 but you have to accept it, dar trebuie s-o accepţi...
   
41:20 make the best of it, să te descurci cât poţi de bine
but it is there. cu ea, dar ea rămâne acolo.
   
41:24 You are following all this? Urmăriţi toate acestea ?
   
41:28   Şi...
   
41:31 And, as we said, aşa cum am spus,
the content makes its consciousness.  
   
41:33   conţinutul defineşte
  conştiinţa în sine.
   
41:38 Without the content, Fără conţinut...
   
41:41 consciousness as we know, conştiinţa, aşa cum o
it doesn’t exist – obviously; ştim noi, nu există, evident.
   
41:45 if I have no belief, Dacă nu am credinţă, nu accept
no dogma, no this and no that... dogma, nu accept una sau alta.
   
41:52   Şi...
   
41:55 And the question is, persoana spune:
the questioner says:  
   
41:58 is it possible Oare este posibil să...
to empty all the content?  
   
42:02   goleşti întreg conţinutul ei ?
   
42:07 You understand my...? Îmi înţelegeţi... ?
   
42:11 The sorrow, the strife, Suferinţa, disputa, lupta...
the struggle,  
   
42:14 the terrible human relationship groaznicele relaţii
with each other, the quarrels, umane reciproce,
   
42:18   certurile, grijile, geloziile,
   
42:19 the anxiety, jealousies, afecţiunea, senzualitatea...
the affection, the sensuality  
   
42:24 – you follow? – - Înţelegeţi ? -
   
42:25 all that is our consciousness toate acelea reprezintă
with its content. conştiinţa noastră, cu conţinutul ei.
   
42:31 Can that content be emptied? Oare acel conţinut
  poate fi golit ?
   
42:36 And if it is emptied, Şi, dacă este golit,
   
42:38 is there a different oare apare un tip
kind of consciousness? diferit de conştiinţă ?
   
42:44   Şi...
   
42:46 And has consciousness oare conştiinţa
different layers, different levels? are straturi diferite...
   
42:51   nivele diferite ?
   
42:56 In India, they have În India există o
divided consciousness conştiinţă divizată:
   
42:59 – clever people they are, - inteligenţi mai sunt
the ancient people – oamenii, oamenii străvechi -
   
43:03 into lower, higher, conştiinţe inferioare şi tot
higher, higher, mai avansate, superioare
   
43:06 I won’t use the Sanskrit words, - nu voi folosi cuvântul
and so on – it is divided. sanscrit ş.a.m.d. -
   
43:08   este divizată...
   
43:11 And this division şi această divizare
is measurement. înseamnă măsură.
   
43:15 I don’t know Nu ştiu dacă urmăriţi
if you are following all this. toate acestea.
   
43:19 The moment there is division Din clipa în care există separare,
there must be measurement. trebuie să existe măsură.
   
43:23 Division between Separările dintre arabi,
the Arab and the Jew, evrei, englezi, francezi,
   
43:25 the Englishman, the Frenchman  
   
43:27 – it is all measurement, toate înseamnă măsurătoare...
   
43:31 and where there is measurement şi, acolo unde există măsură,
there must be division, trebuie să existe dezbinare
   
43:34 and effort, wars, şi încordare, războaie
all the rest of it follows. şi tot ceea ce urmează.
   
43:43 Whether that consciousness Dacă acea conştiinţă
has different levels, are diferite nivele,
   
43:48 this consciousness is still acea conştiinţă tot rămâne
within consciousness. integrată conştiinţei globale.
   
43:51 I don’t know if you follow it. Nu ştiu dacă urmăriţi asta.
   
43:55 It has been divided A fost divizată prin gândire,
by thought, by clever people, de către oameni isteţi,
   
44:00 by so-called people de către aşa-zişii oameni
who have gone into this care au analizat asta,
   
44:03 – it has been divided. a fost divizată.
   
44:05 That division is measurement, Acea divizare înseamnă măsură,
therefore it is thought. ca atare înseamnă gândire.
   
44:11 Whatever thought has put together Indiferent ce a imaginat gândirea,
is part of consciousness. tot face parte din conştiinţă.
   
44:17 Right? Corect ?
   
44:20 Whether you divide Chiar dacă separi acea conştiinţă
that consciousness în cea mai elevată, supremă...
   
44:22 as the highest supreme,  
   
44:26 it is still rămâne tot o dinamică a gândirii.
the movement of thought.  
   
44:33 Right? Corect ?
   
44:36 You agree? Sunteţi de acord ?
We are moving along together? Avansăm împreună ?
   
44:42 Now, the question is: Acum se pune întrebarea:
can the content be emptied?  
   
44:46   Oare conţinutul poate fi golit ?
   
44:53 Can sorrow be ended? Oare...
   
44:56   se poate pune capăt suferinţei ?
   
45:01 Not only your personal sorrow, Nu numai suferinţei personale...
   
45:06 but the sorrow accumulated ci suferinţei acumulate în
through millennia of mankind. omenire, timp de mii de ani.
   
45:14 The personal sorrow – Prin suferinţă personală
I mean the immediate sorrow înţeleg suferinţa imediată...
   
45:19 – I have lost a son, am pierdut un fiu, am pierdut
I have lost this, or asta, ştiţi voi, lacrimile, disperarea,
   
45:21 – you know, the tears, the despair, care sunt trecătoare.
which is momentary.  
   
45:28 But there is this Dar există această
vast sorrow of mankind, vastă suferinţă a omenirii...
   
45:34 which has been accumulated care s-a acumulat prin 5.000
through 5000 or 10000 years of wars, sau 10.000 de ani de războaie...
   
45:41 tribal divisions, dezbinări tribale,
tribal hatreds,  
   
45:44   duşmănii tribale...
   
45:48 the various aspects of religion, diversele aspecte ale religiei,
organised, not organised,  
   
45:51   organizată sau neorganizată...
   
45:55 those who believe, those who don’t, cei care cred, cei care nu cred...
and so on, so on, so on.  
   
45:59   şi aşa mai departe.
   
46:02 Can all that be emptied? Oare toate acelea
  pot fi eliminate ?
   
46:05 Must you take Oare trebuie să le iei...
– please, listen – - Vă rog să ascultaţi ! -
   
46:07 must you take one by one oare trebuie să le
and resolve them iei, una câte una,
   
46:10   şi să le rezolvi ?
   
46:13 – you understand? – Înţelegeţi ?
fear, conformity,  
   
46:15   Teamă...
   
46:17   conformism...
   
46:23 pleasure, plăcere,
the nature of pleasure?  
   
46:24   natura plăcerii...
   
46:27   întreaga dinamică a plăcerii...
   
46:28 The whole movement şi...
of pleasure  
   
46:34 and sorrow... suferinţa...
   
46:38 Can all that… oare le putem lua pe toate,
  una câte una, şi să le rezolvăm ?
   
46:40 Will we take one by one Asta i-ar lua cuiva
and resolve these? întreaga viaţă.
   
46:45 That will take Nu ştiu dacă
one’s whole lifetime. urmăriţi toate acestea.
   
46:49 I don’t know Sau...
if you are following all this.  
   
46:54 Or can one have cineva poate avea o intuiţie
a total insight into all of it? deplină asupra tuturor acestora?
   
47:01 You understood? Aţi înţeles ?
   
47:03 We have explained Am explicat ce anume
what insight means, înseamnă intuiţia,
   
47:06 not the insight nu intuiţia dată de rememorare...
of remembrance,  
   
47:11 not the insight of knowledge, nu intuiţia datorată
time and action. cunoaşterii, timpului şi acţiunii.
   
47:18 I wonder Mă întreb dacă înţelegeţi
if you are following all this. toate acestea.
   
47:23 I am afraid you are not. Mă tem că nu.
   
47:25 Please, don’t meditate now. Vă rog, nu meditaţi acum !
   
47:30 Don’t go off Nu vă implicaţi într-un fel de...
into kind of some...  
   
47:32 This is very, very serious Acest lucru este extrem de
because it affects your life. serios, fiindcă vă afectează viaţa.
   
47:39 And I say, we say, it is possible Şi eu spun, noi
to empty this content completely. spunem, că este posibil,
   
47:43   să goleşti complet acest conţinut.
   
47:48 The essence of this content Esenţa acestui
is thought conţinut este gândirea,
   
47:54 which has put together the ‘me’, care a inventat "eul"...
   
48:00 the me which is ambitious, eul care înseamnă ambiţie,
the greedy, aggressive lăcomie, agresivitate...
   
48:06 – all that. toate acelea.
   
48:07 That is the essence Aceasta este esenţa
of the content of consciousness. conţinutului conştiinţei.
   
48:16 Can that ‘me’, Oare poate acel "eu", cu
with all this structure, selfishness toată această structură
   
48:21 – you know, all that – - egoism, ştiţi voi,
  toate acelea -
   
48:22 can that be totally ended? oare i se poate pune capăt total ?
   
48:37 The speaker can say, Vorbitorul spune că da,
yes, it can be ended, i se poate pune capăt...
   
48:41 completely, totalmente...
   
48:44 which means no centre ceea ce înseamnă absenţa oricărui
from which you are acting, centru, din care să acţionaţi...
   
48:50 no centre absenţa oricărui
from which you are thinking. centru, din care să...
   
48:54   gândiţi.
   
48:58 The centre is the essence Centrul reprezintă
of measurement, esenţa măsurătorii,
   
49:01 which is the becoming. care înseamnă devenirea.
   
49:05 Can that becoming end? Oare i se poate pune
  capăt acelei deveniri ?
   
49:11 And we say probably it can, Şi noi spunem că se poate,
but what is at the end of it? dar ce se află la finalul ei ?
   
49:16 You understand? Înţelegeţi ?
   
49:18 That is, if I end this becoming, Adică, dacă eu pun
what is then being? capăt acestei deveniri,
   
49:21   atunci ce mai înseamnă existenţa ?
   
49:25 I wonder if you follow all this. Mă întreb dacă urmăriţi
  toate acestea.
   
49:36 First of all, Mai întâi de toate,
find out for oneself  
   
49:38   trebuie să descoperi,
  de unul singur,
   
49:41 if this becoming can end. dacă această
  devenire se poate sfârşi.
   
49:49 Can you drop, end something Oare poţi abandona, poţi pune
which you like, capăt la ceva care-ţi place...
   
49:57 that gives you care îţi oferă vreo
some deep pleasure? plăcere profundă ?
   
50:01 Without a motive, Fără vreun motiv...
without saying  
   
50:05 ‘I can do it if there is something fără să spui: "O pot face,
at the end of it’. dacă există ceva la final."
   
50:09 Can you do something Oare poţi face ceva, imediat,
immediately,  
   
50:13 end something să pui capăt la ceva care
that gives you great pleasure? îţi oferă o mare plăcere ?
   
50:22 You see how difficult this is? Vedeţi cât de dificil este ?
   
50:24 Like a man who smokes, Ca un om care fumează...
   
50:31 his body has been trupul său a fost
poisoned by nicotine, otrăvit de nicotină...
   
50:39 and when he ends, şi, când el se lasă de fumat,
the body is craving for it, trupul tânjeşte după ea...
   
50:46 and so he takes something else şi, ca atare, ia altceva,
to satisfy the body. pentru a-şi satisface trupul.
   
50:54 So to give up some... Deci să renunţi la ceva anume,
   
50:56 to end something, să pui capăt la ceva...
rational, clear,  
   
50:59   raţional...
   
51:01   clar...
   
51:03 without any reward or punishment, fără vreo recompensă sau pedeapsă,
just to say – finished.  
   
51:06   numai pentru a spune
  că s-a terminat.
   
51:19 Selfishness hides Egoismul se ascunde în
in many, many ways: extrem de multe moduri:
   
51:26 seeking truth, căutarea adevărului...
social service,  
   
51:30   serviciul public...
   
51:34 surrendering oneself to something a te pune în slujba
  unei anumite cauze,
   
51:37 – to a person, unei persoane, unei
to an idea, to a concept. idei, unui concept.
   
51:43 It also hides itself Se ascunde, de asemenea,
in social work, în asistenţa socială...
   
51:48 in devotion to nationalism, în devotamentul
  faţă de naţionalism...
   
51:56 to God. faţă de Dumnezeu.
   
51:59 Right? Corect ?
   
52:01 One must be Cineva trebuie să fie fenomenal
so astonishingly aware of all this, de conştient de toate acestea...
   
52:08 and that requires energy. şi asta necesită energie.
   
52:13 And that energy Şi acea energie este acum irosită,
is now being wasted  
   
52:17   în conflicte, în
  teamă, în suferinţă,
   
52:18 in conflict, in fear, in sorrow, în toate chinurile vieţii.
in all the travails of life.  
   
52:29 That energy is being wasted Acea energie este irosită
in so-called meditation. în aşa-numita meditaţie.
   
52:39 And this requires Şi asta necesită...
enormous energy,  
   
52:42   o energie enormă...
   
52:47 not physical energy nu energie fizică,
– that is fairly easy –  
   
52:49   asta este destul de uşor...
   
52:53 but the energy ci energia care nu a
that has never been wasted. fost irosită niciodată.
   
53:02 Then can go... Atunci...
   
53:07 consciousness can be emptied, se poate trece mai departe...
   
53:11 and if it is emptied you will find conştiinţa poate fi golită...
if there is something more or not  
   
53:15 – it is up to you. şi, atunci când e golită, dacă există
  sau nu ceva mai mult, depinde de voi.
   
53:19 We like to be guaranteed that; Ne place să ne fie garantată asta.
there is no guarantee.  
   
53:22   Nu există nici o garanţie.
   
53:34 5th Question: Why is it Cum se face că aproape
that almost all human beings, toate fiinţele umane,
   
53:39 apart from their exceptându-le
talents and capacities, talentele şi aptitudinile,
   
53:42 are mediocre, sunt mediocre...
   
53:48 including Beethoven, Mozart and Bach inclusiv Beethoven,
and all the rest of them? Mozart, Bach şi toţi ceilalţi ?
   
53:54 I know I am mediocre. Ştiu că sunt mediocru.
   
53:57 I don’t seem to be able Nu par a fi capabil să trec
to break through this mediocrity. dincolo de această mediocritate.
   
54:06 Why is it almost all human beings, Cum se face că aproape
  toate fiinţele umane,
   
54:09 apart from their exceptându-le
talents and capacities, talentele şi aptitudinile,
   
54:12 are mediocre? sunt mediocre ?
   
54:14 I know I am mediocre, Ştiu că sunt mediocru
   
54:17 and I don’t seem to be able şi nu par a fi capabil să trec
to break through this mediocrity. dincolo de această mediocritate.
   
54:31 First of all, are we aware Mai întâi de toate, oare suntem
that we are mediocre? conştienţi că suntem mediocri ?
   
54:42   Domnule, dă-ţi singur răspunsul !
   
54:43 Sir, you answer it for yourself. Mediocru înseamnă nici
  prea sus, nici prea jos,
   
54:48 Mediocre means neither high nor low, ci numai plutind pe
just hovering in between. undeva pe la mijloc.
   
54:59 The great painters, the great Marii pictori, marii
musicians, the great architects, muzicieni, marii arhitecţi...
   
55:04 they have got au aptitudini şi
extraordinary capacities and talent, talente extraordinare,
   
55:08 but in their daily life, dar, în traiul lor cotidian...
   
55:11 they are like you and me sunt la fel ca voi, ca
and like everybody else. mine şi ca oricine altcineva.
   
55:17   Cum ar fi Haydn...
   
55:18 Like Haydn, when he composed, care, când compunea, îmbrăca
he put on his best clothes, cele mai bune haine ale sale.
   
55:25 and when we go to church Şi noi îmbrăcăm cele mai bune
we put on the best clothes. haine când mergem la biserică.
   
55:29 You understand what I am saying? Înţelegeţi ce spun ?
   
55:35 So – was it Haydn? – Deci... oare aşa a fost Haydn ?
doesn’t matter so much. Nu contează prea mult.
   
55:44 If I am aware that I am mediocre Dacă sunt conştient
  că sunt mediocru
   
55:47 – just a minute, go into it slowly - o clipă, parcurgeţi asta încet, împreună
with me, please, let’s share it – cu mine, vă rog, haideţi s-o împărtăşim -
   
55:51 if I am aware I am mediocre, dacă sunt conştient
  că sunt mediocru...
   
55:57 what does that mean? ce înseamnă asta ?
   
56:01   Nu sunt nici cald, nici rece...
   
56:02 I am neither hot nor cold - Corect ? -
– right? –  
   
56:07 neither passionate, nici pasional !
   
56:09 I may be lustful, Poate că sunt desfrânat...
   
56:14 and I cool off. şi mă abţin.
   
56:18 I may have great talent Poate că am un mare talent,
   
56:21 – writer, painter, sculptor, de scriitor, pictor, sculptor,
musician, teacher –  
   
56:23   muzician...
   
56:25   profesor...
   
56:29 those are all outward dress, toate acelea sunt
  veşminte exterioare,
   
56:33 outward show of inward poverty. o etalare externă a
  unei sărăcii lăuntrice.
   
56:44 Being poor inwardly, Fiind săraci lăuntric,
   
56:48 we are always struggling ne luptăm întotdeauna
to become rich, să devenim bogaţi...
   
56:54 not financially, nu financiar...
   
56:56 but in knowledge, in understanding, ci în cunoaştere...
   
56:59   în gândire...
   
57:02 in striving to something străduindu-ne să
nobler, nobler, nobler. atingem ceva tot mai nobil.
   
57:10 This sense of insufficiency Acest sentiment
  al insuficienţei...
   
57:17 and trying to fill şi încercarea de a
that insufficiency completa acea insuficienţă...
   
57:24 with the latest gossip cu ultima bârfă politică...
about politics,  
   
57:29 with the latest rituals, latest cu ultimul ritual, ultima
meditation, latest this and the... meditaţie, ultima una sau alta...
   
57:35 All that is toate acelea sunt o
an act of mediocrity. manifestare a mediocrităţii.
   
57:42 Right? Corect ?
   
57:46 Please, don’t get angry with me, Vă rog să nu vă înfuriaţi pe mine,
   
57:48 we are just sharing it, nu facem decât să împărtăşim
pointing out to each other. asta, să o clarificăm reciproc.
   
57:55   Şi...
   
57:58 And this sense of mediocrity, acest sentiment
  al mediocrităţii...
   
58:03 if one is aware of it, dacă cineva este
  conştient de el...
   
58:10 shows itself se manifestă, el însuşi, printr-o
in outward respectability. respectabilitate de faţadă.
   
58:17 Right? Corect ?
   
58:22 Or the revolt against the mediocrity Sau prin revolta
  împotriva mediocrităţii...
   
58:27   hipioţii,
   
58:28 – the hippies, the long hair, părul lung, nebărbieritul,
the unshaved, the latest fallouts.  
   
58:31   ultimele...
   
58:35   aiureli.
   
58:38 It is the same movement. Este aceeaşi
You understand? dinamică, înţelegeţi ?
   
58:43 I can join a community, Mă pot alătura unei comunităţi,
a commune,  
   
58:46   unui colectiv...
   
58:50 because inwardly fiindcă, lăuntric vorbind,
there is nothing in me, nu există nimic în mine
   
58:55 and by joining şi, alăturându-mă,
I become important, devin important,
   
58:57 there is something, există ceva anume, există acţiune.
there is an action.  
   
59:00 So when one is aware Deci, atunci când cineva este
of this mediocrity, conştient de această mediocritate...
   
59:06 which is this utter sense care este acest deplin
of insufficiency, sentiment al insuficienţei...
   
59:14 this sense of deep acest sentiment al unei
frustrating loneliness, profunde şi frustrante singurătăţi...
   
59:23 which is covered over care este acoperită
by all kinds of activities. cu tot felul de activităţi,
   
59:29 If you are aware of that, dacă eşti conştient de asta...
then what is insufficiency?  
   
59:32   atunci ce anume
  este insuficienţa ?
   
59:37 You understand my question? Îmi înţelegeţi întrebarea ?
What is loneliness?  
   
59:39   Ce este singurătatea ?
   
59:47   Cum anume măsori
  această insuficienţă ?
   
59:48 How do you measure Mă urmăriţi ?
this insufficiency? You follow?  
   
59:54 The moment you measure, Din clipa în care măsori,
you are insufficient. eşti deja insuficient.
   
59:58 I wonder if you capture it. Mă întreb dacă sesizaţi asta.
   
1:00:05 Do you see that? Înţelegeţi asta ?
Right?  
   
1:00:07   Corect ?
   
1:00:09 No, don’t agree, Nu, să nu fiţi de acord, dar...
but don’t measure.  
   
1:00:12   nu măsuraţi !
   
1:00:17 See, like depression Vedeţi, şi depresia
is measurement. este tot măsurare.
   
1:00:23 Don’t reduce everything Nu reduceţi totul la măsurătoare.
to measurement.  
   
1:00:28 That is another catchword. Este un alt cuvânt la modă.
   
1:00:31 You are good at catching words Sunteţi buni la a capta
and repeating it cuvinte şi la a le repeta
   
1:00:36 and worthless, şi ele devin fără valoare.
it becomes worthless.  
   
1:00:38 But we are saying, Dar noi spunem că această
this insufficiency insuficienţă capătă fiinţă
   
1:00:43 comes into being atât timp cât există comparaţie.
as long as there is comparison.  
   
1:00:49 Right? Corect ?
   
1:00:54 And this measurement Şi această măsurare
is limitless este nelimitată,
   
1:00:59 – you can go on measuring, puteţi continua să tot măsuraţi.
measuring, measuring.  
   
1:01:02 Not ‘limitless’. Dar nu e nelimitată, scuze
Sorry, I used that word. că am folosit acel cuvânt.
   
1:01:05 It is a constant movement Este o mişcare constantă,
   
1:01:07   pentru o fiinţă umană
  care se simte insuficientă...
   
1:01:08 from a human being în sinea sa.
who is insufficient in himself.  
   
1:01:17 Now, can that Acum, oare acea observaţie
comparative observation end? comparativă poate lua sfârşit ?
   
1:01:26 Then is there insufficiency? Atunci, mai există
  oare insuficienţă ?
   
1:01:30 You are following Urmăriţi ceea ce spun ?
what I am saying?  
   
1:01:33 No, come on, sirs. Nu, haideţi domnilor !
   
1:01:38 I compare myself with you, Mă compar eu însumi cu tine...
   
1:01:43 and I realise that you are şi îmi dau seama că eşti
much cleverer than I am, mult mai isteţ decât mine...
   
1:01:47 much more intelligent, nicer, mult mai inteligent,
alive, full of this and that.  
   
1:01:50   drăguţ...
   
1:01:52   energic, plin de una sau alta.
   
1:01:56 I compare myself, Mă compar, eu însumi
   
1:01:58 and then I say to myself şi, apoi, îmi spun, în sinea
how dull I am in comparison. mea, cât de plictisitor sunt,
   
1:02:02   prin comparaţie.
   
1:02:04 So I strive to compete with you. Deci, mă străduiesc
  să concurez cu tine.
   
1:02:13 But if I don’t compare with you Dar, dacă nu mă compar...
who are very clever,  
   
1:02:20 – the ‘very clever’ cu tine, care eşti foarte isteţ...
is already comparison,  
   
1:02:23 I don’t know if you follow – - "foarte isteţ" înseamnă comparaţie,
  deja, nu ştiu dacă urmăriţi asta -
   
1:02:24 if I don’t compare, am I dull? dacă nu mă compar,
  oare sunt plictisitor ?
   
1:02:29 Or am I aware of Sau oare sunt conştient de ceea ce
what is actually taking place in me? se petrece, de fapt, în sinea mea ?
   
1:02:39 When I compare, I am avoiding Când compar, evit
the fact of ‘what is’. realitatea a "ceea ce există".
   
1:02:50 Is this too much of a thing Este ceva mult prea
for a morning? complicat în dimineaţa asta ?
   
1:02:54 Perhaps for some of you it is. Poate că pentru
  unii dintre voi este.
   
1:02:57   Deci...
   
1:03:02 So, this mediocrity această mediocritate, care
that all of us seem to have pare să ne caracterizeze pe toţi,
   
1:03:08 can be broken through poate fi învinsă...
   
1:03:14 when there is no sense când nu există nici un sentiment
of comparison, measurement. al comparaţiei, al măsurării.
   
1:03:20 It gives you an immense freedom. Asta vă conferă o
  libertate imensă.
   
1:03:26 Where there is freedom Acolo unde există libertate,
there is no mediocrity. nu există mediocritate.
   
1:03:36 Right? Corect ?
Do see it, sirs. Observaţi asta, domnilor !
   
1:03:43 The more Cu cât - nu "cu cât" -
– not ‘the more’ –  
   
1:03:45 where there is complete acolo unde există deplină
psychological freedom, libertate psihologică,
   
1:03:48 there is no sense of mediocrity nu există sentimentul
– you follow? – mediocrităţii, înţelegeţi ?
   
1:03:52 you are out of that class Ieşiţi complet din
altogether. acea categorie !
   
1:03:57 Not ‘you’ Nu "voi", ci există o stare
  de spirit complet diferită.
   
1:03:59 – something totally different,  
state of mind exists.  
   
1:04:14 6th Question: Ataşamentul produce un
Attachment brings about fel de schimb emoţional,
   
1:04:16 a kind of emotional exchange, o căldură umană.
a human warmth.  
   
1:04:22 This seems a fundamental need. Aceasta pare să fie o
  necesitate fundamentală.
   
1:04:25 Detachment produces coldness, Detaşarea produce indiferenţă,
   
1:04:28 lack of affection, lipsa afecţiunii, o
a break in relationship. ruptură în relaţie.
   
1:04:33 It can also deeply hurt others. Îi poate, de asemenea,
  răni profund pe alţii.
   
1:04:37 Something seems to be wrong Ceva pare să fie eronat
with this approach. în această abordare.
   
1:04:41 What do you say? Ce spuneţi ?
   
1:04:59 Attachment brings about Ataşamentul produce un
a kind of emotional exchange, fel de schimb emoţional,
   
1:05:04 a human warmth. o căldură umană.
   
1:05:09 This seems a fundamental need. Aceasta pare să fie o
  necesitate fundamentală.
   
1:05:12 Detachment produces coldness, Detaşarea produce indiferenţă,
   
1:05:14 lack of affection, lipsa afecţiunii, o
a break in relationship. ruptură în relaţie.
   
1:05:18 It can also deeply hurt others. Îi poate, de asemenea,
  răni profund pe alţii.
   
1:05:21 Something seems to be wrong Ceva pare să fie eronat
with this approach. în această abordare.
   
1:05:24 What do you say? Ce spuneţi ?
   
1:05:27 I don’t have to say anything. Nu trebuie să spun nimic.
   
1:05:39 I am attached to you. Sunt ataşat de tine.
   
1:05:43 The word ‘attach’ Cuvântul "a ataşa"
means to cling, to hold, înseamnă a adera, a apuca...
   
1:05:52 attaché ataşat, sentimentul
  că aparţii cuiva...
   
1:05:55 the feeling that you şi că acea persoană
belong to somebody, îţi aparţine ţie...
   
1:05:59 and that somebody a apuca,
belongs to you  
   
1:06:05 – to hold, to cling, to adhere, a lipi,
like a plaster – sorry!  
   
1:06:09   a adera, ca un plasture.
   
1:06:13   Scuze !
   
1:06:16 All that is implied Toate acelea sunt
in that word. implicate în acel cuvânt.
   
1:06:22 And the questioner says: Şi persoana spune...
   
1:06:25 cultivating detachment breeds cultivarea...
   
1:06:29   detaşării...
   
1:06:32   generează...
   
1:06:37 lack of affection, a coldness, o lipsă de afecţiune,
  o indiferenţă,
   
1:06:40 a break in relationship, o ruptură a relaţiei;
   
1:06:43 the cultivation of the opposite. cultivarea atitudinii opuse.
   
1:06:49 Naturally, it will. Fireşte că va produce asta.
   
1:06:52 You understand? Înţelegeţi ?
   
1:06:55 If I am attached to you, Dacă eu sunt ataşat de voi,
the audience,  
   
1:06:57   auditoriul...
   
1:06:59 and I feel this attachment şi simt că acest
is dangerous, ataşament este periculos...
   
1:07:06 because I know I will be unhappy fiindcă ştiu că voi fi nefericit,
if I don’t meet all of you dacă nu mă voi întâlni cu voi toţi
   
1:07:11 and talk to all of you, şi voi vorbi cu voi toţi...
   
1:07:14 which is my fulfilment, care este împlinirea mea,
   
1:07:16 which is called attachment, care se numeşte ataşament...
   
1:07:20 then seeing the danger of that atunci, observând
  pericolul acelei depresii,
   
1:07:23 – depression when I don’t meet când nu am un vast auditoriu,
a large audience,  
   
1:07:26 if I meet two people când întâlnesc numai doi oameni şi,
and, you know, ştiţi voi, trec prin toate acele neplăceri
   
1:07:28 go through all that şi, observând toate acelea,
ugly business –  
   
1:07:33 and seeing all that, I say îmi spun că trebuie
I must cultivate detachment. să cultiv detaşarea.
   
1:07:43 So I must break from you, Deci trebuie să mă rup de voi,
   
1:07:47 I must break my relationship trebuie să rup relaţia,
if I have a wife or a husband, dacă am o soţie sau un soţ,
   
1:07:52 or a girl or boy, sau prietenă sau
or whatever it is. prieten, orice ar fi.
   
1:07:55 So I gradually withdraw. Deci mă retrag, treptat.
   
1:08:01 And in this process of isolation Şi, în acest proces de izolare,
I hurt others.  
   
1:08:05   îi rănesc pe alţii.
   
1:08:08 Right? Corect ?
   
1:08:10 I hurt my wife or my father, Îmi rănesc soţia sau tatăl,
   
1:08:14 I hurt lots of people, rănesc o mulţime
and so on. de oameni ş.a.m.d.
   
1:08:18   Acum...
   
1:08:21 Now, is there oare există...
– please, listen – - Vă rog să ascultaţi ! -
   
1:08:24 is there an opposite oare există un opus
to attachment? al ataşamentului ?
   
1:08:32 If detachment is the opposite Dacă detaşarea este
of attachment, contrariul ataşării,
   
1:08:37 that detachment is an idea, acea detaşare este o idee...
   
1:08:42 is a concept, este un concept,
   
1:08:44 is a conclusion este o concluzie care
that thought has brought about, a fost trasă de gândire,
   
1:08:49 realising that attachment când şi-a dat seama că ataşamentul
produces a lot of trouble, produce o mulţime de necazuri...
   
1:08:56 a lot of conflict, jealousy, o mulţime de conflicte,
anxiety, and so on, so on. gelozie, anxietate ş.a.m.d.
   
1:09:00 So thought says, by Jove, Deci gândirea spune: "Pentru Dumnezeu,
much better be detached. e mult mai bine să mă detaşez."
   
1:09:05 Detachment is a non-fact Detaşarea este o non-realitate...
– right? –  
   
1:09:10   - Corect ? -
   
1:09:11 whereas attachment is a fact. pe când ataşamentul
  este o realitate.
   
1:09:14 I don’t know Nu ştiu dacă
if you are following all this. urmăriţi toate acestea.
   
1:09:18 Please, don’t go to sleep. Vă rog să nu adormiţi !
   
1:09:19 Another ten minutes or  
quarter of an hour keep awake,  
   
1:09:22 and then you can go to sleep Mai puteţi sta treji încă 10 minute sau
  un sfert de oră şi apoi puteţi adormi...
   
1:09:26 or meditate afterwards. sau puteţi medita după aceea.
   
1:09:34 Look, the speaker has done this. Uitaţi, vorbitorul a...
   
1:09:38   făcut asta.
   
1:09:41 Not attached to a thing Nu s-a ataşat de nimic...
   
1:09:46   de casă,
   
1:09:47 – the house, the audience, de auditoriu, de cărţi,
the books, the speaking,  
   
1:09:50   de discursuri...
   
1:09:53 people – de oameni...
   
1:09:55 he has been like that a fost aşa din copilărie.
from childhood.  
   
1:09:59 So, he is a freak, Deci e un ciudat...
   
1:10:04 biological freak, un ciudat biologic...
   
1:10:07 so leave him alone. deci lăsaţi-l în pace.
   
1:10:09 But we can see clearly Dar putem observa, cu claritate...
   
1:10:16 the fact realitatea şi ceea ce
and that which is not. nu este realitate.
   
1:10:21 Right? Corect ?
   
1:10:23 That which... Atunci când există ataşamentul,
When attachment is there,  
   
1:10:26 to cultivate detachment is să cultivi detaşarea este o
a movement towards illusion. mişcare în direcţia iluziei...
   
1:10:36 And in that illusion, şi, în acea iluzie...
you become cold,  
   
1:10:39   devii indiferent,
   
1:10:41 because that is illusion, fiindcă este o iluzie,
it isn’t reality, nu este o realitate,
   
1:10:45 you become cold, hard, bitter, devii indiferent,
  dur, înverşunat...
   
1:10:49 isolated, izolat...
without any sense of affection.  
   
1:10:51   fără nici o manifestare
  de afecţiune.
   
1:10:57 That is what we are all doing. Asta e ceea ce facem, cu toţii.
   
1:11:00 We are all living in non-fact. Cu toţii trăim
  într-o non-realitate.
   
1:11:07 So, can you face the fact Deci, oare poţi
that you are attached? înfrunta realitatea...
   
1:11:12   că eşti ataşat ?
   
1:11:17 It is not only to a person, Nu numai de o persoană,
to an idea, to a belief, de o idee, de o credinţă,
   
1:11:20 to your own experiences, de propriile tale experienţe,
which is much more dangerous.  
   
1:11:23   ceea ce este mult mai periculos.
   
1:11:28 Your own experience Propria ta experienţă îţi dă o
gives you such a sense of, asemenea senzaţie de încântare,
   
1:11:31 you know, excitement, sentimentul că eşti viu.
sense of being alive.  
   
1:11:41   Deci...
   
1:11:43 So are we aware that we are oare suntem conştienţi că
attached to something or other? suntem ataşaţi de una sau alta ?
   
1:11:52 And you may be attached Şi poate că eşti
to a furniture, ataşat de o mobilă,
   
1:11:56 a piece of furniture. de o piesă de mobilier.
   
1:11:58 It is old, polished, Este veche, lustruită,
well kept, bine întreţinută...
   
1:12:02 15th century, din secolul al XV-lea...
   
1:12:07 and it is immensely valuable, şi este imens de valoroasă
and you are attached to it.  
   
1:12:11   şi eşti ataşat de ea.
   
1:12:13 See what happens. Observaţi ce se întâmplă !
   
1:12:15 When you are attached Când eşti ataşat de
to a piece of furniture, o piesă de mobilier,
   
1:12:18 you are that furniture. tu eşti acea mobilă.
Right?  
   
1:12:21   Corect ?
   
1:12:25 Yes, sir. Da, domnule !
Go into it.  
   
1:12:26   Analizează asta !
   
1:12:31   Deci...
   
1:12:32 So, if one is aware dacă cineva este
that one is attached conştient că este ataşat...
   
1:12:38 and see all the consequences şi observă toate consecinţele
of that attachment acelui ataşament...
   
1:12:43 – anxiety, lack of freedom, anxietate...
jealousy, anger, hatred –  
   
1:12:47   lipsa libertăţii...
   
1:12:50   gelozie...
   
1:12:55   furie, ură...
   
1:12:58 follow the whole consequences urmăreşte toate consecinţele
of human attachment ataşamentului uman,
   
1:13:04 to something or other. de una sau alta,
   
1:13:07 In that attachment to something, în acel ataşament de ceva
there is safety. anume există siguranţă...
   
1:13:14 There is a sense of stability, există un sentiment
  al stabilităţii...
   
1:13:19 a sense of being guarded, protected. sentimentul de...
   
1:13:22   a fi păzit...
   
1:13:25   protejat.
   
1:13:29 And where there is being possessed, Şi acolo unde există
  posesiune asupra unei fiinţe,
   
1:13:34 and possessor, şi posesor şi posedat,
and the possessed,  
   
1:13:37 there must be jealousy, trebuie să existe gelozie,
anxiety, fear, all the rest. anxietate, teamă şi toate celelalte.
   
1:13:41 Now, do you see Acum, observaţi consecinţele
the consequences of all that? tuturor acestor lucruri ?
   
1:13:44 Not the description of it Nu descrierea lor,
but the actuality of it.  
   
1:13:47   ci realitatea lor.
   
1:13:58 If I am attached to you, Dacă sunt ataşat de tine...
   
1:14:03 and that attachment takes place şi acel ataşament se stabileşte
out of my loneliness, din frica mea de singurătate...
   
1:14:09 and that attachment şi acel ataşament şi acea
and that loneliness says, I love you singurătate spune "te iubesc"...
   
1:14:19 – you understand? – - Înţelegeţi ? -
   
1:14:20 I feel a communication simt că există o comunicare,
   
1:14:23 because you are also fiindcă şi tu te afli
in the same position. în aceeaşi situaţie.
   
1:14:28 Right? Corect ?
   
1:14:29 Two people clinging to each other Doi oameni care se
  agaţă unul de celălalt...
   
1:14:35 out of their loneliness, din singurătate, din depresie,
out of their depression, din nefericire ş.a.m.d.
   
1:14:37 out of their unhappiness,  
out of their  
   
1:14:39 – you know, all the rest of it. cunoaşteţi restul.
   
1:14:41 So what happens? Deci ce se întâmplă ?
   
1:14:45 I am clinging not to you Mă agăţ nu de tine, ci de o idee.
but to the idea.  
   
1:14:50 You follow? Mă urmăriţi ?
   
1:14:54 You understand what I am saying? Înţelegeţi ce spun ?
   
1:14:57 So I am clinging to something Deci mă agăţ de ceva anume,
   
1:15:01 which will help me care mă va ajuta să
to escape from myself. scap de mine însumi.
   
1:15:08 Right? Corect ?
   
1:15:11 Right, sirs? Corect, domnilor ?
   
1:15:14 Don’t agree with me, Nu fiţi de acord cu
just observe it. mine, doar analizaţi asta.
   
1:15:20 You are attached Eşti ataşat de experienţa ta...
to your experience,  
   
1:15:27 an incident which has given you un incident care ţi-a
great excitement, oferit o mare încântare...
   
1:15:32 a great sense of elation, o sentiment grozav de euforie,
a sense of power,  
   
1:15:38 a sense of safety o senzaţie de putere,
  o senzaţie de siguranţă,
   
1:15:40 – you cling to that. te agăţi de asta.
   
1:15:43   Acea experienţă - Vă rog să
  ascultaţi asta, dacă sunteţi interesaţi ! -
   
1:15:44 That experience – please, listen acea experienţă...
to it, if you are interested –  
   
1:15:49 that experience pe care aţi avut-o...
which you have had,  
   
1:15:56 what is it? ce anume este ?
   
1:15:58 Either you have projected it Fie că v-aţi planificat-o...
– right?  
   
1:16:02   - Corect ? -
   
1:16:05 You want some kind vă doriţi un anumit
of experience, gen de experienţă
   
1:16:07 and you will get it şi o veţi căpăta,
because that is what you want.  
   
1:16:09   fiindcă asta vă doriţi.
   
1:16:12   Şi, apoi, acea experienţă
  este înregistrată în minte
   
1:16:13 And then that experience is şi este reţinută.
registered in the mind and hold it.  
   
1:16:21 That is, something that is dead, Adică, te agăţi de
you are holding on to. ceva care este mort.
   
1:16:29 Right? Corect ?
   
1:16:31 So, what you are holding... Deci fiindcă lucrul de care
  te agăţi, ca atare, este mort,
   
1:16:33 and so, that which you are holding,  
which is dead,  
   
1:16:37 you also become dead. tu însuţi devii mort.
   
1:16:39 I wonder if you see all this. Mă întreb dacă
  sesizaţi toate acestea.
   
1:16:43 So, if you see all this, Deci, dacă sesizaţi
  toate acestea...
   
1:16:48 without any direction, fără vreo direcţionare,
without any motive, observe it, fără vreun motiv,
   
1:16:52   numai să le observaţi...
   
1:16:56 then you will see, atunci veţi vedea, dacă observaţi,
if you observe,  
   
1:16:59 that insight shows că intuiţia revelează
the whole thing as a map. totul ca pe o hartă.
   
1:17:08 When once there is the insight, Odată ce există acea intuiţie,
   
1:17:10 the thing disappears completely, lucrul dispare complet,
you are not attached. nu mai sunteţi ataşat.
   
1:17:15 You have been attached to this Aţi fost ataşat de asta şi aţi
and let go, renunţat şi v-aţi ataşat de altceva.
   
1:17:18 and you are attached  
to something else.  
   
1:17:21 Attachment is the ending Ataşamentul înseamnă
of attachment. sfârşitul ataşării.
   
1:17:40 7th Question: Aţi specificat ieri că, fiind
You pointed out yesterday, nesiguri, căutăm certitudini,
   
1:17:43 being uncertain,  
we seek certainty  
   
1:17:47 through different channels, prin diferite canale,
   
1:17:50 trusting them, având încredere în ele, apoi
then distrusting them. ne mai având încredere în ele.
   
1:17:53 Is there an absolute, Oare există vreo certitudine
irrevocable certainty? absolută, irevocabilă ?
   
1:18:00 As you pointed out yesterday, Aşa cum aţi specificat ieri,
   
1:18:04 being uncertain, we seek certainty fiind nesiguri,
  căutăm certitudini,
   
1:18:08 through different channels, prin diferite canale,
   
1:18:10 trusting them, având încredere în ele, apoi
then distrusting them. ne mai având încredere în ele.
   
1:18:14 Is there an absolute, Oare există vreo certitudine
irrevocable certainty? absolută, irevocabilă ?
   
1:18:30 Isn’t it odd that I am sitting here Nu este ciudat că eu
and you are listening? stau aici şi voi ascultaţi ?
   
1:18:36 Isn’t it odd? Nu-i ciudat ?
   
1:18:41 I feel it's rather odd, Cred că este mai degrabă ciudat...
   
1:18:45 but doesn’t matter. dar nu contează.
   
1:18:51 We move from certainty Trecem de la
to uncertainty, certitudine la incertitudine,
   
1:18:56 then from that uncertainty apoi de la acea incertitudine
to another certainty la o altă certitudine...
   
1:19:08 – trust this person, avem încredere în
  această persoană,
   
1:19:11 and then later on discover ulterior descoperim că nu
that he is not worthy of your trust, merită încrederea noastră
   
1:19:15 and move to another, şi trecem la o altă persoană...
   
1:19:19 and again put your trust in him, şi, din nou, investim
  încredere în ea,
   
1:19:22 then discover he is untrusting apoi descoperim că
– that’s our life. nu e de încredere.
   
1:19:26   Asta ne este viaţa.
   
1:19:30 Right? Corect ?
   
1:19:36 Please, you’re not Vă rog să nu investiţi
putting your trust in me. încredere în mine.
   
1:19:42 Be very clear. Să fie foarte clar !
   
1:19:45 I won’t have it. Nu o voi accepta.
   
1:19:49 To me that is the beginning Pentru mine acela
of corruption. este începutul corupţiei.
   
1:19:59 Avoided all my one’s life, Am evitat mereu, în
this life – not to be corrupted. această viaţă, să fiu corupt.
   
1:20:04 I won’t be corrupted. Nu voi fi corupt !
   
1:20:09   Deci...
   
1:20:13 So, as I pointed out yesterday, aşa cum am specificat ieri...
   
1:20:18 various types of experiments s-au făcut diverse tipuri
have been made on animals: de experimente pe animale:
   
1:20:22 pigeons, monkeys, rats, porumbei, maimuţe, şobolani.
   
1:20:30   Şi...
   
1:20:33 and these monkeys, aceşti porumbei,
pigeons and rats, maimuţe şi şobolani...
   
1:20:36 by pressing a button prin apăsarea unui
get their food. buton îşi obţin hrana.
   
1:20:40 But if you keep changing Dar, dacă tot schimbi
the buttons all the time, butoanele, permanent...
   
1:20:46 the bird, the monkey, pasărea, maimuţa,
the rat gives up şobolanul renunţă...
   
1:20:51 – they die. mor.
   
1:20:54 You understand? Înţelegeţi ?
   
1:20:56 This constant movement Prin această trecere constantă
from certainty to uncertainty, de la certitudine la incertitudine,
   
1:21:00 from trust to trust. de la încredere la neîncredere.
   
1:21:05 This is what has happened Asta s-a întâmplat cu
to all of... to human beings. toate fiinţele umane.
   
1:21:13 This has been the movement Aceasta a fost dinamica,
from time immemorial. încă din vremuri imemoriale.
   
1:21:18 You understand, sirs? Înţelegeţi, domnilor ?
   
1:21:23 You trusted the priest, Aţi avut încredere în preot,
   
1:21:26 the whole hierarchical structure în întreaga structură
of organised religion, ierarhică a religiei organizate...
   
1:21:34 you discard it, aţi respins-o...
   
1:21:37   apoi...
   
1:21:39 then go to another aţi trecut la alta.
   
1:21:41 – it is the same thing Este acelaşi lucru,
in a different garb. înveşmântat diferit.
   
1:21:46 There you put your trust, În asta vă puneţi încrederea
   
1:21:48 and again discover later on: şi, din nou,
  descoperiţi, mai târziu:
   
1:21:51 ‘Good lord, what have I done?’ "Doamne Dumnezeule, ce am făcut ?"
   
1:21:56 And always seeking outside Şi mereu căutaţi...
   
1:22:00   în exterior...
   
1:22:03 somebody who will give you pe cineva care să
hope, trust, certainty, vă ofere speranţă,
   
1:22:06   încredere,
   
1:22:08   certitudine...
   
1:22:12 either in books, in philosophers, fie în cărţi, în filozofi, în preoţi,
in priests,  
   
1:22:15 or in scientists, fie în savanţi sau în politicieni.
or in politicians.  
   
1:22:20 Right? Corect ?
   
1:22:21 And none of them have given... Şi nici unul dintre
  ei nu v-au oferit asta...
   
1:22:26 extreme left, right or centre. nici extrema dreaptă, nici
  cea stângă, nici cei de centru.
   
1:22:32 So, what is wrong with us? Deci ce este în neregulă cu noi ?
   
1:22:36 Why are we doing this De ce facem asta tot timpul ?
all the time?  
   
1:22:41 Or if you don’t do it, Sau, dacă n-o faci,
you become cynical,  
   
1:22:44   devii cinic...
   
1:22:47 bitter, amar,
   
1:22:49 say, ‘Not worth it’, spunând: "Nu merită !"
   
1:22:53 and lead your own narrow Şi îţi duci viaţa ta mărginită,
little ugly life and that is that. măruntă şi urâtă şi asta-i tot.
   
1:22:59   Dar dacă...
   
1:23:00 But if you are asking for certainty, soliciţi certitudine,
which you are,  
   
1:23:05   ceea ce şi faci...
   
1:23:09 where do you find it? unde o descoperi ?
   
1:23:14 In a human being? Într-o fiinţă umană ?
   
1:23:22 In a priest with his garb and Într-un preot, cu
with his mitre, with his – all that? veşmântul şi mitra lui ?
   
1:23:26   În toate acelea ?
   
1:23:29 Or in India? Sau în India ?
   
1:23:31 Where do you find it? Unde o descoperi ?
   
1:23:33 What is uncertainty? Ce anume este incertitudinea ?
You follow?  
   
1:23:37   Mă urmăriţi ?
   
1:23:38 Where do you find it? Unde o descoperiţi ?
   
1:23:43 In somebody else? În altcineva...
   
1:23:46 In... în...
Sorry.  
   
1:23:48   Scuze !
   
1:23:53 Not hysterics. Fără isterie.
   
1:23:58 In somebody else? În altcineva ?
   
1:24:02 In idea? Într-o idee ?
   
1:24:08 In a concept? Într-un concept ?
In the state?  
   
1:24:10   La stat ?
   
1:24:14 You understand what I’m asking? Înţelegeţi ce întreb ?
   
1:24:17   În a avea o mulţime de bani...
   
1:24:18 In having plenty of money şi a te simţi pe deplin sigur ?
and feeling completely safe?  
   
1:24:24 There is no such person anymore. Nu mai există o asemenea persoană.
   
1:24:29 So where do you seek certainty? Deci unde căutaţi certitudine ?
   
1:24:34 Please, Vă rog !
   
1:24:38 if you seek it, Dacă o căutaţi, nu o veţi găsi.
you won’t find it.  
   
1:24:43 Right? Corect ?
   
1:24:46 Because you have sought it Fiindcă aţi căutat-o în
in everything around you. tot ceea ce vă înconjoară.
   
1:24:54 I used to know a man Am cunoscut un bărbat...
   
1:24:57 who one day, walking... care se plimba într-o zi...
   
1:25:06 He was walking one day se plimba într-o zi pe plajă...
along the beach.  
   
1:25:14 Let no other dog bark! Fie ca nici un alt
  câine să nu mai latre !
   
1:25:21 You know that saying? Cunoaşteţi acea zicală ?
It doesn’t matter.  
   
1:25:22   Nu contează.
   
1:25:25 He was walking along one day Se plimba, într-o zi,
along the beach, de-a lungul plajei
   
1:25:29 and he found a piece of wood şi a găsit o bucată de lemn,
   
1:25:32 washed by the sea spălată de apa mării,
for many, many, many years.  
   
1:25:35   timp de foarte mulţi ani.
   
1:25:37 A piece of wood which looked like O bucată de lemn care arăta
a human head with face and eyes. ca un cap uman, cu faţă şi ochi.
   
1:25:42 It was the most beautiful thing, Era cel mai frumos lucru...
   
1:25:46 polished wood, lemn lustruit...
   
1:25:49 and he took it home şi a dus-o acasă şi
and put it on the mantelpiece a pus-o pe cămin...
   
1:25:55 and said, şi a spus: "Ce lucru frumos
‘What a beautiful thing that is, este, mă bucur că l-am găsit."
   
1:25:57 I’m glad I found it’.  
   
1:26:00 And as he looked at it, Şi pe măsură ce se uita la
week after week, ea, săptămână de săptămână,
   
1:26:03 one day he put a flower, într-o bună zi a pus o floare...
   
1:26:10 and then a few days later – incense, apoi, câteva zile
  mai târziu, tămâie...
   
1:26:16 and began to worship it. şi a început s-o venereze.
   
1:26:24   Şi...
   
1:26:26 And by some misfortune, prin nu ştiu ce ghinion...
   
1:26:30 by the maid or somebody, din cauza menajerei
  sau a altcuiva,
   
1:26:32 by misfortune burnt it: din nefericire a ars,
  a ajuns în foc şi a ars.
   
1:26:34 push it into the fire,  
burnt it.  
   
1:26:38 He came to me A venit la mine şi
and explained to me the whole thing, mi-a explicat totul
   
1:26:41 and he was literally şi era, literalmente, un om
a grownup man in tears. matur cu ochii în lacrimi.
   
1:26:47 You understand what I am saying? Înţelegeţi ce spun ?
   
1:26:49 There was his certainty, Aceea era certitudinea sa,
in a piece of wood.  
   
1:26:51   într-o bucată de lemn.
   
1:26:56 So, where do you seek it? Deci...
   
1:26:59   unde o căutaţi ?
   
1:27:03 If you don’t seek it Dacă nu o căutaţi nicăieri...
anywhere outside you,  
   
1:27:07   în afara voastră...
   
1:27:15 then what happens? atunci ce se întâmplă ?
   
1:27:20 You understand my question? Îmi înţelegeţi întrebarea ?
   
1:27:22 Apply it to yourself – Aplicaţi asta în cazul vostru -
we are sharing this thing together. împărtăşim cu toţii acest lucru.
   
1:27:26 What happens Ce se întâmplă dacă nu căutaţi certitudine
if you don’t seek certainty în nimic din ceea ce gândirea a creat ?
   
1:27:29 in anything that În Dumnezeu, în iluminare,
thought has created?  
   
1:27:36 In God, in illumination ştiţi voi, în toate acelea.
– you know, in the whole thing.  
   
1:27:49 So you don’t ask for certainty. Deci nu solicitaţi certitudini.
   
1:27:55 I don’t know if you follow. Nu ştiu dacă mă urmăriţi.
   
1:27:57 You’ve asked there Aţi solicitat acolo
and you found none, şi n-aţi găsit nimic
   
1:28:00 and you are going to ask şi urmează să vă
if there is here, întrebaţi dacă se află aici,
   
1:28:04 inside your brains, în interiorul creierului
your mind, your heart. vostru, al minţii, al inimii.
   
1:28:14 And you know your brain is volatile, Şi ştiţi că creierul
  vostru este nestatornic...
   
1:28:19 moving, changing, evoluând, schimbându-se,
adjusting, adaptându-se,
   
1:28:22 breaking one pattern, renunţând la un tipar,
taking another pattern. adoptând alt tipar.
   
1:28:26 The same phenomenon which was Acelaşi fenomen care a
out there is happening inside. existat acolo se întâmplă lăuntric.
   
1:28:30 I wonder if you understand all this. Mă întreb dacă
  înţelegeţi toate acestea.
   
1:28:35 So, the moment Deci, din clipa în care
you don’t seek certainty, nu mai căutaţi certitudini,
   
1:28:40 certainty is. certitudinea există.
   
1:28:48 That means you have really Asta înseamnă că, de fapt...
   
1:28:53 stopped seeking v-aţi oprit din a mai
any kind of permanency, căuta orice fel de...
   
1:28:59   stabilitate...
   
1:29:04 in yourself or in there. în sinea voastră sau în exterior.
   
1:29:06 If you have sought it there, Dacă aţi căutat-o acolo,
   
1:29:09 you turn inward, vă întoarceţi către sinea voastră
  şi descoperiţi că este acelaşi lucru.
   
1:29:11 and you discover  
it is the same thing.  
   
1:29:14 Can I trust myself? Oare pot avea
  încredere în mine însumi ?
   
1:29:20 I can when I’m doing Pot, atunci când desfăşor
a technical work, o activitate tehnică.
   
1:29:25 but can I trust myself? Dar, oare, pot avea
  încredere în mine însumi,
   
1:29:28 Myself which has been în sinele meu, care a
put together by thought? fost creat de gândire ?
   
1:29:36 And thought has put trust in you, Şi gândirea şi-a pus
  încrederea în voi
   
1:29:39 and thought has discovered şi gândirea a descoperit că
there is no trust there. nu este pic de încredere acolo.
   
1:29:45 You follow? Mă urmăriţi ?
It is the same movement. Este aceeaşi dinamică.
   
1:29:50 So when you don’t seek certainty, Deci, atunci când
  nu căutaţi certitudini...
   
1:29:56 there’s something far greater există ceva mult mai
than certainty. măreţ decât certitudinea.
   
1:30:07 Are you all tired? Sunteţi obosiţi cu toţii ?
   
1:30:11 Spoken for an hour and a half. Am vorbit timp de
  o oră şi jumătate.
   
1:30:16 There’s one last question. Mai există o ultimă întrebare.
   
1:30:21 8th Question: Oare există diferite
Are there different paths to truth? căi către adevăr ?
   
1:30:39 Are there different paths to truth? Oare există diferite
  căi către adevăr ?
   
1:30:46 The speaker has said 60 years ago Vorbitorul a afirmat...
   
1:30:50   cu 60 de ani în urmă...
   
1:30:53 truth is a pathless land. că adevărul este
  un ţinut fără poteci.
   
1:31:01 The ancient Hindus Hinduşii antici...
   
1:31:06 have laid down paths according au stabilit anumite căi, potrivit
to the tendency of human beings. tendinţelor fiinţelor umane.
   
1:31:15 They said Ei au spus...
   
1:31:19 that truth can be attained că adevărul poate fi
through knowledge, obţinut prin cunoaştere...
   
1:31:24 that truth can be attained că adevărul poate
through work, fi obţinut prin muncă...
   
1:31:29 that truth can be attained că adevărul poate
through devotion, fi obţinut prin evlavie,
   
1:31:32 romance, imagination romantism, imaginaţie...
– you see? –  
   
1:31:36   - Înţelegeţi ? -
   
1:31:38 gratifying each human being satisfăcând fiecare fiinţă
according to his state, umană potrivit propriei stări,
   
1:31:45 according to his idiosyncrasies. potrivit idiosincraziilor sale.
   
1:31:48 And that is well-established. Şi acest lucru este bine stabilit.
   
1:31:52 And there have been volumes Şi s-au scris tomuri
written on each path. întregi despre fiecare cale.
   
1:31:59 Which is, the clever birds Şi anume, "păsările isteţe"
at that time laid down ale acelor vremuri au stabilit...
   
1:32:06 these paths for the convenience aceste căi, în folosul fiinţelor
of human beings, umane, în sprijinul fiinţelor umane.
   
1:32:10 for the comfort "Sunt evlavios...
of human beings.  
   
1:32:13 ‘I am devotional, romantic...
romantic, idealistic,  
   
1:32:20   idealist...
   
1:32:23 and there is a path for me’. şi există o cale pentru mine."
You follow?  
   
1:32:24   Înţelegeţi ?
   
1:32:27 So this idea Deci această idee...
   
1:32:30 that there are că există diferite
different paths to truth căi către adevăr,
   
1:32:34 is utter nonsense. este un nonsens absolut.
   
1:32:44 Follow the idea Urmăriţi ideea - calea care
– the path leading to a point. conduce către un anumit punct.
   
1:32:50 I wonder if you understand this. Mă întreb dacă înţelegeţi asta.
   
1:32:52 That truth is fixed, Acel adevăr este fixat
   
1:32:55 and this path will lead you there, şi această cale vă
  va conduce acolo...
   
1:32:59 or that path sau acea cale - evlavie,
– devotion, action, knowledge. acţiune, cunoaştere.
   
1:33:03 I think there are four Cred că erau patru
– I have forgotten. şi am uitat una.
   
1:33:05 It doesn’t matter, Nu contează, nu e important.
it is not important.  
   
1:33:07 So, the Christian path, Deci calea creştină...
   
1:33:11   cea hindusă, cea
  budistă, cea tibetană...
   
1:33:12 the Hindu, the Buddhist, cea musulmană.
the Tibetan,  
   
1:33:17 the Muslim – you follow? Înţelegeţi ?
   
1:33:21 Then you are safe, Atunci eşti în siguranţă...
   
1:33:26 you don’t have to give up your path. nu trebuie să-ţi
  abandonezi calea.
   
1:33:29 It is a game they play. E un joc pe care ei îl joacă.
   
1:33:35 So truth is not something Deci adevărul nu
that’s fixed, este ceva fixat...
   
1:33:41 and therefore şi, ca atare, nu există
there is no path to it. nici o cale către el.
   
1:33:47   Ceea ce înseamnă că mintea...
   
1:33:48 Which means the mind trebuie să se elibereze
must be free from all movement. de toate aceste mişcări.
   
1:33:59 You understand? Înţelegeţi ?
   
1:34:00 Path means gradual arrival, O cale înseamnă
  o sosire treptată...
   
1:34:06 and you can take your time. şi nu trebuie să te grăbeşti.
   
1:34:09 If you can’t do it this life, Dacă n-o poţi face în viaţa asta,
perhaps next life.  
   
1:34:15 If you want to do it quicker, poate o faci în următoarea.
   
1:34:17 go to somebody who will help you. Dacă vrei s-o faci mai repede,
  mergi la cineva care te va ajuta.
   
1:34:20 But it is still the movement Dar rămâne totuşi o
  mişcare, pas cu pas,
   
1:34:23 of walking, striving, străduindu-te,
moving towards an idea.  
   
1:34:26   deplasându-te în
  direcţia unei idei.
   
1:34:31   Şi...
   
1:34:34 And when you see când observi
the falseness of it falsitatea acestei idei,
   
1:34:38 – it is really utterly false o percepi ca fiind pe
  deplin falsă, de fapt,
   
1:34:41 that there is your way and my way. că există calea ta şi calea mea.
   
1:34:50 You see, because your mind Vedeţi, fiindcă...
is the mind of humanity,  
   
1:34:53   mintea voastră este mintea
  omenirii, nu este mintea voastră.
   
1:34:56 it is not your mind. Ca atare nu este calea voastră.
Therefore it is not your path.  
   
1:35:02 It is the human path. Este calea umană, viaţa umană...
   
1:35:04 Human life - modul cum trăim...
   
1:35:07 – the way we live, modul cum tratăm viaţa...
the way we meet life,  
   
1:35:14 not according to your temperament nu potrivit temperamentului
and my temperament, tău şi temperamentului meu
   
1:35:16 or my idiosyncrasy sau idiosincraziei mele
or your idiosyncrasy, şi idiosincraziei tale...
   
1:35:21 which is what we are doing now ceea ce facem acum -
   
1:35:24 – it is the human mind este mintea umană,
common to all of us.  
   
1:35:26   comună nouă, tuturor.
   
1:35:30 And when one realises that, Şi, când cineva îşi
not verbally – actually, inwardly – dă seama de asta,
   
1:35:32   nu teoretic, ci real, lăuntric,
   
1:35:35 the feel of it, the beauty of it, de sentimentul ca atare,
the depth of it, frumuseţea lui, profunzimea lui,
   
1:35:39 the extraordinary width amploarea extraordinară
of such a thing, a unui asemenea lucru...
   
1:35:46   atunci...
   
1:35:49 then one realises cineva îşi dă seama
there is no path. că nu există nici o cale.
   
1:35:56 There is no striving for that. Nu există nici o
  străduinţă în acest sens.
   
1:36:02 There is only this, Nu există decât asta,
the transformation of ‘what is’.  
   
1:36:04   transformarea a "ceea ce există".
   
1:36:11 The transformation of hate, Transformarea urii,
jealousy, fear, sorrow, geloziei, fricii, suferinţei,
   
1:36:16 all the travail toate chinurile traiului
of our daily human existence. nostru uman cotidian.
   
1:36:24   Şi...
   
1:36:27 And if there is no love and dacă nu există iubire şi
compassion, nothing exists. compasiune, nu există nimic.
   
1:36:32 You understand? Înţelegeţi ?
   
1:36:34 The love that we have is not love. Iubirea pe care o
  manifestăm nu este iubire,
   
1:36:38 It is based on pleasure, se bazează pe plăcere...
maternal instinct  
   
1:36:41   instinct matern...
   
1:36:44 – you understand - Înţelegeţi ce spun ? -
what I am saying? –  
   
1:36:46 which you have derived pe care l-aţi
from the animals. căpătat de la animale.
   
1:36:51 The love of one's wife Iubirea...
or one's husband or one's children  
   
1:36:53   soţiei cuiva, a soţului
  cuiva sau a copilului cuiva,
   
1:36:56 is still me and you. încă înseamnă "eu" şi "tu".
   
1:37:04 And with that love and compassion Şi odată cu acea iubire şi
goes intelligence. compasiune apare inteligenţa.
   
1:37:11 Without this, do what you will, Fără asta, puteţi face orice vreţi,
you will never have that thing. dar nu veţi avea niciodată acel lucru.
   
1:37:34 Goodbye, sirs. La revedere, domnilor !
   
1:37:36 A pleasant journey. Călătorie plăcută !