Krishnamurti Subtitles

Relaţia dintre dorinţă, intenţie şi iubire

Saanen - 15 July 1980

Public Talk 50:01   RELAŢIA DINTRE DORINŢĂ,
  VOINŢĂ ŞI IUBIRE
   
0:38 Krishnamurti: I am sorry, Îmi pare rău că vremea
the weather is so foul. este atât de urâtă.
   
0:46 The cause of it, apparently, Cauza ei se pare că este
  erupţia vulcanului St. Helens,
   
0:49 is St Helen’s eruption of din nordul Californiei,
the volcano in northern California,  
   
0:55 but I doubt it! dar mă îndoiesc că aşa este.
   
1:11 In the western world, În lumea occidentală...
   
1:14 in the religious community în comunităţile
of the West, religioase ale Vestului...
   
1:20 doubt has been discouraged, îndoiala a fost descurajată...
forbidden.  
   
1:25   interzisă.
   
1:29 If you doubted the whole structure Dacă te îndoieşti de
of the religious institutions, întreaga structură...
   
1:33   a instituţiilor religioase...
   
1:39 then you are either atunci fie eşti denumit eretic,
called a heretic,  
   
1:43 tortured, excommunicated, eşti torturat, excomunicat,
burnt, and so on. ars pe rug ş.a.m.d.
   
1:50 In the eastern world În lumea orientală
doubt was encouraged, îndoiala a fost încurajată...
   
1:56 doubt your experiences, să te îndoieşti...
   
1:59   de experienţele tale...
   
2:03 doubt your illusions, să te îndoieşti de iluziile tale...
   
2:08 doubt the very structure să te îndoieşti de propria
of your thinking, ta structură a gândirii...
   
2:13 doubt your beliefs, să te îndoieşti
  de credinţele tale,
   
2:16 so that the mind astfel încât mintea...
   
2:20 became free of all self-imposed devine liberă de toate iluziile
or imposed illusions. autoimpuse sau impuse.
   
2:30 And here, in the West, Şi aici, în Occident,
   
2:33 apparently, se pare că...
illusions of many kinds exist,  
   
2:36   există iluzii de multe feluri...
   
2:42 specially in the religious world, mai ales în mediul religios,
   
2:46 not in the technological nu în mediul
world of business tehnologic, al afacerilor...
   
2:51 or engineering sau cel ingineresc.
– there you question,  
   
2:53   Acolo pui întrebări,
   
2:56 you have acquired knowledge ai acumulat cunoştinţe prin
  punere sub semnul întrebării...
   
2:58 by questioning şi prin îndoială,
and by doubting,  
   
3:02 gradually built up an enormous acumulându-se treptat un
amount of knowledge imens volum de cunoştinţe,
   
3:07 about engineering, biology, despre inginerie, biologie ş.a.m.d.
and so on, physics.  
   
3:09   fizică.
   
3:11 But in the religious world Dar, în domeniul religios...
doubt is a very dangerous thing.  
   
3:14   îndoiala este un
  lucru foarte periculos.
   
3:19 If you doubted Dacă ai fi pus la îndoială
the whole Christian structure, întreaga structură creştină...
   
3:27 you would pull down ai fi putut demola...
   
3:33 the nature of the church. instituţia bisericii.
   
3:39 And I think, Şi eu cred, dacă pot sublinia...
if I may point out,  
   
3:44 doubt is essential. că îndoiala este esenţială.
   
3:50 Doubt what the speaker Să te îndoieşti de
is saying, ceea ce spune vorbitorul,
   
3:54 question what he is saying, să conteşti ceea ce afirmă,
enquire,  
   
3:57   să cercetezi,
   
3:59 never accepting either the speaker’s să nu accepţi niciodată nici
words or thoughts or feelings, cuvintele vorbitorului, nici gândurile...
   
4:06   sau sentimentele
   
4:07 or your own interpretation sau propria ta interpretare
of what he is saying, dată spuselor sale...
   
4:13 so that your mind, astfel încât mintea ta,
your brain is active, creierul tău este activ...
   
4:20 it is not just accepting. nu acceptă cu uşurinţă.
   
4:25 If you questioned your gurus, Dacă v-aţi contestat guru,
  în caz că aveţi vreunul,
   
4:28 if you have any sper că nu aveţi,
– I hope you haven’t –  
   
4:32 if you question your gurus, dacă v-aţi contestat guru,
   
4:35 their self-styled illumination, autodefinita lor iluminare...
   
4:44 their idea that they are great impresia lor că sunt mari Buddha
Buddhas, and all the rest of that,  
   
4:47   şi toate celelalte
   
4:50 and there are people like that - şi există asemenea
in the East, oameni în Orient,
   
4:52   ce îşi asumă tot felul de...
   
4:53 assuming all kinds ranguri, credinţe -
of positions, beliefs,  
   
5:00 and if you question them, şi, dacă îi conteşti...
   
5:04 and they don’t like - şi lor nu le place
to be questioned, să fie contestaţi,
   
5:07 because they say, ‘You know nothing, fiindcă ei zic: "Nu ştii
we know, don’t question’. nimic, noi ştim, nu contesta." -
   
5:12 But if you question, dar, dacă îi conteşti...
   
5:16 go, penetrate into their inner pătrunzi în propria lor inimă,
heart, into their deep minds,  
   
5:19   în profunzimea minţilor lor...
   
5:25 then you are enquiring atunci îţi cercetezi propria minte.
into your own minds.  
   
5:33 You are then questioning Îţi pui, atunci, sub semnul
  întrebării propriile concepte,
   
5:35 your own concepts, propriile tale valori,
your own values, your own ideals. propriile tale idealuri.
   
5:43 So the mind is always actively Astfel mintea este mereu activă...
observing, enquiring,  
   
5:52   observând...
   
5:54   cercetând
   
5:56 and therefore digging şi...
very, very, very, very deeply.  
   
5:59   prin urmare sapă extrem de adânc.
   
6:06 And, if you do not mind, Şi, dacă nu aveţi
  nimic împotrivă...
   
6:11 if I may ask, dacă vă pot solicita
please, doubt, asta, vă rog să vă îndoiţi,
   
6:16 please, have a mind vă rog să aveţi o minte care
that is questioning, pune sub semnul întrebării...
   
6:22 never accepting, nu acceptă niciodată...
   
6:24 either your own experience nici propria voastră experienţă...
   
6:29 or the experience nici experienţa altcuiva...
of another,  
   
6:34 because we are going fiindcă vom urma să cercetăm, să
to enquire, observe, observăm, întreaga natură umană.
   
6:37 into the whole nature of man.  
   
6:43 The psychologists Psihologii şi psihoterapeuţii
and the psychotherapists  
   
6:47 and all the philosophers, şi toţi filozofii, atât teologii,
both the religious theologians  
   
6:52 and the Communist theorists, cât şi...
   
6:55   teoreticienii comunişti...
   
7:00 if you accept any of them, dacă accepţi vreunul dintre ei...
   
7:05 we shall become slaves devii sclavul unuia
to either one or to the other, sau altuia, dintre ei
   
7:11 and therefore we deny şi, ca atare, ne negăm propria
freedom to ourselves to enquire. libertate de a cerceta, noi înşine.
   
7:19 I hope this is clear. Sper că asta este clar.
   
7:22 You are not, therefore, Să nu faceţi, dacă pot sublinia,
if I may point out,  
   
7:25 merely listening decât să ascultaţi
to what is being said, ceea ce s-a afirmat,
   
7:29 accepting or denying acceptând sau negând şi pur şi simplu
  continuând propria orientare a gândirii,
   
7:31 and just carrying on  
your own way of thinking,  
   
7:36 adhering to your own aderând la propriile
particular point of view, voastre puncte de vedere
   
7:40 or accepting your own sau acceptând propriile voastre
so-called spiritual experiences. aşa-zise experienţe spirituale.
   
7:47 Experience is something Experienţa este
that happens, ceva ce se întâmplă,
   
7:52 an event that takes place, un eveniment care are loc,
   
7:54 either that event is emotional, chiar dacă acel eveniment
romantic, illusory, or actual. este emoţional, romantic,
   
7:58   iluzoriu sau realist.
   
8:02 Actual in the sense: you may have Realist în sensul că ai putea
certain emotional reaction, avea o anumită reacţie emoţională
   
8:08 and if you don’t question şi, dacă nu pui sub semnul
that emotional reaction, întrebării acea reacţie emoţională,
   
8:12 you then become a slave atunci devii un sclav
to somebody else’s concepts. al conceptelor altcuiva.
   
8:19 I hope this is clear. Sper că asta este clar.
   
8:23   Corect ?
   
8:27 And so, if we may, Şi astfel, dacă se poate,
we will go into this question,  
   
8:34 thinking together, vom aborda această
  problemă, reflectând împreună,
   
8:36 into the structure of our being, această structură
  a fiinţei noastre...
   
8:42 into what we are, ceea ce suntem...
what our consciousness is.  
   
8:46   ceea ce este conştiinţa noastră.
   
8:55 We mean by that word Prin acel cuvânt,
‘conscious’ "conştiinţă", înţelegem...
   
8:59 your attitudes, your opinions, atitudinile voastre, opiniile voastre,
your judgements, your prejudices, hotărârile voastre, prejudecăţile voastre,
   
9:04 your ideals, idealurile voastre,
your fears, pleasures, temerile voastre, plăcerile,
   
9:06 the whole content of your existence, întreg conţinutul...
   
9:12   existenţei voastre,
   
9:14   presupunerile voastre,
   
9:15 your suppositions, iluziile voastre, ideile voastre,
your illusions, your ideas,  
   
9:20 and so all that şi, ca atare, toate acelea
is our consciousness. reprezintă conştiinţa noastră.
   
9:24 Right? Corect ?
   
9:27   Adică...
   
9:29 You may invent poţi inventa o super conştiinţă...
a super-consciousness,  
   
9:33 but it is still part of thought dar tot face parte din gândirea
which has invented the super. care a inventat super conştiinţa.
   
9:39 Right? Corect ?
   
9:43 And there have been Şi s-au scris tomuri întregi
volumes written numai despre conştiinţă
   
9:45 all about consciousness, şi super conştiinţă ş.a.m.d.
and super-consciousness, and so on,  
   
9:51 but it is still dar reprezintă tot o
the movement of thought acţiune a gândirii...
   
9:56 and the things that thought şi lucruri pe care
has put together. gândirea le-a imaginat.
   
10:02 So we are going to enquire, Deci vom urma să cercetăm,
if we may, into all that. dacă se poate, toate acestea.
   
10:12 First of all, why has man given Mai întâi de toate...
such importance to pleasure?  
   
10:15   oare de ce a acordat omul
  atâta importanţă plăcerii ?
   
10:25 Please, we are thinking together, Vă rog să reflectăm împreună...
   
10:29 there is no question nu se pune problema îndoielii aici,
of doubting here,  
   
10:32 we are thinking, ci reflectăm.
   
10:34 you may question S-ar putea să vă
your very thinking, contestaţi propria gândire...
   
10:40 but if you question dar, dacă vă contestaţi
your very thinking, propria gândire,
   
10:43 then you have to enquire atunci va trebui să cercetaţi...
into the nature of thought,  
   
10:46   natura gândirii,
   
10:49 which we have gone into, pe care am făcut-o deja...
   
10:53 the nature of memory, natura memoriei...
knowledge, experience.  
   
10:56   a cunoaşterii, a experienţei.
   
11:01 Why man, throughout the world, De ce oare oamenii,
  din întreaga lume...
   
11:06   au acordat această importanţă
  extraordinară plăcerii ?
   
11:07 has given this extraordinary De ce ?
importance to pleasure – why?  
   
11:15 Please, we are thinking together. Vă rog...
   
11:17   reflectăm împreună.
   
11:22 Why have you, or another, De ce oare voi sau alţii...
   
11:25 given this sense aţi urmat această cale continuă...
of continued  
   
11:30 pursuing everlastingly eternă,
this pleasure?  
   
11:34   a acestei plăceri ?
   
11:38 Pleasure not only sexual O plăcere nu numai sexuală,
with all its images,  
   
11:41   cu toate imaginile sale...
   
11:46 past incidents, incidentele sale trecute,
   
11:48 gathered there as memory, acumulate acolo ca amintiri,
   
11:51 the image-making fabricarea unei imagini şi
and pursuing that image. urmărirea acelei imagini.
   
11:57 And the pleasure of possession, Şi plăcerea posesiei...
   
12:03   fie a lucrurilor lumeşti,
   
12:04 whether worldly things fie posesia anumitor valori,
or possession of certain values,  
   
12:10 experiences, knowledge. experienţe, cunoştinţe.
   
12:15 In that there is great pleasure. În asta există o mare plăcere.
   
12:20 And there is pleasure Şi există plăcerea de
in helping another. a ajuta pe altcineva.
   
12:26 I do not know Nu ştiu dacă aţi trecut prin asta:
if you have gone into that:  
   
12:31 wanting to help people să doreşti să ajuţi oameni.
   
12:36 – you are following all this? Urmăriţi toate acestea ?
   
12:43 And the pleasure of power, Şi plăcerea puterii...
   
12:49 both physical atât cea fizică, cât
and psychological. şi cea psihologică...
   
12:55 The power of so-called puterea aşa-ziselor...
extrasensory perceptions,  
   
13:00   percepţii extrasenzoriale...
   
13:07 the power and the pleasure puterea şi plăcerea
in dominating people, de a domina oameni...
   
13:13 in guiding their lives. de a le dirija vieţile.
   
13:18 You know all this. Cunoaşteţi toate acestea.
   
13:22 And we are asking: Şi noi ne întrebăm, de
  ce oare, fiinţele umane,
   
13:23 why human beings, încă din cele mai vechi timpuri,
since the beginning of time,  
   
13:30 have pursued this one au urmărit acest
particular aspect of life, anumit aspect al vieţii,
   
13:34 much more than others? mult mai mult decât altele ?
   
13:43 Pleasure of search and finding, Plăcerea căutării
  şi a descoperirii,
   
13:47 pleasure of seeking ‘God’, plăcerea căutării lui "Dumnezeu",
   
13:50 whatever that means orice ar însemna asta,
– in quotes – pus între ghilimele...
   
13:55 pleasure of having plăcerea de a avea un control
tremendous control imens asupra trupului cuiva...
   
13:59 over one’s body, sau a minţii sale.
or the mind.  
   
14:05 The constant restraint Constrângerea constantă...
   
14:13 which brings also great pleasure. care produce, de
  asemenea, o mare plăcere.
   
14:17 There are many, Există extrem de
many forms of pleasure. multe forme de plăcere.
   
14:24 Why does man, you and people, De ce oare omul,
pursue this?  
   
14:27   voi şi ceilalţi oameni,
   
14:30   urmăriţi asta ?
   
14:34 Is there – please, we are enquiring, Oare există...
thinking together –  
   
14:35   - Vă rog să cercetăm,
  să reflectăm împreună ! -
   
14:39 is there an end to pleasure? oare există vreun
  final al plăcerii ?
   
14:44 Or pleasure, when denied, Sau plăcerea, atunci
becomes violent, când ne este negată,
   
14:48   devine...
   
14:51   violenţă...
   
14:54 aggressive, agresivitate,
takes different forms,  
   
14:55   ia diverse forme...
   
15:01   din însăşi negarea
  a ceea ce vă doriţi.
   
15:02 from the very denial Corect ?
of what you want.  
   
15:08 Right? Putem continua cu toate acestea ?
   
15:10 May we go on with all this? Putem ?
May we?  
   
15:15 Please, I can go on. Vă rog, eu pot continua...
   
15:20 I have spent years on this, am petrecut ani de
  zile cercetând asta...
   
15:24 sixty and more years, ceva mai mult de 60 de ani.
   
15:27 so you have to, maybe, Deci poate că voi auziţi
hear it for the first time, asta pentru prima oară...
   
15:37 but you are also enquiring dar să cercetaţi, şi voi,
with the speaker, laolaltă cu vorbitorul...
   
15:43 not just accepting nu doar să acceptaţi
and just sitting back lazily. şi să vă relaxaţi leneşi.
   
15:50 Your mind, your heart, your brain Mintea voastră, inima voastră,
is actively enquiring. creierul vostru cercetează activ.
   
15:59 What is the relationship Care este relaţia...
between pleasure and desire?  
   
16:03   dintre plăcere şi dorinţă ?
   
16:11 What is the relationship of desire, Care este relaţia dintre dorinţă,
pleasure, will and love?  
   
16:14   plăcere, voinţă şi iubire ?
   
16:18 You are following all this? Urmăriţi toate acestea ?
   
16:24 Is love pleasure? Oare iubirea înseamnă plăcere ?
   
16:28 Is love desire? Oare iubirea înseamnă dorinţă ?
   
16:33 Or is love something Sau iubirea este
totally different? ceva complet diferit ?
   
16:41 To us love has become Pentru noi iubirea
pleasure, a devenit plăcere...
   
16:48   sexuală
   
16:49 sexually and in many, şi în extrem de
many different ways. multe moduri diferite.
   
16:58 And we are asking: Şi noi punem întrebarea:
   
17:00 what is the relationship Care este relaţia
of pleasure to desire? dintre plăcere...
   
17:06   şi dorinţă ?
   
17:08 Apparently, they seem Se pare că merg mână-n mână.
to go together.  
   
17:13   Cineva doreşte o casă
   
17:14 One desires a house, şi posesia unei case,
and the possession of a house,  
   
17:19 a woman, or a man, title, knowledge, a unei femei sau a unui bărbat,
   
17:22   a unui titlu,
   
17:24   cunoaştere,
   
17:26 status, power rang...
– the desire.  
   
17:30   putere.
   
17:31   Dorinţa !
   
17:34 You are following this? Urmăriţi asta ?
   
17:37 Apparently, there is a relationship Se pare că există o
between the two: relaţie între cele două...
   
17:45 which is, desire as will şi anume dorinţa, ca intenţie,
   
17:47 and the action of will şi acţiunea voinţei,
in the pursuit of pleasure. în căutarea plăcerii.
   
17:55 Am I going alright? Mă descurc bine ?
   
18:03 You see, Vedeţi...
whatever experiences one has,  
   
18:08   oricare ar fi experienţa cuiva...
   
18:11 personally, I have - eu personal m-am
doubted everything: îndoit de toate...
   
18:21 possession, money posesie, bani,
– I haven’t got it, fortunately –  
   
18:23   n-am avut parte
  de ele, din fericire,
   
18:27 nor any status, nici de vreun rang
and I haven’t got any,  
   
18:29   şi n-am avut vreunul,
   
18:31 because, personally, fiindcă eu, personal,
I abhor all that kind of stuff, detest toate acele lucruri -
   
18:37   dar cineva trebuie să cerceteze,
  în foarte mare profunzime,
   
18:38 but one has to enquire dacă cineva vrea să afle...
very, very deeply  
   
18:43 if one wants to find out dacă există vreun adevăr suprem...
if there is an ultimate truth,  
   
18:51 if there is an ultimate dacă există vreo sursă supremă
source of all this, a tuturor acestor lucruri...
   
18:57 the ultimate ground from temelia fundamentală a întregului
which all life began and before. regn viu şi ceea ce a precedat-o.
   
19:04 If one wants to go Dacă cineva vrea să
into that very deeply cerceteze asta, foarte profund
   
19:08 and see if there is such a thing, şi să afle dacă există aşa ceva,
   
19:12 then one must be free atunci trebuie să se elibereze
of every form of illusion. de orice formă de iluzie.
   
19:22 Illusion exists Iluzia există...
   
19:25 as long as there is the desire, atât timp cât există dorinţa...
pleasure, fear and sorrow.  
   
19:29   plăcerea,
   
19:31   teama...
   
19:34   şi suferinţa.
   
19:43 Right? Corect ?
   
19:45 So we are going to enquire Deci vom cerceta
into the nature of desire, natura dorinţei...
   
19:51 which dominates our lives: care ne domină vieţile:
   
19:57   dorinţa de putere...
   
19:58 desire for power, dorinţa de a înţelege...
desire to understand,  
   
20:07 desire to find the ultimate dorinţa de a descoperi
happiness – all that, God, fericirea supremă,
   
20:11   toate acelea, pe Dumnezeu,
   
20:13   această ardere... lăuntrică,
   
20:14 this burning inwardly ce este numită dorinţă,
which is called desire,  
   
20:21 this flame of discontent. această văpaie...
   
20:24   a nemulţumirii.
   
20:31   Şi, atât timp cât acea
  nemulţumire nu este înţeleasă,
   
20:32 And as long as that discontent nu este desluşită...
is not understood,  
   
20:38 has not been unravelled, sfărâmată,
broken down,  
   
20:44 so as to discover what lies astfel încât să se descopere ce se află
behind discontent and desire, în spatele nemulţumirii şi a dorinţei,
   
20:50 we must inevitably trebuie, inevitabil,
create illusions, să creăm iluzii...
   
20:58 illusions in our relationship iluzii în relaţiile
with each other, noastre reciproce
   
21:01 illusions with regard iluzii în privinţa naturii
to what is truth, reale a adevărului...
   
21:13 if there is something dacă există ceva
beyond all time. mai presus de timp.
   
21:20 So I hope we are Deci sper că cercetăm
going together in this. împreună acest lucru.
   
21:23 All right, sirs? E în regulă, domnilor ?
   
21:32 What is desire? Ce este dorinţa ?
   
21:39 Why human beings De ce fiinţele umane nu au fost
have not been able capabile să rezolve acea problemă,
   
21:43 to resolve that problem a dorinţei continue...
of constantly desiring,  
   
21:52 this constant urge, acest impuls constant...
   
21:57 which is the desire to fulfil, şi anume dorinţa
  de a te împlini...
   
22:04 the desire to identify, dorinţa de a te identifica ?
   
22:10 and when that desire Şi, atunci când acea
is not fulfilled, dorinţă nu este împlinită,
   
22:14 the sense of antagonism, apare sentimentul antagonismului,
bitterness, anger,  
   
22:17   amărăciunea, furia
   
22:20 and all the rest of the reactions şi toate celelalte
that arise. reacţii care le însoţesc.
   
22:24   Corect ?
   
22:25 Right? Deci...
   
22:39 So without suppressing, fără a reprima...
   
22:46   fără...
   
22:49   a face...
   
22:51 without identifying fără...
with something greater  
   
22:55   a te identifica cu ceva mai măreţ
   
22:59 – you understand? – - Înţelegeţi ? -
   
23:01 which the monks ceea ce fac călugării
all over the world do. din întreaga lume.
   
23:07 Right? Corect ?
   
23:09 That is, all the monks Adică...
throughout the world  
   
23:14 have desire toţi călugării din întreaga lume au
like every other human being, dorinţe, ca orice altă fiinţă umană...
   
23:19 but the monks identify either dar călugării...
themselves with Jesus,  
   
23:25   se identifică,
  ei înşişi, fie cu Iisus,
   
23:31 with Krishna, or Buddha, cu Krishna sau Buddha
or whatever it is, sau cu oricine o fi
   
23:36 and that desire is focussed şi acea dorinţă este...
   
23:44 on a symbol, an idea, a concept, focalizată pe un simbol,
  o idee, un concept.
   
23:49 but it is still desire. Dar tot dorinţă este.
   
23:56 And there have been monks Şi au existat călugări şi
and priests throughout the world preoţi din întreaga lume...
   
24:02 who have tried different ways care au încercat diferite
to suppress desire, metode de a reprima dorinţa,
   
24:08 to be free of desire: de a se elibera de dorinţă:
   
24:12   torturându-se singuri, fizic...
   
24:13 by torturing themselves postind...
physically,  
   
24:18 by fasting, prin izolare...
through isolation,  
   
24:27 never looking at a woman or a man, fără a se uita vreodată la
  o femeie sau la un bărbat,
   
24:30 never looking at nature, fără a privi vreodată natura,
  frumuseţea dealurilor,
   
24:32 the beauty of the hills, a cursurilor de apă...
the streams and the waters,  
   
24:37 because all that fiindcă toate acelea
provokes desire. provoacă dorinţe.
   
24:43 So have you not noticed Deci, oare nu aţi remarcat la
some of the monks in the West, unii dintre călugării din Occident
   
24:48 when they are walking, că, atunci când merg,
they are reading the catechism? citesc catehismul ?
   
24:53 They never look at somebody, Nu se uită niciodată
  la cineva anume.
   
24:58 the same thing happens. Acelaşi lucru se întâmplă.
   
25:00 Once in Kashmir, in India, Cândva, în Kashmir, în India,
   
25:03 I was walking am mers în spatele
behind a group of monks. unui grup de călugări.
   
25:08 It was a beautiful country, Era un ţinut frumos,
   
25:11 lovely hills, birds, flowers, cu dealuri frumoase,
rippling waters,  
   
25:13   păsări, flori,
   
25:16   ape care clipocesc...
   
25:20 and there was a flute şi se auzea un fluier
playing in the distance. cântând în depărtare.
   
25:24 And these monks Şi aceşti călugări
were only concentrated erau concentraţi...
   
25:28 in repeating some mantra, numai asupra
  repetării unor mantre...
   
25:33 because the moment fiindcă, din clipa în care s-ar fi
they released eliberat din acea stare... anume,
   
25:36 from that particular point, dorinţa ar fi putut apărea.
   
25:41 desire might arise. Mă urmăriţi ?
You follow?  
   
25:46   Deci...
   
25:48 So without suppressing, fără a reprima...
without evading,  
   
25:51   fără a evita...
   
25:54 without any sense of direction, fără vreo direcţionare anume...
   
26:00 without motive, fără motiv, care
which is direction, înseamnă direcţionare,
   
26:03 let us go together to find out haideţi să încercăm
what is desire să descoperim împreună...
   
26:07   ce anume este dorinţa...
   
26:12 and its relationship to pleasure, şi relaţia sa...
   
26:15   cu plăcerea
   
26:17 and the action born of will. şi acţiunea care se
Right? naşte din intenţie.
   
26:20   Corect ?
   
26:26 Is all this too much? E prea mult pentru voi ?
   
26:33 Because our life is concerned Fiindcă viaţa noastră este
with all this: afectată de toate aceste lucruri:
   
26:37 we are not talking about anything nu vorbim despre
ideological, outside of life, nici un fel de ideologie,
   
26:42   din afara vieţii,
   
26:44 we are talking vorbim despre viaţa
about life itself, our living, însăşi, traiul nostru,
   
26:48 our daily torturous, boring, viaţa noastră cotidiană,
lonely, desperate life. chinuitoare, plictisitoare, disperată.
   
27:05 You may escape Poate că o puteţi evita
through social work prestând activităţi sociale
   
27:11 or going off to some country sau mergând în vreo ţară
to help somebody, pentru a ajuta pe cineva...
   
27:18 but we have to understand ourselves dar...
first before we can help another.  
   
27:19   trebuie să ne înţelegem pe noi înşine, mai
  întâi, înainte de a-i putea ajuta pe alţii.
   
27:29 That is why I don’t want De aceea nu vreau
to help you, să vă ajut pe voi,
   
27:32 in any way, în nici un fel...
   
27:35   fiindcă trebuie să
  descoperiţi singuri.
   
27:36 because you have Deci...
to find out for yourself.  
   
27:49   dorinţa,
   
27:50 So desire, will, intenţia.
pleasure and action.  
   
27:53   plăcerea şi acţiunea.
   
27:59 Most of our actions, Majoritatea acţiunilor noastre,
if you are aware of it, dacă sunteţi conştienţi de ele,
   
28:04 are directed by will: sunt direcţionate de voinţă:
   
28:08 ‘I will do this, "Voi face asta, voi deveni
I will become that, aia, nu voi face asta,
   
28:10 I will not do this, ar trebui să fac aia..."
I should do that’.  
   
28:16 You understand? Înţelegeţi ?
   
28:17 This action of will. Această acţiune a voinţei.
   
28:23 ‘I will meditate’. "Voi medita !"
   
28:45 ‘I will follow that person, "Voi urma acea
not another’. persoană, nu pe alta !"
   
28:50 This will is part of our violence. Această voinţă...
   
28:53   face parte din violenţa noastră.
   
28:58 And to understand that will, Şi, pentru a înţelege acea voinţă,
   
29:01 we must examine trebuie să examinăm, cu
very closely desire, foarte mare atenţie, dorinţa,
   
29:05 because will is fiindcă intenţia
the essence of desire. este esenţa dorinţei.
   
29:10 Right? Corect ?
   
29:18 What is desire? Ce este dorinţa ?
   
29:21 How does desire come into being? Cum ia fiinţă dorinţa ?
   
29:27 And why does it play such Şi de ce joacă un rol atât de
an important part in our daily life? important în traiul nostru cotidian ?
   
29:35 Whether to have Fie pentru a avea
a better house, o casă mai bună...
   
29:41 better life outwardly, o viaţă socială mai bună,
   
29:44 inwardly to become lăuntric vorbind, pentru
something different a deveni ceva diferit,
   
29:48 – this constant striving. această năzuinţă continuă.
   
29:57 So let us go into it carefully, Deci, haideţi să
  abordăm asta cu atenţie !
   
30:00 perhaps some of you Poate că unii dintre voi l-au auzit
  pe vorbitor explicând dorinţa,
   
30:02 may have heard the speaker  
explaining desire,  
   
30:08 but forget it. dar uitaţi asta.
   
30:11 Forget what you have read, Uitaţi ce aţi citit, ceea ce el a
  explicat ieri sau acum doi ani
   
30:12 what he has explained yesterday sau anul trecut
or two years ago, or last year,  
   
30:18 and begin as though şi începeţi de parcă
you knew nothing. nu aţi şti nimic.
   
30:21 Right? Corect ?
   
30:22 Then it is fun, Atunci e distractiv...
   
30:26 at least for me it is like that. cel puţin pentru mine aşa este.
   
30:30 If I kept on repeating Dacă aş tot repeta ce am spus cu zece
what I said ten years ago, ani în urmă, ar fi teribil de plictisitor.
   
30:33 it would be terribly boring.  
   
30:39 So what is desire? Deci, ce este dorinţa ?
   
30:45 Is there beauty in it? Oare există frumuseţe în ea ?
   
30:53 Is there something precious, Oare există ceva preţios...
   
30:57 something that the mind clings to, ceva de care mintea se agaţă...
   
31:04 to enrich it, de parcă s-ar îmbogăţi...
   
31:07 giving meaning to life, ceva care dă sens vieţii...
   
31:11 helping the mind care ajută mintea şi
and the heart to flower? inima să înflorească ?
   
31:18 Not to become, to flower Nu să devină ceva,
– you understand? ci să înflorească.
   
31:21   Înţelegeţi ?
   
31:22 I wonder if you understand that? Mă întreb dacă înţelegeţi asta.
   
31:25 There is a difference Există o diferenţă între
between the beauty of flowering frumuseţea înfloririi...
   
31:31   şi năzuinţa de a
  deveni ceva anume.
   
31:32 and the striving to become something Înţelegeţi ?
– you understand?  
   
31:40 Is there beauty in desire? Oare există frumuseţe în dorinţă ?
   
31:45 Or is it always Sau este întotdeauna
connected with striving, corelată cu năzuinţa,
   
31:50 discontent, nemulţumirea...
bitterness, anxiety?  
   
31:52   amărăciunea,
   
31:54   neliniştea ?
   
32:06 Are you waiting Aşteptaţi să vă spun eu asta ?
for me to tell you?  
   
32:13 Or are we working together? Sau lucrăm împreună ?
   
32:16 You understand? Înţelegeţi ?
You understand the difference?  
   
32:17   Înţelegeţi diferenţa ?
   
32:21 Either you are waiting Fie aşteptaţi ca
for the speaker to explain vorbitorul să explice...
   
32:28 and therefore receiving, şi, ca atare, receptaţi...
   
32:36   ceea ce mă pune pe mine
  în poziţia de guru pentru voi,
   
32:37 which puts me as your guru, cineva care vă va ajuta...
somebody who is going to help you,  
   
32:46 which is not ceea ce nu este deloc
the speaker’s intent at all. intenţia vorbitorului...
   
32:53 But if we are thinking, dar, dacă reflectăm,
working together, lucrăm împreună,
   
32:57 moving together, ne mişcăm împreună,
walking together, păşim împreună...
   
33:01 then there is no atunci nu există
teacher and the taught. profesor şi elev.
   
33:06 You understand? Înţelegeţi ?
   
33:09 Then there is only a movement Atunci nu există decât o acţiune,
which is called learning.  
   
33:13   care se numeşte învăţare.
   
33:19 Learning as we know now Învăţarea, aşa cum
  o cunoaştem acum,
   
33:22 is accumulating înseamnă acumularea
infinite knowledge de cunoştinţe infinite...
   
33:30 and acting from that knowledge. şi să acţionezi conform
  acelei cunoaşteri.
   
33:33 That is what we call learning: Asta e ceea ce numim învăţare...
   
33:37 reading books, attending school, să citeşti cărţi,
   
33:39 college, universities să mergi la şcoală, colegiu,
if you are lucky, universităţi, dacă ai noroc...
   
33:43 or going out, acting sau să mergi şi să acţionezi
and through action learn.  
   
33:47   şi, prin acţiune, să înveţi.
   
33:51 You understand the difference? Înţelegeţi diferenţa ?
Both are the same. Ambele sunt la fel.
   
33:54 You follow this? Urmăriţi asta ?
   
33:59   Să mergi la şcoală, colegiu,
   
34:00 Go to school, college, university, universitate,
study, study, study,  
   
34:07 accumulate information, să studiezi, să studiezi, să studiezi,
knowledge, să acumulezi informaţie, cunoştinţe
   
34:11 and with that knowledge şi, cu acea cunoaştere,
enter life să intri în viaţă...
   
34:16 as a lawyer, businessman, ca avocat, afacerist,
as a cook, as a carpenter,  
   
34:19   ca bucătar, ca tâmplar,
   
34:21 engineer, scientist, inginer, om de ştiinţă,
physicist, and so on. fizician ş.a.m.d.
   
34:26   Sau...
   
34:28 Or go out without knowledge, să porneşti fără
act and through action learn, cunoştinţe, să acţionezi
   
34:31   şi, prin acţiune, să înveţi.
   
34:35 which is the same. Ceea ce este acelaşi lucru, corect ?
Right?  
   
34:38 Both result Ambele au ca rezultat
in the accumulation of knowledge, acumularea de cunoştinţe...
   
34:44 and this we call learning. şi asta noi numim învăţare.
   
34:48   E clar ?
   
34:49 Clear? Corect ?
Right?  
   
34:53 That is our conditioning. Asta ne este condiţionarea.
   
34:58 Our brains are Creierele noastre
conditioned to that sunt condiţionate astfel...
   
35:04 accumulation of knowledge prin acea acumulare de
and action. cunoştinţe şi prin acţiune.
   
35:08 Now we are proposing Acum, noi propunem
something entirely different. ceva complet diferit.
   
35:12   Există un mod cu
  totul diferit de a învăţa.
   
35:13 There is a totally different Să înveţi...
kind of learning.  
   
35:34 You see, Vedeţi...
   
35:41 your minds are never still, minţile voastre nu sunt
are they? niciodată liniştite, nu-i aşa ?
   
35:46 May one ask? Oare v-aţi întrebat asta ?
   
35:48 Occasionally. Câteodată.
   
35:52   Nu sunt niciodată liniştite,
   
35:53 They are never still, liniştite în sensul de a
  observa atât de deplin...
   
35:55 still in the sense: nu numai cerurile
to observe so completely,  
   
36:04 not only the skies, the heavens, şi frumuseţea Pământului,
and the beauty of the earth,  
   
36:09 but also to observe silently ci, de asemenea, să observi în
without any movement of thought tăcere, fără vreo acţiune a gândirii,
   
36:15   întreaga structură a
  propriei voastre minţi,
   
36:16 the whole structure a propriei voastre fiinţe.
of your own mind, your own being.  
   
36:25 Then when you so observe Atunci, când observi
without any motive, astfel, fără nici o motivaţie,
   
36:28 without any direction, fără nici o direcţionare,
without any desire,  
   
36:30   fără nici o dorinţă,
   
36:33 then that very observation atunci, tocmai acea
is an insight observare este o intuiţie,
   
36:39 which is not accumulation care nu este...
of knowledge  
   
36:42   o acumulare de cunoştinţe,
   
36:44 but learning to act ci înveţi să acţionezi
instantly, immediately instantaneu, imediat,
   
36:48 from that which you have observed. plecând de la
  ceea ce ai observat.
   
36:51 Am I making something clear of this? Am reuşit să clarific ceva ?
No.  
   
36:53   Nu.
   
37:07 You see, sir Vedeţi, domnule...
– oh, ladies –  
   
37:10   sau doamnelor...
   
37:14 you see, sir, vedeţi, domnule...
   
37:18 our brain is accustomed, creierul nostru este obişnuit,
trained, conditioned  
   
37:21   instruit, condiţionat,
   
37:24 to this knowledge. prin această cunoaştere.
   
37:27 Knowledge becomes Cunoaşterea devine
all important to act. esenţială pentru a acţiona.
   
37:30 That is all we know. Numai asta ştim, corect ?
Right?  
   
37:35 And so our actions Şi, ca atare, acţiunile noastre
are always incomplete sunt întotdeauna incomplete...
   
37:42 because our knowledge is deoarece cunoaşterea noastră este
always incomplete, obviously. întotdeauna incompletă, evident.
   
37:46 So any action born Deci orice acţiune, născută din acea
from that knowledge must be partial cunoaştere, trebuie să fie incompletă...
   
37:52   - Corect ? -
   
37:53 – right? – însoţită de regrete,
with regret, with sorrow, injury, suferinţă, traumă,
   
37:58 compliance, conformity, servilism, conformism,
imitation, comparison. mimetism, comparaţie.
   
38:03 Right? Corect ?
Are you following all this?  
   
38:05   Urmăriţi toate acestea ?
   
38:10 Now, is there an action Acum, oare există vreo
which is not all that? acţiune care să nu fie astfel ?
   
38:17 An action which is not O acţiune care nu este
born out of remembrance? născută din rememorare ?
   
38:25 Can I go on, sir? Pot continua, domnule ?
   
38:30 We are asking. Ne punem întrebarea.
   
38:32 I say there is, Eu spun că există,
the speaker says there is. vorbitorul spune că există.
   
38:36 That action is the instant, Acea acţiune este percepţia
the immediate perception and acting. instantanee, imediată...
   
38:44   şi acţionezi !
   
38:47 Be very careful here Fiţi foarte atenţi aici,
because most of us think  
   
38:49   fiindcă majoritatea dintre noi...
   
38:52   gândim că putem
  acţiona imediat, fără...
   
38:54 we can act immediately M-am pierdut.
– I am lost.  
   
39:03 I must go very carefully Trebuie să abordez asta
into this. cu foarte mare atenţie.
   
39:10 Do we first of all see În primul rând, oare observăm că acţiunea
  prin cunoaştere este mereu limitată ?
   
39:13 that acting from knowledge  
is always limited.  
   
39:17 Right? Corect ?
   
39:19 Because knowledge itself is limited, Deoarece cunoaşterea,
  însăşi, este limitată
   
39:21 and therefore thought is limited. şi, ca atare, gândirea
  este limitată.
   
39:25 Right? Corect ?
   
39:26 Any action born from that Orice acţiune născută din aşa ceva
must invariably be partial. trebuie, fără excepţie, să fie incompletă.
   
39:33 That is obvious. Este ceva evident !
   
39:36 Therefore one asks, Ca atare, cineva se
you are asking întreabă, voi vă întrebaţi
   
39:40 – not me, I am not asking, - nu eu mă întreb,
you are asking – ci voi vă întrebaţi -
   
39:43 is there an action oare există o acţiune care
which is totally complete, este completă, integrală,
   
39:48   fără vreun regret,
  fără a privi înapoi,
   
39:49 without any regret, without looking fără a privi înainte,
back, without looking forward, fără vreun efort...
   
39:53 without any strain - Înţelegeţi ? -
– you understand?  
   
39:57 totally, în întregime, pe
completely harmonious. deplin armonioasă ?
   
40:05   Există...
   
40:06 There is, şi anume...
which is the art of observation,  
   
40:11   arta observării...
   
40:19 the art of seeing, arta sesizării...
   
40:23 and that is possible only şi este posibilă numai atunci
when there is no prejudice, când nu există nici o prejudecată,
   
40:27 when there’s no direction, când nu există nici o direcţionare,
when there’s no motive, când nu există nici un motiv,
   
40:30 only perceiving. ci numai percepţia.
   
40:32 Let the train go by, Să lăsăm trenul să
we will go on. treacă şi vom continua.
   
40:54 Can one be free of motive, Oare cineva se poate
to observe? elibera de motivaţie...
   
41:00   pentru a observa ?
   
41:03 Free of directing observation, Eliberat...
   
41:05   de...
   
41:07   observarea directă...
   
41:10 but just to observe. numai să observe.
   
41:14 To observe the futility of accepting Să observe...
spiritual authority  
   
41:17   inutilitatea acceptării
  autorităţii spirituale.
   
41:22 – I am taking that as an example. Iau asta drept exemplu.
   
41:26 To observe it: Să o observe:
   
41:29 what it has done ceea ce i-a făcut minţii umane,
to the human mind,  
   
41:33 what it has created ceea ce a creat în lume,
in the world,  
   
41:36 the division, dezbinarea, abordarea
the hierarchical approach to life – ierarhică a vieţii,
   
41:40 you know, the whole structure of it, ştiţi voi, întreaga ei structură,
to see it completely.  
   
41:43   să o observe în totalitate.
   
41:46 It is not necessary Nu este necesar
to read books, să citeşti cărţi...
   
41:50 to investigate Buddhism, Hinduism, pentru a investiga budismul,
and so on, so on, Christianity, hinduismul ş.a.m.d., creştinismul
   
41:55 and then come to a conclusion şi, apoi, să ajungi la concluzia că
they are all more or less the same. sunt mai mult sau mai puţin identice.
   
42:00 I do not mean that. Nu la asta mă refer.
   
42:02 I do not mean by analysing Nu mă refer nici la analiza lor,
either.  
   
42:05 But to observe ci să observi...
   
42:09   faptul că...
   
42:15 that the acceptance acceptarea autorităţii spirituale
of spiritual authority este cea mai distrugătoare...
   
42:24 is destructive to freedom. este distrugătoarea libertăţii.
   
42:28 And without freedom Şi, fără libertate,
there is no observation. nu există observare.
   
42:35 When you observe that way, Când observi în acel mod...
   
42:38 in that moment în acel moment al observării...
of observation,  
   
42:42 the whole nature of authority întreaga natură a
is explained, is shown, autorităţii este explicată,
   
42:47   este dezvăluită,
   
42:49 because that means fiindcă asta înseamnă că mintea
your mind is extraordinarily free ta este extraordinar de liberă
   
42:52 and has the tremendous energy şi are o imensă energie şi
and capacity to observe. capacitate de a observa.
   
43:00 And in that observation, Şi, în acea observare,
  există eliberarea de autoritate,
   
43:02 there is freedom from authority, care înseamnă intuiţie.
which is insight.  
   
43:06 And that insight is intelligence Şi acea intuiţie înseamnă
which is the essence of learning. inteligenţă, care este esenţa învăţării.
   
43:11 Got it. Am surprins-o !
   
43:17 Have you understood, sir? Aţi înţeles, domnule ?
   
43:20 I think you have. Cred că aţi înţeles.
   
43:22 At least some of you. Măcar unii dintre voi.
   
43:24 So. Now we are going Deci acum vom face
to do exactly the same thing exact acelaşi lucru,
   
43:27 with regard to desire. în ceea ce priveşte dorinţa.
   
43:44 We are not analysing desire. Nu analizăm dorinţa.
   
43:50 We are observing completely, O observăm...
   
43:57 without any direction, motive pe deplin...
to get rid of desire,  
   
44:01 or why shouldn’t fără vreo direcţionare, vreo
I have desire, raţiune de a elimina dorinţa
   
44:02 what is wrong with desire, sau de ce n-ar trebui să am dorinţe,
and so on, so on, so on. ce e în neregulă cu dorinţa ş.a.m.d.
   
44:05 Just to purely observe ci numai să observăm, pe
the movement of desire. deplin, acţiunea dorinţei.
   
44:13 Right? Corect ?
   
44:15 Are we working together? Conlucrăm cumva ?
   
44:20 That is, how does desire Şi anume, cum
come into being? de ia fiinţă dorinţa ?
   
44:28 The objects of desire Obiectele dorinţei pot varia.
may vary,  
   
44:31 you may want a better house, Ţi-ai putea dori o casă mai bună,
somebody else wants a better wife, altcineva doreşte o soţie mai bună
   
44:36 or a husband, or a position, sau un soţ sau un
or a new toy, a new guru, a new... rang sau o jucărie nouă,
   
44:40   un nou guru, un nou...
   
44:43 I don’t know, whatever. nu ştiu, orice.
   
44:46 So the objects of desire vary Deci obiectele dorinţei
all along, all the time. variază, mereu, tot timpul.
   
44:51 We are not talking about the objects Noi nu ne referim
of desire, but desire itself. la obiectele dorinţei,
   
44:54   ci la dorinţa însăşi.
   
45:02 We are observing, Noi observăm şi, ca
  atare, nu spunem...
   
45:04 and therefore we are not telling ce anume este dorinţa,
what desire is,  
   
45:10 but that observation of desire ci acea observare a dorinţei
is telling us its movement. ne dezvăluie dinamica sa.
   
45:15 You have got it? Aţi prins ideea ?
   
45:18 You understand, sir? Aţi înţeles, domnule ?
   
45:20 Right? Corect ?
Are we together in this? Conlucrăm ?
   
45:21 All right, doesn’t matter, În regulă, nu contează,
let me go on. daţi-mi voie să continui.
   
45:28 We are asking: what is the source, Ne întrebăm:
the nature of desire?  
   
45:30   Care este sursa,
  natura, dorinţei ?
   
45:36 It is obviously very simple. Este, evident, ceva foarte simplu.
   
45:41 Seeing, touching, sensation Văzutul, atinsul,
– right? senzaţia - corect ?
   
45:48 Right? Corect ?
   
45:49 Seeing the woman, or the house, Să vezi...
or the car, or this or that,  
   
45:51   femeia sau casa sau
  maşina, una sau alta,
   
45:56 seeing, visual perception, văzutul, percepţia vizuală...
   
46:00 contact, touching, sensation contactul, atingerea, senzaţia.
– right?  
   
46:04   Corect ?
   
46:08 Then thought creates the image Apoi gândirea creează imaginea...
of living in that house,  
   
46:14   a traiului în acea casă,
   
46:17 being with that a existenţei alături de
woman or man, acea femeie sau acel bărbat,
   
46:21 driving a car, sitting in the car, a conducerii unei maşini,
  a statului în maşină,
   
46:25 then desire begins. apoi se iniţiază dorinţa.
   
46:31 Right? Corect ?
   
46:33 Test it out for yourselves, don’t Testaţi voi singuri, nu acceptaţi
accept what the speaker is saying. ceea ce spune vorbitorul.
   
46:40 Seeing these corduroys, Să vezi aceşti
  pantaloni de catifea...
   
46:48 touching it, să-i atingi...
   
46:52 the sensation out of it, senzaţia care apare...
   
46:56 then thought says, apoi gândirea spune:
   
47:00 ‘How nice, what a nice colour "Ce drăguţi sunt, ce culoare
that is, I wish I had those’. frumoasă au, mi-aş dori să-i am."
   
47:08 There begins desire. Atunci se naşte dorinţa.
   
47:11 That is, where there is sensation, Adică...
the operation of the senses,  
   
47:14   acolo unde există senzaţii,
   
47:17   funcţionarea simţurilor,
   
47:21 then thought gândirea creează imagini...
creates the image,  
   
47:27 and at that moment şi, în acea clipă,
desire is born. s-a născut dorinţa.
   
47:32 Is this clear? Este clar ?
   
47:34 It is not my explanation: Nu mă refer la explicaţia
see it for yourself. mea, ci observaţi asta singuri.
   
47:38 It is so obvious. Este atât de evident.
   
47:45 So, why does Deci, de ce oare...
– please, go further – - Vă rog să treceţi mai departe ! -
   
47:49 why does thought de ce oare gândirea
always create images? creează întotdeauna imagini ?
   
47:54 You understand? Înţelegeţi ?
   
47:56 It is a very interesting point Este o idee foarte
if you go into it. interesantă, dacă o cercetaţi.
   
47:59 Why thought creates the image, De ce gândirea creează imaginea...
   
48:04 or the imagination, sau imaginaţia,
the image of symbols,  
   
48:07   imaginea simbolurilor...
   
48:11 ideas, you know, ideilor, ştiţi voi, întreaga
the whole movement of images? acţiune a imaginilor.
   
48:17 The image that thought creates Imaginea pe care gândirea
between two people, o creează între doi oameni,
   
48:21   oricât de intimi ar fi...
   
48:22 however intimate they are, între un bărbat şi o femeie,
between a man and a woman.  
   
48:29 The constant building clădirea constantă şi
and adding to the image. completarea imaginii.
   
48:37 So the question is: Deci întrebarea este:
   
48:42 why thought is always De ce oare gândirea...
moving in the direction  
   
48:47 in the process se deplasează întotdeauna în
of constructing images? direcţia procesului clădirii imaginilor ?
   
48:54 I see that – one sees Cineva vede acea cămaşă sau rochie
  albastră, sau ce-o fi, pe fereastră.
   
48:57 that blue shirt or the robe, Are o culoare drăguţă...
whatever it is, in the window.  
   
49:01 It is a nice colour, e bine croită...
well-cut, well-made.  
   
49:08   bine lucrată.
   
49:15 There, up to that point, Atunci, până la acel
it is all right. moment, este în regulă.
   
49:20 Right? Corect ?
   
49:21 Then thought says, Atunci gândirea spune:
‘I wish I had that shirt’. "Mi-aş dori să am acea cămaşă."
   
49:25 ‘It would look rather nice on me’, "Mi-ar sta destul de bine cu ea."
   
49:30 and then the pursuit of that, Şi, apoi, este
  urmată acea dorinţă,
   
49:33 acquiring the shirt este achiziţionată acea cămaşă
and the pleasure of having it.  
   
49:36   şi apare plăcerea de-a o avea.
   
49:40 You are following all this? Urmăriţi toate acestea ?
  Este foarte simplu...
   
49:41 This is very simple dacă le împărţiţi pe etape.
if you break it up.  
   
49:48 Now the question is Acum problema este...
   
49:54 – this is where comes learning, că aici intervine învăţarea,
   
49:58 not accumulating nu acumularea, ci învăţarea...
but learning,  
   
50:01 which is: care înseamnă: văzut, contact, senzaţie.
seeing, contact, sensation.  
   
50:08 Then thought not entering into that. Apoi...
   
50:10   gândirea care nu
  intervine în asta.
   
50:13 You follow what I am saying? Urmăriţi ceea ce spun ?
   
50:19 No, no. Nu, nu.
   
50:21 I will explain. Voi explica.
   
50:24 It is natural, Este ceva firesc,
sensible, sensitive,  
   
50:26   raţional, sensibil...
   
50:30   reacţiile sunt vii,
   
50:31 the reactions are alive, văzând un lucru frumos...
seeing something beautiful,  
   
50:38 touching it atingându-l.
– the sensation.  
   
50:40   Senzaţia !
   
50:46 That is natural. E ceva firesc.
Right?  
   
50:48   Corect ?
   
50:51 If you haven’t that, there is Dacă nu simţi asta, e
something wrong with your system, ceva în neregulă cu tine,
   
50:55 nervous system, cu sistemul tău nervos,
   
50:58 your whole body is not sensitive, întreg trupul tău nu
alert. este sensibil, vigilent.
   
51:03 Up to that point, Până la acel punct este excelent.
it is excellent.  
   
51:06   Apoi, intervine gândirea...
   
51:07 Then thought comes along, creează o imagine...
creates an image,  
   
51:15 then the movement of desire apoi se manifestă
and the pursuit of it, acţiunea dorinţei
   
51:20 the pleasure of it, şi urmărirea ei, plăcerea
the gathering of it. ei, în ansamblul ei.
   
51:23 Right? Corect ?
   
51:25 Now the question is: Acum, întrebarea este:
   
51:29 why does thought De ce oare gândirea
create the image, creează o imagine
   
51:32 and can thought, şi oare poate gândirea,
which is also sensation, care este tot o senzaţie...
   
51:40 realise that when this movement să-şi dea seama...
takes place, which is desire,  
   
51:42   că, atunci când se produce această
  acţiune, care înseamnă dorinţă,
   
51:46 conflict begins? începe conflictul ?
   
51:49 I wonder if you understand. Mă întreb dacă înţelegeţi asta.
Right?  
   
51:54 Sir, don’t look at me. Domnule, nu te uita la mine !
   
51:58 It is not worth it, Nu merită s-o faci,
but find out for yourself.  
   
52:00   ci descoperă singur asta.
   
52:05 Because, you see, it means Fiindcă, vedeţi, asta înseamnă...
never allowing thought  
   
52:10   să nu permiţi
  niciodată gândirii...
   
52:15 – no, not never allowing – - nu să nu-i permiţi niciodată -
   
52:17 thought, realising ca gândirea să-şi dea
the nature of the image, seama de natura imaginii...
   
52:23 why it is creating the image de ce anume creează imaginea,
   
52:26 – thought itself realising that. gândirea, însăşi, să-şi
  dea seama de asta.
   
52:30 Then desire becomes Atunci dorinţa devine
something totally different. ceva complet diferit.
   
52:35 You understand what I am saying? Înţelegeţi ce spun ?
   
52:37 Then there is no conflict in desire. Atunci nu există
  conflict în dorinţa în sine.
   
52:43 Do you see this? Observaţi asta ?
   
52:53 Where there is desire, Acolo unde există dorinţă,
with its image created by thought,  
   
52:56   cu imaginea sa creată de gândire,
   
53:00 there must be trebuie să existe
the pursuit of pleasure. căutarea plăcerii.
   
53:06 Right? Corect ?
Do you see this?  
   
53:08   Observaţi asta ?
   
53:12 And when pleasure is thwarted, Şi, atunci când plăcerea
  este contracarată,
   
53:15 either there is fear, există fie teamă,
or antagonism, or violence.  
   
53:17   fie antagonism, fie violenţă.
   
53:27 That is the root of violence. Aceea este rădăcina violenţei.
   
53:34 So to understand, to go very deeply Deci, pentru a înţelege,
into the ending of violence,  
   
53:36   trebuie abordată, foarte
  profund, eliminarea violenţei...
   
53:43 and the understanding şi trebuie înţeleasă plăcerea...
of pleasure and desire.  
   
53:47   şi dorinţa.
   
53:51 If this process is understood, Dacă acest proces este înţeles,
   
53:54 not intellectually, but actually nu teoretic, ci
as a movement in one’s life, ca o acţiune reală...
   
53:59   în viaţa cuiva,
   
54:01   atunci...
   
54:02 then you will discover, vei descoperi, dacă
if you go into it deeply, cercetezi profund,
   
54:06   că...
   
54:07 that enjoyment delectarea...
   
54:14 is something entirely este ceva complet
different from pleasure. diferit de plăcere.
   
54:20 You understand? Înţelegeţi ?
   
54:22   Atunci când priveşti munţii,
   
54:23 When you look at the mountains, dealurile şi zăpada şi...
the hills and the snow and...  
   
54:29 – not these days, nu în aceste zile, din nefericire,
unfortunately –  
   
54:31 but if you do observe it dar, dacă le observi
on a clear day, într-o zi senină,
   
54:35 marvellously blue sky, cerul minunat de albastru...
   
54:40 the snowline, lines of the hills limita zăpezii, contururile
and the valleys and the waters acestor dealuri şi văi
   
54:46 and the brightness şi apele şi strălucirea
and the brilliance of a day şi splendoarea unei zile,
   
54:50 – that is enjoyment. aceea este delectare, corect ?
Right?  
   
54:53   Ce-i rău în asta ?
  E perfect, minunat, să simţi asta.
   
54:54 What is wrong with that? Dar...
Perfect, lovely to feel that.  
   
55:00 But thought says: gândirea spune:
   
55:06 ‘I hope I shall have it "Sper să o am şi când voi
when I come back the next day’ reveni, în ziua următoare."
   
55:11 – you follow? Mă urmăriţi ?
   
55:16   Fiindcă reamintirea acelui...
   
55:19 The perception of that perceperea acelui...
sense of enjoyment  
   
55:23   sentiment de delectare...
   
55:26 becomes a memory, devine o amintire...
   
55:31 then that memory apoi acea amintire
becomes the pleasure, devine plăcere...
   
55:36 because it has created an image fiindcă a creat o imagine
of that excellent morning, a acelei dimineţi excelente...
   
55:42 and the pursuit of that şi urmăreşte acea dimineaţă
excellent morning as a remembrance. excelentă, ca pe o rememorare.
   
55:48 Right? Corect ?
I wonder if you see all this.  
   
55:49   Mă întreb dacă
  observaţi toate acestea.
   
55:54 So the question then is, Deci atunci se pune întrebarea...
to pursue it further:  
   
55:58   ca să cercetăm mai departe:
   
56:01 that beauty of a morning, Acea frumuseţe a unei dimineţi,
   
56:04 why should it be registered at all? de ce ar trebui, totuşi,
  să fie înregistrată ?
   
56:10 You understand my question? Îmi înţelegeţi întrebarea ?
   
56:15 There is enjoyment of that morning, Există o delectare
  în acea dimineaţă,
   
56:18 the stillness, the quietness, liniştea, tăcerea...
   
56:21 every leaf is alive fiecare frunză... este
and the trees are moving vie şi copacii se mişcă,
   
56:26 – you know, the extraordinary ştiţi voi acel sentiment extraordinar
sense of beauty of a morning. al frumuseţii unei dimineţi.
   
56:33 It has happened S-a întâmplat şi gata !
– finished.  
   
56:36   Dar creierul a înregistrat
  asta, ca pe o amintire...
   
56:37 But the brain has registered it - Corect ? -
as a memory,  
   
56:42 and then thought says, şi, apoi, gândirea spune...
   
56:44 ‘I must come, "Sper să ajung la
I hope I will have the same feeling, acelaşi sentiment,
   
56:48 the excitement and the beauty of it la încântare şi frumuseţe
the next morning’. în dimineaţa următoare."
   
56:56 You have understood Aţi înţeles până aici ?
up to that point? Right? Corect ?
   
57:00 We are asking: why should Ne întrebăm: "De ce ar trebui creierul
the brain register that event? să înregistreze acel eveniment ? "
   
57:06 It is finished. E terminat !
   
57:09 You have understood? Aţi înţeles ?
   
57:13 The moment it has Momentul a fost
registered and said, înregistrat şi spui:
   
57:16 ‘I must have it "Trebuie să-l am şi în
the next morning’, dimineaţa următoare !"
   
57:22 when the beauty of the next morning Atunci când frumuseţea
appears, dimineţii următoare apare,
   
57:26 you haven’t seen it nu ai văzut-o pentru prima oară.
for the first time.  
   
57:28 Vous avez compris? Aţi înţeles ?
Am I explaining something? Am reuşit să explic ceva ?
   
57:33 So we are going into something Deci vom aborda ceva
much more difficult, which is: mult mai dificil, şi anume:
   
57:40 the enjoyment, dacă este înregistrată
when it is registered, acea delectare...
   
57:43 then that registration atunci acea înregistrare
is the pursuit of pleasure. înseamnă căutarea plăcerii.
   
57:49 Right? Corect ?
   
57:50 And not the beauty Şi nu frumuseţea acelei clipe.
of that instant.  
   
57:55 It is a remembrance, remembered Este o reamintire, o frumuseţe
beauty, which is not beauty. rememorată, care nu este frumuseţe.
   
57:59 You understand what I am saying? Înţelegeţi ceea ce spun ?
   
58:10   Deci...
   
58:12 So, pleasure invariably plăcerea...
goes with fear.  
   
58:14   este asociată, fără
  excepţie, cu teama.
   
58:19 Right? Corect ?
No?  
   
58:20   Nu ?
   
58:27 It is so obvious, sir. Este atât de evident, domnule.
Shall we go on? Putem continua ?
   
58:33 Fear Frica...
   
58:39 is very, very deeply este extrem de adânc
rooted in human beings. înrădăcinată în fiinţele umane.
   
58:50 And where there is fear, Şi, acolo unde există
there is darkness. teamă, există întuneric.
   
58:54 Right? Corect ?
You understand this?  
   
58:55   Înţelegeţi asta ?
   
59:01 And the human mind, including Şi mintea umană,
the brain, has lived with fear: inclusiv creierul,
   
59:05   a trăit în frică:
   
59:09 fear of loneliness, frica de singurătate...
   
59:15 fear of not being successful, teama de a nu avea succes...
   
59:18 fear of losing, frica de pierdere,
   
59:20 fear of not having security, teama de a nu fi în siguranţă...
   
59:26 fear of love, teama de iubire...
   
59:33 fear of dependence, frica de dependenţă...
   
59:36 fear of attachment. teama de ataşament.
   
59:39 We all know this. Ştim asta cu toţii.
   
59:42 Every human being has Fiecare fiinţă umană are această
this deep-rooted fear. teamă, adânc înrădăcinată.
   
59:52 And the mind has lived with it. Şi mintea a trăit cu ea...
   
59:55 We accept it am acceptat-o...
   
59:58   aşa cum acceptăm...
   
59:59 as we accept terrorism terorismul, în această epocă,
in this present age,  
   
1:00:05 as we accept totalitarianism, aşa cum acceptăm totalitarismul,
as we accept wars,  
   
1:00:08   aşa cum acceptăm războaiele,
   
1:00:11 as we accept division, aşa cum acceptăm dezbinarea...
   
1:00:14 tribal divisions dezbinarea tribală, care
which are called nationalities, se numeşte naţionalitate...
   
1:00:20 the religious divisions dezbinările religioase.
   
1:00:22 – we accept all these, Le acceptăm pe toate acestea...
   
1:00:30 because we daren’t fiindcă nu îndrăznim să punem
question anything. nimic sub semnul întrebării.
   
1:00:34 And if we do question, Şi, dacă punem sub semnul
there is fear. întrebării, există frică.
   
1:00:41 Right? Corect ?
   
1:00:43 So we are born with fear Deci ne naştem înfricoşaţi
and die with fear. şi murim înfricoşaţi.
   
1:00:51 And that is a tragedy. Şi asta e o tragedie.
   
1:00:56 We have never asked ourselves Nu ne întrebăm, vreodată,
whether fear can end completely,  
   
1:00:58   dacă teama poate
  dispărea complet...
   
1:01:06 like pain, like a disease. la fel ca durerea,
  la fel ca o boală.
   
1:01:09 We know what to do with a disease, Ştim ce să facem cu o boală...
   
1:01:14 unless it is incurable. numai dacă nu e incurabilă.
   
1:01:19 But we have never said, Dar nu am spus niciodată,
asked, or demanded,  
   
1:01:21   nu ne-am întrebat
  sau n-am solicitat...
   
1:01:25 enquired cercetat,
   
1:01:26 whether fear can end dacă se poate pune capăt fricii,
completely, totally.  
   
1:01:29   complet,
   
1:01:31   total.
   
1:01:37 We are asking that now. Ne întrebam asta acum.
   
1:01:40 You ask that question, Voi puneţi acea întrebare,
put that question to yourself. puneţi-vă singuri acea întrebare.
   
1:01:47 That is how we are Adică, astfel reflectăm împreună.
thinking together.  
   
1:01:52 I am not asking you Nu vă solicit să
to put that question, puneţi acea întrebare,
   
1:01:55 you are putting that question ci să vă puneţi acea
for yourself. întrebare în sinea voastră.
   
1:02:02 Fear. Frica.
   
1:02:07 Is fear from something, Oare teama e
or about something? provocată de ceva anume...
   
1:02:12   sau e teama de ceva anume ?
   
1:02:16   Înţelegeţi ?
   
1:02:18 Or, is fear something totally Sau frica este ceva complet
different from the object of fear? diferit de obiectul fricii ?
   
1:02:27 Is this becoming too difficult? Oare devine prea dificil ?
   
1:02:36 You understand, sir? Înţelegeţi, domnule ?
   
1:02:37   Cineva se teme de întuneric,
   
1:02:38 One is afraid of darkness, se teme să nu-şi piardă slujba,
afraid of losing one’s job,  
   
1:02:44 afraid of one’s wife running away se teme ca nu cumva
  să-l părăsească soţia
   
1:02:49 or husband chasing another woman, sau ca soţul să umble
  după o altă femeie
   
1:02:51 or afraid of being alone, sau se teme să rămână singur,
by yourself, lonely.  
   
1:02:54   să fie el însuşi izolat.
   
1:03:11 And so it’s always Deci întotdeauna există
fear of something, teama de ceva anume,
   
1:03:15 from something, provocată de ceva anume
or about something. sau legată de ceva anume.
   
1:03:18 Right? Corect ?
   
1:03:21 We are asking the question: Ne punem întrebarea:
is there a fear in itself, per se?  
   
1:03:23   Oare există o teamă
  ca atare, în sine ?
   
1:03:27 Or is it always about, from, Sau întotdeauna e
  legată sau e provocată...
   
1:03:32 to something ... direcţionată de ceva anume.
– you understand? Înţelegeţi ?
   
1:03:37 Please, ask these questions. Vă rog, puneţi-vă
  aceste întrebări !
   
1:03:50 Is fear innate, like blood, Oare teama este ceva înnăscut...
   
1:03:54   ca sângele...
   
1:03:57 like the cells, like smell, ca celulele, ca mirosul...
   
1:04:01   auzul, văzul ?
   
1:04:02 the hearing, the seeing? Sau...
   
1:04:10 Or the nature of fear is wanting, natura temerii
  constă în dorinţă...
   
1:04:23 wanting security, dorinţa de securitate,
   
1:04:25 wanting to run away from loneliness, dorinţa de a fugi de singurătate,
wanting to be something.  
   
1:04:28   dorinţa de a fi ceva anume.
   
1:04:30 You understand? Înţelegeţi ?
   
1:04:33 I wonder Mă întreb dacă-mi sesizaţi ideea.
if you are meeting my point. Reflectăm împreună ?
   
1:04:35 Are we going together? Sau...
   
1:04:41 Or, fear is something frica este ceva
  ce nu înseamnă...
   
1:04:43 that is not wanting, groping, să doreşti, să bâjbâi,
escaping from something,  
   
1:04:49   să scapi de ceva anume...
   
1:04:53   fie de trecut, fie de
  prezent sau de viitor...
   
1:04:54 either the past, dar...
or the present, or the future,  
   
1:05:01 but it exists by itself ea există, ca
as long as atare, atât timp cât...
   
1:05:09 there is movement există o acţiune
of time and thought? temporală şi a gândirii ?
   
1:05:14 I wonder if you are getting it. Mă întreb dacă pricepeţi.
   
1:05:24 Say, one is afraid Să zicem că cineva se
of loneliness, teme de singurătate...
   
1:05:30 most of us probably know that. majoritatea dintre
  noi ştim asta, probabil.
   
1:05:35 Or losing a job Sau să pierdem o slujbă
or losing something. sau să pierdem ceva anume.
   
1:05:39 The loneliness. Singurătatea.
   
1:05:44 If you are married, Dacă eşti căsătorit,
if you have children,  
   
1:05:46   dacă ai copii...
   
1:05:49 as long as they are together, atât timp cât sunteţi împreună, nu
you never think about loneliness. te gândeşti niciodată la singurătate.
   
1:05:55 It never is there. Nu există niciodată acolo.
   
1:05:58 But as you grow older, your children Dar, pe măsură ce îmbătrâneşti,
have gone, and all the rest of it, copiii ţi-au plecat ş.a.m.d
   
1:06:02 you suddenly find yourself old, te trezeşti, dintr-o dată, bătrân,
   
1:06:05 lonely, unhappy singur,
– right?  
   
1:06:06   nefericit.
   
1:06:08   Corect ?
   
1:06:16 And that breeds fear. Şi asta generează frică.
   
1:06:21 Right? Corect ?
   
1:06:24 As one is afraid of death, Aşa cum cineva se teme de moarte,
   
1:06:27 something that will happen ceva care se va
in the future, întâmpla în viitor.
   
1:06:32 not immediately, Nu imediat, fiindcă
because you are all sitting here, staţi cu toţii aici,
   
1:06:35 unless the tent collapses. doar dacă nu se prăbuşeşte cortul.
   
1:06:40 So there is the avoidance of death, Deci există...
   
1:06:44   evitarea morţii,
   
1:06:47 which is perhaps at the end care se va produce,
of some years, which is time. poate, după câţiva ani.
   
1:06:54 Right? Ceea ce înseamnă timp, corect ?
   
1:06:58 Right? Corect ?
   
1:07:00 And the thought Şi gândul că aş putea muri.
that I might die.  
   
1:07:06 So is fear the result of time Deci teama este
  rezultatul timpului...
   
1:07:13 – you understand? – - Înţelegeţi ? -
   
1:07:15 or of thought? sau al gândirii ?
   
1:07:20 Or time and thought Sau timpul şi gândirea
are the same? sunt unul şi acelaşi lucru ?
   
1:07:30 You understand? Înţelegeţi ?
   
1:07:34 One has done something Cineva a făcut ceva, în trecut...
in the past,  
   
1:07:39 and one is afraid of that, şi se teme de asta...
   
1:07:42 because it is not palatable, fiindcă nu este ceva acceptabil,
it is not nice, it is not pleasant. nu este frumos, nu este plăcut.
   
1:07:47 So one is afraid of that, Deci cineva se teme de asta,
   
1:07:50 coming up again, să nu apară din nou
and being attacked.  
   
1:07:52   şi să fie atacat.
   
1:07:56 So the memory of that past incident, Deci amintirea acelui
which was not pleasant, incident din trecut,
   
1:08:02   care nu a fost plăcut
   
1:08:04 is the remembrance este...
of something past. Right?  
   
1:08:07   rememorarea unui eveniment trecut.
   
1:08:10   Corect ?
   
1:08:12 Which is the movement Ceea ce înseamnă
of thought. o acţiune a gândirii.
   
1:08:16 And the movement of thought Şi acţiunea gândirii
is the movement of time. este acţiunea timpului.
   
1:08:20   Corect ?
   
1:08:21 Right? Corect, domnule ?
Right, sir?  
   
1:08:28 So is fear the movement Deci oare teama...
of thought and time?  
   
1:08:37 I wonder if you understand this. este acţiunea
  gândirii şi a timpului ?
   
1:08:41 If I am to die now, immediately, Dacă...
there is no fear.  
   
1:08:43   ar fi să mor acum, imediat,
   
1:08:46   nu există teamă.
   
1:08:48 Right? Corect ?
   
1:08:50 It is finished. S-a terminat !
   
1:08:53   Dar...
   
1:08:55 But I want to live another ten years vreau să mai trăiesc încă zece ani
or another five years,  
   
1:08:58   sau încă cinci ani
   
1:09:00 and I hope nothing will happen şi sper să nu se
in between that time. întâmple nimic, între timp.
   
1:09:06 Right? Corect ?
   
1:09:07 So fear is time Deci frica înseamnă timp...
   
1:09:13 – do you realise this, sirs? – - Vă daţi seama
and thought. de asta domnilor ? -
   
1:09:16   şi gândire.
   
1:09:20 Right? Corect ?
   
1:09:21 No, please, don’t – see this. Nu, vă rog să observaţi asta !
This is very, very important.  
   
1:09:23   Este extrem de important.
   
1:09:26 If you once understand this, Dacă vreţi să
  înţelegeţi asta...
   
1:09:33 you have to understand time atunci trebuie să înţelegeţi
and thought so completely, timpul şi gândirea atât de deplin...
   
1:09:39 then fear ceases totally. încât teama să
  înceteze cu desăvârşire.
   
1:09:47 That is why it is very important De aceea este foarte important
to understand the nature of time. să înţelegeţi natura timpului.
   
1:10:04 The train, Trenul care fluieră
that whistle is telling us to stop. ne spune să ne oprim !
   
1:10:14 It is very important to understand Este foarte important să înţelegeţi
– we have got another 10 minutes – - mai avem încă zece minute -
   
1:10:18 time and thought. timpul şi gândirea.
   
1:10:26 What is time, Ce este timpul ?
   
1:10:31   Lăsând la o parte...
   
1:10:32 apart from yesterday, ziue de ieri, de azi şi de mâine,
today and tomorrow,  
   
1:10:38 apart from time is necessary lăsând la o parte faptul
  că timpul este necesar,
   
1:10:41 as a means of learning language, pentru a putea învăţa o limbă,
subject and so on, diverse subiecte ş.a.m.d.
   
1:10:47 time as distance to cover timpul pentru a acoperi distanţa
between here and Lausanne, dintre acest loc şi Lausanne...
   
1:10:55 that is necessary, time is necessary care este necesar, timpul e
to cover the distance? necesar pentru a acoperi o distanţă.
   
1:11:04 Time as sunrise, sunset, Timpul ca răsărit, apus...
   
1:11:09 and the darkness, evening. şi întunericul serii.
   
1:11:13 That is a fact. Asta e o realitate.
   
1:11:15 Now is there time apart from that? Acum, oare există vreun
  timp diferit de acesta ?
   
1:11:22 Apparently there is. Se pare că există.
   
1:11:27 ‘I will be’, "Voi fi !"
   
1:11:31 ‘I am going to be successful’, "Voi avea succes !"
   
1:11:34 ‘I am not now, but I will be’, "Nu am acum, dar voi avea."
   
1:11:39 ‘I am angry – give me time, "Sunt furios...
and I will get over it’.  
   
1:11:43   acordă-mi timp şi
  voi trece peste asta."
   
1:11:48 So there is physical time Deci există timpul fizic
and psychological time.  
   
1:11:51   şi timpul psihologic.
   
1:11:54 Right? Corect ?
   
1:11:58 And I am questioning, Şi eu îmi pun întrebarea,
doubting,  
   
1:12:00   mă îndoiesc,
   
1:12:02 whether there is dacă există, totuşi,
psychological time at all. un timp psihologic.
   
1:12:10 You understand? Înţelegeţi ?
   
1:12:12 We have accepted Am acceptat timpul psihologic.
psychological time.  
   
1:12:19 ‘I will become’, "Voi deveni !"
   
1:12:25 become the Minister, Voi deveni ministru,
Governor, the politician  
   
1:12:27   guvernator,
   
1:12:29   politician,
   
1:12:30 – you know, ştiţi voi, să devii una sau alta,
become something or other,  
   
1:12:34 which is hope. ceea ce înseamnă speranţă.
   
1:12:38 Right? Corect ?
   
1:12:44 So we are questioning Deci ne punem întrebarea dacă
  există, totuşi, un timp psihologic.
   
1:12:46 whether there is Am acceptat timpul psihologic,
psychological time at all.  
   
1:12:53 We have accepted psychological time, ceea ce ar putea fi o iluzie...
which may be an illusion,  
   
1:13:03 though all the saints, deşi toţi sfinţii,
all the religious people,  
   
1:13:05   toţi oamenii religioşi,
   
1:13:07 all the philosophers say toţi filozofii,
you must have time,  
   
1:13:10   spun că trebuie să existe timp...
   
1:13:15 time is knowledge, timpul înseamnă cunoaştere...
   
1:13:18 time is a means of achieving, timpul e un mijloc
psychologically. de a obţine ceva,
   
1:13:20   psihologic vorbind.
   
1:13:24 Right? Corect ?
   
1:13:28 We are doubting that. Noi ne îndoim de asta.
   
1:13:32   Punem sub semnul întrebării...
   
1:13:33 We are questioning dacă este aşa sau nu.
whether it is so.  
   
1:13:39 Apparently it is so. Se pare că aşa este.
   
1:13:42 But is it actually so? Dar oare e o realitate ?
   
1:13:45 You see? Înţelegeţi ?
Right? Corect ?
   
1:13:55 That is: ‘I am not and I will be’ Adică: "Nu sunt şi voi fi."
– right?  
   
1:14:00   Corect ?
   
1:14:04 This movement from ‘what is’ Această deplasare, de la "ceea ce
to ‘what should be’, există" la "ceea ce ar trebui să fie"...
   
1:14:13 that is psychological time. acesta este timpul psihologic.
   
1:14:17   Şi am înghiţit asta,
   
1:14:18 And that we have swallowed, am trăit astfel, am acceptat
lived with it, accepted it,  
   
1:14:22 and that is part of our nature, şi face parte din natura noastră,
part of our mind, heart, brain.  
   
1:14:25   face parte din mintea noastră,
   
1:14:27   din inima, din creierul nostru.
   
1:14:35 I question it Pun asta sub semnul
and I don’t accept it. întrebării şi n-o accept !
   
1:14:47 That is: Adică:
   
1:14:51 is there an actual psychologically Oare chiar există o
becoming something? devenire psihologică ?
   
1:14:57 You understand? Înţelegeţi ?
   
1:14:58   Real.
   
1:14:59 Actually. Adică:
   
1:15:01 That is: ‘what is’ "ceea ce există" şi "ceea
and ‘what should be’. Right? ce ar trebui să existe".
   
1:15:07 I am putting it very quickly. Corect ?
  Mă exprim foarte rapid.
   
1:15:09 Can we move? Putem continua ?
   
1:15:10 ‘What is’ – anger, jealousy, "Ceea ce există"
or whatever it is, greed,  
   
1:15:12   - furia, gelozia sau orice ar fi,
   
1:15:17 loneliness, whatever it is – lăcomia...
   
1:15:18 ‘what is’ singurătatea, orice
  ar fi - "ceea ce există"...
   
1:15:20 and moving away from ‘what is’ şi deplasarea de la "ceea ce
  există" la "ceea ce ar putea fi",
   
1:15:23 to ‘what might be’, "ceea ce ar trebui să
‘what should be’, what is hoped for. fie", ceea ce se speră.
   
1:15:31 That is time. Acela este timpul !
Right?  
   
1:15:33   Corect ?
   
1:15:37 But is ‘what should be’ actual, Dar...
or only ‘what is’?  
   
1:15:39   "ceea ce ar trebui să fie" e ceva
  real, sau numai "ceea ce există" ?
   
1:15:45 You’re following? Mă urmăriţi ?
   
1:15:49 The ‘what might be’, "Ceea ce ar putea fi"
might not be! s-ar putea să nu fie !
   
1:15:54 But ‘what is’ is so. Dar "ceea ce există" aşa este !
   
1:15:58 You understand what I am saying? Înţelegeţi ce spun ?
Come on, sirs! Haideţi, domnilor !
   
1:16:01 Right? Corect ?
It is so. Aşa este.
   
1:16:05 If it’s so, Dacă aşa este, de ce oare mintea trece de la
  "ceea ce există" la "ceea ce ar putea fi" ?
   
1:16:06 why is the mind moving away Înţelegeţi ?
from ‘what is’ to ‘what might be’?  
   
1:16:15 Why is it incapable of living, De ce oare este incapabilă să trăiască
understanding, observing ‘what is’? înţelegând, observând, "ceea ce există" ?
   
1:16:23 Why is this movement De ce există această
away from ‘what is’? îndepărtare de "ceea ce există" ?
   
1:16:27 I wonder if you get this. Mă întreb dacă pricepeţi asta.
   
1:16:32 You understand my question? Îmi înţelegeţi întrebarea ?
   
1:16:36 We are working together? Reflectăm împreună ?
Are you following this? Urmăriţi asta ?
   
1:16:41 Why is there always in us, De ce oare există mereu
psychologically, în noi, psihologic vorbind,
   
1:16:46 not living with ‘what is’, să nu trăim cu "ceea ce există"...
   
1:16:51 being with ‘what is’? să existăm cu "ceea ce există" ?
   
1:16:56 But moving away from ‘what is’ Dar...
is time.  
   
1:16:58   îndepărtarea de "ceea
  ce există" înseamnă timp.
   
1:17:02 Right? Corect ?
   
1:17:07 So if there is no movement Deci, dacă nu există nici o
away from ‘what is’, îndepărtare de "ceea ce există",
   
1:17:12 there is no nu există nici un fel
psychological time at all. de timp psihologic.
   
1:17:15 Get it? V-aţi prins ?
   
1:17:19 So can the mind remain, hold, Deci oare mintea poate
observe only ‘what is’ rămâne, poate păstra, observa,
   
1:17:25   numai "ceea ce există"...
   
1:17:31 and not move away şi să nu se îndepărteze
in any direction în orice direcţie...
   
1:17:36 – horizontally, vertically, orizontal, vertical ş.a.m.d.
and so on –  
   
1:17:38 but purely observe ‘what is’? ci...
   
1:17:40   numai să observe
  "ceea ce există" ?
   
1:17:43 In that observation, În acea observare,
there is no time at all. nu există timp deloc.
   
1:17:54 Right? Corect ?
   
1:17:55 Do it, sirs, and you will see it. Făceţi-o domnilor şi veţi vedea !
   
1:18:02 That is, psychological time, Acela este timpul psihologic...
   
1:18:05 which we have accepted, pe care l-am acceptat
   
1:18:07 and if we go into it very carefully, şi, dacă abordaţi asta,
  cu foarte mare atenţie,
   
1:18:10   fără vreo reacţie anume,
   
1:18:11 without any reaction, fără vreo motivaţie,
without any motive,  
   
1:18:15 you will see what is veţi observa că lucrul
of the greatest importance cel mai important
   
1:18:18 is not ‘what should be’, este nu "ceea ce ar trebui
but ‘what is’. să fie", ci "ceea ce există".
   
1:18:27 Then in the observation Atunci, prin observarea
of ‘what is’... a "ceea ce există"...
   
1:18:41 Then in the observation atunci, prin observarea a "ceea ce
of ‘what is’, există", se diminuează "ceea ce există"...
   
1:18:43 there is the withering  
of ‘what is’,  
   
1:18:47 the withering away dispare realitatea curentă...
of that which is,  
   
1:18:52 because, when you move away from it, fiindcă, atunci când te depărtezi de
the ‘what is’ still remains. ea, "ceea ce există" rămâne totuşi.
   
1:18:58 The moving away from it Îndepărtarea de realitate
is wastage of energy. este o risipă de energie...
   
1:19:06 Whereas observation is pe când observarea înseamnă o
total attention of ‘what is’, atenţie deplină pentru "ceea ce există"...
   
1:19:13 which is the observation ceea ce înseamnă că întreaga
of complete energy. energie este rezervată observării.
   
1:19:20 Where there is complete energy, Acolo unde există energie
there is complete attention, deplină, există atenţie deplină...
   
1:19:26 and where there is inattention, şi, acolo unde există neatenţie,
   
1:19:29 there is the movement există îndepărtarea
away from ‘what is’. de "ceea ce există".
   
1:19:32 Have you got this? Aţi prins asta ?
  N-am idee ce am spus chiar acum.
   
1:19:33 I don’t know Înţelegeţi, domnule ?
what I have said just now.  
   
1:19:39 You understand, sir? Adică...
   
1:19:43 This is great fun: e ceva foarte distractiv...
   
1:19:51 one is jealous – cineva este gelos...
that is ‘what is’.  
   
1:19:55   asta fiind "ceea ce există".
   
1:19:59 Then we say, Apoi, spunem: "De ce
‘Why shouldn’t I be jealous?’ ar trebui să fiu gelos ?"
   
1:20:04 Jealousy is justified, Gelozia este justificată...
reasoned, analysed,  
   
1:20:06   motivată,
   
1:20:08   analizată,
   
1:20:10 which are all moving away toate însemnând îndepărtarea, de
  fapt, de realitatea esenţială a geloziei.
   
1:20:12 from the actual central fact Această acţiune a analizei,
of being jealous.  
   
1:20:19 This movement of analysis, a îndepărtării...
of moving away,  
   
1:20:24 of justifying it, a justificării ei,
   
1:20:27 is a wastage of energy este o risipă de energie...
   
1:20:33 which doesn’t care nu rezolvă problema geloziei.
solve the jealousy.  
   
1:20:37 Right? Corect ?
   
1:20:38   Dar, atunci când există...
   
1:20:39 But when there is total observation, observare deplină, observare pură,
pure observation,  
   
1:20:46 which means no motive ceea ce înseamnă nici un
to dissolve ‘what is’, motiv de a anula realitatea...
   
1:20:52 so when there is deci, atunci când
complete perception, există percepere deplină,
   
1:20:54 which is total attention, care înseamnă atenţie deplină,
   
1:20:57 in that attention în acea atenţie este
there is all your energy. concentrată întreaga ta energie.
   
1:21:04 So where there is Deci acolo unde
complete attention, există atenţie deplină,
   
1:21:08 there is no jealousy. nu există gelozie.
   
1:21:12 Only when there is inattention, Numai atunci când există
jealousy begins. neatenţie apare gelozia.
   
1:21:16 I wonder if you capture this. Mă întreb dacă
  aţi prins ideea asta.
   
1:21:18 Have you got this? Aţi prins asta ?
   
1:21:23 May we stop now? Mă pot opri acum ?
   
1:21:41 May we all go together? Putem pleca cu toţii ?