Krishnamurti Subtitles

Oare există ceva sacru în viaţă?

Saanen - 20 July 1980

Public Talk 70:01   OARE EXISTĂ CEVA
  SACRU ÎN VIAŢĂ ?
   
0:19 Krishnamurti: Aceasta este ultima prelegere.
This is the last talk.  
   
0:23 There will be Question Vor fi întâlniri cu
and Answer meetings întrebări şi răspunsuri,
   
0:26 for five days from Wednesday, timp de cinci zile,
Sunday included. începând de miercuri...
   
0:30   până duminică, inclusiv.
   
0:52 We have talked over together Am dezbătut...
   
0:55   împreună...
   
0:59 about the complications complicaţiile vieţii noastre.
of our life.  
   
1:04 Our whole existence Întreaga noastră existenţă
is so complex, este atât de complexă...
   
1:09 with all its illusions, cu toate iluziile sale...
symbols and ideas and images,  
   
1:14   cu simboluri şi idei şi imagini...
   
1:20 and our own personal ambitions, şi propriile noastre ambiţii...
   
1:24 attachments of various kinds. ataşamente...
   
1:27   de diverse genuri.
   
1:32 And the world, Şi lumea, căreia îi aparţinem...
of which we are,  
   
1:37 is becoming more and more devine din ce în ce mai confuză,
confused, brutal,  
   
1:42   brutală...
   
1:43   din ce în ce mai învrăjbitoare...
   
1:44 more and more divisive, distructivă...
destructive,  
   
1:51 without any sense of morality, fără nici un sentiment
  al moralităţii...
   
1:57 and our society is very corrupt, iar societatea noastră
as our religions are. este foarte coruptă,
   
2:00   aşa cum sunt şi religiile noastre.
   
2:04 And observing all this, Şi, observând toate acestea,
as one must if one is serious,  
   
2:07   aşa cum trebuie s-o facă
  cineva, dacă este serios...
   
2:12 what is a human being to do? ce are de făcut o fiinţă umană ?
   
2:23 What are we, each one of us, Ce avem de făcut, fiecare dintre
to do in this mad world? noi, în această lume nebună ?
   
2:34 Shall we go off into some Oare să evadăm în
exclusive club of religiosity? vreun club exclusivist...
   
2:42   religios ?
   
2:48 Become some kind of monks? Să devenim un fel de călugări ?
   
2:54 Throw ourselves Să ne angrenăm, singuri,
into some social reform? într-un fel de reformă socială ?
   
3:03 Join the Communist party, Să ne alăturăm
or other political activists? partidului comunist...
   
3:06   sau altor activişti politici ?
   
3:13   Sau...
   
3:17 Or is there a way, oare există o cale...
   
3:20 totally detached complet detaşată
from all this, de toate acestea...
   
3:29 totally disassociated complet disociată
from all this, de toate acestea...
   
3:36 is there a way of living totally, oare există vreo cale
completely differently, de a trăi complet diferit,
   
3:42 living in this world? de a trăi în această lume ?
   
3:47 That is a great question, Este o mare întrebare
and it demands a serious answer.  
   
3:50   şi necesită un răspuns serios.
   
3:57 Can we, each of us, who are Oare putem, fiecare dintre noi,
human beings living in this world,  
   
4:01   care suntem fiinţe umane,
  trăind în această lume,
   
4:05 human beings who are actually fiinţe umane care reprezintă,
the whole global humanity, de fapt, întreaga omenire...
   
4:15 can we, without becoming committed oare putem,
to any political party,  
   
4:17   fără a ne dedica
  nici unui partid politic,
   
4:23 Left, Right, Centre, de stânga, de dreapta, de centru,
   
4:27 not belonging to any religions, fără a aparţine
organised religion, nici unei religii...
   
4:32   unei religii organizate...
   
4:35 to any guru, nici unui guru...
   
4:41 to any commune nici unei...
committed to an ideal,  
   
4:44   colectivităţi dedicate
  unui anumit ideal...
   
4:51 to any system, method, nici unui sistem,
  nici unei metode,
   
4:54   fiindcă toate au
  devenit atât de corupte ?
   
4:55 because they have Şi...
all become so corrupt,  
   
5:03 and what... shall we? oare ce trebuie să facem ?
   
5:07 Perhaps some of us are serious, Poate că unii dintre
  noi suntem serioşi...
   
5:12 some of us half-serious alţii pe jumătate serioşi,
and the others casual.  
   
5:16   iar ceilalţi sunt nepăsători.
   
5:22 If we are at all Dacă suntem cât de cât serioşi,
serious in the sense  
   
5:27 of not being committed în sensul de a nu fi
to anything, dedicaţi în nici un fel...
   
5:33 because we have understood fiindcă vom fi înţeles natura
the nature of being committed: unui astfel de angajament...
   
5:40 being attached de a fi ataşaţi...
to your clothes,  
   
5:44   de hainele noastre...
   
5:46 to a peculiar dress one wears, de vreo ţinută ciudată
  pe care o poartă cineva,
   
5:51 after having been in India după ce am fost în India...
– and all that.  
   
5:57 Not belonging to anything. şi aşa mai departe, să nu
  aparţinem de nimic anume...
   
6:05 Can we live in this world, oare putem trăi în această lume...
   
6:10 earn our livelihood, ne putem câştiga traiul...
   
6:15 be related to other human beings, având relaţii cu
  alte fiinţe umane,
   
6:20 be so totally free. fiind pe deplin liberi ?
   
6:24 Because only then, perhaps, Fiindcă poate că numai atunci
we will know what love is. vom şti ce anume este iubirea.
   
6:34 We have exercised our intellect, Ne-am exersat intelectul,
we have written books,  
   
6:38   am scris cărţi,
   
6:40 given lectures, am ţinut prelegeri,
converted others,  
   
6:42   i-am convertit pe alţii...
   
6:45 either to Communism or to other fie la comunism, fie la alte
forms of religious quackery. forme de escrocherii religioase.
   
6:56 And when we are disillusioned, Şi, atunci când suntem deziluzionaţi,
   
6:59 we move away from them ne depărtăm de ele, iar alţii
and the others are caught in it. sunt prinşi în capcana lor.
   
7:04 This is what is happening. Asta se întâmplă.
   
7:08 And it seems to one, Şi se pare că trebuie să
we must begin with uncertainty plecăm de la incertitudini...
   
7:16 to find complete pentru a descoperi
security, certainty. o siguranţă deplină,
   
7:21   o certitudine.
   
7:27 As we said the other day, Aşa cum am spus deunăzi...
we are talking over together.  
   
7:31   dezbatem, împreună.
   
7:36 You are not accepting Nu acceptaţi nimic din
anything the speaker is saying. ceea ce spune vorbitorul.
   
7:45 You are beginning, I hope, Sper că începeţi să puneţi
to question, sub semnul întrebării...
   
7:49 to doubt, să vă îndoiţi,
   
7:51 not only what the speaker is saying, nu numai de ceea
  ce afirmă vorbitorul,
   
7:56 but also doubt ci să vă îndoiţi şi de
your own activities, propriile voastre activităţi...
   
8:02 your own form of drug. propria voastră formă de drog.
   
8:07 You may not take LSD, Poate că nu consumaţi LSD...
   
8:11 and there are various şi există diverse
other forms of drugs, alte forme de droguri...
   
8:16 alcohol and smoking alcool şi fumat ş.a.m.d.
– you know all that –  
   
8:20 but also you may dar, de asemenea, puteţi
be drugged by belief, fi drogaţi de o credinţă...
   
8:26 drugged by ideals, drogaţi de idealuri...
   
8:30 drugged by authority drogaţi de autoritate...
   
8:35 of someone who says, de cineva care spune "eu
  ştiu, tu nu, aşa că te voi ajuta"
   
8:36 ‘I know, you don’t,  
I will help you’.  
   
8:41 Or ‘I will point the way’. sau "îţi voi arăta calea".
   
8:43 Those are all various Toate acelea sunt
forms of drugs diverse forme de droguri...
   
8:48 because they cripple the clarity deoarece distrug
of one’s own perception. claritatea propriei percepţii.
   
8:58 So we are asking together: Deci întrebăm, împreună:
   
9:03 is it possible to live in this world Oare este posibil să
without any motive? trăieşti în această lume...
   
9:08   fără nici o motivaţie ?
   
9:14 Because love has no motive. Fiindcă iubirea nu
  are nici o motivaţie.
   
9:24 If I have a motive Dacă am un motiv pentru a vă iubi,
to love you,  
   
9:26 because you are fiindcă aţi avut amabilitatea
kindly attending this tent, de vă aduna în acest cort...
   
9:33 or I derive some benefit sau obţin vreun
psychologically beneficiu psihologic,
   
9:38 in talking to you, conversând cu voi...
   
9:40 then I am already corrupt, atunci sunt deja corupt...
   
9:46 I am already lost. sunt deja pierdut.
   
9:52 Out of that corruption, Plecând de la acea corupţie,
  cineva poate crea tot felul de iluzii...
   
9:55 one can create tot felul de idei,
all kinds of illusions,  
   
10:00 all kinds of ideas, ideals. idealuri.
   
10:07   Deci...
   
10:09 So can one be oare cineva se poate
free from all this? elibera de toate acestea ?
   
10:14 Because we are going to discuss Fiindcă vom discuta, imediat,
presently what is meditation, ce anume este meditaţia,
   
10:21 what is religion, ce anume este religia,
   
10:24 if there is anything sacred in life, dacă există ceva sacru în viaţă...
   
10:30 which man throughout the ages ceva ce omul a căutat,
has sought, în decursul timpului...
   
10:36 something beyond thought, ceva mai presus de gândire...
beyond time,  
   
10:39   mai presus de timp,
   
10:42 beyond all the mischief mai presus de toate daunele
the intellect has brought about. pe care intelectul le-a produs.
   
10:49 Is there something Oare există ceva
which is incorruptible, timeless, ce este incoruptibil,
   
10:52   atemporal...
   
10:54 which is beyond all thought? care este mai
  presus de orice gând ?
   
10:59 This, man has sought Asta a căutat omul,
throughout immemorial days. din vremuri imemoriale.
   
11:07 And if we are at all serious Şi, dacă suntem cât de cât
in our own life, serioşi în propria noastră viaţă...
   
11:16 we see how empty it is. observăm cât de pustie este.
   
11:21 You may put on all kinds of garbs, S-ar putea să purtaţi
  tot felul de veşminte...
   
11:26 beguile yourself v-aţi putea păcăli, singuri,
with daydreams, visând cu ochii deschişi...
   
11:32 beguile yourselves v-aţi putea păcăli, singuri,
with imagination, images. apelând la imaginaţie,
   
11:37   la imagini.
   
11:41 And it becomes more important Şi devine mai
to find out important să descoperi...
   
11:45 why human minds have created images, de ce mintea umană
  a creat imagini...
   
11:52 not only out there nu numai la exterior...
   
11:55 – in the temples, in the churches, în temple, în biserici ş.a.m.d.
and all the rest of it.  
   
12:01 In the Islamic world, În lumea islamică, moscheile
  nu sunt pline de imagini,
   
12:03 the mosques are not  
filled with images,  
   
12:06 but they have their dar ei au propriile
own form of images, forme de imagini,
   
12:09 the script which goes scrisul, care se practică
from left to right. de la stânga la dreapta.
   
12:13 Beautiful script, but that becomes Un scris frumos,
the image, the symbol, the idea.  
   
12:15   dar care devine
  imaginea, simbolul, ideea.
   
12:20 So one must ask before we enter Deci cineva trebuie
into this question of meditation, să se întrebe...
   
12:24   înainte de-a aborda această
  problemă, a meditaţiei...
   
12:28 why we create images de ce creăm imagini...
   
12:34 – you understand? – - Înţelegeţi ? -
images of ideas, imagini ale ideilor...
   
12:37 symbols, concepts, simbolurilor...
   
12:41   conceptelor...
   
12:44 and according to symbols, şi, potrivit simbolurilor,
images, concepts we live:  
   
12:47   imaginilor,
   
12:49   conceptelor,
   
12:51   noi trăim.
   
12:55 why human beings have done this De ce fiinţele umane au făcut
from time beyond measure? asta, din vremuri imemoriale ?
   
13:07 I do not know Nu ştiu dacă nu
if you have not observed, aţi observat, cumva...
   
13:12 when you are related to some person, atunci când sunteţi legaţi
intimately or otherwise, de o anumită persoană,
   
13:15   intim sau în alt fel...
   
13:21 the mind and thought has mintea şi gândirea a
already created an image. creat, deja, o imagine.
   
13:27 Obviously, you, who are Este evident că voi, care aţi fost
kind enough to come here, destul de amabili ca să veniţi aici,
   
13:33 you have already created v-aţi creat, deja, o
an image about the speaker, imagine despre vorbitor.
   
13:37 you can’t help it. Nu vă puteţi abţine,
You have it  
   
13:39   o aveţi,
   
13:41 as you have an image aşa cum aveţi o imagine despre
about your wife, husband, and so on. soţia, soţul vostru ş.a.m.d.
   
13:49 Why does the mind, thought, De ce oare mintea...
the brain, create these images?  
   
13:52   gândirea, creierul,
  creează aceste imagini ?
   
13:59 Because it is very important Fiindcă este foarte
to understand it, important să înţelegi asta...
   
14:04 because that may fiindcă acela ar putea fi motivul,
be the reason,  
   
14:07 the cause why human beings cauza pentru care
do not love. fiinţele umane nu iubesc.
   
14:22 Hay fever Am alergie la polen - nu plâng.
– I am not crying.  
   
14:35 If you have observed yourself, Dacă aţi observat, singuri,
  activitatea propriei gândiri
   
14:39 the activity of your own thought şi minţi şi inimi şi creier...
and mind, and heart and brain,  
   
14:46 in your relationship you have în relaţia voastră aveţi o
an image about her or him – why? imagine despre ea sau el.
   
14:52   De ce ?
   
14:59 Please, as we said, Vă rog, aşa cum am spus,
put this question to yourself. puneţi-vă singuri această întrebare !
   
15:03 I am not putting Nu vă pun eu această întrebare.
the question to you.  
   
15:08 You, who are living Voi, care trăiţi în această lume,
in this world  
   
15:11 with all the divisions and mess, cu toate dezbinările
and utter misery and depression, şi problemele
   
15:13   şi suferinţa şi depresia cumplită,
   
15:17 degeneration, degenerarea...
   
15:20 why you have an image. de ce aveţi o imagine ?
   
15:25 Having an image Să ai o imagine, despre orice...
about anything,  
   
15:34 does that give security? asta vă conferă siguranţă ?
   
15:41 You understand my question? Îmi înţelegeţi întrebarea ?
   
15:43 One feels safe: Cineva se simte în siguranţă...
   
15:47 when you have an image Când ai o imagine despre altă
about another, you feel safe. persoană te simţi în siguranţă.
   
15:54 Because the other is moving, Fiindcă celălalt
living, striving, pushing, acţionează, trăieşte...
   
15:58   se străduie, insistă...
   
16:05 and if you don’t have şi...
an image about the person,  
   
16:10 then your mind and heart, dacă nu ai o imagine
  despre acea persoană,
   
16:13 everything has to be atunci mintea şi inima ta, totul,
tremendously active. trebuie să fie extrem de activ.
   
16:19 And most of our minds are lazy, Şi majoritatea minţilor
  noastre sunt leneşe...
   
16:25 befogged, clouded, înceţoşate...
   
16:27   întunecate...
   
16:32 without any subtlety, fără nici un fel de subtilitate,
movement, quickness. dinamică, agerime.
   
16:37 So having an image Deci, să aibă o
about another imagine despre altul...
   
16:41 gives one great security. oferă cuiva o mare siguranţă.
   
16:51 You who are kindly Voi, care ascultaţi
listening to the speaker, amabili vorbitorul,
   
16:55   aveţi o imagine despre el,
   
16:56 you have an image about him obligatoriu...
– bound to –  
   
17:00 otherwise you wouldn’t be here: altminteri n-aţi fi aici:
   
17:07 the reputation, reputaţia sa şi
and all that nonsense. toate acele prostii.
   
17:13 So having an image, Deci, atunci când are o
one feels one knows. imagine, cineva simte că ştie.
   
17:23 You don’t know me, Nu mă cunoaşteţi
the speaker, pe mine, vorbitorul,
   
17:26 nor your wife, nor your husband, nici pe soţia voastră, nici pe
nor your friend, soţul vostru, nici pe prietenul vostru,
   
17:29 but having an image, dar, având o imagine,
you think you know. credeţi că-i cunoaşteţi.
   
17:38 So knowledge becomes, Deci cunoaşterea devine,
through the image, prin intermediul imaginii,
   
17:42 a sense of wellbeing, un sentiment al bunăstării...
safe, security,  
   
17:46   siguranţei,
   
17:47   securităţii
   
17:49 and thereby gradual degeneration şi, drept urmare, are loc o degenerare
of the brain, the mind, treptată a creierului, a minţii...
   
17:57 because then you become lazy, fiindcă atunci deveniţi leneşi,
you accept it,  
   
18:00   acceptaţi asta...
   
18:02 you never question the image itself, nu contestaţi niciodată
  imaginea, în sine...
   
18:09 you never doubt the image. nu vă îndoiţi
  niciodată de imagine.
   
18:15 The image that Christianity Imaginea pe care creştinismul
has imposed on people, a impus-o oamenilor...
   
18:22 the image that the Hindus, imaginea pe care au impus-o
the Buddhists, and so on, hinduşii, budiştii ş.a.m.d...
   
18:29 to have these images să aibă aceste imagini conferă
gives one a sense of security, cuiva un sentiment de siguranţă,
   
18:35 a sense of wellbeing. un sentiment de bunăstare.
   
18:38 And so gradually the enormous Şi, ca atare, treptat...
vitality which the brain has,  
   
18:40   imensa...
   
18:43   vitalitate...
   
18:46   pe care creierul o are,
   
18:49 gradually withers away, se diminuează treptat...
   
18:53 and in that withering, şi prin acea diminuare,
which is unconscious, care este ceva inconştient,
   
18:57 we feel, one feels cineva se simte în
safe, secure, traditional, siguranţă, securitate,
   
19:00   în cadrul tradiţiei.
   
19:04 ‘stay put’. "Conformează-te !"
   
19:09 Please, observe this in yourselves, Vă rog să observaţi
not what the speaker is saying. asta, în voi înşivă,
   
19:12   nu ceea ce spune vorbitorul.
   
19:16 Find out, if one may suggest, Descoperiţi, dacă
whether it is true or not. vă pot sugera asta...
   
19:20   dacă este sau nu adevărat.
   
19:23 Not what the speaker is saying, Nu ceea ce afirmă vorbitorul...
   
19:27 but the image that you have, ci imaginea pe care o aveţi...
   
19:32 whether that image is not dacă nu cumva acea imagine
making your mind dull, vă face mintea să fie monotonă...
   
19:39 whether that image dacă nu cumva acea imagine
is not preventing împiedică extraordinara înflorire a iubirii.
   
19:42 the extraordinary Fiindcă, fără acea calitate...
flowering of love.  
   
19:51 Because without that quality, fără acea floare stranie...
that strange flower,  
   
20:02 one cannot possibly cineva nu poate
have order avea parte de ordine...
   
20:09 in one’s life, în propria viaţă
   
20:11 and therefore order outwardly. şi, ca atare, ordine
  în viaţa socială.
   
20:17 Society is created Societatea este creată
by each one of us. de fiecare dintre noi.
   
20:23 It isn’t the creation of some Nu este creaţia vreunor indivizi
strange individuals in the far past ciudaţi, din trecutul îndepărtat...
   
20:31 or some superhuman God, sau a vreunui zeu suprauman...
   
20:37 but the society in which we live ci societatea în care trăim
is created by human beings, este creată de fiinţele umane...
   
20:43 through their ambition, prin ambiţia lor,
through their greed, prin lăcomia lor,
   
20:47 through their competition, prin competiţia lor,
through their constant struggle, prin lupta lor constantă...
   
20:55 through their vanity, prin orgoliul lor...
aggression, and so on.  
   
20:59   agresivitatea lor ş.a.m.d.
   
21:01 So the society is what we are. Deci societatea e ceea ce suntem.
   
21:14 And this is important Şi este important să
to understand: fie înţeles acest lucru :
   
21:18 unless we radically bring about dacă nu vom produce o
a transformation in ourselves, transformare radicală în noi înşine...
   
21:26 we shall always live vom trăi pentru totdeauna
in a corrupt society. într-o societate coruptă.
   
21:31 And therefore that corruption Şi, ca atare, acea
brings danger, corupţie produce pericol,
   
21:35 terrorism, Communism, terorism...
   
21:37   comunism...
   
21:39 all the divisive elements toate elementele
in society. învrăjbitoare ale societăţii.
   
21:44 Please, do pay attention Vă rog să acordaţi atenţie
to all this. It is your life. tuturor acestor lucruri !
   
21:47   Este viaţa voastră, nu...
   
21:53 So we are asking, Deci întrebăm...
   
21:57 whether you can live in this life dacă se poate trăi în această viaţă
without a single image. fără nici măcar o singură imagine.
   
22:06 Which means: Ceea ce înseamnă:
is there security beyond the image? "Oare există siguranţă...
   
22:11   mai presus de imagine ?"
   
22:15 You understand my question? Îmi înţelegeţi întrebarea ?
   
22:18 Is there a sense of wellbeing, Oare există vreun
  sentiment al bunăstării...
   
22:23 a sense of not being hurt, un sentiment al...
psychologically, wounded?  
   
22:27   al absenţei traumei,
   
22:29   al traumei psihologice ?
   
22:38 Is there such a state, Oare există o asemenea stare...
so completely secure,  
   
22:41   de siguranţă atât de deplină ?
   
22:46 not the security Nu siguranţa indusă de gândire...
brought about by thought,  
   
22:52 through the image, prin imagine, prin simbol,
through the symbol, prin diverse forme de concluzii,
   
22:54 through various forms of idealuri ş.a.m.d.
conclusions, ideals, and so on,  
   
23:02 which do not give security, care nu conferă siguranţă...
   
23:06 but it gives the illusion ci conferă iluzia de a
of being secure? te afla în siguranţă.
   
23:09 You are following all this? Urmăriţi toate acestea ?
   
23:11 Oh, for God’s sake, Pentru numele lui Dumnezeu,
we are moving together? acţionăm împreună ?
   
23:20 It is very difficult to talk Este foarte dificil să vorbeşti sau să ai o
  întâlnire serioasă cu atât de mulţi oameni...
   
23:22 or have a serious meeting  
with so many people,  
   
23:28 because we are all thinking fiindcă ne gândim, cu toţii, la
so many different things. atât de multe lucruri diferite.
   
23:35 Each one is concerned Fiecare este preocupat
with his own problems, de propriile sale probleme,
   
23:38 with his own desires, de propriile sale dorinţe,
with his own pursuits; de propriile sale căutări...
   
23:44 you are committed to this guru sunteţi dedicaţi acestui
or to that idea, guru sau acelei idei,
   
23:46 so you just come and listen, agree, aşa că doar veniţi şi ascultaţi,
disagree, just casually carry on. sunteţi sau nu de acord,
   
23:50   pur şi simplu vă continuaţi
  existenţa cotidiană.
   
23:54 But if you are serious, Dar, dacă sunteţi serioşi...
   
23:57 and life demands - şi viaţa solicită ca
that one be serious, cineva să fie serios
   
24:00 not only in the present nu numai în starea
state of the world, actuală a lumii...
   
24:07 what people have done funcţie de ceea ce oamenii
in the present, au făcut în prezent
   
24:11 and the people who are doing it; şi de oamenii care au făcut asta -
   
24:13 if you are not aware of all that, dacă nu sunteţi conştienţi de toate
  acestea, care se reflectă în sinea noastră...
   
24:16 which is in ourselves, atunci trăiţi şi
  produceţi corupţie,
   
24:23 then we live and bring about degenerare.
corruption, degeneration.  
   
24:34 So is it possible, Deci, oare este posibil...
for the mind and the heart  
   
24:40 and therefore the brain, pentru minte, pentru inimă
   
24:41 the whole human şi, ca atare pentru creier, întreaga
psychological structure, structură psihologică umană...
   
24:49 of which you are, care vă reprezintă...
   
24:52 this whole consciousness, ca această întreagă conştiinţă
  să fie schimbată radical ?
   
24:55 to be radically changed? Conştiinţa noastră...
   
25:03 Our consciousness is este alcătuită
made up of its content. din conţinutul său.
   
25:14 Right? Corect ?
You are following this?  
   
25:15   Urmăriţi asta ?
   
25:19 Our consciousness is our beliefs, Conştiinţa noastră constă
our desires, our anxieties, din credinţele noastre,
   
25:23   dorinţele noastre,
  grijile noastre,
   
25:25 fears, pleasures, temerile, plăcerile,
hypocrisy, vanity,  
   
25:28   ipocrizia, orgoliul...
   
25:32 our gods, our beliefs zeii noştri, credinţele noastre.
– all that is our consciousness.  
   
25:34   Toate acelea...
   
25:36   reprezintă conştiinţa noastră.
   
25:43 And we live and function Şi noi trăim şi funcţionăm
within that consciousness. în limitele acelei conştiinţe.
   
25:51 I am not saying Nu spun nimic foarte ciudat.
anything very strange.  
   
25:57 It may sound strange to you S-ar putea să sune straniu pentru voi,
because perhaps poate fiindcă auziţi asta pentru prima dată
   
26:00 you are hearing it  
for the first time,  
   
26:03 or you have thought sau v-aţi gândit puţin la asta,
a little bit about it,  
   
26:06 but have not gone into it dar nu aţi intrat suficient
sufficiently deeply. de profund în subiect.
   
26:13 You can doubt Vă puteţi îndoi de
what is being said, ceea ce s-a spus,
   
26:17 but what is being said dar ceea ce s-a
is what you are. spus vă reprezintă.
   
26:24 If you doubt what you are, Dacă vă îndoiţi
which is your consciousness de ceea ce sunteţi
   
26:28   - şi anume de conştiinţa voastră,
   
26:31 – and the consciousness iar conştiinţa voastră
is the content of it – constă în conţinutul ei -
   
26:35 if you doubt that, dacă vă îndoiţi de asta,
   
26:37 begin to question that, începeţi să contestaţi asta...
   
26:44 then perhaps the mind can go atunci poate că...
beyond that consciousness.  
   
26:49   mintea poate ajunge mai
  presus de acea conştiinţă.
   
26:54 You understand what I am saying? Înţelegeţi ce spun ?
   
26:57 You are following? Urmăriţi asta ?
We are talking to each other. Dezbatem împreună.
   
27:00 We are not laying down any law. Nu enunţăm nici o lege.
   
27:05 We are pointing out Evidenţiem...
the law of natural consequences,  
   
27:18 the law that where there is a cause legea consecinţelor naturale...
there is an ending.  
   
27:22 That is a law. legea care spune că acolo unde
  există o cauză, există şi un final.
   
27:24 You can doubt it E o lege; vă puteţi
as much as you like, îndoi de ea oricât doriţi...
   
27:27 but you can investigate it, dar o puteţi cerceta,
go into it, o puteţi aborda,
   
27:30 doubt it, enquire, question, vă puteţi îndoi de ea,
  cerceta, contesta
   
27:34 and you will find şi veţi descoperi
– it is a fact. că este o realitate.
   
27:40 Not because the speaker is saying, Nu fiindcă asta spune vorbitorul,
but in itself.  
   
27:49 Either you listen ci prin ea însăşi.
with such great attention,  
   
27:56 you capture the meaning Fie ascultaţi cu o
and the significance atenţie atât de mare
   
27:58 and the consequences immediately, şi sesizaţi semnificaţia şi importanţa
  şi consecinţele sale, imediat...
   
28:02 or you want explanations. fie doriţi explicaţii.
   
28:09 And when you are dependent Şi, atunci când eşti
on explanations, dependent de explicaţii...
   
28:13 see what is happening - Observaţi ce se întâmplă în propriile
in your own mind, voastre minţi, vă rog să ascultaţi asta ! -
   
28:15 please, listen to this:  
   
28:17 when you are satisfied atunci când sunteţi
with explanations, satisfăcuţi de explicaţii,
   
28:21 you are merely sunteţi satisfăcuţi
satisfied with words, numai de cuvinte...
   
28:29 which is mere acceptance ceea ce înseamnă simpla
of the intellectual movement. acceptare a acţiunii intelectului.
   
28:40 Whereas if you begin to examine În timp ce, dacă
  începeţi să examinaţi...
   
28:47 the nature of your natura propriei
own consciousness, voastre conştiinţe,
   
28:49 which is the consciousness care este conştiinţa omenirii...
of humanity  
   
28:54 – please, understand this thing. Vă rog să înţelegeţi acest lucru !
   
28:58 It is not your consciousness, Nu este conştiinţa voastră,
   
29:01 because when you go fiindcă atunci când
abroad to India, Asia, mergeţi peste hotare,
   
29:05   în India, Asia...
   
29:08 to all the gurus of the world, la toţi guru lumii, la preoţi,
the priests,  
   
29:11 you will find they all have the veţi descoperi că toţi deţin
common ground of this consciousness: fondul comun al acestei conştiinţe,
   
29:18 they suffer, their pretensions, suferinţa lor...
their vanities,  
   
29:21   pretenţiile lor,
   
29:23   orgoliile lor...
   
29:26 the sense of everlastingly sentimentul ascensiunii
climbing the ladder, eterne pe scara socială...
   
29:32   pe scara către rai
   
29:33 the ladder of heaven sau pe scara succesului material.
or the ladder of physical success.  
   
29:41 So this consciousness is the common Deci această conştiinţă este
consciousness of all humanity. conştiinţa comună a întregii omeniri.
   
29:50 You understand, sir? Înţelegi, domnule ?
It is so.  
   
29:52   Aşa este !
   
29:53 You may doubt it. Te poţi îndoi.
   
29:55 Doubt it, question it, go into it. Îndoieşte-te, contestă,
  aprofundează asta.
   
30:00 Don’t say, ‘I doubt it’ Nu spune "mă îndoiesc" şi
and just reject it. pur şi simplu o respingi.
   
30:04 That would be rather puerile. Asta ar fi ceva destul de pueril.
   
30:09 But if you say, Dar, dacă spui:
‘Is this so? "Oare aşa este ?"...
   
30:14 Do all human beings... "Oare toate fiinţele umane...
   
30:36 Do all human beings "Oare toate fiinţele umane...
go through similar anxieties,  
   
30:39   trec prin nelinişti similare...
   
30:44 similar pursuits, căutări similare...
similar depressions?’  
   
30:48   depresii similare ?"
   
30:51 They may vary, Ar putea varia,
but depression is depression,  
   
30:53   dar depresia tot
  depresie rămâne...
   
30:57 anxiety is anxiety, neliniştea tot nelinişte este.
   
31:00 it may be western anxiety Poate fi nelinişte occidentală
or eastern anxiety, sau nelinişte orientală,
   
31:03 but it is still the sense of being dar rămâne tot sentimentul
anxious, uncertain, despair de a fi îngrijorat, nesigur...
   
31:12   disperat...
   
31:15 – it is common to all mankind. este comun întregii omeniri.
   
31:22 And when you realise Şi, atunci când îţi dai seama
that it is common to all mankind, că este comun întregii omeniri...
   
31:30 actually realise it, - să-ţi dai seama efectiv de
not just as an idea, asta, nu numai ca o simplă idee,
   
31:35 as a concept, as an image, ca un concept, ca o imagine,
   
31:37 but when you actually ci atunci când îţi
realise inwardly dai seama, lăuntric,
   
31:41 that you are like că eşti la fel ca orice
every other human being, altă fiinţă umană...
   
31:47 you may have a different face, că ai putea avea un chip
a different education, diferit, o educaţie diferită,
   
31:51 different outward culture, o cultură socială diferită...
   
31:55 you may worship ai putea venera ceva,
in one form or another, sub o formă sau alta -
   
31:59 but there it is: atunci asta există, în
  interiorul tău, ca o văpaie.
   
32:01 inside you like a burning flame. Şi...
   
32:12 And we are asking whether that noi întrebăm dacă acel conţinut
content can be totally emptied. poate fi golit, în totalitate.
   
32:22 If it is not emptied, Dacă nu este golit...
   
32:25 then you are caught atunci eşti prins în capcana
in the old pattern of existence, vechiului tipar existenţial...
   
32:32 with its travail, cu chinurile sale, cu cruzimile
with its cruelties, sale, cu orgoliile sale,
   
32:35 with its vanities, cu pericolele sale imposibile.
with its impossible dangers.  
   
32:42   Deci...
   
32:46 So if you want to go dacă vreţi să abordaţi
into it seriously, asta, cu seriozitate...
   
32:50 let’s talk it over together. haideţi să dezbatem
  problema, împreună.
   
32:53 This is meditation, Aceasta este meditaţia...
   
32:57 not sitting cross-legged, nu să staţi cu
which you have acquired from India. picioarele încrucişate...
   
33:01   obicei pe care l-aţi
  căpătat din India.
   
33:05 I really don’t know Chiar nu ştiu de ce vă
why you go to India at all. duceţi în India, de fapt.
   
33:10 It is the most Este cea mai periculoasă ţară.
dangerous country.  
   
33:14 I really mean it. Vorbesc serios.
   
33:18 It is the most dangerous country Este cea mai periculoasă ţară
for westerners to go there. în care pot merge occidentalii.
   
33:24 It is full of romanticism Este plină de romantism,
– in your minds –  
   
33:27   în minţile voastre...
   
33:30 full of something plină de ceva misterios...
mysterious,  
   
33:36 full of some miracles plină de miracole
taking place there, care au loc acolo...
   
33:42 full of gurus who have – you know, plină de guru, care, ştiţi
reached the upper ladder – voi, au ajuns la capătul scării...
   
33:52 and in their presence you feel: şi în prezenţa lor simţiţi:
   
33:54 ‘Oh my God, "Oh Doamne, am
I have achieved something’. dobândit ceva anume."
   
34:00 You understand all this? Înţelegeţi toate acestea ?
   
34:05 Romance, sentimentality, vanity Romantism,
– all that is encouraged.  
   
34:06   sentimentalism,
   
34:08   orgoliu,
   
34:10   toate acelea sunt încurajate.
   
34:16 You know, there is a story in India, Ştiţi că există o poveste în India...
   
34:21 which is: şi anume:
   
34:23 a boy at the age of fifteen, un băiat, la vârsta
sixteen... de 15, 16 ani...
   
34:43   (zgomot de tren, râsete)
   
34:58 One can’t go to any place Nu te mai poţi duce în nici
where it is quiet any more. un loc în care să fie linişte.
   
35:05 It used to be very quiet here Era foarte multă linişte aici,
at one time, twenty years ago, pe vremuri, acum 20 de ani...
   
35:11 very quiet – no aeroplanes, foarte liniştit,
no lorries, the road was rough.  
   
35:13   fără avioane, fără camioane,
   
35:15   drumul era greu.
   
35:18 Now we have become Acum am devenit
very civilised foarte civilizaţi...
   
35:22 and therefore very noisy. şi, ca atare, foarte zgomotoşi.
   
35:27 So there was a boy Deci era un băiat,
who was sixteen or so, care avea cam 16 ani...
   
35:33 and his family şi familia sa era
was very religious, foarte religioasă...
   
35:37 in the orthodox sense în sensul ortodox al
of that word in India. acelui cuvânt, în India.
   
35:41 He was a Brahmin boy. Era un copil brahman.
   
35:44 And so he said Şi, ca atare, le-a spus,
to his father and mother, tatălui său şi mamei sale:
   
35:48 ‘I am leaving you "Vă părăsesc, fiindcă vreau
because I want to find truth. să descopăr adevărul.
   
35:54 You have talked about it. Aţi vorbit despre el.
   
35:58 You have told me about it. Mi-aţi spus despre el.
   
36:04 Your books tell me about it, Cărţile voastre îmi
but I want to find out’. vorbesc despre el,
   
36:07   dar eu vreau să-l descopăr."
   
36:10 So he goes from one guru to another, Deci el merge de
  la un guru la altul...
   
36:14 one teacher to another, de la un profesor la altul
   
36:17 and he wanders all over India şi cutreieră întreaga
for fifty years. Indie, timp de 50 de ani.
   
36:25   Şi...
   
36:27 And he doesn’t find it. nu-l descoperă.
   
36:29 He puts on different robes, Îşi pune pe el diverse veşminte,
different coloured,  
   
36:34 not saris but different colorate diferit,
coloured garments,  
   
36:43 and at last he says, nu sariuri, ci veşminte
‘I haven’t found it, diferit... colorate...
   
36:46 so I better go home’. şi într-un final spune: "Nu l-am descoperit,
  aşa că mai bine m-aş întoarce acasă."
   
36:49 So he returns. Aşa că se întoarce.
   
36:52 And as he opens the door, Şi, în momentul în care
there it is! deschide uşa, iată-l !
   
36:58 You understand? Înţelegeţi ?
   
37:02 It has always been there, Fusese întotdeauna acolo, nu fiindcă
  a cutreierat el pe întreg Pământul...
   
37:04 not because he has wandered  
all over the earth,  
   
37:11 but it is there, ci el este acolo...
   
37:15 only we don’t know how to look. numai că nu ştim
  încotro să privim.
   
37:21 Because we, human beings, Fiindcă noi, fiinţele umane,
are the history of mankind reprezentăm istoria omenirii.
   
37:28 – you understand? Înţelegeţi ?
   
37:30 We are the story of mankind, Noi suntem povestea omenirii...
   
37:36 in us is the history of mankind, în noi se află istoria omenirii,
the ‘historia’.  
   
37:39   "historia".
   
37:43 But we don’t know Dar nu ştim cum
how to read that book, să citim acea carte...
   
37:47 so we say, aşa că spunem: "Te rog,
‘Please, tell me all about it’, spune-mi totul despre asta !"
   
37:51 we ask everybody întrebăm pe toată lumea,
in this journey of waste, în această călătorie a irosirii...
   
38:00 how to read, ‘how to’ cum să citim, "cum" - spune-mi.
– tell me.  
   
38:06 You understand what I am saying? Înţelegeţi ce spun ?
   
38:09 It is there. Este acolo.
   
38:12 That is why self-knowing De aceea autocunoaşterea
is very important, este foarte importantă...
   
38:17 not according nu potrivit vreunui
to any psychotherapist, psihoterapeut...
   
38:23 not according nu potrivit unor
to various philosophers, diverşi filozofi...
   
38:29 because then you are looking fiindcă, atunci, te priveşti,
at yourself with their eyes, pe tine însuţi, prin ochii lor...
   
38:36 and therefore you are never şi, ca atare, nu vei fi capabil
capable of reading your own book, vreodată să-ţi citeşti propria carte,
   
38:41 which is care este cartea omenirii.
the book of humanity.  
   
38:44 You understand all this, sirs? Înţelegeţi toate
  acestea, domnilor ?
   
38:51 So to know without Deci, pentru a şti fără
any shadow of doubt, nici o umbră de îndoială...
   
38:58 without any illusion, fără nici o...
   
39:01   iluzie...
   
39:03   fără nici o senzaţie...
   
39:04 without any sense of holding back de reţinere...
   
39:12 – to know, to observe this să ştii, să observi această
whole movement of consciousness, întreagă activitate a conştiinţei,
   
39:17 which is oneself. care este sinele,
   
39:20 One can do it very easily. cineva o poate face foarte uşor.
   
39:23 You don’t have to move away Nu trebuie să te depărtezi
from where you are, de ceea ce eşti, de fapt.
   
39:32 either go North, East, West, South Fie că mergi către
– it is where you are. nord, est, vest sau sud,
   
39:35   este acolo unde te afli.
   
39:39 But where we are Dar locul în care ne
is not very pleasant. aflăm nu este prea plăcut.
   
39:46 It is not very encouraging. Nu este foarte încurajator.
   
39:51 We are rather bored. Suntem destul de plictisiţi.
   
39:55 But over there, across the river, Dar dincolo, peste
it is more beautiful, râu, este mai frumos...
   
40:02 more romantic, mai romantic,
more colourful,  
   
40:03   mai colorat
   
40:06 and therefore we build şi, ca atare, construim
a bridge over there. o punte până acolo.
   
40:10 When you are there, Când sunteţi acolo, tot voi
still you are there sunteţi acolo, înţelegeţi ?
   
40:12 – you understand? Tot tu eşti, acolo.
It is still you – over there.  
   
40:17 So don’t cross the bridge, Deci nu traversa puntea...
   
40:26 if I may point out. dacă pot sublinia asta.
   
40:30 So it is possible Deci este posibil să te
to read oneself, citeşti, pe tine însuţi,
   
40:33 read about oneself, să citeşti despre tine însuţi până la
  ultimul capitol şi până la ultimul cuvânt.
   
40:35 to the last chapter Asta necesită atenţie,
and to the last word.  
   
40:41 That requires attention, observare,
observation, not analysis.  
   
40:46   nu analiză.
   
40:49 Just to observe Numai să observi...
   
40:53 what is going on, ceea ce se petrece...
   
40:56 without giving any direction fără a-ţi direcţiona
to your observation. cumva propria observare.
   
41:02   Această constantă...
   
41:03 This constant alertness vigilenţă...
   
41:08 to your reactions, faţă de reacţiile tale...
   
41:11   faţă de reflexele tale,
   
41:12 to your reflexes, to your vanity, faţă de orgoliul tău...
   
41:19 to your aggression faţă de agresivitatea ta,
– just, you know, play with it. pur şi simplu, te joci cu ea.
   
41:26 In playing, watching yourself, În acest joc, de-a te
humorously, with play, urmări pe tine însuţi
   
41:30   - joc spus cu umor -
   
41:33 you learn far more, înveţi mult mai mult...
   
41:37 you observe far more observi mult mai mult,
than striving after it, decât sforţându-te şi zicând:
   
41:41 saying ‘I must know myself’. "Trebuie să mă
  cunosc pe mine însumi !"
   
41:46 And it is necessary Şi este necesar, pentru minte
for the mind,  
   
41:51 and therefore şi, ca atare, pentru
the brain and the heart, creier şi inimă,
   
41:54 to be free of all illusions să te eliberezi de toate iluziile,
before you begin to meditate. înainte să începi să meditezi.
   
42:02 Right? Corect ?
That is obvious. Este evident.
   
42:05 If you sit cross-legged, Dacă stai cu picioarele încrucişate, încerci
try to concentrate, focus your mind, să te concentrezi, să-ţi focalizezi mintea,
   
42:10 follow a system, să respecţi un sistem, zi de zi...
day after day,  
   
42:15 your mind may be, or still is, mintea poate fi sau încă
in illusion, este stăpânită de iluzii...
   
42:22 and therefore your systems, şi ca atare sistemele tale,
your breathing, your yoga, respiraţia ta, yoga ta,
   
42:25 all this encourages the illusions toate acestea încurajează iluziile
in which you are caught. în capcana cărora eşti prins.
   
42:30 You understand all this? Înţelegeţi toate acestea ?
   
42:37 Sir, I have seen a man Domnule, am văzut un om,
in New Delhi, in India în New Delhi, în India.
   
42:42 – I used to walk Obişnuiam să mă plimb
in the gardens there – prin grădinile de acolo.
   
42:44 a man came every day on a bicycle, Un om venea în
  fiecare zi pe bicicletă,
   
42:48 every day, from his office. în fiecare zi, de la birou.
   
42:51 He was a poor man. Era un om sărac.
   
42:53 And he used to sit under a tree, Şi obişnuia să stea sub un copac,
putting the cycle against the tree,  
   
42:55   rezemând bicicleta de copac,
   
42:57 and sit down very quietly, şi se aşeza foarte liniştit...
   
43:02 repeating a certain mantra repetând o anumită mantra...
   
43:06 – you know what a mantra is? - ştiţi ce este o mantra,
I will explain it presently – voi explica imediat -
   
43:09 and mesmerise himself into a state. şi se autohipnotiza...
   
43:14   intrând într-o anumită stare.
   
43:17 You understand? Înţelegeţi ?
   
43:19 And being in that state, Şi, fiind în acea stare, puteai
  observa cum plictiseala,
   
43:21 you could see his weariness din cauza serviciului său, a
of the office, familiei, a suferinţei zilnice,
   
43:25 the family, the daily misery începea să dispară de pe faţa sa.
   
43:28 – from his face it began to vanish. Înţelegeţi ?
You understand?  
   
43:34 And so the face became very quiet, Şi, astfel, faţa sa
because he was repeating, devenea foarte liniştită,
   
43:37   fiindcă repeta, se autohipnotiza,
   
43:40 mesmerising, se relaxa prin acea hipnoză,
relaxing in this mesmerism  
   
43:45 of his own desire, eliberându-se de propriile
of his own conclusions, dorinţe, propriile concluzii.
   
43:49 he was completely happy. Era pe deplin fericit.
   
43:53 You understand what I am saying? Înţelegeţi ce spun ?
   
43:57 This used to happen Asta obişnuia să se
day after day. întâmple, zi de zi.
   
44:01 I was there for several months Am stat acolo câteva luni, odată
at one time,  
   
44:04 and I used to watch this man şi obişnuiam să urmăresc
– every day, Sunday, Saturday. acest om, în fiecare zi,
   
44:07   sâmbăta, duminica.
   
44:09 That was his drug. Acela era drogul său.
   
44:19   Deci...
   
44:23 So when one meditates, atunci când cineva meditează...
there must be complete freedom.  
   
44:27   trebuie să existe
  libertate deplină.
   
44:34 I know you prefer Ştiu că preferaţi
the other kind of meditation: celălalt gen de meditaţie,
   
44:38 much easier, utterly meaningless, mult mai uşor,
but it is very comforting. complet lipsit de sens,
   
44:41   dar care este foarte liniştitor.
   
44:50 Now, the word ‘mantra’, Acum, cuvântul "mantra"...
   
44:55 which people have been given - pentru care oamenii au dat poate
perhaps for $50, $300, 50 de dolari sau 300 de dolari
   
45:02 or whatever the sum is, sau orice sumă or fi dat...
   
45:06 and that has become şi asta a devenit o
a terrible racket. escrocherie groaznică -
   
45:12 The word ‘mantra’ means cuvântul "mantra" înseamnă
– if you are interested in it –  
   
45:14   - dacă sunteţi interesaţi de asta -
   
45:17 in Sanskrit it means în sanscrită înseamnă...
   
45:23 ponder, recollect, observe, watch, a cugeta...
   
45:25   a-şi aminti,
   
45:27   a observa, a privi...
   
45:32 in not becoming. fără a deveni.
   
45:36 You understand? Înţelegeţi ?
   
45:40   Şi...
   
45:41 And also, ‘tra’ and all that "tra" şi toate celelalte
– I won’t go into the details – - nu voi intra în detalii -
   
45:45 it means: if there is înseamnă...
any self-centred activity,  
   
45:50   că, dacă există vreo
  acţiune egocentrică,
   
45:53 such action is destructive. o asemenea acţiune
  este distrugătoare.
   
45:56 That is the meaning Aceasta este semnificaţia
of the whole word, ‘mantra’. întregului cuvânt, "mantra".
   
46:00 In other words, Cu alte cuvinte...
   
46:03   (Sunetul trenului)
   
46:15 I was just going to say, Tocmai voiam să spun:
‘Let’s go to the Himalayas!’ "Haideţi să mergem în Himalaya !"
   
46:29 There, too, there are beggars. Şi acolo sunt, dar mai mari.
   
46:39 No. Much better stay here Nu, e mult mai bine să stăm
and face the noise! aici şi să suportăm zgomotul !
   
46:47 Sorry. Scuze !
   
46:53 So we are saying: Deci spunem:
   
46:56 the mind must be mintea...
completely free of all illusion,  
   
46:59   trebuie să fie complet
  liberă de toate iluziile...
   
47:06 having no image, să nu aibă vreo imagine...
   
47:11 having no motive să nu aibă motiv.
   
47:15 – you understand? Înţelegeţi ?
   
47:17 No image, no motive, Fără imagine,
no illusion.  
   
47:19   fără motiv,
   
47:21   fără iluzie.
   
47:25 An illusion, motive, direction O iluzie...
comes with desire,  
   
47:28   un motiv, o direcţie,
   
47:30   sunt însoţite de dorinţă...
   
47:35 desire to find heaven, dorinţa de a descoperi raiul,
desire to find illumination,  
   
47:37   dorinţa de a descoperi iluminarea,
   
47:39 desire to achieve, dorinţa de a dobândi ceva,
desire to have experiences. dorinţa de-a avea experienţă.
   
47:45 You understand? Înţelegeţi ?
   
47:50 I do not know Nu ştiu de ce fiinţele umane
why human beings want experiences. doresc să aibă experienţe.
   
47:58 You understand my question? Îmi înţelegeţi întrebarea ?
   
48:02 You have experiences Aveţi experienţe de
of every kind now: toate genurile, acum:
   
48:06 terror, sex, violence, teroare,
   
48:08   sex...
   
48:11   violenţă...
   
48:13 oppression, dictatorship, oprimare...
   
48:16   dictatură,
   
48:18 whether it is fie că e de dreapta sau
Right or Left or Centre, de stânga sau de centru...
   
48:22 whether it is the Communist, fie că este comunistă...
   
48:27 Fascist, or the religious fascistă sau religioasă.
– they are all the same.  
   
48:30   Toate sunt la fel.
   
48:34 Right? Corect ?
I know you won’t accept all this. Ştiu că nu veţi accepta toate acestea.
   
48:38 Doubt it, what I am saying. Îndoiţi-vă de ceea ce
They are all the same. spun, dar sunt toate la fel.
   
48:41 They all want to shape your mind. Toate vor să vă modeleze mintea.
   
48:49 They all want to coerce you Toate vor să te forţeze să
into a certain pattern of thinking. accepţi un anumit tipar de gândire.
   
48:56 And if you refuse, Şi, dacă refuzi,
   
48:58 either the concentration camp, shot, fie ajungi în lagărul de
  concentrare, eşti împuşcat,
   
49:02 or you are put fie eşti pus într-o
in a psychiatric ward. rezervă psihiatrică.
   
49:08 This is what is happening. Exact asta se întâmplă !
   
49:12 So the mind must be Deci mintea trebuie să
totally and completely free. fie total şi pe deplin liberă.
   
49:23 And till that comes about, Şi, până nu se ajunge
don’t meditate. la asta, să nu meditaţi !
   
49:30 You understand what I am saying? Înţelegeţi ce spun ?
   
49:34 Because it is meaningless. Fiindcă este lipsit de sens.
   
49:39 I remember – I am sorry, Îmi amintesc - scuzaţi-mă, nu
I mustn’t go into anecdotes, must I? trebuie să apelez la anecdote, nu-i aşa ?
   
49:43 Just this one. Numai la asta.
   
49:49 We were watching Priveam pe o
from a window in Benares fereastră, în Benares...
   
49:56 a beggar dressed in saffron robes un cerşetor, înveşmântat
  într-o robă portocalie...
   
50:00 – that is the sannyaai - asta este roba
robes in India; sannyasi în India.
   
50:05 I don’t know if you understand Nu ştiu dacă înţelegeţi ce
the word ‘sannyasa’, înseamnă cuvântul "sannyasi".
   
50:07 what that means. Vă voi spune imediat ce înseamnă.
   
50:12 I’ll tell you presently Era îmbrăcat în acel mod
what it means.  
   
50:14 He was dressed like that, şi era un om obişnuit, sărac,
and he was a poor ordinary man,  
   
50:21 not very learned, nu prea învăţat, după cum
from his looks, from his talk. arăta, după cum vorbea.
   
50:25   Stătea sub un copac
   
50:26 He sat under a tree şi a început să psalmodieze,
and began to chant, sing, shout.  
   
50:31   să cânte, ţipător.
   
50:34 The passers-by looked at him Trecătorii s-au uitat
and went away. la el şi s-au îndepărtat.
   
50:41 Within a week – I assure you Într-o săptămână
I am not exaggerating –  
   
50:43   - şi vă asigur că nu exagerez -
   
50:46 within a week într-o săptămână avea
he had garlands round his head, ghirlande în jurul gâtului...
   
50:52 people stood round him saluting him, oamenii stăteau în
  jurul lui, slăvindu-l...
   
50:57 giving him food, dându-i de mâncare...
   
51:01 almost bending aproape să cadă în genunchi,
their knees in saying,  
   
51:05 ‘What a great man you are’. spunând: "Ce om măreţ eşti !"
   
51:09 You understand? Înţelegeţi ?
Within a week this took place.  
   
51:10   Asta s-a întâmplat
  într-o săptămână.
   
51:14 And we are so gullible. Şi noi suntem atât de creduli.
   
51:21 Right? Corect ?
   
51:24 So we are saying: Deci spunem:
   
51:26 a mind that is free from all this, o minte trebuie să se elibereze
  de toate aceste lucruri...
   
51:34 then comes meditation. apoi survine meditaţia.
   
51:42 Now, what is meditation? Acum, ce este meditaţia ?
   
51:48 Unfortunately, Din nefericire...
   
51:51 the eastern people, oamenii din Orient
or eastern so-called gurus,  
   
51:55   sau aşa-zişii guru orientali
   
51:59 have brought this word au adus acest cuvânt...
   
52:03 to this western world, în lumea occidentală...
   
52:06 with all their nonsense behind it, cu toate nonsensurile
  din spatele lui...
   
52:12 with their systems: cu sistemele lor:
   
52:14   forma tibetană de meditaţie,
   
52:15 the Tibetan form of meditation, forma Zen de meditaţie,
the Zen form of meditation,  
   
52:20 the Buddhist form of meditation, forma budistă de meditaţie,
the Hindu form of meditation.  
   
52:22   forma hindusă de meditaţie.
   
52:27 Right? Corect ?
   
52:29 You are following all this? Urmăriţi toate acestea ?
Right?  
   
52:31   Corect ?
   
52:34 And we, rather gullible, Şi noi, destul de naivi, şi
and wanting to get somewhere dorind să ajungem undeva anume,
   
52:39 because we are bored fiindcă suntem plictisiţi
with our own lives, de propriile noastre vieţi...
   
52:43 so we say, ‘All right, spunem, atunci: "În regulă,
tell me how to meditate’. spune-mi cum să meditez !"
   
52:47 And they are too eager Şi ei sunt prea
to tell you, dornici să vă spună,
   
52:51 at a certain price, pentru un anumit
or without price. preţ sau pe gratis.
   
52:56 So if you shun all that, Deci, dacă evitaţi toate acestea,
   
53:00 all systems toate sistemele...
– systems means practising,  
   
53:03   Sisteme însemnând
  practicarea lor, zi de zi,
   
53:06 day after day, which means ceea ce înseamnă că mintea
your mind becomes mechanical. voastră devine mecanică.
   
53:14 When you are committed to a system, Când vă dedicaţi unui anumit sistem,
your mind then is already corrupt. mintea voastră este deja coruptă.
   
53:24 Again, doubt it, question it, Repet, îndoiţi-vă, contestaţi,
find out the truth of it.  
   
53:28   descoperiţi adevărul
  în această privinţă.
   
53:37 So there must be Deci trebuie să existe o
freedom from all this. eliberare de toate acestea.
   
53:42 Now, where there is freedom, Acum, acolo unde
  există libertate...
   
53:50 what takes place? ce se întâmplă ?
   
53:52 Are you following all this? Urmăriţi toate acestea ?
   
53:56 Where there is freedom Acolo unde există eliberare
from all commitment, de orice angajament...
   
54:02 from all authority, from all de orice autoritate, de toate
illusions, images, conclusions, iluziile, imaginile, concluziile,
   
54:08 what is the state care este starea minţii tale ?
of your mind?  
   
54:13 You understand what I am saying? Înţelegeţi ce spun ?
   
54:15 Find out, sir, don’t look at me! Descoperă domnule,
Find out! nu te uita la mine !
   
54:17   Descoperă !
   
54:20 It is your daily life. Este traiul vostru cotidian.
   
54:28 You see, we are so afraid Vedeţi, ne temem atât de mult...
to be nothing.  
   
54:31   să nu fim nimic.
   
54:36 Our culture, our education, Cultura noastră, educaţia noastră,
everything says, ‘Be something’, totul spune: "Fii ceva anume !".
   
54:46 either in the business world Fie în lumea afacerilor,
or in the religious world, fie în lumea religiei,
   
54:49 or in the entertainment world, fie în domeniul divertismentului sau
on the football field în cel fotbalistic- "Fii ceva anume !".
   
54:53 – ‘Be something’.  
   
55:00 And when consciousness, Şi atunci când conştiinţa, cu
with all its content, is empty întreg conţinutul ei, este golită...
   
55:07 – if that is possible – - dacă este posibil, îndoiţi-vă de
doubt that, that is, yourself, asta, fiindcă asta sunteţi voi înşivă...
   
55:13 doubt your vanity, îndoiţi-vă de orgoliul vostru...
   
55:18 why you are vain, de ce anume eşti orgolios, de ce
why you are stuck in a belief, eşti blocat într-o anumită credinţă...
   
55:25 holding on to some past experience, agăţându-te de o
  experienţă trecută...
   
55:32 past remembrances, de amintiri -
   
55:40   şi...
   
55:43 and when the mind is free, atunci când mintea
which is, este liberă, şi anume...
   
55:53 when all your travail is not atunci când toate
– you understand? – chinurile tale nu mai există
   
55:57   - Înţelegeţi ? -
   
55:58 what is there? atunci ce mai rămâne ?
   
56:02 You are following all this? Urmăriţi toate acestea ?
   
56:05 Oh, sir, come on, sirs! Oh, domnilor, haideţi domnilor !
   
56:09 You understand, sir? Înţelegi, domnule ?
   
56:12 When you give up smoking, Când renunţi la fumat...
   
56:17 without going off fără a apela la vreo
into some other form of smoking, altă formă de fumat...
   
56:23 when you end smoking, când termini cu fumatul...
   
56:27 or when you end sau când pui capăt unui
a certain pleasurable habit, anumit obicei plăcut...
   
56:34 when you end attachment, atunci când pui
what is there? capăt ataşamentului,
   
56:37   ce mai rămâne acolo ?
   
56:39 You understand my question? Îmi înţelegeţi întrebarea ?
   
56:43 Is that what we are afraid of? Oare de asta ne temem ?
   
56:47 I am attached to you. Sunt ataşat de tine.
   
56:50 If I end it, what have I? Şi, dacă-i pun capăt,
  ce-mi mai rămâne ?
   
56:58 So if I end my vanity, Deci, dacă pun
my conclusion, capăt orgoliului meu,
   
57:03 my belief, my gods, concluziilor mele,
  credinţei mele, zeilor mei...
   
57:05 my, you know, - ştiţi voi, să tânjeşti,
longing, longing, longing, să tânjeşti, să tânjeşti -
   
57:11 if I end all that, dacă termin cu toate
what happens? acelea, ce se întâmplă ?
   
57:18 You are following all this? Urmăriţi toate acestea ?
   
57:22 Do it, please. Făceţi-o, vă rog !
   
57:24 End your particular attachment, Puneţi capăt ataşamentului
now, vostru specific, acum...
   
57:29 don’t bother about your wife să nu vă pese de soţie,
and your husband, your girl. de soţ, de prietenă.
   
57:32 Say, ‘All right, Spuneţi: "În regulă, cel puţin din acest
for the moment at least moment mă eliberez de ataşamente !"
   
57:35 I’ll be free of attachment’.  
   
57:37 What takes place there, in the mind? Ce are loc acolo, în minte ?
   
57:46 There is a certain freedom, Există o oarecare
isn’t there? libertate, nu-i aşa ?
   
57:49 And a sense of nothingness. Şi un sentiment al nimicniciei.
   
57:55 Right? Corect ?
   
58:00 Now. Acum, nici un lucru...
Not a thing.  
   
58:05 Nothingness means not a thing. nimicnicie înseamnă nici un lucru.
   
58:07 Thing means Lucru înseamnă, cuvântul
  "lucru" provine din "res"
   
58:11 – the word ‘thing’ comes from ‘res’, - voi explica totul -
I won’t go into all that – care înseamnă...
   
58:15 which is: thought ceea ce gândul a pus acolo.
which has put there.  
   
58:20 You understand? Înţelegeţi ?
   
58:24 Thing is the movement Lucrul este acţiunea gândirii.
of thought.  
   
58:32 Thought is a material process Gândirea este un
– we have been into all that. proces material...
   
58:39 A material process, - am explicat toate acelea -
  un proces material...
   
58:42 because thought is fiindcă gândul este
the response of memory, răspunsul memoriei,
   
58:47 memory which is memorie care înseamnă
experience, knowledge. experienţă, cunoaştere.
   
58:53 This experience, knowledge, memory Această experienţă,
is stored in the cells of the brain. cunoaştere, memorie,
   
58:57   este stocată în
  celulele cerebrale...
   
59:01 And therefore it is matter. şi, ca atare, este materie,
It is a process of matter.  
   
59:03   este un proces al materiei.
   
59:08 We won’t go into matter Nu vom aborda materia, momentan,
for the moment.  
   
59:11 I have discussed this question am discutat această
with the scientists, problemă cu savanţii,
   
59:13 so I won’t enter into that deci nu voi aborda asta, momentan.
for the moment.  
   
59:16   Deci, atunci când nu
  există nici un lucru...
   
59:17 So when there is not a thing - Înţelegeţi ? -
– you understand? –  
   
59:23 it means the movement of thought asta înseamnă că acţiunea
has come to an end. gândirii a ajuns la un final.
   
59:31 Vous avez compris? Aţi înţeles ?
   
59:36 That is, sir, if you can do it now, Adică, domnule,
sitting here, in this tent,  
   
59:38   dacă o poţi face acum,
  stând aici, în acest cort...
   
59:45 knowing that you are attached, ştiind că eşti ataşat
   
59:48 whether to a guru, - de un guru sau
or whatever you are attached to, de orice ai fi ataşat -
   
59:50 end it. pune-i capăt !
   
59:55 Not say, Nu spune: "De ce i-aş pune capăt ?"
‘Well, why should I end it?’ Am explicat toate acestea.
   
59:57 I have explained all that. Ar trebui să-i pui capăt deoarece
  consecinţa ataşamentului este teama,
   
59:59 You should end it because the neliniştea, gelozia, ura,
consequences of attachment are fear,  
   
1:00:04 anxiety, jealousy, hatred, trauma psihologică,
being wounded psychologically,  
   
1:00:10 building a wall round yourself, construirea unui zid în jurul
isolating yourself, tău, izolându-te singur ş.a.m.d.
   
1:00:13 and so on, so on, so on.  
That is a fact.  
   
1:00:16 You don’t have to doubt it. Este o realitate, de care
Don’t take time to doubt it. nu trebuie să vă îndoiţi.
   
1:00:19 It is not worth it. Nu pierdeţi timpul
It is there. îndoindu-vă, nu merită, e acolo !
   
1:00:24 And if you end it, Şi, dacă-i puneţi capăt...
   
1:00:28 which means, thought has no Ceea ce înseamnă că gândirea...
other movement than ending itself.  
   
1:00:31   nu mai are altă soluţie decât
  să-şi pună capăt singură.
   
1:00:41 Now, Acum...
   
1:00:46 the ending of thought sfârşitul gândirii
is the ending of time. este sfârşitul timpului.
   
1:00:51 Right? Corect ?
   
1:00:52 Because thought is a movement. Fiindcă gândirea este o mişcare.
   
1:00:56 Time is a movement Timpul este o deplasare, de
  aici şi până acolo, fizic vorbind.
   
1:00:58 – from here to there, physically – Corect ?
right?  
   
1:01:01 It takes time to go from here Îţi ia timp să mergi de aici până la
to your house, or chalet, casa ta sau cabana ta sau cortul tău
   
1:01:05 to your tent, sau orice ar fi.
or whatever it is.  
   
1:01:08 To cover that distance Pentru a acoperi acea
needs time. distanţă e nevoie de timp.
   
1:01:15 And thought is a movement. Şi gândirea este o mişcare.
   
1:01:20 Any movement is capable Orice mişcare poate fi măsurată.
of being measured.  
   
1:01:25 Right? Corect ?
Come on, sirs! Haideţi, domnilor !
   
1:01:31 Right? Corect ?
   
1:01:34 So what is measured, Deci, ceea ce este măsurat...
   
1:01:39 that which can be measured ceea ce poate fi măsurat
  este lucrul creat de gândire...
   
1:01:41 is the thing created şi de timp.
by thought and by time.  
   
1:01:48 Now, look: it takes one from here Uitaţi: îi ia cuiva poate două ore
to go to one’s home, ca să meargă de aici până acasă,
   
1:01:54 perhaps two hours, zece minute ş.a.m.d.
ten minutes, and so on,  
   
1:01:58 which can be measured. ceea ce se poate măsura.
Right?  
   
1:02:00   Corect ?
   
1:02:03 By the distance, mileage, time. Prin distanţă, kilometraj, timp.
   
1:02:07 And also thought Şi, de asemenea,
can be measured. gândirea poate fi măsurată.
   
1:02:13 Right? Corect ?
   
1:02:15 Have you noticed that? Aţi remarcat asta ?
It can be measured. Poate fi măsurată.
   
1:02:17 Right? Need I explain it? Corect ?
  E nevoie s-o explic ?
   
1:02:21 Oh, for God’s sake, Oh, pentru numele lui Dumnezeu,
come on, sir, haide domnule, explică-ţi-o singur !
   
1:02:23 explain it to yourself, Nu trebuie s-o explic eu !
I don’t have to explain!  
   
1:02:28 You all look so dazed. Păreţi, cu toţii,
  a fi atât de uluiţi.
   
1:02:36 Look, sir: Uite, domnule...
you can measure thought  
   
1:02:39   poţi măsura gândirea...
   
1:02:44 when you are saying, atunci când spui "Voi deveni !".
‘I will become’. Right?  
   
1:02:48   Corect ?
   
1:02:50 ‘I will become’ "Voi deveni !"
– which is,  
   
1:02:52   ceea ce înseamnă că nu
  sunt ceea ce ar trebui să fiu...
   
1:02:53 I am not what I should be, dar voi deveni acel lucru.
but I will become that.  
   
1:03:01 That is projected by thought. Acel lucru este
  planificat de gândire.
   
1:03:06 The ideal, whatever it is, Idealul - sau orice ar fi -
projected by thought. este planificat de gândire.
   
1:03:10 So, to arrive at that Deci, pentru a ajunge acolo...
   
1:03:20 is the movement of thought intervine mişcarea gândirii, de la "ceea
from ‘what is’ to ‘what should be’. ce există" la "ceea ce ar trebui să fie".
   
1:03:25 That is the measure. Aceea este măsura.
   
1:03:28 Now, the word ‘meditation’ Acum, cuvântul "meditaţie"
means also not only to ponder, înseamnă nu numai să cugeţi,
   
1:03:34 to think over, să reflectezi,
to enquire profoundly,  
   
1:03:36   să cercetezi în profunzime,
   
1:03:40 but also it has a meaning ci mai are un sens,
from Sanskrit too, ‘to measure’ tot din limba sanscrită,
   
1:03:48 – you understand de "a măsura".
what I am saying?  
   
1:03:49 To measure. Înţelegeţi ce spun ?
  A măsura !
   
1:03:51 And in meditation measurement must Şi, în meditaţie, măsura
come to an end – you understand? trebuie să ajungă la un final.
   
1:03:57   Înţelegeţi ?
   
1:04:00 Oh, for God’s sake! Oh, pentru numele lui Dumnezeu !
   
1:04:06 Which means, no measurement, Ceea ce înseamnă fără măsură,
which is comparison  
   
1:04:10   care este o comparaţie...
   
1:04:14 – you understand? înţelegeţi ?
   
1:04:17 ‘I was, before I came to you, "Existam înainte de a veni
your guru’. la tine..." - la guru tău -
   
1:04:20 ‘You have given me the system "... tu mi-ai oferit
and I am practising. sistemul, iar eu îl practic."
   
1:04:25 Where am I today, tomorrow, Unde voi fi astăzi,
the day after tomorrow?’ mâine, poimâine ?
   
1:04:28 You follow? Mă urmăriţi ?
How childish it all is! Cât de copilăresc este totul !
   
1:04:33 So measurement, Deci măsura...
which means comparison,  
   
1:04:38 inwardly comparing oneself care este o comparaţie
with the past or with the future,  
   
1:04:44 with an example - lăuntrică, o comparare a sinelui cu
  trecutul sau cu viitorul sau cu un exemplu -
   
1:04:46 – no measurement, you see? – fără măsură, înţelegeţi...
   
1:04:49 no illusion, no image, fără iluzie, fără imagine...
   
1:04:53 and the absolute cessation of will. şi stoparea absolută a voinţei.
   
1:05:05 You follow what strict demand Urmăriţi ce cerinţă
it requires to meditate? strictă necesită meditaţia ?
   
1:05:15 You understand what I am saying? Înţelegeţi ce spun ?
   
1:05:19 It isn’t something so easy Nu e ceva atât de uşor, ca a sta astfel
  şi a te ocupa cu cine ştie ce prostie.
   
1:05:21 you sit like that and go off  
into some kind of nonsense.  
   
1:05:27 This demands Aceasta necesită o
tremendous attention, atenţie extraordinară...
   
1:05:35 great depth of enquiry o mare profunzime a
in yourself, into yourself. analizei sinelui, lăuntrică.
   
1:05:46 Therefore you have that Ca atare, aveţi acel
tremendous sense of order, extraordinar sentiment al ordinii...
   
1:05:53 which means no conflict ceea ce înseamnă
whatsoever. absolut nici un conflict.
   
1:06:00 Then if you have come to that Apoi, dacă ajungeţi la asta...
   
1:06:03 – and I hope some of you will - şi sper că unii dintre voi o
and you must – vor face şi trebuie s-o facă -
   
1:06:08 then we can go atunci putem aborda
into what is meditation. semnificaţia meditaţiei.
   
1:06:12 You understand, sirs? Înţelegeţi, domnilor ?
   
1:06:23 That is, when there is freedom Adică, atunci când
  există libertate...
   
1:06:26 and therefore şi, ca atare...
the absence of all that,  
   
1:06:29   absenţa tuturor acelor lucruri...
   
1:06:32 there is love, atunci există iubire...
   
1:06:37 which is not pleasure, care nu înseamnă plăcere...
which is not desire.  
   
1:06:40   care nu înseamnă dorinţă.
   
1:06:43 We went into that the other day. Am abordat asta zilele trecute.
   
1:06:46 Without that love, Fără acea iubire,
without that compassion, fără acea compasiune
   
1:06:50 and because there is freedom - şi, fiindcă există
there is intelligence, libertate, există inteligenţă -
   
1:06:56 without that don’t meditate. fără asta să nu meditaţi !
   
1:07:03 Then you are playing with something Atunci vă jucaţi
dangerous which is not worth it. cu ceva periculos,
   
1:07:07   care nu merită.
   
1:07:10 You understand all this? Înţelegeţi toate acestea ?
   
1:07:19 I used to know a man Am cunoscut un om...
   
1:07:23 – this is not an anecdote – nu este o anecdotă...
   
1:07:27 I used to know a man, am cunoscut un om...
   
1:07:31 I was younger then, eram mai tânăr pe atunci,
he was seventy-five.  
   
1:07:34   care avea 75 de ani.
   
1:07:36 White beard, long hair, Barbă albă, păr lung,
he was a real sannyasi.  
   
1:07:39   era un sannyasi adevărat.
   
1:07:43 I will explain Voi explica ce
what that word means. înseamnă acel cuvânt.
   
1:07:47 And he said to me one day Şi mi-a spus într-o zi, după
after hearing some of the talks, ce a ascultat unele prelegeri,
   
1:07:51 he came to see the speaker a venit să-l vadă pe
and he said, vorbitor şi a spus:
   
1:07:55 ‘I left home fifty years ago. "Am plecat de acasă,
  cu 50 de ani în urmă.
   
1:07:59 I was a judge. Eram judecător.
   
1:08:03 One morning I realised that I was Într-o dimineaţă mi-am dat
passing out judgement on people: seama că judecam oamenii...
   
1:08:12 on robbers, murderers, criminals, tâlharii, ucigaşii, criminalii,
deceptive businessmen’  
   
1:08:16   oamenii de afaceri escroci...
   
1:08:19 – you know all that. şi aşa mai departe."
   
1:08:22 And he woke up one morning Şi el s-a trezit într-o
and he said, dimineaţă şi a zis:
   
1:08:25 ‘What am I passing judgement about? "Ce anume judec eu ?
   
1:08:28 I don’t know what truth is. Nu ştiu care este adevărul...
So I cannot pass judgement’.  
   
1:08:31   ca atare nu pot să judec."
   
1:08:34 So he called his family Aşa că şi-a convocat familia
and said, ‘I am retiring. şi a spus: "Mă retrag !"
   
1:08:37 You can have all my money "Puteţi păstra toţi
and all the rest of it. banii mei ş.a.m.d.
   
1:08:41 I am going off by myself, Mă voi duce, de unul singur...
into some corner of the earth,  
   
1:08:44   în vreun colţ al Pământului
   
1:08:48 and meditate şi voi medita, pentru a
to find out what truth is’. descoperi ce este adevărul."
   
1:08:53   După ceva mai mult de 25 de ani...
   
1:08:54 After 25 years and more, el spuse: "Am venit la
he said, tine, ca să descopăr
   
1:08:59 ‘I have come to find out to you şi mi-am dat seama că
and I realise m-am hipnotizat singur."
   
1:09:03 that I have been mesmerising myself’ Înţelegi, domnule ?
– you understand, sir?  
   
1:09:07 At the age of 75 to say that La vârsta de 75 de ani, să spui că
he has been mesmerising himself, te-ai păcălit singur, după 50 de ani.
   
1:09:13 after fifty years  
   
1:09:14 – you understand Înţelegeţi câtă
what strength that requires? tărie necesită asta ?
   
1:09:21 And so we talked. Şi, ca atare, am discutat.
   
1:09:26 And I am saying Şi spun acelaşi lucru...
the same thing,  
   
1:09:30 we are saying the same thing, spunem acelaşi lucru: să nu ai
  nici un fel de dorinţe, intenţii...
   
1:09:31 don’t have any form of desire, will,  
   
1:09:40 ideals, illusions, or images, idealuri, iluzii
and so on. sau imagini ş.a.m.d.
   
1:09:44 The mind must be totally free. Mintea trebuie să
  fie complet liberă.
   
1:09:50 Then comes love Atunci intervine iubirea...
   
1:09:53 which is imperishable, care este nepieritoare,
incorruptible.  
   
1:09:56   incoruptibilă.
   
1:10:01 Because love is not attachment Fiindcă iubirea nu
– you understand? înseamnă ataşament.
   
1:10:05   Înţelegeţi ?
   
1:10:07 Then you can begin to meditate. Atunci poţi începe să meditezi.
   
1:10:12 Then meditation is the most Atunci meditaţia este
simplest form of observation. cea mai simplă formă de...
   
1:10:20   observare.
   
1:10:22 Pure, unadulterated Observaţie pură, nealterată...
observation,  
   
1:10:29 which is: şi anume:
   
1:10:30 the mind can only observe mintea poate observa numai
when it is completely still. atunci când este complet liniştită.
   
1:10:39 Right? Corect ?
   
1:10:50 If you listen to that noise Dacă ascultaţi acel zgomot...
   
1:10:53 – the train passing by – al trenului care trece,
   
1:10:56 with complete silence, în linişte deplină...
   
1:10:59 do it now as we are talking - Făceţi-o acum, când vorbim ! -
– that noise has no...  
   
1:11:01   acel zgomot nu are nici o...
   
1:11:05 it doesn’t enter nu se încadrează
into the quality of silence. în calitatea tăcerii.
   
1:11:09   Înţelegeţi ?
   
1:11:11 I wonder if you get it. Mă întreb dacă aţi priceput asta.
   
1:11:14 Sirs, you haven’t done Domnilor, n-aţi făcut nici
any of these things, unul dintre aceste lucruri,
   
1:11:17 so it is just words, theories. deci nu sunt
  decât cuvinte, teorii.
   
1:11:22   Deci...
   
1:11:24 So to observe so purely, pentru a observa atât de pur,
the mind, the body,  
   
1:11:27   mintea,
   
1:11:28   trupul,
   
1:11:29 the whole sense of organism toate simţurile organismul
and the structure of the psyche şi întreaga structură psihică,
   
1:11:36 must be completely still, trebuie să fie complet liniştite...
not controlled.  
   
1:11:40   nu controlate.
   
1:11:47 The moment you control, Din clipa în care
there is conflict. controlezi există conflict.
   
1:11:54 Right? Corect ?
   
1:11:55 So obvious all these things are! Sunt atât de evidente
  toate aceste lucruri !
   
1:12:00 So conflict must end. Deci conflictul
  trebuie să ia sfârşit.
   
1:12:06 And therefore, which means Şi, ca atare, asta înseamnă...
   
1:12:08 – please, this is a dangerous - vă rog să înţelegeţi că
statement to make, este o afirmaţie periculoasă,
   
1:12:11 but I will make it, dar o voi enunţa,
  pentru a-i observa natura -
   
1:12:12 but see the nature of it să nu existe
– no control whatsoever. absolut nici un control.
   
1:12:23   Eu personal,
   
1:12:24 Personally, if I may for a second dacă-mi permiteţi să vorbesc
or two talk about the speaker, vreo două clipe despre vorbitor,
   
1:12:30 he has never controlled. el n-a controlat niciodată.
   
1:12:36 Don’t look at me wide-eyed. Nu vă uitaţi la
  mine cu ochii mari !
   
1:12:41 You may think I am crazy. Aţi putea crede că sunt nebun.
Probably I am. Poate că sunt.
   
1:12:47 But see the importance: Dar observaţi importanţa:
   
1:12:52 when there is control, atunci când există control,
there are two entities: există două entităţi.
   
1:12:56 the one who is controlling, Cea care controlează...
   
1:13:00 controlling that controlând ceea ce
which he himself has created. a creat ea însăşi.
   
1:13:05 Vous avez compris, sir? Aţi înţeles, domnilor ?
   
1:13:07 You have understood? Aţi înţeles ?
Hai capito?  
   
1:13:11 That is, I control my desire: Adică, îmi controlez dorinţa:
   
1:13:17 controlling desire means controlul dorinţei înseamnă să existe cineva
  care controlează lucrul numit dorinţă...
   
1:13:20 one who is controlling  
the thing called desire,  
   
1:13:25 and therefore şi, ca atare, există o dezbinare între
there is a division controlor şi obiectul controlului.
   
1:13:27 between the controller Corect ?
and the controlled. Right?  
   
1:13:31 So there must be conflict Deci trebuie să existe conflict,
where there is a division. acolo unde există dezbinare.
   
1:13:36 You say, ‘Today I lost my control, Spuneţi: "Astăzi
  mi-am pierdut controlul,
   
1:13:39 but tomorrow it will be better, dar mâine va fi mai
you will see to it. bine, voi avea eu grijă.
   
1:13:43 I exercise my will, my suppression, Îmi voi exercita voinţa,
– everything’. autocontrolul, totul."
   
1:13:54 So to live without Deci o persoană trebuie să
any sense of conflict. trăiască fără nici un fel de conflict.
   
1:13:57 Therefore no sense of control. Ca atare, nu există nici
  un sentiment de control.
   
1:14:01 Sir, just see the beauty of it, Domnule, observă te rog frumuseţea
for God’s sake! lui, pentru numele lui Dumnezeu !
   
1:14:09 Do it, sirs. Făceţi-o, domnilor !
   
1:14:14 Then the mind is Atunci mintea este
absolutely still. absolut liniştită.
   
1:14:24 The variety of stillnesses vary. Există diverse tipuri de tăcere.
   
1:14:27 When the train has passed by, După ce trenul a trecut
there is a certain silence. există o anumită tăcere.
   
1:14:35 There is silence when Există linişte atunci când gândirea
thought says, ‘I must be quiet’. spune: "Trebuie să fiu liniştită !"
   
1:14:41 That is another form of silence. Asta e o altă formă de tăcere.
   
1:14:44 There is silence Există linişte între
between two noises două zgomote.
   
1:14:49 – after all, music is La urma urmei muzica este
the silence between two notes. tăcerea dintre două note muzicale.
   
1:14:53 Right? Right? Corect ?
   
1:14:55   Corect ?
   
1:15:01 And there is the silence Şi mai există liniştea pădurii:
of the forest:  
   
1:15:09 in the forest when there is în pădure, atunci când există
some dangerous animal moving, vreun animal periculos în mişcare...
   
1:15:14 a tiger and so on, un tigru ş.a.m.d.
   
1:15:16 the whole forest becomes întreaga pădure devine
paralysed and silent. paralizată şi tăcută.
   
1:15:21 Have you ever been Aţi fost vreodată într-o
in a forest like that? asemenea pădure ?
   
1:15:23 No, you people don’t know this. Nu, voi, oameni buni,
  nu cunoaşteţi asta.
   
1:15:29 I was chasing a tiger once, Vânam un tigru, cândva...
   
1:15:36 literally. literalmente.
   
1:15:37 I won’t go into that, N-am să intru în
forget it! amănunte, uitaţi asta !
   
1:15:44 So this silence is not Deci această tăcere nu
brought about by thought. este produsă de gândire.
   
1:15:52 Right? Corect ?
   
1:15:54   Este o tăcere absolută,
   
1:15:55 It is absolute silence, nu una relativă.
not relative.  
   
1:16:06 And if the mind Şi, dacă mintea a
has come to that point, ajuns la acel punct...
   
1:16:11   atunci...
   
1:16:21 then is there anything in life oare există ceva sacru în viaţă ?
sacred?  
   
1:16:26 I am asking. Mă întreb.
I am not talking about the silence. Nu vorbesc despre tăcere.
   
1:16:29 I am asking: is there anything Întreb: "Oare există ceva sacru
sacred in our life, holy? în viaţa noastră, ceva sfânt ?"
   
1:16:37 Not created by thought Nu creat de gândire.
– you understand?  
   
1:16:40   Înţelegeţi ?
   
1:16:44 The Bible Biblia...
   
1:16:48 and all the things şi toate lucrurile din Biblie...
in the Bible  
   
1:16:53 – the images, the crosses, icoanele, crucile,
the incense, the altar, the wafer –  
   
1:16:55   tămâia, altarul, anafura...
   
1:17:00 all put together by thought. toate sunt create de gândire.
   
1:17:07 I hope there are Sper că nu există preoţi aici !
no priests here!  
   
1:17:14   Şi...
   
1:17:18 And is that sacred? oare asta e ceva sacru ?
   
1:17:23 Question that, Contestaţi asta, îndoiţi-vă
doubt it, find out, de asta, descoperiţi...
   
1:17:33 because man fiindcă omul a
has always tried încercat întotdeauna...
   
1:17:37 to find something să descopere ceva mai
beyond time and thought. presus de timp şi gândire.
   
1:17:42   Şi, cercetând asta, s-a
  lăsat prins în capcană.
   
1:17:43 And enquiring into it he gets caught Înţelegeţi ?
– you understand?  
   
1:17:47 There are too many Există prea multe
traps and temptations. capcane şi tentaţii.
   
1:17:56 One goes out wanting to find out Cineva călătoreşte, dorind să
the beauty of life, descopere frumuseţea vieţii
   
1:18:00 or the sacredness of life, sau sacralitatea vieţii,
   
1:18:02 if there is something so absolute, dacă există ceva suprem,
   
1:18:05 love that is incorruptible iubirea care este incoruptibilă.
   
1:18:08 – one asks. Cineva se întreabă.
   
1:18:10 And then some person Apoi, vine vreo persoană şi spune:
comes along and says,  
   
1:18:12 ‘Follow this. You will find it’, "Urmează asta şi vei afla !"
and I am caught in it.  
   
1:18:14   Şi sunt prins în capcană.
   
1:18:17 And I get disillusioned, Şi devin deziluzionat, scriu
write about it, tear the picture despre asta, distrug imaginea
   
1:18:20 – you follow? – şi trec la altceva.
and go off to something else.  
   
1:18:27 So I am saying, asking you: Deci spun şi vă întreb:
   
1:18:30 is there anything Oare există totuşi
sacred at all, holy? ceva sacru, sfânt ?
   
1:18:37 not in the temples, churches Nu în temple, biserici
– that is not holy, - alea nu sunt sfinte.
   
1:18:40 that is all put together Toate sunt create
by thought, obviously. de gândire, evident.
   
1:18:44 And thought is not holy. Şi gândirea nu este sfântă.
   
1:18:46 My God, I wish it were, Dumnezeule, mi-aş
  fi dorit să fie...
   
1:18:49 then we would behave scrupulously. atunci ne-am fi
  comportat corespunzător.
   
1:18:58 So we are asking Deci ne întrebăm dacă o
  minte, care este liberă...
   
1:19:00 whether the mind which is free  
from all this  
   
1:19:06 and therefore has this de toate acestea - şi, ca atare, posedă
immense quality of compassion, această calitate imensă a compasiunii,
   
1:19:10 which goes with intelligence, care merge laolaltă
  cu inteligenţa -
   
1:19:13 is there anything sacred? oare are ceva sacru în ea ?
   
1:19:21   Acum...
   
1:19:39 Now if the speaker says there is, dacă vorbitorul spune că există...
then there is not.  
   
1:19:43   atunci nu există.
   
1:19:47 Have you understood this? Aţi înţeles asta ?
   
1:19:54 You see? Înţelegeţi ?
   
1:19:55 Good, I am glad some of you Doamne, mă bucur că
see this at least. măcar unii dintre voi înţeleg.
   
1:20:00 When the speaker says there is, Când vorbitorul spune că există...
   
1:20:03 then that very word, atunci, tocmai acel cuvânt...
   
1:20:09 the very essence of that great însăşi esenţa acelei mari
love and beauty and truth is not. iubiri şi frumuseţi nu există.
   
1:20:19 So meditation, Deci prin meditaţie...
   
1:20:22 which is the absolute silence care este tăcerea
of the mind, heart and all that, absolută a minţii...
   
1:20:27   a inimii ş.a.m.d.
   
1:20:30 being completely free, fiind complet liberi...
   
1:20:36 you will find out for yourself... veţi descoperi singuri...
   
1:20:40 such freedom will disclose o asemenea libertate va...
through your pure observation,  
   
1:20:44   dezvălui, prin pura
  voastră observare,
   
1:20:48 whether there is that dacă există ceea
which is immortal, ce este nemuritor,
   
1:20:52 deathless, fără moarte, mai
beyond all time and space. presus de timp şi spaţiu.
   
1:20:56 You will find out. Veţi descoperi.
   
1:21:00 It is there for a mind Există acolo, pentru o minte
that is capable to come to it. care este capabilă să ajungă la el.
   
1:21:20 Terminato. Am terminat !
Finished.