Krishnamurti Subtitles

Dinamica gândirii şi a devenirii

Saanen - 8 July 1980

Public Talk 20:01   DINAMICA GÂNDIRII
  ŞI A DEVENIRII
   
0:26 Krishnamurti: You must have a lot Trebuie că aveţi mare curaj
of courage to face this weather. ca să înfruntaţi vremea asta.
   
0:59 May we go on with what we were Am putea continua cu
talking about on Sunday? ceea ce discutam duminică ?
   
1:10 We were saying Spuneam...
that human beings have evolved  
   
1:13   că fiinţele umane au evoluat...
   
1:18 for millions of years. timp de milioane de ani.
   
1:21 Evolution implies time, Evoluţia implică timp...
   
1:27 not only physical time nu numai un timp fizic,
but psychological, inward time.  
   
1:31   ci şi un timp
  psihologic, lăuntric.
   
1:36 Man has grown Omul...
from the very beginning of time,  
   
1:38   a evoluat...
   
1:40   încă din cele mai vechi timpuri,
   
1:43 of his existence, ale existenţei sale,
   
1:46 through various experiences, trecând prin
  diferite experienţe...
   
1:51 calamities, accidents, fears, dezastre, accidente,
   
1:54   temeri...
   
1:57 anxieties, and so on. griji ş.a.m.d.
   
2:00 Our brain has evolved Creierul nostru a
in that direction. evoluat în acea direcţie.
   
2:08 And I think Şi cred că nimeni nu
no one can dispute that point. poate contesta acea idee.
   
2:14 And so it has formed a pattern, Şi, ca atare, şi-a
  stabilit un tipar...
   
2:19 a pattern, a mould un tipar - o matriţă -
according to which it lives.  
   
2:21   potrivit căruia trăieşte.
   
2:27 This pattern, this mould Acest tipar...
   
2:30   această matriţă...
   
2:32 is the process of time, se datorează unui proces temporal,
which is called evolution.  
   
2:35   care este numit evoluţie.
   
2:39 And so the brain and the mind Şi, ca atare, mintea şi creierul...
– both are the same –  
   
2:44   - ambele sunt totuna -
   
2:46 can never be free. nu pot fi libere niciodată.
   
2:50 I hope you are Sper că reflectaţi şi la voi asta.
thinking over together,  
   
2:53 this is not a propaganda Asta nu înseamnă...
   
2:58   propagandă...
   
3:00 or persuading you sau să vă conving să
to think in a particular direction. gândiţi într-un anumit sens.
   
3:05 We are thinking together, Noi reflectăm împreună...
   
3:10 trying to find out the causes încercând să descoperim...
   
3:14 why human beings cauzele pentru care fiinţele
live the way we are living, umane trăiesc aşa cum trăiesc...
   
3:21 though we have had deşi am avut milioane de ani
million years of experience, de experimentare a durerii...
   
3:25 sorrow, fear, pleasure, and so on. fricii,
   
3:28   plăcerii ş.a.m.d.
   
3:31 We were asking yesterday Ne întrebam, ieri sau alaltăieri,
or the day before,  
   
3:35 why, what is the cause de ce...
of all this terror,  
   
3:36   care este cauza
  acestei întregi terori...
   
3:41 misery, confusion, suferinţe,
uncertainty.  
   
3:43   confuzii,
   
3:44   incertitudini.
   
3:49 And we were saying Şi noi spuneam...
   
3:52 that one of the causes may be că una dintre cauze ar putea fi...
   
3:57 that from the very beginning faptul că...
man has sought security,  
   
3:59   încă de la începuturi
  omul a căutat siguranţă...
   
4:04   nu numai...
   
4:05 not only in the environment, în mediul înconjurător,
but also inwardly security.  
   
4:10   ci şi o siguranţă lăuntrică.
   
4:14 That may be one of the causes Asta ar putea fi una dintre
of this present calamity. cauzele acestui dezastru actual.
   
4:21 And also we said it may be Şi am mai spus că s-ar putea...
   
4:25 that during all this ca în tot acest timp,
evolutionary time afectat evoluţiei...
   
4:32 man has cultivated omul să fi cultivat
the idea of individuality ideea individualităţii...
   
4:39 – the me and the you. separarea în eu şi tu.
   
4:42 The ‘me’ separate, struggling, "Eul" separat,
fighting against you to survive.  
   
4:44   concurând, luptând cu tine,
   
4:48   pentru a supravieţui.
   
4:51 And that may be Şi asta ar putea fi una dintre
one of the causes cauzele acestei suferinţe,
   
4:54 of this present misery, confuzii şi terori actuale.
confusion and terror.  
   
5:00 And also we said Şi, de asemenea, am afirmat
   
5:02 one of the major causes că una dintre cauzele esenţiale
may be thought itself. ar putea fi gândirea, ca atare.
   
5:12 And we pointed out, Şi am specificat...
   
5:14 where there is a cause că, acolo unde există o cauză,
   
5:18 there can also be poate exista şi un
an end to that cause. final al acelei cauze.
   
5:23 I think this we must clearly Cred că trebuie să înţelegem
understand right from the beginning. asta, cu claritate, încă de la început.
   
5:29   O cauză...
   
5:30 A cause, a beginning, un început...
a motive,  
   
5:35   un motiv...
   
5:39 which has its own effect, care are propriul său efect...
   
5:43 and that causation şi acea cauzalitate
can continue all the time. poate continua permanent.
   
5:49 And that cause can be ended. Şi acelei cauze i
  se poate pune capăt.
   
5:54 I think this is obvious Cred că este ceva evident,
if you go into it for yourself. dacă cercetaţi asta de unii singuri.
   
5:59 As we said yesterday, Aşa cum am spus ieri,
   
6:01 if you have physical pain, dacă ai o durere fizică,
there is a cause for that pain. există o cauză a acelei dureri.
   
6:06 And that cause, that pain? Şi acelei cauze, acelei
can be ended. dureri, i se poate pune capăt.
   
6:11 Similarly, psychologically, Similar,
   
6:13   psihologic vorbind...
   
6:16 there may be a cause ar putea exista o cauză...
for our suffering,  
   
6:19   a suferinţei noastre...
   
6:22 for our fears, anxieties, a temerilor noastre,
and so on.  
   
6:24   a grijilor ş.a.m.d.
   
6:29 And that cause, if there is a cause, Şi acelei cauze - dacă există o
can be ended. cauză - i se poate pune capăt.
   
6:35 This is a law, and you can’t help, Asta e o lege şi nu te
this is so. poţi opune - asta este !
   
6:41   Şi...
   
6:42   ne întrebam ieri...
   
6:43 And we were asking yesterday, sau alaltăieri...
or the day before,  
   
6:48 what is the basic cause care este cauza fundamentală
of all this confusion? a acestei întregi confuzii ?
   
6:53 Is there one cause Oare există o singură
or several causes? cauză sau mai multe cauze ?
   
7:00 I do not know, if you have gone Nu ştiu dacă aţi abordat această
into it and thought over it, problemă şi aţi reflectat asupra ei...
   
7:06 or merely passed it by sau doar aţi neglijat-o
   
7:09 and have not given your attention şi nu i-aţi acordat atenţie,
to it to find out for yourself, pentru a afla asta, voi înşivă,
   
7:14   dar...
   
7:15 but as we go along, perhaps, pe măsură ce vom continua, poate că vom
  fi capabili să descoperim acea cauză unică
   
7:18 we shall be able to find out sau mai multe cauze.
the one cause, or several causes.  
   
7:27 If there are several causes Dacă există mai multe
for our misery, cauze ale suferinţei noastre...
   
7:33 is it possible oare este posibil să
to analyse these causes? analizăm aceste cauze ?
   
7:38 Please, go very carefully with me, Vă rog să cercetaţi cu mare
  atenţie, împreună cu mine.
   
7:40 we are thinking together, Reflectăm împreună, nu vă
I am not telling you what to think. spun eu ce anume să gândiţi.
   
7:48 I am not doing Nu fac nici un fel de propagandă.
any kind of propaganda.  
   
7:53 I am not... the speaker is not Eu nu... vorbitorul nu vă
persuading you in any direction. convinge în nici un fel...
   
8:00 Because we must be free fiindcă trebuie să fim liberi...
to observe and find out,  
   
8:03   să...
   
8:05   observăm...
   
8:08   şi să descoperim...
   
8:12 and therefore there is no authority, şi, ca atare, nu
  există nici o autoritate...
   
8:16 there is no group or sect or person nu există nici un...
who will tell you.  
   
8:21   grup sau sectă sau vreo
  persoană care să vă zică asta.
   
8:26 We have to be so alert Trebuie să fim foarte atenţi, pentru
to find out for ourselves. a putea descoperi de unii singuri.
   
8:32 So we are saying: Deci noi spunem:
   
8:35 are there many causes for this, Oare există mai multe
  cauze ale acestui lucru...
   
8:38 or there is only one supreme cause, sau...
which includes all other causes?  
   
8:40   nu există decât o
  singură cauză supremă,
   
8:43   care include toate
  celelalte cauze ?
   
8:47 You are following? Mă urmăriţi ?
   
8:51 We said, may be, Am spus că este posibil,
one of the causes may be  
   
8:54   că una dintre cauze ar putea fi...
   
8:59 this constant desire for security, această dorinţă constantă...
   
9:06   de a fi în siguranţă...
   
9:12 to be safe, să fii în siguranţă,
to be protected,  
   
9:15   să fii protejat...
   
9:19 to feel that one is stable, să simţi că cineva este stabil...
without any uncertainty.  
   
9:24   fără nici un fel de incertitudine.
   
9:30 And we said also Şi am afirmat, de asemenea,
there may be a cause, că ar putea exista o cauză
   
9:34 which is: man has always şi anume că omul s-a gândit,
thought of himself as an individual, întotdeauna, la el însuşi, ca individ,
   
9:41 separate from separat de restul omenirii...
the whole of humanity,  
   
9:48 and therefore he has built şi, drept urmare, a
a wall of division clădit, el însuşi, un zid al...
   
9:54   a clădit un zid al separării,
   
9:57 between himself and the rest, între el însuşi şi restul lumii...
   
10:01 and that may be one of the causes. şi...
   
10:03   asta ar putea fi una dintre cauze.
   
10:07 And the other cause is, may be, Şi cealaltă cauză poate
thought itself. că este gândirea, însăşi.
   
10:15   Deci...
   
10:19 So man and his brain and mind omul...
have been moulded through time,  
   
10:22   şi creierul şi mintea sa,
   
10:25   au fost modelaţi în timp...
   
10:30 through what is called evolution, prin ceea ce se
  numeşte evoluţie...
   
10:33 millions and millions of years. vreme de milioane
  şi milioane de ani.
   
10:38   Şi...
   
10:41 And time has not timpul nu i-a oferit libertate.
given him freedom.  
   
10:47 He may be free outwardly. Poate că are o
  libertate exterioară.
   
10:51 He can go about from country Poate trece...
to country, from job to job,  
   
10:54   de la o ţară la alta,
  de la o slujbă la alta,
   
10:58 from one business de la o afacere la alta,
to another,  
   
11:02 certainly not cu certitudine nu
in the totalitarian countries, şi în ţările totalitare,
   
11:07 but in the democratic, dar în cele democrate, în
so-called democratic society, aşa-zisele societăţi democrate,
   
11:11 there is a certain amount există o anumită libertate fizică.
of freedom, physically.  
   
11:15   Dar...
   
11:16 But psychologically, inwardly, psihologic vorbind, lăuntric,
the mind, which includes the brain,  
   
11:20   mintea, care include creierul,
   
11:23 has been moulded a fost modelată, în
through time, decursul timpului...
   
11:27 and therefore it is şi, ca atare, nu
never, never free. este niciodată liberă.
   
11:32   Şi...
   
11:34 And it may be one ar putea fi una dintre cauzele...
of the causes  
   
11:37 that man has made faptului că omul s-a transformat,
himself a prisoner, el însuşi, într-un prizonier...
   
11:45 psychologically, psihologic vorbind
   
11:47 and therefore şi, drept urmare...
   
11:53 there is no freedom nu există o libertate în
for him to flower. care el să înflorească.
   
11:58 Right? Corect ?
I hope we are meeting each other.  
   
12:00   Sper că ne înţelegem, reciproc.
   
12:02 Please, if I may ask, Vă rog, dacă vă pot solicita asta,
we are thinking together. trebuie să reflectăm împreună.
   
12:09 You have to exercise your brain, Trebuie să vă implicaţi
your mind, your heart, creierul, mintea, inima,
   
12:14 to find this out, pentru a descoperi asta...
   
12:17 because if we don’t, fiindcă, dacă nu o veţi face,
we are going to destroy each other. ne vom distruge reciproc.
   
12:24 That is what is happening Asta se întâmplă în lume.
in the world.  
   
12:27 One nation becoming O naţiune care devine
more important than the other, mai importantă decât alta,
   
12:31 one tribe more important un trib mai important decât altul,
than the other,  
   
12:35 building up armaments acumulând armament
– you know, all the rest of it.  
   
12:37   - ştiţi voi restul poveştii.
   
12:40 Four hundred thousand million 400 de miliarde...
dollars in war every year.  
   
12:45   de dolari,
   
12:46   cheltuiţi în război...
   
12:49   în fiecare an.
   
12:51 You understand Înţelegeţi nebunia acestui lucru ?
the craziness of this?  
   
12:58 So the brain, the mind, Deci creierul,
which are one,  
   
13:00   mintea,
   
13:01   care sunt totuna,
   
13:04 has never been free. nu au fost niciodată liberi.
   
13:10 And without freedom Şi, fără libertate,
man cannot flower.  
   
13:12   omul nu poate înflori.
   
13:17 He cannot possibly Nu poate trece dincolo
go beyond himself. de propria sa fiinţă.
   
13:23 And that may be one Şi asta poate fi una dintre cauzele
of the major causes of our confusion principale ale confuziei noastre...
   
13:29 because inwardly fiindcă, lăuntric,
we are not free. nu suntem liberi.
   
13:33   Am fost modelaţi,
  în decursul timpului,
   
13:34 We have been moulded through time să corespundem anumitor tipare.
to certain patterns.  
   
13:41 If you have observed your own mind, Dacă şi-ar observa propria
your own brain in operation, minte, propriul creier, în funcţiune...
   
13:47 one can find out very easily cineva ar putea afla,
  cu foarte mare uşurinţă,
   
13:51 that we have repeated că am tot repetat un anumit tipar,
a certain pattern,  
   
13:55 walked along a certain path că am păşit pe o anumită
for a million years. cale, timp de milioane de ani.
   
14:00 We have been brainwashed Am fost spălaţi pe
by the priests creier de către preoţi...
   
14:05 for 2000 years in the West, timp de 2.000 de ani, în Occident,
   
14:09 brainwashed in the East for perhaps spălaţi pe creier în Orient,
three, four, 5000 years and more.  
   
14:12   poate timp de 3, 4,
  5.000 de ani şi mai mult.
   
14:16 So our brains are conditioned. Deci creierele noastre
  sunt condiţionate.
   
14:20 Our brains are moulded according Creierele noastre sunt
to a certain edict, sanctions, modelate potrivit anumitor edicte,
   
14:27   legi...
   
14:29 sanctions by the teachers, norme enunţate de dascăli,
by the philosophers, by the priests.  
   
14:32   de filozofi,
   
14:34   de preoţi.
   
14:36 The priests acting Preoţi care intervin
between you and that. între tine şi ce-o fi acolo.
   
14:45 They are the saviours. Ei sunt mântuitorii.
   
14:50 Perhaps it was good Poate că asta a fost ceva
at a certain time, bun în anumite vremuri,
   
14:52 in ancient Egypt, în Egiptul antic,
ancient Eastern civilisations,  
   
14:55   în civilizaţiile orientale antice,
   
14:59 but now that kind of thing dar, acum, astfel de lucruri au
has become rather infantile. devenit mai degrabă infantile.
   
15:05   Deci...
   
15:08 So what is the cause care este cauza
of all this? tuturor acestor lucruri ?
   
15:17 Man, technologically, Oamenii, din punct
intellectually, scientifically, de vedere tehnologic,
   
15:20   intelectual,
   
15:22   ştiinţific,
   
15:24 in all those directions au evoluat enorm în
has evolved enormously. toate acele direcţii.
   
15:31 He has become Au devenit
extraordinarily clever, extraordinar de isteţi...
   
15:34 erudite, capable, erudiţi,
   
15:36   capabili...
   
15:38   nu numai de a se ucide reciproc,
   
15:39 not only to kill each other, ci...
   
15:42 but to heal each other, de a se vindeca reciproc...
   
15:48 medicine, surgery, prin medicină, chirurgie
and so on.  
   
15:51   şi aşa mai departe.
   
15:53 And as we pointed out the other day, Şi, aşa cum am specificat deunăzi,
   
15:57 science is trying to find ştiinţa încearcă să descopere
through matter the ultimate. supremul, prin intermediul materiei.
   
16:06 If you have talked with scientists, Dacă aţi fi vorbit cu oameni
it is so. de ştiinţă, aţi fi văzut că aşa e.
   
16:10 That is, through matter, outside, Adică, prin intermediul materiei,
   
16:13   la exterior...
   
16:16 and investigate, ei cercetează,
investigate, investigate, cercetează, cercetează,
   
16:19 accumulate a great deal acumulează un mare volum
of knowledge about the outer, de cunoştinţe despre exterior
   
16:23 and hoping to find out through that şi încearcă să spere...
   
16:28 the original, că, prin asta, vor descoperi
the origin of all this. originea tuturor acestor lucruri.
   
16:33 The scientists are doing that. Oamenii de ştiinţă asta fac.
   
16:36 The religious people say: Oamenii religioşi spun
there is God. că există Dumnezeu...
   
16:45 And that God has şi că acel Dumnezeu
created this world. a creat această lume.
   
16:49 That God must be Acel Dumnezeu trebuie să fie, mai
rather a miserable God, degrabă, un Dumnezeu mizerabil...
   
16:53 rather confused, corrupt God, mai degrabă un
to make this world as it is. Dumnezeu confuz, corupt...
   
16:58   ca să facă lumea
  asta aşa cum este.
   
17:03 Or you have your own Sau...
particular pet theory,  
   
17:04   poate că aveţi propria
  voastră teorie favorită...
   
17:10 the origin of all this. pentru originea
  tuturor acestor lucruri...
   
17:13 Intellectually conceived, concepută intelectual,
   
17:15 intellectually comprehending printr-o intelectuală...
the many philosophers,  
   
17:19   înţelegere a multor filozofi,
   
17:23 the theologians, teologi...
   
17:26 the theoreticians of the Communists, a teoreticienilor comunişti,
   
17:30 as well as the Christian dar şi a...
theologians, and so on;  
   
17:34   teologilor creştini ş.a.m.d.
   
17:36 you might have certain conclusions, Poate că aţi tras
opinions, judgements. anumite concluzii,
   
17:39   aveţi anumite opinii, păreri...
   
17:44 But if you want to find out dar, dacă vreţi să descoperiţi
the origin of all this, originea tuturor acestor lucruri,
   
17:50 you must set aside trebuie să le daţi la o
everything of all that, obviously. parte pe toate, evident.
   
17:59 And that demands not only a certain Şi asta necesită nu numai...
quality of strength, of perception,  
   
18:04   o anumită calitate a
  stabilităţii percepţiei voastre...
   
18:10 but it requires ci necesită şi o
very careful observation, observare foarte atentă...
   
18:17 not analysis. nu o analiză.
   
18:23 Again, analysis is Repet, analiza se supune
the pattern of time. unui tipar temporal.
   
18:28 We have analysed, Am analizat, analizat, analizat...
analysed, analysed,  
   
18:33 not only the world outside of us, nu numai lumea din afara noastră,
   
18:36 but also philosophers, ci şi filozofi,
psychologists, psychotherapists psihologi, psihoterapeuţi,
   
18:41 have analysed our minds ne-au analizat minţile...
   
18:46 and have come şi au ajuns la anumite concluzii...
to certain conclusions,  
   
18:52 certain concepts, and so on. anumite concepte...
   
18:55   şi aşa mai departe.
   
18:59 And we are conditioned Iar noi suntem condiţionaţi
by these people. de aceşti oameni.
   
19:09   Şi...
   
19:11 And to find out what is pentru a descoperi care este cauza
the original cause of all this, originală a tuturor acestor lucruri...
   
19:18 one must be free of all that, cineva trebuie
  să fie liber de ele...
   
19:23 otherwise altminteri nu există libertate.
there is no freedom.  
   
19:28 Freedom is not to go Libertate nu înseamnă să poţi
from this village to that village, merge din acest sat în acel sat
   
19:33 or freedom of choice sau libertatea de
in your job, a-ţi alege slujba...
   
19:38 freedom of speech, libertatea de exprimare,
freedom of this and that, libertate de vreun fel sau altul,
   
19:41 but real freedom lies ci adevărata libertate există
when the mind and the brain, atunci când mintea şi creierul
   
19:46 or the whole organism - sau întregul organism
of psychological structure, al structurii psihologice -
   
19:51 is free from all the patterns, sunt eliberaţi de
from all the moulds, toate tiparele posibile,
   
19:55   de toate matriţele,
   
19:57 from all the impositions of others de toate obligaţiile,
on our minds and heart. impuse de alţii,
   
20:02   asupra minţilor şi
  inimilor noastre.
   
20:05 So if you are serious, Deci, dacă sunteţi serioşi,
and I hope you are,  
   
20:08   şi sper că sunteţi...
   
20:11 and you must be, şi trebuie că sunteţi,
because of this coming fiindcă aţi venit şi staţi aici
   
20:14 and sitting here în pofida acestei
in spite of this awful weather, vremi groaznice...
   
20:18 I hope you are serious enough sper ca sunteţi destul de serioşi
to go into all this. pentru a vă gândi la toate acestea.
   
20:23 It is not just this morning Nu e vorba numai de dimineaţa
or the day before yesterday, asta sau de ziua de alaltăieri,
   
20:27 but it will be a continuous ci va fi o continuă cercetare,
enquiry, observation.  
   
20:34   observare.
   
20:36 Don’t please say, ‘I have heard him. Vă rog să nu spuneţi:
I have understood’, "L-am ascultat, am înţeles !"
   
20:39 or ‘He is talking nonsense’, sau "Spune prostii !"
and walk out. şi să plecaţi de aici.
   
20:42 One must have Cineva trebuie să aibă mare...
a great deal of patience.  
   
20:45   răbdare.
   
20:50 Impatience is time. Nerăbdarea înseamnă timp.
   
20:55 Patience is not time. Răbdarea nu înseamnă timp.
   
20:58 Patience means observation, Răbdarea înseamnă observare...
   
21:02 close, careful, critical, o observare atentă,
step by step observation. grijulie, critică şi pas cu pas.
   
21:08 That is real patience. Aceea este adevărata răbdare.
   
21:13 In that observation, În acea observare nu există timp,
there is no time.  
   
21:16 But if you are impatient to get on, dar, dacă sunteţi nerăbdători
  să treceţi mai departe...
   
21:21 then you are running ahead atunci chiar treceţi mai departe,
without understanding the beginning.  
   
21:24   fără a înţelege începutul.
   
21:36 So what is the cause Deci care este cauza
of this misery? acestei suferinţe ?
   
21:44 Is it the demand for security? Oare este nevoia de securitate ?
   
21:49 Is it this illusion Oare este această iluzie,
that we are separate, că suntem separaţi...
   
21:56 our brain is totally different că creierul nostru este
from another brain, total diferit de un alt creier...
   
22:03 our minds, our behaviour is că minţile, comportamentele noastre
different from you and another? sunt diferite de ale tale sau ale altuia ?
   
22:11   Sau...
   
22:27   sau poate că este...
   
22:28 Or is it thought? gândirea ?
   
22:34 There is no western thought Nu există vreo gândire
or eastern thought. occidentală sau orientală.
   
22:40 Thought is thought, Gândirea este gândire !
   
22:43 whether you live in Asia, Far East Fie că locuiţi în Asia, Orientul Îndepărtat
or Middle East or in the West, sau Orientul Mijlociu sau Occident,
   
22:48 it is still thought. tot gândire este.
   
22:51 Maybe thinking in a particular way, Poate că gândeşti
or in a particular direction, într-un mod anume
   
22:55   sau într-un anumit sens,
   
22:57 in a certain pattern, după un anumit tipar,
   
23:00 but that is still thought. dar aia tot gândire este.
   
23:03 Whether that thought is employed, Fie că acea gândire este folosită,
  exercitată, în Orient sau în Occident,
   
23:06 exercised in the East  
or in the West,  
   
23:10 it is still thought. tot gândire este.
   
23:15 Perhaps conditioned Poate că este condiţionată de
by the environment mediul din Occident sau din Orient...
   
23:19 in the West or in the East,  
   
23:23 but it is still thinking. dar este tot gândire.
   
23:29 So is that the cause Deci oare aceea este
of all this? cauza tuturor acestor lucruri ?
   
23:40 Because if you have observed Fiindcă, dacă aţi observat,
historically, din punct de vedere istoric...
   
23:46 man has gone on through this, că oamenii au trecut prin
in this way of living: asta, în modul lor de a trăi:
   
23:51 fighting each other, strife, luptându-se unii cu alţii...
   
23:53   în vrajbă,
   
23:55 conflict, unhappiness, anxiety, conflict,
   
23:57   nefericire,
   
23:58   anxietate...
   
24:01 a sense of constant, în sentimentul unei temeri
abiding fear, constante, permanente...
   
24:08 and the pursuit of pleasure, şi în căutarea plăcerii...
suffering,  
   
24:12   suferind...
   
24:14 and a flash of love, şi într-o iubire carnală...
translated as sex,  
   
24:19   interpretată drept sex...
   
24:23 and the idea of compassion atunci ideea compasiunii
  rămâne o simplă idee,
   
24:27 – which is merely an idea, dar nu ceva viu.
but not something living.  
   
24:35 So we are going to Deci vă rog să continuăm împreună,
– together, please –  
   
24:39 we are walking on the same road să păşim pe acelaşi
together, drum împreună...
   
24:43 I am not leading you, nu vă conduc...
   
24:48 I am not telling you, nu vă spun ce să faceţi...
   
24:51 I am not assuming any authority nu-mi asum vreo autoritate,
because though I sit on a platform.  
   
24:54   deşi stau pe o platformă.
   
24:58 And I really mean all this. Şi chiar vorbesc serios.
   
25:03 So we are walking together Deci păşim împreună,
to find out, pentru a descoperi...
   
25:09 not through analysis. nu prin analiză.
   
25:13 We must go into this question Trebuie să abordăm
of analysis. această problemă a analizei.
   
25:20 When there is analysis, Acolo unde există analiză,
there is division.  
   
25:23   există separare...
   
25:26 The analyser and the analysed. în analist şi obiectul analizei.
   
25:29 Right? Corect ?
   
25:35 The one assumes he knows Unul presupune că ştie
and therefore he is able to analyse.  
   
25:39   şi, ca atare, că este
  capabil să analizeze.
   
25:43 Observe your own mind, sir, Observă-ţi propria
  minte, domnule !
   
25:46 this is happening all the time Asta se întâmplă tot
when we are analysing. timpul, atunci când analizezi.
   
25:53 In the process of analysis, În procesul analizei...
time is necessary.  
   
25:57   timpul este necesar.
   
26:01 ‘I may not be able "Poate că nu voi putea
to analyse clearly today, analiza, cu claritate, astăzi,
   
26:05 but I am going to learn, dar am de gând să învăţ, să acumulez
acquire knowledge how to analyse’, cunoştinţe despre cum să analizez !"
   
26:11 and that implies day after day, Şi asta implică zi după zi, lună după
month after month, lună sau săptămână după săptămână
   
26:14 or week after week,  
   
26:16 and gradually learn şi învăţarea graduală
the art of analysis. a artei analizei.
   
26:23 Analysis implies there is a division Analiza implică existenţa unei
of the analyser and the analysed. separări, în analist şi obiectul analizei.
   
26:29 Right? Corect ?
   
26:32 So there is constant interpretation Deci există o interpretare
between the two, constantă între cei doi,
   
26:36 inter-relations between the two, relaţii reciproce între cei doi,
one judging the other  
   
26:39   unul judecându-l pe celălalt
   
26:42 – you are following all this? – - Urmăriţi toate acestea ? -
   
26:44 one imposing his dictum unul impunându-şi
on the other. opiniile asupra celuilalt.
   
26:50 All that implies Toate acelea implică
not only time nu numai timp,
   
26:54 but a constant division ci şi o separare
between the two. constantă a celor doi.
   
26:58 Right? Corect ?
   
27:02 Right? Corect ?
Are we going along together, please? Continuăm împreună, vă rog ?
   
27:08   Şi...
   
27:11 And this division has been această separare a fost una
one of our conditionings dintre condiţionările noastre...
   
27:17 that the analyser is totally şi anume că analistul este
different from the analysed. complet diferit de obiectul analizei.
   
27:25 But is that so? Dar oare aşa este ?
   
27:29 Is not the analyser Oare nu cumva analistul
the analysed? este obiectul analizei ?
   
27:37 Are we going along together? Continuăm împreună ?
   
27:41 When I analyse my anxiety, Atunci când îmi
  analizez anxietatea...
   
27:49 I, in analysing that thing eu...
called anxiety,  
   
27:51   analizând acel lucru
  numit anxietate,
   
27:57 how do I know de unde ştiu că
that it is anxiety? aceea este anxietate ?
   
28:01 You are following all this? Urmăriţi toate acestea ?
   
28:04 Because I remember Fiindcă îmi amintesc experimentarea
the previous experience of anxiety, anterioară a anxietăţii,
   
28:11 I have remembered that, mi-am amintit asta,
it is stored up in my brain,  
   
28:13   este stocată în creier
   
28:16 and the next time şi data următoare când
that a reaction takes place acea reacţie are loc
   
28:19 I recognise it and o recunosc şi spun
say that is anxiety. că este anxietate.
   
28:25 So there is always this division Deci această separare
constantly maintained. există întotdeauna,
   
28:29   este menţinută în mod constant,
   
28:33 But the fact is, dar realitatea este,
if you observe, dacă observi asta,
   
28:36 when you are angry, că atunci când eşti furios,
you are not different from anger. nu eşti diferit de furia ta.
   
28:42 Only later on you say, Doar mai târziu spui:
‘I have been angry’. "Am fost furios !"
   
28:47 I wonder Mă întreb dacă
if you are following all this! urmăriţi toate acestea.
   
28:50 Please – right? – Vă rog - Corect ? -
can we go on? putem continua ?
   
28:56 Encourage me. Încurajaţi-mă !
   
29:02 Don’t encourage me! Să nu mă încurajaţi !
   
29:07   Deci...
   
29:09 So when one realises: când cineva îşi dă seama
   
29:12 analysis maintains că analiza menţine
this division constantly, permanent această separare...
   
29:21 the I, the observer, eul, observatorul, este
is different from the observed, diferit de obiectul observării.
   
29:28 psychologically Vorbesc despre asta
I am talking about, la modul psihologic,
   
29:30   nu că eu aş fi diferit de un copac,
   
29:31 not that I am not different chiar sunt diferit,
from the tree – I am different –  
   
29:37 but psychologically, dar, psihologic vorbind...
   
29:43 this division is această separare
the essence of conflict, este esenţa conflictului...
   
29:54 the essence of trying to be esenţa încercării de
something which you are not, a fi ceva ce nu eşti
   
29:59 and therefore struggle. şi, ca atare, apare lupta.
   
30:03 That is the pattern Acela este tiparul în
in which the brain has lived. care creierul şi-a dus traiul.
   
30:13 Right? Corect ?
   
30:15 And we are saying Şi noi spunem că acel
that process of analysis proces al analizei
   
30:20 doesn’t bring about freedom at all. nu ne aduce nici un
  fel de libertate.
   
30:25 On the contrary, Dimpotrivă, menţine
it maintains constant conflict. un conflict constant.
   
30:34 And a mind, a brain, Şi o minte, un creier,
in constant conflict, aflat în conflict constant,
   
30:38 must wear itself out, trebuie că se epuizează,
   
30:41 it is never fresh, nu este niciodată învigorat...
   
30:45 it is never flowering, nu înfloreşte niciodată,
   
30:49 but is in conflict ci se află în conflict,
along the same path. urmând aceeaşi cale.
   
30:55 Are we together in this? Urmărim împreună asta ?
   
30:58 Do we see this? Observăm asta ?
   
31:02 I am afraid you won’t Mă tem că nu, fiindcă
because you may be analysts. s-ar putea să fiţi analişti.
   
31:08 It may be your profession. Ar putea fi profesia voastră.
   
31:11 And when you are Şi, atunci când sunteţi
tied to something, legaţi de ceva anume,
   
31:14 you have already entered aţi păşit, deja,
the path of corruption. pe calea corupţiei.
   
31:20 Right? Corect ?
   
31:25 You are following all this? Urmăriţi toate acestea ?
   
31:28 Please don’t be Vă rog să nu vă înfuriaţi
angry with me or upset. sau să vă supăraţi pe mine.
   
31:32 I am just pointing out the facts. Nu fac decât să
  subliniez realitatea.
   
31:36 Either you can Fie că puteţi
look at the facts accepta realitatea...
   
31:40 and act, şi să acţionaţi,
   
31:42 or you say, fie că spuneţi: "Este
‘It is too much for me. prea mult pentru mine.
   
31:48 As an analyst Ca analist depind de soţia mea,
I depend on my wife, responsibility,  
   
31:51 my children, my patients, de responsabilităţi, de copiii mei, de
my Cadillacs, my Rolls Royces, pacienţii mei, de Cadillac-urile mele,
   
31:54   de Rolls Royce-urile mele,
  de orice maşină aş avea."
   
31:55 my’... whatever car it is şi continuaţi astfel.
– and carry on.  
   
32:00 But if you are serious Dar, dacă veţi cerceta, cu
in your enquiry into all this, seriozitate, toate acestea...
   
32:07 you must give your mind atunci trebuie să vă
entirely to it. dedicaţi în întregime.
   
32:14 So analysis prevents Deci analiza...
clear observation.  
   
32:19   împiedică...
   
32:21   observarea clară.
   
32:27 To observe is much more important Să observi...
   
32:29   este mult mai important,
   
32:32 than to have an analytical mind. decât să posezi o minte analitică.
   
32:38 We have lost Ne-am pierdut
the power of observation, puterea de observare...
   
32:44 but we have cultivated dar am cultivat arta analizei.
the art of analysis.  
   
32:52 We never observe clearly Nu observăm
  niciodată, cu claritate,
   
32:56 what is going on ceea ce se întâmplă în
in our minds and hearts, minţile şi inimile noastre,
   
33:00 without any distortion. fără vreo denaturare.
   
33:04 And as our minds and hearts Şi, fiindcă minţile şi inimile
are so distorted, so corrupt, noastre sunt atât de denaturate,
   
33:12 we think that corruption, atât de corupte...
that distortion  
   
33:15 can be straightened out credem că acea corupţie, denaturare,
through analysis. poate fi îndepărtată prin analiză.
   
33:20 And therefore that analysis Şi, ca atare, acea analiză nu-i observă
is never clearly seeing niciodată, cu claritate, importanţa,
   
33:24 the importance of it, semnificaţia sa,
the significance of it,  
   
33:27 because we are fiindcă suntem dedicaţi analizei.
committed to it.  
   
33:31 It is like a man E la fel ca un om care
committed to a belief este dedicat credinţei sale,
   
33:35 will never see himself care nu vede niciodată
how ridiculous it is. cât de ridicolă este.
   
33:43 So we are saying, Deci noi spunem...
   
33:50 what is important că important este să observi...
is to observe  
   
33:54 the activity of our own activitatea propriilor
minds and hearts. minţi şi inimi.
   
34:01 And that observation Şi...
is prevented  
   
34:02   acea observare este împiedicată,
   
34:05 if there is any form dacă există vreo oarecare
of distortion, formă de denaturare...
   
34:12 any form of direction, orice formă de direcţionare...
   
34:17 which means any motive. ceea ce înseamnă orice motiv.
   
34:22 Therefore it requires Ca atare, necesită o minte
an extraordinarily attentive mind. extraordinar de atentă.
   
34:33 Right? Corect ?
Are we moving together? Continuăm împreună ?
   
34:39 It may be something new, or Poate că este ceva nou sau
something you haven’t heard before, ceva ce nu aţi mai auzit anterior
   
34:43 or you have read it sau aţi citit în
in some book or other. vreo carte sau alta.
   
34:49 You know, it would be marvellous Ştiţi ar fi fost minunat,
if you had read no book. dacă nu aţi fi citit nici o carte.
   
34:59 Personally, I haven’t. Eu, personal, nu am citit.
   
35:03 If you have read no book at all, Dacă nu aţi fi citit nici o carte,
you have heard no preacher,  
   
35:06   nu aţi fi ascultat
  nici un predicator...
   
35:11 no priest, no philosopher, nici un preot, nici un
no guru, filozof, nici un guru,
   
35:15 and you can then abia atunci aţi fi putut
come to it fresh, avea un nou început...
   
35:20 come to it so that you can observe aţi fi abordat problema, astfel încât să vă
your whole complete structure. puteţi observa integral propria structură.
   
35:33 But unfortunately Dar, din nefericire, sunteţi
we are all very clever people, cu toţii oameni foarte isteţi,
   
35:40 well-read fie că aţi citit,
or read sloppily, corect sau neglijent,
   
35:44 picking up a little bit here, luând câte puţin de ici şi de colo
   
35:46 a little bit there,  
a little bit there,  
   
35:48 and think adding it all up and say, şi punând totul laolaltă şi spunând:
‘I have got some knowledge’. "Am obţinut ceva cunoştinţe !"
   
35:55 Whereas if you are observing, Pe când, dacă observaţi...
   
36:01 it is really marvellous este cu adevărat minunat
if you can do it, dacă o puteţi face...
   
36:05 because in that fiindcă în asta există
there is freedom to observe, libertatea de a observa...
   
36:11 and that is şi asta este esenţa libertăţii.
the essence of freedom.  
   
36:15 Without that you cannot Fără asta nu aveţi cum să
possibly enter into all this. abordaţi această problemă.
   
36:26 I hope you are working Sper că depuneţi tot atât de
as hard as the speaker is doing. mult efort cât depune vorbitorul.
   
36:37 So we are saying: Deci...
   
36:39 unless the cause is found, noi spunem că, dacă acea
  cauză nu este descoperită...
   
36:44 there is no ending to the pattern. nu se poate pune capăt tiparului.
   
36:48 Right? Corect ?
   
36:50 What is the cause of all this, Care este cauza
  tuturor acestor probleme...
   
36:56 of human misery? a suferinţei umane ?
   
36:59 That is, you are humanity Adică, voi sunteţi omenirea...
   
37:04 – please, see this – vă rog observaţi asta,
you are humanity, voi sunteţi omenirea,
   
37:07 your brain has grown creierul vostru s-a dezvoltat
through a million years, într-un milion de ani
   
37:11 it is not your brain, şi nu este creierul vostru,
   
37:13 it is the common brain of man. este creierul comun
  tuturor oamenilor.
   
37:21 Therefore you are the world, Ca atare, voi sunteţi lumea...
and the world is you.  
   
37:25   şi lumea înseamnă voi.
   
37:28 You are not Swiss, German, Nu eşti elveţian, german şi
and all that nonsense. toate acele nonsensuri.
   
37:34 You are actually Eşti, de fapt, o fiinţă umană...
a human being  
   
37:39 like those human beings la fel ca acele fiinţe umane
in the Far East – din Orientul Îndepărtat,
   
37:43 starving, unhappy, înfometate,
brutally butchered,  
   
37:45   nefericite,
   
37:46   măcelărite cu brutalitate...
   
37:51 you are those who suffer, tu eşti la fel ca cei care suferă,
anxious, you know,  
   
37:55 you are all that eşti toate acelea,
psychologically. psihologic vorbind.
   
37:58 So your mind, your heart, Deci mintea ta, inima ta,
is humanity. reprezintă omenirea.
   
38:03 You are not separate. Nu eşti separat,
  dacă poţi înţelege asta.
   
38:05 If you can understand this! Deci...
   
38:16 So we are saying: deci noi spunem că mintea
our mind is a common mind, noastră este mintea comună...
   
38:23 common brain creierul comun, care s-a
which has grown through time, dezvoltat în decursul timpului...
   
38:30 and that brain and mind has şi acel creier şi acea minte au
functioned along a certain direction funcţionat într-o anumită direcţie,
   
38:36 all these years în toţi aceşti ani,
– millennia. vreme de milenii.
   
38:42 And we are going on Şi continuăm în acelaşi mod...
in the same way,  
   
38:47 only modifying, numai modificând, ajustând...
adjusting, withdrawing,  
   
38:51   retrăgând, comprimând, extinzând,
   
38:52 shrinking, expanding, dar este aceeaşi direcţie.
but it is the same direction.  
   
39:02 And when you see all this, Şi când vezi toate acestea,
   
39:05 how man is destroying himself cum omul se distruge pe
and the earth and the air, sine şi distruge solul şi aerul...
   
39:10 and nature, the animals, şi natura şi animalele...
   
39:14 one feels tremendously responsible. te simţi extraordinar
  de responsabil.
   
39:21   Şi...
   
39:24 And what is the origin of all this? care e originea
What is the cause of all this? tuturor acestor lucruri ?
   
39:26   Care este cauza lor ?
   
39:29 Right? Corect ?
Let’s move. Hai să trecem mai departe !
   
39:37 Is it thought? Oare este gândirea ?
   
39:47 Thought is the movement Gândirea este activitatea
from knowledge. rezultantă a cunoaşterii.
   
39:52   Înţelegeţi ?
   
39:53 You understand? Cunoaştere.
   
39:56   Experienţă,
   
39:57 Experience, knowledge, cunoaştere,
memory, thought  
   
39:59   memorie...
   
40:02 – it is one movement. gândire - e o unică dinamică.
   
40:04 It is not first Nu înseamnă că mai
acquiring experience, întâi acumulezi experienţă,
   
40:08 then knowledge, apoi cunoaştere, apoi
  amintiri, apoi gândire:
   
40:09 then memory, then thought; totul este o mişcare unitară,
   
40:11 it is one unitary movement, care se produce tot timpul,
   
40:14 all the time going on, în aceeaşi direcţie.
in the same direction.  
   
40:20 Right? Corect ?
   
40:23 Right, sirs? Corect, domnilor ?
   
40:28   Oare aceea este...
   
40:46   oare aceea este...
   
40:47 Is that the essence, esenţa,
the real cause,  
   
40:52   cauza reală ?
   
40:55 not the individual, Nu individul,
not this desire for security,  
   
40:57   nu nevoia de securitate...
   
41:01 but the very movement ci însăşi dinamica gândirii...
of thought  
   
41:08 that has brought about e cea care a produs
this present chaos in the world? acest haos actual din lume ?
   
41:16 Please, enquire with me, Vă rog să cercetaţi
don’t agree or disagree, împreună cu mine,
   
41:19   nu să fiţi sau nu de acord...
   
41:25 because then we can’t meet. fiindcă atunci nu putem rezona.
   
41:28 There is no communication Nu există comunicare,
if you disagree or agree. dacă sunteţi sau nu de acord.
   
41:32 But if you are observing, Dar dacă observaţi,
moving, living, avansaţi, trăiţi,
   
41:36 then it is something vital. atunci este ceva vital.
   
41:43 Thought has created Gândirea a creat lucruri minunate:
marvellous things:  
   
41:48 the great cathedrals, marile catedrale...
the marvellous architecture,  
   
41:51   minunata arhitectură...
   
41:54 the great songs, marile cântece,
poems, music,  
   
41:56   poezii,
   
41:58   muzica...
   
42:02 the extraordinary tehnologia extraordinară...
technology,  
   
42:05 the bomb, the atom – bomba, atomul.
it is all the result of thought.  
   
42:12 The enormous accumulation Deci toate sunt
of armaments rezultatul gândirii.
   
42:19 to destroy each other, Enorma acumulare de armament...
   
42:20 is the result of thought. pentru a ne distruge
  reciproc, este rezultatul gândirii.
   
42:24 And all the knowledge Şi toate cunoştinţele
accumulated by the scientists acumulate de oamenii de ştiinţă
   
42:29 is the result of thought. sunt rezultatul gândirii.
   
42:35 That is, if you are not thinking, Adică, dacă nu gândiţi,
you cannot go to your home, nu puteţi ajunge acasă,
   
42:41 you cannot speak language. nu puteţi vorbi o limbă oarecare.
   
42:44 So thought has an extraordinarily Deci gândirea are locul său,
important place. extraordinar de important.
   
42:53 But we are enquiring, Dar noi cercetăm,
observing,  
   
42:55   observăm...
   
42:58 the cause of this misery of man, cauza acestei suferinţe umane...
   
43:03 apart from the world of physical în afară de lumea
convenience, communication, confortului fizic,
   
43:08 telephone, a comunicaţiilor, a
and all the transportation, telefoanelor şi a transportului.
   
43:11 we are not talking about that, Nu despre asta vorbim,
that is obvious. este ceva evident.
   
43:15   Dar...
   
43:20 But is thought oare gândirea este...
   
43:29 the essence of our misery? esenţa suferinţei noastre ?
   
43:34 You understand? Înţelegeţi ?
   
43:39 If it is, Dacă este...
then can that end?  
   
43:45 You understand my question? atunci asta poate lua sfârşit ?
   
43:50 Please, join with me, Îmi înţelegeţi întrebarea ?
   
43:52 don’t go to sleep Vă rog să fiţi alături de mine, să nu
or yawn or scratch. adormiţi sau să căscaţi sau să vă scărpinaţi.
   
43:57 Just, please, Vă rog să acordaţi
give your attention to this. atenţie acestei probleme !
   
44:09 You know, any man who is suffering, Ştiţi, orice om care suferă,
physically, din punct de vedere fizic,
   
44:15 will do anything – ar face orice...
   
44:19 will spend money, ar cheltui bani,
take a long journey  
   
44:23 – anything to get cured. ar face lungi călătorii,
   
44:29 But we don’t seem to spend orice nu mai ca să se vindece.
   
44:31 even half that time Dar se pare că nu afectăm nici măcar
or a quarter of that time, jumătate sau un sfert din acel timp
   
44:35 to enquire into all this: pentru a cerceta
  toate aceste probleme:
   
44:38 why human beings din ce cauză fiinţele umane trec
go through such agony of life, printr-o asemenea agonie a vieţii,
   
44:43 why life has become de ce viaţa a devenit
so dangerous, atât de periculoasă...
   
44:47 so utterly meaningless, atât de total lipsită de sens,
as we are living.  
   
44:50   aşa cum o trăim.
   
44:58 So, is thought Deci, oare gândirea este
the origin of all this? originea tuturor acestor lucruri ?
   
45:07   Şi...
   
45:10 And is thought the centre oare gândirea este...
of all our existence?  
   
45:13   centrul întregii
  noastre existenţe ?
   
45:20 You understand? Înţelegeţi ?
   
45:29 Our love, our affections, Iubirea noastră, afecţiunea
our remembrances, noastră, amintirile noastre,
   
45:33 the creating of images crearea de imagini...
   
45:36 – all that toate acelea înseamnă
is the movement of thought. activitatea gândirii.
   
45:44 And our relationship with each other Şi relaţiile noastre reciproce
is the movement of thought. înseamnă activitatea gândirii.
   
45:54 And thought, as we said, Şi gândirea, aşa cum am spus,
is the child of knowledge.  
   
46:04 If you had no knowledge, este copilul cunoaşterii.
   
46:06 you wouldn’t be able Dacă nu aţi avea cunoştinţe,
to think at all. nu aţi fi deloc capabili să gândiţi.
   
46:11 And knowledge is always limited. Şi cunoaşterea este
  întotdeauna limitată.
   
46:17 There is no complete knowledge Nu există cunoaştere completă,
about anything. în privinţa nici unui lucru.
   
46:22 There is a complete understanding Există o înţelegere completă a unui
of something beyond all this, lucru, ceva mai presus de toate acestea,
   
46:28 when knowledge atunci când cunoaşterea ajunge la final
comes to an end. - vom cerceta asta mult mai târziu.
   
46:29 We will go into that presently,  
much later.  
   
46:33 We are not selling Nu vindem ceva acum, pentru ca
something now voi să vă aşteptaţi rândul, mai târziu,
   
46:35 for you to wait  
and catch something later!  
   
46:39 But unless you follow dar, dacă nu înţelegeţi
this step by step, asta, pas cu pas,
   
46:42 it becomes very, very difficult va deveni extrem de dificil
to comprehend further. să înţelegeţi, pe mai departe.
   
46:49 You understand? Înţelegeţi ?
   
46:50 There is no complete knowledge Nu există cunoaştere completă
about anything: în privinţa nici unui lucru...
   
46:58 about the universe, despre Univers,
about astrophysicists  
   
47:02 – can’t find it – pe care astrofizicienii
  nu-l pot descoperi.
   
47:04 the scholars, the philosophers, Cărturarii, filozofii, guru,
the gurus  
   
47:08 – all of them cu toţii...
are based on knowledge.  
   
47:10   se bazează pe cunoaştere.
   
47:15 And that knowledge Şi acea cunoaştere
is incomplete. este incompletă.
   
47:20 They may say, ‘I believe in God, Ei ar putea spune:
who is supreme, omnipotent’, "Cred în Dumnezeu...
   
47:25 and all the rest of it, care este fiinţa supremă,
  omnipotentă ş.a.m.d.
   
47:27 ‘and he alone knows şi numai el deţine
complete knowledge, cunoaşterea completă
   
47:31 or the end of knowledge’. sau a ajuns la
  finalul cunoaşterii."
   
47:36 But we are not talking Dar noi nu spunem
such nonsense. asemenea nonsensuri.
   
47:39 We are pointing out Noi specificăm faptul că...
that knowledge is always limited  
   
47:44   cunoaşterea este
  întotdeauna limitată,
   
47:47 because it is always within fiindcă se află, întotdeauna,
the shadow of ignorance. în umbra ignoranţei.
   
47:53 Right? Corect ?
   
47:57 Are we meeting each other? Ne înţelegem reciproc ?
   
48:00 Please, come on, sirs! Vă rog, haideţi domnilor !
   
48:08 Even the greatest philosophers, Până şi cei mai mari filozofi...
the world specialists,  
   
48:11   specialiştii lumii...
   
48:15 the theoreticians, teoreticienii...
   
48:19 the people of the church oamenii dedicaţi
and religion, bisericii şi religiei,
   
48:22 they can never ei nu pot niciodată,
under any circumstances, în nici o circumstanţă,
   
48:26 unless they are foolish, doar dacă sunt proşti,
   
48:28 claim complete knowledge. să pretindă că deţin
  cunoaşterea completă.
   
48:35 And so our thinking, Şi, ca atare, gândirea noastră,
   
48:39 which is born out of knowledge, care este născută din cunoaştere,
   
48:41 is limited. este limitată.
   
48:47 Right? Corect ?
There is no complete thinking. Nu există gândire completă !
   
48:55 So our actions then are limited. Deci acţiunile noastre,
  drept urmare, sunt limitate.
   
49:03 Our observations are limited, Observaţiile noastre
  sunt limitate,
   
49:05 as long as there is atât timp cât decurg
the functioning of thought. din activitatea gândirii.
   
49:10 Right? Corect ?
   
49:11 If I observe you analytically, Dacă vă observ analitic,
examining you analytically,  
   
49:16   dacă vă examinez analitic,
   
49:19 then that analysis atunci acea analiză
is the process of thought, este un proces al gândirii
   
49:23 and therefore my observation and şi, ca atare, observaţiile şi concluziile
conclusion must be totally limited. mele trebuie să fie pe deplin limitate.
   
49:30 Right? You are following this? Corect ?
  Urmăriţi asta ?
   
49:34   Asta înseamnă...
   
49:35 It means a great sense of humility că este necesar un profund sentiment
to observe. de modestie pentru a putea observa.
   
49:41 You understand, sir? Înţelegi, domnule ?
   
49:45 Not ‘I know, I will observe’, Nu "Eu ştiu, eu voi observa !"...
   
49:49 but humility, that is, freedom ci modestie, adică...
from this certainty to observe.  
   
49:51   eliberarea de...
   
49:57   această certitudine,
  pentru a putea observa.
   
50:00 I will go into that presently. Voi aborda asta imediat.
   
50:06   Deci...
   
50:10 So, if thought is the origin dacă gândirea este originea
of all this mess, acestei întregi dezordini...
   
50:15 and it looks like it şi aşa pare să fie...
   
50:21 – don’t accept what I am saying – să nu acceptaţi ceea ce spun...
   
50:25 our misery, our war, suferinţa noastră,
the division amongst people,  
   
50:27   războiul nostru,
   
50:30   dezbinarea dintre oameni,
   
50:32 the division of religions, dezbinarea religiilor...
the division of professions,  
   
50:36   dezbinarea profesiilor...
   
50:39 the division of this whole becoming, dezbinarea...
   
50:43   acestei întregi deveniri...
   
50:47 is the movement of thought. înseamnă activitatea gândirii.
   
50:54 I do not know if you have observed Nu ştiu dacă aţi observat...
   
50:57 how in the physical world cum...
   
51:01   în lumea fizică...
   
51:08 the man becomes a clerk, omul...
or a priest, or a foreman,  
   
51:10   devine...
   
51:16 or a business man, un funcţionar sau un preot sau
  un şef de echipă sau un afacerist
   
51:18 and is climbing the ladder. şi urcă pe scara succesului.
   
51:22 He is all the time Tot timpul devine ceva
becoming something, physically. anume, fizic vorbind.
   
51:27 The parish priest Preotul de parohie devine episcop,
becomes the bishop,  
   
51:31 the bishop becomes episcopul devine
a cardinal, archbishop, cardinal, arhiepiscop,
   
51:35 and the archbishop, the cardinal iar arhiepiscopul sau
becomes the pope. cardinalul devine papă.
   
51:40 It is the same pattern Este acelaşi tipar, care
physically repeated. se repetă la nivel fizic.
   
51:47 Psychologically, inwardly, Psihologic, lăuntric,
we are doing the same, noi facem acelaşi lucru...
   
51:52 becoming something all the time: devenim ceva anume, tot timpul:
   
51:55 ‘I am not this, "Nu sunt asta, dar voi fi aia !"
but I will be that’,  
   
52:02 ‘I am not good, "Nu sunt bun...
but I will be better’.  
   
52:05   dar voi fi mai bun !"
   
52:08 You understand? Înţelegeţi ?
   
52:10   Deci această dinamică a devenirii
   
52:11 So this movement of becoming - Vă rog să înţelegeţi asta ! -
– please, understand this –  
   
52:17 this feeling of becoming is acest sentiment al devenirii
the movement of thought in time. reprezintă activitatea gândirii,
   
52:24   în decursul timpului.
   
52:27 Right? Corect ?
   
52:31 And that may be the origin Şi asta ar putea fi originea
of all this mess. acestei întregi dezordini.
   
52:37 Everyone is trying Toată lumea încearcă
to become something. să devină ceva anume.
   
52:43 Understand, physically, Înţelegeţi că, fizic, a
to become something, deveni ceva anume...
   
52:48 it is rather competitive, este ceva mai degrabă
cruel, destructive, competitiv, crud, distructiv,
   
52:52 but one can see what is happening, dar cineva poate
and not go into that game. observa ce se întâmplă
   
52:54   şi poate să nu intre în acel joc.
   
53:00   Dar să observi asta,
  psihologic vorbind...
   
53:01 But to see it psychologically este o problemă
is quite a different matter. destul de diferită.
   
53:09 You hear this – please, observe – Ascultaţi asta
you hear this, - Vă rog să observaţi ! -
   
53:13 that is, psychologically, you are ascultaţi asta, adică, psihologic
becoming something all the time: vorbind, deveniţi ceva anume tot timpul:
   
53:19 conflict, conflict, conflict, conflict, conflict, conflict,
struggle, fight, push. competiţie, luptă, îndemn.
   
53:29 And that may be Şi asta...
   
53:33 the cause of this destructive world poate fi cauza acestei lumi
in which we live. distructive, în care trăim.
   
53:43 Now, that becoming is Acum, acea devenire
the movement of thought. reprezintă dinamica gândirii.
   
53:51 You are following this? Urmăriţi asta ?
   
53:53 I compare myself with you Mă compar, eu însumi,
psychologically, cu tine, psihologic,
   
53:57 I say, ‘How intelligent you are, spun: "Ce inteligent eşti,
how affectionate, how considerate’, cât de iubitor, cât de amabil !"
   
54:03 how this and that and the other, cum că eşti una sau alta
   
54:06 and I am attempting to become that. şi încerc să devin asta.
   
54:14 Comparison is the movement Comparaţia înseamnă
of thought. activitatea gândirii.
   
54:19 Right? Corect ?
   
54:27 Va bene. Bine.
   
54:36 Sir, look, I have stated this: Domnule, uite, am afirmat asta !
   
54:39 now what does the mind do Acum, ce face mintea,
when you hear this statement? când aude acea declaraţie ?
   
54:45 It doesn’t observe immediately Nu observă, imediat, ceea ce
what is happening in yourself, se întâmplă în sinea voastră,
   
54:51 but hearing a statement dar, auzind o
of that kind, astfel de declaraţie...
   
54:56 the mind makes mintea o transformă
an abstraction of it into an idea, într-o abstracţiune,
   
54:59   într-o idee...
   
55:02 and then you dispute şi apoi purtaţi dispute
about that idea. pe marginea acelei idei.
   
55:08 Whereas the actuality În timp ce realitatea
is different from the idea. este diferită de idee.
   
55:17 The word ‘suffering’ is Cuvântul "suferinţă"
different from the actual suffering. diferă de suferinţa reală.
   
55:23 Right? Corect ?
   
55:26 Now, if you listen kindly Acum, dacă ascultaţi, cu
to what is said, atenţie, ceea ce se spune,
   
55:32 that the mind and heart că mintea şi inima şi creierul
and the brain - sunt totuna în realitate -
   
55:35 – they are all one, really –  
   
55:38 have been conditioned au fost condiţionate în timp,
through time, through culture,  
   
55:44 through religion, prin cultură, prin religie,
   
55:46 to become something. să devină ceva anume.
   
55:53 And in this becoming Şi în această devenire,
there is competition, există competiţie,
   
55:57 struggle, ruthlessness, luptă,
violence, and so on.  
   
55:58   cruzime,
   
56:00   violenţă
   
56:02   şi aşa mai departe.
   
56:04 When you hear that, Când auzi asta, este o
  realitate pentru tine...
   
56:05 is it an actuality to you, sau o idee ?
or an idea?  
   
56:12 You follow this? Urmăriţi asta ?
   
56:17 Is it an idea, or a fact? Este o idee sau un fapt ?
   
56:24 Because this is very important Fiindcă este foarte
to understand this. important să înţelegeţi asta.
   
56:28 Because our minds are Fiindcă minţile noastre...
always functioning in ideas,  
   
56:31   funcţionează întotdeauna
  pe bază de idei,
   
56:35 not with facts. nu pe bază de fapte.
   
56:40 Psychologically, I am talking. Vorbesc din punct
  de vedere psihologic.
   
56:42 Psychologically, Psihologic...
   
56:45 the brain immediately creierul transformă, imediat,
makes an abstraction of a fact, un fapt într-o abstracţiune...
   
56:53 which is called the ideal, care este denumit idealul
and so on, so on, so on.  
   
56:56   şi aşa mai departe.
   
57:00 Whereas if you observe, Pe câtă vreme, dacă observi,
   
57:03 the fact is more important realitatea este mult mai
than the idea. importantă decât ideea.
   
57:09 And you can deal Şi te poţi ocupa de un fapt...
with the fact,  
   
57:12 you can do something poţi face ceva în
about the fact, privinţa unui fapt anume,
   
57:15 but you cannot possibly dar nu poţi face ceva cu o idee...
do something about an idea,  
   
57:21 except create more contention, decât să creezi mai
  multe controverse,
   
57:25 different opinions about ideas, opinii diferite în
  privinţa acelor idei
   
57:29 and the ideologists, şi ideologii şi toţi
and all the rest of it follows. ceilalţi se conformează.
   
57:32 But if you observe the fact, Dar, dacă observi realitatea...
   
57:37 that is: adică creierul, mintea
  şi inima sunt totuna,
   
57:39 the brain, the mind and the heart  
– it is all one –  
   
57:43 this mind is always această minte întotdeauna
trying to become something. încearcă să devină ceva anume.
   
57:51 That is a fact, not an idea. Ăsta e un fapt, nu o idee !
   
58:04 Now just go slowly. Haideţi să continuăm uşor !
   
58:06 Is the fact different from you Oare realitatea diferă de
who are observing the fact? tine, care observi realitatea ?
   
58:15 You are understanding all this? Înţelegeţi toate acestea ?
   
58:17 The fact is each one of us, Realitatea este că
  fiecare dintre noi,
   
58:22 in different ways, în moduri diferite,
   
58:24 is trying to become something, încercăm să devenim ceva anume...
   
58:28 not only in the outer world nu numai în lumea exterioară,
   
58:31 but also psychologically, primarily. ci şi psihologic, fundamental.
   
58:35 Psychologically, primarily, Psihicul, în esenţă, lăuntricul,
inwardly, afectează lumea exterioară,
   
58:40 affects the outer completely, în totalitate...
   
58:45 not the other way round, nu exact pe dos,
   
58:47 which the Communists try to assert. aşa cum încearcă
  să susţină comuniştii.
   
58:50 If you observe, Dacă observaţi asta,
it is the other way round. este exact pe dos.
   
58:55 They had marvellous theories, Ei aveau teorii minunate,
the Communists, at one time: comuniştii, pe vremuri:
   
59:00 having no government, să nu existe guvern...
no army,  
   
59:03   armată...
   
59:09 everyone was equal toţi oamenii erau egali.
   
59:11 – and look what has happened! Şi uite ce s-a întâmplat !
   
59:14 So ideas are the most destructive, Deci ideile sunt cele
  mai distrugătoare,
   
59:18 not facts. nu faptele.
   
59:22 The fact is this: Asta este realitatea !
   
59:26 and we are saying, Iar noi spunem, oare asta este...
   
59:27 is that the cause cauza întregii suferinţe umane ?
of all this misery of man?  
   
59:37 Which is, Şi anume, gândirea...
   
59:39 thought has built this structure, a clădit această structură,
psychological structure, o structură psihologică...
   
59:46 which is based on care se bazează pe...
   
59:52 – be something other than what is. să fii cu totul altceva
  decât eşti, de fapt.
   
59:56 Right? Corect ?
   
1:00:03 Are you following this, sirs? Urmăriţi asta, domnilor ?
   
1:00:07   Deci...
   
1:00:09 So, if that is the cause, dacă asta este cauza...
   
1:00:16 then is it possible atunci oare este posibil
to live in this world, să trăieşti în această lume...
   
1:00:21 psychologically, fără a deveni nimic anume,
without becoming anything? din punct de vedere psihologic ?
   
1:00:28 Which doesn’t mean Ceea ce nu înseamnă
that you are what you are. că eşti ceea ce eşti.
   
1:00:34 You understand? Înţelegeţi ?
   
1:00:37 Because what are you? Fiindcă ce eşti ?
   
1:00:39 You are nothing but becoming. Nu eşti nimic altceva
  decât devenirea în sine.
   
1:00:42 I wonder if you see that! Mă întreb dacă observaţi asta.
   
1:00:48 I am tired. Sunt obosit.
   
1:00:51 Not tired, Nu obosit, dar mă implic
I am putting so much into this. atât de mult în asta.
   
1:00:55 Do you understand this, sirs? Înţelegeţi asta, domnilor ?
   
1:01:02 That is, if you say I don’t Adică, dacă spun că nu
become anything, what am I? devin nimic, atunci ce sunt ?
   
1:01:09 Then I might become a vegetable, Atunci aş putea deveni o legumă,
do nothing.  
   
1:01:12   să nu fac nimic.
   
1:01:15 But have you ever enquired, Dar...
   
1:01:19 gone into this question aţi cercetat, vreodată, v-aţi pus această
of not becoming anything? problemă, de a nu deveni nimic anume ?
   
1:01:25 Which means Ceea ce înseamnă sfârşitul
the total ending of comparison, deplin al comparaţiei
   
1:01:30 and imitation, conformity, şi al mimetismului,
  conformismului...
   
1:01:34 psychologically. ... psihologic vorbind.
You follow? Mă urmăriţi ?
   
1:01:40 That is, if there is to be Adică, dacă e să se
an end to the cause pună capăt cauzei acestei...
   
1:01:45 of this human suferinţe umane globale...
global misery,  
   
1:01:54 and if that is the cause şi dacă aceea este cauza,
that each human being, că fiecare fiinţă umană,
   
1:01:58 right throughout the world, din întreaga lume,
   
1:02:01 whether he is living fie că trăieşte într-un mic sătuc,
in a small little village,  
   
1:02:04 or on a most high, fie într-un zgârie-nori sofisticat,
sophisticated thirtieth floor, la etajul al treizecilea...
   
1:02:12 they are still following încă urmează acelaşi tipar,
the same pattern  
   
1:02:15 set through millennia. stabilit vreme de mii de ani...
   
1:02:23 And if that is the cause, şi, dacă aceea este cauza,
it can be ended, naturally.  
   
1:02:26   i se poate pune capăt, fireşte.
   
1:02:29 Then what is man? Atunci...
   
1:02:31   ce este omul ?
   
1:02:33 You follow? Mă urmăriţi ?
   
1:02:40 Is he just nothing? Oare e pur şi simplu un nimic ?
   
1:02:44 Follow this carefully. Urmăriţi asta, cu atenţie !
   
1:02:47 In becoming, are you something? În devenire, oare
  sunteţi ceva anume ?
   
1:02:52 You are following all this? Urmăriţi toate acestea ?
   
1:02:55 Psychologically Psihologic vorbind,
becoming something, să devii ceva anume...
   
1:02:59 you are nothing înseamnă să fii
at the end of it. un nimic, la final.
   
1:03:02 I wonder if you realise it. Mă întreb dacă vă
  daţi seama de asta.
   
1:03:07 But we are afraid of that. Şi noi ne temem de asta.
   
1:03:13   Deci...
   
1:03:16 So, if that is the cause, oare aceea este cauza...
   
1:03:22 and a cause has şi o cauză are
always an ending, întotdeauna un final...
   
1:03:29 and is this becoming şi oare este această
the movement of thought? devenire, activitatea gândirii ?
   
1:03:40   Vreau să cunosc eu însumi...
   
1:03:41 I want to know myself autocunoaştere.
– self-knowledge.  
   
1:03:49 See the fallacy of this. Observaţi absurditatea
  acestui lucru.
   
1:03:52 Sorry! Scuze !
   
1:03:56 I want to know myself, Vreau să cunosc eu însumi...
   
1:04:00 and I begin to analyse, I begin şi încep să analizez, încep să
to observe, I begin to question. observ, încep să pun întrebări.
   
1:04:08 The very observation, Însăşi observaţia,
the very questioning, însăşi chestionarea,
   
1:04:11 the very movement inwardly, însăşi mişcarea internă,
as it were, ca să zicem aşa,
   
1:04:16 is still the movement constituie, încă,
of becoming. dinamica devenirii.
   
1:04:22 You have understood? Aţi înţeles ?
   
1:04:28 I wonder if you see all this Mă întreb dacă
because this is really very... observaţi toate acestea,
   
1:04:31   fiindcă este cu adevărat foarte...
   
1:04:33 we are coming ajungem la nişte
to some very basic things. lucruri foarte importante.
   
1:04:40   Deci orice mişcare...
   
1:04:41 So any movement of the mind a minţii, să nu
not to become or to become devină sau să devină,
   
1:04:50 is the same. este acelaşi lucru.
   
1:04:52 I wonder if you see this. Mă întreb dacă observaţi asta.
   
1:04:57 Yes, sir? Da, domnule ?
   
1:05:04 Right? Corect ?
   
1:05:07 To become is the movement Devenirea înseamnă
of thought. activitatea gândirii.
   
1:05:12 And you say, Şi spui: "Înţeleg şi trebuie să-i
  pun capăt şi să devin altceva."
   
1:05:13 ‘I see it and I must end it Este încă o mişcare a gândirii,
and become something else’,  
   
1:05:20 it is still the movement of thought deşi are loc într-o direcţie diferită.
in a different direction.  
   
1:05:27 Right? Corect ?
   
1:05:30 So can that movement of thought end? Deci oare poate lua sfârşit
  acea mişcare a gândirii ?
   
1:05:38 Is this all too abstract? Oare toate acestea
  sunt prea abstracte ?
   
1:05:41 No, no, I don’t deal Nu, nu...
in abstractions, personally.  
   
1:05:43   nu mă ocup cu
  abstracţiuni, eu personal.
   
1:05:47 I have a horror of all that. Mi-e groază de toate acelea.
   
1:05:53 So my mind, the mind, Deci mintea mea, mintea umană
the human mind  
   
1:05:57 – not my mind, - nu mintea mea, mintea
your mind, the mind – voastră, mintea ca atare -
   
1:06:04 has followed this direction a urmat această direcţie...
for centuries upon centuries,  
   
1:06:10   secol după secol,
   
1:06:13 encouraged by the priests, încurajată de preoţi, de filozofi,
by the philosophers,  
   
1:06:17 by the learned people, de oamenii învăţaţi,
to know more, more, more, pentru a şti tot mai multe...
   
1:06:22 not only about yourself but outside. nu numai despre voi înşivă, ci
  despre lumea exterioară vouă.
   
1:06:28   Şi...
   
1:06:30 And if when somebody comes and says, atunci când cineva vine şi spune:
‘Look what you are doing’,  
   
1:06:36 then the idea "Uite ce faci !"...
that you must know yourself  
   
1:06:40 is to pursue that path, atunci ideea că trebuie să ştii, tu
  însuţi, înseamnă să urmezi acea cale,
   
1:06:43 which is again ceea ce înseamnă, repet...
to learn about yourself,  
   
1:06:46   să afli despre tine însuţi...
   
1:06:50 so as to become something, deci să devii ceva anume
or to become nothing. sau să nu devii nimic.
   
1:06:57 So it is the same movement Deci este aceeaşi
in both directions. mişcare, în ambele direcţii.
   
1:07:03 So the question is: Deci întrebarea este:
can that movement end?  
   
1:07:05   Oare acea mişcare
  poate lua sfârşit ?
   
1:07:10 You understand, sir? Înţelegi, domnule ?
   
1:07:15 Come with me. Fiţi alături de mine !
   
1:07:19 Because if thought is Fiindcă, dacă gândirea este
the cause of all this misery, cauza acestei întregi suferinţe...
   
1:07:27 then can thought atunci oare gândirea poate să
not move in any direction? nu se mişte în nici o direcţie ?
   
1:07:39 I wonder Mă întreb dacă
if you are all following this! urmăriţi toate acestea.
   
1:07:45 So one must go into this question: Deci, cineva trebuie să-şi
what is thinking? pună această întrebare:
   
1:07:50   Ce anume este gândirea ?
   
1:07:56 Because thinking has Fiindcă gândirea...
produced that noise,  
   
1:08:00   a produs acel
  zgomot (al trenului)...
   
1:08:10 but thinking has not produced dar gândirea nu a produs
the noise of that stream. zgomotul acelui râu.
   
1:08:20 Thinking has produced wars, Gândirea a produs războaie...
   
1:08:26 thinking has produced gândirea a produs
division in our relationship, dezbinare în relaţiile noastre...
   
1:08:37 the division based on dezbinare bazată pe...
   
1:08:41 – oh, for God’s sake – - Oh, pentru numele lui Dumnezeu ! -
   
1:08:43 and the image that you have ... pe imaginile pe care vi
built about each other, le-aţi clădit unii despre alţii...
   
1:08:48 naturally. fireşte.
   
1:08:50 Right? Corect ?
   
1:08:52 That image is Acea imagine este
the result of time. rezultatul timpului.
   
1:08:59 You may have a husband Poate că ai un soţ sau o prietenă
  sau un prieten, orice ar fi.
   
1:09:00 or a girlfriend or boyfriend,  
whatever it is  
   
1:09:07 – immediately the brain Imediat, creierul a
has formed an image. format o imagine.
   
1:09:15 The image is Imaginea este motivul separării...
the factor of separation,  
   
1:09:21 which is thought operating. care înseamnă
  activitatea gândirii.
   
1:09:27 When you say, Atunci când spui:
‘I remember you’, "Îmi amintesc de tine !"...
   
1:09:33 it’s the recollection, este amintirea,
the remembrance of the past rememorarea trecutului,
   
1:09:38 which has been care a fost...
registered in the brain,  
   
1:09:43   înregistrat în creier
   
1:09:45 and then I remember you. şi, atunci, îmi
  aduc aminte de tine.
   
1:09:51 The image is formed, Imaginea este formată,
which is thought, a symbol.  
   
1:09:53   care este un gând...
   
1:09:56   un simbol.
   
1:09:59 A symbol, a myth, Un simbol, un mit, nu
is not actual. înseamnă realitatea.
   
1:10:07 Right? Corect ?
   
1:10:09 When you cross yourself... Când îţi faci cruce singur...
   
1:10:12 all the symbols in the churches toate simbolurile din
aren’t the actual, biserici nu sunt reale...
   
1:10:17 are not the truth. nu reprezintă adevărul.
   
1:10:24   Deci...
   
1:10:28 So, as we said, aşa cum am spus, gândirea
thinking is a movement in time, este activitatea ce are loc în timp...
   
1:10:36 because time is a factor fiindcă acumularea de
of acquiring knowledge, cunoştinţe depinde de timp.
   
1:10:43 through experience, Prin experienţă, prin întâmplări,
through incidents,  
   
1:10:47 through accidents, prin accidente, prin
through communication, and so on, comunicare ş.a.m.d.
   
1:10:52 it has acquired knowledge. ea a acumulat cunoştinţe.
   
1:10:56 That knowledge is Acea cunoaştere este
the movement of thought. o dinamică a gândirii.
   
1:11:02 Right? Corect ?
   
1:11:04 I have an experience Am experienţa de a
of meeting you yesterday, mă întâlni cu tine, ieri,
   
1:11:09 it is registered este înregistrată...
in the brain,  
   
1:11:12   în creier...
   
1:11:14 I remember it and I say, îmi amintesc de ea şi spun:
‘You are that person’. "Tu eşti acea persoană !"
   
1:11:18 So it is very simple Deci este foarte simplu,
if you go into it. dacă observaţi asta.
   
1:11:22 So thought is matter. Deci gândirea...
   
1:11:24   înseamnă materie.
   
1:11:29 Right? Corect ?
   
1:11:31 Oh, lord! Oh, Doamne !
   
1:11:34 Because I have discussed this Fiindcă am discutat asta
with some scientists, cu unii oameni de ştiinţă,
   
1:11:39 some of them agree, unii sunt de acord, alţii nu sunt de acord,
some of them don’t agree, dar nu contează, pur şi simplu v-o spun.
   
1:11:41 but it doesn’t matter,  
   
1:11:42 I am just telling you; Puteţi fi sau nu de
  acord, nu contează.
   
1:11:43 you can agree or disagree, Cunoaşterea...
it doesn’t matter.  
   
1:11:56 Knowledge, care este întotdeauna incompletă,
which is always incomplete,  
   
1:12:01 is stored in the brain. este stocată în creier.
   
1:12:05 The brain is matter. Creierul este făcut din materie.
   
1:12:10 Right? Corect ?
The cells are matter, Celulele sunt materiale...
   
1:12:14 they contain the memories, ele conţin amintirile...
   
1:12:19 therefore thought is matter. drept urmare gândirea
  înseamnă materie.
   
1:12:24 Now wait, watch this. Urmăriţi asta !
   
1:12:25 Scientists are trying to find out, Savanţii încearcă să descopere, prin
through matter outside, intermediul materiei exterioare nouă,
   
1:12:31 what lies beyond, if there is. ce se află mai presus de ea,
  dacă există ceva anume.
   
1:12:35 But they never go inside themselves, Dar nu se analizează
  niciodată lăuntric,
   
1:12:39 which is: gândul fiind materie.
thought is matter.  
   
1:12:43 You are following all this? Urmăriţi toate acestea ?
   
1:12:45 And enquiring Şi să cerceteze, prin ei înşişi, dacă
through themselves există ceva mai presus de toate acestea.
   
1:12:48 if there is something Nu să-ţi impună existenţa
far beyond all this. lui Dumnezeu sau...
   
1:12:52 Not the imposition Asta e ceva prea
that there is God or... imatur şi prea stupid.
   
1:12:55 That is too immature Dar...
and too silly.  
   
1:13:01 But we are now trying noi încercăm acum să cercetăm,
to enquire, through matter  
   
1:13:04   prin intermediul materiei.
   
1:13:06 – you are following? Mă urmăriţi ?
I wonder if you follow all this!  
   
1:13:07   Mă întreb dacă urmăriţi asta.
   
1:13:10 through thought, Prin gândire, care este materie...
which is matter,  
   
1:13:14   şi prin acea materie...
   
1:13:16 and through that matter, încearcă să afle...
to find out the source of all this.  
   
1:13:21   sursa tuturor acestor lucruri.
   
1:13:25 Right? Corect ?
   
1:13:27 You have understood? Aţi înţeles ?
   
1:13:31 Quelle heure est il? Cât este ora ?
   
1:13:35 Q: Il est midi moins vingt.  
   
1:13:40 K: Midi? E amiază ?
J’ai parle une heure? Am vorbit o oră ?
   
1:13:45 Q: Andata una ora  
I dieci minuti.  
   
1:13:48 K: Cinque minuti, au cora. Încă cinci minute.
   
1:14:00 You understand, sir? Înţelegi, domnule ?
   
1:14:02 See what is happening Uite ce se întâmplă,
– if you go into it.  
   
1:14:05   dacă abordezi asta.
   
1:14:09 Scientists and such people Oamenii de ştiinţă
  şi cei asemenea lor
   
1:14:12 are trying to find out încearcă să descopere...
what lies beyond all this.  
   
1:14:16   ce se află dincolo
  de toate acestea.
   
1:14:21 If you have discussed with Dacă aţi discuta cu oameni de
scientists, they will agree to this, ştiinţă, ei ar fi de acord cu asta,
   
1:14:25 even though chiar dacă astrofizicienii,
the astrophysicists, care analizează cerurile,
   
1:14:27 who are looking  
into the skies and heavens,  
   
1:14:30 still it is matter. consideră că au încă
  de-a face cu materia.
   
1:14:32 And we are saying... Şi noi afirmăm...
   
1:14:37 The scientists are operating Savanţii operează prin
through thought, intermediul gândirii...
   
1:14:44 but we are saying dar noi afirmăm că gândirea,
that thought itself is matter, însăşi, înseamnă materie...
   
1:14:52 and if that matter, şi, dacă este materie
which is me, - care mă reprezintă...
   
1:14:56 I can enquire into myself, mă pot cerceta pe mine însumi...
   
1:15:01 which is much more factual, care este ceva mult mai realist...
   
1:15:04 much more drastic, mult mai...
highly disciplined,  
   
1:15:06   drastic...
   
1:15:11 requires a certain mult mai disciplinat, necesită o
quality of discipline, anumită însuşire a disciplinei -
   
1:15:16 then it is possible atunci este posibil să
to go infinitely further. ajungi infinit de departe.
   
1:15:23 And I will show it to you Şi am să vă arăt
how to do this. cum să faceţi asta.
   
1:15:27 Not show it, Nu să vă arăt, trebuie să
you have to walk with it. păşiţi împreună cu mine.
   
1:15:35   Deci...
   
1:15:40 So if thought is matter, dacă gândirea înseamnă materie...
   
1:15:46 and thought has built the whole şi gândirea a clădit întreaga
psychological structure – right? – structură psihologică...
   
1:15:51   - Corect ? -
   
1:15:53   - anxietatea mea, temerile mele...
   
1:15:54 my anxiety, my fears, my despairs, disperările mele, depresiile mele,
depressions, my moods, dispoziţiile mele, iubirea mea,
   
1:16:00 my love tot ceea ce a clădit gândirea,
– everything thought has built –  
   
1:16:06 my feelings, my romantic dreams, sentimentele mele, visele mele
my daydreams – everything is that. romantice, visele mele cu ochii deschişi -
   
1:16:19 Which is difficult to admit atunci totul în asta constă.
   
1:16:21 for those people Ceea ce este dificil de admis,
who are so-called religious pentru aşa-zişii oameni religioşi,
   
1:16:24 because they start off fiindcă afirmă imediat că
  există ceva spiritual în ei...
   
1:16:26 that there is something spiritual  
in them right off,  
   
1:16:37 that they are souls, divine, că ei sunt suflete
this or that. divine, una sau alta.
   
1:16:44 But all that is thought, Dar toate acelea
  înseamnă gândire...
   
1:16:47 the higher consciousness, conştiinţa superioară,
lower consciousness. conştiinţa inferioară.
   
1:16:54 According to the Hindus, the Atman, Potrivit hinduşilor, Atman,
the Brahman, and all the rest, Brahman şi toate celelalte,
   
1:16:58 is still the movement of thought înseamnă tot activitatea gândirii,
creating something outside. care creează ceva exterior lor.
   
1:17:07 Like the Christians have done Aşa cum au făcut creştinii...
– the saviour, all that.  
   
1:17:11   cu mântuitorul şi toate celelalte.
   
1:17:16   Deci...
   
1:17:19 So if thought is the cause dacă gândirea este cauza
of all this misery, acestei întregi suferinţe...
   
1:17:27   atunci...
   
1:17:30 then what is the place of thought care este locul gândirii,
– we have described –  
   
1:17:34   aşa cum am descris-o ?
   
1:17:36 then has it no other place? Atunci nu are nici un alt rost.
   
1:17:40 You understand my question? Îmi înţelegeţi întrebarea ?
   
1:17:44 We said thought has a place, Am spus că
  gândirea are locul ei...
   
1:17:49 otherwise we couldn’t altminteri nu aţi mai
talk to each other, putea vorbi unii cu alţii...
   
1:17:53 otherwise you couldn’t go home, altminteri nu aţi putea merge
you couldn’t catch a bus, acasă, lua un autobuz,
   
1:17:56 you couldn’t do your job, nu v-aţi putea
and all the rest of it, face slujba ş.a.m.d.,
   
1:17:59 which is based on knowledge, skill, lucruri care se bazează pe
and so on. cunoaştere, aptitudini ş.a.m.d.
   
1:18:05 There it is necessary. Acelea sunt necesare.
   
1:18:08 Thought must function, Gândirea trebuie să funcţioneze,
more objectively, more impersonally, mai obiectiv, mai impersonal,
   
1:18:12 more clearly, more efficiently. mai clar, mai eficient.
   
1:18:16   Dar...
   
1:18:19 But thought has no other place gândirea nu are nici un alt
except there. rost, în afara celui amintit.
   
1:18:25 Right, sir? Corect, domnule ?
   
1:18:27 Because thought is building Fiindcă gândirea clădeşte
this psychological structure această structură psihologică,
   
1:18:32 of ‘me’ who wants to become a "eului" care vrea să devină...
   
1:18:37 or not become. sau să nu devină.
   
1:18:46 So is that possible Deci, oare este posibil
to live in a world să trăieşti într-o lume...
   
1:18:56 without any movement of thought fără vreo activitate...
building a structure of becoming?  
   
1:18:59   a gândirii...
   
1:19:02   care să clădească această
  structură a devenirii ?
   
1:19:07 You understand my question? Îmi înţelegeţi întrebarea ?
   
1:19:09 Find out. Descoperiţi asta !
   
1:19:14 Unless there is no Dacă nu...
psychological structure,  
   
1:19:21 unless it isn’t there, există nici o structură psihologică,
  numai dacă nu există acolo,
   
1:19:23 you cannot go much further. atunci puteţi trece mai departe.
   
1:19:28 You understand? Înţelegeţi ?
That is natural, logical. Este ceva firesc, logic.
   
1:19:35 As long as there is a centre, Atât timp cât există un centru,
which is accumulating and becoming,  
   
1:19:38   care acumulează şi devine...
   
1:19:43 that very centre is însuşi acel centru
the essence of thought. este esenţa gândirii.
   
1:19:55   Şi...
   
1:19:57 And a mind that is not free o minte care nu este liberă...
   
1:20:04 from the structure which thought de structura pe care
has built psychologically, gândirea a clădit-o,
   
1:20:08   din punct de vedere psihologic...
   
1:20:12 the mind cannot possibly mintea nu poate trece mai departe.
go any further.  
   
1:20:17 It can play tricks, Poate face trucuri,
it can live in illusions. poate trăi într-o iluzie.
   
1:20:22 So in our next talks Deci, în discursurile
and the rest of it, viitoare ş.a.m.d.
   
1:20:26 we are going to go step by step vom trece, pas cu pas, prin
into the freeing of the mind modalitatea de a elibera mintea...
   
1:20:32 from all the conditioning, de toate condiţionările posibile,
   
1:20:36 from all the accumulation of ages de toate acumulările
which has corrupted it. erelor care au corupt-o.
   
1:20:43 Right, finished, sirs. Corect, am terminat domnilor.
   
1:20:50 May we get up? Ne putem ridica ?