Krishnamurti Subtitles

SA80T1 - De ce oare există atâta haos în lume?

Primul discurs public
Saanen, Elveţia
6 iulie 19800:01    De ce există atât de
  mult haos în lume ?
   
0:39  Krishnamurti: Good morning. Bună dimineaţa !
   
0:48  I hope you aren’t too wet. Sper că nu sunteţi prea uzi.
   
0:58  We are going to have Urmează să avem şase discuţii
   
1:01  six talks and several question şi câteva sesiuni de
and answer meetings, întrebări şi răspunsuri,
   
1:06  so we will go aşa că vom trece,
very slowly and quietly foarte lent şi în linişte...
   
1:14  into the whole problem prin întreaga problemă
of human existence. a existenţei umane.
   
1:20  Please don’t be impatient Vă rog să nu fiţi nerăbdători...
   
1:24  if I repeat some things dacă voi repeta unele
which have already been said. lucruri care au fost spuse deja.
   
1:31  And we are going to deal with Şi vom avea de-a
meditation, love, compassion, fear, face cu meditaţia,
   
1:35    iubirea, compasiunea, teama
   
1:39  and all the travail şi cu toată truda vieţii umane...
of human life  
   
1:46  – the sorrows, the terrors, suferinţele...
the violence –  
   
1:48    spaimele, violenţa.
   
1:52  we are going to go Vom trece prin toate
into all these matters, aceste probleme...
   
1:57  quietly, logically, în linişte...
perhaps sanely.  
   
2:00    logic...
   
2:02    poate raţional.
   
2:09  It is becoming more Devine din ce în ce mai evident...
and more evident:  
   
2:15  it is not the environment că nu mediul este
that matters, cel care contează...
   
2:20  not the starvation, nu foametea...
not the poverty,  
   
2:24    nu sărăcia...
   
2:27  not the injustice, nu nedreptatea...
   
2:30  not all the things nu toate aceste lucruri
that exist around us. care există în jurul nostru.
   
2:35  What is becoming Ceea ce devine din
more and more evident ce în ce mai evident
   
2:39  that human beings are themselves este că fiinţele umane, înseşi,
becoming the terror of this world. devin teroarea acestei lumi.
   
2:46  Human beings themselves Înseşi fiinţele umane...
are destroying each other.  
   
2:51    se distrug reciproc.
   
2:57  Human beings are dividing Fiinţele umane se dezbină,
themselves into tribes, ele însele, în triburi...
   
3:04  into nationalities, în naţionalităţi,
into classes, în clase sociale,
   
3:07  into every kind of destructive, prin orice fel de proces
divisive process. distrugător, învrăjbitor.
   
3:15  The Communists and the Socialists Comuniştii şi socialiştii...
and all the politicians  
   
3:20  will never transform the world, şi toţi politicienii nu vor
  transforma lumea vreodată...
   
3:27  nor the scientists. şi nici oamenii de ştiinţă.
   
3:32  The astrophysicists astrofizicienii...
   
3:35  who are exploring the universe care explorează Universul...
outside of themselves,  
   
3:39    dinafara lor...
   
3:43  they are not going nici ei nu vor descoperi soluţia.
to find the solution either.  
   
3:51    Şi, ca atare...
   
3:53    fiinţele umane, adică noi...
   
3:54  And so, human beings, tu şi o altă persoană...
that is we, you and another,  
   
4:02  we are bringing about producem un mare haos în lume...
great chaos in the world,  
   
4:11  we are bringing great terror, producem o mare teroare,
   
4:13  we are becoming devenim un pericol reciproc.
a danger to each other.  
   
4:19  Our religions, the organised Religiile noastre...
beliefs, dogmas, rituals,  
   
4:21    credinţele organizate,
   
4:24    dogmele, ritualurile
   
4:27  and all that absurd nonsense şi tot acel nonsens absurd,
without much meaning, fără prea mare semnificaţie,
   
4:31  are dividing the people dezbină oamenii...
   
4:37    războaie,
   
4:38  – wars, preparations for wars, pregătiri de război,
nuclear bombs –  
   
4:41    bombe nucleare,
   
4:43  you know, the whole cunoaşteţi întreaga
terror of this world. teroare a acestei lumi.
   
4:49  And some of us are trying Şi unii dintre noi încercăm
to escape from all this, să scăpăm de toate acestea...
   
4:57  going off into little communes, organizându-ne
  în mici colective...
   
5:01  or joining monasteries, sau alăturându-ne mănăstirilor...
   
5:06  or following some Asiatic gurus sau urmând cine
away from this monstrous world, ştie ce guru asiatic,
   
5:11    departe de această
  lume monstruoasă...
   
5:15  but they also cannot possibly dar nici ei nu pot
solve the problems. rezolva problemele.
   
5:21  You cannot escape from what is. Nu puteţi scăpa de ceea ce există.
   
5:26  Neither have ideologies Nici ideologiile nu au ajutat omul.
helped man:  
   
5:30  on the contrary, Dimpotrivă...
the Communist ideologies,  
   
5:32    ideologiile comuniste...
   
5:36  the ideologies of the Hindus, ideologiile hinduşilor,
the Buddhists, the Christians, budiştilor, creştinilor...
   
5:42  they are again, dividing man, ele, repet, dezbină
destroying man. oamenii, distrug oamenii.
   
5:50  And human beings, Şi fiinţele umane,
because there is so much confusion,  
   
5:52    fiindcă există atât
  de multă confuzie...
   
5:58  want, or desire, vor sau doresc să se dedice,
to commit themselves to something, ele însele, cuiva anume...
   
6:04  to some group, to some idea, vreunui grup, vreunei
to some activity. idei, vreunei activităţi.
   
6:14    Şi...
   
6:17  And this commitment această dedicare
to something, faţă de ceva anume...
   
6:21  to some philosophy, faţă de vreo filozofie...
   
6:24  to some outrageous, faţă de vreun guru
nonsensical gurus, neruşinat şi absurd...
   
6:35  is the desire of human beings este dorinţa fiinţelor umane de a
to depend, to rely, depinde, de a se baza pe cineva,
   
6:41  to commit themselves de a se dedica, ele
to some beliefs, ideas, concepts. însele, vreunor credinţe,
   
6:46    idei,
   
6:47    concepte.
   
6:54    Şi...
   
6:56  And during these talks, în timpul acestor convorbiri...
   
7:03  we hope that we can think sperăm...
about all these matters sanely,  
   
7:06    că ne vom putea gândi, raţional,
  la toate aceste probleme...
   
7:14  not antagonistically, nu la modul antagonist...
   
7:18  not meeting each other nu contrazicându-ne,
with arguments, reciproc, cu argumente...
   
7:24  opinion against opinion, opinii contra opinii...
   
7:28  a conclusion against o concluzie contra
another conclusion, altei concluzii...
   
7:33  but rather, together, ci, mai degrabă...
you and I, the speaker,  
   
7:37    împreună,
   
7:38    voi şi eu, vorbitorul...
   
7:47  be concerned with all these matters. să fim preocupaţi de
  toate aceste probleme.
   
7:52    Şi...
   
7:55  And if it is possible, dacă este posibil,
think together,  
   
7:57    să gândim împreună...
   
8:03  not agreeing together, fără a fi de acord împreună...
   
8:08  not opposing each other, fără a ne împotrivi reciproc...
   
8:15  not contending fără a lupta...
against ideas, opinions,  
   
8:19    împotriva ideilor, opiniilor...
   
8:23  but rather, together, ci mai degrabă...
each one of us,  
   
8:25    împreună,
   
8:27    fiecare dintre noi...
   
8:30  think about these matters. să ne gândim la aceste probleme.
   
8:35  One cannot possibly think clearly, Cineva nu poate...
   
8:38    gândi...
   
8:40    cu claritate...
   
8:43  and so together, şi, ca atare, cu toţii,
   
8:45  if we are committed dacă suntem dedicaţi
to one experience unei singure experienţe...
   
8:49  and hold on to that experience. şi ne cramponăm
  de acea experienţă...
   
8:54    sau...
   
8:57  Or, if you are very learned, dacă sunteţi foarte învăţaţi,
have read a lot of books, aţi citit o mulţime de cărţi...
   
9:01  steeped in philosophies, v-aţi afundat în filozofii...
   
9:05  theories and ideas, teorii şi idei,
whether it is Marxists,  
   
9:07    fie că sunt marxiste
   
9:09  or the Christian theologians, sau ale teologilor creştini
or the Hindu pundits,  
   
9:13    sau ale cărturarilor indieni...
   
9:18  we cannot then atunci nu putem gândi împreună.
think together.  
   
9:23  That is obvious. Este ceva evident !
   
9:26  That is, Adică, dacă sunteţi
if you are very learned, foarte învăţaţi...
   
9:32  if you are clinging dacă vă agăţaţi de
to a certain belief, o anumită credinţă
   
9:35  or to a certain experience, sau de o anumită experienţă,
which you yourself have had, pe care aţi avut-o voi înşivă
   
9:40  and hold on to those, şi vă cramponaţi de ele
   
9:43  how is it possible oare cum ar fi posibil...
to think together?  
   
9:46    să gândim împreună ?
   
9:49  These experiences, Aceste experienţe...
conclusions, beliefs  
   
9:52    concluzii, credinţe...
   
9:55    vă vor împiedica să
  faceţi schimb de opinii.
   
9:56  will prevent you from exchange. Deci...
   
10:05    dacă veţi da la o parte, cu
  plăcere, toate acele lucruri...
   
10:06  So, if you will kindly dacă puteţi...
put aside all those, if you can,  
   
10:17  then we can meet each other, atunci putem ajunge
  la aceleaşi concluzii...
   
10:20  because the speaker has no beliefs, fiindcă vorbitorul
  nu are credinţe...
   
10:25  no values, nu are valori...
   
10:30  doesn’t belong nu aparţine nici
to any group or religion, unui grup sau religii...
   
10:35  he is not trying to do nu încearcă să facă nici
any kind of propaganda, un fel de propagandă,
   
10:41  to persuade you ca să vă convingă...
   
10:43  to think in a particular să gândiţi într-un anumit mod...
direction  
   
10:49  or to convince you sau să vă convingă să
of what he is talking about. credeţi ceea ce afirmă.
   
10:56  We must be very clear Trebuie să fim foarte
on this matter clari în privinţa asta...
   
11:01  from the very beginning. încă de la început.
   
11:05  There is no belief, Nu există vreo credinţă
demanded or asked, necesară sau solicitată,
   
11:10  there are no followers, nu există adepţi...
   
11:14  there are no cults, nu există culte...
   
11:17  there is no persuasion nu există...
of any kind,  
   
11:19    nici un fel de convingeri...
   
11:24  in any direction, în nici un sens...
   
11:28  and therefore only then şi, ca atare...
we can meet on the same platform,  
   
11:31    numai atunci...
   
11:34    ne putem întâlni
  pe aceeaşi poziţie,
   
11:37  on the same ground, pe acelaşi teren,
at the same level.  
   
11:39    la acelaşi nivel.
   
11:43  Then we can together Apoi, putem, împreună...
   
11:48  observe the extraordinary să observăm...
phenomena of human existence.  
   
11:50    fenomenele extraordinare
  ale existenţei umane.
   
11:59  And I hope that is very clear. Şi sper că acest
  lucru este foarte clar.
   
12:08  First of all, În primul rând...
I would like to ask, if I may,  
   
12:12    aş vrea să vă
  întreb, dacă se poate,
   
12:15  why human beings de ce fiinţele umane...
who have lived on this earth  
   
12:19    care au trăit pe acest Pământ,
   
12:22  for five, timp de cinci, zece
ten million years, milioane de ani...
   
12:27  why are they after such de ce ele, după o asemenea
a lengthy period of time, perioadă îndelungată...
   
12:33  experience and sorrow, de experienţe şi suferinţe...
   
12:36  why are they still carrying on de ce continuă să
the same pattern? perpetueze acelaşi tipar ?
   
12:42  What is wrong? Ce este în neregulă ?
   
12:45  What has happened Ce s-a întâmplat cu
to man’s brain and heart creierul şi inima omului...
   
12:50  after these million years? după aceste milioane de ani ?
   
12:54  I do not know Nu ştiu dacă v-aţi pus
if you have asked such a question: o asemenea întrebare:
   
13:03    De ce...
   
13:08  why through a million years după milioane de ani
and more, of evolution, time, şi mai mult, de evoluţie,
   
13:11    de timp,
   
13:13  gathering immense după acumularea
knowledge, experience, unei imense cunoaşteri...
   
13:17    experienţe...
   
13:21  the travails of everyday life după chinurile traiului cotidian,
for millions and millions of years, timp de milioane şi milioane de ani...
   
13:27  why we are still like that? de ce mai suntem astfel ?
   
13:30  Do you understand my question? Îmi înţelegeţi întrebarea ?
   
13:32    De ce...
   
13:33  Why, after such a lengthy după o perioadă
period of time, atât de îndelungată,
   
13:38  we are still suffering, încă suferim...
   
13:42  we are still hating încă ne mai urâm unii pe alţii...
each other,  
   
13:46  we are still living in some kind încă mai trăim într-un fel
of peculiar personal illusions? de iluzii personale, ciudate ?
   
13:57  Why we are tribal, De ce suntem tribali,
committed to tribalism?  
   
14:00    dedicaţi tribalismului ?
   
14:05  You understand my question? Îmi înţelegeţi întrebarea ?
   
14:07  Why? De ce ?
   
14:10  What is the cause of all this? Care este cauza
  tuturor acestor lucruri ?
   
14:17  There have been Au existat o mie de filozofi...
thousand philosophers,  
   
14:23  the leftists and the rightists de stânga şi de
and the centralists, dreapta şi de centru...
   
14:29  there have been au existat tot felul
every kind of religious teacher, de dascăli religioşi...
   
14:36  some so-called saints unii aşa-numiţi sfinţi,
who are really not saints at all,  
   
14:39    care nu sunt
  deloc sfinţi, de fapt,
   
14:42  they are probably ci sunt poate
neurotic people; indivizi nevrotici.
   
14:49  why the theologians of the past De ce teologii trecutului,
in the Christian world din lumea creştină
   
14:55  and perhaps a much longer period şi poate dintr-o perioadă mult
in the Asiatic world, mai lungă, din lumea asiatică...
   
15:02  the pundits, the scholars, învăţaţii, cărturarii,
   
15:05  all this vast toată această acumulare
accumulation of knowledge vastă de cunoştinţe,
   
15:09  has apparently not solved se pare că nu ne-au rezolvat
any of our problems. nici una dintre probleme ?
   
15:15  You understand? Înţelegeţi ?
   
15:17  This is a very serious question: Este o întrebare foarte serioasă:
   
15:20  why human beings, you and another, De ce fiinţele umane...
and perhaps oneself,  
   
15:24    tu şi altul şi
  poate şi eu însumi...
   
15:29  why we go on in this way? de ce continuăm în acest mod ?
   
15:34  What is the cause of it? Care este cauza acestui fapt ?
   
15:39  From the very beginning of time Încă de la începuturi,
man has lived in conflict,  
   
15:42    omul a trăit în conflict,
   
15:45  not only with his environment, nu numai cu mediul său...
   
15:54  but also with his neighbour, ci şi cu aproapele
with his wife, său, cu soţia sa,
   
15:57  with the woman he caught cu femeia pe care a prins-o
or dragged into the cave, sau a târât-o în peşteră,
   
16:03  it has been a constant battle, a existat o bătălie constantă,
constant strife,  
   
16:06    o luptă constantă...
   
16:09  endless misery, suffering sărăcie nesfârşită...
for generation upon generation.  
   
16:13    suferinţă, generaţii
  după generaţii.
   
16:18  We are not exaggerating, Nu exagerăm,
these are facts. acestea sunt realităţi.
   
16:26  We study history, Studiem istoria...
   
16:31  which is really care este, de fapt,
the story of man, povestea omului,
   
16:35  his violence, his wars, a violenţei sale,
  a războaielor sale...
   
16:41  his gathering of the land a acumulării de pământ
for himself and his family. pentru el însuşi şi familia sa.
   
16:48  Man has always apparently Omul se pare că a fost
been destructive. distrugător, dintotdeauna.
   
16:56  And religions have Şi religiile...
tried to tame him,  
   
16:59    au încercat să-l îmblânzească...
   
17:05  make him a little more peaceful să-l facă un pic mai paşnic,
   
17:07  a little more gentle, un pic mai blând,
a little more considerate.  
   
17:09    un pic mai grijuliu.
   
17:12  But apparently they too Dar se pare că
have not succeeded, nici ele nu au reuşit...
   
17:17  whether in the Christian world, nici în lumea creştină.
   
17:19  perhaps the Christian world Poate că lumea creştină a distrus mai
  multe fiinţe umane decât oricare altă rasă.
   
17:21  has destroyed more human beings  
than any other race.  
   
17:28  They talk about peace and love, Ei vorbesc despre pace şi iubire
   
17:31  and they are responsible şi sunt responsabili de uciderea a
for murdering millions milioane şi milioane şi milioane de oameni.
   
17:35  and millions and millions  
of people.  
   
17:41  There is the Asiatic world, Există lumea asiatică...
   
17:44  with their superstitions, cu superstiţiile sale,
with their innumerable gods, cu nenumăraţii săi zei,
   
17:49  but they have dar asiaticii nu au
not been so violent. fost atât de violenţi.
   
17:53  Their religion says, Religia lor spune: "Nu ucide !"
‘Don’t kill’,  
   
17:56  but when circumstances force them, dar, atunci când împrejurările
they kill, îi forţează, ucid şi ei...
   
18:03  they are as destructive sunt la fel de distrugători
as the West. ca şi occidentalii.
   
18:10  So, observing all this, Deci, observând toate acestea...
   
18:14  which everyone must pe care oricine
have seen, thought about, trebuie să le fi observat,
   
18:19    să se fi gândit la ele...
   
18:23  why is it, after a million years de ce oare, după extrem
and many, many, many million years, de multe milioane de ani...
   
18:32  what has gone wrong cum de-a luat-o
with the human mind? razna mintea umană ?
   
18:40  The brain has evolved Creierul...
through time.  
   
18:43    a evoluat în timp.
   
18:47  Your brain is the result Creierul vostru...
of thousands and thousands of years.  
   
18:51    este rezultatul trecerii
  a mii şi mii de ani.
   
18:59  It is not your Nu este creierul vostru propriu...
particular brain,  
   
19:03  though we think it is our brain, deşi credem că
the individual brain. este creierul nostru,
   
19:07    creierul individual.
   
19:09  If you examine it very carefully, Dacă îl examinezi, cu
it is the human brain, foarte mare atenţie,
   
19:12    este creierul uman.
   
19:15  genetically, racially, Genetic vorbind...
   
19:18    rasial...
   
19:22  this brain has grown acest creier s-a dezvoltat
and evolved through time, şi a evoluat în timp...
   
19:31  which is obvious. ceea ce este evident.
   
19:33  And it has followed Şi a respectat
certain patterns of living, anumite tipare de trai...
   
19:41  always trying încercând mereu
to seek security, să caute siguranţă...
   
19:46  both physically, atât din punct de vedere fizic...
as well as psychologically.  
   
19:51    cât şi psihologic.
   
19:56  Its pre-eminent demand has been Necesitatea sa
  primordială a fost...
   
20:02  to find, at any price, security. de a descoperi, cu
  orice preţ, siguranţa.
   
20:09  And is that the cause Şi oare aceasta este cauza...
   
20:15  of this present chaos and misery acestui haos actual şi
and confusion and terror? suferinţe şi confuzii şi terori ?
   
20:24  You understand? Înţelegeţi ?
   
20:26  Is that the cause, Oare asta este cauza...
   
20:28    această dorinţă eternă...
   
20:29  this eternal demand pentru siguranţă personală ?
for personal security?  
   
20:39  Though the brain, Deşi creierul
your brain and mine, - creierul tău şi al meu -
   
20:42  each individual brain is fiecare creier individual
the result of great evolution, este rezultatul...
   
20:47    unei...
   
20:49    mari evoluţii...
   
20:52  it is not your brain, nu este creierul vostru,
it is the human brain.  
   
20:55    ci este creierul uman.
   
21:02  We can talk about it, Putem vorbi despre el...
   
21:05  we will ask questions vom pune întrebări
about it later. despre el mai târziu.
   
21:10  But even the scientists Dar, până şi savanţii
are beginning to discover, încep să descopere...
   
21:15  at least some of them, cel puţin unii dintre ei,
   
21:17  that this brain că acest creier...
is not yours or mine,  
   
21:21    nu este al tău sau al meu...
   
21:25  it has grown through time, ci s-a dezvoltat
evolved. în timp, a evoluat.
   
21:30  So it is the human brain. Deci este creierul uman.
   
21:36  And that brain has sought Şi acel creier a căutat...
   
21:43  security siguranţă...
– inwardly, outwardly.  
   
21:45    lăuntrică,
   
21:47    externă.
   
21:53  And is that the cause of this Şi...
terrible chaos in the world?  
   
21:55    oare asta este cauza acestui
  haos îngrozitor din lume ?
   
22:03  You know, Ştiţi că, dacă există o cauză...
if there is a cause for anything,  
   
22:07    pentru orice...
   
22:10  there is an end to the cause. atunci există un
  final al acelei cauze.
   
22:14  Right? Corect ?
Do you see this?  
   
22:15    Observaţi asta ?
   
22:21  If there is a cause Dacă există o cauză
for physical pain, pentru durerea fizică,
   
22:24  there is an end există un sfârşit
to the physical pain, al durerii fizice,
   
22:28  they can find it. care poate fi descoperit.
   
22:31  If there is a cause Dacă există o cauză pentru
for psychological disturbance, dereglarea psihologică,
   
22:37  chaos, misery, pentru haos, suferinţă,
   
22:41  the cause can be found and ended. cauza poate fi descoperită
  şi i se poate pune capăt.
   
22:46  So where there is a cause, Deci, acolo unde există
a beginning, o cauză, un început,
   
22:49  there is also an ending. există şi un final.
   
22:56    Şi...
   
22:59  And is our present oare degenerarea
degeneration, noastră actuală...
   
23:06  the danger, pericolul...
   
23:08    oare acesta este rezultatul...
   
23:09  is that the result, după toate aceste milenii ?
after all these millennia?  
   
23:19  Is the cause Oare este cauza...
separativeness, individuality?  
   
23:23    izolării...
   
23:26    a individualizării ?
   
23:30  You are following all this? Urmăriţi toate acestea ?
Please! Vă rog !
   
23:32  I am not laying down the law. Nu formulez eu legea.
   
23:38  We are together Ne gândim împreună
thinking about all this. la toate acestea,
   
23:42  So you must exercise your brain deci trebuie să vă exersaţi
as the speaker is doing, creierul, aşa cum o face vorbitorul,
   
23:46  not merely listen, nu numai să ascultaţi.
   
23:51  but if you do listen, Dar, dacă ascultaţi...
   
23:56  with care, with attention, cu grijă, cu atenţie,
   
23:58  then perhaps atunci poate că ne
we will meet each other. vom înţelege reciproc.
   
24:02  But if you are merely Dar dacă numai
casually listening ascultaţi, neatenţi...
   
24:12  and thinking about other things, şi vă gândiţi la alte lucruri...
   
24:17  then we shall not meet each other, atunci nu ne vom înţelege
there is no communication. reciproc, nu există comunicare.
   
24:23  We are asking, if one may, Ne punem problema,
  dacă se poate...
   
24:29  this is a very fiindcă este o chestiune
serious matter, foarte serioasă...
   
24:34  we are trying încercăm să descoperim, împreună,
to find out together  
   
24:38  whether there is dacă există vreo cauză
a cause for all this misery, pentru toată această suferinţă...
   
24:47  for all this terrible chaos, pentru tot acest haos îngrozitor,
uncertainty, terror, wars  
   
24:51    nesiguranţă,
   
24:53    teroare, războaie,
   
24:56  – a root cause. o cauză esenţială.
   
25:02  And if one can discover it, Şi, dacă cineva o poate descoperi,
   
25:07  not somebody tell you the cause nu ca cineva să vă spună
and you agree with it, cauza şi voi să fiţi de acord cu ea,
   
25:12  but if you, yourself, ci voi înşivă să o descoperiţi
   
25:16  discover or come upon it sau să ajungeţi la
through observation, ea prin observare...
   
25:24  you yourself then atunci voi înşivă vă veţi
will be free of the cause elibera de acea cauză
   
25:28  and therefore of the effect. şi, ca atare, de efectul ei.
   
25:34  So we are asking: Deci întrebăm:
   
25:37  is this confusion, misery, Oare este această confuzie,
   
25:41    suferinţă,
   
25:43  the result of the human brain rezultatul creierului
  uman care caută,
   
25:46  seeking, at all levels of life, la toate nivelele vieţii...
security?  
   
25:52    siguranţă ?
   
25:55  Is that the cause? Oare aceea este cauza ?
   
26:01  Though one must have Deşi cineva trebuie să
security, physically, aibă siguranţă, fizic vorbind...
   
26:09  clothes, food, îmbrăcăminte, hrană, un
a roof over one’s head, acoperiş deasupra capului,
   
26:13  one must have that. cineva trebuie să aibă asta.
   
26:17    Dar, psihologic vorbind...
   
26:18  But psychologically, inwardly, lăuntric...
   
26:23  is there security at all, oare există vreun
  pic de siguranţă...
   
26:28  though one may seek it. deşi poate că cineva o caută ?
   
26:53  We will go into this matter Vom aborda această problemă
more deeply presently. mai profund, imediat.
   
27:00  And is this chaos, Şi oare este acest haos...
   
27:07  the cause of this idea, cauza acestei...
a concept  
   
27:10    idei, a acestui concept,
   
27:13  that each one of us că fiecare dintre noi
is a separate entity? este o entitate separată ?
   
27:22  Because we have never Fiindcă nu am analizat
gone into the question niciodată problema,
   
27:27  that the brain că creierul...
of each one of us  
   
27:30    fiecăruia dintre noi...
   
27:32  is the common este creierul comun al omenirii.
brain of humanity.  
   
27:39  We are enquiring into that. Cercetăm acest lucru.
   
27:43    Şi...
   
27:45  And this desire for security această dorinţă de securitate...
   
27:49  may have brought about e posibil să fi produs
this concept of the individual, acest concept al individului...
   
27:57  me and you. eu şi tu...
   
28:00  We as a group noi, ca grup,
against another group. împotriva altui grup.
   
28:07  Is that the cause? Oare aceea este cauza ?
   
28:11    Sau...
   
28:14  Or, is there also mai există o altă
another cause, which is: cauză şi anume...
   
28:18  ideas, ideals, ideile...
   
28:23    idealurile...
   
28:27  that is, care reprezintă însăşi...
the very substance of knowledge?  
   
28:31    esenţa cunoaşterii ?
   
28:35  This is rather difficult. Este destul de dificil.
   
28:39  You understand Înţelegeţi despre ce vorbim ?
what we are talking about?  
   
28:41  Are we going together so far? Ne înţelegem până acum ?
   
28:44  Please, Vă rog, nu vorbesc pentru mine.
I am not talking to myself.  
   
28:50  You have taken the trouble V-aţi deranjat să
to come here, veniţi până aici...
   
28:54  in this unpleasant weather, pe această vreme neplăcută...
uncomfortable,  
   
28:58    incomodă...
   
29:02  and so, please, kindly pay attention şi, ca atare, vă rog
  să daţi multă atenţie,
   
29:06  if you also desire. dacă vă şi doriţi asta.
   
29:16  Because knowledge has become Deoarece cunoaşterea a devenit
all important in the world. extrem de importantă în lume...
   
29:27  Technological knowledge: cunoştinţele tehnologice.
   
29:30  if you want to be a good carpenter, Dacă vreţi să fiţi un bun tâmplar,
   
29:34  you must spend many, many years, trebuie să petreceţi
  extrem de mulţi ani...
   
29:38  learning, accumulating knowledge învăţând,
about the wood, the tools,  
   
29:39    acumulând cunoştinţe
  despre lemn, despre unelte...
   
29:45  the design, despre modele...
   
29:48  and acquiring great knowledge şi căpătând multe
as a carpenter. cunoştinţe ca tâmplar.
   
29:55  Then that knowledge is Apoi acele cunoştinţe
used skilfully, and so on. sunt utilizate cu abilitate...
   
30:00    şi aşa mai departe.
   
30:03  And if you are a scholar, Şi, dacă eşti un cărturar,
   
30:06  you acquire acumulezi multe cunoştinţe,
a great deal of knowledge,  
   
30:09  reading a great many books, citind multe cărţi grozave,
   
30:11  storing up in the brain stocându-le în creier,
as memory,  
   
30:13    ca amintiri
   
30:15  and giving importance to knowledge, şi acordând importanţă
  cunoaşterii...
   
30:20  and assuming that knowledge şi presupunând că
  prin acea cunoaştere...
   
30:25    treptat...
   
30:26  will gradually, through time, în timp,
   
30:30  through accumulation prin acumularea de tot
of more and more knowledge, mai multe cunoştinţe,
   
30:33  you will ascend to heaven. vei ajunge în rai.
   
30:40  And knowledge, as a surgeon, Şi cunoaşterea, în
as a philosopher, calitate de chirurg,
   
30:44    de filozof...
   
30:49  not only of outward things but also nu numai despre lucruri exterioare, ci şi
the psychological structure of man, despre structura psihologică a omului...
   
30:57  structure of the mind, structura minţii...
   
31:01  that knowledge, acea cunoaştere...
   
31:04  is that the cause oare ea este cauza...
of this present misery?  
   
31:07    acestei suferinţe actuale ?
   
31:10  Do you understand what I am...? Înţelegeţi ce...
I hope you are following all this. Sper că urmăriţi toate acestea.
   
31:19    Nu vorbesc pentru
  a vă face plăcere,
   
31:20  We are not talking to please you, pentru a vă distra.
to entertain you.  
   
31:28  There are cinemas, Există cinematografe,
football, tennis courts, terenuri de fotbal, de tenis...
   
31:33  every form of entertainment există orice formă de
outside exists. distracţie exterioară.
   
31:39  So this is not Deci aceasta nu este o
an intellectual or... distracţie intelectuală sau...
   
31:45  if one may use an ugly word, dacă pot folosi un cuvânt urât,
spiritual entertainment,  
   
31:47    o distracţie spirituală...
   
31:51  or romantic, emotional froth! sau un romantic şi emoţional...
   
31:57    fleac.
   
32:02  Because this is a very serious Fiindcă problema, pe care o
matter into which we are going: vom aborda, este foarte serioasă:
   
32:10  why human beings, De ce fiinţele umane...
   
32:16    cu toată imensa
  cunoaştere acumulată...
   
32:17  with all the immense de ce...
accumulated knowledge,  
   
32:26  why through all these după toţi aceşti ani şi milenii,
years and millennia  
   
32:29  they are still the same, sunt tot la fel...
   
32:32  a little more sophisticated, un pic mai sofisticate,
a little more polished,  
   
32:35    un pic mai cizelate...
   
32:40  but the same psychological dar cu aceeaşi
brutality, cruelty, brutalitate psihologică...
   
32:46    cruzime,
   
32:48  not only to each other but to manifestată nu numai între ele, ci
animals, to the world around them, faţă de animale, de lumea din jurul lor ?
   
32:53  Why? De ce ?
   
32:57  What has happened to us? Ce s-a întâmplat cu noi ?
   
32:59  You understand my question, sirs? Îmi înţelegeţi
  întrebarea, domnilor ?
   
33:07  As we said, Aşa cum am spus,
where there is a cause,  
   
33:09    acolo unde există o cauză
   
33:12  there is an ending există şi un final
of that cause. al acelei cauze.
   
33:15  If we can understand Poate că putem
that principle: înţelege acel principiu:
   
33:23  if you have a toothache, dacă avem o durere de dinţi,
there is a cause for it, există o cauză pentru asta...
   
33:30    şi...
   
33:32  and there is există un final al acelei dureri.
an ending of that pain.  
   
33:36  Similarly, where there is Similar...
a psychological cause,  
   
33:39    atunci când există
  o cauză psihologică,
   
33:43  there is an ending of that cause, există un final al acelei cauze.
you understand?  
   
33:45    Înţelegeţi ?
   
33:47  Please, meet me on this. Vă rog să mă urmăriţi !
   
33:55  A war, Un război...
there is a cause to war:  
   
33:57    există o cauză a războiului...
   
34:01  economic, national, prestige, economică,
power, and so on.  
   
34:02    naţională,
   
34:04    prestigiu,
   
34:05    putere ş.a.m.d.
   
34:09  There is a cause to war: Există o cauză a războiului...
   
34:12  it is a division există o separare
of nationalities, pe naţionalităţi...
   
34:16  division of ideologies, separare între ideologii,
   
34:19  the totalitarian cele totalitare şi
and the non-totalitarian, non-totalitare...
   
34:25  the democratic, so-called între regimul democratic,
democratic, and the autocratic. aşa-zis democratic,
   
34:29    şi cel autocratic.
   
34:38  And when one sees Şi atunci când cineva observă că războiul
the war is a result of all this, este rezultatul tuturor acestor lucruri...
   
34:47  there is a cause to war, există o cauză a războiului
   
34:49  and therefore war can be ended, şi, ca atare, se poate
  pune capăt războiului...
   
34:53  but nobody seems dar nimeni nu pare să
to want to end it. dorească să-i pună capăt.
   
34:59  So if we can understand Deci, dacă putem
the principle, înţelege principiul,
   
35:03  the truth that adevărul este că acolo
where there is a cause, unde există o cauză
   
35:08  that cause can be ended. acelei cauze i se
  poate pune capăt.
   
35:14  You understand this? Înţelegeţi asta ?
   
35:19  So we are trying to find out, Deci noi încercăm să descoperim...
   
35:23  trying to observe together încercăm să observăm, împreună...
   
35:28  what is the cause care este cauza lucrurilor extraordinare
of the extraordinary things care se petrec în viaţa noastră.
   
35:33  that are going on in our life.  
   
35:37  What is the essence Care este esenţa acelei cauze ?
of that cause?  
   
35:44  Is it that the very Oare este faptul că încă
beginning of man, de la apariţia bărbatului...
   
35:51  and also woman dar şi a femeii
   
35:52  – don’t get het up - să nu vă ieşiţi din fire
when I don’t mention woman – când nu menţionez femeia -
   
36:00  when man and woman began, când au apărut
  bărbatul şi femeia...
   
36:05  is it that oare au luat-o pe o cale greşită ?
they took a wrong turn?  
   
36:13  Look at it, please, Analizaţi asta, vă rog,
go into it with me. abordaţi asta împreună cu mine.
   
36:20  Why should we suffer? De ce ar trebui să suferim ?
   
36:26  If man is the creation of God, Dacă omul este
  creaţia lui Dumnezeu...
   
36:33  God must be a rather atunci Dumnezeu trebuie să fie,
horrible entity, mai degrabă, o entitate oribilă...
   
36:39  a monstrous entity that is making o monstruoasă... entitate,
human beings go through hell.  
   
36:45    care face ca fiinţele umane
  să treacă printr-un iad.
   
36:52  Right? Corect ?
   
36:54  He must be total disorder El trebuie să reprezinte
  dezordinea deplină...
   
37:00  because we live in disorder fiindcă trăim în dezordine,
– if he created us.  
   
37:02    dacă el ne-a creat.
   
37:08  If he created us Dacă el ne-a creat şi
and we are killing each other, noi ne ucidem unii pe alţii...
   
37:14  through terror, prin teroare, bombe, răpiri,
bombs, kidnapping –  
   
37:18  oh, you know all the terrible things ştiţi voi, toate acele lucruri
that are happening in the world. îngrozitoare care se întâmplă în lume,
   
37:22    dacă suntem creaţi
  după chipul lui...
   
37:25  If you are created in his image, atunci acel chip
that image must be monstrous. trebuie să fie monstruos.
   
37:34    Evident...
   
37:51  Obviously, it is quite evident evident este destul de vizibil
that man is responsible. faptul că omul este responsabil.
   
37:58  Nobody outside of us, Nimeni în afara noastră...
   
38:03  no gods, no angels, nici zei, nici îngeri,
no Brahman, no higher...  
   
38:05    nici Brahman, nici
  vreo entitate supremă,
   
38:10  none of that is nici unul dintre ei nu este
responsible for this, responsabil pentru asta.
   
38:14  we are responsible. Noi suntem responsabili !
   
38:20  And what is the cause of this? Şi care este cauza acestui fapt ?
You understand now?  
   
38:24    Înţelegeţi acum ?
   
38:37  Is the cause selfishness? Oare cauza să fie egoismul ?
   
38:48  Is the cause Oare cauza să fie
the accumulated knowledge cunoştinţele acumulate ?
   
38:52  – please, listen carefully. Vă rog să ascultaţi, cu atenţie !
   
38:55  We are not against knowledge, Nu suntem împotriva cunoaşterii,
knowledge is necessary cunoaşterea este necesară...
   
39:01  to drive a car, pentru a conduce o maşină,
to learn a language, a învăţa o limbă străină...
   
39:05  to operate any electronic, pentru a manevra orice
and so on, so on echipament electronic ş.a.m.d.
   
39:11  – knowledge is necessary. Cunoaşterea este necesară.
   
39:14  But the psychological knowledge Dar...
that one has accumulated,  
   
39:15    cunoştinţele psihologice, pe
  care cineva le-a acumulat...
   
39:20  generation after generation, generaţie după generaţie...
   
39:24  is that the cause? oare ele sunt cauza ?
   
39:32  Is it that the knowledge has Oare cunoaşterea a fost
been translated psychologically transpusă, psihologic vorbind,
   
39:39  into concepts, în concepte...
   
39:45  into your belief and my belief în credinţa ta şi credinţa mea ?
   
39:50  – you are following all this? Urmăriţi toate acestea ?
   
39:52  Please, sirs, Vă rog, domnilor, asta e...
don’t go to sleep!  
   
39:55    Nu adormiţi !
   
40:03  If you are really deeply Dacă sunteţi, cu adevărat,
concerned about this, interesaţi profund de acest lucru...
   
40:08  which everyone must be, de care fiecare trebuie să fie...
   
40:13  why we live this way, de ce trăim astfel...
   
40:17  so-called civilised human beings, aşa-numitele fiinţe
  umane civilizate...
   
40:22  with cars, cu maşini...
marvellous surgeries,  
   
40:25    operaţii chirurgicale minunate...
   
40:28    comunicaţii excelente,
   
40:29  excellent communication, transport şi toate celelalte ?
transport, and all the rest of it,  
   
40:35  but psychologically, Dar, psihologic vorbind...
inwardly,  
   
40:38    lăuntric...
   
40:41  inside the skin, în pielea noastră,
   
40:42  we have become terror, am devenit o teroare...
   
40:46  we have become the most am devenit cele mai
dangerous people on earth. periculoase fiinţe de pe Pământ.
   
40:53  Right? Corect ?
   
40:57  We may be occasionally kind, Poate că suntem buni, uneori...
   
41:01  occasionally loving, iubitori, uneori...
   
41:06  unselfish, altruişti...
   
41:07  but this separate individual dar acest altruism
unselfishness and so on, separat, individual, ş.a.m.d.
   
41:13  has not solved the problem. nu a rezolvat problema.
   
41:17  It is not poverty, Problema nu este dată
starvation, disease de sărăcie, foamete, boală,
   
41:21  that is the problem,  
   
41:23  it is us, ci de noi înşine...
   
41:26  our consciousness. de conştiinţa noastră.
   
41:39  So how shall we find out Deci oare cum vom descoperi...
   
41:44  what is the cause care este cauza
of this degeneracy, acestei degenerări...
   
41:51    a acestei mari cruzimi...
   
41:52  this great cruelty, bestiality, bestialităţi,
indifference – you know? indiferenţe, ştiţi voi ?
   
42:05  How will you find out? Cum veţi descoperi asta ?
   
42:16  By my Prin faptul că
– by the speaker telling you? vorbitorul v-o va spune ?
   
42:20  I know you want that. Ştiu că asta vreţi.
   
42:26  That would be the easiest thing, Acela ar fi cel mai
wouldn’t it, uşor lucru, nu-i aşa ?
   
42:29  because our minds are always Fiindcă minţile noastre caută
seeking the easiest way. întotdeauna calea cea mai uşoară.
   
42:41  But the speaker cannot tell you Dar vorbitorul nu
and will not tell you. v-o poate spune...
   
42:45    şi nu v-o va spune.
   
42:49  Then where are you? Atunci unde vă aflaţi ?
   
42:52  You follow? Mă urmăriţi ?
  Vă rog, confruntaţi-vă cu asta,
   
42:53  Please, face this because it is fiindcă este responsabilitatea
your responsibility to find it, voastră s-o descoperiţi...
   
43:01  find the cause să descoperiţi cauza
of this state of the world. acestei stări a lumii.
   
43:09  You know, if you love, Ştiţi, dacă iubiţi...
   
43:15  if there is the sense of great dacă există sentimentul unei
compassion in your heart, mari compasiuni în inima voastră,
   
43:19  this question still remains. această problemă rămâne validă.
   
43:27  You may follow somebody, Aţi putea urma pe cineva anume.
   
43:33  the more Asiatic they are, Cu cât mai asiatici
  sunt, cu atât mai...
   
43:36  the more romantic romantici şi absurzi sunt.
and more nonsensical.  
   
43:45  None of them have Nici unul dintre ei nu a
asked this question pus această întrebare
   
43:49  or have actually answered it. sau nu i-a dat, de
  fapt, un răspuns.
   
43:57  They have theories. Ei au teorii.
   
44:00  The Hindus have gone into this Hinduşii au analizat asta...
and invented a theory.  
   
44:04    şi au inventat o teorie.
   
44:10  And the Christians say Iar creştinii vorbesc
the original sin despre păcatul originar...
   
44:15  – that is a very este o teorie
convenient theory – foarte convenabilă...
   
44:19  then you can have Saviours, şi, apoi, veţi avea de-a face cu
and all the rest of it follows. mântuitori şi urmează toate celelalte.
   
44:25  So how will you, as a human being, Deci ce vei face
feeling responsible, tu, ca fiinţă umană,
   
44:29    care se simte responsabilă ?
   
44:34  because your brain, Deoarece creierul tău,
your whole psychological structure întreaga ta structură psihologică,
   
44:40  is the result of many, este rezultatul a extrem
many, many million years, de multe milioane de ani.
   
44:47  that structure Acea structură nu este a voastră,
is not yours,  
   
44:51  every human being in the world ci fiecare fiinţă umană din
is of that structure. lume deţine acea structură.
   
44:57  Because they suffer in China, Fiindcă oamenii suferă în China...
   
45:03  in the Far East and în Orientul Îndepărtat şi în
in the Middle East Orientul Mijlociu şi, aici, în Occident.
   
45:05  and here, in the West.  
   
45:08  They are cruel, Oamenii sunt cruzi...
   
45:13  there is no sense of affection, nu există sentimentul afecţiunii,
care, there is divorce, al grijii, ci există separare...
   
45:21  there is every kind of brutality se produc tot felul...
going on.  
   
45:26    de lucruri brutale.
   
45:29  And each one of us is part of that. Şi fiecare dintre noi ne
  aducem contribuţia noastră.
   
45:35  And if you feel tremendously Şi, dacă vă simţiţi extraordinar de
responsible for all this, responsabili pentru toate acestea,
   
45:41  as you must, aşa cum şi trebuie, dacă
  sunteţi cât de cât treziţi
   
45:42  if you are at all awake and aware  
   
45:44  of what is happening şi conştienţi de ceea
in the world, ce se întâmplă în lume...
   
45:49  how will you enquire, cum veţi cerceta,
how will you find out? cum veţi descoperi ?
   
45:53  Do you understand my question? Îmi înţelegeţi întrebarea ?
   
45:59  Are you sufficiently earnest Oare sunteţi suficient de oneşti
   
46:04  to give your time and your heart, pentru a vă dedica timpul şi
your mind to find out? inima şi mintea, pentru a afla ?
   
46:13  Not how to meditate – Nu cum să meditezi...
that will come much later.  
   
46:16    asta survine mult mai târziu.
   
46:20  Not what is yoga, Nu ce este yoga şi
and all that business. toată acea afacere.
   
46:25  We can talk about that too, Putem vorbi şi
later. despre asta, mai târziu.
   
46:33  But this is far more important Dar asta este mult mai
than all that, important decât toate acelea,
   
46:36  because if you can find the cause, fiindcă, dacă îi puteţi
there is an ending to that cause. descoperi cauza...
   
46:41    există un final pentru acea cauză.
   
46:46  If there is a discovery Dacă există...
   
46:49    vreo descoperire...
   
46:53  of what is the cause of sorrow a cauzei suferinţei fiecărei
of every human being in the world, fiinţe umane din lume...
   
46:59  then that sorrow atunci acea suferinţă
can be ended. poate lua sfârşit.
   
47:05  Why there is such conflict De ce există atât de multe
between human beings, conflicte între fiinţele umane,
   
47:10  what is the cause of it. care este cauza lor ?
   
47:13  When you discover the cause, Când îi descoperiţi cauza,
it can be ended. i se poate pune capăt.
   
47:18  Not through time, Nu...
   
47:20    în timp...
   
47:23  that is say, ‘Well, I will take time adică să zici: "Ei bine, îmi
to find out the cause, voi rezerva timp să-i aflu cauza...
   
47:27  I will spend a week voi petrece o săptămână
meditating about it, meditând la asta...
   
47:31  thinking about it, gândindu-mă la asta,
pondering over it, discussing it’. cugetând la ea, discutând-o."
   
47:37  That is, again, Adică, repet, să
allowing time to discover the cause. permiţi timpului...
   
47:42    să descopere cauza.
   
47:47  Our brains Creierele noastre...
– please, follow all this – - Vă rog să urmăriţi toate acestea ! -
   
47:50  our brains are the result of time creierele noastre sunt
– right? – rezultatul trecerii timpului...
   
47:55    - Corect ? -
   
47:56  which is evolution. care înseamnă evoluţie,
   
47:59    de la micile celule microscopice,
   
48:00  From the small micro cell to la această fiinţă umană,
this enormous complex human being, enorm de complexă.
   
48:09  to arrive at this stage Pentru a ajunge în acest stadiu
has taken thousands of years, au fost necesari mii de ani...
   
48:15  which is time. care înseamnă timp.
   
48:20  And we think in terms of time. Şi noi gândim în
  termeni temporali.
   
48:26  That is, Asta însemnând: "Oare
how can I find out the cause? cum voi descoperi cauza ?"
   
48:30  You understand my question? Îmi înţelegeţi întrebarea ?
   
48:32  And we are now going Şi noi avem de gând, acum, să
to spend time discussing it. petrecem timp discutând despre ea.
   
48:38  Vous avez compris? Aţi înţeles ?
  Aţi înţeles ce spun ?
   
48:39  You have understood Sau...
what I am saying?  
   
48:47  Or can you be free of time oare vă puteţi elibera
and observe. de timp şi puteţi observa ?
   
48:52  You understand what I am saying? Înţelegeţi ce spun ?
   
49:01  Would you admit Oare veţi admite...
   
49:05  that your brain is că creierele voastre
the result of time? sunt rezultatul timpului ?
   
49:10  Right? Corect ?
   
49:13  Though it is born, Deşi este ceva înnăscut, la
  naşterea copilului este mic,
   
49:15  when it is born as a baby,  
it is small,  
   
49:19  but as it grows older, dar, pe măsură ce se
it gathers maturizează, acumulează...
   
49:23  strength, vitality, more blood tărie, vitalitate, mai mult sânge
to the brain, and evolves, grows. către creier şi evoluează, se dezvoltă...
   
49:30  And this is şi acesta este un proces uman...
the process of man,  
   
49:34  and so this process şi, ca atare, acest proces
is common to all of us, ne este comun, tuturor...
   
49:39  and this process is not yours, şi acest proces nu vă aparţine, nu e
your petty little brain. creierul vostru mic şi neînsemnat.
   
49:45  It is the brain Este creierul întregii omeniri...
of all humanity,  
   
49:49  which suffers, which designs, care suferă, care
which calculates, proiectează, care calculează...
   
49:55  which creates images, care creează imagini, care
which creates gods – you follow? – creează zei - Înţelegeţi ? -
   
49:59  the whole thing is toate aceste lucruri ne
common to all of us. sunt comune, tuturor.
   
50:07    Şi...
   
50:11  And time is the pattern timpul este tiparul în cadrul
  căruia creierul îşi duce existenţa
   
50:14  in which the brain lives - Corect ? -
– right? – pursues. continuu.
   
50:20  You observe your own brain, Observaţi-vă propriul creier...
how it acts, how it thinks.  
   
50:23    cum acţionează, cum gândeşte.
   
50:27  The speaker is not Vorbitorul nu este un
a specialist in brain, specialist în domeniul creierului...
   
50:33  though he has discussed it deşi el discutat cu specialişti...
with specialists,  
   
50:38  who agree, some of them, care sunt de acord, unii dintre ei,
some of them don’t agree. iar unii dintre ei nu sunt de acord.
   
50:45  Some of them go very far Unii dintre ei merg chiar mai
with the speaker, departe, la fel ca şi vorbitorul...
   
50:50  some of them say, unii dintre ei spun
it is all nonsense. că totul e un nonsens.
   
50:52  It can only be discovered Acest lucru va putea fi descoperit...
– listen to all this – - Ascultaţi toate acestea ! -
   
50:58  which is, the scientists şi anume oamenii de
are investigating matter, ştiinţă cercetează materia...
   
51:03  and through that şi, prin cercetarea materiei, ei vor
investigation of matter să descopere realitatea supremă.
   
51:06  they want to find out the ultimate.  
   
51:08  You follow all this? Urmăriţi toate acestea ?
   
51:12  That is, through matter, Adică, prin materie...
   
51:15  they are trying ei încearcă să descopere supremul.
to find out the ultimate.  
   
51:18  We are the matter. Noi suntem materia.
   
51:21  You understand? Înţelegeţi ?
   
51:23  You are matter, Voi sunteţi materie,
your brain is matter. creierul vostru este materie.
   
51:29  And they go outside and investigate, Şi ei merg în
  exterior şi cercetează,
   
51:34  they don’t begin with themselves. nu încep cu ei înşişi.
   
51:38  You understand what I am saying? Înţelegeţi ce spun ?
   
51:40  And if they went through themselves, Şi, dacă s-ar
they will come upon something cerceta pe ei înşişi,
   
51:43    ar ajunge la ceva original,
  în cel mai fantastic mod,
   
51:45  most fantastically original, ceva creator, mai presus de timp.
creative, beyond all time.  
   
51:52  But that requires tremendous Dar asta necesită o observare
observation of oneself, extraordinară a sinelui propriu,
   
52:00  tremendous energy să dedici o energie
to give to this. extraordinară acestei cercetări.
   
52:07  But nobody wants to do that Dar nimeni nu vrea să facă asta,
because that is not popular.  
   
52:09    fiindcă nu este ceva popular.
   
52:12  That brings you nothing – Asta nu vă aduce nimic...
   
52:16  no money, no position, nici bani, nici rang...
   
52:19  no power, no status. nici putere...
   
52:22    nici statut social.
   
52:28  But it is only through oneself, Dar...
which is matter,  
   
52:29    numai prin cercetarea propriei
  persoane, care este materie...
   
52:34  it is only through oneself numai prin cercetarea propriei
that you can come upon that thing persoane poţi ajunge la acel lucru,
   
52:39  which is care este începutul
the beginning of all things. tuturor lucrurilor.
   
52:50    Deci...
   
52:52  So we are asking: ne întrebăm:
   
52:55  what is the way, Care este calea, modalitatea...
the manner,  
   
53:00  how is one to find out cum poate descoperi cineva
the cause of all this? cauza tuturor acestor lucruri ?
   
53:04  Or are there several causes? Sau poate că există
  mai multe cauze ?
   
53:16  Cause ‘A’ may be Cauza "A" poate fi...
   
53:23  that man. in conquering că omul...
the environment  
   
53:29  at the beginning of time, prin cucerirea
  mediului, la începuturi...
   
53:32  gradually built himself the idea a clădit, treptat, el însuşi,
that he is separate, ideea că este separat...
   
53:38  he is an individual că este un individ
against other individuals. potrivnic altor indivizi.
   
53:46  ‘B’ may be this sense of continuous "B" poate fi acest
idea, concept of individuality sentiment al ideii, continue,
   
53:53    conceptul individualităţii.
   
53:58  is the cause, Oare este cauza...
   
54:03  or it may be another – sau ar mai putea exista alta, "C",
   
54:05  ‘C’ may be this tremendous poate această extraordinară
psychological knowledge. cunoaştere psihologică ?
   
54:15  This is difficult. Este ceva dificil.
   
54:17  Please, go into it carefully. Vă rog să abordaţi
  asta, cu atenţie !
   
54:22  You have gathered knowledge Ai acumulat cunoştinţe, în
within the last 30, 20, 50, 60 years ultimii 30, 20, 50, 60 de ani...
   
54:31  as a separate individual ca individ separat:
   
54:34  – my experience, my belief, experienţa mea...
my consciousness.  
   
54:37    credinţa mea...
   
54:41    conştiinţa mea.
   
54:47    Şi...
   
54:52  And this belief, this concept, această credinţă, acest
this experience, concept, această experienţă,
   
54:56  which is, after all, knowledge, care este, la urma
  urmei, cunoaştere,
   
54:58  psychological knowledge, cunoştinţe psihologice
which you have gathered, pe care le-am acumulat...
   
55:03  is that the cause? oare ele sunt cauza ?
   
55:08  Or it is none of these. Sau nu este nici
  una dintre acestea.
   
55:18  Do you understand my question? Îmi înţelegeţi întrebarea ?
   
55:22  Is this becoming too difficult, Oare devine prea
too abstract? dificil, prea abstract ?
   
55:27  No, it is not abstract, Nu, nu este abstract...
   
55:32  it is not something that nu este ceva...
you read in a book and put it aside,  
   
55:41  it’s not something ce aţi citit într-o carte
that some philosopher invents şi aţi dat la o parte...
   
55:44  and then you read nu este ceva inventat de unii filozofi,
and you agree or disagree. ceva ce citiţi şi sunteţi sau nu de acord.
   
55:47  It is something actual, Este ceva real...
you are facing it now.  
   
55:50    cu care vă confruntaţi acum.
   
55:56  This is not then a concept, Nu este, aşadar,
an idea. un concept, o idee.
   
56:01  We are dealing with actualities Avem de-a face cu realităţi,
of our daily life,  
   
56:04    ale traiului vostru cotidian...
   
56:12  which is so care este atât de
enormously complex. imens de complex.
   
56:21    Sau...
   
56:24    cauza poate fi
   
56:25  Or the cause may be - nu v-o spun eu...
– I am not telling you,  
   
56:30  you have to go into it yourself trebuie s-o descoperiţi singuri.
– for God’s sake, move!  
   
56:32    Pentru numele lui
  Dumnezeu, acţionaţi !
   
56:38  When I use the words Când folosesc expresia "pentru
‘For God’s sake’, they are just... numele lui Dumnezeu" nu e decât...
   
56:49  Or is it the beginning Sau poate că este...
of thought?  
   
56:53    apariţia gândirii ?
   
56:58  Please, go into it carefully. Vă rog să analizaţi
  asta, cu atenţie !
   
57:04    Oare această răspândire...
   
57:05  Is this spreading a cruzimii complexe a omului...
complex cruelty of man,  
   
57:17    comportamentul lui...
   
57:18  his behaviour, his vanity, orgoliul lui...
   
57:24  his terrible cruelty to everything, cruzimea lui teribilă
  faţă de orice există...
   
57:30  is the cause thought? oare sunt cauzate de gândire ?
   
57:39  You understand? Înţelegeţi ?
   
57:51  Thought and knowledge Gândirea şi cunoaşterea
go together. merg împreună.
   
57:57  Knowledge is always Cunoaşterea se combină,
compounded in ignorance. întotdeauna, cu ignoranţa.
   
58:03  Right? Corect ?
   
58:05  That is, knowledge can Şi anume, cunoaşterea nu
never be complete, whole, poate fi completă, vreodată,
   
58:12  and therefore it is always deplină...
within the shadow of ignorance.  
   
58:16  Right? şi, ca atare, stă mereu
Of course. sub umbra ignoranţei.
   
58:19  This is logical. Corect ?
  Desigur, este logic.
   
58:20  There is no complete knowledge Nu există cunoaştere
about anything, integrală în nici un domeniu...
   
58:27  even about the computers, nici măcar despre computere...
   
58:31  or about your wife, sau despre soţia ta...
or your husband,  
   
58:36  whatever sau soţul tău sau
– girl or whatever it is. prietena ta sau orice ar fi.
   
58:39  So knowledge is always Deci cunoaşterea stă
within the shadow of ignorance, mereu sub umbra ignoranţei,
   
58:46  so knowledge is deci cunoaşterea este
always incomplete. întotdeauna incompletă.
   
58:52  And is thought, Şi oare gândirea, care este...
   
58:58  which is the child of knowledge, care este copilul...
   
59:03    cunoaşterii...
   
59:06  is that the cause? oare ea este cauza ?
   
59:08  You are following all this? Urmăriţi toate acestea ?
Please! Vă rog !
   
59:21  You have to exercise thought Trebuie să-ţi exerciţi gândirea,
when you drive a car. atunci când conduci o maşină.
   
59:26  You have to exercise thought Trebuie să-ţi exerciţi gândirea,
when you do your business atunci când îţi conduci afacerea,
   
59:30  in the office or in the factory la birou sau la fabrică sau acasă,
or at home,  
   
59:34  when you cook, when you wash dishes, când găteşti, când speli vase.
whatever one does, physically,  
   
59:36    În orice ar face cineva,
  ca activitate fizică...
   
59:41  one must have knowledge. cineva trebuie să aibă cunoştinţe.
   
59:47  Psychologically, is knowledge Psihologic vorbind...
necessary at all?  
   
59:50    oare cunoaşterea
  chiar este necesară ?
   
59:53  You follow what I am saying? Urmăriţi ce spun ?
   
59:55  Please, go into it carefully. Vă rog să analizaţi
  asta, cu atenţie !
   
1:00:00  And is the origin, Şi oare este originea...
   
1:00:03  cause of all this existence cauza acestei întregi existenţe,
with all its chaos, and misery,  
   
1:00:10    cu tot acest haos,
  suferinţă, confuzie,
   
1:00:12  confusion, uncertainty, incertitudine, nesiguranţă etc.
insecurity, etc., etc.,  
   
1:00:17  is thought oare gândirea este cauza
the cause of all this? tuturor acestor lucruri ?
   
1:00:24  And if thought is the cause of it, Şi, dacă gândirea este cauza lor,
then thought can be ended.  
   
1:00:29    atunci gândirii i se
  poate pune capăt.
   
1:00:33  You follow? Mă urmăriţi ?
   
1:00:38  Where there is a cause, Acolo unde există o
there is an end. cauză, există un final.
   
1:00:41  Where there is a beginning, Acolo unde există un
there is an ending. început, există un final.
   
1:00:47  If you are addicted, Dacă eşti dependent de
or if you are a smoker, droguri sau dacă eşti fumător,
   
1:00:50  there was a cause, există o cauză
and you can end it. şi-i poţi pune capăt.
   
1:00:55  So, similarly, Deci, similar,
   
1:00:57  if thought is the cause dacă gândirea
of this state of the world, este cauza acestei...
   
1:01:02    stări a lumii...
   
1:01:06  then that can be ended. atunci acesteia i
  se poate pune capăt.
   
1:01:12  And with the ending Şi, odată cu finalul,
there is a new beginning, există un nou început,
   
1:01:15  totally different from that complet diferit de ceea
which thought has put together. ce a imaginat gândirea.
   
1:01:19  You are following all this? Urmăriţi toate acestea ?
   
1:01:25  So is thought Deci, oare gândirea este
the origin of all this? originea tuturor acestor lucruri ?
   
1:01:45  Would you like the speaker Aţi dori ca vorbitorul să
to go into all this? analizeze toate aceste lucruri ?
   
1:01:50  Q: Yes, please. Da, vă rugăm !
   
1:01:52  K: Not for you to follow, Nu pentru ca voi să
  mă urmaţi pe mine.
   
1:01:56  I am not your guru. Nu sunt guru vostru,
Thank God! slavă Domnului !
   
1:02:00  I am not your leader. Nu sunt liderul vostru.
   
1:02:03  I am not your philosopher. Nu sunt filozoful vostru.
   
1:02:12    Dar...
   
1:02:14  But the speaker has gone vorbitorul a analizat
into this matter very, very deeply. această problemă...
   
1:02:19    extrem de profund.
   
1:02:22  All his life he has done this Toată viaţa a făcut asta...
   
1:02:26  – has come to a point a ajuns la un punct, în care...
where he has found for himself,  
   
1:02:32    a descoperit, el însuşi, şi-a dat
  seama de cauza acestor lucruri.
   
1:02:33  found, realised Şi...
the cause of all this.  
   
1:02:43  And meditation is only meditaţia este numai...
   
1:02:47  when you have discovered the cause pentru atunci când ai descoperit
and the ending of the cause, cauza şi finalul acelei cauze.
   
1:02:51  then meditation begins. Atunci începe meditaţia.
   
1:02:58  Meditation isn’t Meditaţia nu este ceea
what you are all doing. ce faceţi voi, cu toţii.
   
1:03:01  Forgive me pointing it out. Scuzaţi-mă, dacă precizez asta !
   
1:03:06  Trying to concentrate, Încercând să te concentrezi, încercând
trying to follow, să urmezi metode, sisteme ş.a.m.d.,
   
1:03:09  methods, systems, and all that aceea nu este meditaţie.
– that is not meditation.  
   
1:03:16  Meditation comes Meditaţia survine firesc,
naturally, uninvited,  
   
1:03:19    neinvitată...
   
1:03:24  when you have finished când aţi pus capăt
with all the cause. tuturor cauzelor.
   
1:03:28  Right? Corect ?
   
1:03:34  So the function Deci funcţia vorbitorului...
of the speaker...  
   
1:03:38  without any vanity, fără pic de orgoliu...
   
1:03:41  without any sense fără sentimentul practicării
of doing propaganda, vreunei propagande,
   
1:03:45  he says, let us walk together este, cum spune el, de a
and find out. merge şi a descoperi împreună.
   
1:03:51  Let us walk together Haideţi să păşim
on the same road, împreună pe acelaşi drum,
   
1:03:54  on the same path, pe aceeaşi cale
   
1:03:56  not your path and my path, nu calea voastră şi calea mea...
   
1:04:00  the path of intelligence, ci pe calea inteligenţei...
   
1:04:04  which is not your intelligence care nu este inteligenţa
or the speaker’s. voastră sau a vorbitorului.
   
1:04:09  That intelligence is Acea inteligenţă înseamnă
to discover the cause. să descoperi cauza.
   
1:04:17  When there is the discovery Atunci când se descoperă cauza,
of that cause,  
   
1:04:20  there is that se manifestă acea
supreme intelligence, inteligenţă supremă,
   
1:04:23    care, prin propria sa natură,
  înseamnă iubire plină de compasiune.
   
1:04:24  which in its very nature Deci...
is compassionate love.  
   
1:04:33  So we are asking one question; ridicăm o singură problemă...
   
1:04:37  perhaps there is no other cause că poate nu există altă cauză,
but this one cause – thought. decât această cauză unică:
   
1:04:42    gândirea.
   
1:04:53  You see, man has never gone Vedeţi, omul nu a abordat niciodată
into this question of thought. această problemă a gândirii.
   
1:05:02  They are just beginning, Oamenii abia încep...
   
1:05:08  scientists are oamenii de ştiinţă
beginning to enquire. încep să cerceteze.
   
1:05:13  The Hindus have gone into it Hinduşii au abordat-o numai
up to a certain point, până la un anumit punct,
   
1:05:17  the ancient Hindus, hinduşii antici
   
1:05:19  and stopped somewhere else. şi...
   
1:05:21    s-au oprit la altceva.
   
1:05:24  But we, the common people, Dar noi, oamenii simpli,
ordinary people, oamenii de rând,
   
1:05:28  with our daily problems cu problemele şi
and anxieties, grijile noastre cotidiene,
   
1:05:32  our attachments, cu ataşamentele şi
and our griefs and our pains, necazurile şi durerile noastre,
   
1:05:36  we are asking this question: noi punem această întrebare:
   
1:05:42    Oare toate acestea sunt...
   
1:05:43  is all this rezultatul gândirii ?
the result of thought?  
   
1:05:56  Thought includes feeling, Gândirea include...
   
1:05:58    simţirea...
   
1:06:03  sensation, senzaţia...
   
1:06:10  the pleasures, the fears plăcerile, temerile.
   
1:06:14  – all that is part of thought. Toate acelea fac
  parte din gândire.
   
1:06:21  And if thought has created Şi gândirea a creat această...
this world, in which we live,  
   
1:06:25    lume, în care trăim...
   
1:06:28  some of it with great beauty: parte din ea cu mare frumuseţe:
   
1:06:32  the marvellous cathedrals, minunatele catedrale,
the mosques, the temples,  
   
1:06:35    moscheile, templele...
   
1:06:38  the poems, the literature. poeziile,
   
1:06:40    literatura.
   
1:06:45    Dar...
   
1:06:48  But what is inside the cathedrals, ceea ce se află în catedrale,
the mosques, the temples,  
   
1:06:51    în moschei, în temple,
   
1:06:53  is put there by thought. a fost pus, acolo, de gândire.
   
1:06:59  The speaker once, Vorbitorul cândva...
some years ago, in India,  
   
1:07:01    cu câţiva ani în urmă...
   
1:07:05    în India...
   
1:07:20  was speaking all over India, ţinea prelegeri
  prin toată India...
   
1:07:24  and he happened to be şi s-a întâmplat să-i
behind Mr. Gandhi. urmeze domnului Gandhi.
   
1:07:34  And Mr. Gandhi, Mahatma Gandhi, Şi d-l Gandhi, Mahatma Gandhi
whatever you like to call him, sau cum vreţi să-i spuneţi...
   
1:07:41  was saying that everybody spunea că...
could enter the temples.  
   
1:07:46    toată lumea poate intra în temple.
   
1:07:49  At that time only the Brahmanas La acea vreme numai
could enter into the temples. brahmanii puteau intra în temple.
   
1:07:55  And he was saying, Şi el spunea:
   
1:07:57  ‘Gods are in the temple, "Zeii se află în temple,
anybody can enter’. oricine poate intra."
   
1:08:01    Deci...
   
1:08:03  So the speaker vorbitorul urma după el.
was following him.  
   
1:08:06  Next week he came to the same town, Săptămâna următoare
  a venit în acelaşi oraş,
   
1:08:10  and so they asked him aşa că l-au întrebat
   
1:08:12  to catch him out - pentru a-l demasca,
because he was a Brahmana, fiindcă el era un brahman -
   
1:08:17  they said, ‘What do you say, au spus: "Ce părere aveţi, ar trebui
  ca non-brahmanii să intre în temple ?"
   
1:08:19  should non-Brahmanas  
enter temples?’  
   
1:08:25  And it was a very simple answer, Şi era un răspuns foarte simplu şi
‘God doesn’t exist in temples!’ anume: "Dumnezeu nu există în temple !"
   
1:08:32  If he exists at all, Dacă există, cumva,
it is somewhere else, atunci se află altundeva,
   
1:08:35  totally outside complet în afara gândirii umane.
of man’s thought.  
   
1:08:38  Right? Corect ?
   
1:08:40  But they didn’t like that! Dar lor nu le-a plăcut asta !
So it goes on.  
   
1:08:45  So I am asking you, Aşa că au continuat.
   
1:08:48  if thought is the result Aşa că vă întreb dacă gândirea
of this chaos. este rezultatul acestui haos.
   
1:08:53  And if thought is Şi, dacă gândirea este
the cause of this chaos, rezultatul acestui haos,
   
1:08:57  thought can end gândirea poate lua sfârşit şi
and something totally new can begin. ceva, complet nou, poate începe.
   
1:09:05  And it is your responsibility Şi este responsabilitatea
as a human being, ta, ca fiinţă umană,
   
1:09:09  not as an individual, nu ca individ, ci ca fiinţă umană,
as a human being,  
   
1:09:13  a human being who is in China, fiinţă umană care se află în
in India, in the Asiatic world, China, în India, în lumea asiatică,
   
1:09:18  in the Arabic, and în cea arabă, în Orientul
in the Middle East, the West, Mijlociu, în Occident.
   
1:09:22  that human being is Acea fiinţă umană
asking this question. pune această întrebare:
   
1:09:32  Is that the cause. Oare aceea este cauza ?
   
1:09:40  And if it is the cause, Şi, dacă este cauza...
   
1:09:43  then how that cause atunci cum poate fi
can be dissipated, dezintegrată acea cauză...
   
1:09:48  and therefore şi, ca atare, să i se pună capăt.
the ending of it.  
   
1:09:51  Therefore, from the ending of it Ca atare, din acel final
– a new beginning, se naşte un nou început...
   
1:09:57  a totally new beginning, un început cu totul nou...
   
1:10:02  which is care este adevărata revoluţie...
the real revolution,  
   
1:10:06    nu cea comunistă...
   
1:10:07  not the Communist, nu a teroriştilor...
   
1:10:12  not the terrorists, şi aşa mai departe.
and so on.  
   
1:10:19  What is your responsibility, Care este
  responsabilitatea voastră
   
1:10:24  and what is your answer şi care vă este răspunsul
to that question? la acea întrebare ?
   
1:10:30  You understand? Înţelegeţi ?
   
1:10:32  The ball is in your court! Mingea e în terenul vostru !
   
1:10:36  You understand that term? Înţelegeţi acel termen !
   
1:10:39  When they are playing tennis, Atunci când se joacă tenis,
the ball is in the opposite court. mingea se află în terenul advers.
   
1:10:47  So how will you Deci cum veţi răspunde
answer this question? la această întrebare ?
   
1:10:55  Together, Împreună...
   
1:10:59  during all these talks and în timpul tuturor acestor discursuri
question and answer meetings, şi întâlniri, cu întrebări şi răspunsuri,
   
1:11:06  we will help each other ne vom ajuta, reciproc,
to find it out. pentru a-l descoperi.
   
1:11:08  Right? Corect ?
   
1:11:11  For you to find it out, Pentru ca voi să-l descoperiţi...
   
1:11:16  so that you are astfel încât să nu fiţi adepţi...
not a follower,  
   
1:11:20  so that you astfel încât să nu
have no authority aveţi nici o autoritate...
   
1:11:25  over you to tell you deasupra voastră, care să vă
what to think and what to do. spună ce să gândiţi şi ce să faceţi.
   
1:11:33  Then you are a complete Atunci eşti...
human being.  
   
1:11:35    o fiinţă umană completă.
   
1:11:43  What time is it, sir? Cât este ceasul, domnule ?
   
1:11:50  Grazie. Mulţumesc !
   
1:11:56  I think, Cred că este suficient
that’s enough for this morning. pentru dimineaţa asta.
   
1:12:00  May I go? Pot pleca ?