Krishnamurti Subtitles

Pentru a înțelege meditaţia este nevoie de ordine

San Diego - 7 April 1970

Public Talk 30:20 Krishnamurti: I would like, Aş vrea, dacă îmi permiteţi,
if I may, this evening, ca în această seară
   
0:27 talk about să discut despre...
   
0:36 the implications implicaţiile meditaţiei...
of meditation  
   
0:44 and what is necessary şi despre ce îi este
for a mind necesar minţii..
   
0:51 that is capable pentru a fi capabilă
of really true meditation de o meditaţie adevărată
   
0:58 – what is the first step, - care este primul pas,
as it were. ca să zicem aşa.
   
1:08 First of all, Mai întâi de toate,
   
1:15 I think one has to understand eu cred că trebuie
  înţeleasă...
   
1:18 the meaning of the word ‘freedom’. semnificaţia cuvântului
  "libertate".
   
1:32 For most of us, Pentru majoritatea dintre noi,
freedom implies libertate înseamnă...
   
1:39 freedom to express ourselves, ...libertatea de a ne
  exprima noi înşine,
   
1:45 or freedom to do sau libertatea de a face
what we like in society, ce ne place în societate;
   
1:54 or freedom to think sau libertatea de a gândi
what we like, ce ne place;
   
2:01 or freedom from a particular sau libertatea de a avea
tiresome habit, un obicei plictisitor...
   
2:09 or a particular idiosyncrasy, sau libertatea de a avea
and so on. o idiosincrazie anume, etc.
   
2:20 To understand what is freedom – A înţelege
  ce e libertatea -
   
2:25 because that seems to me deoarece cred că îi
absolutely necessary este absolut necesară...
   
2:30 for a mind that is capable unei minţi capabile,
without any distortion, fără nicio distorsiune,
   
2:39 to be able to meditate. pentru a fi
  în stare să mediteze.
   
2:50 For most of us, Majoritatea dintre noi
we demand freedom, cerem libertate...
   
2:56 politically or religiously, ...politică sau
  religioasă...
   
3:01 or to think what we like, sau să gândim
  ce ne place,
   
3:06 and there is the freedom of choice. ..şi aceasta este
  libertatea alegerii.
   
3:20 Political freedom is all right Libertatea politică este corectă
and one must have it, şi trebuie avută,
   
3:31 but for most of us, dar majoritatea dintre noi
we never demand and find out nu cer şi nu află niciodată...
   
3:37 whether it is at all possible ...dacă este posibil să
to be free inwardly. fi liber în interior.
   
3:45 Our mind is a slave Mintea noastă e un sclav
to its own projections, al propriilor proiecţii,
   
3:52 to its own demands, al propriilor cereri,
  dorinţe şi împliniri.
   
3:56 to its own desires and fulfilments.  
   
4:02 The mind is a slave Mintea e un sclav al propriilor
to its cravings, dorinţe puternice,
   
4:10 to its appetites. al propriilor
  apetituri.
   
4:14 And apparently Aparent, nu
we never ask ne-am pus problema...
   
4:18 whether it is at all possible ...dacă este posibil
to be free inwardly. să fim liberi în interior.
   
4:25 But we are always wanting Dar întotdeauna noi
freedom outwardly – ne dorim libertatea în exterior -
   
4:31 to go against the society, să ne împotrivim
  societăţii,
   
4:36 against a particular împotriva unei
structure of society. structuri anume a societăţii.
   
4:47 And this revolt Şi această revoltă
against society, împotriva societăţii,
   
4:52 which is taking place ce are loc în
all over the world, întreaga lume,
   
4:57 is a form of violence este o formă de violenţă
  ce indică faptul că...
   
5:02 which indicates ...ne concentrăm
that one is concentrating pe schimbarea exterioară...
   
5:07 on an outward change fără schimbare interioară.
without the inward change.  
   
5:24 So violence plays Aşadar violenţa joacă un rol
an extraordinary part in our life. extraordinar în viaţa noastră.
   
5:31 We never ask Nu întrebăm niciodată
whether the mind can be dacă mintea poate fi...
   
5:34 completely and utterly liberă de violenţă,
free from violence. în mod complet.
   
5:40 We have accepted it Am acceptat-o ca o
as part of life, parte a vieţii noastre,
   
5:44 as we have accepted war la fel cum am acceptat
as a way of life. războiul ca un mod de viaţă.
   
5:50 And we have Şi avem războaiele
our favourite wars – noastre favorite -
   
5:57 you may not like poate nu sunteţi de acord
this particular war, cu un razboi anume,
   
6:02 but you don’t mind dar nu vă deranjează să
having other kinds of wars. aveţi alte feluri de războaie.
   
6:12 And there will be Vor fi întotdeauna
always wars – războaie -
   
6:16 and there have been şi au fost de
for 5,000 years wars, 5000 de ani,
   
6:22 because man has accepted deoarece omul a acceptat
violence as the way of life. violenţa ca un mod de viaţă.
   
6:30 And we never question Şi nu ne întrebăm niciodată
  dacă mintea...
   
6:33 whether the mind  
can be really and truly, deeply,  
   
6:39 be free of violence. ...poate fi într-adevăr,
  profund, liberă de violenţă.
   
6:53 And the permissive society Societatea permisivă
in which we live, în care trăim,
   
6:56 the culture which is gradually cultura emanată gradual
coming out of this society, de această societate,
   
7:06 to do what one likes a face ceea ce îţi place
or choose what one likes, sau a alege ceea ce îţi place,
   
7:14 it is still an indication sunt încă indicatori
of violence. ai violenţei.
   
7:19 Where there is choice Acolo unde există varietate,
there is no freedom. nu există libertate.
   
7:27 Choice implies confusion, Varietatea aduce confuzie,
not clarity. nicidecum claritate.
   
7:33 When you see something Când vezi ceva
very clearly, foarte clar,
   
7:37 there is no choice, ...atunci nu există varietate,
there is only action. există numai acţiune.
   
7:41 It is only a confused mind Doar o minte confuză alege.
that chooses.  
   
7:49 And choice is an indication Iar varietatea este o dovadă
of the lack of freedom a lipsei de libertate...
   
7:57 and therefore in choice şi de aceea în varietate
there is resistance, conflict. este rezistenţă, conflict.
   
8:09 And so our life as it is now De aceea viaţa noastră de acum
is based on violence. e bazată pe violenţă.
   
8:17 Our life is conditioned Viaţa noastră e condiţionată
by the verb ‘to be’. de verbul "a fi".
   
8:30 Please, this is important Vă rog, e foarte important
to understand, să înţelegeţi,
   
8:37 how our life is guided cum viaţa noastră e ghidată
and conditioned by the verb ‘to be’: şi condiţionată de verbul "a fi":
   
8:49 one has been, one is, cineva a fost, cineva este
and one will be. şi cineva va fi.
   
8:57 The idea in that verb is Ideea din acest verb este
to arrive, to succeed, de a ajunge, de a reuşi,
   
9:04 to achieve, to become, de a îndeplini, de a deveni;
   
9:11 gradually attain peace, treptat să avem pace,
   
9:17 gradually get rid of the things treptat să scăpăm
that hinder us. de ceea ce ne reţine.
   
9:25 So the verb ‘to be’ Aşadar verbul "a fi" este
  condiţionarea minţii în timp.
   
9:28 is the conditioning  
of the mind in time.  
   
9:37 Right? Corect?
   
9:39 Do, please, follow this. Vă rog să urmăriţi.
   
9:47 Because enlightenment is not Deoarece iluminarea nu este
a matter of time at all. deloc o problemă de timp.
   
9:59 Understanding is not a matter Înţelegerea nu e o problemă
of gradual sensitivity; de sensibilitate graduală;
   
10:09 either one understands it cineva înţelege imediat
immediately or not at all. sau deloc.
   
10:17 As long as the mind is Cât timp mintea este
conditioned by that verb, condiţionată de acest verb,
   
10:25 and as most minds are, iar majoritatea
  minţilor sunt,
   
10:30 all our moral structure toată structura noastră
is based on that. morală va fi bazată pe asta.
   
10:37 I will be good, Voi fi bun,
   
10:42 I will gradually achieve voi atinge treptat o anumită stare
a certain state of mind, and so on. a minţii şi aşa mai departe.
   
10:57 So one has to be aware Trebuie să fiţi conştienţi
of this dangerous word. de acest cuvânt periculos.
   
11:07 And find out whether the mind Aflaţi cum mintea poate
can be free of the word, fi liberă de acest cuvânt,
   
11:15 because the word deoarece cuvântul
is never the thing, nu reprezintă lucrul,
   
11:19 the description is descrierea nu este
never the described. niciodată cel descris.
   
11:25 And yet we are satisfied Şi totuşi suntem mulţumiţi
with the description, cu descrierea,
   
11:30 with the explanations. cu explicaţiile.
   
11:42 So, as I said, we are going Deci, cum am spus, vom
to go into this question aborda această problemă...
   
11:50 of not only what is meditation – ...nu numai
  ce este meditaţia -
   
11:56 and I believe that is a new word cred că acesta e un cuvânt nou
  pe care l-aţi învăţat...
   
11:59 that you have learnt  
in this country,  
   
12:03 brought from the East, ...în această ţară,
  adus din Est,
   
12:10 and one doesn’t know şi nu ştiţi semnificaţia
the full meaning of that word. întreagă a acestui cuvânt.
   
12:15 But before we go into that, Dar înainte de a explica
  meditaţia, care este...
   
12:18 which is a very complex un lucru foarte complex şi
and the most important thing, cel mai important, meditaţia...
   
12:22 meditation is the most ...e cel mai frumos lucru
beautiful thing in life, din viaţă,
   
12:26 if you know what meditation is. dacă ştiţi semnificaţia ei.
   
12:30 But before one can meditate Dar inainte ca cineva să mediteze,
one must understand trebuie să înţeleagă...
   
12:35 what is living, what is love ...ce este viaţa, ce este iubirea
and what is death. şi ce este moartea.
   
12:42 If you don’t understand that, Dacă nu le întelegeţi pe acestea,
your meditation is merely an escape, meditaţia voastră este...
   
12:50 is a form of self-hypnosis. doar o evadare;
  e o formă de autohipnoză.
   
12:56 Right? Corect?
   
12:59 So you must lay the foundation, De aceea trebuie să construiţi
  fundaţia, dar nu treptat.
   
13:06 not gradually.  
   
13:10 There must be order Trebuie să
  fie ordine...
   
13:14 before the mind can înainte ca mintea să
fully comprehend poată înţelege complet...
   
13:19 the significance semnificaţia la ceea ce
of what meditation is, este meditaţia,
   
13:26 there must be trebuie să fie
complete order, o ordine desăvârşită.
   
13:30 which means Asta înseamnă
the end of all conflict, sfârşitul întregului conflict,
   
13:35 all disturbance, al întregii tulburări,
   
13:40 all disorder al întregii dezordini
within oneself, din cineva,
   
13:45 otherwise your sitting down altfel şederea într-un
in a corner by yourself colţ singur...
   
13:51 for ten minutes a day pentru zece minute
  pe zi şi gânditul...
   
13:54 and thinking you are going to că vei medita
meditate or achieve enlightenment, sau vei obţine iluminarea
   
13:58 is nonsense, sunt o prostie, dacă nu vă
if you don’t mind my saying so. supăraţi să o numesc aşa.
   
14:07 So one has to understand De aceea trebuie înţeles
what living is. ce este viaţa.
   
14:14 And one can understand Şi cineva poate înţelege
that only asta doar...
   
14:20 by observing ...observând ceea ce
what actually it is, este în realitate,
   
14:28 not in opposition nu în contradicţie
to a concept, cu un concept,
   
14:37 to a formula, to an ideology, cu o formulă, cu o ideologie,
   
14:41 but actually what it is. ci ceea ce este în realitate.
   
14:46 So one must be free De aceea trebuie să fie liber
to observe actually să observe în mod real...
   
14:52 what our life is, ...ceea ce viaţa este,
   
14:55 not what it should be. nu ceea ce ar trebui să fie.
   
15:02 If you are thinking in terms Dacă gândiţi în termeni
of what it should be, de ceea ce ar trebui să fie,
   
15:06 then you are totally avoiding atunci evitaţi în totalitate
what actual life is. ceea ce este viaţa într-adevăr.
   
15:16 So what is this life Ce este viaţa
that we are living, pe care o trăim,
   
15:23 this life, această viaţă,
the actual daily life viaţa zilnică reală...
   
15:29 is disorder, ...este dezordine,
   
15:35 isn’t it? aşa-i?
   
15:39 There is conflict, Există conflict,
   
15:44 there is driving ambition, există ambiţie,
   
15:52 there is battle există luptă în
in ourselves, noi înşine,
   
15:58 opposing contradictory dorinţe opuse şi contradictorii,
desires and wills,  
   
16:08 endless frustrations. frustrări nesfârşite.
   
16:15 And there is frustration Există frustrare
  deoarece...
   
16:16 because we have never ...noi nu am înţeles deloc
understood what fulfilment is, ce este realizarea,
   
16:20 and if there is such a thing sau dacă există realizare.
as fulfilment.  
   
16:27 What is there to fulfil? Ce înseamnă a realiza?
   
16:31 One’s own particular Mica ambiţie a cuiva,
little ambition,  
   
16:35 one’s own appetites, envies, dorinţele, invidiile, ambiţiile
  cuiva de a fi cineva?
   
16:40 ambitions to be somebody?  
   
16:46 And what is that centre Care este centrul
that demands all this? ce le cere pe toate acestea?
   
16:54 Is not that very centre Nu este acest centru
the cause of disorder? cauza dezordinii?
   
17:04 And without bringing about Fără să aducem ordine
order in that life, în această viaţă,
   
17:09 complete mathematical order, o ordine matematică
  desăvârşită,
   
17:20 life has very little meaning – viaţa are o semnificaţie
  foarte mică -
   
17:26 going to the office every day mersul la serviciu in fiecare zi,
for the rest of the 60 years, pentru restul de 60 de ani,
   
17:31 or 40 years, sau 40 de ani,
   
17:34 living in this trăirea în lupta
constant battle aceasta constantă...
   
17:38 between ‘what is’ dintre "ce este" şi
and ‘what should be’, "ce ar trebui să fie",
   
17:43 between the frustrated dintre ambiţiile frustrante...
ambitions  
   
17:48 and the simple, clear, şi viaţa simplă, clară
beautiful life; şi frumoasă;
   
17:59 the images that one has built imaginile construite despre
about oneself and about others, sine sau despre alţii,
   
18:06 the self-centred activity activitatea egoistă
that is going on all the time, care se desfăşoară tot timpul,
   
18:12 which is isolating each one, care îi izolează
  pe fiecare,
   
18:18 and therefore dividing. şi de aceea
  îi divizează.
   
18:22 And that’s our life, Aceasta e viaţa noastră,
a life of conflict, o viaţă în conflict,
   
18:27 a life that has really o viaţă care nu are într-adevăr
no meaning as it is, nicio semnificaţie aşa cum este,
   
18:36 a life that is o viaţă care este
a battlefield, un câmp de luptă,
   
18:40 not only in yourself nu numai în voi înşivă
but also in your relationship, ci şi în relaţiile voastre,
   
18:48 a life of division, contradiction, o viaţă a diviziunii, contradicţiei,
routine, monotony. a rutinei, a monotoniei.
   
18:58 And a life that is, Şi această viaţă,
when you look at it very deeply, când vă uitaţi profund la ea,
   
19:02 utterly lonely, este foarte singuratică,
  e o viaţă ce nu are frumuseţe.
   
19:07 a life that has no beauty.  
   
19:14 And that is our life, Aceasta este viaţa noastră
  şi nu exagerăm când spunem asta,
   
19:17 and we are not exaggerating it,  
   
19:21 if you observe yourself dacă observaţi atent,
very carefully,  
   
19:26 without any prejudice, bias, fără vreo prejudecată,
  înclinaţie,
   
19:32 when you look când priviţi la
at every human being, orice fiinţă umană,
   
19:35 right through the world, în lume,
   
19:38 the saint, the priest, sfântul, preotul,
   
19:43 the specialist, the careerist, specialistul,
the ordinary layman omul de carieră,
   
19:51 are all caught in this. religiosul, toţi
  sunt prinşi în asta.
   
20:01 And we want to escape from it. Şi noi vrem să scăpăm.
   
20:08 And so you escape Scăpaţi prin
through nationalism, naţionalism,
   
20:16 through beliefs, prin credinţe, prin dogme,
through dogmas,  
   
20:21 through innumerable forms prin nenumăratele forme
of entertainment, de distracţie,
   
20:27 in which is included la care intră
the religious entertainment. şi participarea religioasă.
   
20:34 That is our life, Aceasta e viaţa noastră,
   
20:41 comparing ourselves ne comparăm cu ceea ce ar
with something that should be, trebui să fim,
   
20:47 comparing ourselves ne comparăm cu cel mareţ,
with the greater, with the nobler, cu cel mai nobil,
   
20:52 with the more intelligent, cu cel mai inteligent,
with the more spiritual, and so on. cu cel mai spiritual şi altele...
   
20:58 And therefore De aceea apar
conflict and fear. conflictul şi frica.
   
21:02 This is our life, Aceasta e viaţa noastră,
   
21:06 a battle for security, o luptă pentru siguranţă...
   
21:12 and in the very search şi în căutarea siguranţei,
for security,  
   
21:16 psychological as well as physical, psihice cât şi fizice,
   
21:18 we bring about dăm naştere la distrugere.
destruction.  
   
21:25 These are Acestea sunt fapturi evidente.
obvious facts.  
   
21:37 And from this Vrem să scăpăm
we want to escape, de asta,
   
21:40 because man deoarece omul
has lived like this a trăit aşa...
   
21:44 for thousands ...de mii şi mii de ani,
and thousands of years, în tristeţe,
   
21:49 with sorrow, confusion confuzie şi nefericire
and great misery and mischief. şi cu comportament deviat.
   
22:01 And without changing all that, Fără să schimbăm toate astea...
   
22:05 completely, radically, ...complet, radical,
   
22:15 mere outward revolution, doar revoluţie exterioară,
   
22:21 changing a particular system ce schimbă un sistem anume
for another system, cu un alt sistem,
   
22:27 does not solve nu rezolvă această
this aching agony. agonie neplăcută.
   
22:39 There is only one revolution, Există doar o singură
  revoluţie,
   
22:44 the inward revolution. revoluţia interioară.
   
22:56 So, spitting on society, Aşadar, reclamând societatea,
   
23:00 blaming society dând vina pe ea
for your condition, pentru ceea ce sunteţi,
   
23:07 is obviously blaming something învinovăţeşte evident
which you have created – ceva creat de voi -
   
23:14 it is your society, e societatea voastră,
you have built it, voi aţi construit-o,
   
23:21 by your greed, envy, ambition, din lăcomia voastră, invidia,
competitiveness, comparison, ambiţia, competitivitatea, comparaţia,
   
23:28 by one’s own inward din ura interioară,
hatreds, violence. din violenţă.
   
23:36 So that is our life, Aceasta e viaţa noastră,
   
23:41 really quite insane life. o viaţă într-adevăr nebună.
   
23:51 Now the question is, Acum întrebarea este cum
  poate fi schimbată această viaţă?
   
23:55 how can that life be changed?  
   
24:03 Not gradually, Nu gradual,
   
24:07 but immediately. ci imediat.
   
24:11 Otherwise you’re sowing Altfel, sădiţi
the seed of violence, seminţele violenţei,
   
24:19 though you may deşi doriţi pace,
want peace,  
   
24:21 you are actually sowing în realitate sădiţi
the seeds of enmity, seminţele urii,
   
24:28 misery. ale nefericirii.
   
24:33 So seeing all this, Observaţi toate acestea,
nonverbally, dar nu verbal,
   
24:41 not as an explanation, nu ca o explicaţie,
   
24:47 not as an idea, nu ca o idee, ci observaţi-le
  aşa cum sunt,
   
24:50 but seeing it actually as it is,  
   
24:54 feeling it, as you feel hunger, simţindu-le, la fel cum
  simţiţi foamea,
   
25:01 therefore being fiind legaţi în mod
intimately related to it. intim de ele.
   
25:08 And you cannot be deeply, Nu puteţi fi profund,
   
25:15 beautifully related superb legaţi...
to this living,  
   
25:20 which we call life, ...de forma de existenţă
  pe care o denumim viaţă,
   
25:23 as long as you have atâta timp cât folosiţi orice
any form of escape from it, mod de a scăpa de aceasta,
   
25:30 any form of distortion. orice mod de alterare.
   
25:46 So, awareness Deci, să fiţi conştienţi spontan,
without choice,  
   
25:53 to be aware of this whole să fiţi conştienţi de acest
phenomenon of existence, întreg fenomen al existenţei,
   
26:00 not someone nu de existenţa
else’s existence, altcuiva,
   
26:03 not being aware of our life să nu fiţi conştienţi de viaţa
according to somebody, voastră dupa spusele cuiva,
   
26:10 some philosopher, some guru, ale unui filozof, ale unui guru,
some psychologist, ale unui psiholog,
   
26:16 but being aware ci să fiţi conştienţi
of it actually, în mod real,
   
26:21 because you deoarece voi înşivă
yourself see it. o observaţi.
   
26:34 If one is so completely aware of it, Trebuie să fiţi conştienţi
  în mod complet de viaţă,
   
26:39 and one must,  
   
26:44 because one cannot possibly deoarece nu puteţi
live as we are living – trăi cum trăim acum -
   
26:55 we are talking inwardly, discutăm de interior,
psychologically, de psihologic,
   
27:00 a life that is so torn. de o viaţă ce
  este atât de răvăşită.
   
27:09 And if we want order, Iar dacă vrem ordine,
   
27:16 and order is virtue, şi ordinea este o
  calitate morală,
   
27:21 order demands discipline, ordinea cere disciplină,
   
27:29 that is to learn, ce presupune să învăţaţi,
   
27:30 not to conform, not to imitate, nu să vă conformaţi,
but to learn. nu să imitaţi, ci să învăţaţi.
   
27:37 And to learn about the disorder, Să învăţaţi despre dezordine,
which is our life, reprezentată de viaţa noastră,
   
27:43 to observe it, să o observaţi,
to learn, să învăţaţi,
   
27:47 and in that observation iar cu această observare
comes an extraordinary discipline, vine şi o disciplină extraordinară,
   
27:56 not imposed by anybody, neimpusă de cineva,
   
28:01 because the very observation itself deoarece chiar observarea
  în sine îşi are disciplina sa.
   
28:07 has its own discipline.  
   
28:15 In the very act of observing Prin actul pur de observare
you are learning, voi învăţaţi,
   
28:20 and therefore the learning şi de aceea învăţarea
is the discipline. este disciplină.
   
28:24 Please, do see this because Vă rog să înţelegeţi asta,
  deoarece...
   
28:29 we have imposed upon ourselves ...ne-am impus
so many disciplines – nouă înşine...
   
28:37 the business discipline, ...atât de multe discipline -
  disciplina de afaceri,
   
28:39 the religious discipline, disciplina religioasă,
the family discipline – disciplina de familie -
   
28:43 of course, bineînţeles, disciplina militară
the military discipline is este cel mai absurd fel disciplinar.
   
28:45 the most absurd kind of discipline.  
   
28:57 But we’ve got Am avut atât de
so many disciplines – multe discipline -
   
29:00 the must and the must-nots, obligaţii şi interziceri,
  totdeauna ne-am conformat,
   
29:05 always conforming, imitând, oprimând
imitating, suppressing, şi fiind oprimaţi,
   
29:10 and being suppressed, dorind să realizăm ceva -
wanting to fulfil –  
   
29:18 all that is disorder. toate acestea sunt dezordine.
   
29:26 So to understand order, Pentru a înţelege ordinea,
to learn about order, pentru a învăţa despre ea,
   
29:34 not what order should be, nu ce ar trebui să fie ordinea,
  ci studierea ei,
   
29:38 but to learn about it,  
   
29:40 one must learn trebuie să învăţaţi
about disorder. despre dezordine.
   
29:46 Right? Corect?
Are we following each other Ne înţelegem...
   
29:53 or are you slowly sau sunteţi hipnotizaţi
being mesmerised by words? încet de cuvinte?
   
30:03 Well, if you are, tant pis, Dacă sunteţi, "tant pis"
it’s up to you. (franceză: "cu atât mai rău!"),
   
30:06   depinde de voi.
   
30:10 We said, Am spus, trebuie să
one must learn about disorder, învăţaţi despre dezordine,
   
30:16 which is our life, reprezentată de viaţa noastră,
which is our mind, our heart, our... de mintea noastră, de interior...
   
30:21 very core of our being, esenţa fiinţei noastre
is disorder este dezordine,
   
30:28 because if you say, there is a soul, deoarece dacă spuneţi că există un
according to the Hindus – suflet, conform hinduşilor...
   
30:34 the Atman, and so on, Atman şi aşa mai departe,
  acestea sunt doar teorii.
   
30:35 they are just theories.  
   
30:41 Philosophy has nothing to do Filozofia nu are nimic
with living, de-a face cu modul de viaţă,
   
30:47 and we are trying to understand iar noi încercăm să
what living is, înţelegem ce este viaţa,
   
30:51 we are seeing that in living observăm că în viaţă
there is utter disorder, the battle, există dezordine multă, lupta,
   
30:57 the misery, the confusion, nefericirea, confuzia, agonia,
the agony, the guilt, the fear. vina, frica.
   
31:08 So one has to observe Trebuie să observaţi
without any choice, fără nicio opţiune,
   
31:13 this disorder which is you, această dezordine care sunteţi voi,
which is me – care sunt eu -
   
31:19 to observe it, observaţi-o, nu cum aţi
not what you want it to be, vrea voi să fie, deoarece
   
31:29 then you create conflict between atunci creaţi un conflict între
‘what is’ and ‘what should be’. "ce este" şi "ce ar trebui să fie".
   
31:34 And where there is conflict Şi acolo unde este conflict,
there is disorder. este dezordine.
   
31:40 Please, do understand Vă rog să întelegeţi asta,
this thing very simply – acest lucru e foarte simplu -
   
31:44 once you understand this odată ce înţelegeţi,
you will find veţi descoperi asta
   
31:47 that by observing disorder observând dezordinea
in oneself, în voi înşivă,
   
31:51 without any distortion, fără vreo distorsiune,
   
31:54 without wanting to bring about fără să doriţi să faceţi
order out of this disorder, ordine în această dezordine,
   
32:01 trying to impose what you think sau să încercaţi să impuneţi ceea ce
is order upon disorder, credeţi că e ordine, în dezordine,
   
32:06 but observe it without any choice, doar observând-o fără altă opţiune,
without any distortion. fără vreo distorsiune.
   
32:14 Then out of that observation Apoi, ca rezultat al acestei
comes supreme order, observaţii vine ordinea supremă,
   
32:21 the highest good. cel mai valoros bun.
   
32:28 And in that Aceasta este o revoluţie totală.
there is a total revolution.  
   
32:37 And from that – Şi din această schimbare
inward radical change, radicală interioară
   
32:43 there comes outward order, porneşte spre exterior ordinea,
not the other way round. şi nu invers.
   
32:48 We want outward order first Noi vrem întâi
  ordine exterioară...
   
32:53 and this has never iar asta n-a fost
been possible – posibil niciodată -
   
32:57 every revolution including orice revoluţie,
the Communist revolution, chiar şi revoluţia comunistă,
   
33:02 said, ‘forget about au spus "lăsaţi ordinea interioară,
the inward order,  
   
33:05 let’s have State order’. să avem o ordine de stat".
   
33:10 And you know Şi ştiţi ce se întâmplă,
what is happening,  
   
33:13 every revolution fiecare revoluţie
has done this, a facut asta,
   
33:16 tried to bring about outward order a încercat să aducă ordinea
without paying any attention exterioară fără să acorde niciun...
   
33:22 whatsoever to the psychological, fel de atenţie ordinii supreme,
supreme order within oneself. psihologice, din interior.
   
33:34 And order means also Ordinea nu înseamnă numai
not only virtue but love. calitate morală, ci şi iubire.
   
33:44 And what is love? Şi ce este iubirea?
   
33:52 I wonder if you have ever Sunt curios dacă v-aţi pus
asked that question, vreodată această întrebare,
   
33:57 what love is – ce este iubirea?
   
34:01 have you?  
   
34:08 What is love, Ce este iubirea,
how will you find out? cum veţi afla?
   
34:17 You will find out what it is Veţi afla ce este
through what it is not, prin ceea ce nu este,
   
34:27 through negation prin negare
the positive comes. apare pozitivul.
   
34:31 But if you pursue Dar dacă
the positive, urmăriţi pozitivul,
   
34:34 then it is the pursuit atunci este o urmărire a
of the projection of the mind. unei proiecţii a minţii.
   
34:43 So when you deny Când respingeţi toate
all the projections of the mind, proiecţiile minţii,
   
34:48 by denying in the sense, în sensul renunţării,
setting it aside, negating, negării,
   
34:56 then you will find out what it is. atunci veţi afla ce este.
   
35:02 So that is Asta vom face,
what we are going to do,  
   
35:09 find out what it is not, vom afla ce nu este,
to find out what it is. ca să aflăm ce este.
   
35:19 Can we go on? Putem începe?
Right. Bine.
   
35:24 We said, what is love – Întrebam ce este iubirea -
   
35:29 you know, that is one of ştiţi, acesta este unul dintre cele
the most important things in life. mai importante lucruri din viaţă.
   
35:39 If one has love, Dacă aveţi parte de iubire,
you can do what you like, puteţi face ceea ce vreţi,
   
35:43 then there is no conflict, acolo nu există conflict,
then there is no evil, nu există răutate,
   
35:54 there is great bliss, există fericire perfectă,
   
36:00 but to imagine what bliss is dar imaginându-vă ce este fericirea
and pursue that, şi urmărind această idee,
   
36:06 is not love. nu este iubire.
   
36:10 So we are going to see Vom vedea ce nu este,
what it is not,  
   
36:15 and therefore come upon iar apoi vom reveni la
what it is. ceea ce este.
   
36:21 Therefore it is not a question Aşadar, nu se pune problema
of searching out love, căutării iubirii,
   
36:27 nor cultivating love – sau a cultivării iubirii -
  cum puteţi voi cultiva iubirea?
   
36:31 how can you cultivate love?  
   
36:34 All cultivation is Toată cultivarea este un
the product of the mind, produs al minţii,
   
36:41 product of thought; un produs al
  gândirii;
   
36:46 it is like a mind e ca şi cum o minte
that pursues humility, care urmăreşte modestia,
   
36:51 it says, I know vanity spune "cunosc mândria şi
and I must cultivate humility. trebuie să cultiv modestia".
   
36:58 And when the mind Atunci când o minte care
that is proud and vain, este mândră şi egoistă
   
37:02 cultivates humility, cultivă modestia,
  este tot egoistă.
   
37:04 it is still vain. E la fel cu acei sfinţi care...
   
37:10 It is like those saints pretind că sunt umili,
that are pretending to be humble,  
   
37:15 because they have deoarece ei au
cultivated humility. cultivat umilinţa.
   
37:22 So what we are going to do Ce vom face e
is to find out what it is not, să aflăm ce nu este,
   
37:29 not through me, nu prin mine, nu cu ajutorul
not through the speaker at all, vorbitorului nicidecum,
   
37:36 but by listening to yourself ci ascultându-vă voi înşivă
and finding out what it is not, şi găsind ce nu este...
   
37:45 and if it is not that, ...iar daca nu este ceva,
wipe it away instantly. scăpaţi de acel ceva imediat.
   
37:51 If you don’t wipe it, Dacă nu scăpaţi,
if it doesn’t disappear, dacă nu dispare,
   
37:56 then you are atunci sunteţi
caught in time, prinşi în timp,
   
37:59 you are a slave to the word sunteţi sclavi ai cuvântului
and the verb ‘to be’. şi verbului "a fi".
   
38:07 And therefore Şi de aceea nu e
there is no love. vorba de iubire.
   
38:14 So first we are asking Pentru început vom
what it is not. aborda ceea ce nu este.
   
38:21 Obviously it is not jealousy, Evident, nu este
  gelozie,
   
38:29 it is not envy, nu este invidie,
   
38:39 and your love is şi iubirea voastră
hedged about, este limitată sever
   
38:45 a prisoner to jealousy, envy. fiind un prizonier
  al geloziei, invidiei.
   
38:53 Right? Corect?
   
38:55 And when you see that, Când observaţi că
   
38:58 that what you call love ceea ce voi denumiţi iubire
  este înlănţuită...
   
39:00 is entangled  
with the ugly brutality of jealousy  
   
39:06 – see it, actually observe it, cu brutalitatea urâtă a geloziei,
  când observaţi în mod real,
   
39:12 and in that observation în acea observare
jealousy goes, gelozia dispare,
   
39:18 and you will never be jealous again, şi nu veţi mai fi geloşi, nu veţi
  mai fi niciodată invidioşi.
   
39:22 never envious.  
   
39:29 Please, do this Vă rog să faceţi asta,
as we are talking. în timp ce discutăm.
   
39:34 Envy comes only Invidia apare numai
when there is comparison. când se face o comparaţie.
   
39:42 And is love comparison? Este iubirea comparaţie?
   
39:49 So again, Să zicem că renunţaţi la comparaţie,
you put aside all comparison, adică implicit la toată invidia.
   
39:54 which means all envy.  
   
40:03 Then, is love pleasure? Atunci, este iubirea plăcere?
   
40:09 This is going to be Aici o sa fie puţin
a little more difficult. mai dificil.
   
40:14 For most of us, Pentru majoritatea dintre noi,
love is pleasure – iubirea este plăcere -
   
40:24 whether it is love, fie că e iubire cu implicare
sexual love or love of God sexuală, iubire pentru Dumnezeu...
   
40:28 or love of – ...sau iubirea pentru ...
God knows what else. Dumnezeu mai ştie pentru ce.
   
40:33 It is based on pleasure. E bazată pe plăcere.
   
40:38 The love of respectability Iubirea pentru
  respectabilitate...
   
40:43 is the very essence ...este esenţa pură
of the bourgeois mind. a unei minţi burgheze.
   
40:52 So is love pleasure? Aşadar, este iubirea plăcere?
   
41:07 Do observe it, please. Observaţi, vă rog.
   
41:11 We were saying yesterday evening Am spus ieri dupa-amiază
what pleasure is – ce este plăcerea -
   
41:16 the product of thought, un produs al gândirii,
   
41:21 having had pleasure aţi avut o plăcere
of different kinds yesterday, de un anumit fel ieri,
   
41:27 you think about it, vă gândiţi la asta,
   
41:31 you have image creaţi imagini după imagini...
upon image built  
   
41:36 and that stimulates you, ...iar asta vă stimulează,
and that gives you pleasure, vă oferă plăcere,
   
41:40 sexual or otherwise sexuală sau de alt fel
  şi voi denumiţi asta iubire.
   
41:42 – and that you call love.  
   
41:46 And is it love? Este iubire?
   
41:49 Because in pleasure Deoarece plăcerea implică
there is frustration, there is pain, frustrare, durere,
   
41:53 there is agony, agonie, dependenţă.
there is dependency.  
   
42:00 Don’t you depend Nu depindeţi voi psihologic
psychologically on another? de altcineva?
   
42:11 And when you do, Şi când depindeţi,când depindeţi
  de soţul sau soţia voastră -
   
42:13 when you depend on your wife orice ar fi,
or husband – whatever it is,  
   
42:16 and you say, ‘I love you’, şi când spuneţi "te iubesc",
  este aceasta iubire?
   
42:20 is that love?  
   
42:24 And in that dependence, Şi în acea dependenţă
is there not fear? nu este frică?
   
42:30 You are the product Sunteţi rezultatul condiţionării
of your conditioning, voastre mentale,
   
42:33 you’re the product of your society, sunteţi rezultatul
  societăţii voastre,
   
42:36 you’re the product of propaganda, sunteţi rezultatul propagandei
religious and otherwise – religioase sau de alt fel -
   
42:41 for 2000 years; de 2000 de ani; în India
as in India, 10,000 or 5,000 years, de 10000 sau de 5000 de ani...
   
42:45 they have been told ...li s-a spus...
   
42:49 what to believe, ...ce să creadă,
what to think. ce să gândească.
   
42:56 You repeat what others have said. Repetaţi ceea ce
  au spus alţii.
   
43:01 All your education is that, Toată educaţia voastră
  asta este,
   
43:04 the repetition repetarea a ceea ce aţi
of what you have learnt from a book. învăţat dintr-o carte.
   
43:16 And you’re that, Asta sunteţi,
you’re conditioned, sunteţi condiţionaţi mental,
   
43:21 you are not free, happy, vital, nu sunteţi fiinţe umane libere,
passionate human beings. fericite, active, pasionale.
   
43:30 You are frightened human beings Sunteţi fiinţe umane speriate
and therefore second-hand, şi de aceea folosite,
   
43:36 you’re full of authority sub autoritatea altora;
of others;  
   
43:40 or your own particular sau sub propria mică autoritate
little authority, a înţelegerii voastre,
   
43:42 of your own knowledge –  
   
43:44 you know something about something ştiţi puţin despre nimic
and you become an authority. şi voi deveniţi o autoritate.
   
43:50 So you’re not free. Aşa că nu sunteţi liberi.
   
43:54 And intellectually – look – Şi intelectual - priviţi -
are you free? sunteţi liberi?
   
44:00 Not repeat what others have said, Nu mă refer la faptul că
  repetaţi ce au zis alţii,
   
44:07 not what you’ve been taught sau la ce aţi fost
in the university învăţaţi în universităţi...
   
44:11 or what you have learnt sau la ce aţi învăţat
from a book. dintr-o carte.
   
44:22 And what have you experienced? Şi cu ce experienţe aţi rămas?
   
44:26 Go into it, you will see Observaţi, veţi vedea
what you have experienced. ce aţi experimentat.
   
44:33 You have experienced something Aţi experimentat ceva...
that you will always recognise,  
   
44:35   ...numai dacă are o
  calitate recunoscută,
   
44:39 otherwise it is not an experience. altfel nu se poate
  numi experienţă.
   
44:43 Therefore your experience De aceea experienţele voastre
is always old, sunt totdeauna vechi,
   
44:46 like thought is always old – ca şi gândurile, totdeauna vechi -
thought is never new, gândurile nu sunt niciodată noi,
   
44:53 because it is deoarece sunt răspunsul
the response of memory. memoriei.
   
44:57 So you – if you will forgive Deci voi - dacă
my repeating it – îmi scuzaţi repetarea -
   
45:00 you are second-hand sunteţi fiinţe umane folosite,
human beings,  
   
45:05 intellectually, intelectual,
emotionally.  
   
45:08   emoţional.
   
45:12 You go to places Vă duceţi în locuri unde
to learn how to be sensitive. să învăţaţi să fiţi senzitivi.
   
45:19 Lovely idea, isn’t it? Draguţă idee, aşa-i?
   
45:23 Be taught by another Să fiţi învăţaţi de alţii
how to think. cum să gândiţi.
   
45:32 So morally, Aşadar, moral,
   
45:40 intellectually, intelectual, profund,
  voi nu sunteţi liberi,
   
45:44 deeply, you are not free,  
   
45:47 and therefore you are only free şi de aceea sunteţi liberi
in your sexual expression. doar în exprimarea sexuală.
   
45:52 And that is why it has become Şi de aceea a devenit
so extraordinarily important. aşa de importantă.
   
46:00 There you are full, Atunci sunteţi desăvârşiţi,
  atunci sunteţi liberi, gândirea...
   
46:04 there you are free,  
   
46:07 though it has its own problems ...îşi are propriile probleme,
  atitudini nevrotice şi acţiuni.
   
46:09 and its own neurotic  
attitudes and actions.  
   
46:18 So sex becomes important De aceea sexul
  devine important...
   
46:21 when everything else ...în timp ce restul
becomes unimportant, devine neimportant,
   
46:28 when life, the whole of it, când viaţa, cu tot ce
not just sex, reprezintă, nu doar sexul,
   
46:36 life includes living, viaţa ce include trăirea,
life includes what love is, ce include ce reprezintă iubirea,
   
46:41 what death is, ce reprezintă moartea,
   
46:46 the whole movement of living, toată mişcarea existenţei,
   
46:51 when that has no meaning, când toată aceasta
  nu are nicio semnificaţie,
   
46:54 then one fragment, acel fragment unic
which you call sex, pe care îl denumiţi sex,
   
46:56 becomes extraordinarily devine extraordinar de
important and vital. important şi vital.
   
47:01 When you are not passionate Când nu sunteţi pasionaţi...
   
47:07 about freedom, inwardly, ...de libertate interioară,
   
47:09 then you are lustfully atunci sunteţi pasionaţi
passionate about sex, obsesiv de sex, asta este.
   
47:13 that’s all.  
   
47:17 And with that you associate Şi cu asta asociaţi
love, pleasure. iubirea, plăcerea.
   
47:29 And with that you associate Şi cu asta asociaţi
tenderness, gentleness, tandreţea, gentileţea,
   
47:39 you may be sexually very tender, puteţi fi foarte tandru sexual,
very kind, considerate, foarte blând, atent,
   
47:44 but outwardly dar în afară distrugeţi,
you destroy,  
   
47:47 you kill everything round you – ucideţi tot în jurul vostru -
animals to eat, to hunt. animale pentru hrană, vânătoare.
   
47:57 So your love is Deci iubirea este
based on pleasure bazată pe plăcere...
   
48:03 and therefore ...şi este într-adevăr iubire?
is it love?  
   
48:11 Love, surely, is something Iubirea nu este sigur
none of all this; niciuna dintre acestea;
   
48:19 compassion means compasiunea înseamnă
passion for everybody, pasiune pentru toţi,
   
48:26 not to your particular nu pentru mica voastră
little desire. dorinţă particulară.
   
48:39 So when you understand Când veţi înţelege ce
what disorder is înseamnă dezordine...
   
48:44 by observing very closely, ...observând foarte aproape,
  veţi obţine ordinea.
   
48:48 out of that comes order.  
   
48:52 And order has its own discipline Şi ordinea are propria-i
which is its own virtue, disciplină, ca o perfecţiune morală,
   
49:00 therefore that order de aceea acea ordine este...
   
49:05 is the supreme good ...bunul suprem şi
and therefore love, de aceea iubirea
   
49:08 which has nothing whatsoever n-are nimic în comun
to do with pleasure, cu plăcerea,
   
49:16 because pleasure has pain. deoarece plăcerea
  conţine durere.
   
49:22 Love is enjoyment, Iubirea este veselie,
   
49:30 love is joy, iubirea este bucurie,
   
49:32 not the puny thing nu este lucrul minuscul în care
that man has made it. a transfomat-o omul.
   
49:41 And to find that out, Şi pentru a afla
what love is, ce este iubirea,
   
49:44 you must also understand trebuie să înţelegeţi
what death is. Right? ce este moartea. Corect?
   
49:53 Do you really want to understand Vreţi să înţelegeţi
what death is? ce este moartea?
   
49:57 Yes? I doubt it, Da? Mă îndoiesc...
   
50:02 very much, ...foarte mult,
   
50:06 because you are all deoarece toţi sunteţi atât
so scared of death, de speriaţi de moarte,
   
50:15 aren’t you? ...aşa este?
   
50:22 Or you have a belief in afterlife, Sau credeţi în
  viaţa de apoi
   
50:27 therefore you are şi de aceea nu
not frightened. sunteţi speriaţi.
   
50:31 You have rationalised V-aţi organizat viaţa,
your life,  
   
50:37 knowing that it is going ştiind că va
to come to an end, ajunge la un sfârşit,
   
50:39 the puny, shoddy little life aşa scurtă şi de slabă
that one lives, calitate cum este,
   
50:43 and one is frightened of that, şi sunteţi speriaţi de asta,
therefore you say de aceea vă spuneţi...
   
50:46 ‘let’s rationalise it, "să o organizăm,
think about it, clarify it’ să o analizăm, să o clarificăm"
   
50:49 – you know, all the rest of it. - cunoasteţi deja, tot restul.
   
50:52 Or, you have a belief Sau credeţi în
in afterlife. viaţa de apoi.
   
50:56 The whole of Asia Întreaga Asie crede în
believes in afterlife, viaţa de apoi,
   
51:02 millions believe milioane cred în reîncarnare.
in reincarnation.  
   
51:07 But they never question Dar niciodată nu se întreabă
what it is that incarnates. ce anume se reîncarnează.
   
51:19 They believe that Ei cred că există o
there is a permanent entity entitate permanentă care...
   
51:22 that is going to incarnate, ...se va reîncarna şi aşa mai
and so on, I won’t go into all that. departe, nu voi intra în detalii.
   
51:29 If you believe Dacă credeţi în reîncarnare,
in reincarnation,  
   
51:32 then what matters is atunci ce importanţă are
how you live today, cum trăiţi azi, aşa-i?
   
51:36 right?  
   
51:39 Because you are going Deoarece veţi recupera
to pay for it next life. în viaţa viitoare.
   
51:44 How you live, what you do, E vorba de cum trăieşti,
what you think, ce faci, ce gândeşti,
   
51:49 what your morality is. ce moralitate ai.
   
51:54 So, even though you may Aşadar, chiar dacă credeţi
believe in reincarnation, în reîncarnare,
   
52:01 what matters is ceea ce contează este
how you live now. cum trăiţi acum.
   
52:07 So you have to face death, Trebuie să abordaţi moartea,
   
52:12 not postpone it till old age, nu să o amânaţi până
  la o vârstă înaintată,
   
52:18 some accident, disease, sau până la un accident,
and so on – boală sau alt eveniment -
   
52:24 you have to meet it, trebuie să o cunoaşteţi,
you have to understand it, să o înţelegeţi,
   
52:32 not be afraid of it. nu să fiţi speriaţi de ea.
   
52:41 So we say, Putem spune ca trebuie să înţelegem
we must understand life viaţa şi să evităm moartea.
   
52:48 and avoid death.  
   
52:50 But if you see life Dar dacă vedeţi
as a whole, viaţa ca un întreg...
   
52:55 in which there is this living, ...în care există trăirea
  şi acest lucru extraordinar...
   
52:58 and this extraordinary thing  
called love, and death,  
   
53:02 as a total unit, numit iubire, împreună cu moartea,
  ca o unitate întreagă,
   
53:06 not three separate things, nu ca trei lucruri separate,
   
53:11 then what is death? atunci ce este moartea?
   
53:16 The organism, by usage, disease, Organismul, prin uzură,
and all the rest of it, boală şi altele
   
53:23 comes to an end – ajunge la un sfârşit -
   
53:26 it comes to an end quicker ajunge la un sfârşit mai repede,
when there is conflict. atunci când există conflict.
   
53:30 All your heart failures Toate problemele de inimă
and all the business of it, şi cu restul, sunt rezultatul...
   
53:34 is the result of this  
extraordinary emotional,  
   
53:37 contradictory way of living. acestui mod de viaţă extrem
  de emoţional şi contradictoriu.
   
53:41 The organism comes Organismul ajunge
to an end. la un sfârşit.
   
53:46 And either you can say, Puteţi afirma că acesta este
that is the end of it, finished; sfârşitul, terminarea;
   
53:57 or, which we don’t say, sau, ceea ce nu afirmaţi, că
  este sfârşitul întregii structuri.
   
53:59 the end of the whole structure ...şi al noţiunii de "eu",
and the nature of the ‘me’,  
   
54:08 the ‘me’ which has divided itself acel "eu" care s-a dizivat în
as us and they, noi şi ei,
   
54:15 we and those, noi şi aceia, noi şi tu,
we and you,  
   
54:19 that ‘me’ is the centre acel "eu" care este
of conflict. centru conflictului.
   
54:30 Now can that ‘me’ die? Poate acel "eu" muri?
   
54:38 Not eventually but every day, Nu cândva, ci în fiecare zi,
   
54:45 then you will know what death is, atunci veţi şti ce este moartea,
  şi mintea va fi întodeauna...
   
54:47 so that the mind is always...  
   
54:49 tomorrow it is fresh ...cea de mâine, nouă,
because you are dead to the past. deoarece trecutul a murit.
   
54:55 Are you following all this? Urmăriţi toate aceastea? Nu
  domnilor, faceţi-o, nu o urmăriţi.
   
54:57 No, sir, do it, not follow it.  
   
55:03 Die to your pleasure, Moarte plăcerii voastre,
  moarte mobilei voastre -
   
55:07 die to your furniture –  
   
55:11 that’s what you are, asta sunteţi, mobila voastră:
your furniture: un scaun...
   
55:15 whether the chair  
   
55:17 or the furniture that you have sau toată mobila pe care
accumulated in your mind, aţi înmagazinat-o în mintea voastră,
   
55:22 which you call knowledge. pe care o denumiţi cunoaştere.
   
55:26 So that you die every day Aşadar moarte zilnică
to everything la tot...
   
55:30 that you have ...ce aţi acumulat.
accumulated.  
   
55:35 And that’s what is going Asta vi se va întâmpla
to happen to you anyhow. oricum.
   
55:42 That means, Înseamnă
   
55:46 to empty the mind să vă goliţi mintea
of everything known, de tot ce cunoaşteţi,
   
55:52 which means the mind înseamnă că mintea
becomes utterly innocent. devine extraordinar de inocentă.
   
56:01 And it is only such a mind Şi numai o asemenea
  minte are...
   
56:06 that has this extraordinary ...această extraordinară calitate
religious quality of purity, religioasă a purităţii...
   
56:15 that can come upon ...ce vine odată cu ce
what is called enlightenment. este cunoscut ca iluminare.