Krishnamurti Subtitles

Ce este meditaţia?

San Diego - 9 April 1970

Public Talk 40:15 Krishnamurti: We were going Vom discuta împreună în
to talk over together this evening – această seară
   
0:24 what is meditation? despre ce este
  meditaţia.
   
0:29 But before we go into that, Dar înainte de a
  aborda această
   
0:34 which is really quite a complex foarte complexă
and intricate problem, şi complicată noţiune,
   
0:42 we ought to be, it seems to me, cred că trebuie
very clear, să ştim
   
0:49 what it is we are after. foarte clar,
  ce căutăm de fapt.
   
0:56 We are always seeking something, Noi tot timpul căutăm ceva,
  mai ales...
   
1:02 especially those aceia care au
who are religiously minded, o înclinaţie religioasă,
   
1:11 and even the scientist, sau chiar la cercetători,
   
1:14 seeking has become căutarea a devenit
quite an issue – seeking. o problemă - căutarea.
   
1:20 What are we seeking? Ce căutăm noi?
   
1:25 I think this must be very clearly Cred că trebuie să
and definitely understood fie foarte clar...
   
1:33 before we go into this, şi să înţelegem înainte
  de a aborda toate acestea,
   
1:39 into what is meditation şi anume ce este meditaţia şi
  de ce ar trebui cineva să mediteze.
   
1:43 and why one should meditate at all.  
   
1:53 And what is the use of meditation, Care este folosul
  meditaţiei,
   
1:59 where does it get you? unde te duce?
   
2:03 Before we go into that, Înainte de a începe,
  trebuie să fie clar...
   
2:08 we must be clear  
   
2:10 what it is that we are seeking, ce căutăm de fapt,
  fiecare dintre noi.
   
2:12 each one of us.  
   
2:18 And the word search, seek, Şi cuvintele căutare, cercetare,
run after, search out, urmărire, scotocire,
   
2:26 implies, doesn’t it, implică faptul că
  noi deja...
   
2:30 that we already know more or less ştim, mai mult sau mai puţin
what we are after. ce anume căutăm.
   
2:40 When we say Când spunem că noi
we are seeking truth căutăm adevărul...
   
2:44 or we are seeking God ...sau pe Dumnezeu,
if we are religiously minded, dacă suntem religioşi,
   
2:49 or we are seeking a perfect life, sau că noi căutăm
and so on, o viaţă perfectă,
   
2:56 we must already have atunci avem deja în mintea
in our mind a pattern noastră un tipar...
   
3:03 or an image or an idea ...sau o imagine sau o idee
of what it is. despre ceea ce căutăm.
   
3:13 And to find it after seeking it Şi pentru a găsi ceea ce căutăm
we must already know trebuie să îi ştim deja...
   
3:20 its contours, its colour, ...formele, culoarea, materialul.
its substance.  
   
3:27 So in seeking, În căutare, după cum presupune
  acest cuvânt,
   
3:32 is there not implied in that word,  
   
3:38 that we have lost something am pierdut ceva şi
and we are going to find it. urmează să îl găsim.
   
3:43 And when we find it Iar când îl vom găsi,
we shall be able to recognise it, vom fi în stare să-l recunoaştem,
   
3:50 which means ceea ce presupune că
you’ve already known it – îl cunoaştem dinainte -
   
3:55 all that you have to do is tot ceea ce trebuie să faceţi
to go after, search out. este să căutaţi.
   
4:08 And so, the first thing to realise Primul lucru de hotărât
is not to seek, nu este să începeţi căutarea,
   
4:17 because what you seek deoarece ceea ce veţi căuta
is predetermined, este predeterminat,
   
4:21 what you wish; ci să ştiţi ce
  vă doriţi;
   
4:24 if you are unhappy, dacă sunteţi nefericiţi,
lonely, in despair, singuri, disperaţi,
   
4:28 you’ll search out, veţi căuta speranţă,
hope, companionship, companie,
   
4:34 something that’ll sustain you, ceva ce vă va susţine
and you’ll find it, inevitably. şi veţi găsi, inevitabil.
   
4:45 So in meditation, În meditaţie,
   
4:51 every form of search orice formă de căutare
must come to an end. trebuie să ia sfârşit.
   
5:07 And, as we said După cum am discutat la
when we last met here, ultima întâlnire,
   
5:13 that one must lay trebuie construită
the foundation, o bază,
   
5:19 the foundation of order, o bază a ordinii, care este dată
which is righteousness, de corectitudinea morală,
   
5:26 not respectability. nu de acceptarea
  de către societate.
   
5:31 The social morality Moralitatea societăţii
is no morality at all, nu este deloc moralitate,
   
5:40 but morality, order, virtue dar moralitatea, ordinea,
  calitatea morală care vin...
   
5:45 that comes out of understanding ...din înţelegerea a ceea
what is disorder, ce este dezordinea,
   
5:50 is quite a different thing. sunt altceva.
   
5:53 And we said, disorder must exist După cum am spus, dezordinea
as long as there is conflict, există atâta timp cât...
   
5:58 both outwardly and inwardly. ...există conflict, exterior
  cât şi interior.
   
6:05 And to bring about order A aduce ordinea e echivalent
is to understand disorder. cu a înţelege dezordinea.
   
6:13 And therefore, order is De aceea ordinea
not according to a blueprint, nu este după un plan,
   
6:22 according to some authority, conform unei autorităţi,
   
6:26 or your own particular sau experienţei
experience. voastre particulare.
   
6:38 And how does this order come about Instalarea ordinii trebuie
  să fie, evident...
   
6:41 must be, obviously,  
without effort,  
   
6:46 because effort distorts. ...fără efort, deoarece
  efortul alterează.
   
6:52 Are we communicating Comunicăm unii cu alţii?
with each other?  
   
6:55 Because we are talking about Pentru că noi discutăm de
something very, very difficult, ceva foarte, foarte dificil,
   
6:58 how to bring about order cum să instalăm ordinea,
without control. fără control.
   
7:03 And that order can only exist Această ordine poate exista
when we understand disorder – numai când înţelegem dezordinea -
   
7:09 the origin, how this disorder originea, cum ia naştere
comes into being, acestă dezordine,
   
7:14 which is conflict, which is prin conflict, ce există în noi,
in ourselves, to understand it, ce trebuie înţeles,
   
7:19 not to overcome it, nu înfrânt,
not to throttle it, nici ajustat,
   
7:22 not to suppress it, nici suprimat,
  ci observat.
   
7:24 but to observe it.  
   
7:27 And to observe without any A observa fără vreo alterare,
distortion, without any choice, fără vreo alegere,
   
7:31 without any compulsive, fără vreun impuls
directive impulse, compulsiv, coordonator,
   
7:39 is quite an arduous task. este o îndeletnicire
  ce necesită efort şi energie.
   
7:45 Therefore order, De aceea ordinea,
which is virtue, care este o calitate morală,
   
7:51 comes about vine fără niciun efort...
without any effort  
   
7:56 when there is atunci când există
the understanding of disorder. înţelegerea dezordinii.
   
8:03 And control implies Controlul presupune
either suppression suprimarea...
   
8:12 or rejection, exclusion, ...sau respingerea, excluderea,
   
8:19 and a division plus o divizare între
between the controller cel care controlează...
   
8:23 and the thing ...şi lucrul ce
to be controlled, trebuie controlat,
   
8:27 and therefore conflict. şi de aceea există conflict.
   
8:33 So if one understands Aşadar, dacă înţelegeţi
this whole business, toată această situaţie,
   
8:38 control and choice controlul şi varietatea vor
come totally to an end. ajunge la un sfârşit.
   
8:44 As we explained, După cum am explicat,
control implies division, controlul presupune diviziune,
   
8:49 by the one who controls and între cel care controlează
the thing that is to be controlled. şi lucrul ce va fi controlat.
   
8:56 And in this division În această diviziune
there is conflict, este conflict,
   
9:00 there is distortion. este alterare.
   
9:03 And when you really Când veţi înţelege asta,
understand this,  
   
9:07 that the controller că cel care controlează
is the controlled, este cel controlat,
   
9:11 then conflict and control orice forme de conflict şi control
in every form comes to an end, ajung la un sfârşit,
   
9:19 which is the ending ceea ce reprezintă
of division sfârşitul diviziunii...
   
9:25 and therefore comprehension, şi totodată abilitatea
understanding. de a înţelege, înţelegerea în sine.
   
9:33 When there is understanding Când există înţelegerea
of ‘what is’, a "ceea ce este",
   
9:36 then there is nu este nevoie
no need for control. de control.
   
9:43 So there are these De aceea există aceste
two essential things două lucruri esenţiale...
   
9:47 that must be completely ...ce trebuie complet
understood înţelese...
   
9:52 if we are to go into the question ...dacă vom aborda întrebarea
of what is meditation – ce este meditaţia -
   
9:57 order, ordinea, împreună
  cu înţelegerea...
   
10:01 with the understanding ...a ceea ce este
of what is disorder, dezordinea,
   
10:05 and control, with all its şi controlul, cu toate implicaţiile
implications, of its duality, sale, cu dualitatea sa,
   
10:12 contradictory, contradictoriu ... contradicţia.
contradiction.  
   
10:17 And, as we explained La fel cum am explicat
the other day, în cealaltă zi,
   
10:23 the observer is the observed, cel care observă
  este cel observat,
   
10:29 the one who is angry acela care este furios şi
and tries to get rid of anger încearcă să scape de furie
   
10:33 is anger himself. este furia însăşi. Şi când se
  divizează el însuşi de furie...
   
10:36 And when he divides himself  
from anger or from jealousy  
   
10:40 or from despair ...sau de gelozie sau de disperare
or from the desire to fulfil, sau de dorinţa de a realiza,
   
10:44 there must be contradiction apare contradicţia...
   
10:46 and therefore conflict ...şi de aceea şi conflictul
and therefore distortion. şi alterarea.
   
10:50 Right? Corect?
   
10:56 This is the foundation. Aceasta este baza.
   
11:02 And without this really Şi fără ea nu puteţi
  şti într-adevăr...
   
11:04 you cannot possibly know ...ce este meditaţia.
what meditation is.  
   
11:10 Don’t fool yourself Nu vă păcăliţi cu
by all the books toate cărţile...
   
11:13 they write about meditation, ...scrise despre meditaţie,
   
11:16 all the people that come sau cu toţi oamenii care vin să
to tell you how to meditate, vă spună despre cum să meditaţi,
   
11:20 or the groups that are formed sau cu grupurile care sunt
in order to meditate. formate pentru a medita.
   
11:25 Because you see, Deoarece, dacă nu există
if there is no virtue, nicio calitate morală,
   
11:32 which is order, reprezentată de ordine,
   
11:34 there must be distortion, atunci este alterare,
   
11:37 the mind must live mintea trăieşte în
in contradiction, in effort. contradicţie, în efort.
   
11:43 And how can such a mind Şi atunci cum să ştie o astfel
  de minte sau să fie conştientă...
   
11:46 know or be aware of the whole ...de întrega implicaţie a
implication of what meditation is? faptului ce este meditaţia?
   
11:56 And, as we said, La fel cum am discutat,
one must also,  
   
12:01 not intellectually, trebuie să abordaţi acest
with one’s whole being, lucru ciudat numit iubire,
   
12:05 come upon this strange thing nu intelectual, ci
called love, din toată fiinţa,
   
12:11 and therefore no fear. şi de aceea nu va
  exista frica.
   
12:17 Without love Nu se poate fără iubire - voi ştiţi
– you know what we mean by love – ce vrem să spunem prin iubire -
   
12:25 love that is not touched iubire care nu este întinată
by pleasure, by desire, de plăcere, dorinţă,
   
12:31 by jealousy, de gelozie,
   
12:34 love that knows no competition, iubire care nu
  cunoaşte competiţia,
   
12:40 that does not divide care nu se divizează
– my love and your love. în iubirea mea şi iubirea ta.
   
12:48 There must be that. Trebuie să fie în acest fel.
   
12:52 All this is necessary Totul e necesar...
   
12:59 because then the mind, ...deoarece numai atunci mintea,
   
13:03 including the brain, încluzând creierul, emoţiile
the emotions,  
   
13:08 are in complete harmony, sunt în armonie completă,
must be, trebuie să fie aşa,
   
13:14 otherwise meditation altfel meditaţia devine
becomes self-hypnosis. autohipnoză.
   
13:22 Right? Corect?
   
13:24 You know, sirs, Vreau să vă spun ceva domnilor -
don’t go to sleep over this. nu treceţi cu vederea toate acestea.
   
13:33 Because as we said, we are Deoarece, am mai spus, noi
communicating with each other, comunicăm unii cu alţii,
   
13:37 which means we are ceea ce înseamnă
sharing together, că ne destăinuim,
   
13:41 we are journeying călătorim împreună,
together,  
   
13:47 you are not left behind nu rămânem în urmă pentru ca
for someone else to go ahead – altcineva să treacă înainte,
   
13:51 either we are going together vom merge împreună
or not at all, sau nu vom merge deloc,
   
13:57 which means you must have worked ceea ce înseamnă că trebuie
during this week very hard să fi muncit în săptămâna aceasta
   
14:04 to find out your own foarte greu, pentru a afla despre
activities of the mind, propriile activităţi ale minţii,
   
14:10 how it functions, despre cum funcţionează,
your self-centred activities, despre activităţile voastre egoiste,
   
14:18 the ‘me’ and the ‘not me’, acel "eu" şi acel "non-eu",
   
14:21 you must have been trebuie să fi devenit foarte
quite familiar with yourself familiari cu voi...
   
14:25 and all the tricks ...şi cu toate păcălelile pe care
that the mind plays upon itself, mintea le practică asupra sa,
   
14:30 the illusions and the delusions, iluziile şi deziluziile,
the image, imaginea
   
14:33 and the imagination şi imaginaţia pe care o are cineva;
that one has;  
   
14:40 and the romantic ideas, şi ideile romantice,
   
14:46 because a mind deoarece o minte ce este
that is capable of sentimentality capabilă de sentimentalism...
   
14:52 is incapable of love, ...e incapabilă de iubire, pentru că
  sentimentul menţine suferinţa,
   
14:56 because sentiment breeds cruelty,  
   
15:00 brutality, violence, brutalitatea, violenţa,
not love. nu iubirea.
   
15:09 So if you have, Sper, pentru binele vostru,
and I hope for your own sake,  
   
15:15 not because of me, nu pentru mine, vorbitorul,
of the speaker,  
   
15:20 you have more or less deeply că aţi stabilit asta adânc în voi
established this in yourself. înşivă, mai mult sau mai puţin.
   
15:34 Which is quite an arduous, Ceea ce este un lucru ce necesită
demanding, efort şi energie, timp,
   
15:40 tremendous inward discipline, disciplină interioară de neclintit,
discipline being learning, disciplină învăţată,
   
15:50 not learning from another, nu de la altul,
   
15:54 but learning by observing ci învăţată din observarea a
what is going on in yourself. ceea ce se întâmplă în voi înşivă.
   
16:02 And that observation Şi această observare
is not possible nu este posibilă...
   
16:05 if there is any form ...dacă există vreo formă de
of prejudice, conclusion, prejudecată, concluzie,
   
16:09 a formula according to which sau o formulă după care
you are observing. voi observaţi.
   
16:16 If you are observing Dacă observaţi conform
according to some psychologist, unui psiholog,
   
16:20 you really are not atunci nu vă observaţi
observing yourself, în mod real pe voi,
   
16:22 you are observing observaţi ceea ce
what the psychologist has said, a zis psihologul,
   
16:25 and through that şi observaţi prin
you are observing. spusele lui.
   
16:31 Therefore there is De aceea nu vă
no self-knowing. cunoaşteţi pe voi înşivă.
   
16:39 And this implies Aceasta implică
an awareness. conştiinţa.
   
16:48 You know, there are Ştiţi, există multe
many schools in Asia şcoli în Asia...
   
16:55 and I believe they are creeping ...şi cred că pătrund şi
into this country too, în această ţară deasemenea,
   
16:59 where you are being taught unde sunteţi învăţaţi
how to be aware, cum să fiţi conştienţi,
   
17:03 or how to be attentive. cum să fiţi participanţi.
   
17:10 Now the first thing is, Aş vrea să vă atrag atenţia,
if I may point out,  
   
17:13 don’t join anything, nu aderaţi la ceva,
   
17:17 don’t join any group, nu aderaţi la vreun grup,
   
17:20 any organisation – la vreo organizaţie -
   
17:25 I hope there is nobody here Sper că nu este nimeni aici...
who is the head of organisations,  
   
17:28   ...care este conducător
  de organizaţii, (râsete)
   
17:35 or group leaders. sau vreun lider de grup.
   
17:39 Don’t, Nu,
   
17:43 because you need a mind pentru că voi aveţi nevoie
  de o minte capabilă...
   
17:47 that is capable să stea complet singură,
to stand completely alone,  
   
17:54 not be burdened nu să fie împovărată de
by the propaganda of others propaganda altora...
   
17:58 or the experiences of others. sau de aşteptările altora.
   
18:03 Enlightenment doesn’t come Iluminarea nu vine
through a leader, through a teacher, printr-un lider,
   
18:08   printr-un învăţător,
   
18:14 it comes through understanding ci vine prin înţelegere...
of ‘what is’, which is in yourself,  
   
18:16   ...a "ceea ce este",
  ce este în voi,
   
18:21 not running away nu departe de voi
from yourself. înşivă.
   
18:24 So don’t, if I may Aşa ca nu, dacă vă pot
most respectfully suggest, sugera în mod respectuos,
   
18:29 don’t join anything, nu aderaţi la ceva,
   
18:35 especially the religious kind mai ales la ceva religios...
   
18:41 where they promise you Nirvana ...unde vă promit Nirvana sau pe
or God for five dollars, Dumnezeu pentru cinci dolari,
   
18:50 or give you some sau vă dau un talisman...
kind of talisman  
   
18:56 in the shape of words – ...cu cuvinte gravate în el -
we’ll go into that presently; vom aborda asta acum;
   
19:03 because the mind has to understand mintea trebuie să înţeleagă
actually what is going on în mod real...
   
19:09 in the psychological field, ce se întâmplă în
in its own field, domeniul psihologic,
   
19:13 and therefore it must be aware în propriul său domeniu, şi de
of what is going on, aceea trebuie să fie conştientă...
   
19:18 aware without any distortion, ...de ceea ce se întâmplă,
  conştientă fără vreo alterare,
   
19:22 without any choice, fără vreo varietate, fără vreun
  resentiment, amărăciune,
   
19:24 without any resentment, bitterness,  
   
19:27 explanation or justification, explicaţie sau justificare,
  doar să observe.
   
19:30 just to observe.  
   
19:37 Now, if this is laid happily, Toate acestea trebuie abordate
  fericit, uşor, cu mare bucurie,
   
19:44 easily, with great joy,  
   
19:51 not compulsively nu compulsiv ci uşor, pozitiv,
   
19:54 but with ease, with felicity,  
   
20:02 without any hope fără vreo speranţă de a
of reaching anything, obţine ceva,
   
20:08 because if you have hope, deoarece dacă aveţi speranţă
you are moving away from despair, vă depărtaţi de disperare,
   
20:16 therefore one has iar voi trebuie să
to understand despair, înţelegeţi disperarea,
   
20:19 not search out hope. nu să căutaţi speranţa.
   
20:28 Despair comes only when there is Disperarea apare doar când nu
no understanding of ‘what is’. se înţelege "ceea ce este".
   
20:37 Out of despair În afară de disperare,
you have bitterness. voi experimentaţi şi amărăciunea.
   
20:42 In the understanding Pentru a înţelege
of ‘what is’ "ceea ce este"...
   
20:44 there is neither ...nu e nevoie de disperare
despair nor hope. şi nici de speranţă.
   
20:50 All this is asking too much Toate acestea cer prea mult
of the human mind, isn’t it? de la mintea umană, aşa-i?
   
21:04 Unless you ask Dacă nu cereţi
the impossible imposibilul...
   
21:10 you fall into the trap ...atunci cădeţi în
of what is possible. capcana a ceea ce este posibil.
   
21:16 And that trap is very easy, Şi această capcană
  e foarte simplă,
   
21:22 one has to ask de aceea trebuie să cereţi
the utmost of the mind, optimul de la minte,
   
21:27 the mind has to ask, mintea trebuie să ceară,
and the heart, inima la fel,
   
21:33 the greatest demand, la nivel maxim,
   
21:39 otherwise we will slip altfel alunecăm spre ceea
into the most easiest, ce este cel mai uşor, spre posibil,
   
21:45 the possible,  
   
21:48 the convenient, spre acceptabil,
the comfortable. spre comfortabil.
   
21:56 Now are we all together still? Mai comunicăm încă?
   
22:03 Verbally probably you are, Probabil că verbal da, dar cuvintele
but the word is not the thing. nu sunt subiectul discuţiei.
   
22:12 What we have done Ceea ce am făcut
is to describe. e să descriem.
   
22:15 The description is Descrierea nu este
not the described. cel descris.
   
22:22 So if you are taking a journey Dacă faceţi o călătorie
with the speaker, cu vorbitorul...
   
22:28 you are taking the journey ...atunci faceţi călătoria real,
actually, not theoretically, nu teoretic,
   
22:36 not as an idea, nu ca o idee, ci ca pe un lucru...
   
22:41 but something that you yourself ...ce voi înşivă
are actually observing, îl observaţi,
   
22:51 and therefore ...şi de aceea
not experiencing. nu-l experimentaţi.
   
22:57 There is a difference between Există deosebire între observare
observation and exploration şi explorare...
   
23:02 and experience. şi experimentare.
   
23:07 May I go on into all this? Pot să continui?
   
23:15 I don’t know Nu ştiu cum percepeţi toate acestea.
how you stand all this.  
   
23:18   (Râsete)
   
23:27 Because, you see, Aceasta e viaţa vorbitorului -
this is the life of the speaker –  
   
23:33 therefore he can go on, de aceea el poate
endlessly, continua, la nesfârşit,
   
23:38 because there, deoarece acolo există
is the everlasting fountain. o fântână permanentă.
   
23:45 But you, the other, Dar pentru voi, ceilalţi,
the listener, ascultătorii,
   
23:51 unless you also have cu excepţia celor care au
travelled deeply inwardly, călătorit adânc în interior,
   
24:00 it will have totul va avea o
very little meaning. semnificaţie măruntă.
   
24:12 So we are asking, Aşadar noi întrebăm,
what is meditation? ce este meditaţia?
   
24:22 And why we should Şi de ce ar trebui
meditate at all, să medităm,
   
24:26 why all this fuss de ce există atâta deranj
about this word? pentru acest cuvânt?
   
24:31 Probably for some of you Probabil pentru unii dintre voi,
or many of you, sau pentru mulţi dintre voi,
   
24:34 this is the first time acum este prima dată când
you hear that word. auziţi acest cuvânt.
   
24:39 Or you already have Sau aveţi un concept format...
a concept of it,  
   
24:44 or already you have been told ...sau aţi aflat de la un
by some wandering monk from India călugăr pribeag...
   
24:50 that you should meditate ...din India că
  ar trebui să meditaţi...
   
24:53 and gives you a formula. ...şi v-a dat o metodă.
   
24:56 And you, unfortunately, Şi voi, din nefericire
out of your greed datorită lăcomiei voastre...
   
25:04 – and it is greed and nothing else – şi este vorba de lăcomie
  şi de nimic altceva, îl urmaţi.
   
25:08 follow him.  
   
25:12 Here we are not Aici nu vă oferim nimic -
offering you a thing –  
   
25:17 please, understand that, vă rog să înţelegeţi, deoarece
  orice formulă, orice metodă,
   
25:22 because any formula,  
any method, any system  
   
25:30 soon becomes repetitive orice sistem, devin repede
and mechanical, repetitive şi mecanice,
   
25:35 it doesn’t matter who gives neavând importanţă cine vă dă
that formula or that system. acea formulă sau acel sistem.
   
25:45 If you practise it, Dacă practicaţi veţi deveni
you become what the method offers, ceea ce metoda oferă,
   
25:54 and what the method offers şi ceea ce metoda oferă
is not truth, nu este Adevărul,
   
26:01 because truth is a living thing, deoarece Adevărul este o formă
  vie, metoda e mecanică.
   
26:05 method is mechanical.  
   
26:11 And if you practise it, Şi dacă practicaţi,
  pe parcursul practicării,
   
26:14 in the practice,  
watching yourself,  
   
26:17 there is the one who practises observându-vă voi înşivă,
  există cel care practică...
   
26:20 and the thing to be practised, ...şi lucrul ce trebuie practicat,
  şi de aceea diviziune,
   
26:23 therefore division,  
therefore conflict,  
   
26:27 therefore distortion, conflict, alterare, dezordine.
therefore disorder.  
   
26:33 Is that clear? E clar?
   
26:35 Therefore don’t accept any system De aceea nu acceptaţi
from anybody. vreun sistem de la cineva.
   
26:51 Yes, sirs, Da, domnilor,
   
26:56 which means you have to observe asta înseamnă că trebuie
  să observaţi...
   
27:01 without any support, ...fără vreun ajutor,
without any encouragement. fără vreo încurajare.
   
27:08 Observation is entirely different Observarea este complet
from exploration, diferită de explorare...
   
27:14 in which is involved analysis. ...în care e implicată analizarea.
   
27:20 Right? Corect? În analizare există
  întotdeauna cel care analizează...
   
27:22 In analysis,  
there is always the analyser  
   
27:26 and the thing ...şi lucrul ce trebuie
to be analysed. să fie analizat.
   
27:32 Exploring – there must be Explorarea - trebuie să fie o
an entity who explores, entitate care explorează,
   
27:40 so that is, exploration is şi de aceea, explorarea
different from observation. este diferită de observare.
   
27:47 Observation is Observarea este
a continuous learning, învăţare continuă,
   
27:52 not continuous accumulation. ...nu acumulare continuă.
   
27:57 I hope you see the difference. Sper că vedeţi diferenţa.
   
28:00 Learning is different from Învăţarea este diferită de învăţarea
learning in order to accumulate cu scop de acumulare...
   
28:05 and from that accumulation ..acumulare cu ajutorul căreia
act, or think. acţionezi sau gândeşti.
   
28:16 Whereas in exploration, În explorare voi acumulaţi,
you are accumulating,  
   
28:23 there the mind is acquiring; mintea achiziţionează;
   
28:30 and from that acquisition, şi prin această achiziţie
adds things, and so on. adună lucruri în continuare.
   
28:43 So enquiry may be logical, Procesul poate fi logic, trebuie să
  fie logic, corect, raţional...
   
28:47 must be logical,  
sane, rational,  
   
28:53 but observation is însă observarea este
entirely different – complet diferită -
   
28:57 to observe without the observer. a observa fără cel care observă.
  Am discutat asta...
   
29:00 We went into it,  
I won’t go into it now  
   
29:02 because there won’t be time. ...nu o voi mai aborda,
  deoarece nu vom mai avea timp.
   
29:05 Then the whole question Să discutăm despre
of experience. problema experienţei.
   
29:10 I wonder why we want experience? Sunt curios, de ce noi
  dorim experienţă?
   
29:18 Have you ever V-aţi gândit vreodată la asta?
thought about it?  
   
29:24 We have thousands of experiences Trecem prin mii de experienţe
all the time, tot timpul,
   
29:29 of which you are faţă de care suntem
cognisant or ignorant. conştienţi sau ignoranţi.
   
29:34 Experiences are happening. Experienţele au loc.
   
29:38 But we want deeper, Dar noi dorim experienţe
wider experiences – why? mai profunde, mai ample - de ce?
   
29:49 Don’t you all want Nu vă doriţi voi
marvellous experiences? experienţe minunate?
   
29:55 Mystical, mysterious, Mistice, misterioase,
profound, transcendental, profunde, transcendentale,
   
30:02 godly, spiritual – sfinte, spirituale -
you want them, don’t you? le vreţi, aşa-i? De ce?
   
30:07 Why?  
   
30:14 Isn’t it because Nu e din cauza unei
one’s own life is so shoddy, vieţi slabe calitativ,
   
30:20 so miserable, so small, atât de nefericită, de mică,
so petty. No? de neimportantă, nu?
   
30:29 And therefore Şi de aceea voi vreţi
you want to forget those să uitaţi...
   
30:33 and move into another ...şi să treceţi în
dimension altogether. altă dimensiune cu totul.
   
30:40 How can a petty little mind, Cum poate o minte mică şi
worried, fearful, neînsemnată, îngrijorată, speriată,
   
30:46 occupied with the furniture, ocupată cu mobila,
with the cook, with the worries, cu gătitul, cu grijile,
   
30:52 problem after problem, problemă după problemă,
  cum poate o astfel de minte...
   
30:55 how can such a mind  
   
31:00 experience anything other than ...să experimenteze altceva decât
its own projection and activity? propriile-i proiecţii şi activităţi?
   
31:08 And to demand A cere experienţe
greater experience mai mari...
   
31:14 is to escape from ‘what is’. ...înseamnă a evada
  din "ceea ce este".
   
31:19 And it is only Doar "ceea ce este"
through ‘what is’,  
   
31:22 is the most mysterious este cel mai misterios
thing in life. lucru din viaţă.
   
31:33 And in experience also is involved În experimentare este implicat
the whole process of recognition, întregul proces al recunoaşterii,
   
31:39 otherwise you wouldn’t know altfel nu veţi şti că
you had an experience, aţi avut o experienţă,
   
31:42 you must recognise it trebuie să o recunoaşteţi ca fiind
as pleasant or transcendental plăcută sau transcendentală...
   
31:46 or noble or beautiful, ...sau nobilă sau frumoasă,
happy, this or that. fericită, sau altfel.
   
31:51 Otherwise you won’t know Altfel nu veţi şti
it is an experience. că este o experienţă.
   
31:56 So when you recognise Aşadar când recunoaşteţi
it means you have already known. înseamnă că ştiaţi deja.
   
32:01 So your experiences Deci experienţele voastre, în general,
generally, vastly, vast, provin din trecut,
   
32:06 is out of the past,  
   
32:11 therefore there is de aceea nu e nimic
nothing new in it. nou în ele.
   
32:17 So there is a difference Este deosebire între
between observation, observare,
   
32:23 seeing, exploring, vizualizare, explorare
  critică, raţională, logică
   
32:28 critically, rationally, sanely,  
   
32:33 and this craving şi această goană
for experience. după experienţe.
   
32:40 Now if that is clear, Acum, dacă vă este clar,
  clar nu verbal sau intelectual...
   
32:46 clear not verbally  
or intellectually,  
   
32:49 but clear in the sense that you have ci clar în sensul că aţi
put all that aside completely, pus totul deoparte,
   
32:56 including the method, incluzând metoda,
purpose, search. scopul, căutarea.
   
33:06 You know, Ştiţi, totul este
all this is extraordinarily subtle, extraordinar de subtil,
   
33:12 demands great attention cere mare
inwardly. atenţie în interior.
   
33:19 Then we can go and ask, Apoi putem întreba,
what is meditation? ce este meditaţia?
   
33:25 what is all this noise Ce este cu această vâlvă
they make about meditation? care se face despre meditaţie?
   
33:33 Volumes have been written, Au fost scrise volume,
   
33:39 there are great există mari -
– I don’t know about great –  
   
33:41   nu ştiu dacă mari -
  yoghini care vin şi...
   
33:42 yogis who come and teach you ...vă învaţă cum
how to meditate. să meditaţi.
   
33:48 Now, the first thing is, În primul rând,
   
33:50 you really don’t know voi chiar nu ştiţi
anything about it, do you? nimic despre asta, aşa-i?
   
33:54 Actually, unless you are told? În mod real, numai ce
Right? vi s-a spus? Corect?
   
33:59 Do let’s be a little bit honest. Haideţi să fim
  puţin sinceri.
   
34:05 But the whole of Asia Dar întreaga Asie
talks about meditation, vorbeşte de meditaţie,
   
34:10 that’s one of their habits, aceasta e unul
  din obiceiurile lor,
   
34:14 as one of their habits is la fel cum unul din obiceiuri e să
to believe in God or something else. creadă în Dumnezeu sau în altceva.
   
34:19 They sit for ten minutes a day Ei stau pentru zece minute pe zi
in a quiet room într-o cameră liniştită...
   
34:26 and meditate, concentrate, şi meditează, se concentrează,
  îşi fixează mintea pe o imagine -
   
34:32 fix their mind on an image –  
   
34:36 that image is created acea imagine este
by themselves creată de ei sau...
   
34:40 or somebody else has offered altcineva le-a oferit-o
through propaganda, that image. prin propagandă.
   
34:46 And during those ten minutes Şi în timpul acestor zece minute
they try to control their mind ei încearcă să-şi controleze...
   
34:50 and battle with the control, minţile şi se luptă
  cu controlul,
   
34:53 because the mind wants deoarece mintea vrea să
to go off and battle, se oprească şi luptă şi ea,
   
34:56 pull it back and forth, se retrage apoi revine,
  cunoaşteţi...
   
34:58 you know, that game ...acest joc pe care îl
they play everlastingly. practică continuu.
   
35:02 And that is what they call Iar aceasta e ceea ce ei
meditation. Right? denumesc meditaţie. Corect?
   
35:11 Then what is meditation? Atunci, ce este meditaţia?
   
35:17 First of all, Pentru început, mintea...
   
35:22 the mind, ...această minte care vorbeşte,
this mind that chatters,  
   
35:31 that projects ideas, care proiectează idei,
that has contradiction, care e în contradicţie,
   
35:36 that lives in constant care trăieşte în conflict
conflict and comparison, constant şi în comparaţie,
   
35:42 that mind must obviously această minte trebuie evident
be very quiet, mustn’t it? să fie foarte tăcută, aşa-i?
   
35:49 To observe, that mind must be Ca să observe, această minte trebuie
extraordinarily quiet. Right? să fie extraordinar de tăcută. Da?
   
35:57 If I am to listen Dacă voi asculta
to what you are saying, ce vei spune,
   
36:00 I must give attention trebuie să acord atenţie
to what you are saying, la ceea ce vei spune,
   
36:03 I can’t be chattering, nu pot să vorbesc, nu pot să
  mă gândesc la altceva.
   
36:05 I can’t be thinking  
about something else.  
   
36:09 I mustn’t compare what you are Nu trebuie să compar ceea ce tu
saying with what I already know. spui cu ceea ce eu ştiu deja.
   
36:14 I must actually, Trebuie să te ascult complet
completely listen to you. în mod real.
   
36:21 That means, the mind Asta înseamnă că mintea trebuie să
must be attentive, must be silent, asculte cu grijă, să fie calmă,
   
36:28 must be quiet, să fie tăcută, nu-i aşa?
mustn’t it?  
   
36:33 Therefore, De aceea,
   
36:38 seeing the necessity înţelegeţi această necesitate...
   
36:42 that to observe clearly ...că pentru a observa clar,
the mind must be quiet. mintea trebuie să fie tăcută.
   
36:50 To see clearly, Pentru a vedea clar,
the mind must be quiet. mintea trebuie să fie tăcută.
   
36:59 And because it is imperative Şi pentru că e absolut necesar
to see clearly să vedeţi clar...
   
37:08 the whole structure ...întreaga structură a violenţei,
of violence,  
   
37:10 and therefore to look at it, şi ca să priviţi la ea, mintea
the mind must be completely still. trebuie să fie neclintită.
   
37:18 Therefore you have a still mind. De aceea aveţi nevoie de o minte
I don’t know if you follow this. neclintită. Nu ştiu dacă urmăriţi.
   
37:22 You don’t have to cultivate Nu trebuie să vă formaţi o minte
a still mind. Right, sirs? neclintită. Corect, domnilor?
   
37:32 Because to cultivate a still mind Deoarece formarea unei minţi
implies the one who cultivates neclintite presupune...
   
37:39 in the field of time, ...existenţa cuiva ce formează
  de-a lungul timpului
   
37:43 that which he hopes ceea ce doreşte să dobândească.
to achieve.  
   
37:47 See all this what I have just Observaţi ce tocmai am spus,
now said, see the difficulty. observaţi dificultatea.
   
37:54 Because all the people Deoarece toţi oamenii care
who try to teach meditation, încearcă să predea meditaţia,
   
38:00 they say, vă spun să vă controlaţi mintea,
control your mind,  
   
38:04 your mind must be mintea voastră trebuie să
absolutely quiet. fie absolut de tăcută.
   
38:10 And you try to control it, Şi voi încercaţi
  să o controlaţi
   
38:12 and so everlastingly şi de aceea există
battle with it lupta permanentă cu ea
   
38:15 and spend forty years şi petreceţi 40 de ani
controlling it, controlând-o,
   
38:19 which is completely silly, ceea ce este
  complet prostesc,
   
38:27 because any schoolboy deoarece orice copil de şcoală
can concentrate, se poate concentra,
   
38:36 control. poate obţine control.
   
38:38 We are not saying that at all, Noi nu spunem asta deloc,
   
38:41 we are saying, on the contrary, din contră, noi spunem
   
38:45 the mind that observes că mintea care observă -
   
38:48 – please, do listen to this – vă rog să ascultaţi, mintea
the mind that observes care observă -
   
38:51 doesn’t analyse, nu analizează,
is not seeking experience, nu caută experienţe,
   
38:55 merely observes, doar observă,
   
39:01 must be free from all noise. trebuie să fie liberă
  de tot ce este zgomot.
   
39:09 And therefore the mind Şi de aceea mintea devine
becomes completely quiet. complet tăcută.
   
39:16 If I am to listen to you, Dacă trebuie să te ascult,
I must listen to you, trebuie să te ascult,
   
39:21 not translate nu să traduc ceea
what you are saying ce spui...
   
39:25 or interpret what you are saying sau să interpretez ceea ce spui
to suit myself, pentru a mi se potrivii mie,
   
39:29 or to condemn you or to judge you. sau să te condamn sau să
I must listen. te judec. Trebuie să ascult.
   
39:34 So that very act of listening Aşadar, actul de a asculta
is attention, este atenţie,
   
39:39 which means, ceea ce înseamnă că
not to practise at all. nu trebuie să exersaţi deloc.
   
39:45 If you practise it, Dacă îl exersaţi, aţi devenit
you have already become inattentive. deja neatenţi.
   
39:53 Are you following all this? Urmăriţi toate acestea?
   
39:58 So when you are attentive Când eşti atent şi mintea
and your mind wanders off, vă fuge în altă parte,
   
40:02 which indicates ceea ce indică faptul
it is inattentive, că este neatentă,
   
40:05 let it wander off lăsaţi-o să fugă şi realizaţi
and know that it is inattentive, că este neatentă
   
40:09 and the very awareness şi acea conştientizare a
of that inattention is attention. neatenţiei este atenţia.
   
40:17 Don’t battle with inattention, Nu vă luptaţi
  cu neatenţia,
   
40:23 don’t try and say, ‘I must be nu încercaţi asta şi nu spuneţi
attentive’, which is childish. "trebuie să fiu atent" - e imatur.
   
40:29 Know that you are inattentive, Realitaţi că sunteţi neatenţi,
   
40:33 be aware, choicelessly, fiţi conştienţi,
  benevol,
   
40:37 that you are inattentive. că sunteţi neatenţi.
What of it? Ce contează?
   
40:41   (râsete)
   
40:44 But the moment in that inattention Dar în momentul în care în acea
there is action, neatenţie apare acţiune,
   
40:48 be aware of that action. fiţi conştienţi de acea acţiune.
   
40:54 Silence of the mind is Tăcerea minţii este
the beauty in itself. frumuseţea în sine.
   
41:04 To listen to the bird, Să asculţi o pasăre, sau vocea
to the voice of a human being, unei fiinţe umane,
   
41:11 to the politician, sau un politician, un preot,
to the priest,  
   
41:14 to all the noise of propaganda sau tot zgomotul propagandei
that goes on, care se desfăşoară,
   
41:18 to listen completely silently. să asculţi complet tăcut.
   
41:26 And then you hear much more, Şi atunci veţi auzi mult mai mult,
you see much more. veţi vedea mult mai mult.
   
41:35 Now, that silence is not possible Dar acea tăcere
  nu este posibilă...
   
41:43 if your body, the organism, ...dacă corpul vostru,
  organismul,
   
41:49 is not also completely still. nu este nemişcat.
   
41:54 Do you understand? Înţelegeţi?
   
41:59 If your body, the organ, Corpul vostru, organele,
with all its nervous responses, cu toate reflexele nervoase,
   
42:07 all the fidgeting, the ceaseless toate ticurile, mişcările
movement of fingers, the eyes, continue ale degetelor,
   
42:14 you know, ochii, neliniştea corpului -
the restlessness of the body –  
   
42:21 that must be completely still. trebuie să fie complet
  neclintite.
   
42:26 Have you ever tried Aţi încercat să staţi
sitting completely still, vreodată nemişcat,
   
42:33 without a single movement fără vreo mişcare a corpului,
of the body, including the eyes? sau a ochilor?
   
42:42 Do it some time Faceţi asta cândva
and you’ll see. şi veţi vedea.
   
42:48 You may do it for 5 minutes Puteţi face asta pentru 5 minute
or 2 minutes, that’s good enough. sau pentru 2 minute, e de ajuns.
   
42:53 Don’t say, ‘How am I to keep it Nu spuneţi, "cum voi rezista
for 10 minutes, for an hour?’ pentru 10 minute sau pentru o oră?"
   
42:56 – don’t, - nu, aceea e lăcomie.
that’s greed.  
   
43:02 To do it for 2 minutes E suficient să o
is enough. faceţi pentru 2 minute.
   
43:08 In that 2 minutes În acele 2 minute, totul
the whole of this thing is revealed, va fi expus,
   
43:13 if you know how to look. dacă stiţi cum să priviţi.
   
43:19 So the body must be still, Corpul trebuie să
  fie nemişcat,
   
43:24 because then deoarece atunci...
   
43:32 the flow of the blood to the head ...circulaţia sângelui în zona
becomes more. capului se intensifică.
   
43:43 If you sit crouched, Dacă staţi aplecaţi,
sloppy, stânjeniţi,
   
43:47 then it is more difficult atunci este mai dificil pentru
for the blood to go to the head. sânge să ajungă la cap.
   
43:53 Which means, Astfel, corpul are
the body has its own intelligence, propria sa inteligenţă,
   
44:02 which the mind has spoilt, pe care mintea a redus-o,
thought has destroyed. gândul a distrus-o.
   
44:09 Thought seeks pleasure, Gândirea caută plăcere,
   
44:16 therefore tasty foods de aceea avem mâncăruri
– you follow? – aromate, observaţi,
   
44:21 overeating, indulging, exagerare cu mâncatul, îndurare,
sexually, in all the ways, sexualitate de toate felurile,
   
44:29 compelling the body forţarea corpului să facă
to do certain things – anumite lucruri -
   
44:32 if it’s lazy, dacă este leneş, îl forţaţi
force it not to be lazy, să nu fie leneş,
   
44:36 or take a pill to keep awake. sau luaţi o pastilă
  pentru a rămâne treaz.
   
44:41 That way we’re destroying În acest fel distrugem...
   
44:43 the innate intelligence ...inteligenţa din naştere
of the organism. a organismului.
   
44:50 And when you do that Şi când faceţi asta organismul
the organism becomes insensitive. devine insensibil.
   
44:59 And so you need Aveţi nevoie de o
great sensitivity, sensibilitate ridicată,
   
45:05 therefore one has to watch de aceea trebuie să
what one eats – aveţi grijă ce mâncaţi -
   
45:09 I won’t go into all that business, nu voi aborda această problemă,
it’s up to you. depinde de voi.
   
45:16 Because if you overeat, Ştiţi ce se întâmplă
you know what happens, când mâncaţi mult,
   
45:22 all the ugliness e foarte urât.
of all that.  
   
45:26 So we need a body Avem nevoie de un corp
that is highly sensitive, care este foarte senzitiv,
   
45:32 greatly intelligent. foarte inteligent.
   
45:40 And therefore Şi de aceea...
   
45:43 love ...iubirea...
   
45:51 which doesn’t ...care nu se transformă
become pleasure, în plăcere,
   
46:01 love then is enjoyment, iubirea este atunci veselie,
it is joy. este bucurie.
   
46:07 Pleasure has always a motive, Plăcerea are întodeauna o motivaţie,
  bucuria nu are deloc, e atemporală.
   
46:11 joy has none,  
it is timeless.  
   
46:15 You can’t say ‘I am joyous’, Puteţi spune "Eu sunt bucuros",
   
46:18 the moment you’ve said it, dar în momentul acela
it’s gone. bucuria a dispărut.
   
46:25 Or if you seek Sau dacă urmăriţi
the cause of that joy, cauza acelei bucurii,
   
46:29 you want it repeated şi vreţi să o repetaţi,
and therefore it is no longer joy. atunci nu va mai fi bucurie.
   
46:36 So there are these Aşadar, aceste trei lucruri
three things essential – sunt esenţiale -
   
46:41 the intelligence inteligenţa corpului,
of the body,  
   
46:46 the capacity, cantitatea, abundenţa iubirii...
the fullness of love  
   
46:50 without the distortions of pleasure, ...fără alterarea dată de plăcere,
   
46:55 which doesn’t mean ceea ce nu înseamnă că
there are no pleasures, nu există plăceri,
   
46:59 but which doesn’t distort the mind. doar că trebuie ca acestea
  să nu altereze mintea.
   
47:05 Look, Priviţi,
   
47:09 you know, most of us majoritatea dintre noi
have pain, physical pain avem dureri, dureri fizice...
   
47:16 in some form ...de o anumită formă sau alta.
or another.  
   
47:20 And that pain generally Acest tip de durere, în general,
distorts the mind, alterează mintea, aşa este?
   
47:28 doesn’t it?  
   
47:32 I wish I hadn’t it, Aş vrea să nu sufăr,
I wish I were better – aş vrea să fi fost mai bine -
   
47:35 you know, spend years, days, petreceţi ani, zile
thinking about it. gândindu-vă la asta.
   
47:42 So when the body has pain, Când corpul este cuprins de durere,
to watch it, to observe it priviţi-o, observaţi-o...
   
47:52 and not let it interfere ...şi nu o lăsaţi să
with the mind. afecteze mintea.
   
47:58 You are following all this? Urmăriţi?
   
48:01 Do it, sirs. Urmăriţi, domnilor.
   
48:07 So the body, the mind Corpul, mintea, încluzând creierul,
including the brain inima,
   
48:16 and the heart, ce ar trebui să fie plină
which is supposed to be love, de iubire,
   
48:20 all that must be toate acestea trebuie
in total harmony. să fie în armonie completă.
   
48:35 Now what is the point of all this, Care este ideea
  la toate acestea,
   
48:44 what is the point care este motivaţia
of this kind of life, acestui mod de viaţă,
   
48:53 this kind of harmony, a acestei armonii,
   
48:57 what good is it in this world, ce aduce în această lume,
   
49:02 where everybody is suffering unde toţi suferă...
   
49:04 and one or two people ...şi câţiva au această viaţă
have this ecstatic life – extrem de fericită -
   
49:08 what is the point of it? care este rostul?
   
49:12 I wonder Sunt curios, cine pune
who is asking this question? această întrebare?
   
49:20 If you are asking this question Dacă puneţi această întrebare
‘what is the point of it’, "care este rostul",
   
49:23 it has none whatsoever. atunci n-are sigur niciunul.
   
49:30 But if you have this extraordinary Dar dacă vi se întâmplă
thing going in your life, acest lucru extraordinar în viaţă,
   
49:36 then it is everything, atunci este totul,
   
49:42 then you become the teacher, atunci veţi deveni invăţătorul,
   
49:45 the disciple, the neighbour, discipolul, vecinul,
the beauty of the cloud, frumuseţea norului,
   
49:53 you are all that. sunteţi toate aceastea.
  Şi aceasta e iubire.
   
49:55 And that is love.  
   
49:59 Then comes another point Apoi vine alt moment
in meditation – în meditaţie -
   
50:02 do you want to go into all this? vreţi să discutăm despre asta?
   
50:15 You know, the waking mind, Ştiţi, mintea trează,
  mintea care este trează...
   
50:19 the mind that is awake  
during the day,  
   
50:23 functioning along the lines în timpul zilei, funcţionând în
in which it has been trained, mediul în care...
   
50:32 the conscious mind, ...a fost antrenată,
  mintea conştientă,
   
50:35 with all its daily activities, cu toate activităţile
  sale zilnice,
   
50:40 continues during sleep continuă în timpul somnului
   
50:45 – the same activities – aceleaşi activităţi -
   
50:49 have you noticed it? aţi observat asta?
   
50:53 In most of the dreams În majoritatea viselor
there is action going on, se petrece o acţiune,
   
50:57 some kind or other, de un anumit fel sau altul,
some happening, ceva se întâmplă,
   
51:00 which is the same la fel ca ziua. Corect?
as the daily living.  
   
51:05 Right?  
   
51:07 So your sleep is a continuation Deci somnul vostru e
of the waking hours. o continuare a orelor treze.
   
51:15 Are you following all this? Urmăriţi toate acestea?
   
51:18 Are you getting tired Aţi obosit la sfârşitul discuţiei?
at the end of the talk?  
   
51:24 I’m surprised Sunt surprins că
you are not tired – nu sunteţi obosiţi -
   
51:29 you must have trebuie să fi avut o zi grea...
had a hard day  
   
51:35 and this is not iar aceasta nu e o distracţie,
an entertainment,  
   
51:39 this is real work, e muncă adevărată,
   
51:42 work that you have muncă pe care nu aţi
never done before, mai facut-o înainte,
   
51:47 therefore it must be exhausting. de aceea trebuie
  să fie extenuantă.
   
51:54 So sleep is a continuation Deci somnul este o continuare
of the waking hours. a orelor treze.
   
52:01 And we give a lot of mysterious Iar noi acordăm mult
hocus-pocus to dreams. misticism viselor.
   
52:13 And then these dreams Şi de aceea aceste vise
need to be interpreted trebuie interpretate şi...
   
52:18 and you have all the professionals ...aduceţi profesioniştii să
interpreting the dreams for you, vă interpreteze aceste vise,
   
52:23 which you can yourself pe care le puteţi observa foarte
observe very simply simplu, dacă vă priviţi...
   
52:26 if you watch your own life ...propria viaţă, din timpul zilei.
during the daytime.  
   
52:32 So the question is, Întrebarea este, de ce trebuie
why should there be dreams at all? să existe vise?
   
52:40 Though the psychologists say, Psihologii spun,
from what they have told us,  
   
52:45 that you must have dreams, că trebuie să aveţi vise,
otherwise you’ll go insane. altfel veţi înebuni.
   
52:54 But when you have observed Observaţi de foarte
very closely aproape...
   
52:58 your waking hours ...orele când sunteţi treji
and all the activities, şi toate activităţile,
   
53:01 the self-centred, the fearful, egoistul, fricosul, anxiosul,
the anxious, the guilty vinovatul,
   
53:06 – you know, watching it, observaţi atenţi
attentive all day. toată ziua.
   
53:12 Then you will see that Apoi veţi vedea că
when you go to sleep, you sleep, veţi dormi într-adevăr,
   
53:19 you have no dreams, nu veţi avea vise,
   
53:23 because during the day you have deoarece în timpul zilei
watched every movement of thought, aţi observat fiecare moment...
   
53:29 the mind has been watching, ...al gândirii, mintea a
  vegheat
   
53:33 attentive to every word. cu atenţie fiecare cuvânt.
   
53:40 You work it out, Exersaţi asta şi veţi
you will see the beauty of it, vedea frumuseţea din ea,
   
53:44 not the tiresome, nu oboseala ... nu plictiseala
not the boredom of watching, de a privi,
   
53:51 but the beauty of watching. ci frumuseţea de a privi.
   
53:56 So when the mind is attentive Când mintea este atentă
during the day, în timpul zilei,
   
54:07 then there is attention atunci există atenţie
in sleep. şi în somn.
   
54:16 I am afraid... Mă tem...
   
54:18 It doesn’t matter whether nu contează dacă înţelegeţi
you understand or not, I’ll go on, sau nu, voi continua,
   
54:24 because somebody some day, deoarece cineva, într-o zi,
will understand this. va înţelege.
   
54:28 And it is important Este important să
to understand it înţelegeţi deoarece,
   
54:30 because conscious mind,  
   
54:40 the mind that is daily attentive, mintea conştientă, mintea care este
watching itself, atentă zilnic, observându-se,
   
54:43 cannot possibly touch nu poate să trateze ceva
something entirely different. cu totul diferit.
   
54:49 Though in sleep it is attentive, În somn este atentă...
   
54:56 and that is why meditation, ...şi de aceea meditaţia,
   
55:01 the thing that we have despre care am vorbit
talked about during this hour, în această oră,
   
55:05 becomes extraordinarily devine extraordinar de
important and worthwhile, importantă şi valoroasă,
   
55:13 full of dignity, plină de demnitate,
grace and beauty graţie şi frumuseţe,
   
55:17 when you understand attention, atunci când înţelegeţi
  atenţia,
   
55:21 not only during waking hours nu numai când sunteţi treji,
but also during sleep. dar şi în somn.
   
55:30 Then the whole of the mind În acest fel, mintea
is totally awake. este trează în totalitate.
   
55:41 And beyond that, Şi dincolo de asta...
   
55:44 every form of description orice formă de decriere
is not the described, nu este cel descris,
   
55:50 therefore don’t talk about it. de aceea nu discutaţi.
   
55:58 All that one can do is Tot ceea ce poate face cineva
point to the door. este să arate înspre uşă.
   
56:03 And if you are willing to go, Şi dacă doriţi să mergeţi,
take a journey to that door, faceţi o călătorie prin acea uşă,
   
56:08 it’s for you to walk – voi decideţi -
  dincolo de asta,
   
56:11 beyond that, nobody can describe nimeni nu poate descrie
the thing that is not nameable, ceea ce nu se poate denumi,
   
56:20 whether that nameable is chiar dacă este nimic...
nothing or everything,  
   
56:25 doesn’t matter. ...sau totul, nu contează.
   
56:29 Anybody who describes it Oricine îl descrie
doesn’t know. nu cunoaşte.
   
56:34 And one who says he knows, Si acela care spune că ştie,
does not know. nu ştie.