Krishnamurti Subtitles

Sfărâmarea tiparului condiţionării

Saanen - 13 July 1980

Public Talk 40:01   SFĂRÂMÂND TIPARUL CONDIŢIONĂRII
   
0:38 Krishnamurti: Oare putem continua...
May we continue  
   
0:41 with what we were talking about cu subiectele abordate
in the last three talks? în ultimele trei discursuri ?
   
0:52 Some of you may be Unii dintre voi poate că
have come for the first time aţi venit pentru prima oară
   
0:58 or haven’t been sau nu aţi fost prezenţi
to the other talks, la celelalte discursuri,
   
1:01 so we should, deci ar trebui, dacă nu
if you don’t mind, aveţi nimic împotrivă,
   
1:06 we’ll repeat a little bit să repetăm puţin ceea
what we have said before. ce am spus anterior.
   
1:16 Apparently man has lived Se pare că...
for over five or six million years,  
   
1:19   omul a trăit...
   
1:23   mai mult de cinci sau
  şase milioane de ani...
   
1:29   şi...
   
1:31 and during all this în decursul acestei întregi
evolutionary period, perioade evoluţioniste...
   
1:36 man has not been able, omul nu a fost capabil,
both outwardly and inwardly,  
   
1:40   atât extern, cât şi lăuntric,
   
1:44 to solve the great să rezolve marea
problem of conflict, problemă a conflictului...
   
1:48 conflict not only nu numai cea a
within himself, conflictului din sinea sa,
   
1:52   ci şi cea a conflictului
  şi războaielor,
   
1:53 but conflict and wars, a măcelurilor din afară.
slaughter outside.  
   
2:01 And that is the pattern Şi există un tipar,
through all these millennia  
   
2:04   de-a lungul tuturor
  acestor milenii,
   
2:07 that the brain has deoarece creierul a
followed this course, urmat acest curs...
   
2:13 this mould, this pattern. această matriţă, acest tipar.
   
2:17 And we are still Şi noi continuăm să fim, constant,
continuing constantly  
   
2:21 in the same stream în acelaşi curent al...
of misery,  
   
2:26   sărăciei...
   
2:28 confusion and great sorrow, confuziei...
both inwardly and outwardly.  
   
2:32   şi al unei mari suferinţe,
   
2:34   atât lăuntric, cât şi extern.
   
2:39 And if we are at all serious Şi, dacă suntem cât de
and are concerned cât serioşi şi preocupaţi
   
2:43 with what is happening de ceea ce se întâmplă în lume,
in the world,  
   
2:47 and also within ourselves, dar şi în sinea noastră...
   
2:53 one must wonder, cineva trebuie să se întrebe sau
or discuss, or find out, să dezbată sau să descopere
   
2:59   de ce creierul...
   
3:00 why the brain, the mind, mintea...
   
3:06 because we are using ‘the mind’ fiindcă ne referim la
as sensation, "minte" ca senzaţie...
   
3:14 all the emotions, toate emoţiile...
the reactions,  
   
3:17   reacţiile...
   
3:21 and the responses of thought. şi...
   
3:24   răspunsurile gândirii
   
3:28 All that is the brain, - toate acelea constituie
the mind and the heart, creierul şi mintea şi inima,
   
3:32 the whole psychological întreaga structură
structure of human beings, psihologică a fiinţelor umane...
   
3:39 both biologically atât din punct de vedere
as well as psychologically; biologic, cât şi psihologic -
   
3:44   de ce noi, fiinţele umane,
   
3:45 why we human beings, presupuse a fi educate...
who are supposed to be educated,  
   
3:53 evolved, sophisticated, evoluate,
cultured,  
   
3:55   sofisticate,
   
3:57   cultivate,
   
3:59 why we live in this world de ce trăim în această
killing each other, lume omorându-ne între noi...
   
4:08 being divided by religions, fiind dezbinaţi de religii...
   
4:13 by nationalities, de naţionalităţi...
   
4:17 by all the destructive de toată...
division  
   
4:21   această dezbinare distrugătoare,
   
4:24 that thought has created pe care gândirea a
between human beings. creat-o între fiinţele umane ?
   
4:32   Şi...
   
4:34 And is it possible oare este posibil...
   
4:38 to bring about a change să produci o schimbare
in the very structure of the brain.  
   
4:43   în însăşi structura cerebrală.
   
4:46 That is what we have been talking Despre asta am tot vorbit,
about for the last three talks.  
   
4:51   în ultimele trei discursuri.
   
4:58 And also we said Şi, de asemenea, am spus
that this is not a talk că acesta nu este un discurs,
   
5:05 by the man who is sitting ţinut de omul care
on a platform talking about ideas. stă pe o platformă,
   
5:09   dezbătând diverse idei...
   
5:15 Any number of ideas oricâte idei au existat în lume,
have existed in the world,  
   
5:19 any number of ideologies, oricâte ideologii...
   
5:24 both the totalitarian, atât totalitare,
Marxist, Lenin, Mao,  
   
5:26   marxiste, leniniste, maoiste
   
5:30 and the other type, şi de celălalt gen...
   
5:33 ideologies of the Left, ideologii de stânga, de
the Centre and the Right, centru şi de dreapta,
   
5:37 the extremes of all these. extremele tuturor acestora.
   
5:42   Şi aceste ideologii...
   
5:43 And these ideologies have been au fost extrem de distructive...
very, very destructive,  
   
5:49 whether the religious ideologies fie că vorbim de
  ideologiile religioase,
   
5:52 or the political, fie de ideologiile
economic ideologies. politice, economice.
   
6:00   Şi...
   
6:02 And the brain, the mind, creierul,
   
6:04   mintea,
   
6:05 the whole psychological întreaga structură
structure of man, psihologică a omului,
   
6:08 has lived in this pattern, a trăit în acest tipar...
   
6:12 has lived in this mould. a trăit în această matrice.
   
6:17 And, as we said, Şi, aşa cum am spus,
this is not a talk by the speaker.  
   
6:20   nu este un discurs
  ţinut de vorbitor.
   
6:23   Reflectăm împreună
  la această problemă.
   
6:24 We are together thinking Împreună !
over this problem, together.  
   
6:32 You are not just listening Nu numai ascultaţi
and agreeing, or disagreeing, şi sunteţi de acord
   
6:36   sau nu sunteţi de acord...
   
6:39 going home having perhaps apoi plecaţi acasă, poate
been a little interested, fără a acorda prea mare interes
   
6:45 intellectually entertained. unui divertisment intelectual.
   
6:48 But I am afraid that is not Dar mă tem că nu acesta
the purpose of this gathering. este scopul acestei adunări.
   
6:54 We are together Împreună facem călătoria...
taking the journey,  
   
7:00 thinking together. reflectând împreună.
   
7:06 And one must, if you are kindly Şi cineva trebuie,
give some attention to all this, dacă este amabil...
   
7:10   să acorde oarecare atenţie
  tuturor acestor lucruri,
   
7:14 because we are all fiindcă suntem, cu
human beings, toţii, fiinţe umane,
   
7:17 whether we live in Russia, fie că trăim în Rusia, în
East, West, South, North. est, vest, sud sau nord.
   
7:23 We all go Trecem cu toţii
through a great deal of torture, printr-un mare chin,
   
7:27 misery, anxiety, sărăcie,
the burden of fears, and sorrow.  
   
7:28   anxietate...
   
7:31   purtând povara
  temerilor şi a suferinţei.
   
7:34 This is the common lot of man, Acestea sunt problemele
the common lot of humanity. comune ale oamenilor...
   
7:39   problemele comune ale omenirii.
   
7:43 And the common lot is the human Şi oamenii obişnuiţi sunt fiinţele
being sitting here in the tent, umane care stau aici, în cort...
   
7:54 whether we are from the East, fie că sunt din est,
West, North, South vest, nord, sud.
   
7:59 – we are humanity. Noi suntem omenirea.
   
8:02 Our brains and our minds Creierele noastre şi
  minţile noastre nu sunt...
   
8:06 are not individual brains creiere individuale
and individual minds, şi minţi individuale...
   
8:13 it is the mind of humanity. ci vorbim despre mintea omenirii.
   
8:17 I know, perhaps, Ştiu că poate mulţi dintre
many of you will disagree, voi nu vor fi de acord...
   
8:22 but if you examine it impartially, dar, dacă veţi examina
  asta imparţial, obiectiv,
   
8:26 objectively, scientifically, ştiinţific...
   
8:29 you will find veţi descoperi că
that the brain is not yours, creierul nu este al vostru...
   
8:38 nor mine, nici al meu...
   
8:40 it is the brain of human beings, ci este creierul fiinţelor umane,
   
8:44 which has evolved care a evoluat
to the present condition către starea actuală,
   
8:48 in which we find ourselves. în care ne aflăm noi înşine.
   
8:53   Şi ne-am întrebat...
   
8:54 And we have been asking, am examinat, am observat
examining, observing  
   
9:01 – not analysing, - nu analizat -
   
9:06 why the human mind has lived de ce mintea umană a
with this despair, this depression. trăit în această disperare,
   
9:13   această depresie...
   
9:19 Why human beings have not, de ce fiinţele umane
during all these millennia,  
   
9:26 changed radically. nu s-au schimbat radical, în
  decursul tuturor acestor milenii.
   
9:30 That is the problem. Aceasta este problema.
   
9:33 That is what we have been Asta am dezbătut împreună.
talking over together.  
   
9:39 Talking over together, Am dezbătut împreună,
not listening to the speaker  
   
9:41   nu numai l-am
  ascultat pe vorbitor
   
9:45 and say, ‘Well, he is theoretical, şi am spus: "Ei bine, vorbeşte
nonsensical, oriental’, teoretic, spune nonsensuri, orientale !"
   
9:50 and all the rest şi toate celelalte nonsensuri.
of that nonsense.  
   
9:54 Thought is neither Gândirea nu este nici
oriental nor occidental. orientală, nici occidentală.
   
10:01 I think this is the basic fact. Cred că este o
  realitate fundamentală.
   
10:05 You may in the West Poate că în Occident gândeşti
think along a particular line după o anumită orientare,
   
10:11 – scientific, industrial, ştiinţifică,
and so on,  
   
10:12   industrială ş.a.m.d.
   
10:16 and in the East şi poate că în
it may be different, Orient este diferit,
   
10:19 but essentially dar, în esenţă, este
it is thought, thinking, vorba despre gând,
   
10:23   gândire...
   
10:26 which is common to all of us. care ne este comună tuturor.
   
10:30 It is the lot of man to think. Marea majoritate a
  oamenilor gândesc
   
10:34 And thinking is not yours or mine, şi gândirea nu este a ta
it is common. sau a mea, ci este comună.
   
10:43 And this thought, Şi această gândire...
   
10:48 born of knowledge, născută din cunoaştere...
experience, memory,  
   
10:51   experienţă, memorie,
   
10:54 this thought has created această gândire a creat
the industrial world, lumea industrializată...
   
11:01 built extraordinary bridges, a construit poduri extraordinare,
beautiful bridges,  
   
11:05   poduri frumoase,
   
11:07 great scientific a realizat mari
inventions, invenţii ştiinţifice,
   
11:11 surgery, medicine; în chirurgie, medicină.
   
11:14 and also thought has created wars. Şi, de asemenea,
  gândirea a creat războaie.
   
11:21 Thought has created Gândirea a creat
all the architecture, întreaga arhitectură...
   
11:27 beautiful and ugly, frumoasă şi urâtă...
   
11:30 all the great paintings, toate marile picturi,
the statues, and music. statuile şi muzica.
   
11:35 Thought has also created all those Tot gândirea a creat toate aceste
things that are in the cathedrals, lucruri care se află în catedrale...
   
11:42 in the temples, în temple, în moschei.
in the mosques.  
   
11:49 And thought has divided Şi gândirea a
the religious world dezbinat lumea religiei,
   
11:56 into Christianity, Hinduism, în creştinism,
Buddhism, and so on.  
   
11:58   hinduism, budism ş.a.m.d.
   
12:02 These are all facts. Toate acestea sunt fapte.
   
12:06 It is not the speaker’s Nu este o invenţie a vorbitorului.
invention.  
   
12:10 These are obvious, Acestea sunt fapte
observable facts. evidente, observabile.
   
12:16 And we have lived that way, Şi...
tribally,  
   
12:18   am trăit în acel mod, tribal...
   
12:22 which has become care a devenit un
glorified nationality. naţionalism glorificat.
   
12:27 And is it possible Şi, oare este posibil
for this brain, pentru acest creier,
   
12:32 which has been moulded care a fost modelat
in a particular pattern după un tipar anume
   
12:35 and has existed şi care a existat
in a particular way: într-un anumit mod:
   
12:38 suffering, demanding, obeying, suferind,
not obeying, conforming,  
   
12:40   solicitând,
   
12:41   supunându-se, nesupunându-se...
   
12:46   conformându-se
   
12:48 and revolting against conformity şi revoltându-se
  împotriva conformismului,
   
12:51 – this has been the pattern. acesta a fost tiparul...
   
12:56   şi...
   
12:58 And any serious person orice persoană serioasă
must enquire trebuie să cerceteze...
   
13:07 whether it is possible dacă nu cumva este
to break down this pattern posibil să sfărâmi acest tipar
   
13:13 and live totally şi să trăieşti complet diferit...
differently:  
   
13:17 without war, without antagonism, fără război, fără antagonisme,
without anxiety, fear, sorrow.  
   
13:20   fără nelinişte, teamă, suferinţă.
   
13:29   Şi...
   
13:30 And if you are willing, dacă sunteţi dispuşi...
   
13:36 and capable naturally, şi capabili, fireşte...
   
13:41 to think together, să reflectaţi împreună,
   
13:44 we can find out for ourselves atunci puteţi descoperi, pentru
  voi înşivă, dacă este sau nu posibil.
   
13:47 whether it is  
possible or not.  
   
13:52 That is, more or less, Despre aceste lucruri am
  vorbit, mai mult sau mai puţin,
   
13:55 what we have been talking about în timpul ultimelor
during the last three talks. trei discursuri.
   
14:04 Right? Corect ?
   
14:13 As one observes Aşa cum poate observa cineva...
one’s own mind,  
   
14:17   cu propria sa minte,
   
14:19 not the speaker’s mind, nu cu mintea vorbitorului...
   
14:23 not the speaker’s words, nu prin cuvintele vorbitorului,
   
14:26 which are ordinary, care sunt cuvinte
non-technological words, obişnuite, non-tehnologice...
   
14:33 he is using non-technical words, că el foloseşte
not jargons, and so on, cuvinte non-tehnice,
   
14:37   nu un jargon ş.a.m.d.
   
14:39 just ordinary, ci simpla şi cotidiana
everyday English. limbă engleză.
   
14:49 And also, Şi, de asemenea,
if one may point out, dacă se poate preciza,
   
14:52 we are not trying nu încercăm să facem
to do any propaganda, nici o propagandă...
   
14:57 we are not urging you nu vă îndemnăm să vă
to join any community, alăturaţi vreunei comunităţi
   
15:01 or to follow any guru. sau să urmaţi vreun guru.
   
15:04 All that is silly, Toate acelea sunt prostii.
   
15:08 grownup people Oamenii maturi nu
don’t do this kind of thing. fac asemenea lucruri,
   
15:12 Immature people do. oamenii imaturi le fac.
   
15:18   Deci...
   
15:20 So our question is: întrebarea noastră este:
   
15:23 why the brain, De ce creierul...
   
15:28 which has got such immense capacity, care şi-a dezvoltat o
  capacitate atât de enormă...
   
15:37 why it has not solved de ce nu şi-a rezolvat
its own problems, propriile probleme...
   
15:43 why it lives in this way? de ce trăieşte în acest mod ?
   
15:49 And as we said the other day, Şi, aşa cum am spus deunăzi, şi vom
  repeta iarăşi, dacă nu vă deranjează:
   
15:51 and we will repeat it again,  
if we may:  
   
15:56 thought is the core of this, Gândirea este esenţa
  tuturor acestor lucruri...
   
16:03 is the centre of all this travail. este centrul tuturor
  acestor chinuri.
   
16:11 Thought is born Gândirea se naşte din cunoaştere,
out of knowledge, experience,  
   
16:17   experienţă...
   
16:23 which becomes memory care devine memorie,
held in the brain cells. stocată în neuroni.
   
16:28 So thought is Deci gândirea este
a material process. un proces material.
   
16:37 This we have discussed Am discutat asta cu
with several scientists câţiva oameni de ştiinţă,
   
16:41 who are brain specialists; care sunt specialişti
  în neurologie.
   
16:44 some of them agree, Unii dintre ei sunt de
some them don’t – naturally! acord, alţii nu, fireşte !
   
16:49 That is their game. Este jocul lor.
   
16:51 Some agree, some don’t, Unii sunt de acord, alţii
about everything. nu, cam în orice privinţă.
   
16:56   Dar...
   
17:04 But thought has been the centre gândirea...
of all this human struggle,  
   
17:08   s-a aflat în centrul acestei
  întregi lupte umane...
   
17:19 this human urge acest impuls uman de a
to go beyond itself, ajunge mai presus de sine,
   
17:24 the urge to find God, impulsul de a-l găsi pe
if God exists, Dumnezeu, dacă Dumnezeu există...
   
17:28 to find out de a descoperi ce
what is illumination, este iluminarea...
   
17:33 if there is something dacă există ceva
beyond time, mai presus de timp...
   
17:37 if there is something dacă există ceva
beyond man’s thought, mai presus de...
   
17:41 which is eternal, gândirea umană, care
and so on. este eternă ş.a.m.d.
   
17:46 And so thought has been exercised Şi, ca atare, gândirea a fost
right from the very beginning. exersată încă de la începuturi.
   
17:55 And thought has Şi gândirea a...
   
18:02 made the image clădit imaginea...
that man must grow, evolve,  
   
18:05   că omul trebuie să se dezvolte,
   
18:09 become something. să evolueze, să
  devină ceva anume.
   
18:13 I hope you are following Sper că urmăriţi toate acestea.
all this.  
   
18:20 Please, you are not Vă rog, nu-l
following the speaker, urmăriţi pe vorbitor...
   
18:25 you are following yourself. vă urmăriţi pe voi înşivă.
   
18:28 There is no teacher, Nu există nici
nor disciple. dascăl, nici discipol.
   
18:35 That is truth. Acesta este adevărul.
   
18:38 There is no follower and the leader Nu există adept şi lider,
in the world of mind,  
   
18:42   în lumea minţii...
   
18:47 and there is only learning, şi...
   
18:49   nu există decât învăţare...
   
18:54 not learning what someone nu să afli...
has to inform you,  
   
18:57   ceea ce cineva trebuie
  să te informeze...
   
19:06 but learning in action. ci să înveţi...
   
19:12   în plină acţiune.
   
19:16 We will go into that presently. Vom aborda asta imediat.
   
19:21 So we are together examining, Deci examinăm, împreună...
   
19:27 taking a journey into the very, facem o călătorie în viaţa extrem
very complex life of human beings, de complexă a fiinţelor umane,
   
19:34 very complex. foarte complexă.
   
19:38   Şi...
   
19:42 And to enter pentru a aborda
into this complexity, această complexitate,
   
19:45 the mind must be free mintea trebuie să fie
from all attachments, liberă de orice ataşament...
   
19:52 from any tie to anything de orice...
   
19:55   legătură cu ceva anume,
   
19:57 – to your guru, to your conclusion, cu guru tău, cu concluziile tale,
   
20:00 to your concepts, ideas, cu...
and so on,  
   
20:03   conceptele, ideile tale ş.a.m.d.
   
20:08 because when you are fiindcă, atunci când eşti
tied to something, legat de ceva anume,
   
20:11 when you are committed când eşti dedicat
to a particular religion, unei anumite religii,
   
20:16 to a particular unui anumit sistem de gândire,
system of thought,  
   
20:19 to a particular unei anumite...
method of meditation,  
   
20:22   metode de meditaţie,
   
20:25 to a particular method or belief, unei anumite metode
and so on, so on, sau credinţe ş.a.m.d.
   
20:30 that very commitment exact acea dedicare
brings corruption. produce corupţie.
   
20:42 Therefore a mind Ca atare, o minte
that is committed, care este dedicată...
   
20:49 taking sides, believing, care este părtinitoare,
   
20:51   crede în ceva anume,
   
20:53 cannot possibly nu poate...
enter, discover,  
   
20:56   afla sau descoperi
   
20:59 whether this mind dacă această minte se
can itself transform. poate transforma singură.
   
21:09 Right? Corect ?
   
21:11 I know it is very difficult Ştiu că este foarte
to accept this, dificil de acceptat asta...
   
21:15 because every human being fiindcă orice fiinţă umană vrea
wants to be committed to something, să se dedice unui anumit lucru...
   
21:20 he feels safe se simte în siguranţă
in that commitment. în acea dedicare.
   
21:28 One feels safe Cineva se simte în
if you have a leader, siguranţă, dacă are un lider,
   
21:33 if you have a guru, dacă are un guru, dacă
if you have a particular system. are un anumit sistem.
   
21:37 And if you are attached Şi, dacă eşti ataşat
to any person, de vreo persoană...
   
22:02 If you are attached dacă eşti ataşat
to any person, de vreo persoană...
   
22:06 obviously, you can see este evident că poţi
corruption beginning, observa iniţierea corupţiei,
   
22:11 because in that attachment fiindcă în acel
there is fear, hate, anxiety. ataşament există teamă...
   
22:16   ură,
   
22:18   nelinişte.
   
22:24 Similarly, if you are attached Similar, dacă eşti ataşat
to an idea or to a belief, de o idee sau de o credinţă...
   
22:29 to a concept, to a particular de un concept,
image or symbol of a religion,  
   
22:37 then corruption de o anumită imagine
is inevitable. sau de un simbol religios,
   
22:46 And one of the factors atunci corupţia este inevitabilă.
of this corruption  
   
22:50 is authority. Şi unul dintre factorii determinanţi
  ai acestei corupţii este autoritatea.
   
22:57 Are we coming, meeting together? Oare ajungem undeva,
  ne întâlnim cu toţii ?
   
23:01 Or are you sitting separate Sau voi staţi separaţi, acolo
over there  
   
23:04 and the speaker over here? şi vorbitorul aici ?
   
23:07 We are physically, Suntem separaţi, fizic vorbind,
   
23:08 but is there any kind dar oare există vreo
of communication between us? comunicare între noi ?
   
23:17 Is there any kind of observation Oare există vreo...
of the common factor together?  
   
23:19   observare a numitorului
  nostru comun ?
   
23:26 Do we both see, Oare vedem asta, cu toţii,
   
23:29 not only intellectually, verbally, nu numai din punct
  de vedere teoretic...
   
23:33   verbal,
   
23:34 but actually as a fact – the fact. ci ca realitate faptică ?
   
23:40 This microphone is a fact. Realitatea - microfonul
  este o realitate.
   
23:44 Can we see the fact Oare observăm
in ourselves realitatea, în sinea noastră,
   
23:49 that as long as you are committed, că atât timp cât eşti dedicat,
attached, tied to something ataşat, legat de ceva anume,
   
23:56 – to a person, de o persoană, de o
to a belief, to a concept – credinţă, de un concept,
   
24:00 there must be corruption? atunci trebuie să existe corupţie ?
   
24:03 Whether you are a Marxist, Fie că eşti marxist...
   
24:08 Leninist, Mao, leninist...
or some latest guru,  
   
24:11   maoist
   
24:13   sau urmezi vreun guru recent...
   
24:19 or attached to any sau eşti ataşat de
particular system, vreun sistem anume,
   
24:24 there must be corruption. trebuie să existe corupţie.
   
24:31 Do we see that as a fact? Adică, oare vedem
  asta ca pe o realitate ?
   
24:37 If I am committed to the idea Dacă sunt dedicat
that I am a Hindu, ideii că sunt hindus...
   
24:47 see what takes place. uitaţi ce se întâmplă.
   
24:49 Or if you are committed Sau, dacă eşti dedicat ideii că
as a Catholic, Protestant, Buddhist, eşti catolic, protestant, budist
   
24:54 or belonging to some sect, sau că aparţii vreunei secte,
   
24:57 some theological vreunui...
or democratic concept,  
   
24:59   concept teologic...
   
25:02   democrat...
   
25:05 you are tied, atunci eşti legat şi, ca atare,
  nu eşti liber să examinezi.
   
25:06 and therefore you are Şi trebuie să existe libertate.
not free to examine.  
   
25:13 And there must be freedom. Şi...
   
25:21 And authority, autoritatea...
   
25:26 specially in the world of the mind, în special în lumea minţii
and the heart, and the brain, şi a inimii şi a creierului...
   
25:33 that is, to follow somebody, înseamnă să urmezi
  pe cineva anume...
   
25:40 to accept some theological să accepţi anumite concepte
or theoretical concepts teologice sau teoretice...
   
25:49 given by Marx, and so on, furnizate de Marx ş.a.m.d.
   
25:53 or by some Asiatic or Indian mind. sau de vreo minte
  asiatică sau indiană.
   
26:00 If you accept that and follow it, Dacă accepţi asta...
   
26:04   şi o urmezi...
   
26:09 mentally, mental vorbind...
   
26:12 in your actions, and so on, în acţiunile tale ş.a.m.d.
   
26:16 that is the very basis acesta este însuşi temeiul
of authority and corruption. autorităţii şi al corupţiei.
   
26:23 Do we see this together? Oare observăm asta împreună ?
   
26:29 Not just Nu să observi numai teoretic...
intellectually see it  
   
26:33 because one has fiindcă aşa cum
carefully explained it, s-a explicat, cu grijă,
   
26:38 verbally it is very clear, teoretic este foarte clar...
   
26:42 but to do it, ci s-o faci...
   
26:50 to see the consequences să observi consecinţele...
of this attachment,  
   
26:54   acestui ataşament...
   
26:58   faptul că a dezbinat lumea,
  într-un asemenea haos.
   
26:59 how it has divided the world Şi...
into such chaos.  
   
27:10 And is it possible oare este posibil...
to be a light to oneself,  
   
27:15 not the light of another? să fii o lumină pentru tine
  însuţi, nu lumina altcuiva ?
   
27:23 Because our brain has Deoarece creierul nostru
been trained and evolved a fost instruit şi a evoluat...
   
27:29 and accepted authority. şi a acceptat autoritatea.
   
27:33 Not only the outward Nu numai autoritatea exterioară,
authority of law,  
   
27:37   a legii...
   
27:40 which is necessary, care este necesară...
   
27:44 but the authority, ci autoritatea...
the psychological authority,  
   
27:49 the so-called autoritatea psihologică,
spiritual authority. aşa-zisa autoritate spirituală.
   
27:56 We have become slaves Am devenit sclavii
to that authority. acelei autorităţi.
   
28:04   Şi...
   
28:08 So we are controlled, ca atare suntem controlaţi,
shaped, connived at  
   
28:10   modelaţi...
   
28:13   şi ne prefacem că nu-i vedem...
   
28:16   pe cei care afirmă:
   
28:17 by those who say, "Noi ştim, noi am atins...
‘We know, we have attained,  
   
28:23 we will tell you what to do, vă vom spune ce să faceţi...
follow us’.  
   
28:27   urmaţi-ne !
   
28:29 ‘We will lead you to heaven, Vă vom conduce în rai,
save you from your sins’,  
   
28:32   vă vom izbăvi de păcate !"
   
28:35 and all that business şi toate celelalte lucruri
that goes on in the world. care se petrec în lume.
   
28:46   Şi...
   
28:48 And such a mind, o asemenea minte...
   
28:51 committed, dedicată...
   
28:54 can never be free. nu poate fi liberă niciodată.
   
28:57 And without freedom you can never Şi, fără libertate, nu puteţi afla
find out what truth is. niciodată care este adevărul.
   
29:06   Deci...
   
29:08 So could we, oare am putea face asta...
   
29:13 in listening to this obvious fact, ascultând această
  realitate evidentă ?
   
29:19 because we cannot, we feel, Fiindcă nu putem
stand by ourselves, rezista de unii singuri.
   
29:28 we always want Întotdeauna vrem să
to lean on somebody, ne bazăm pe cineva...
   
29:35 whether it is fie că este soţul sau soţia...
the husband or the wife,  
   
29:40 whether it is ori este prietena sau prietenul
your girlfriend or boyfriend, tău sau prietenul prietenului tău.
   
29:42 or boyfriend Credem că...
and another boyfriend,  
   
29:48 we think, by leaning, bizuindu-ne pe cineva...
   
29:58 seeking comfort from another, căutând sprijinul
  altei persoane...
   
30:04 our brains have depended creierele noastre au ajuns să
on the authority of the spirit. depindă de autoritatea spiritului.
   
30:16 Please, do pay a little attention Vă rog...
to this if you are serious.  
   
30:18   acordaţi puţină atenţie acestui
  lucru, dacă sunteţi serioşi.
   
30:25 And so our brains Şi, ca atare, creierele
have been conditioned noastre au fost condiţionate
   
30:30 to accept spiritual authority să accepte autoritatea spirituală,
   
30:34 – the priest, the guru, preotul, guru,
the man who says,  
   
30:37 ‘I am enlightened, omul care spune "sunt iluminat,
so I will lead you to that’. aşa că o să te conduc eu către asta".
   
30:44 A man who is enlightened, Un om care este iluminat...
   
30:48 when he says he is enlightened, atunci când spune
he is not, că este iluminat,
   
30:51   nu este...
   
30:55 because enlightenment is fiindcă iluminarea nu este un
not a thing to be experienced, lucru care să fie experimentat...
   
31:04 it is a state of mind, este o stare de spirit...
   
31:06 and has gone beyond all thought. care a ajuns mai
  presus de orice gândire.
   
31:11 We will go into that Vom aborda asta, atunci când vom vorbi,
when we talk later on mai târziu, despre meditaţie ş.a.m.d.
   
31:15 about meditation, and so on. Deci...
   
31:21 So can the mind, your brain, oare poate mintea, creierul tău,
   
31:23 which has been trained care a fost instruit să
to accept authority, accepte autoritatea...
   
31:28 and therefore şi, ca atare, propria
its own particular discipline, sa disciplină specifică...
   
31:33 can that brain immediately oare poate, acel creier...
free itself from that authority,  
   
31:36   să se elibereze, imediat,
  de acea autoritate ?
   
31:41 not the authority of law, Nu de autoritatea legii...
   
31:46 not the authority of the policeman. nu de autoritatea...
   
31:50   poliţistului.
   
31:52 You may disagree Poate că nu suntem
with the policeman, de acord cu poliţistul,
   
31:55 but there is the common, supposed dar se presupune că este
to be a common protector, and so on. protectorul nostru comun ş.a.m.d.
   
32:02 The law that you must keep Legea pe care trebuie s-o respectaţi,
to the right in these countries, de a circula pe dreapta în ţara asta
   
32:06 and in England keep to the left, şi în Anglia de a
  circula pe stânga...
   
32:12 and so on. şi aşa mai departe.
   
32:14 Now, can you, in listening, Oare puteţi, ascultând asta...
   
32:18 see the consequences să observaţi consecinţele...
of accepting authority outside:  
   
32:22   acceptării unei
  autorităţi externe...
   
32:31 the authority of God autoritatea lui Dumnezeu ?
– you understand? –  
   
32:35   Înţelegeţi ?
   
32:38 the God who has been Dumnezeul care a fost
invented by thought, inventat de gândire...
   
32:45 and the authority şi autoritatea preoţimii
of the worldwide priesthood mondiale, care spune:
   
32:50 which says, ‘I will help you "Te voi ajuta să-ţi atingi scopul,
to attain, help you to reach’. te voi ajuta să ajungi acolo !"
   
32:58 You are following all this? Urmăriţi toate acestea ?
   
33:04 Because when you accept Fiindcă, atunci când accepţi
such authority, o asemenea autoritate,
   
33:08 you must invariably trebuie să produci, fără
bring about disorder, excepţie, dezordine...
   
33:19 not only disorder in yourself, nu numai o
  dezordine în sinea ta...
   
33:24 but also the disorder ci şi dezordinea care conduce la
  instituirea unor autorităţi diferite:
   
33:27 that brings about autorităţile islamice...
different authorities:  
   
33:34 the Islamic authorities, autorităţile budiste...
   
33:39 the Buddhist authorities, şi aşa mai departe.
and so on.  
   
33:45 They are all at each other. Toate se află în opoziţie.
   
33:52 As one very famous guru told me, Aşa cum mi-a spus un guru faimos:
   
33:55 ‘I began with two disciples, "Am început cu doi discipoli,
now I have got 10,000 disciples’. acum am 10.000 de discipoli."
   
34:07 You understand, sirs, all this? Înţelegeţi, domnilor,
  toate acestea ?
   
34:13   Deci...
   
34:17 So when there is atunci când există acceptarea...
the acceptance  
   
34:23 of psychological, autorităţii psihologice,
so-called spiritual,  
   
34:27   aşa-zis spirituale...
   
34:31 the authority of the spirit, autoritatea spiritului,
the inwardness, cea lăuntrică...
   
34:36 then there must be disorder, atunci trebuie să
  existe dezordine...
   
34:40 because it brings fiindcă produce un
conflict in yourself. conflict în sinea ta.
   
34:47 You may say, Poate că spui: "Accept acea
  autoritate, fiindcă îmi face plăcere,
   
34:48 ‘I accept that authority îmi oferă ajutor,
because it pleases me,  
   
34:54 it gives me help, îmi conferă
it gives me a sense of protection’. senzaţia protecţiei."
   
35:01 So you are depending Deci depinzi de altcineva...
on another,  
   
35:07 and when you depend on another, şi, atunci când depinzi de
  altcineva, consecinţa este teama...
   
35:10 the consequence is fear,  
   
35:15 division, dezbinarea...
   
35:18 and all the conflicts that go on şi toate conflictele
  care au loc...
   
35:24 between what you are între ceea ce eşti şi
and what you should be. ceea ce ar trebui să fii.
   
35:31 Right? Corect ?
   
35:34 So the mind Deci mintea, inclusiv creierul...
– including the brain –  
   
35:38 so the mind has deci mintea a trăit
lived in this pattern după acest tipar...
   
35:43 which is in the pattern of disorder. care este tiparul dezordinii.
   
35:49 Look at your own minds, Cercetaţi-vă propriile
I don’t have to... minţi, nu trebuie ca eu să...
   
35:53 Look at your own mind, Observă-ţi propria minte...
   
35:58 how disorderly it is. cât de dezordonată este.
   
36:08 Disorder means conflict, Dezordine înseamnă conflict...
   
36:16 conflict between conflictul dintre ceea ce are loc,
what is going on,  
   
36:21 the reactions, the responses, reacţiile, răspunsurile,
the reflexes, reflexele...
   
36:27 and the authority, şi autoritate,
the sanctions,  
   
36:30   restricţii,
   
36:32 the so-called aşa-zisa...
illuminatory dictatorship,  
   
36:36   dictatură iluminată...
   
36:41 and the fact of what you are şi realitatea sinelui
– the conflict, tău - conflictul...
   
36:45 which is always the desire care este întotdeauna dorinţa
to become something. de a deveni ceva anume.
   
36:53 Right? Corect ?
   
36:57 So the brain has lived Deci creierul a trăit
in this disorder, în această dezordine...
   
37:04 going from one guru to another; trecând de la un guru la altul.
   
37:09 if you can’t find Dacă nu poţi descoperi iluminarea
enlightenment here, aici, te duci în Japonia sau India
   
37:12 you go off to Japan or India,  
   
37:15 and that is şi asta e cea mai
the latest racket. recentă înşelătorie.
   
37:23 Sir, truth is where you are, Domnule, adevărul
  se află acolo unde eşti,
   
37:27 not in India, nu în India...
   
37:32 not in any other country, în nici o altă ţară
or any other people.  
   
37:35   sau la nici un alt om.
   
37:40 It is where you are, Este acolo unde te afli...
   
37:44   şi...
   
37:47 and where you are acolo unde te afli
with all your troubles, worries, cu toate necazurile,
   
37:52 depressions, grijile, depresiile
and the miseries. şi suferinţele tale.
   
37:56 You have to finish with them Trebuie să le pui capăt
and go beyond. şi să treci mai departe.
   
38:05 Nobody on earth Adică nimeni de pe Pământ
can give you that nu-ţi poate oferi asta...
   
38:10 – freedom from sorrow, eliberarea de suferinţă,
freedom from anxiety.  
   
38:13   eliberarea de griji.
   
38:16 It is only you that can do it. Numai tu o poţi face.
   
38:19 So it is vain and useless Deci este în van şi inutil
to go off to various countries, să mergi în diferite ţări,
   
38:26 seeking various căutând diverse
spiritual authorities autorităţi spirituale
   
38:31 and living in their şi să trăieşti în lagărele
concentration camp, lor de concentrare,
   
38:35 which is called ashramas, care se numesc ashram.
   
38:39 this is the game Ăsta e jocul pe care l-am jucat,
we have all played for millennia. cu toţii, vreme de mii de ani.
   
38:43 This is not something new. Nu este ceva nou.
   
38:48 For 2,000 years Timp de 2.000 de ani preoţii
  din Occident au jucat acest joc.
   
38:51 the priests of the Western world Şi în India o fac de
played this game. mult mai multă vreme.
   
38:57 And in India they have been Deci asta este...
much longer at this.  
   
39:03 So this is the cause cauza conflictului nostru...
of our conflict  
   
39:10 because we are fiindcă ne luăm după altcineva.
looking to another.  
   
39:17 And can you, as you are listening, Şi oare puteţi, pe
as we are thinking together, măsură ce ascultaţi,
   
39:20   pe măsură ce reflectăm împreună,
   
39:23 taking the journey, să faceţi călătoria, să
walking over the same path, păşiţi pe aceeaşi cale,
   
39:28 not my path, your path nu pe calea mea, ci pe calea
– the path of observation, voastră, calea observaţiei...
   
39:38 can you see what your mind, oare puteţi vedea ce a devenit
your brain has become, mintea voastră, creierul vostru
   
39:42 and end this sense şi să puneţi capăt, imediat, acestui
of spiritual authority immediately, sentiment al autorităţii spirituale ?
   
39:52 so that you, Astfel încât voi, care sunteţi...
who are humanity  
   
39:57   care sunteţi omenirea...
   
40:01 – you are humanity, - voi sunteţi omenirea,
you are not an individual, nu sunteţi simpli indivizi...
   
40:07 because you go through fiindcă treceţi prin aceeaşi
the same door of anxiety, misery, uşă a neliniştii, suferinţei,
   
40:14 uncertainty, fear, pleasure, sorrow, incertitudinii,
as everybody in the world does,  
   
40:16   fricii,
   
40:18   plăcerii, durerii,
   
40:20   ca tot restul omenirii...
   
40:24 so you are humanity, deci voi sunteţi omenirea,
you are the world, voi sunteţi lumea...
   
40:29 and your brain is the world. şi creierul vostru este al lumii -
   
40:34   şi...
   
40:35 And if you see immediately atunci sesizaţi imediat
the truth of this fact, adevărul acestui fapt,
   
40:40   anume conflictul...
   
40:41 that conflict, in essence, în esenţă...
   
40:47 comes when you are se produce atunci când
accepting authority, accepţi autoritatea,
   
40:51 spiritual authority autoritatea spirituală
from another. a altei persoane.
   
40:56   Şi...
   
40:58 And this conflict arises acest conflict răsare
not only from that, nu numai din asta,
   
41:02 but from being incapable ci fiindcă eşti incapabil
of observing actually să observi, de fapt,
   
41:07 what is going on ce anume se petrece în sinea ta,
within yourself,  
   
41:11 without any distortion, fără vreo denaturare, fără
without any judgement, a judeca, ci numai să observi.
   
41:15 just to watch it.  
   
41:21 Because we must live in order. Fiindcă trebuie
  să trăim în ordine.
   
41:29 Order is absolutely essential. Ordinea este absolut esenţială.
   
41:34 There is no relative order. Nu există vreo ordine relativă.
   
41:37 There is only order Nu există decât
or disorder. ordine sau dezordine.
   
41:44 You understand Înţelegeţi ce am spus ?
what we have been saying?  
   
41:48 Either there is complete order, Fie există o ordine completă,
totally,  
   
41:53   deplină,
   
41:55 or there is only disorder. fie există numai dezordine.
   
41:59 It isn’t something Nu există ceva între cele două.
in between the two.  
   
42:04 What is in between the two Ceea ce se află între
is disorder. cele două este dezordinea.
   
42:13 So we must find out Deci trebuie să
what is order. descoperim ce este ordinea.
   
42:22 First of all, În primul rând...
   
42:25 to find out trebuie să descoperim
what is absolute order. ce este ordinea absolută.
   
42:30 There is such a thing Există un asemenea
as absolute order lucru, ordine absolută,
   
42:33   deoarece...
   
42:34 because the cosmos... "cosmos"...
   
42:58 The cosmos means order. "cosmos" înseamnă ordine.
   
43:03 The universe is in order. Universul se află în ordine...
   
43:11 But we human beings dar noi, fiinţele umane,
live in disorder. trăim în dezordine.
   
43:16 Nature is in order, Natura se află în ordine...
   
43:21 but when man interferes with nature, dar, atunci când omul intervine
  în natură, el produce dezordine,
   
43:24 he brings disorder  
   
43:27 because in himself fiindcă, în sinea sa,
he is in disorder. se află în dezordine.
   
43:32 Right, sirs? Corect, domnilor ?
   
43:39 So what is order? Deci ce anume este ordinea ?
   
43:47 Is it the end of conflict? Oare este finalul conflictului ?
   
43:52 Go slowly. Luaţi-o încet, vom aborda asta
  cu foarte mare atenţie, pas cu pas.
   
43:53 We will go into it very carefully,  
step by step.  
   
43:57 Please, you are not following me, Vă rog, voi nu mă
the speaker. urmăriţi pe mine, vorbitorul.
   
44:06 You are observing your own Observaţi propria
structure of yourself. voastră structură lăuntrică.
   
44:14 The word ‘structure’ there Cuvântul "structură"
means movement. acolo înseamnă mişcare...
   
44:19 Movement of yourself, dinamica sinelui propriu...
   
44:23 because you are fiindcă eşti o entitate vie.
a living entity.  
   
44:26   Numai atunci...
   
44:29 You can see something dead, când observi ceva mort...
   
44:32 but if you are a living thing, Dar, dacă eşti un lucru
it is a movement. viu, atunci există mişcare.
   
44:36   Şi această dinamică,
   
44:38 And this movement of life a vieţii,
is disorder.  
   
44:41   este dezordinea.
   
44:45   Am putea beneficia,
  ocazional, de un fel de pace,
   
44:46 We may have occasionally linişte...
some kind of peace, quietness,  
   
44:57 but the quietness, dar liniştea, pacea şi tăcerea,
the peace and the silence  
   
45:01 that is cultivated by thought care sunt cultivate de gândire,
through so-called meditation  
   
45:07 or going off, prin aşa-zisa meditaţie sau
doing all kinds of tricks, atenuare, făcând tot felul de trucuri,
   
45:11 is not silence, peace. nu este tăcere,
   
45:14   pace.
   
45:20   Deci, acum reflectăm împreună...
   
45:21 So we are now thinking together vreau să spun că
– I mean thinking together. reflectăm împreună.
   
45:29 I am not telling you Nu vă spun eu ce este ordinea...
what order is,  
   
45:35 which means you must live this way, ceea ce înseamnă că trebuie
that way, the other way. să trăiţi aşa, altfel sau altcumva.
   
45:43 Thinking together Reflectând împreună,
to find out for ourselves pentru a afla voi înşivă...
   
45:49 whether there is dacă există o ordine absolută.
an absolute order.  
   
45:53 Or must man everlastingly Sau omul trebuie să
live in disorder? trăiască etern în dezordine ?
   
46:03 So disorder and order Deci dezordinea şi ordinea
cannot go together. nu pot exista simultan.
   
46:11 A disordered mind O minte dezordonată...
cannot find order.  
   
46:14   nu poate descoperi ordinea.
   
46:17 That is simple. Este simplu.
   
46:19 So we must find out Deci trebuie să descoperim ce
what brings about disorder in us. produce dezordinea din sinea noastră.
   
46:27 Right? Corect ?
   
46:29 Not try to find out Nu să încercăm să
what is order. aflăm ce este ordinea.
   
46:34 It is like a blind, ignorant man E ca şi cum un om orb, ignorant,
trying to find out heaven. încearcă să descopere raiul.
   
46:44 I mean blind man in the sense, Spun om orb în
an ignorant man. sensul de om ignorant.
   
46:50   Trebuie să se elibereze
  de ignoranţă, mai întâi.
   
46:51 He must be free of ignorance, Deci...
first.  
   
47:00 So a disordered mind can never find o minte dezordonată nu poate descoperi,
what is absolute order. vreodată, ce este ordinea absolută.
   
47:08 Now, what causes disorder? Acum, ce anume
  provoacă dezordinea ?
   
47:15 As we said the other day, Aşa cum am spus deunăzi...
   
47:19 when there is a cause, acolo unde există o cauză,
there must be an end to it. trebuie să existe finalul ei.
   
47:23 That is a law. Este o lege !
   
47:25 Right? Corect ?
I don’t know if you see that.  
   
47:27   Nu ştiu dacă sesizaţi asta.
   
47:30 Where there is a beginning, Acolo unde există un început,
there must be an ending. trebuie să existe un sfârşit.
   
47:38 If there is cause Dacă există vreo
for a physical pain cauză a durerii fizice...
   
47:43 – right? – - Corect ? -
   
47:44 it can be ended, ... i se poate pune capăt,
   
47:47   fie prin moarte...
   
47:48 either in death, fie există un leac pentru ea.
or there is a cure for it.  
   
47:55 If you have a bad toothache, Dacă ai o durere
  puternică de dinţi,
   
47:58 the cause is infection, cauza este infecţia...
   
48:03 and that infection şi acea infecţie, care provoacă
which is causing pain durere, poate lua sfârşit.
   
48:06 can be ended.  
   
48:10 Right? Corect ?
   
48:12 So there must be Deci trebuie să existe
a cause for disorder. o cauză a dezordinii.
   
48:18 You are following all this? Urmăriţi toate acestea ?
   
48:23 Right? Corect ?
   
48:24 Are we together Reflectăm împreună măcar
at least a little bit, puţin, pentru o vreme ?
   
48:26 for a little while? Corect ?
   
48:30 Right? Continuăm ?
   
48:34 Andiamo? Bine.
Va bene.  
   
48:41 We are saying there must be Afirmăm că trebuie să existe
a cause for this disorder. o cauză a acestei dezordini.
   
48:46 What is the cause? Care este cauza ?
   
48:48 Are there several causes Există câteva cauze ale
for disorder in our life, dezordinii din viaţa noastră
   
48:53 or there is only one factor sau există numai un singur
that brings about disorder? factor care produce dezordine ?
   
48:58 You are understanding Îmi înţelegeţi întrebarea ?
my question?  
   
49:02 not my question, Nu întrebarea mea,
your question. întrebarea voastră.
   
49:11 First of all, are we aware Mai întâi de toate,
that we live in disorder?  
   
49:14   oare suntem conştienţi
  că trăim în dezordine ?
   
49:20 I think that is fairly clear. Cred că asta e destul de clar.
We are.  
   
49:22   Chiar trăim.
   
49:24 We may have S-ar putea să dăm
patches of sunlight, peste pete de lumină...
   
49:30 but most of the day we live, dar majoritatea zilei trăim
as we are doing now, aşa cum o facem acum,
   
49:34 with rain and clouds. cu ploaie şi nori.
   
49:39 So we are not talking Deci nu vorbim despre
about patches of order, fragmente de ordine,
   
49:44 which are really care nu înseamnă, de fapt,
the forgetfulness of disorder. decât uitarea dezordinii.
   
49:55 So what is the cause of it? Deci care este cauza ei ?
   
49:59 Or are there several causes? Sau există mai multe cauze ?
   
50:11 There must be disorder Trebuie să existe dezordine...
when there is contradiction,  
   
50:16   atunci când există contradicţii...
   
50:22 not only in your action, nu numai în acţiunea ta...
   
50:28 which is not only in your thought adică nu numai în gândirea
– in your behaviour. ta, în comportamentul tău.
   
50:32 Contradiction – Contradicţie...
saying one thing and doing another.  
   
50:34   spunând un lucru
  şi făcând un altul.
   
50:39 Obviously. Evident.
   
50:42 And there must be disorder Şi trebuie să existe dezordine,
as long as we are conforming.  
   
50:45   atât timp cât ne conformăm...
   
50:52 Right? - Corect ? -
   
50:53 Conforming to an idea, ... ne conformăm unei idei...
to an ideal,  
   
50:57   unui ideal,
   
50:59 to an image unei imagini care a
which has been created by another. fost creată de altcineva.
   
51:08 All right? În regulă ?
   
51:11 Which is: Adică, atât timp cât
  există contradicţie...
   
51:12 as long as there is contradiction în sinea noastră,
   
51:18 in ourselves, între acţiune şi realitate...
between action and the fact,  
   
51:25 between what we think între ceea ce gândim
and what we do. şi ceea ce facem.
   
51:32 Right? Corect ?
   
51:34 That is: Adică...
   
51:38 as long as man, mind atât timp cât omul, mintea,
   
51:41 is trying to change încearcă să...
‘what is’ into ‘what should be’,  
   
51:46   schimbe "ceea ce este" în
  "ceea ce ar trebuie să fie"...
   
51:51 there must be disorder. trebuie să existe dezordine.
   
51:57 The totalitarian Communist world Lumea comunistă, totalitară,
have their theoreticians,  
   
52:01   are proprii săi teoreticieni,
   
52:05 according to Marx and Engles cum ar fi Marx şi Engels
and Lenin and Stalin – all that, şi Lenin şi Stalin, toţi aceia
   
52:09 and have created a concept, şi au creat un concept...
   
52:17 an ideological world, o lume ideologică...
   
52:21 and the people there, şi oamenii de acolo, cu
in their authority, in their power, autoritatea şi puterea lor,
   
52:26 are shaping man to conform to that. modelează omul să se
  conformeze acelei ideologii.
   
52:32 You are following? Mă urmăriţi ?
   
52:34 This is what Asta au făcut toate religiile.
all religions have done.  
   
52:39 There is not much difference Nu există mare diferenţă; poate că există
perhaps, o anumită diferenţă între lumea totalitară
   
52:41 there is a certain difference  
   
52:43 between the totalitarian world şi lumea religioasă
   
52:47 and the religious world şi fascişti.
and the fascists.  
   
52:54 They are all following Toţi urmează aceeaşi cale,
the same path,  
   
52:58 perhaps mildly, poate moderat,
gently, forcefully,  
   
53:00   delicat,
   
53:02   forţat,
   
53:03 aggressively, threatening, agresiv, prin ameninţări,
   
53:06 but it is the same direction. dar este aceeaşi direcţie.
   
53:14 So is that the root Deci oare aceasta este
of this cause of disorder? esenţa acestei cauze a dezordinii ?
   
53:23 Please, go slowly, Vă rog, luaţi-o încet, nu
don’t immediately say, ‘That is’. spuneţi imediat că "asta este".
   
53:27 Think it out. Reflectaţi !
   
53:28   Sau...
   
53:32 Or there must be disorder trebuie să existe dezordine...
   
53:36 as long as thought atât timp cât gândirea...
dominates our actions.  
   
53:39   ne domină acţiunile.
   
53:49 Because as we said, Fiindcă, aşa cum
  am spus, gândirea...
   
53:51 thought is the response of memory. este răspunsul memoriei.
   
54:02 That memory is the result Acea memorie este
of experience, knowledge rezultatul experienţei,
   
54:06   cunoaşterii,
   
54:08 stored up in the brain, stocată în creier, în neuroni.
in the cells.  
   
54:12 So thought is always limited Deci gândirea este
  întotdeauna limitată,
   
54:17 because knowledge deoarece cunoaşterea
is always limited. este întotdeauna limitată.
   
54:20 There can be no complete knowledge. Nu poate exista
Right? cunoaştere deplină, corect ?
   
54:24 Are you following all this? Urmăriţi toate acestea ?
   
54:35 See what man has done. Uitaţi ce a făcut omul.
   
54:39 He knows probably Poate că ştie în
deeply unconsciously străfunduri, inconştient,
   
54:43 that there can be no complete că nu poate exista cunoaştere
knowledge about anything, deplină, în orice privinţă.
   
54:48 so he says, ‘God’ Deci el spune: "Dumnezeu
– whatever that is – - orice ar fi asta -
   
54:52 ‘is omnipotent, omniscient’, este omnipotent,
and so on, so on, so on. atotştiutor" ş.a.m.d.
   
54:57 So look what he has done: Deci, uitaţi ce a făcut:
   
55:02 knowing his limitation, cunoscându-şi limitările,
   
55:08 his knowledge must că ştiinţa sa trebuie să
always be limited, fie întotdeauna limitată,
   
55:11 he creates something which is creează ceva ce deţine
total knowledge – omniscient – cunoaşterea deplină,
   
55:19 and struggles to reach that. atotştiutor
   
55:22 You follow the game? şi se zbate să atingă asta.
   
55:23 You see Urmăriţi jocul ?
what man is doing all the time. Observaţi ce face omul, tot timpul ?
   
55:29 So we are saying, asking: Deci noi spunem, ne întrebăm:
   
55:32 is thought responsible Oare gândirea este
for disorder? responsabilă de dezordine ?
   
55:38 Please, this requires Vă rog, asta necesită multă
a great deal of thinking, reflecţie, nu spuneţi numai da sau nu.
   
55:40 don’t just say, yes or no. Gândirea a creat contrariul...
   
55:47 Thought has created nu realitatea...
the opposite,  
   
55:52 not the fact, ci contrariul.
but the opposite.  
   
55:58 That is: Adică, sunt nefericit...
I am unhappy,  
   
56:06 but I have known happiness dar am cunoscut fericirea,
at some period, într-o oarecare perioadă...
   
56:11 and the remembrance of that şi reamintirea acelui lucru...
   
56:15 is a contradiction to ‘what is’ este în contradicţie
– you are following this? cu "ceea ce există".
   
56:18   Urmăriţi asta ?
   
56:20 Yes? Da ?
   
56:23 I wonder. Mă întreb...
   
56:25 So thought has created the opposite, Deci gândirea a creat contrariul,
which is non-fact.  
   
56:29   care este non-realitatea.
   
56:33 What is fact is what is going on, Realitatea este ceea ce are loc,
what is happening.  
   
56:37   ceea ce se întâmplă.
   
56:41 The fact is Realitatea este că fiinţele
human beings are violent. umane sunt violente.
   
56:45 That is a fact. Asta e o realitate !
   
56:47 But thought has said: Dar gândirea a spus că
I must achieve non-violence, trebuie să ating nonviolenţa...
   
56:54 which is the opposite of ‘what is’ ceea ce reprezintă
– right? – contrariul a "ceea ce există".
   
56:57   Corect ?
   
56:59 so there is conflict. Ca atare, există conflict !
   
57:06 But if there is no opposite, Dar...
   
57:08   dacă nu există nici un contrariu,
   
57:11 there is only this, nu există decât asta,
   
57:14 then you can deal with this. atunci poţi face
  faţă acestui lucru.
   
57:16 You are following? Mă urmăriţi ?
   
57:17 You can always Puteţi întotdeauna
deal with facts, face faţă realităţii,
   
57:21 but not with non-facts. dar nu cu non-realităţi.
   
57:24 I wonder if you see this. Mă întreb dacă sesizaţi asta.
   
57:27 Am I making this too complex? Oare complic asta prea mult ?
   
57:30 Too abstract? E prea abstract ?
   
57:32 No, it is too practical, Nu, mă tem că este prea realist !
I am afraid!  
   
57:43 So is that the basic cause Deci oare aceea este cauza
of our disorder? fundamentală a dezordinii noastre ?
   
57:51 You follow? Mă urmăriţi ?
   
57:53 The cause is to become something, Cauza este încercarea de a deveni ceva
  anume, întotdeauna încercând să devii:
   
57:57 always trying to become.  
   
57:59 I am ignorant sunt ignorant,
– I must know more. trebuie să ştiu mai mult...
   
58:03 I don’t know enlightenment nu cunosc iluminarea,
– I must achieve enlightenment. trebuie să ating iluminarea,
   
58:08 My mind is in conflict, mintea mea se află în
chattering conflict, pălăvrăgind,
   
58:11 – I must make it quiet. trebuie s-o fac să tacă.
   
58:15 It is the same principle Este acelaşi principiu:
   
58:18 as the clerk becoming the executive, ca cel al funcţionarului
  care devine şef...
   
58:24 the parish priest al preotului de parohie
becoming the bishop, care devine episcop
   
58:28 and the bishop şi al episcopului
becoming the cardinal, care devine cardinal
   
58:30 and the cardinal şi al cardinalului
becoming the pope. care devine papă.
   
58:33 You understand? Înţelegeţi ?
The same principle. E acelaşi principiu.
   
58:38 Is that the cause Oare aceea este
of our disorder? cauza dezordinii noastre ?
   
58:47 You see, we live in disorder, Vedeţi, trăim în dezordine...
   
58:51 and then thought says, şi atunci gândirea spune:
‘I must live in order’.  
   
58:53   "Trebuie să trăiesc în ordine !"
   
58:58 So it creates Deci creează un
a pattern of order, tipar al ordinii...
   
59:03 a pattern of values un tipar al valorilor
which are order, care definesc ordinea...
   
59:09 a pattern of behaviour un tipar al comportamentului.
– you understand?  
   
59:13   Înţelegeţi ?
   
59:15 Being in disorder, Aflându-se în dezordine,
   
59:18 thought then creates gândirea creează, atunci, ceea
what it thinks is order, ce crede ea că înseamnă ordinea,
   
59:23 and the conflict begins. şi conflictul începe.
   
59:27   Aţi înţeles ?
   
59:30 So is that the cause Deci oare aceea este cauza existenţei
of our daily existence in disorder? noastre, cotidiene, în dezordine ?
   
59:41 If that is the cause, Dacă aceea este cauza,
it can be ended.  
   
59:43   i se poate pune capăt.
   
59:46 Now just a minute. O clipă, vă rog,
  urmăriţi cu atenţie !
   
59:46 Follow it carefully, I se poate pune capăt.
it can be ended.  
   
59:54 Your next question is: how? Următoarea voastră
  întrebare este: "Cum ?"
   
59:58 You are back again Aţi revenit la vechiul principiu:
into the old principle "Spune-mi ce să fac !"
   
1:00:01 of ‘tell me what to do’.  
   
1:00:07 You are following all this? Urmăriţi toate acestea ?
   
1:00:10 Oh, for God’s sake, come on, sir! Oh, pentru numele lui
  Dumnezeu, haide domnule !
   
1:00:13 Right? Corect ?
   
1:00:16 One sees this fact Cineva observă acest fapt...
   
1:00:20 that thought că gândirea...
creates the opposite,  
   
1:00:24   creează contrariul...
   
1:00:29 and the opposite then şi contrariul devine
becomes important important, atunci,
   
1:00:34 in order to relieve the fact, ajungând să ignore realitatea,
to go beyond the fact. trecând dincolo de realitate.
   
1:00:40 That is, I am violent Adică, sunt violent, să
– suppose, one is violent. presupunem că cineva este violent.
   
1:00:43 It creates its opposite, El creează contrariul,
   
1:00:46 because it thinks, deoarece crede că, prin
by creating the opposite, crearea contrariului, prin conflict,
   
1:00:50 through conflict, se poate elibera de violenţă.
it can be free of violence.  
   
1:00:56 But conflict itself is violence. Dar conflictul în sine
  înseamnă violenţă.
   
1:00:59 I wonder Mă întreb dacă
if you understand all this! înţelegeţi toate acestea !
   
1:01:04 Right? Corect ?
   
1:01:05 Can we go on? Putem continua ?
   
1:01:09   Deci...
   
1:01:12 So, can the mind, which has lived oare poate mintea, care a
in the pattern of opposites, trăit în tiparul contrariilor...
   
1:01:19 which is the pattern - care este tiparul
of non-facts, non-realităţilor...
   
1:01:24 that is, when there is violence, adică, atunci când există
that is a fact, violenţă, acesta e un fapt,
   
1:01:28 the non-violence nonviolenţa este o non-realitate...
is non-fact,  
   
1:01:33 the ideal is non-fact. idealul este o non-realitate -
   
1:01:39 So can the mind live, look, deci, oare mintea poate trăi,
observe only the fact, privi, observa numai realitatea...
   
1:01:47 without moving away fără a se depărta de realitate ?
from the fact?  
   
1:01:51 I wonder Mă întreb dacă aţi
if you have understood this. înţeles toate acestea.
   
1:01:53 That is, to move away Adică, să te depărtezi
means to suppress, înseamnă să reprimi...
   
1:01:57 to try to go beyond, să încerci să treci dincolo de
to evade it, to analyse it, ea, să o eviţi, să o analizezi,
   
1:02:02 is moving away from this, să te depărtezi de asta,
from the fact of violence.  
   
1:02:10 Right? de realitatea violenţei.
   
1:02:11 Are you doing it Corect ?
as we are talking? Faceţi asta, în timp ce vorbim ?
   
1:02:13 Or you are just being Sau, pur şi simplu, vă
carried away by the words? lăsaţi purtaţi de cuvinte ?
   
1:02:23 So the brain has lived Deci creierul a trăit în acest
in this pattern of fact and non-fact tipar, al realităţii şi non-realităţii...
   
1:02:29 – right? – - Corect ? -
and so created the conflict.  
   
1:02:30   ... şi, ca atare, a creat conflictul.
   
1:02:34 When one sees the futility, Când cineva observă inutilitatea,
the absurdity of this, absurditatea acestui lucru...
   
1:02:43 then you are only left with fact. atunci rămâne numai cu realitatea.
   
1:02:49 Right? Corect ?
   
1:02:51 Then how do you Atunci, cum observi realitatea ?
observe the fact?  
   
1:02:59 You are not getting tired? Nu aţi obosit ?
Can we go on?  
   
1:03:02   Putem continua ?
   
1:03:04 How do you observe the fact? Cum observi realitatea ?
   
1:03:08 That is, the fact is violence. Adică, realitatea este violenţa.
   
1:03:15 We said violence is Noi afirmăm că violenţa
a state of contradiction, este o stare contradictorie...
   
1:03:19 a state of following somebody, o stare în care urmezi
  pe cineva anume...
   
1:03:24 spiritually, philosophically, spiritual,
ideationally, psychologically,  
   
1:03:25   filozofic,
   
1:03:27   ideatic, psihologic,
   
1:03:31 following somebody, să urmezi pe cineva anume...
   
1:03:34 and there is a division şi există o separare
between you and that, între tine şi acel lucru,
   
1:03:39 the guru and you, între guru şi tine.
   
1:03:41 and the clever guru says, Şi guru cel isteţ spune:
‘We are all one’. "Suntem totuna !"
   
1:03:45 You follow? Mă urmăriţi ?
That is the game they play! Ăsta e jocul pe care-l joacă !
   
1:03:48   Deci...
   
1:03:51 So we are saying: noi afirmăm:
   
1:03:53 can you observe the fact Oare poţi observa realitatea...
   
1:03:57 without any movement fără a te depărta deloc de ea ?
away from it?  
   
1:04:07 Right? Corect ?
Can we go on? Putem continua ?
   
1:04:10 So we are saying: Deci noi spunem:
how do you observe the fact? "Cum observi realitatea ?"
   
1:04:15 Are you giving a direction Oare îi conferi o
to the fact? anumită direcţie realităţii ?
   
1:04:21 You understand what I mean? Înţelegeţi la ce mă refer ?
   
1:04:23 Are you looking at the fact Oare observaţi realitatea
with a motive, având o motivaţie anume,
   
1:04:26 which is to direct it ceea ce înseamnă
– right? să o direcţionaţi ?
   
1:04:29   Corect ?
   
1:04:32 Please, all this requires Vă rog, toate acestea
tremendous attention. necesită o atenţie extraordinară.
   
1:04:53 We are saying: Noi spunem: "Cum
how do you look at the fact? observi realitatea ?"
   
1:05:01 There is only fact. Nu există decât
  realitatea, corect ?
   
1:05:03 Right? Nu contrariul ei.
Not its opposite.  
   
1:05:07 So the fact is all important, Deci realitatea este esenţială,
not how you translate the fact.  
   
1:05:12   nu modul în care
  interpretezi tu realitatea.
   
1:05:19 Right? Corect ?
   
1:05:20 Because then the translator Fiindcă, atunci, interpretul...
of the fact,  
   
1:05:25   realităţii...
   
1:05:27 he is translating according o interpretează potrivit
to his previous knowledge – right? cunoştinţelor sale anterioare.
   
1:05:33   Corect ?
   
1:05:36 and therefore Şi, ca atare, atunci când
when he translates the fact, interpretează realitatea,
   
1:05:40 he is moving se depărtează de realitate.
away from the fact.  
   
1:05:44 Right? Corect ?
Are you all asleep?  
   
1:05:46   Aţi adormit cu toţii ?
   
1:05:51 So, is there an observation Deci, oare există o observare...
without the translator,  
   
1:05:56   fără translator...
   
1:06:01 without the interpreter, fără interpret...
without the observer?  
   
1:06:05   fără observator ?
   
1:06:09 If there is a division Dacă există o separare între...
between the translator of the fact,  
   
1:06:13   interpret şi realitate,
   
1:06:16 obviously, he creates conflict. este evident că el
  creează un conflict.
   
1:06:20 You are following this? Urmăriţi asta ?
   
1:06:23 So, to end conflict, Deci, pentru a pune
the translator is absent. capăt conflictului,
   
1:06:26   interpretul trebuie să fie absent.
   
1:06:33 Then there is only Atunci există numai
pure observation. observare pură.
   
1:06:39 When there is pure observation, Atunci când există observare
the fact is not. pură, realitatea nu există.
   
1:06:44 I wonder if you see that. Mă întreb dacă sesizaţi asta.
   
1:06:47 Vous avez compris? Aţi înţeles ?
   
1:06:50 You understand? Înţelegeţi ?
   
1:06:51 As long as the translator Atât timp cât interpretul face
is doing something, ceva anume, el creează realitatea.
   
1:06:55 he is creating the fact.  
   
1:07:05 But if the translator, Dar, dacă translatorul, interpretul,
the interpreter, gânditorul, observatorul nu există,
   
1:07:08 the thinker, the observer,  
is not,  
   
1:07:11 the fact is non-existent. realitatea este non-existentă.
   
1:07:15 I’ll show you why. Vă voi arăta de ce.
   
1:07:17 Are you interested in all this? Sunteţi interesaţi
  de toate acestea ?
   
1:07:21 No, no Nu, nu...
– do it!  
   
1:07:22   făceţi-o !
   
1:07:25 Otherwise it has no value, Altminteri nu are valoare...
   
1:07:29 then it becomes atunci devine un joc intelectual.
an intellectual game.  
   
1:07:35 What is the fact? Ce este realitatea ?
   
1:07:38 The fact is violence. Realitatea este violenţa.
   
1:07:41 I am taking that as an example. Iau asta drept exemplu:
  realitatea este violenţa.
   
1:07:44 The fact is violence. Ce este violenţa ?
What is violence?  
   
1:07:51 Imitation. Mimetism, corect ?
Right?  
   
1:07:55 Conformity, comparison, anger, hate Conformism,
– right? –  
   
1:07:57   comparaţie,
   
1:07:58   mânie,
   
1:07:59   ură...
   
1:08:01   - Corect ? -
   
1:08:02 jealousy, fear, sorrow. ... gelozie,
Those are all facts.  
   
1:08:04   teamă, suferinţă.
   
1:08:06   Toate sunt realităţi.
   
1:08:07 Depression, elation, Depresie...
   
1:08:09   euforie...
   
1:08:15 sorrow – all that, durere,
is a fact.  
   
1:08:16   toate acelea sunt realităţi.
   
1:08:19 When you say it is a fact, Când spui că sunt
what does that mean? realităţi, ce înseamnă asta ?
   
1:08:24 Is it a fact because you have Este o realitate fiindcă
remembered that thing ţi-ai amintit acel lucru,
   
1:08:29 which is happening now, in the past care se întâmplă
– you follow what I am?.. acum, din trecut ?
   
1:08:32   Urmăriţi ce spun ?
   
1:08:34 You are following this? Urmăriţi asta ?
No, you are not.  
   
1:08:36   Nu, nu urmăriţi.
   
1:08:46 I am greedy now. Sunt lacom acum.
   
1:08:52 The word ‘greed’, the word, Cuvântul "lăcomie", în sine,
is not the fact nu reprezintă realitatea.
   
1:08:59 – right? Corect ?
   
1:09:02 Right? Corect ?
   
1:09:05 But by using the word ‘greed’ Dar, folosind cuvântul
I have identified it "lăcomie" l-am identificat,
   
1:09:09 because I have used fiindcă am folosit
that word previously. acel cuvânt, anterior.
   
1:09:15 Right? Corect ?
   
1:09:17 The previous recognition Recunoaşterea
of the fact, anterioară a realităţii,
   
1:09:20 of what is happening, a ceea ce se întâmplă,
   
1:09:22 is what we call fact. este ceea ce noi numim realitate.
   
1:09:28 Are you also working with me? Sunteţi şi voi alături de mine ?
   
1:09:35 So by naming it, Deci prin numirea ei...
you have recognised it.  
   
1:09:38   ai recunoscut-o.
   
1:09:42 Right? Corect ?
   
1:09:43 And so you have Şi, ca atare, ai
placed it in the past. plasat-o în trecut.
   
1:09:52 See what we have done. Uitaţi ce am făcut.
   
1:09:59 Take a very simple example: Să luăm un exemplu foarte
one is angry. simplu: cineva este mânios.
   
1:10:05 At the moment of anger În clipa mâniei, nu există
there is no recognition as anger. recunoaşterea mâniei.
   
1:10:13 There is only the reflex to it, Nu există decât
to a hurt, to whatever it is. răspunsul său reflex,
   
1:10:16   la o traumă sau orice ar fi,
   
1:10:19 A reaction. o reacţie.
   
1:10:22 At the moment of reaction there is În momentul când reacţionezi nu
no sense of ‘By Jove, I am angry’. sesizezi: "Pentru Dumnezeu, sunt furios !"
   
1:10:27 It only takes place Asta se întâmplă numai
a second or two later. după o secundă sau două.
   
1:10:33 Why? De ce ?
   
1:10:36 Because the mind, thought, Fiindcă...
has recognised the fact  
   
1:10:39   mintea, gândirea, a
  recunoscut acel fapt,
   
1:10:44 according to the past remembrance. potrivit rememorării trecutului.
Right?  
   
1:10:47   Corect ?
   
1:10:51   Deci...
   
1:10:53 So it is dealing with ‘what is’ te ocupi de "ceea ce
in terms of the past – right? – există" prin prisma trecutului...
   
1:10:58   - Corect ? -
   
1:10:59 which then creates conflict. ... ceea ce, atunci,
  creează conflict.
   
1:11:03 Are you following this? Urmăriţi asta ?
   
1:11:06 So is there an observation Deci, oare există o
without the word, observare fără cuvinte...
   
1:11:15 without remembering fără a-ţi aminti că
this is violence? asta este violenţa ?
   
1:11:20 You understand? Înţelegeţi ?
Vous avez compris?  
   
1:11:22   Aţi înţeles ?
   
1:11:24 The moment the process Din clipa în care procesul
of recognition, thought, begins, cognitiv al recunoaşterii începe,
   
1:11:28 it becomes non-fact. totul devine non-realitate.
   
1:11:33 Right? Corect ?
   
1:11:35 Is this too difficult? Este prea dificil ?
   
1:11:39 It is fairly simple isn’t it? Este destul de simplu, nu-i aşa ?
   
1:11:43 I am angry Sunt furios...
   
1:11:46 – I have never been, nu am mai fost,
but I am angry – dar cum sunt furios...
   
1:11:50 and at the moment of anger şi în acea clipă de furie
   
1:11:53 there is only this nu acţionează decât adrenalina.
adrenaline active.  
   
1:11:58 Then a few seconds later Apoi, câteva secunde mai târziu,
thought says, ‘I have been angry’,  
   
1:12:02   gândirea spune: "Am fost furios !"
   
1:12:06 which is the recognition ceea ce este recunoaşterea
  a ceea ce s-a întâmplat,
   
1:12:09 of that which has happened prin prisma trecutului.
in terms of the past.  
   
1:12:15 Right? Corect ?
   
1:12:16   Acum...
   
1:12:18 Now, therefore the past ca atare, trecutul şi
and the present are in conflict. prezentul se află în conflict.
   
1:12:25 So can you... Deci, oare poţi...
   
1:12:36 So can you observe deci oare poţi observa...
without the word,  
   
1:12:40   fără cuvinte...
   
1:12:46 can you observe poţi observa fără interpret...
without the translator,  
   
1:12:53 the thinker who says, fără gânditorul care spune:
  "Îmi amintesc asta...
   
1:12:55 ‘I remember that, se întâmplă din nou !" ?
it has happened again’?  
   
1:13:03 That which is happening Ceea ce se întâmplă nu
has never happened again. s-a mai întâmplat niciodată.
   
1:13:09 I wonder if you see that. Mă întreb dacă sesizaţi asta.
   
1:13:13 It is only the remembrance Numai din cauza
of that, rememorării acelui lucru
   
1:13:16 from that you say ajungi să spui că se
it has happened again. întâmplă din nou.
   
1:13:19 This is too much for you! E prea mult pentru voi !
   
1:13:24   Deci...
   
1:13:26 So the pattern, which the mind, the tiparul...
brain, and so the thought, has set,  
   
1:13:28   care înseamnă mintea,
  creierul şi, ca atare, gândirea,
   
1:13:34 has lived in this conflict a trăit în acest conflict,
from time immemorial. din vremuri imemoriale.
   
1:13:41 And we are saying, Şi noi spunem că asta
the cause of it is this. este cauza problemei.
   
1:13:46 And where there is a cause, Şi, acolo unde există o
it can be ended. cauză, i se poate pune capăt.
   
1:13:51 The cause is Cauza este...
   
1:13:54 the division between separarea dintre ceea
the actual happening ce se întâmplă, de fapt...
   
1:13:58 and what it should not happen, şi ceea ce nu ar
the ideal. trebui să se întâmple...
   
1:14:01   - Corect ? -
  ... idealul.
   
1:14:05   Deci idealul este
  o non-realitate...
   
1:14:06 So the ideal is non-fact, întotdeauna.
always.  
   
1:14:13 Only what is actually happening. Numai ceea ce se întâmplă,
  de fapt, este realitate.
   
1:14:18 The actual happening Ceea ce se întâmplă,
is my anxiety, efectiv, este anxietatea mea...
   
1:14:24 my fear, teama mea,
my desperate loneliness. singurătatea mea disperată.
   
1:14:35 And when there is observation Şi atunci când se
of that loneliness, observă acea singurătate...
   
1:14:40 the word says, I know cuvântul spune că ştiu
what it means to have been lonely ce înseamnă să fii singur,
   
1:14:44 because I have known it in the past. fiindcă ştiu asta din trecut.
   
1:14:48 So the past is in conflict Deci trecutul este în
with the present. conflict cu prezentul.
   
1:14:52 You understand this? Înţelegeţi asta ?
  Deci, oare există o observare,
   
1:14:54 So is there an observation fără trecut ?
without the past?  
   
1:15:00 Of course, there can be. Desigur că poate exista.
   
1:15:03 Then the fact is not. Atunci realitatea nu mai există.
   
1:15:10 It is the translator, Este translatorul...
the thinker,  
   
1:15:14   gânditorul...
   
1:15:17 the interpreter, the observer, interpretul, observatorul,
who is creating the fact. cel care creează realitatea.
   
1:15:22 I wonder if you see this. Mă întreb dacă sesizaţi asta.
   
1:15:24   Este ceva simplu...
   
1:15:26 You understand? Înţelegeţi ?
   
1:15:27 The fact is I am angry. Realitatea este că sunt furios.
   
1:15:31 The moment I smother it În clipa în care o sufoc cu o
with a lot of words and ideas, mulţime de cuvinte şi idei...
   
1:15:37 I give it importance, îi acord importanţă, o consolidez.
I strengthen it.  
   
1:15:41 The moment I cease Din clipa în care încetez s-o mai
to give the past history to it racordez cu istoria trecută, se diminuează.
   
1:15:47 it withers away Înţelegeţi ?
– you understand?  
   
1:15:50 Go to it, try it. Fă asta, încearcă !
Do it, sir! Fă-o, domnule !
   
1:16:00 So we are saying: Deci noi afirmăm:
   
1:16:03 the cause of disorder cauza dezordinii...
is this conflict  
   
1:16:10 between what is taking place, este acest conflict,
going on,  
   
1:16:13 and what should be. între ceea ce se întâmplă şi
  ceea ce ar trebui să se întâmple.
   
1:16:22 If there were no opposite, Dacă nu ar fi existat
non-violence – you follow? – contrariul, nonviolenţa...
   
1:16:27 I then have to deal with it, - Înţelegeţi ? - aş fi avut de-a
the thing as is. face cu realitatea, aşa cum este ea.
   
1:16:31 I wonder if you are moving. Mă întreb dacă progresaţi.
You understand this?  
   
1:16:33   Înţelegeţi asta ?
   
1:16:36 So we are saying: Deci noi spunem:
   
1:16:39 man has lived in disorder, omul a trăit în dezordine...
   
1:16:44 and he has looked şi el a căutat pe altcineva,
for somebody else,  
   
1:16:48 an outside agency, o autoritate externă,
   
1:16:50 to clear up this disorder, care să clarifice
  această dezordine,
   
1:16:53 both politically, economically, atât politică...
   
1:16:56   cât şi economică
   
1:16:57 and religiously, şi religioasă,
so-called spiritually. aşa-zis spirituală.
   
1:17:02 The moment he does that Din clipa în care a făcut
he has created the division. asta, a creat dezbinarea.
   
1:17:08 Right? Corect ?
   
1:17:10 Where there is division Acolo unde există dezbinare,
there must be conflict: trebuie să existe conflict...
   
1:17:16 the Jew and the Arab, evreul, arabul,
the Muslim and the Hindu, musulmanul şi hindusul...
   
1:17:20 the Christian and creştinul şi necreştinul.
the not-Christian.  
   
1:17:26   Deci...
   
1:17:28 So there is only fact nu există decât realitatea
and not non-fact. şi nu o non-realitate.
   
1:17:35 Quelle heure est il? Cât este ora ?
   
1:17:50 We have got three more talks: Mai avem încă trei discursuri...
   
1:17:56 Tuesday, Thursday, marţi,
and next Sunday.  
   
1:17:57   joi şi duminica următoare.
   
1:18:01 And we have to deal Şi mai avem de dezbătut
with a great many more things still. încă foarte multe lucruri.
   
1:18:05   Trebuie să rămânem împreună,
   
1:18:06 We have to go together, să reflectăm împreună,
think together,  
   
1:18:10 to find out pentru a afla dacă omul se
if man can ever be free of fear, poate elibera vreodată de frică...
   
1:18:17 completely free of fear, să se elibereze
  complet de teamă...
   
1:18:23 both the fear of the world, atât de teama de lume,
   
1:18:26 and fear of what is happening cât şi de teama de ceea ce
– fear, inside. se întâmplă, frica lăuntrică.
   
1:18:32 And also one has to go Şi, de asemenea, cineva
into the question trebuie să abordeze situaţia
   
1:18:36 of this very complex acestei foarte complexe
problem of pleasure. probleme a plăcerii.
   
1:18:45   Şi...
   
1:18:47 And the still more complex problema şi mai
problem of death complexă a morţii...
   
1:18:52 and the ending of sorrow. şi a sfârşitului suferinţei.
   
1:18:55 And also we have to go into, Şi, de asemenea, trebuie să
talk over together, abordăm, să dezbatem împreună...
   
1:19:03 the meaning of meditation. semnificaţia meditaţiei.
   
1:19:10 So we have three more talks, Deci mai avem trei discursuri
   
1:19:12 and we will go into all this şi vom aborda toate acestea,
in as much detail as possible.  
   
1:19:21 Finished, sirs. cât mai detaliat posibil.