Krishnamurti Subtitles

Se poate elibera mintea umană în totalitate de frică?

San Diego - 6 April 1970

Public Talk 20:17 Krishnamurti: Trebuie să fii decis.
One has to be serious.  
   
0:22 It is only those who are Numai aceia
really, vitally serious, care sunt
   
0:29 can live properly, într-adevăr decişi,
  pot trăi în mod corect,
   
0:32 can live a life pot avea o viaţă
that is complete and whole. completă şi întreagă.
   
0:39 And that seriousness Şi această determinare
doesn’t exclude joy, enjoyment. nu exclude bucuria, veselia.
   
0:54 But as long as there is fear, Dar cât timp
  există frică,
   
1:02 one cannot possibly nu poţi să
be serious, or enjoy, fii decis sau bucuros,
   
1:09 know what it means sau să ştii ce
to have great joy. înseamnă să ai o mare bucurie.
   
1:16 And fear seems to be one Frica pare să fie unul dintre cele
of the most common things in life, mai comune lucruri din viaţă
   
1:26 and strangely, we have accepted it şi în mod ciudat am acceptat-o
as a way of life, ca pe un mod de viaţă,
   
1:34 as we have accepted violence in all la fel cum am acceptat violenţa
its various forms as a way of life, în toate formele,
   
1:44 we have also accepted, am acceptat deasemenea
and have got used to, şi ne-am obişnuit...
   
1:49 being psychologically ...să fim speriaţi,
as well as physically, afraid. psihic cât şi fizic.
   
1:58 And this evening, În această dupa-amiază,
if we can, dacă reuşim,
   
2:05 we should go ar trebui să abordăm
into this question. această problemă.
   
2:12 We should, I feel, Cred că ar trebui
go into it so completely să o abordăm complet...
   
2:23 that we understand it so fully, ...şi să o înţelegem
  în întregime,
   
2:32 that when we leave astfel încât când părăsim
the hall, or this place, această sală, acest loc
   
2:37 we shall be rid of this fear. să scăpăm de
  această frică.
   
2:43 I think it can be done; Cred că este
  un fapt realizabil,
   
2:46 it isn’t just a theory, nu este doar o teorie,
or a hope, sau o speranţă,
   
2:56 but if one gives, iar dacă cineva,
as we shall presently, aşa cum vom discuta,
   
3:01 complete attention acordă mare atenţie
to this question of fear, la această problemă a fricii,
   
3:07 I’m quite sure, sunt foarte sigur că
  explorând cauzele fricii...
   
3:10 that in exploring the causes of fear  
   
3:21 and also how to approach it, ...şi modalităţile
  de abordare,
   
3:26 how to look at it, de observare,
how to completely end it, de încetare completă,
   
3:36 so that our mind, mintea noastră,
   
3:39 the human mind mintea umană care
that has suffered so much, a suferit atât de mult,
   
3:44 that has endured care a îndurat
so much pain, atât de multă durere,
   
3:47 that has lived care a trăit
with great sorrow and fear, în tristeţe şi frică,
   
3:54 such a mind can completely această minte poate fi complet
be free of this thing called fear. liberă de ceea ce numim frică.
   
4:11 And to understand it, Şi pentru a înţelege,
   
4:15 we must communicate trebuie să comunicăm
with each other quite easily. unii cu alţii cu multă uşurinţă.
   
4:25 Communication implies, Comunicarea înseamnă,
the very word means, la fel cum cuvântul exprimă,
   
4:31 creating together, să creăm împreună,
understanding together, să înţelegem împreună,
   
4:37 working together; să lucrăm împreună;
   
4:42 not that you merely nu doar să-l ascultaţi
listen to the speaker, pe vorbitor,
   
4:50 hear a few words or ideas, să auziţi câteva cuvinte
  sau idei,
   
4:54 but with the speaker ci împreună cu vorbitorul
take a journey together, faceţi o călătorie,
   
5:07 and understand this very şi înţelegeţi această problemă
complex problem of fear. foarte complexă a fricii.
   
5:18 And to communicate, Şi pentru a comunica,
   
5:23 to take this journey together, pentru a face această
  călătorie împreună,
   
5:26 implies neither acceptance nu presupune
nor denial, acceptare sau respingere,
   
5:38 not saying to oneself, sau să vă spuneţi vouă înşivă că
  "e imposibil să scapi de frică",
   
5:39 ‘it is absolutely impossible  
to be rid of fear’,  
   
5:44 or rationalise fear, sau să explicaţi frica,
or accept it – sau să o acceptaţi -
   
5:51 you need a free mind aveţi nevoie de o minte liberă
to enquire into this question, pentru a explora această problemă,
   
5:59 a mind that has no conclusion, o minte care nu are
  nicio concluzie formată,
   
6:05 that doesn’t say, care nu zice,
it is possible or it’s not possible. e posibil sau e imposibil.
   
6:10 Because we are enquiring, Aşadar noi descoperim,
exploring together. explorăm împreună.
   
6:15 So you must be free De aceea trebuie să fiţi liberi
to observe, to enquire. să observaţi, să descoperiţi.
   
6:22 And that’s absolutely essential. Şi asta e absolut esenţial.
   
6:31 So that one has În acest fel nu aveţi nicio
no prejudice to find out, prejudecată în a afla,
   
6:34 prejudice which will prevent prejudecată ce va preveni
  înţelegerea adevărului,
   
6:36 the understanding  
of the truth of it,  
   
6:39 of ‘what is’. ...a "ceea ce este".
   
6:42 You see, there are Vedeţi, există atât de multe
so many forms of fear, forme ale fricii,
   
6:51 both physical frică fizică cât şi
as well as psychological, psihică, psihosomatică.
   
6:55 psychosomatic fears.  
   
7:01 And to go into each one Pentru a analiza fiecare dintre
of these various forms of fear aceste forme variate ale fricii...
   
7:09 requires enormous time, ...e nevoie de un timp enorm, sunt
demands a great many days necesare multe zile..
   
7:14 to go into every aspect ...pentru a cerceta fiecare aspect
of every fear. al fiecărui tip de frică.
   
7:21 But I think Dar eu cred că
one can observe puteţi observa...
   
7:31 the quality of fear, caracteristica fricii,
the general fear, a fricii generale,
   
7:38 not a particular fear, nu a unui anumit tip de frică,
   
7:46 observe the nature of fear, să observaţi natura fricii,
the structure of fear,  
   
7:53 not get lost in a detail structura fricii,
   
7:56 or in a particular form nu să vă pierdeţi în detalii sau în
of one’s own fear. tipul particular de frică a cuiva.
   
8:06 Because when we understand Deoarece când noi înţelegem
  natura şi structura fricii,
   
8:10 the nature and the structure  
of fear,  
   
8:16 then we can apply vom putea să aplicăm
that understanding, acea înţelegere,
   
8:22 or come with that understanding, sau să urmăm
or approach with that understanding, acea înţelegere,
   
8:26 of a particular fear. sau să folosim acea înţelegere
  pentru un anumit fel de frică.
   
8:31 One may be afraid of the dark, Cineva poate avea frică
physically, de întuneric, fizic,
   
8:37 or one may be afraid sau cineva poate avea frică
of one’s wife or husband, de soţ sau de soţie,
   
8:44 or what the public says sau de ce spune lumea,
or thinks or does. sau de ce gândeşte sau de ce face.
   
8:51 Or one may be afraid Sau poate cineva are frică
of this sense of loneliness, de singurătate,
   
9:02 or the emptiness of life, sau de lipsa de sens al vieţii,
   
9:10 the boredom of a meaningless sau de plictiseala existenţei
existence that one leads. fără sens pe care o are.
   
9:21 Or one may be afraid of the future, Cineva poate fi
  speriat de viitor,
   
9:26 the tomorrow, the uncertainty, de ziua de mâine,
the insecurity, de confuzie, de nesiguranţă,
   
9:34 the bomb. de bombă.
   
9:38 Or one may afraid of death, Sau cineva poate
  fi speriat de moarte,
   
9:45 the ending of one’s life. de sfârşitul vieţii.
   
9:51 So there are various Aşadar există variate
forms of fear, forme ale fricii,
   
9:56 neurotic as well as sane, frici obsesive cât şi
rational fears, sănătoase, raţionale;
   
10:07 if fear can ever be dacă frica poate fi vreodată
rational or sane. raţională sau sănătoasă.
   
10:11 But most of us, apparently, Dar, aparent, cei mai
  mulţi dintre noi...
   
10:16 are neurotically afraid ...sunt speriaţi în mod obsesiv...
   
10:20 of both: the past, ...de trecut,
   
10:24 of today and of tomorrow; de ziua de azi,
  de ziua de mâine;
   
10:30 the things that one has done lucrurile făcute
in the past, în trecut...
   
10:37 or the ill health sau boala avută în trecut
that one has had in the past împreună cu durerea suferită...
   
10:42 with all its pain and agony,  
   
10:44 and not wanting it repeated, ...şi cu agonia şi cu dorinţa
  de a nu se mai repeta...
   
10:47 and is one afraid of that, aduc frica de mâine.
tomorrow.  
   
10:53 One is afraid of time, Cineva se sperie de trecerea
  timpului, de bătrâneţe,
   
11:00 growing old,  
   
11:02 getting senile, de senilitate, de
  dependenţa de altcineva.
   
11:06 depending on another.  
   
11:11 So there is fear of time, De aceea există frica de
  trecerea timpului,
   
11:23 fear of the past frica de trecut şi
and of the future. frica de viitor,
   
11:35 And this fear of loneliness, frica de singurătate,
of death, de moarte,
   
11:41 of public opinion, de asumarea unei opinii publice,
of not conforming, de nonconformism,
   
11:47 not being able to succeed, de a nu fi în stare
  să reuşeşti,
   
11:51 not being able to fulfil, de a nu fi în stare
  să realizezi ceva,
   
11:54 not being somebody in this de a nu fi cineva în această
stupid world, and so on. lume stupidă şi asa mai departe.
   
12:02 And there are Mai există şi alte frici,
so many fears,  
   
12:09 not only conscious fears, nu numai conştiente,
   
12:16 fear that one is aware of, pe care le cunoaşteţi,
   
12:20 but also there are fears deep down, dar şi frici
  adânc îngropate,
   
12:26 undiscovered, unexplored, nedescoperite,
  neexplorate,
   
12:31 in the deep recesses în locurile secrete
of one’s own mind. ale minţii.
   
12:42 So the question is, Aşa că problema nu
  se rezumă
   
12:45 not only how to deal numai la cum să abordăm
with the conscious fears, fricile conştiente...
   
12:53 as well as those şi acelea care
that are hidden, sunt ascunse,
   
12:58 the fear of time, frica de trecerea timpului,
   
13:06 that is yesterday, of the things frica de lucrurile
that one has done, făcute ieri,
   
13:14 the repetition of that misery,  
   
13:21 of tomorrow, repetarea acelei
  suferinţe, mâine,
   
13:25 the uncertainty, frica de confuzie,
the insecurity, de nesiguranţă,
   
13:31 both psychological atât psihologică
as well as physical. cât şi fizică.
   
13:42 And there are the fears Există frica de
of great loneliness singurătate exagerată...
   
13:54 and the escape ...şi evadarea din
from that loneliness. acea singurătate.
   
14:00 Surely fear is a movement Sigur, frica este o mişcare
away from ‘what is’, de depărtare de "ceea ce este",
   
14:18 the flight, the escape, fuga, evadarea,
the avoidance evitarea...
   
14:25 of actually ‘what is’, ... a "ceea ce este" în realitate,
   
14:29 the movement, the flight away mişcarea, fuga aceasta
brings about fear. aduce frica.
   
14:37 That is, De aceea,
  comparaţia de orice fel
   
14:41 when there is comparison  
of any kind,  
   
14:49 it breeds fear – dă naştere la frică -
   
15:00 comparing oneself comparaţia dintre voi înşivă
with another, şi altcineva...
   
15:04 whom you think is greater, ...despre care voi credeţi că e mai
wiser, nobler, etc. măreţ, mai înţelept, mai nobil, etc.
   
15:12 And the comparison of what you are Este vorba despre comparaţia dintre
with what you should be. ceea ce eşti şi ce ar trebui să fii.
   
15:24 So fear is a movement away De aceea frica este o depărtare
from the actual, the ‘what is’, de realitate - de "ce este",
   
15:32 the movement, not the object o mişcare, nu e obiectul
to which you escape. înspre care evadaţi.
   
15:43 And fear comes about Iar frica vine
through comparison. prin comparaţie.
   
15:57 And there is the fear, Şi există frică,
   
16:02 deeply hidden in oneself, adânc îngropată
  în sine însuţi,
   
16:06 of which one is not aware. de care nu eşti
  conştient.
   
16:09 So that these problems Aceste probleme
are all very complex. sunt toate foarte complexe.
   
16:17 And none of these problems of fear Niciuna din aceste probleme ale
can be resolved through will, fricii nu poate fi rezolvată voind,
   
16:28 – saying to oneself, - spunându-ţi ţie
‘I will not be afraid’. "Nu îmi va fi frică".
   
16:33 And the act of will Actul de voinţă nu are
has no meaning. nicio semnificaţie.
   
16:37 I hope you are following all this. Sper că înţelegeţi
  toate acestea.
   
16:43 It isn’t a game Nu este un joc
I am playing with you, pe care eu îl joc cu voi,
   
16:48 nor you playing şi nici voi nu jucaţi
a game with me. un joc cu mine.
   
16:53 We are considering Abordăm probleme
very serious problems foarte serioase...
   
17:02 and therefore you have ...şi de aceea trebuie să
to give your attention to it. le acordaţi atenţia necesară.
   
17:07 And you cannot give attention Şi nu puteţi acorda atenţie
  dacă interpretaţi sau traduceţi,
   
17:11 if you’re interpreting  
or translating,  
   
17:14 or comparing what is being said sau comparând ce se spune
with what you already know cu ceea ce ştiţi deja -
   
17:20 – you have to listen. trebuie să ascultaţi.
   
17:23 And the art of listening Trebuie să învăţaţi
one has to learn, arta de a asculta,
   
17:34 because one doesn’t pentru că nu ascultaţi deloc,
listen at all,  
   
17:38 one is always comparing, întotdeauna comparaţi,
evaluating, evaluaţi,
   
17:41 judging, denying. judecaţi, respingeţi.
   
17:47 Therefore you prevent yourself De aceea vă împiedicaţi voi înşivă
from actually listening. de a asculta în mod real.
   
17:56 To listen so completely A-l asculta complet
to another pe altul...
   
18:02 implies that you give ...presupune acordarea
your whole attention întregii voastre atenţii -
   
18:07 – it doesn’t mean nu înseamnă că sunteţi
you agree or disagree, sau nu de acord,
   
18:11 because there is no deoarece nu există
agreement or disagreement acord sau dezacord...
   
18:14 when we are ...atunci când
exploring together. explorăm împreună.
   
18:18 Only the microscope Doar microscopul
through which you look prin care priviţi...
   
18:26 may be dull, ...poate fi învechit,
may not be clear. poate fi imprecis.
   
18:34 So if you have Dar dacă aveţi
a precision instrument, un instrument de precizie...
   
18:40 then what you see ...atunci ceea ce voi vedeţi
is what another will also see. este ceea ce altul va vedea.
   
18:48 Therefore there is De aceea nu
no question se pune problema...
   
18:51 of agreement or disagreement, ...de acord sau dezacord
or denial. sau respingere.
   
19:00 So we are trying Încercăm să examinăm...
to examine  
   
19:05 this whole question ...această problemă
of fear, a fricii,
   
19:08 so you will have to give de aceea e nevoie de atenţia
your attention, it’s your life, voastră, e viaţa voastră,
   
19:14 because fear deoarece frica
deadens the mind, obturează mintea,
   
19:18 makes the mind o face insenzitivă,
insensitive, dull. neinteresată.
   
19:22 How can a mind that is afraid, Cum poate o minte speriată
love? să iubească?
   
19:28 A mind that depends, O minte dependentă, ce poate şti ea
  despre bucurie, în afară de frică?
   
19:30 what can it know of joy, Deci...
except fear?  
   
19:47 So, there are conscious există frici conştiente
as well as hidden fears. la fel ca şi frici ascunse.
   
19:54 How do you Cum -la prima cercetare -
– first, enquiry –  
   
19:57 how do you expose cum dezvăluiţi
those hidden fears? aceste frici ascunse?
   
20:02 And when you do Şi când le dezvăluiţi,
expose them,  
   
20:05 how will you cum puteţi
be free of them, fi liberi de ele,
   
20:07 how can the mind be free of them? cum poate mintea să fie liberă
That is the first question. de ele? Aceasta e prima întrebare.
   
20:13 Please, do follow this – Vă rog
  să urmăriţi -
   
20:23 you yourself are doing it, voi înşivă trebuie
  să faceţi asta,
   
20:26 you yourself are observing it, voi înşivă trebuie
  să observaţi,
   
20:29 the speaker is vorbitorul doar
only pointing out. vă arată direcţia.
   
20:39 How does it happen Cum se pot accesa
  aceste frici ascunse,
   
20:42 that the hidden fears are opened,  
   
20:48 exposed? ...cum pot fi ele dezvăluite?
   
20:51 One can know Cineva îşi poate
the conscious fears cunoaşte fricile conştiente...
   
20:58 and how to deal with them ...şi va şti cum să
will come presently. le stăpânească.
   
21:03 But there are Dar mai există
the hidden fears, frici ascunse,
   
21:06 perhaps much more important. ...poate că mult
  mai importante.
   
21:09 So how will you Cum le veţi aborda,
deal with them,  
   
21:13 how will you cum le veţi dezvălui?
expose them?  
   
21:15 Would you permit me Îmi permiteţi să
to take my coat off? îmi dau haina jos?
   
21:19 You don’t mind?  
   
21:21 So we are considering, Aşadar discutăm
   
21:26 how the deep layers of fear, cum nivelele adânci de
hidden, frică pot fi dezvăluite.
   
21:34 can be exposed.  
   
21:38 Can they be exposed Pot ele fi dezvăluite
through analysis – prin analiză -
   
21:47 analysing them, analizându-le,
seeing their causes? observând cauzele?
   
21:53 Will analysis free the mind Va elibera analiza
from fear, mintea de frică,
   
22:03 not a particular neurotic fear nu numai de o frică
  anume, nevrotică ci...
   
22:06 but the whole of fear, de întreaga frică, întreaga
the whole structure of fear structură a fricii - prin analiză?
   
22:11 – analysis?  
   
22:17 In analysis is implied Analiza presupune timp,
not only time,  
   
22:23 taking many, many, many days, necesitând multe, multe, multe zile,
years, whole of one’s life, ani, întreaga viaţă a cuiva,
   
22:28 at the end of it perhaps iar la final poate veţi
you may understand a little, înţelege puţin...
   
22:31 but you are ready ...dar veţi fi pregătiţi
for the grave. pentru mormânt.
   
22:36 And also in analysis Totodată, analiza implică
implies the analyser. şi existenţa celui care analizează.
   
22:44 Who is the analyser? Cine este cel care analizează?
  Este un profesionist,
   
22:48 Is he the professional,  
   
22:52 the expert, un expert, care
who has a degree, are o diplomă,
   
22:59 going to analyse şi vă va analiza fricile
your deep, hidden fears? voastre cele mai ascunse?
   
23:07 And he will also take time, Şi el va avea nevoie
  de timp
   
23:14 and therefore şi de aceea vă va
also your money. lua bani.
   
23:21 So analysis implies the analyser, Deci analiza presupune existenţa
who is the censor, analizatorului, care este cenzorul,
   
23:33 who is the result rezultat al multor
of many forms of conditioning. forme de condiţionare.
   
23:41 And he’s going to analyse El va analiza...
   
23:46 the fear which he himself ...frica pe care
has created. el însuşi a creat-o.
   
23:51 Right? Corect?
   
23:53 I hope you are Sper că urmăriţi
following all this, toate acestea,
   
23:58 because our intention is deoarece intenţia
  noastră este ca...
   
24:04 that when you do leave atunci când veţi părăsi
this rather warm hall, această sală sufocantă,
   
24:10 that you no longer ...nu veţi mai avea
have any form of fear. niciun fel de frică.
   
24:18 It can be done. Este posibil.
   
24:24 And you will know Şi veţi cunoaşte
quite a different kind of life, un mod foarte diferit de viaţă,
   
24:30 you’ll know veţi şti ce înseamnă o
what tremendous joy is, bucuria foarte mare,
   
24:39   plus o minte care
  este complet liberă...
   
24:40 a mind that is completely free ...de acest lucru
of this terrible thing called fear. teribil numit frică.
   
24:53 And to be free of that, Şi pentru a fi liber de acest lucru,
you have to...  
   
24:58 We are going to walk together, trebuie să colaborăm,
   
25:02 you are going to work as hard şi trebuie să vă străduiţi mult,
as the speaker is working. la fel ca vorbitorul.
   
25:14 So analysis implies Deci analiza presupune
time and analyser. timp şi un analizator.
   
25:24 Please, see the truth of this, Vă rog să observaţi
  adevărul din toate acestea,
   
25:27 not your opinion as opposed nu opinia voastră
to the speaker’s opinion contrară cu cea a vorbitorului...
   
25:30 or somebody else’s sau opinia sau cunoştinţele
opinion or knowledge altcuiva -
   
25:33 – see the truth of it, observaţi adevărul,
that it takes time. faptul că e nevoie de timp.
   
25:45 And the interval between that Intervalul dintre începutul
which you are analysing analizei...
   
25:51 and the ending of that, ...şi sfârşitul acesteia
  se raportează tot la timp...
   
25:55 will involve time and  
therefore many other factors  
   
25:59 which give it a different direction. şi de aceea intervin mulţi alţi
  factori, care îi dau altă direcţie.
   
26:02 The analyser is a fragment Cel care analizează este un fragment
among many other fragments printre alte multe fragmente...
   
26:07 which go to make up ...ce le formează pe
the ‘me’, the ‘I’, the ego. "mine", "eu", egoul.
   
26:15 So he becomes Acesta devine
the analyser, cel care analizează,
   
26:19 assumes the authority îşi asumă autoritatea
of the analyser, de analizator,
   
26:24 and his analysis iar analiza sa trebuie
must be complete each time, să fie definitivată de fiecare dată,
   
26:30 otherwise what is altfel care ar mai fi
the point of analysis at all? scopul analizei?
   
26:38 So analysis, Deci analiza, ce presupune
which implies time and division, timp şi divizare...
   
26:43 is not the ending of fear. ...nu este sfârşitul fricii.
   
26:49 Is this somewhat clear? Vă este cât de cât clar?
   
26:56 To see this means A înţelege asta, înseamnă
  că aţi renunţat complet...
   
26:59 that you have completely put aside  
   
27:04 the whole idea ...la toată ideea
of progressive change, de schimbare progresivă,
   
27:13 because the very deoarece factorul
factor of change is schimbare este...
   
27:18 one of the major ...una dintre cauzele
causes of fear. majore ale fricii.
   
27:28 Are you all being mesmerised? Aţi rămas toţi
  hipnotizaţi?
   
27:38 Because to me, to the speaker, Pentru mine, pentru vorbitor,
this is a very important thing, acesta e un lucru foarte important,
   
27:42 therefore he feels de aceea el
very strongly, simte foarte mult,
   
27:46 he speaks intensely, el vorbeşte intens,
  el nu face propagandă -
   
27:48 he is not doing propaganda –  
   
27:53 there is nothing nu e nimic aici pentru voi
for you to join, la care să aderaţi,
   
27:56 nothing for you to believe, nimic pentru voi
  în care să credeţi;
   
28:04 but to observe and learn e doar de observat
  şi de învăţat...
   
28:11 and be free of this fear. ...şi să fiţi
  liberi de frică.
   
28:15 So analysis is not the way. De aceea nu analiza
  este calea.
   
28:20 Do you understand Înţelegeţi ce
what that means înseamnă aceasta...
   
28:21 when you see ...atunci când vedeţi
the truth of that? adevărul?
   
28:35 It means that you are no longer Înseamnă că nu mai gândiţi
thinking in terms of the analyser, în termenii celui care analizează,
   
28:47 who is going to examine, care va examina,
who is going to analyse, care va analiza,
   
28:51 who is going to judge, evaluate, care va judeca,
  evalua,
   
28:58 therefore your mind is free of de aceea mintea voastră va fi liberă
a particular burden called analysis, de încărcătura numită analiză,
   
29:05 therefore it is capable de aceea va fi capabilă
of looking directly. să observe direct.
   
29:18   Şi...
   
29:29 And, if analysis is not the way dacă analiza nu este calea
and therefore false, şi de aceea este falsă,
   
29:38 how are you to look cum veţi observa
at this fear? această frică?
   
29:43 How are you Cum veţi afla toată structura,
to bring out all the structure,  
   
29:52 all the hidden toate părţile ascunse
parts of fear? ale fricii?
   
29:55 Through dreams? Prin vise?
   
30:03 Dreams are the continuation Visele sunt continuarea prin somn
of waking hours, through sleep – a orelor în care eşti treaz -
   
30:10 aren’t they? Nu este aşa?
   
30:15 Are you following all this? Urmăriţi toate acestea?
   
30:21 I don’t know Nu ştiu dacă
if you have observed aţi observat...
   
30:23 that in dreams ...că în vise există
there is always action, întotdeauna acţiune,
   
30:26 doing something ...faceţi ceva sau
or something is happening, ceva se întâmplă,
   
30:31 which is the same ceea ce e la fel cu
in the waking hours, orele în care eşti treaz,
   
30:36 a continuation of the waking hours, e o continuare a
  orelor în care eşti treaz,
   
30:43 when there is sleep, somnul,
through dreams – prin vise -
   
30:46 it is still part este parte din
of the whole movement. întreaga mişcare.
   
30:52   Deci...
   
30:54 So dreams have no value. ...visele nu sunt
  folositoare.
   
31:01 Are you accepting all this? Sunteţi de acord
  cu toate acestea?
   
31:03 Great Scott, I hope, Vai, eu sper...
   
31:05 I’m sure you don’t Sunt sigur că nu sunteţi
– but doesn’t matter. - dar n-are importanţă.
   
31:13 Because you see Pentru că vedeţi
what is happening, ce facem,
   
31:16 we are eliminating the things eliminăm obiceiurile
to which you are accustomed: cu care sunteţi obişnuiţi:
   
31:25 analysis, dreams, will, analizarea, visele, dorinţa,
   
31:33 time, timpul,
   
31:38 so that when you eliminate, şi când eliminăm
   
31:41 the mind becomes mintea devine
extraordinarily sensitive. extraordinar de senzitivă.
   
31:53 And through this elimination Şi prin această eliminare...
   
31:56 it has become not only sensitive, ...a devenit nu numai
  senzitivă, dar şi...
   
32:01 but intelligent. ...inteligentă.
   
32:07 Now with that sensitivity Acum, având această
and intelligence sensibilitate şi inteligenţă...
   
32:11 we are going to look at fear. ...vom observa frica.
Right? Corect?
   
32:18 Are we going together? Suntem de acord?
   
32:24 You know, this is great fun E foarte interesant,
if you really go into this, dacă abordaţi această problemă,
   
32:31 because then you turn away, deoarece atunci vă depărtaţi,
you turn your back vă despărţiţi de...
   
32:35 on the whole of the social structure întreaga structură socială
  în care timpul,
   
32:39 in which time, analysis, will analiza, dorinţa funcţionează.
is in operation.  
   
32:53 So what is fear? Aşadar, ce este frica?
   
33:01 What is fear, Ce este frica,
how does it come? cum ia naştere?
   
33:09 Fear is always Frica e întotdeauna
in relation to something, în legătură cu ceva,
   
33:14 it doesn’t exist by itself: nu există de
  una singură:
   
33:19 in relation to something în legătură cu ceva
that is permanent care este permanent...
   
33:24 to another thing ...şi cu alt lucru care
that is also permanent. este deasemenea permanent.
   
33:32 Right? Corect?
   
33:38 There is fear Există frica de ce s-a
of what happened yesterday, întâmplat ieri,
   
33:44 the repetition of that tomorrow, de repetarea întâmplării
  mâine,
   
33:49 whether it is pain fie vorba de durere
or some other form, sau de altă formă,
   
33:54 there is always a fixed point există mereu un punct fix
from which relationship takes place. de la care începe legătura.
   
34:11 We’ll go into that Vom discuta asta, imediat,
in a little while, in a minute. într-un minut.
   
34:14 So as we were saying, După cum spuneam,
   
34:16 fear exists only in relationship frica există doar în
with some other thing, legătură cu un lucru,
   
34:23 otherwise there is no fear altfel nu
  există frică...
   
34:31 related to the past ...în legătură
  cu trecutul -
   
34:34 – the memory of the past pain amintirea durerii din trecut
and not wanting that, şi dorinţa de a evita
   
34:42 the repetition of that pain repetarea ei
tomorrow or today – mâine sau azi -
   
34:52 relation to something legătură cu ceva
that has happened. ce s-a întâmplat.
   
35:00 And what is fear? Şi ce este frica?
   
35:03 You have had pain Ai suferit ieri,
yesterday,  
   
35:09 that is obvious, şi este clar,
you have had it. te-a durut.
   
35:13 Or there is some hope tomorrow Există o speranţă că
which might not come about. mâine nu va fi aşa.
   
35:21 So there is fear De aceea există
of yesterday, frică de ziua de ieri,
   
35:26 there is fear există frică de
of tomorrow. ziua de mâine.
   
35:29 How does that fear Dar cum ia naştere frica?
come about?  
   
35:37 You are asking the question, Voi puneţi această
not I. întrebare, nu eu.
   
35:42 So you are Aşa că străduiţi-vă.
working hard.  
   
35:50 I’ve had pain yesterday, Ieri m-a durut,
obviously, evident,
   
35:56   îmi amintesc de asta,
   
35:59 and there is şi...
the memory of it,  
   
36:07 and not wanting it ...nu-mi doresc
again tomorrow. asta şi mâine.
   
36:11 How does fear Unde îşi are locul frica?
come into this?  
   
36:17 Thinking about the pain Gândindu-mă la durerea
of yesterday, thinking, de ieri, doar gândindu-mă,
   
36:27 the memory of yesterday’s pain amintirea durerii de ieri
   
36:34 projects the fear proiectează frica de mâine,
of tomorrow,  
   
36:37 of having pain frica de a suferi
again tomorrow. mâine iar.
   
36:39 So thought brings about fear. Deci gândul aduce frica.
Right? Corect?
   
36:46 No? You’re following this? Nu?
  Mă urmăriţi?
   
36:57 Thought brings about fear, Gândul aduce frica,
breeds fear, o creşte,
   
37:01 and also thought şi gândul deasemenea
cultivates pleasure. cultivă plăcerea.
   
37:07 To understand fear Pentru a înţelege frica trebuie
you must also understand pleasure, să înţelegeţi plăcerea,
   
37:14 because they are interrelated, deaoarece cele două
  sunt corelate,
   
37:17 without understanding one, fără să înţelegeţi una, nu
you can’t understand the other, puteţi să o înţelegeţi pe cealaltă.
   
37:21 which is, you can’t say, ...pentru că, nu
  puteţi spune...
   
37:22 ‘I must have only pleasure "Eu trebuie să simt numai
and no fear’, plăcere şi nicio frică",
   
37:28 because fear is deoarece frica e cealaltă faţă
the other side of the coin a monedei, alături de plăcere.
   
37:34 which is called pleasure.  
   
37:41 Right? Corect?
We are following each other? Suntem de acord unii cu ceilalţi?
   
37:48 So there was pleasure yesterday, Aşa că a fost plăcere ieri,
   
37:51 sexual or different sexuală sau alte
kinds of pleasures, feluri de plăcere,
   
37:55 you think about it, the image, voi vă gândiţi la asta, aveţi o
  imagine, savuraţi plăcerea,
   
38:00 chew the cud of pleasure,  
   
38:05 which is thinking about it. gândindu-vă la ea.
   
38:12 And you may not have it tomorrow. Şi e posibil ca mâine să nu mai
  aveţi parte de această plăcere.
   
38:17 So thought Deci gândul...
   
38:21 engenders fear. ...dă naştere fricii.
   
38:27 I think that’s fairly clear, Eu cred că e destul
isn’t it? de clar, nu-i aşa?
   
38:33 So thought not only Aşadar gândul nu numai că
sustains pleasure, întreţine plăcerea,
   
38:41 it also nourishes fear, dar şi încurajează
  frica,
   
38:50 and thought has separated itself iar gândirea s-a separat în
as the analyser, ipostaza celui care analizează,
   
38:58 the thing to be analysed dar lucrul de analizat e
is also part of thought. tot parte din gândire.
   
39:06 So it is playing tricks În felul acesta se
upon itself. păcăleşte ea însăşi.
   
39:16 So then the question is: Deci întrebarea este
   
39:23 if thought is doing all this, dacă gândirea face toate acestea,
   
39:30 thought that refuses to examine gândirea care refuză
the hidden unconscious fears, să examineze...
   
39:36   ...fricile inconştiente ascunse,
   
39:41 the thought that has gândirea care l-a format
set the analyser pe cel care analizează...
   
39:44 separate from the thing ...separat fiind de
to be analysed, lucrul analizat,
   
39:49 thought that has gândirea care a
brought in time introdus timpul...
   
39:59 as a means of escaping fear, ...ca metodă de a scăpa
but sustaining fear, de frică, dar care susţine frica,
   
40:09 and thought also gândirea care
nourishing pleasure, întreţine plăcerea,
   
40:16 which has nothing care nu are nimic
whatsoever to do with joy, de-a face cu bucuria,
   
40:23 because joy is not deoarece bucuria nu este
the product of thought, un produs al gândirii,
   
40:34 it is not pleasure. nu este plăcere.
   
40:38 You can cultivate pleasure, Puteţi experimenta plăcerea,
   
40:41 you can think about it puteţi să vă gândiţi
endlessly la ea la nesfârşit...
   
40:47 and derive great pleasure, ...şi să extrageţi o
  plăcere mare,
   
40:50 but you can’t do that with joy. dar nu puteţi face
  asta cu bucurie.
   
40:54 The moment you do that, În momentul în care faceţi
it has gone. asta, ea a dispărut.
   
40:57 It has become something A devenit ceva din care
from which you derive pleasure extrageţi plăcere...
   
41:00 and therefore ...ceva pe care vă este
which you are afraid to lose. frică să o pierdeţi.
   
41:07 So thought is responsible Aşadar gândirea este responsabilă
  pentru plăcere, suferinţă, frică.
   
41:14 for both pleasure, pain, fear.  
   
41:24 And also thought is afraid Şi deasemenea, gândirii îi este
of being completely lonely. frică de a fi complet singură.
   
41:35 Thought has already Gândirea a condamnat-o deja,
condemned it,  
   
41:42 and so thought invents a way şi de aceea inventează o cale
of escaping from that loneliness de evadare din singurătate...
   
41:47 through various forms ...prin forme variate de
of religious entertainment credinţe religioase...
   
41:52 or cultural something or other, ...sau culturale,
   
42:00 the everlasting search căutarea fără
  sfârşit de...
   
42:06 for deeper and wider dependencies. dependenţe mari
  şi solide.
   
42:10 So thought is responsible. Gândirea este responsabilă de asta.
   
42:15 Then what is one to do? Atunci ce e de făcut?
   
42:19 You understand all this, Sper că înţelegeţi
I hope. toate acestea.
   
42:23 What is one to do Ce trebuie să facă cineva când
when one realises that thought, îşi dă seama că gândirea,
   
42:33 which is the response este răspunsul memoriei...
of memory  
   
42:37 to any challenge, ...la orice provocare,
minor or major, mică sau mare,
   
42:46 which sustains care susţine şi
both pleasure and fear, plăcerea şi frica;
   
42:52 these are all facts, acestea sunt fapte,
not the speaker’s invention, nu sunt invenţia vorbitorului,
   
42:59 or his peculiar philosophy sau filozofia sa ciudată
or theory, sau vreo teorie,
   
43:04 these are absolute acestea sunt fapte absolute
daily observable facts. observabile zilnic.
   
43:13 Then the next question is, Aşa că următoarea întrebare
what is one to do? este, ce e de făcut?
   
43:19 There is thought, Pornim cu gândirea...
   
43:23 you can’t kill it, ...nu o puteţi ucide,
   
43:29 you can’t destroy it, nu o puteţi distruge,
   
43:34 you can’t say, nu puteţi spune,
‘well, I’ll forget it’, "bine, voi uita",
   
43:40 you can’t resist it – nu puteţi să
  îi rezistaţi -
   
43:44 if you do, dacă rezistaţi, aceasta reprezintă
that’s another form of thought. altă exprimare a gândirii.
   
44:05 Thought is the response Gândirea este un răspuns
of memory. al memoriei.
   
44:10 And you need that memory Şi aveţi nevoie de memorie
to function daily, pentru a funcţiona zilnic,
   
44:16 to go to your office, pentru a merge la serviciu,
to go to your home, pentru a vă întoarce acasă,
   
44:19 to be able to talk – pentru a putea discuta -
   
44:25 that memory is the storehouse această memorie este depozitul
of your technological knowledge. cunoştinţelor voastre tehnice.
   
44:34 So you need memory, Aşadar aveţi nevoie de
completely. memorie, în totalitate.
   
44:40 And also you see Vedeţi, deasemenea, modul în care
how memory sustains fear memoria susţine frica...
   
44:50 through thought, ...prin gândire, experimentând o
  anumită plăcere ieri,
   
44:53 having had pleasure yesterday,  
   
44:56 seeing the beauty văzând frumuseţea
of that lovely sunset, apusului de soare superb,
   
45:03 and you want that again repeated, şi dorind iar repetarea
that same experience, aceleiaşi experienţe,
   
45:08 either through drug prin folosirea unui drog
  sau prin...
   
45:11 or through going  
to that particular spot  
   
45:14 to look at that exquisite light. ...prezenţa în acelaşi loc pentru
  a privi la acea lumină superbă.
   
45:18 And when it doesn’t happen Şi când acest lucru nu
there is pain, se întâmplă, apare durerea,
   
45:21 disappointment, dezamăgirea, frustrarea.
frustration.  
   
45:24 So thought. Deci gândirea...
   
45:29 You need memory Aveţi nevoie de memorie
  cu toată puritatea...
   
45:30 with all the purity and clarity ...şi claritatea gândirii
of thought in one direction, într-o singură direcţie,
   
45:42 technologically, tehnologică,
to function daily, pentru a funcţiona zilnic,
   
45:50 to earn a livelihood, pentru a vă întreţine
and so on. şi aşa mai departe.
   
45:53 And also you see Şi mai este faptul că...
there is the fact  
   
46:01 that thought also gândirea dă
breeds fear. naştere la frică.
   
46:09 So what is one to do? Deci ce e de făcut?
   
46:16 What is the mind to do? Ce trebuie să facă mintea?
   
46:20 You’ve understood the question? Aţi înţeles întrebarea?
   
46:23 Is it clear? Este clar?
   
46:26 You’re putting the question Voi vă întrebaţi,
to yourself, voi înşivă,
   
46:28 I’m not putting nu eu vă întreb.
the question to you.  
   
46:36 If you are accepting my question, Dacă acceptaţi întrebarea mea,
the speaker’s question, întrebarea vorbitorului,
   
46:40 then it’s not your question. atunci nu este întrebarea voastră.
   
46:45 If it is your question, Dacă este întrebarea voastră,
   
46:50 which it must be, aşa trebuie să fie
   
46:52 after this examination; după această examinare,
   
46:57 if it is not, you are asleep. dacă nu,
  înseamnă că dormiţi.
   
47:00 If it is your own, Dacă este a voastră atunci,
then how will you answer it? cum veţi răspunde?
   
47:09 How will you answer Cum veţi răspunde
this question, la această întrebare,
   
47:12 after having după ce aţi trecut prin...
gone through  
   
47:17 the various facts variatele fapturi
of analysis, of time, ale analizei, timpului,
   
47:25 of escape, ale evadării,
of dependency, ale dependenţei,
   
47:36 seeing that a movement văzând că depărtarea de
away from ‘what is’ is fear, "ceea ce este" e frică,
   
47:45 the movement itself mişcarea în sine
is fear. e frică.
   
47:50 After observing all that, Observând toate acestea,
   
47:54 seeing the truth of all that, văzând adevărul din toate,
  nu o părere,
   
47:57 not opinion,  
   
47:59 not your casual nu judecata voastră
judgement, obişnuită,
   
48:08 what is your answer care este răspunsul vostru
to this question la această problemă...
   
48:16 that thought must function ...că gândirea trebuie să
most efficiently, funcţioneze cel mai eficient,
   
48:23 sanely, ...sănătos,
   
48:27 and yet that very thought şi totuşi aceeaşi gândire
becomes a danger, devine un pericol...
   
48:33 because it breeds fear. ...deoarece dă
  naştere la frică.
   
48:40 Now before you answer Acum, înainte de a
that question, răspunde la această întrebare,
   
48:43 what is the state of the mind care este starea minţii...
   
48:47 that has gone ...ce a trecut prin
through all this? toate acestea?
   
48:54 You understand what I mean? Înţelegeţi la ce mă refer?
   
48:55 What is the state Care este stadiul înţelegerii
of the understanding of your mind, minţii voastre,
   
49:02 the mind that has examined mintea care a examinat...
   
49:05 all these various forms toate aceste forme variate
which have been exposed, ce au fost prezentate,
   
49:10 which has been ce au fost explicate
explained or observed, sau observate,
   
49:14 what is the quality care este calitatea
of your mind now, minţii voastre acum,
   
49:19 because on that quality deoarece răspunsul dat
you’re going to answer. va fi de aceeaşi calitate.
   
49:31 If you have not taken the journey, Dacă nu aţi
  urmat prezentarea...
   
49:35 you have no answer; ...nu aveţi
  niciun răspuns;
   
49:39 but if you have actually taken dar dacă într-adevăr aţi
the journey, step by step, urmat prezentarea, pas cu pas...
   
49:43 and gone into everything ...şi aţi abordat tot
that we have discussed, ce am discutat,
   
49:50 then your mind, you will see, atunci mintea voastră,
  veţi vedea,
   
49:52 has become extraordinarily a devenit extraordinar de
intelligent, live, sensitive, inteligentă, vie, senzitivă,
   
49:57 because it has thrown off deoarece a aruncat toată încărcătura
all the burdens stânjenitoare pe care a acumulat-o.
   
50:01 that it has accumulated.  
   
50:10 Then the question is, Atunci întrebarea este,
   
50:19 how do you observe this cum observaţi tot acest
whole process of thinking? proces al gândirii?
   
50:31 Is there a centre Există un centru
from which you think? din care gândiţi?
   
50:36 Do follow all this, Vă rog să urmăriţi.
please.  
   
50:44 The centre being the censor, Centrul este cenzorul,
the one who judges, acela care judecă,
   
50:49 evaluates, condemns, evaluează, condamnă,
justifies – justifică -
   
50:55 do you still think mai gândiţi încă cu
from that centre? ajutorul acelui centru?
   
51:02   Sau...
   
51:07 Or there is no centre ...nu există niciun centru
from which to think at all, din care provine gândirea,
   
51:11 but you think. dar totuşi gândiţi.
Right? Corect?
   
51:15 You see the difference? Observaţi diferenţa?
   
51:19 Is this getting all too much? Devine totul prea mult?
   
51:24 – do tell me, please. - spuneţi-mi, vă rog.
   
51:28 No? Nu?
   
51:32 I’m surprised – Sunt surprins -
   
51:37 you’re merely listening, mi-e teamă că
I’m afraid. doar ascultaţi.
   
51:42 Look, sirs, Domnilor,
   
51:45 thought has created gândirea a creat un centru
a centre as the ‘me’ – cu eticheta de "eu" -
   
51:55 me, my opinions, eu, opiniile mele,
my country, my God, ţara mea, Dumnezeul meu,
   
51:59 my experience, experienţa mea,
my house, my furniture, casa mea, mobila mea,
   
52:02 my wife, my children, my country soţia mea, copiii mei, ţara mea,
– you know, me, me, me. ştiţi, eu, eu, eu.
   
52:08 That is the centre Acesta este centru din care
from which you act, think. voi acţionaţi, gândiţi.
   
52:16 That centre divides, Acest centru divide,
   
52:22 and because of that centre şi datorită acestui centru
and that division, şi a divizării,
   
52:26 there must be conflict, există în mod clar
obviously. conflict.
   
52:30 When it is your opinion Când părerea ta este
against somebody else’s opinion, împotriva părerii altcuiva,
   
52:34 my country, your country, ţara mea, ţara ta
and all that – division. şi altele duc la divizare.
   
52:39 Which means Ceea ce înseamnă că centrul
the centre is always dividing. divizează întotdeauna.
   
52:45 And if you think Şi dacă gândiţi
from that centre din acel centru..
   
52:49 and observe from that centre ...şi observaţi din
fear, acel centru frica,
   
52:56 you’re still caught in fear, sunteţi încă sub
  incidenţa fricii,
   
53:02 because that centre deoarece acel centru
has separated itself s-a separat el însuşi...
   
53:06 from the thing ...de lucrul pe care
it has called fear, l-a denumit frică,
   
53:10 and therefore it says, şi de aceea acum spune
‘I must get rid of it, "Eu trebuie să scap de asta,
   
53:13 I must analyse it, eu trebuie să o analizez,eu
  trebuie să o depăşesc, să rezist".
   
53:14 I must overcome it, resist it’,  
and so on.  
   
53:19 So you are De aceea amplifică frica.
strengthening fear.  
   
53:26 So can you look, Aşadar, puteţi privi,
can the mind look at fear poate mintea privi la frică
   
53:35 – which we will go into - vom aborda asta puţin mai în
a little bit more – detaliu - fără acest centru?
   
53:37 without the centre?  
   
53:39 Can you look at that fear Puteţi privi la acea
without naming it, frică fără să o denumiţi,
   
53:44 because the moment you say ‘fear’ deoarece în momentul în care spuneţi
it is already in the past, "frică" este deja în trecut,
   
53:52 because you have named it. deoarece aţi denumit-o.
   
53:56 You are following all this? Înţelegeţi?
   
54:02 The moment you name something, În momentul în care denumeşti ceva,
don’t you divide it? nu l-ai divizat?
   
54:09 The white and the black, Alb şi negru,
   
54:10 and the brown, and the Communist maro, comunist
– don’t you? - nu este aşa?
   
54:20 And so that very division De aceea orice divizare este
is a form of resistance, o formă de rezistenţă,
   
54:29 conflict and fear. conflict şi frică.
   
54:33 So the question is: Aşa că problema este
  să observi...
   
54:35 to observe ...fără acel centru,
without that centre,  
   
54:42 and not to name the thing şi să nu denumeşti acel lucru
called fear as it arises. frică atunci când apare
   
54:48 All this requires Toate acestea cer o
tremendous discipline. disciplină riguroasă.
   
54:58 You know, the word ‘discipline’ Vedeţi, cuvântul "disciplină"
means to learn, înseamnă "a învăţa",
   
55:05 to learn from somebody – a învăţa de la cineva -
   
55:13 you’re not learning voi nu învăţaţi de
from the speaker, la cel care vă vorbeşte,
   
55:15 you’re learning voi învăţaţi
from yourself. de la voi înşivă.
   
55:18 And to observe all this Dacă observaţi toate acestea
very closely, with care, de foarte aproape, cu grijă,
   
55:29 which means adică cu afecţiune şi atenţie,
with affection and attention,  
   
55:35 then the mind is looking atunci mintea observă fără
without the division as the centre, o diviziune ca centrul
   
55:41 to which it has cu care s-a obişnuit.
been accustomed.  
   
55:46 Therefore there is Acesta este sfârşitul fricii,
the ending of fear,  
   
55:50 both the hidden ascunse sau la vedere.
and the open.  
   
55:57 If you haven’t done it Dacă nu aţi participat
this evening, activ în această dupa-amiază,
   
56:00 don’t take it home nu mergeţi acasă
and think about it. şi vă gândiţi la asta.
   
56:08 Truth is something Adevărul e ceva pe care voi
that you must see immediately. trebuie să-l vedeţi imediat.
   
56:18 And to see something Şi pentru a vedea ceva
clearly and immediately, clar şi imediat,
   
56:22 you must give your heart, trebuie să participaţi cu toată
and your mind, inima şi mintea voastră...
   
56:24 and your whole being. ...şi cu toată fiinţa voastră.