Krishnamurti Subtitles

Să fii rănit şi să-i răneşti pe alţii

San Diego - 25 February 1974

Conversation with A.W. Anderson 110:12   CONVERSAŢIA #11
  cu dr. A.W. Anderson
   
0:37 Krishnamurti in Dialogue NATURA TRAUMEI
with Dr. Allan W. Anderson  
   
0:41 J. Krishnamurti was Krishnamurti în dialog
born in South India cu dr. Allan W. Anderson.
   
0:44 and educated in England. J. Krishnamurti s-a născut în sudul
  Indiei şi a fost educat în Anglia.
   
0:46 For the past 40 years În ultimii 40 de ani a
  ţinut discursuri în SUA,
   
0:48 he has been speaking  
in the United States,  
   
0:50 Europe, India, Australia, Europa, India, Australia
and other parts of the world. şi în alte zone ale lumii.
   
0:54 From the outset of his life's work De la începutul muncii
  sale de-o viaţă,
   
0:56 he repudiated all connections a repudiat orice conexiune cu
  religiile organizate şi ideologiile
   
0:58 with organised  
religions and ideologies  
   
1:01 and said that his only concern was şi a afirmat că singura sa grijă era de a
  elibera omul, absolut şi necondiţionat.
   
1:03 to set man absolutely  
unconditionally free.  
   
1:07 He is the author of many books, Este autorul multor cărţi,
   
1:09 among them The Awakening printre care "The Awakening
of Intelligence, of Intelligence",
   
1:12 The Urgency of Change, "The Urgency of Change",
Freedom From the Known,  
   
1:15 and The Flight of the Eagle. "Freedom from the Known" şi
  "The Flight of the Eagle".
   
1:18 This is one of a series Acesta este unul dintr-o
of dialogues between serie de dialoguri
   
1:21 Krishnamurti and Dr. dintre Krishnamurti şi
Allan W. Anderson, dr. Allan W. Anderson,
   
1:24 who is professor of care este profesor de studii religioase
religious studies la Universitatea de Stat din San Diego,
   
1:26 at San Diego State University  
   
1:27 where he teaches Indian unde predă scripturi indiene şi
and Chinese scriptures chinezeşti şi tradiţia profetică.
   
1:30 and the oracular tradition.  
   
1:32 Dr. Anderson, a published poet, Dr. Anderson, un poet publicat,
   
1:35 received his degree deţine diplome de la
from Columbia University Universitatea Columbia
   
1:38 and the Union Theological Seminary. şi de la Union
  Theological Seminary.
   
1:40 He has been honoured with A fost premiat cu renumitul
the distinguished Teaching Award "Teaching Award",
   
1:43 from the California al Universităţii de
State University. Stat a Californiei.
   
1:48 A: Mr. Krishnamurti, D-le Krishnamurti...
   
1:51 during our conversations din conversaţiile noastre, pentru
one thing has emerged for me, mine a ieşit la iveală un lucru,
   
1:58 with, I'd say, cu...
an arresting force.  
   
2:01 That is, on the one hand, cu o forţă izbitoare, aş spune.
   
2:03 we have been talking Adică, pe de o parte, am vorbit
about thought and knowledge despre gând şi cunoaştere,
   
2:06 in terms of a dysfunctional în sensul existenţei unei
relationship to it, relaţii disfuncţionale între ele,
   
2:09 but never once have you said dar n-aţi spus niciodată, măcar,
  că ar trebui să eliminăm gândul
   
2:11 that we should şi n-aţi spus, niciodată, că
get rid of thought, această cunoaştere, ca atare,
   
2:13 and you have never said that în esenţa ei,
knowledge as such, in itself,  
   
2:19 has something profoundly are ceva profund
the matter with it. problematic în ea.
   
2:22 Therefore the relationship Ca atare, apare relaţia
between dintre inteligenţă şi gândire...
   
2:25 intelligence and thought arises, şi problema a ceea
  ce pare să fie...
   
2:29 and the question of cea care...
what seems to be that which  
   
2:35 maintains a creative relationship menţine o relaţie creatoare
between între inteligenţă şi gândire,
   
2:39 intelligence and thought,  
   
2:41 perhaps some primordial activity probabil o activitate
which abides. primordială, care persistă.
   
2:47 And in thinking on this Şi, gândindu-mă la asta,
I wondered whether m-am întrebat dacă...
   
2:51 you would agree that perhaps aţi fi poate de acord...
   
2:56 in the history că, în istoria existenţei umane...
of human existence  
   
3:01 the concept of God conceptul de Dumnezeu
has been generated out of a fost generat dintr-o...
   
3:08 a relationship relaţie cu această
to this abiding activity, activitate persistentă,
   
3:12 which concept has been de al cărei concept s-a
very badly abused. abuzat extrem de mult.
   
3:16 And it raises the whole question Şi ridică întreaga problemă a
  fenomenului religios, în sine.
   
3:18 of the phenomenon Mă întreb dacă am
of religion itself. putea discuta asta, azi ?
   
3:21 I wondered if we might discuss Da, domnule.
that today? K: Yes, sir.  
   
3:27 You know, Ştiţi...
   
3:30 a word like 'religion', un cuvânt ca "religie"...
   
3:34 'love', or 'God', has "iubire" sau "Dumnezeu",
almost lost all its meaning.  
   
3:37   şi-a pierdut aproape
  orice semnificaţie.
   
3:43 They have abused S-a abuzat atât de mult
these words so enormously, de aceste cuvinte...
   
3:49 and religion has become şi religia a devenit o
a vast superstition, mare superstiţie...
   
3:54 a great propaganda, o mare propagandă...
   
3:58 incredible beliefs credinţe şi superstiţii
and superstitions, incredibile,
   
4:02 worship of images venerarea unor imagini create
made by the hand or by the mind. de mâna sau de mintea omului.
   
4:09 So when we talk about religion, Deci...
I would like, if I may,  
   
4:11   atunci când vorbim despre religie,
   
4:13   mi-ar plăcea, dacă se poate,
   
4:16 to be quite clear să fie foarte clar
that we are both of us că noi, amândoi...
   
4:22 using the word 'religion' folosim cuvântul "religie"...
   
4:26 in the real sense of that word, în sensul real al acelui cuvânt,
   
4:29 not either in the Christian, nu în sensul creştin sau
or the Hindu, or the Muslim, hindus sau musulman sau budist
   
4:34 or the Buddhist, or all the sau al tuturor acelor lucruri
stupid things that are going on stupide, care au loc în această ţară,
   
4:39 in this country în numele religiei.
in the name of religion.  
   
4:42 I think the word 'religion' Cred că acest cuvânt, "religie"...
   
4:47 means înseamnă...
gathering together all energy,  
   
4:49   să aduni laolaltă...
   
4:53   toate energiile...
   
4:56 at all levels - physical, de la toate nivelele - fizic,
moral, spiritual - at all levels, moral, spiritual - toate nivelele,
   
5:02 gathering all this energy să acumulezi toate
  aceste energii...
   
5:07 which will bring about care vor produce o mare...
a great attention.  
   
5:13   atenţie.
   
5:15 And in that attention Şi, în acea atenţie, nu
there is no frontier, există vreo frontieră
   
5:19 and then from there move. şi, apoi, de acolo
  treci mai departe.
   
5:24 To me that is Pentru mine aceea este...
the meaning of that word:  
   
5:28   semnificaţia acelui cuvânt...
   
5:32 the gathering of total energy acumularea tuturor energiilor,
   
5:35 to understand what thought pentru...
cannot possibly capture.  
   
5:38   a înţelege...
   
5:42   ceea ce gândirea nu poate capta.
   
5:48 Thought is never new, Gândirea...
never free,  
   
5:50   nu e niciodată nouă,
  niciodată liberă
   
5:53 and therefore it is always conditioned şi, ca atare, este mereu
and fragmentary, and so on condiţionată şi fragmentată ş.a.m.d.
   
5:56 - which we discussed. problemă pe care am discutat-o.
   
6:00 So religion is not a thing Deci, religia...
put together by thought,  
   
6:03   nu este...
   
6:05   un lucru generat de gândire
   
6:08 or by fear, or by the pursuit sau de teamă
of satisfaction and pleasure,  
   
6:10   sau de urmărirea
  satisfacţiei şi a plăcerii,
   
6:17 but something totally ci ceva cu mult mai
beyond all this, presus de toate acestea,
   
6:22 which isn't romanticism, care nu este un romantism...
   
6:28 speculative belief, o credinţă speculativă sau...
or sentimentality.  
   
6:35 And I think, un sentimentalism.
if we could keep to that,  
   
6:39 to the meaning of that word, Şi cred că, dacă vom rămâne
  axaţi pe semnificaţia acelui cuvânt,
   
6:41 putting aside dând la o parte întreg
all the superstitious nonsense nonsensul superstiţiilor,
   
6:46 that is going on in the world care au loc în lume,
in the name of religion, în numele religiei,
   
6:49 which has become really care a devenit, de fapt, chiar
quite a circus un circ, oricât de frumos ar fi,
   
6:51 however beautiful it is. atunci, cred eu că am putea...
   
6:55 Then, I think, să pornim de acolo...
we could from there start,  
   
7:02 if you will, If you agree dacă doriţi, dacă sunteţi de
to the meaning of that word. acord cu semnificaţia celui cuvânt.
   
7:06 A: I have been thinking as Mă gândeam, în timp
you have been speaking that ce vorbeaţi, că...
   
7:10 in the biblical tradition în tradiţia biblică,
there are actual statements  
   
7:12   există, de fapt, declaraţii...
   
7:18 from the prophets, ale profeţilor,
   
7:20 which seem to point care par să sugereze
to what you are saying. ceea ce afirmaţi.
   
7:23 Such things come to mind as Îmi vin în minte asemenea lucruri,
  ca Isaia luând partea divinului,
   
7:26 Isaiah's  
taking the part of the divine  
   
7:30 when he says, 'My thoughts când spune: "Gândurile mele nu sunt
are not your thoughts, ale tale, căile mele nu sunt ale tale,
   
7:33 my ways are not your ways,  
   
7:34 as high as the heavens la fel de înalte precum cerul deasupra
are above the earth, Pământului, sunt gândurile mele."
   
7:36 so are my thoughts  
and your thoughts',  
   
7:38 so stop thinking about me aşa că nu te mai gândi la
  mine, ăsta ar fi sensul.
   
7:40 in that sense.  
K: Yes, quite.  
   
7:41 A: And don't try Şi nu încerca să descoperi căi către
to find a means to me mine, pe care tu le-ai născocit,
   
7:43 that you have contrived,  
   
7:45 since my ways din moment ce căile mele
are higher than your ways. sunt superioare alor tale.
   
7:48 And then I was thinking Şi, apoi, gândeam,
while you were speaking în timp ce vorbeaţi,
   
7:50 concerning în ceea ce priveşte
this act of attention, acest act al atenţiei,
   
7:53 this gathering together of această acumulare, laolaltă, a
all energies of the whole man, tuturor energiilor fiinţei umane...
   
7:59 the very simple, 'Be still ceva foarte simplu...
and know that I am God'.  
   
8:05 Be still. "Tăceţi şi aflaţi că
  eu sunt Dumnezeu."
   
8:08 It's amazing when one thinks Tăceţi.
of the history of religion,  
   
8:11 how little attention Este uimitor că i s-a dat atât de puţină
has been paid to that atenţie unui lucru din istoria religiei...
   
8:14 as compared with ritual. - ... prin comparaţie cu ritualul.
  - Dar eu cred că...
   
8:15 K: But I think,  
   
8:20 when we lost touch with nature, atunci când pierdem
  contactul cu natura...
   
8:27 with the universe, cu Universul...
   
8:31 with the clouds, lakes, birds, cu norii, lacurile, păsările,
   
8:33 when we lost touch with all that, când pierdem contactul
  cu toate acelea,
   
8:35 then the priests came in. atunci intervin preoţii.
   
8:39 Then all the superstition, Atunci toate superstiţiile,
  temerile, exploatările,
   
8:42 fears, exploitation toate acestea au început.
- all that began.  
   
8:48 The priest became the mediator Preotul a devenit mediatorul...
   
8:54 between the human între om şi aşa-zisul divin.
and the so-called divine.  
   
9:01 And I believe, if you Şi eu...
have read the Rig Veda  
   
9:03   cred...
   
9:05   dacă aţi citit...
   
9:10   Rig Veda...
   
9:14 - I was told about it, because - mi s-a spus despre asta,
I don't read all this - fiindcă eu nu citesc aşa ceva -
   
9:16 that there, in the first Veda, că acolo, în prima Veda,
   
9:19 there is no mention of God nu este menţionat
at all. Dumnezeu, absolut deloc.
   
9:25 There is only this worship Nu există decât această
of something immense, veneraţie pentru ceva imens...
   
9:32 expressed in nature, exprimat în natură,
   
9:34 in the earth, in the clouds, în Pământ, în nori, în copaci,
in the trees,  
   
9:37 in the beauty of vision. în frumuseţea vederii.
   
9:40 But that being very, Dar...
very simple,  
   
9:42   acest lucru fiind
  extrem de simplu...
   
9:46 the priests said, preoţii au spus că
that is too simple. este prea simplu.
   
9:51 A: Let's mix it up. - Hai să le răvăşim, un pic !
  - Hai să le amestecăm,
   
9:52 K: Let's mix it up, hai să le zăpăcim niţel !
let's confuse it a little bit.  
   
9:56 And then it began. Şi, apoi, a început.
   
9:58 I believe this is traceable Cred că acest lucru
  poate fi descoperit...
   
10:01 from the ancient Vedas din vremurile vedice
to the present time, antice şi până în prezent,
   
10:06 where the priest atunci când preotul a
became the interpreter, devenit interpretul...
   
10:11 the mediator, the explainer, mediatorul,
the exploiter,  
   
10:15   cel ce explică,
   
10:20 the man who said, exploatatorul...
this is right, this is wrong,  
   
10:23 you must believe this omul care spune asta-i
or you will go to perdition, corect, asta-i greşit,
   
10:26 and so on, so on, so on. trebuie să crezi asta, altfel o vei
  lua pe calea pierzaniei ş.a.m.d.
   
10:28 He generated fear, El a generat frică...
   
10:34 not the adoration of beauty, nu adorarea frumuseţii...
   
10:39 not the adoration of life nu adorarea...
   
10:44   vieţii,
   
10:45 lived totally, wholly, trăită în întregime, pe
without conflict, deplin, fără conflicte...
   
10:51 but something placed outside there, ci adorarea a ceva
beyond and above, aflat, undeva, în exterior,
   
10:55   dincolo şi mai presus de...
   
11:00 what he considered to be God ceea ce considera
and made propaganda for that. el a fi Dumnezeu
   
11:02   şi a făcut din asta o propagandă.
   
11:07 So I feel, if we could Deci, cred că am putea,
from the beginning încă de la început...
   
11:14 use the word 'religion' să folosim cuvântul "religie"...
in the simplest way,  
   
11:18   în cel mai simplu mod...
   
11:21 that is, adică acumularea
the gathering of all energy, tuturor energiilor,
   
11:24 so that there is total attention, astfel încât să existe
  o atenţie deplină...
   
11:29 and in that quality of attention şi, prin acel atribut al atenţiei,
   
11:32 the immeasurable comes into being. necuprinsul capătă fiinţă.
   
11:39 Because, Fiindcă, aşa cum am spus deunăzi,
as we said the other day,  
   
11:42 the measurable is the mechanical. ceea ce se poate măsura
  este ceva mecanic.
   
11:46   Da.
   
11:49 Which the West has cultivated, Pe care Occidentul l-a...
made marvellous,  
   
11:53   cultivat,
   
11:55   l-a transformat în ceva minunat,
   
11:57 technologically, physically tehnologic,
   
11:59   fizic
   
12:00 - medicine, science, biology, - medicină, ştiinţă,
and so on, so on - biologie ş.a.m.d. -
   
12:05 which has made the world care a făcut ca lumea să
so superficial, fie atât de superficială,
   
12:10 mechanical, worldly, mecanică, lumească...
materialistic.  
   
12:12   materialistă.
   
12:15 And that is spreading Şi asta se răspândeşte
all over the world. în lumea întreagă.
   
12:20 And in reaction to that, Şi...
   
12:22   ca reacţie la aşa ceva...
   
12:27 - this materialistic attitude - - la această atitudine
  materialistă -
   
12:30 there are all these există toate aceste
superstitious, religii, superstiţioase,
   
12:33 nonsensical, unreasoned lipsite de sens...
religions that are going on.  
   
12:35   nemotivate,
   
12:37   care există.
   
12:41 I don't know if you saw Nu ştiu dacă aţi
the other day observat, deunăzi,
   
12:43 the absurdity of these gurus absurditatea acestor
coming from India guru, venind din India
   
12:47 and teaching the West şi care învaţă Occidentul cum să
how to meditate, mediteze, cum să-şi ţină respiraţia.
   
12:50 how to hold breath, Ei spun: "Eu sunt
they say, 'I am God, worship me', Dumnezeu, venerează-mă !"
   
12:54 and falling at their feet, şi să le cazi la picioare.
you know,  
   
12:56 it has become so absurd A devenit ceva atât de absurd...
   
12:59   Da.
   
13:02 and childish, ... şi copilăresc,
so utterly immature.  
   
13:06 All that indicates the degradation atât de imatur.
of the word 'religion'  
   
13:13 and the human mind Toate acelea indică degradarea
that can accept this kind of cuvântului "religie"...
   
13:17 circus and idiocy. şi a minţii umane, care poate
  accepta acest gen de circ prostesc.
   
13:24 A: I was thinking of a Mă gândeam la o remarcă
remark of Sri Aurobindo a lui Sri Aurobindo,
   
13:29 in a study that he made dintr-un studiu făcut
  de el despre Vede,
   
13:31 on the Veda, where he traced în care i-a subliniat declinul,
its decline in this sentence. prin această propoziţie.
   
13:36 He said, it issues, as language, El a spus că a fost formulat,
from sages, ca limbaj, de către înţelepţi,
   
13:41 then it falls to the priests, apoi a ajuns la
  îndemâna preoţilor,
   
13:44 and then after the priests apoi, după preoţi, la îndemâna
it falls to the scholars, cărturarilor sau a academicienilor.
   
13:46 or the academicians.  
   
13:48 But in that study there was Dar, în acel studiu, n-am
no statement that I found descoperit nici o afirmaţie
   
13:53 as to how it ever fell privind modul în care a ajuns,
to the priests. vreodată, la îndemâna preoţilor.
   
13:57 And I was wondering whether... Şi mă întrebam dacă...
   
13:59 K: I think it is fairly simple, sir. Cred că e foarte simplu, domnule.
A: Yes, please.  
   
14:03 K: I think it is fairly simple, Da, vă rog.
   
14:04 how the priests got hold Cred că e foarte simplu cum au pus
of the whole business. preoţii mâna pe întreaga afacere,
   
14:09 Because man is so concerned fiindcă omul...
with his own  
   
14:16 petty little affairs, este atât de preocupat de
  problemele sale mărunte...
   
14:19 petty little desires, and ambitions, de dorinţele şi ambiţiile sale
superficiality, meschine, de superficialitatea sa,
   
14:23 he wants încât doreşte ceva mai mult...
something a little more:  
   
14:28 he wants a little more romantic, doreşte ceva puţin mai
a little more sentimental, romantic, ceva puţin mai...
   
14:35 more something other than the sentimental,
   
14:36 daily beastly routine of living. ceva mai mult decât afurisita
  de rutină a traiului zilnic.
   
14:40 So he looks somewhere, Aşa că el caută
and the priests say, altundeva şi preoţii spun:
   
14:42 'Hey, come over here, "Hei, ia vino încoace,
I've got the goods'. că zeii sunt la mine !"
   
14:47 I think it is very simple, Cred că modul în care au intervenit
how the priests have come in. preoţii este foarte simplu.
   
14:53 You see it in India, Îl puteţi observa în India,
you see it in the West.  
   
14:56   îl puteţi observa în Occident,
   
14:57 You see it îl puteţi observa în
everywhere where man orice loc în care omul...
   
15:02 begins to be concerned începe să fie preocupat
with daily living, de traiul zilnic...
   
15:08 the daily operation de asigurarea mijloacelor
of bread and butter, zilnice de trai,
   
15:12 house and all the rest of it, de casă şi toate celelalte.
   
15:14 he demands El solicită ceva mai mult de atât.
something more than that.  
   
15:19 He says, after all, I'll die, Ei zice, la urma urmei voi muri,
  dar trebuie să existe ceva mai mult.
   
15:21 but  
there must be something more.  
   
15:24 A: So fundamentally Deci, în esenţă, este o problemă
it's a matter of de a-şi asigura, pentru sine...
   
15:27 securing for himself some... ceva...
   
15:32 K: ...heavenly grace. - Graţie divină.
A: ...some heavenly grace - ... ceva graţie divină,
   
15:34 that will preserve him care-l va împiedica să cadă
   
15:35 against falling into  
this mournful round  
   
15:39 of coming to be and passing away. în acest ciclu jalnic al
  naşterii şi al morţii.
   
15:42 Thinking of the past Gândindu-vă la trecut, pe de o parte,
on the one hand, anticipând viitorul, pe de altă parte,
   
15:45 anticipating the future  
on the other,  
   
15:47 you're saying afirmaţi că se exclude,
he falls out of the present now. acum, din prezent.
   
15:50 K: Yes, that's right. - Da, aşa este.
A: I understand. - Înţeleg.
   
15:54 K: So, if we could keep to that Deci, dacă am putea rămâne la acea
  semnificaţie a cuvântului "religie"...
   
15:57 meaning of that word 'religion', atunci, plecând de acolo...
   
16:01 then from there se ridică problema:
the question arises:  
   
16:07 can the mind Oare mintea poate...
   
16:12 be so attentive să fie atât de atentă,
in the total sense în sens deplin...
   
16:18 that the unnameable astfel încât nenumitul
comes into being? să capete fiinţă ?
   
16:25 You see, personally, Vedeţi...
   
16:30 I have never read eu, personal, n-am citit
any of these things: niciodată aceste lucruri:
   
16:32 Vedas, Bhagavad-Gita, Vede, Bhagavad Gita, Upanişade,
Upanishads, the Bible, Biblie şi toate celelalte
   
16:34 all the rest of it, sau vreo filozofie.
or any philosophy.  
   
16:40 But I questioned everything. Dar am pus totul
  sub semnul întrebării.
   
16:44 A: Yes. Da.
   
16:47 K: Not questioned only, Nu numai le-am contestat,
but observed. ci le-am şi observat.
   
16:51 And one sees Şi...
the absolute necessity  
   
16:58 of a mind cineva remarcă
that is completely quiet. necesitatea, absolută,
   
17:07 Because it's only out of quietness a unei minţi care să
  fie complet tăcută.
   
17:10 you perceive what is happening. Fiindcă, numai din acea linişte,
  poţi percepe ceea ce se întâmplă.
   
17:15 If I am chattering, Dacă flecăresc, nu vă voi asculta.
I won't listen to you.  
   
17:22 If my mind is constantly Dacă mintea mea
rattling away, sporovăieşte, continuu,
   
17:25 what you are saying nu voi da atenţie
I won't pay attention. la ceea ce spuneţi.
   
17:29 To pay attention means to be quiet. Să dai atenţie
  înseamnă să fii tăcut.
   
17:35 A: There have been some priests, Se pare că au existat unii preoţi
apparently  
   
17:39 - who usually ended up - care au ajuns în mare necaz,
in a great deal of trouble for it - de regulă, din cauza asta -
   
17:42 there have been some priests, au existat unii preoţi care şi-au
  dat seama de asta, se pare.
   
17:44 who had, it seems,  
a grasp of this.  
   
17:48 I was thinking of Mă gândeam la remarca
Meister Eckhart's remark that lui Meister Eckhart,
   
17:52 whoever is able to că oricine este capabil să
read the book of nature, citească din cartea naturii...
   
17:55 doesn't need - ... n-are nevoie, deloc, de scripturi.
any scriptures at all. - Deloc, exact aşa este.
   
17:57 K: At all, that's just it, sir.  
   
17:58 A: Of course, he ended Desigur, c-a ajuns să
up in very great trouble. aibă foarte mari probleme.
   
18:03 Yes, he had a bad time Desigur c-a avut probleme, spre
toward the end of his life, sfârşitul vieţii şi după ce a murit...
   
18:05 and after he died  
the church denounced him.  
   
18:09 K: Of course, of course. - ... fiindcă biserica l-a acuzat public.
  - Desigur, desigur.
   
18:11 Organised belief as church Credinţa organizată, cum ar fi
and all the rest of it, biserica şi toate celelalte,
   
18:15 is too obvious! este ceva mult prea evident !
   
18:19 It isn't subtle, Nu e deloc subtilă, n-are calitatea
it hasn't got the quality unei profunzimi sau spiritualităţi reale.
   
18:23 of real depth  
and real spirituality.  
   
18:26 You know what it is. - Ştiţi ce este.
A: Yes, I do. - Da, ştiu.
   
18:28 K: So, I'm asking: Deci, întreb:
   
18:33 what is the quality of a mind, Care este însuşirea unei minţi...
   
18:36 - therefore heart and brain - - ca atare şi a inimii
  şi a creierului -
   
18:39 what is the quality of a mind care este însuşirea
  unei minţi, ce...
   
18:44 that can perceive something poate percepe ceva aflat
  dincolo de limitele gândirii ?
   
18:48 beyond the measurement of thought?  
   
18:56 What is the quality of a mind? Care este calitatea acelei minţi ?
   
18:59 Because that quality Fiindcă acea însuşire
is the religious mind. este mintea religioasă.
   
19:06 That quality of a mind Acea însuşire a unei
that is capable, minţi, care este...
   
19:12 that has this feeling of being sacred capabilă,
in itself,  
   
19:18 and therefore is capable care are, în ea însăşi,
of seeing something acest sentiment al sacrului...
   
19:21 immeasurably sacred. şi, ca atare, este capabilă să
  observe ceva nemăsurat de sacru.
   
19:27 A: The word 'devotion' seems Cuvântul "evlavie" pare
to imply this, să implice acest fapt,
   
19:30 when it is grasped atunci când este perceput
in its proper sense. în sens adecvat,
   
19:34 To use your earlier phrase ca să folosesc expresia
  dumneavoastră, anterioară:
   
19:36 'gathering together toward "acumularea, laolaltă,
a one-pointed, attentive..'. către un unic sens...
   
19:44   atenţia."
   
19:47 K: Would you say Oare aţi spune că atenţia
attention is one-pointed? are o unică direcţie ?
   
19:50 A: No, I didn't mean to imply Nu, n-am dorit să sugerez o
focus when I said one-pointed. focalizare, când am spus sens unic.
   
19:54 K: Yes, that's what I wondered. - Da, asta mă întrebam.
A: I meant, rather, - Am sugerat, mai degrabă...
   
19:57 integrated into itself as că e integrată, în ea însăşi,
   
20:01   fiind complet liniştită
   
20:02 utterly quiet and unconcerned şi...
about taking thought  
   
20:05   nepreocupată de...
   
20:12 for what is ahead a gândi ce anume se află în
or what is behind. faţă şi ce a rămas în urmă.
   
20:16 Simply being there. Pur şi simplu există acolo.
   
20:19 The word 'there' isn't good either, Nici cuvântul "acolo" nu este bun,
   
20:21 because it suggests that fiindcă sugerează că există
  un "acolo" şi un "aici"
   
20:23 there is a 'where' and 'here', şi toate celelalte.
and all the rest of it.  
   
20:28 It is very difficult to find, Este foarte dificil să
it seems to me, language descoperi, pare-se, un limbaj,
   
20:33 to do justice pentru a aprecia adecvat
to what you are saying, ceea ce spuneţi...
   
20:37 precisely because when we speak, tocmai din cauză că,
  atunci când vorbim,
   
20:40 utterance is in time exprimarea se face în
and it is progressive, timp şi în mod progresiv,
   
20:44 it has a quality, are o calitate observată mai mult
doesn't it, more like music în muzică, decât în arta grafică.
   
20:47 than we see in graphic art.  
   
20:49 You can stand before a picture, Poţi sta în faţa unei picturi,
   
20:52 whereas to hear music în timp ce pentru a auzi
and grasp its theme muzica şi a-i percepe tematica
   
20:56 you virtually have to wait practic trebuie să aştepţi să ajungi
  la final şi să pui totul laolaltă.
   
20:58 until you get to the end  
and gather it all up.  
   
21:01 K: Quite. - Exact.
A: And with language - Şi cu limbajul avem aceleaşi probleme.
   
21:02 you have the same difficulty.  
   
21:05 K: No, I think, sir, don't you, Nu, eu spun, domnule, nu-i aşa...
   
21:10 when we are enquiring atunci când cercetăm
into this problem: această problemă...
   
21:15 what is the nature and Care este natura şi
the structure of a mind, structura unei minţi...
   
21:23 and therefore şi, ca atare, însuşirea
the quality of a mind, unei minţi...
   
21:27 that is not only sacred care este...
and holy in itself,  
   
21:30   nu numai sacră şi
  sfântă, în esenţa sa,
   
21:33 but is capable of ci este capabilă să
seeing something immense? observe ceva imens ?
   
21:43 As we were talking, Fiindcă vorbeam,
the other day, about suffering, deunăzi, despre suferinţă...
   
21:50 personal - cea personală şi durerea lumii -
and the sorrow of the world,  
   
21:54 it isn't that we must suffer, că nu înseamnă că
  trebuie să suferim...
   
22:00 suffering is there. ci suferinţa se află acolo.
   
22:03 Every human being Fiecare fiinţă umană s-a
has a dreadful time with it. confruntat, teribil, cu aşa ceva.
   
22:08 And there is Şi mai există şi suferinţa lumii.
the suffering of the world.  
   
22:11 And it isn't Şi...
that one must go through it,  
   
22:12   nu înseamnă că cineva
  trebuie să treacă prin ea,
   
22:15 but as it is there, ci...
one must understand it  
   
22:19 and go beyond it. fiindcă există, cineva trebuie s-o
  înţeleagă şi să treacă dincolo de ea.
   
22:21 And that's one of the qualities Şi aceea este una
of a religious mind, dintre calităţile...
   
22:24   unei minţi religioase,
   
22:27 in the sense în sensul în care
we are using that word, folosim acel cuvânt,
   
22:29 that is incapable of suffering. care...
   
22:31   este incapabilă să sufere.
   
22:37 It has gone beyond it. A trecut dincolo de suferinţă.
   
22:40 Which doesn't mean Ceea ce nu înseamnă că
that it becomes callous. a devenit insensibilă.
   
22:47 On the contrary, Din contră, este o
it is a passionate mind. minte pasională.
   
22:57 A: One of the things Unul dintre lucrurile la care m-am gândit
that I have thought much about mult, în timpul conversaţiilor noastre,
   
23:01 during our conversations este limbajul, în sine.
is language itself.  
   
23:06 On the one hand, we say Pe de o parte spunem că o asemenea
  minte, aşa cum aţi descris-o...
   
23:08 such a mind, as you este una care...
have been describing,  
   
23:12 is one se află în prezenţa suferinţei.
that is present to suffering.  
   
23:18 It does nothing to push it away, Nu face nimic pentru
  a o da la o parte...
   
23:24 on the one hand, pe de o parte...
   
23:26 and yet, it is somehow şi, totuşi...
able to contain it,  
   
23:29   este, cumva...
   
23:34 not put it in a vase or barrel capabilă s-o conţină
   
23:38 and contain it in that sense, - nu punând-o într-o vază sau un
  butoi şi s-o conţină în acel sens -
   
23:41 and yet the very word itself şi, totuşi, însuşi acel
  cuvânt, "a suferi",
   
23:43 'to suffer' means to înseamnă să suporte ceva.
under-carry.  
   
23:49 And it seems close to Şi pare apropiat de "a înţelege".
under-stand.  
   
23:53 Over and over again Tot mereu, în conversaţiile
in our conversations noastre, mă gândeam la...
   
23:55 I have been thinking about  
   
23:59 the customary way in modul uzual în care
which we use language, folosim limbajul,
   
24:03 as a use that deprives us ca utilizare care ne lipseşte de
of really seeing the glory capacitatea de a percepe, de fapt,
   
24:12 of what the word points splendoarea modului în care cuvântul
to itself, in itself. îşi sugerează, el însuşi, înţelesul.
   
24:17 I was thinking Mă gândeam la cuvântul "religie",
about the word 'religion'  
   
24:19 when we were speaking earlier. când discutam mai devreme.
   
24:22 Scholars differ as to Cărturarii se contrazic
where that came from: privind originea lui:
   
24:25 on the one hand some say pe de o parte, unii spun
that it means to bind. că înseamnă a te ataşa.
   
24:29 K: Bind - ligare. A: The Church Fathers - Ataşare - legare.
spoke about that. - Părinţii bisericii au menţionat asta.
   
24:32 And then others say, no, Şi, apoi, alţii spun că
no, it means the numinous, nu, înseamnă numinos
   
24:37 or the splendour, sau splendoarea care nu
  poate fi cuprinsă prin gândire.
   
24:40 that cannot be Mie mi se pare, nu-i aşa,
exhausted by thought.  
   
24:45 It seems to me that, că...
wouldn't you say, that  
   
24:51 there is another sense to 'bind' că "legare" mai are un sens,
   
24:53 that is not a negative one, care nu este unul negativ,
   
24:56 in the sense that if one is în sensul că, dacă cineva...
making this act of attention,  
   
25:01   se supune acestui act al atenţiei,
   
25:03 one isn't bound cineva nu este legat, ca
as with cords of ropes. şi cum ar fi cu frânghii.
   
25:06 But one is there, or here. Ci acea persoană se
  află acolo sau aici.
   
25:11 K: Sir, now again, let's be clear. Domnule, repet,
  haideţi să clarificăm.
   
25:15 When we use the word 'attention', Când folosim cuvântul "atenţie"...
   
25:19 there is a difference between există o diferenţă între
concentration and attention. concentrare şi atenţie.
   
25:23   Da, da.
   
25:25 Concentration is exclusion. Concentrarea înseamnă excludere.
   
25:30 I concentrate. Mă concentrez !
   
25:34 That is, bring all my Adică îmi îndrept întreaga
thinking to a certain point, gândire într-o anumită direcţie...
   
25:42 and therefore it is excluding, şi, ca atare,
  înseamnă excludere...
   
25:47 building a barrier, clădirea unei bariere,
so that it can focus  
   
25:49   astfel încât îşi poate focaliza întreaga
  atenţie asupra acelei probleme,
   
25:52 its whole concentration on that. întreaga concentrare
  asupra acelei probleme.
   
25:56 Whereas attention Pe când atenţia...
   
26:00 is something entirely different este ceva total diferit
from concentration. de concentrare.
   
26:03 In that there is no exclusion. În ea nu există excludere,
   
26:06 In that there is no resistance. în ea nu se opune rezistenţă,
In that there is no effort.  
   
26:08   în ea nu se depune efort...
   
26:12 And therefore şi, ca atare, nu există
no frontier, no limits. frontiere sau limite.
   
26:20 A: How would you Ce aţi...
   
26:23 feel about the word ce aţi spune despre cuvântul
'receptive' in this respect? "receptiv", în acest sens ?
   
26:27 K: Again, Repet, cine anume este
who is it that is to receive? persoana care este receptivă ?
   
26:35 A: Already we have made a division. - Am făcut deja o separare.
K: A division. - Separare.
   
26:37 A: With that word. - Cu acel cuvânt.
K: Yes. - Da.
   
26:40 I think the word 'attention' Cred că acel cuvânt, "atenţie",
is really a very good word. este, de fapt, un cuvânt foarte bun...
   
26:46 Because it not only fiindcă nu numai că
understands concentration, presupune concentrarea...
   
26:51 not only sees nu numai că sesizează
the duality of reception dualitatea receptării
   
26:55 - the receiver and the received - - receptorul şi recepţia -
   
26:58 and also it sees ci, de asemenea, sesizează
the nature of duality natura acelei dualităţi
   
27:02 and şi conflictul contrariilor.
the conflict of the opposites,  
   
27:07 and attention means Şi atenţie înseamnă...
   
27:10 not only nu numai creierul
the brain giving its energy, care-şi rezervă...
   
27:15   energia,
   
27:16 but also the mind, the heart, ci, de asemenea, mintea, inima,
the nerves, the total entity, nervii, întreaga entitate,
   
27:21 the total human mind giving întreaga minte umană care-şi rezervă
all its energy to perceive. întreaga energie pentru a percepe.
   
27:29 I think that is the meaning Cred că acela...
of that word, for me at least,  
   
27:32   este sensul acelui cuvânt,
  cel puţin pentru mine...
   
27:35 to be attentive, attend. să fii atent,
   
27:37   să fii prezent.
   
27:40 Not concentrate - attend. Nu...
   
27:43   să te concentrezi,
  ci să fii prezent.
   
27:44   Asta înseamnă să asculţi...
   
27:45 That means listen, see, să vezi,
   
27:50 give your heart to it, din toată inima,
give your mind to it,  
   
27:52   cu întreaga minte,
   
27:54 give your whole being to attend, cu întreaga ta fiinţă,
   
27:57   pentru a fi prezent.
   
27:59 otherwise you can't attend. Altminteri nu poţi fi prezent.
   
28:01 If I am thinking about Dacă mă gândesc la
something else I can't attend. altceva, nu pot fi atent.
   
28:05   Nu.
   
28:06 If I am hearing my own voice, Dacă-mi aud propria
I can't attend. voce, nu pot fi prezent.
   
28:13 A: There is a metaphorical use Există o utilizare metaforică
of the word 'waiting' a cuvântului "aşteptare",
   
28:17 in scripture. în scriptură.
   
28:19 It's interesting that, Este interesant că şi în limba
in English too, engleză folosim cuvântul "însoţitor"...
   
28:21 we use the word 'attendant'  
   
28:26 in terms of one who waits on. în sensul persoanei care aşteaptă.
   
28:30 I'm trying to penetrate Încerc să percep sensul
the notion of waiting noţiunii de aşteptare...
   
28:38 and patience şi de răbdare, legat
in relation to this. de acest lucru.
   
28:41 K: I think, sir, Cred, domnule, că
waiting again means aşteptare înseamnă, repet:
   
28:46 'one "cineva care aşteaptă ceva anume".
who is waiting for something'.  
   
28:50 Again, Din nou există o
there is a duality in that. dualitate în asta.
   
28:53 And when you wait Şi, atunci când aştepţi,
you are expecting. speri ceva anume.
   
29:01 Again a duality. Din nou o dualitate.
   
29:04 One who is waiting, Cel care aşteaptă este pe
about to receive. cale să primească ceva.
   
29:11 So, if we could for the moment Deci, dacă...
hold ourselves to that word  
   
29:13   am putea, pe moment, să
  ne rezumăm la acel cuvânt...
   
29:20 'attention', "atenţie",
   
29:22 then we should enquire, apoi...
   
29:24   ar trebui să ne întrebăm:
   
29:26 what is the quality of a mind Care anume este
  însuşirea unei minţi,
   
29:29 that is so attentive care este atât de atentă...
   
29:32 that it has understood, lives, acts încât a înţeles...
   
29:37   trăieşte,
   
29:38   acţionează...
   
29:41 in relationship and responsibility în relaţii şi responsabilitate,
as behaviour, comportamental vorbind...
   
29:47 and has no fear psychologically şi...
   
29:52 in that we talked about, nu manifestă teamă, psihologică,
  despre care am vorbit
   
29:54 and therefore understands şi, ca atare, înţelege
the movement of pleasure. dinamica plăcerii ?
   
29:59 Then we come to the point, Apoi ajungem la întrebarea:
what is such a mind?  
   
30:01   Ce anume este o asemenea minte ?
   
30:04 I think it would be Cred că ar merita
worthwhile if we could discuss să putem discuta...
   
30:09 the nature of hurt. natura traumei.
   
30:13 A: Of hurt? Yes. A traumei ?
   
30:15 K: Why human beings are hurt? Da.
   
30:22 All people are hurt. De ce sunt rănite fiinţele umane ?
   
30:25 A: You mean both the physical Toţi oamenii sunt răniţi.
and the psychological?  
   
30:27 K: Psychological especially. - Vă referiţi şi fizic şi psihologic ?
  - Psihologic, în special.
   
30:29 A: Especially În special la latura
the psychological one, yes. psihologică, da.
   
30:31 K: Physically we can tolerate it. - Fizic vorbind, putem tolera.
  - Da.
   
30:34 We can bear up with a pain Putem face faţă durerii
and say,  
   
30:37 I won't let it interfere şi să spunem că n-o vom
with my thinking. lăsa să ne afecteze gândirea.
   
30:40 I won't let it corrode N-o voi lăsa să-mi corodeze
my psychological quality of mind. calitatea psihologică a minţii.
   
30:47 The mind can watch over that. Mintea se poate
  proteja de aşa ceva.
   
30:49 But the psychological hurts Dar rănile psihologice
are much more sunt mult mai importante
   
30:53 important and difficult to şi e mai dificil să lupţi
grapple with and understand. cu ele şi să le înţelegi.
   
30:56   Da, da, da.
   
30:57 I think it is necessary because Cred că este necesar, fiindcă...
   
31:01 a mind that is hurt o minte, care este rănită,
is not an innocent mind. nu este o minte inocentă.
   
31:10 The very word 'innocent' Însuşi cuvântul "inocent" vine
comes from de la "innocere", a nu răni.
   
31:14 'innocere', not to hurt.  
   
31:16 A mind that is O minte care este
incapable of being hurt. incapabilă să fie rănită.
   
31:20 And there is - Şi există o mare frumuseţe în asta.
a great beauty in that. - Da, există.
   
31:22 A: Yes, there is. Este un cuvânt superb.
It's a marvellous word.  
   
31:29 We have usually used it to Noi l-am folosit, de regulă, pentru
indicate a lack of something. a indica lipsa a ceva anume.
   
31:33 K: I know. A: Yes, and there - Ştiu.
it's turned upside down again. - Da şi a fost complet răstălmăcit.
   
31:36 K: And the Christians have made Şi creştinii au făcut din el
such an absurd thing of it. un lucru atât de absurd.
   
31:39 A: Yes, I understand that. Da, înţeleg asta.
   
31:42 K: So, I think we ought to, Deci...
in discussing religion,  
   
31:43   cred că este necesar, atunci
  când dezbatem religia,
   
31:48 we ought to enquire trebuie să cercetăm,
very, very deeply extrem de profund,
   
31:51 the nature of hurt, natura traumei...
   
31:53 because a mind that is not hurt fiindcă o minte,
is an innocent mind. care nu este rănită,
   
31:57   este o minte inocentă.
   
31:59 And you need Şi ai nevoie de această
this quality of innocency calitate, a inocenţei...
   
32:06 to be so totally attentive. pentru a fi atât de
  atent, pe deplin.
   
32:15 A: If I have been following Dacă v-am înţeles
you correctly, I think maybe corect, cred că poate...
   
32:20 you would say that că aţi spune că
  cineva devine rănit,
   
32:22 one becomes hurt  
   
32:24 when he starts thinking about când începe să
thinking that he is hurt. creadă că este rănit.
   
32:30 K: Look, sir, it's much Uite, domnule, este ceva mai
deeper than that, isn't it? profund de atât, nu-i aşa ?
   
32:34 From childhood Încă din copilărie...
   
32:38 the parents compare the child părinţii compară copilul
with another child. cu un alt copil.
   
32:44 A: That's when that thought arises. - Atunci apare acel gând.
K: There it is. - Aşa este.
   
32:48 When you compare, you are hurting. - Atunci când compari, răneşti.
A: Yes. - Da.
   
32:52 K: No, but we do it. - Nu, dar noi chiar o facem !
A: Oh yes, of course we do it. - Oh da, desigur c-o facem.
   
32:57 K: Therefore, is it possible Ca atare, oare este posibil să educi
  un copil fără a face comparaţii...
   
32:59 to educate a child  
without comparison,  
   
33:04 without imitation? fără imitaţie ?
   
33:08 And therefore never Şi, ca atare, să nu fii
get hurt in that way. niciodată rănit, în acel mod ?
   
33:15 And one is hurt Şi cineva este rănit, fiindcă şi-a
  clădit o imagine despre el însuşi.
   
33:17 because one has built  
an image about oneself.  
   
33:21 The image, Imaginea, pe care cineva
  a clădit-o despre sine,
   
33:23 which one has built about oneself, este o formă de rezistenţă...
is a form of resistance,  
   
33:28 a wall between you and me. un zid între tine şi mine.
   
33:32 And when you touch that wall Şi, atunci când atingi acel zid,
  în punctul său cel mai sensibil,
   
33:36 at its tender point, I get hurt. sunt rănit.
   
33:40 So not to compare in education, Deci...
   
33:42   să nu compari, în educaţie...
   
33:47 not to have să nu...
an image about oneself.  
   
33:50   ai o imagine despre tine însuţi,
   
33:53 That's one of the most acesta este unul dintre cele
important things in life mai importante lucruri în viaţă.
   
33:58 not to have Să nu ai o imagine
an image about oneself. despre tine însuţi.
   
34:01 If you have, you are Dacă ai, inevitabil vei fi rănit.
inevitably going to be hurt.  
   
34:08 Suppose one has an image Să presupunem că cineva are o
that one is very good, imagine, despre sine, că este foarte bun
   
34:13 or that one should be sau că ar trebui să
a great success, aibă mare succes
   
34:15 or that one sau că cineva are
has great capacities, gifts mari aptitudini, daruri
   
34:19 - you know, the images - ştiţi voi, imaginile pe
that one builds - care şi le clădeşte cineva -
   
34:22 inevitably you are going inevitabil va
to come and prick it. ajunge să dea greş.
   
34:26 Inevitably accidents Inevitabil au loc accidente şi
and incidents happen, incidente care vor afecta imaginea
   
34:31 that's going to break that,  
   
34:32 and one gets hurt. şi acea persoană este rănită.
   
34:36 A: Doesn't this raise Oare asta nu ridică
the question of name? şi problema numelui ?
   
34:39 K: Oh yes. - Oh da.
A: The use of name. - Folosirea numelui.
   
34:41 K: Name, form. Nume, formă.
   
34:44 A: The child is given a name, Copilului i se pune un nume, copilul
  se identifică apoi cu acel nume.
   
34:46 the child identifies himself  
with the name.  
   
34:48 K: Yes, the child can Da, copilul se poate
identify itself, identifica cu acel nume,
   
34:52 but, without the image, dar, fără o imagine,
just a name numai cu numele...
   
34:57 - Brown, Mr. Brown - - Brown, domnul Brown -
   
35:00 there is nothing to it! nu-i nimic în asta.
   
35:01 But the moment he builds Dar, din momentul în
an image that Mr. Brown is care clădeşte o imagine,
   
35:04   că d-l Brown este
  diferit, social, moral,
   
35:07 socially, morally different, că este superior sau inferior,
superior, or inferior,  
   
35:12 ancient, or comes are un nume vechi sau provine
from a very old family, dintr-o familie foarte veche,
   
35:17 belongs to a certain aparţine vreunei
higher class, aristocracy. clase superioare...
   
35:21   aristocraţiei,
   
35:23 The moment that begins, exact în acel moment
   
35:25 and when that is encouraged - şi asta atunci când este
and sustained by thought încurajat şi sprijinit de gândire...
   
35:30 - snobbism, you know the snobism, ştiţi cum se
whole of it, how it is - manifestă aşa ceva -
   
35:33 then you are inevitably va fi rănit, inevitabil.
going to be hurt.  
   
35:39 A: What you are saying, Ceea ce afirmaţi, cred eu, este
I take it, is that că există o confuzie radicală, aici,
   
35:40 there is a radical confusion care este implicată în...
here  
   
35:44 involved in the imagining confundarea cuiva cu
oneself to be his name. propriul său nume.
   
35:51 K: Yes. Identification with Da, identificarea cu
the name, with the body, numele, cu trupul,
   
35:54 with the idea that you are cu ideea că eşti diferit, din
socially different, punct de vedere social...
   
36:00 that your parents, că părinţii şi bunicii tăi au
your grandparents were lords, fost lorzi sau una sau alta.
   
36:03 or this, or that.  
   
36:04 You know, the whole snobbism Cunoaşteţi întreg
of England, and all that, snobismul englez ş.a.m.d...
   
36:10 and the different kind of şi snobismul de alt gen,
snobbism in this country. ce există în această ţară.
   
36:14 A: We speak in language Ne referim, în limbaj,
of preserving our name. K: Yes. la păstrarea numelui.
   
36:17 And in India it is the Brahmin, Da.
the non-Brahmin,  
   
36:20 the whole business of that. Şi în India există brahmanii sau
  non-brahmanii şi toate celelalte.
   
36:23 So, through education, Deci...
through tradition,  
   
36:25   prin educaţie,
   
36:27   prin tradiţie,
   
36:29 through propaganda we have prin propagandă,
built an image about ourselves.  
   
36:36 A: Is there a relation here ne-am clădit o imagine
  despre noi înşine.
   
36:37 in terms of religion, Oare aţi spune că există vreo
would you say, relaţie aici, în ce priveşte religia,
   
36:40 to the refusal, for instance, cu refuzul, de exemplu,
in the Hebraic tradition din tradiţia ebraică,
   
36:46 to pronounce the name of God. de a pronunţa numele
  lui Dumnezeu ?
   
36:50 K: The word is not the thing Cuvântul nu înseamnă
anyhow. oricum lucrul, în sine.
   
36:52   Da.
   
36:53 So you can pronounce it Aşa că poţi sau nu să-l pronunţi,
or not pronounce it.  
   
36:56 If you know dacă ştii că acel cuvânt nu
the word is never the thing, reprezintă, niciodată, lucrul în sine.
   
37:00 the description Descrierea nu e, niciodată,
is never the described, obiectul descris.
   
37:02 then it doesn't matter. Atunci nu contează.
   
37:05 A: No. One of the reasons Nu, dar unul dintre motivele
I've always been pentru care am fost, în timp,
   
37:07 over the years deeply drawn profund atras de studiul
  rădăcinilor cuvintelor
   
37:10 to the study of the roots of words a fost, pur şi simplu, fiindcă...
is simply because  
   
37:16 for the most part they point în mare parte, indică
to something very concrete. ceva foarte concret.
   
37:21 It's either a thing, Este vorba fie de un lucru,
or it's a gesture,  
   
37:23   fie de o...
   
37:26   postură...
   
37:28 more often than not fie, în mod obişnuit,
it's some act. de o anumită acţiune.
   
37:31 K: Quite, quite. - Exact.
A: Some act. - Vreo acţiune anume.
   
37:35 When I used the phrase Când am folosit expresia
'thinking about thinking' before, "credeam că gândesc", anterior,
   
37:38 I should have been ar fi trebuit să-mi aleg
more careful of my words mai grijuliu cuvintele
   
37:41 and referred to şi m-am referit la a fi
mulling over the image, preocupat de imagine.
   
37:44 which would have been Care ar fi fost o exprimare
a much better way mult mai potrivită, nu-i aşa ?
   
37:46 to put it, wouldn't it? - Da.
K: Yes, yes. - Deci...
   
37:47 A: Yes, yes. oare poate...
K: So, can a child  
   
37:52   un copil...
   
37:55 be educated never to get hurt? să fie educat astfel încât
  să nu fie rănit, niciodată ?
   
38:03 And I have heard professors, Şi am auzit profesori
scholars say, şi cărturari spunând:
   
38:07 a child must be hurt in "Copilul trebuie să fie rănit pentru
order to live in the world. a învăţa să trăiască în lume".
   
38:14 And when I asked him, Şi, când l-am întrebat:
'Do you want your child to be hurt?'  
   
38:16   "Dumneata doreşti
  să-ţi fie rănit copilul ?"
   
38:20 he kept absolutely quiet. a rămas absolut tăcut.
   
38:23 He was just talking El vorbea numai teoretic.
theoretically.  
   
38:27 Now, unfortunately, Acum...
through education,  
   
38:32 through social structure din nefericire, prin educaţie,
   
38:35 and the nature of our society prin structura socială şi
in which we live, natura societăţii în care trăim,
   
38:38 we have been hurt, am fost răniţi
we have images about ourselves,  
   
38:40   avem imagini despre noi înşine,
   
38:43 which are going to be hurt, care vor fi rănite.
   
38:46 and is it possible Şi...
not to create images at all?  
   
38:48   oare este posibil să nu
  creăm, deloc, imagini ?
   
38:53 I don't know if I am making - Nu ştiu dacă am fost clar.
myself clear. A: You are. - Ba da, aţi fost.
   
38:55 K: That is, suppose I have Să presupunem că am o
an image about myself, imagine despre mine însumi...
   
39:01 which I haven't fortunately, pe care n-o am, din fericire.
   
39:04 if I have an image, Dacă am o imagine, oare
is it possible to wipe it away, este posibil s-o elimin...
   
39:13 to understand it s-o înţeleg şi, ca
and therefore dissolve it, atare, s-o anulez
   
39:16 and never to create şi să nu mai creez, vreodată, o
a new image about myself? nouă imagine despre mine însumi ?
   
39:22 You understand? Înţelegeţi ?
Living in a society, being educated,  
   
39:23   Trăind într-o societate,
  fiind educat,
   
39:26 I have built an image, mi-am clădit o imagine,
inevitably.  
   
39:30 Now, can that image inevitabil.
be wiped away?  
   
39:36 A: Wouldn't it disappear with this Oare acea imagine
  poate fi eliminată ?
   
39:38 complete act of attention? Oare n-ar dispărea prin
  acest act, deplin, al atenţiei ?
   
39:39 K: That's what I'm coming to, Acolo vreau să ajung, treptat.
gradually.  
   
39:41 It would totally disappear. Va dispărea complet !
   
39:44 But I must understand Dar trebuie să înţeleg cum
how this image is born. s-a născut acea imagine.
   
39:50 I can't just say, Nu pot numai să spun:
'Well, I'll wipe it out'. "Ei bine, o voi elimina !"
   
39:55 A: Yes, we have to... - Da, trebuie să...
  - Foloseşte atenţia,
   
39:56 K: Use attention  
as a means of wiping it out  
   
40:00 - it doesn't work that way. ca mijloc de-a o elimina
  - nu merge în acel mod.
   
40:03 In understanding the image, Prin înţelegerea imaginii,
in understanding the hurts, prin înţelegerea suferinţei,
   
40:06 in understanding the education, prin înţelegerea educaţiei,
   
40:09 in which one has been brought up pe care cineva a primit-o în
  familie, în societate ş.a.m.d.
   
40:11 in the family, in the society  
- all that,  
   
40:14 in the understanding of that, prin înţelegerea acelor lucruri,
   
40:16 out of that understanding exact din acea
comes the attention, înţelegere apare atenţia.
   
40:19 not the attention first Nu apare mai întâi atenţia şi
and then wipe it out. apoi le eliminăm pe celelalte.
   
40:24 You can't attend if you're hurt. Şi nu poţi fi atent,
  dacă eşti rănit.
   
40:29 If I am hurt, how can I attend? Dacă sunt rănit, cum
  aş putea fi atent ?
   
40:35 Because that hurt Fiindcă acea suferinţă
is going to keep me, mă va împiedica
   
40:37 consciously or unconsciously, - la modul conştient
  sau inconştient -
   
40:40 from this total attention. să fiu, pe deplin, atent.
   
40:45 A: The amazing thing, if I'm Lucrul uimitor, dacă
understanding you correctly, vă înţeleg corect,
   
40:48 is that, even in the study este că, chiar prin studierea
of the dysfunctional history istoriei, disfuncţionale...
   
40:56 - provided I bring total attention - presupunând că-i acord
to that - o atenţie deplină -
   
41:00 there's going to be va exista o relaţie non-temporală
a non-temporal între acel act al atenţiei...
   
41:02 relationship between...  
K: Absolutely, that's right.  
   
41:04 A: ...the act of attention - ... şi vindecarea ce are loc.
and the healing that takes place. - Da, corect.
   
41:07 While I'm attending În timp ce sunt atent...
   
41:09 the thing is leaving. - Problema dispare.
K: The thing is leaving, - ... problema dispare.
   
41:11 yes, that's it. - Da, aşa e.
A: We've got - E o "dematerializare" în timp.
   
41:12 'thinging' along here throughout. Da, întocmai.
   
41:15 Yes, exactly. Deci...
   
41:17 K: So, there are two sunt implicate două probleme:
questions involved:  
   
41:26 can the hurts be healed, Oare rănile pot fi vindecate,
so that not a mark is left,  
   
41:29   astfel încât să nu mai
  rămână nici o urmă ?
   
41:34 and can future hurts Şi...
be prevented completely,  
   
41:37   oare traumele viitoare ar
  putea fi prevenite, pe deplin,
   
41:42 without any resistance. You follow? fără a opune vreo rezistenţă ?
   
41:44   Înţelegeţi ?
   
41:47 Those are two problems. Sunt două probleme.
   
41:49 And they can be understood Şi pot fi înţelese şi rezolvate,
only and resolved,  
   
41:53 when I give attention numai atunci când acord atenţie...
to the understanding of my hurts.  
   
41:58   înţelegerii traumelor mele.
   
42:02 When I look at it, Când le observ,
   
42:04 not translate it, nu le analizez, nu
not wish to wipe them away, doresc să le elimin,
   
42:07 just to look at it ci numai le observ - aşa cum am
  dezbătut acea problemă a percepţiei -
   
42:09 - as we went into that numai să-mi observ rănile.
question of perception -  
   
42:12 just to see my hurts. Suferinţele care
  mi-au fost provocate:
   
42:16 The hurts I have received: insultele,
the insults, the negligence,  
   
42:20   neglijenţa...
   
42:21 the casual word, the gesture cuvintele obişnuite...
   
42:27   gesturile...
   
42:30 - all those hurt. toate acelea rănesc.
   
42:32 And the language one uses, Şi limbajul folosit de cineva,
specially in this country.  
   
42:39 A: Oh yes, yes. mai ales în această ţară.
   
42:42 There seems to be a - Înţelegeţi ?
relationship between - Oh da, da.
   
42:44 what you are saying Pare să existe o relaţie
  între ceea ce afirmaţi
   
42:46 and one of the meanings şi unul dintre...
of the word 'salvation'.  
   
42:49   sensurile cuvântului "mântuire".
   
42:55 K: 'Salvare' "Salvare" - a salva.
- to save.  
   
42:56 A: To save. - A salva.
K: To save. - A salva.
   
42:58 A: To make whole. - A reîntregi.
K: To make whole. - A reîntregi.
   
43:01 How can you be whole, Cum poţi fi întreg,
sir, if you are hurt? domnule, dacă eşti rănit ?
   
43:05 A: Impossible. Imposibil.
   
43:06 K: Therefore it is Ca atare, este extraordinar de
tremendously important important să înţelegi această problemă.
   
43:08 to understand this question.  
   
43:09 A: Yes, it is. Da, este.
   
43:11 But I am thinking of a child Dar mă gândesc la copilul
who comes to school, ce ajunge la şcoală
   
43:13 who has already got şi care a primit, deja, o
a freight car porţie integrală de traume.
   
43:15 filled with hurts. Ştiu, răni.
K: I know - hurts.  
   
43:17 A: We are not dealing with a Nu mai avem de-a face cu
little one in the crib now, micuţul din pătuţ, acum...
   
43:20 but we're already... - ... ci este deja...
K: We are already hurt. - Este deja rănit.
   
43:24 A: Already hurt. Deja rănit.
And hurt because it's hurt.  
   
43:26   Şi suferă, fiindcă e rănit.
   
43:28 And it multiplies endlessly. - Şi se multiplică, la nesfârşit.
K: Of course. - Desigur.
   
43:31 From that hurt he's violent. - Prin acea traumă, devine violent.
  - Da.
   
43:33 From that hurt he is frightened Prin acea traumă, este înspăimântat
and therefore withdrawing. şi, ca atare, se retrage în sinea sa,
   
43:39 From that hurt, prin acea traumă, va face
he will do neurotic things. lucruri specifice nevrozelor.
   
43:43 From that hurt he will accept Prin acea traumă, va accepta
  orice lucru care-i oferă siguranţă...
   
43:45 anything Dumnezeu.
that gives him safety - God,  
   
43:50 his idea of God is a god Ideea lui, despre Dumnezeu, este
who will never hurt. a unui zeu ce nu va răni niciodată.
   
44:00 A: Sometimes a distinction Uneori se face o distincţie între
is made between noi şi animale, în această privinţă.
   
44:03 ourselves and animals  
with respect to this problem.  
   
44:06 An animal, for instance, Un animal, de exemplu,
that has been badly hurt care a fost grav rănit...
   
44:13 will be disposed toward everyone va...
   
44:18 in terms of emergency and attack. va fi dispus să atace pe
K: Attack. oricine, în caz extrem.
   
44:22 A: But over a period of time - Atac, corect.
  - Dar, după o vreme
   
44:25 - it might take 3-4 years - - s-ar putea să dureze 3-4 ani -
   
44:27 if the animal is loved and... dacă animalul este iubit...
   
44:30   şi...
   
44:31 K: So, sir, you see, Deci vedeţi, domnule,
you said - loved. aţi spus "iubit".
   
44:35 We haven't got that thing. Nu am primit aşa ceva.
   
44:40 A: No. K: And parents haven't - Nu.
got love for their children. - Adică părinţii nu şi-au iubit copiii.
   
44:44 They may talk about love. Poate că au vorbit despre iubire.
   
44:48 Because the moment they compare Dar...
the younger to the older  
   
44:49   din momentul în care compară
  copilul mai mic cu cel mai mare,
   
44:54 they have hurt the child. deja au rănit copilul.
   
44:59 'Your father was so clever, "Tatăl tău era atât de deştept,
you are such a stupid boy'.  
   
45:02   tu eşti un copil atât de prost."
   
45:05 There you have begun. Atunci a şi început.
   
45:07 In schools, when they În şcoli, atunci
give you marks, când îţi pun note,
   
45:09 it is a hurt - not marks - este o rănire, nu o notare,
it is a deliberate hurt! ci o rănire deliberată !
   
45:18 And that is stored, and Şi asta se acumulează şi
from that there is violence, de acolo apare violenţa,
   
45:22 there is every kind apar tot felul de agresiuni,
of aggression,  
   
45:23 you know, all that takes place. ştiţi toate câte se întâmplă.
   
45:25 So, a mind cannot be Deci, cum poate o minte...
made whole or is whole  
   
45:31   O minte nu poate fi întregită
  sau nu este întreagă
   
45:34 unless this is understood decât dacă se înţelege
very, very deeply. asta, extrem de profund.
   
45:42 A: The question that Întrebarea care-mi venise
I had in mind before în minte, mai devreme,
   
45:46 regarding privind ceea ce discutăm...
what we have been saying  
   
45:49 is that this animal, este că acest animal,
if loved, will, dacă este iubit
   
45:53 - provided we are not dealing - presupunând că n-avem de-a face
with brain damage or something - cu leziuni cerebrale sau ceva similar -
   
45:56 will, in time, love in return. va returna, în timp,
  aceeaşi iubire.
   
46:03 But the thought is that Dar întrebarea este dacă,
with the human person în cazul persoanei umane,
   
46:06 love cannot be in that iubirea nu poate
sense coerced. fi, în acel sens...
   
46:10   impusă ?
   
46:11 It isn't that one would Cineva nu poate obliga
coerce the animal to love, animalul să iubească,
   
46:14 but that the animal, ci animalul, fiindcă este inocent,
because innocent,  
   
46:16 does in time simply respond, accept. în timp, pur şi simplu,
K: Accept, of course. acceptă, răspunde.
   
46:22 A: But then a human person Dar, apoi, o fiinţă umană face ceva,
is doing something ceea ce animalul nu cred că face.
   
46:26 we don't think the animal is.  
K: No.  
   
46:28 The human being is being hurt Nu, fiinţa umană este
and is hurting all the time. rănită şi răneşte tot timpul.
   
46:32 A: Exactly. Exactly. Întocmai, întocmai.
   
46:35 While he is mulling În timp ce cugetă
over his hurt, then he is la propriile răni,
   
46:40 likely to misinterpret atunci este posibil să interpreteze eronat
the very act of generosity of love simplul act al generozităţii şi al iubirii,
   
46:45 that is made toward him. la care este supus.
   
46:46 So we are involved in Deci suntem implicaţi în
something very frightful here: ceva foarte îngrozitor, aici:
   
46:50 by the time the child comes până când copilul ajunge la
into school, seven years old... şcoală, are deja şapte ani...
   
46:53 K: ...he is already Este deja dus, terminat, torturat.
gone, finished, tortured.  
   
46:56 There is the tragedy of it, Asta este tragedia,
sir, that is what I mean. domnule, la asta mă refer.
   
46:59 A: Yes, I know. Da, ştiu.
   
47:02 And when you ask the question, Şi atunci puneţi întrebarea,
as you have: aşa cum o faceţi:
   
47:05 is there a way to educate the child, Oare există vreo cale
so that the child... de a educa acel copil,
   
47:10   astfel încât acel copil...
   
47:11 K: ...is never hurt. Să nu fie niciodată rănit !
   
47:17 That is part of education, Asta face parte din educaţie,
that is part of culture. face parte din cultură.
   
47:22 Civilisation is hurting. Civilizaţia răneşte !
   
47:29 Sir, look, Uite, domnule...
   
47:32 you see this everywhere observaţi asta peste
all over the world, tot, în întreaga lume...
   
47:37 this constant comparison, această comparare constantă,
constant imitation,  
   
47:40   imitare constantă,
   
47:41 constant saying, you are that, spunându-se, constant, tu
I must be like you. eşti aşa şi trebuie să fiu ca tine.
   
47:49 I must be like Krishna, Trebuie să fiu ca Krishna,
like Buddha, ca Buddha, ca Iisus.
   
47:52 like Jesus Înţelegeţi ?
- you follow?  
   
47:53 That's a hurt. Aia e o traumă !
   
47:58 Religions have hurt people. Religia a rănit oameni.
   
48:02 A: The child is born Copilul este născut de
to a hurt parent, un părinte traumatizat
   
48:05 sent to a school where it şi este trimis la o şcoală, unde este
is taught by a hurt teacher. educat de un profesor traumatizat.
   
48:10 Now you are asking: is there a way Acum întrebaţi:
to educate this child, "Oare există o cale,
   
48:14   de a educa acest copil...
   
48:17 so that the child recovers. astfel încât copilul
K: I say it is possible, sir. să-şi revină ?"
   
48:21 A: Yes, please. - Afirm că este posibil, domnule.
  - Da, vă rog !
   
48:22 K: That is, Adică...
when the teacher realises,  
   
48:24   atunci când profesorul
  îşi dă seama,
   
48:26 when the educator realises atunci când educatorul
  îşi dă seama,
   
48:28 he is hurt că atât el cât şi copilul
and the child is hurt, sunt traumatizaţi...
   
48:32 he is aware of his hurt este conştient de
  propria sa traumă
   
48:35 and he is aware also şi este conştient şi
of the child's hurt, de trauma copilului,
   
48:37 then the relationship changes. atunci relaţia se schimbă.
   
48:41 Then he will, Atunci el, tocmai
in the very act of teaching, prin actul educării
   
48:45 mathematics, whatever it is, - în matematică sau orice ar fi -
   
48:47 he is not only freeing himself nu numai că se eliberează,
from his hurt, singur, de trauma sa,
   
48:52 but also helping the child dar ajută şi copilul să se
to be free of his hurt. elibereze de trauma sa.
   
48:56 After all, that is education: La urma urmei, asta
  este educaţia !
   
48:59 to see that I, Să văd că eu, care sunt profesor,
who am the teacher,  
   
49:03 I am hurt, I have gone sunt traumatizat,
through agonies of hurt  
   
49:05   am trecut prin agonia rănirii mele
   
49:07 and I want to help that child şi vreau să ajut acel
not to be hurt, copil ca să nu fie rănit
   
49:12 and he has come to şi el ajunge la şcoală
the school being hurt. fiind traumatizat.
   
49:15 So I say, 'All right, Deci, spun: "În regulă,
we both are hurt, my friends, amândoi avem traume, prietene...
   
49:21 let us see, let's help hai să vedem, hai să ne
each other to wipe it out'. ajutăm reciproc să le eliminăm."
   
49:28 That is the act of love. Acesta este actul iubirii.
   
49:38 A: Comparing the human Comparând organismul uman...
organism with the animal,  
   
49:43   cu cel animal,
   
49:45 I return to the question, mă întorc la problema:
whether it is the case  
   
49:47   Dacă...
   
49:49   este cazul...
   
49:52 that this relationship ca această relaţie cu
to another human being o altă fiinţă umană...
   
49:59 must bring about this healing. să producă obligatoriu
K: Obviously, sir, această vindecare ?
   
50:03 if relationship exists, we Evident, domnule,
said relationship can only exist dacă relaţia există.
   
50:05   Noi spunem că
  relaţia poate exista,
   
50:07 when there is no image numai atunci când nu există
between you and me. o imagine între tine şi mine.
   
50:10 A: Let us say  
that there is a teacher,  
   
50:12 who has come to grips Hai să zicem că există
with this in himself, un profesor, care a...
   
50:17 very, very deeply, realizat asta, în sinea
has, as you put it, sa, extrem de profund,
   
50:21 gone into the question a intrat, aşa cum v-aţi exprimat,
deeper, deeper and deeper, tot mai profund în acea problemă...
   
50:26 has come to a place where a ajuns la un moment în care...
   
50:29 he no longer is hurt-bound. nu mai este afectat
  de acea traumă.
   
50:33   Da, domnule.
   
50:36 The child that he meets, Copilul pe care-l întâlneşte sau
or the young tânărul elev pe care-l întâlneşte
   
50:39 student that he meets, sau chiar un student
or even a student his own age, de propria sa vârstă
   
50:44 because we have adult education, - fiindcă avem şi
  educaţia adulţilor -
   
50:49 is a person who is hurt-bound, este o persoană
and will he not... afectată de traumă...
   
50:54 K: ...transmit that hurt - ... şi oare el nu va...
to another? - Transmite acea traumă altcuiva ?
   
50:56 A: No, will he not, Nu, el n-o va face, fiindcă
because he is hurt-bound, este afectat de traumă...
   
51:01 be prone to misinterpret dar va fi înclinat să interpreteze eronat
the activity of the one activitatea celui neafectat de traumă ?
   
51:05 who is not hurt-bound? Dar nu există...
   
51:08 K: But there is no person persoană neafectată de traumă...
who is not hurt-bound,  
   
51:14 except very, very few. decât cu extrem de
  puţine excepţii.
   
51:21 Look, sir, lots of things Uite, domnule, multe lucruri
have happened to me mi s-au întâmplat, personal,
   
51:24 personally, dar n-am fost rănit niciodată.
I have never been hurt.  
   
51:28 I say this in all humility, Spun asta cu toată...
in the real sense,  
   
51:34 I don't know umilinţa, în adevăratul
what it means to be hurt. sens al cuvântului,
   
51:38 Things have happened to me, că nu ştiu ce înseamnă
  să fii rănit.
   
51:39 people have done Mi s-au întâmplat destule, oamenii
every kind of thing to me: mi-au făcut tot felul de lucruri:
   
51:43 praised me, flattered me, m-au aclamat, m-au flatat,
kicked me around, everything. m-au dat afară, de toate.
   
51:49 It is possible. Este posibil !
   
51:51 And as a teacher, Şi...
as an educator, to see the child,  
   
51:53   ca profesor,
   
51:55   ca educator...
   
52:00 and it is my responsibility trebuie să observi copilul.
as an educator  
   
52:04 to see he is never hurt, Şi este responsabilitatea mea, de dascăl,
  să mă asigur că nu este rănit niciodată,
   
52:07 not just teach nu doar să-i predau
some beastly subject. vreun subiect nesuferit.
   
52:11 This is far more important. Este cu mult mai important.
   
52:15 A: I think I have some grasp Cred că înţeleg,
of what you are talking about. cumva, la ce vă referiţi.
   
52:19 I don't think I could ever Cred că n-aş putea spune, vreodată, nici
in my wildest dreams say în cele mai îndrăzneţe vise ale mele,
   
52:25 that I have never been hurt. că n-am fost rănit niciodată.
   
52:27 Though I do have difficulty, Deşi...
and have since a child,  
   
52:29   chiar am probleme - şi asta
  încă de când eram copil
   
52:33 I have even been taken to task şi am fost chiar luat
for it - of dwelling on it. la rost pentru asta -
   
52:38 I remember a colleague of mine fiindcă am stăruit
once saying to me with pe acest subiect.
   
52:42 some testiness when we Îmi aduc aminte de un coleg,
were discussing a situation, care mi-a spus, cumva irascibil,
   
52:46 in which there was atunci când discutam o situaţie
conflict in the faculty: conflictuală, apărută la facultate:
   
52:49 'Well, the trouble with you "Ei bine, problema ta este,
is, you see, you can't hate'. vezi tu, că nu poţi urî !"
   
52:54 And it was looked upon Şi era considerat ceva
as a disorder în genul unei dereglări,
   
52:59 in terms of being unable to ca fiind incapabil să mă
make a focus towards the enemy focalizez asupra inamicului,
   
53:04 in such a way as în asemenea manieră încât să acord
  deplina mea atenţie acelui fapt.
   
53:07 to devote Echilibrul mental este
total attention to that. considerat dezechilibru.
   
53:10 K: Sanity is taken for insanity. Da.
   
53:12 A: Yes, so my reply to him Deci, răspunsul pe care i
was simply, l-am dat a fost simplu:
   
53:16 'Well, that's right, "Ei bine, aşa e şi ar
and we might as well face it, trebui să acceptăm asta
   
53:19 and I don't intend şi nu intenţionez să fac
to do anything about that'. nimic în privinţa asta."
   
53:21 K: Quite, quite, quite. - Exact.
A: But it didn't help the situation - Dar n-a ajutat situaţia în sine,
   
53:23 in terms of ca relaţie reciprocă.
the interrelationship.  
   
53:25 K: So the question is then: Problema se pune, atunci: "Oare, în
in education, educaţie, poate un profesor, un educator,
   
53:27 can a teacher, educator, să-şi observe traumele, să
observe his hurts, devină conştient de ele
   
53:32 become aware of them, şi...
   
53:34 and in his relationship în...
with the student  
   
53:37   relaţia sa cu elevul,
   
53:39 resolve his hurt să elimine atât traumele
and the student's hurt? sale cât şi ale elevului ?"
   
53:43 That's one problem. Asta e o problemă.
   
53:45 It is possible, E posibil, dacă profesorul chiar este
if the teacher is really, educator, în sensul profund al cuvântului...
   
53:48 in the deep sense of the word,  
educator,  
   
53:52 that is, cultivated. adică este cultivat.
   
53:58 And the next question, Şi din asta, domnule,
sir, from that arises: apare următoarea problemă:
   
54:01 is the mind capable Oare mintea este...
of not being hurt,  
   
54:03   capabilă să nu fie rănită,
   
54:07 knowing it has been hurt? ştiind că a fost rănită ?
You follow?  
   
54:10   Înţelegeţi ?
   
54:11 Not add more hurts. Să nu adauge mai multe traume.
   
54:14 Right? - Corect ?
A: Yes. - Da.
   
54:16 K: I have these two problems: Am aceste două probleme:
   
54:18 one, being hurt una, că sunt traumatizat...
- that is the past -  
   
54:22   - acesta-i trecutul -
   
54:23 and never to be hurt again. şi să nu mai fiu rănit, niciodată.
   
54:27 Which doesn't mean Ceea ce nu înseamnă clădirea
I build a wall of resistance, unui zid de rezistenţă,
   
54:29 that I withdraw, că mă închid în sinea mea,
that I go off into a monastery, că mă retrag la mănăstire
   
54:32 or become a drug addict, sau că devin dependent de droguri
or some silly thing like that, sau vreo prostie de genul ăsta,
   
54:37 but no hurt. Is that possible? ci fără traume.
   
54:38   Oare e posibil ?
   
54:41 You see the two questions? Observaţi cele două probleme ?
   
54:43 Now, what is hurt? Acum...
   
54:49   ce anume este trauma ?
   
54:52 What is the thing that is hurt? Ce este acel lucru
  care este rănit ?
   
54:56 You follow? Înţelegeţi ?
A: Yes.  
   
55:00 K: We said the physical hurt Am afirmat că trauma fizică
  nu este la fel cu cea psihică.
   
55:01 is not the same as the Nu.
psychological. A: No.  
   
55:04 K: So we are dealing Avem de-a face cu
with psychological hurt. trauma psihologică.
   
55:06 What is the thing that is hurt? Ce este acel lucru
  care este rănit ?
   
55:11 The psyche? Psihicul ?
   
55:14 The image Imaginea pe care o am
which I have about myself? despre mine însumi ?
   
55:19 A: It is an investment Am investit ceva în asta.
that I have in it.  
   
55:21 K: Yes, it's my investment in myself. Da, este investiţia
A: Yes. mea în mine însumi.
   
55:25   Da.
   
55:27 I've divided myself off from myself. - M-am separat singur de mine însumi.
K: Yes, in myself. - Da, în sinea mea.
   
55:31 That means, Asta înseamnă:
why should I invest in myself?  
   
55:32   De ce aş investi în mine însumi ?
   
55:35 What is myself? Ce anume este sinele ?
   
55:38 You follow? - Înţelegeţi ?
A: Yes, I do. - Da, înţeleg.
   
55:40 K: In which În care trebuie să investesc ceva.
I have to invest something.  
   
55:45 What is myself? Ce-i sinele ?
   
55:46 All the words, the names, Toate cuvintele, numele,
the qualities, the education, calităţile, educaţia,
   
55:50 the bank account, the furniture, conturile bancare,
  mobila, casa, traumele
   
55:52 the house, the hurts - toate acelea sunt eu.
- all that is me.  
   
56:00 A: In an attempt to answer Încercând să răspund
the question 'what is myself', întrebării "Ce este sinele ?",
   
56:03 I immediately trebuie să mă refer, imediat,
must resort to all this stuff. la toate aceste chestii.
   
56:05 K: Obviously. - Evident.
A: There isn't any other way. - Nu există nici o altă cale.
   
56:08 And then I haven't got it. Şi atunci tot n-am priceput.
   
56:10 Then I praise myself, Apoi, mă laud singur, fiindcă
because I must be so marvellous trebuie că sunt atât de minunat,
   
56:14 as somehow to slip out. că am scăpat, cumva, de asta.
   
56:16 K: Quite, quite. - Exact, exact.
A: I see what you mean. - Înţeleg la ce vă referiţi.
   
56:20 I was thinking Mă gândeam, doar
just a moment back cu o clipă în urmă,
   
56:24 when you were saying când vă întrebaţi dacă
t is possible for the teacher este posibil ca profesorul
   
56:28 to come into relationship să intre într-o
with the student, relaţie cu elevul...
   
56:32 so that a work of healing astfel încât...
or an act of healing happens.  
   
56:37 K: See, sir, this is what I would do să aibă loc efortul
if I were in a class, sau actul vindecării...
   
56:39 that's the first thing Vedeţi, domnule, asta aş
I would begin with, face eu, dacă aş fi la clasă.
   
56:41 not some subject! Exact cu asta aş începe, nu
  cu vreun subiect oarecare !
   
56:43 I would say, 'Look, you are hurt Aş spune: "Uite, şi tu şi eu suntem
and I am hurt, traumatizaţi, amândoi suntem."
   
56:46 we are both of us hurt'.  
   
56:47 And point out what hurt does, Şi aş arăta ce anume
  face acea traumă...
   
56:51 how it kills people, cum omoară oameni,
how it destroys people, cum distruge oameni,
   
56:54 out of that there is violence, cum face să apară
  violenţa şi brutalitatea,
   
56:55 out of that there is brutality,  
   
56:57 out of that cum mă face să vreau
I want to hurt people. să rănesc oameni.
   
56:59 You follow? All that comes in. Înţelegeţi ?
  Toate acelea urmează.
   
57:01 I would spend ten minutes Aş petrece zece minute
talking about that vorbind despre asta...
   
57:05 every day, in different ways, în fiecare zi, în
  diferite moduri...
   
57:10 till both of us see it. până când amândoi
  am înţelege asta.
   
57:13 Then as an educator Apoi...
I will use the right word,  
   
57:17 and the student will use ca educator voi folosi cuvântul potrivit
the right word, şi elevul va folosi cuvântul potrivit,
   
57:19 there will be no gesture, nu vor mai exista gesturi, iritări,
there'll be no irritation, am fi implicaţi, amândoi, în aşa ceva.
   
57:21 we are both involved in it.  
   
57:27 But we don't do that. Dar nu facem asta.
   
57:28 The moment we come into class Imediat ce intrăm în clasă, punem
  mâna pe o carte şi totul o ia razna.
   
57:30 we pick up a book  
and there it goes off.  
   
57:34 If I was an educator, Dacă aş fi fost un educator,
whether with the older people  
   
57:38 or with the younger people, fie pentru adulţi,
  fie pentru tineri,
   
57:39 I would establish aş fi stabilit această relaţie.
this relationship.  
   
57:44 That's my duty, that's my job, E datoria mea, e meseria
that's my function, mea, este funcţia mea...
   
57:50 not just to transmit nu numai să transmit
some information. nişte informaţii.
   
57:58 A: Yes, Da, este cu adevărat profund.
that's really very profound.  
   
58:04 I think one of the reasons Cred că unul dintre
that what you have said motivele pentru care...
   
58:09 is so difficult for an educator ceea ce aţi afirmat
  este atât de dificil...
   
58:15 reared within pentru un educator prins în
the whole academic... întreg angrenajul academic...
   
58:17 K: Yes, because we are so vain! Da, fiindcă suntem
A: Exactly. atât de orgolioşi.
   
58:21 We want not only Întocmai.
to hear that it is possible,  
   
58:24 for this transformation to Vrem nu numai să auzim că este
take place, but we want it posibil să aibă loc această transformare,
   
58:27 to be regarded as dar am dori să fie considerată
demonstrably proved ca fiind demonstrată, la propriu
   
58:31 and therefore not merely possible, şi, ca atare, nu numai posibilă,
but predictably certain. ci sigură şi previzibilă.
   
58:35 K: Certain, yes. - Sigură.
  - Şi, apoi, revenim la ce a fost.
   
58:36 A: And then we are back  
into the whole thing.  
   
58:38 K: We are back into - Revenim la vechea putreziciune.
the old rotten stuff. - Aşa e !
   
58:40 Quite right. Data viitoare am putea analiza
  relaţia dintre iubire şi acest lucru ?
   
58:41 A: Next time could we take up - Da.
  - Mi-ar plăcea mult acest lucru
   
58:43 the relationship of love to this? - ... şi am senzaţia...
K: Yes. - Că toate se vor potrivi.
   
58:47 A: I would very much enjoy ... se vor potrivi,
that, and it would seem to me... adunându-se laolaltă.
   
58:52 K: ...it will all come together.  
   
58:53 A: Come together,  
in the gathering together.