Krishnamurti Subtitles

Finalul suferinţei produce iubire şi compasiune

Saanen - 17 July 1980

Public Talk 60:01   FINALUL SUFERINŢEI,
  CARE PRODUCE
   
0:26   Mai avem o singură
  prelegere, duminica viitoare.
   
0:27 Krishnamurti: We have După aceea...
one more talk next Sunday.  
   
0:35   vor fi cinci întâlniri pentru
  întrebări şi răspunsuri.
   
0:52 As I said the last time Aşa cum am spus ultima
that we met here, dată, când ne-am întâlnit aici...
   
0:59 we would talk about death vom vorbi despre moarte
   
1:04 – sorry, on such a nice morning – - scuze că o facem într-o
  dimineaţă atât de frumoasă -
   
1:09 the ending of sorrow despre sfârşitul suferinţei...
   
1:14 and what perhaps one can come upon, şi, poate, despre ceea
what is love and compassion. ce se poate obţine,
   
1:17   şi anume iubire şi compasiune.
   
1:21 That is what we said Despre asta am
we will talk over today. spus că vom discuta...
   
1:25   astăzi,
   
1:26 And on Sunday what is meditation. iar duminică vom discuta
Right? despre ce este meditaţia.
   
1:31   Corect ?
   
1:49 We have talked quite a good deal Am vorbit destul de mult...
about various aspects of life,  
   
1:55   despre diferite
  aspecte ale vieţii,
   
2:00 of our daily existence, ale existenţei
  noastre cotidiene...
   
2:04 how important it is cât de important este...
to understand ourselves  
   
2:12 and to understand să ne înţelegem pe noi înşine...
the structure and the nature  
   
2:16 of the brain and the mind. şi să înţelegem structura şi
  natura creierului şi a minţii.
   
2:21 Perhaps, some of you Poate că unii dintre
have listened voi au ascultat...
   
2:28 and have gone into it fairly deeply, şi au cercetat asta,
  destul de profund...
   
2:35 and some of you, perhaps, şi poate că unii dintre
cursorily, superficially, voi doar sumar, superficial...
   
2:43 and the others may say, iar ceilalţi...
   
2:46   ar putea spune:
  "Ştim asta, cu toţii...
   
2:48 ‘We all know this, am citit despre ea...
we have read about it,  
   
2:56 we have been to Asia, India, am fost în Asia, în
and other countries, India şi în alte ţări,
   
3:02 gathering a lot of information. adunând o mulţime de informaţii.
   
3:06 And also we come here to find out Şi, de asemenea, am venit aici
what you have got to say’. ca să descoperim ce aveţi de spus."
   
3:12   (Sunetul unui avion)
   
3:26 It is a clear day, therefore you E o zi senină şi, ca atare, veţi
are going to have a lot of noise! avea parte de mult zgomot !
   
3:42 We talked about the art of seeing, Am vorbit despre
  arta observării...
   
3:48 the art of listening, despre arta ascultării...
   
3:54 and the art of learning. şi despre arta învăţării.
   
3:58   (Sunetul unui avion)
   
4:10 Shall I go on in spite of that? Să continui în
  pofida acelui zgomot ?
   
4:19 It is a lovely, E o lume minunată şi paşnică !
peaceful world!  
   
4:35 And if I may, Şi, dacă se poate...
   
4:38 I would like to talk about first aş vrea să vorbesc, mai
the art of listening. întâi, despre arta ascultării.
   
4:50 The word ‘art’ means Cuvântul "artă" înseamnă
  să pui totul la locul cuvenit.
   
4:53 to put everything  
in its proper place.  
   
4:59 That is the root meaning Aceea este semnificaţia
of that word. primară a acelui cuvânt.
   
5:05 That means to have order, Asta înseamnă să ai ordine...
   
5:13 not only physical order nu numai o ordine fizică,
   
5:17 where one lives, acolo unde cineva trăieşte,
in the room one lives, în încăperea în care trăieşte,
   
5:20 but also order ci şi ordine lăuntrică.
within oneself.  
   
5:28 This order we talked about Şi despre această ordine
the other day too. am vorbit deunăzi.
   
5:33   Dar există o ordine în ascultare.
   
5:34 But there is an order Noi nu doar auzim,
in listening.  
   
5:44 We not only hear cu auzul asigurat de urechi...
with the hearing of the ear,  
   
5:52 but also we hear ci, de asemenea,
much more deeply, beyond the ear. auzim mult mai profund,
   
5:59   mai presus de urechi.
   
6:04 That is, Adică noi înţelegem cuvintele,
we understand the words  
   
6:07 if one is speaking English dacă cineva vorbeşte în engleză sau
or French or German or Italian, franceză sau germană sau italiană
   
6:13 and the words are şi cuvintele sunt
communicated to the brain, comunicate creierului
   
6:17 and the meaning of those words şi semnificaţia acelor
are ascertained, cuvinte este determinată
   
6:21 and either accepted or rejected, şi sunt fie acceptate,
according to our conditioning. fie respinse,
   
6:25   potrivit propriei
  noastre condiţionări.
   
6:31 That is generally what we do. În genere, exact asta facem,
   
6:35 That is what we call hearing, asta e ceea ce denumim auz...
   
6:40 hearing with your ears, auzitul cu urechile voastre...
   
6:44 transmitting what is said transmiterea a ceea ce se spune...
   
6:49 through the nerves prin nervi ş.a.m.d. către creier
and so on to the brain,  
   
6:52 and the interpretation şi interpretarea uzului cuvintelor
of the usage of words,  
   
6:57 and accepting or denying. şi acceptarea sau negarea lor.
   
7:02   Dar...
   
7:03 But there is another există o altă artă a învăţării...
art of listening,  
   
7:08   a ascultării...
   
7:12 that is, not only care nu înseamnă
hear with the ears, numai să auzi cu urechile,
   
7:18 but also, ci şi...
   
7:20 if one may use the word, - dacă se poate
unconsciously, deeply. folosi acest cuvânt -
   
7:24   inconştient...
   
7:27   profund.
   
7:30 I do not know Nu ştiu dacă aţi
if you have ever tried that. încercat asta vreodată.
   
7:34 That is, Adică să asculţi...
to listen to the words  
   
7:38   cuvintele...
   
7:41   şi...
   
7:45 and to find out the truth să descoperi adevărul
of any statement  
   
7:52 that is made by the speaker, oricărei declaraţii care
  este făcută de vorbitor...
   
7:55 not only intellectually, nu numai la modul teoretic...
   
7:59 not only with considerable doubt, nu numai având
  îndoieli considerabile...
   
8:06 but also to listen ci şi să asculţi fără a o
without any resistance, opune vreo rezistenţă...
   
8:16 which does not mean ceea ce nu înseamnă acceptare...
accepting.  
   
8:23 But to listen so profoundly, ci să asculţi atât de profund,
with great attention,  
   
8:27   cu o mare atenţie...
   
8:31 that the very act încât însuşi actul ascultării...
of listening  
   
8:37 brings about a total breaking down produce o totală...
of the pattern of the brain.  
   
8:42   destrămare a tiparelor cerebrale.
   
8:49 I do not know if I am making myself Nu ştiu dacă mă exprim
clear on this point. destul clar, în acest sens.
   
8:55 Because our brain Deoarece creierul nostru
functions in patterns, funcţionează în baza unor tipare...
   
9:00 whether it is a modern pattern fie că vorbim de un tipar
or an ancient pattern, modern sau de unul străvechi,
   
9:04 traditional tradiţional sau netradiţional...
or non-traditional,  
   
9:10 in a particular groove după o anumită rutină...
   
9:13 – religious, political, religioasă, politică,
economic, social – economică, socială,
   
9:20 but they never come together. dar ele nu se pun
  niciodată de acord.
   
9:24 That is, Adică, să asculţi...
to listen with complete attention  
   
9:27   cu o atenţie deplină,
   
9:30 which in itself breaks down care, prin ea însăşi...
the pattern of the brain.  
   
9:33   destramă tiparul cerebral.
   
9:38 You are following this? Urmăriţi asta ?
   
9:47 Suppose, one listens Să presupunem că cineva
to a statement as: ascultă o declaraţie...
   
9:52   cum ar fi:
   
9:56 the past – please, trecutul - Vă rog să ascultaţi
listen to this for a minute – asta, pentru un minut ! -
   
10:00 the past is giving meaning trecutul conferă
to the present, semnificaţie prezentului...
   
10:07 and therefore the present şi, ca atare, prezentul
has no meaning. nu are nici un sens.
   
10:25 The past is giving meaning Trecutul...
to the present,  
   
10:28   conferă semnificaţie
  prezentului...
   
10:33 and therefore the present şi, ca atare, prezentul
has no meaning at all. nu are absolut nici un sens.
   
10:38 One hears that statement Cineva aude acea declaraţie
not only with your ears, nu numai cu urechile...
   
10:44 but also one listens ci, de asemenea, o ascultă...
to find out the truth of it,  
   
10:48   pentru a descoperi
  adevărul din ea...
   
10:52 or the falseness of it, sau falsitatea ei...
   
10:55   semnificaţia ei,
   
10:56 the significance of it, profunzimea ei.
the depth of it.  
   
11:01 And this is not possible Şi asta nu este posibil,
   
11:04 if you are merely dacă o înţelegeţi
intellectually comprehending. numai la nivel teoretic...
   
11:10 Right? - Corect ? -
   
11:12 If you are merely allowing dacă nu faceţi decât să-i
the intellect to dominate, permiteţi intelectului să domine...
   
11:21 so that it reasons, astfel încât să
logically or not logically, raţioneze, logic sau ilogic
   
11:27 and comes to a conclusion. şi să ajungă la o concluzie.
   
11:31 But whereas, Dar, pe de altă parte, dacă sunteţi
if you are willing to listen dispuşi să ascultaţi acea declaraţie,
   
11:36 to that statement care tocmai a fost enunţată,
which has just been made,  
   
11:40 you listen so completely, să ascultaţi atât de deplin...
   
11:46 so that either it rings a real bell atunci fie sună ca un adevărat clopoţel
inside you, as it were, în sinea voastră, ca să zicem aşa...
   
11:54 the truth of that statement, adevărul acelei declaraţii
   
11:56   fie...
   
11:58 or the intellect begins to interpret intelectul începe să
what has been said. interpreteze ceea ce s-a afirmat.
   
12:04 Is that... M-am exprimat suficient de clar ?
Have I made it somewhat clear?  
   
12:09 That is, the art of listening, Aceea este arta ascultării...
   
12:14 which may be in itself care ar putea fi, în esenţă,
   
12:17 the total response of the whole răspunsul deplin al întregii
structure of the mind and the brain, structuri a minţii şi a creierului...
   
12:26 the response totally, răspunsul...
harmoniously,  
   
12:28   total...
   
12:31   armonios,
   
12:32 without any direction fără nici o direcţionare
or interpretation,  
   
12:35   sau...
   
12:37   interpretare,
   
12:39 just the act of listening. numai actul ascultării în sine.
   
12:46 Can we proceed from there? Putem continua de aici încolo.
   
12:56 First of all, Mai întâi de toate...
let us talk over together  
   
12:59   haideţi să dezbatem împreună...
   
13:03 the question întrebarea dacă suferinţa...
whether suffering  
   
13:10 can ever end. se poate termina vreodată.
   
13:14 This has been Aceasta a fost o
a problem for man, problemă, pentru om...
   
13:23   şi...
   
13:25 and not only the so-called nu numai aşa-zisa
personal suffering, suferinţă personală...
   
13:32 but the universal ci suferinţa
suffering of mankind. universală a omenirii.
   
13:42 The suffering, Suferinţa, fie a aşa-numitului
  individ, fie a omenirii,
   
13:43 either of the so-called individual  
or of mankind,  
   
13:48 is the same. este aceeaşi.
   
13:51 Suffering is the same Suferinţa este aceeaşi,
   
13:53 whether it is yours, fie că e a ta, a mea sau a altuia.
mine or another’s.  
   
13:57 We may interpret that suffering Poate că interpretăm acea
in a different way, suferinţă într-o manieră diferită,
   
14:03 we may have a cause for that cauza acelei suferinţe poate
suffering in another direction, proveni dintr-o direcţia diferită,
   
14:08 but essentially suffering dar, în esenţă, suferinţa este
is common to all man. comună tuturor oamenilor.
   
14:17 So it is not your suffering Deci nu este suferinţa voastră...
but human suffering.  
   
14:22   ci suferinţa umană.
   
14:25 I wonder if we can Mă întreb dacă puteţi
tolerate that statement, tolera acea declaraţie...
   
14:33 because most of us fiindcă majoritatea dintre
are individualistic. noi suntem individualişti.
   
14:40 That is, our training, Asta ne este pregătirea,
our education, our culture, educaţia, cultura,
   
14:45 that we are individuals, că noi suntem indivizi...
separate from another,  
   
14:49   separaţi de alţii...
   
14:52   nu numai biologic...
   
14:53 not only biologically, physically, fizic,
but also inwardly.  
   
14:58   ci şi...
   
15:02   lăuntric.
   
15:06 Our worries are different Grijile noastre sunt
from another’s worries, diferite de ale altora,
   
15:10 our anxieties, neliniştile noastre,
our fears, our sorrows,  
   
15:11   temerile noastre,
   
15:13   suferinţele noastre,
  disperările noastre,
   
15:14 our despairs are personal, ours, sunt personale, ale noastre...
   
15:21 and nothing to do şi n-au nimic de-a
with another. face cu ale altuia.
   
15:27   Şi...
   
15:28 And this individuality has been acest individualism...
emphasised by the religions:  
   
15:31   a fost accentuat de religii...
   
15:36 individual souls being redeemed, sufletele individuale
and so on, fiind izbăvite ş.a.m.d.
   
15:42 and in the Asiatic world Iar în lumea asiatică individul
the individual must strive, trebuie să se străduie...
   
15:48 apart from others, separat de alţii, ca să atingă Nirvana,
to reach Nirvana, Heaven, Moksha raiul, Moksha sau cum vă place să-i spuneţi.
   
15:52 or whatever you like to call it.  
   
15:55 So there has been Deci a existat
this conditioning, această condiţionare...
   
15:59 through centuries, de-a lungul secolelor,
   
16:01 that we are separate human beings. că noi suntem fiinţe
  umane separate.
   
16:08 Now, is that so? Acum, oare aşa o fi ?
   
16:14 And because we are separate Şi, fiindcă suntem
individual human beings, fiinţe umane separate,
   
16:20   gândim că suntem liberi...
   
16:21 we think we are free să facem orice vrem...
to do what we want,  
   
16:27 to follow this path or that path, să urmăm această cale sau acea
that guru or another guru, cale, acel guru sau un alt guru...
   
16:36 follow certain ideals, să urmăm anumite idealuri ş.a.m.d.
and so on, so on.  
   
16:41 So, first, we must question, doubt Deci, mai întâi, trebuie să
  pui sub semnul întrebării,
   
16:44   să conteşti
   
16:46 – as we pointed out the other day – - aşa cum am specificat deunăzi -
   
16:49 whether you are dacă eşti, cu
really an individual. adevărat, un individ...
   
16:55 Or it is an illusion sau este o iluzie,
which has been sustained constantly  
   
16:58   care a fost
  întreţinută constant...
   
17:03 by the idea, the education de ideea...
   
17:07   de educaţia că tu eşti...
   
17:09 that you are essentially în esenţă...
different from another.  
   
17:16   diferit de o altă persoană.
   
17:19 We are going to question, Vom contesta, ne vom îndoi de...
doubt that belief  
   
17:26 that we are individuals. acea credinţă că suntem indivizi.
   
17:29 The word ‘individual’ means Cuvântul "individ"
undivided, indivisible. înseamnă nedivizat...
   
17:34   indivizibil.
   
17:38 But we are not indivisible, Dar noi nu suntem indivizibili,
we are divisible,  
   
17:41   suntem divizibili,
   
17:42 we are broken up, suntem sfărâmaţi...
fragmented,  
   
17:46   fragmentaţi...
   
17:53 constantly in conflict. aflaţi, constant, în conflict.
   
17:57 And when you examine Şi, atunci când examinezi
the psychological structure structura psihologică...
   
18:02 of every human being, a oricărei fiinţe umane...
   
18:06 it is a constant factor, acesta este un factor constant,
   
18:08 whether in the East, West fie că suntem în Orient, Occident
or whatever country one lives in, sau în orice ţară am trăi.
   
18:14 the common factor is Factorul comun este că toate fiinţele
  umane trec printr-o perioadă groaznică:
   
18:15 that all human beings  
go through a terrible time:  
   
18:22 misery, confusion, anxiety, sărăcie, confuzie, anxietate,
despair, depression  
   
18:27 – you know, disperare, depresie, le
all the rest of it, ştiţi voi pe toate celelalte,
   
18:29 whether they live in India, fie că trăiesc în India,
America or in this country. America sau în această ţară.
   
18:34 That is the psychological Acesta este factorul
common factor. psihologic comun.
   
18:38 Therefore your psychological Ca atare, structura voastră psihologică
structure is common to all humanity. este comună întregii omeniri...
   
18:45 Therefore you are not drept urmare, nu sunteţi
a separate psychological entity. entităţi psihologice separate.
   
18:51 This is very difficult Este foarte dificil, pentru majoritatea
for most people to see this, oamenilor, să observe asta
   
18:55 or even to listen to it sau măcar să asculte...
   
18:59 because they are so conditioned, fiindcă sunt atât
  de condiţionaţi...
   
19:03 their whole culture întreaga lor cultură
is based on this: se bazează pe asta...
   
19:10 individual salvation, pe mântuirea individuală,
   
19:14 being redeemed by a saviour, să fii izbăvit de un mântuitor...
   
19:19 individual striving străduinţa individuală
to become something, de a deveni ceva anume...
   
19:23 in opposition to the rest, în competiţie cu
and so on, so on. restul lumii ş.a.m.d.
   
19:31 So, if you see by listening to this Deci, dacă observaţi...
either the truth of it,  
   
19:35   ascultând asta, adevărul
  acestei afirmaţii...
   
19:41   fie...
   
19:45 or either reject it, îl respingeţi,
as probably most of you will do,  
   
19:47   aşa cum poate că
  majoritatea voastră o va face,
   
19:51 or find out for yourself, fie descoperiţi singuri...
   
19:56 through observation, prin observare...
   
20:00 not through analysis, nu prin analiză,
but through observation,  
   
20:03   ci prin observare,
   
20:05 your own conditioning, propria voastră condiţionare.
   
20:07 and so thereby discover Şi, prin aceasta,
  descoperiţi că...
   
20:10 how psychologically psihologic vorbind,
it is one.  
   
20:13   oamenii sunt totuna.
   
20:17 So if you are exercising Deci, dacă vă exercitaţi
your capacity to observe, capacitatea de a observa...
   
20:25 without prejudice, fără prejudecăţi...
   
20:29 without your conditioning, fără condiţionarea proprie...
   
20:35 then we can go together, atunci putem continua împreună,
   
20:39 talk over together putem dezbate, împreună,
the suffering of mankind. suferinţa omenirii.
   
20:44 Mankind is you. Omenirea sunteţi voi.
   
20:50 The world is you Lumea înseamnă voi
and you are the world. şi voi sunteţi lumea.
   
20:54   S-ar putea să fii diferit,
  din punct de vedere fizic:
   
20:55 You may be physically different înalt, scund, cu părul negru...
– tall, short, dark-haired,  
   
21:01 blonde and dark skin, blond, piele întunecată, piele
black skin, white skin, you know, neagră, piele albă, ştiţi voi,
   
21:05 purple skin, yellow skin piele purpurie, piele
– all the rest of it. galbenă şi toate celelalte.
   
21:12   Deci...
   
21:18 So we are talking vorbim despre suferinţă...
about sorrow,  
   
21:22   suferinţa umană...
   
21:23 man’s sorrow, suferinţa universală...
the universal sorrow,  
   
21:28 the sorrow of every human being suferinţa fiecărei fiinţe
on this earth. umane de pe acest Pământ.
   
21:33 No one seems to escape from it. Nimeni nu pare să
  poată scăpa de ea,
   
21:37 Either that sorrow is brought fie că acea suferinţă este
through death of another provocată de moartea cuiva...
   
21:43   sau...
   
21:47 or the failure de eşecul de a obţine
to achieve a result, un anumit rezultat...
   
21:51 to climb the ladder de a urca pe scara succesului,
of success,  
   
21:54 whether in the religious fie în lumea religioasă, spirituală
spiritual world, - aşa-numita lume spirituală -
   
21:57 so-called spiritual world,  
   
21:58 or in the physical world. fie în lumea fizică.
   
22:05 Or losing a job, Sau de pierderea unei slujbe...
   
22:10 or fearing the danger sau teama de pericolul
of complete loneliness. reprezentat de singurătatea deplină.
   
22:19 All these factors Toţi aceşti factori
contribute to sorrow: contribuie la suferinţă...
   
22:27 death, disease, old age, moarte, boală, bătrâneţe...
   
22:31 crippled mutilare, le ştiţi
– you know, all the rest of it; voi pe toate celelalte,
   
22:35 crippled both physically să fii mutilat, atât
and psychologically; fizic, cât şi psihologic...
   
22:40 the neurotic and the saint. nevrozatul...
   
22:43   şi sfântul.
   
22:46 And generally, Şi, de regulă,
the saints are neurotic. sfinţii sunt nevrozaţi.
   
22:53 I know it is difficult for Ştiu că este dificil pentru
the Christian and the Asiatic world lumea creştină şi cea asiatică
   
22:57 to accept such a statement, să accepte o asemenea afirmaţie...
   
23:00 but if you examine it closely, dar, trebuie să o
  examinaţi, cu atenţie...
   
23:05 without any prejudice, fără vreo prejudecată,
   
23:07 this constant pursuit această tendinţă constantă
to become something, de a deveni ceva anume...
   
23:18 either in the physical world fie în lumea fizică, fie
or in the psychological world. în lumea psihologică.
   
23:23 To become something. Să devii ceva anume...
   
23:26 The something is projected acel ceva este
by the mind planificat de minte...
   
23:31 as an idea, a concept, ca o idee, concept
   
23:34 and striving to achieve that. şi te străduieşti să-l atingi.
   
23:39 But what is projected, Dar ceea ce este planificat,
what is the ideal, is constructed, acel ideal, este ceva construit,
   
23:44 put together by thought, clădit de gândire...
   
23:51 and thought in itself iar gândirea, în sine,
is everlastingly limited. este etern limitată.
   
23:58 And a man who is striving Iar omul care se străduieşte,
within the field of limitation într-un domeniu limitat,
   
24:04 is either idiotic, este fie idiot...
   
24:09 non-observant, fie neatent,
   
24:11 or some kind of unbalanced. fie oarecum dezechilibrat.
   
24:28 That is the first train, Acesta este primul tren.
   
24:31 we are going to have three more! Mai avem încă trei !
   
24:42 So we are talking over together, Deci dezbatem împreună,
if you will,  
   
24:46   dacă vreţi,
   
24:47 this question of the sorrow această problemă a
of mankind, of which you are. suferinţei omenirii,
   
24:51   de care aparţineţi.
   
25:00   Şi...
   
25:02 And man has lived omul a trăit cu această suferinţă.
with this sorrow.  
   
25:08 There have been 5000 wars Au existat 5.000 de războaie,
within the historical period,  
   
25:12   în decursul acestei
  perioade istorice...
   
25:17 and you can imagine şi vă puteţi imagina
what tears, câte lacrimi...
   
25:22 wounds, pain, anxiety, răni, dureri, griji,
brutality, cruelty brutalităţi, cruzimi...
   
25:27 during all these 5000 years au fost în aceşti 5.000 de ani...
   
25:32 – and we are still going on. şi continuăm încă.
   
25:39 We are still going on Continuăm să ne
with our tribal wars. purtăm războaiele tribale.
   
25:46 And we also, Şi...
during all these many millennia,  
   
25:48   de asemenea,
   
25:50   în decursul acestor
  multe mii de ani,
   
25:53 have never been able nu am fost capabili niciodată
to solve that problem, să rezolvăm acea problemă...
   
25:57 end it so completely să-i punem capăt,
that there is a new energy, atât de deplin...
   
26:01   astfel încât să
  existe o nouă energie,
   
26:05 totally different from the energy complet diferită de energia
of thought, pain, suffering. gândului, a durerii, a suferinţei.
   
26:17 So we are together, if you will, Deci vom încerca, împreună,
going to go into it.  
   
26:20   dacă vreţi,
   
26:22   să abordăm această problemă.
   
26:25 What is suffering? Ce anume este suferinţa ?
   
26:29 And why has man put up with it? Şi de ce omul s-a împăcat cu ea ?
   
26:35   Oare i se poate pune
  capăt, după voia noastră ?
   
26:36 Can it be ended by will? Sau...
   
26:45 Or is there a cause for it? oare există vreo cauză a ei ?
   
26:51 If there is a cause, Dacă există o cauză...
   
26:54 it can be ended: i se poate pune capăt: ceea
  ce are o cauză, are un final.
   
26:55 what has a cause has an ending.  
   
27:00 We went into that Am abordat acest lucru
in the previous talks. în prelegerile anterioare.
   
27:05 That is the law: Aceasta e o lege: dacă există o
if there is a cause, it must end, cauză, atunci trebuie să se termine,
   
27:10 there is an ending to it. există un final al ei.
   
27:15 So we are first asking, Deci ne întrebăm, mai întâi,
as human beings,  
   
27:18   ca fiinţe umane...
   
27:22 not as individuals, nu ca indivizi...
   
27:26 asking why mankind, ne întrebăm...
why you and another,  
   
27:30   de ce omenirea,
  de ce voi şi alţii...
   
27:35 live with this, trăiţi cu asta...
as with fear, as with conflict,  
   
27:38   aşa cum trăiţi în teamă,
   
27:41   aşa cum trăiţi în conflict,
   
27:44 outwardly and inwardly, extern şi lăuntric.
   
27:45   Trăim cu ea...
   
27:46 we live with it, nu ne eliberăm niciodată de ea,
we are never free of it.  
   
27:55 And if one is aware, chiar dacă cineva este conştient,
   
27:58 aware in the sense: to observe conştient în sensul...
the actual sorrow that one has.  
   
28:00   observării suferinţei
  reale a unei persoane.
   
28:10 Not invented sorrow, Nu al unei suferinţe inventate...
   
28:15 but the actual despair, ci disperarea reală...
   
28:19 the actual terrible loneliness, groaznica singurătate reală...
   
28:25 the sense of deprivation, sentimentul privaţiunii...
   
28:29 the hopelessness of a life inutilitatea unei vieţi
that has no meaning. care nu are nici un sens.
   
28:37 You may invent the meanings, S-ar putea să-i
  inventăm sensuri...
   
28:43 but actually, if you observe, dar, de fapt, dacă observi...
  viaţa, aşa cum este ea trăită,
   
28:47 the life as it is lived nu are nici un sens:
has no meaning:  
   
28:52 going to the office, factory, să mergi la birou,
   
28:54   la fabrică...
   
28:56 for the rest of one’s life, tot timpul vieţii cuiva,
   
28:59 an occasional holiday, un concediu ocazional...
   
29:03 with bad weather, cu vreme rea...
   
29:08 and this is the way şi ăsta e modul în
of our existence. care ne ducem existenţa.
   
29:18 What is sorrow? Ce anume este suferinţa ?
   
29:26 The word ‘sorrow’ comes also Cuvântul "suferinţă" este însoţit,
with the word ‘passion’. de asemenea, de cuvântul "pasiune".
   
29:34 They are together, Merg împreună,
these two words, aceste două cuvinte...
   
29:39 passion, not lust, pasiune, nu senzualitate...
   
29:45 not sexual demands, nu necesităţi sexuale...
   
29:50   ci pasiunea...
   
29:51 but passion and suffering şi suferinţa merg împreună.
go together.  
   
30:02 When you suffer a great deal, Când suferi foarte mult...
   
30:06 in the sense you have lost somebody în sensul că ai pierdut pe
whom you have loved, cineva pe care l-ai iubit
   
30:12 quotes ‘loved’, - "iubit" între ghilimele -
   
30:17 and suddenly find yourself şi te descoperi,
utterly lonely, subit, complet singur...
   
30:25 unrelated, isolated, fără nici o legătură, izolat...
   
30:30 because you have depended, fiindcă ai depins, te-ai
attached to that person, ataşat de acea persoană...
   
30:35 or to something else, sau de altceva,
   
30:37 and that sense of attachment acel sentiment, al ataşamentului
to a person de o anumită persoană,
   
30:42 has come suddenly to an end. a ajuns brusc la final.
   
30:48 You have lived together, Aţi trăit împreună, aţi vorbit
talked together, laughed together, unul cu altul, aţi râs împreună...
   
30:53 walked the fields and the mountains, aţi mers pe câmpii şi prin
followed the rivers, munţi, aţi urmat cursul râurilor...
   
30:58 and suddenly you are left. şi, subit, eşti abandonat.
   
31:05 I am sure you all know this. Sunt sigur că
  ştiţi asta, cu toţii.
   
31:11 Then the mind, Atunci mintea...
   
31:15 incapable of understanding incapabilă să înţeleagă
this suddenness, această bruscheţe...
   
31:22 this deprivation, această privaţiune...
   
31:25 seeks comfort caută alinare...
   
31:28 – you are following all this? – - Urmăriţi toate acestea ? -
   
31:30 psychological comfort: alinare psihologică:
   
31:33 goes to church, gurus, se duce la biserică,
read books, attends football la guru, citeşte cărţi,
   
31:38 – you know, they are all similar, se uită la fotbal, ştiţi
  voi, toate se aseamănă,
   
31:41 whether it is a religious ceremony fie că e o ceremonie
or a football ceremony. religioasă sau una fotbalistică.
   
31:48 I know you will all disagree, Ştiu că nu veţi fi de acord, dar toate
  nu sunt decât exaltări emoţionale...
   
31:50 but they are all  
emotional excitement,  
   
31:55 and we escape şi ne ferim de această
from this central issue problemă esenţială...
   
32:01 of our losing something a pierderii unei persoane
which we have held dear. care ne-a fost dragă.
   
32:13   Şi...
   
32:18 And from that isolation prin acea izolare cineva începe
one begins to withdraw. să se retragă în sinea sa...
   
32:26 You are following all this? Urmăriţi toate acestea ?
   
32:28 You are thinking together? Reflectăm împreună ?
   
32:33 Are we? O facem ?
   
32:35 Withdraw, Să se retragă...
become either bitter,  
   
32:38   fie să devină ursuz...
   
32:43 lose one’s mind, să-şi piardă minţile, dacă este
if it is really a tremendous shock, cu adevărat un şoc îngrozitor...
   
32:51 or fall back on reincarnation fie să regreseze, bazându-se
– you know, all the rest of it. pe reincarnare ş.a.m.d.
   
33:00 And the priests and the gurus Iar preoţii şi guru sunt mult
are too willing to offer help. prea dispuşi să ofere ajutor.
   
33:07 And you are caught in that Şi sunteţi prinşi în acea capcană
and for ever lost. şi sunteţi pierduţi pe veci.
   
33:11 But you have not grappled Dar nu aţi sesizat sau nu aţi
or understood the root of sorrow. înţeles rădăcinile suferinţei.
   
33:21 Right? Corect ?
Are we meeting each other? Ne înţelegem reciproc ?
   
33:28 Are we? Chiar o facem ?
Right? Corect ?
   
33:36 Is sorrow Oare suferinţa este...
   
33:43 the concentration concentrarea...
   
33:50 of all one’s isolating tuturor activităţilor
activities in life? izolatoare din viaţa cuiva ?
   
33:56 You understand what I am saying? Înţelegeţi ce spun ?
   
34:01 You are following? Mă urmăriţi ?
   
34:03 All one’s life, Întreaga viaţă a cuiva...
   
34:08 through various actions, prin diverse acţiuni,
desires, and so on,  
   
34:10   dorinţe ş.a.m.d...
   
34:15 one has narrowed this enormous a îngustat această enorm
complex energy of life de complexă energie a vieţii
   
34:20 into a certain narrow groove. într-un anumit făgaş îngust.
   
34:27 Which is, Şi anume, acest făgaş
this narrow groove is the ‘me’ îngust este "eul"...
   
34:32 – my struggle, my happiness, lupta mea, fericirea
my sorrow. mea, suferinţa mea.
   
34:38 And this tremendous Şi această enormă energie a vieţii
energy of life  
   
34:42 has been narrowed down a fost redusă la o
to a small little entity entitate minusculă.
   
34:48 – you follow? – Mă urmăriţi ?
   
34:50 Mr Smith, Monsieur somebody D-l Smith, "monsieur" oricare,
or other, and so on, signor. "signor" cutare ş.a.m.d.
   
34:59   Şi...
   
35:01 And one is never cineva nu este niciodată
aware of all that, conştient de toate acestea,
   
35:04 the isolating process de procesul izolator
of daily life. al vieţii cotidiene
   
35:09 Which is, through ambition, şi anume prin ambiţie...
   
35:13 through aggression, prin agresivitate...
   
35:17 acting for oneself, acţionând numai
  pentru sine însuşi,
   
35:20 one’s own pursuit of desires urmărind îndeplinirea
  propriilor dorinţe,
   
35:23 that has brought this narrowness care au produs îngustarea
of this tremendous energy acestei energii extraordinare,
   
35:29 to this little point. până la acest punct minuscul.
   
35:32   Şi...
   
35:37 And sorrow, is it an indication suferinţa este
– please, listen! – oare un indicator...
   
35:41   - Vă rog să ascultaţi ! -
   
35:43   care...
   
35:47 that emphasises this extraordinary evidenţiază...
sense of separation?  
   
35:52   acest sentiment
  teribil al separării ?
   
36:00 You are following this? Urmăriţi asta ?
   
36:03 Is it too difficult? Oare e prea dificil ?
   
36:07 We are not talking Nu vorbim despre
in abstraction, lucruri abstracte...
   
36:13 in theories, despre teorii,
   
36:14 either theological or theoretical. fie teologice,
   
36:16   fie speculative.
   
36:20 We are talking over together Reflectăm împreună...
   
36:23 the practical way asupra modului practic...
of ending this business,  
   
36:27   de a pune capăt
  acestei probleme...
   
36:30 this enormous burden acestei poveri imense,
that man has carried. pe care omul a purtat-o.
   
36:38   Şi...
   
36:41 And sorrow may be suferinţa poate fi
the indication indicaţia faptului...
   
36:48   că dependenţa,
   
36:49 that dependence, attachment ataşamentul...
is corruption.  
   
36:55   înseamnă corupţie.
   
37:00 And death is also Şi moartea este, de
a form of corruption. asemenea, o formă de corupţie.
   
37:04 I wonder if you follow all this! Mă întreb dacă urmăriţi asta !
   
37:07 No. No. Nu, nu.
   
37:09 You are all... Sunteţi cu toţii...
Move, sir! Mişcă-te, domnule !
   
37:21 Sorry! Scuze !
   
37:34 We are uncovering slowly, Dezvăluim, mai degrabă...
bit by bit, the cause of sorrow.  
   
37:39   încet, pas cu pas,
  cauza suferinţei.
   
37:50 First of all, when another dies, Mai întâi de toate, când
there is physical shock. moare cineva există un şoc fizic.
   
37:56 Right? Corect ?
   
38:02 And when that shock is over, Şi, atunci când
there is the mental, emotional, acel şoc ia sfârşit,
   
38:05   există sentimentul mental,
  emoţional, psihologic...
   
38:08 psychological sense al unei totale şi
of utter, desperate loneliness. disperate singurătăţi.
   
38:24 I am not inventing all this, Nu inventez eu toate astea,
this is one’s life. ci asta este viaţa cuiva.
   
38:32   Şi...
   
38:34 And if we do not escape, avoid, dacă nu ne ferim...
   
38:38   nu evităm...
   
38:41   şi rămânem...
   
38:42 and be totally with the fact în totalitate alături de
of this sense of isolation, acest sentiment al izolării,
   
38:50 be with it, rămânem cu el...
   
38:54 instead of running away from it, în loc să fugim de el...
crying, despair  
   
39:00 – you follow? – ţipând, disperaţi - Înţelegeţi ? -
all the things that happen, toate acele lucruri care au loc...
   
39:04 and be completely attentively şi suntem pe deplin
with the fact atenţi asupra faptului...
   
39:10 that one has totally, că cineva a produs, totalmente, prin
through various activities, diverse activităţi, această izolare...
   
39:15 brought about this isolation.  
   
39:25 That is the second train. Acesta e al doilea tren.
   
39:38 So ending of sorrow is not Deci finalul suferinţei
  nu se produce...
   
39:42 at the moment în momentul în care
of losing somebody pierzi pe cineva...
   
39:47 – you understand? – - Înţelegeţi ? -
   
39:51 or not being able sau când nu eşti capabil
to fulfil in something, să îndeplineşti ceva anume...
   
39:56 or not trying sau când nu încerci
to become something, să devii ceva anume,
   
40:00 climbing the ladder of success, urcând pe scara succesului,
either spiritual or mundane,  
   
40:03   fie cel spiritual, fie cel lumesc,
   
40:07 it is not at the moment of death nu se produce în momentul...
   
40:12 of someone you have liked morţii cuiva care v-a
or loved or been a companion, plăcut sau pe care l-aţi iubit
   
40:16   sau care v-a fost pereche,
   
40:19 sorrow is not at that moment, suferinţa nu apare
  în acel moment...
   
40:22 it has begun long ago. ci a început cu mult timp în urmă.
   
40:25 Vous avez compris? Aţi înţeles ?
  Aţi înţeles ce-am spus ?
   
40:27 You have understood  
what I am saying?  
   
40:30 It has begun long ago, A început cu mult timp în urmă...
   
40:39 long ago in the sense: cu mult timp în urmă în sensul...
   
40:42 all your acts have că toate acţiunile voastre
brought about this isolation, au produs această izolare...
   
40:49 of which you are unconscious, de care nu sunteţi conştienţi,
which we take for granted.  
   
40:52   pe care o luaţi de bună.
   
40:56 And sorrow may be the indication Şi suferinţa poate fi
of what you have done. indicatorul a ceea ce aţi făcut.
   
41:02 You follow, sirs? Mă urmăriţi, domnilor ?
   
41:09 So, can this isolating process Deci, oare acest proces de
come to an end, izolare poate ajunge la un final,
   
41:15 not at the moment of death nu în momentul morţii şi al
and understanding death, înţelegerii morţii ş.a.m.d.
   
41:19 and all the rest of it  
   
41:21 – the cause of this ci cauza acestei
isolating movement? acţiuni de izolare ?
   
41:31 Is the cause of this Oare cauza acestei
isolating movement acţiuni de izolare
   
41:34 the idea – I am an individual, este ideea că eu
  sunt un individ...
   
41:41 I am not the rest of mankind, nu reprezint restul omenirii...
   
41:48 I am separate, sunt separat...
   
41:51 my salvation is mântuirea mea se face
through my own endeavour, prin propria mea strădanie,
   
41:55 through my own prin propria mea
isolating enquiry, investigaţie izolată...
   
42:03 isolating activity activitate izolată ?
   
42:06 – there is the beginning. Acela este începutul.
   
42:08 Can that cause, Oare poate acea cauză, care înseamnă
which is the beginning, end there? începutul, să se termine acolo ?
   
42:13 I wonder if you understand all this? Mă întreb dacă
  înţelegeţi toate acestea.
   
42:20 Are we going together? Mergem mai departe împreună ?
   
42:24 Not verbally, please Nu teoretic, vă rog,
   
42:26 – any person can see this fiindcă orice persoană poate sesiza
verbally very clearly – asta foarte clar, la modul teoretic...
   
42:33 but to go into the depth of it, ci să pătrundeţi în
  profunzimea problemei,
   
42:37 put your heart and mind into it. să vă implicaţi inima
  şi mintea în asta.
   
42:48 Can there be an action Oare poate exista o acţiune,
which is not isolating? care nu este izolatoare ?
   
42:54 You understand what I’m saying? Înţelegeţi ce spun ?
   
42:56 Any action. Orice acţiune.
   
43:05 That action can only take place Acea acţiune poate avea loc numai
  atunci când cineva înţelege natura iubirii.
   
43:09 when one understands Urmăriţi asta ?
the nature of love  
   
43:14 – you are following this? Nu iubirea pentru un guru sau
  pentru Dumnezeu sau pentru cărţi
   
43:17 Not the love of a guru, or a God, şi soţia voastră.
or books, and your wife – love.  
   
43:24   Iubire !
   
43:29 Which is, Şi anume...
   
43:32 in which there is cea în care nu există...
no sense of jealousy.  
   
43:38   nici un sentiment de gelozie.
   
43:44 Right? Corect ?
   
43:46 How can a man who is aggressive Cum poate un bărbat,
– or a woman – know what love is? care este agresiv
   
43:49   - sau o femeie -
   
43:51   să ştie ce este iubirea ?
   
43:55 Right? Corect ?
   
43:56 How can a man Cum poate un om,
who is ambitious, care este ambiţios...
   
44:02 concerned about himself, preocupat numai de el însuşi,
   
44:04   de progresul său,
   
44:05 his progress, de nefericirea sa,
his unhappiness, his fears de temerile sale,
   
44:10 – you follow? – preocupat numai de el însuşi,
concerned about himself,  
   
44:13 how can he love? cum poate el iubi ?
   
44:21 And there is this Şi...
Asiatic idea,  
   
44:22   există această idee asiatică...
   
44:27 and also perhaps it exists too here, şi poate că există şi
it does, aici, şi chiar există,
   
44:30 which is surrender yourself to God care este să te laşi
– you understand? în seama lui Dumnezeu.
   
44:36   Înţelegeţi ?
   
44:38 Or surrender yourself Sau să te laşi în
to the guru, seama unui guru...
   
44:42 the vanity of the guru orgoliului unui guru, înţelegeţi ?
– you understand?  
   
44:46 You are following all this? Urmăriţi toate acestea ?
   
44:52 Which means, Ceea ce înseamnă că adevărul
truth is not so important, nu este chiar atât de important,
   
44:58 as your surrendering yourself din moment ce te laşi
to an image în seama unei imagini...
   
45:04 that the mind has created. pe care mintea a creat-o.
   
45:10 Your guru, whether he calls himself, Guru tău, indiferent cum
all the rest of it, s-ar numi el însuşi ş.a.m.d.,
   
45:15 is a concept in your mind, este un concept în mintea ta...
   
45:20   o imagine pe care tu ai creat-o,
   
45:21 an image which you have created, despre cum ar
what a guru should be. trebui să fie un guru.
   
45:27 Right? Corect ?
   
45:29 And he naturally plays Şi el, fireşte, se
up to that image. conformează acelei imagini.
   
45:35 Oh, you are all such children. Oh, sunteţi cu toţii
  atât de copilăroşi.
   
45:42   Deci...
   
45:45 So, is there an action oare există vreo acţiune...
   
45:52 which is not born out of desire? care nu este născută din dorinţă ?
   
45:56 I went into that Am abordat asta deunăzi,
the other day,  
   
45:58 into the whole movement of desire, întreaga acţiune a dorinţei.
   
46:05 which means: Adică, oare iubirea
is love desire? înseamnă dorinţă ?
   
46:10 No, no, don’t say no Nu, nu spuneţi nu !
– that’s easy to say no.  
   
46:12   E uşor să spui nu,
   
46:16 But to discover it, dar să...
understand the nature of desire,  
   
46:18   descoperi asta...
   
46:21   să înţelegi natura dorinţei...
   
46:24   cu toate imaginile sale
   
46:25 with all its images, şi terminarea acelor imagini...
and the ending of the images,  
   
46:33 that is to see asta înseamnă să observi că
that desire in not love. dorinţa nu înseamnă iubire.
   
46:44 And pleasure, Iar plăcerea...
   
46:48 whether that pleasure be fie că plăcerea înseamnă
the pursuit of God, social service, să-l urmezi pe Dumnezeu,
   
46:53 or helping another, un serviciu public sau
and so on să-l ajuţi pe altul ş.a.m.d...
   
46:59 – basically, deeply, în esenţă, în sine,
the pursuit of pleasure – căutarea plăcerii...
   
47:06 that pleasure is not love. acea plăcere nu înseamnă iubire.
   
47:11 Right? Corect ?
   
47:14 Are you willing Sunteţi dispuşi să mă
to follow so far? urmăriţi pe mai departe ?
   
47:21 Or your sexual pleasure, Sau plăcerea voastră sexuală...
   
47:26 the pleasure of being plăcerea de a fi cineva în lume...
somebody in the world,  
   
47:31 the pleasure of being able plăcerea de a fi capabil să
to achieve something inwardly, realizezi ceva, lăuntric vorbind...
   
47:38 holding on to some experience, de a te agăţa de o
  anumită experienţă...
   
47:44   obţinută prin droguri...
   
47:45 through drugs, prin alcool,
through alcohol,  
   
47:50 through some kind prin vreun fel de prezenţă
of hypnotic presence of your guru, hipnotică a unui guru
   
47:55 and having an experience, şi de-a avea o experienţă şi de
  a te agăţa de o acea experienţă,
   
47:57 and holding on to that experience care îţi oferă plăcere...
which gives you pleasure  
   
48:02 – all that – toate acelea,
is that love?  
   
48:04   oare înseamnă iubire ?
   
48:14 Will we go together into this? Vom aborda împreună
  această problemă.
   
48:20 This is your problem. Este problema voastră.
   
48:24   Staţi acolo, ascultaţi,
  sunteţi de acord,
   
48:25 You sit there, listen, agree, sesizaţi logica ei...
see the logic of it,  
   
48:32 see the sanity of it, sesizaţi raţiunea ei,
   
48:36 the reasonableness of it, caracterul ei rezonabil,
   
48:38 the intellectual accesibilitatea ei teoretică,
comprehension of it,  
   
48:41 but when you leave here, dar, atunci când plecaţi
this tent, de aici, din acest cort,
   
48:45 you are back again in the old game. reveniţi la vechiul vostru joc.
   
48:52 So you are willing, Deci sunteţi dispuşi,
as a human being, ca fiinţe umane,
   
48:56 to carry on să purtaţi, în continuare,
this burden of sorrow. această povară a suferinţei.
   
49:02 Right? Corect ?
   
49:05 And a mind that lives in sorrow Şi o minte care
can never be free. trăieşte în suferinţă...
   
49:11   nu poate fi liberă niciodată.
   
49:14 You understand? Înţelegeţi ?
   
49:22 And it is only a mind Şi numai o minte care s-a
that is totally free from sorrow eliberat, pe deplin, de suferinţă,
   
49:27 will know what compassion is. va şti ce anume este compasiunea.
   
49:34 The act of compassion Actul compasiunii...
is the act of intelligence.  
   
49:47 We mean by that word este acţiunea inteligenţei.
   
49:49 not the intellectual capacity Prin acel cuvânt înţelegem nu
of discernment, capacitatea intelectuală de a discerne,
   
49:55 to distinguish, to reason, de a distinge, de a raţiona...
   
50:01 to judge, to weigh de a judeca...
   
50:04   de-a evalua.
   
50:07 – all that is the capacity Toate acelea reprezintă
of the intellect. capacitatea intelectului.
   
50:14 So intellect has Deci intelectul are
its own intelligence. propria sa inteligenţă.
   
50:18 You are following this? Urmăriţi asta ?
   
50:21 But we are talking of a totally Dar noi vorbim despre un gen
different kind of intelligence. complet diferit de inteligenţă.
   
50:27 The ordinary intellectual Inteligenţa intelectuală uzuală o
intelligence avem cu toţii, mai mult sau mai puţin,
   
50:29 we all have, more or less, fiindcă se presupune
  că suntem educaţi,
   
50:32 because we are supposed că am citit cărţi,
to be educated, read books,  
   
50:38 clever at argument, că argumentăm cu talent,
   
50:41 opposing one opinion contrazicând opiniile
against another, and so on. altora ş.a.m.d.
   
50:46   Dar...
   
50:48   acolo unde există compasiune,
   
50:49 But where there is compassion, intelectul are un
the intellect has very little part. aport foarte redus.
   
51:00 Where there is compassion, Acolo unde există compasiune,
   
51:02 which comes into being aceasta capătă fiinţă
without your inviting, fără intervenţia voastră,
   
51:08 it comes into being capătă fiinţă atunci când
  se pune capăt suferinţei.
   
51:10 when there is  
the ending of sorrow.  
   
51:18 The ending of sorrow Sfârşitul suferinţei este
  începutul înţelepciunii
   
51:20 is the beginning of wisdom şi, ca atare, al inteligenţei.
and therefore intelligence.  
   
51:25 You understand all this? Înţelegeţi toate acestea ?
   
51:27 No, you don’t do it! Nu, nu, n-o faceţi !
   
51:34 You are probably – I hope not – Poate că voi - şi sper că nu -
persuaded by the speaker, sunteţi convinşi de vorbitor...
   
51:41 dominated by his presence, sunteţi dominaţi de prezenţa
which is nonsense. lui, ceea ce este un nonsens.
   
51:48 But if you really go Dar, dacă analizaţi asta,
into this very deeply, de fapt, foarte profund...
   
51:59 you will find, veţi descoperi...
   
52:03 your energy, că energia voastră,
which is being dissipated now care este risipită acum,
   
52:07 in idealistic actions, în acţiuni idealiste...
   
52:12   în...
   
52:15 in individual narrowing restrângerea
down of action, individuală a acţiunii...
   
52:20 all that wastage of energy toată acea risipă de energie...
   
52:24 is making the mind shallow, face ca mintea să fie...
   
52:29   superficială...
   
52:35 not allowing the capacity nu permite folosirea
which the brain has, întregii capacităţi a creierului,
   
52:38 immense capacity, o imensă capacitate,
psychologically,  
   
52:40   psihologic vorbind,
   
52:42 making that psychological structure făcând ca acea structură psihologică
  să devină tot mai restrânsă,
   
52:46 become more and more narrow, superficială.
shallow.  
   
52:55   Deci...
   
52:59 So compassion goes compasiunea merge laolaltă
with intelligence and wisdom, cu inteligenţa şi înţelepciunea,
   
53:03 which is the very nature care este însăşi
of intelligence. natura inteligenţei.
   
53:07 When there is that intelligence, Atunci când există acea
you can argue, inteligenţă puteţi argumenta,
   
53:10 logically, sanely, logic, raţional,
   
53:12 but with the quality of compassion dar cu acea calitate
– you understand? a compasiunii...
   
53:14   Înţelegeţi ?
   
53:17 No, you don’t. Nu, nu înţelegeţi.
   
53:26   Deci...
   
53:29 So, love, compassion, iubire...
and the ending is death.  
   
53:33   compasiune...
   
53:35   iar finalul este moartea.
   
53:42 Do you get this? V-aţi prins ?
No. Nu.
   
53:46 You see, your minds Vedeţi, minţile voastre
are not quick enough. nu sunt suficient de rapide.
   
53:50 You always want explanations. Întotdeauna vreţi explicaţii.
   
53:55 We don’t see immediately Nu sesizăm imediat
the beauty of that statement. frumuseţea acelei afirmaţii.
   
54:05 We are going now Şi anume...
to enquire into what is death.  
   
54:14 I don’t know... vom cerceta în continuare
  ce este moartea.
   
54:16 one doesn’t know if you are Nu ştiu dacă sunteţi interesaţi
interested in this enquiry. de această cercetare.
   
54:22 Some people say, ‘I hate death’. Unii oameni spun
  "urăsc moartea"...
   
54:31 ‘I hate poverty’ "urăsc sărăcia".
   
54:35 – the gurus say this. Un guru spune asta.
   
54:41   Şi putem acum...
   
54:42 And now, when there is când nu prea există zgomot în jur,
little noise in the air,  
   
54:49 we can now consider putem studia acum
what is death, ce este moartea...
   
54:54 because all of us have to face it, fiindcă toţi trebuie să
  ne confruntăm cu ea.
   
54:58 whether you are old Fie că eşti bătrân
or young or crippled, sau tânăr sau infirm...
   
55:04 or living in great luxury, money, sau trăieşti în mare
and all the rest of it, lux, având bani ş.a.m.d.
   
55:09 the saints and sfinţii şi oamenii de rând
the common man,  
   
55:11 and the pope and the little priest şi papa şi preotul mărunt
in the parish village, dintr-o parohie sătească,
   
55:15 they all have got to face this. toţi trebuie să se
  confrunte cu asta.
   
55:20 Even Marx had to face it. Până şi Marx a trebuit
  să se confrunte cu ea.
   
55:25 The Communists have to face it. Comuniştii trebuie
  să se confrunte cu ea.
   
55:29 The psychologists Psihologii trebuie
have to face it. să se confrunte cu ea.
   
55:34 So, being ordinary human beings, Deci, fiind fiinţe
  umane obişnuite...
   
55:39 not professionals, Nu profesionişti...
   
55:42 because then those people fiindcă acei oameni care sunt
who are professionals profesionişti sunt deja dedicaţi...
   
55:45 are already committed:  
   
55:48 professional gurus, guru profesionişti,
professional priests, preoţi profesionişti,
   
55:51 professional psychologists, psihologi profesionişti, profesori,
professor  
   
55:54 – they are already committed, sunt deja dedicaţi
   
55:56 and therefore when you are şi, ca atare, când eşti
committed, tied, dedicat, legat, eşti deja corupt.
   
55:58 you are already corrupt. Deci vom cerceta ce
  anume este moartea.
   
56:08 So we are going to enquire: Asta înseamnă...
what is death?  
   
56:14 That means, Ce este moartea...
what is death,  
   
56:21 of which mankind from the beginning de care omenirea, încă de la
of time has been frightened? începuturi, a fost înspăimântată ?
   
56:35 What is an ending? Ce este un final ?
   
56:38 You understand my question? Îmi înţelegeţi întrebarea ?
An ending. Un sfârşit.
   
56:48 The ending of smoking, Finalul fumatului...
   
56:52 the ending of drug-taking, finalul consumului de droguri,
   
56:55 the ending of drinking finalului consumului
alcoholic stuff, de băuturi alcoolice,
   
56:59 the ending of something or other finalul uneia sau alteia.
– the ending.  
   
57:02   Sfârşitul !
   
57:05 You understand my question? Îmi înţelegeţi întrebarea ?
   
57:10 Do we ever end anything? Oare terminăm ceva, vreodată ?
   
57:17 Or continue the pattern Sau tiparul continuă,
in different colours? dar cu nuanţe diferite ?
   
57:25 I give up this pattern Renunţ la acest tipar
and take on another pattern.  
   
57:27   şi mă apuc de alt tipar.
   
57:30 I give up this conditioning, Renunţ la această condiţionare
take on another conditioning. şi accept altă condiţionare.
   
57:36 I go from one psychologist Merg de la un psiholog la altul,
to another psychologist,  
   
57:39 the latest psychologist cel mai la modă psiholog, care
with a new set of words. foloseşte un nou vocabular.
   
57:47 So, is there ever an ending Deci, oare există
to anything in our life? vreodată un final,
   
57:51   pentru orice, în viaţa noastră ?
   
57:54 Please, enquire with me, Vă rog să cercetaţi,
  alături de mine !
   
57:56 don’t just sit there and just listen Nu staţi acolo, pur şi
– find out. simplu, şi ascultaţi.
   
58:06 Or there is a constant continuity Descoperiţi !
   
58:10 of the same thing Sau există o continuitate, constantă,
in different directions? a aceluiaşi lucru, în direcţii diferite ?
   
58:22 Do you end anything Chiar puneţi capăt vreunui
without any motive? lucru, fără nici o motivaţie ?
   
58:29 You understand what I am asking? Înţelegeţi ce spun ?
   
58:31 Without the action of will Fără acţiunea voinţei, care
– ‘I will end’. spune: " Voi pune capăt !"
   
58:42 Enquire. Cercetaţi !
   
58:44 Have you naturally given up, Oare aţi renunţat firesc,
   
58:47 ended something aţi pus capăt le ceva care
which gives you delight? vă produce încântare ?
   
58:53 You understand my question? Îmi înţelegeţi întrebarea ?
   
58:55   Puneţi capăt la ceva
  dureros foarte uşor...
   
58:56 You will end something dar...
which is painful very easily,  
   
59:05 but will you end something veţi pune capăt la ceva ce
which gives you great pleasure, vă produce o mare plăcere...
   
59:11 without any motive, fără nici un motiv, fără
without any action of will, vreo acţiune a voinţei,
   
59:16 without a projection and accepting fără a planifica şi a
that projection – you follow? accepta acea planificare ?
   
59:20   Mă urmăriţi ?
   
59:23 The ending. Sfârşitul !
   
59:27 And death is the ending. Şi moartea este sfârşitul.
   
59:37 Say, for example, Să zicem, de exemplu, că
you are attached to something: eşti ataşat de ceva anume...
   
59:45 attached to your wife, ataşat de soţia ta, de prietena
to your girlfriend, ta, de prietenul tău ş.a.m.d.
   
59:47 to a boyfriend,  
and so on, so on.  
   
59:50 To a belief, to a dogma, de o credinţă, de o dogmă, de un
to a ritual, to a theory, ritual, de o teorie, de o experienţă...
   
59:54 to an experience  
   
59:56 – attached, holding on, clinging. ataşat, agăţându-te
  strâns de asta.
   
1:00:03 Will there be a natural, Oare va exista un sfârşit
easy ending of that attachment? firesc, facil, al acelui ataşament ?
   
1:00:12 Without conflict, Fără conflicte...
without asking ‘Why should I?’,  
   
1:00:14   fără a te întreba "De ce
  ar trebui să fac asta ?",
   
1:00:18 not rationalising it, fără a-i căuta o explicaţie,
   
1:00:20 but just giving it up, ci, pur şi simplu, renunţând,
letting it go.  
   
1:00:23   abandonând ?
   
1:00:27 Will you do it? O veţi face ?
No.  
   
1:00:29   Nu.
   
1:00:32 Of course not. Desigur că nu.
   
1:00:35 If you told your wife, Dacă i-ai spune
or your girlfriend, soţiei sau prietenei:
   
1:00:38 ‘I am sorry, "Îmi pare rău, dar nu mă
I am no longer attached to you’, mai simt ataşat de tine !"
   
1:00:43 she will tell you, ea îţi va spune:
‘To whom are you attached?  
   
1:00:46   "Dar de cine eşti ataşat ?
  Ai altă femeie ?"
   
1:00:47 Have you another girl?’ Mă urmăriţi ?
– you follow?  
   
1:00:56 So, find out, Deci descoperiţi...
   
1:00:59   în timp ce vă duceţi...
   
1:01:00 while living, aşa-zisul trai...
so-called living,  
   
1:01:07 with all the travail of life, cu toate chinurile vieţii,
   
1:01:11 whether you can end something dacă puteţi pune capăt unui lucru,
happily, easily,  
   
1:01:16 without any conflict. fericiţi, cu uşurinţă,
  fără nici un conflict.
   
1:01:25 If you don’t, naturally Dacă nu puteţi
  s-o faceţi, fireşte...
   
1:01:29 – and this is not a threat - şi asta nu e o ameninţare,
because it is absurd – fiindcă ar fi absurd -
   
1:01:32 naturally, fireşte că vă veţi teme de moarte.
you will be afraid of death.  
   
1:01:40 And what is death? Şi ce este moartea ?
   
1:01:43 You follow my question? Îmi urmăriţi întrebarea ?
   
1:01:45 What is this death, of which Ce este moartea, de care fiinţele
human beings are so frightened? umane sunt atât de înspăimântate ?
   
1:01:52 Everybody is frightened Oricine se teme de acest lucru...
about this thing,  
   
1:01:57 even Brezhnev, chiar şi Brejnev,
I am quite sure. sunt destul de sigur.
   
1:02:03 Everybody wants to continue. Oricine vrea să continue.
   
1:02:10 The continuity is what has been Continuitatea a ceea ce a fost...
– right? – modified.  
   
1:02:15   - Corect ? -
   
1:02:17   cu modificări...
   
1:02:20 But it is the same movement dar este aceeaşi acţiune,
   
1:02:22 of constant continuity of that a continuităţii, constante, a
which has been modified. acelui lucru care a fost modificat.
   
1:02:30 Right? Corect ?
That is our life: Asta-i viaţa noastră...
   
1:02:34 the jobs, the conflicts, slujbele...
the wars,  
   
1:02:38   conflictele, războaiele,
  sărăcia, confuzia,
   
1:02:40 the misery, the confusion ăsta ne este traiul.
– that is our living.  
   
1:02:47 And we cling to that. Şi noi ne agăţăm de asta.
   
1:02:52 Which is, Ceea ce înseamnă să ne
to cling to our consciousness agăţăm de conştiinţa noastră...
   
1:02:57 – you are following this? – - Urmăriţi asta ? -
   
1:02:59 this consciousness această conştiinţă care fiecare dintre
  noi crede că este complet diferită.
   
1:03:01 which each one of us thinks Corect ?
is totally different. Urmăriţi asta ?
   
1:03:06 Right? Această conştiinţă...
You are following this?  
   
1:03:08 This consciousness este alcătuită
is made up of its content. din conţinutul său.
   
1:03:17 Right? Corect ?
You are following all this? Urmăriţi toate acestea ?
   
1:03:21 The content is your belief, Conţinutul este credinţa voastră,
your dogmas, your rituals, dogmele voastre, ritualurile voastre,
   
1:03:25 your culture, your knowledge, cultura voastră, cunoştinţele
your despairs, depression, voastre, disperările voastre,
   
1:03:28 your uncertainty depresiile,
  incertitudinile voastre...
   
1:03:32 – which is common to all mankind. care sunt comune întregii omeniri.
   
1:03:36 Right? Corect ?
   
1:03:37 So, your consciousness is Deci conştiinţa voastră este
the consciousness of mankind, conştiinţa omenirii, psihologic vorbind.
   
1:03:41 psychologically. Şi...
   
1:03:53 And the mind, or the brain, mintea şi creierul
clings to that se agaţă de asta...
   
1:03:58 because in that fiindcă în asta există siguranţă.
there is security.  
   
1:04:05 It is afraid to let go, Se teme să-i dea drumul...
   
1:04:09 because you don’t know fiindcă nu ştie ce va urma.
what is going to happen.  
   
1:04:16 So we say, Deci noi afirmăm că unul dintre
  factorii determinanţi ai acestui...
   
1:04:18 one of the factors  
of the content of our consciousness,  
   
1:04:25 human consciousness, conţinut al conştiinţei
  noastre, al conştiinţei umane,
   
1:04:26 is attachment. este ataşamentul.
   
1:04:29 I am sorry to repeat that. Îmi pare rău că repet asta,
   
1:04:32 Because that is din cauză că acesta este
what is our basic conflict. conflictul nostru fundamental.
   
1:04:39 The Communist is attached Comunistul este ataşat de
to his Marxist ideals, idealurile sale marxiste...
   
1:04:45 the Catholic to his, catolicul de ale sale ş.a.m.d.
all the rest of it.  
   
1:04:51   Idealiştii, credincioşii,
   
1:04:52 The idealists, the believers, oamenii care au o
the people who have experience, anumită experienţă,
   
1:04:57 holding on to that. se agaţă de asta.
   
1:05:00 That is the content Acela este conţinutul
of our consciousness, conştiinţei noastre...
   
1:05:05 whether you are a scientist, fie că eşti om de ştiinţă,
psychologist,  
   
1:05:07   psiholog
   
1:05:09 or a guru, sau un guru sau ultimul papă.
or the latest pope.  
   
1:05:16   Şi...
   
1:05:18 And if you take dacă iei unul
one of the factors, dintre aceşti factori...
   
1:05:22 one of the things unul dintre lucrurile ce
in this consciousness, aparţin acestei conştiinţe...
   
1:05:27 which is attachment, care este ataşamentul
   
1:05:29 or take anything sau iei orice altceva, care este
which is acute and close to you, ceva puternic şi apropiat ţie...
   
1:05:36 then find out atunci descoperi dacă
if it can be ended. i se poate pune capăt.
   
1:05:46 Not struggle Nu luptând, înţelegeţi ?
– you follow? –  
   
1:05:49 ‘I must end it in order to get "Trebuie să-i pun capăt,
something else’, and all that stuff. ca să pot căpăta altceva !" ş.a.m.d.
   
1:05:53 End it. Să-i pui capăt !
You can’t argue with death, Nu te poţi certa cu moartea...
   
1:06:04 which is, care este sfârşitul.
the ending.  
   
1:06:12 There is a marvellous story Există o poveste minunată,
in the Upanishads of India.  
   
1:06:15   în Upanişadele indiene.
   
1:06:18 I won’t go into it Nu intru în amănunte, fiindcă
because it is a very good story, e o poveste foarte bună,
   
1:06:21 we have got very little time. dar avem prea puţin
  timp la dispoziţie.
   
1:06:26 You want to go into it, Vreţi să abordăm acea poveste ?
that story?  
   
1:06:29 Of course, of course. Desigur, desigur.
   
1:06:38 Anything to divert us, Totul pentru a ne distrage atenţia,
move away from ourselves! pentru a ne depărta de noi înşine.
   
1:06:53 A Brahmana Un brahman...
   
1:06:54 – you know what a Brahmana is? Ştiţi ce este un brahman ?
Of course – Desigur.
   
1:06:57 in India, in the ancient days, În India, în vremurile străvechi,
   
1:07:00 was giving away everything he had. acesta renunţa la
  tot ceea ce avusese.
   
1:07:04 It used to be an old tradition Exista o tradiţie veche...
   
1:07:08 that when you have gathered că după ce ai adunat anumite
some things for five years, lucruri, timp de cinci ani...
   
1:07:13 through work prin muncă ş.a.m.d.,
– all that –  
   
1:07:16 after five years după cinci ani trebuie
you must give everything away să dăruieşti totul.
   
1:07:22 – you understand? Înţelegeţi ?
  Făceţi-o !
   
1:07:23 Do it!  
   
1:07:31 Which means, Ceea ce înseamnă să nu
never gather anything aduni nimic, niciodată...
   
1:07:35 – right? – - Corect ? -
   
1:07:36 so that you have nothing astfel încât să nu ai
to give away. nimic la care să renunţi.
   
1:07:44 He is giving away his cattle, Îşi dăruia vitele,
his house, various things, casa, diverse lucruri
   
1:07:49 and he has a son. şi el avea un fiu.
   
1:07:52 The son comes to him and says, Fiul vine la el şi-i spune:
   
1:07:55 ‘Father, "Tată dăruieşti totul...
   
1:07:56 you are giving away everything, iar pe mine cui
  ai să mă dăruieşti ?"
   
1:08:06 to whom you are going to give me? Înţelegeţi ?
  "Pe mine cui mă vei dărui ?"
   
1:08:10 And the father says, Iar tatăl îi spune: "Pleacă, te rog, e
  prea copilăresc să întrebi aşa ceva."
   
1:08:11 ‘Please, go away, you’re too  
childish, don’t ask this question’.  
   
1:08:15 But the boy comes back Dar băiatul revine,
several times, de câteva ori...
   
1:08:19 and ultimately he says, şi, într-un final,
  el spune: "Tată...
   
1:08:20 ‘Father, tell me, spune-mi, pe mine
to whom are you going to give me?’ cui mă vei dărui ?"
   
1:08:25 The father by now is very angry Tatăl era, deja,
  foarte furios şi spuse:
   
1:08:28 and says, "Pe tine te voi
‘I am going to send you to death’. trimite la moarte !"
   
1:08:34 And being a Brahmana, Şi, fiind un brahman,
he must keep his word. trebuia să se ţină de cuvânt.
   
1:08:42 So he sends the boy away. Deci el şi-a trimis
  băiatul departe.
   
1:08:46 That’s the fourth train Ăsta e al patrulea tren
– third, fourth. - al treilea, al patrulea.
   
1:09:03 So the boy goes from one teacher Deci băiatul trece de
to another la un profesor la altul...
   
1:09:09 on the way to death. pe drumul către moarte.
   
1:09:13 One guru, one teacher says, Un guru, un profesor, îi spune:
‘You live after death.  
   
1:09:17   "Vei trăi după moarte !"
   
1:09:20 Through many lives you ultimately "În decursul multor vieţi, ajungi,
come to the highest principle’. într-un final, la principiul suprem."
   
1:09:27 And he goes to another teacher Şi el merge la alt
and says, profesor şi-i spune:
   
1:09:30 ‘I am going to the house of death, "Mă îndrept către casa morţii.
what is thereafter?’ Ce mai există după aceea ?"
   
1:09:34 ‘There is nothing after. "Nu există nimic după aceea.
This is annihilation’.  
   
1:09:36   Asta e o anihilare."
   
1:09:39 So he goes on and ultimately arrives Aşa că el merge mai departe şi,
at the house of death. într-un final, ajunge la casa morţii.
   
1:09:45 And when he arrives, Şi, atunci când ajunge
death is absent. acolo, moartea era absentă.
   
1:09:52 You understand this? Înţelegeţi asta ?
   
1:09:54 See the beauty of it, sir. Observaţi frumuseţea ei, domnule !
You understand? Înţelegeţi ?
   
1:09:59 Death is absent, Moartea era absentă, aşa că a
so he waits for three days. aşteptat acolo timp de trei zile.
   
1:10:04 So on the third day Deci, în a treia zi,
death comes and says, moartea vine şi spune:
   
1:10:08 ‘As you are a Brahmana, "Fiindcă eşti un brahman, îmi cer
I apologise for keeping you waiting. scuze că te-am făcut să aştepţi.
   
1:10:15 And since you have come Şi, fiindcă ai parcurs o
this long distance, distanţă atât de mare,
   
1:10:20 I give you, I offer îţi dau, îţi ofer, orice doreşti."
anything you like.  
   
1:10:26 Women, palaces, wealth "Femei, palate, avere...
– anything you want’.  
   
1:10:32 And the boy says, orice doreşti."
   
1:10:33 ‘I may have all those, Iar băiatul spuse:
  "Le-aş putea avea pe toate,
   
1:10:35 but at the end of it dar, la final, te
I will meet you’. voi întâlni pe tine."
   
1:10:40 Right? Corect ?
  "Vei fi mereu acolo...
   
1:10:41 ‘You will always be there,  
   
1:10:42 whatever gifts you give me, orice mi-ai dărui,
you will always be there’. vei fi mereu acolo."
   
1:10:46 And death says, Şi moartea spuse:
‘You are a marvellous person "Eşti o persoană... minunată,
   
1:10:52 to avoid all this din moment ce eviţi toate
and seeking truth’. astea şi cauţi adevărul."
   
1:10:57 So he goes into the question Aşa că el pune problema...
   
1:10:59 – I have not read the story myself, - nu am citit eu însumi
people have told it to me – povestea, alţii mi-au spus-o -
   
1:11:05 he goes into the question of time, aşa că el abordează problema timpului,
self, and the ending of the self. a sinelui şi a sfârşitului sinelui.
   
1:11:10 You understand? Înţelegeţi ?
  Asta e povestea.
   
1:11:11 That is the story. Îmi pare rău că se termină !
Sorry it peters out!  
   
1:11:16 But that is the story. Dar aceea este povestea.
   
1:11:20 So we are asking: Deci ne întrebăm:
   
1:11:23 can we give away anything Oare noi putem
that we hold dear? dărui orice lucru...
   
1:11:28   la care ţinem ?
   
1:11:36   Şi...
   
1:11:40 And is there a continuity oare există o continuitate...
   
1:11:45 – please, will you go Vă rog, mai rămâneţi
with me a little while, puţin alături de mine ?
   
1:11:48 you aren’t too tired? – Nu sunteţi prea obosiţi ?
   
1:11:53 is there a continuity Oare există vreo continuitate
of me, the ego? a eului, a ego-ului ?
   
1:11:58 You understand? Înţelegeţi ?
The me. Eul !
   
1:12:04 I die, Mor...
through disease, old age, accident,  
   
1:12:06   datorită unei boli,
  bătrâneţii, unui accident...
   
1:12:12 doctors, doctorilor...
   
1:12:17 the yoga teachers. profesorilor de yoga.
   
1:12:21 At the end of it I die. Într-un final mor.
   
1:12:25 And the Hindus have thought, Şi hinduşii s-au gândit
the ancient people of India:  
   
1:12:28   - poporul antic al Indiei -
   
1:12:31 say, there is you, să zicem că exişti tu...
   
1:12:37 who will continue, care vei continua, viaţă
life after life, life after life, după viaţă, viaţă după viaţă,
   
1:12:42 going through various trecând prin diverse etape
stages of suffering, etc.? ale suferinţei etc.
   
1:12:47 Ultimately you will reach şi vei ajunge, într-un
the highest principle. final, la principiul suprem.
   
1:12:51 Right? Corect ?
   
1:12:53 That is what is called Asta este ceea ce se
reincarnation, numeşte reincarnare,
   
1:12:56 to incarnate a te incarna în repetate rânduri.
over and over again.  
   
1:13:03 But we are asking: Dar noi întrebăm:
   
1:13:05 what is this thing Ce este acest lucru...
that will continue?  
   
1:13:10   care va continua ?
   
1:13:14 You understand my question? Îmi înţelegeţi întrebarea ?
   
1:13:18 What is this thing, ‘you’, Ce este acest lucru, "tu"...
   
1:13:22 what is the ‘you’? ce este acest "tu" ?
   
1:13:28 Is it an actuality? Oare este o realitate ?
   
1:13:34 Or something put together Sau este ceva cumulat...
   
1:13:41 – your name, your form, numele tău, forma
your culture, your character, ta, cultura ta...
   
1:13:46   caracterul tău...
   
1:13:48 your dependence, your sorrow dependenţa ta, suferinţa ta
– you follow? – put together. - Înţelegeţi ? - puse laolaltă.
   
1:13:54 That which has been put together Ceea ce a fost creat,
can be undone.  
   
1:13:57   poate fi desfiinţat.
   
1:14:00 You understand? Înţelegeţi ?
   
1:14:02 I wonder if you understand this? Mă întreb dacă înţelegeţi asta.
   
1:14:07 That which has been Ceea ce a fost
put together by thought. inventat de gândire.
   
1:14:13 Right? Corect ?
   
1:14:14 I am K. Eu sunt Krishnamurti,
I have this.  
   
1:14:16   posed asta,
   
1:14:17 I am that. sunt aia, sunt popular etc.
I am popular, etc., etc. Follow?  
   
1:14:23 All that is put together by thought. Mă urmăriţi ?
  Toate acelea sunt create de gândire.
   
1:14:29 Right? Corect ?
   
1:14:34 The thought which has created Gândirea care a creat imaginea...
the image of me.  
   
1:14:38   eului.
   
1:14:40 The me is the image, Eul este imaginea...
opposed to your image.  
   
1:14:45   contrară imaginii voastre.
   
1:14:50 Please, follow logically, Vă rog să urmăriţi asta,
this is so. logic, fiindcă aşa este.
   
1:14:58 So this thing that has been Deci acest lucru a
put together by thought, fost creat de gândire
   
1:15:04 and when thought ends, şi, atunci când
  gândirea se termină,
   
1:15:08 the thing that has been put together lucrul care a fost
  creat dispare, firesc.
   
1:15:11 naturally dissolves. Deci, înainte ca eu să mor,
   
1:15:14 So before I die, can I, living, oare pot, trăind încă,
dissolve this thing? să elimin acest lucru ?
   
1:15:22 Vous avez compris? Aţi înţeles ?
You have understood?  
   
1:15:26 Not at the end, Nu la final, fiindcă
that is very cheap. e ceva foarte ieftin.
   
1:15:33 That is common to all of us Asta e ceva comun
– death. tuturor, moartea.
   
1:15:40 Therefore that is Ca atare, este ceva
very, very common, extrem de uzual...
   
1:15:43 ‘vulgus’, common. "vulgus"
   
1:15:45   comun.
   
1:15:47 But whereas this thing Pe când acest lucru
that has been put together, care a fost creat...
   
1:15:53 by thought as culture, de gândire, drept cultură,
by thought as a name,  
   
1:15:55   de gândire, ca nume,
   
1:15:58 by thought as a character, de gândire, drept caracter,
the image that thought has built  
   
1:16:01   imaginea pe care
  gândirea a clădit-o,
   
1:16:04 for eighty, ninety, fifty, thirty, timp de 80, 90, 50,
or one hundred years, 30 sau 100 de ani,
   
1:16:09 that image is the consciousness. acea imagine este conştiinţa.
Right?  
   
1:16:14   Corect ?
   
1:16:16 You are following this? Urmăriţi asta ?
   
1:16:18 That consciousness with its content Acea conştiinţă, cu conţinutul ei,
can be ended while I am living. poate fi terminată în timp ce trăiesc.
   
1:16:24 Which means, Ceea ce înseamnă că, în
while I am living I am dying. timp ce trăiesc, eu mor.
   
1:16:29 I wonder if you see this? Mă întreb dacă sesizaţi asta.
   
1:16:34 You understand, sir? Înţelegi, domnule ?
   
1:16:36 One doesn’t wait for death Cineva nu trebuie să aştepte moartea
to come at the end of time, pentru a ajunge la finalul timpului...
   
1:16:42 but to live with death, ci poate trăi alături de
which is the ending. moarte, care înseamnă finalul.
   
1:16:48 Then when there is that real... Atunci, când există
  ceea ce este real...
   
1:16:53   (Sunetul trenului)
   
1:17:15 With the ending of that, în acel final există o
there is tremendous energy. energie extraordinară.
   
1:17:20 Asseyez-vous, je vous en prie. Staţi jos, vă rog !
Qu’est ce que vous voulez?  
   
1:17:23   Ce doriţi ?
   
1:17:30 What are you trying to... Ce încercaţi să...
   
1:17:32 Qu’est ce que vous voulez, madame? Ce doriţi, doamnă ?
   
1:17:49 You see, with the ending of that, Vedeţi, punând
  capăt acelui lucru...
   
1:17:54 the cause of sorrow cauza suferinţei...
is this.  
   
1:17:57   asta este.
   
1:18:02 And with the ending of it, Şi, punându-i capăt,
there is compassion, există compasiune...
   
1:18:10 and with it comes intelligence. şi dată cu ea apare inteligenţa.
   
1:18:16 And if you want Şi dacă vreţi să mergeţi
to go much further, mult mai departe...
   
1:18:20 – not you – - nu voi - ci să pătrundeţi
penetrate much further, mult mai departe,
   
1:18:24 which is the beginning acela este începutul meditaţiei,
of meditation,  
   
1:18:27 which we will go into on Sunday. pe care o vom aborda duminică.
   
1:18:31 Right? Corect ?
   
1:18:33 May I get up and go? Pot să mă ridic şi să plec ?