Krishnamurti Subtitles

Acţiunea care este întotdeauna corectă

Saanen - 10 July 1980

Public Talk 30:01   ACŢIUNEA CARE ESTE
  ÎNTOTDEAUNA CORECTĂ
   
0:36 Krishnamurti: E bine să râzi !
It’s good to laugh!  
   
1:07 May we go on Oare am putea începe...
   
1:10 talking about vorbind despre subiectele abordate
what we have been saying în cele două prezentări anterioare ?
   
1:14 for the last two gatherings?  
   
1:38 I am not at all sure Nu sunt deloc sigur...
   
1:43 that we are not making dacă nu transformăm,
all that has been said cumva, tot ceea ce s-a spus,
   
1:49 into a kind of intellectual concept, într-un fel de concept teoretic...
   
1:54 a series of ideas într-o serie de idei...
or conclusions,  
   
1:58   sau concluzii...
   
2:03 and therefore they have become şi, ca atare, ele au devenit
merely a series of ideas, numai o serie de idei...
   
2:15 a set of values, un set de valori...
   
2:18 and something that one has un lucru pe care trebuie să-l
to carry out in life: ducem la bun sfârşit în viaţă,
   
2:24 desirable, perhaps worthwhile oportun...
and profitable.  
   
2:27   poate valoros...
   
2:29   şi profitabil.
   
2:35 If we turn all these talks Dacă transformăm toate aceste
into that kind of thing, convorbiri într-un asemenea lucru...
   
2:42 I am afraid we shall mă tem că vom rata
be missing a great deal foarte multe lucruri...
   
2:48 because, as we were saying, fiindcă, aşa cum am spus,
   
2:51 man has lived omul a trăit mii şi mii de ani...
for millennia upon millennia,  
   
2:58 living in constant trăind într-o luptă constantă,
struggle, conflict,  
   
3:01 not only with himself în conflict nu numai cu el însuşi,
but with his environment, ci şi cu mediul său ambiant,
   
3:06 with his neighbour, cu vecinul său, fie că era foarte
whether he is very near or very far. apropiat sau foarte îndepărtat.
   
3:13 And we have followed that pattern Şi am urmat acel tipar
for centuries. vreme de sute de ani...
   
3:21 And when one observes şi, atunci când cineva
what is happening in the world, observă ce se întâmplă în lume...
   
3:28 there must be gândeşte că trebuie să existe
an answer to all this, un răspuns la toate acestea...
   
3:36 there must be trebuie să existe o
a way out of all this, cale de-a ieşi din asta...
   
3:40 there must be a way trebuie să existe o cale...
where we can think globally,  
   
3:43   prin care am putea
  gândi, la nivel global,
   
3:48 not as a group of individuals nu ca un grup de indivizi
or sects, and so on, sau ca nişte secte ş.a.m.d.
   
3:53 but we are concerned ci fiind preocupaţi
with the whole of humanity. de întreaga omenire.
   
4:01 That humanity is you and I. Acea omenire
  înseamnă tu şi cu mine.
   
4:07 We are not different Nu suntem diferiţi de oamenii din India sau
from the humanity China sau Rusia sau America sau de aici.
   
4:09 of India or China or Russia Cu toţii trecem
or America or here. prin aceeaşi luptă,
   
4:15 We all go through the same struggle, aceleaşi frământări,
the same anxieties,  
   
4:20 the same conflict, aceleaşi conflicte,
   
4:22 the same kind of mischief, acelaşi gen de necazuri ş.a.m.d.
and so on.  
   
4:30 And, as we said, Şi, aşa cum am spus, încercăm
we tried to find out for ourselves, să descoperim, noi înşine,
   
4:36 the root cause of all this, cauza principală a
  tuturor acestor lucruri
   
4:40 and whether it is possible, şi, dacă nu cumva este posibil,
having found the root cause, descoperind cauza principală...
   
4:46 whether the mind is capable ca mintea să fie capabilă să...
of dissolving the cause  
   
4:53   elimine cauza
   
4:55 and therefore bringing about şi, ca atare, să conducă la
a different action in life. o acţiune diferită, în viaţă.
   
5:02 That is what we are concerned about. Asta ne preocupă.
   
5:11 And if one may point out, Şi, dacă pot sublinia...
   
5:18 we are talking over together, discutăm aceste
thinking together. lucruri împreună...
   
5:22   reflectăm împreună.
   
5:27 That is, Adică, dacă putem
if we can approach this problem aborda această problemă,
   
5:32 not from your point of view nu din punctul vostru de vedere sau
  din punctul de vedere al vorbitorului,
   
5:35 or from the point of view ci...
of the speaker,  
   
5:41 but to observe să observăm
quite impersonally, destul de impersonal...
   
5:46 without being tied to any particular fără să fim legaţi de
belief, dogma or person, vreo credinţă anume,
   
5:55 then perhaps it is possible, dogmă sau persoană,
   
5:58 we can think together atunci poate că e posibil să
over these problems. reflectăm împreună la aceste probleme.
   
6:02 The problem being: Problema fiind:
   
6:04 why human beings, De ce oare fiinţele umane,
who have lived so long, care au trăit atât de mult,
   
6:10 continue in the same pattern, continuă să
  respecte acelaşi tipar ?
   
6:13 perhaps modified, Poate modificat,
   
6:16 perhaps a little more knowledgeable, poate ceva mai versat,
   
6:22 capable of meeting capabil să facă faţă
certain challenges, anumitor provocări,
   
6:25 but basically he is dar, în esenţă, el rămâne ceea
what he has been for millennia. ce a fost timp de mii de ani.
   
6:33 And we said, the cause may be, Şi noi am spus că
the root cause of it, principala cauză ar putea fi...
   
6:39 that every human being is faptul că fiecare fiinţă umană
trying to become something, încearcă să devină ceva anume...
   
6:47 not only in the physical world, nu numai în lumea fizică,
   
6:52 but also in the psychological realm ci şi în tărâmul psihologic,
   
6:55 where he is trying or în care încearcă să facă
making tremendous effort un efort extraordinar
   
7:02 to be or to become something. pentru a fi sau a
  deveni ceva anume.
   
7:07 And we are saying, Şi noi spunem că asta ar putea fi cauza
  principală a tuturor acestor probleme.
   
7:09 that may be the root cause Aţi putea fi de acord sau nu,
of all these problems.  
   
7:17 You may agree or disagree cu această...
with this cause,  
   
7:26 the original cause, cauză, cauza originală,
   
7:28 but if we can go into it together dar, dacă o putem
  cerceta împreună,
   
7:32 – not I tell you and you say, - nu să vă spun eu, iar voi să ziceţi:
‘Well, I agree, or disagree’, "Ei bine, sunt de acord !" sau nu -
   
7:37 but together, if we could go ci împreună putem cerceta asta,
into this very, very seriously, cu extrem de multă seriozitate
   
7:43 and act, not merely verbally şi putem acţiona
exchange opinions and ideas,  
   
7:44   nu numai...
   
7:47   să schimbăm opinii
  şi idei teoretice,
   
7:52 opposing each other, contrazicându-ne reciproc,
   
7:55 but if we could go beyond the word atunci poate că am putea...
and act.  
   
7:58   să trecem dincolo de
  cuvinte şi să acţionăm.
   
8:04 That is, Adică...
is it not so  
   
8:07   nu-i aşa...
   
8:09 – I am putting - vă pun această întrebare -
this question to you –  
   
8:13 that each one of us, că fiecare dintre noi,
in different ways, în diverse moduri
   
8:17 is trying to be încearcă să fie altceva
other than what he is, decât este, de fapt,
   
8:22 what he is trying to achieve, încearcă să obţină
to become, to change. ceva, să devină,
   
8:27   să se schimbe ?
   
8:31 If we are agreed on that, Dacă am căzut de acord
  asupra acelui lucru,
   
8:33 that is the root cause că asta este cauza esenţială
of this great mischief a acestui mare necaz,
   
8:38 that is going on in the world, care are loc în lume,
   
8:40 bringing about producând o mare
great confusion, and so on, confuzie ş.a.m.d.,
   
8:44 then we can think together atunci putem reflecta
over the problem. împreună asupra problemei.
   
8:51 Right? Corect ?
   
8:57 As one observes, Aşa cum poate observa cineva...
our action is based on ideas.  
   
9:00   acţiunile noastre
  se bazează pe idei.
   
9:06 Ideas are more important Ideile sunt mai importante
than action. decât acţiunea în sine.
   
9:10 Right? Corect ?
I wonder if you see...  
   
9:12   Mă întreb dacă...
  Vă rog...
   
9:13 Please, we are talking together, vorbim împreună, nu
I am not just talking to myself. vorbesc numai pentru mine.
   
9:22 Ideas, or ideals, Ideile sau idealurile...
   
9:28 is the platform, is the background reprezintă...
from which we act.  
   
9:33   platforma, fundalul în
  baza căruia acţionăm.
   
9:39 Right? Corect ?
   
9:43 Whether those ideas Fie că acele idei sunt personale,
are personal  
   
9:49 or evolved through fie că au evoluat de-a
a great many centuries, lungul multor secole,
   
9:54 or sanctioned fie că au fost impuse de...
by organised religions,  
   
9:58   religiile organizate...
   
10:05 we move, live with ideas. acţionăm, trăim
  în baza acelor idei.
   
10:11 Right? Corect ?
   
10:14 Ideas may be symbols, Ideile pot fi simboluri...
   
10:21 memories, experiences, amintiri...
conclusions.  
   
10:23   experienţe,
   
10:25   concluzii.
   
10:30 Ideas create values. Ideile...
   
10:33   creează valori.
   
10:37 Right? Corect ?
   
10:43 Values which are Valori care sunt satisfăcătoare,
satisfactory, desirable,  
   
10:47   dorite,
   
10:49 worthwhile, meritorii,
   
10:51 have significance. sunt importante.
   
10:56 And having established those values Şi, odată stabilite acele
  valori, bazate pe idei...
   
11:00 based on ideas - Corect ? -
– right? –  
   
11:05 we act according noi acţionăm în
to those values. conformitate cu acele valori.
   
11:12 And those values Şi acele valori sunt
are created by thought. create de gândire.
   
11:20 Can we proceed? Putem trece mai departe ?
   
11:23 Right? Corect ?
   
11:26 So our action Deci acţiunile noastre
is based on values. sunt bazate pe valori.
   
11:36 And these values Şi aceste valori sunt produse
are brought about prin ajustări constante...
   
11:39 by constant adjustment ajustări ale circumstanţelor,
to circumstances,  
   
11:46 to one’s character, ale caracterului cuiva,
   
11:49 to one’s desire, ale dorinţelor cuiva...
   
11:52 to one’s social, ale condiţiilor sociale şi
environmental condition. de mediu ale unei persoane.
   
11:56 Right? Corect ?
   
12:00 So our actions are based on values Deci acţiunile noastre
which are the product of thought. se bazează pe valori,
   
12:05   care sunt produsul gândirii.
   
12:09 Right? Corect ?
   
12:13 Right, sir? Corect, domnule ?
Can we go on? Putem continua ?
   
12:19 Because we are going Fiindcă voi sublinia, imediat,
to point out presently  
   
12:23 that a mind that has values că o minte care se
is very limited, bazează pe valori...
   
12:27   este foarte limitată...
   
12:31 because those values are fiindcă acele valori
created by thought, by desire. sunt create de gândire,
   
12:37   de dorinţă...
   
12:39 Right? - Corect ? -
   
12:41 And therefore action şi, ca atare, acţiunea
is always limited. este întotdeauna limitată.
   
12:50 Right? Corect ?
   
12:54   Şi...
   
12:56 And if we examine our actions, dacă ne examinăm acţiunile,
that is,  
   
13:00   realizăm...
   
13:03 whole of life is action. că întreaga viaţă
  înseamnă acţiune.
   
13:07 All life is action Întreaga viaţă
  înseamnă acţiune...
   
13:10 – speaking, să vorbeşti,
walking, thinking,  
   
13:12   să mergi,
   
13:13   să gândeşti...
   
13:16 acting from knowledge, să acţionezi în baza cunoaşterii,
responsibility, friendship –  
   
13:18   responsabilitate, prietenie,
   
13:21 the whole of our existence întreaga noastră
is action, existenţă înseamnă acţiune...
   
13:30 whether that action is fie că acea acţiune este
directed by a value, ghidată de o valoare anume...
   
13:37 or by an experience, sau de experienţă...
   
13:42 or sanctioned by society sau impusă de societate
or culture and religion. sau de cultură şi religie.
   
13:48 Right? We are moving. Corect ?
Are we? Right? Avansăm.
   
13:49   Nu-i aşa ?
  Corect ?
   
13:53 So we are asking: Deci ne punem problema:
   
13:57 this has been Acesta a fost tiparul
the pattern of our existence existenţei noastre...
   
14:02 – each person creating fiecare persoană
his own values, creându-şi propriile valori...
   
14:07 what is important, ce este important,
what is not important, ce nu este important,
   
14:11 what is worthwhile and not, ce merită şi ce nu,
   
14:13 what is comforting, ce anume ne consolează,
   
14:16 what is desirable, ce este de dorit ş.a.m.d.
and so on.  
   
14:21 So we are asking: is there an action Deci ne întrebăm: "Oare există o
which is not based on value? acţiune care nu se bazează pe valori ?"
   
14:29 You understand? Înţelegeţi ?
   
14:38 So that is, Deci asta înseamnă...
   
14:46 as we said, aşa cum am spus...
   
14:49 our action is based either fie că acţiunile noastre se
on past memories, past values, bazează pe amintiri sau foste valori,
   
14:56 or present values, fie pe valori actuale
or future ideals. sau pe idealuri viitoare.
   
15:02 Right? Corect ?
   
15:05 That which should be, Ceea ce ar trebui să fie,
   
15:08 that which has been ceea ce a fost şi ceea ce este.
and that which is.  
   
15:13 Bien? E bine ?
   
15:17 So our action is a continuous, Deci acţiunea noastră este o
constant movement of the past, continuă mişcare a trecutului...
   
15:27 through the present, trecând prin prezent,
modifying itself into the future. modificându-se pe sine în viitor.
   
15:31 Bene? E bine ?
   
15:35 I wonder if we are meeting, Mă întreb dacă ne înţelegem.
are we meeting each other? Ne înţelegem reciproc ?
   
15:39 Yes, sir? Da, domnule ?
   
15:41 Good, at least somebody is. Bun, deci măcar o
  persoană înţelege.
   
15:47   Deci...
   
15:50 So our actions are always acţiunile noastre se bazează
based on the past. întotdeauna pe trecut.
   
15:57 There is no spontaneous action. Nu există o acţiune spontană.
   
16:04 Can we move along? Putem continua ?
   
16:06 Please, don’t agree with me. Vă rog să nu fiţi
  de acord cu mine.
   
16:09 Everybody is talking about Toată lumea vorbeşte, mai mult sau
more or less spontaneous action. mai puţin, despre acţiunea spontană.
   
16:13 There isn’t such a thing. Nu există aşa ceva.
   
16:16 It is essentially based Totul se bazează, în esenţă,
on past memories, past values, pe amintiri, valori ale trecutului
   
16:22 modifying itself constantly, care se modifică
  singure, constant,
   
16:25 but essentially rooted in the past. dar, în esenţă, sunt
  înrădăcinate în trecut
   
16:30 And therefore there is şi, ca atare, nu
no spontaneous action. există acţiune spontană.
   
16:39   Şi cineva se întreabă, atunci:
   
16:40 And then one asks: Care este acţiunea corectă ?
what is correct action?  
   
16:46 If action is not based Dacă acţiunea nu
on the past, on values, se bazează pe trecut,
   
16:50   pe valori...
   
16:53 because they limit action, fiindcă ele limitează acţiunea...
   
16:58 because they are fiindcă sunt...
the outcome of thought,  
   
17:01   rezultatul gândirii,
   
17:05 which is the result of knowledge care este
– right? – consecinţa cunoaşterii...
   
17:08 we have been through that. - Corect ?
  Am trecut prin asta. -
   
17:10 So is there action which is correct deci oare există o acţiune,
under all circumstances,  
   
17:14   care să fie corectă,
  indiferent de circumstanţe...
   
17:19 not based on values? fără a se baza pe valori ?
   
17:26 Am I putting Oare pun problema corect ?
the question rightly?  
   
17:29 Are you meeting with me? Ne înţelegem reciproc ?
   
17:31 Because it is very Fiindcă este foarte
important to find out important să descoperi...
   
17:38 if there is dacă există libertate de acţiune.
freedom in action.  
   
17:42 Now we think Acum noi gândim că
there is freedom in action există libertate de acţiune,
   
17:45 because we can do fiindcă putem face orice dorim.
what we want.  
   
17:51 That is the prevalent fashion Aceasta este moda predominantă...
   
17:57 – to do, each one, să facă, fiecare, ce doreşte,
what he likes,  
   
18:00 without the father or the government fără ca să-i sufle în
on your back. ceafă tatăl sau guvernul.
   
18:07 And that freedom has led Şi acea libertate a condus, mai mult
more or less to this present chaos, sau mai puţin, la acest haos actual,
   
18:12 each one doing exactly fiecare făcând exact ce doreşte.
what he wants.  
   
18:18 So one must find out for oneself Deci cineva trebuie
what is right action, să descopere, el însuşi,
   
18:22   ce înseamnă acţiunea corectă...
   
18:26 not based on concepts, care nu se bazează pe concepte,
ideals, values.  
   
18:29   idealuri...
   
18:33 Right? valori.
   
18:37 Do we want to find out? Corect ?
   
18:39 Q: Yes, we want to find out. - Vreţi să descoperiţi ?
  - Da, vrem să descoperim.
   
18:44 K: No, sir, this is not a game Nu domnule, ăsta nu e un joc.
we are playing.  
   
18:48 It is not something Nu este ceva pe care să-l...
   
18:50 that you do this morning faceţi în dimineaţa asta
and forget all about it. şi apoi să-l uitaţi cu totul.
   
18:57 It touches our daily life, Ne influenţează traiul zilnic...
   
19:02 and therefore it is very serious. şi, ca atare, este
  ceva foarte serios.
   
19:06 And it is a very serious Şi este o întrebare foarte
question to ask: serioasă, pe care să ţi-o pui:
   
19:11 is there an action Oare există o acţiune
which is not based on Marxism,  
   
19:13   care nu se bazează pe marxism...
   
19:18 or on Christianity, or on Hinduism, sau pe creştinism
and all the rest of it?  
   
19:21   sau pe hinduism
  şi toate celelalte ?
   
19:24   Sau pe oricare alte valori umane,
   
19:25 Or on any human values care sunt produsul gândirii ?
which are the product of thought?  
   
19:34 Right? Corect ?
   
19:36 Therefore one must Ca atare, cineva trebuie
ask this question să-şi pună această întrebare,
   
19:39 whether there is a right action dacă există o acţiune corectă,
under all circumstances. indiferent de circumstanţe.
   
19:46 So one must go into the question: Deci cineva trebuie
what is right? să pună întrebarea:
   
19:49   Ce anume înseamnă corect ?
   
19:55 One will say what I think is right, Cineva va zice că ceea ce
  gândeşte el este corect...
   
20:01 or I have a certain belief, sau că are o anumită credinţă...
   
20:05 and according to that I act şi acţionează potrivit
and that is right, ei şi asta este corect
   
20:09 or I have experiences, sau că are experienţe...
   
20:14 which have shaped my action, care i-au modelat acţiunea
and therefore they are correct.  
   
20:17   şi, ca atare, sunt corecte.
   
20:20 Right? Corect ?
   
20:23 And we are pointing out, Şi precizăm, dacă se poate,
if one may,  
   
20:26 that all such expressions of action că toate aceste...
is prejudice,  
   
20:30   exprimări ale acţiunii
  sunt o simplă prejudecată...
   
20:37 a prejudice which has o prejudecată...
something common with ideals.  
   
20:39   care are ceva în
  comun cu idealurile.
   
20:44 Right? Corect ?
   
20:48 I wonder Mă întreb dacă
if you are following all this! urmăriţi toate acestea.
   
20:53 Your prejudices Prejudecăţile voastre...
   
20:57 form your ideals, vă modelează idealurile.
   
21:02 whether those prejudices are Fie că acele prejudecăţi sunt
carefully culturally cultivated, cultivate cultural, cu mare grijă,
   
21:09 or religiously adopted, fie că sunt adoptate
  pe cale religioasă...
   
21:16 such action is essentially o asemenea acţiune se
based on values. bazează, în esenţă, pe valori.
   
21:24 Bene? E bine ?
   
21:26 And we are asking: Şi ne întrebăm dacă
is there an action există vreo acţiune
   
21:31 which is not based on any of this. care să nu se bazeze pe
  nici una dintre acestea.
   
21:34 Right? Corect ?
   
21:36 Because that is freedom, otherwise Fiindcă asta e libertatea; altminteri
it is like being tied to something, e ca şi cum ai fi legat de ceva anume
   
21:41 and therefore every action şi, ca atare, fiecare
becomes corrupt. acţiune devine coruptă.
   
21:45 I wonder if you follow all this! Mă întreb dacă
  urmăriţi toate acestea.
   
21:49 If I am tied to a belief, Dacă sunt legat de
  o credinţă anume...
   
21:57 naturally my action will be fireşte că acţiunea mea va
according to that belief, fi conformă cu acea credinţă...
   
22:04 and therefore limited, şi, ca atare, limitată
and therefore corrupt. şi, ca atare, coruptă.
   
22:07 Right? Corect ?
   
22:09 You may not agree, Poate că nu sunteţi de acord,
   
22:11 but please examine it first dar vă rog să examinaţi asta, mai
before you agree or disagree. întâi, înainte de a fi sau nu de acord.
   
22:16 We are using the word ‘corrupt’ Folosim cuvântul "corupt",
which means ‘rompere’, care înseamnă "rompere",
   
22:20 the root of that word is ‘rompere’ rădăcina acelui
– to break, to fragment, cuvânt este "rompere",
   
22:22   a rupe, a fragmenta...
   
22:28 to bring about fragmentation. a produce o fragmentare.
   
22:34 That is the root meaning Aceea este semnificaţia de
of that word ‘corrupt’. bază a cuvântului "corupt".
   
22:41 So our actions are corrupt, Deci acţiunile
  noastre sunt corupte...
   
22:47 never whole. niciodată întregi.
   
22:52 And to find out Şi, pentru a afla ce
what is correct action, înseamnă acţiunea corectă,
   
22:56 one must be actually cineva trebuie să se
free from all values. elibereze, de fapt...
   
23:00   de toate valorile.
   
23:06 Right? Corect ?
   
23:08 Please, see the logic of it, Vă rog să observaţi logica
or the sense of it. sau sensul acestui lucru.
   
23:17 Now, what is correct action? Acum, ce înseamnă
Correct. acţiunea corectă ?
   
23:20 The word ‘correct’ Cuvântul "corect"
means precise, înseamnă exact...
   
23:27 actual, efectiv...
   
23:32 not distorted, nedenaturat...
   
23:37 which must be constant. care trebuie să fie constant.
   
23:42 Right? Corect ?
   
23:45 That is the meaning Acela este sensul
of that word ‘correct’. acelui cuvânt, "corect",
   
23:49 Not you give a meaning to that word nu sensul pe care îl daţi
‘correct’ or the speaker gives it. voi acelui cuvânt "corect"
   
23:53   sau pe care i-l dă vorbitorul.
   
23:55 The dictionary Dicţionarul îi dă
gives that meaning, acea semnificaţie,
   
23:59 which means ceea ce înseamnă...
an action which is constant,  
   
24:02   o acţiune care este constantă...
   
24:09 which never varies care nu variază niciodată,
under any circumstances, indiferent de circumstanţe...
   
24:15 precise, precisă...
   
24:18 not based on any romantic, fără a fi bazată pe vreo
sentimental imagination. imaginaţie romantică, sentimentală.
   
24:24 Right? Corect ?
   
24:27 Are you following this? Urmăriţi asta ?
   
24:29 Yes, sir? Da, domnule ?
   
24:36 And is there Şi oare există o
such correct action? asemenea acţiune corectă ?
   
24:41 Action being O acţiune care nu se
not based on some principle, bazează pe vreun principiu...
   
24:49 not based on some ideal, care nu se bazează
  pe vreun ideal...
   
24:54 not the result of personal care nu e rezultatul valorilor
or cultivated values, personale sau cultivate.
   
25:04 otherwise it is corrupt action. Altminteri este o acţiune coruptă.
   
25:12 We are going to find that out. Suntem pe cale să descoperim asta.
   
25:16 A mind that is tied O minte care este
to an idea, to a concept, legată de o idee...
   
25:22   de un concept...
   
25:25 to some value, de vreo valoare,
or to a person,  
   
25:27   sau de o persoană anume...
   
25:32 action springing from that generează acţiuni care trebuie
must always be corrupt. să fie întotdeauna corupte.
   
25:39 Right? Corect ?
   
25:47 That is, Adică, dacă sunt
if I am attached to a person, ataşat de o persoană...
   
25:53 that attachment is going atunci acel ataşament
to dictate my action, îmi va dicta acţiunile...
   
26:00 obviously. evident.
   
26:02 If I am attached Dacă sunt ataşat sau
or tied to a belief, legat de o credinţă anume,
   
26:08 my action will be acţiunea mea se va
according to that belief, conforma acelei credinţe
   
26:13 and therefore şi, ca atare, acţiunea
my action is corrupt. mea este coruptă.
   
26:18 If I act according Dacă acţionez potrivit
to my experience, knowledge, experienţei şi cunoştinţelor mele,
   
26:24 and knowledge being always limited, cunoaşterea fiind
  întotdeauna limitată,
   
26:28 my action will be corrupt. acţiunea mea va fi coruptă.
   
26:32 You understand Înţelegeţi ce spun ?
what we are saying?  
   
26:36 It is totally different from Este ceva complet diferit
everything that has been said. de tot ceea ce ni s-a spus.
   
26:44 And we are saying: Şi noi spunem: "Oare există vreo
  acţiune care este incoruptibilă ?"
   
26:46 is there an action  
which is incorruptible?  
   
26:51 And we say there is, Şi noi afirmăm că există,
   
26:53 which comes ceva care conduce la...
  - Vă rog să urmăriţi asta ! -
   
26:55 – please, follow this now –  
   
26:56 which comes: care conduce la faptul
  că, atunci când observi,
   
26:58 when you observe – not analyse – nu analizezi...
when you observe  
   
27:02   atunci când observi
  consecinţele valorilor,
   
27:04 the consequences of values, cum sunt create valorile...
how the values are created,  
   
27:30 how, when you are attached cum este să fii ataşat de o
to an idea, a concept, a person, idee, concept sau persoană,
   
27:35 such action is invariably o asemenea acţiune este, fără
destructive, corrupt, limited. excepţie, distructivă, coruptă, limitată.
   
27:41 If this is so, Dacă aşa stau lucrurile,
   
27:44 – by observing, not analysing – observând...
they come to an end.  
   
27:46   nu analizând,
   
27:48   li se pune capăt.
   
27:52 Am I making myself clear? Mă exprim clar ?
   
27:54 That is, I am attached, Adică, sunt ataşat, să presupunem
suppose, I am attached to a symbol, că sunt ataşat de un simbol.
   
28:01 whether the symbol be in the church, Fie că simbolul se află într-o biserică
  sau am creat propriul meu simbol,
   
28:04 or I have created my own symbol  
through mythology,  
   
28:09 and so on, so on prin mitologie ş.a.m.d.
   
28:10 – those symbols are acele simboluri sunt
created by thought. create de gândire.
   
28:14 I am attached to a symbol, Sunt ataşat de un simbol...
   
28:18 and I act şi acţionez în
according to that symbol. conformitate cu acel simbol.
   
28:24 The result is conflict, Rezultatul este conflictul...
   
28:29 not only against your symbol, îndreptat nu numai
  împotriva simbolului tău...
   
28:34 against your belief, împotriva credinţei tale,
   
28:37 but also conflict ci şi un conflict în
in my daily action. acţiunile mele cotidiene.
   
28:42 Right? Corect ?
I wonder if you see this. Mă întreb dacă observaţi asta.
   
28:45 I observe this, Observ asta, observ
I see this actual fact. realitatea faptică.
   
28:53 Right? Corect ?
   
28:56 No? Nu ?
   
29:00   * Întrebare ininteligibilă,
  în limba italiană *
   
29:04 Un memento, un moment, Un moment, un moment...
   
29:08 I am going to go into that. Am de gând să abordez asta.
   
29:15 Sir, do we both of us Domnule, oare observăm
see this fact: amândoi această realitate...
   
29:21 that as long că, atât timp cât eşti
as you are tied to anything legat de orice lucru...
   
29:27 – a person, a belief, o persoană, o credinţă,
a concept, an idea,  
   
29:31   un concept, o idee,
   
29:34 to your own knowledge de propria ta
and experience – cunoaştere şi experienţă...
   
29:40 the outcome of that action rezultatul acelei acţiuni trebuie
must invariably bring conflict. să producă, invariabil, conflict ?
   
29:47 Do we see that? Oare observăm asta ?
   
29:49 All right, În regulă, o voi formula diferit.
I will put it differently.  
   
29:52 I am a Jew, Sunt evreu...
   
29:55 I hold on to that concept. sunt ataşat de acel concept.
   
30:02 The result is: Rezultatul este că tu,
you who are a Muslim, the Arab, care eşti musulman, arab,
   
30:07 we are at war eşti în război cu mine.
with each other.  
   
30:11 Right? Corect ?
   
30:13 That is fairly simple, obviously, Este destul de simplu,
observable. evident, observabil.
   
30:17 But if you go much deeper, inwardly, Dar, dacă cercetezi asta
  mai profund, lăuntric,
   
30:21 I may cling to a person s-ar putea să mă
for various reasons, agăţ de o persoană...
   
30:25   din diferite motive, desigur...
   
30:29   şi...
   
30:31 and the very attachment to that tocmai acel ataşament
  de acea persoană...
   
30:37 brings a great deal produce un mare
of conflict, fear, hate. conflict, teamă, ură.
   
30:45 Right? Corect ?
   
30:47   Şi...
   
30:49 And without analysing, fără a analiza...
can I observe the fact?  
   
30:52   oare pot observa realitatea ?
   
30:57   Vom explica ce anume
  înţelegem prin observare.
   
30:58 We will go into Oare observi...
what we mean by observing.  
   
31:07 Do you observe, tu însuţi, fără
without any distortion, yourself? nici o denaturare ?
   
31:15 Observe, Să observi,
not try to change what you see,  
   
31:16   nu să încerci să
  schimbi ceea ce vezi...
   
31:22 not try to reason away what you see, nu să încerci să respingi
  raţional ceea ce vezi
   
31:25 or try to overcome what you see, sau să încerci să treci peste ceea ce
or suppress what you see, observi sau să reprimi ceea ce vezi,
   
31:31 but just to observe ci numai să observi,
as you do in a mirror,  
   
31:36 what you actually are. ca şi cum ai verifica într-o
  oglindă ceea ce eşti, de fapt.
   
31:41 That is, Adică...
   
31:46 can I observe my reaction, oare pot observa reacţia mea...
   
31:54 which is aggression? care este o agresiune ?
   
31:57 You understand? Înţelegeţi ?
I am taking that as an example.  
   
31:59   Iau asta drept exemplu.
   
32:01 I am aggressive – God forbid! – Sunt agresiv...
I am aggressive. - Feri-m-ar sfântul ! -
   
32:05   sunt agresiv.
   
32:07 Can I observe that? Oare pot observa asta ?
   
32:12 The cause of it, Cauza acestui lucru...
   
32:15 without analysing, fără a analiza...
   
32:18 the expression in my face, expresia de pe faţa mea,
in my voice, in my gesture, vocea mea, gestul meu...
   
32:25 can I observe it, oare le pot observa,
   
32:27 without trying to justify it, fără a încerca să le justific
   
32:34 or give an excuse, sau...
   
32:35 or try to say, ‘I am not’, să-mi ofer o scuză sau să
  încerc să spun "Nu sunt aşa !"
   
32:39 but just to observe. ci numai să observ ?
   
32:42 Can you do it? Oare puteţi face asta ?
   
32:45 Are you doing it O faceţi, în timp ce vorbim ?
as we are talking?  
   
32:50 Take your own Ia-ţi propria ta...
particular idiosyncrasy,  
   
32:54   idiosincrazie...
   
32:56 your own particular character, propriul tău caracter,
   
32:59 your own particular attachment, propriul tău ataşament
   
33:02 and observe it, şi observă-l.
   
33:06 which will become rather difficult Ceea ce va deveni
  destul de dificil,
   
33:09 because our minds are trained fiindcă minţile noastre sunt
and educated to analyse. instruite şi educate să analizeze.
   
33:17 That is, to find the cause Adică, să descoperi cauza...
through analysis,  
   
33:22 and hope thereby prin analiză şi să speri, prin asta,
to overcome the cause. că vei depăşi cauza, în sine.
   
33:27 Bene? E bine ?
   
33:30 Whereas we are saying Pe când noi afirmăm
   
33:32 that process of analysis că acel proces al analizei nu
will not free the cause. te va elibera de cauza în sine.
   
33:39 Whereas if you merely observe, În timp ce, dacă numai observi...
   
33:45 without any emotional reaction, fără vreo reacţie emoţională...
   
33:50 see exactly as it is, să vezi exact ceea ce există,
   
33:53 let the fact atunci laşi realitatea
tell the story să-şi spună povestea,
   
33:56 rather than you tell the story în loc ca tu să spui
about the fact. povestea despre realitate.
   
34:00 Vous avez compris now? Acum aţi înţeles ?
   
34:03 Have I made that clear? Am explicat clar ?
   
34:06 We are always telling Noi spunem întotdeauna...
   
34:12 what to do about the fact. ce să facem în
  privinţa realităţii.
   
34:15 Right? Corect ?
   
34:17 It must not be, it must be, Nu trebuie să fie, trebuie să fie,
we must go into it, and so on. trebuie să abordăm problema ş.a.m.d.,
   
34:20 But we never allow the fact dar nu permitem niciodată
to unfold itself. realităţii să se dezvăluie singură.
   
34:28 That is what we are saying. Exact asta spunem.
   
34:30 Observation is Observarea este...
the unfolding of what is going on.  
   
34:33   dezvăluirea a ceea ce se întâmplă.
   
34:42 Are you doing this Oare faceţi asta,
as we are talking? în timp ce vorbim ?
   
34:46 You know, most of us Ştiţi, majoritatea dintre noi
are attached to a person. suntem ataşaţi de o persoană.
   
34:51 Right? Corect ?
   
34:53 To our husband, De soţul nostru, de copiii
to our children, noştri, de una sau alta,
   
34:57 to something or other, de preotul nostru...
to our priest,  
   
35:00 to a guru, to a system of meditation de un guru, de un sistem
or whatever it is. de meditaţie sau orice ar fi.
   
35:08 Can you observe your attachment? Oare îţi poţi
  observa ataşamentul ?
   
35:13 Please, this is not Vă rog, asta nu
a group therapy, este o terapie de grup...
   
35:20 this is not a confessional nu suntem într-un confesional...
   
35:26 – all that nonsense, tot acel nonsens, care
it is too silly, all those. e mult prea prostesc,
   
35:29 But we are asking each other: ci noi ne întrebăm reciproc:
   
35:34 can you observe Oare îţi poţi
your attachment? observa ataşamentul ?
   
35:37 Of course, you can. Desigur că poţi.
   
35:39 You become conscious of it. Devii conştient de el.
   
35:43 Then, if you observe it carefully, Atunci, dacă-l observi cu
  atenţie, reacţia imediată este:
   
35:46 the immediate reaction is: De ce nu ?
why not?  
   
35:49 What is wrong with attachment? Ce nu e în regulă cu ataşamentul ?
   
35:56 The consequences of attachment Consecinţele
are fear, and therefore hate, ataşamentului sunt teama
   
36:00   şi, ca atare, ura...
   
36:06 jealousy, gelozia
and therefore lack of love.  
   
36:08   şi, ca atare, absenţa iubirii.
   
36:14 These are the consequences, Acestea sunt
aren’t they? consecinţele, nu-i aşa ?
   
36:17 No? Nu ?
You are very silent.  
   
36:19   Sunteţi foarte tăcuţi.
   
36:24 Probably you are sitting Probabil că staţi lângă
next to your wife or husband! soţia sau soţul vostru !
   
36:33 But if you observe it Dar, dacă observaţi asta,
very carefully, cu foarte mare atenţie...
   
36:37 without distorting fără a denatura ceea
what you actually see, ce observaţi, de fapt...
   
36:43 that observation acea observare este
is the act of intelligence. acţiunea inteligenţei.
   
36:51 I wonder if you get this. Mă întreb dacă pricepeţi asta.
   
36:56 Right, sir? Corect, domnule ?
   
37:00 May I go on? Pot continua ?
   
37:09 Because we are coming to a point Fiindcă ajungem la un moment
when you are going into: dat, când se poate spune:
   
37:13 there is an action which is correct există o acţiune care este
under all circumstances. corectă în orice circumstanţe.
   
37:23 And that is Şi asta este să
to observe the fact observi realitatea...
   
37:29 of what is actually happening, ceea ce se întâmplă, de fapt...
without any distortion.  
   
37:33   fără nici o denaturare.
   
37:37 Right? Corect ?
I’ll show you something.  
   
37:40 That is, Vă voi arăta ceva şi anume...
   
37:42 when we observe, atunci când observăm...
   
37:46 is the fact that ceea ce se întâmplă ca ataşament
which is happening as attachment  
   
37:51 and the consequences şi consecinţele acelui ataşament.
of that attachment,  
   
37:54 when you observe, Când observăm,
   
37:56 is the observer different oare observatorul...
from the thing he observes?  
   
37:59   diferă de lucrul
  pe care-l observă ?
   
38:05 You have understood my question? Mi-aţi înţeles întrebarea ?
   
38:24   Atunci când devii...
   
38:26 When you are angry, când eşti mânios...
   
38:32 at the moment of anger la acel moment de mânie
there is no division nu există nici o separare
   
38:37 between the observer între observator
and the observed. Right? şi obiectul observat.
   
38:40   Corect ?
   
38:42 Right, sir? Corect, domnule ?
   
38:45 Right? Corect ?
   
38:46 Only a second later Separarea intervine
comes the division. doar o secundă mai târziu.
   
38:51 Right? Corect ?
   
38:53 I have been angry. Ai fost mânios,
   
38:55 You recognise the feeling of anger recunoşti sentimentul mâniei,
because you have had it before,  
   
38:58   fiindcă l-ai mai avut înainte,
   
39:02 so the division takes place deci separarea are
  loc din momentul...
   
39:05 the moment when the observer în care observatorul se
separates himself from the observed. separă de obiectul observat.
   
39:16 I wonder if you see this. Mă întreb dacă înţelegeţi asta.
   
39:22 Right? Corect ?
   
39:24 No, no, please, this is serious Nu, nu, vă rog, este o
if you want to go into it, problemă serioasă, de abordat,
   
39:26 because, fiindcă dacă poţi observa asta...
if you can see this,  
   
39:33 you will eliminate conflict vei elimina
altogether, conflictele în totalitate...
   
39:39 because conflict exists between deoarece conflictul există între
the observer and the observed. observator şi obiectul observării.
   
39:46 Right? Corect ?
   
39:49 Am I using words Oare folosesc cuvinte cu
which you are not accustomed to, care nu sunteţi obişnuiţi
   
39:54 and therefore you find it şi, ca atare vi se pare
rather puzzling? ceva mai degrabă încâlcit ?
   
40:01 Now, just a minute. Acum, aşteptaţi puţin.
   
40:03 I am attached to a person, Sunt ataşat de o persoană...
if I am.  
   
40:07   dacă sunt.
   
40:09 I am attached to a person. Sunt ataşat de o persoană.
   
40:15 Is the attachment Oare ataşamentul...
– please, listen – - Vă rog să ascultaţi ! -
   
40:20 is the attachment oare ataşamentul este
different from me? diferit de mine însumi ?
   
40:25 Or I am attachment? Sau eu sunt ataşamentul ?
   
40:33 You understand, sir? Înţelegi, domnule ?
   
40:52 I am supplying you with energy. Vă alimentez cu energie.
   
41:04 You see, Vedeţi, nu vreţi, de
you really don’t want to face this. fapt, să înfruntaţi asta.
   
41:10 Therefore you find Ca atare, găsiţi o
lots of excuses. mulţime de scuze.
   
41:17 Because where there is attachment Fiindcă acolo unde
to a problem, to an idea, există ataşament...
   
41:21   de o problemă,
   
41:23   de o idee, de un ideal,
   
41:25 to an ideal, to a person, de o persoană, de o
to a dogma, to a ritual, dogmă, de un ritual,
   
41:30 to an organisation, de o organizaţie,
to certain institutions,  
   
41:32   de anumite instituţii,
   
41:34 there must be corruption. trebuie să existe corupţie.
   
41:40 Right? Corect ?
   
41:43 And if I am attached Şi, dacă sunt ataşat de soţia mea,
to my wife,  
   
41:46 there is absolute există certitudinea
certainty of corruption, absolută a corupţiei...
   
41:52 because corruption deoarece corupţie înseamnă teamă.
means fear.  
   
41:58 Fear brings hate, Teama produce ură...
   
42:02 conflict, jealousy, conflict...
antagonism,  
   
42:04   gelozie...
   
42:06   antagonism...
   
42:11 which are all the expression care sunt toate
of corruption, expresia corupţiei...
   
42:16 not the act of love. nu acţiunea iubirii.
   
42:21 So do we see this, Deci, oare vedem asta,
not analytically, but factually? nu analitic, ci realist ?
   
42:32 Now, when you say, ‘I see it’, Acum, când spuneţi "observ asta",
   
42:34 is the seer different oare cel care vede este
from that which he has seen? diferit de ceea ce a văzut ?
   
42:43 Are you following this? Urmăriţi asta ?
   
42:48 That is, sir, Adică, domnule, acolo unde există
where there is division, dezbinare, trebuie să existe conflict.
   
42:51 there must be conflict.  
   
42:55 That is a law. Asta e legea, e o lege.
It’s a law.  
   
42:58 There is conflict Există conflicte
between the Arab and the Jew, între arabi şi evrei,
   
43:02 between the Communist între comunişti şi
and the Socialist, the Capitalist, socialişti, capitalişti ş.a.m.d.
   
43:05 and so on, so on, so on  
   
43:08 – the Hindu, the Muslim, între hinduşi, creştini,
the Christian – you follow? musulmani - înţelegeţi ?
   
43:11 Where there is division, Acolo unde există dezbinare,
there must be conflict. trebuie să existe conflict.
   
43:17 Conflict is corruption. Conflictul înseamnă corupţie.
   
43:23 And we have lived with this norm, Şi am trăit în baza acestei
with this pattern, norme, a acestui tipar,
   
43:28 that the observer, the thinker, că observatorul, gânditorul,
is different from the thought. diferă de gândirea în sine.
   
43:37 So the thinker is always Deci gânditorul încearcă,
trying to dominate thought. întotdeauna, să domine gândirea.
   
43:42 You are following? Mă urmăriţi ?
Right? Corect ?
   
43:46 But the thinker is thought. Dar gânditorul este
  gândirea în sine.
   
43:56 So when we observe attachment Deci, atunci când observăm...
towards somebody or something  
   
44:00   ataşamentul...
   
44:02   pentru o persoană sau un obiect,
   
44:05 – a piece of furniture – o piesă de mobilier...
   
44:09 is the person who is attached oare...
   
44:12   persoana care este ataşată
  este diferită de ea însăşi,
   
44:15 different from himself, de ataşamentul în sine ?
the attachment?  
   
44:20 You understand what I am saying? Înţelegeţi ce spun ?
   
44:23 Obviously, not. Evident că nu.
   
44:26 Therefore Ca atare, atunci când
when there is no division nu există dezbinare...
   
44:31 and therefore no conflict, şi, ca atare, nu există conflict,
   
44:33 the whole process of attachment întreg procesul
comes to an end. ataşamentului ajunge la final.
   
44:42 Please, test it. Vă rog să testaţi asta !
   
44:45 Don’t accept a thing anybody says, Nu acceptaţi nimic din
including myself. ceea ce afirmă cineva,
   
44:49   inclusiv eu însumi.
   
44:51 Test it. Testaţi !
   
44:56 That is, see actually Adică, observă de ce anume
what you are attached to, tied to: eşti ataşat, de fapt, legat:
   
45:03 to your name, to your family, de numele tău, de familia ta,
to your brother, sister, father, de fratele tău, de soră, tată,
   
45:08 wife, girl, boy, soţie, fată, băiat, orice ar fi,
whatever it is,  
   
45:11 to the bishop, or to the pope, de episcop sau de papă
or some other person. sau de vreo altă persoană.
   
45:17 If you are, just observe it. Dacă eşti, numai observă asta.
   
45:25 But if you like to be attached, Dar, dacă îţi place să fii ataşat,
   
45:28 if you like all the consequences dacă îţi plac toate
of that attachment, consecinţele acelui ataşament,
   
45:32 you are perfectly welcome, eşti bine... venit,
nobody is going to stop you.  
   
45:35   nimeni nu te va opri.
   
45:39 But if you want to find out Dar, dacă vrei să descoperi...
   
45:44 whether there is an action dacă există vreo acţiune
which is incorruptible, care să fie incoruptibilă...
   
45:50 which is correct care este corectă în
under all circumstances, orice circumstanţe...
   
45:55 then you have to be free atunci trebuie să te
  eliberezi de toate valorile,
   
45:57 from all values, de toate ataşamentele.
from all attachment.  
   
46:07 Because when you observe attachment, Fiindcă, atunci când
  observi ataşamentul,
   
46:13 it is intelligence that is seeing inteligenţa este cea care
the whole process of it, observă întregul proces...
   
46:19 not analysis. nu analiza.
   
46:33   Deci, acolo unde
  există inteligenţă...
   
46:34 So, where there is intelligence, există acţiune corectă.
there is correct action.  
   
46:44 Intelligence is not knowledge, Inteligenţa nu
  înseamnă cunoaştere...
   
46:49 is not accumulated nu înseamnă...
information.  
   
46:51   informaţie acumulată.
   
46:57 Where there is insight Acolo unde este
into the attachment, intuit ataşamentul,
   
47:02 that insight acea intuiţie este...
is intelligence,  
   
47:07 and from that intelligence inteligenţă şi prin acea inteligenţă
there is correct action. se produce acţiunea corectă.
   
47:17 Right, sir? Corect, domnule ?
   
47:21 Don’t look at me Nu te uita la mine, nu merit...
– not worth it –  
   
47:26 but look at yourself ci observă-te pe tine
and find out. însuţi şi descoperă.
   
47:35 Because man has lived Fiindcă omul a trăit în corupţie...
with corruption for a million years,  
   
47:42   timp de milioane de ani...
   
47:48 and all his actions şi toate acţiunile sale
must be corrupt, trebuie să fie corupte...
   
47:54 must bring chaos, conflict, trebuie să producă
  haos, conflicte...
   
47:59 and his actions şi acţiunile sale se
are based on ideals, bazează pe idealuri...
   
48:04 on concepts, on values, pe concepte, pe valori,
   
48:07 which are all care sunt toate
the product of thought. produse ale gândirii.
   
48:13 There is no divine, Nu există vreo valoare
absolute value, divină, absolută...
   
48:19 even though the priests chiar dacă preoţii
may say that. ar putea spune asta.
   
48:22 When they do say it, it is Atunci când o spun, este
the activity of their own thinking. activitatea propriei lor gândiri.
   
48:30   Deci...
   
48:32   există o acţiune...
   
48:33 So there is an action care este pe deplin întreagă...
which is completely whole,  
   
48:41 completely incorruptible, pe deplin incoruptibilă,
   
48:44 in daily life, în traiul cotidian,
not somewhere in heaven. nu undeva în rai.
   
48:49 That is, can I, can a human being Adică, oare poate o fiinţă umană
  să trăiască în această lume...
   
48:52 live in this world cu acea inteligenţă ?
with that intelligence?  
   
48:59 That intelligence Acea inteligenţă este
is born out of insight, născută din intuiţie,
   
49:04   de exemplu,
   
49:05 for an example, avută asupra unui ataşament.
into attachment.  
   
49:11 Insight. Intuiţie !
   
49:13 Insight means Intuiţie înseamnă să ai deplina...
having full comprehension  
   
49:20   înţelegere a întregului
  proces al ataşamentului,
   
49:21 of the whole process of attachment, imediat.
immediately.  
   
49:28 You understand what I am saying? Înţelegeţi ce spun ?
   
49:32 You all must have an insight Cu toţii trebuie să fi avut
  vreo intuiţie oarecare, uneori...
   
49:34 into something or other  
occasionally,  
   
49:38 where that insight când acea intuiţie
is not memory, nu înseamnă amintire...
   
49:44 is not the process nu rezultă din procesarea vreunei
of value or a conclusion, valori sau a vreunei concluzii,
   
49:50 it is a second ci este...
of complete comprehension  
   
49:54   o clipă de înţelegere
  deplină a ceea ce observi,
   
49:57 of that which you see, în totalitate.
totally.  
   
50:02 And that is the essence Şi aceea este esenţa inteligenţei.
of intelligence.  
   
50:05 And that intelligence Şi acea inteligenţă
is not yours or mine, nu e a ta sau a mea
   
50:08 and therefore it is şi, ca atare, acţionează
always acting correctly. întotdeauna corect.
   
50:14 Will you try it, do it? O veţi încerca, o veţi face ?
   
50:20 Do it as we are sitting here, Făceţi-o acum, când staţi aici,
not when you go home.  
   
50:24   nu când vă veţi duce acasă.
   
50:27 As you are sitting here, În timp ce stai aici,
observe yourself, observă, tu însuţi,
   
50:30 observe your action, observă-ţi acţiunea...
   
50:33 with regard to your wife, în ce o priveşte pe soţia ta,
to your husband, to your neighbour, pe soţul tău, aproapele tău,
   
50:36 to your politics, to your religion politica ta, religia
– whatever it is. ta, orice ar fi.
   
50:46 And can you have, Şi oare poţi avea, fără
without analysis, a perception, analiză, o percepţie,
   
50:53 a seeing the whole consequences o observare a tuturor consecinţelor
  şi a cauzei acestui ataşament,
   
50:57 and the cause of this attachment, instantanee,
instantly, immediately?  
   
51:00   imediată ?
   
51:10 Because that implies Fiindcă asta implică...
the freedom from time.  
   
51:14   eliberarea de timp.
   
51:17 I mustn’t... Nu ar trebui...
Quelle heure est il? Cât este ora ?
   
51:25 Q: Nineteen past eleven. Unsprezece şi nouăsprezece minute.
   
51:28 K: We’ve got Mai avem încă
another fifteen minutes more. cincisprezece minute.
   
51:38 As we said, Aşa cum am spus,
the brain is the result of time,  
   
51:40   creierul este rezultatul
  trecerii timpului...
   
51:45 which nobody can deny. ceea ce nimeni nu poate nega.
   
51:50 It has evolved El a evoluat...
through a million years,  
   
51:52   în decursul unui milion de ani...
   
51:56 from the most primitive cell de la cele mai primitive celule
to very, very, very complex cells.  
   
51:58   la nişte celule
  extrem de complexe.
   
52:05 And that has taken time Şi asta a necesitat timp...
– right?  
   
52:08   - Corect ? -
  ... ceea ce înseamnă evoluţie.
   
52:09 Which means evolution. Şi atunci când tu...
   
52:22 And the brain is functioning Şi creierul funcţionează
according to the pattern of time.  
   
52:27   potrivit unui tipar temporal.
   
52:31 Right? Corect ?
   
52:34 Sir, this is all very simple Domnule, totul este foarte
  simplu dacă-ţi foloseşti mintea,
   
52:36 if you give your mind, dacă te gândeşti la asta.
thought to this,  
   
52:39 your mind to this. Este destul de simplu, de fapt.
It is really quite simple.  
   
52:44 The brain functions in the pattern Creierul funcţionează...
of time, in the mould of time.  
   
52:48   conform tiparului temporal,
  matriţei temporale,
   
52:53 That is, adică, ieri...
yesterday, today and tomorrow.  
   
52:56   azi şi mâine.
   
52:59 The sun sets, and sun rises. Soarele apune
   
53:01   şi soarele răsare.
   
53:05 Time as: I will be, I hope to be, Timp, în sensul de voi fi,
I want that – right? sper să fiu, îmi doresc asta.
   
53:13 That is a movement of time. Corect ?
  Este o mişcare în timp.
   
53:18 I look forward Abia aştept să vă
to meeting you tomorrow, întâlnesc mâine...
   
53:25 which is time. ceea ce înseamnă timp.
   
53:29 Hope, having hope Speranţa, să ai
is time. speranţe, înseamnă timp.
   
53:33 Right? Corect ?
   
53:35   Corect ?
   
53:38 So the brain operates, Deci creierul
functions, operează, funcţionează,
   
53:41 because it has evolved through time, fiindcă a evoluat în timp,
in the process of time.  
   
53:44   în cadrul procesului temporal.
   
53:46 Clear? E clar ?
   
53:48   Acum...
   
53:50 Now, we have lived with that pattern am trăit conform acelui tipar
for million years. vreme de milioane de ani.
   
53:57 There is not only physical time, Nu e vorba numai de
  un timp fizic şi anume...
   
53:59 which is yesterday, ieri, azi şi mâine...
today and tomorrow,  
   
54:05 but also psychological time, ci şi de un timp
inward time. psihologic, lăuntric.
   
54:09 We are talking Vorbim despre timpul
about the inward time of the mind. lăuntric al minţii.
   
54:22 So the brain Deci creierul, care
– which is part of the mind – este o parte a minţii,
   
54:25 the brain functions, creierul...
acts and responds, thinks in time.  
   
54:27   funcţionează...
   
54:29   acţionează, răspunde,
  gândeşte în timp.
   
54:38 And that pattern has been Şi acel tipar a fost stabilit
established for a million years, pentru un milion de ani
   
54:43 and we are still şi încă mai urmăm acel tipar,
pursuing that pattern.  
   
54:46 We live in that pattern. trăim în acel tipar.
   
54:53   Şi...
   
54:58 And if there is no end to time dacă nu există nici
  un final al timpului...
   
55:04 – you understand what I am saying? – - Înţelegeţi ce spun ? -
   
55:06 the pattern will be repeated tiparul va fi
over and over and over again. repetat la nesfârşit.
   
55:14 You understand something, sir? Înţelegi ceva, domnule ?
   
55:20 Look: as we said the other day, Uite, aşa cum am spus deunăzi...
   
55:25 I need time to become something. am nevoie de timp pentru
  a deveni ceva anume.
   
55:31 If I want to be a good chemist, Dacă vreau să devin un
I need time. chimist bun, am nevoie de timp.
   
55:35 If I want to learn a language, Dacă vreau să învăţ o limbă
I need time. străină, am nevoie de timp.
   
55:39 If I want to be a good driver, Dacă vreau să fiu un şofer bun,
car driver,  
   
55:43 I must have time. trebuie să am timp la dispoziţie,
  pentru a acumula cunoştinţe,
   
55:46 Acquire knowledge, aptitudini...
skill, action.  
   
55:50   şi să acţionez.
   
55:53 There I need time, Atunci am nevoie de timp, să
to learn a language, and so on. învăţ o limbă străină ş.a.m.d.
   
56:00 And that same pattern, principle, Şi acelaşi tipar, principiu,
is applied psychologically. este aplicat psihologic.
   
56:08 You follow? Mă urmăriţi ?
   
56:10 I need time to be good. Am nevoie de timp pentru a fi bun.
   
56:15 I need time to become unselfish. Am nevoie de timp
  pentru a deveni altruist.
   
56:22 When you say, ‘I must have time Când spui "îmi trebuie
to become unselfish’, timp ca să devin altruist",
   
56:25 that is the very aceea este însăşi
essence of selfishness. esenţa egoismului.
   
56:38 So our brain is operating Deci creierul nostru
always in time. funcţionează întotdeauna în timp.
   
56:48 And time is movement Şi timpul...
– right? –  
   
56:50   înseamnă deplasare, nu-i aşa ?
   
56:53 from here to there, De aici până acolo, fizic vorbind.
physically.  
   
56:57 And also time is to become Şi, de asemenea, timpul
something, psychologically, înseamnă să devii ceva anume,
   
57:01   psihologic vorbind...
   
57:06 and so it is a movement. şi, ca atare, este o deplasare.
   
57:14 ‘I am not quite good, "Nu sunt prea bun, dar voi fi bun."
but I will be good’.  
   
57:18 That is a movement from ‘what is’ Este o deplasare de la "ceea ce
to ‘what should be’. există" la "ceea ce ar trebui să fie".
   
57:24 Movement is thinking also Tot o deplasare
– right? este şi gândirea.
   
57:28   Corect ?
   
57:32 So time is thinking. Deci timpul înseamnă gândire.
   
57:37 I wonder if I... Mă întreb dacă...
   
57:40 And that is the pattern Şi acela este tiparul
on which we have lived. în care am trăit.
   
57:47 And that pattern Şi acel tipar nu a schimbat omul,
has not changed man,  
   
57:51 though he has lived deşi a trăit peste
for a million years and more. un milion de ani.
   
57:56 Therefore, is there a possibility Ca atare, oare există vreo
of breaking that pattern? posibilitate de a sparge acel tipar ?
   
58:03 You understand my question? Îmi înţelegeţi întrebarea ?
   
58:04 No, you don’t. Nu, n-o înţelegeţi.
This is too... Yes? Este prea... da ?
   
58:12 We say there is. Noi spunem că există.
   
58:15 If you follow this, Dacă mă veţi urmări, veţi vedea.
you will see it.  
   
58:19 Analysis is a process of time. Analiza este un proces temporal.
Right?  
   
58:23   Corect ?
   
58:27 Right, sir? Corect, domnule ?
   
58:30 Therefore I see... Ca atare, observ...
   
58:33 I have an insight am o intuiţie asupra analizei
into analysis,  
   
58:36 and therefore it is şi, ca atare, este
the ending of analysis. sfârşitul analizei.
   
58:42 Right? Corect ?
   
58:43 Insight is not of time. Intuiţia nu depinde de timp.
   
58:52 Can we... Oare putem...
   
58:55 I have an insight into my desire, Am o intuiţie privind...
   
58:59   dorinţa mea...
   
59:02   şi...
   
59:05 into my desire for something, - privind dorinţa mea
  de-a avea ceva anume -
   
59:08   şi...
   
59:09 and in the process acel proces al dorinţei,
of desire for that, pentru acel lucru,
   
59:15 either it can be analysed, examined fie că poate fi analizat,
and come to a conclusion,  
   
59:19   examinat...
   
59:21   şi se poate ajunge la o concluzie,
   
59:24 but if I observe fie, dacă observ întreaga
the whole movement of desire, dinamică a dorinţei,
   
59:30 that very observation is insight exact acea observare este o
which is not of time. intuiţie care nu depinde de timp.
   
59:37 I’ll put it differently. O voi reformula.
Look, sir: Uite, domnule...
   
59:40 We all know ştim cu toţii că suntem ataşaţi...
we are attached  
   
59:45 to something or other. de una sau alta.
Right?  
   
59:49   Corect ?
   
59:51 Can you end it immediately? Îi puteţi pune capăt imediat ?
   
59:58 If you end it instantly, Dacă îi puneţi capăt
immediately, instantaneu, imediat,
   
1:00:01 that is the ending of time. acela este sfârşitul timpului.
   
1:00:04 But if you say, ‘I’ll go into it, Dar, dacă ziceţi: "Îl voi
I will analyse it’, aborda, îl voi analiza,
   
1:00:08 ‘I will see it is right, voi vedea dacă este corect, greşit, dacă
it is wrong, ar trebui să fie sau n-ar trebui să fie !"
   
1:00:10 it should be, it should not be’,  
   
1:00:12 then you are repeating the pattern. atunci repeţi tiparul.
   
1:00:17 Right, sir? Corect, domnule ?
   
1:00:20   Finalul timpului...
   
1:00:22 The ending of time is este extraordinar de important,
tremendously important  
   
1:00:28 because that is actual freedom fiindcă aceea este
from what has been. eliberarea reală...
   
1:00:31   de ceea ce a fost.
   
1:00:34 I wonder if you get it. Mă întreb dacă pricepeţi.
   
1:00:41 Am I forcing you Oare vă forţez să gândiţi
to think in a particular direction? într-un anumit sens ?
   
1:00:47 Because I happen to be energetic, Fiindcă se întâmplă
vehement? să fiu energic...
   
1:00:51   vehement ?
   
1:00:52 Or we are both of us Sau oare ne mişcăm
moving in the same direction? împreună în aceeaşi direcţie ?
   
1:01:02 Because, you see, sir, this has been Fiindcă, vedeţi domnule, asta a
one of the problems of humanity. fost una dintre problemele omenirii.
   
1:01:07 You may not have gone into it. Poate că nu aţi cercetat asta.
   
1:01:09 Man has always asked Omul s-a întrebat întotdeauna
whether there is an end to time. dacă există vreun final al timpului.
   
1:01:19   Timpul trebuie să fie oprit.
   
1:01:20 Time must have a stop. Şi...
   
1:01:30 And we think time has a stop noi credem că timpul se opreşte
through some kind of meditation.  
   
1:01:34   printr-un anumit fel de meditaţie.
   
1:01:38 They have gone into this S-a abordat acest subiect,
very great deal, în foarte mare măsură,
   
1:01:42 both, perhaps, poate mai puţin în
a little in the Western world, lumea occidentală,
   
1:01:46 but a great deal dar în mare măsură
in the Eastern world. în lumea orientală.
   
1:01:49 So they say, time has a stop only Deci se zice că timpul se opreşte numai
when thought can be controlled. atunci când gândirea poate fi controlată.
   
1:01:57 You understand? Înţelegeţi ?
   
1:01:59 Because thought is Fiindcă gândirea este
a movement in time, o deplasare în timp,
   
1:02:02 thought is time. gândirea înseamnă timp.
   
1:02:10 Whereas we are saying: În timp ce noi afirmăm
  că se poate sfârşi...
   
1:02:13 it can end when there is atunci când există
observation without distortion observarea, fără denaturare,
   
1:02:19 of what is actually a ceea ce se
going on, întâmplă în realitate,
   
1:02:23 which is the actual care este reacţia
reaction in yourself: reală din sinea ta...
   
1:02:28 reaction to attachment, reacţia la ataşament...
   
1:02:33 why you are attached, de ce eşti ataşat,
what is the consequence. care este consecinţa.
   
1:02:37 To see the whole of that immediately Să observi toate acestea,
is the ending of time.  
   
1:02:40   imediat,
   
1:02:42   înseamnă finalul timpului.
   
1:02:44 I can’t repeat it again. Nu o mai pot repeta încă o dată.
   
1:02:48 Is this somewhat clear? Este oarecum clar ?
   
1:02:52 No, it must be clear, Nu, trebuie să fie clar,
we are using common words. fiindcă folosim cuvinte uzuale.
   
1:02:56 Either you are not Fie nu vă exersaţi
exercising your own brain propriul creier,
   
1:02:59 or you are merely persuaded, fie sunteţi numai...
pushed around.  
   
1:03:02   influenţaţi, împinşi de la spate.
   
1:03:05 But if you say, Dar, dacă spui:
‘Look, I want to find out, "Uite, vreau să descopăr...
   
1:03:09 I want to observe vreau să observ dacă sunt
if I am attached to anything’. ataşat de ceva anume !"
   
1:03:13 And then you soon curând descoperi că eşti...
discover you are,  
   
1:03:20 and you see şi îi observi
the consequences of that: consecinţele: teama, ura...
   
1:03:22 fear, hatred, anxiety, neliniştea...
   
1:03:28 jealousy gelozia,
– all the conflict that goes on.  
   
1:03:30   toate conflictele care au loc.
   
1:03:38 And if you say, Şi...
‘I am used to it.  
   
1:03:40 Let it go on, dacă spui: "M-am obişnuit; las-o
I don’t mind putting up with it’, aşa; nu mă deranjează s-o tolerez."
   
1:03:42 then you are just, you know, atunci nu faci decât să trăieşti
living in perpetual conflict, într-un conflict permanent,
   
1:03:46 which is what ordinary, ceea ce face fiecare
every human being is doing. fiinţă umană, obişnuită.
   
1:03:51 But if you want Dar, dacă vrei să pui
to end that conflict, capăt acelui conflict...
   
1:03:56 that can be ended only nu i se poate pune
immediately, capăt decât imediat...
   
1:04:01 which is to see it ceea ce înseamnă să-l
without any distortion. observi fără nici o denaturare.
   
1:04:17 Finito. Am terminat.
   
1:04:22 We’ll meet on Sunday. Ne întâlnim duminică.