Krishnamurti Subtitles

Sfârşitul dezordinii este sfârşitul morţii

San Diego - 17 February 1972

Conversation with Eugene Shallert 20:03 Q: Krishnamurti in Dialogue Q: Krishnamurti în dialog cu
with Father Eugene Schallert Părintele Eugene Schallert
   
0:07 J. Krishnamurti was born in South J.Krishnamurti s-a născut în Sudul Indiei
India and educated in England. şi a fost educat în Anglia.
   
0:12 For the past 40 years he has been În ultimii 40 de ani a ţinut
speaking in the United States, conferinţe în America,
   
0:16 Europe, India, Australia Europa, India, Australia şi alte
and other parts of the world. părţi ale lumii.
   
0:20 From the outset În munca sa
of his life's work  
   
0:22 he repudiated el a repudiat toate conexiunile
all connections  
   
0:24 with organised cu religii organizate şi ideologii
religions and ideologies  
   
0:27 and said that şi a spus că singura lui preocupare
his only concern  
   
0:29 was to set man absolutely, este să ajute omul să fie
unconditionally free. liber necondiţionat.
   
0:33 He is the author Este autorul mai multor cărţi dintre care
of many books, among them  
   
0:36 The Awakening of Intelligence, Trezirea Inteligenţei,
The Urgency of Change, Nevoia urgentă de schimbare,
   
0:40 Freedom From the Known Eliberarea de Cunoscut şi
and The Flight of the Eagle. Zborul Vulturului.
   
0:45 In dialogue with Krishnamurti În acest dialog îl are ca partener
is the Rev. Eugene J. Schallert pe Părintele Eugene J.Schallert
   
0:49 of the Society of Jesuits, de la Societatea Iezuită,
the Director of the Center Directorul Centrului
   
0:53 for Sociological Research at de Cercetări Sociologice la
the University of San Francisco Universitatea din San Francisco
   
0:56 where Father Schallert is an unde Părintele este Profesor Asociat.
Associate Professor of Sociology.  
   
1:01 S: In order to achieve this seeing S: Pentru a vedea aşa cum am discutat
that we have been discussing,  
   
1:06 one must arrive at a state persoana trebuie să ajungă la o
in which he is attentive stare în care este atentă
   
1:13 and freely or choicelessly attentive la celălalt şi liberă de atenţia aleasă
to the other  
   
1:20 – perhaps we could use: he can give -am putea spune poate: poate
his undivided attention to the other. acorda atenţia nedivizată altuia.
   
1:25 K: Yes, yes. K:Da, da.
   
1:26 S: And before we take the next step, S: Şi înainte de a trece la următorul
could I say that we are really pas am putea spune că
   
1:31 not looking for an answer nu suntem în căutarea răspunsului la
to the question 'what is seeing?'. întrebarea "ce înseamnă a vedea?"
   
1:35 Are we not looking Nu cumva nu ne uităm ca să ne vedem
for seeing itself  
   
1:38 which is really not an answer? şi ăsta nu este un răspuns?
   
1:41 K: Is there an answer, sir, K: Există vreun răspuns domnule,
   
1:46 when there is real perception când există o percepţie reală-
– actually what is – a ceea ce este-
   
1:50 is there an answer? există atunci un răspuns?
   
1:52 S: Perception is not an answer. S:Percepţia nu este un răspuns.
   
1:54 I must insist with you that Trebuie să insist că percepţia
perception is not an answer. nu este un răspuns.
   
1:59 K: But... K:Dar....
there is perception of what is: există percepţia a ceea ce este:
   
2:06 what is in the world, what is in me în lume, în mine- eu sunt lumea
– I am the world and the world is me. şi lumea sunt eu.
   
2:10 That perception, not a conceptual Acea percepţie, nu conceptul
perception but actual perception, ci percepţia în sine
   
2:17 the world is me că eu sunt lumea şi lumea sunt eu.
and I am the world.  
   
2:22 There's no division between me Nu există separare între mine
and the world. I am the world. şi lume. Eu sunt lumea.
   
2:26 There is perception. Există percepţie.
   
2:31 What takes place in that perception? Ce se întâmplă atunci?
That's what you're asking, sir? Asta întrebi?
   
2:37 S: I'm asking, yes, S:Da, întreb ce se întâmplă atunci.
what takes place in that perception.  
   
2:41 It's difficult for us to use Este dificil să folosim un cuvânt
a word because, in a sense pentru că, într-un fel
   
2:46 for so long we have taken each atâta timp ne-am privit unii pe alţii,
other, our dualities, our world, propriile dualităţi, lumea noastră
   
2:52 as a given, taken it for granted, ca pe ceva ce ne-a fost dat, am luat
and because of this predisposition de-a gata totul şi de aceea
   
2:58 to take things for granted, când am făcut asta, cred că într-un fel
I think we have, in a sense  
   
3:01 made it impossible or difficult am făcut să fie imposibil să
for us to simply perceive. percepem pur şi simplu.
   
3:06 But once we can control this Dar de îndată ce putem controla asta
and say we are really interested in şi spunem că suntem interesaţi
   
3:11 is the simple perception that precedes apare o percepţie simplă care precede
all rational, logical knowledge, toată cunoaşterea raţională, logică
   
3:18 all of our biases and prejudices, and toate prejudecăţile noastre.
from which these biases do not come.  
   
3:25 Then we are ready to ask… Atunci suntem gata să întrebăm...
K: Or rather, wouldn't we put it K:Sau mai degrabă să constatăm
   
3:28 there is no perception că nu există percepţie în
if there's a bias. prezenţa prejudecăţilor.
   
3:30 S: No perception if there's a bias. S:Nu există percepţie în
  prezenţa prejudecăţilor.
   
3:33 A bias is that which precisely Prejudecata face percepţia imposibilă.
makes perception impossible.  
   
3:37 It's when I do not want Ca atunci când eu nu vreau
to perceive you... să te percep pe tine...
   
3:39 K: Of course, I build a barrier. K:Desigur, construiesc o barieră.
S: I build a barrier. S:Pun o barieră.
   
3:42 K: Whether the barrier of K:Fie că este una religioasă, politcă
religion, barrier of politics,  
   
3:45 barrier of whatever it is. sau oricare alta.
   
3:48 S: Now, if it is true that S: Acum, dacă este adevărat,
in the pursuit of seeing you… în încercarea de a te vedea...
   
3:57 in the pursuit of de a te percepe
the perception of you,  
   
4:01 what is needed within me ce este în mine nu sunt de fapt eu.
is not me.  
   
4:05 K: Yes, that's right. K:Da, corect.
   
4:07 S: And what is needed within you S: Iar ce este în tine nu
is not you. te formează pe tine.
   
4:10 Then when we speak of Când vorbim despre percepţie
such things as perception,  
   
4:15 are we not in some way or another nu cumva vorbim într-un fel de
speaking of oneness or truth? unitate sau adevăr?
   
4:18 K: I would not come to that yet. K:Nu aş ajunge acolo încă.
To me, it seems Mie mi se pare
   
4:25 seeing the world is me and că dacă văd că lumea sunt eu şi eu
I am the world – or I am you and… sunt lumea- sau eu sunt tu şi...
   
4:34 I mean, seeing, psychologically, adică psihologic vorbind, chiar
whether I'm a Hindu, Buddhist, dacă eu sunt Hindus, Budist,
   
4:40 Christian, we are the same – Creştin, suntem la fel-
psychologically, inwardly, psihologic, în interior
   
4:43 we are all in the state of confusion, noi toţi suntem într-o stare de confuzie,
battle, misery, sorrow, război, mizerie, regrete,
   
4:47 with appalling sense of avem un sentiment îngrozitor
loneliness, despair. de singurătate, disperare.
   
4:52 That's the common ground Asta are umanitatea în comun.
of all humanity.  
   
5:00 There is that perception. Există această percepţie.
   
5:02 Now, what takes place Ce se întâmplă atunci?
when there is that perception?  
   
5:06 S: That is what we're trying S: Asta încercăm să descoperim
to pursue and to explain – şi să explicăm-
   
5:09 without explaining it. fără să explicăm.
   
5:11 K: We're going K:Vom descoperi împreună.
to share together in this.  
   
5:19 There is perception of sorrow. Există percepţia regretului.
Let's take that. Să începem cu asta.
   
5:29 My son, my brother, Fiul, fratele, tatăl moare.
my father dies.  
   
5:36 What takes place, generally, is: Şi în general se întâmplă următoarele:
I escape from it evadez din asta
   
5:43 because I can't face pentru că nu fac faţă sentimentului intens
this sense of tremendous  
   
5:46 danger of loneliness, of despair. de singurătate, disperare.
So I escape Aşa că evadez
   
5:54 – escape in ideology, -în ideologie, în concepte,
in concepts, in a dozen ways. în zeci de moduri.
   
5:59 Now, to perceive the escape Şi pentru a percepe faptul că evadăm
   
6:05 just to perceive, doar să percepem, nu să controlăm,
not check it, not control it,  
   
6:08 not say, 'I mustn't perceive', fără să spunem "nu trebuie să percep asta"
just to be aware, choicelessly again, doar să fiu conştient, fără a alege
   
6:14 aware that you're escaping. să conştientizez că vreau să evadez.
Then the escape stops. Şi atunci nu mai fac asta.
   
6:23 The momentum of escape În momentul în care evadez consum
is a wastage of energy. şi pierd multă energie.
   
6:28 You've stopped that energy Ai oprit acea energie-nu tu-
– not you have stopped –  
   
6:32 perception has ended the wastage, percepţia a făcut asta, deci ai mai
therefore you have more energy, multă energie
   
6:36 there is more energy. mult mai multă.
   
6:40 Then, Şi când nu mai ai unde să scapi
when there's no escape,  
   
6:46 you're faced with the fact te confrunţi cu ceea ce este.
of what is.  
   
6:49 That is: Adică: ai pierdut pe cineva!
you have lost somebody!  
   
6:54 Death, loneliness, despair. Moartea, singurătatea, disperarea.
That is exactly what is. Exact asta este.
   
6:59 There, again, Adică, iarăşi percepţia a ceea ce este.
a perception of what is.  
   
7:04 S: I think I see S: Cred că văd unde vrei să ajungi.
the direction you are taking.  
   
7:06 What you want to say is that Vrei să spui că atunci când
when I perceive that you are sorrowful percep că sunt trist
   
7:14 – I don't perceive sorrow, -nu percep durerea, care
it doesn't exist by itself – nu există în sine-
   
7:17 so when I perceive that you are când percep că eşti trist, percep de fapt
sorrowful, what I perceive is  
   
7:21 that you have been separated, că te-ai separat şi asta este
and this is a source of sorrow sursa durerii tale
   
7:28 because now your father pentru că a murit tatăl şi acum
is dead and you are separated. sunteţi separaţi.
   
7:31 And in perceiving that sorrow Şi percepând acea durere
is associated with separation… asociată cu separarea...
   
7:37 K: Not quite, sir. K:Nu chiar, domnule.
S: Or am I not S: Sau eu nu
   
7:39 perceiving that joy percep acea bucurie asociată cu...
is associated with…  
   
7:42 K: No, sir, not yet, no. K:Nu, domnule, încă nu.
The fact is I have lost somebody. Am pierdut pe cineva, acesta este un fapt.
   
7:46 That's a fact – burned, gone. Este un fapt- a avut loc, a trecut.
   
7:50 And it is something gone finally! Ceva s-a terminat!
You can't... Nu poţi...
   
7:55 And I feel tremendously lonely Şi mă simt atât de singur- şi
– that's a fact – asta este un fapt-
   
8:02 lonely, without any sense singur, nu am alte relaţii
of relationship  
   
8:07 without a sense of şi nu mă sint în siguranţă.
any security.  
   
8:12 I'm completely at the end. Sunt terminat.
   
8:18 S: Many people speak of this S: Mulţi oameni spun că se simt goliţi.
as saying, 'I am empty now.'  
   
8:24 K: Yes, empty. And there is an K:Da, goliţi. Şi există o conştientizare
awareness of this emptiness a acestui gol,
   
8:30 of this loneliness, a singurătăţii, disperării.
of this despair.  
   
8:33 I say when you don't escape Când nu încerci să evadezi
you conserve the energy. conservi energie.
   
8:39 Now there is this conservation Această conservare a energiei
of energy when I'm facing apare când mă confrunt
   
8:44 the fear of my loneliness. cu frica mea de singurătate.
   
8:49 I meet it. O întâlnesc.
You're aware of it. Eşti conştient de asta.
   
8:56 There is an awareness of Conştientizez frica de singurătate.
this fear of loneliness.  
   
9:01 S: But now, how can you give S:Dar cum îţi poţi da atenţia întreagă
your undivided attention  
   
9:07 to someone whom you have lost, cuiva pe care l-ai pierdut de tot?
simply and finally?  
   
9:13 K: I've lost him finally, K:L-am pierdut dar noi examinăm
but now we're examining  
   
9:17 the state of the mind starea minţii care a suferit o pierdere.
that has lost.  
   
9:22 S: Yes, we're trying S:Da, încercăm să înţelegem...
to understand…  
   
9:25 K: …the mind that says, K:....mintea care spune "Am pierdut totul.
'I've lost everything.  
   
9:28 I'm really Simt o durere imensă."
in desperate sorrow.'  
   
9:32 Right? And there is fear. Corect? Şi acolo este frică.
   
9:38 See that fear, Priveşte acea frică,
   
9:41 don't run away, don't escape, nu fugi, nu încerca să scapi,
don't try to smother it să o înnăbuşi
   
9:44 by courage and all the rest prin curaj şi altele-vezi frica
of it – see that fear  
   
9:48 be choicelessly aware fii conştient de ea.
of that fear.  
   
9:52 In that awareness fear disappears. Şi atunci frica dispare.
It does disappear! Dispare!
   
9:58 Then Şi atunci ai mai multă energie.
you have now greater energy.  
   
10:03 S: Yes, and we have all experienced S:Da,noi am experimentat asta:
that, how seeing fear disarms fear. că frica alungă frica.
   
10:10 K: Next, what is there? K:Şi apoi ce este?
Why is there sorrow? De ce este acolo regretul?
   
10:16 What is sorrow? Ce este regretul?
   
10:18 Self-pity? Auto-compătimire?
   
10:20 S: When it's associated S: Când este asociat cu
with anxiety or fear anxietetatea sau frica
   
10:23 then we will have atunci o numim auto-compătimire.
to call it self-pity.  
   
10:26 K: Self-pity. K:Auto-compătimire.
What does that mean, self-pity? Ce înseamnă asta?
   
10:30 You see that means: Iată ce înseamnă:
   
10:31 me is more important eu sunt mai important decât
than the person who is dead. persoana care a murit.
   
10:35 S: And so you didn't give your S: Adică nu ai acordat atenţie
undivided attention to that person. acelei persoane.
   
10:38 K: I never loved that man! K:Nu am iubit niciodată acea persoană!
My child, I never loved that child. Nu mi-am iubit niciodată copilul.
   
10:42 I never loved my wife Nu mi-am iubit niciodată
or husband, sister. soţia, soţul, sora.
   
10:49 In this state of awareness În această stare de conştiinţă descopăr
there is the discovery  
   
10:54 that love never existed. că nu a existat iubire.
   
10:59 S: Or, in the discovery of S: Sau descoperind
   
11:03 of a sorrow which is associated un regret asociat cu mâhnirea,
with grief  
   
11:07 or with separation or with fear, sau separarea sau cu frica descopăr
there is the discovery  
   
11:11 that love has been horribly că a existat o iubire limitată, dacă
limited, if it existed at all. cumva a existat şi ea.
   
11:14 K: I didn't have it! K: Nu am avut-o!
I couldn't have it! Nu aş fi putut să o am!
   
11:16 Love means Iubirea înseamnă ceva cu totul diferit.
something entirely different.  
   
11:20 So, now there is tremendous energy Acum există această energie imensă
– you follow, sir? – no escape, - vezi?- nu încerc să evadez,
   
11:26 no fear, no sense of self-pity, nu am frică, nici nu mă auto-compătimesc,
concern about myself, my anxiety... să fiu preocupat de mine, de anxietatea mea....
   
11:35 Out of this sense of sorrow Din acest sentiment de durere
there is this bubbling energy apare o energie
   
11:44 which is really love. care este iubirea adevărată.
   
11:48 S: Which is really love. S:Iubirea adevărată.
So now we have discovered that Am descoperit acum că
   
11:52 when one gives his dacă cineva acordă atenţie
undivided attention to another… totală altuia...
   
11:56 K: No! I have not given my attention K:Nu! Nu am acordat această atenţie
to the person who is dead, persoanei care a murit,
   
12:01 my father, my son, my brother. tatălui, fiului, fratelui.
   
12:03 There has been attention Am acordat atenţie stării minţii
to the state of my mind  
   
12:06 the mind which says, a minţii care spune "Sufăr!"
'I suffer' !  
   
12:12 S: Yes, but we have been trying to S:Da, dar noi am încercat să examinăm
examine what 'I suffer' means ce înseamnă "să suferi"
   
12:18 in the context of what în contextul atenţiei fără alegere.
choiceless attention means.  
   
12:22 K: Yes. So I find K:Da. Şi găsesc că iubirea este...
love is... a total attention. o atenţie totală.
   
12:32 S: Love is a total attention. S: Iubirea este atenţie totală.
   
12:34 K: Without any division. K: Fără nici o divizare.
   
12:38 I think this is really Cred că este foarte important pentru că
important because  
   
12:40 you see, sir, for us, love is vezi domnule, pentru noi, iubirea este
pleasure – sexual, other ways – plăcere-sexuală sau altfel-
   
12:48 love is pleasure, and love is fear, iubirea este plăcere, frică, gelozie,
love is jealousy,  
   
12:52 love is possessiveness, domination, posesivitate, dominaţie, agresiune-vezi?
aggression – you follow?  
   
12:56 We use that word Folosim acest cuvânt pentru toate astea:
to cover up all this:  
   
12:59 love of God, love of man, iubirea de Dumnezeu, iubirea unui barbat,
love of country, and so on. faţă de ţară,etc.
   
13:05 All that is the love of Este vorba despre o iubire care este
my concern about myself. preocupată doar de mine.
   
13:14 S: Yes, all of that is self-love. S: Da, iubire de sine.
K: Obviously. K:Evident.
   
13:16 S: But it's the me that is being loved S: Dar eu sunt cel iubit nu sinele.
not the self that is being loved.  
   
13:20 K: That's no love. K:Aia nu este iubire.
That's a tremendous discovery. Este o descoperire importantă.
   
13:25 That requires great honesty Este nevoie de multă onestitate să spui
to say,  
   
13:30 'By Jove, I've never really "Pe Jupiter, nu am iubit cu
loved anybody.' adevărat pe nimeni".
   
13:33 I pretended, I've exploited, I have Am pretins, am exploatat, m-am
adjusted myself to somebody ajustat faţă de alţii,
   
13:41 but the fact that I've never dar de fapt nu ştiu ce înseamnă
known what it means to love. să iubeşti.
   
13:46 That's a tremendous honesty, Este nevoie de multă onestie
sir,  
   
13:51 to say that I thought I loved pentru a spune "am crezut că am iubit
and I never found it. dar nu am găsit asta".
   
13:56 Now I've come upon something Acum am ajuns la ceva real!
which is real!  
   
14:00 Which is, I've watched what is Adică, am văzut ce este şi
and moved from there. am pornit de acolo.
   
14:05 There is an awareness of what is Există o conştientizare a ceea
and that awareness moves ce este, ea se mişcă
   
14:10 – it is a living thing – -este un lucru viu- dar nu
it doesn't come to a conclusion. ajunge la o concluzie.
   
14:17 S: Now why is it that in our attempt S: Cum se face că încercând să
to pursue the question of răspundem la întrebarea
   
14:26 undivided attention, or choiceless cu privire la atenţia totală, nedivizată,
attention, or simple seeing a privi pur şi simplu
   
14:31 that we very naturally ajungem inevitabil la întrebarea
slipped into the question  
   
14:36 and it's not really logical, care nu este logică, ci foarte naturală
it's very naturally  
   
14:39 slipped into the question of ajungem la întrebarea de a iubi pur
simple loving, as opposed to şi simplu în opoziţie cu
   
14:44 fictitious or fraudulent iubirea ficţiune sau frauduloasă
loving or conditioned loving. sau condiţionată.
   
14:48 There must be something about the Trebuie să existe ceva în iubire
loving and the seeing process şi în faptul de a vedea
   
14:53 which is so similar that we care este atât de similar încât ajungem
can slip from seeing to loving de la a vedea la a iubi
   
15:00 and really be discussing the şi discutăm despre acelaşi lucru. Şi pe
same thing. And as we move măsură ce ne deplasăm
   
15:06 well, move is not a good word ei bine, deplasăm nu este cuvântul potrivit.
K: No, I understand, sir. K: Nu, înţeleg domnule.
   
15:09 S: as we become aware of… S: pe măsură ce devenim conştienţi
as we develop de...ce ne dezvoltăm
   
15:14 this undivided attention, această atenţie nedivizată,
this choiceless awareness… care nu alege...
   
15:17 K: If I may suggest, don't use K: As sugera să nu folosiţi cuvântul-
the word – I humbly suggest – sugerez doar-
   
15:22 'develop'. That means time. "dezvoltare". Asta înseamnă timp.
Sir, be aware! Să fii conştient!
   
15:27 S: Be aware. We are struggling S: Să fii conştient. Ne luptăm cu
with words, because… cuvintele pentru că...
   
15:30 K: Be aware of the carpet K: Fiţi atent la covor-culoare, formă,
– the colour, the shape, the form,  
   
15:35 be aware of that. Don't say, fiţi atent la asta. Nu spuneţi "Îmi place,
'I like, don't like, this is good' nu-mi place, asta este bun"
   
15:40 just be aware of it, fiţi doar conştient de asta
and then, from that, şi apoi de aici
   
15:43 grows the flame of awareness, apare flacăra conştiinţei, dacă
if one can so call it. o putem numi aşa.
   
15:51 S: Haven't you said the same thing S: Dar nu ai spus acelaşi lucru
in different words cu alte cuvinte
   
15:54 by saying, 'Be aware of the other, când ai spus " Fii atent la celălalt,
of the carpet, of the tree, la covor, la copac,
   
16:00 of the universe la universul în care trăieşti?!
within which you live?'  
   
16:05 And then you translate into Apoi duci asta la alt nivel de percepţie
another level of perception  
   
16:10 and you say, 'Love the carpet, şi spui " Iubeşte covorul,
love the tree, love the universe.' copacul, universul".
   
16:15 And you don't feel that there's Şi nu simt că este vreo diferenţă
a difference between being aware între a fi conştient
   
16:18 or seeing undividedly and loving sau a vedea nedivizat şi a iubi
undividedly or unconditionally. nedivizat sau necondiţionat.
   
16:23 K: No, sir, when you are so aware, K:Nu domnule, când eşti atât de
there is that quality of love. conştient există o calitate a iubirii.
   
16:26 You don't have to say Nu trebuie să spui "a fi sau
'be or not be' – it is there. a nu fi"-este acolo.
   
16:29 It is like a perfume Este ca şi parfumul florii-este acolo!
in a flower – it is there!  
   
16:33 S: The two are… they're not S:Acestea două sunt...nu sunt feţe
different sides of the same coin. ale aceleiasi monezi.
   
16:36 They're the same coin. Sunt aceeaşi moneda.
K: It is the same thing, same coin. K: Acelaşi lucru, aceeaşi monedă.
   
16:39 S: With no sides at all. Yes. So that S: Care nu are feţe. Da. Deci a vedea
then to see in this undivided way, în acest mod nedivizat,
   
16:46 choiceless way, and to în care nu alegem şi a iubi în acest mod,
love in this choiceless way  
   
16:50 must be one and trebuie să fie unul şi acelaşi lucru.
the same thing.  
   
16:52 K: It is, sir, K:Aşa este domnule, dar dificultatea
but the difficulty is constă în
   
16:55 we are so eager faptul că noi suntem atât de doritori
to get this thing să avem acest lucru
   
17:00 that we lose the real thread of it, încât pierdem drumul către
the beauty of it. el şi frunuseţea sa.
   
17:06 S: Now suppose that we were to move S: Dacă mergem cu discuţia mai departe
our discussion one more step  
   
17:10 or maybe another step because sau poate facem alt pas -pentru că nu
there's not more, and say that există mai departe- şi spunem că
   
17:16 as far as we can perceive, aşa cum percepem noi, a fi
to be aware and to love conştient şi a iubi
   
17:23 are one and the same thing. sunt unul şi acelaşi lucru.
   
17:26 Could we move Am putea merge un pas mai departe şi spune
one step further and say  
   
17:30 to be is the same a fi este acelaşi lucru cu
as to see and to love? a vedea şi a iubi?
   
17:33 K: No, what do you mean by, K:Nu, ce înţelegi prin cuvântul "a fi"?
if I may ask, the word 'to be'?  
   
17:38 Everybody says, 'I am.' The whole Toţi spun "Eu sunt". Generaţia
young generation at present says tânară spune
   
17:43 'I want to be'. "Vreau să fiu".
What does that mean? Ce înseamnă asta?
   
17:46 S: I'm sure it means very little. S: Sunt sigur că înseamnă foarte puţin.
   
17:48 I think it means be active Cred că înseamnă a fi activ sau posesiv.
or be possessive.  
   
17:52 K: Yes, be possessive, K:Da, a fi posesiv, furios, violent.
be angry, be violent.  
   
17:53 I am – that is what I am. Eu sunt- asta este ce sunt.
   
17:56 S: So then the word 'to be' has a S: Deci cuvântul "a fi" are o conotaţie,
connotation about it, associated este asociat
   
17:59 with activity, which can only cu activitatea, care poate avea loc
follow from this inner energy datorită acestei energii interioare
   
18:03 which is what to be means. care este semnificaţia lui "a fi".
   
18:05 K: So, sir, all this K: Toate astea ne conduc
brings us to a question: la o întrebare domnule:
   
18:09 whether man can change at all. dacă omul se poate schimba.
That is the fundamental… Asta este important...
   
18:16 It seems to me that's one of the Este una dintre cele mai importante
major questions in the present world. întrebări de azi.
   
18:24 The structure and the nature Structura şi natura fiinţelor umane
of human beings have to change. trebuie să se schimbe.
   
18:30 S: Well, when you use words S: Când foloseşti cuvinte ca
like 'structure' and 'nature' "structura" şi "natura'
   
18:34 those mean categories to me. mi se pare că astea sunt categorii.
K: No, the way he lives. K: Nu, modul în care el trăieşte.
   
18:37 S: Can man's lifestyle change? S: Se poate schimba stilul omului?
   
18:39 K: Yes. The way he lives, K:Da. Modul în care trăieşte, urâţenia...
the appalling pettiness, the ugliness  
   
18:44 the violence, you know, violenţa, ştii tu, tot ce se întâmplă.
what is going on.  
   
18:48 S: I would say that there should be S: Aş spune că ar trebui să
nothing but despair existe doar disperare
   
18:51 relative to the question of change, cu privire la problema schimbării
   
18:54 if the change we're dealing with dacă schimbarea de care vorbim
   
18:57 was the creation of new categories a presupus crearea de noi categorii care
to replace old categories. să le înlocuiască pe cele vechi.
   
19:01 K: No, no, I don't mean that. K: Nu, nu, nu vreau să spun asta.
   
19:03 S: If on the other hand we were S: Dacă pe de altă parte avem
dealing with the question of de a face cu problema
   
19:05 changing from the without schimbării de la exterior la interior-
to the within – can men do this? – poate face omul asta?
   
19:09 from the 'to do' to the 'to be', de la "a face" la "a fi" de la a pretinde
from the pretence of love to love, că iubeşte la a iubi
   
19:15 from the perception of categories de la percepţia categoriilor la a vedea
to seeing,  
   
19:18 can men change se poate schimba astfel omul?
in that direction?  
   
19:20 I would have to ask Trebuie sa intreb- face asta omul?
– do men?  
   
19:21 And they do! You have done it. Şi o face! Tu ai făcut asta.
I have done it. Eu am făcut asta.
   
19:25 K: Sir, I mean… K: Vreau să spun domnule...
   
19:27 S: Will men do it? S: O va face omul?
   
19:30 K: Because man has lived K: Pentru că omul a trăit
as he has lived, într-un anumit fel
   
19:33 with such appalling brutality, cu o asemenea brutalitate, amăgire,
such a deception,  
   
19:39 such lies, hypocrisy în minciună, ipocrizie şi restul.
and all the rest of it.  
   
19:46 If I have a son, a brother, Dacă am un fiu, frate,
   
19:50 that's my concern, asta este problema, rsponsabilitatea mea.
my responsibility.  
   
19:54 Not to change him Nu să îl schimb, ci să văd cum este.
but to see what it is.  
   
20:02 I don't want him to imitate me Nu vreau să mă imite sau să se
or conform to my pattern conformeze tiparului meu
   
20:05 which is absurd, or my belief asta este absurd, sau credinţelor
– I have none of that. mele- eu nu am aşa ceva.
   
20:09 So I say, 'Look, how is it possible Şi spun "Este posibil ca omul
for a human being to change?' să se schimbe?"
   
20:17 Change not into Nu conform unui tpar anume,
a particular pattern,  
   
20:20 to bring about a total ci să producă o revoluţie psihologică.
psychological revolution.  
   
20:26 S: If I were to start some place, S: Dacă ar fi să pornesc de
Krishnaji, I believe I would undeva Krishnaji, aş
   
20:29 start with you. Not because începe cu tine. Nu pentru că eu cred
I think you need changing că ai nevoie de schimbare
   
20:34 because I don't, nor because nu cred asta, nu pentru că
I think you would want to change vrei sa te schimbi
   
20:39 but because I think you want eu cred că tu vrei să înveţi,
to teach, you want to share. să împărtăşeşti.
   
20:44 You have received so much joy Ai primit atâta bucurie din înţelegere
from understanding  
   
20:47 and from loving that şi din iubire şi astea radiază din tine.
this radiates from within you.  
   
20:52 Now, if you wanted to teach Dacă vrei să înveţi pe cineva
someone that there's more că există mai mult
   
20:57 to be seen than is seen de văzut decat vede deja- şi acest
– and the more is not quantitative mai mult nu este cantitativ
   
21:02 but in depth – maybe I would want ci în profunzime- poate aş vrea să
to change you in this direction te schimb în această direcţie
   
21:10 that when you speak of the world nu în cea în care vorbeşti despre
and its conflict and its tensions, conflictele şi tensiunile din lume
   
21:15 and its violence, and its hypocrisy, despre violenţa şi ipocrizia ei de
that you may also faptul că de asemenea poţi
   
21:20 address yourself to another question să îţi pui altă întrebare
   
21:23 – which I'm sure you have done -sunt sigur că ai făcut asta
but don't speak of it – dar nu ai spus-
   
21:27 not only the endurance of nu doar suportarea conflictului
inner conflict or exterior conflict interior sau exterior
   
21:34 but the endurance of ci şi a bucuriei interioare şi exterioare.
inner joy and exterior joy.  
   
21:38 K: Sir, now wait a minute. K:Stai un pic domnule.
   
21:40 S: These are always there when you S: Ele sunt mereu prezente când
talk but they are not expressed. vorbeşti, dar nu sunt exprimate.
   
21:43 K: When does joy come? K:Când apare bucuria?
   
21:47 When I don't seek it. Când nu o caut.
I mean, it happens! Adică, se întamplă!
   
21:54 I don't have to cultivate it, Nu trebuie să o cultiv, mintea
the mind hasn't to pursue it. nu trebuie să o caute.
   
22:02 S: Yes, the mind cannot S: Da, mintea nu poate căuta bucuria.
pursue joy.  
   
22:06 K: Therefore I have to understand… K: Deci trebuie să înţeleg...
an understanding must take place trebuie să înţeleg
   
22:15 of what is pleasure and what ce este plăcerea şi ce este
is joy. That's where we mix… bucuria. Aici amestecăm...
   
22:21 S: We mix our levels, yes. S:Amestecăm nivelurile noastre, da.
   
22:24 K: To understand joy is more important K: Este mai important să înţelegem
than to understand pleasure mai degrabă bucuria decât plăcerea
   
22:30 sorry – to understand pleasure scuze- este mai important
is far more important să înţelegem plăcerea
   
22:34 than to understand joy. mai degrabă decât bucuria.
   
22:36 Because we want pleasure, Pentru că vrem plăcere, o căutăm.
we pursue pleasure.  
   
22:42 Everything is our pleasure Totul formează plăcerea noastră- întreaga
– the whole moral  
   
22:47 social structure is based structură socială, morala se bazează
on this enormous pleasure. pe această plăcere enormă.
   
22:54 And pleasure does breed fear, Iar plăcerea hrăneşte frica,
insecurity, and all the rest of it. nesiguranţa şi restul.
   
22:59 Now, in the understanding of Când vrem să înţelegem plăcerea,
pleasure, the other thing comes. apar şi alte lucruri.
   
23:03 You don't have to talk about it. The Nu trebuie să vorbim despre ele. Acestea
other thing flows, like a fountain. curg, asemeni unei fântâni.
   
23:08 You don't even call it joy, Nu o poţi numi bucurie,
it's ecstasy, something… este extaz, ceva....
   
23:14 S: Are you saying then that S: Vrei să spui că atunci
in the pursuit of fear când urmărim frica
   
23:18 through escape, dorind să scăpăm sau când urmărim...
or in the pursuit of…  
   
23:22 K: …joy, I mean pleasure. K:....bucuria, adică plăcerea.
   
23:24 S: Or in the pursuit of pleasure S: Sau în căutarea plăcerii- în ambele
– in both pursuits we find death căutări găsim moartea
   
23:29 and also a death to the şi o moarte a risipei de energie
dissipation of energy  
   
23:32 that keeps us from being joyous. care ne împiedică să fim bucuroşi.
K: That's right, that's right. K:Corect, corect.
   
23:35 S: And from being joyous, and seeing, S: Iar a fi bucuroşi şi a vedea, a fi
and being loving, or simply being iubitori sau pur şi simplu a fi
   
23:40 it's all the same thing. este acelaşi lucru.
   
23:44 K: You see, through negation K: Vezi, prin negaţie apare pozitivul.
the positive is.  
   
23:50 S: Yes. S:Da.
   
23:51 K: Not the positive. Assert the K: Nu pozitivul. A susţine pozitivul
positive is to negate the real. înseamnă să negăm ce este real.
   
24:00 S: But as we have said before S: Dar aşa cum am spus înainte
   
24:02 to negate the categories a nega aceste categorii nu este de fapt
is really not  
   
24:07 what we are dealing with, lucrul cu care ne confruntăm şi
nor are we dealing with nici nu avem de a face cu
   
24:10 the negation of seeing simply. simpla negare de a vedea.
We're dealing with Avem de a face cu
   
24:14 the negation of all of those negarea tuturor obstacolelor,
obstacles, like pleasure, to joy. cum ar fi plăcerea, bucuria.
   
24:19 Because unless you negate Pentru că până nu negi plăcerea
pleasure you will never be joyous. nu vei fi vesel.
   
24:22 And when you're joyous Şi când eşti vesel eşti de asemenea
you're also quite pleasurable. destul de plăcut.
   
24:24 K: You don't talk about it. K: Nu vorbeşti despre asta.
The moment you're conscious În momentul în care eşti conştient
   
24:27 that you're joyous, it goes. că eşti vesel, atunci această
  stare dispare.
   
24:30 Like being happy, and Ca atunci când eşti fericit şi spui
you say, 'How happy I am!' "Ce fericit sunt!"
   
24:34 It becomes nonsense Devine un non sens când spui
when you say, 'How happy I am!' "Ce fericit sunt!"
   
24:38 S: Yes, because now S:Da, pentru că acum ai raţionalizat
you've rationalized it  
   
24:40 and put it in a category, şi aşezi starea într-o categorie
now it becomes something şi devine ceva
   
24:42 to speculate about despre care să vorbeşti nu ceva
rather than do, to be. care să faci, să fii.
   
24:45 At the same time, since we are Şi în acelaşi timp deoarece
pursuing as deeply as we can… căutam asta foarte mult...
   
24:54 pursuing seeing and continuăm să vedem, să înţelegem
understanding and loving şi să iubim
   
24:58 or this undivided attention, adică această atenţie nedivizată,
since we're pursuing that deoarece vrem să facem asta
   
25:01 and we found that dar aflăm că nu o putem realiza
one cannot pursue it  
   
25:04 except by negating fear decât dacă negăm frica sau plăcerea...
or negating pleasure…  
   
25:07 K: Yes, sir. Understanding K:Da, domnule. Înţelegând plăcerea
pleasure  
   
25:10 understanding the înţelegând întreaga natură a plăcerii.
whole nature of pleasure.  
   
25:13 S: Then we must ask ourselves, S: Şi atunci trebuie să ne întrebăm
if these are not the avenues dacă acestea nu sunt căile
   
25:17 to seeing or loving or being – de a vedea sau iubi sau a fi- şi
and I suppose we will ultimately presupunem că în final
   
25:23 get to the question vom ajunge la întrebarea
of being, or being one, de a fi sau a fi unul
   
25:27 we may get to that question putem ajunge la această întrebare
because we want to discover that pentru că vrem să descoperim că
   
25:32 you are one with the world tu eşti una cu lumea iar lumea
and the world is one with you este una cu tine
   
25:36 and you are one with myself şi că tu eşti una cu mine
and I am one with you: iar eu una cu tine:
   
25:39 we want to discover that. noi vrem să descoperim asta.
And we've seen Şi am văzut
   
25:41 that seeing must take place, că trebuie să vedem, iubirea
and loving must take place, trebuie să apară
   
25:46 an awareness of being must take place şi mai trebuie să apară o conştientizare-
– we've seen what to do am văzut ce să facem
   
25:49 to get rid of să scăpăm de ceea ce ne împiedică
what gets in the way  
   
25:52 of the most exhilarating of all de experienţele care ne animă
experiences or realities, sau realităţile
   
25:56 the reality of just being realitatea de a fi- eu sunt şi
– I am, enough. asta este destul.
   
25:59 I don't need these things to be Nu am nevoie ca aceste lucruri
– here I am. să fie-iată eu sunt.
   
26:03 Then what would you think Apoi ceea ce crezi că este următorul pas
would be the next step  
   
26:05 – and we're not talking -şi nu vorbim aici de vreo
about process or method now – metodă sau proces-
   
26:09 what would you perceive care ai spune că este următorul pas?
would be the next step?  
   
26:11 K: Next step of what? K:Următorul pas către ce?
S: In the development… S:Către dezvoltarea...
   
26:15 K: From what? K:De la ce?
   
26:17 S: From this undivided attention S:De la această atenţie nedivizată
that we discussed earlier de care am discutat înainte
   
26:20 and from this loving which we de la această iubire care am constatat
found to be the same as attention că este la fel ca atenţia
   
26:25 choiceless attention, and care nu alege şi de la această fiinţă
from this being which we found care am constatat
   
26:29 to be the same as loving că este la fel de iubitoare
and seeing or understanding şi vede şi înţelege
   
26:35 and now we're şi acum încercăm să urmărim...
trying to pursue your…  
   
26:39 K: What takes place next? K:Ce se întâmplă apoi?
What happens? Ce se întâmplă?
   
26:41 S: …experience of – I don't like S:...experimentarea- nu vreau
to use the word 'oneness' sa spun a "unităţii"
   
26:45 because that gets us at the end pentru că asta ne duce la final înainte
before we go to the middle thing de a ajunge la miezul lucrurilor
   
26:48 but what does one do next dar ce trebuie să facă cineva după,
after one has seen, după ce a văzut
   
26:52 and has loved and has been? şi a iubit şi a fost?
   
26:56 K: One lives, sir. K:Omul trăieşte, domnule.
S: One lives. S:Trăieşte.
   
26:58 So that to live is the same as to Deci a trăi este acelaşi lucru cu
love and to see, in any real sense. a iubi şi a vedea, în mod real.
   
27:03 K: But it means, sir, K:Dar înseamna domnule a înţelege moartea.
the understanding of death.  
   
27:10 S: The understanding of death. S:A înţelege moartea.
   
27:12 K: Death. Because K:Moartea. Pentru că
   
27:16 to love, one must die. pentru a iubi, cineva trebuie să moară.
   
27:19 S: Unquestionably. S:Fără îndoială.
   
27:21 K: So there must be the investigation, K: Trebuie deci să existe o
the understanding cercetare, o înţelegere,
   
27:26 the awareness, o conştientizare a ceea ce
what it means to die. înseamnă a muri.
   
27:31 Without that there is no love. Fără asta nu există iubire.
   
27:34 S: But could not this be a fiction, S: Dar asta poate fi o ficţiune, pentru
because who is to tell us că cine ne va spune
   
27:37 what it's like to die? cum este să mori?
K: We're going to find out. K:O să aflăm.
   
27:40 S: Find, good. S: Să aflăm, bine.
K: I don't want anybody to tell me, K: Nu vreau să îmi spună cineva
   
27:44 because that means authority. pentru că asta înseamnă autoritate.
   
27:46 S: Well, it means dead people, S: Înseamnă oameni morţi care nu pot vobi.
who can't speak.  
   
27:48 K: Not only that. K:Nu doar asta.
   
27:52 The whole Asiatic world believes După cum ştii, întreaga lume Asiatică,
in reincarnation, as you know, crede în reîncarnare
   
27:59 and, in the Christian world, şi în lumea Creştină în inviere
the resurrection and so on. şi tot aşa.
   
28:05 To find this out one must Pentru a afla asta cineva trebuie
investigate if there is să cerceteze dacă există
   
28:10 any permanent thing in me ceva permanent în mine care
that reincarnates, se reîncarnează,
   
28:17 that is reborn, resurrected, care renaşte, învie, omul trebuie
one must enquire să cerceteze
   
28:22 into this question, asta, dacă există ceva permanent.
if there is anything permanent.  
   
28:27 Permanent? Permanent?
Nothing is permanent! Nimic nu este permanent!
   
28:31 The carpets go, all the structure, Covoarele, structurile, ce crează
the technological thing, tehnologia, toate dispar
   
28:36 all the things man has put together toate lucrurile create de om
is... in a flux. sunt...într-un flux.
   
28:43 S: You are not suggesting S: Deci tu nu sugerezi că măsura
that the measure is permanent. este permanentă.
   
28:47 You are not suggesting that Nu sugerezi că măsura este permanentă.
the measure is permanent.  
   
28:49 K: Measure? K:Măsura?
S: The measure. S:Măsura.
   
28:52 You were born and you have lived Te-ai născut şi ai trăit şi vei muri
and you will die,  
   
28:57 and this will take you şi asta într-un număr de ani.
a certain number of years.  
   
28:59 K: Seventy years, thirty years, K:Şaptezeci, treizci, douăzeci, oricât.
twenty years, whatever it is.  
   
29:01 S: Is the measure real S: Măsura este reală sau tu eşti real?
or are you real?  
   
29:03 K: No, no. I am not talking K:Nu, nu. Eu nu vorbesc în
in terms of measure. termeni de măsură.
   
29:06 S: So then if the measure isn't real S: Deci, dacă măsura nu este reală
but something external to you ci este ceva din afara ta
   
29:11 then do we have a right to say atunci avem dreptul să spunem că pur
that you end simply? şi simplu nu mai exişti?
   
29:16 K: We are coming to that. K:O să ajungem la asta.
   
29:18 You know, Vezi tu, întreaga lume a Greciei
the whole Greek world  
   
29:24 thought in terms gândea în termeni de măsură.
of measurement.  
   
29:27 S: Yes. S:Da.
   
29:28 K: And the whole Western world K: Şi întreaga lume din Vest se
is based on measurement. bazează pe asta.
   
29:32 And the Eastern world said, Iar în Est lumea spune că măsura
measure is illusion. este o iluzie.
   
29:36 And they went into other kind of… Şi ei au intrat în altfel de...
S: …measures. S:...măsuri.
   
29:40 K: Yes, other kind of measure K: Da, alte măsuri pe care le numesc
and they called it immeasurable. de nemăsurat.
   
29:44 Now, I am saying, sir Eu spun domnule
   
29:49 life, living, as we now live, că dacă trăim ca acum asta se
is a conflict. numeşte conflict.
   
29:56 What we call love Ceea ce numim iubire este
is the pursuit of pleasure. căutarea plăcerii.
   
30:00 What we call death is an Ce numim moarte este evitare,
avoidance, is fear, dread of it. frică, teamă de asta.
   
30:05 And being afraid, so completely, Şi pentru că ne este teamă de asta,
of such an ending de acest sfârşit
   
30:10 we have reincarnation theory, avem teoria reîncarnării şi alte teorii
various other theories  
   
30:13 which give us great satisfaction, care ne dau satisfacţie, confort.
great comfort.  
   
30:17 And that is not an answer. Şi asta nu este un răspuns.
   
30:19 S: It keeps us from S: Ne împiedică să vedem realitatea.
seeing the reality.  
   
30:21 K: So, negate all that. K:Să o negăm în totalitate.
   
30:26 So there must be Trebuie deci să înţelegem moartea.
the understanding of death.  
   
30:30 What is death? There is Ce este moartea? Există un sfârşit fizic.
the physiological ending.  
   
30:36 We don't mind that. Nu ne deranjează asta.
We all see death everywhere. Noi vedem peste tot moarte.
   
30:42 But what human beings Dar oamenii sunt preocupaţi de
are concerned with  
   
30:47 is the psychological moartea psihologică
ending  
   
30:49 the 'me' ending – the me which de "eu-l" care dispare- care spune
says, 'I own this house' "casa asta este a mea"
   
30:53 my property, my wife, proprietatea mea, soţia mea, soţul meu,
my husband, my knowledge; cunoaşterea mea;
   
30:57 I am going to lose all that, o sa pierd toate astea şi nu vreau.
therefore I don't want to lose.  
   
31:01 The known is more Cunoscutul este mai interesant
attractive than the unknown. decât necunoscutul.
   
31:06 The known is the factor of fear. Cunoscutul este un factor al fricii.
S: In a rational world. S:Într-o lume raţională.
   
31:12 K: We are taking, looking at it. K: Vorbim despre asta, vedem asta.
S: Yes. S:Da.
   
31:15 K: So I have to understand what K: Trebuie deci să înţeleg ce înseamnă
does death mean? Does it mean moartea? Înseamnă oare
   
31:21 that there is a permanent entity că există o entitate permanentă
– call it the soul, - să o numim suflet
   
31:27 the Hindus call it the atman, Hindusii numesc asta atman,
doesn't matter what name you give it – nu contează numele-
   
31:30 a permanent entity o entitate permanentă care nu moare
that never dies but evolves: niciodată, ci evoluează:
   
31:38 resurrected, reînvie, se reîncarnează, în timp.
reincarnated, in time.  
   
31:44 Is there such thing Există o asemenea entitate permanentă?
as permanent entity?  
   
31:48 Not a theory Nu o teorie
   
31:51 not a speculative assertion, nu o presupunere speculativă
'There is or there is not' "Există sau nu"
   
31:55 but to find out for oneself să aflăm dacă există o asemenea
if there is a permanent entity, entitate permanentă
   
32:00 the 'me' that says, "eu-l" care spune "trebuie
'I must survive.' să supravieţuiesc".
   
32:05 Therefore I must have future lives, Prin urmare am vieţi viitoare,
whether in heaven or doesn't matter. în cer sau în altă parte.
   
32:11 Is there such thing? Există aşa ceva?
Which is psychologically. Asta este psihologic.
   
32:19 Which thought has put together Pe care gândul o numeşte "eu".
as the 'me'.  
   
32:24 S: I cannot conceive of there being S: Nu pot concepe că există o entitate
a permanent entity associated permenantă asociată
   
32:28 with what we call the me. cu ceea ce numesc Eu.
   
32:30 K: Obviously. K:Evident.
S: Obviously, yes. S: Da, evident.
   
32:32 K: Then is there a permanent K:Există deci un eu separat de asta?
me apart from that?  
   
32:35 S: But then we can ask the S: Dar ne putem pune întrebarea
question – is there something - există ceva
   
32:39 immeasurable about nemăsurat în acest eu, separat de asta?
me, apart from that?  
   
32:43 K: The moment you say, 'The me is the K:În momentul în care spui " Eu-l este
immeasurable' then I am back again. nemăsurat" ne întoarcem de unde am plecat.
   
32:47 S: You are back again, right. S: Da, ne întoarcem, corect.
Apart from the self, the not me. Dincolo de sine, nu de eu.
   
32:51 K: I am going to find out. K:Vreau să aflu.
S: Yes. Now we must pursue that. S:Da. Trebuie să înţelegem asta.
   
32:54 K: That's it. There must be K: Asta este. Trebuie să descoperim
discovery of whether there is dacă este
   
32:59 the immeasurable or not. nemăsurat sau nu.
Not: 'there is' or 'there is not', Şi nu dacă "este" sau "nu este"
   
33:04 one must come upon it, omul trebuie sa descopere, mintea.
the mind must come upon it.  
   
33:07 So, there is no permanent self Deci nu există un sine permanent-mai sus
– higher, lower – no permanency. sau mai jos-nu există permamenţă.
   
33:14 Therefore what is, then, death? Şi atunci ce este moartea?
   
33:20 Physically, biologically, Există moarte la nivel fizic, bologic.
there is death.  
   
33:25 S: This we all understand. S:Asta înţelegem toţi.
We see it all the time. Vedem asta tot timpul.
   
33:27 K: Everything goes. K:Totul dispare.
   
33:30 What one is afraid of is the Omul se teme de acumularea psihologică
psychological accumulation  
   
33:38 in relationship of every form of din relaţiile sale, de orice formă a
image, knowledge, function imaginii, cunoaştere, funcţie
   
33:45 – that's what we ne este frică să pierdem aceste lucruri.
are frightened of losing.  
   
33:48 That takes the form of the 'me' Şi aşa ia naştere "eu-l" care va evolua,
which is going to evolve,  
   
33:53 become more and more perfect va deveni din ce în ce mai perfect
till it reaches heaven or whatever. până va ajunge în rai.
   
33:58 We see that is false. Vedem că asta este fals.
Then what is death? Şi atunci ce este moartea?
   
34:04 S: You were suggesting that we can S: Vrei sa spui că putem descoperi
discover the meaning of the words sensul cuvintelor
   
34:09 'to live' by looking for the "a trăi" prin faptul că ne uităm la
meaning of the words 'to die.' sensul cuvintelor "a muri.
   
34:14 K: They are related. K:Sunt legate.
S: They are related. S:Ele sunt legate.
   
34:16 Unquestionably they are related. Fără îndoială că aşa este.
K: They are related. K:Sunt legate.
   
34:18 S: And most religious writers in S: Şi mulţi autori de religie
comparative religion have said, comparată au spus
   
34:21 that in order to live că trebuie să murim pentru a trăi.
one must die.  
   
34:25 K: Sir, as I don't read these K: Domnule, eu nu citesc astfel de lucruri
books or any of these things  
   
34:29 it is an actual fact. este un fapt.
To live you must die. Trebuie să mori pentru a trăi.
   
34:32 Which means, dying means Asta înseamnă, a muri înseamnă
   
34:34 dying every day să mori în fiecare zi faţă de
to all the accumulations toate acumulările
   
34:36 that you have gathered during the day, de peste zi şi să mori în fiecare zi
ending each day, dying,  
   
34:41 so that the mind is astfel încât mintea să fie
fresh every day, is new. mereu proaspătă, nouă.
   
34:46 S: Yes. Now, in order to pursue S:Da. Acum, să revenim la
the question of 'to live' întrebarea "a trăi"
   
34:52 by looking at the question of cercetând întrebarea "a muri" şi să
'to die' and looking at it finally. vedem ce se întâmplă.
   
34:56 K: We do. K:Facem asta.
   
34:57 S: The ultimate death, the body S: Moartea finală, corpul se
has disintegrated in the grave. dezintegrează în mormânt.
   
35:01 K: The body is important, K:Este important să avem grijă de corp
to look after it, care for it,  
   
35:05 and all the rest of it. şi de restul.
S: But bury it when it is dead. S: Dar să îl îngropăm când este mort.
   
35:07 K: Get rid of it. K:Să scăpăm de el.
Bury it, burn it – it's simpler. Să îl îngropăm, să îl ardem-este simplu.
   
35:12 S: Yes. Now suppose that we want to S:Da. Acum să presupunem că vrem
see what happens să vedem ce se întâmplă
   
35:19 when one dies in order to see când moare cineva pentru a vedea ce
what happens when one lives. se întâmplă când trăieşte.
   
35:23 That's what we're doing. Asta facem acum.
K: That's it. Therefore K: Da. Prin urmare
   
35:24 I must first understand trebuie să înţeleg mai întâi ce
what it means to live înseamnă să trăiesc
   
35:27 not what it means to die. nu ce înseamnă să mor.
   
35:31 One's life as it is Viaţa omului este un zbucium
is a turmoil – as it is. -aşa cum este acum.
   
35:35 It is chaos, it is a mess, with Este haos, învălmăşeală, cu tot felul
all kinds of ideals, conclusions de idealuri, concluzii
   
35:42 – it is a mess. -este dezordine.
   
35:44 Now, if there is no order Dacă nu este ordine în această dezordine
in this mess  
   
35:50 I can't understand what death is. nu pot înţelege ce este moartea.
Because death is perfect order. Pentru că moartea este ordine perfectă.
   
35:57 I don't know if you see. Nu ştiu dacă vezi asta.
   
35:59 S: What do you mean, because order to S: Pentru mine ordinea
me is something imposed from without. este ceva impus din afară.
   
36:02 K: Wait, sir, I'm coming to that. K:Stai un pic, o să ajung şi acolo.
Death is perfect order Moartea este ordine perfectă
   
36:05 because it is pentru că este sfârşitul dezordinii.
the ending of disorder.  
   
36:08 S: All right. I understand. Yes. S: Bine. Înţeleg. Da.
   
36:14 K: So, there must be the ending K: Trebue deci să existe un sfârşit
of disorder in my living. al dezordinii din viaţa mea.
   
36:22 S: Yes. S:Da.
   
36:23 K: And the ending of disorder K: Iar sfârşitul acestei dezordini este
is to be aware of what is disorder, de a fi conştient de ea
   
36:29 choicelessly. What is disorder? să aleg asta. Ce este dezordinea?
My belief, my gods, my country, Credinţele mele, zeii mei, ţara mea,
   
36:35 my saying, 'This is better' – you eu care spun "Asta este mai bine"- vezi?
follow? – all this terrible violence. -toată aceasta violenţă teribilă.
   
36:39 See it as it is. And when you see Să o vedem aşa cum este. Şi când vezi
it as it is without separation asta dincolo de separare
   
36:46 you have energy ai energie-aşa cum am discutat.
– as we went into that.  
   
36:49 Then in perceiving disorder Când percepem dezordinea apare
there is order, which is harmony. ordinea, care este armonie.
   
36:57 Now, having established that – Acum, ca am stabilit asta
established in the sense: see it, - în sensul că vedem,
   
37:02 realize, be it – then death is realizăm, suntem- moartea nu mai
not separate from order, este separată de ordine
   
37:12 they are together. Order ele sunt împreună. Ordinea este
means the ending of disorder. sfârşitul dezordinii.
   
37:20 S: Yes, and disorder or order, means S:Da şi ordinea sau dezordinea înseamnă
a consciousness of my presence conştientizarea prezenţei mele
   
37:32 within you or your presence în tine sau prezenţa ta în mine,
within me, or of our oneness. a unităţii noastre.
   
37:36 We must pursue the question Trebuie să discutăm despre cum
of our becoming aware să devenim conştienţi
   
37:41 or giving this undivided sau cum ne dăm o atenţie
attention or loving each other nedivizată sau iubire
   
37:45 in which each other is eliminated. în care fiecare dintre noi dispare.
Now this is a duality.  
   
37:50 K: There is only a state... K: Există o singură stare....
Look, sir, there is no you and me. Vezi domnule, nu există eu şi tu.
   
37:53 S: Yes. S:Da.
K: I am not you and you are not me. K: Tu nu eşti eu şi eu nu sunt tu.
   
37:57 There is that quality of awareness, Există acea calitate a conştienţei, fără
choiceless, that sense of attention, alegere, acel fel de atenţie
   
38:03 in which în care nu mai există eu şi tu.
the me and the you ceases.  
   
38:06 You don't say: 'It's unity', Nu spui: "Este unitate" pentru că
unity implies division. unitatea implică separare.
   
38:13 S: But you are using unity in S: Acum foloseşti cuvântul
the mathematical sense now. unitate în sens matematic.
   
38:16 I am using unity... Eu folosesc cuvântul unitate...
Oneness to me implies Pentru mine unitatea înseamnă
   
38:22 no, oneness to me means pentru mine înseamnă
   
38:24 the same as undivided attention. acelaşi lucru ca atenţia nedivizată.
K: Yes. K:Da.
   
38:28 S: It doesn't mean division. S: Nu înseamnă separare.
It doesn't presuppose division. Nu presupune separare.
   
38:31 K: You see, sir, K: Vezi tu, domnule, noi vorbim
we are discussing  
   
38:36 what does it mean despre ce înseamnă să trăieşti,
to live, to love and to die. să iubeşti şi să mori.
   
38:42 That is, the ending of disorder Sfârşitul dezordinii este
is the ending of death. sfârşitul morţii.
   
38:50 I don't know Există o frumuseţe în asta.
there's great beauty in this.  
   
38:55 In that state there is not you and me În acea stare în care nu mai există eu
– there is no division. şi tu-nu există separare.
   
39:04 Then you can find out in that Atunci poţi vedea ce este nemărginit.
state what is the immeasurable.  
   
39:09 Only then you can find out Doar atunci poţi vedea şi nu înainte
not before,  
   
39:12 because then it becomes merely pentru că altfel devine o speculaţie
speculation, or somebody says, sau cineva spune
   
39:15 'There is the immeasurable,there is "Există nemăsuratul, nu există nici
no God or God' – that has no value. un Dumnezeu"-asta nu are valoare.
   
39:20 Only when there is this complete Doar când există o ordine totală,
order, really mathematical order, reală, matematică,
   
39:29 born out of disorder, nascută din dezordine, nu o copie
not a blueprint imposed on disorder, pusă peste dezordine
   
39:36 then you will find out, atunci vei afla, mintea descoperă
then the mind discovers  
   
39:41 whether there is dacă există ceva nemăsurat sau nu.
an immeasurable or not.  
   
39:44 That, nobody can say, Şi la asta nimeni nu poate spune
'yes' or 'no'. "da" sau "nu".
   
39:48 If you don't see it, Dacă nu vezi asta,
   
39:51 if there is no perception dacă nu există percepţia nemăsuratului
of the immeasurable  
   
39:54 then it merely atunci devine mai degrabă un concept.
becomes conceptual.  
   
39:59 And most religions Şi cele mai multe religii trăiesc
live on conceptual. din concepte.
   
40:05 S: Suppose we were to pursue this S: Să presupunem că plecăm de
question of order as the next step la această întrebare
   
40:09 and ask ourselves, when we say şi ne întrebăm, când spunem astfel
things like this, that peace de lucruri, ca pacea
   
40:15 harmony, like the harmony of armonia, ca armonia degetelor mele
my fingers working together care lucrează împreună
   
40:19 or like the harmony of you and I sau ca armonia ta şi a mea din dialog,
in our dialogue, if we were to say dacă am spune
   
40:24 that peace or harmony că pacea sau armonia este liniştea
is the tranquillity  
   
40:27 that's associated with care este asociată cu ordinea
order, and wanted to say  
   
40:31 and what more do we mean ce înţelegem prin ordine altceva
by order than just orderliness? decât rânduiala?
   
40:38 K: Oh my! Orderliness K:Oh! Rânduiala pe care o are
every housewife has. fiecare gopodină.
   
40:43 S: Yes, and can be in complete turmoil S:Şi poate fi o dezordine totală în
in the possession of orderliness. această rânduială.
   
40:46 K: Turmoil inside. We are K:Harababură în interior. Noi vorbim
talking not only outward order nu doar despre ordinea din afară
   
40:49 but deep, inward order. ci şi de cea din interior.
   
40:51 S: Yes. Now, what does S:Da. Ce face această
this deep, inward  
   
40:53 can I use the word pot folosi cuvântul "declaraţie"
'ordination' rather than 'order'? în loc de "ordine"?
   
40:56 K: Ordination K:Declaraţia- nu ştiu exact ce...
– I don't know quite what…  
   
40:58 S: The ordination of one to another, S: Declaraţia pe care unul o face
then remove the divisions. celuilalt şi care înlătură separarea.
   
41:04 K: Ordination. If we understand K: Declaraţia. Dacă înţelegem prin acest
by that word order in the sense cuvânt ordinea, adică
   
41:11 no conflict, no friction, no sense absenţa conflictului, fricţiunii, că nu mă
of me being bigger than you, simt mai mare ca tine,
   
41:18 or no comparison, lipsa comparaţiei, ambiţiei, lăcomiei...
no sense of ambition, greed...  
   
41:24 S: Possession S:Posesiei
   
41:25 K: the real quality of mind which is K: adevărata calitate a minţii care nu
not concerned with all this bilge este preocupată de cele ale burţii
   
41:32 with all this nonsense cu toate airurelile sale- atunci
– then that is order. asta este ordine.
   
41:35 S: Yes. So then order and peace S: Da. Deci ordinea şi pacea şi
and tranquillity, which is energy liniştea care sunt energie
   
41:42 in its fullness în totalitatea lor în locul
rather than the lack of energy. lipsei de energie.
   
41:47 It's not activity but it's the Nu este activitate dar este ceva plin
fullness of energy, so it's dynamic. de energie şi este atât de dinamic.
   
41:51 K: That is necessary, isn't it? K: Este necesar asta, nu-i aşa?
When there is that complete order, Când apare aşa ceva este ordine totală,
   
41:57 the mind is no longer in conflict mintea nu se mai află în conflict prin
therefore has abundance of energy. urmare există o imensă energie.
   
42:04 S: And what has been done, by you or S: Şi ceea ce a fost făcut de mine sau
by me, as we relate to each other de tine în relaţia dintre noi
   
42:09 in order to achieve this order pentru a ajunge la această ordine,
that we are speaking about? despre asta vorbim?
   
42:18 K: You can't achieve it. Out of being K: Nu poţi obţine asta. Dacă eşti conştient
aware of disorder, choicelessly, de dezordine fără a alege
   
42:25 order comes naturally. ordinea apare în mod natural.
   
42:27 S: But is it true that many S: Dar este adevărat că mulţi
people do not achieve order? oameni nu ajung la asta?
   
42:32 And we were also Şi ne mai întrebăm:
asking the question:  
   
42:33 'Can we change "Putem schimba dezordinea în ordine,
disorder into order  
   
42:36 or can we change death into life, sau moartea în viaţă, ura în iubire,
can we change hate into love  
   
42:39 can we change blindness orbirea în a vedea?
into seeing?'  
   
42:41 These are the questions Aceste întrebări ne preocupă
we've been dealing with.  
   
42:43 and we haven't answered şi nu am răspuns la întrebarea:
the question:  
   
42:45 can this change take place? putem face această schimbare?
Just there it is, you know. Asta este.
   
42:48 But if we wanted Dar dacă vrem să ne ocupăm de asta...
to deal with this…  
   
42:54 K: I or you listen K: Şi eu şi tu am ascultat ce s-a spus.
to what is being said.  
   
42:57 You give your whole attention Eşti foarte atent
   
42:59 not as a Catholic or this or that nu ca un Catolic sau altceva
– you give your complete attention! - eşti total atent!
   
43:06 In that state of attention În acea stare de atenţie are
there is a transformation. loc o transformare.
   
43:10 You are no longer a Hindu, Nu mai eşti Hindus, Budist sau altceva
Buddhist or whatever it is  
   
43:15 you have finished with all that. ai terminat cu toate astea.
You are now a total human being. Acum eşti o fiinţă umană totală.
   
43:22 Then you go round talking about it Atunci poţi vorbi despre asta- înţelegi?
– you follow?  
   
43:29 You are active, you are an Eşti activ, acţionezi din afară
outsider operating on the world. asupra lumii.
   
43:39 But you are not of the world Nu mai faci parte din lume,
but an outsider. eşti în afara ei.
   
43:43 S: Would you say that in our S: Ai spune că, pe măsură ce ne
conversation that the closer apropiem mai mult
   
43:48 we get to the truth, de adevăr cu atât suntem
the less conscious you become mai puţin conştienţi
   
43:51 of the fact that I am de faptul că eu sunt
a Catholic priest? Does it matter? un preot Catolic? Contează asta?
   
43:54 K: Not in the least. K:Câtuşi de puţin.
S: Not in the least. S:Câtuşi de puţin.
   
43:56 K: But it is up to you. K: Dar este la latitudinea ta.
   
43:58 S: And it has not mattered to S: Şi nu a contat pentru
me whether you are a priest mine dacă eşti un preot
   
44:00 or not a priest. I haven't sau nu. Nu mă mai gândesc la asta
even thought of that  
   
44:02 because I am giving pentru că îţi acord atenţia mea.
choiceless attention to you.  
   
44:05 K: It makes a little difference. K:Există o mică diferenţă.
It makes a difference. Există o mică diferenţă,
   
44:07 Take, for instance, I have met in Să spunem de exemplu că am
India and elsewhere... întâlnit în India sau în altă parte...
   
44:14 Several Hindus Unii Hinduşi au venit la mine şi au spus
have come to me and said  
   
44:17 'Why don't you put "De ce nu porţi roba preoţilor?"
on sannyasis robes?'  
   
44:20 You know, sannyasis, the monks robe. Ştii tu, roba călugărilor.
I said, 'Why should I?' Şi am spus "De ce aş face asta?"
   
44:26 'To show that you are not "Să arăţi că nu faci parte din lume".
of the world.'  
   
44:29 I said, 'Look, I'm not wanting Şi am spus " Dar eu nu vreau
to show anything to anybody.' să arăt nimic nimănui".
   
44:36 This is real to me, Dacă pentru mine asta este
that's good enough. real este suficient.
   
44:38 If you want to come and listen, Daca vrei să vii să asculţi,
listen. atunci faci asta.
   
44:40 But don't go by my garb, Dar nu te iei după garderoba mea,
by my gesture, by my face, gesturile şi faţa mea
   
44:45 that's not important. asta nu este important.
But to them it is important Dar pentru ei este important
   
44:49 because they use that as a pentru că ei folosesc acest lucru ca
platform from which to attack o platformă de pe care atacă,
   
44:57 or to distract or to take. distrag sau au anumite beneficii.
   
45:00 But if you are not standing Dar dacă nu stai pe nici o platformă
on any platform,  
   
45:05 if you don't belong to dacă nu aparţii de nimic,
anything, why should I have de ce ar trebui să am
   
45:08 any collar, no collar, vreun guler, nici un guler,
no shirt… [laughs] nici uniformă...(râsete).
   
45:12 S: But I think as we pursue the S: Dar pe măsură ce continuăm să
question of what it means to live ne întrebăm ce înseamnă a trăi
   
45:16 and to die, to be and to şi a muri, a fi sau a nu fi,
not be, to love and to hate a iubi şi a urî
   
45:21 as we pursue those things, pe măsură ce cercetăm asta
we must also at the same time trebuie ca în acelaşi timp
   
45:24 pursue the question: să ne punem întrebarea: ce
what does it mean to belong? înseamnă a aparţine?
   
45:28 Now, if you asked me, 'Do you Dacă mă întrebi pe mine "Aparţii
belong to the Catholic Church?' de Biserica Catolică?"
   
45:31 I would say, 'Of course not' Aş spune "Evident că nu" pentru că
because I am not a thing nu sunt un obiect
   
45:34 which can be possessed by anyone. care să se afle în posesia cuiva.
K: Quite. K:Exact.
   
45:36 S: Nor is the Catholic Church S: Nici nu posed Biserica Catolică.
something I possess.  
   
45:40 So we would not like to use Aşa că poate nu ar trebui să folosim
the word 'belong' cuvântul "a aparţine".
   
45:43 If we had a love relationship Dacă avem o relaţie de iubire
with each other  
   
45:46 could I say you are my friend? as putea spune că eşti prietenul meu?
K: Yes. K:Da.
   
45:48 S: No I couldn't because that S: Nu, pentru că asta ar putea
would connote belonging. însemna a aparţine cuiva.
   
45:50 K: I see what you mean. K:Înţeleg ce vrei să spui.
Yes, yes. Da,da.
   
45:52 S: I could not say you were my friend. S: Nu aş putea spune că eşti prietenul meu.
We use the word all the time Noi folosim acest cuvânt mereu
   
45:55 but the word 'my' distorts dar cuvântul "al meu" distorsionează
what we see when we... ce vedem când...
   
45:58 K: Sir, I am questioning, why K:Domnule eu mă întreb de ce trebuie
do we belong to anything at all? să aparţinem de ceva?
   
46:03 S: I don't think we can. If we S: Nu cred că se poate aşa ceva. Dacă suntem
are free then we are not slaves liberi, atunci nu suntem scalvi
   
46:07 and we don't belong to anything. şi nu aparţinem de nimic.
K: That is the main thing. K:Asta este cel mai important.
   
46:09 S: The possessive S:Relaţia posesivă este irelevantă.
relationship is irrelevant.  
   
46:12 K: Not to belong to any organized K: Să nu aparţii de nici o organizaţie
spiritual or religious group, spirituală sau grup religios
   
46:16 or belong to a party, sau de un partid, indiferent care.
this or that.  
   
46:20 Because that encourages Pentru că asta încurajează diviziunea.
divisions.  
   
46:23 S: Yes. If I am, or if I am free S: Da. Este acelaşi lucru dacă sunt,
– those mean the same thing sau sunt liber
   
46:27 then I am not capable of being pentru că atunci nu pot fi posedat
possessed by anyone. de cineva.
   
46:29 I don't belong. The word Nu aparţin. Cuvântul nu înseamnă nimic.
doesn't mean anything.  
   
46:32 K: Not to belong K: A nu aparţine înseamnă a fi singur.
means to stand alone.  
   
46:40 S: But this is the contradiction S: Dar asta vine în contradicţie
of what we have been saying cu ce am spus
   
46:43 during the whole time. în tot acest timp.
No, not to belong is the price Nu, a nu aparţine este preţul
   
46:49 one must pay for being and pe care cineva îl plăteşte pentru a fi,
loving and seeing anything. a iubi şi a vedea totul.
   
46:56 K: Yes, sir, but also it implies K:Da, domnule dar asta implică de asemenea
not to belong to any structure să nu aparţii de nici o structură
   
47:04 which human beings pe care a creat-o fiinţa umană.
have put together.  
   
47:10 S: Yes. S:Da.
   
47:13 K: Which means that you have K: Şi asta înseamnă că trebuie
to stand alone, outside. să fii singur, în afară.
   
47:18 Not belong to all this mess. Să nu aparţii de această dezordine.
   
47:20 Sir, when you have order Când ai ordine domnule
you don't belong to disorder. nu aparţii dezordinii.
   
47:28 S: But now I think we are getting S: Dar cred că acum ne apropiem
close to what we wanted to say de ceea ce vrem să spunem
   
47:31 that to die is to live. că a muri înseamnă a trăi.
   
47:38 K: Sir, is that a concept K: Este acesta un concept sau
or a reality? o realitate, domnule?
   
47:42 S: No, no, that's an experience, S: Nu, nu este o experienţă,
that's a reality. este o realitate.
   
47:45 K: If it is real K:Dacă este real înseamnă că arde!
it is something burning!  
   
47:48 It isn't just a… Nu este doar o...
it burns everything false! este ceva care arde tot ce este fals!
   
47:52 S: I see that, and of course S: Înţeleg asta şi desigur că
we experience this all the time. experimentăm asta mereu.
   
47:56 What I'm saying is, if one can Mă întreb dacă cineva poate trece
get over the fear of dying peste frica de moarte
   
48:01 and one can understand and live şi poate înţelege şi trăi cu această
with the fullness of this energy imensă energie
   
48:06 that we're talking about. I think despre care vorbim. De asemenea cred
by the same token, if one can că dacă cineva poate
   
48:09 get over the question of belonging, trece peste ideea de a aparţine sau
or having in any way, a avea în orice mod
   
48:16 one can get to the question poate ajunge la ceea ce înseamnă a fi.
that being is. I wonder Mă întreb
   
48:24 if this is loneliness, or being dacă asta este singurătate sau a fi singur.
alone. I wonder if this is being… Mă întreb dacă asta este...
   
48:28 K: The danger of being, one has K: Pericolul de a fi, omul trebuie să
to go into that. What is it to be? cerceteze asta. Ce înseamnă a fi?
   
48:35 We can put it into various categories. Putem avea mai multe categorii.
The category is not being. Dar categoria nu înseamnă a fi.
   
48:40 S: But when you suggested that, S: Dar tu ai spus că, atunci când
when we were discussing the question discutam despre
   
48:44 of what it is to be, and we ce înseamnă a fi şi am studiat asta
pursued this through the question când ne-am întrebat
   
48:48 of dying and belonging, and ce înseamnă a muri şi a aparţine ai spus
you said – to be is to be alone. - a fi înseamnă a fi singur.
   
48:53 Is that what you want to say? Asta vrei să spui?
   
48:55 K: How can I, sir, if I die to K:Cum aş putea domnule, dacă eu nu mai
my conditioning as a Hindu… exist pentru condiţia mea ca Hindus...
   
48:58 how can I belong to… be cum aş putea aparţine...să fiu Hindus?
a Hindu? It has no meaning. Nu are sens.
   
49:04 S: Fine. S:Bine.
But having died to being… Dar a înceta să fii pentru...
   
49:07 K: See what happens, sir. I discard, K: Vezi ce se întâmplă domnule. Înlătur,
I throw away the garb of Hinduism, arunc veşmântul Hinduismului
   
49:15 or Catholicism, whatever it is, sau Catolicismului sau orice altceva
and what takes place? şi ce se întâmplă?
   
49:19 I am an outsider. Sunt un străin.
   
49:24 I am an outsider in the sense În sensul că poate spun "Te iubesc"
I may say, 'I love you'  
   
49:27 but I am still an outsider, dar sunt încă un străin pentru că există
because there is  
   
49:30 a state of disorder to o stare de dezordine de care fiinţa
which human beings belong umană aparţine
   
49:33 and the man who is outside, iar cel care se afla în afară nu aparţine.
he doesn't belong.  
   
49:37 S: Unquestionably. Or may not S:Fără îndoială. Sau poate nu are
have a sense of belonging or simţul de a aparţine sau
   
49:41 cannot use the word 'to belong'. nu poate folosi cuvântul "a aparţine".
I cannot use the word 'to belong'. Nu pot folosi cuvântul "a aparţine".
   
49:43 K: He is out! K:El este în afară!
There is no relationship! Nu există o relaţie!
   
49:46 Now, when there is no relationship Şi când nu există o relaţie între
between disorder and order ordine şi dezordine
   
49:54 – you follow, sir? -mă urmăreşti?
S: I follow. S:Te urmăresc.
   
49:56 K: Then, what is the state of the mind K: Care este starea minţii care
which is not that? nu este asta?
   
50:04 S: You are suggesting that the state S: Sugerezi că starea minţii este
of the mind is one of being alone. aceea de a fi singur.
   
50:09 K: Alone in the sense it is not K:Singur în sensul că nu este contaminat,
contaminated, it is really innocent este inocent
   
50:19 – innocence in the sense -inocent în sensul că nu poate fi rănit.
it cannot be hurt.  
   
50:22 After all, the word 'innocency', În fond, cuvântul "inocent", rădăcina sa
the root meaning is 'not to be hurt.' înseamnă "a nu fi rănit".
   
50:28 S: Yes. S:Da.
   
50:29 K: Nocere – you know. K:Ştii tu-nocere.
So, it is no longer Aşa că nu mai este,
   
50:35 though it may live in the world, deşi trăieşte în lume nu este de acolo.
it is not of the world.  
   
50:39 S: Yes, in the sense of S:Da, în sensul de conflict şi zbucium.
conflict and turmoil  
   
50:41 K: All the messy stuff. K:Şi toate chestiile murdare.
S: And all the messy stuff, yes. S:Da şi toate chestiile murdare.
   
50:44 K: Now, that is absolutely K: Şi este absolut necesar
necessary to find out more. să aflăm mai multe.
   
50:49 Not more in the sense of Nu în sensul de mai mult, ci acea stare
something more, but that state  
   
50:54 is absolutely essential to discover care este absolut esenţială pentru a
the immeasurable or not. descoperi nemăsurabilul sau nu.
   
50:59 S: Yes. I think this is true. So that S:Da. Cred că este adevărat. Deci asta
   
51:02 we do, in a sense, find seeing and facem într-un fel văzând, iubind
loving and being, in being alone. şi a fi singuri.
   
51:13 K: Yes, sir. You see… K:Da domnule. Vezi tu....
   
51:18 S: If one disassociates himself S:Dacă cineva se separă de
from disorder, he's… dezordine, el este...
   
51:22 K: Not 'one mind.' In observing K: Nu "mintea cuiva". Observând dezordinea,
disorder, in being aware fiind conştienţi
   
51:28 choicelessly of disorder, de dezordine fără a alege, atunci
order comes. apare ordinea.
   
51:31 You don't belong to Nu aparţii de una sau....asta
one or… there is order. este ordinea.
   
51:36 S: And as we pursue the question S: Şi pe măsură ce înaintăm în a
of the meaning of order, cerceta ordinea
   
51:40 – or harmony, tranquillity or peace – -sau armonia, liniştea sau pacea- găsim
we found ourselves  
   
51:44 with the same answer, but acelaşi răspuns dar asta înseamnă
this is to be in the first place, în primul rând
   
51:48 this is to love a iubi în primul rând,
in the first place,  
   
51:50 this is to see a vedea în primul rand.
in the first place.  
   
51:53 K: Order, sir, is one of the K:Ordinea, este unul dintre cele mai
most extraordinary things extraordinare lucruri
   
51:56 because it's always new. pentru ca este mereu nouă.
   
52:00 It isn't order according to a pattern, Nu este ordinea unui tipar,
it is a living thing. este un lucru viu.
   
52:07 Virtue is a living thing. Virtutea este un lucru viu.
It isn't: 'I am virtuous'. Nu este "Sunt virtuos".
   
52:11 S: Yes. S:Da.
   
52:12 K: You cannot ever K: Nu poţi spune "Sunt virtuos"
say 'I am virtuous,'  
   
52:15 because if you say that pentru că dacă spui asta nu eşti asa.
you are not virtuous.  
   
52:18 But virtue is a living thing, moving, Virtutea este un lucru viu, care se mişcă,
like a river flowing, alive. viu precum o floare.
   
52:25 And therefore in that state Prin urmare în acea stare
   
52:30 something beyond are loc ceva dincolo de măsura noastră.
measure takes place.  
   
52:35 S: And it's at that moment that S: Şi în acel moment descoperim
one discovers the immeasurable. nemăsurabilul.
   
52:38 K: Yes. K:Da.
S: Yes. S:Da.
   
52:40 K: You see, not discovers K: Înţelegi, nu descoperim, este acolo.
– it is there.  
   
52:43 It is there! Este acolo!
S: Yes. S:Da.
   
52:45 K: 'Discovery' and 'experience' K: "Descoperirea" şi "experienţa" sunt
are rather unfortunate words, nişte cuvinte nefericite
   
52:50 because most human beings want pentru că cei mai mulţi vor să
to experience something great experimenteze ceva măreţ
   
52:55 because their lives are shoddy, pentru că vieţile lor nu sunt
their lives are petty, mulţumitoare, sunt mărunte,
   
52:59 their lives vieţile lor sunt pline de anxietate.
are full of anxiety.  
   
53:03 They say, Ei spun "Pentru Dumnezeu dă-mi
'For God's sake, give me  
   
53:05 greater experience, o experienţă importantă, ceva mai mult".
something more'.  
   
53:08 Therefore these meditations, De aici aceste meditaţii
   
53:10 these groups forming aceste grupuri care meditează
who meditate and all that  
   
53:14 they are searching for that. ei caută asta.
   
53:16 Whereas they have to bring Când de fapt ei trebuie să aducă
order in their life first. mai întâi ordinea în viaţa lor.
   
53:22 And then Şi apoi
   
53:25 what takes place is something apare ceva dincolo de imaginaţie.
quite beyond measure.  
   
53:30 I think that's enough. Cred ca este destul.
   
53:32 S: So then if we are pursuing S: Deci când cercetăm
   
53:34 the question of întrebarea despre incomensurabil...
the measurelessness…  
   
53:42 if we are pursuing… dacă cercetăm asta...
K: You can't pursue it. K:Poţi face asta.
   
53:45 S: Well, and you can't discover it… S: Şi nu poţi descoperi..
K: You can't pursue it. K:Nu poţi cerceta asta.
   
53:48 S: This is good. You cannot pursue it, S:Asta este bine. Nu poţi cerceta
you cannot discover it asta, nu poţi descoperi
   
53:50 and it's not good to use şi nu este bine să folosim
the word 'experience' about it. cuvântul "experienţă".
   
53:53 All of this we understand. Înţeleg toate astea.
When one comes upon it... Când omul ajunge...
   
53:58 K: You leave the door open, sir. K:Laşi uşa deschisă domnule.
   
54:00 S: You leave the door open. S:Laşi uşa deschisă.
   
54:01 K: Let the sun come in. K:Laşi soarele să intre.
If the sun comes in, it's all right, Dacă soarele intră, este bine,
   
54:05 if it doesn't, it's all right. dacă nu, este iarăşi bine.
S: Yes. S:Da.
   
54:07 K: Because the moment K: Pentru că în momentul în care
you pursue it you close the door. cauţi, închizi uşa.
   
54:10 S: The very pursuit S:Căutarea înseamnă să închizi uşa.
is the closing the door.  
   
54:12 K: The very search for truth is the K: Adevărul se ascunde.
closing of truth, blocking truth. Dacă îl cauţi, îl blochezi.
   
54:16 S: Yes. S:Da.
K: Right, that's enough. K: Da, este suficient.