Krishnamurti Subtitles

Cum învățăm despre sine?

San Diego - 5 April 1970

Public Talk 10:19 Krishnamurti: I would like Aş vrea să discut despre
to talk about so many things, atât de multe lucruri,
   
0:27 because wherever one goes pentru că oriunde
  am merge ...
   
0:34 – Europe, India, - Europa, India,
Australia or America, Australia sau America,
   
0:40 one finds more or less am găsi mai mult sau mai puţin
the same human problems. aceleaşi probleme umane.
   
0:49 Most human beings in the world Majoritatea fiinţelor umane
  din lume sunt atât de confuze...
   
0:54 are so confused ...şi trăiesc o
and living a contradictory life; viaţă contradictorie;
   
1:01 they are thoroughly unhappy, ei sunt foarte
  nefericiţi,
   
1:05 utterly miserable extrem de nefericiţi şi
and in great deal of sorrow. adânciţi în tristeţe.
   
1:13 And one’s life seems Viaţa pare să fie
to be a battlefield, un câmp de luptă,
   
1:20 from the moment you are born din momentul în care
till you die. ne naştem până când murim.
   
1:27 One finds, right through the world, Chiar în lume găseşti
division, diviziune,
   
1:34 nationalistic, linguistic, diferenţe naţionale,
religious differences, lingvistice, religioase,
   
1:44 one sect opposed to another, o sectă se opune alteia,
one way against another, o cale este împotriva alteia,
   
1:52 each saying its way is the best fiecare susţinând calea sa ca
and the only one, and so on. fiind cea mai bună si unică...
   
2:01 There is division, ...şi aşa mai departe. Există
conflict and war. diviziune, conflict şi război.
   
2:10 There is division Există diviziune
as the business world, în lumea afacerilor,
   
2:16 the spiritual world, în lumea spirituală,
the religious world, în lumea religioasă,
   
2:20 the scientific world, în lumea ştiinţifică,
   
2:24 or the professorial, sau chiar în sfera profesorală,
college world. cea a colegiilor.
   
2:30 Seeing all this division, Observând toată această diviziune,
this utter chaos, acest haos profund,
   
2:39 and a great deal of misery, şi o mare tristeţe,
  ne intreabăm...
   
2:44 one wonders,  
   
2:47 and I’m sure you do too – ...şi sunt sigur că şi voi la fel -
  ce este de facut,
   
2:50 what is one to do,  
   
2:54 what course of action ce curs al acţiunii
to be followed: trebuie urmat,
   
3:00 the left, the centre, de stânga, de centru
or the right. sau de dreapta.
   
3:14 Or is it a course of action Sau există o direcţie de acţiune
dictated by some ideology, dictată de o anumită ideologie,
   
3:23 some belief, de o anumită
  credinţă,
   
3:26 some authoritarian dictum. de o declaraţie
  autoritară;
   
3:32 Or must one follow sau trebuie urmărit
a course of action un curs al acţiunii...
   
3:39 that doesn’t depend ...care nu depinde de
on any authority whatsoever, nicio autoritate oricare ar fi ea,
   
3:45 neither the left, the centre, fie ea de stânga, de centru,
nor the right, sau de dreapta,
   
3:50 nor any guru, any teacher, sau de oricare guru, oricare
any priest, învăţător, oricare preot,
   
3:58 or follow any organised religion sau urmează orice religie
  organizată, catolică, protestantă,
   
4:01 – Catholic, Protestant,  
what you will –  
   
4:05 but follow one’s own dar urmăreşte inclinaţia
inclination, tendency, proprie, tendinţa;
   
4:14 or follow one’s own sau să urmărească experienţa
experience and knowledge, şi cunoaşterea proprie,
   
4:22 self-reliant, confident, fără ajutor, încrezător
and purposeful. şi arătând că ştie ce face.
   
4:33 There is so much contradiction, E atât de multă contradicţie,
  nu doar la exterior...
   
4:37 not only outwardly ...dar şi în interior.
but also inwardly.  
   
4:48 And what is one to do? Ce trebuie să facem?
   
4:54 I’m sure you must have asked Sunt sigur că v-aţi pus
this question many times – această întrebare de multe ori -
   
5:02 the more serious one is, cu cât cineva este mai serios
the more earnest, mai determinat,
   
5:07 and not seeking şi nu caută
entertainment, distracţie,
   
5:11 one must have really, deeply trebuie să işi fi pus în mod
asked this question, profund această întrebare,
   
5:16 confronted by a world that is confruntat cu o lume care e atât de
so chaotic, contradictory, divided, haotică, contradictorie, divizată,
   
5:27 knowing very well ştiind foarte bine că
that one has lost faith, şi-a pierdut speranţa,
   
5:34 having no trust in anybody, şi nu are încredere
  în nimeni,
   
5:42 no teacher, învăţător,
no professor, profesor,
   
5:47 no priest or authoritarian Utopia. preot sau
  utopie autoritară.
   
5:56 If you are at all serious, Dacă sunteţi serioşi,
   
6:01 and I hope you are şi sper că sunteţi,
at least for this afternoon, măcar în după-amiaza asta,
   
6:08 you must have not only asked nu numai că v-aţi pus...
   
6:15 such a question of yourself, ...această întrebare vouă,
  dar...
   
6:20 but also  
   
6:25 have found a responding answer ...aţi şi găsit
  un răspuns...
   
6:30 to the challenge: ...la provocare:
   
6:35 what is one to do? Ce este de făcut?
   
6:39 not having faith in another, neavând încredere în altul,
  să nu fie dependent...
   
6:44 not be dependent  
   
6:48 on some saviour, ...de un salvator, de
  un învăţător, de o autoritate,
   
6:52 some teacher, some authority,  
   
6:56 then where are you unde să cauţi
to look for light, o lămurire,
   
7:04 for an understanding? pentru a înţelege?
   
7:08 What we are trying to do Ceea ce încercăm să facem
is to find out for ourselves, e să aflăm pentru noi,
   
7:14 confronted with this extraordinary confruntaţi cu această problemă
problem of living, extraordinară a vieţii,
   
7:19 with all its contradictions cu toate contradicţiile sale
and complexities, şi complexităţile,
   
7:25 what is the course of action care este cursul acţiunii,
which will not be contradictory, care nu va fi contradictoriu,
   
7:35 which will be whole, care va fi întreg, complet,
complete,  
   
7:42 which will not produce care nu va produce
more agonies, mai multe agonii,
   
7:46 more mischief, mai multe devieri,
more confusion. mai multă confuzie.
   
7:56 And to find that out Să găsim asta
is our problem – e problema noastră -
   
8:02 and I think that is şi cred că este problemă
the only problem in life. cea mai importantă din viaţă.
   
8:08 An action that is not broken up, O acţiune care nu este frântă,
that is not contradictory, care nu este contradictorie,
   
8:16 that is continuous, whole, care este continuă, întreagă,
complete and total, completă şi totală,
   
8:23 so that it doesn’t bring astfel încât nu aduce mai
more sorrow, more confusion. multă tristeţe şi confuzie.
   
8:31 And if you will, we will go together Şi dacă doriţi, vom aborda
into this question, împreună această întrebare,
   
8:42 bearing in mind that the speaker având în vedere că vorbitorul nu
has no authority whatsoever, are nicio autoritate, niciuna,
   
8:53 because both of us deoarece noi
are going to examine, observe, vom examina, observa,
   
8:59 this phenomenon acest fenomen,
called life, living, denumit viaţă, vieţuire,
   
9:04 and find out the truth şi vom găsi
of the matter, adevărul problemei,
   
9:07 if there is an action, dacă există o acţiune de urmat,
a way of living, un mod de a trăi,
   
9:13 not at odd moments nu numai în momente dificile sau
or in a great crisis, în marile crize, ci în fiecare zi,
   
9:18 but every day,  
   
9:21 every minute, în fiecare minut, un mod
  de viaţă în care este bucurie,
   
9:24 a way of living  
in which there is joy,  
   
9:34 there is no violence, în care nu este violenţă,
   
9:38 no brutality, fără brutalitate,
no contradiction, fără contradicţie,
   
9:45 and obviously no imitation şi bineînţeles fără
and dependency. imitaţie şi dependenţă.
   
9:54 Unless we find such a way of living, Dacă găsim un astfel de mod de
  viaţă, nu o idee abstractă,
   
10:00 not an abstract idea,  
   
10:05 a philosophical concept, un concept filozofic,
a theory, o teorie,
   
10:13 but rather an actual ci un mod real
way of living, de a trăi,
   
10:25 whether there can be an action atunci poate avea
  loc o acţiune...
   
10:31 so complete, so whole, ...completă, întreagă,
   
10:37 so completely în mod complet,
non-contradictory. non-contradictoriu.
   
10:52 And I feel to live that way Şi simt că a trăi în acest fel
is the only religious way, este singura cale religioasă,
   
11:03 none other. nu alta.
   
11:09 We are using Folosim cuvântul
the word ‘religion’ "religie"...
   
11:13 not in the accepted ...nu în sensul acceptat
sense of that word, pentru acest cuvânt,
   
11:20 which is to believe care este acela de
in something, a crede în ceva,
   
11:27 believe in God or no God, în Dumnezeu
  sau non-Dumnezeu,
   
11:31 or believe in some sau de a crede într-o
conceptual ideation – idee conceptuală -
   
11:39 we are using that word folosim acest cuvânt pentru
as a way of life un mod de viaţă în care...
   
11:47 in which every action is whole,  
   
11:53 complete and full of ecstasy. ...fiecare acţiune e întreagă,
  completă şi plină de extaz.
   
11:59 We’re going to go into that. Vom discuta pe larg
  această idee.
   
12:03 First of all, Mai întâi de toate,
to understand all this, pentru a întelege toate acestea,
   
12:09 we must establish trebuie să stabilim o
right relationship between us, relaţie corectă între noi,
   
12:15 between you and the speaker. între voi
  şi vorbitor.
   
12:25 He is not teaching you Acesta nu vă predă...
   
12:30 in the ordinary sense ...în sensul obişnuit
of that word, al cuvântului,
   
12:40 telling you what to do. ...spunându-vă ce să faceţi.
   
12:43 The word ‘teach’ is "A preda" este
to give information, pentru a da informaţii,
   
12:51 to make one understand, a face pe cineva să înţeleagă,
to point out, to inform. a indica, a informa.
   
13:13 And one can teach Cineva poate preda
mathematics, matematică,
   
13:19 give you some vă poate da nişte
scientific information. informaţii ştiinţifice.
   
13:26 But here there is no teacher, Dar aici nu este niciun învăţător,
   
13:33 and we really mean it, şi evidenţiem aceasta,
   
13:38 because each one of us deoarece fiecare dintre noi trebuie
has to be his own teacher să-şi fie propriul invăţător,
   
13:43 and his own disciple. ...şi propriul elev.
   
13:50 And this is a very serious matter. Aceasta e o problemă
  foarte serioasă.
   
13:55 So that you are listening Aşa că ascultaţi cu
  o atitudine diferită,
   
14:02 with quite a different attitude,  
   
14:10 you are listening îl ascultaţi
to the speaker, pe vorbitor,
   
14:18 to the words he is using, ascultaţi cuvintele pe
  care le foloseşte şi...
   
14:23 and understanding those words, ...inţelegând aceste cuvinte,
  privind dincolo de aceste cuvinte...
   
14:28 watching through those words  
   
14:32 all your own reactions, ...toate reacţiile voastre şi
and responses, and conditioning, răspunsurile şi condiţionarea,
   
14:42 so that you yourself, voi înşivă, prin
through your own observation, observarea proprie învăţaţi,
   
14:48 learn,  
   
14:51 so the speaker iar vorbitorul
becomes a mirror, devine o oglindă...
   
14:57 in which you are în care voi înşivă
observing yourself. vă observaţi.
   
15:02 So our relationship, Aşa că relaţia noastră,
   
15:05 between you and the speaker, dintre voi şi vorbitor,
   
15:14 is of a basic communication, reprezintă o comunicare primară,
   
15:19 communication being prin comunicare înţelegând
sharing together, să simţim împreună,
   
15:26 understanding together, să înţelegem împreună,
working together – să muncim împreună -
   
15:32 that is what the word asta înseamnă
‘communication’ means, cuvântul "comunicare",
   
15:38 to commune. ...să te apropii de cineva.
   
15:45 So, seeing all that, Observând toate acestea,
  nu ca pe o teorie,
   
15:50 not as a theory,  
   
15:53 not something nu ca pe ceva care nu este în
that is extraneous to you, mod direct conectat cu tine,
   
15:58 but actually – ci realist, aceasta e viaţa ta,
that is your life,  
   
16:03 your daily contradiction, contradicţia ta zilnică,
your daily battle, lupta ta zilnică,
   
16:11 your daily irritations, iritaţiile tale zilnice,
anger, hatred, brutality. furia, ura, brutalitatea.
   
16:26 And to see if all that can end, Trebuie să vedem dacă toate
  acestea pot lua sfârşit, pentru...
   
16:32 so that we can live ...ca noi să putem trăi un
quite a different kind of life, alt mod foarte diferit de viaţă,
   
16:40 a life that is free, o viaţă care e liberă,
   
16:43 a life that doesn’t bring o viaţă care nu aduce
through action, misery, prin acţiune tristeţe,
   
16:52 a life that is really, completely, o viaţă care este reală, completă,
totally peaceful. pacifistă în mod total.
   
17:07 So one asks, observing all this, Ne întreabăm,
  observând toate acestea,
   
17:15 what is one to do, ce este de făcut, ştiind
  că voi sunteţi societatea,
   
17:19 knowing that you are the society,  
   
17:25 and the society is you – şi că societatea este reprezentată
you are the world, de voi - voi sunteţi lumea...
   
17:30 and the world is you, şi lumea este reprezentată de voi,
  ceea ce nu este numai o idee
   
17:35 which is not just an idea  
but a fact.  
   
17:40 You have created this world, ci un fapt. Voi aţi creat
  această lume,
   
17:45 by your greed, anger, ambition, din lăcomia voastră, furia,
competition, violence, ambiţia, competiţia, violenţa;
   
17:53 inwardly you are that; în interior asta sunteţi,
and outwardly you’ve wars, iar la exterior aveţi războaie,
   
17:58 you’ve all these divisions: aveţi toate aceste separări,
the black, and the white, negru şi alb...
   
18:03 and the pink, and the blue, roz şi albastru
and all the rest of it – şi tot ce mai este -
   
18:12 prejudice, antagonism, prejudecată, antagonism,
brutality. brutalitate.
   
18:30 We know this. Ştim deja asta.
   
18:32 Either you know it O cunoaşteţi
as an idea ca pe o idee...
   
18:42 or you know it actually. ...sau o cunoaşteţi în mod real.
   
18:48 You know it through a magazine, Ştiţi asta dintr-o revistă,
through a newspaper, dintr-un ziar,
   
18:52 or somebody has told you. sau v-a povestit cineva.
   
18:59 Or you have observed it Sau chiar aţi observat-o
in yourself, în voi,
   
19:05 you have seen it in yourself, aţi observa-o complet
completely, în voi şi de aceea...
   
19:10 and therefore there is  
no need for another  
   
19:14 to tell you what the world is like, ...nu e nevoie de altul
  să vă spună cum este lumea,
   
19:19 you don’t have to read nu trebuie să citiţi
a single newspaper, nici măcar un ziar,
   
19:23 a magazine or o revistă sau să
listen to any talk, ascultaţi orice discuţie,
   
19:28 if you know for yourself dacă ştiţi
what you are. ceea ce sunteţi.
   
19:36 Realising what you are, then Realizând ce sunteţi, întrebarea
the question is entirely different, se pune în mod total diferit -
   
19:40 the question ‘what to do?’, întrebarea "ce să facem?"
   
19:45 because one realises deoarece ne dăm seama
what one is – de ceea ce suntem -
   
19:51 one is confused, individul este confuz,
as the world is. la fel cum este şi lumea.
   
19:59 One lives in contradiction, Trăieşte în contradicţie,
in division, în separare,
   
20:02 as the world is. la fel cum este şi lumea.
   
20:13 And without Şi fără să te înţelegi
understanding oneself, pe tine însuţi,
   
20:17 not only at the conscious level, nu numai la nivelul conştient,
  ci şi foarte mult în interior,
   
20:21 but also very much deeply,  
very profoundly,  
   
20:29 unless there is this understanding, foarte profund, nu există
  înţelegere,
   
20:32 not according to some analyst – nu conform unui analist -
   
20:39 Freud, Jung, or your own Freud, Jung, sau...
particular pet analyst,  
   
20:40   analistul tău particular
  preferat,
   
20:47 but to understand yourself ci să te înţelegi
as you are. pe tine aşa cum eşti.
   
20:53 And in the understanding of that, Şi pe parcursul
  acestui proces de înţelegere,
   
20:56 the question of what you are to do întrebarea despre ce trebuie să faci
becomes entirely different, devine complet diferită,
   
21:03 because now you are fiindcă acum voi puneţi această
putting the question întrebare în relaţia cu lumea...
   
21:10 in relation to the world as though ...ca şi cum aceasta ar
it were something outside of you – fi ceva în afara voastră -
   
21:22 to what political party la ce partid ar
you should join, trebui să vă înscrieţi,
   
21:27 to what group, în ce grup,
the pacifist, and so on, cel pacifist sau altul,
   
21:32 to what group, la ce grup,
to what section. în ce secţiune.
   
21:36 So you are putting the world În acest fel consideraţi lumea ca
as something outside of you. fiind ceva exterior vouă.
   
21:44 But when one realises, Dar când cineva realizează, nu
  verbal, nu ca idee, ci realist
   
21:47 not verbally,  
not as an idea,  
   
21:52 but actually  
   
21:54 – when one realises - când cineva realizează
that one is the world, că el este lumea,
   
22:05 and one’s responsibility responsabilitatea lui pentru lume
to the world este responsabilitatea...
   
22:09 is the responsibility  
of understanding yourself  
   
22:15 so completely. de a se înţelege pe sine însuşi,
  în mod complet.
   
22:22 Then your question ‘what to do’ Atunci întrebarea voastră
has quite a different meaning. "ce să facem" are un înţeles aparte.
   
22:35 So the question is, Aşadar întrebarea este
  cum să observi,
   
22:42 how to observe,  
   
22:50 how to observe oneself, cum să observi sinele,
   
22:56 oneself being sinele fiind
the total human being. întreaga fiinţă umană.
   
23:07 You are not an American, Voi nu sunteţi americani,
   
23:11 though you may have deşi puteţi avea
the label as the American. eticheta de americani.
   
23:18 And a man coming from India Un om care vine din India...
   
23:21 may call himself an Indian, ...se poate intitula indian,prin
with his particular label, această etichetă particulară,
   
23:27 with his particular cu superstiţiile şi
superstitions and beliefs. credinţele aferente.
   
23:32 But when you scratch Dar când dai la o
or push aside all that, parte toate acestea,
   
23:37 he is an ordinary human being el este o fiinţă umană obişnuită,
like you and me, like dozen others. ca voi şi ca mine, ca mulţi alţii.
   
23:44 So the question is, Aşa că întrebarea este,
how do you observe yourself? cum te observi pe tine însuţi?
   
23:55 Because without knowing yourself, Deoarece fără să
  te cunoşti pe tine însuţi,
   
24:00 who is the world, cine este lumea,
  nu un individ -
   
24:03 not an individual –  
   
24:04 the word ‘individual’ means cuvântul "individ" înseamnă...
   
24:10 a total entity, indivisible. ...o entitate totală, indivizibilă.
   
24:20 And individual means a human being, Un individ este
  o fiinţă umană în care...
   
24:24 in whom there is no contradiction, ...nu există contradicţie,
no division, no separation, diviziune, separare,
   
24:29 is a total unit, harmonious unit. în care există o unitate totală,
  o unitate armonioasă.
   
24:36 That word ‘individual’ Acest cuvânt "individual"
means that – indivisible. asta înseamnă, indivizibil.
   
24:43 So you are not individuals, Voi nu sunteţi indivizi,
you are all broken up, sunteţi toţi divizaţi,
   
24:50 contradictory in yourself. plini de contradicţii.
   
24:59 So how are you to look Aşadar, cum vei privi
at yourself? la tine însuţi?
   
25:04 Please, do listen to this, Vă rog, ascultaţi asta
it is quite absorbing, this. cu mare atenţie.
   
25:12 It demands a great deal Cere foarte multă
of intelligence, inteligenţă,
   
25:17 it is great fun, este foarte plăcut,
   
25:21 much more fun than any book, mult mai plăcut decât
  orice carte,
   
25:29 than any religious entertainment, decât orice spectacol religios,
  decât orice filozofie.
   
25:34 than any philosophy.  
   
25:40 As we are broken up Din moment ce noi suntem fiinţe
human beings in ourselves, umane divizate în noi înşine,
   
25:47 contradictory desires, cu dorinţe contradictorii,
   
25:55 feeling inferior or superior, simţindu-ne inferiori sau superiori,
being afraid, fiind speriaţi,
   
26:05 having no love, neavând parte de iubire,
   
26:09 feeling lonely, fragmented, simţindu-ne singuri, fragmentaţi,
   
26:15 not only superficially nu numai la nivel superficial,
but deeply – ci adânc -
   
26:24 how are you to observe? cum veţi observa voi?
   
26:27 One fragment observes Un fragment observă
the rest of the fragments? restul fragmentelor?
   
26:38 One becoming the censor, Unul devine cenzorul,
  examinatorul, cel care observă,
   
26:42 the examiner, the observer,  
   
26:50 watching over privind la celelalte
the rest of the fragments? fragmente?
   
26:58 And what gives him the authority Şi cine îi dă autoritatea
  peste celelalte fragmente?
   
27:05 over the other fragments?  
   
27:13 So the question is, Aşa că întrebarea este,
   
27:20 who is the observer cine este cel care observă...
   
27:26 and who is the censor şi cine este cenzorul care spune
  "Voi face asta, nu voi face asta,
   
27:28 that says,  
‘This I will do, this I won’t do,  
   
27:32 this is right and this is wrong, e corect,
  e greşit,
   
27:41 this path I will take voi merge pe această cale,
and I won’t tread that path, dar nu voi urma acea cale,
   
27:48 I’ll be a pacifist voi fi pacifist cu privire
with regard to this war, la acest război...
   
27:55 but I’ve other favourite wars, dar am alte războaie
  pe care le susţin,
   
28:03 I will follow this leader voi urma acest lider,
and not that leader, dar nu pe acela,
   
28:08 I believe in this cred în asta
and not in that, şi nu în altceva,
   
28:14 I will hold this prejudice susţin această prejudecată
and reject that, şi nu pe alta",
   
28:21 knowing, if you have ştiind, dacă v-aţi
observed yourself, observat voi înşivă,
   
28:27 that you are a fragmented că sunteţi fiinţe
human being. umane fragmentate.
   
28:35 And therefore, Şi de aceea, fiind
being fragmented, contradictory, fragmentaţi, contradictorii,
   
28:40 living in constant conflict, trăind în conflict constant,
   
28:48 and knowing this conflict, şi cunoscând acest conflict,
   
28:53 one fragment of this many, un fragment din multitudinea
many fragments, takes charge, de fragmente preia conducerea,
   
29:03 becomes the authority, devine autoritatea,
the censor, cenzorul,
   
29:08 and his observation must iar observaţia sa trebuie
inevitably be contradictory. să fie inevitabil contradictorie.
   
29:14 Right? Corect? Sper că
I hope you’re following all this. inţelegeţi toate acestea.
   
29:23 If one fragment, Dacă un fragment,
one part of you, o parte din voi...
   
29:29 assumes the authority îşi asumă autoritatea
of the analyser celui care analizează...
   
29:36 over the other fragments, ...peste celelalte fragmente,
   
29:42 why has he assumed de ce şi-a asumat el
that authority? această autoritate?
   
29:47 And can he – Şi poate el -
one fragment, un fragment,
   
29:50 analyse the rest să analizeze
of the other fragments? restul fragmentelor?
   
29:55 You are following all this? Înţelegeţi ce vreau să spun?
   
29:56 See how dreadfully complex Vedeţi cât de complex
it has all become. a devenit totul.
   
30:07 Whether you are analysed Indiferent că eşti analizat
by a professional, de către cineva calificat sau...
   
30:12 or you analyse yourself, ...te analizezi singur,
  este acelaşi tipar.
   
30:15 it is still the same pattern.  
   
30:21 So it is very important De aceea este foarte important să
to find out how to observe, aflăm cum să observăm,
   
30:29 how to observe cum să observăm toate
all these many contradictions aceste multe contradicţii...
   
30:36 which make up our life, care ne alcătuiesc viaţa,
   
30:41 how to observe cum să observăm întregul
the whole of those fragments format din aceste fragmente...
   
30:47 without another fragment ...fără ca alt fragment
taking place. să se formeze.
   
30:55 But this is very important Dar este foarte
to find out, important să aflăm,
   
30:59 because as long deoarece cât timp
as there is contradiction, există contradicţie,
   
31:02 division, in oneself, diviziune în sinele cuiva,
  acolo trebuie să fie conflict,
   
31:06 there must be conflict,  
   
31:09 there must be violence, trebuie să fie violenţă,
  care se exteriorizează...
   
31:12 which expresses itself ...în lumea de afară,
in the world, outside, in society. în societate.
   
31:21 And as long as this fragmentation Atâta timp cât această
exists within one, fragmentare există în cineva,
   
31:29 there can be no peace. acolo nu poate fi pace.
  Şi un om care vrea cu adevărat,
   
31:33 And a man who really,  
deeply wants to understand  
   
31:38 and live a peaceful life, profund, să înţeleagă şi să trăiască
a life of love, o viaţă cu pace, o viaţă cu iubire,
   
31:45 must understand trebuie să înţeleagă
this question completely. complet această întrebare.
   
31:53 Therefore it is a very De aceea este o
serious matter, problemă serioasă,
   
31:57 not just an afternoon’s nu doar o audiţie a câtorva
listening to a few words – cuvinte într-o dupa-amiază -
   
32:04 we are dealing with tratăm aici întreaga
the whole problem of existence. problemă a existenţei.
   
32:11 And it is only the mind that can Şi numai mintea îi poate acorda
give serious attention to this, serios atenţie,
   
32:18 that is able to resolve it. şi este în stare
  să o rezolve.
   
32:21 So it is very important, De aceea este foarte important,
imperative absolut necesar,
   
32:27 that one understands să înţelegem
this question. această întrebare.
   
32:34 How do you observe? Cum observaţi?
   
32:42 Do you observe yourself Te observi pe tine însuţi,
as an outsider, ca pe un străin
   
32:47 as a censor, ca pe un cenzor, spunând
  "asta e corect, asta e greşit"
   
32:49 saying ‘this is right,  
this is wrong’,  
   
32:52 justifying, condemning, justificând, condamnând,
approving, storing up? aprobând, reţinând?
   
33:00 And if you do, Dacă faceţi asta,
there is contradiction, acolo este contradicţie...
   
33:05 and therefore conflict, şi implicit conflict
and therefore violence. şi de aceea violenţă.
   
33:17 So how do you observe? Deci cum observaţi?
   
33:21 Do you observe Observaţi...
   
33:27 through an image? ...printr-o imagine?
   
33:32 When you observe a tree, Când observaţi un copac,
  îl observaţi...
   
33:35 do you observe  
   
33:40 with knowledge ...folosind ce cunoaşteţi
of that tree, despre acel copac,
   
33:46 the knowledge that separates cunoaştere care vă
you from the tree, separă de acel copac,
   
33:53 divides you, vă desparte, introduce...
   
33:55 brings about a space ...un spaţiu între
between you and the tree? voi şi copac?
   
34:02 How do you observe? Cum observaţi?
  Cum vă observaţi soţia...
   
34:03 How do you observe your wife  
and your husband,  
   
34:08 or your girl or boy, ...sau soţul, sau fiica...
   
34:10 how do you observe them? sau fiul, cum îi
  observaţi?
   
34:14 Watch yourself, sir, Priviţi-vă, domnule, vă rog
please, do it as we are talking, faceţi asta în timp ce vorbim,
   
34:19 don’t make notes, nu luaţi notiţe,
   
34:25 don’t fiddle around nu pierdeţi timpul
with a tape-recorder, cu un reportofon,
   
34:31 but watch it. ci priviţi. Cum vă
How do you look at another? uitaţi la altul?
   
34:42 Don’t you look at another Nu cumva vă uitaţi la altul...
   
34:48 through the image ...prin imaginea pe care
you have built about the other? aţi construit-o despre acesta?
   
34:57 The image that you have been - imaginea pe care aţi
building for many years construit-o de mulţi ani...
   
35:01 or perhaps two days. ...sau poate de două zile.
   
35:13 And the image becomes Şi imaginea devine
the observer. cel care observă.
   
35:18 Right? Corect? Înţelegeţi
Are you following this? la ce ma refer ?
   
35:25 So the image, Deci imaginea priveşte,
or through the image you look. sau priviţi prin imagine.
   
35:35 So the censor, the observer, Deci cenzorul, cel care observă,
   
35:43 is one of the fragments. este unul din fragmente.
   
35:49 And that censor has an image Şi acel cenzor are o imagine
  despre ce e corect şi ce e greşit,
   
35:53 of what is right and what is wrong,  
   
35:56 what should be done despre ce ar trebui făcut
and what should not be done, şi despre ce nu ar trebui făcut,
   
36:00 because he is still deoarece el încă
functioning as a fragment. funcţionează ca un fragment.
   
36:13 So the question from this arises, Aşadar se formează
  o întrebare de aici,
   
36:19 whether one can observe dacă cineva poate observa
without any fragment, fără niciun fragment,
   
36:31 to see you, see oneself, să vă vadă pe voi, să se vadă pe
see the world, sine, să vadă lumea,
   
36:39 without fragmentation at all. fără nicio fragmentare.
   
36:45 And what brings about fragmentation? Ce anume cauzează
  fragmentarea?
   
36:50 Not only in oneself Nu numai în sine însuşi dar şi
  în lumea în care se află individul -
   
36:54 but also in the world  
of which one is –  
   
37:00 what brings it about, ce o cauzează,
   
37:04 why is one fragmented? de ce este individul fragmentat?
   
37:07 why are there de ce există
contradictory desires? dorinţe contradictorii?
   
37:17 Right? Corect?
   
37:22 Now. Acum...
   
37:27 Why is one violent? De ce este individul violent?
   
37:34 Which is part of contradiction. - asta face parte din contradicţie.
   
37:40 There are many causes Sunt multe cauze pentru
why human beings are violent: violenţa fiinţelor umane:
   
37:48 lack of physical space; lipsa de spaţiu fizic;
   
37:55 human beings who have fiinţele umane au
evolved from the animals evoluat din animale...
   
37:59 and the animals are ...şi animalele sunt
very aggressive; foarte agresive;
   
38:06 and people love şi oamenii adoră
being aggressive; să fie agresivi;
   
38:14 feeling inferior se simt inferiori şi
  se doresc superiori...
   
38:19 and they want to be superior,  
   
38:24 and so on. ...şi aşa mai departe.
There are many causes. Există multe cauze.
   
38:29 And most of us spend our time Şi majoritatea dintre noi îşi petrec
discussing the causes, timpul discutând cauzele,
   
38:40 explaining the causes; explicând cauzele;
  fiecare profesor,
   
38:43 each professor, fiecare specialist,
each specialist, each writer, fiecare autor,
   
38:48 according to his conditioning, în funcţie de
  condiţionarea sa,
   
38:53 explains the causes – explică aceste cauze -
   
38:55 volumes are written sunt scrise volume ce explică
why human beings are violent. de ce fiinţele umane sunt violente.
   
39:05 But at the end of the volume Dar la finalul volumului fiinţele
human beings still remain violent. umane tot violente au rămas .
   
39:16 So the description is Aşadar, descrierea nu îl
not the described, reprezintă pe cel descris,
   
39:22 and therefore is şi de aceea are
of very little value. foarte puţină valoare.
   
39:29 You know why you are violent Voi ştiţi foarte bine
very well, de ce sunteţi violenţi,
   
39:33 you haven’t got to spend years nu a trebuit
  să petreceţi ani...
   
39:37 trying to find out ...încercând să aflaţi
the cause of your violence, cauza violenţei voastre,
   
39:39 which is such a waste of time. lucru care este o mare
  pierdere de timp.
   
39:48 But to observe Dar observând
violence as it is, violenţa aşa cum este,
   
39:56 without the censor, fără cenzorul
   
40:04 who then separates himself care se separă el însuşi
from the fact that he is violent. de faptul că el este violent.
   
40:11 Are we meeting each other? Suntem de acord
  unii cu alţii?
   
40:16 Are we communicating Comunicăm
with each other? unii cu alţii?
   
40:24 I am not sure. Nu cred.
   
40:31 Look, sirs, Domnilor,
   
40:33 this is really very important e foarte important
to understand. să înţelegeţi.
   
40:40 So let’s go into it a little more. Haideţi sa pătrundem
  un pic mai adânc.
   
40:46 Let’s suppose Să presupunem
I am violent – că eu sunt violent -
   
40:50 anger, furia,
jealousy, brutality, invidia, brutalitatea,
   
40:55 driving ambition ambiţia stimulentă,
that brings about competition. toate duc la competiţie.
   
41:03 And I’m always measuring myself Şi totdeauna mă compar
against somebody else. cu altcineva.
   
41:14 And this comparison Şi această comparaţie
makes me feel I’m inferior mă face să mă simt inferior...
   
41:22 to you who are superior. ...faţă de voi, superiorii.
  Aşa că există o luptă, violenţă,
   
41:24 So there is a battle, violence,  
   
41:29 I know all that. ...ştiu toate astea.
   
41:32 Then I say to myself, Apoi îmi spun mie însumi,
‘I must get rid of this, "Trebuie să scap de asta,
   
41:38 I want to live at peace, Vreau să trăiesc în pace,
  deşi am trăit de...
   
41:42 though I’ve lived for thousands and mii şi mii de ani
thousands of years as a human being, ca fiinţă umană,
   
41:51 there must be a change, trebuie să aibă loc o schimbare,
   
41:55 there must be change in society, trebuie să fie o schimbare
  în societate,
   
41:59 however rotten it is, oricât de putredă ar fi aceasta,
and it is’. şi chiar este.
   
42:05 So I’ll plunge into social work Aşa că mă implic în servicii
and therefore forget myself. sociale şi aşa uit de mine.
   
42:13 And the social work Şi serviciile sociale
and the society is me. şi societatea sunt eu.
   
42:22 So I am escaping Aşadar scap de mine însumi.
from myself.  
   
42:29 And realising all the tricks Şi realizând toate păcălelile
the mind plays upon itself, pe care mintea le încearcă pe ea,
   
42:36 now, I look at myself – acum, eu mă uit la mine,
I am violent. sunt violent.
   
42:41 And how do I look Şi cum mă uit
at that violence? la această violenţă?
   
42:46 As a censor who condemns violence? Ca un cenzor care
  condamnă violenţa?
   
42:51 Or justifies violence? Sau care justifică violenţa?
   
42:58 Or one who is not capable Sau ca cineva care
of dealing with that violence, nu este capabil să gestioneze...
   
43:04 therefore escapes from it? ...această violenţă şi
  de aceea scapă de ea?
   
43:07 How do I look at myself, Cum mă uit la mine însumi;
look at that violence? dar la această violenţă?
   
43:15 Please, do it. Vă rog,
  faceţi asta.
   
43:20 Are you looking at it Priviţi la ea
as an observer ca cineva care observă...
   
43:26 who is different şi care este diferit
from violence? de violenţă?
   
43:35 The observer who is separate, Cel care observă este separat,
who condemns, justifies, condamnă, justifică...
   
43:39 and says, this is right, ...şi spune, asta e corect
this is... and so on. asta e ... şi aşa mai departe...
   
43:42 The observer looks at the violence, Cel care observă
  priveşte la violenţă,
   
43:45 separates himself from violence se separă el însuşi de
and condemns it. violenţă şi o condamnă.
   
43:52 Or is the observer Sau cel care observă
the observed? este cel observat?
   
44:00 You are following? Înţelegeţi?
   
44:02 The observer recognises violence Cel care observă
  recunoaşte violenţa...
   
44:08 and separates himself şi se separă el însuşi
in order to do something about it. pentru a face ceva.
   
44:14 But the separation is Dar separarea este una
one of the tricks of thought. din păcălelile gândirii.
   
44:23 So the observer is the observed, Deci cel care observă este
is the violence. cel observat, este violenţa.
   
44:29 So long as there is a division Cât timp există
  o diviziune...
   
44:31 between the observer ...între cel care observă
and the observed, şi cel care este observat,
   
44:35 there must be violence. există şi violenţă.
Right? Corect?
   
44:47 So when I realise that, Când îmi dau seama de asta,
not verbally, nu verbal
   
44:52 realise with my heart, with my mind, ci din toată inima, cu
with my whole being, mintea, cu întreaga fiinţă,
   
45:04 then what takes place? ce se întâmplă atunci?
   
45:16 You understand my question? Înţelegeţi
  întrebarea mea?
   
45:23 You know, when you observe anything, Ştiţi, când
  observaţi ceva,
   
45:27 there is always not only physical totdeauna este nu numai o separare
separation, distance, space, fizică, distanţă, spaţiu,
   
45:42 there is also the desire este şi o dorinţă
  de indentificare a sinelui cu...
   
45:46 to identify yourself with that ...ceea ce este
which is beautiful, noble, frumos, nobil,
   
45:54 and not identify yourself ...şi de a nu se identifica
with that which is not. cu ceea ce nu este.
   
46:02 So identification is part Aşadar identificarea este
of the trick parte a păcălelii...
   
46:09 of a mind that has ...minţii care s-a separat
separated itself as the censor, în postura unui cenzor,
   
46:14 and is now trying to identify. iar acum încearcă
  să se identifice.
   
46:22 But whereas when the observer Dar, comparativ, când cel care
becomes aware observă devine conştient...
   
46:26 that he is part of the observed, ...că el face parte din cel observat
and he is, şi chiar este
   
46:36 and therefore no image between ...şi de aceea
the observer and the observed, nu există o imagine...
   
46:38   ...între cel care observă
  şi cel observat,
   
46:45 then you will find that conflict atunci veţi realiza cum
completely comes to an end. conflictul ia sfârşit.
   
47:01 This is real meditation, Aceasta este meditaţie adevărată,
this is not just a trick. nu e doar o păcăleală.
   
47:12 Therefore it is very De aceea e foarte important,
important, imperative, esenţial,
   
47:18 that one understands oneself, ca cineva să se înţeleagă
  pe sine însuşi, profund,
   
47:24 deeply,  
   
47:27 understand all the responses, să înţeleagă toate răspunsurile,
the conditioning, condiţionarea sa,
   
47:35 the various temperaments, diferitele temperamente,
characteristics, tendencies – caracteristici, tendinţe -
   
47:42 just to watch without the observer. doar priviţi fără cel care observă.
  Suntem de acord acum?
   
47:48 We are meeting now?  
   
47:52 To observe without the observer. A observa fără
  cel care observă.
   
48:01 And that is the act of learning. Acesta este
  actul învăţării.
   
48:08 And so that is the action. Şi aceasta este
  şi acţiunea de urmat.
   
48:12 Now there is a difficulty in this. Dar apare o dificultate.
   
48:20 One is observing oneself. Cineva se observă pe sine.
  El vrea să înveţe despre sine -
   
48:25 One wants to learn about oneself –  
   
48:29 the more you discover, cu cât descoperiţi mai mult,
the more you understand, cu cât înţelegeţi mai mult,
   
48:35 the greater the freedom. cu atât mai mare
  este libertatea.
   
48:41 I am using the word ‘more’ Folosesc expresia "mai mult"
purposely for the moment – în mod special pentru acest moment -
   
48:49 ‘the more’ is "mai mult" este o
a comparative evaluation. evaluare comparativă.
   
48:55 I want to understand myself, Vreau să mă înţeleg pe mine însumi,
learn about myself. să învăţ despre mine însumi.
   
49:01 In observing myself – Când mă observ -
   
49:05 please, do this as the speaker vă rog să faceţi asta în timp ce
is going into it, do it actually, vorbim, faceţi-o efectiv,
   
49:09 don’t take it home nu mergeţi acasă şi vă gândiţi,
and think about it, do it now. faceţi-o acum.
   
49:14 No, this is not a group therapy, or Nu, acesta nu e un grup
a confessional – all that nonsense, de terapie sau o confesiune...
   
49:18   ...sau altă aiureală,
  priviţi-vă voi înşivă...
   
49:22 but watch yourself în timp ce
as we are working together. colaborăm împreună.
   
49:27 I want to learn about myself. Vreau să învăţ
  despre mine însumi.
   
49:37 And myself is a living movement – Şi sinele este o
  mişcare care are viaţă -
   
49:42 each desire contradicts the other, fiecare dorinţă o contrazice pe
they are living, moving, cealaltă, ele trăiesc, se mişcă,
   
49:48 they are vital. sunt esenţiale. Şi eu observ...
   
49:52 And I observe  
   
49:56 and through that observation şi prin această observaţie
I’ve learnt. am învăţat.
   
50:03 With what I have learnt Voi privi în următorul moment
I am going to look next minute. folosind ceea ce am învăţat deja.
   
50:08 Right? Corect?
You follow this? Înţelegeţi?
   
50:14 I am going to look, observe Voi privi şi voi observa
with the knowledge cu cunoştinţele...
   
50:21 which I have gathered pe care le-am acumulat
through previous observation. din observaţiile anterioare.
   
50:34 Am I learning, Învăţ atunci,
is there learning then? există un proces de învăţare?
   
50:45 Because when the mind observes Deoarece, când mintea observă...
   
50:50 with an accumulated knowledge ...cu cunoştinţe acumulate
from its examination, din examinările sale,
   
50:56 that knowledge is acele cunoştinţe
preventing perception, blochează percepţia,
   
51:05 that knowledge is preventing acele cunoştinţe îngrădesc
the freedom to look. libertatea de a privi.
   
51:11 See the difficulty. Observaţi dificultatea.
   
51:14 So can the mind observe Aşa că, poate mintea observa
without accumulating? fără să acumuleze?
   
51:25 And the accumulation Iar acumularea este
is the observer, cel care observă,
   
51:29 is the censor, este cenzorul,
is the conditioned entity. este entitatea condiţionată.
   
51:38 Therefore, to look De aceea, a privi...
   
51:45 without accumulating. ...fără să acumulaţi...
   
51:51 That is, sir, look: ...asta este, domnilor,
  de exemplu:
   
51:58 someone flatters you, cineva vă laudă,
says how nice you are, spunându-vă cât de draguţi sunteţi,
   
52:04 how beautiful you are, cât de frumoşi sunteţi,
how very intelligent, cât de inteligenţi,
   
52:10 or how stupid you are. sau ce proşti
  sunteţi.
   
52:15 Now, can you listen Puteţi asculta...
   
52:19 to what he is saying, ...la ceea ce spune, că sunteţi
that you are stupid, or very clever, proşti sau foarte isteţi...
   
52:24 or very this or very that, ...sau că sunteţi aşa
  sau altfel,
   
52:26 can you listen puteţi asculta
without accumulation? fără să acumulaţi?
   
52:34 That is, without accumulating Despre asta e vorba, fără
the insult or the flattery, reţinerea insultei sau laudei,
   
52:46 because if you listen deoarece dacă
with accumulation, ascultaţi şi acumulaţi,
   
52:54 then he becomes atunci acesta devine
your enemy, duşmanul vostru,
   
52:57 or your friend. sau prietenul vostru.
   
53:01 Therefore that listening and De aceea ascultarea şi modul în
how you listen creates the image. care o faceţi generează imaginea.
   
53:08 Right? Corect?
   
53:12 And that image separates, Şi această imagine
  se separă,
   
53:17 and that image is şi această imagine este
the cause of conflict – cauza conflictului -
   
53:24 the image that you have imaginea pe care o aveţi
about the Communist despre comunist...
   
53:31 and the bourgeois, şi despre burghez,
   
53:35 the image you have imaginea pe care o aveţi
about the Catholic, despre catolic,
   
53:38 if you are a Protestant. dacă sunteţi protestant.
   
53:41 And the Catholic has the image Şi mai este imaginea pe care
about the Protestant. catolicul o are despre protestant.
   
53:46 The image you have Imaginea pe care o aveţi
about your husband or your wife, despre soţul sau soţia voastră...
   
53:49 or your boy, ...sau despre copilul vostru,
whatever it is. oricare ar fi aceasta.
   
53:56 You believe, Voi aveţi credinţă, iar altul
and another does not believe, nu are credinţă,
   
54:02 So there is contradiction. aşa că apare
  contradicţia.
   
54:07 So can you observe Deci puteţi observa
without separation? fără separare?
   
54:19 Can you observe Puteţi observa chiar
at the moment of violence, în momentul violenţei,
   
54:26 at the moment of your anger, în momentul furiei
without the censor? voastre, fără cenzor?
   
54:34 See how difficult it becomes Vedeţi cât de dificil devine, dacă
if you are not aware at that moment. nu sunteţi conştienţi în acea clipă.
   
54:47 If you are not aware Dacă nu sunteţi conştienţi
at that moment, în acel moment...
   
54:49 you have already atunci aţi creat
created the image. deja imaginea.
   
55:01 So to observe the cloud, Deci să observăm
  norul,
   
55:09 the beauty of it, toată frumuseţea sa,
the light of it, lumina sa,
   
55:15 to observe the lovely hills să observăm dealurile
in this country, superbe ale acestei ţări,
   
55:24 to observe the light să observăm
on the water – lumina pe suprafaţa apei -
   
55:30 just to observe doar să observăm
without naming it, fără să denumim,
   
55:38 because the naming, deoarece denumirea,
  cunoştinţele, experienţa...
   
55:42 the knowledge, the experience  
   
55:52 prevents the mind ...reţin mintea
from observing totally. de la observarea totală.
   
56:00 So when the mind can look Când mintea poate privi,
without the observer, fără cel care observă,
   
56:10 all fragments come to an end toate fragmentele iau
– in oneself. sfârşit - în sine.
   
56:21 And this is really very important E foarte important să
to grasp, to understand. prindeţi asta, să înţelegeţi.
   
56:29 And this cannot be taught Şi nu vă poate învăţă nimeni asta,
by another. doar voi.