Krishnamurti Subtitles

Moartea, viaţa şi iubirea sunt indivizibile

San Diego - 26 February 1974

Conversation with A.W. Anderson 140:14   CONVERSAŢIA #14
  cu dr. A.W. Anderson
   
0:38 Krishnamurti in Dialogue MOARTEA
with Dr. Allan W. Anderson  
   
0:43 J. Krishnamurti was Krishnamurti în dialog
born in South India cu dr. Allan W. Anderson.
   
0:46 and educated in England. J. Krishnamurti s-a născut în sudul
  Indiei şi a fost educat în Anglia.
   
0:48 For the past 40 years În ultimii 40 de ani a
  ţinut discursuri în SUA,
   
0:49 he has been speaking  
in the United States,  
   
0:52 Europe, India, Australia, Europa, India, Australia
and other parts of the world. şi în alte zone ale lumii.
   
0:56 From the outset of his life's work De la începutul muncii
  sale de-o viaţă,
   
0:58 he repudiated all connections a repudiat orice conexiune cu
  religiile organizate şi ideologiile
   
1:00 with organised  
religions and ideologies  
   
1:02 and said that his only concern şi a afirmat că singura sa grijă era de a
  elibera omul, absolut şi necondiţionat.
   
1:04 was to set man absolutely  
unconditionally free.  
   
1:09 He is the author of many books, Este autorul multor cărţi,
   
1:10 among them The Awakening printre care "The Awakening
of Intelligence, of Intelligence",
   
1:13 The Urgency of Change, "The Urgency of Change",
   
1:15 Freedom From the Known, "Freedom from the Known" şi
and The Flight of the Eagle. "The Flight of the Eagle".
   
1:20 This is one of a series Acesta este unul dintr-o
of dialogues between serie de dialoguri
   
1:23 Krishnamurti and Dr. dintre Krishnamurti şi
Allan W. Anderson, dr. Allan W. Anderson,
   
1:25 who is professor of care este profesor de studii religioase
religious studies la Universitatea de Stat din San Diego,
   
1:27 at San Diego State University  
   
1:29 where he teaches Indian unde predă scripturi indiene şi
and Chinese scriptures chinezeşti şi tradiţia profetică.
   
1:32 and the oracular tradition.  
   
1:34 Dr. Anderson, a published poet, Dr. Anderson, un poet publicat,
   
1:36 received his degree deţine diplome de la
from Columbia University Universitatea Columbia
   
1:39 and the Union Theological Seminary. şi de la Union
  Theological Seminary.
   
1:41 He has been honoured with the A fost premiat cu renumitul
distinguished Teaching Award "Teaching Award",
   
1:45 from the California al Universităţii de
State University. Stat a Californiei.
   
1:49 A: Mr. Krishnamurti, in D-le Krishnamurti, în
our last conversation ultima noastră conversaţie...
   
1:53 we were beginning to talk about începusem să vorbim despre...
consciousness  
   
1:57   conştiinţă
   
1:58 and its relation to death şi relaţia sa cu moartea,
in the context of living  
   
2:03 as a total movement. în contextul unei vieţi
K: Yes. ca o mişcare totală.
   
2:06 A: And we even Da.
   
2:07 touched on the word Şi ne-am atins chiar şi de cuvântul
'reincarnation' toward the end, "reincarnare", către final,
   
2:10 when we had to draw our când a trebuit să punem
conversation to its conclusion. capăt conversaţiei noastre.
   
2:15 I do hope that we can begin Chiar sper că am putea începe,
to continue there. continuând de la acel punct.
   
2:21 K: You see, Vedeţi, unul dintre...
one of the factors in death is  
   
2:25   factorii implicaţi
  în moarte este...
   
2:29 the mind is so frightened. faptul că mintea e
  atât de înspăimântată.
   
2:33 We are so frightened Suntem atât de înspăimântaţi,
of that very word exact de acel cuvânt
   
2:37 and nobody talks about it. şi nimeni nu vorbeşte despre ea.
   
2:42 I mean Adică nu este o
it isn't a daily conversation. conversaţie cotidiană.
   
2:46 It is something to be avoided, Este ceva ce trebuie evitat,
   
2:48 something that is inevitable, un lucru ce este inevitabil,
   
2:50 for God's sake, keep it dar, pentru numele lui Dumnezeu,
as far away as possible. ţineţi-l cât mai departe posibil.
   
2:54 A: We even paint corpses Chiar machiem cadavre
to make them look pentru a le face să arate...
   
2:56 as if they are not dead. - ... de parcă n-ar fi morţi.
K: That's the most absurd thing. - E cel mai absurd lucru.
   
2:58   Da.
   
3:00 Now, what we are discussing, Acum...
sir, is, isn't it,  
   
3:02   ceea ce discutăm noi,
  domnule, este, nu-i aşa...
   
3:06 the understanding of death, înţelegerea morţii...
   
3:10 its relation to living, relaţia sa cu viaţa...
   
3:14 and this thing called love. şi cu acest lucru numit iubire.
   
3:19 One cannot possibly understand Cineva nu-i poate
the immensity înţelege imensitatea
   
3:23 - and it is immense, - şi este imens, acest
this thing called death - lucru numit moarte -
   
3:29 unless there is decât dacă există o
a real freedom from fear. eliberare reală de teamă.
   
3:35 That's why we talked sometime ago De aceea am vorbit, cu
  ceva vreme în urmă,
   
3:39 about the problem of fear. despre problema fricii.
   
3:42 Unless the mind frees itself Dacă mintea nu se eliberează
from fear, singură de teamă,
   
3:50 there is no possibility nu există posibilitatea
of understanding de-a înţelege
   
3:53 the extraordinary beauty, extraordinara frumuseţe,
strength,  
   
3:57 and the vitality of death. forţa şi vitalitatea morţii.
   
4:02 A: That's a very, very Este un mod extrem de
remarkable way to put it: remarcabil de-a o spune:
   
4:05 the vitality of death. "vitalitatea" morţii.
   
4:08 And yet, normally, Şi, totuşi, în mod normal, o privim
we regard it as the total ca pe negarea totală a vieţii.
   
4:12 negation of life. - Negarea vieţii, corect.
K: The negation of life. - Da.
   
4:14 That's right. Deci...
   
4:15 So, if we are enquiring dacă cercetăm această
into this question of death, problemă a morţii,
   
4:21 fear must be completely teama trebuie să fie complet...
non-existent in us.  
   
4:24   inexistentă în noi.
   
4:28 Then I can proceed. Apoi, pot începe,
   
4:29 Then I can find out apoi, pot descoperi...
what death means.  
   
4:32   ce înseamnă moartea.
   
4:35 We have touched a little bit Am atins, puţin,
on reincarnation, problema reincarnării,
   
4:39 the belief that is maintained credinţa care este menţinută
throughout the East, în întreg Orientul...
   
4:45 which has no reality care nu are nici o veridicitate
in daily life. în viaţa cotidiană.
   
4:50 It is like going to church E ca şi cum te-ai duce la
every Sunday biserică, în fiecare duminică
   
4:52   şi ai fi malefic în
  restul de şase zile.
   
4:53 and being mischievous Deci, înţelegeţi, o persoană
for the rest of the six days. care este cu adevărat serioasă,
   
5:00 So - you follow? - a person cu adevărat atentă
who is really serious,  
   
5:04 really attentive, şi abordează această
goes into this question of death, problemă a morţii,
   
5:07 he must understand trebuie să înţeleagă ce înseamnă,
what it means, the quality of it,  
   
5:10   natura sa,
   
5:12 not the ending of it. nu finalitatea sa.
   
5:15 That's what we are going Asta vom discuta un pic.
to a little bit discuss.  
   
5:21 The ancient Egyptians, Egiptenii antici...
   
5:26 the pharaohs, and all the faraonii şi toţi cei din...
   
5:29 first dynasty prima dinastie, până în
till the 18th, and so on, secolul XVIII ş.a.m.d.
   
5:31   se...
   
5:32 they prepared for death. pregăteau pentru moarte.
   
5:40 They said, we will cross that river Ei spuneau: "Vom
with all our goods, traversa acel râu,
   
5:45 with all our chariots, cu toate bunurile noastre, cu toate carele
with all our belongings, noastre, cu toate lucrurile noastre,
   
5:48 with all our property, cu toate proprietăţile noastre."
   
5:51 and therefore their caves, Şi, ca atare, cavourile lor erau pline cu
their tombs were filled toate lucrurile lor din viaţa cotidiană,
   
5:54 with all the things cu cereale, ştiţi voi,
of their daily life cu toate celelalte.
   
5:57 - corn, you know all that. Deci, viaţa...
   
6:00 So, living was only a era numai mijlocul de a
means to an ending, dying. ajunge la final, la moarte.
   
6:10 That's one way of looking at it. E un mod de a privi problema.
   
6:14 The other is reincarnation, Celălalt este reincarnarea,
   
6:17 which is the Indian, care este perspectiva
Asiatic outlook. indiană, asiatică.
   
6:21 And there is this whole idea Şi mai există această
of resurrection, întreagă idee a învierii,
   
6:24 of the Christians. a creştinilor.
   
6:26 Reborn, carried by Gabriel Angel,etc., Renăscut, purtat de arhanghelul
to heaven, Gabriel şi toţi ceilalţi spre rai,
   
6:31 and you will be rewarded. unde vei fi recompensat.
   
6:36 Now, what is the fact? Acum, care este realitatea ?
   
6:40 These are all theories, Acestea toate sunt teorii,
  presupuneri, credinţe
   
6:41 suppositions, şi nu fapte.
beliefs, and non-facts.  
   
6:46   Adică, presupus a se fi născut,
  Iisus a ieşit din mormânt,
   
6:47 I mean, supposed to be born, a reînviat, fizic vorbind,
Jesus comes out of the grave,  
   
6:53 resurrected physically. asta nu e decât o credinţă.
That is just a belief.  
   
6:58 There were no cameras then, Nu erau aparate de
  filmat pe atunci...
   
7:02 there were no ten people n-au existat vreo zece indivizi
to say, yes, I saw it. care să zică: "Da, l-am văzut !"
   
7:07 It is only somebody imagined. Este numai ceea ce
  şi-a imaginat cineva.
   
7:13 We will go into that Vom aprofunda asta,
a little bit later. un pic mai târziu.
   
7:17 So, there is this living Deci, există acest trai
and preparing for death  
   
7:20   şi pregătirea pentru moarte,
   
7:23 as the ancient Egyptians did. aşa cum făceau egiptenii antici.
   
7:26 Then there is the reincarnation. Apoi, există reincarnarea,
   
7:28 Then there is resurrection. apoi există învierea.
   
7:30 Now, if one isn't frightened Acum, dacă cineva nu
- you follow, sir? - deeply, este înspăimântat
   
7:33   - Înţelegeţi, domnule ? -
  profund înspăimântat,
   
7:37 then what is death? atunci ce este moartea ?
   
7:40 What is it that dies, Ce anume moare...
apart from the organism?  
   
7:42   exceptând organismul ?
   
7:46 The organism may continue, Organismul poate rezista,
   
7:49 if you look after it dacă ai grijă de el, foarte atent,
very carefully,  
   
7:51 for eighty, or ninety, timp de 80, 90 sau 100 de ani.
or one hundred years.  
   
7:56 If you have no disease, Dacă nu te îmbolnăveşti,
if you have no accidents, dacă nu ai accidente,
   
7:59 if there is a way of living dacă există un mod de a
sanely, healthily, trăi echilibrat, sănătos,
   
8:06 perhaps you will last one probabil că vei rezista
hundred years or 110 years. 100 de ani sau 110 ani.
   
8:09 And then what? Şi, apoi, ce se întâmplă ?
   
8:13 You follow, sir? Înţelegeţi, domnule ?
   
8:14 You will live Trăieşti 100 de ani,
one hundred years, for what? pentru ce anume ?
   
8:18 For this kind of life? Pentru genul ăsta de viaţă ?
   
8:20   Luptând, certându-te...
   
8:21 Fighting, quarrelling, ciorovăindu-te, cu amărăciune
bickering, bitterness, şi furie, gelozie, vanitate,
   
8:25 anger, jealousy, futility, o existenţă lipsită de sens.
a meaningless existence.  
   
8:31 It is a meaningless existence Este o existenţă fără sens,
as we are living now.  
   
8:36 A: And in terms of aşa cum trăim acum.
our previous remarks,  
   
8:38 this is all the content Şi în contextul remarcilor noastre
  anterioare, acesta e întreg conţinutul...
   
8:39 of our consciousness. - ... conştiinţei noastre.
K: Our consciousness. That's right. - Al conştiinţei noastre, corect.
   
8:43   Deci...
   
8:44 So, what is it that dies? ce anume moare ?
   
8:47 And what is it Şi ce anume ne înspăimântă ?
one is frightened of?  
   
8:52 You follow? What is it, Înţelegeţi ?
one is frightened of in death?  
   
8:53   De ce, oare, cineva este
  înspăimântat de moarte ?
   
8:55   Pierderea cunoştinţelor ?
   
8:56 Losing the known? Pierderea soţiei ?
   
8:59 Losing my wife? Losing my house? Pierderea casei ?
   
9:02 Losing all the things Pierderea tuturor lucrurilor
I have acquired? pe care le-am acumulat ?
   
9:06 Losing this content Pierderea acestui
of consciousness? conţinut al conştiinţei ?
   
9:11 You follow? Înţelegeţi ?
   
9:14 So, can the content of consciousness Deci...
be totally emptied?  
   
9:18   oare conţinutul conştiinţei
  poate fi golit, în totalitate ?
   
9:27 You follow, sir? - Înţelegeţi, domnule ?
  - Da.
   
9:28 A: Yes, I do. Exact ceea ce este...
K: Which is the living.  
   
9:30   viaţa.
   
9:33 The dying is the living, Moartea înseamnă viaţă,
   
9:37 when the content atunci când conştiinţa
is totally emptied. este golită, în totalitate.
   
9:47 That means no attachment. Asta înseamnă fără ataşament.
   
9:54 It isn't a brutal cutting off, Nu înseamnă o retezare brutală,
   
9:57 but the understanding ci înţelegerea ataşamentului,
of attachment,  
   
9:59   înţelegerea dependenţei...
   
10:00 the understanding of dependency, înţelegerea acumulării:
   
10:03 the understanding of acquisition, putere, rang, nelinişte,
   
10:06 power, position, anxiety - all that. toate acelea.
   
10:09   Golirea acelor lucruri...
   
10:10 The emptying of that este adevărata moarte.
is the real death.  
   
10:18 And therefore Şi, ca atare, golirea
the emptying of consciousness conştiinţei...
   
10:24 means the consciousness, înseamnă conştiinţa, care şi-a
  creat propriile sale limitări,
   
10:26 which has created prin conţinutul său,
its own limitation  
   
10:30 by its content, comes to an end. ce ajunge la final.
   
10:33 I wonder if I have... - Mă întreb dacă...
A: Yes, you have. - Da, da, aţi reuşit.
   
10:37   V-am...
   
10:38 I was following you urmărit cu foarte mare atenţie
very carefully,  
   
10:43   şi...
   
10:44 and it occurred to me mi-a trecut prin
that there is minte că există...
   
10:51 a radical relation o relaţie radicală între
between birth and death, naştere şi moarte,
   
10:56 that the two, adică cele două...
   
10:59 when they are looked upon atunci când sunt considerate ca
as moments in a total cycle, momente ale unui ciclu complet,
   
11:04 are not grasped nu sunt percepute la nivelul profund,
at the depth level despre care începeţi să vorbiţi.
   
11:07 that you are beginning  
to speak about.  
   
11:09 K: Yes, sir. - Da, domnule.
A: Am I correct? - Am dreptate ?
   
11:10 K: Correct. - Aveţi dreptate.
A: Good, please do go on. - Vă rog, continuaţi !
   
11:13 K: So, death becomes a living Deci...
   
11:15   moartea devine viaţă...
   
11:20 when atunci când conţinutul
the content of consciousness, conştiinţei,
   
11:24 which makes its own frontier, care îşi creează propriile
its own limitation, frontiere, propriile limite,
   
11:28 comes to an end. ajunge la un final.
   
11:36 And this is not a theory, Şi aceasta nu este o teorie,
   
11:38 not a speculative intellectual nu este o percepţie
grasp, intelectuală, speculativă...
   
11:44 but the actual ci este perceperea
perception of attachment. efectivă a ataşamentului.
   
11:49 I am taking that as an example. Iau asta drept exemplu.
   
11:52 Being attached to something Fiind ataşat de ceva
   
11:54 - property, man, woman, - de proprietate, bărbat, femeie...
the book I have written,  
   
12:00 or the knowledge cartea pe care am scris-o sau
I have acquired. cunoaşterea pe care am acumulat-o -
   
12:03 The attachment. ataşamentul...
   
12:05 And the battle to be detached. şi bătălia dusă
  pentru a te detaşa.
   
12:09 Because attachment brings pain. Fiindcă ataşamentul
  produce durere.
   
12:12 Therefore I say to myself, Ca atare, îmi spun în sinea
I must be detached. mea: "Trebuie să fiu detaşat !"
   
12:15 And the battle begins. Şi bătălia începe !
   
12:19 And the whole content of Şi acesta este întreg
my consciousness is this conţinutul conştiinţei mele
   
12:26 - the battle which we described - bătălia pe care am
previously. descris-o anterior.
   
12:28 Now, can that content Acum, oare acel
be emptied - empty itself? conţinut poate fi golit,
   
12:32   să se golească singur ?
   
12:35 Not emptied Nu să fie golit prin
by an act of perception, acţiunea percepţiei...
   
12:39 you understand? Înţelegeţi ?
- empty itself.  
   
12:40   ... să se golească singur.
   
12:43 Which means: can this Ceea ce înseamnă: "Oare acest
whole content be observed întreg conţinut poate fi observat...
   
12:51 with its unconscious content? împreună cu conţinutul
  său inconştient ?"
   
12:54   - Mă urmăriţi, domnule ?
  - Da, o fac.
   
12:55 You follow, sir? Mă gândesc...
A: Yes, I do. I'm thinking...  
   
13:00 K: I can be consciously aware Pot avea percepţia conştientă
  a conţinutului conştiinţei mele
   
13:02 of the content - casa mea, proprietatea mea,
of my consciousness soţia mea, copiii mei, slujba mea...
   
13:06 - my house, my property, my wife,  
my children, my job,  
   
13:11 the things I have acquired, lucrurile pe care le-am acumulat,
the things I have learned. lucrurile pe care le-am învăţat.
   
13:13   Pot fi conştient de toate acelea.
   
13:14 I can be consciously aware Dar mai există un profund...
of all that.  
   
13:16 But also there is a deeper conţinut,
   
13:19 content in the very recesses exact în cotloanele
of my mind, minţii mele...
   
13:25   care este rasial...
   
13:26 which is racial, colectiv...
collective, acquired,  
   
13:31   dobândit...
   
13:35 the things that unconsciously lucrurile pe care le-am
  adunat, la modul inconştient:
   
13:38 I have gathered, the influences, influenţele, presiunile,
the pressures, the strains tensiunile,
   
13:41   create de traiul într-o
  lume care e coruptă,
   
13:42 of living in a world tot ceea ce s-a infiltrat acolo,
that is corrupt.  
   
13:45 All that has seeped in, tot ceea ce s-a adunat acolo.
all that has gathered in there.  
   
13:50 A: Both personal and impersonal. - Atât personal, cât şi impersonal.
  - Impersonal... da, aşa este.
   
13:52 K: Impersonal, yes, that's right.  
   
13:54 A: This includes then Asta include, atunci, ceea
  ce psihologii numesc...
   
13:56 what the depth psychologists - ... "inconştientul colectiv"...
are calling - Nu ştiu cum îi spun.
   
13:58 'collective unconscious'.  
K: I don't know what they call it.  
   
14:00 A: As well as ... dar şi conştiinţa personală.
the personal consciousness.  
   
14:02   Colectivă dar şi...
  Deci asta este.
   
14:03 K: Collective as well as... Acum, oare toate
So there is that. acelea pot fi expuse ?
   
14:06 Now, can all that be exposed? Fiindcă este ceva
  foarte important.
   
14:11 Because this is very important. Deoarece, dacă mintea
  chiar doreşte să înţeleagă
   
14:14 If the mind really wants to understand, şi să perceapă întreaga
grasp the full meaning of death, semnificaţie a morţii...
   
14:23   imensitatea ei, marea calitate
  a unei minţi care spune:
   
14:24 the vastness of it, the great "Da, este gol !"
quality of a mind that says,  
   
14:28 yes, that's empty! asta îţi oferă o
- you follow? vitalitate extraordinară,
   
14:30 It gives a tremendous vitality, energie.
energy.  
   
14:34   Deci, întrebarea mea este:
   
14:35 So, my question is: Oare poate mintea să fie
  pe deplin conştientă
   
14:37 can the mind be aware totally de întreg conţinutul...
of all the content,  
   
14:46 hidden as well as the open, atât cel ascuns, cât şi
  cel aflat la vedere...
   
14:49 the collective, de cel colectiv, cel
the personal, the racial, personal, cel rasial...
   
14:54 the transitory? de cel tranzitoriu ?
   
14:56 You follow? The whole of that. Înţelegeţi ?
  De toate acelea.
   
15:00 Now, we say it is possible Noi spunem că aşa ceva
through analysis. este posibil, prin analiză.
   
15:06   Da, aşa e.
   
15:07 A: Yes, we do. Eu spun că analiza
  înseamnă paralizie.
   
15:08 K: I said analysis is paralysis. Fiindcă...
   
15:13 Because every analysis fiecare analiză trebuie să
must be perfect, complete. fie perfectă, completă.
   
15:21   Şi eşti înspăimântat că s-ar
  putea să nu fie completă.
   
15:22 And you are frightened Şi, dacă n-ai completat-o,
that it might not be complete.  
   
15:26 And if you have not completed it, o porţi după tine,
you carry it over ca pe o amintire,
   
15:30 as a memory, which will then care, atunci, va analiza
analyse the next incident. următorul incident.
   
15:36 So each analysis brings Deci fiecare analiză produce
its own incompleteness. propria sa neîmplinire.
   
15:40   - Oh, cu siguranţă, da.
  - Ca atare, e o paralizie totală.
   
15:41 A: Oh, certainly, yes. Urmărind ceea ce afirmaţi,
K: Therefore it is a total paralysis.  
   
15:48 A: In following what you are saying sunt...
   
15:50 I'm very taken with what foarte surprins de...
we usually regard as death,  
   
15:55   ceea ce considerăm, de
  regulă, ca fiind moarte,
   
15:58 which has a care are o...
   
15:59   o relaţie foarte clară cu
  ceea ce aţi afirmat despre...
   
16:00 very clear relationship to - ... seria nesfârşită a actelor analitice.
what you've said about the - Acte, da domnule.
   
16:03 endless series of analytical acts.  
K: Acts. Yes, sir.  
   
16:07 A: We regard death as terminus Noi considerăm moartea
in terms of a line. ca pe un punct terminus...
   
16:09   - ... al unei linii.
  - Exact, fiindcă noi gândim plat.
   
16:12 K: Quite, Gândim plat, întocmai, dar ceea
because we think laterally. ce afirmaţi dumneavoastră este:
   
16:15 A: We think laterally, exactly. din contră...
But what you're saying is:  
   
16:19 on the contrary, we must ... trebuie să privim asta pe verticală.
regard this vertically. K: Yes. - Da.
   
16:25 A: And in the regarding Şi, privind acest
of it vertically lucru pe verticală...
   
16:28   nu mai vedem...
   
16:29 we no longer see - corectaţi-mă dacă
  sunt pe alături, aici -
   
16:31 - please check me nu mai vedem...
if I am off here -  
   
16:33 we no longer see death moartea...
   
16:36   ca pe numai...
   
16:37 as simply a moment of termination un moment...
to a certain  
   
16:41   o finalizare a unei sigure...
   
16:46   traiectorii constând
  din repetiţii.
   
16:47 trajectory of repetition. Dar, aici, există o totală
  schimbare calitativă...
   
16:51 But there is a total care...
qualitative change here,  
   
16:58 which is not nu înseamnă încetarea
the cessation of something a ceva anume,
   
17:04 that we have to regret pe care trebuie să-l regretăm, de
  parcă am pierdut ceva valoros.
   
17:07 as though we had lost - Da, îmi părăsesc soţia şi copiii.
something valuable. - Corect.
   
17:08 K: Yes, I am leaving Şi proprietatea mea,
my wife and children. A: Right. blestematul meu de cont bancar.
   
17:11 K: And my property, my  
blasted bank account.  
   
17:17   - Da, da.
  - Vedeţi, domnule, e ceva cu adevărat...
   
17:18 A: Yes, yes. Dacă cineva poate analiza
K: You see, sir, asta, foarte profund...
   
17:21 if one can go very deeply există acest conţinut...
into this:  
   
17:25 there is this content, care înseamnă conştiinţa mea...
which is my consciousness,  
   
17:31   dobândită, moştenită...
   
17:32 acquired, inherited, impusă, influenţată:
imposed, influenced,  
   
17:37 propaganda, attachment, propagandă, ataşare, detaşare,
detachment,  
   
17:38   nelinişte, frică,
  plăcere - toate acelea -
   
17:39 anxiety, fear, pleasure şi, de asemenea,
- all that, lucrurile ascunse.
   
17:43 and also the hidden things. Mă întreb, eu însumi,
   
17:46 I'm asking myself, din moment ce analiza
since analysis is really paralysis, este o paralizie efectivă...
   
17:54 - not an intellectual supposition Nu este o presupunere teoretică,
   
17:56 but, actually, ci, realmente, nu este
it is not a complete act, un act complet...
   
18:01 analysis can never produce analiza nu poate produce,
a complete act. vreodată, o acţiune completă.
   
18:05 The very word 'analysis' means Însuşi cuvântul "analiză"
  înseamnă să desparţi,
   
18:07 to break up, ştiţi dumneavoastră,
you know, the breaking up. despărţirea forţată.
   
18:11 A: To loosen up. - Să slăbeşti ceva.
K: Loosen up, break it up. - Să slăbeşti, să desparţi.
   
18:12   Ca atare, resping
  asta, în totalitate.
   
18:13 Therefore I reject that totally. Nu voi analiza,
   
18:19 I won't analyse, because I see  
   
18:20   fiindcă îi observ stupiditatea,
  procesul paralitic pe care-l implică.
   
18:22 the stupidity, Atunci, ce am de făcut ?
the paralytic process of it. Mă urmăriţi ?
   
18:28 Then what am I to do? Fiindcă aceasta este tradiţia,
You are following?  
   
18:31 Because that's the tradition, o introspecţie...
introspective,  
   
18:36   sau...
   
18:37 or analysis by myself analiza efectuată de mine sau
or by a professional, de către un profesionist...
   
18:46 which is now the fashion, aşa cum este moda acum ş.a.m.d.
and so on, so on, so on.  
   
18:49 So if the mind Deci, dacă mintea
sees the truth of it, sesizează acest adevăr
   
18:53 and therefore şi, ca atare, analiza
analysis falls away, pierde din importanţă,
   
18:55   atunci ce are mintea de
  făcut cu conţinutul ?
   
18:56 then what is the mind  
to do with the content?  
   
19:01 You... Înţelegeţi ?
   
19:04 A: Yes, I do see that. Da, chiar înţeleg asta.
   
19:07 K: We know what the content is. Ştim care este conţinutul, nu
  trebuie să-l descriem veşnic.
   
19:09 We don't have to Acum, ce-i de făcut ?
eternally describe.  
   
19:12 Now, what is it to do? Trebuie să fie golit !
It has to be emptied.  
   
19:18 Otherwise Altminteri, nu e decât
it is mere continuity. o continuitate.
   
19:21 A: No, there is no use analysing Da, n-are rost să analizezi
what is already there, ceea ce există, deja,
   
19:25 because that will not change fiindcă asta nu va schimba
  ceea ce există acolo,
   
19:27 what is there in any way, în nici un fel, ca
shape or form. aspect sau formă.
   
19:29   Asta pare să fie extrem de clar.
   
19:30 That seems to be very, - Clar.
very plain. - Deşi, noi...
   
19:35   Poate că aţi putea,
  pentru un moment...
   
19:36 Perhaps you would să explicaţi...
for a moment explain  
   
19:44   de ce...
   
19:45 why noi refuzăm, pur şi
we simply refuse to see that. simplu, să observăm asta.
   
19:50   Noi chiar credem că o
  cercetare analitică
   
19:51 We do believe este necesară unei revelaţii.
that an analytical enquiry  
   
19:55 is ordered to a revelation. - Nu, domnule, puteţi vedea într-o clipă.
We do believe that. K: No, sir. - Chiar credem asta.
   
19:59 You can see it in a minute. Analiza implică existenţa
  analistului şi a obiectului analizei.
   
20:00 Analysis implies the analyser Da.
and the analysed. A: Yes.  
   
20:06 K: The analyser is the analysed. Analistul este cel analizat.
   
20:12 A: Yes, we are back to Da, am revenit la observator
the observer and the observed. şi obiectul observării.
   
20:13   Îmi analizez mânia.
   
20:15 K: Obviously! Cine este analistul ?
I am analysing my anger.  
   
20:17 Who is the analyser?  
   
20:19 Part of the fragment, O parte a fragmentului,
which is anger. care este mânia.
   
20:24   Deci, analistul pretinde
  că este diferit...
   
20:25 So, the analyser de obiectul analizei.
pretends to be different  
   
20:30 from the analysed.  
   
20:32 But when I see the truth that Dar, atunci când percep adevărul,
the analyser is the analysed, că analistul este cel analizat,
   
20:37 then a totally different atunci are loc o acţiune
action takes place. complet diferită.
   
20:42 Then there is no conflict Atunci nu există conflict între
  analist şi obiectul analizei.
   
20:43 between the analyser Există o acţiune instantanee,
and the analysed.  
   
20:45 There is instant action, o percepere,
a perception,  
   
20:48   care este finalul şi trece
  dincolo de "ceea ce există".
   
20:49 which is the ending Motivul pentru care
and going beyond the 'what is'. am solicitat explicaţia
   
20:54 A: The reason I asked for a fost preocuparea apărută, mai
the explanation was because devreme, privind cunoaşterea.
   
20:58 of the concern raised earlier Da.
about knowledge.  
   
21:01 K: Yes. After all, La urma urmei, observatorul
the observer is knowledge. înseamnă cunoaşterea.
   
21:04   Da.
   
21:06 A: Yes, I was concerned that Eram îngrijorat că...
   
21:11   studiul, în...
   
21:12 study, in its proper form forma sa adecvată,
   
21:15   n-a fost...
   
21:16 was not regarded - in the privit, în contextul
context of our discussion - discuţiei noastre, ca...
   
21:22 as unprofitable as such. - ... fiind neprofitabil, ca atare.
K: No, no, of course not. - Nu, nu, desigur că nu.
   
21:23   - Nu la asta ne referim.
  - Nici măcar nu l-am discutat.
   
21:24 A: We don't mean that.  
K: We didn't even discuss it.  
   
21:27 That's so obvious. - Este evident.
A: Exactly. Yes, fine, do go. - Întocmai, da, continuaţi !
   
21:29 Well, yes, it is obvious Ei bine, da, este evident în
in terms of our discussion, contextul discuţiei noastre,
   
21:33 but the thing dar problema care mă preocupă este
that concerns me is that că e atât de imprimată noţiunea...
   
21:35 so ingrained is the notion that... - Desigur.
  - ... că...
   
21:39 For instance, in the De exemplu, în povestea
story I told you about, pe care v-am spus-o,
   
21:40   când am venit să vă
  ascult, cu ani în urmă,
   
21:42 when I came to hear you am început să fac analize, în
years ago, timp ce vă ascultam cuvintele
   
21:44 I began doing analysis şi, în consecinţă,
while I was listening to your words,  
   
21:49 and consequently I could abia dacă am ajuns la ceva
hardly end up with anything diferit, calitativ vorbind...
   
21:53 qualitatively different - ... faţă de ce aveam deja.
from what I came in with. - Da, exact.
   
21:57 But you see, Dar, vedeţi, n-am
I didn't see that at the time. observat asta, pe atunci.
   
21:58   Şi, prin filmarea
  conversaţiilor noastre de aici,
   
22:00 And in our videotaping acest lucru va fi ascultat
our conversations here,  
   
22:04 this will be listened to, şi, când vom spune "da", despre
  cunoaştere, că e ceva evident,
   
22:06 and when we say 'yes' about chiar este în contextul
knowledge, this is obvious conversaţiei noastre.
   
22:10 - in the context of our conversation Dar, apoi, mă gândesc la...
it is.  
   
22:12 But then I'm thinking of... Nu numai în contextul
  conversaţiei noastre...
   
22:14 K: Not only in the context - ... ci aşa este.
of our conversation,... - Aşa şi este.
   
22:16 ...it is so. - Viaţa este aşa.
A: It is as such. - Întocmai, nu pot decât să fiu de acord,
   
22:18 K: Life is that. dar, imediat, privesc retrospectiv,
A: Exactly, I couldn't agree,  
   
22:21 but immediately I flashed back la propriul meu comportament
   
22:23 to my own behaviour, şi...
   
22:26 and I know that ştiu că nu eram singurul
I was not alone in that, care gândea astfel,
   
22:31 because I listened fiindcă am ascultat alte conversaţii
to other conversations pe acelaşi subiect, pe atunci.
   
22:33 regarding it at the time. Da, dar îmi dau seama ce afirmaţi,
  acum, despre analiza ca atare.
   
22:35 But, yes, I see what you mean  
now about analysis as such.  
   
22:40 It seems to me very clear. - Mi se pare foarte clar.
K: Analysis implies, sir, - Analiza implică, domnule...
   
22:41   analistul şi obiectul analizei.
   
22:42 the analyser and the analysed. - Întocmai.
  - Analistul este obiectul analizei.
   
22:44 A: Precisely. Şi, de asemenea, analiza
K: The analyser is the analysed. implică timp, o durată.
   
22:47 And also analysis Îmi trebuie timp...
implies time, duration.  
   
22:50 I must take time to unearth, ca să dezgrop...
to uncover,  
   
22:54   ca să descopăr
   
22:57 and it will take me şi îmi va lua tot restul vieţii.
rest of my life.  
   
23:00 A: This is a confusion Asta e tot o confuzie pe care o avem
we have about death too, despre moarte: relaţia morţii cu timpul.
   
23:03 death's relation to time. - Aşa e, voi ajunge la asta.
  - Da, desigur.
   
23:04 K: That's right. I'm coming to that. Da, vă rog să continuaţi !
   
23:06 A: Yes, of course, Deci...
yes, please do, please.  
   
23:09 K: So, the mind, perceiving, mintea, care percepe,
discards analysis completely.  
   
23:12   respinge analiza, totalmente.
   
23:16   Nu...
   
23:17 Not because it's not profitable, fiindcă nu e profitabilă,
   
23:21   nu fiindcă nu-mi oferă ce doresc,
   
23:22 not because it doesn't get me ci observ...
where I want,  
   
23:25 but I see the impossibility imposibilitatea golirii
  conştiinţei de conţinutul său,
   
23:29 of emptying the consciousness dacă mintea abordează
of its content, asta prin acel canal:
   
23:33 if the mind approaches analist,
through that channel:  
   
23:40 analyser, time, timp şi deplina sa inutilitate.
and the utter futility  
   
23:43   După 40 de ani eu
  încă mai analizez.
   
23:45 - at the end of 40 years Şi conţinutul conştiinţei mele...
I am still analysing.  
   
23:50 A: And the content - ... nu s-a schimbat deloc, calitativ.
of my consciousness - Absolut deloc.
   
23:52 has not qualitatively changed Nu, ci numai şi-a intensificat
at all. K: Changed at all. propria corupere.
   
23:54 A: No, it's becoming intensified - Aşa este.
in its corruption. - Da.
   
23:58 K: That's right. That's right. Deci...
   
24:01   mintea trebuie să-i
  observe conţinutul...
   
24:02 But the mind trebuie să fie pe
must see its content, deplin conştientă de el
   
24:07 must be totally aware of it, şi nu de fragmente ale lui.
not fragments of it.  
   
24:12   Cum se poate face aşa ceva ?
   
24:14 How is that to be done? - Mă urmăriţi, domnule ?
  - Da, o fac.
   
24:17 You follow, sir? Fiindcă este ceva
A: Yes, I do. foarte important,
   
24:19 K: Because that's very important legat de moarte.
in relation to death.  
   
24:24   Deoarece...
   
24:25 Because the content of my conţinutul conştiinţei mele
consciousness is consciousness. este conştiinţa însăşi.
   
24:30   Acea conştiinţă sunt eu...
   
24:32 That consciousness is me, ego-ul meu,
   
24:35 my ego, my saying, eu care spun: "Eu şi tu...
'I and you, we and they',  
   
24:41   noi şi ei"...
   
24:45 whether they the communists, fie că vorbim de ei,
they the Catholics, comuniştii, de ei, catolicii,
   
24:48 they the Protestants, de ei, protestanţii sau de
or they the Hindus - they and we. ei, hinduşii - ei şi noi.
   
24:54 So, Deci este foarte important
it is very important to find out să descoperi...
   
24:59 whether it is possible dacă este posibil să goleşti
to empty consciousness conştiinţa de conţinutul său.
   
25:03 of its content. Ceea ce înseamnă moartea sinelui.
   
25:04 Which means the dying to the me.  
   
25:12 You follow? - Înţelegeţi ?
  - Da, înţeleg.
   
25:14 A: Yes, I do. Fiindcă acela este eul.
K: Because that is the me.  
   
25:19 A: This is - Aici începe teroarea.
where the terror starts. - Aici începe teroarea.
   
25:21 K: That's where the terror starts. Întocmai, există intuiţia că, dacă las
  să moară acest conţinut al conştiinţei...
   
25:22 A: Precisely.  
There's the intuition that, if I die  
   
25:25 to the content of this consciousness, - ... atunci încetez să mai exist.
that I am wiped out. - Da.
   
25:29 K: Yes. Deci eu, care m-am străduit...
   
25:31 I, who have worked, care am trăit o viaţă corectă
  - sau o viaţă incorectă -
   
25:34 who have lived a righteous life care am făcut atât de multe...
- or unrighteous life -  
   
25:37 who have done so much, rele sau bune...
mischief or good,  
   
25:43 I have struggled am luptat să mă
to better myself, autoperfecţionez...
   
25:47 I've been so kind, so gentle, am fost atât de bun, de
  blând, de furios, de amărât
   
25:49 so angry, so bitter - Înţelegeţi ? -
- you follow? -  
   
25:51   şi, când tu spui să-mi
  golesc conştiinţa,
   
25:52 and when you say înseamnă că-mi ceri moartea
empty your consciousness, tuturor acelor lucruri ?
   
25:57 it means you are asking me Deci...
to die to all that!  
   
26:01 So, you are touching acţionezi exact asupra
at the very root of fear. rădăcinilor fricii.
   
26:08   Da, întocmai.
   
26:10 A: Yes, exactly. K: At the root La rădăcinile groazei
of terror of not being. de-a nu mai exista.
   
26:19   Oh da, asta este, domnule.
   
26:20 Oh yes, that's it, sir. Iar eu doresc să
  imortalizez acel eu.
   
26:23 And - Da.
I want to immortalise that me. - O fac...
   
26:32 I do it through books, prin cărţi, scriind o carte,
  să zicem că una faimoasă.
   
26:35 writing a book, and say, Sau pictez.
famous book.  
   
26:39 Or I paint. Sau prin pictură, prin operele
  mele, prin acte caritabile,
   
26:43 Or through paint, through works, prin a clădi una sau alta,
through good acts,  
   
26:47 through building this or that, mă imortalizez pe mine însumi.
I immortalise myself.  
   
26:55 A: This has very pernicious effects Acest lucru are efecte foarte
within the family, dăunătoare în cadrul familiei,
   
26:57   fiindcă trebuie să
  am un fiu pentru...
   
26:59 because we must have a son - ... a continua.
in order to... - ... a-mi imortaliza numele, în timp.
   
27:03 K: ...carry on. Ca atare, familia
A: ...immortalise the name in time. devine un pericol.
   
27:06 K: Therefore the family Întocmai.
becomes a danger. A: Exactly.  
   
27:15 K: So, Deci, uitaţi ce am făcut, domnule:
look what we have done, sir:  
   
27:17   egiptenii antici s-au
  imortalizat, ei înşişi,
   
27:18 the ancient Egyptians şi-au făcut viaţa nemuritoare,
immortalised themselves, gândind că o vor continua.
   
27:23 made their life immortal - Veşnicie.
by thinking, carrying on. - Veşnicie.
   
27:27 A: Perpetuity. Şi...
K: Perpetuity.  
   
27:31 And the robbers au venit jefuitorii şi
come and tear it all to pieces. au făcut totul bucăţi.
   
27:35   Din Tutankamon n-a mai
  rămas decât o mască, acum,
   
27:37 Tutankhamen o mască de aur
is merely a mask now, asociată unei mumii...
   
27:41 a golden mask with a mummy, şi aşa mai departe.
and so on.  
   
27:43   Deci, omul a căutat nemurirea
  prin opere de artă,
   
27:45 So, man has sought immortality prin orice cale de a
through works, descoperi ceva nemuritor...
   
27:50 through every way to find adică...
that which is immortal,  
   
27:58 that is, beyond mortality. mai presus de moarte.
   
28:02   Corect ?
   
28:03 Right? Este un lucru foarte remarcabil, că
  acel cuvânt "nemuritor" e o negaţie.
   
28:05 A: It's a very remarkable thing Da, non muritor.
that the word 'immortal'  
   
28:08 is a negative.  
K: Yes, not mortal.  
   
28:10 A: Yes, it's not saying what it is. Da, nu spune ceea
  ce este, de fapt.
   
28:16   - Vom afla ce anume este.
  - Bine.
   
28:17 K: We are going to find out what it is. Înţelegeţi, domnule ?
A: Good. E un lucru foarte serios.
   
28:21 K: You follow, sir?  
This is a very, very serious thing.  
   
28:23 It isn't a plaything between Nu este joaca a doi oameni,
two people enjoying a discussion, care apreciază o discuţie.
   
28:27 It is tremendously important! Este ceva extrem de important !
   
28:31 A: Yes, I was laughing Da, râdeam de ironia
at the irony of it. situaţiei în sine,
   
28:36 That, inherent in the structure că, inerent, în structura acelui
of that word, cuvânt, există un avertisment,
   
28:40 there is a warning, iar noi, pur şi
  simplu, l-am ignorat.
   
28:42 and we just go right - Corect.
through the red light. - Da, continuaţi vă rog !
   
28:44 K: Right. Deci...
A: Yes, please do go on.  
   
28:46   ce anume este nemurirea ?
   
28:47 K: So, what is immortality? - Nu cartea.
  - Oh nu.
   
28:52 Not the book. Nu tabloul pe care l-am făcut,
A: Oh no.  
   
28:55 K: Not the painting nu să mergi pe Lună şi să
which I have done, plantezi vreun drapel idiot, acolo.
   
28:57 not, going to the moon  
   
28:59 and putting some Nu să duci o viaţă corectă...
idiotic flag up there.  
   
29:03 Not, living a righteous life, sau să nu duci o viaţă corectă.
   
29:07 - or not living a righteous life. Deci, ce anume este nemurirea ?
   
29:09 So, what is immortality? Catedralele sunt frumoase...
   
29:15 The cathedrals are beautiful, minunate catedrale...
marvellous cathedrals,  
   
29:19   în piatră.
   
29:20 in stone; an earthquake comes Vine un cutremur şi s-au dus.
- gone.  
   
29:23   Sculptezi în marmură un lucru minunat,
  aşa cum a făcut Michelangelo...
   
29:25 You carve out of marble a un cutremur, un
marvellous thing of Michelangelo, incendiu şi e distrus.
   
29:32 an earthquake, fire Vine vreun lunatic, cu
- destroyed. un ciocan şi îl sfărâmă.
   
29:35 Some lunatic comes along Deci...
with a hammer and breaks it up.  
   
29:40 So, it is in none of those. nu constă în nici unul
  dintre acele lucruri !
   
29:43   - Corect ?
  - Corect.
   
29:45 Right? Fiindcă este posibil
A: Right. să fie distruse.
   
29:47 K: Because that is capable Fiecare statuie devine
of being destroyed. un lucru mort...
   
29:54 Every statue becomes  
a dead thing,  
   
29:58   fiecare poezie, fiecare pictură.
   
29:59 every poem, every painting. Ca atare, cineva se întreabă
  ce anume este nemurirea ?
   
30:03 So, then one asks, Nu constă într-o clădire...
what is immortality? - Numai observaţi asta, domnule ! -
   
30:06 It's not in the building nu constă într-o catedrală
- just see it, sir -  
   
30:10 It's not in the cathedral. nu constă într-un mântuitor,
   
30:12 It's not in the Saviour, pe care tu l-ai inventat...
which you have invented,  
   
30:15   pe care gândirea l-a inventat,
   
30:17 which thought has invented. nu în zeii pe care omul
  i-a creat după chipul său.
   
30:19 Not in the gods that man has Atunci ce este nemurirea ?
created out of his own image.  
   
30:25 Then what is immortality? Fiindcă asta se leagă cu
  conştiinţa şi cu moartea.
   
30:29 Because that is related to Dacă nu aflu asta,
consciousness and to death.  
   
30:37 Unless I find that out, moartea este o teroare.
death is a terror.  
   
30:40   Desigur, desigur.
   
30:41 A: Of course, of course. Am încercat să mă fac nemuritor,
   
30:45 K: I have tried to immortalise să devin nemuritor prin...
myself,  
   
30:48 become immortal by the thought concepţia că există un
  Brahman, există un Dumnezeu,
   
30:52 that there is a Brahman, există eternitate,
there is a God,  
   
30:54 there is eternality, există cineva ce
there is a nameless one, nu poate fi numit
   
30:59 and I will do everything şi fac tot posibilul
to approach him. pentru a-l aborda.
   
31:04 Therefore Ca atare, voi duce
I'll lead a righteous life. o viaţă corectă.
   
31:07 Therefore I will pray, Ca atare, mă voi ruga, voi
I will beg, I will obey. implora, mă voi supune,
   
31:10 I will live a life of poverty, voi duce o viaţă în
chastity, sărăcie, castitate ş.a.m.d...
   
31:15 and so on, so on, so on, pentru a putea concretiza
  acea nemurire, pentru mine.
   
31:18 in order to have Dar ştiu că toate acelea
that immortal reality with me. sunt rodul gândirii.
   
31:24 But I know all that - Corect, domnule ?
is born of thought. - Da, imediat ce...
   
31:30 Right, sir? A: Yes, as soon as... - Aşteptaţi, să vedeţi ce se întâmplă.
K: Wait a minute, sir, - Da.
   
31:32 see what happens. Deci văd că gândul...
   
31:34 So I see şi produsele sale
thought and its products  
   
31:37   sunt copiii unor femei sterpe.
   
31:38 are Exact.
the children of barren women.  
   
31:42 A: Precisely. Observaţi ce se întâmplă !
  Atunci ce este nemurirea ?
   
31:45 K: See what's taken place. Frumuseţea din biserică
Then what is immortality?  
   
31:57 The beauty in the church - nu faptul că eu am
- not I built the church - clădit biserica -
   
32:01   frumuseţea catedralei,
   
32:03 the beauty in the cathedral, frumuseţea poeziei,
the beauty in the poem,  
   
32:04   frumuseţea...
   
32:06 the beauty in the sculpture. sculpturii.
   
32:08   Frumuseţea...
   
32:10 The beauty, nu obiectul frumuseţii.
not the object of beauty.  
   
32:15 I wonder... - Mă întreb...
  - Frumuseţea în sine.
   
32:16 A: The beauty itself. În sine.
K: Itself.  
   
32:18   Aceea este nemuritoare !
   
32:19 That is immortal. Şi nu pot pricepe asta,
   
32:22 And I cannot grasp that, mintea n-o poate pricepe...
the mind cannot grasp it,  
   
32:26   fiindcă...
   
32:28 because beauty is not in frumuseţea nu se află în
the field of consciousness. domeniul conştiinţei.
   
32:37   Vedeţi, ceea ce aţi
  afirmat, din nou,
   
32:39 A: You see, what you have said, întoarce totul cu susu-n jos.
again,  
   
32:41 stands it all on its head. Noi gândim, atunci
  când ceva moare,
   
32:44 We think when something dies că l-am preţuit
  fiindcă era frumos.
   
32:47 that we have cherished, Acea frumuseţe moare,
that is beautiful,  
   
32:49 that beauty dies, in some sense, într-un anumit sens,
   
32:52   odată cu ceea ce a dispărut.
   
32:54 with that which has passed away. Cu ceea ce a murit, da.
K: Passed away, yes.  
   
32:58   De fapt...
   
33:00 A: Actually it's the feeling este vorba de sentimentul
of being bereft of that beauty de a fi deposedat...
   
33:04   de acea frumuseţe,
   
33:06   pe care eu o consider ca privilegiul
  meu, de-a o accesa personal,
   
33:08 that I regarded as my privilege credinţa că acel lucru a pierit,
to have personal access to.  
   
33:14 The belief that that has perished, nu numai că s-a pierdut,
not simply being lost,  
   
33:18   fiindcă ceea ce se pierde...
   
33:19 because what is lost este, prin natura sa,
is by its nature predispus de a fi descoperit.
   
33:25 predisposed to be found. Dar să piară înseamnă să fie
  eliminat complet, nu-i aşa ?
   
33:27 But to perish is to be - Şi, ca atare, credinţa este profundă.
wiped out utterly, isn't it? - Oh, extrem de profundă.
   
33:32 And so the belief is deep. Extrem de profundă, legată de
K: Oh, very, very. ceea ce înţelegem noi prin a pieri.
   
33:36 A: Extremely deep with respect De fapt, cuvântul nu
to what we mean by perish. e folosit prea des.
   
33:40 In fact, the word isn't used E un cuvânt foarte înfricoşător.
very often, it's frightening,  
   
33:43 it's a very frightening word. Mereu vorbim despre a pierde lucruri,
  abia dacă amintim vreodată că ceva piere.
   
33:44 We always talk about  
losing things,  
   
33:45 hardly ever do we say Acum, să revenim la ceea ce am
something perishes. menţionat, ca întoarcere cu susu-n jos.
   
33:48 Now back to what I mentioned Imaginea mi-a răsărit în minte...
about standing it on its head.  
   
33:53 The image came to my mind ca o metaforă.
as a metaphor  
   
33:58   Sper că nu e una dintre acele
  imagini, despre care am vorbit.
   
34:00 - I hope not one of those images Acea...
we've been talking about.  
   
34:03 That beauty, frumuseţe...
   
34:07   în loc să fie întemniţată
   
34:08 rather than being imprisoned şi, ca atare...
and therefore taken down  
   
34:10   doborâtă în adâncimile
  profunde ale anulării,
   
34:14 to the utter depths of nullity, atunci când lucrul piere...
when the thing perishes,  
   
34:17   doar...
   
34:19 has simply let it go. este lăsată să plece.
   
34:24 In some sense beauty has let Într-un anume sens, frumuseţea
this expression go. şi-a lăsat expresivitatea să plece.
   
34:27   Asta înseamnă cu susu-n jos,
  faţă de ce se gândeşte, de regulă.
   
34:30 That is upside down from Ştiu, ştiu.
what is usually thought.  
   
34:33 K: I know, I know. Şi probabil că a lăsat-o
  să plece exact la timp.
   
34:35 A: And it has probably let it - Aşa e.
go precisely on time. - De aceea e atât de minunat.
   
34:41 K: That's right. Da, da.
A: That's what's so marvellous.  
   
34:44 Yes, yes. Deci...
   
34:45 K: So, immortality, we have said, nemurirea, am spus noi,
   
34:48   se manifestă în
  domeniul temporal.
   
34:50 is within the field of time. În acel domeniu unic.
   
34:55 A: In the one field. - Corect ?
  - Da.
   
34:58 K: Right? - În domeniul temporal.
A: Yes. - Da.
   
34:59 K: The field of time. A: Yes. Şi moartea se află, atunci,
  tot în domeniul temporal.
   
35:01 K: And death is also then Fiindcă...
in the field of time.  
   
35:05   am creat... prin gândire,
   
35:06 Because I have created, caracteristicile temporale.
   
35:10 through thought, Şi...
the things of time.  
   
35:14   moartea este finalul...
   
35:15 And death is the ending sau începutul...
   
35:19 or the beginning unei stări care este atemporală.
of a state which is timeless.  
   
35:23   De ea mă tem.
   
35:25 Of that I am frightened. Deci...
   
35:28   vreau...
   
35:29 So, I want everything ca totul să rămână în
preserved in the field of time. acel domeniu temporal.
   
35:39 You follow, sir? - Înţelegeţi, domnule ?
A: Yes, yes, we think it could... - Da, da, credem c-ar putea...
   
35:40   Şi acel lucru e ceea
  ce noi numim nemuritor...
   
35:42 K: And that is statuia, poemul,
what we call immortal catedrala, biserica.
   
35:46 - the statue, the poem, Şi observ, de asemenea, că
the church, the cathedral. toate acelea sunt coruptibile...
   
35:51 And I see also pot fi distruse...
all that is corruptible,  
   
35:55 destroyed by one accident, de un singur accident...
   
35:59   sau de un cutremur -
  şi totul s-a dus.
   
36:01 or by an earthquake Deci...
- everything is gone.  
   
36:06 So, immortality is not nemurirea nu se află
within the field of time. în domeniul temporal.
   
36:14   Şi timpul e doar un gând...
   
36:17 And time is thought desigur.
- of course.  
   
36:20   - Desigur, da, asta rezultă.
  - Desigur.
   
36:22 A: Of course, yes, that follows. Deci, tot ceea ce
K: Of course. creează gândirea...
   
36:25 So, trebuie să se afle în...
anything that thought creates  
   
36:29 must be within the field of time. domeniul temporal.
   
36:33   Şi, totuşi, gândirea încearcă
  să descopere nemurirea...
   
36:36 And yet thought is trying care este propria sa nemurire...
to seek immortality,  
   
36:40 which is, immortality of itself şi a lucrurilor pe
- and the things it has created. care le-a creat.
   
36:47   - Mă urmăriţi ?
  - Da.
   
36:50 You... Deci...
A: Yes.  
   
36:51 K: So, then the problem is, atunci problema este,
can the mind see all this,  
   
36:53   oare mintea poate
  vedea toate acestea ?
   
37:00   Să vadă !
   
37:02 - see it! Nu să-şi imagineze că le vede.
Not imagine that it is seeing it.  
   
37:07 A: No, actually see it. - Nu, ci să le vadă efectiv.
K: Actually see it. - Să le vadă efectiv.
   
37:13 A: Yes, the remark I made before, Da, prin remarca pe
  care am făcut-o anterior,
   
37:16 when you began saying când aţi început să spuneţi "domeniul
the field of time temporal" şi eu am spus "unicul domeniu",
   
37:18 and I said the one field, nu am vrut să spun că domeniul
  temporal, aşa cum l-aţi descris,
   
37:21 I didn't mean  
that the field of time,  
   
37:24 as you've described it, este unicul domeniu, ci că noi
is the one field, putem fi atât de îngrozitor...
   
37:25 but that we could be - ... de orbi.
so appallingly... - ... confuzi şi orbi...
   
37:28 K: ...blind. - Ignoranţi.
A: ...mistaken and blind... - ... fiindcă...
   
37:30 K: Ignorant. domeniul temporal este
  un alt fragment şi...
   
37:31 A: ...that the field of time - Aşa e.
is another fragment and... - ... este unicul domeniu.
   
37:36 K: That's right. Şi ceea ce m-a frapat,
A: ...it's the only field. cu adevărat...
   
37:38 And what really struck me was: a fost...
   
37:45 this misuse of thought că această folosire eronată a gândirii
  generează cea mai îngrozitoare avariţie.
   
37:48 generates the most appalling  
avarice.  
   
37:51 K: Yes, sir. Da, domnule.
   
37:57 A: I'm walling myself up Mă zidesc singur în piatră.
in stone.  
   
38:02 Yes, please. - Da, vă rog.
  - Deci...
   
38:03 K: So, mintea,
   
38:09 the mind, perceiving all this, care percepe toate acestea,
if it is alert,  
   
38:13 if it has been watchful dacă este vigilentă, dacă a fost atentă
all the time tot timpul cât am discutat noi...
   
38:16 that we have been discussing, trebuie să observe, inevitabil,
   
38:19 must inevitably see cum este expus
  întreg conţinutul...
   
38:21 the whole content exposed, fără nici un efort.
   
38:27 without any effort. E ca şi cum ai citi o hartă:
   
38:29 It's like reading a map. o desfăşori şi te uiţi.
   
38:31 You spread it out and look. Dar, dacă vrei să mergi
  într-o anumită direcţie,
   
38:35 But if you want to go atunci nu te uiţi pe toată harta.
in a direction,  
   
38:38 then you don't look Atunci spui: "Vreau să
at the whole map. merg de aici până acolo,
   
38:43 Then you say, I want to go aia e direcţia, sunt atâtea mile."
from here to there,  
   
38:45 the direction is there, şi nu te mai uiţi în rest.
so many miles,  
   
38:47 and... Ceea ce solicităm noi, nu este o
you don't look at the rest. direcţie, ci numai observarea.
   
38:51 What we are asking is, Observă conţinutul
no direction but just look. conştiinţei tale,
   
38:58 Look at the content fără direcţie...
of your consciousness,  
   
39:03 without direction, fără alegere.
without choice.  
   
39:06   Fii conştient de el,
   
39:09 Be aware of it fără vreun...
   
39:11 without efort de a discerne.
any exertion of discernment.  
   
39:18 Be choicelessly aware Fii conştient, fără a selecta,
of this extraordinary map. de această hartă extraordinară.
   
39:26 Then that choiceless awareness Atunci, acea conştientizare,
  neselectivă,
   
39:29 gives you that tremendous energy îţi oferă acea energie extraordinară
  de a trece dincolo de ea.
   
39:31 to go beyond it. Dar ai nevoie de energie
  pentru a trece dincolo de ea.
   
39:34 But you need energy Asta mă conduce...
to go beyond it.  
   
39:39 A: This leads me la...
   
39:41 to the notion of reincarnation conceptul reincarnării,
   
39:44   pe care începusem să-l
  abordăm, puţin mai devreme.
   
39:46 that we began to touch - Observ rădăcinile sale demonice.
on a little earlier: - Da, domnule.
   
39:49 I see the demonic root in that. Vedeţi...
K: Yes, sir.  
   
39:53   vă reincarnaţi...
   
39:54 You see, reincarnate next life. în viaţa următoare.
   
39:57   - Nimeni nu spune să te incarnezi acum.
  - Da, întocmai.
   
39:59 Nobody says, incarnate now. - Mă urmăriţi, domnule ?
A: Yes, exactly. - Da, vă urmăresc.
   
40:04 K: You follow, sir? Te poţi incarna acum,
A: Yes, I do, I do.  
   
40:06 K: You can only incarnate now, când renunţi la conţinut.
when you die to the content.  
   
40:10   Poţi fi renăscut,
   
40:13 You can be reborn, complet regenerat,
regenerated totally,  
   
40:15   dacă renunţi la conţinut.
   
40:17 if you die to the content. Da.
   
40:19 A: Yes. Yes. Yes. Da, da.
   
40:21   Şi...
   
40:22   există un teribil...
   
40:23 And there is a terrible truth adevăr,
   
40:29 on the dark side, pe partea întunecată,
the demonic side partea demonică,
   
40:32 to this în această doctrină
doctrine of reincarnation, a reincarnării,
   
40:36 because, fiindcă, dacă acel conţinut
if that content of consciousness al conştiinţei nu este golit...
   
40:38 is not emptied out, - ... atunci trebuie să triumfe.
  - Deci, ce se întâmplă ?
   
40:41 then it must prevail!  
K: So what happens?  
   
40:42   - Apoi chiar triumfă, da.
  - Triumfă.
   
40:45 A: Then it really does, yes! Deci, ce se întâmplă ?
K: It prevails.  
   
40:48 So what happens? Nu cunosc, ca fiinţă umană,
   
40:52 I do not know, as a human being, cum să golesc acest lucru.
how to empty this thing.  
   
40:55   Nici măcar nu sunt interesat,
   
40:57 I'm not even interested, sunt numai înfricoşat.
I'm only frightened.  
   
41:01 A: Only scared to death. - Doar speriat de moarte.
K: Scared to death. - Speriat de moarte.
   
41:03 And I preserve something, Şi păstrez ceva şi mor,
  sunt incinerat sau îngropat.
   
41:05 and I die, am burned, Conţinutul continuă să existe.
or buried under ground.  
   
41:10 The content goes on. Aşa cum am spus, conţinutul...
   
41:15 As we said, the content of me meu,
is your content also,  
   
41:18   este şi conţinutul tău,
   
41:20   nu e atât de diferit.
   
41:22 it's not so very different. Nu, nu, nu.
A: No, no, no.  
   
41:24   Puţin modificat, puţin exagerat,
   
41:27 K: Slightly modified, având anumite tendinţe,
slightly exaggerated, de care depinde,
   
41:30 given certain tendencies, condiţionarea ta
which depend on dată de mediu ş.a.m.d.,
   
41:33 your conditioning of environment, dar, în esenţă, este
and so on, so on, aceeaşi conştiinţă.
   
41:35 but it is essentially Dacă o fiinţă umană nu
same consciousness. goleşte acea conştiinţă,
   
41:41 Unless a human being acea conştiinţă merge mai
empties that consciousness, departe ca un râu...
   
41:45 that consciousness goes on colectând, acumulând -
like a river, tot ceea ce se întâmplă.
   
41:51 collecting, accumulating Şi, din acel râu,
- all that's going on.  
   
41:55 And out of that river apare exprimarea...
comes the expression  
   
41:58   sau manifestarea persoanei
  care s-a rătăcit.
   
42:01 or the manifestation Atunci când un medium...
of the one that is lost.  
   
42:06 When the mediums, un clarvăzător,
seances, all those say  
   
42:09   toţi aceia spun că fratele tău,
  unchiul tău, soţia ta se află aici,
   
42:13 your brother, your uncle, ceea ce s-a întâmplat este
your wife is here, că s-au manifestat, ei înşişi,
   
42:16 what has happened is they ieşind din acel flux,
have manifested themselves  
   
42:21 out of that stream which is care este conştiinţa continuă
the continuous consciousness  
   
42:24   a...
   
42:26   luptei, durerii, nefericirii,
  sărăciei - toate acelea.
   
42:27 of struggle, pain, unhappiness, Şi un om...
misery - all that.  
   
42:36 And a man who has observed care a observat
   
42:38   şi a analizat conştiinţa
   
42:41 and has looked at the şi o goleşte
consciousness, and empties it,  
   
42:43   nu mai aparţine,
  deloc, acelui flux.
   
42:45 he doesn't belong to Atunci el trăieşte fiecare
that stream at all. moment din nou...
   
42:52 Then he is living fiindcă moare în fiecare moment.
each moment anew,  
   
42:58 because he is dying each moment. - Înţelegeţi, domnule ?
You understand, sir? - Oh da, înţeleg, da, înţeleg.
   
43:02 A: Oh yes, I do, yes, I do. Nu există acumulare a sinelui,
  care trebuie să fie exprimată.
   
43:04 K: There is no accumulation El moare...
of the me  
   
43:07 which has to be expressed.  
   
43:08   în fiecare minut,
   
43:09 He is dying every minute, trăieşte în fiecare minut
  şi moare în fiecare minut.
   
43:13 living every minute, Şi, ca atare, în asta există...
and dying every minute.  
   
43:16 And therefore in that there is - Cum să-i spun ? -
  nu există conţinut.
   
43:20 - what shall I say? - - Mă urmăriţi, domnule ?
there is no content. - Da.
   
43:22 You follow, sir? E ceva ca o energie
A: Yes. extraordinară, aflată în acţiune.
   
43:26 K: It is like  
a tremendous energy in action.  
   
43:30 A: This gives a totally different Asta oferă o înţelegere
  complet diferită
   
43:31   pentru ceea ce înţelegem prin...
   
43:33 understanding of what we mean by expresia "în viaţa de apoi".
   
43:39 the phrase 'in the afterlife'. Pe de o parte, există această...
   
43:44 On the one hand, there is continuitate a unui conţinut
this continuity in disordered dezordonat al conştiinţei...
   
43:51 content of consciousness... - Este complet dezordonat.
K: It is totally disordered. - ... care nu este...
   
43:53 A: ...which is not afectat radical, calitativ vorbind,
radically affected din punct de vedere al naturii sale,
   
43:59 qualitatively numai fiindcă cineva a încetat,
with respect to its nature, pe veci, să mai respire.
   
44:01 simply because somebody has - Nu, continuă să existe.
stopped breathing for good. No. - Continuă să existe.
   
44:05 It's on its way. Şi, ca atare...
K: On its way.  
   
44:07 A: And therefore încercarea,
   
44:10 the attempt that is often made făcută, adesea, de unele persoane,
on the part of persons  
   
44:16   de a contacta acest
  flux al conştiinţei,
   
44:19 to contact după moartea unei persoane,
this stream of consciousness  
   
44:22 after the death of a person, atunci când este făcută în cadrul
  aceleiaşi calităţi a conştiinţei,
   
44:24 when made within the same nu obţine decât o amplificare...
quality of consciousness,  
   
44:31 attains nothing but - Da, aşa este.
a reinforcement... - ... în cadrul propriei lor vieţi...
   
44:34 K: Yes, that's right. ... şi dăunează teribil acelui conţinut
A: ...within their own personal life. al conştiinţei, care a persistat,
   
44:37 And it does a terrible thing  
   
44:38 to their content of consciousness din moment ce-l
  alimentează în continuare.
   
44:40 which has gone on, Aşa e.
since it also feeds that some more.  
   
44:44 K: That's right. Da, chiar înţeleg acest lucru.
   
44:46 A: Yes, I do see that. O persoană a venit să mă vadă...
   
44:48 K: A person came to see me, şi soţia lui murise.
and his wife was dead.  
   
44:53   Şi el chiar credea că o iubise.
   
44:55 And he really thought Aşa că a spus: "Trebuie
he loved her. să-mi văd soţia, din nou !
   
44:59 So he said, Mă puteţi ajuta ?"
I must see my wife again.  
   
45:03 Can you help me? Am spus: "Pe care
  soţie vrei s-o vezi ?
   
45:05 I said, Cea care-ţi gătea ?
which wife do you want to see?  
   
45:08 The one that cooked? Ce care-ţi plictisea copiii ?
   
45:11 The one that bore the children? Cea care-ţi oferea sex ?
   
45:13 The one that gave you sex? Cea care se certa cu tine ?
   
45:16 The one that quarrelled Cea care te domina,
with you? care te înspăimânta ?"
   
45:19 The one that dominated you, A zis: "Nu vreau s-o întâlnesc
frightened you? pe nici una dintre ele.
   
45:25 He said, I don't want Vreau să mă întâlnesc
to meet any of those. cu binele din ea."
   
45:28 I want to meet the good of her. - Înţelegeţi, domnule ?
  - Da, da, da.
   
45:35 You follow, sir? Imaginea binelui pe care
A: Yes, yes, yes, yes. el şi-o clădise din ea.
   
45:37 K: The image of the good Nici unul dintre
he has built out of her. lucrurile urâte...
   
45:43 None of the ugly things, sau ce considera el
  ca lucruri urâte,
   
45:45   ci ideea binelui pe care el...
   
45:46 or what he considered ugly things, a cules-o din ea
but the idea of the good  
   
45:50 which he had culled out of her, şi aia era imaginea pe care
  dorea s-o întâlnească.
   
45:54 and that is the image Am spus: "Nu fi infantil !
he wants to meet.  
   
45:56 I said, don't be infantile. Eşti atât de imatur.
   
46:01 You are so utterly immature. Când te culcai cu ea şi te enervai
  pe ea, pe toate acelea nu le vrei,
   
46:03 When you have slept with her,  
and got angry with her,  
   
46:07 all that you don't want, nu vrei decât imaginea pe care
you want just ţi-ai făcut-o despre bunătatea ei."
   
46:09 the image which you have Asta am spus...
about her goodness.  
   
46:11   şi, ştiţi, domnule...
   
46:12 I said... And you know, a început să plângă,
sir, he began to cry,  
   
46:14   să plângă, cu adevărat,
  pentru prima dată.
   
46:17 really cry for the first time. A zis: "La urma urmei,
  am plâns când a murit...
   
46:19 He said afterwards, dar lacrimile erau
I have cried when she died, de autocompătimire,
   
46:24 but the tears were of self-pity, pentru singurătatea mea...
my loneliness, my sense of  
   
46:26   pentru sentimentul meu de...
   
46:32 - you follow? - - Înţelegeţi ? -
lack of things. de neîmplinire.
   
46:34 Now Acum plâng, fiindcă îmi
I have cried because I see dau seama ce-am făcut."
   
46:38 what I have done. Înţelegeţi, domnule ?
   
46:40 You understand, sir? Da, înţeleg.
   
46:43 A: Yes, I do. Deci...
   
46:49   pentru a înţelege moartea,
   
46:50 K: So, to understand death trebuie să nu
there must be no fear. existe teamă.
   
46:57 The fear exists Frica există şi
and the terror of it exists only groaza de ea există
   
46:58   numai atunci când conţinutul
  conştiinţei nu este înţeles.
   
47:02 when the content Şi conţinutul este "eul".
is not understood.  
   
47:07 And the content is the 'me'. Şi "eul" este scaunul.
  - Mă urmăriţi, domnule ? -
   
47:15 And the 'me' is the chair - Oh da.
- you follow, sir? - Lucrul de care m-am ataşat.
   
47:19 A: Oh yes. Este atât de prostesc !
K: The thing I am attached to.  
   
47:22 It is so stupid! Şi sunt înfricoşat de asta...
   
47:25 And I am frightened of that, de contul bancar, de
  familie, înţelegeţi ?
   
47:29 the bank account, Oh da, da, înţeleg.
the family - you follow?  
   
47:33   Deci...
   
47:34 A: Oh yes, yes, I do. dacă nu eşti, cu adevărat, profund
  interesat de această problemă,
   
47:36 K: So unless one is really, nu te poţi incarna acum...
deeply serious in this matter,  
   
47:44 you can't incarnate now în sensul profund al acelui cuvânt
   
47:50 in the deep sense of that word, şi, ca atare, nemurirea
  constă într-o carte,
   
47:52 and therefore immortality în statuie, în catedrală,
is in the book,  
   
47:56 in the statue, in the cathedral, în lucrurile pe care
  le-am adunat laolaltă,
   
47:58 in the things lucrurile pe care le-am pus
I have put together, laolaltă, prin gândire.
   
48:01 the things I have put together Toate acelea sunt în
by thought. domeniul temporal.
   
48:04   Corect.
   
48:05 That's all the field of time. Tocmai...
A: Right.  
   
48:08 It just occurred to me mi-am dat seama ce lucru
  îngrozitor i-am tot făcut...
   
48:11 what a terrible thing atât de des, în
we have been doing repetate rânduri...
   
48:15 so often over and over lui Platon...
again to Plato  
   
48:18   prin această încercare perenă
   
48:21 by this perennial attempt at a analizei scolastice
academic analysis of the text, a textului...
   
48:25   când el a afirmat, pe faţă,
   
48:27 when he plainly said that the că sarcina filozofului,
business of the philosopher,  
   
48:29   prin care el nu înţelegea analistul
  ce procedează atât de nebuneşte,
   
48:32 by which he didn't mean aşa cum observăm că se întâmplă...
the analyser in this mad way  
   
48:36 that we have been sarcina filozofului
observing it goes on,  
   
48:40 the business of the philosopher, şi anume cel care este preocupat de
  o schimbare radicală şi o renaştere,
   
48:42 namely  
the one who is concerned with  
   
48:45 a radical change and rebirth, pe care el o asocia
  cu înţelepciunea,
   
48:48 which he associates sarcina filozofului este
with wisdom, de exersa moartea...
   
48:51 the business of the philosopher - ... de-a exersa moartea.
is to practise dying, - Nu de-a exersa.
   
48:56 to practise dying. Nu cred că el se referea
K: Not practice. la rutină, la repetiţie:
   
49:00 A: I don't think he meant să mori, să mori, să mori.
routine, repetition:  
   
49:04 die, die, die, die, die. Cred că el o gândise
  la prezentul continuu,
   
49:07 I think he puts it deoarece...
with an 'ing',  
   
49:12 because he doesn't want nu dorise să renunţe la acţiune.
to fall out of act.  
   
49:15   Ştiu că folosesc
  mereu expresia asta,
   
49:18 I know I use this phrase dar am adoptat-o, devreme,
all the time, în conversaţiile noastre
   
49:20 but it came to me early şi pare să exprime, în opinia
in our conversations, mea, ceea ce doresc să afirm.
   
49:22 and it seems to say, for me, Trebuie să spun c-am învăţat-o
what I want to say. de la dumneavoastră,
   
49:27 I have to say deşi nu doresc să v-o
I learned it from you, atribui, forţat.
   
49:30 - though I don't want Dar...
to put the words in your mouth.  
   
49:33 But it's possible este posibil să
to fall out of act into the terror renunţi la acţiune,
   
49:37   ajungând în groaza şi
  fluxul demonic al timpului.
   
49:42 and the demonic stream of time, Dar, atunci când
  cineva acţionează,
   
49:45 but when one is in act, absolut totul se află
  într-o continuă mişcare.
   
49:47 the whole thing - Deci, domnule, timpul este un blocaj.
is an ongoing move. - Întocmai.
   
49:50 K: So, sir, time has a stop. Observaţi-i frumuseţea, domnule !
A: Precisely.  
   
49:54 K: See the beauty of it, sir. Şi exact acea frumuseţe este
  ceea ce este nemuritor,
   
49:56 And it is that beauty nu lucrurile pe care
which is immortal, le-a creat gândirea.
   
50:00 not the things Corect.
which thought has created.  
   
50:04 A: Right. Deci, a trăi înseamnă a muri.
   
50:07 K: So, living is dying. Corect.
   
50:12 A: Right. Şi iubirea este în
  esenţă moartea...
   
50:13 K: And love is essentially eului.
dying to the me.  
   
50:17   Nu...
   
50:19   lucrurile despre care
  gândirea a spus:
   
50:20 Not the things which thought asta este iubirea...
has said: this is love,  
   
50:25   iubire-sex, iubire-plăcere.
   
50:28 love-sex, love-pleasure. Înţelegeţi ?
You follow? All that. Toate acelea.
   
50:31 A: Yes. Ci moartea...
   
50:32 K: It is: timpului înseamnă iubire.
the dying to time is love.  
   
50:36   Deci...
   
50:38   viaţa...
   
50:39 So, living, love, and death iubirea şi moartea
are one thing, sunt acelaşi lucru,
   
50:45   nu sunt dezbinate,
  nu sunt separate,
   
50:48 not divisive, not separated, nu sunt divorţate, nu sunt...
not divorced, în domeniul temporal,
   
50:51 not in the field of time, ci este un lucru pe
  deplin viu, dinamic,
   
50:54 but it is completely a living, indivizibil.
moving thing, indivisible.  
   
50:56   Şi acela este nemuritor !
   
50:59 And that is immortal. Deci...
A: Yes.  
   
51:07 K: So, acum, majoritatea dintre
  noi suntem educaţi greşit.
   
51:10 Now, most of us are Cât de adevărat este asta !
educated wrongly.  
   
51:16 A: How true that is! Încă din copilărie nu suntem învăţaţi,
  niciodată, să fim serioşi.
   
51:19 K: From childhood we are Încă din copilărie
never taught to be serious. suntem învăţaţi...
   
51:26 From childhood we are taught să cultivăm gândirea...
the cultivation of thought,  
   
51:32   să cultivăm gândirea
   
51:35 cultivation of thought şi exprimarea şi
  minunile gândirii.
   
51:37 and the expression Toate filozofiile noastre, cărţile,
and the marvels of thought.  
   
51:43 All our philosophies, books, absolut totul se bazează pe asta.
everything is based on that.  
   
51:48   Şi...
   
51:51 And when you say, atunci când spui să laşi
die to all that, să moară toate acelea...
   
51:57 you really awaken trezeşti, cu adevărat,
the terror of not knowing. groaza necunoaşterii.
   
52:05 This, Asta îmi conferă securitate,
gives me security in knowing. prin cunoaştere.
   
52:10 A: Yes. Atunci cunoaşterea devine...
   
52:11 K: Then knowledge becomes terenul siguranţei mele.
the field of my safety.  
   
52:15   Şi îmi cer să renunţ la toate
  acelea, să le las pe toate să moară.
   
52:18 And you ask me, give all that up, Iar eu spun că eşti nebun !
die to all that.  
   
52:23 And I say you are insane. Cum să le las pe toate să moară,
  când fac parte din mine ?
   
52:25 How can I die to that, Există o extrem de frumoasă...
that's part of me.  
   
52:31 A: There's a very, very beautiful o extrem de frumoasă zicală Zen,
   
52:36 Zen saying that seems care pare să aibă legătură cu asta,
to relate to this, atunci când este înţeleasă corect.
   
52:39 when it's understood correctly. Spune să sari de pe o stâncă,
  având mâinile libere.
   
52:42 It speaks of jumping off Să sari de pe o stâncă,
the cliff with hands free. având mâinile libere.
   
52:46 Jumping off the cliff Mâinile...
with hands free.  
   
52:51 The hands... - Care ţin.
  - ... care ţin...
   
52:53 K: ...that hold. agăţându-se, permanent, de trecut
A: ...that hold,  
   
52:56 always grasping the past sau întinzându-se către viitor
   
52:59 or reaching out şi nu ne eliberăm niciodată
towards the future, de acea cale orizontală.
   
53:01 and we never get off E ca un tren Lionel,
that horizontal track. care merge la nesfârşit.
   
53:04 It's like a Lionel train, Deci, atunci se pune întrebarea:
it forever goes on.  
   
53:08 K: So, then Ce înseamnă să
it comes to the question: trăieşti în prezent ?
   
53:11 what is living in the present? Moartea înseamnă viitorul.
   
53:17 Death is the future. Da.
   
53:18   Şi...
   
53:19   am trăit vreme de 40 de ani,
  acumulând toate amintirile.
   
53:21 And I've lived for 40 years, Ce este prezentul ?
all the accumulated memories.  
   
53:27 What is the present? Prezentul înseamnă moartea...
   
53:30 The present conţinutului.
is the death of the content.  
   
53:32   - Înţelegeţi, domnule ?
  - Da.
   
53:35 You follow, sir? Nu ştiu cum s-o zic, dar s-a
A: Yes. acumulat o imensă frumuseţe în asta.
   
53:37 K: I don't know, it has Fiindcă înseamnă fără conflicte.
got immense beauty in that.  
   
53:42 Because that means no conflict Înţelegeţi, domnule ?
   
53:44   Fără ziua de mâine.
   
53:45 - you follow, sir? - Dacă îi spui unui
no tomorrow. om, care iubeşte,
   
53:51 If you tell a man who loves, care ar urma să se bucure de compania
  acelui om sau femei, mâine,
   
53:54 who is going to enjoy dacă îi spui că nu există mâine,
that man or woman tomorrow,  
   
53:58 when you say there is el zice: "Ce tot spui acolo ?"
no tomorrow, he says,  
   
54:00 what are you talking about? Da, ştiu, uneori s-ar zice, când
  aţi afirmat ceva, că sună absurd.
   
54:02 A: Yes, I know.  
Sometimes you will say,  
   
54:04 when you have said something, - Desigur.
it sounds absurd. - Şi, desigur...
   
54:07 K: Of course. corelat cu modul în care am fost
  învăţaţi să facem analize, sună absurd.
   
54:08 A: And, of course, in relation to  
   
54:11 the way we have been taught Ca atare, domnule, oare
  ne putem educa copiii...
   
54:12 to do analysis, elevii...
it sounds absurd.  
   
54:14 K: Therefore, sir, can we să trăiască complet diferit ?
educate children, students,  
   
54:21 to live totally differently? Să trăiască...
   
54:26   şi să înţeleagă şi să acţioneze
  cu acest sentiment al...
   
54:28 Live and understand, înţelegerii conţinutului
and act with this sense of  
   
54:32   şi a întregii sale frumuseţi.
   
54:34 understanding the content Dacă v-am înţeles corect, nu există
and the beauty of it all. decât un răspuns la acea întrebare:
   
54:41 A: If I've understood you Da !
correctly,  
   
54:43 there's only one answer Da !
to that question: yes, yes.  
   
54:52 I think the word here Cred că cuvântul potrivit n-ar fi
wouldn't be 'absurd', "absurd", ci ar fi ceva gen "sălbatic".
   
54:54 it would be something like Da.
'wild'.  
   
54:58 Yes, I see now what you mean Înţeleg acum la ce vă
  referiţi legat de moarte...
   
55:03 about death and birth şi naştere...
   
55:05   ca fiind...
   
55:07   înrudite atemporal,
   
55:08 as non-temporally related, în contextul întrebării pe care ne-am
  pus-o, anterior, despre relaţia lor,
   
55:13 in terms of the question deoarece, când spuneţi...
   
55:14 that we raised about că există această "incarnare"
their relation earlier,  
   
55:17 because when you say - Acum.
there is this incarnation... - ... acum, la moment...
   
55:21 K: ...now. A: ...now, upon the instant... - Da, domnule.
K: Yes, sir. - ... atunci...
   
55:24 A: ...then... Nu, dacă-i observaţi
  frumuseţea, domnule...
   
55:25 K: No, - ... atunci are loc.
if you see the beauty of it, sir, - Atunci se întâmplă.
   
55:27 the thing takes place. - Nu este rezultatul gândirii.
A: Then it's happened. - Nu.
   
55:31 K: It is not the result of mentation. Nu este rezultatul unei imense
A: No. gândiri, gândiri, gândiri.
   
55:34 K: Not the result of immense Este perceperea efectivă...
thinking, thinking, thinking.  
   
55:38 It is actual perception a "ceea ce există".
of 'what is'.  
   
55:41   Şi ce uimitor este că are
  aceeaşi energie la rădăcină.
   
55:44 A: And the amazement that - Da, domnule.
it is the same energy at root. - Nu ia ceva de aici,
   
55:50 K: Yes, sir. care e o energie diferită,
  numită Dumnezeu.
   
55:51 A: It doesn't take  
something over here  
   
55:53 that's a different energy called Nu, nu este implicată
God. vreo autoritate externă.
   
55:55 K: No, that's an outside agency Este vorba despre aceeaşi
brought in here. energie risipită, energie disipată,
   
55:58 A: No. care nu mai este risipită.
K: It is the same wasted energy,  
   
56:01 dissipated energy, - Întocmai.
which is no longer dissipated. - Ca atare, este...
   
56:05   Întocmai.
   
56:06 A: Exactly. Asta...
K: Therefore it is...  
   
56:08 A: Exactly. aruncă o totală...
   
56:10 This throws a totally... Încep acum să folosesc
  cuvintele "absolut" şi "total",
   
56:15 I'm beginning now cu care suntem sfătuiţi să fim
to use the words foarte atenţi, în Academie.
   
56:17 'absolutely' and 'totally', Ştiu.
which in the Academy, you know,  
   
56:20 we're advised to be Dar...
very careful of.  
   
56:24 K: I know. îmi pare rău de toate acelea.
   
56:27 A: But I'm sorry about all that. Fapt este că...
   
56:29   e total.
   
56:30 The fact remains - Este total.
that it is total. - Da.
   
56:34 It is total. Există o schimbare totală.
K: Yes.  
   
56:36 A: There is a total change. Şi transformarea fiecărui
  individ este una totală.
   
56:39 And the transformation of - Nu e în domeniul timpului şi cunoaşterii.
each individual is a total one. - Nu e în domeniul timpului şi cunoaşterii.
   
56:44 K: It is not within the field Observaţi relaţia, acum !
of time and knowledge.  
   
56:47 A: Is not within the field Da, şi profunda ei seriozitate,
of time and knowledge.  
   
56:49 K: You see now the relation.  
   
56:50 A: Yes, and then the profound care apare atunci când cineva observă
seriousness of it that attends restul propoziţiei dumneavoastră:
   
56:55 when one sees the rest este responsabilitatea...
of that sentence of yours:  
   
57:00 it is the responsibility of each. fiecăruia.
   
57:03   Şi dacă pot adăuga
  numai un lucru aici,
   
57:06 And if I may add just fiindcă mi se pare
one other thing here, că merg împreună:
   
57:09 because it seems to me că nu este responsabilitatea unuia
that it is coming together: faţă de altul, de a face ceva anume.
   
57:14 that it isn't  
the responsibility of one  
   
57:15   Înseamnă să vii...
   
57:16 over against the other împreună şi către el,
to do something.  
   
57:19 It is to come with and to, aşa cum celălalt vine
  către şi împreună cu tine
   
57:24 as the other şi începem împreună...
is coming to and with,  
   
57:28 and we begin together... - Da, domnule, împărtăşiţi.
  - ... să aruncăm o privire.
   
57:30 K: Yes, sir. Share together. - Învăţaţi împreună.
A: ...to have a look. - Numai să observăm, în linişte.
   
57:33 K: Learn together. Şi în acea activitate,
A: Just quietly having a look. care nu este planificată...
   
57:36 And in that activity, Unul dintre lucrurile uimitoare
which is not planned, din această conversaţie este...
   
57:41 one of the amazing things - ca să folosesc frumosul
about this conversation is dumneavoastră cuvânt -
   
57:44 that it - to use your - ... că înfloreşte.
beautiful word - flowers. - Înfloreşte, da.
   
57:48   Nu necesită...
   
57:50 K: It flowers, yes. o impunere,
A: It doesn't require  
   
57:52   e lipsit de vreo
  concepţie anume.
   
57:54 an imposition Nu.
without of a contrivance.  
   
57:59 K: No. - Fără vreo administrare.
  - Administrare, exact.
   
58:00 A: Of a management. Cumva...
K: Management, quite.  
   
58:01   se dezvoltă de la sine.
   
58:03 A: Somehow Exact această
it grows out of itself. dezvoltare, de la sine,
   
58:07 It's this thing of are legătură cu acest lucru la care
growing out of itself vă refereaţi, vorbind despre conştiinţă.
   
58:10 that relates to this thing  
   
58:14 that you've been talking about Arătând spre cap, nu înseamnă
in consciousness. că conştiinţa e aici, sus, nu,
   
58:16 By pointing to the head dar este exact acel
I don't mean "de la sine"...
   
58:17 consciousness is up here, no,  
   
58:19 but it's the 'out of itself', care e ca apa ce
  revine în ea însăşi.
   
58:23 it's like that water - Dar rămâne tot apă.
that turns in on itself. - Rămâne tot apă, întocmai.
   
58:27 K: But it remains water. Asta a fost o revelaţie minunată,
A: It remains water. Exactly.  
   
58:31 This has been a tot acest lucru despre moarte,
wonderful revelation,  
   
58:34   viaţă
   
58:36 the whole thing about death, şi iubire.
living and love.  
   
58:38   Chiar sper ca atunci...
   
58:41 I do hope, when we have când vom avea
our next conversation, conversaţia următoare,
   
58:43   să putem începe...
   
58:47 that we could begin să tratăm asta, în corelaţie
  cu educaţia, pe mai departe.
   
58:49 to pursue this in relation  
to education even further.  
   
58:53 K: Further, yes, sir. Mai profund, da.